KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *"

Transkript

1 Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Ýlker KÖSTERELÝOÐLU** Meltem AKIN KÖSTERELÝOÐLU*** Sevilay KÝLMEN**** ÖZET Kamu kurum ve kuruluþlarýna ilk defa atanacak olan personelin seçme ve yerleþtirmesi, ÖSYM tarafýndan düzenlenen merkezi bir sýnavla yapýlmaktadýr. Bu araþtýrmada, öðretmen adaylarýnýn kamu personeli olabilmek için baþarýlý olmalarý gereken, Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) puanlarý ve bu puanlar ile lisans diploma notu arasýndaki iliþkilerin çeþitli deðiþkenler açýsýndan incelenmesi amaçlanmýþtýr. Araþtýrma, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden öðretim yýlýnda mezun olan 1052 öðrenci ile yürütülmüþtür. Yapýlan analizler sonucunda, Kamu Personeli Seçme Sýnavý ve lisans diploma notu arasýnda, orta düzeyde anlamlý bir iliþki olduðu saptanmýþtýr. Mezun olunan on bir bölüm ayrý ayrý ele alýndýðýnda, Okul Öncesi Öðretmenliði (r=0.047) ve Sosyal Bilgiler Öðretmenliði nden (r=0.042) mezun olan öðrenciler için bu iliþki yok denecek kadar azdýr. En yüksek iliþkiler ise, Resim Öðretmenliði nden (r= 0.517) mezun olan öðrenciler ve Matematik Öðretmenliði nden (r=0.518) mezun olan öðrencilerde gözlenmiþtir. Cinsiyet açýsýndan bu iliþkiler incelendiðinde, erkek öðrencilere göre, kýz öðrencilerin Kamu Personeli Seçme Sýnavý puanlarý ile lisans diploma notlarý arasýndaki iliþkinin daha yüksek olduðu saptanmýþtýr. I. Öðretimden mezun olan öðrencilerin Kamu Personeli Seçme Sýnavý puanlarý ve lisans diploma notu arasýndaki iliþkiler incelendiðinde, bu iliþkinin.27 düzeyinde olduðu; II. öðretimden mezun olan öðrencilerde ise bu iliþkinin.38 düzeyine yükseldiði görülmüþtür. Cinsiyete göre KPSS puanlarý incelendiðinde erkek öðrencilerin kýz öðrencilere göre daha yüksek puan aldýðý, öðretim türüne göre ise I. ve II. Öðretimden mezun olan öðrencilerin KPSS puanlarý arasýnda anlamlý bir fark olmadýðý saptanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Öðretmen yetiþtirme. * Bu araþtýrma 5-7 Eylül 2007 Tarihlerinde, Gaziosmanpaþa Üniversitesi nde yapýlan 16. Ulusal Eðitim Bilimleri Kongresi nde sözlü bildiri olarak sunulmuþtur. ** Öðretmen, Yazýlar Ýlköðretim Okulu, E-posta: ***Araþtýrma Görevlisi, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Eðitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalý, E -posta: ****Araþtýrma Görevlisi, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Ölçme ve Deðerlendirme Anabilim Dalý E-posta: 151

2 A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CIVIL SERVANT SELECTION EXAMINATION AND UNDERGRADUATE CUMULATIVE GENERAL POINT AVERAGES ACCORDING TO A NUMBER OF VARIABLES ABSTRACT Selection and placement of personnel to be appointed to public institutions and establishments for the first time is performed through a central examination carried out by the Center for Student Selection and Placement. This study aims to review the scores teacher candidates need to achieve in the Civil Servant Selection Examination (KPSS) in order to be appointed as public personnel and the relationships between these scores and undergraduate cumulative general point average (CGPA) in terms of various variables. The subjects of the research were 1052 students who graduated from Abant Ýzzet Baysal University Faculty of Education in the academic year. As a result of the analyses, it was found that there is a medium-level meaningful relationship between Civil Servant Selection Exam and undergraduate CGPA. When eleven departments were taken into consideration separately, it is observed that this relationship was rather low for the students who graduated from Pre-School Teaching (r=0.047) and Social Sciences Teaching (r=0.042). The strongest relationship is observed in students who graduated from Art Teaching (r= 0.517) and Mathematics Teaching (r=0.518). When these relationships were examined in terms of gender, it was found that the relationship between the Civil Service Selection Exam scores and undergraduate CGPA of female students was higher than that of male students. When the relationships between Public Personnel Selection Exam scores and undergraduate CGPA of students who graduated from formal education programs were examined, it was observed that the relationship was at a level of.27 and it was found to be at a level of.38 for the students who graduated from secondary education programs. It was also found that male students achieved higher scores than female students when KPSS scores were compared in terms of gender while there was no meaningful difference between KPSS scores of students who graduated from formal and secondary education programs in terms of education type. Keywords: Civil Servant Selection Exam, Teacher training. 152

