AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN 1 1 Ya pý sý de ðiþ ti ril di, ka nun bek li yor Ha be ri say fa 11 de SEÝMLER ÝYÝ BÝR FIRSAT n STK'lar ye ni yýl da ký sýr tar týþ ma la - rýn bi tip de mok ra tik leþ me ça ba la rý - nýn hýz ka zan ma sý ný is ti yor lar. Ha k-ýþ Kon fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Sa lim Us lu, mil let ve ki li se çim le ri nin ya pý la ca - ðý 2011'in, ye ni a na ya sa ko nu sun da ö - nem li bir fýr sat sun du ðu nu be lir te rek, si - ya sî par ti le rin na sýl bir a na ya sa is te dik - le ri ko nu su nu se çim be yan na me le rin de gör mek is te dik le ri ni bil dir di. EN ACÝL ÝÞÝMÝZ ANAYASA n MAZ LUM DER Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Av. Em rul lah Bey tar da si vil bir a na ya sa nýn Tür ki ye'nin en ö nem li ih ti ya cý ol du ðu nu be - lirt ti. Bey tar þöy le ko nuþ tu: "Tür ki ye top lu - mu nun yýl lar dan be ri ýs rar la ta lep et ti ði si vil, de mok ra tik ve ka tý lým cý bir a na ya sa nýn Tür - ki ye top lu mu nun var o lan so run la rý ný as - ga rî se vi ye ye dü þü re bi le ce ði ka na at ve ü - mi di mi zi Tür ki ye ka mu o yu i le bir kez da - ha pay laþ mak is te riz. Ha be ri say fa 4 te n Anayasa deðiþikliðiyle üye sayýsý 17 ye çýkarýlan ve çalýþabilmek için Bakanlar Kuruluna sunulan Mahkemenin kuruluþuna iliþkin kanun taslaðýnýn bir an önce yasalaþmasýný bekleyen Anayasa Mahkemesinin önünde özellikle Tekel iþçilerinin merakla beklediði 4/C ve kahvehanelerde sigara yasaðý getiren kanun hükmünün de bulunduðu 155 dosya incelemeyi bekliyor. Ha be ri say fa 5 te Irak ta sakat doðumlar arttý n Ya pý lan bir a raþ týr ma, I rak ýn Fel lu ce þehrin de do ðum ku sur la - rýn da ki ar tý þýn, ABD nin 6 yýl ön ce þehirde dü zen le di ði sal dý rý lar da kul lan dý ðý si lâh lar yü zün den ola - bi le ce ði ni or ta ya koy du. Hurda araçlara trafik yasaðý n Hurda araç sahipleri bugünden itibaren araçlarýný 679 noktada açýlan ömrünü tamamlamýþ araç teslim yeri ne býrakacaklar. Teslim yerlerine internette verilen adresten ulaþýlabilecek. Ha be ri say fa 3 te Füze kalkanýnda yer tesbiti yapýlamadý Say fa 5 te YE NÝ YI LA, YE NÝ A NA YA SA A LIÞ MA LA RI NIN GÜN DE MÝ - MÝZ DE Ö NEM LÝ YER TUT MA SI DÝ LEK LE RÝY LE GÝ RÝ YO RUZ. TÜRKÝYE YENÝ YILI KAR VE SOÐUK HAVA ÝLE KARÞILIYOR Yað mur ve kar ge li yor n Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den ya pý lan me te o ro lo jik u ya rý da, ký yý lar da ve Gü ney do ðu A na do lu da yað mur, iç ke sim ler de kar la ka rý þýk yað mur ve kar þek lin de gö rü le ce ði bil di ril di. Bediüzzaman'ýn hayatýnýn anlatýldýðý "Hür Adam" filmi hakkýnda, vizyona girmeden soruþturma açýldý. HÜR ADAM FÝLMÝ HAKKINDA SORUÞTURMA BAÞLATILDI Ýþ gü zâr lý ða tep ki DAHA GÖSTERÝME GÝRMEDEN... n An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðý, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya týn dan ke sit ler an la tan Hür A dam fil mi hak kýn da he nüz si - ne ma lar da gös te ri me gir me den so ruþ tur ma baþ lat tý. So ruþ tur - ma ya da ir, An ka ra Ba ro su a vu - kat la rýn dan Ö mer E diz Yo ruz un yap tý ðý suç du yu ru su iþ gü zâr lýk o la rak ni te len di ril di ve tep ki gös - te ril di. Ha be ri say fa 4 te n Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Av. Mu har rem Bal cý, E fes Pil sen ve Mil lî Pi - yan go Ýl köð re tim o kul la rý nýn ad la rý i le E fes Pil sen i le Tür ki ye Fut bol Fe de ras - yo nu a ra sýn da ki spon sor luk an laþ ma sý - nýn ip ta li i çin hu ku kî sü reç baþ la ta cak - la rý ný a çýk la dý. Bal cý, A da na mer kez Yü - re ðir il çe sin de ki bir il köð re tim o ku lu nun ta be lâ sýn da bir iç ki mar ka sý o lan E fes Pil sen a dý ný gör dü ðün de bü yük þaþ kýn - lýk ya þa dý ðý ný kay det ti. Say fa 3 te Elif eki iç sayfalarda MÝLLÎ EÐÝTÝM VE FUTBOL FEDERASYONUNA DÂVÂ AACAK Ye þi lay: Ýç ki ü re ti ci le ri o kul la ra spon sor ol ma sýn MALÝYE BAKANI: AKARYAKITTAKÝ VERGÝYE ZAM YAPMAYACAÐIZ Bakandan zam savunmasý! n Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, akaryakýt ürünlerindeki fiyat artýþýnýn tamamen ham petrol fiyatlarý ile kur artýþýndan kaynaklandýðýný ileri sürerek, Vergi boyutuyla bu yýl akaryakýt ürünlerine 1 kuruþluk zam yapmadýk de de 1 kuruþluk zam yapýlmayacak. Elimizden gelirse bu süreci devam ettirmek istiyoruz dedi. Ha be ri say fa 4 te ISSN GÜL: FARKLILIKLARIMIZ TEHDÝT DEÐÝL Haberi sayfa 4 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Her ye ni gün, ye ni bir â le min ka pý sý dýr Câmiü's-Saðîr, LÂHÝKA Sünnetimi yaþatan beni sevmiþtir. Beni seven Cennette benimle beraberdir. No: 3536 / Hadis-i Þerif Meâli na maz kýl maz san, se nin o gün kü â le min Be di uz za man Sa id Nur si. Hem bil ki, her ye ni gün, sa na, hem her ke se bir ye ni â le min ka pý sý dýr. E ðer zu lü mât lý ve pe ri þan bir hal de gi der. Se nin a ley hin de â lem-i mi sâl de þe hâ det e der. Ey ne fis! Bil ki, dün kü gün se nin e lin den çýk tý; ya rýn i se, se nin e lin de se net yok ki, o na mâ lik sin. Öy le i se, ha ki ki öm rü nü bu lun du ðun gün bil. Lâ a kal, gü nün bir sa a ti ni ih ti yat ak çe si gi bi, ha ki kî is tik bâl i çin teþ kil o lu nan bir san duk ça-i uh re vi ye o lan bir mes ci de ve ya bir sec câ de ye at. Hem bil ki, her ye ni gün, sa na, hem her ke se bir ye ni â le min ka pý sý dýr. E ðer na maz kýl maz san, se nin o gün kü â le min zu lü mât lý ve pe ri þan bir hal de gi der. Se nin a ley hin de â lem-i mi sâl de þe hâ det e der. Zî râ her ke sin, her gün de, þu â lem den, bir mah sus â le mi var. Hem o â le min key fi ye ti o a da mýn kal bi ne ve a me li ne tâ bi dir. Na sýl ki ay nan da gö rü nen muh te þem bir sa ray, ay na nýn ren gi ne ba kar. Si yah i se, si yah gö rü nür; kýr mý zý i se, kýr mý zý gö rü nür. Hem, o nun key fi ye ti ne ba kar; o ay na þi þe si düz gün i se sa ra yý gü zel gös te rir, düz gün de ðil i se çir kin gös te rir. En nâ zik þey le ri ka ba gös ter di ði mi sil lü, sen kal bin le, ak lýn la, a me lin le, gön lün le ken di â le mi nin þek li ni de ðiþ ti rir sin; ya a ley hin de, ya le hin de þe hâ det et ti re bi lir sin. E ðer na ma zý kýl san, o na ma zýn i le, o â le min Sâ ni-i Zül ce lâ li ne mü te vec cih ol san, bir den sa na ba kan â le min te nev vür e der. Â de tâ, na ma zýn, bir e lek trik lâm ba sý ve na ma za ni ye tin, o nun düð me si ne do kun ma sý gi bi o â le min zu lü mâ tý ný da ðý týr. Ve o herc ü merc-i dün ye vi ye de ki kar ma ka rý þýk pe ri þâ ni yet i çin de ki te bed dü lât ve ha re kât, hik met li bir in ti zam ve mâ ni dar bir ki tâ bet-i kud ret ol du ðu nu gös te rir, Al lah gök le rin ve ye rin nu ru dur (Nur Sû re si: 35.) â yet-i pü ren vâ rýn dan bir nu ru se nin kal bi ne ser per. Se nin o gün kü â le mi ni, o nu run in i kâ sýy la ý þýk lan dý rýr. Se nin le hin de nu râ ni yet le þe hâ det et ti rir. Söz ler, 21. Söz, 5. Ýkaz, s. 431 BÝR TÝ CA RET YAP MA DIM, NAKD-Ý Ö MÜR OL DU HE BÂ Üçüncü Ri câ Bir za man genç lik ge ce si nin uy ku sun dan ih ti yar lýk sa ba hýy la u yan dý ðým va kit ken di me bak tým, vü cu dum ka bir ta ra fý na bir i niþ ten ko þar gi bi gi di yor. Ni ya zi-i Mýs rî nin; Gün de bir ta þý bi nâ-yý öm rü mün düþ tü ye re, Can ya tar ga fil, bi na sý ol du vi ran bî ha ber de di ði gi bi, ru hu mun ha ne si o lan cis mi min de her gün bir ta þý düþ mek le yýp ra ný yor. Ve dün ya i le be ni kuv vet li bað la yan ü mit le rim, e mel le rim kop ma ya baþ la dý lar. Had siz dost la rým dan ve sev dik le rim den mu fa ra kat za ma ný nýn ya kýn laþ tý ðý ný his set tim. O mâ ne vî ve çok de rin ve de vâ sýz gö rü nen ya ra nýn mer he mi ni a ra dým, bu la ma dým. Yi ne Ni ya zi-i Mýs rî gi bi de dim ki: Dil be ka sý, Hak fe nâ sý is te di mülk-ü te nim, (Ha þi ye) Bir de vâ sýz der de düþ tüm, ah ki Lok man bî ha ber. O va kit bir den mer ha met-i Ý lâ hi ye nin li sa ný, mi sa li, tim sa li, del lâ lý, mü mes si li o lan Pey gam ber-i Zî þan A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn nu ru ve þe fa a ti ve be þe re ge tir di ði he di ye-i hi da ye ti, o der man sýz, had siz zan net ti ðim ya ra ya gü zel bir mer hem ve tir yak ol du. Ka ran lýk lý ye si mi, nur lu bir ri ca ya çe vir di. (...) Dör dün cü Ri câ Bir za man ih ti yar lý ða a yak bas tý ðým dan, gaf le ti i da me et ti ren sýh hat-i be de nim de bo zul muþ tu. Ýh ti yar lýk la has ta lýk müt te fi kan ba na hü cum et ti. Ba þý ma vu ra vu ra uy ku mu ka çýr dý lar. o luk ço cuk, mal gi bi be ni dün ya i le bað la ya cak a lâ ka lar da yok tu. Genç lik ser sem li ðiy le za yi et ti ðim ser ma ye-i öm rü mün mey ve le ri ni, bü tün gü nah lar, ha tî at lar gör düm. Ni ya zi-i Mýs rî gi bi fer yad ey le ye rek de dim: Bir ti ca ret yap ma dým, nakd-i ö mür ol du he bâ, Yo la gel dim, lâ kin göç müþ cüm le ker van bî ha ber. Að la yýp, nâ lân e dip, düþ tüm yo la ten hâ, ga rip, Dî de gir yan, sî ne bir yan, a kýl hay ran, bî ha ber. O va kit gur bet tey dim. Me yû sâ ne bir hü zün ve ne da met kâ râ ne bir te es süf ve is tim dat kâ râ ne bir has ret his set tim. Bir den, Kur ân-ý Mû ci zü l-be yan im da da ye tiþ ti. Ba na o ka dar kuv vet li bir ri ca ka pý sý ný aç tý ve öy le ha ki kî bir te sel li zi ya sý ný ver di ki, o va zi ye ti min yüz de re ce fev kin de ki ye si da hi i za le e der ve o ka ran lýk la rý da ðý ta bi lir di. Ha þi ye: Ya ni, be nim kal bim bü tün kuv ve tiy le be ka is te di ði hal de, hik met-i Ý lâ hi ye ce se di min ha ra bi ye ti ni ik ti za e di yor. He kîm-i Lok man da ça re si ni bu la ma dý ðý, der man sýz bir der de düþ tüm. Lem a lar, 26. Lem a, 3 ve 4. Ri câ lar LÜ GAT E lâ a kal: En a zýn dan. san duk ça-i uh re vi ye: Â - hi re tin kü çük bir san dý ðý. â lem-i mi sâl: Gö rün tü ler â le mi. Sâ ni-i Zül ce lâl: Ce lâl sa hi bi ve sa n'at la ya ra tan Al lah. te nev vür: Nur lan ma, ay - dýn lan ma. herc ü merc-i dün ye vî ye: Dün ya da ki ka rý þýk lýk lar. ki tâ bet-i kud ret: Kud ret ya zý la rý. in i kâs: Ak set me, yan sý ma. nakd-i ö mür: Ö mür ser - ma ye si. he bâ: Boþ, fay da sýz, za yi ol ma. bi nâ-yý ömr: Ö mür bi na sý. vi ran: Yý kýk, ha rap. bî ha ber: Ha ber siz. mu fa ra kat: Ay rý lýk. YORUMluYORUM YASEMÝN YAÞAR e çen haf ta To kat ta Mut lu A i le Mo de li a dý al týn da bir kon fe rans ver dik. Ol duk ça gü zel ge çen kon fe rans ta To kat lý ha ným la rýn, Hü ma Ha tun Der ne ði gö nül lü le ri nin yap mýþ ol du ðu gü zel or ga ni zas yon ger çek ten teb ri ke de ðer di. Yak la þýk bir bu çuk sa at sü ren su nu mu muz da a i le de çok ö nem li rol üst le nen ka dýn la rýn a i le mut lu lu ðu na kat ký la rý ve a i le prob lem le ri nin te mel se bep le ri ü ze rin de dur duk. Prog ram son ra sýn da da ba zý kar deþ ler le da ha ö zel de ko nuþ ma fýr sa tý bul duk. Bu ra da ki ha ným la rýn ve baþ ka yer ler de ki su num son ra la rýn da ki ko nuþ tu ðum ha ným la rýn he men hep si þu nu söy lü yor lar dý. An lat týk la rý nýz i yi, gü zel de, na sýl tat bik e de ce ðiz? Bu ha ki kat le ri sa de ce bi zim duy ma mýz ye ter li de ðil, be nim ça bam la o la cak iþ de ðil gi bi dü þün ce pay la þý mý yap tý lar. A ya küs tü bir kaç þey den bah set tik, fa kat me se le yi da ha et raf lý ca bir ya zý çer çe ve sin de e le al ma yý uy gun gör düm. Her þey den ön ce þu nu be lirt mek ge re kir ki, so ru so ran ha ným la rýn he men he men hep si, prob lem le ri nin dü ze le ce ði ne o lan i nanç la rý ný kay bet miþ, ü mit siz li ðe düþ müþ ve sa de ce be nim a dý mým ye ter li ol maz dü þün ce si i çe ri sin de i di ler. Bu as lýn da baþ tan kay bet mek an la mý na ge li yor du. Bu ya þa dýk la rý hâl, sa býr de ðil ta ham mül dü. ün kü sa býr, i çin de çö züm a ra yý þý gay re tin de ol mak o lan, yük sek bir has let i ken; ta ham mül, ça re siz ce bek le mek, çö zü me dö nük ü mi di ni kay bet mek an la mýn da i di. Bu hâl in sa ný has ta e den, bir sü re son ra bi ri kim le rin ne ti ce sin de pat la ma la ra, ruh sal bo zul ma la ra se bep o lan bir sin yal ni te li ðin de i di. Bu ha ným lar la soh be ti miz es na sýn da ön ce lik le þu na te mas et tik. Ýn sa nýn ken di si bir þey ler dü zel te cek de ðil dir. Ýn san ça ba har car, gay ret gös te rir ve bu ça ba nýn ne ti ce sin de Ce nâb-ý Hak hik me ti ik ti za e der se, rah met e der ve o prob lem ler or ta dan kal kar. Ön ce lik le bu kul luk bi lin ci i le so run la ra yak laþ mak doð ru o la cak týr. ün kü kalp le re te sir e den Al lah týr. O, Ka dir dir, ol maz de nen ni ce þey le re, Ol! der, o lu ve rir. O, ba ha rýn i çin de ký þý, ký þýn i çin de ba ha rý ya ra tan dýr. Ýþ te böy le bir Rab i nan cý, as lýn da be li mi ze ve ba þý mý za yük le di ði miz bir çok yü kü ge mi ye bý rak mak an la mý na ge lir. Ay rý ca ev li lik te ya þa nan prob lem ler de çö zü me dö nük, Sa de ce be nim ça bam ye ter li mi dir? so ru su, i çin de bek len ti ba rýn dý ran, þar tý o lan ve þar ta bað lý a dým at ma nýn müm kün o la bi le ce ði an la mý na ge len bir so ru dur. Ya ni bu so ru yu so ran ha ným lar as lýn da þu nu de mek is ti yor lar. Ben a dým a tar sam, kar þý da ki de at mak zo run da. O at maz sa, ben de yap mam dü þün ce si ne sa hip tir. Oy sa sý fýr bek len ti i le sa mi ma ne a tý la cak bir a dým he men te si ri ni gös ter me se de bir sü re son ra ne ti ce ve re cek tir. En kö tü ih ti mal bu ça ba ve gay ret ler se va ba dö nü þe cek, ve lev ki bu sü reç (prob lem ler) hiç bit me se de, a hi re ti ka zan ma ya ve si le o la cak týr. Bel ki doð ru so ru þöy le ol ma lý dýr. E vet ben, ev li lik te ki prob lem le ri mi çöz mek is ti yo rum. Fa kat na sýl ya pa ca ðý mý, i ra de mi na sýl kul la na ca ðý mý bil mi yo rum. Bu so ru, i çe ri sin de ger çek ten çö zü me dö nük bir gay ret ba rýn dý rýr. Ýn sa nýn is te me, di le me, ar zu ve is tek le ri ni ger çek leþ ti rip, or ta ya koy ma ve i ki þey den bi ri ni ter cih et me si ne i ra de di yo ruz. Ýþ te i ra de in sa ný, i ra de si ni kul la nýp, him met ge liþ ti ren, i çin de ki bu di na mi ði en gü zel þe kil de kul la nan, nef sî ar zu lar dan ve e na ni yet ten vaz ge çe bi len, hýrs gös ter me den sa býr ve ka na at le ha re ket e den in san de mek tir. A i le ler ne den yý ký lý yor? Pe ki a dým at ma da in sa ný tö kez le ten, him me ti zabt e den, i ra de ye en gel ko yan dü þün ce ler ve ta výr lar ne ler dir? Ön ce lik le, ye is, ya ni ü mit siz lik en bü yük düþ man dýr. Ü mi di ni kay be den in san ça ba, gay ret ve du â sý ný hat ta i nan cý ný kay bet miþ de mek tir. En baþ ta ü mit vâr ol mak, Ce nâb-ý Hakk ýn her þe yi dü zel te ce ði ne o lan i nan cýn sað lam lý ðý ve hiç bir þe yin hik met siz ba þa gel me di ði dü þün ce si i le o lu þa cak týr. Bun dan son ra ya pý la cak iþ i se, cid dî bir þe kil de gay re te gel mek, bir mu ha se be yap mak, prob lem le rin ne re den kay nak lan dý ðý ný tesbit et mek ve bü tün bun la rýn ne ti ce sin de bir de ði þi me hâ zýr ol mak ge lir. Bu a þa ma da ev li lik le il gi li ken di kül tü rü müz den bes le nen kay nak la rý o ku mak, a i le i çin de ki rol tak si mi ni ke sin çiz gi ler le be lir le mek, bu rol le re gö re ku þa nýl ma sý ge re ken se ci ye ler le ve has let ler le be zen mek þart týr. Bü tün bu gay ret ler, Ce nâb-ý Hakk ýn rah me ti ni celb e de cek iþ ler dir. Ev li lik prob lem le ri, ge nel i ti ba riy le rol ka rýþ ma sý ve fýt rat bo zul ma sý ne ti ce sin de o luþ mak ta dýr. Ka dý nýn ve er ke ðin ken di ya ra tý lý þýn da ki va sýf la ra rað men at týk la rý a dým lar dün ye vî leþ me nin ve mo dern li ðin ne ti ce sin de ki rol bo zul ma la rý, ka dýn la rýn ka dýn lý ða mah sus duy gu ve se ci ye le ri kay bet me le ri, er kek le rin he ve sât la rý nýn e si ri ol ma la rý vs. gi bi prob lem ler ev li lik te cid dî yý kým la ra se bep ol mak ta dýr. Be di üz za man bu me se le yi þu ve ciz i fa de siy le an la týr: Se fih er kek ler, he ve sât la rýy la ka dýn la þýr sa; o za man a çýk sa çýk ka dýn lar da ha ya sýz lýk la er kek le þir. (Le ma at) O hal de ya pý la cak ilk iþ, ev li lik ler de rol le rin ken di kül tü rü müz den öð ren di ði miz þek liy le tek rar ta ným lan ma sý dýr. Da ha ço cuk la rý mý zý ye tiþ ti rir ken, on la rý ha ya ta ha zýr lar ken, bu kim li ðin ve rol le rin on la rýn zi hin dün ya la rý na o tur tul ma sý i le ri de ku ra cak la rý sað lýk lý a i le i çin ön ce lik li a dým dýr. Za ten bi zi ya ra tan Al lah, her i ki cin sin de na sýl mut lu o la ca ðý ný, han gi va sýf la rý ka za nýr lar sa, dün ya a hi ret sa a de ti ni ya ka la ya cak la rý ný bil dir miþ tir. Bu yüz den ye ni þey ler keþ fet me ye, ye ni pu su la lar i cat et me ye ge rek yok tur. Bo zul ma nýn baþ la dý ðý yer, dü zel me nin de baþ la dý ðý yer dir. Ev li lik prob lem le rin de bir di ðer nok ta i se, ka dý nýn da er ke ðin de gu rur ve e na ni yet le ri dir. Ev li lik te eþ ler, þah sî iz zet ve gu ru ra ta kýl maz lar. Sen, ben dâ vâ sýn dan vaz ge çip, biz o la bi len ev li lik ler de eþ ler, ev li lik le ri i le il gi li o la rak at týk la rý a dým lar da e na ni yet ve gu ru ra gir mez ler. A i le i çin de ki bir prob le mi çöz me ye yö ne lik a dým at ma sý ge re ken kim se, bu nu e na ni ye te gir me den, nef sin gu ru ru nu ký ra rak yap ma sý ge re kir. Eþ le rin bir bir le rin den bek len ti le ri ni ve is tek le ri ni fark e dip a dým at ma sý zil let de ðil dir. Ö zür di le ye mem, iz ze ti me do ku nu yor di yen bir eþ, as lýn da nef si nin ve e na ni ye ti nin e si ri hük mün de dir. Ben e þi me min net et mem, a man ne o lur sa ol sun, ken di i þi mi ken dim hal le de bi li rim, bir ke re söy le rim bir da ha söy le mem yak la þým la rý ev li lik te cid dî prob lem le rin cüm le le ri dir. Bir ke re böy le bir ta výr ve yak la þým lar cid dî bir rol kay ma sý, fýt rat bo zul ma sý be lir ti le ri dir, fýt ra ta uy gun de ðil dir. Bu söz ler ya çok e na ni yet li ya da e ko no mik o la rak öz gür o lan ha ným la rýn söz le ri dir. Her ka dýn hi mâ ye te ih ti yaç du yar. Ev len me den ön ce ba ba sý nýn, ev len dik ten son ra e þi nin hi ma ye sin de dir. Bu hi ma ye de ol ma nýn þart la rý da ka dý nýn sa da kat, em ni yet gi bi e sas lý has let le re sa hip ol ma sý dýr. Ga rip bir çe liþ ki dir ki, e þi nin bu hi mâ ye ti ni ka bul et me yip a i le ha ya tý ný da ðý tan bir ka dýn dý þa rý da bir çok hi mâ ye nin al tý na gir me yi gö ze a la bil mek te dir. Ev i çin de e þi nin sö zü ne ta ham mül e de me yen ka dýn, ça lýþ ma ha ya týn da ve ya sos yal ha ya týn baþ ka ta ba ka la rýn da bir çok in sa nýn söz le ri ne ta ham mül gös te re bil me yi gö ze al mak ta dýr. E þi ni i da re e de me yen ka dýn, dý þa rý da pek çok in sa ný i da re et me ye ça lý þýr. Ýn sa nýn prob lem çöz me de a ta ca ðý a dým la rýn gu ru ru ve e na ni ye ti ol maz. He le bu a i le gi bi bir kut sal bir lik te lik i çin o lur sa, tam ter si i ba det ha li ne ge lir. Ay ný za man da bu bir ne fis ter bi ye si dir. Ne fis, ken di ni hür ve müs ta kil bil mek is ter. Key fin ce ha re ket et mek ve kim se ye he sap ver mek is te mez. Ýþ te böy le ne fis, ter bi ye e dil me si ge re ken bir ne fis tir. Ter bi ye e dil me di ði za man ne Al lah a tam kul dur, ne de in sâ nî i liþ ki ler de tam in san dýr. Ev li lik te gu rur, ka dýn i çin de, er kek i çin de kö tü bir huy dur. Ev li lik le rin yý kýl ma sý na se bep tir. Bu has ta lý ða ya ka la nan er kek, e þi ne kar þý ma ka mý ný, mev ki i ni, kül tü rel dü ze yi ni, pa ra sý ný si lâh o la rak kul la nýr. Ka dýn i se, gü zel li ði ni ve ya ça lý þý yor sa, o da pa ra sý ný kul lan ma ya kal kar. Böy le in san la rýn ev li lik le rin de mut lu ol ma sý güç tür. Ev li lik ler de rol le rin be lir gin ol ma sý, ya ni ka dýn ro lü nü ve ro lü ge re ði sa hip ol ma sý ge re ken has let le ri; er kek ro lü nü ve sa hip ol ma sý ge re ken has let le ri ta þýr sa, o ev de prob lem le rin as ga ri ye in di ði gö rü lür. Ne re de dün ye vî leþ me nin et ki siy le rol le ri ka rýþ mýþ a i le ler var sa, o ra da prob lem le rin art tý ðý na þa hit ol mak ta yýz. Hâ sý lý, eþ ler den han gi si yan lýþ gi di þin far ký na var dýy sa, bu nu he men dü zelt mek i çin a dým at ma sý ge re ki yor. Ge nel de bu gi di þâ týn far ký na va ran ka dýn lar ol mak ta dýr. Bu yüz den ön ce lik li a dý mý a ta cak o lan da on lar ol ma lý dýr. Sý fýr bek len ti i le ve Ce nâb-ý Hakk ýn ver di ði ul vî se ci ye le ri in ki þaf et ti re rek, prob lem le ri çöz me de gay ret sarf et me li dir. Ri sâ le-i Nur da ka dýn la rýn þef kat kah ra ma ný ol du ðu ve bu his sin in ki þaf et me sin den bah se di lir. Ýn ki þaf, ya yýl mak, ge niþ le mek an la mýn da dýr. Do la yý sýy la þef kat sa de ce ka dý nýn ço cu ðu na gös te re ce ði bir his de ðil dir. Bu his si in ki þaf et tir mek, bir yö nüy le a i le i çin de e þi nin ku sur la rý ný af fet mek, fe da kâr lýk yap mak, lü tuf la ýs lâ hý na ça lýþ mak, du â et mek þek lin de te za hür e de cek tir. Böy le lik le a i le i çin de ki bir çok prob lem çö zü me u la þa cak týr. Ö zet le; ne ya pa bi li rim di yen ha ným la ra þu nu söy le mek is te rim: Hiç bir bek len ti ye gir me den, ön ce a týl ma sý ge re ken doð ru a dým la rý öð re nip, bun la rý ger çek leþ tir mek ge re kir. ün kü sa mi mi yet le a tý lan a dým la rýn te sir et me di ði kalp yok tur. En a zýn dan vic da nen ra hat ol mak i çin, Ben e lim den ge le ni yap tým di ye bil mek ve Al lah ýn hu zu run da ra hat he sap ve re bil mek i çin ken di mi ze dü þe ni yap mak doð ru o lan dýr. Ki þi dav ra nýþ la rý ný kar þý da ki nin o lum suz dav ra nýþ la rý na gö re a yar la ma ya kal kar sa, bu, ki þi yi al çal týr ve ne ti ce ye de u laþ týr maz. Boþ söz ler le, çir kin dav ra nýþ lar la kar þý laþ týk la rý za man iz zet ve þe ref le ri ni mu ha fa za e de rek, o ra dan ge çip gi der ler. (Fur kan Sû re si: 72) düs tu ruy la, ki þi ken di dav ra nýþ la rý ný, rý za-i Ý lâ hî ye gö re tan zim et me li dir. Rý za-i Ý lâ hî nin ol du ðu yer de de hiç bir za man kay bet mek yok tur. Bu yüz den, Ben ba na dü þe ni yap ma lý yým, kar þý ta ra fýn bu nu his set me si ve o nun da a dým at ma sý ný sað la mak, Ce nâb-ý Hakk ýn i þi dir di ye dü þün mek ge re kir. Zi ra te vek kül vâ rî bu yak la þým lar, ki þi nin hem ruh sað lý ðý ný, hem ma ne vi yâ tý ný ko ru ya cak týr. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Hükümet ve üç general TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr As ke rî Yük sek Ý da re Mah ke me si nin, a çý ða a lý nan i ki ge ne ral ve bir a mi ral le il gi li ter fî ka ra rý nýn te tik le di ði tar týþ ma lar de - vam e der ken, o lay da hü kü me tin ser gi le di ði ta - výr da ki çe liþ ki ler de su yü zü ne çýk ma ya baþ la dý. Ý ki jan dar ma ge ne ra li nin Ý çiþ le ri, bir a mi ra lin gö nül süz de ol sa Mil lî Sa vun ma Ba ka ný ta ra fýn - dan a çý ða a lýn ma sý, si vil i ra de nin ka rar lý lý ðý ný yan sý tan ce sur ka rar lar o la rak tak dim e dil di, a - ma sü re cin ön ce ki sa fa ha týn da ya þa nan lar, i þin ar kap la ný nýn pek de öy le ol ma dý ðý ný gös te ri yor. Bir de fa, A YÝM Baþ ka ný nýn yap tý ðý a çýk la ma la - ra gö re, 30 A ðus tos tan i ti ba ren ge çer li o lan bir lis te var. Ve üç ge ne ra lin de i çin de bu lun du ðu bu lis te de ki i sim le rin ter fî le ri ne oy bir li ðiy le ka - rar ve ril miþ. (Naz lý I lý cak, Sa bah, ) Ya ni YAÞ top lan tý sý na baþ kan lýk e den Baþ ba - kan la be ra be rin de ki Mil lî Sa vun ma Ba ka ný da bu ge ne ral le rin ter fî et me le ri ne o nay ver miþ ler. An cak da ha son ra, bu nun yan lýþ ol du ðu nu bi - lâ ha re fark et tik le ri i çin mi bil mi yo ruz, ter fî ka - rar na me si ni Res mî Ga ze te de ya yýn lat ma mýþ lar. A YÝM Baþ ka ný bu nun üç ge ne ral a çý sýn dan or ta ya çý kar dý ðý so nu cu, Ter fî bir sta tü dür. O sta tü yü, YAÞ ka ra rýy la ge ne ral ler ka zan dý. A ma ka rar na me ya yýn lan ma dý ðý i çin, üç ge ne ral a çý - sýn dan iþ lem ger çek le þe mi yor di ye i zah e dip, se - be bi ni YAÞ tak dir hak ký ný kul la nýp ka ra rý ný ver - miþ, a ma hü kü met uy gu la mý yor di ye a çýk lý yor. So nuç ta A YÝM in ka ra rý, hü kü me tin tav rý na mu ka bil, YAÞ ýn oy bir li ðiy le al dý ðý Baþ ba kan la Mil lî Sa vun ma Ba ka ný ta ra fýn dan da o nay la - nan ka ra rýn uy gu lan ma sý yö nün de o lu þu yor. Bu du rum da hü kü met, Bal yoz sa ný ðý i ki ge ne - ral le bir a mi ral ko nu sun da, ön ce ter fî le ri ne e - vet de yip son ra a çý ða al ma du ru mu na dü þü yor. Hal böy le o lun ca da, zi hin ler de is ter is te mez A ca ba Ba kan Gö nül ün bu ko nu da ge ri du rup is tek siz dav ran ma sý nýn al týn da ya tan a sýl se bep bu çe liþ ki o la bi lir mi? þek lin de bir su al be li ri yor. Ger çi Ba ka nýn ba þýn dan be ri ser gi le di ði du ruþ böy le, an cak mün ha sý ran bu ha di se de bu ta výr bað la mýn da böy le ö zel bir du rum o la bi lir mi? Ý ki ge ne ral ve bir a mi ral le il gi li o la rak hü kü - me tin ta kip et ti ði po li ti ka ya i liþ kin bir baþ ka bil - gi da ha mev cut. O da, üst rüt be ye yük sel til me - le ri uy gun gö rül me yen per so ne lin, bu lun duk la rý rüt be le riy le ye ni gö rev le re ve kâ le ten a tan ma la rý - nýn o nay ma kam la rýn ca uy gun gö rül dü ðü ne da ir as ker kay nak lý a çýk la ma (Ta raf, ). Bu þek liy le, A YÝM Baþ ka ný nýn i fa de et ti ði Üç ge ne ra lin de da hil ol du ðu ter fî ka rar la rý YAÞ ta oy bir li ðiy le a lýn dý bil gi siy le çe li þen bu ha ber, a - ca ba ter fî ka rar na me si nin ya yýn lan ma ma sý so - nu cu or ta ya çý kan du rum dan son ra ki bir a ra a - þa ma yý mý i fa de e di yor; doð ru su bi le mi yo ruz. E ðer böy le i se, o ra da da hü kü me tin bir baþ ka yan lý þý söz ko nu su. Ýlk ha ta, son ra dan a çý ða a la - ca ðý ge ne ral le rin ter fî i ne e vet de mek; i kin ci si, yan lýþ yap tý ðý ný fark e din ce ka rar na me yi neþ ret - tir me mek su re tiy le ka ra rýn uy gu lan ma sý ný en - gel le me ye ça lý þýr ken, bu de fa da ay ný i sim le rin, bu lun duk la rý rüt be le riy le ye ni gö rev le re ve kâ le - ten da hi ol sa ta yin e dil me le ri ne o nay ver mek. Bi lâ ha re ve ri len a çý ða al ma ka rar la rý, peþ pe - þe ya pý lan i ki ha ta yý dü zelt me ye yet me di ði gi bi, ye ni ve da ha çet re fil li prob lem le re se bep o lu yor. Or ta ya çý kan tab lo da baþ ka tu haf lýk lar da var. Me se lâ a çý ða a lý nan üç ge ne ral hak kýn da YAÞ top lan tý sýn dan he men ön ce çý ka rý lan ya ka la ma ka ra rý, bi lâ ha re tu tuk la ma ya dö nüþ me den kal dý - rýl mýþ tý. Bir gün i çin bi le tu tuk lan sa lar dý, ter fî le ri ka nun ge re ði o to ma tik man dur du ru la cak tý. Ke za yi ne A YÝM Baþ ka ný nýn Hü kü met bu ge - ne ral le ri e mek li ye a yý ra maz. On la rýn e mek li e - dil me le ri ne YAÞ ka rar ve re bi lir. Hü kû met sa de - ce ge nel kur may baþ ka ný ve kuv vet ko mu tan la rý ko nu sun da yet ki li dir i fa de le ri, ay ný ko nu da ki bir baþ ka ga ra be ti da ha göz ler ö nü ne se ri yor. De mek, hü kü met ge nel kur may baþ ka ný ný de - ðiþ ti re bi lir, a ma o nun al týn da ki le re do ku na maz! Vel ha sýl, e þe le dik çe iþ da ha da ka rý þý yor... Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA IK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk A KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut OBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Muharrem 1432 Ru mî: 19 K. Evvel 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN TÜRKÝYE Ye þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Av. Mu har rem Bal cý, E fes Pil sen ve Mil li Pi yan go Ýl köð re tim o kul la rý nýn ad la rý i le E fes Pil sen i le Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu a ra sýn da ki spon sor luk an laþ ma sý nýn ip ta li i çin hu ku kî sü reç baþ la ta cak la rý ný a çýk la dý. Bal cý, bir top - lan tý i çin gel di ði A da na da, mer kez Yü re ðir il çe sin de ki bir il köð re tim o ku - lu nun ta be lâ sýn da bir iç ki mar ka sý o - lan E fes Pil sen a dý ný gör dü ðün de bü - yük þaþ kýn lýk ya þa dý ðý ný, bu nun ar dýn - dan o kul i sim le riy le il gi li yap tý ðý a raþ - týr ma da, Tür ki ye ge ne lin de 12 a det de Mil li Pi yan go a dý ný ta þý yan il köð re tim o ku lu bu lun du ðu nu tes bit et ti ði ni bil - dir di. Bu o kul ad la rý nýn al ko lü ve ku - ma rý çað rýþ týr dý ðý ný ö ne sü ren Bal cý, bu nun ya ný sý ra, Tür ki ye Fut bol Fe de - ras yo nu i le E fes Pil sen a ra sýn da spon - sor luk an laþ ma sý ge re ði Fut bol Lig maç la rý nýn E fes Pil sen a dýy la a nýl dý ðý ný i fa de e den Bal cý, Bir yan dan o kul i - sim le ri nin de ðiþ ti ril me si i çin Mil lî E ði - tim Ba kan lý ðý na, di ðer yan dan da Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu na yap tý - ðý spon sor luk an laþ ma sýn dan do la yý dâ vâ a ça ca ðýz. Bu nun la il gi li hu ku kî sü re ci baþ la tý yo ruz de di. Bal cý, E fes Pil sen a dý al týn da spor o kul la rý a çýl dý ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: Al ko liz mi an lat ma dan spor ya pý la bi lir mi? Ka pý sýn da iç ki mar ka sý - nýn a dý bu lu nan bir o kul da al ko lün za - rar la rý an la tý la bi lir mi? An la tý lýr sa ço - cuk la rýn ü ze rin de ne de re ce de i nan dý - rý cý o lur. Bu ra da dev let e liy le ö zen dir - me söz ko nu su. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý - mýz, Genç lik ve Spor Ge nel Mü dür lü - ðü bu tür ö zen di ri ci fa a li yet le re i zin ver me me li de iþ gal al týn da ki Ýs - tan bul da Ýn gi liz le rin di re ni þi kýr mak i - çin bin ler ce ka sa iç ki da ðýt ma sýy la, bu - gün spor fa a li yet le ri ne ve o kul la rýn a dý - na al ko lü ve ku ma rý ö zen di ren i sim le - rin ve ril me si a ra sýn da hiç bir fark yok. Ýs tan bul un iþ ga li sý ra sýn da Ýn gi liz le rin baþ vur du ðu bu yön te me kar þý dö ne - min ay dýn ke si mi bir a ra ya ge lip Ye þi - lay ý kur du. O yýl lar da Os man lý da da al kol tü ke ti mi ol ma sý na rað men bu ça - lýþ ma ya pýl mýþ. Pe ki me rak e di yo rum bu gü nün ay dýn la rý ne re de? Bal cý, Si ga ra ko nu sun da Baþ ba kan Er do ðan ýn ta li ma týy la ya sal dü zen le - me ler ya pýl dý ðý ný an cak, al kol ko nu - sun da böy le bir dü zen le me nin bu lun - ma dý ðý ný be lir te rek, Ya sa ge re ði, si ga - ra pa ket le ri ar týk tez gâh al tý na gi re - cek pe ki al kol ne o la cak? Ben zin is - tas yon la rýn da al kol sa tý þý na kar þý bir dö nem ça lýþ ma ya pýl dý an cak ge ri a - dým a týl dý. Þu an da bir va tan daþ ben - zin a lýr ken, di ðer va tan daþ iç ki a lý yor ve ay ný or tak yo lu kul la ný yor. Al kol lü a raç kul la ný mýn dan do la yý ö len le rin çe te le si bi le tu tul mu yor de di. Hur da a raç lar tra fi ðe çý ka ma ya cak HURDA a raç sa hip le ri nin bu gün den i ti ba ren a raç la rý ný ül ke ge ne lin de ki top lam 679 nok ta ya tes lim e de bi le ce ði bil di ril di. ev re ve Or man Ba kan lý ðý ev re Yö ne ti mi Ge - nel Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Öm rü nü Ta mam la mýþ A raç la - rýn Kon tro lü Hak kýn da Yö net me lik kap sa mýn da ki uy gu la ma bu gün yü rür lü ðe gi re - cek. Ye ni uy gu la ma nýn kap sa mý na M1 (sü rü cü dý þýn da en faz la 8 ki þi lik o tur ma ye ri o lan, yol cu ta þý ma ya yö ne lik mo tor lu a raç lar), N1 (a za mî küt le si 3500 ki log ra mý aþ - ma yan mo tor lu yük ta þý ma a raç la rý) ka te go ri sin de ki a raç lar, mo to sik let ve mo tor lu bi sik let ha ri cin de ki üç te ker lek li a raç lar ve bun la ra a it ak sam lar gi re cek. 1 O cak 2011 i - ti ba ri i le Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len a raç hur da ya a yýr ma iþ - lem le ri sý ra sýn da Ka yýt tan Düþ me ve Ber ta raf For mu zo run lu ha le ge le cek. Ka yýt tan Düþ me ve Ber ta raf For mu nun kul la nýl ma sý i le kul la ným öm rü nü dol du ra rak son sa hi - bi ta ra fýn dan ya da her han gi bir ka za so nu cu si gor ta þir ket le ri ta ra fýn dan tam ha sar lý o - la rak ta ným la nan ve hur da ya ay rýl ma sý na ka rar ve ri len a raç la rýn tek rar tra fi ðe çýk ma sý en gel le ne cek. Ay rý ca a raç la rýn li sans lý bir iþ le me te si sin de iþ lem gör me si zo run lu ha le ge le cek. Bir a ra cýn hur da ya çýk ma sýn dan ber ta ra fý na ka dar iz le ye ce ði yol, iþ lem gö re ce - ði tüm te sis ler söz ko nu su form i le ta kip e di le bi le cek. Uy gu la ma ya gö re, hur da a raç sa hip le ri ya rýn dan i ti ba ren a raç la rý ný ül ke ge ne lin de ki top lam 679 nok ta ya tes lim e - de bi le cek. Öm rü nü Ta mam la mýþ A raç Tes lim Ye ri o la rak ta ným la nan bu nok ta - la rýn lis te si ne tik yo ne ti mi.cev re or man.gov.tr ad re sin den u la þý la bi le cek. An ka ra da si ga ra ya sa ðý na uy ma yan la ra 2,3 mil yon li ra ce za ANKARA Va li li ði, Baþ þehirde 2010 yý lý tü tün ü rün le ri za rar la rý nýn ön len me si de ne - tim le ri, mü ca de le ve kon trol fa a li yet le ri kap sa mýn da top lam 2 bin 967 iþ ye ri ne ce zai iþ lem tu ta na ðý tu tul du ðu nu ve 2 mil yon 362 bin 905 li ra 25 ku ruþ pa ra ce za sý uy gu la - ma sý ya pýl dý ðý ný bil dir di. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, kon trol fa a li yet le ri ni, Va li Yar dým cý sý Dr. Ce lal Din çer ko or di nas yo nun da Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü, Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ve be le di ye le rin za bý ta a mir lik le ri per so nel le ri - nin ka tý lý mýy la 25 il çe de top lam 460 de ne tim e le ma ný, top lu ta þý ma a raç la rý ný de net le - mek ü ze re de 561 tra fik po li sin den o luþ tu ru lan de net çi ler ce yü rü tül dü ðü bil di ril di. A - çýk la ma da, ka mu hiz met bi na sý, ö zel hu kuk ki þi le ri ne a it iþ ye ri ve top lu ta þý ma a raç la - rýn da 1 yýl i çe ri sin de top lam 68 bin 197 de ne ti min ger çek leþ ti ril di ði, de net le nen yer - ler den 2 bin 967 iþ ye ri ne ce zai iþ lem tu ta na ðý tu tul du ðu ve 7 bin 998 iþ ye ri ne de ya sa u ya rýn ca bir ke re ye mah sus ol mak ü ze re u ya rý ya pýl dý ðý ve 4207 Sa yý lý Ka nun Hü - küm le ri ne mu ha le fet ten An ka ra da top lam 2 mil yon 362 bin 905 li ra 25 ku ruþ pa ra ce za sý uy gu la ma sý ya pýl dý ðý bil di ril di. An ka ra / a a E ge de i kin ci i la hi yat fa kül te si ne ih ti yaç var EÐÝTÝM Bir Sen Ýz mir Þu be Baþ ka ný Ab dur ra him Þe no cak, Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si (DE Ü) Ý la hi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Ö mer Dum lu yu ma ka mýn da zi ya ret et ti. De - kan Dum lu, DE Ü Ý la hi yat Fa kül te si nin es ki ih ti þa mý ný ka zan dý ðý ný ve ge çen yýl la ra gö - re öð ren ci sa yý sýn da ar týþ ol du ðu nu kay det ti. Bu na rað men a ka de mis yen sa yý sý nýn ye - ter li ol ma dý ðý ný vur gu la yan Prof. Dum lu, Bu ra sý 29 yýl lýk bir fa kül te ol ma sý na rað - men a ka de mis yen sa yý sý þu an da 45; da ha ön ce de 32 ci va rýn day dý. Ba zý fa kül te - ler de 50 yi ge çi yor. YÖK ün, ba zý ted bir ler a lýp bu so ru nu bir an ön ce çöz me si ge - re ki yor de di. Dum lu, sa de ce a ka de mis yen de ðil, i la hi yat fa kül te si sa yý sý nýn da ye - ter li ol ma dý ðý ný kay det ti. E ge Böl ge si nin tek i la hi yat fa kül te si ol duk la rý nýn al tý ný çi zen De kan Ö mer Dum lu, Böl ge de bir i la hi yat fa kül te si ne da ha ih ti yaç var. Ör - ne ðin E ge Ü ni ver si te si, her han gi bir il çe de a ça bi lir þek lin de ko nuþ tu. Þe no cak i se, E ði tim sis te mi da ha da mü kem mel leþ ti ril di ði za man tüm so run la rýn kök ten çö zü mü sað lan mýþ o la cak. Bu an lam da ü ni ver si te ler de fark lý is tih dam mo del le riy le a raþ týr ma - lar i çin a ka de mis yen le rin ö nü a çýl ma lý di ye ko nuþ tu. Ýz mir / ci han O kul ta be lâ sýn da ki iç ki mar ka sý na dâ vâ YE ÞÝ LAY, ÝL KÖÐ RE TÝM O KUL LA RIN DA E FES PÝL SEN VE MÝL LÝ PÝ YAN GO AD LA RI NI KUL LA - NAN MÝL LÎ E ÐÝ TÝM BA KAN LI ÐI Ý LE SPON SOR LUK KAP SA MIN DA E FES PÝL SEN A DIY LA SPOR OR GA NÝ ZAS YO NU DÜ ZEN LE YEN TÜR KÝ YE FUT BOL FE DE RAS YO NU NA DÂVÂ A A CAK. GÝZLÝ REKLÂM YAPILIYOR Bal cý, al ko lün bil bord lar da ve ga ze - te ler de rek lâ mý nýn ser best ol du ðu - nu, te le viz yon lar da i se ya sak lan dý ðý - ný be lir te rek, An cak, te le viz yon da bu kez giz li rek lam ya pý lý yor. A i le ce iz le nen bir po li si ye di zi var. Gü ya a i le di zi si. Oy sa, al ko lik bir po lis me mu - ru her fýr sat ta i çer ken gö rü lü yor. Bir po lis mü dü rü var o her ma sa ya o tu - ruþ ta ra ký i çi yor. Bu nu ay ný za man da mü vek ki lim o lan RTÜK Baþ ka ný na da söy le dim de di. Si ga ra kar þý tý fa - a li yet gös te ren si vil top lum ku ru luþ - la rý nýn da al kol ko nu sun da ay ný du - yar lý lý ðý gös ter me me sin den ya ký nan Bal cý, bu nun sebebi nin, bü yük bir bö lü mü nün al kol kul lan ma sý ve bu - nu da çað daþ lýk gi bi gör me le rin den kay nak lan dý ðý ný sa vun du. Te le viz - yon lar da si ga ra i çi lir ken çe ki len bir gö rün tü nün mo za ik len di ði ni an cak, ay ný uy gu la ma nýn al kol de ya pýl ma - dý ðý ný i fa de e den Bal cý, bu sebep le, a vu kat la rý nýn baþ lat tý ðý hu ku kî sü re - cin so nu na ka dar ta kip çi si o la cak la - rý ný kay det ti. A da na / a a Ye þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Av. Mu har rem Bal cý Öð ren ci le rin borç la rý ya pý lan dý rýl dý YÜKSEK Öð re nim Kre di ve Yurt lar Ku - ru mu (YURT KUR) Ge nel Mü dü rü Ha - san Al bay rak, Yük sek Öð re nim Kre di ve Yurt lar Ku ru mu Ka nu nu ve Ba zý Ka - nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka nun da ya pý lan dü zen le mey le öð ren - ci le rin öð re nim kre di si borç la rý nýn ye ni - den ya pý lan dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Ka nun da ya pý lan dü zen le mey le öð ren ci le rin ku - ru ma o lan borç la rý na ye ni dü zen le me ge ti ril di ði ni ha týr la tan Al bay rak, bun dan son ra öð ren ci nin bor cu nu öð re tim gör - dü ðü öð re tim ku ru mu nun nor mal öð - re nim sü re si nin bi ti min den i ti ba ren 2 yýl son ra baþ la mak ü ze re, kre di al dý ðý ka dar sü re de ve ay lýk dö nem ler ha lin de YURT KUR a ö de ye ce ði ni be lirt ti. Þu an - da öð re nim kre di si bor cu nu ö de yen mev cut öð ren ci le rin bor cu nun YURT - KUR ta ra fýn dan o to ma tik o la rak ye ni - den ya pý lan dý rýl dý ðý ný be lir te rek, bu öð - ren ci le rin ban ka ya git tik le rin de ö de ye - cek le ri bor cu gö re bi le cek le ri ni söy le yen Al bay rak, da ha ön ce 3 ay lýk 300 TL ö - der ken bun dan son ra 3 ay da 150 TL ö - de ye cek le ri ni be lirt ti. Al bay rak, kre di ve burs mü ra ca at la rý son ra sýn da ta ah hüt se net le ri ni za ma nýn da tan zim ve tas dik et ti re me yen öð ren ci le ri i çin de ek sü re ve ril di ði ni bil dir di. Al bay rak, yap tý ðý ya - zý lý a çýk la ma da öð re tim dö - ne min de kre di ve burs mü ra ca at la rý son ra sýn da ta ah hüt se net le ri ni za ma - nýn da tan zim ve tas dik et ti re me yen öð - ren ci ler i çin 3-14 O cak 2011 (14 O cak 2011 da hil) ta rih le ri a ra sýn da ek sü re ve - ril di ði ni be lirt ti. An ka ra / a a

4 4 HA BER FARK Yeni yýl, yeni anayasa 2011 anayasa yýlý olsun FA RUK A KIR ca ni as ya.com.tr 2010 u ge ri de bý rak týk ve ye ni bir yý la gir - dik. Te men nî miz, ye ni yýl da es ki sý kýn tý lar la kar þý laþ ma mak. Bu nun yo lu da bir yýl da ha bek le me den he men, ye ni ve si vil bir a na ya sa nýn ha zýr lýk la rý na baþ la mak tan ge çi yor. Pek çok si vil top lum ku ru lu þu gi bi Hak-Ýþ Baþ ka ný Sa lim Us lu da hak lý o la rak bu ta le bi di le ge ti rir ken þöy le de miþ: 2011 yý lý se çim yý lý ol ma sý do la yý sýy la yo ðun bir yýl o la cak. Si ya sî par ti le ri mi zin na sýl bir a na ya sa is te dik le ri ko nu su nu se çim be yan nâ me le rin de gör mek is ti yo ruz. Se çim le rin ar dýn dan top la na cak Mec li sin ilk iþ o la rak ye ni a na ya sa ko nu su nu gün de mi ne al ma sý ný bek li yo ruz. MAZ LUM DER Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Av. Em rul lah Bey tar da ye ni bir a na ya sa ya pýl ma sý ta le bi ni di le ge ti rir ken Tür ki ye top lu mu nun yýl lar dan be ri ýs rar la ta lep et ti ði si vil, de mok ra tik ve ka tý lým cý bir a na ya sa nýn Tür ki ye top lu mu nun var o lan so run la rý ný as ga rî se vi ye ye dü þe re bi le ce ði ka na at ve ü mi di mi zi Tür ki ye ka mu o yu i le bir kez da ha pay laþ mak is te riz þek lin de ko nuþ muþ. El bet te, ye ni a na ya sa i le il gi li ta lep ler bun lar la sý nýr lý de ðil. Sa yý la rý her ge çen gün ar tan þe kil de bu ta lep ler di le ge ti ri li yor. Pe ki, Mev cut 1982 dar be a na ya sa sý bi ze ye ter di yen var mý? Sý nýr lý sa yý da böy le dü þü nen ler ol sa bi le, bun lar yok hük mün de dir. ün kü bu gün i ti ba rýy la dar be a na ya sa sý na sa hip çý kan lar bi le bir dö nem bu a na ya sa nýn de ðiþ me si ge rek ti ði ni söy le miþ ler dir. Þim di i se söz ko nu su de ði þik li ðin ar zu ve is ti ka met le ri doð ru lu tu sun da ol ma ya ca ðý ný tah min et tik le ri i çin i na dý na a na ya sa de ði þik li ði ne kar þý çý ký yor lar... Tür ki ye nin mev cut a na ya sa i le yo lu na de vam e de me ye ce ði çok a çýk. Ne re si tu tul sa el de ka lan bir a na ya sa i le Bü yük Tür ki ye ye u luþ mak müm kün de ðil dar be si nin he di ye si o lan bu a na ya sa de ðiþ me si ne de ði þe cek de, bu de ði þik li ðin ih ti ya cý kar þý la ya cak se vi ye de, si vil, de mok rat ve ke sin lik le gi de ni a rat ma yan bir a na ya sa ol ma sý lâ zým. Yok sa sa de ce de ðiþ tir miþ ol mak i çin ye ni a na ya sa ya pýl ma ma lý. Hiç kim se gi de ni a ra ta cak muh te mel ye ni bir a na ya sa yý ö nü mü ze ko ya rak, A lýn si ze ye ni a na ya sa. Bun dan son ra da da ha faz la hür ri yet is te me yin de me yi dü þün me sin. E ðer gi de ni a ra tan bir a na ya sa yap ma yý dü þü nen ler var sa, þim di den o na da i ti raz e di le ce ði ni bil me li. Ý sim le rin ve re sim le rin de ðiþ me siy le ha ki ka tin de ðiþ me ye ce ði ni bil me li yiz. Hür ri yet le ri ký sýt la yan muh te mel bir a na ya sa ya her kes i ti raz e der. Bu ba kým dan ye ni a na ya sa ta le bi ni di le ge ti rir ken mut lak sû ret te gi de ni a rat ma ya cak, Tür ki ye nin ih ti yaç la rý ný kar þý la yan, hür, â dil ve de mok rat bir a na ya sa de me yi sür dür me li yiz yý lý se çim yý lý ol ma sý ba ký mýn dan mut la ka ye ni a na ya sa gün de me ge le cek tir ve gel me li de. Si ya sî par ti ler bu ko nu da ki dü þün ce le ri ni mil le te an lat ma lý, tas lak a na ya sa la rý ný a çýk la ma lý dýr. Ki, se çim dö ne min de ya pý lan tar týþ ma lar la ye ni a na ya sa þe kil len sin, mil let de bu na gö re ka na at be lirt miþ ol sun. Ö nü müz de ki se çim ler de ya pý la cak o lan tar týþ ma lar, bir ba ký ma ye ni a na ya sa nýn muh te vâ sý ný da þe kil len dir me li. Ye ni a na ya sa is ti yo ruz de yip muh te vâ sýn dan bah set me mek ha van da su döv mek an la mý na ge lir. Ýn þâ al lah a dým at tý ðý mýz 2011 yý lýn da dar be a na ya sa sý ný da ta ri hin raf la rý na kal dýr mak na sip o lur! Deðerli kâðýtlara yýlbaþý zammý geldi nde ÐER LÝ kâ ðýt be del le ri, bugünden i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re yüz de 6,45-8,7 o ra nýn da ar tý rýl dý. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn, De ðer li Kâ ðýt lar Ka nu nu Ge nel Teb li ði Res mî Ga ze te nin bu gün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, pa sa port lar i çin 50 li ra o lan de ðer li kâ ðýt be de li, yüz de 8 lik ar týþ la 54 li ra ya yük sel di. Sü rü cü bel ge le ri i çin ö de ne cek be del 62 li ra dan 67 li ra ya, nü fus cüz dan la rý i çin ö de ne cek be del i se 4 li ra dan 4 li ra 60 ku ru þa yük sel til di. Bu yýl 5 li ra o lan no ter ka ðýt la rý i çin 2011 de 5,40 li ra, 3,10 li ra o lan ban ka çek le ri (her bir çek yap ra ðý) i çin de 3,30 li ra ö de ne cek. An ka ra / a a Konu: Küreselleþme Sürecince Milliyetçilik Algýsýnýn Deðiþimi Konuþmacý: Dr. Osman Özkul Tarih: 2 Ocak 2011, Pazar Saat: Yer: Risale-i Nur Enstitüsü Seminer Salonu Vefa, Cemal Yener Tosyalý Cd., No: 117, Süleymaniye/ÝSTANBUL HAK-ÝÞ GENEL BAÞKANI USLU, 2011 YILINDA SEÝMLERÝN YAPILACAÐINI HATIRLATARAK, SÝYASÎ PARTÝLERÝN SEÝM BEYANNAMELERÝNDE YENÝ ANAYASA ÝSTEKLERÝNÝ GÖRMEK ÝSTEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA HAK-ÝÞ Kon fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Sa lim Us lu, mil let ve ki li se çim le ri nin ya pý la ca ðý 2011 in, ye ni a na ya sa ko nu sun da ö nem li bir fýr sat sun du ðu nu be lir te rek, si ya sî par ti le rin na sýl bir a na ya sa is te dik le ri ko nu su nu se çim be yan na me le rin de gör mek is te dik le ri ni bil dir di. Us lu, ya zý lý a çýk la ma sýn da, 2010 un baþ ta halk oy la ma sý ve de mok ra tik leþ me tar týþ ma la rý ol mak ü ze re yo ðun bir gün dem le ge çi ril di ði ni be lirt ti in de se çim yý lý ol ma sý ne de niy le yo ðun gün de mi o lan bir yýl o la ca ðý nýn al tý ný çi zen Us lu, þun la rý kay det ti: Kon fe de ras yon o la rak Tür ki ye nin de ðiþ me si ni ve dö nüþ me si ni is ti yo ruz. Bu ne den le a na ya sa de ði þik lik le ri ni ö nem si yo ruz, an cak ya pý lan de ði þik lik le ri ye ter li gör mü yo ruz. Se çim le rin ya pý la ca ðý 2011 yý lý i se ye ni a na ya sa ko nu sun da ö nem li bir fýr sat sun mak ta dýr. Bu ne den le si ya sî par ti le ri mi zin na sýl bir a na ya sa is te dik le ri ko nu su nu se çim be yan na me le rin de gör mek is ti yo ruz. Se çim le rin ar dýn dan top la na cak Mec li sin de ilk iþ o la rak ye ni a na ya sa ko nu su nu gün de mi ne al ma sý ný ve 2011 yý lý nýn da ha i yi ve i le ri bir si vil a na ya ta le bi nin ger çek leþ ti ði yýl ol ma sý ný di le dik le ri ni i fa de e den Us lu, 2011 de baþ ta ka yýt dý þý e ko no mi ve iþ siz lik ol mak ü ze re, yok sul luk la mü ca de le de da ha i yi me sa fe a lýn ma sý, her ke si kap sa yan sos yal ko ru ma nýn ge liþ ti ri le rek ge lir a da let siz li ði nin gi de ril me si, te mel hak ve öz gür lük le rin ge niþ le til me si gi bi ya pý sal re form la rýn ha re ke te ge çi ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Us lu, Ye ni yýl da u mut la rý mýz güç len di ril me li, ken di mi ze gü ven me li, top lum mo ti ve e dil me li ve bü yük he def ler pe þin de koþ ma lý yýz de ðer len dir me sin de bu lun du. Us lu, a çýk la ma sýn da, baþ ta kon fe de ras yon ü ye le ri ol mak ü ze re tüm va tan daþ la rýn ye ni yý lý ný kut la dý ðý ný da bil dir di. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, beraberindeki heyetle Di yar ba kýr sur la rý nýn bir bur cu o lan Ke çi Bur cu nda in ce le me ler de bu lun du. FO TOÐ RAF: A A Farklýlýklarýmýz tehlike deðil CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, her ke sin bir bi ri ni sev me si, say ma sý ve el bir li ði i çin de si ner ji o luþ tur ma sý ge rek ti ði ni, ak si hal de za ma nýn bo þa ge çe ce ði ni be lir te rek, He pi miz ye te ri ka dar tec rü be e din dik, ders ler al dýk o nun i çin lü zum suz, ge rek siz, Tür ki ye ye ya kýþ ma yan, bi zim mil le ti mi ze ya kýþ ma yan yol la ra as la sap ma ya lým, o söy lem le re as la gir me ye lim ve he pi miz bir li ði mi zi, be ra ber li ði mi zi, kar deþ li ði mi zi pe kiþ ti re lim de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Dic le Ü ni ver si te si ni zi ya re ti nin ar dýn dan Di yar ba kýr Va li li ðin ce Þa to park ta dü zen le nen ak þam ye me ðin de ya tý rým cý iþ a dam la rý na pla ket ver di. Gül, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Cum hur baþ ka ný ol duk tan son ra Di yar ba kýr ý i kin ci de fa zi ya ret et ti ði ni, ilk zi ya re ti kap sa mýn da bir kaç il de in ce le me ler de bu lun du ðu nu an cak bu zi ya ret te Di yar ba kýr da et raf lý ca in ce le me ler de bu lun ma ve ken ti gör me fýr sa tý ný ya ka la dý ðý ný söy le di. Fark lý lýk la rýn Tür ki ye nin zen gin - lik le ri ol du ðu nu di le ge ti ren Cum hur baþ ka ný Gül, Fark lý lýk la rý mý zý bir teh li ke, yan lýþ gi bi gör me ye baþ lar sak e sas sý kýn tý o za man do ðar de di. Biz ler he pi miz bü yük bir mil le tin, bir mil le tin men sup la rý yýz. Bü yük mil let o lun ca bü yük mil le tin i çe ri sin de ta bii ki far ký lýk lar o la cak týr di yen Cum hur baþ ka ný Gül, bu fark lý lýk lar zen gin lik o la rak gö rül dü ðün de mil le tin ta ma mý nýn zen gin o la ca ðý ný, bu göz le ba kýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Gül, ya pý cý göz le ba kýl dý ðýn da, o lay lar ya pý cý þe kil de de ðer len di ril di ðin de, e leþ ti ri le rin ya pý cý cüm le ler le ya pýl ma sý ha lin de so run la rýn çö zü mü nün ko lay la þa ca ðý ný i fa de et ti. Tür ki ye nin her böl ge sin den her ke sin bir yer le re gel di ði ni, cum hur baþ ka ný, baþ ba kan, ba kan, mil let ve ki li o la bil di ði ni be lir ten Cum hur baþ ka ný Gül, Tür ki ye nin hiç bir so ru nu nun gör mez lik ten ge li ne me ye ce ði ni, yan lýþ la rýn, nok san la rýn geç miþ te ki ha ta la rýn gö rü le rek çö züm le ne bi le ce ði ni söy le di. Diyarbakýr / a a DÝYARBAKIR TÜRKÜSÜNÜ SESLENDÝRDÝ GÜL, Di yar ba kýr ýn a de ta bir a çýk ha va mü ze si ni te li ði ta þý dý ðý ný, ta ri hî Di yar ba kýr sur la rý ný Cum hur baþ kan lý ðý nýn hi ma ye si al tý na a la cak la - rý ný bil dir di. Cum hur baþ ka ný Gül, Di yar ba kýr da kal dý ðý De de man O te lin de si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le riy le kah val tý lý top lan tý da bir a ra ya gel - di. Top lan tý, ba sý na ka pa lý ger çek leþ ti ril di. Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, da ha son ra Ga zi Köþ - kün de in ce le me ler de bu lun du. Ta rým ve Kö yiþ - le ri Ba ka ný Meh di E ker i le Cum hur baþ kan lý ðý Ge nel Sek re te ri Mus ta fa Ý sen in de yer al dý ðý zi - ya ret te, Gül ve be ra be rin de ki ler Ga zi Köþ kü nün bal ko nu na çýk tý. Bu sý ra da Türk Halk Mü zi ði sa - nat çý sý Bed ri Ay se li, Köþk ün bal ko nun dan Su - zan Su zi ad lý Di yar ba kýr tür kü sü nü ses len dir di. Gül, da ha son ra Di yar ba kýr sur la rý nýn bir bur cu o - lan Ke çi Bur cu nda in ce le me ler de bu lun du. Me mur lar Erdoðan dan a da let is te di DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a gön der di ði mek tup ta, me mur lar a ra sýn da yýl lar dýr de vam e den üc ret a da let siz li ði nin dü zel til me si ni is te di. DES Ge nel Baþ ka ný Av cý yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, mek tup ta, 2006 yý lýn da e þit i þe e þit üc ret va a diy le yak la þýk 1 mil yon 300 bin me mu ra, 450 TL lik den ge taz mi - na tý ö den me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý ný ve bu nun 136 TL si nin ve ril me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý ný i fa de et ti. An cak da ha son ra ka lan 314 TL yi ö de me ta ah hü dün den vaz ge çil di ði ni ve ka mu da üc ret den ge si a dýy la ye ni bir ek ö de me pla ný ge ti ril di ði ni an la tan Av cý, yet ki nin Ba kan lar Ku ru lu na ve ri le rek sü re nin 2011 yý lý na ka dar u za týl dý ðý ný be lirt ti. Pek çok me mu run yük sek üc ret ve ren ka mu ku rum la rý na geç mek i çin si ya sî ve bü rok ra tik mer kez le ri a þýn dýr dý ðý ný ve bu du ru ma bi ran ön ce son ve ril me si ge rek ti ði ni kay de den Av cý, A na ya sa nýn il gi li mad de le riy le ça lý þan la rýn yap týk la rý i þe uy gun a da let li bir üc ret el de et me le ri ve di ðer sos yal yar dým la rýn dan ya rar lan ma la rý i çin dev le tin ge rek li ted bir le ri a la ca ðý nýn hük me bað lan dý ðý ný be lirt ti. An ka ra / a a DEMOKRATÝK VE KATILIMCI BÝR ANAYASA YAPILMASI ÞART MAZ LUM DER Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Av. Em rul lah Bey tar, ye ni bir a na ya sa ya pý mý - na i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye top lu mu nun yýl lar dan be ri ýs rar la ta lep et ti ði si vil, de mok ra tik ve ka tý lým cý bir a na ya sa nýn Tür ki ye top lu mu nun var o lan so run la rý ný as ga rî se vi ye ye dü þe re bi le ce ði ka na at ve ü mi di mi zi Tür ki ye ka mu o yu i le bir kez da ha pay laþ - mak is te riz de di. Em rul lah Bey tar, yap tý ðý a çýk la ma ra þu gö rüþ le ri di le ge tir di: 21 yüz - yýl da hu kuk dev le tin de her tür den bir hak a ra yý þý son ra sýn da or ta ya çý kan tab lo nun sý - ra dan bir o lay o la rak de ðer len di ril me si ve a de ta so rum lu la rý nýn ce za lan dý rýl ma ma sý, bu ül ke de çok bü yük bir kit le yi hem mað dur et mek te, hem de in san la rýn dev le te ve hu ku - ka o lan i nan cý ný ze de le mek te dir. Ka mu o to ri te si nin kul la nýl ma sýn da si ya si gü cü kul la - nan la rýn ay ný za man da so rum lu luk la rý ha týr la týl ma lý, bu ko nu da or ta ya çý kan çir kin tab - lo la rýn so rum lu la rýn dan he sap so ru la bil me li dir. Dün ya nýn hiç bir uy gar ül ke sin de, baþ ba - kan lar ken di ka mu gü ven lik gü cü nün ke fi li ol maz lar, or ta ya çý kan o lum suz la rýn bir ta - ra fý psi ko lo ji si i le o lay la ra yak laþ maz lar. ün kü si ya si ik ti dar bir ic ra cý güç o la rak, hu kuk - tan ve de mok ra si den ya na al dý ðý er ki kul la nýr ve uy gu la ma la rý i le bir lik te, yurt taþ la rýn vic da nýn da yar gý la nýr. Bu nok ta da da ha faz la yü rek le ri ya ra la yan ve vic dan lar da de rin iz bý ra kan, hu kuk dý þý uy gu la ma lar dan vaz ge çil me li, biz le ri 28 þu bat dö ne min de ki po lis dev le ti an la yý þý na ya kýn laþ tý ran bu tür uy gu la ma lar ce za sýz kal ma ma lý dýr. Tür ki ye top - lu mu nun yýl lar dan be ri ýs rar la ta lep et ti ði si vil, de mok ra tik ve ka tý lým cý bir a na ya sa nýn Tür ki ye top lu mu nun var o lan so run la rý ný as ga ri se vi ye ye dü þe re bi le ce ði ka na at ve ü mi - di mi zi Tür ki ye ka mu o yu i le bir kez da ha pay laþ mak is te riz. Ýs tan bul / Ye ni As ya 2011 de ekonomi yavaþ büyüyecek nu LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) baþ e ko no mis ti O li vi er Blanc hard, ge liþ miþ e ko no mi le rin 2011 yý lýn da ya vaþ bü yü ye ce ði ni, ge liþ mek te o lan ül ke le rin i se kü re sel e ko no mik bü yü me nin i ti ci gü cü o la ca ðý ný be lir te rek, ö nü müz de ki yýl da da dün ya da i ki fark lý hýz da e ko no mik to par lan ma nýn söz ko nu su o la ca ðý ný vur gu la dý. Blanc hard, Fon un in ter net der gi si IMF Sur vey de yer a lan söy le þi sin de, ge le cek yý la i liþ kin he def le re de ði ne rek, ül ke le rin 2011 de kur la rýn da ha ser best çe dü zen len me le ri ne im kan sað la ya rak e ko no mi le ri ni den ge de tut ma la rý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ül ke ler i çin borç la rý ný kon trol al týn da tu ta cak ted bir ler al ma la rý nýn ha ya tî ö nem ta þý dý ðý na dik ka ti çe ken Blanc hard, kü re sel ye ni den den ge le me ol mak sý zýn sað lam bir to par lan ma nýn o la ma ya ca ðý nýn al tý ný çiz di. IMF Baþ E ko no mis ti Blanc hard, ABD gi bi e ko no mik bü yü me le ri tü ke tim har ca ma la rý na da ya lý ül ke le re da ha faz la ya tý rým ve ta sar ruf çað rý sýn da bu lu na rak, in gi bi e ko no mi si ih ra ca ta da ya lý ül ke le re i se iç tü ke tim le ri ni teþ vik et me le ri ko nu sun da tav si ye de bu lun du. O li vi er Blanc hard, ba zý Av ru pa ül ke le ri nin ar tan ka mu borç la rýy la mü ca de le et mek i çin AB ve IMF den yar dým ta le bin de bu lun mak tan çe kin me me le ri ge rek ti ði ni kay de tti. Washington / a a Ba kan dan zam sa vun ma sý nma LÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, a kar ya kýt ü rün le rin de ki fi yat ar tý þý nýn ta ma men ham pet rol fi yat la rý i le kur ar tý þýn dan kay nak lan dý ðý ný be lir te rek, Ver gi bo yu tuy la bu yýl a kar ya kýt ü rün le ri ne 1 ku ruþ luk zam yap ma dýk de de 1 ku ruþ luk zam ya pýl ma ya cak. E li miz den ge lir se bu sü re ci de vam et tir mek is ti yo ruz de di. Ma li ye Ba ka ný Þim þek, CNN Türk te ka týl dý ðý prog ram da, Tür ki ye de a kar ya kýt ü rün le ri ü ze rin de ki ver gi yü kü nün yük sek ol du ðu gö rü þü ne ken di si nin de ka týl dý ðý söy le di. An cak son 1 yýl dýr ver gi bo yu tuy la ben zi ne 1 ku ruþ luk zam ya pýl ma dý ðý ný kay de den Þim þek, 2011 de de ver gi ler de ar týþ ön gö rül me di ði ni yi ne le di. Ben zin ve mo to rin de ki ver gi yü kü nün e fek tif o la rak dü þe ce ði ni i fa de e den Ma li ye Ba ka ný, þöy le ko nuþ tu: Þu an i ti ba riy le yüz de 64,8 ci va rýn da bir ver gi yü kü söz ko nu su yý lýn da bu o ran yüz de 70,3 dü ze yin dey di de 100 li ra lýk ben zin al say dý nýz, bu nun 70 li ra sý Ha zi ne ye ge li yor du. Bu gün yi ne 100 li ra lýk ben zin al dý ðý nýz da 65 li ra sý Ha zi ne ye ge li yor. Tür ki ye i le be ra ber pet rol it hal et mek zo run da ka lan ül ke le rin a kar ya kýt ü rün le ri nin ver gi yü kü mo to rin de yüz de a ra sýn da, ben zin de yüz de 60 lar ci va rýn da. Ham pet rol, 2002 yý lý nýn son gü nün de 28 do lar dý. Bu gün 90 do la rý aþ mýþ du rum da. U lus la ra ra sý pet rol fi yat la rý bu ra da çok ö nem li ve ma a le sef o ra da a ley hi mi ze bir ge liþ me var. Son gün ler de ki tar týþ ma nýn kay na ðý bu." An ka ra / a a Ýt ha lat bü yü me ye en gel nbur SA Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (BTSO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ce lal Sön mez, Tür ki ye nin, dý þa rý ya sat tý ðý ma lýn ne re dey se i ki ka tý it ha lat yap tý ðý ný be lir te rek, E ðer dýþ ti ca re tin bü yü me ü ze rin de ki et ki si bu ka dar men fi ol ma say dý, Tür ki ye bu yý lý re kor bir bü yü me o ra nýy la ta mam la ya bi lir di de di. Sön mez, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 2010 yý lý nýn ka sým a yý i ti ba riy le ge çen 11 ay da ih ra ca týn yüz de 10,9 ar týþ la 102 mil yar do lar ol du ðu nu, bu na kar þý lýk it ha la týn yüz de 31 ar týþ la 165 mil yar do la rý bul du ðu nu be lirt ti. Dýþ ti ca ret a çý ðý nýn ge çen yý la gö re yüz de 85,7 ar týþ la 62,8 mil yar do la ra çýk tý ðý na dik ka ti çe ken Sön mez, Ýh ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný yüz de 62 ye in di. Dý þa rý ya sat tý ðý mýz ma lýn ne re dey se i ki ka tý it ha lat yap týk de di. Bursa / a a

5 HABER 5 BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN Tür ki ye ye ni yý la ür kü tü cü bir tab loy la gi ri yor. Ah lâ kî de je ne ras yon sa de ce yýl ba þý çe ki liþ le ri yle, dev let e liy le pi yan go ve to to-lo to þans ve ta lih o yun la rý ve ku ma rýy la sý nýr lý de ðil. Te le viz yon ve in ter ne tin â i le yi, genç le ri ve ço cuk la rý he def a lan, top lu mu felç e den tah ri bat gün geç tik çe ar tý yor. Rek lâm la ra ka dar her fýr sat ta müs teh cen gö rün tü le ri, a çýk-sa çýk lý ðý ön plâ na çý ka ran ve mil le tin mâ ne vî kül tür ya pý sýy la, â i le mah re mi ye tiy le u yuþ ma yan gö rün tü ler, çar pýk i liþ ki ler ön plâ na çý ka rý lý yor. Kör pe zi hin ler ze hir le ni yor. o cuk la rýn psi ko lo jik ge li þim le ri bo zu lu yor. Film le rin de ki ah lâk dý þý lý ðý, þid de ti, yý ký cý ya yýn la rý ön le me de ba þa rý sýz lý ðý â de ta i ti raf e den RTÜK, i le ti þim mer ke zi ne ge len di zi ve rek lâm lar da ki þid det, si ga ra ve al kol gö rün tü le ri þi kâ yet le ri top la mak la ka lý yor. Ra por la ra gö re, ku mar ba ðým lý la rý nýn dört te ü çü sa nal or tam da ku mar oy nu yor. Mil yon lar ca genç ve ço cuk bir týk la ma i le ko lay ca sa nal ku mar ha ne le rin ka pý sýn dan gi re bi li yor. Ön ce be da va ku ma ra a lýþ tý rý lan lar, bir kaç se ans son ra pa ra lý ku mar ýn pen çe si ne dü þü yor. Ru let ve po ker gi bi o yun la rý oy na ya bi li yor; fut bol, bas ket bol, at ya rý þý, boks Ýþ gü zar A vu kat 'týn suç du yu ru suna tepki n AN KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Sa id Nur sî nin ha ya tý ný an la tan Hür A dam fil mi hak kýn da he nüz si ne ma lar da gös te ri me baþ la ma dan so ruþ tur ma baþ lat tý. An ka ra Ba ro su a vu kat la rýn dan Ö mer E diz Yo ruz un suç du yu ru su di lek çe sin de, yö net men ve ya pým cý Meh met Tan rý se ver, se na rist ler Ah met e tin, Meh met U yar i le Fe za Film Þir ke ti nin yar gý lan ma sý ta lep e dil di. Ha ber türk ün ha be ri ne gö re, fil min A ta türk ün ma ne vî ki þi li ði ne ha ka ret et ti ði sa vu nu lan di lek çe de, Teh dit, ha ka ret, yar gý ka ra rý ný et ki siz kýl mak, A ta türk e ve ma ne vî ki þi li ði ne ha ka ret, ba sýn yo luy la ha ka ret; hal ký ve top lu mu kin, nef ret ve suç iþ le me ye teþ vik; if ti ra, te rör pro pa gan da sý, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ni or ta dan kal dýr ma a maç lý or ga ni ze ey lem ler ve Baþ sav cý lý ðý ný zýn re sen göz ö nü ne a la ca ðý suç teþ kil e den ey lem ler de nil di. Suç du yu ru sun da, fil min in ter net si te sin de ki, fo toð raf, frag man ve ya zý lar in ce len di ðin de pek çok sah ne de, A ta türk e yö ne lik ger çe ðe ay ký rý pek çok if ti ra ve ha ka ret ler i çer di ði sa vu nul du. Hakimler ve Savcýlar Kanunu deðiþiyor n A DA LET Ba kan lý ðý, 2808 sa yý lý Ha kim ler ve Sav cý lar Ka nu nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý na i liþ kin ön tas la ðý gö rüþ le ri al mak i çin il gi li ku rum ve ku ru luþ la ra gön der di. Tas la ða gö re, da ha ön ce A da let Ba kan lý ðý nýn o lan ha kim ve sav cý lar ü ze rin de ki gö ze tim ve de ne tim yet ki si Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu na (HSYK) ge çi yor. Tem yiz in ce le me si ne ti ce sin de, Yar gý tay ve Da nýþ tay ta ra fýn dan ha kim ve sav cý la ra ve ri len not sis te mi kal dý rý lýyor. A da let Ba kan lý ðýn ca ha zýr la nan ve 33 mad de den o lu þan ön tas lak, gö rüþ le ri a lýn mak ü ze re Yar gý tay, Da nýþ tay, Sa yýþ tay, As ke ri Yar gý tay, As ke ri Yük sek Ý da re Mah ke me si, ba zý ba kan lýk lar, Yük sek Se çim Ku ru lu, YÖK, Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði, Tür ki ye Ba ro lar Bir li ði, Tür ki ye No ter ler Bir li ði, ü ni ver si te ler i le il gi li ba zý si vil top lum ku ru luþ la rý na gön de ril di. An ka ra / a a Mec lis, 2010 yý lýn da 148 ka nun çý kar dý ntbmm Ge nel Ku ru lu, 2010 yý lýn da ki ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 148 dü zen le me yi ya sa laþ týr dý. Der le nen bil gi le re gö re, bu yýl TBMM Baþ kan lý ðý na 189 ka nun ta sa rý sý, 266 ka nun tek li fi su nul du. TBMM nin 23. Dö nem in ba þýn dan be ri 743 e u la þan ta sa rý, 821 e u la þan tek lif ten 148 i ka nun laþ tý. 72 ta sa rý, 24 tek lif, ko mis yon lar da i se 276 ta sa rý, 616 tek lif bek li yor. TBMM de 2010 yý lý so nu i ti ba riy le AKP nin 335, CHP nin 101, MHP nin 70, BDP nin 20, DSP nin 6, DP'nin ve Tür ki ye Par ti si nin 1 er mil let ve ki li bu lu nu yor; ba ðým sýz mil let ve kil le ri nin sa yý sý i se 7. TBMM de ki 9 mil let ve kil li ði de de ði þik sebepler le bo þal mýþ du rum da. An ka ra / a a Vâ him tab lo (1) ve te nis maç la rý i çin id di a ya gi re bi li yor. Ký sa ca sý, rey ting pe þin de ki ba þý boþ ve so rum suz te le viz yon ya yýn la rý ve in ter net, top ye kûn top lu mun sâ de ce mad dî ha ya tý ný sön dür mek le kal ma yýp mâ nen de e roz yo na uð ra tý yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný nýn, da ha çok mad dî re fah pe þin de koþ ma nýn, aç göz lü lük le i câd e di len ö lüm cül si lâh la rýn, çev re kir li ði nin ya ný sý ra da ha a þý rý bil gi kir li li ði nin, in ter net te ki fa ce bo ok, twit ter gi bi sos yal pay la þým að la rý nýn baþ ta â i le ol mak ü ze re ço cuk la rý, ka dýn la rý, genç li ði ve top lu mu tah rip e den ze hir li ay gýt lar o la rak na za ra ver me si, kay da de ðer RA POR LAR ÜR KÜ TÜ CÜ Ger çek þu ki sos yal pay la þým si te le ri yle in ter net a ðý, ah lâ kî de ðer le ri çü rü ten, in san la rý güç süz leþ ti rip yal nýz laþ tý ran, et ki li ve a cý ma sýz men fa at sa vaþ lar la bir bi ri ne dü þü rüp düþ man e den ye ni mo dern fe lâ ket. Bu fe lâ ket ten en faz la þef kat ve mer ha me te muh taç ço cuk lar, genç ler et ki le ni yor. Â i le de ðer le ri ze de le ni yor Ak si yon der gi si nin a raþ týr ma sýn da, Tür ki ye de her ay 15 bin, yýl da 180 bin â i le nin bo þan ma sý, mu hâ fa za kâr çev re ler de bi le bo þan ma o ra ný nýn yüz de 40 la ra var ma sý; ve bu nun bü yük bir kýs mýn da te le viz yon ya yýn la rýn da ki ni kâh sýz be ra ber lik le rin ö vül me si, in ter net ve söz de sos yal pay la þým si te ler le te tik len me si, va zi ye ti or ta ya çý ka rý yor. Her gün ye ni le ri ek le nen ço ðu yurt dý þý kay nak lý por no, ba his ve ku mar si te le ri nin ze bû Kasým 2010'da gerçekleþtirilen NOTO'nun Lizbon Zirvesi'nde gündeme gelen Füze Savunma Kalkaný'nýn Türkiye'ye kurulacaðý iddia edilmiþti. DÝ ÞÝÞ LE RI Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, ba lis tik fü ze ya yýl ma sý nýn NA TO nun ge le cek yýl lýk dö nem de kar þý kar þý ya ol du ðu en ö nem li teh dit ler den bi ri o la rak ka bul e dil di ði ni be lirt ti. Da vu toð lu, NA TO nun fü ze sa vun ma sis te mi o luþ tu rul ma sý na yö ne lik il ke ka ra rýn da sis te min han gi müt te fik ül ke ler de yer a la ca ðý nýn be lir len me di ði ni de kay det ti. DSP Ýs tan bul Mil let ve ki li Sü ley man Ya ðýz ýn Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a yö nelt ti ði ya zý lý so ru ö ner ge si ni ce vap la yan Da vu toð lu, NA TO nun fü ze sa vun ma sý ye te ne ði ni ge liþ tir me si nin ye ni bir pro je ol ma dý ðý ný, bu a lan da ki ça lýþ ma la rýn 1990 lý yýl la rýn son la rýn da baþ la týl dý ðý ný i fa de et ti Prag Zir ve si nde a lý nan ka rar da, tüm NA TO Ül ke le ri nin top rak la rý ve halk la rý nýn ko run ma sý na yö ne lik bir fü ze sa vun ma sý mi ma ri si ü ze rin de mu ta býk ka lýn dý ðý ný be lir ten Da vu toð lu, Ka sým 2010 ta rih le rin de Liz bon da dü zen le nen zir ve de i se it ti fa kýn fü ze sa vun ma ye te ne ði nin ge liþ ti ril me - nu o lu yor. sa yý sý git tik çe ço ða lý yor. Sa nal tu zak pa za rý nýn bü yük lü ðü ve kâ rý, if sad i þi ni ya ban ya ban cý þir ket le rin iþ ta hý ný ka bar tý yor En va hi mi, mu hâ fa za kâr o la rak lan se e di len çev re le rin bu he yû la nýn pe þi ne düþ me si. Be di üz za man ýn tâ bi riy le, en maz but â i le le rin bi le ço cuk lar ve ser se ri ler gi bi câ zi be dâr, se fî hâ ne ve sar ho þâ ne þâ þa a lý eð len ce nin câ zi be si ne ka pýl ma sý Sað lýk Ba kan lý ðý bir tek si ga ra pe þi ne düþ müþ, a ma de je ne ras yon, si ga ra yý çok tan geç miþ. O kul lar da a larm zil le ri ça lý yor. Kö tü mad de ba ðým lý lý ðý il ko kul se vi ye si ne ka dar düþ müþ. Ýç ki ve al kol tü ke ti mi bu sý ra la ra ka dar da yan mýþ. Se fih kit le ler mey da na gel miþ BM nin 2010 Dün ya U yuþ tu ru cu Ra po ru na gö re, ge liþ mek te o lan ül ke ler de u ya rý cý lar ve re çe te li i lâç lar baþ ta ol mak ü ze re u yuþ tu ru cu mad de kul la ný mýn da ar týþ var. Bu na pa ra lel o la rak týp ký si ga ra gi bi, Tür ki ye de u yuþ tu ru cu kul la ný mý nýn yaþ sý ný rý her ge çen gün dü þüp di be vur ma sý, ol duk ça çar pý cý. Bir tek Ba kýr köy Ad li ye si o cuk Mah ke me si nde bir haf ta da gö rü len 700 dâ vâ dan 250 si nin u yuþ tu ru cu mad de kul la ný mýy la il gi li ol ma sý, kor kunç ger çe ði or ta ya çý ka rý yor. Li se ler de yay gýn la þan be yaz ze hir le ta nýþ ma ya þý nýn 14 e düþ tü ðü be lir ti li yor BA TAK LI ÐI KU RUT MAK Ke za Ýs tan bul Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü nün Em ni yet Nar ko tik Suç lar la Mü ca de le Þu be - si ko nu sun da il ke ka ra rý a lýn dý ðý ný an lat tý. Da vu toð lu, ba lis tik fü ze ya yýl ma sý nýn NA TO nun ge le cek yýl lýk dö nem de kar þý kar þý ya ol du ðu en ö nem li teh dit ler den bi ri o la rak ka bul e dil di ði ni, bu hu su sun ye ni Stra te jik Kon sept te de kay da ge çi ril di ði ni di le ge tir di. NA TO nun fü ze sa vun ma sý mi ma ri si nin ku rul ma sýn da ki a ma cýn da ba lis tik fü ze ya yýl ma sý nýn be ra be rin de ge tir di ði risk ve teh li ke le rin ber ta raf e dil me si ve her bir müt te fi kin gü ven li ði nin ve sa vun ma sý nýn sað lan ma sý ol du ðu nu kay de den Da vu toð lu, þöy le de vam et ti: Bu sis tem, kit le im ha si lah la rý nýn ve ba lis tik fü ze teh di di nin ya yýl ma sý na kar þý po li ti ka mý za hiz met e de cek bir ni te lik ta þý mak ta dýr. Ba lis tik fü ze teh di di ne kar þý u lu sal dü zey de ted bir ler a lýn ma sý e sa sen ta ra fý mýz dan da de ðer len di ril mek te ve u lu sal fü ze sa vun ma sis te mi nin ge liþ ti ril me si ü ze rin de ça lý þýl mak tay dý. Ül ke miz, gü ven li ðin bö lün mez li ði ve it ti fak da ya nýþ ma sý il ke le ri ne uy gun o la rak siy le Ýs tan bul un 28 il çe sin de ki 154 o kul da yap tý ðý ve 31 bin 272 öð ren ci ka týl dý ðý an ket, kü çük bir Tür ki ye ör ne ði o la rak vâ him tab lo yu or ta ya ko yu yor. Þiþ li ve Be yoð lu ad li ye le rin de son bir yýl da 30 bin den faz la ki þi u yuþ tu ru cu dan yar gý lan ma sý, va hâ me ti bir di ðer yö nüy le bil di ri yor. An ke te gö re u yuþ tu ru cu i le ta nýþ ma ya þý 14 ve sos ye te u yuþ tu ru cu su o la rak bi li nen, bir gra mý 150 do lar dan sa tý lan ko ka in da hi li se le re gir miþ du rum da... Ve ri ler, öð ren ci le rin 5 te 1 le en faz la si ga ra ve al kol kul lan dý ðý tes bi tiy le bir lik te, yaþ a ra sý genç li ðin u yuþ tu ru cu ba tak lý ðý na gi de rek sap lan dý ðý ný gös te ri yor. Öð ren ci le rin yüz de 20.1 i son o tuz gün i çin de si ga ra, 21.1 i de al kol, 3.3 ü, en az bir kez es rar, 1.6 sý ecs tasy, yüz de bi ri ko ka in, 2.4 ü de yi ne en az bir kez u çu cu mad de kul lan mýþ. Ö zet le öð ren ci ler, u yuþ tu ru cu ve kö tü mad de ba ðým lý lý ðý ba tak lý ðýn da Prob lem, reh ber lik ders le ri ni, ö ðüt ve tav si ye le ri çok tan aþ mýþ. O kul la ra gü ven lik ka me ra sý yer leþ tir mek, ko ri dor la rý kon trol al tý na al mak, em ni yet ir ti bat gö rev li le ri, kriz mü da hâ le e kip le ri kur mak, teh li ke nin ö nü nü a la maz. El bet te ki mad dî ted bir ler, te da vi mer kez le ri a çýl ma lý. An cak ba tak lý ðý kö kün den ku rut mak i çin â ci len cid dî mâ ne vî ted bir le re baþ vu rul ma lý dýr. An ket ve a raþ týr ma lar la ka lýn ma ma lý; mut la ka mad dî ve mâ ne vî ön le yi ci ön lem ler a lýn ma lý. Bu dev le tin a na ya sal ve ya sal va zi fe si Fü ze kal ka nýn da yer tes bi ti ya pýl ma dý DI ÞÝÞ LE RÝ BA KA NI DA VU TOÐ LU, NA TO NUN FÜ ZE SA VUN MA SÝS TE MÝ O LUÞ TUR MA SI NA YÖ NE LÝK ÝL KE KA RA RIN DA BU SÝS TE MÝN HAN GÝ MÜT TE FÝK ÜL KE LER DE YER A LA CA ÐI BE LÝR LEN ME MÝÞ TÝR DE DÝ. Dý þýþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, fü ze sa vun ma sý sis te mi nin tüm müt te fik le re tam kap sa ma sað la ya cak þe kil de, risk ve kül fet le rin hak ça pay la þý mý pren si bi te me lin de teþ kil e dil me si hu su su nu ge rek Liz bon Zir ve si ne gi den sü reç te, ge rek Zir ve sý ra sýn da vur gu la mýþ, u lu sal çý kar la rý mýz her a þa ma da göz ö nün de bu lun du rul muþ tur. So nuç ta, fü ze sa vun ma sis te mi nin kü re sel dü zey de mev cut ba lis tik fü ze ye te nek le ri ni gö zö nün de bu lun du ran ve teh dit al gý la ma sý bað la mýn da bel li bir ül ke yi he def al ma yan je ne rik bir sis tem o la rak ge liþ ti ril me si ü ze rin de mu ta ba ka ta va rýl mýþ týr. Tür ki ye nin sa vun ma sý na kat ký da bu lu na cak söz ko nu su pro je, NA TO cay dý rý cý lý ðý nýn ta ar ruz un sur la rýn dan zi ya de sa vun ma sis tem le ri ne da yan dý rýl ma sý he de fi nin ö nem li bir pro je si o la rak gö rül mek te dir. NA - TO nun fü ze sa vun ma sis te mi o luþ tur ma sý na yö ne lik o la rak a lý nan il ke ka ra rýn da bu sis te min han gi müt te fik ül ke ler de yer a la ca ðý be lir len me miþ tir. An ka ra / a a AYM nin ya pý sý de ðiþ ti, ye ni ka nu nu bek li yor n A NA YA SA de ði þik li ðiy le ya pý sý de ðiþ ti ri len an cak ku ru lu þu na i liþ kin ka nun çý ka rýl ma dý ðý i çin ça lýþ ma la rýn da güç lük çe ken A na ya sa Mah ke me si he ye ti nin gün de mi, ye ni yýl da ku ru luþ ka nu nun çýk ma sýy la yo ðun la þa cak. A na ya sa de ði þik li ðiy le ü ye sa yý sý 17 ye çý ka rý lan ve ça lý þa bil mek i çin Ba kan lar Ku ru lu na su nu lan Mah ke me nin ku ru lu þu na i liþ kin ka nun tas la ðý nýn bir an ön ce ya sa laþ ma sý ný bek le yen A na ya sa Mah ke me si nin ö nün de ö zel lik le Te kel iþ çi le ri nin me rak la bek le di ði 4/C ve kah ve ha ne - ler de si ga ra ya sa ðý ge ti ren ka nun hük mü nün de bu lun du ðu 155 dos ya in ce le me yi bek li yor. Ýz mir Kah ve ci ler O da sý, kah ve ha ne ler de si ga ra i çil me me si ni ön gö ren 4207 sa yý lý Tü tün Ü rün le ri nin Za rar la rý nýn Ön len me si ve Kon trol Hak kýn da Ka nun hü küm le ri nin uy gu lan ma sý na i liþ kin Baþ ba kan lýk Ge nel ge si nin 1. mad de si nin ip ta li ve yü rü tül me si nin dur du rul ma sý is te miy le Da nýþ tay da da va aç mýþ tý. Da nýþ tay 10. Da i re si söz ko nu su dü zen le me yi A na ya sa Mah ke me si ne ta þý mýþ tý. Da nýþ tay Ý da ri Da va Da i re le ri Ku ru lu, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nda (TÜ ÝK) 4/C sta tü sün de ça lýþ týk tan son ra e mek li e di len bir va tan da þýn Da nýþ tay da aç tý ðý da va ya i liþ kin in ce le me si so nu cu A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur ma ka ra rý al mýþ tý. Yüksek Mah ke me si, CHP nin 5553 sa yý lý To hum cu luk Ka nu nu ve Ha zi ne a dý na or man dý þý na çý ka rý lan 2B a ra zi le ri nin sa tý þý ný ön gö ren 5831 sa yý lý Ta pu Ka nunu un ba zý hü küm le ri nin ip ta li ve yü rür lü ðü nün dur du rul ma sý is te mi ni e sas tan ka ra ra bað la ya cak. An ka ra/a a ANKARA Ýn san lýk 2010 yý lý ný kay bet ti MEHMET KARA Dün ya ye ni yý la bir in san lýk a yý bý ný te miz le me den gir di. Da ha ge çen Pa zar gü nü Ýs ra il yi ne Gaz ze ye sal dýr dý ve i ki ki þi yi öl dür dü. Dün ya ses siz kal dýk ça da bu bar bar lý ðý na de vam e de cek. Ne ti ce i ti ba riy le in san lýk 2010 da i yi bir im ti han ver me di. Ba ka lým bu se ne Ýs ra il in bu kat li âm la rý ve iþ ken ce le ri ne dün ya ses siz kal ma ya de vam mý e de cek? Ýs ra il 2008 so nu i le 2009 ba þý a ra sýn da Gaz ze ye yap tý ðý 22 gün lük o pe ras yon da da kat li âm yap mýþ, ço ðu si vil bin 400 ki þi yi öl dür müþ tü. Bu sal dý rý o ta rih ler de ký nan mýþ tý, a ma þu a na ka dar bir yap tý rým ya pýl ma dý, he sa bý so rul ma dý. Bu ta rih ten ya na da Gaz ze ye am bar go lar de vam e di yor. Am bar go yu de lip yar dým i çin gi den le re mü sa a de e dil mi yor. Ý lâç sýz lýk tan, gý da sýz lýk tan i nim i nim in le yen Gaz ze ye bir neb ze ol sun yar dým e de bil mek i çin yo la çý kan Ma vi Mar ma ra ge mi sin de Ýs ra il in yap týk la rý nýn he sa bý da 6 ay dýr so ru la ma dý. Bi lin di ði gi bi Ýs ra il 1 Ha zi ran ýn er ken sa at le rin de, Gaz ze ye in sa nî yar dým gö tü ren 32 ül ke den 600 den faz la gö nül lü nün bu lun du ðu ge mi le re u lus lar a ra sý su lar da sal dý rýp gö zü nü kýrp ma dan si lâh sýz ma sum in san la rý öl dür müþ tü. Son ra ge mi le ri ken di su la rý na gö tür müþ, in san la rý e sir al mýþ, ce za ev le rin de a lý koy muþ tu. Bu ra da iþ ken ce ler yap mýþ, sa at ler sü ren sor gu dan ge çir miþ ti. Üç gün a ra dan son ra þe hit le rin, ya ra lý la rýn ve di ðer in san la rýn Tür ki ye ye dön me si nin ar dýn dan, Ýs ra il e sert tep ki ler gös te ril miþ, ký na ma lar pe þi sý ra gel miþ ti. Þim di i se Ro ta mýz Fi lis tin, Yü kü müz Ýn sa nî Yar dým kam pan ya sý kap sa mýn da Gaz ze ye gi der ken Ýs ra il in sal dý rý sý na uð ra yan Ma vi Mar ma ra ge mi si nin 219 gün son ra Ýs tan bul a dön me si do la yý sýy la Sa ray bur nu Li ma ný nda kar þý lan dý ðý gün le re denk ge len gün ler de Li e ber man ýn yap tý ðý ö zür a çýk la ma sý as lýn da Tür ki ye ye en bü yük ha ka ret tir. Yi ne bi lin di ði gi bi Tür ki ye ta ra fýn dan o lay la rýn ü ze rin den gün ler geç tik ten son ra ya ni ay lar ön ce Ýs ra il in bir ay da yap ma sý ge re ken ler, Ýs ra il ö zür di le sin. Öl dü rü len Türk le rin a i le le ri ne taz mi nat ö den sin. U lus lar a ra sý so ruþ tur ma ka bul e dil sin. Gaz ze ye uy gu la nan ab lu ka ya son ve ril sin di ye sý ra lan mýþ tý. Þu a na ka dar bir ay lýk sü re do la lý ay lar ol du, a ma ne ö zür di len di, ne taz mi nat ö den di, ne de am bar go kalk tý. Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, Tür ki ye nin ö zür ta le bi cü ret kâr lý ðýn da ö te sin de. Ö zür fa lan Yok! Tam ter si ne öz rü biz An ka ra dan bek li yo ruz di ye rek bir küs tah lýk ör ne ði da ha gös ter di. Piþ kin piþ kin söy le nen bu söz ler ka bul e di le bi lir de ðil. Ar týk Tür ki ye nin i liþ ki le ri don dur ma dan baþ la yýp, kar þý lýk lý an laþ ma la rý ta ma men ip tal et me ye ka dar bir çok dip lo ma tik se çe ne ði uy gu la ma ya baþ la ma sý ge rek mez mi? Dün ya ye ni yýl da Ýs ra il in ce za sý ný kes mez se ma sum in san la rý öl dür me ye, sa kat bý rak ma ya de vam e de cek tir. Dün ya ye ni yýl da bü yük bir im ti han da ha ve re cek. Ü mit e di yo ruz ki, bu se ne Ýs ra il in se si ke sil sin ki, in san lýk im ti han la rý kay bet me ye de vam et me sin. * * * GAZ ZE LÝ MÝ NE DA LAL IN FER YA DI! Yok sa Gaz ze li ye tim Mi ne Da lal El sa mu ni gi bi bin ler ce ço cuk hak ký ný baþ ta Müs lü man lar ol mak ü ze re bü tün in san lý ða he lâl et me ye cek tir. An ne si ve ba ba sý da hil bü tün a i le si Ýs ra il ta ra fýn dan öl dü rü len, ken di si nin de bom ba lar la bir ba ca ðý ko pan ve 1998 yý lýn da Ýs ra il bom ba la rý Gaz ze ye ya ðar ken do ðan ye tim ve ök süz Mi ne Da lal, Can su yu Der ne ði Ýs tan bul Dýþ Ý liþ ki ler so rum lu su Þe ra fet tin Mol la oð lu na gön der di ði ve yü rek le ri dað la yan mek tu bun da ba kýn in san lýk tan na si bi ni al ma mýþ Ýs ra il e ve bü tün dün ya ya ne ler söy lü yor yý lýn da Ýs ra il as ker le ri e vi mi ze gir di ler, e vi bo þalt ma mý zý is te di ler. Ev de de dem ler ve am cam lar da var dý. E vi mi zi terk et tik. Ma hal le miz de ki bir o ku la yer leþ tik. Kom þu la rý mýz da var dý. O kul da 95 ki þiy dik. Bir ge ce Ýs ra il as ker le ri o ku lu bom ba la ma ya baþ la dý lar. Ka ran lýk tý, e lek trik ler yok tu, biz 25 ki þi ay ný a i le den o ku lun bir sý ný fýn da ka lý yor duk. O kul bom ba lan ma ya baþ la dý ðýn da uy ku day dýk ve bom ba ses le riy le u yan dýk. Ba bam, an nem, de dem, am ca la rým bi zi ko ru ma ya ça lý þý yor lar dý. U yan dý ðým da has ta ne dey dim. Bir a ya ðý mý kes miþ ler, vü cu dum da sa rý lýy dý. Bu sal dý rý da 25 ki þi lik ak ra ba la rý mýz dan ge ri de sa de ce ben sað o la rak kur tul mu þum Þim di 12 ya þýn da yým ve ha ya ta tek ba þý ma tu tun ma ya ça lý þý yo rum. Bir a ya ðým yok bas ton la yü rü yo rum. Gaz ze de bir ye tim ha ne de ka lý yo rum na sip o lur sa bu yýl il ko ku lu bi ti re ce ðim. Ye tim ol mak zor, a ma Gaz ze de ye tim ol mak da ha zor... Sa bah la rý an ne le ri mi zin se siy le de ðil Ýs ra il u çak la rý nýn bom ba ses le riy le u ya ný yo ruz. Ba ba la rý mýz o ku la gi der ken ce bi mi ze harç lýk koy mu yor. Has ta lan dý ðý mýz da an ne le ri mi zin sý cak çor ba la rý ný i çe mi yo ruz. Oy na ya cak park la rý mýz da yok. Ye tim Gaz ze nin kal bin den bütün dün ya ya ses le ni yo rum: Bütün vic dan sa hip le ri ne! Ba tý ya! Do ðu ya! Bütün Ýs lâm ül ke le ri ne! Ve Müs lü man kar deþ le ri me! Bi zi yal nýz bý rak tý nýz! Fer ya dý mý zý duy ma dý nýz! Siz ey ba tý nýn ve do ðu nun ço cuk la rý an ne siz li ðin ve ba ba sýz lý ðýn ne ol du ðu nu bi lir mi si niz? Ve siz ey Müs lü man lar! Ey Al lah a ve Kur ân a i na nan Müs lü man lar! Fer ya dý mý zý duy ma dý nýz, göz yaþ la rý mý zý sil me di niz! Bi zi za lim Ýs ra il in a cý ma sýz sal dý rý la rýn da yal nýz bý rak tý nýz. Si ze hak ký mý he lâl et mi yo rum!.. Mi ne Da lal gi bi Gaz ze li ço cuk la rýn hak la rý ný he lâl et me le ri i çin in san lý ðýn ye ni yýl da bir þey yap ma sý ge rek mi yor mu?