3 Kamu Personeli Seçme Sýnavý Puanlarý Ýle Lisans Diploma... 1.GÝRÝÞ 1.1 Problem Toplumda meydana gelen deðiþme ve geliþmeler, bu yeniliklere uyum saðlayacak bireylerin yetiþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu da hiç þüphesiz eðitimle mümkündür. Ertürk (1994, 12) e göre, eðitim bireyin yaþantýsýnda kendi yaþantýsý yoluyla ve kasýtlý olarak istendik davranýþ deðiþikliði meydana getirme sürecidir. Eðitim kurumlarýnda davranýþlarý deðiþtirecek temel öðe öðretmendir. Eðitim sisteminin baþarýsý, temelde, sistemi iþletip uygulayacak olan öðretmenlerin ve diðer eðitim personelinin niteliklerine baðlýdýr. Hiçbir eðitim modeli, o modeli iþletecek personelin niteliðinin üzerinde hizmet üretemez. Bundan dolayý, Bir okul ancak içindeki öðretmenler kadar iyidir denilebilir (Kavcar, 1999, 267). Eðitim sistemine yön verecek kiþiler olarak öðretmenlerden beklenen, yeni gelen kuþaklarý bilgi çaðýnda baþarýlý kýlacak donanýma sahip kiþiler olarak yetiþtirmelerdir (Baþer, Günhan ve Yavuz, 2005, 515). Cumhuriyet dönemi ile birlikte her alanda olduðu gibi eðitim-öðretim alanýnda yaþanan geliþmelere paralel olarak öðretmen yetiþtirmede de yenilikler ve geliþmeler ortaya çýkmýþtýr. Köy enstitüleri ile sürdürülen öðretmen yetiþtirme politikasý, köylünün kalkýndýrma projesine uygun olarak geliþtirilmiþtir. Daha sonraki yýllarda çeþitli nedenlerle bu okullarýn kapatýlmasýnýn ardýndan Yüksek Öðretmen Okullarý, bunun sonrasýnda ise öðretmen okullarý, öðretmen yetiþtiren fakülteler ile eðitim enstitüleri öðretmen yetiþtirmeye kaynaklýk etmiþtir (Yýldýz, 2004, 322) yýlýnda yürürlüðe giren 2547 sayýlý yasa gereðince hizmet öncesi öðretmen yetiþtirme iþlevi tamamýyla üniversitelerin eðitim fakültelerine devredilmiþ ve Yüksek Öðretim Kurumu Baþkanlýðý 1996 yýlý baþýnda Milli Eðitim Bakanlýðý ile birlikte baþlattýðý bir çalýþma ile eðitim fakültelerinin öðretmen yetiþtirme programlarýný yeniden düzenlemiþtir. Bu düzenleme ile eðitim fakültelerinin, ülkenin öðretmen ihtiyacýný daha etkili ve verimli biçimde karþýlamalarý, daha nitelikli öðretmen yetiþtirmeye yönelik programlar yürütmeleri ve daha saðlýklý bir yapý içinde iþlevlerini yerine getirmeleri öngörülmektedir (Yüksek Öðretim Kurumu [YÖK], 1997). Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmen Yetiþtirme ve Eðitimi Genel Müdürlüðü nce Öðretmenlik mesleði genel yeterlikleri þöyle tanýmlanmýþtýr (Milli Eðitim Bakanlýðý [MEB], 2006, 12-13); 1. Kiþisel ve Mesleki Deðerler- Mesleki Geliþim 2. Öðrenciyi Tanýma 3. Öðretme ve Öðrenme Süreci 4. Öðrenmeyi, Geliþimi Ýzleme ve Deðerlendirme 5. Okul, Aile ve Toplum Ýliþkileri 6. Program ve Ýçerik Bilgisi Kamu kurum ve kuruluþlarýna atanmak için, üniversitelerde yetiþtirilen öðretmen adaylarý Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) nda baþarýlý olmak durumundadýrlar. KPSS sisteminin içeriðine bakýldýðýnda; Genel Yetenek alanýnda; % 50 Türkçe, % 50 Matematik, Genel Kültür alanýnda; % 40 Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý, % 15 Temel Yurttaþlýk Bilgisi, % 5 Türkiye ve Dünya ile ilgili Güncel ve Sosyo-Ekonomik Konular, % 10 Türk Kültür ve Medeniyetleri, % 30 Türkiye Coðrafyasý, Eðitim Bilimleri alanýnda; %50 Eðitim Psikolojisi, %35 Eðitim Programlarý ve Öðretim, %15 Rehberlik konularýný içermektedir (ÖSYM, 2007). 153