6 6 MEDYA - POLÝTÝK BEDÝÜZZAMAN Sa id-i Nur sî nin ha ya tý nýn fil - me a lý na ca ðý ný duy du ðum an dan i ti ba ren, or ta - ya çý ka cak o lan bü tü nü me rak et tim. Me ra kým, fil min viz yon ta ri hi o lan 7 O cak ý bek le me sab rý - ma a ðýr ba sýn ca, ken di mi Ce va hir de ki ba sýn gös te ri min de da vet siz ba sýn men su bu o la rak bul dum. Ön ce lik le þu nu söy le mek la zým: Ü ze rin den ge çen i ki gün de ya zý lan la rýn ne re dey se ta ma mý; tar tý þý la cak sah ne ler i çer di ði yö nün de o lan film, ger çek ten de tar tý þý la cak gi bi gö zü kü yor. ün kü, Be di üz za man ýn A ta türk le rest leþ me sah ne si, o dö nem de din a lim le ri ne re va gö rü len mu a me le le rin a pa çýk þe kil de göz ö nü ne se ril - me si, Tür ki ye de 80 yýl dýr uy gu la nan ha ta lar - dan ve gü nah lar dan mü nez zeh Mus ta fa Ke mal ve O nun kur du ðu mü kem mel re jim po li ti ka sý ka ri ne a lýn dý ðýn da, fil mi hay li ce sur bir ya pým ha li ne ge ti ri yor. Ýn san, A ta türk ün yal nýz lýk çe ke bi len ya da dert le ne bi len, bi zim gi bi bir pi ri fa ni ol du ðu nu an lat ma gü na hý ný (!) iþ le yen Mus ta fa fil mi ne - de niy le Can Dün dar ýn uð ra dý ðý linç ha re ke ti - ni ha týr la yýn ca, Be di üz za man ýn A ta türk le rest leþ me sah ne si nin ne tür bir ký ya met ko - par ta ca ðý ný az çok kes ti re bi li yor. Zi ra, da ha ön ce böy le gös te re gös te re Cum - hu ri yet re ji mi ve A ta türk din dar la rýn bü yük ke si mi ne hak sýz lýk et ti, di yen bir film çe kil - me di. Ta mam ben ze ri hi ka ye ler an la týl dý, a ma he men hep si me ta for ü ze rin den di, da ha gös - ter ge sel þey ler di, ve ri le cek me saj kor ku la kor - ku la alt met ne ye di ril miþ ti. Bu öy le de ðil. Be di üz za man, Þeyh Sa it e des tek ver mek le suç la na rak sür gün e dil di, a ma as lýn da O, bý ra - kýn des te ði, biz bin ler ce yýl dýr bir lik te ya þa dýk, kar de þe si lah sý ký lýr mý? me a li ne ge le cek söz le - riy le is yan cý la rý a maç la rýn dan çe vir me ye, Kürt - çü lü ðün ö nü ne geç me ye bi le ça lýþ tý de miþ, di - ye bil miþ me se lâ lâ fý ný hiç e ðip bük me den. Cum hu ri yet in re jim tez le ri Be di üz za man Sa id Nur si yle il gi li ya lan söy le di, do ðu nun o dö nem â lim le ri ne if ti ra a ta rak on la rý sür dü! cüm le si ni güm di ye or ta ya bý ra kýl mýþ söz ge li mi. Ger çi, hem Kürt, hem de din dar ol mak gi bi bi le þen ler sa ye sin de re ji min gö zün de i ki se vil - me yen li denk le me dö nüþ müþ, öm rü sür gün ler - de, zin dan lar da geç miþ, sü rek li gö ze tim al týn da tu tul muþ, za man za man ze hir len me ye ça lý þýl - mýþ, bir ta kým ka ran lýk u lus la ra ra sý o dak la rýn bi le he de fi ne o tur tul muþ bir ta ri hi þah si ye tin ha ya tý - ný fil me al ma ya ni yet le nip de, i þin bu vec he sin - den bah set me den bir film çe ki le bi lir miy di, çe - kil se bi le an la tý lan lar ger çek lik id di a sý ta þý ya bi lir miy di, film kýs men bi yog ra fi-bel ge sel ka te go ri si - ne gi re bi lir miy di, bil mi yo rum. Fil mi faz la po li tik bu lan la rýn hiç bir hak lý lýk pa yý yok ya ni ka na a tim ce. Be di üz za man ýn su ya sa bu na, re ji me, dö ne me do kun ma dan an la týl ma sý müm kün ol maz dý. Ol sa da hi, o ki þi nin a dý Be di üz za man ol maz dý. Tek der di de po li ti ka de ðil üs te lik fil min, ka - rak te rin in sa ni yön le ri per de de öy le si ne ön de ki... Uð ra dý ðý hak sýz lý ða kar þý yü rüt tü ðü mü ca de - le si ni, va ro lu þu nu an lam lý ký lan bü tün lük ten kop ma dan ger çek leþ ti ren bi ri Hür A dam da ki Be di üz za man. Mer ha me ti ni, hay van sev gi si ni yi tir me den, Med re se tü-z Zeh ra ad lý o kul pro je si ne o lan i - nan cýn dan ve bað lý lý ðýn dan zer re mis kal ta viz ver me den, hak sýz lýk lar kar þý sýn da kin ve nef ret le kal bi ni ka rart ma dan i ler le yen, i ler le ye bi len va - kur ve dik bir a dam var kar þý nýz da. Ke di ye de, fa re ye de ay ný de re ce de þef kat ve mer ha met bes le ye bi len bi ri bu; bir o ka dar va - kur ve ka rar lý, Kur ân ý düs tur e di nen ri sa le le ri ni, aç lý ða, su suz luk tan öl me rad de si ne gel mek da hil hiç bir ah val ve þe ra it te ya yýn la mak tan vaz geç - me yen bir a dan mýþ. Film le il gi li da ha çok þey söy le ne bi lir a ma sö - zün ö zü þu dur: Fil me i yi ol muþ, kö tü ol muþ de - mek ten zi ya de, 20. yüz yýl ve son ra sý Tür ki ye ye iz bý rak mýþ, fi kir le ri ken din den son ra da dal ga dal ga bü yü ye rek bu gü ne gel miþ, sa yý sýz ta kip çi e din miþ böy le si ö nem li bir si ma yý, Be di üz za - man Sa id Nur si yi si ne ma per de sin de an lat ma ça ba sý nýn ke sin lik le de ðer li bir ça ba ol du ðu nu söy le mek ge re ki yor. Hat ta, bu ka dar ge ci kil me si bi le ha ta dýr. Sis - tem e leþ ti ri si ol ma yan bir Sa id Nur sî fik ri i se; ha yal dir, rü ya dýr, ya lan dýr. Öz lem Al bay rak, Ye ni Þa fak, 31 A ra lýk 2010 SON gün ler de An ka ra da ve Ma ni sa da öð ren ci - le rin pro tes to la rý na ba zý rek tör le rin ve si ya set çi - le rin ver dik le ri öl çü süz tep ki ler, Ýs tan bul Ü ni ver - si te si nce bir yýl lýk sü re i çin tüm öð ren ci le rin a - ran ma sý na i zin ve ren yar gýç ka ra rý gi bi ör nek ler öz gür lük ler le ka mu gü ven li ði a ra sýn da den ge ku ru la ma dý ðý kuþ ku la rý do ðu ru yor. Ay ný þe kil de ya sal o la rak hu ku ku muz da mak si mum tu tuk lu - luk sü re si nin ne ol du ðu na da ir be lir siz lik ve ya tar týþ ma lar da bu ko nuy la ya kýn dan il gi li. Sa de ce bu dö ne me öz gü bir so run de ðil. Ül ke o la rak çok u zun sü re dir öz gür lük-gü ven lik den - ge si ni ne den se bir tür lü tut tu ra mý yo ruz. Oy sa Ba tý ti pi hu kuk dev let le rin de bu i ki si a ra sýn da ki has sas den ge hu kuk çu la rýn ve ka mu o yu nun en çok ö nem ver di ði ve il gi gös ter di ði hu sus. Bu nok ta da ö zel lik le i fa de öz gür lü ðü kav ra - mý nýn Ba tý hu ku kun da çok ö zel bir has sa si ye ti var. Mi sa fir öð re tim ü ye si o la rak bir sü re bu lun - du ðum ABD de a na ya sa hu ku ku ders le ri nin en kap sam lý ve ö nem ve ri len ko nu su nun i fa de öz - gür lü ðü nün han gi du rum lar da ka mu dü ze ni ni bo za ca ðý, han gi du rum lar da boz ma ya ca ðý nýn em sal da va lar la in ce len me si ol du ðu nu gö rün ce çok þa þýr mýþ tým. A ÝHM in de bu ko nu ya çok ö - zel il gi si ol du ðu ma lum. Üç ay rý ü ni ver si te de u zun ca bir sü re dir çe þit li yö ne ti ci lik gö rev le rin de bu lun dum ve ha len de bu lun mak ta yým. Ö zel lik le dev let ü ni ver si te le rin - de ku rum i çi dü ze nin ko run ma sý ger çek ten bü - yük bir so run. Bu ra lar da ki pro tes to cu öð ren ci le - rin bir kýs mý ta bii ki ger çek ten i fa de öz gür lük le - ri ni i yi ni yet le dý þa vur mak is te yen ler. An cak ba - zý la rý i se te rör ör güt le ri nin bi linç li ve ya bi linç siz ta þe ron lu ðu nu ya pan ga yet or ga ni ze grup lar. Üs te lik bun lar bir çok dev let ü ni ver si te sin de di - ðer grup lar ve öð ren ci ler ü ze rin de zor ba lý ða ve sin dir me ye va ran an ti de mok ra tik bir ta hak küm kur muþ du rum da. (...) Bu ra da ko run ma sý ge re ken has sas den ge, þid - de te ve zor ba lý ða var ma yan pro tes to la rýn hoþ gö - rüy le kar þý lan ma sý. A ta rým ü ni ver si te den yak la - þý mý hiç þýk de ðil. Ma ruz ka lan lar i çin hiç de hoþ ol ma sa da, yu mur ta lý pro tes to lar ar týk Ba tý da þid de te ve zor ba lý ða va ran pro tes to sý ný fýn da gö - rül mü yor. Ýs tan bul Ü ni ver si te si nin mah ke me - den al dý ðý bir yýl lýk ge nel a ra ma ka ra rýy sa kol luk yet ki le ri ne ve ce za hu ku ku na i liþ kin hiç bir de - mok ra tik hu kuk stan dar dýy la bað daþ mý yor. Ha - kim ce ve ri len a ra ma iz ni do ða sý ge re ði bel li kim - se le re ve so mut du rum la ra yö ne lik ol ma lý. Her ne ka dar bu ü ni ver si te de ka mu dü ze ni nin bo - zul ma sý na ve ya suç iþ len me si ne i liþ kin ma kul kuþ ku lar var sa da sü re si de ma kul ol ma lý. A mi ya ne ta bi ri mi ba ðýþ la yýn. A ma öz gür - lük ve gü ven lik a ra sýn da ki has sas den ge yi tut tu ra bil mek as lýn da hu kuk dev le ti zur na - sý nýn zýrt de di ði yer! Prof. Dr. A li U lu soy, Ak þam, 31 A ra lýk 2010 OK bek let ti ðim bir o ku yu cu mek tu bu - nu siz ler le pay la þa cak, ar ka sýn dan da bir de ðer len dir me ya zý sý ya za ca ðým. Sa mi mi bir iç dö küþ ve ge rek li bir öz e leþ ti ri o la rak ka bul et ti ðim mek tu bun da o ku yu cum di yor ki (Ý sim le ri ve ö zel bil - gi le ri çý kar dým, im la sý na, üs lu bu na do - kun ma dým): Ho cam 1998 yý lýn dan be ri Ýs lam ý a raþ - týr mak ta yým ya þýn da yým, Ýs lam la Müs lü man lar a ra sýn da arz la arþ ka dar bir me sa fe var; te rim le ri sa vu nan slo ga - nik bir Ýs lâ mî ya þan tý mev cut ve te rim - ler de sap la nýp kal mýþ lar. Ba þör tü sü de ni - li yor, sa vu nu lu yor, ya pý lan hak sýz lýk týr, a - da let siz lik tir de ni li yor. Ý mam Ha tip le re ya pý lan lar zu lüm dür, Ý la hi yat lar öy le... ký - sa ca sý i nan dý ðý mýz gi bi ya þa ya mý yo ruz de ni lip þi kâ yet e di li yor. Göz lem le di ðim ka da rýy la he men her kes i nan dý ðý gi bi ya - þý yor. E vet ba þör tü lü ler de i mam ha tip li - ler de i la hi yat lý lar da i nan dý ðý gi bi ya þý - yor; çün kü ar týk ya þa dýk la rý gi bi i na ný - yor lar. Ý na ný yo rum ki kim na sýl ya þa mak is ti yor sa Al lah öy le ya þa tý yor. Bu gün ba þör tü sü ya sak, Müs lü man lar da ba þör tü sün de o dak lan mýþ, sap la nýp kal mýþ. Ger çek ten ben sa de ce ba þör tü sü - nün ya sak ol du ðu i çin þük re di yo rum. Þa - hit ol duk la rým dan son ra ger çek ten hâ lâ na sýl he lâk ol mu yo ruz? Sa de ce Al la hýn rah me ti di ye bi li yo rum. Þim di ye ka dar ki a raþ týr ma la rým da Al la hýn ba þör tü sü di ye bir em ri ne rast la ma dým. Al la hýn em ri ör tün mek ve ba þör tü sü bu em rin sa de ce bir par ça sý, a ma Müs lü man lar ör tün mek san ki sa de ce ba þý ört mek miþ gi bi al gý la - yýp uy gu lu yor lar bu em ri. Þu an da so - kak ta ki bir çok ba þör tü lü bir çok ba þý a - çýk tan da ha þeh vet ve ri ci da ha dik kat çe - ki ci da ha cezp e di ci (...) ve bü tün bun lar - dan a ca ba ha ber siz mi yiz ki ba þör tü sü nü ya sak la yan la rý e leþ ti rir ken ba þör tü lü le rin hal le ri ni gör mü yo ruz. Bir gün ön ce sin de er kek ler le sar maþ do laþ do la þan kýz lar bir gün son ra ken di le ri ni (...) ka pý sý na zin cir - le yip ey lem ya pý yor lar. Giz li ce di ni ni kah ký yýp bir a ra da ya þa yan, o kul bit tik ten son ra an la þa ma yýp ay rý lan i la hi yat lý lar - dan ha ber da rým. (...) So ru yo rum, ne den bu te rim ler sa vu - nu lu yor da ger çek le þen de je ne ras yo na kar þý çý kan ses çok cý lýz. He men her kes bir bur ju va müs lü man lý ðý na doð ru i ler - li yor. Gayr-i is la mi o lan ne var sa müs lü - man la rýn ha ya týn da bir ký lý fa uy du rul - muþ þek li var. Mo da, de fi le de niz, ha vuz, ma yo, ta til vs. Al lah mu hak kak ki a bes iþ, boþ iþ yap - maz. Bu gün ba þör tü lü le rin hal ve ha re - ket le ri or ta day ken, baþ ta ki ör tü i le Ýs lam di ni ni ve Müs lü man la rý tem sil et ti ði nin þu u run da ol mak sý zýn ol ma dýk hal ve ha - re ket ler de bu lu nur ken ba þör tü sü ya sa ðý hak sýz lýk mý, zu lüm mü, a da let siz lik mi? Ben ce i la hi a da let te cel li et miþ tir...ý - mam Ha tip le re o lan lar da i la hi yat la ra o - lan lar da i la hi a da le tin te cel li si dir...ün kü bu mil let da ha ön ce de kýy me ti ni bil me - di ði e mir ler yü zün den mu si bet le re ma - ruz kal mýþ týr. Na ma zýn de ðe ri bi lin me di a lýn sec de ye ko yul ma dý, yýl lar ca sa vaþ tan sa va þa yüz üs tü sü rün dük. O ru cun, ze - ka týn kýy me ti bi lin me di yýl lar ca dep rem - dir, sel dir, yan gýn dýr mal ve can lar he lak ol du. Þim di de te set tür em ri nin kýy me ti bi lin mi yor. Ým kan o la rak Ýs lam ýn ru hu - na en uy gun o lan Ý mam Ha tip le rin, Ý la - hi yat la rýn kýy me ti bi lin mi yor. Ba þör tü lü - ler ba þör tü lü çýp lak lar ha lin de ler. Ho ca - sýn dan ta le be si ne, sa kal lý sýn dan ba þör tü - lü sü ne gen cin den yaþ lý sý na çok bü - yük bir Ýs lâm ek se nin den u zak laþ ma var ken ne den te rim ler ü ze rin den ko nu - þu lu yor. Son ya zý la rý nýz da Ý mam Ha tip - ler den, Ý la hi yat lar dan bah se di yor su nuz; o lan bi ten den ha ber dar i ken ne den bu te rim ler ü ze rin den ko nu þu yor su nuz an - la ya ma dým... Al lah ýn ku lu o la rak si ya se te gi ren ler si ya set uð ru na her þe yi mu bah gö rür ha - le gel miþ ve ma kam mev ki nin ku lu ol - mak ü ze re ler. Al lah ýn ku lu o la rak iþ dün ya sý na gi ren ler bel li bir se vi ye ye gel dik ten son ra Ýs lâm dan u zak laþ mýþ - lar, nef se hoþ ge len gay ri is la mi ya þan tý - nýn ken di le rin ce Ýs lâm ca sý ný uy dur muþ - lar ve pa ra nýn ku lu ol mak ü ze re ler. Ba - þör tü lü le rin % 90'ý nýn ba þör tü sü ya sa ðýn - dan þi kâ yet et me ye hak ký yok... Ge nel bir i fa de i le Müs lü man la rýn %90 ný nýn ba þý - mý za ge len ler den þi kâ yet et me ye hak ký yok... (...) Hay red din Ka ra man, Ye ni Þa fak, 31 A ra lýk 2010 Fil me i yi ol muþ, kö tü ol muþ de mek ten zi ya de, 20. yüz yýl ve son ra sý Tür ki ye ye iz bý rak mýþ, fi kir le ri ken din den son ra da dal ga dal ga bü yü ye rek bu gü ne gel miþ, sa yý sýz ta kip çi e din miþ böy le si ö nem li bir si ma yý, Be di - üz za man Sa id Nur sî yi si ne ma per de sin de an lat ma ça ba sý nýn ke sin lik le de ðer li bir ça ba ol du ðu nu söy le mek ge re ki yor. BEDÝÜZZAMAN FÝLMÝ NÝHAYET! Din dar laþ ma nýn ne re sin de yiz? Bu mil let da ha ön ce de kýy me ti ni bil me di ði e mir ler yü zün den mu sî bet le re ma ruz kal mýþ týr. Michael Kountouris,, Yunanistan Öz gür lük-gü ven lik den ge si Ül ke o la rak çok u zun sü re dir öz gür lük-gü ven lik den ge si ni ne den se bir tür lü tut tu ra mý yo ruz. Öz gür lük ve gü ven lik a ra sýn da ki has sas den ge yi tut tu ra bil mek as lýn da hu kuk dev le ti zur na sý nýn zýrt de di ði yer! Demokles in kýlýçlarý Her sis tem, her dü þün ce, her dok trin i nan ca da - ya nýr. Zi ra, bir in san ve ya top lum ka pi ta liz me i nan dý ðý, pren sip le ri ne bað lý kal dý ðý nis pet te o - nu ha ya ta ge çi rir! Ý ma nýn i ba det le pra tik ha ya ta yan sý ma sý, dün ya ve a hi ret mut lu lu ðu na ve si le ol du ðu gi bi, dün ya ve a hi ret iþ le ri ni tan zi me de se bep tir. Ya ni, fer din ve top lu mun ol gun laþ ma sý, ge liþ me si, kal kýn ma sý da i man ve i ba - det le ri ni dü zen li o la rak i fa et me si ne bað lý. Zi ra, i man, hem nur, hem kuv vet tir. Kuv vet e ner - ji/güç; nur i se, fe ra set, ay dýn lýk, ý þýk, ha ki ka ti gös te ren pro jek tör dür. Na sýl ki, e lek trik fý rý na nü fuz et ti ðin de ye mek le ri pi þi rir; buz do la býn da so ðu tur; am pul de ay - dýn la týr, her han gi bir ma ki ne, mo tor ve ya ci ha za gir - di ðin de o nu ça lýþ tý rýr. Ý man da ma ne vî e lek trik gi bi, in san ha ya tý nýn bütün saf ha la rý na, top lu mun bütün kat man la rý na nü fuz e de rek ic ra a tý ný ya par. Zi ra, ru hu - mu zu, duy gu la rý mý zý ça lýþ tý ran i man bi za ti hi il me yö - nel me yi, ça lýþ ma yý, da ya nýþ ma yý, kay naþ ma yý, i ler le - me yi ne ti ce ve ren i ba det le ri i fa et me mi zi sað la yan bir güç kay na ðý dýr. El bet te ha ki kî i man, yal nýz ca Ý nan dým, ka bul et - tim! söz cü ðüy le ger çek leþ mez. Du dak ta de ðil, kal be i - nen i man, zih nin bütün mer ha le le rin den ge çe rek is ti - dat la rý mý zý yük sek has let le ri mi zi ih ki þaf et ti rir; ka bi li - li yet le ri mi zi ge liþ ti rir. Ý ba det le ri mi zi i fa et me mi zi sað la yan, ya ni, na maz kýl dý ran, o ruç tut tu ran, ze kât ver di ren, fa iz den u zak dur du ran da i ma ný mýz dýr. Do la yý sýy la, Ýs lâm da ki u lû - hi yet, do la yý sýy la i man dü þün ce si ni kav ra ma dan, o - nun e ko no mik, ya da sos yal ya pý sý ný an la ya bil mek müm kün de ðil dir. Yük sek mad dî ha yat stan dar dý, re fah ve ü re tim i le tü ke tim den ge si, baþ ta tev hîd, Kur ân i le sa ir i man e - sas la rý ný an la ma, ö züm se me, be nim se me ve ih lâs la uy gu lan ma sýy la müm kün. Ý man ne de re ce güç lüy se, i - lim, tek no lo ji ve e ko no mi nin ge liþ miþ lik dü ze yi de o nis pet te dir. Her tür lü sos yal ve ya e ko no mik ha re ke tin Al lah hak kýn da ki dü þün ce le re doð ru dan i liþ ki si var dýr. Zî râ, Ýs lâm da ki u lû hi yet dü þün ce si, Müs lü man a da mýn ken di si ne ba ký þý na, eþ ya ya ba ký þý na, ka zan ma sý na, har ca ma sý na, ça lýþ ma sý na, hat tâ ça lýþ ma sa ha sý na ve bi çi mi ne sý nýr ge ti re cek, in sa ný her þey, ya da hiç bir þey ol mak tan çý ka ra cak týr. Ö zet le, ü re tim ve tü ke tim i çi ne gi ren her þe yin öl - çü sü nü yi ne i man, ya ni, te vek kül i le ih la sý mýz, i ba det - le ri miz ta yin e der. Tah ki kî i man el de e dil di ðin de ha ya týn her kat ma - nýn da her saf ha sýn da, her söz, fi il ve dav ra nýþ ta te za - hür e den ve mad dî-ma ne vî her nok ta da yük sel ten bir sýr o lur. Te vek kül, ça lýþ ma, ü re tim, i man e sas la rý nýn ge re ði - dir. Te vek kül, ça lýþ ma yý yap týk tan son ra so nu cu Al - lah tan bek le mek tir. Ya ni, se bep le re uy mak, ta bi at ka - nun la rý na ri a yet et mek... Ka na at i se, ye tin mek de ðil, ça lýþ ma nýn so nu cu na ra - zý, mem nun ol mak ve ça lýþ ma ya de vam et mek tir. a lýþ mak Kur ân ýn em ri dir. Ka de re ra zý ol mak, o lay la ra te en ni i le, i ti dal le yak - laþ mak týr. YE RÝN KU LA ÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Din/Ýman gücü ve iktisat Sabah, 31 Aralýk 2010

7 8 E LÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ PO ZÝ TÝF PEN CE RE 77 Yeni bir sayfa açmak YE NÝ AS YA NIN HAF TA LIK Ý LÂ VE SÝ DÝR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ e ni as ya.com.tr SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com Mut lu A i le Mo de li ve Genç lik ve E be veyn Ý liþ ki le ri kon fe rans la rý mýz de vam e di yor. Doð ru su a i le ce git ti ði miz þe hir le ri miz de ba yan lar ba yan lar la, er kek ler de er kek ler le da ha ö zel de soh bet ler de bu lun ma la rý da ha fay da lý ve sað lýk lý o lu yor. A sýl ö nem ar z e den i se, kon fe rans ön ce si ve son ra sýn da ki i ti raf lar i çin de o lan, piþ man lýk lar ta þý yan, Ye ni bir a dým a ta bi lir mi yim? ih ti yaç la rý i çe ren so ru lu-ce vap lý soh bet ler o lu yor. Bun lar, da ha da bir ve rim lik i çe ri yor. ün kü ö zel de ya ni bi re bir lik i çe ren ko nuþ ma lar, çö zü me dö nük a dým lar at ma yý ko lay laþ tý rý yor. Ba yan la rýn ba yan lar la, er kek le rin de er kek ler le ko nuþ ma sý, dert leþ me si bi raz da fýt rî bir ih ti yaç. Ö zel lik le ba yan lar bu ko nu da da ha ba þa rý lý ve bir bir le ri i le da ha da il gi li ler. Þef kat kah ra ma ný ol duk la rý i çin, bir bir le ri nin me se le le ri ne, prob lem le ri ne da ha sað lýk lý çö züm ler bu la bi li yor lar. Ya ni ba yan lar eþ le riy le il gi li me se le le ri ni bir bir le ri i le da ha ra hat ko nu þup, çö züm ler bu la bi li yor i ken; er kek ler de i se du rum bi raz da ha fark lý dýr. Er kek ler, ge nel de ço cuk lar ve genç ler le il gi li ko nu la rý gün de me ge ti ri yor lar. Er kek ler de da ha çok hi ma yet ön plan da ol du ðu i çin, kýs kan mak da ma rý, e þiy le il gi li ko nu la rý, bir baþ ka er kek le ko nuþ mak tan u zak tu tu yor. A ma prob le mi ko nuþ mak bir ih ti yaç ol du ðu i çin, mut la ka yan lýþ la rýn yan lýþ o la rak de vam et me me si ve prob le me çö züm bu lun ma sý i çin, bir uz man des te ði i le bu ih ti yaç gi de ril me li dir. As lýn da bu me se le yi þöy le de dü þü ne bi li riz, ka dý nýn ar ka daþ la rýy la a i le vî prob lem le ri ni da ha ra hat ko nu þa bil me si, o nu prob lem le ri çöz me ye yö ne lik ön ce lik li a dým at ma ya i ten fýt rî bir fak tör ol mak ta dýr. Bu ra da ta biî ki ka dý nýn ev i çi prob lem le ri ni ko nuþ ma sý nýr la rý ve ki min le, ne ni yet le ko nuþ tu ðu ö nem arz et mek te dir. ün kü bir çok a i le yý kým la rý da yi ne dý þa rý dan ve ri len yan lýþ tel kin ler so nu cu ol mak ta dýr. Bu ra da as lo lan, a i le i çi mah re mi ye ti aþ ma ya cak bir öl çü ve çö zü me dö nük bir ni yet ta þý mak týr. A i le nin el bet te ken di ne mah sus bir ö zel at mos fe rin den bah set mek müm kün dür. Bi zim kas det ti ði miz i se, i çe ri de ki bo zul muþ bir i liþ ki nin sü rek li de - vam et me me si i çin, za man za man dý þa rý dan yar dým el le ri nin fay da lý o la bi le ce ði dir. Ta biî keþ ke a i le ler prob lem le ri ni, dý þa rý dan bir e le ih ti yaç his set me den ve ko nu çok da dý þa, il gi siz in san la ra taþ ma dan a i le i çin de hal le de bil se ler... Bu nun i çin de mut la ka eþ ler den bi ri si nin fe da kâr lýk yap ma sý ge rek mek te dir. A i le de ya þa nan ba zý a i le i çi me se le ler le il gi li o la rak, ken di le ri i le da ha ö zel de ko nuþ tu ðu muz bey le rin gün de me ge tir dik le ri ö nem li bir þey da ha var ki, o da, Ar týk bu sa at ten son ra ne ya pý la bi lir?, Biz o nun la köp rü le ri at týk, Za ten o u mut suz va ký a, Ben o def te ri çok tan ka pat tým ka