4 Ýlker KÖSTERELÝOÐLU - Meltem AKIN KÖSTERELÝOÐLU - Sevilay KÝLMEN Türkiye de KPSS puanlarý Ýle lisans baþarýsý arasýndaki iliþkileri inceleyen sýnýrlý sayýda araþtýrma vardýr. Bunlardan biri Ergün (2005) tarafýndan yapýlmýþtýr. Araþtýrmada, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eðitim Fakültesi nden mezun 744 öðrencinin KPSS puanlarý ile fakülte mezuniyet ortalamalarý arasýndaki iliþki incelenmiþ ve bu iliþkinin.455 düzeyinde pozitif yönde anlamlý bir iliþki (p<.001) olduðu saptanmýþtýr. Bu konuda yapýlan bir diðer araþtýrma ise, Orbay ve Öner (2006) tarafýndan yapýlmýþtýr. Araþtýrmada, Amasya Eðitim Fakültesi nden mezun olan öðrencilerin lisans diploma notlarý ve KPSS puanlarý arasýndaki iliþkiler farklý bölümlere göre incelenmiþtir. Araþtýrma soncunda bu iliþkilerin Fen Bilgisi Öðretmenliði için.53; Matematik Öðretmenliði için.51; Türkçe Öðretmenliði için.37; Sosyal Bilgiler Öðretmenliði için.35; Sýnýf Öðretmenliði için.40 düzeyinde olduðu saptanmýþtýr. Araþtýrmada KPSS içeriðinin yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltmelerin yapýlmasý önerilmiþtir. Özçýnar (2006) tarafýndan yapýlan bir baþka araþtýrmada, 1999, 2000 ve 2001 yýllarýnda Pamukkale Üniversitesi Eðitim Fakültesi, Sýnýf Öðretmenliði Bölümü nden mezun olan öðrencilerin KPSS puanlarý ve LDN arasýndaki iliþkileri incelenmiþtir. Araþtýrma sonucunda, KPSS puanlarý ile LDN arasýnda, orta düzeyde (.469) anlamlý bir iliþkinin olduðu saptanmýþtýr. Öðretmen yeterlikleri ve KPSS içeriði göz önüne alýndýðýnda, KPSS nýn, genel kültür ve genel meslek bilgisi ana yeterlik alanlarýný kapsadýðý, ancak, özel alan bilgisini içeren bir sýnav olmadýðý görülmektedir. Üniversitelerin öðretmen yetiþtirme politikalarýnýn ve KPSS nýn içeriðinin birbiriyle tam olarak örtüþmemesi nedeniyle KPSS puanlarý ve lisans baþarýsý arasýndaki iliþkilerin incelenmesi zorunluluðu doðmuþtur. Bu araþtýrmada, KPSS puanlarý ve lisans baþarýsý arasýndaki iliþkiler, cinsiyet, bölüm ve öðretim türüne göre (1. ve 2. öðretim) incelenmiþtir. 