bi lin den i çin de ü mit siz lik ta þý yan, ka ram sar lýk ta þý yan cüm le ler dir. Oy sa yýp ran mýþ lýk dü ze yi ne o lur sa ol sun, her i le ti þim a þa ma sý nýn a tý la bi le cek a dým la rý mut la ka var dýr. Za ten bir Müs lü ma nýn ya þa dý ðý ha di se ler kar þý sýn da ü mit siz ol ma sý ve ka ram sar lýk hâ li i çe ri sin de ol ma sý dü þü nü le mez. Bel ki a i le i çi ya þa nan zor du rum la ra kar þý yak la þým, Bu da be nim im ti ha ným, im ti ha ný mý en sað lýk lý na sýl ve re bi li rim? ol ma lý dýr. A i le i çi ya þa nan prob lem ler ço ðu kez kro nik hâ le gel miþ o la bil mek te dir. Bu da bir ka bu lü be ra be rin - Her türlü eksikliklerimiz, yanlýþlarýmýz dolayýsýyla yeni bir tövbe edip, yeni bir sayfa açmanýn ve o sayfada yeni kararlarla, mutlu bir þekilde yaþamanýn iradesini gösterebilmeliyiz. de ge ti ri yor. Ar týk a lýþ týk, ne ya pa lým, bu da böy le, can çý kar huy çýk maz, a da mýn bu yaþ tan son ra hu yu nu mu de ðiþ ti re ce ðim? gi bi yi ne i çin de o lum suz luk, sû-i zan, ü mit siz lik do lu cüm le ler kur mak çok kar þý laþ tý ðý mýz bir du rum dur. Oy sa Rab bi miz, her gü nü bi ze ye ni den ver mek te dir. Her gün bir çö züm gü nü dür. Her gün ye ni bir a dým at mak i çin en uy gun za man di li mi dir. Hat ta prob lem le re kar þý a dým a ta bil me i ra de si gös te re bil mek i çin du â lar et mek ön ce lik li iþ tir. Her gün ye ni den baþ lar. Bi ze ve ri len gün de, as lýn da dü nün o lum suz iz le ri, a lýþ kan lýk la rý, gü nah la rý yok tur. Al lah ýn ver di ði her gü nü, ye ni ve ter te miz say fa yý, da ha baþ lar baþ la maz, dü nün, dü þün ce kir le riy le kir le ti yo ruz. Oy sa dün bu gü ne mü da ha le et me me li dir. Gü nün e ner ji si ni gün de kul lan ma lý yýz. Ne dü ne, ne ya rý na git mek i þi ko lay laþ tý rýr. Gün, bu gün dür. Prob lem le re, ya þa nan la ra kar þý ye ni bir a dým at ma ko nu sun da Pey gam be ri mi zin (asm) ör ne ði çok dik kat çe ki ci dir. Ca hi li ye dö ne min de kýz ço cuk la rý di ri di ri top ra ða gö mül mek te dir. Kýz ço cu ðu nu ku yu ya at mýþ, a ma son ra dan Müs lü man ol muþ bir be de vî ya þa dýk la rý nýn a cý ýz tý ra bý ný Pey gam be ri miz le (asm) pay laþ mak ta dýr. Yü re ði yan mak ta dýr, bü yük bir piþ man lýk hâ li i çe ri sin de dir. Göz le rin den yaþ lar yað mur gi bi ak mak ta dýr. Ta biî an la tý lan lar kar þý sýn da Pey gam be ri miz (asm) de göz yaþ la rý i çin de dir. Pey gam be ri mi zin (asm) ar ka daþ la rý bu ki þi ye bi raz da ký za rak, Ne den bu an lat týk la rýn la pey gam be ri ü zü yor sun, u zak laþ bu ra dan. me sa jý ve rir ken; Pey gam ber, ar ka daþ la rý na, o nu ra hat bý rak ma la rý ný söy ler. Pey gam ber (asm) bu ha tý ra la rý pay la þan ki þi yi i yi ce ya ný na ça ðý rýr ve Hay di ya þa dýk la rý nýn na sýl ol du ðu nu bir kez da ha an lat der. Bu se fer, a dam an lat týk ça Pey gam be ri miz a dam dan da ha faz la að la ma ya baþ lar. So nun da Pey gam be ri miz (asm), a da ma dö ne rek o nun i çin bü yük bir müj de ve rir: Si zin bu piþ man lý ðý nýz kar þý sýn da, Al lah, Ca hi li ye dö ne min de yap týk la rý ný zý ba ðýþ la dý. Hay di þim di her þe ye ye ni den baþ la. der. O za man her tür lü ek sik lik le ri miz, yan lýþ la rý mýz, ha ta lý dav ra nýþ la rý mýz dolayýsýyla ye ni bir say fa aç mak, ye ni bir töv be yap mak, ö zür ler di le ye rek, ha ta lý du rum la rý mý zý i ti raf lar e de rek ve il gi li nin bi zi af fet me si ni is te ye rek, kul hak kýn dan kur tu lup, ye ni a ça ca ðý mýz say fa da, ye ni ka rar lar la, mut lu bir þe kil de ya þa ma nýn i ra de si ni gös te re bil me li yiz. Ye ni bir yýl da, hiz met ler do lu, yep ye ni bir say fa di le ðiy le ÝSMAÝL KARTAL kar ta lis ma il.com Evet, ay lar dýr bek le nen 7 O cak gü - nü ne az kal dý. Bek le ni yor du, çün kü yýl lar dýr ko nu þu lan, tar tý þý lan, bir tür lü baþ la na ma yan ve ya ya rým ka lan Be di üz za man fil mi viz yo na gi ri yor. Her Nur Ta le be si nin kal bin de, id ra kin de se siy le, yü züy le, hi ta býy la, gül me siy le, að la ma sýy la bir Üs tad fi gü rü var dýr. Be ni zi ya re te gel me yin, Nur la rý o ku yun em riy le say fa lar da Üs tad la rýy la bu luþ ma gay re tin de o lan Nur Ta le be le ri hem çok is ti yor, hem de kor ku yor lar dý Be di üz za man fil min den. Kor ku yor lar dý çün kü o tuz beþ yýl sür gün ve ha pis ler de geç miþ bir ha yat, ço cuk yaþ ta med re se ho ca lý ðý (pro fe sör) ma ka mý na gel miþ bir â lim, bir ba ký yor su nuz Kur tu luþ Sa va þýn da mi lis ko mu ta ný, bir ba ký yor su nuz küf fâ rýn kar þý sýn da iz zet-i Ýs lâ mi ye yi ko ru yan mü ca hid, bir ba ký yor su nuz iþ gal kuv vet le ri nin plan la rý ný bo zan va tan per ver, bir ba ký yor su nuz dâ hi lî fit ne le ri, et nik kav ga la rý dur du ran nâ sih. O ka dar hýz lý, he ye can lý ve zi hin le ri zor la yan ger çek bir ha yat ki, doð ru ve ob jek tif o la rak kim, na sýl ve ne ka dar be yaz per de ye yan sý ta cak? Ma lûm ta bu lar za yýf la sa da hâ lâ a yak tay ken Ya ol maz sa? Kal bi miz de ki Üs ta dý mýz in ci nir se, e ser ler de ki ha ki kat ler sap tý rý lýr sa, te fek kü rü müz de ki hey bet, ses to nu, gü lüm se me siy le zýt bir ka rak ter çý kar sa... Ýþ te bu se bep le bütün Nur Ta le be le ri hem en di þey le, hem de is te ye rek bek li yor lar 7 O cak ta ri hi ni. Ýs ti yor lar, çün kü Üs tad la rý gün de me ge le cek, Nur lar gün de me ge le cek. Ha ya tý ný bu mil le te a da yan, üm me tin se lâ me ti i çin ce hen ne mi gö ze a lan bir a dam var mýþ de ne cek. Mil lî bir lik ve be ra ber lik, ce ha le te kar þý i limir fan la, a kan ka ný dur dur mak i çin... Tü ke tim ve tü ke tim ö te si top lum mo de li nin za rar la rý ný ön le mek ve en gel le mek, din a dam la rý nýn dün ya lýk pe þin de koþ ma dý ðý ný, koþ ma ma sý ge rek ti ði ni gös ter mek i çin... Za li me kar þý dik du rup hay ký rýl ma sý ge rek - ti ði ni gös ter mek, bid a la rýn za ra rý ný ve þe â i rin ih ya sý ný ih tar et mek i çin... Ýþ te bu ve ben ze ri pek çok se bep le hem is ti yor, hem is te mi yor lar dý. 7 O cak ön ce si Ye ni As ya ga ze te sin de ki a ða bey ler le be ra ber ben de ba sýn gösterimine ka týl dým. Fil mi iz le mek na sip ol du. Da ha ön ce sin de, ya pým cý Meh met Tan rý se ver Be yi zi ya re ti miz de, E ðer ko nuþ tuk la rý ný, Üs tad al gý sý ný fil me ak ta ra bil miþ se, in þâ al lah çok i yi o la cak di ye ko nuþ muþ tuk ken di a ra mýz da. Fil mi iz le dim, â ci za ne fil min ar tý ve ek si le ri ni pay laþ mak is ti yo rum. Film de Üs ta dý mýz bi zim an la dý ðý mýz gi bi an la týl mýþ. Ri sâ le-i Nur dan çok ö nem li pa saj lar ay nen, hiç do ku nul ma dan na za ra ve ril miþ. Üs ta dý mý zýn is tið na sý çok i yi iþ len miþ ve hâs se ten genç le rin fark e dip ör nek a la ca ðý þe kil de su nul muþ. Üs ta dý mý zýn müs bet ha re ket ve i man hiz me ti vur gu su bütün çýp lak lý ðý i le gös te ril miþ. Dâ hi lî ni fak to hum la rý ne ti ce sin de ka na yan ya ra Kürt me se le si i çin çok dik kat çe ki ci ve ay nen Üs ta dý mýz ve e ser ler de ki ha ki kat ler ö ne çý ka rýl mýþ. Cum hu ri ye tin i lâ nýy la be ra ber ya p ý l a n Hür Adam Bediüzzaman yan lýþ lar a çýk ve ya ka pa lý gös te ril miþ ve Üs ta dýn bu yan lýþ la ra kar þý dik ve kar þý du ru þu tat min e di ci dü zey de ö ne çý ka rýl mýþ. Üs ta dý can lan dý ran ve ses len di ren Mür þid A ða Bað, ro lü nü bü yük öl çü de i yi oy na mýþ, hâs sa ten se si zi hin ler de mar ka ol ma se vi ye si ne yak laþ mýþ. Mi mik le ri ve duy gu yan sý tý cý lý ðý, Üs ta dý ta ný ma yan la rýn zih nin de i yi bir iz le nim bý ra ka cak se vi ye de. Nur la rýn ye ni harf le neþ ri çok net ve doð ru bir þe kil de us ta ca kur gu lan mýþ. Film de Kürt çe ko nu þul ma sý ay rý bir tat ver mek le be ra ber, ba zý yer ler de Üs ta dýn Kürt çe ce vap ver me si, ba zen Türk çe ce vap ver me si i yi bir se çim. Ýz le yi ci ler Üs ta dý; ke di le ri, fa re le ri, a ðaç la rý se ven; ço cuk tu, ca hil di, de liy di, ca sus tu, sar hoþ tu, yaþ lýy dý de me yip her ke se de ðer ve ren bir â lim o la rak gö re cek ler. Bi rin ci re is le gö rüþ me si, ger çe ði ne u zak de ðil, çok ya kýn da de ðil, a ma bu þart lar da i yi kur gu lan mýþ ve per va sýz, hak kýn ha tý rý ný her þe yin üs tün de tu tan bir por tre ö ne çý ka rýl ma ya ça lý þýl mýþ. Fil min ek sik yön le ri i se: O yun cu luk a çý sýn dan bazý figüranlar za yýf kal mýþ. Film mü zik le ri ha ri ku lâ de ol ma sý na rað men, film de fark e di lir þe kil de ö ne çý kar tý la ma mýþ. Film de Üs tad ýn 1950 ye ka dar ki ha ya tý her ka re siy le ö ne çý ka rýl ma sý ve a ðýr lýk lý o la rak Ri sâ le-i Nur dan pa saj la rýn mu ha fa za gay re ti bi raz bel ge sel ha va sý kat mýþ. Gül dü ren, að la tan ve he ye can lan dý ran sah ne ler var, a ma ge çiþ ler ve mü zik ler tam ye di ri le me di ði i çin iz ler ken ba zý fýt rat lar yo ru la bi lir. Üs ta dýn ta le be le ri çok za yýf kal mýþ. Hâs se ten Zü be yir A ða bey tam ol ma mýþ. A ma en çok dik ka ti mi çe ken, a ða bey le rin þap ka tak ma sý. Þam lý Ha fýz A ða be yin ön ce le ri tak tý ðý ný, Üs ta dýn o na hüsn-ü zan la yak laþ tý ðý ný ve kavli ley yin le bý rak týr dý ðý ný bi li yo ruz. An cak di ðer saff-ý ev vel ler, hâs sa ten Zü be yir A ða be yin tak ma ma sý lâ zým ge li yor du. Hâ sýl-ý ke lâm; fil me gi den a ða bey ler men dil le ri ni u nut ma sýn lar, çün kü çok að la ya cak lar. Genç kar deþ le ri miz, bir kah ra ma nýn ha ya tý ný ay nen ak tar ma gay re ti ta þý yan bir yö net me nin, ha ki ka ti ha ya le fe da et me me si mert li ði ne ti ce sin de bel ge sel tar zýn da bir film al gý sýy la git sin ler. Bu film ba zý sah ne le riy le, me saj la rýy la, doð ru Üs tad fi gü rüy le i lân ve ne þir hiz me ti ne çok kat ký sað la ya cak týr. Bun dan son ra ki film i çin: Af yon hap sin de baþ la yan iþ ken ce ve zu lüm le ri ö ne çý ka ran Ta le be le rin sa da kat ve gay re tiy le be ra ber mü da faa la rý nýn na za ra ve ril di ði Be kir Berk A ða be yin kah ra man lýk la rýy la be ra ber yurt ge ne lin de Nur un fü tu ha tý nýn iþ len di ði A ra a ra ha tý ra lar la, di ðer sür gün ve ha pis ler de ki zu lüm ler le iþ len di ði Nur la rýn mat ba a lar da ba sýl ma sý, yurt ge ne lin de a tý lan Nur to hum la rý ve in þa a e di len Kur ân me de ni ye ti ve tek ni ðe mey dan o ku yan i man ha ki ka ti... Ne den ol ma sýn? Bütün Nur Ta le be le rin den, Üs tad â þýk la rýn dan ri cam; lüt fen bu fil me yal nýz git me yi dü þün me sin ler; ak ra ba la rý ný, ar ka daþ la rý ný, ta ný dýk la rý ný, ta le be le ri ni ya ni ki mi bu lur lar sa o nu, her ke si gö tür me yi dü þün sün ve bu na ça lýþ sýn lar Se lâ met le

8 2 E LÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ ÞÝÝR E LÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ GÖRÜÞ 7 Hür Adam Hür Adam bizimle Hürriyete âþýktý, esaret ona zillet, Zulme boyun eðmedi, biliyor bunu millet. Ekmeksiz yaþarým der; hürriyetsiz ne mümkün, Ýnsan hür olmayýnca; dünyada her yer sürgün. Þerîatý müdâfaa, etmiþ tüm benliðinle, Zâlimler! Mahkûm olun! Rabbin Cehenneminle. Cephenin gerisinde, kalmadý hiçbir dâim, Katline fetvâ verdi, küstah Ýngiliz zâlim. Reddeyledi Üstadým, Padiþah ihsanýný, Kurtarmaktý gâyesi; Doðu nun insanýný. Sonra büyük fýrtýna, azîm inkýlâb oldu, Kazanýlmýþ deðerler, yer ile yeksan oldu. Bir günde, cahil oldu, münevver olan millet, Kahreyledi milleti, bu mimsiz medeniyet. Üç yüz altýn karþýlýðý, fetvâcý istediler, Benim Aziz Üstadým, temennâ etmediler. Haykýrdý hakîkati en zâlimin yüzüne; Parmaðýný uzatýp; sanki soktu gözüne. Namaz kýlmayan hâin, hâinin hükmü merdûd, Namazý kýlmayandan, beklemez kimse umut. O Allah a kul idi, kula kulluk etmedi, Bir tek menfaat için, hiç el etek öpmedi. Zulmü alkýþlayarak, zâlimi hiç sevmedi, ýkartýp sarýðýný, o ser-pûþu giymedi. Zulmeden aðalara, çekti zü l-fikârýný, Kýrýverdi onlarýn, katmerli inadýný. Meþrûtiyet fikrini, destekledi ömrünce, Dindar Cumhuriyeti, alkýþladý kendince. Ýnsanlar hür olmalý; kulluk, Bir Tek Allah a, Biz Kur ân ýn hükmüyle, kavuþuruz felâha. Yýllarca bunu dedi; neþreyledi Nurlarý, Açýldý kâinatýn, derîn, gizli sýrlarý. Ama tek tip lâikler, hep tepki gösterdiler, Sen dünyada kaldýkça, rahatsýzýz dediler. Zehirlediler onu, zindanlara attýlar, Koskoca bir zindanda, yalýnýz býraktýlar. Îmân kurtarmak için, koþuyorken Hür Adam, Ona çelme takmaða, yelteniyor o nâdan. Onun Hâmîsi Allah, bir halt edemediler, Allah ýn dostlarýný, onlar sevemediler. Þimdi onlar mâzinin derin derelerinde, Üstadýn Aziz ismi, dünyanýn gündeminde. Korktular ölüsünden! Dirisinden korktular, Kabrini talan edip, bir meçhule soktular. Korunmuyor kanunla, kalplerde yeri vardýr, Zulmeden zâlimlerin, gayyâda yeri dârdýr. Talebesiyiz onun, umut yüklü yarýnlar, Onun mesajlarýyla, çýnlayacak salonlar. Ýnsanlar selâmeti; Nurlarda buluyorlar, Her Hak Dinin mensubu, þâkirdi oluyorlar. EYÜP OTMAN Seninle gururluyuz, aramýza hoþ geldin Yeniden fütuhatlar, aramýzda Hür Adam Sen saðken göremedik, zulmeti Nurla deldin Uhuvvet-i Ýslâm a, yön verdin ey Hür Adam Dünya zevki namýna, hiçbir lezzet almadýn Ýman, Kur ân yolundan, geriye hiç kalmadýn Ümmet-i Muhammed i, yanlýþ yola salmadýn Ýttihad-ý Ýslâm a, yön verdin ey Hür Adam Seni dünya malýyla, hem kandýramadýlar Bâtýl þirklerine de, hiç daldýramadýlar Ýmanla karþý koydun, bak saldýramadýlar Tesanüd-ü Ýslâm a, hep çaðýrdýn Hür Adam Ben ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþamam Zulümkârla, dessasla, dinsizle barýþamam Zýndýk-ý mutlakayla, hak yolda anlaþamam Küfr-ü mutlaka boyun, hiç eðmedin Hür Adam Künûz-u Ýlâhîyi, eserlerinle verdin Dinsiz feylesoflarý, fikrinle yere serdin Hak yolda hizmetinle, rýza-yý Hakk a erdin Allah tan baþkasýna, baþ eðmedin Hür Adam Risâle-i Nurlarla, seni tanýr insanlar evrilen diller ile hakký söyler lisanlar Ümmet-i Muhammed e, Kur ân dan bu ihsanlar Adý Bediüzzaman, Said Nursî Hür Adam Muhammed Mustafa ydý (asm), Hür Adam ýn rehberi Ýns ü câný kuþattý, Muhammed in (asm) çemberi Âlemlere rahmettir, Hakk ýn son peygamberi Hazret-i Muhammed i (asm) takip etti Hür Adam Tüm san'at dallarýyla, anýlsýn Said Nursî Yeryüzü hitabýna, oldu büyük bir kürsi Ýnsanlýðý necata, çaðýrýr onun dersi Sünnet-i Seniyyeyi, uyguladý Hür Adam Fitne, fesat, anarþi, ona çok büyük düþman Risâle-i Nur larý, okuyan olmaz piþman Kur ân ý her an yaþa, fýsk ile olma þiþman Kur ân dan reçeteler, sundu bize Hür Adam Allah ve peygamberi, senden hep razý olsun Sýrât-ý müstakimde, bizi götüren yolsun Muhammed (asm) ümmetinden, duâlar seni bulsun Allah a çok þükürler, film oldu Hür Adam Bu film için hak yolda, tüm emeði geçenler Kana kana rahmetin, deryasýndan içenler Bütün duâlar ile hasenatlar biçenler Risâle-i Nur larla, aramýzda Hür Adam OSMAN KARAHASANOÐLU ÞULENUR YAÞAR Yýl la rýn es kit ti ði vü cut bi na mýz da gör dü ðü müz es ki me be lir ti le ri dün ya da ka lan sa yý lý za man la rý mý zýn a zal dý ðý ný ha ber ve rir ler. Ge çen her yýl ö lü me bü yük bir a dým at tý ðý mý zý da ha bil di rir. Bu ba kým dan yýl ba þý eð len ce de ðil, bir mu ha se be vak ti dir. Bu pa rag ra fý bir ki tap ta o ku yun ca di rekt NAGEHAN BAYRAM ma il.com Ru hu mu Al lah a tes lim e de - me me nin hüz nüy le do laþ tým yýl lar ca. Bir u mu dun pe þi ne düþ tüm. Ya ra tý lýþ ga yem bir þe ye i lin ti li i se, ki i lin ti li, o va kit o þe ye u laþ mam ge rek liy di. Kü çük ay rýn tý lar da sak lýy dý ha ki kat hep, ba zen de i çim de ki sý kýn tý nýn gö züm de nük se den yaþ la rýn da sak lýy dý. Ý çim de ki a te þe dü þer di hep ma sum ca ve þef kat le... Rab bi min Rah met sý fa tý nýn te cel li si ol muþ tu her za man. Göz ya þým u mu dun mey ve si ol muþ tu. Göz ya þým kal bi min gö rü þü ve ba kýþ a çým ol du. Ý çim de ki sý kýn tý ya zarf ni te li ði ta þý yor du. Ak lý ma dü þen i se, Rab bi min gön der - sor dum ken di me. A ca ba kaç yýl so nun da, mut lu ol mak ye ri ne ken di mi sor gu la dým hü zün le? Ya da kaç yýl so nun da ko ca bir yý lýn bit ti ði ni fark e dip ge ri ye bak tým da ek sik le ri mi gö rüp ken di mi dü zelt me li yim di ye he def e din dim? Ýç dün yam da sor gu la ma la rýn ar dý ar ka sý ke sil mez ol muþ, bir sü rü so ru dün ya ma yý ðýl mýþ be ni sý kýþ tý rý yor du. A ca ba 365 gü nün kaç gü nü nü i ba det ler le dol dur dum da, kaç gü nü dün ya lýk geç ti? A ca ba bu yýl e vi me kaç di nî, kaç dün ye vî di ði mek tup la rý a ça bil mek ti. Ha ya tý ma koy du ðun en gel le ri bir bir kal dý rýr ken, þef kat li el le ri rah met li ba kýþ la rý gö re bil mek ti ak la dü þen. Kal bim de ki boþ lu ða dü þe rek kay bo lu yor dum. Öy le de rin, öy le u çu rum, öy le boþ luk tu ki... Ý çim de ki boþ lu ðu dol du ra bi le cek tek ye gâ ne o la nýn Sen (cc) ol du ðu nu bil mek ti ak la dü þen. Ha ya tý ma ko nu lan du rak lar da a si ce koþ mak ye ri ne, sa býr ve sü kû net i çin de bek le mek ti. Mev lâm gö re lim ney le ye cek ti, ney ler se gü zel ey le mi yor muy du? Sav rul muþ luk la rý mýn ve kýr gýn lý ðý mýn yü zü nü hep Sa na (cc) çe vir me liy dim. Dar so kak la ra sa pýp, çýk maz so kak la ra gir dim. O ra da da kal bi me fý sýl da dýn hep rah met söz cük le ri ni, yan lýþ ta ol du ðu mu, kal bi min çýr pý ný þý na ku lak da ya ma mý ve ki tap gir di? Bu yýl i þe, gez me ye ve ya o ku la gi der ken da hi ol sa i çim den sü rek li Al lah ý zik ret tim mi? Ger çek ten di ni mi dün yam dan üs tün tu ta bil dim mi? Bun la rý dü þü nür ken bir ca mi nin ö nün den geç ti ði mi fark et tim. Ýþ te o za man þu ca mi le rin var lý ðý nýn bi le bir þü kür ve mut lu luk ve si le si ol du ðu nu his set tim. Þu ca mi a sýr lar ön ce ya pýl mýþ, a ma hâ lâ ya pa na ha yýr lar ka zan dý rý yor. A ca ba ben bu yýl a mel def te ri mi ka pat týr ma ya cak ha yýr lar yap tým Kalp ta va fý na ih ti ya cý mýz var da yan ma mý fý sýl da dýn gön lü me. ýk maz so kak lar dan mer ha met ka pý sý aç týn. Sil din göz ya þý mý ve tut tun e lim den. Kal bim de ki has ta lýk lar ve Se nin (cc) dý þýn da ki sev gi ler kal bim de ki boþ lu ðun ký rýn tý sý ný dol du ra ma dý. Kalp ler de ðil miy di ki, an cak Al lah ý zik ret mek le sü kûn bu la cak o lan? Son suz bir ha ya týn müj de si i çin ve el bet te kalp te ki has ta lýk la rýn sü kû ne ti i çin Se ni (cc) an la ma ya ve ya ra tý lýþ ga ye mi bul ma ya ih ti ya cý var dý kal bi min. Dün ya ü ze rin de ki kar ma þa nýn sa de ce Sa na (cc) dön mek le çö zü me u la þa ca ðý ný bil mek ti ak la dü þen. Bir kalp ta va fý na ih ti ya cým var dý. Kal bi me doð ru dö ner ken, Rab bi me doð ru yö ne li yor dum. Öy le de rin, öy le kuy tu yer ler den çe kip a lý yor dun ki be ni. Her yö ne li þim ye ni den di ri li þim o lu yor du. mý ve ya ön ce ki yý lýn so nun da böy le bir he def e din miþ miy dim ki? Ha di bun la rý ge çe lim, a ca ba kaç na maz son ra sý He men dük kâ ný mý a ça yým, müþ te ri ge lir, Þu ra ya geç kal ma ya yým?, Bir te le fon la gö rüþ mem lâ zým dý vs. de me yip de na maz tes bi ha tý na kal dýk? Du â e der ken kaç ke re o en gü zel e ze lî ve e be dî DOST i le göz yaþ la rý eþ li ðin de ko nuþ tuk ki? Ya da dü þün me li bu yýl Al lah i le DOST o la bil dik, DOS TA NE ko nu þa bil dik mi? Son ba ha rý ya þý yo rum Gel dim bu þi i ri yaz mak i çin ilk a þa ma ya Ka rar ver dim te fek kür le son ba ha rý ya þa ma ya Ken di mi kâ i na ta sal dým, et ra fý sey re dal dým. Gör dük le rim kar þý sýn da þaþ kýn ba kýþ lar la kal dým. Va kit siz aç mýþ bah çem de ki al gül le rim, Öl me ye baþ la dý bah çem de bül bül le rim. Sen Rab bi ni, Re sû lü nü te ren nüm e di yor sun Bül bü lü din ler ken kal ma dý be nim ke de rim. Ben bu gü zel li ðe ne ce vap ve rir ne de rim, Rab bim! Bi le mem ki sa na na sýl te þek kür e de rim. A ðaç lar yap rak la rý ný dök tü yol la ra yað dý süp rün tü. Ber ve bah rin yü zü nü kir let ti bu gö rün tü Du yul du gök ten kuv vet li ce ra dýn se si O lay! Her se ne ki gi bi mevt ve ha ya týn de ðiþ me si Ar dýn dan e si ver di tek yö ne kuv vet li bir yel So kak la rý sü pü rüp, te miz le di giz li bir el Bu lut sün ge ri ze min bah çe si ne su serp ti Cad de bo yu dað lar dan de re ler ak tý gel di Sa ða so la sav ru lan al gül le re su ver di Yað mur dam la la rý gül ler üs tün de boy gös ter di Ya týþ týr dý kâ i nat ta ki o lan ca to zu top ra ðý Yý ka yý ver di a ðaç lar da ki so na ka lan yap ra ðý Bü tün çir kin lik ler ke mâl-i in ti zam la giz le ni yor Kud düs gi bi bir ism-i a zam bu nu bi ze gös te ri yor Mü lev ves iþ ler ol sa lar bi le ça buk te miz le ni yor Kâ i nat ta ki çir kin lik ler; dest-i hik met çe gi de ri li yor Yal nýz tan zif fi i li kâ i nat Hâ lýk ý na ve ril mez se Bir tek gü ne þin cil ve-i in i ka sý dýr de nil mez se Kâ i nat ta par la yan her zer re ye gü neþ de ne cek O za man ger çek Þems-i E ze li bi lin me ye cek Gör! Ce ha le tin ne de re ce ah ma ka ne ol du ðu nu, Bil; her yer de ism-i Kud dûs ün cil ve si nin bu lun du ðu nu Sö ðü dün bi le ye re e ði lir sec de ye gi den dal la rý, Ne o la cak ba þý gö ðe di kil miþ le rin hal la rý. Ge lin be ra ber i çe lim Nur lar dan a kan bal la rý Gö zü mü ka pa týp ya þa dým ka ran lýk ge ce yi A çýn ca; gü neþ çýk tý gör düm ger çek Þems-i E ze lî yi NAZ MÝ YE KE SE LÝ Bol mu ha se be li yýl la ra!

9 6 E LÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ GEN KALEMLER E LÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ OKUDUKA 3 YILDIZ FIRTINA Dar be suç la rý ve ta biî ki su çu iþ le yen dar be suç lu la rý... Bi lin di ði gi bi za man za man pek çok ül ke de ik ti dar lar dar be ler le a la þa ðý e dil miþ, ki mi si tek rar a ya ða kal ka bil miþ, ki mi si ma a le sef tü ke nip git miþ, ki mi si de hâ lâ öz gür lük mü ca de le si ver me ye de vam e di yor. Kal ka bi len ler den ba zý la rý o dar be le rin he sa bý ný so ra bil miþ ve geç mi þiy le yüz leþ miþ. On lar dan bi ri de Gü ney A me ri ka ül ke le rin den bi ri o lan Ar jan tin. Ar jan tin de 1976 da ya pý lan dar be nin yar gý yo lu i le he sa bý so rul muþ. E vet Ar jan tin gi bi bir ül ke 34 yýl son ra mil let i ra de si ne kar þý iþ le nen su çu ce za lan dýr mýþ. Dar be ci le re ve ri len ce za, ö mür bo yu ha pis. Dar be mað dur la rý nýn se vinç le ri gö rül me ye de ðer di. Sö zün bu ra sýn da yi ne dar be mað du ru ya kýn dan ta ný dý ðým bir baþ ka ül ke ge li yor ak lý ma; o da bir çok kez bu teh dit le kar þý laþ mýþ o lan Tür ki ye ta biî ki.. Bir çok kez dar be gi ri þim le rin de bu lu nul muþ Tür ki ye de.. Say sa nýz bit mez. Me se lâ 1950 den son ra sý i çin baþ la ya lým say ma ya. O nun ön ce si de var ta biî, a ma biz ya kýn ta rih ten ve ta ný dýk o lan lar dan baþ la ya lým ön ce lik le. Me se lâ 60 ih ti lâ li, 71 muh tý ra sý, 80 dar be si, 28 Þu bat ve 2000 den son ra he men he men her yýl dar be te þeb büs le rin de bu lu nul muþ fa kat ger çek leþ ti ri le me miþ tir yý lý na a it, Öz den Ör nek in e le ge çi ri len dar be gün lü ðü i le tes bit e di len ba zý dar be i sim le ri Sa rý kýz, A yý þý ðý, Ya ka moz vs.. Da ha kim bi lir kaç ta ne si... E vet, a dý ge çen dar be gün lük le ri i le baþ la yan ve as rýn dâ vâ sý o la rak ni te len di ri len Er ge ne kon dâ vâ sý i se baþ lý ba þý na bir mu am ma. Her ne den se bir tür lü so nu ca u la þý la ma dý. Sa nýk ya da þüp he li le rin bi ri ge li yor, bi ri gi di yor mah ke me sa lo nu na a ma so nuç yi ne de ðiþ mi yor. Ni san 2007 de dar be nin ye ni yü zü e-muh tý ra o la rak çý ký yor kar þý mý za. Gö rül dü ðü ü ze re ne re dey se her on yýl da bir dar be ol muþ ve ya dar be gi ri þi min de bu lu nul muþ. Tam de mok ra si ye ge çiþ sü re cin de a ya ðý mý za bir dar be ta kýl mýþ. Bu sü reç ler de böy le san cý la rýn ol ma sý ve sýk sýk tek rar lan ma sý ol duk ça te dir gin e di ci. E vet bil di ði miz ka da rýy la Ar jan tin de bir çok kez ya þa nan bu o lay, ge cik me li de ol sa ce za sý ný bul muþ. Pe ki biz ne den bu ka dar teh dit kar þý sýn da hâ lâ bu suç la rý iþ le yen ya da te þeb büs e den le re ge re ken ce za yý yar gý yo lu i le ver me dik? Kor ku yor mu yuz? Ne yi bek li yo ruz hâ lâ? Re fe ran dum de nil di, 12 Ey lül ün he sa bý so ru la cak de nil di. On dan da bir ne ti ce çýk ma dý. Bir çok bü rok ra tik çýk ma za gi ril di. Öy le ce bek li yo ruz ba ka lým.. Mil let ten yet ki is ten di. Mil let de yüz de 58 o ra nýn da ver di o yet ki yi a ma... Es ki a dý Meþ rû ti yet, nâm-ý di ðer De mok ra si Kor ku yor mu yuz de miþ tim ya, ga li ba doð ru. E vet kor ku ve sa ye ti nin ya þan dý ðý bir de vir geç ti üs tü müz den. Bir dö ne me sa de ce kor ku re ji mi dam ga sý ný vur muþ. ok kan lar a ký týl mýþ, çok can lar ya kýl mýþ. Ka ran lýk ve zu lüm le o dö nem ka fa mý za ka zýn mýþ ki, hâ lâ kor ku yor in san lar o gün le ri ko - nuþ mak tan, ha týr la mak tan. Ar týk yüz leþ me vak ti gel me di mi siz ce de? Ar týk gün doð ma lý ve ar týk mil le ti miz u yan ma lý o kor ku lu rü ya lar dan, kâ bus lar dan. Ar týk he sap so rul ma lý so rum lu lar dan... Öl müþ git miþ (!) bi le ol sa lar. De mok ra si nin ar týk u fak u fak bi zi yok la dý ðý þu dö nem ler de her þey gün yü zü ne çý ka rýl ma lý. U fak u fak di yo rum çün kü Mü nâ za rât ta Üs tad a so ru yor lar: Meþ rû ti ye tin ne mik ta rý bi ze gel miþ? di ye. Ce va ben: An cak on kýs mýn dan bir kýs mý si ze ge le bil miþ der. Ve de va mýn da, o nun biz le rin vah þe tin den kork tu ðu nu ve gel me ye ce sa ret e de me di ði ni söy ler. Ve yo lu nu yap maz sak 100 yýl son ra ce mâ li ni gö re bi le ce ði mi zi söy ler. De va mý i çin ba ký nýz: Mü nâ za rât, s , (YAN). E vet her þey gün yü zü ne çý ka rýl ma lý, ka ran lýk ta hiç bir þey bý ra kýl ma ma lý. Giz li mah zen ler de ki ar þiv ler a çýl ma lý. Ger çek ve ya kýn ta rih doð ru suy la öð re nil me li ve öð re til me li. Ýn san la rýn ta rih di ye öð ren di ði saf sa ta lar ha ki kat le yer de ðiþ tir me li. Ar týk in san lar Sa id Nur sî nin Þeyh Sa id le ay ný ki þi ol ma dý ðý ný an la ma lý. Ar týk in san lar Be di üz za man ýn cum hu ri yet ve la ik lik kar þý tý ol ma dý ðý ný; tam ter si ne ha ki kî mâ nâ sýy la din dar bir cum hu ri yet çi ol du ðu nu ve la ik li ði din siz lik o la rak de ðil, din ve vic dan hür ri ye ti o la rak ka bul et ti ði ni öð ren me li. Ve Üs tad ýn de mok rat la rý din nâ mý na al kýþ la dý ðý ný an la ma lý. Da ha faz la geç kal ma dan... Kim za lim, kim kah ra man, kim ku man dan, kim va tan per ver, ar týk öð ren me li yiz. An cak o za man hu zur ve gü ven i çin de bir ge le ce ði miz o lur. Ge çen as rýn baþ la rýn da E ðer siz ten bel ka lýp da o nun (Meþ rû ti yet in) yo lu nu yap maz sa nýz, ten bel lik et se niz, yüz se ne son ra ta ma men ce mâ li ni gö re cek si niz de miþ ti Üs tad. E ðer bu kez de yo lu nu yap maz sak, ta ma men kay be de riz el i ya zü bil lah. E vet an cak de mok ra si i le suç lu lar ce za sý ný bu lur. An cak o za man hür ve ge liþ miþ bir ül ke o lu ruz. An cak de mok ra si i le a çý lýr in san hak la rý ve de mok ra si nin yo lu. Ö nü müz de a çýl mýþ ve a çý la cak da ha çok dos ya var. Öy ley se çað rým, hü kû me te. Mil le tin si ze ver di ði i ra de ve yet ki yi yi ne mil let nâ mý na mil let i çin kul la nýn. A ma bu kez si ya sî pro pa gan da i çin de ðil, se çim mal ze me si yap mak i çin de ðil; mil le tin si ze ver di ði i ra de yi en doð ru yer de kul lan mak a dý na... Mil le ti mi zin re fa hý ve se lâ me ti i çin.. Bu si ze ve ri len bel ki de son þans o la cak. Bu nu i yi kul la nýn ki, rûz-i mah þer de he sa bý nýz ko lay ol sun. E ðer ya pa ma ya cak sa nýz, mil le tin ö nü nü tý ka ma yýn. ün kü ya pý la cak da ha çok iþ var ve bu iþ ler i ra de ve ce sa ret le ya pý la bi lir. E o za man mü saa de bu yu run lüt fen! Ma zi nin sarp dað ve de re le rin den ge len bir mi sa fi ri miz var. Bu mi sa fir 100 yýl lýk yol dan gel di. Yor gun ve kýr gýn. O nu i yi a ðýr la ma lý yýz ki, biz den küs me sin ve bi zi ça bu cak terk e dip git me sin... Zi ra gi der se, bir da ha ne za man gö rü rüz bi le mem. Ýn þâ al lah tâ li i miz var sa biz de gö re ce ðiz. A ma Üs ta dýn de di ði di bi tâ li i mi ze biz de yar dým et me li yiz. (A.g.e.) Öy ley se þim di den hoþ gel din ey es ki a dý meþ rû ti yet, nâm-ý di ðer de mok ra si miz... AL LAH IN SEV DÝ ÐÝ ÝN SAN LAR VE DAV RA NIÞ LAR n Al lah ký ya met gü nü þöy le bu yu rur: Be nim i çin bir bir le ri ni se ven ler ne re de? Be nim göl gem den baþ ka göl ge nin ol ma dý - ðý bu gün de on la rý göl gem de göl ge len di re ce ðim. (Müs lim, Birr, 37, I I I, 1988) n Al lah ýn faz lýn dan is te yin. ün kü Al lah, ken di sin den is - te nil me si ni se ver. Ý ba de tin en fa zi let li si, sý kýn tý nýn kal dý rýl - VARLIK - YOKLUK Bir çað rý yan ký la dý yok luk ta. Bu nun ü ze ri - ne de di ki yok luk: El bet te! A ya ðý mý o ül ke - ye ba sa rým, mem nun, ta ze ve ye þil gö rün - mek i çin! Ve Al lah ýn e ze lî çað rý sý ný duy du, se mâ ya gel di ve mest ol du. Yok luk ta i di, þim di var ol du... Kalp ler, lâ le ler ve in ci ler! Mev lâ nâ, Di van-ý Ke bîr BÝR DUÂ Al lah ým! Bu fâ ni var lý ðý mý zý yok ol - mak tan, kay bol mak tan kur ta rýp, þu var - lýk dün ya sýn da bir yer a yýr dý ðýn ve bun la - rýn mil yar lar ca sý nýn a ra sýn dan se çip, bi zi þe ref li bir in san ya rat tý ðýn i çin, Sa na son - suz þü kür ler, hamd ler e di yo ruz. E fen di - miz e de son suz sa lât-ü se lâm lar S. G. SELÝM GÜNDÜZALP ma sý ný bek le mek tir. (Tir mi zî, De a vat, 116, V, 565) n Al lah Ýs lâm ýn as lî hü küm le riy le, (a zi met le) a mel e dil - me si ni sev di ði gi bi, ruh sat i le a mel e dil me si ni de se ver. (Ýbn Hýb ban, I I, 69 No. 354) n Al lah ha ya, if fet ve hilm sa hi bi mü min le ri se ver. (Ýbn E - bî Þey be, V, 214, No ) n Al lah tek tir (e þi ve ben ze ri yok tur), te ki, (ken di si ni) bir le - yen le ri se ver. (Bu ha rî, De a vat, 68, VI I, 169) n Al lah gü zel dir (ce mîl), gü zel li ði (gü zel o lan þey le ri ve gü - zel dav ra nan la rý) se ver. (Müs lim, Ý man, 147, I, 93) n Al lah çok ba ðýþ la yan ve çok af fe den dir. Tev be e den kul - la rý ný af fet me yi se ver. Pey gam be ri miz de (asm) bir du â sýn da þöy le der: Al lah ým! Sen af fe di ci sin, ke rim sin, af fet me yi se - ver sin, be ni af fet. (Tir mi zî, De a vat, 85, V, 534) Â yet ve Ha dis le rin I þý ðýn da Sev gi ve Dost luk, Doç. Dr. Ýs - ma il Ka ra göz, D.Ý.B. Ya yýn la rý, An ka ra, Yýldýzlý bir gece Pey gam ber A ley his se lâm, as ha bý na ak þam na ma zý kýl dýr mýþ ve ha ne si ne git miþ ti. Ge ri de ka lan lar a ra la rýn da ko nu þup: Bu ra da o tu rup, yat sý yý da o nun la bir lik te ký la lým di ye ka rar laþ týr dý lar. Re sû lul lah bir za man son ra yan la rý na gel di ve: Hâ lâ bu ra da mý sý nýz? di ye sor du. E vet de di ler. Ý yi yap mýþ sý nýz! bu yur du Re su lul lah ve ba þý ný se ma ya kal dýr dý ve þöy le bu yur du: Yýl dýz lar, se ma nýn em ni ye ti dir. Yýl dýz lar git ti mi, va ad e di len þey se ma ya ge lir. Ben de, as ha bým i çin bir em ni ye tim. Ben git tim mi, on la ra va ad e di len þey ge le cek tir. As ha bým da üm me tim i çin bir em ni yet tir. As ha bým git ti mi, üm me ti me va ad e di len þey ge lir. S.Gün dü zalp, Bir Gül De me ti, s. 377 HAZIR CEVAP Fran sýz þa ir Vol ta i re bir gün bir ki - þi yi u zun u zun met he der. O ra da bu - lu nan lar dan bi ri: Üs tad, siz o nu met he di yor su nuz, a ma o her yer de si zin a ley hi niz de bu lu yor. de yin ce Vol ta i re: Bel ki i ki miz de ya ný lý yo - ruz dur. ce va bý ný ve rir. ÂYET-Ý KERÝME Al lah a ça ðý ran, gü zel iþ ler de bu lu nan ve Ben Müs lü man ým di yen kim se den da ha gü zel söz lü kim var dýr? Fus si let Sû re si, 33 SADAKANIN HAYIRLISI Sa da ka la rýn ve yar dým la rýn en ha yýr lý - sý, ve ri len kim se nin ih ti ya cý ný gi de ren dir. Ha dis-i þe rif SEVGÝ Mu hab bet, þu kâ i na týn bir se beb-i vü cu - du dur, hem þu kâ i na týn ra bý ta sý dýr, hem þu kâ i na týn nu ru dur, hem ha ya tý dýr. Be di üz za man, Söz ler, 322 TEVBE Ey ne fis! Ne za ma na ka dar gü nah lar - dan zevk a la cak sýn? Tev be gü nah tan da ha tat lý dýr. Bir de o nu tat! Ba bür Þah GAFLET Al lah ý u nut tu ðun an, Yol da þýn o lur þey tan. Fe ri düd din At tar FÝKÝR Ta raf sýz fi kir yok tur. Her fi kir ken din - den ya na dýr. Ta raf sýz fi kir, fi kir siz dir. Su at Ün sal ÖNEMLÝ OLAN Ö nem li o lan bu lun du ðu muz yer de ðil, ha re ket et ti ði miz yön dür. O. W. Hol mes KONFÜYÜS TEN Dü me ne ce vap ver me yen, ka ya ya ce - vap ve rir. RUH ESASTIR Ýn san ru ha bak ma lý. Gü zel bir vü cut ta gü zel bir ruh ol maz sa, ne ye ya rar? E u ri pi des GENLÝK Genç lik, kuþ gi bi u çar gi der; yaþ lý lýk da post gi bi ka lýr. Kýb rýs A ta sö zü EN BÜYÜK MUTLULUK Ha yat ta en bü yük mut lu luk, ki þi nin se vil di ði ni bil me si dir. Vic tor Hu go

10 4 E LÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ MAKALE E LÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ KÜTÜP-HANE 5 ARZU KONAN Mâ ne vi yât bü yük le ri mi zi yâd et me, ta ný ma, feyz al ma yol cu lu ðun da þim di ki du ra ðý mýz, he pi mi zin en a zýn dan is mi ni duy du ðu Ha cý Bay ram-ý Ve lî nin ha ya tý dýr. Hay ra ve si le ol mak du â sýy la, buy run de vam e de lim. Ýs tan bul u Fa tih Sul tan Meh med Han ýn fet he de ce ði ni müj de le yen bü yük ve li. Ýs mi, Nu man bin Ah med bin Mah mud o lup, lâ ka bý Ha cý Bay ram dýr. H. 753 te (M. 1352) An ka ra i li nin u buk ça yý ü ze rin de ki Zül fadl Kö yün de doð du. Ha mid-i Ak sa râ yî den (So mun cu Ba ba) feyz a la rak, za hi ri ve ba tý nî i lim ler de üs tün de re ce le re yük sel di. Fa tih Sul tan Meh med Han ýn ho ca sý Ak þem sed din Haz ret le ri ni ye tiþ ti rip, ke mâ le ge tir di. H. 833 (M. 1449) se ne sin de An ka ra da ve fat et ti. Tür be si, Ha cý Bay ram Ca mi i nin ke na rýn da zi ya ret çi le ri ni a ðýr la mak ta dýr. Nu man, kü çük ya þýn dan i ti ba ren i lim tah si li ne baþ la dý. An ka ra da ve Bur sa da bu lu nan â lim le rin ders le ri ne ka tý la rak; tef sir, fý kýh, ha dis gi bi din i lim le rin de ve o za ma nýn fen i lim le rin de ye tiþ ti. Ký sa za man da, halk a ra sýn da se vi lip sa yý lan bir kim se hâ li ne gel di. Ho ca sý Ha mi ded din-i Ve lî i le bir bay ram sa ba hý bu luþ tu lar. Ho ca sý o na; Ý ki bay ra mý bir den kut lu yo ruz bu yu ra rak, Nu man a Bay ram lâ ka bý ný ver di. Ha cý Bay ram Ve li ho ca sý i le hac ca git ti. Hac va zi fe le ri ni yap týk tan son ra Ak sa ray a gel di ler. O ra da ho ca sý nýn H. 815 se ne sin de Ha li fem, ve kî lim sen sin em ri ü ze ri ne, bu a ðýr va zi fe yi ü ze ri ne yük len di. Ay ný se ne ho ca sý ve fat e din ce An ka ra ya dön dü. An ka ra da di nin e mir ve ya sak la rý ný in san la ra an lat ma ya, doð ru yo lu gös ter me ye, ta le be ye tiþ tir me ye baþ la dý. Hacý Bayram-ý Velî Ýs mi Mu ham med, lâ ka bý Ak þem sed din o lan bir genç, ak lî ve nak lî i lim ler de ye tiþ miþ, An ka ra dan ge len ba zý kim se ler den Ha cý Bay ram-ý Ve lî nin med hi ni du ya rak An ka ra ya gel di. Ha cý Bay ram Ve li ye ta le be ol du. Ha cý Bay ram ýn et ra fýn da çok kim se nin top lan dý ðý ný gö ren ba zý ha sed e di ci ler, Pa di þah Sul tan 2. Mu rad Han a; Sul ta ným! An ka ra da Ha cý Bay ram is min de bi ri, bir yol tut tu ra rak hal ký ba þý na top la mýþ. A ley hi niz de ba zý söz ler e de rek sal ta na tý ný za kast e di yor. Bir is yan çý kar ma sýn dan kor ka rýz di ye rek if ti ra lar da bu lun du. Bu nun ü ze ri ne Ha cý Bay ram Ve li nin E dir ne ye ge tir til me si em ri ve ril di. Ha cý Bay ram Ve li ve Ak þem sed din E dir ne ye ge ti ril di. Sul tan Mu rad Han kar þý sýn da; nur yüz lü, kâ mil bir ve li gör dü. Hay re ti ni sak la ma ya rak o nu baþ kö þe ye o turt tu ve soh be ti ni din le di. O nun il mi ne hay ran kal dý. Ha cý Bay ram-ý Ve lî yi gün ler ce sa ray da mi sa fir et ti. Baþ ba þa soh bet et ti ði gün ler den bi rin de; Al la hu Te â lâ nýn iz niy le, ev li ya nýn him met ve be re ket le ri i le Ýs tan bul u al mak is ti yo rum. Dev let-i Âl-i Os man ýn top rak la rý nýn or ta sýn da bir Bi zans dev le ti nin ol ma sý na hiç gön lüm ra zý de ðil. Sev gi li Pey gam be ri miz in de (asm) med het ti ði bu Ýs tan bul bi ze lâ zým. Bu nu al mak i çin de him me ti ni zi, yar dý mý ný zý bek li yo rum de di. Ha cý Bay ram-ý Ve li þöy le ko nuþ tu: Sul ta ným! Bu þeh rin a lý ný þý ne si ze, ne de bi ze na sib o la cak. Ýs tan bul u al mak, þu be þik te ya tan yav ru nuz Mu ham med e (Fa tih Sul tan Meh med) ve o nun ho ca sý, bi zim kö se Ak þem sed din e na sib ol sa ge rek tir müj de si ni ver di. Sul tan Mu rad Han, bu müj de ye çok se vin di. Oð lu ve Ak þem sed - Hacý Bayram-ý Velî, son hastalýðýnda talebelerini yanýna topladý. Bütün talebelerine teker teker bakarak sessizce vedalaþtý ve kelime-i þehadet getirerek mübarek gözlerini yumdu. Cenaze namazýný Akþemseddin kýldýrdý. din e ar týk baþ ka bir na zar i le bak ma ya baþ la dý. Ha cý Bay ram-ý Ve lî öm rü nün so nu na ka dar Ýs lâ mi ye ti yay mak i çin uð raþ tý. Ha ya tý, hep ve ra ve tak va ü ze re, ha ram lar dan þid det le ka çýp, þüp he li kor ku suy la mü bah la rýn faz la sý ný da hi terk et mek le geç ti. Ha cý Bay ram-ý Ve lî, son has ta lý ðýn da ta le be le ri ni ya ný na top la dý. Bü tün ta le be le ri - ne te ker te ker ba ka rak ses siz ce ve da laþ tý ve ke li me-i þe ha det ge ti re rek mü ba rek göz le ri ni yum du. Ce na ze na ma zý ný Ak þem sed din kýl dýr dý. Ha cý Bay ram-ý Ve li nin ta le be le ri ne na si hat le rin den ba zý la rý þun lar dýr: * Ýn san la rýn fit ne sin den kur tul mak is ti yor sa nýz, çar þý ve pa zar lar da sýk sýk bu lun ma yý nýz. * Hid det ve kin, ha ki kat le ri gö ren göz le ri kör e der. Öf ke, i yi dü þün me yi da ral týr, ya nýl týr. * Al la hu Te â lâ ya is yan yo lun da hiç kim se ye yar dým et me yi niz. * Kü çük ço cuk la rý se vi niz, baþ la rý ný ok þa yý nýz. On la rý se vin di ri niz ki, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) em ri ni ye ri ne ge tir miþ o la sý nýz. * Hiç bir gü na hý kü çüm se me yin, çok ça lý þýn. Boþ ge zen ler, zen gin da hi ol sa, ar ka daþ la rý þey tan, kalb le ri þey ta nýn ko na ðý o lur. * ok gül me yi niz ki, kal bi niz ka rar ma sýn. Sa kin ve a ðýr baþ lý o lu nuz ki, va ka rý nýz bo zul ma sýn. * Nef si ni zi da i ma kon trol al týn da tu tu nuz. O nu boþ bý rak ma ya sý nýz ki, si zi a te þe sü rük le me sin. * Ö lü mü çok ha týr la yý nýz. Ö lüm gel me den he sa bý ný zý ya pý nýz. Töv be e di niz ki, af fa ka vu þa sý nýz. *  lim ve ev li ya nýn ka bir le ri ni zi ya ret e di niz. Zi ra o bü yük ler, ken di le ri ni zi ya ret e den le re þe fa at e der ler. * A yýp ve ku sur la rý ný gör dü ðü nüz ar ka daþ la rý ný zýn, kom þu la rý ný zýn, sýr la rý ný if þâ et me yi niz. ün kü gör dü ðü nüz bu sýr lar, si ze e ma net tir. E ma ne te hý ya net i se çir kin bir ha re ket tir. Kay nak: Ýs lâm  lim le ri An sik lo pe di si, c.1 3 GEÝP GÝDÝYOR ZAMAN Bilene vakit sermaye Geçip gidiyor zaman Her gelen gün sanki hazine Bilmeli deðerini insan Vakti iyi kullananlara Rabbim kazandýrýr nice kâr Sunulur onlara cömertçe Nice lütuflar, nice ihsanlar Vaktin her âný herkese Bir hediye bir armaðan Bilene nakit sermaye Geçip gidiyor zaman ÝSA YAKAN ORHAN GÜLER Ki tap tah lil le ri mi ze bir kez da ha a ra ve rip, ba zý ya zý la rý mýz la il gi li o la rak kar deþ ha ber si te miz sen tez ha ber.com a, ke za þah si e-ma il ad re si mi ze gön de ri len o ku yu cu mek tup la rý na de ði ne ce ðiz.(*) Tep ki le re te þek kür e der ken, ge cik ti ði miz i çin ay rý ca ö zür di li yor ve ya yýn sý ra sýy la baþ lý yo ruz: 30 E kim 2010 ta rih li ve Be di üz za man ýn 7 Kez Gi dip Kal dý ðý Tek Þe hir: Ýs tan bul baþ lýk lý ya zý mýz hak kýn da Bi lal Tunç: Te þek kür ve Tav zih: Be di üz za man Sa id Nur sî: Ýs tan bul Ha ya tý nýn de ðer li mü el li fi Ab dül ka dir Me nek ve biz le re bir bi rin den gü zel tah lil ler su nan Or han Gü ler e teb rik su nu yor, gay ret le ri nin de va mý ný di li yo rum. Or han Gü ler kar de þi me, te vec cüh ve ka dir þi nas lý ðý i çin te þek kür e di yo rum. Bu ra da ký sa bir tav zi hin uy gun o la ca ðý ný dü þü nü yo rum: Zik re di len tes bit ler bel ge ler le sa bit tir; sa kýn ki þi ye bað lý fa ra zi ye ler o la rak an la þýl ma sýn! bkz: h t t p : / / w w w. r i s a l e t a s h i h. c o m / i n - dex.php/tas hih-ce sit le me le ri/186 Sa yýn Bi lal Tunç a ön ce lik le te þek kür e di yo ruz! Ýl gi li ya zý da ki, tav zi he (a çýk la ma) yol a çan ký sým ney di, ön ce o nu ha týr la ya lým: Kýy met li a raþ týr ma cý Bi lal Tunç a gö re, Üs tad ýn ne fiy baþ lan gýç ta ri hi 1926; do la yý sýy la Ýs tan bul a dör dün cü mec bu ri ge liþ-dö nü þü Ni san 1926-Ma yýs 1926 o la rak far z e di le bi lir. E vet, bu ra da fa ra zi ye o la rak an la þý la bi le cek, mak sa dý ný a þan bir i fa de var: far z e di le bi lir. Hâl bu ki biz da ha ön ce, Sa yýn Tunç un Üs tad ýn ne fiy baþ lan gýç ta ri hi yle il gi li tes bi ti ni doð ru ad det miþ ve bu - O ku yu cu mek tup la rý ü ze ri ne de ðer len dir me ler nu da bil dir miþ tik Yan lýþ ý mýz dan do la yý Sa yýn Tunç tan ay rý ca ö zür di le riz! 4 Ka sým 2010 ta rih li Sa kin, Mü te bes sim ve Me sut Bir Ruh: Þa ban Dö ðen baþ lýk lý ya zý mýz hak kýn da Zü be yir Er ge ne kon: Ki tap la A nýl mak... Bir in sa ný e ser le riy le an mak ne gü zel dir! Hem, öl dük ten son ra da e ser le ri va sý ta sýy la in sa nýn ko nuþ tu ðu nu gös ter me si ci he tiy le, ye ni e ser le rin vü cu da gel me si ne ve si le o lur in þa al lah... Ka le mi ni ze sað lýk! Biz de Sa yýn Zü be yir Er ge ne kon a, a lâ ka ve duâ la rý i çin te þek kür e di yo ruz! 4 A ra lýk 2010 ta rih li ve Kü re sel E ko no mik Kri zin Re çe te si de Ri sâ le-i Nur da! baþ lýk lý ya zý mýz hak kýn da Bi lal Tunç: Fay da lý Bir a lýþ ma... Or han Gü ler Bey i kýy met li tah lil le ri i çin teb rik e di yo rum. Ö nem li bir ek si ði ta mam lý yor. De va mý ný di li yo rum. Meh met A bi din Kar tal, ta le be li ðin de de gay ret li bir kar de þi miz di; ye ni ça lýþ ma la rý ný da bek le riz Sa yýn Bi lal Tunç a, te vec cüh le ri i çin biz te þek kür e de riz! 18 A ra lýk 2010 ta rih li ve o cuk la rý mýz Ý çin Üs tad Be di üz za man ve Þa he se ri baþ lýk lý ya zý mýz hak kýn da Bi lal Tunç: Gü zel bir ki tap ve gü zel bir tah lil Sa yýn Bi lal Tunç a, de vam e den a lâ ka la rý, ke za ma ne vî des tek le ri i çin tek rar te þek kür e de riz! Bel ki ge re ði yok, a ma yük sek mü sa a de le ri niz le bu ra da bir a çýk la ma yap mak is ti yo ruz. Þöy le ki: Ev vel den 10 yýl ka dar Ya zý iþ le ri nde ça lýþ mýþ lý ðý mýz o lan Ye ni As ya mý - 3 za gö nül bor cu mu zu na sýl ö de ye bi le ce ði mi zi dü þü nüp du rur ken yaz mak gel miþ ti ak lý mý za. Bil has sa ki tap lar hak kýn da Zi ra bu sa ha da ken di mi zi ru hen ve ka le men ha zýr his se di yor duk. El ham dü lil lah Ya zý iþ le ri nde ki ma ne vî kar deþ le ri miz, sað ol sun lar, tek li fi mi zi mü na sip gö rüp bi ze bir fýr sat sun du lar. Þim di tek ga ye miz, Al lah rý za sý i çin di ye rek baþ lat tý ðý mýz bu a ma tör ruh lu, fa kat gö nül lü hiz me ti mi zi tak dir-i Ý la hî i zin ver di ði müd det çe sür dür mek! Lüt fen duâ e di niz, e fen dim 26 A ra lýk 2010 ta rih li ve Be di üz za man ýn Bi yog ra fi si ni O ra tor yo dan O ku mak baþ lýk lý ya zý mýz hak kýn da Ko þu ka vak lý: Mah sun De ðil, Mah zun... Or han Bey kar de þi miz, ta ný tý mý ný ve tah li li ni yi ne vu ku fi yet le yap mýþ. Ga ze te miz de ger çek ten ö nem li bir va zi fe ya pý yor. Teb rik ve te þek kür ler su nu yo rum Þeyh San an Te pe si nde, üz gün-mah sun hâ liy le... Mah sun di ye bir ke li me, lü gat ler de de, he nüz TDK ya zým ký la vuz la rýn da da na mev cut. Ka lem sürç me si de ðil se, mah zun un mu har ref bir þek li ol ma lý dýr. Lüt fen TDK nýn ö nü ne geç me ye lim; fev ka la de a yýp o lur son ra! Ko þu ka vak lý: A çýk la ma... Yo rum ek sik ol muþ. Yan lýþ an la ma ya se bep ol ma ma sý i çin bi raz a çýk la ma ge re ki yor: Mah sun di ye bir ke li me, lü gat ler de de, he nüz TDK ya zým ký la vuz la rýn da da na mev cut. der ken, me tin de ki mâ nâ kas te di li yor. Lü gat ler de mah sun, is tih kâm lý, kuv vet len di ril miþ, sarp/sað lam ve me tin ký lýn mýþ an la mýn da[dýr]. Ý sim o la rak da kul la ný lý yor. Ön ce lik le, Ko þu ka vak lý ru muz lu o ku yu cu mu za biz te þek kür e de riz! Ýl gi li ke li me nin doð ru kul la ný mý hak kýn da ki i kaz doð ru dur! Ma a le sef, a lýn tý yý, ol du ðu gi bi ve ü ze rin de pek dur(a)ma dan kul lan mý þýz De mek ki, ki tap tah lil le rin de o lum lu ve o lum suz ö zel lik le ri sý ra lar ken, ba zen bi zim de ka le mi miz sür çü yor ve ba riz re dak si yon ve ya tas hih ha ta la rý ya pa bi li yo ruz! Fa kat kü çük gi bi de gö rün se, ký dem li bir e di tör o la rak, yan lýþ la rý mý zý ö nem si yor ve bun dan böy le da ha bir a za mi dik kat sarf et me ye ni yet le ni yo ruz Ýn þa al lah Son ve rir ken, el bet te ya zý la rý mýz da var sa gü zel lik ler Rabb i miz den, yan lýþ lar da nef si miz den dir. Al lah so nu mu zu hay rey le sin!  min Bi ze me saj la rýy la þevk ve ren ler baþ ta ol mak ü ze re, bütün o ku yu cu la rý mý za tek rar te þek kür e de riz! Ye ni ya zý lar da bu luþ mak ü ze re Dip not: * Yal nýz, ö zü ne do kun ma mak ü ze re mek tup lar da kü çük dü zelt me ler yap mak zo run da kal dýk!

11 DÜNYA 11 Havaalanýnda dinî kimliðe göre kontrol yapýlamaz YOLCULARIN, HAVAALANLARINDA DÝNÎ VE ETNÝK KÝMLÝKLERÝNE GÖRE GÜVENLÝK KONTROLÜNDEN GEÝRÝLMESÝ TEKLÝFÝ BÜYÜK TEPKÝLERE YOL ATI. DÜS SEL DORF Ha va a la ný nýn yö ne ti ci si Chris topf Blu me nin, yol cu la rýn di nî ve et nik kim li ði ne gö re fark lý gü ven lik kon tro lün den ge çi ril me si yö nün de - ki tek li fi bü yük tep ki gör dü. Ku zey Ren Vest fal ya (KRV) Ý çiþ le ri Ba ka ný Ralf Jä ger ve Al man ya Müs - lü man la rý Mer kez Kon se yi (ZMD) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ya kup Tu fan, tek li fin ka bul e di le mez ol du ðu nu vur gu la dý. Blu me i se bu nun sa de ce bir fi kir ol du ðu sa vun ma sý ný yap tý. Chris topf Blu me, Rhe i nisc he Post ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da or - ta ya at tý ðý tek li fin ka bul gö rüp gör me ye ce ði nin ke - sin ol ma dý ðý ný söy le di. Biz ha va li man la rý mýz da gü ven li ði na sýl da ha i yi sað la rýz dü þün ce siy le bu fik - ri or ta ya at týk di yen Blu me, son ka ra rý yet ki li mer - ci le rin ve re ce ði ni kay det ti. Blu me ta ra fýn dan gün - de me ge ti ri len ve Pro fi ling a dý ve ri len uy gu la ma - nýn in san hak la rý na ve Al man A na ya sa sý na ay ký rý ol du ðu nu be lir ten KRV E ya le ti Ý çiþ le ri Ba ka ný Ralf BLU ME, ÖN CE ÝH TÝ YA LA RI KAR ÞI LA SIN Jä ger tek li fin ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Ý - çiþ le ri Ba ka ný Jä ger, Gü ven lik he pi mi zin so ru nu, an cak Blu me nin tek li fi hem in san hak la rý ný ze de - le yi ci, hem Al man a na ya sa sý na ay ký rý, hem de tah - kir e di ci bir uy gu la ma dýr. Biz bu tek li fi ke sin lik le ka bul e de me yiz de di. Al man ya da ya þa - yan Müs lü man la rýn bü yük ço ðun lu - ðu nun ba rýþ tan ya na ol du ðu nu ve ya sa la ra uy gun dav ran dý - ðý ný ha týr la tan ba kan, mün fe rit o lay lar dan do la yý Müs lü man la - rý po tan si yel suç lu o la rak gör me - nin yan lýþ lý ðý na d e ð i n d i. K r e f e l d / cihan TEK LÝFE bir e leþ ti ri de Al man ya Müs lü man la rý Mer kez Kon se yi (ZMD) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ya kup Tu fan dan gel di. Tu fan, Al - man ya da ya þa yan Müs lü man la rýn ba rýþ ve hu zur dan ya na ol du ðu nu söy le di. Top lu mun ö nem li po zis yon la rýn da bu lu nan yet ki li le rin a çýk la - ma la rý na çok dik kat et me si ge rek ti ði ne dik kat çe ken Tu fan, Top lu mu a yý ra cak, bö le cek þe kil de a çýk la ma yap mak tan ka çýn ma lý lar. Bi zim bir li ðe be ra ber li ðe ih ti ya cý mýz var, Al man Ha va a lan la rý Bir li ði Baþ ka ný o la cak bir yö ne ti ci nin in san la rý a yý rý cý bir tek lif te bu lun ma sý ný ya dýr gý yo ruz. Bu tek li fin ka bul gö re ce ði ne ve cid di ye a lý na ca ðý na da ih ti mal ver mi yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Tu fan, Düs sel dorf Ha va li ma nýn dan yýl da mil yon lar ca in san se ya hat e di yor. Bu yol cu la rýn a ra sýn da çok sa yý da Müs lü man var de di. Bu in san la rý fark lý de ðer len dir me le re ta bi tut mak ye ri ne ih ti yaç la rý na ce vap ver mek ge rek ti ði ni be lir - ten Tu fan, Düs sel dorf Ha va a la ný en iþ lek ha va a lan la rýn dan bi ri ol ma sý na rað men bir i ba det ha ne si da hi yok. Ne bir ki li se, ne bir hav ra ne de bir mes cit. Her yýl bu ha va li ma - nýn dan bin ler ce Müs lü man hac ca gi di yor. Ha va a la ný so rum lu la rý bu tür so run la ra çö züm a - ran ma sý ge re kir ken top lu mu grup lar ha li ne a yýr ma ya yö ne lik tek lif ler ya pý yor di ye ko nuþ tu. El bom ba sý ço cuk öl dür dü YA PILAN bir a raþ týr ma, I - rak ýn Fel lu ce þeh rin de do - ðum ku sur la rýn da ki ar tý þýn, ABD nin 6 yýl ön ce þe hir de dü - zen le di ði sal dý rý lar da kul lan dý ðý si lâh lar yü zün den o la bi le ce ði ni or ta ya koy du. Ýn gil te re de ya - yým la nan Gu ar di an ga ze te si nin ha be ri ne gö re, U lus lar a ra sý ev re A raþ týr ma sý ve Halk Sað - lý ðý Der gi sin de ge le cek haf ta ya - yým la na cak a raþ týr ma nýn, þe - hir de ye ni do ðan lar da kan ser, kro nik si nir yo lu, kalp ve is ke let ya pý sý bo zuk lu ðu has ta lýk la rýn da ki a çýk la na - ma yan bü yük ar týþ la il gi li ça lýþ ma yý doð ru la dý ðý be - lir til di. A raþ týr ma da, bu yý lýn ilk ya rý sýn da ye ni do - ðan lar da sa kat lýk la rýn nor ma le o ran la yak la þýk 11 kat ar ta rak da ha ön ce rast lan ma yan se vi - ye le re çýk tý ðý na i þa ret e dil di. A raþ týr ma yý yü rü ten ler den çev re ze hir bi lim ci si Müj gan Sa va bi es fa ha ni, Fel lu ce hal ký nýn ze hir li bir mad de ye kro nik o la rak ma ruz kal - dý ðýn dan þüp he - n AF GA NÝS TAN IN gü ne yin de ki Kan da har da di re niþ çi le rin i ki e ve el bom ba sý at tý ðý, sal dý rý da bir ço - cu ðun öl dü ðü bil di ril di. Va li söz - cü sü Zel may E yü bi, vi la ye tin ba - tý sýn da ki Za ri böl ge sin de sa bah sa at le rin de dü zen le nen sal dý rý da 6 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. E yü bi, 2 si a ðýr o lan ya ra lý la rýn týb bi yar dým i çin ya kýn lar da ki bir NA TO üs sü ne gö tü rül dü ðü nü söy le di. Söz cü, ne den i ki e vin he - def a lýn dý ðý nýn a raþ tý rýl dý ðý ný da kay det ti. Kabil / aa Ko le ra da ye ni bi lân ço n HAÝ TÝ DE Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya yým la nan ye ni res mi bi lân ço da, ko le ra sal gý ný - nýn gö rül dü ðü E kim a yý nýn or - ta sýn dan bu ya na top lam 3 bin 333 ki þi nin ko le ra dan öl dü ðü, 148 bin 787 ki þi nin de te da vi al tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Sað lýk Ba kan lý ðý na gö re, a da nýn ku ze - yin de yer a lan ve sal gý nýn ilk gö rün dü ðü Ar ti bo ni te e ya le ti ö lüm le rin en çok gö rül dü ðü yer ol du. Port-Au-Prince / aa DÝYALOG FAALÝYETLERÝ ÖNEMLÝ ROLLER ÜSTLENÝYOR. ÝN GÝL TE RE ge ne lin de yap tý ðý an - ket a raþ týr ma la rýy la ta ný nan Fa ith Mat ters (Ý nanç Me se le le ri) ku ru - cu su Fi yaz Mug hal, din ler a ra sý di ya log or ga ni zas yon la rý nýn top - lum da ra di ka liz mi ön le yen gö rev - ler ic ra et tik le ri ni söy le di. Son a - raþ týr ma sýn da Ýn gil te re de 2010 yý lý i çin de 5 bin 200 ki þi nin Müs lü - man lý ðý seç ti - ði ni or ta ya k o y a n Fel lu ce de ki sa kat do ðum la rýn se be bi ABD si lâh la rý mý? Dinler arasý diyalog organizasyonlarý, toplumda radikalizmi önleyen görevler icra ediyor. Din ler a ra sý di ya log ra di ka liz mi ön lü yor len dik le ri ni, bu fak tö rün ne ol du ðu nu bil me dik le ri ni, an cak a raþ týr ma la rý nýn sür dü ðü nü i fa - de et ti. A raþ týr ma nýn so nun da ha zýr la nan ra por da, ö zel lik le ha - mi le le ri et ki le yen muh te mel ze - hir li mad de ler o la rak me tal ler ta ným la nýr ken, do ðum lar da ki ge - ne tik bo zuk luk la rýn kay na ðý nýn bu ze hir li me tal ler o la bi le ce ði bil di ril di. Bul gu la rýn, Fel lu ce de A me ri kan bir lik le ri nin 2004 Ni - sa ný ve Ka sý mýn da ki i ki bü yük sa vaþ ta kul lan dý ðý za yýf - la týl mýþ u ran yum i çe ren top mer mi le ri nin a no ma li le - re yol aç mýþ o la bi le ce ði ne i þa ret et ti ði kay de dil di. Ra por da, za yýf la týl mýþ u ran yu mun ya ný sý ra sa vaþ a la nýn da ki di ðer ka lýn tý la rýn da ku sur la rýn se be bi o la bi le ce ði i fa de e dil di. I rak ýn baþ ka hiç bir þeh - rin de do ðum a no ma li le rin Fel lu ce de ki dü - zey de ol ma dý ðý da be lir til di. Dün ya Sað lýk Ör gü tü de (DSÖ) Fel lu ce de ki do - ðum a no ma li le riy le il gi li bir a - raþ týr ma yap ma ya ha zýr la - ný yor. Ankara / a a Fi yaz Mug hal, ça lýþ ma sýy la il gi li de tay la rý ak tar dý. Bu a raþ týr ma yý yap ma la rý nýn se bep le ri ni sý ra la yan Mug hal, Bi rin ci si bu a lan da ya pý - lan a raþ týr ma la rýn ký sýt lý ol ma sý. Ý - kin ci si Müs lü man lý ða ge çen ki þi - le rin ne gi bi sý kýn tý lar ya þa dýk la rý ný öð ren mek ti de di. Mug hal, Ýn gil - te re de son ra dan Müs lü man lý ðý se çen le rin, Müs lü man a i le de dün - ya ya ge len le re o ran la da ha ak tif bir rol üst len dik le ri ni söy le di. Mug hal, Ýs lâm ýn hýz la ya yýl ma sý - nýn ya nýn da Ýs la ma fo bi nin de ben zer þe kil de ö zel lik le Av ru pa da yük sel di ði ne dik kat çek ti. Ýn gil te - re de Müs lü man lý ðý se çen le rin sa - yý sý nýn Fran sa ve Al man ya dan da ha faz la ol du ðu nu söy le yen Mug hal, bu nun fark lý se bep le ri ni sý ra la dý: Ýn gil te re, çok fark lý Müs - lü man ül ke ler den göç a lan bir ül - ke. Ge len ler ken di kül tür le ri ni de be ra be rin de ge ti ri yor. Ku zey Ba tý Ýn gil te re de Ye men li le rin et ki si var. Or ta Ýn gil te re de Pa kis tan ve Hin dis tan a ðýr lý ðý var. Lon dra da Türk kö ken li le rin a ðýr lý ðý var. Ya - ni fark lý Müs lü man ül ke ler den ge len ve bu ra da a ðýr lý ðý o lan top - lum lar var. Ýn san lar da ar týk çev re - siy le ir ti ba ta ge çip, i liþ ki ku ran in - san lar. Bu da bu ül ke de Müs lü - man lý ðýn ya yýl ma sýn da et ken o luþ - tu ru yor. Londra / cihan TÜRKÝYE NÝN ETKÝSÝ VAR TÜRKÝYE NÝN Avrupa üzerinde kültürel olarak etkide bulunduðuna iþaret eden Mughal, Türkiye içinde de derin bir Ýslâmî gelenek var ve bu çevresine de etkide bulunuyor. Ben, toplum içinde insanlarla güzel iletiþim kurmada bir ülke olarak Türkiye yi örnek alýyorum diye konuþtu. Mughal, Türkiye nin çok kültürlü yapýsýna da dikkat çekerek, Türkiye de Yahudi ve Hýristiyanlarýn yüzyýllardýr barýþ içinde yaþadýklarýný vurguladý. Dinler arasý diyalog faaliyetlerinin önemine deðinen Mughal, bu organizasyonlarýn toplumda önemli roller üstlendiklerini, böylelikle farklý dinlerin gerçek yüzünü görebildiklerini söyledi. Mughal, Bu organizasyonlar toplumda radikalizmin yayýlmasýný önleyen görevler üstleniyor dedi. Fi lis tinlilerden yeni yerleþim tasarýsý Zeyport limanýndan duâlarla uðurlanan Defne yük gemisi, 20 gün süren bir yolculuktan sonra Pakistan'a ulaþacak. Def ne ge mi si Pa kis tan a u ður lan dý GE TÝ ÐÝ MÝZ Tem muz a yýn da ya þa nan sel a fe - tiy le sar sý lan Pa kis tan a ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý ta ra fýn dan bir ge mi do lu su yar dým gön de - ril di. 4 bin 800 ton ka pa si te li Def ne yük ge mi si, Zey port li ma nýn dan Pa kis tan a u ður lan dý. Def - ne ge mi si ið ne den ip li ðe, el e me ði göz nu ru ka - dir þi nas Tür ki ye hal ký nýn e ma net le ri ni dost Pa - kis tan hal ký na ta þý ya cak. ÝHH Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým, Pa kis tan a bir de fa da Cum hu ri yet ta ri - hi nin en bü yük yar dý mý ný gön der dik le ri ni söy - le di. Da ha ön ce Gaz ze ye in sa nî yar dým gö tü - rür ken Ýs ra il in en ge li ne ta ký lan Def ne yük ge - mi si þim di de Pa kis tan a gý da, i laç, týb bî mal ze - me, ça dýr, bat ta ni ye, pre fab rik ev ler, te miz lik mal ze me si ve teks til eþ ya sýn dan o lu þan in sa nî yar dým mal ze me si ta þý ya cak. Ge mi nin kap ta ný Mu har rem A da gün, ge mi nin 20 gün sü ren bir yol cu luk tan son ra Pa kis tan a u la þa ca ðý ný söy le - di. Ba sýn top lan tý sýn dan son ra Def ne ge mi si, Pa - kis tan a du â lar la u ður lan dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ja pon ya da çýð: 4 ölü n JA PON YA DA bir ka yak mer ke - zin de dü þen çýð dolayýsýyla 4 ki þi öl dü. Ye rel yet ki li ler, Hon þu a da - sýn da 1729 met re yük sek te bu lu - nan mer kez de gö rev li 4 ki þi nin öldüðü nü be lirt ti. Gö rev li le rin, gü - ven lik du ru mu nu kon trol et mek i - çin böl ge de de ne tim yap tý ðý sý ra - da dü þen i kin ci çý ðýn al týn da kal dý - ðý bil di ril di. Tokyo / a a G. Ko re de kuþ gri bi n GÜ NEY Ko re de kuþ gri bi vi rü - sü ne rast lan dý. Ta rým Ba kan lý ðý, ül ke nin or ta sýn da ve ba tý sýn da, kü mes hay van cý lý ðý ya pý lan i ki yer de H5N1 vi rü sü nün tesbit e dil - di ði ni du yur du. Ül ke de, Ni san 2008 den bu ya na ilk kez kuþ gri - bi ne rast lan dý. Seul / a a 11 öð ren ci se le ka pýl dý n MISIR IN or ta ke si min de yer a lan Min ye þeh ri nin El Baþ ra Kö - yü ya kýn la rýn da, ser vis o to bü sü - nün ka za ya pa rak dev ril me si so - nu cu 11 kýz öð ren ci nin sel su la rý na ka pý la rak öl dü ðü bil di ril di. On te - le viz yo nun ha be ri nde, ka za ya - pan o to büs te bu lu nan 53 öð ren - ci den 11 i nin bo ðu la rak öldüðü, 42 öð ren ci i le bir lik te öð ret men ve o to büs sü rü cü sü nün de ya ra la - na rak has ta ne ye kal dý rýl dýk la rý be lir til di. Kahire / a a FÝ LÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, BM nin Ya hu di yer le þim le ri ko nu sun da Ýs ra il i ký - na ma sý i çin ha zýr la dýk la rý ta sa rý nýn, ABD nin des - te ði ni ka za na cak þe kil de ha zýr lan dý ðý ný söy le di. Da va la rý na u lus lar a ra sý des tek ka zan mak i çin ye ni bir gi ri þi me ha zýr la nan Fi lis tin yö ne ti mi, Ba tý Þe ri - a da yer le þim le ri ya sa dý þý ve ba rý þa en gel o la rak i - lan e den bir Gü ven lik Kon se yi ka ra rý çýk ma sý i çin lo bi ya pý yor. ABD, Fi lis tin li le rin bu gi ri þi mi ni des - tek le mi yor an cak kon sey de ta sa rý yý ve to mu e de ce - ði yok sa çe kim ser mi ka la ca ðý he nüz bi lin mi yor. Ýs - Kýb rýs ta gö rüþ me ta ri hi net leþ me di RUM Hü kü met Söz cü sü Ste fa nos Ste fa nu, i ki top lum li de ri nin O cak a yý i çe ri sin de gö rüþ me ger çek leþ ti re ce - ði ni te yit et me si nin müm kün ol ma dý ðý ný bil dir di. Si - me ri ni ga ze te si ve di ðer ga ze te le re gö re, KKTC Cum - hur baþ ka ný Der viþ E roð lu nun, Kýb rýs so ru nu nun çö - zü mü ne yö ne lik gö rüþ me ler çer çe ve sin de Rum Yö ne - ti mi Baþ ka ný Di mit ris Hris tof yas la 12 O cak ta bir a ra - ya ge le ce ði ne yö ne lik a çýk la ma sý na i liþ kin ko nu þan Ste fa nu, bu du ru mu te yit et me si nin müm kün ol ma dý - ðý ný, bu ko nu da bil gi len di ril dik le rin de ve ta rih ve ril di ði za man bu nu te yit e de bi le ce ði ni i fa de et ti. Po li tis ga ze - te si, BM nin; Ge nel Sek re ter Ban Ki Mo on i le Cum - hur baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Rum Yö ne ti mi Baþ ka ný Di mit ris Hris tof yas a ra sýn da ki üç lü gö rüþ me nin, plan - lan dý ðý þe kil de 26 O cak ta ger çek leþ ti ri le ce ði þek lin de i nan ca sa hip ol du ðu nu yaz dý. Lefkoþa / cihan ra il i se bu nu, mü za ke re ler den kaç ma gi ri þi mi o la - rak ni te len di ri yor. Bre zil ya da A rap bü yü kel çi le ri ne ve Fi lis tin li göç men le re hi tap et ti ði ko nuþ ma sýn da Ab bas, Fi lis tin li le rin ta sa rý sý nýn, yer le þim in þa at la rý - ný e leþ ti ren ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn kul lan dý ðý na ben zer bir i fa dey le ya zýl dý ðý ný söy le di. Ab bas ko nuþ ma sýn da, Tas la ðý, Ba kan Clin ton ýn kul lan dý ðý ay ný söz ler le ha zýr la dýk ve böy le ce ABD nin ve to et me si i çin ne den gör mü yo ruz de - di. Bre zil ya, di ðer ba zý ül ke ler le bir lik te ya kýn za - man ön ce Fi lis tin dev le ti ni ta ný mýþ tý. Kudüs / aa Fil di þi ne mü da ha le e di le bi lir ÝN GÝL TE RE Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, Ba tý Af ri ka ül ke le ri nin Fil di þi Sa hi li ne as ke rî mü da ha le ye ka rar ver me si du ru mun da bu gi ri þi me des tek ve re cek le ri ni söy le di. BBC rad yo su na ko nu þan Ha gu e, se çim le ri kay - bet me si ne rað men kol tu ðu nu bý rak ma yan Fil di þi Sa hi li Dev let Baþ ka ný La u rent Gbag - bo nun ik na e di le ce ði ni um du ðu nu di le ge - tir di. Ýk na e di le me me si ha lin de kom þu ül ke - le rin Fil di þi Sa hi li ne as ke rî mü da ha le si ne sý - cak bak týk la rý ný söy le yen Ha gu e, Gbag bo, u lus lar a ra sý top lu mun ka rar lý lý ðý ný ha fi fe al - ma sýn de di. Ö te yan dan, Gbag bo güç le ri - nin mu ha lif le ri ka çý ra rak iþ ken cey le öl dür - dü ðü ve top lu me zar la ra göm dü ðü id di a la rý - nýn a raþ tý rýl dý ðý bil di ril di. Londra / cihan

12 12 Ý LAN yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) (0532) n GEN, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. alýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n 150 m 2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) SATILIK ARSA n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market gmail.com ADA'dan ERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) EÞÝTLÝ n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO: ZA YÝ tarihinde saat sularýnda park halinde araç içerisinde Kredi Kartlarým, Þirket Kaþelerim, Cep Telefonum, Özel bilgisayarým, Ehliyet, Vergi Kartlarým, SSK Kartým kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Zafer Akýncý Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Enver Sayýlgan Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ramazan Özmen Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gülsüm Özmen Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Said Furkan Özmen 34 CIM /1-2, 34 BG /1, 34 EN /2 Yukarýda plakalarý verilmiþ araçlarýmýzýn belirtilen dönemlerine ait MTV dekontlarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Beyaz Filo Oto Kiralama A. Þ. T. C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO: 2010/583 E sas. KA RAR NO: 2010/1378 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, E la zýð i li, Mer kez il çe si, Ak sa ray mah/köy nü fu - su na ka yýt lý Cu ma ve E mi ne den ol ma, 1939 do ðum lu Ý MÝ - HAN Ö NER ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý Ha lil ve Ý mi han dan ol ma, 1965 do ðum lu MEH MET Ö NER VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý i an o lu nur. 23/12/ B: T. C. BA KIR KÖY 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/1269 E sas. KA RAR NO: 2010/3411 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya - zý lý ka ra rýy la, Ið dýr, Tuz lu ca, Do ðan yurt, cilt 21, ha ne 4 de nü fu sa ka yýt lý A li ri za ve Ha zal dan ol ma 13/12/1989 do - ðum lu HA BÝP KUR TAY ýn ra hat sýz lý ðý ne de niy le ve sa yet al tý na a lýn ma sý na, ken di si ne ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý Ke rem ve Gö zel den ol ma 15/02/1945 do ðum lu A LÝ RÝ ZA KUR TAY ýn TMK nun 413. mad de si ge re ðin ce va si o la rak a tan ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Ý lan o lu nur. B: T. C. ÝZ MÝR 6. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E sas No: 2010/420 Ka rar No: 2010/487 Da va cý/da va cý lar SAB RÝ YE EN DÝR CE i le da va lý/da va - lý lar NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs - tem li) da va sý ne de niy le; Da va nýn ka bu lü i le Er zu rum i li, Ya ku ti ye il çe si, Ka da - na kö yü, CN: 35, HN: 227, BSN: 16, TC kim lik no da ka yýt lý Er dinç ve E mi ne ký zý Du is burg do ðum lu Sab ri ye En dir ce nin Sab ri ye o lan a - dý nýn TU BA SAB RÝ YE o la rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE, Da ir ta ri hli ka ra rýn TMK.nun 27. mad. ge - re ðin ce 1 yýl i çin de i ti ra zý ka bil ol mak ü ze re ga ze te de i - lan o lu nur. B: TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Metin Yýldýz'ýn Babasý: Erol Yýldýz Annesi: Hanife Yýldýz Kýzkardeþleri: Özlem Yýldýz ve Elif Yýldýz'ýn Sakarya-Akyazýdaki evlerinde hurharca katledildiklerini öðrendik. Merhum ve merhumelere Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kardeþimiz ve yakýnlarý için sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Antalya Yeni Asya ve Genç Yaklaþým Okuyucularý T. C. AN KA RA 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO: 2010/467 Mah ke me miz den ve ri len ta rih, 2010/467 E sas, 2010/376 Ka rar sa yý lý i lam i le; Da va nýn ka bu lü i le Bit lis Ý li, A dil ce vaz Ýl çe si, Yu ka rý sup han kö yü, Cilt 20, ha - ne 21'de nü fu sa ka yýt lý D.lu Mah mut oð lu FU - AT BOZ KA YA nýn a dý nýn A LÝ FU AT o la rak de ðiþ ti ril me si - ne ka rar ve ril miþ o lup, i lan o lu nur. B: T. C. BA KIR KÖY 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/2510 E sas. KA RAR NO: 2010/3358 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý - lý ka ra rýy la, Ýs tan bul i li, Bað cý lar il çe si, Ev ren mah/köy, 18 Cilt, 200 Ha ne no da nü fu sa ka yýt lý, Ha cý sa it han ve Gül fe - ran dan ol ma, 01/07/1946 do ðum lu, KAT GEN YIL DIZ TMK 405. mad de si ge re ðin ce ve sa yet al tý na a lý na rak ken di si ne TMK 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý, Kap dol ve Kat gen den ol ma, 01/05/1970 do ðum lu, A RÝ FE YIL DIZ VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. AN KA RA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/139 E sas. Da va cý Mus ta fa SÖY LE MEZ ta ra fýn dan da va lý lar Fat - ma Ýc lal TÝF TÝK Ý OÐ LU ve Mus ta fa Ni hat TÝF TÝK Ý OÐ LU a ley hi ne a çý lan Ý po tek da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý lar FAT MA ÝC LAL TÝF TÝK Ý OÐ LU ve MUS TA FA NÝ HAT TÝF TÝK Ý OÐ LU na da va di lek çe sin de be lir ti len ad - res le ri ne du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o - lup, ad re se teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn - dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du - ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. A dý ge çen da va lý la rýn du ruþ ma Gü nü: 15/02/2011 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya - rýn ca yar gý la ma ya yok luk la rýn da de vam o lu na ca ðý hu su su, TK. 28. mad de si u ya rýn ca Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. DE VE LÝ SULH HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN SA YI: 2009/730 E. 2010/482 K. Mü da hil Re cep Ta flý ta ra fýn dan a çý lan Or tak lý ðýn gi de ril - me si da va sýn da ve ri len ka ra rý u ya rýn ca; Da va cý ta rafýn dan a çý lan da va nýn ya pý lan yar gý la ma sý so - nun da De ve li il çe si Ýb ra hi ma ða ma hal le sin de 1186 a da, 7 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn sa tý þý na ka rar ve ril miþ ol mak la da - va lý lar Kür þat Ýs tan bul lu, Ah met Sa mi Ýs tan bul lu, Tan sel Ön kol, Bed ri ye Ci ve lek, Bed ri ye Ci ve lek (Sca tes), A fif Ci ve lek, A ti la Ci ve lek, Si bel Öz ka ra (e tin ka ya) nýn teb li ga ta ya rar a - çýk ad res le ri tüm a raþ týr ma la ra rað men bu lu na ma dý ðýn dan ka ra rýn i la nen teb li ði ne ka rar ve ril mek le Mah ke me mi zin ta rih ve 2009/730 e sas, 2010/482 ka rar sa yý lý i - la mý i le De ve li il çe si Ýb ra hi ma ða ma hal le sin de bu lu nan 1186 a da, 7 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn sa týl mak su re tiy le or tak lý ðýn gi de ril me si ne ka rar ve ril miþ ol mak la ka ra rýn i la nen teb li gat ya pý la rak iþ bu i lan ta ri hin den i ti ba ren 8 gün i çe ri sin de ya sa yo lu na baþ vu ra bi le cek le ri ak si tak tir de ka ra rýn ke sin le þe ce ði hu su su ve ka ra rýn teb li ði i lan o lu nur. B: T. C. ÝZ MÝR 12. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO DA VA LI : 2010/261 E sas. : MES TU RE YIL DIZ Ye þil Mah. 58 Sk. No: 7/6 Ga zi e mir/ ÝZ MÝR Da va cý Ya þar YIL DIZ ve ki li ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý - lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni - ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la - ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na - ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 08/02/2011 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar - gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da - va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü - ze re i la nen teb lið o lu nur. 28/12/ B: T. C. BA KIR KÖY 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/1295 E sas. KA RAR NO: 2010/3428 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya - zý lý ka ra rýy la, Kýrk la re li i li, Pý nar hi sar il çe si, Kay nar ca A - kar lar mah/köy, 13 Cilt, 17 Ha ne no da nü fu sa ka yýt lý, A li ve Ü müþ den ol ma, 01/01/1958 do ðum lu, GÜL BA HAR AL TUN TMK 405. mad de si ge re ðin ce ve sa yet al tý na a lý - na rak ken di si ne TMK 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý, A li ve Ü müþ den ol ma, 25/04/1965 do - ðum lu, OS MAN AL TUN VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: T. C. BÜ YÜK EK ME CE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/529 KA RAR NO: 2010/645 Yu ka rý da e sas ve ka rar nu ma ra sý be lir ti len Mah ke me - mi zin 25/05/2010 ta rih li ka ra rý i le; Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ NE, SÝ VAS-YIL DI ZE LÝ- ÞEYH HA LÝL- C H. 71 de nü fu sa ka yýt lý Se ba hat tin ve Ay þe'den ol ma do ðum lu TC no lu Ý FA KAT ER BAÞ'ýn kay den Ý FA KAT o lan ön a dý nýn YE LÝZ o la rak tas hi hen TES CÝ LÝ NE, Ý LA NI NA ka rar veri l - miþ tir. Ý lan o lu nur. 24/08/ B: T. C. 2. AS LÝ YE HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝN DEN E sas: 2010/ /12/2010 Ka rar No: 2010/1341 Gü müþ ha ne Ý li, Mer kez, Ge çit, Cilt: 53, Ha ne: de nü fu - sa ka yýt lý bu lu nan, A kif oð lu, Ley la dan doð ma, Kü tah ya do ðum lu, T.C. kim lik no lu Ya - þar TOP un, nü fus kü tü ðün de kay den TOP o lan so ya dý - nýn KA RA HAN o la rak TAS HÝ HEN TES CÝ LÝ NE, ka rar ve - ril miþ ol du ðu i la nen teb lið o lu nur. B: E SAS NO: 2010/220 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAF TA NO : 4 PAR SEL NO : 1784 YÜZ ÖL Ü MÜ : 2.153,53 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : OR HAN DE MÝR CÝ ve ar ka daþ la rý Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma - zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin 2010/220 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin T.C. Zi ra at Ban ka sý Ger ze Þu be si ne ya tý rý la ca ðý da va nýn du ruþ ma sý nýn Ger ze As li - ye Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da ya pý la ca ðý 2942 Sa yý lý ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. B: E SAS NO: 2010/204 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAF TA NO : 5 PAR SEL NO : 449 YÜZ ÖL Ü MÜ : 357,30 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : MUS TA FA TÝR YA KÝ mi zin 2010/204 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka - mu laþ týr ma be de li nin T.C. Zi ra at Ban ka sý Ger ze Þu be si ne ya tý rý la ca ðý da va nýn du ruþ ma - sý nýn Ger ze As li ye Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da ya pý la ca ðý 2942 Sa yý lý ka mu - laþ týr B: E SAS NO: 2010/227 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAR SEL NO : 641 YÜZ ÖL Ü MÜ : 1.230,42 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Sa dýk TÝR YA KÝ ve ar ka daþ la rý Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma - zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin 2010/227 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin T.C. Zi ra at Ban ka sý Ger ze Þu be si ne ya tý rý la ca ðý da va nýn du ruþ ma sý nýn Ger ze As li - ye Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da ya pý la ca ðý 2942 Sa yý lý ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. B: 74413

13 Ý LAN 13 E SAS NO: 2009/531 E sas. DA VA CI LAR : OK TAY GÖ NEN VS. DA VA LI LAR : MAH DUT ME SU LÝ YET LÝ (SI NIR LI SO RUM LU) E GE YA PI KO O PE RA TÝ FÝ BAÞ KAN LI ÐI E ge li Ýþ ha ný No: 401 Ko nak ÝZ MÝR DA VA : Ta pu da Ka yýt Tas hi hi ve Ý po te ðin Kal dý rýl ma sý, Da va cý lar ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Ta pu da Ka yýt Tas hi hi, Ý po te ðin Kal dý rýl ma sý da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a - lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 03/03/2011 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Ý LA NEN TEB LÝÐ o lu nur. 09/12/ B: T. C. ÝZ MÝR 4. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2009/164 KA RAR NO: 2010/672 Da va cý Gül han OR BA CI OÐ LU ta ra fýn dan da va lý lar Er dal DE MÝ REL, Kay nak Ýnþ.Ta - ah. ve Tic. Ltd. Þti. i le Mu har rem Ký lý ças lan a ley hi ne a çý lan Ta pu Ýp ta li ve Tes cil da va - sý nýn yar gý la ma sý so nun da ve rilen ka ra rýn da va lý lar dan Kay nak Ýnþ. Ta ah. Doð. Ve Tic. Ltd. Þti. ne i la nen teb li ði ge rek ti ðin den ka rar a þa ðý ya çý ka rýl mýþ týr. 1- Mah ke me mi zin 2009/164 sa yý lý dos ya sýn da ve bir le þen 2007/323 sayý lý dos ya sý i çin : a- Da va cýnýn ta pu ip ta li ve tes cil ta le bi sa bit ol ma dý ðýn dan RED DÝ NE, b- Da va cý nýn a la cak ta le bi nin KIS MEN KA BU LÜ i le da va ko nu su yer i çin ö de di ði TL ve yap tý ðý fay da lý mas raf lar top la mý o lan 2500 TL ki top lam TL'den kul la ným be de li o lan TL'nin mah su bu i le ka lan TL'nin 07/08/2001 ta ri - hin den i ti ba ren iþ le ye cek ya sal fa i zi i le bir lik te da va lý Kay nak Ýn þa at Ltd. Þti.'n den a lý - na rak da va cý ya ve ril me si ne faz la ya i liþ kin ta le bin red di ne, 2- Bir le þen 2006/889 sayýlý dos ya da: a- Da va cý nýn men-i mü da ha le ta le bi i le da va lý nýn da va ko nu su ye re el at ma sý nýn ön len me si ne, b- Da va cý nýn ec ri mi sil ta le bi nin kýs men ka bu lü i le 509,43 TL ec ri mi sil ta le bi nin da - va ta ri hin den i ti ba ren iþ le ye cek ya sal fa i zi i le bir lik te da va lý dan a lý nýp da va cý ya ve ril - me si ne faz la ya i liþ kin ta le bin red di ne, Yu ka rý da be lir ti len mah ke me hük mü nün da va lý lar dan Kay nak Ýnþ. Ta ah. Doð. ve Tic. Ltd. Þti.'ne i la nen teb li ði ge rek ti ðin den i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yýl ma sý na, ka ra rýn teb lið ol du ðu ta rih ten i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de ka ra rý tem yiz et me dik le ri tak dir de i la nýn ke sin leþ ti ði 7201 sa yý lý Teb li gat Ka nun un 28, 29 ve 31. mad de le ri ge re ðin ce Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR B: ÝZ MÝR 1. TÜ KE TÝ CÝ MAH KE ME SÝ Ý LAN 2009/7684 E SAS. Ý PO TEK BOR LU SU : ER HAN ÝN CE HA SA NOÐ LU VE KÝ LÝ : AV. PER VÝN BI YIK LI OÐ LU Hat bo yu Cad. Ýn tay iþ Ha ný NO. 28 K. 4 Bü ro 27 Pen dik Ý PO TEK A LA CAK LI SI : 1- SA LÝH A KIR 2- MAH MUT BA HA DIR Ý PO TEK BE DE LÝ : yý lýn da Sa lih a kýr ve Mah mut Ba ha dýr dan sa - týn al mýþ ta þýn maz ü ze ri ne ba ki ye bor cu ne de niy le ta rih 5677 yev mi ye i le ko nu lan TL (Es ki Türk li ra sý)'lik Er han Ýn ce ha sa noð lu le hi ne i po tek be de li nin bu gün i ti ba riy le 20,00 TL tu ta rýn mü dür lü ðü müz dos ya sý na blo ke e dil miþ tir. Mü ra ca - a tý nýz ha lin de söz ko nu su be de lin ö de ne ce ði. MÜS TE NÝ DA TI : Pen dik 1. Böl ge Ta pu Mü dür lü ðünün ta rih 5677 yev mi ye no lu Ý po tek Bel ge si Mü dür lü ðü mü zün yu ka rý da a ný lan dos ya sýn da gön de ri len Ý ÝK. 153'e gö re muh tý ra ve yu ka rý da ni te lik le ri ya zý lý bor ca i liþ kin teb li gat lar bi la teb lið i a de e dil miþ ol mak la ve em ni yet çe ya pý lan tah ki kat tan da ye ni ad re si nin tes pi ti müm kün ol ma mýþ, ad re si meç hul ol du ðun dan ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu muh tý ra nýn teb li ðin den i ti ba ren 15 gün lük nor mal sü re ye 15 gün i la ve siy le 30 gün i çin de blo ke e di len ö de me yi al ma nýz ak si tak dir de nor mal sü re ye 15 gün i la ve siy le 30 gün i çin de Ýc ra Ha kim li ði ne þi kâ yet te bu lun ma nýz her han gi bir ka rar ge tir me di ði niz ve i po te - ðin kal dý rýl ma sý na mu va fa ka tý nýz ol ma dý ðý ya da ses siz kal dý ðý nýz tak dir de yi ne ay ný mad - de u ya rýn ca i po te ðin ter ki ni i çin Ýc ra Hu kuk Mah ke me si ne dos ya nýn gön de ri le ce ði Ýh tarý 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nu nun 29. mad de si u ya rýn ca iþ bu i la nýn ga ze tede neþ rin den i ti - ba ren 25 gün son ra ta ra fý mý za teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý i la nen teb lið o lu nur (Ýc. Ý ÝK. 60) B: T. C. PENDÝK 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ý LA NEN TEB LÝ GAT 2010/4592 Ta. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü sa at a ra sýn da GA ZÝ OS MAN PA ÞA Mer kez Mah, Sel vi So kak No: 1, Stad ya ný, Ba þar O to Par ký ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr manýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de - ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV'nin a - lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 27/10/2010 TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 5.000,00 34 JI A 67 pla ka lý, 1995 mo del gri renk li, ba zý yer le rin de çü rük ve u fak te fek çi zik li, a nah tar sýz ve ruh sat sýz hu su si o to. B: T. C. GA ZÝ OS MAN PA ÞA 1. ÝCRA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI DOS YA NO : 2010/45376 E. A LA CAK LI : Tür ki ye Ýþ Ban ka sý A.Þ. VE KÝ LÝ : Av. Ru zi ye Ö zö nel BOR LU LAR : 1- YA ÞAR SA KA Ýh las Mar ma ra Ev le ri 1. Ký sým D 31 Blk. D: 10 Ya kup lu Bü yük çek me ce/ýs tan bul 2- ÞEN GÜL SA KA Ýh las Mar ma ra Ev le ri 1. Ký sým D 31 Blk. D: 10 Ya kup lu Bü yük çek me ce/ýs tan bul 3- MU ZAF FER SA KA Ýh las Mar ma ra Ev le ri 1. Ký sým B 50 Blk. D: 4 Ya kup lu Bü yük çek me ce/ýs tan bul A LA CAK : ,28 TL (Fa iz ve Mas raf lar ha riç) A la cak lý Tür ki ye Ýþ Ban ka sý A.Þ.'ne o lan bor cu nuz dan do la yý ya pý lan ic ra ta ki bin de yu ka rý da ya zý lý ad re si ni ze ör nek no: 7 ö de me em ri gön de ril miþ, ad re si ni zi terk et ti ði - niz den ö de me em ri bi la teb lið i a de e dil miþ tir. Za bý ta ca ya pý lan tet kik ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes bi ti müm kün ol ma dý ðýn dan ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i la nýn ga ze te de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren yu ka rý da ya zý lý borç ve mas raf la rý ka - nu ni sü re si 15 gün i la ve si i le 22 gün i çin de ö de me niz, te mi nat ver me niz, bor cun ta - ma mý na ve ya a la cak lý nýn ta ki bat ic ra sý hak ký na da ir bir i ti ra zý nýz var sa se net al týn da ki im za si ze a it de ðil se yi ne bu 22 gün i çin de ay rý ca ve a çýk ça bil dir me niz, ak si hal de ic ra ta ki bin de bu se ne din siz den sa dýr ol muþ sa yý la ca ðý, im za yý red det ti ði niz tak dir de ic ra mah ke me si ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz bu na uy maz sa nýz i ti ra zý - ný zýn ge çi ci o la rak kal dý rý la ca ðý, se net ve ya bor ca i ti ra zý ný zý ya zý lý ve ya söz lü o la rak ic ra da i re si ne 22 gün i çin de bil dir me di ði niz tak dir de ay ný müd det i çin de 74. mad de ge re - ðin ce mal be ya nýn da bu lun ma nýz, ak si hal de ha pis le taz yik o lu na ca ðý nýz, hiç mal be - ya nýn da bu lun maz ve ya ger çe ðe ay ký rý be yan da bu lu nur sa nýz ha pis le ce za lan dý rý la ca - ðý nýz, da va ve ta kip iþ lem le ri ne e sas ol mak ü ze re ken di ni ze a it bir ad re si i ti raz la bir - lik te bil dir mek zo run da ol du ðu nuz; ad re si ni zi de ðiþ tir di ði niz hal de yurt i çin de ye ni bir ad res bil dir me di ði niz ve ye ni ad re si ni zin de tes pit e di le me di ði du rum da, ta kip ta le - bin de gös te ri len ad res çý ka rý la cak teb li ga týn si ze ya pýl mýþ sa yý la ca ðý; borç ö den mez ve ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði ih tar o lu nur. (Ý.Ý.K. 60) B: BE YOÐ LU 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜN DEN Ý LA NEN TEB LÝ GAT E SAS NO: 2010/197 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAR SEL NO : 638 YÜ ZÖL Ü MÜ : 65,11 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : YÜK SEL HAN ER ve ar ka daþ la rý mi zin 2010/197 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: E SAS NO: 2010/202 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAR SEL NO : 610 YÜZ ÖL Ü MÜ : 64,91 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : ÞEV KET BAÞ ve ar ka daþ la rý mi zin 2010/202 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: E SAS NO: 2010/205 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAF TA NO : 3 PAR SEL NO : 441 YÜZ ÖL Ü MÜ : 922,05 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : SAF FET E LÝK mi zin 2010/205 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: E SAS NO : 2010/206 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAF TA NO : 6 PAR SEL NO : 670 YÜZ ÖL Ü MÜ : 298,33 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : SA LÝH ÞA HÝN mi zin 2010/206 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka - mu laþ týr ma be de li nin T.C. Zi ra at Ban ka sý Ger ze Þu be si ne ya tý rý la ca ðý da va nýn du ruþ ma - sý nýn Ger ze As li ye Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da ya pý la ca ðý 2942 Sa yý lý ka mu - laþ týr B: E SAS NO: 2010/193 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAR SEL NO : 744 YÜZ ÖL Ü MÜ : 1.231,99 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Ha di ye Kü çük ve ar ka daþ la rý mi zin 2010/193 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: E SAS NO: 2010/225 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAR SEL NO : 640 YÜZ ÖL Ü MÜ : 824,14 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Mu rat Öz de mir ve ar ka daþ la rý mi zin 2010/225 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: E SAS NO: 2010/218 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ : AL BO ÐAZ KÖ YÜ PAR SEL NO : 1287 YÜZ ÖL Ü MÜ : ,65 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : HAM DÝ KAP TA NER ve ar ka daþ la rý mi zin 2010/218 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: E SAS NO: 2010/199 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAR SEL NO : 637 YÜZ ÖL Ü MÜ : 236,90 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : ME LEK BAÞ ve ar ka daþ la rý mi zin 2010/199 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: E SAS NO : 2010/201 : SÝ NOP Ý LÝ GER ZE ÝL E SÝ PAR SEL NO : 2072 YÜZ ÖL Ü MÜ : 467,12 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : ÞEV KET BAÞ ve ar ka daþ la rý mi zin 2010/201 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu - B: DOS YA NO: 2010/9 Sa týþ. Da va cý lar Fun da Yol dü zen vd. ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Ka mu ran Sun ter Tev fik Sa rý a ley hi ne a çý lan or tak lý ðýn gi de ril me si da va sýn da Ýz mir i li Bay rak lý il çe si Tu ran ma hal le si ta pu nun a da 5 par se lin de ka yýt lý ta þýn ma zýn sa tý þý na ka rar ve ril mek le, mü dür lü - ðü müz ce bi lir ki þi ler va sý ta sýy la kýy met tak di ri ya pýl mýþ, ta rih li bi lir ki þi ra po - run da ta þýn ma zýn de ðe ri nin ,00 TL o la rak be lir til di ði, da ha ev vel du ruþ ma gü - nü, da va di lek çe si ve mah ke me ka ra rý nýn da va lý lar dan Ka mu ran Sun ter e i la nen teb li - gat ya pýl dý ðýn dan, kýy met tak di ri ra po ru nun da i la nen teb li ði ne ka rar ve ril mek le, Ýþ bu i la nýn ya yýn la ma ta ri hin den i ti ba ren 7 gün i çe ri sin de ra po ra i ti raz e dil me di ði tak dir de sa týþ i la nýnýn dü zen le ne ce ði hu su su teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re his se dar Ka mu ran SUN TER e i la nen teb lið o lu nur B: ÝZ MÝR 10. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ SA TIÞ ME MUR LU ÐUN DAN Ý LAN E SAS NO: 2010/1414 DA VA LI: MÜR TÜZ DAÞ TAN Mah ke me miz ce da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 02/03/2011 gü nü sa at: te du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de yar gý la ma ya yok lu ðu - nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol - mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 29/12/ B: T. C. AN KA RA 4. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR FUTBOLDA 2010 BÖYLE GETÝ Bur sas por 53 yýl lýk lig ta ri hin de 4 büyükler dý þýn da þam pi yon luk gö ren ilk ta kým ol du. F.Bahçeli Alex 2010'da en çok gol atan futbolcu. Trabzonspor sezonunun ilk yarýsýn lider kapatarak büyük bir baþarý gösterdi YILINDA SÜPER LÝG'ÝN EN BAÞARILI TAKIMI 77 PUAN TOPLAYARAK ÞAMPÝYON OLAN BURSASPOR OLDU. YIL ÝÝNDE EN FAZLA GOLÜ 70 GOLLE FENERBAHE ATARKEN, EN OK GOL ATAN OYUNCU ÝSE 16 GOLLE FENERBAHELÝ ALEX OLARAK KAYITLARA GETÝ. EN AZ GOLÜ 21 GOLLE BURSASPOR VE TRABZONSPOR YEDÝ yý lýn da Sü per Lig'in en ba þa rý lý ta ký mý, geç ti ði miz se zo nu þam pi yon ta mam la yan Bur sas por ol du. Cas trol a na list le ri nin, se zo nu nun 2. ya rý sý i le se zo nu nun ilk ya rý sý ný kap sa yan 2010 yý lý de ðer len dir me si ne gö re, Bur sas por, yýl i çin de oy na dý ðý 34 maç ta top la dý ðý 77 pu an la (Ge çen se zo nun i kin ci ya rý sýn da hük men so nuç la nan An ka ras por ma çý da hil) Sü per Lig'in en ba þa rý lý ta ký mý ol du. Bur sas por maç ba þý na 2,26 pu an or ta la ma sý ya ka lar ken, 23 kez ga li bi yet a la rak 2010'un Sü per Lig'de en çok maç ka za nan ta ký mý un va ný ný da al dý yý lýn da ilk i ki sý ra da Bur sas por ve Trab zons por yer a lýr ken, Fe ner bah çe 70 pu an la 3. sý ra da, Be þik taþ 60 pu an la 4. sý ra - da, Ga la ta sa ray i se 51 pu an la 7. sý ra da ken di si ne yer bul du. Ga la ta sa ray, 2010 yý lýn da e ze li ra kip le ri dý þýn da, Bur sas por, Es ki þe hirs por ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'un da ge ri sin de kal dý. EN OK GO LÜ FE NER BAH E AT TI 2010 yý lýn da Sü per Lig'de en çok go lü 70 gol le Fe ner bah çe a tar ken, en az go lü 21 gol le Bur sas por ve Trab zons por ye di. Bur sas por 53 yýl lýk lig ta ri hin de Fe ner bah çe, Ga la ta sa ray, Be þik taþ ve Trab zons por dý þýn da þam pi yon luk gö ren ilk ta kým ol du. Er tuð rul Sað lam yö ne ti min de þam pi yon luk ya þa yan Bur sas por top la dý ðý 75 pu an la, se zo nun da 73 pu an a lan Si vass por'un re ko ru nu kýr dý ve lig ta ri hin de bir se zon da ''Dört Bü yük ler'' dý þýn da en faz la pu an a lan ta kým ol du se zo nu nu þam pi yon ta mam la ya rak Þam pi yon lar Li gi grup la rý na kal ma yý ba þa ran Bur sas por, böy le ce Tür ki ye'yi Þam pi yon lar Li gi grup la rýn da tem sil e den 4. ta kým ol du. Ga la ta sa ray, Fe ner bah çe ve Be þik taþ'ýn ar dýn dan 4. ta kým o lan Bur sas por, da ha ön ce ön e le me oy na yan Trab zons por ve Si vass por'u bu a lan da ge ri de bý rak tý. EN GOL CÜ FUT BOL CU: A LEXDE SOUZA 2010 yý lýn da Sü per Lig'de en çok gol a tan o yun cu 16 gol bu lan Fe ner bah çe'den A lex de So u za ol du se zo nu ilk ya rý sýn da 12 gol a tan A lex ge çen se zo nun 2. ya rý sýn da 4 gol at mýþ tý. Böy le ce 2010 yý lýn da top lam 29 lig ma çýn da gö rev a lan A - lex, 16 go le im za at tý yý lý nýn en gol cü yer li o yun cu su i se Trab zons por ta ký mýn dan U mut Bu lut ol du. U mut ge çen se zon 2. ya rý da 7 gol bu se zon i se ilk ya rý da 8 gol ol mak ü ze re top lam 15 go lü 2010 yý lý i çin de kay det ti yý lý nýn en gol cü o yun cu la rý a ra sýn da A lex ve U mut'un ar dýn dan 13 gol le Be þik taþ lý Bo bo ve Me di cal Park An tal yas por ta ký mýn dan Ne ca ti A teþ sý ra lan dý. Ay rý ca se zo nu 17. haf ta sýn da An ka ra gü cü'ne kar þý 2 gol a tan Ne ca ti A teþ ve 12. haf ta da dep las man da Ga zi an teps por'a 1 gol a tan A lex de So u za, 2010 yý lý i çin de Sü per Lig ka ri ye rin de 100 go le u laþ tý ve böy le ce ''100'ler Ku lü bü'' o la rak ad lan dý rý lan þe ref lis te si ne gir me yi ba þar dý. Bütçede aslan payý basketbola GSGM, 56 FE DE RAS YO NA YAK LA ÞIK 333 MÝL - YON TL BÜT E A YIR DI. BAS KET BOL FE DE RAS - YO NU 79 MÝL YON 750 BÝN TL Ý LE EN FAZ LA BÜT E AY RI LAN FE DE RAS YON O LDU. GENLÝK ve Spor Ge nel Mü dür lü ðü, (GSGM) fe de ras yon la rýn 2011 yý lý büt çe le ri ni be lir le di. GSGM'nin be lir le di ði büt çe de ''as lan pa yý''ný 79 mil yon 750 bin TL i le Bas ket bol Fe de ras yon'u al dý. GSGM ta ra fýn dan 56 fe de ras yon i çin be lir le nen ve top lam da 333 mil yon TL'yi bu lan büt çe ler de, Bas ket bol Fe de ras yo nu'nu 46 mil yon TL büt çe ay rý lan Te nis Fe de ras yo nu iz le di. Büt çe den, Ka yak Fe de ras yo nu'na 35 mil yon 100 bin TL ay rý lýr ken, Vo ley bol Fe de ras yo nu 20 mil yon 700 bin, Bi sik let Fe de ras yo nu 17 mil yon TL ve Gü reþ Fe de ras yo nu 10 mil yon 500 bin TL pay al dý lar. GSGM, Briç ve Halk O yun la rý fe de ras yon la rý nýn büt çe le ri ni i se 50'þer bin TL o la rak be lir le di. Niang Senegal'de yýlýn futbolcusu FE NER BAH E'NÝN Se ne gal li o yun cu su Ma ma do u Ni ang, ül ke sin de yý lýn fut bol cu su se çil di. Ma ma do u Ni ang, Se ne gal Spor Ga ze te ci le ri Bir li ði (ANSP) ta ra fýn dan ya pý lan oy la ma da 220 pu an top la ya rak yý lýn en i yi Se ne gal li fut bol cu un va ný na Ma ma do u Ni ang la yýk gö rül dü. Ni ang'ýn ar dýn dan en çok pu a ný, Mar sil ya'da top koþ tu ran So u ley ma ne Di a wa ra al dý. 97 oy top la yan Di a wa ra'yý 53 pu an la Ren nes'de oy na yan Ka der Man ga ne ta kip et ti. Fe ner bah çe'nin bir di ðer Se ne gal li o yun cu su Is si ar Di a i se ken di si ne 52 pu an la 4. sý ra da yer bul du. Beþiktaþ sakatlanan oyuncularýný bekliyor ÝKÝNCÝ YARI HAZIRLIKLARINA GELECEK HAFTA BAÞLAYACAK BEÞÝKTAÞ'TA HOLOSKO DIÞINDA DÝÐER OYUNCULAR KAMP ALIÞMASINA KATILACAK. SÜPER Lig'in ilk yarýsýnda sakatlýklar nedeniyle büyük sýkýntý yaþayan Beþiktaþ, ikinci yarýya Holosko dýþýnda tam kadro girmeyi hedefliyor. Sezon baþýndan itibaren üst üste sakatlýk veren ve ilk yarýnýn büyük bölümünde eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Beþiktaþ'ta bu þansýzlýðý yaþayan oyuncular bölüm bölüm kamp çalýþmalarýna katýlacak. Beþiktaþ Kulübü Basýn Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Holosko dýþýnda ilk yarýyý sakat tamamlayan Rüþtü, Nobre, Bobo, Ekrem, Ýbrahim Üzülmez, Nihat, Ernst, Onur ve Sivok'un yavaþ yavaþ takýma katýlacaklarýný söyledi. YILDIRIM: ÝKÝNCÝ YARIDA TEK YÜREK OLMALIYIZ FE NER BAH E Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, Fe ner bah çe'nin se zo nun ilk ya rý sýn da ser gi le di ði per for man sýn ken di si ni de üz dü ðü nü söy le di. Fe ner bah çe Der gi si'nin o cak a yý sa yý sýn da, yer a lan baþ ya zý sýn da, ''Sü per Lig'in ilk dev re si ni bi tir dik. Li de rin 9 pu an ge ri sin de kal mýþ ol ma mýz tüm ca mi a mýz gi bi be ni de ü zü yor'' di yen A ziz Yýl dý rým, þu i fa de le ri kul lan dý: ''He nüz hiç bir þey bit miþ de ðil. Ta ký mý mý zýn en az di ðer ta kým lar ka dar þam pi yon luk þan sý bu lun mak ta dýr. Ö nü müz de da ha li gin i kin ci ya rý sýn da oy na na cak maç lar var ken, pe þi nen hü küm ler ver mek ve fa tu ra kes me ye ça lýþ mak biz le re fay da de ðil za rar ve rir. Yap ma mýz ge re ken li gin i kin ci ya rý sýn da yö ne ti min den fut bol cu su na ve ta raf ta rý na ka dar ke net le nip tek yü rek ol mak ve þam pi yon luk he de fi ne koþ mak týr.'' Düren, yaptýðý açýklamada, Rüþtü, Nihat, Ekrem ve Bobo dýþýndaki oyuncularýn çalýþmalar için hazýr olduðunu belirterek, ''Aþaðý yukarý herkes kampýn bir bölümünde takýma dahil olacak. Tabii ki hepsi ilk günden çalýþmalara baþlamayacak. Sakatlarýn hepsi ilk yarýnýn son haftasýnda takýmla çalýþtý. Yüklemelerle ilgili durumlar olacak. Rüþtü, Bobo, Ekrem ve Nihat sakatlýktan yeni çýkýp çalýþmalara baþlayacaklarý için yükleme programý açýsýndan durumlarý önemli. Kamp çalýþmasýnýn deðiþik dönemlerinde yavaþ yavaþ takýma dahil olacaklar'' dedi. F.Bahçe'nin spor salonu inþaatý devam ediyor n FE NER BAH E'NÝN A ta þe hir'de yap týr dý ðý spor komp lek si nin ka ba in þa a tý nýn yüz de 90'ý nýn ta mam lan dý ðý bil di ril di. Fe ner bah çe Ku lü bü nün ay lýk res mi ya yýn or ga ný Fe ner bah çe Der gi si'nin o cak sa yý sýn da in þa at i le il gi li fo toð raf lar ve bil gi ler ya yým lan dý. Der gi de ki ya zý da, Fe ner bah çe Ül ker ve di ðer sa lon branþ la rý nýn ge le cek se zon dan i ti ba ren maç la rý ný oy na ma ya baþ la ya cak la rý ''Fe ner bah çe U lus la ra ra sý Spor Komp lek si''nin 20 bin met re ka re lik bir a lan da, mü hen dis lik ve çev re sel an lam lar da son tek no lo ji ler kul la ný la rak Fe ner bah çe ca mi a sý na ka zan dý rýl dý ðý, 12 bin 500 ki þi ka pa si te li te si sin ka ba in þa a tý nýn yüz de 90'ý nýn ta mam lan dý ðý kay de dil di. Salih Amiroðlu Denizlispor Baþkaný oldu nbank As ya 1. Lig'in li de ri De niz lis por'da Meh met Öz soy'un is ti fa et me siy le bo þa lan baþ kan lý ða, yö ne tim ku ru lu ü ye si Sa lih A mi roð lu ge ti ril di. Ý þa da mý Sa lih A mi roð lu, bo þa lan baþ kan lý ða ta lip ol du. Yö ne tim ku ru lun da ya pý lan oy la ma da A mi roð lu, oy çok lu ðuy la De niz lis por'un ye ni baþ ka ný se çil di. Yeni yapýlan Türk Telekom Arena Stadýný medya temsilcilerine gezdiren Galataray Baþkaný Adnan Polat, "1964 yýlýndan bu yana Ali Sami Yen Stadý onbinlerce Galatasaraylý gibi benim de ikinci evim oldu" dedi. FOTOÐRAF: A.A POLAT: ALÝ SAMÝ YEN BENÝM DE 2. EVÝM OLDU GALATASARAY Ku lü bü Baþ ka ný Ad nan Po lat, 11 O cak ta Bey pa za rý Þe kers por i le ya pý la cak Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý ma çýy la ve da e di le cek o lan A li Sa mi Yen Sta dý i çin duy gu yük lü bir ya zý ka le me al dý. Ga la ta sa ray Der gi si'nin o cak a yý sa yý sýn da yer a lan A li Sa mi Yen Sta dý ö zel e kin de ya zý sý bu lu nan Ad nan Po lat, þu i fa de le ri kul lan dý: ''A li Sa mi Yen Sta dý'na ilk gi di þi mi þim di dün gi bi ha týr lý yo rum. Sta dý mý zýn a çý lýþ ma çýy dý. Da ha 11 ya þým day dým. Bi let bu la ma mýþ tým a ma i çe ri gir me ye öy le si ne ka rar lýy dým ki, de mir par mak lýk lar dan geç me ye ça lý þýr ken bir gü ven lik gö rev li si ne ya ka lan ma mý, bu na rað men da ra cýk par mak lýk tan geç me yi ba þa rýp mer di ven le ri i ki þer ü çer zýp la ya rak ye ni a çýk tri bü ne çý ký þý mý, tri bün gi ri þin de be ni kar þý la yan o müt hiþ stat man za ra sý ný, sal kým sa çak ol muþ tri bün le ri ve ha la u nu ta ma dý ðým o kes kin çim ko ku su nu yý lýn dan bu ya na A li Sa mi Yen Sta dý, on bin ler ce Ga la ta sa ray lý gi bi, be nim de i kin ci e vim ol du. Ga la ta sa ray sev gi si ni do yum suz ca yu dum la ya bil di ðim, be nim gi bi dü þü nen, be nim gi bi his se den in san lar la yan ya na, kol ko la o la bil di ðim o bü yü lü dün ya, ha ya tý mýn son ra ki a ký þý ný son su za ka dar et ki le di.'' DÜNYANIN EN OK TANINA STADI A li Sa mi Yen Sta dý'nýn en bü yük se vinç le ri nin, en bü yük coþ ku la rý nýn ve ta ri fi zor ü zün tü le ri nin me ka ný ol du ðu nu vur gu la yan Po lat, ''O ra da ya þa dýk la rý mýz ve ya þat týk la rý mýz la, A li Sa mi Yen Sta dý mý zý dün ya nýn en çok ta ný nan Türk sta dý ha li ne ge tir me yi ba þar dýk. E vet, be to na ruh ve ren biz ler dik, tüm Ga la ta sa ray lý lar dý. ok sev dik sta dý mý zý. Ba zen ver di ði miz zo run lu a ra la ra rað men, be nim ku þa ðým i çin ve ben den son ra ge len ler i çin ger çek bir yu va ol du'' de di. A li Sa mi Yen Sta dý'na bir çok ye ni lik ge tir dik le ri ni vur gu la yan baþ kan Po lat, duy gu la rý ný þöy le ak tar dý: ''Kom bi ne sis te mi ni ge tir dik, lo ca lar kur duk, ý þýk lan dýr ma yý güç len dir dik. Ký sa ca sý A li Sa mi Yen Sta dý'ný mo dern bir stat yap mak i çin uð raþ týk. Dö nem de ðiþ tik çe sta dý mý zýn ku lü bü mü ze ye te me di ði ni gö rü yor duk el bet te. Öy le bir za man gel di ki, mak yaj ya pa rak ta ze tut ma ya ça lýþ ma la rý mýz da ye ter siz kal ma ya baþ la dý. Ar týk A li Sa mi Yen Sta dý mý zýn do ðal öm rü nün so nu na gel di ði ni biz ler de fark e di yor duk. Þim di kal bi mi ze gö mü yo ruz ve ye ni e vi mi ze ta þý ný yo ruz. A li Sa mi Yen Sta dý mý za ve da e der ken, o nu kal bi miz de son su za ka dar ya þa ta ca ðý mýz, eþ siz ye ri ne gön de ri yo ruz. Se ni kal bi mi ze göm dük A li Sa mi Yen Sta dý, a ný la rý mý za, rü ya la rý mý za...'' HABERLER Hidayet 17 sayý attý, Magic Knicks'i yendi n NBA'DE Am way Cen ter'da oy na nan maç ta New York Knicks'i a ðýr la yan Or lan do Ma gic sa ha dan ga lip ay rýl dý. Kad ro su na Ja son Ric hard son, Gil bert A re nas ve Hi da yet Tür koð lu'nu kat týk tan son ra ya vaþ ya vaþ ken di si ne ge len ve At lan ta Hawks i le Dal las Ma ve rics mað lu bi yet le ri nin ar dýn dan son 5 ma çý ný ka zan ma ba þa rý sý ný gös te ren Ma gic'te Dwight Ho ward, 24 sa yý 18 ri ba und i le ta ký mý nýn en et ki li si la hý ol du. 17 sa yýy la ta ký mý nýn en sko rer i kin ci is mi o lan Hi da yet Tür koð lu da ga li bi ye te bü yük kat ký sað lar ken, ke nar dan ge len 3 i sim, JJ Re dick ve Ryan An der son 14'er, Gil bert A re nas 10 sa yýy la oy na dý. Dwight Ho ward'la bir lik te NBA'in en i yi u zun la rý a ra sýn da gös te ri len New York Knicks o yun cu su A ma re Sto u de mi re i se ma çý 30 sa yý 4 ri ba und ve 4 a sist i le ta mam la dý. Knicks'in bir di ðer sko rer o yun cu su, 29 sa yý i le oy na yan Wil son Chand ler ol du. Trabzonspor Brozek kardeþlerini transfer etti ntrabzonspor, Po lon ya'nýn Wis la Kra kow ta ký mýn da for ma gi yen for vet Pa wel Bro zek ve i kiz kar de þi sol bek Pi otr Bro zek'i trans fer et ti. Bor do-ma vi li ku lü bün res mi in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, trans fer i çin Po lon ya'ya gi den yö ne tim ku ru lu ü ye si Tun cay Be ki roð lu'nun, o yun cu lar ve ku lüp le riy le ma sa ya o tur du ðu be lir til di. A çýk la ma da, ya pý lan gö rüþ me le rin ar dýn dan ta raf la rýn ke sin o la rak an laþ ma ya var dý ðý be lir ti le rek, ''An laþ ma nýn ar dýn dan Bro zek ler le 1 yý lý op si yon lu ol mak ü ze re 3.5 yýl lýk söz leþ me im za lan dý'' i fa de si kul la nýl dý. Maradona uyuþturucu ve alkole yeniden baþladý mý? narjantýn Mil li Ta ký mý'nýn es ki tek nik di rek tö rü, ef sa ne vi fut bol cu Di e go Ma ra do na i le Ar jan tin Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ju li o Gron do na a ra sýn da ki tar týþ ma, Gron do na'nýn mil li ta kým da þu a na dek 10 nu ma ra lý for ma yý gi yen en i yi o yun cu nun Li o nel Mes si ol du ðu nu söy le me siy le ye ni bir bo yut ka zan dý. Ju li o Gron do na, 2 haf ta ön ce, Ma ra do na'nýn tek rar al kol ve u yuþ tu ru cu ya baþ la dý ðý ný id di a et miþ, Ma ra do na da bu id di a yý ya lan la ya rak Gron do na'yý mah ke me ye ve re ce ði ni a çýk la mýþ tý. Gron do na, Ar jan tin Mil li Ta ký mý'nda bu gü ne dek Mes si, Ma ra do na, Ju an Ro man Ri qu el me ve Ju an Se bas ti an Ve ron gi bi di ðer le rin den da ha i yi 10 nu ma ra la rýn oy na dý ðý ný, an cak Mes si'nin bu 4'lü a ra sýn da en i yi ol du ðu nu söy le di. Ju li o Gron do na, ''Mes si, Ar jan tin ta ri hi nin en i yi 10 nu ma ra sý dýr. Mes si, Ma ra do na, Ri qu el me ve Ve ron baþ ka ge ze gen den o yun cu lar dýr'' de di. Fe de ras yon baþ ka ný nýn ''En i yi 10 nu ma ra Mes si'dir'' la fýy la, Ar jan tin'de kah ra man o la rak gö rü len ef sa ne vi 10 nu ma ra Ma ra do na'ya ''sa taþ tý ðý'' be lir ti li yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE-SAÐLIK 15 A i le he kim le ri ne ye ni hak lar A ÝLE he kim li ði ne bütün yurt ta ge çil me si i le bir lik te, a i le sað lý ðý ça lý þan la rý nýn ça lýþ ma þart la rý ve hak la rý ný dü zen le yen yö net me lik te ö nem li de ði þik lik le re gi - dil di. Bu kap sam da a i le he ki mi ve a i le sað lý ðý ça lý þa - ný na, e þi nin do ðum yap ma sý, bi rin ci de re ce ya kýn la - rý nýn ö lü mü gi bi du rum lar da 5 gün i zin hak ký ve ba - yan a i le sað lý ðý ça lý þan la rý na süt iz ni hak ký ta nýn dý. Ay rý ca, a i le sað lý ðý ça lý þan la rýn dan mes le kî yük sek o - kul me zu nu o lan la rýn üc ret le rin de 200 TL ar týþ sað - lan dý. A cil týp tek nis yen le ri ne de a i le sað lý ðý ça lý þa ný ol ma hak ký ta nýn dý. Yö net me lik de ði þik li ði hak kýn da a çýk la ma da bu lu nan Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný Mah mut Ka çar, ba kan lýk i le ku rum i da rî ku rul top - lan tý la rýn da va rý lan mu ta ba kat çer çe ve sin de ba zý ko nu lar da yö net me lik de ði þik li ði ne gi dil di ði ni, an - cak bun la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný söy le di. An ka ra / ci han So ðuk al gýn lý ðý i lâç la rý ný yan lýþ kul lan ma yýn SO ÐUK al gýn lý ðý te da vi sin de kul la ný lan ba zý i lâç la rýn ya sa ya ay ký rý o la rak re çe te siz ec za ne dý þýn da bü fe, bak - kal gi bi yer ler den te min e di le rek, yan lýþ kul la nýl ma sý mad de ba ðým lý lý ðý na va ran su i is ti mal le re sebep o la bi li - yor. Son gün ler de ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer a - lan Sa kar ya da vü cu du na faz la doz da i laç en jek te e den 19 ya þýn da ki S. K. nýn sað lýk du ru mu a ðýr laþ mýþ ve o lay son ra sýn da, grip ve so ðuk al gýn lý ðý te da vi sin de kul la ný - lan ve ec za ne dý þýn da sa tý þý ya sak o lan i lâç la rýn bü fe, mar ket ve top tan cý lar da sa týl dý ðý ný be lir le yen Sa kar ya Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü Ý lâç ve Ec za cý lýk Þu be Mü dür lü ðü e - kip le ri, po lis ve za bý ta eþ li ðin de, ön ce ki gün þehir mer - ke zin de ki çok sa yý da iþ ye rin de a ra ma yap mýþ tý. A ra - ma lar da ec za ne ler dý þýn da sa tý þý ya sak o lan bin ler ce ku tu i lâ ca el ko yan e kip ler, 10 iþ ye ri hak kýn da tu ta nak dü zen le ye rek, iþ ye ri sa hip le ri hak kýn da suç du yu ru - sun da bu lun muþ tu. O la yýn ar dýn dan gün de me ge len so ðuk al gýn lý ðý i lâç la rý nýn yan lýþ kul la nýl ma sý so nu cun - da mad de ba ðým lý lý ðý ris ki ve a lý na cak ted bir ler, il gi li mer ci ler ta ra fýn dan e le a lýn dý. Türk Ec za cý la rý Bir li ði Ge nel Sek re te ri Öz gür Ö zel ec za ne ler dý þýn da bü fe, ben zin is tas yo nu, o to büs ter mi na li ve bak kal gi bi iþ let - me ler de i lâç sa tý þý ya pý lýp ya pýl ma dý ðý na i liþ kin ye te - rin ce de ne tim ya pýl ma dý ðý ya da ye te rin ce ö nem sen - me di ði e leþ ti ri sin de bu lun du. Her i lâ cýn ö zel bir ü rün ol du ðu nu ve bi linç siz kul la nýl dý ðýn da ya rar dan çok za - rar ver di ði ni vur gu la yan Ö zel, ö zel lik le ba zý i lâç la rýn ko lay u la þý la bi lir ol ma sý nýn, bi linç siz kul la ný mý art týr dý - ðý ný ve do la yý sýy la baþ ta genç ler ol mak ü ze re tüm top - lum sað lý ðý ný teh dit et ti ði ni söy le di. An ka ra / a a An ne sü tü, ne za mana ka dar? AMERÝKAN HASTANESÝ PEDÝATRÝ BÖLÜMÜ DR. AYLÝN ÞÝMÞEK, "EÐER BUGÜN BEBEKLER ÝLK ALTI AYDA SADECE ANNE SÜTÜYLE BESLENSE VE BU BEBEKLERE ALTI AYDAN SONRA ÝKÝ YAÞINA KADAR ANNE SÜTÜNÜN YANINDA BESLEYÝCÝ GIDALAR VERÝLSE, HER SENE BEÞ YAÞIN ALTINDAKÝ 1.5 MÝLYON BEBEK ÖLÜMDEN KURTULACAKTIR" DEDÝ. Dr. Þimþek, ö zel lik le ilk haf ta da sal gý la nan ko los trum de nilen yo ðun ký vam lý ge len sütün ha ya tî ö nem ta þýdýðýný ifade etti. A ME RÝKAN Has ta ne si Pe di at ri Bö lü mü Dr. Ay lin Þim þek, Gü nü müz de be bek le - rin do ðum dan i ti ba ren ilk al tý ay bo yun ca yal nýz an ne sü tü i le bes len me si ve bu sü re i çin de su da hil hiç bir ek be sin ve ril me - me si ö ne ril mek te dir de di ve týp il mi nin da hi le rin den Ýb ni Si na nýn yak la þýk bin se ne ön ce söy le di ði þu sö zü ha týr lat tý: Be bek müm kün ol du ðu ka dar an ne sü tü i le bes len me li dir. ün kü an ne sü tü, be - bek da ha an ne kar nýn da i ken o nu bes le - yen ka na en çok ben ze yen be sin dir. Ýlk al tý ay tek ba þý na an ne sü tü i le bes - len me ar dýn dan, uy gun ek be si ne de vam e di le rek yýl da 1.3 mil yon be be ðin ö lü mü - nün ön le ne bi le ce ði he sap lan mak ta dýr di - yen Dr. Þim þek, Has ta lýk la rý ön le me si, ma li ye ti nin çok dü þük ol ma sý ne den le ri i le an ne sü tü i le bes len me en ya rar lý, en e ko - no mik ve en çev re dos tu bes len me bi çi mi - dir. Do ðal bes len me o la rak ta ným la nan bu bes len me bi çi mi i le süt ço cuk la rýn da baþ - ta en fek si yon has ta lýk la rý ol mak ü ze re, bir - çok has ta lý ðýn gö rül me sýk lý ðý a zal mak ta ve be yin ge li þi mi da ha i yi ol mak ta dýr. An ne sü tü i le bes le nen ler de i le ri yaþ lar da a ler ji, kan ser, mul til skle roz, a te roks le roz vb. has ta lýk lar, al ko lizm gi bi sü re gen so run la ra da ha az rast lan mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Em zi ren an ne ler de me me kan se ri, yu - mur ta lýk kan se ri, os te op roz ve a ne mi da - ha az gö rül dü ðü nü i fa de e den Dr. Þim þek söz le ri ni þun la rý söy le di: Ha mi le lik dö - nem le rin de an ne a da yý em zir me ko nu - sun da bil gi le ril me li ve bi linç len di ril me li - dir. Em zir me do ðum dan ya rým sa at son - ra baþ la ma lý dýr. Ö zel lik le ilk haf ta da sal - gý la nan ko los trum de di ði miz yo ðun ký - vam lý ge len süt ha ya tî ö nem ta þýr. ün kü ba ðý þýk lý ðýn o luþ ma sý i çin ge re ken tüm mad de le rin trans fe ri ko los trum sa ye sin - de ol mak ta dýr. Ko los trum a þý ö zel li ði ta - þýr ve ben ze ri ü re ti le me mek te dir. sü tüm i yi de ðil ve ya ye ter li sü tüm yok ve ya be be ðim ar týk em mek es te mi yor ol duk - ça sýk duy du ðu muz cüm le ler dir. Em zir - me i le il gi li so run lar ge nel lik le ge çi ci dir. Bu nun da be ra ber sað lýk lý be bek aç týr. E - ðer bir an ne be be ði nin ar týk me me yi is te - me di ði ni ve ya bi be ro nu ter cih et ti ði ni söy lü yor sa se bep a ran ma lý dýr. HAS TAY KEN O CUK EM ZÝR MEK EMZÝRMENÝN ya rar la rý nýn an ne ye çok i yi a - çýk lan ma sý ve an ne nin suç lu his set me si ne sebep ol ma dan em zir me nin ye ni den baþ la týl - ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Dr. Þim þek, Bir çok has ta an ne be be ði ni hiç bir sa kýn ca ol ma dan em zi re bi lir. Ör ne ðin üst so lu num yo lu en fek - si yo nu geç mez, an ne nin be be ði ni em zir me - sin de sa kýn ca yok tur. Ak si ne bu du rum da an - ne nin em zir me si has ta lýk sý ra sýn da vü cu dun - da ya pý lan an ti kor la rý be be ðe ver me si a çý sýn - dan ko ru yu cu dur. Ýs hal ge çir mek te o lan an ne be be ði ni em zi re bi lir. Be bek ler has ta lan dýk la - rýn da bir çok be si ni red deder ken an ne sü tü nü ko lay ca a lýr lar. Bu ne den le has ta la nan be bek - le ri ö zel lik le an ne le rin den a yýr ma ma ya ö zen gös ter mek ve an ne le ri de em zir me ye teþ vik et mek ge re kir di ye ko nuþ tu. YAN LIÞ BÝ LÝ NEN LER DR. Þim þek, top lum da an ne sü tü nün sa de ce ilk al tý ay fay da lý ol du ðu da ha son ra be be ðin em me si nin fay da sýz ol du ðu gö rü þü nün ol - duk ça yay gýn ol du ðu nu kay de de rek, þun la rý söy le di: Bu ol duk ça yan lýþ bir dü þün ce bi çi - mi dir. E ðer bu gün be bek ler ilk al tý ay da sa de - ce an ne sü tüy le bes len se ve bu be bek le re al tý ay dan son ra i ki ya þý na ka dar an ne sü tü nün ya nýn da bes le yi ci gý da lar ve ril se her se ne beþ ya þýn al týn da ki 1.5 mil yon be bek ö lüm den kur tu la cak týr. 2 ya þý na ka dar an ne sü tü a lan be bek le rin is hal, za tü re ve ben ze ri has ta lýk la - ra ya ka lan dýk la rýn da has ta ne ye ya týþ o ran la rý - nýn an ne sü tü al ma yan la ra gö re çok da ha dü - þük ol du ðu ça lýþ ma lar da gös te ril miþ tir. Dün - ya Sað lýk Ör gü tü, U NI CEF ve A me ri kan Pe - di at ri A ka de mi si an ne sü tü i le bes len me nin do ðum dan he men son ra an ne sü tü ve ril me si - ni ve em zir me nin al tý ay dan son ra uy gun be - sin kat ký la rýy la i ki yaþ ve ü ze ri ne ka dar de vam et me si ö ne ril mek te dir. SiyahMaviKýrmýzýSarý

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı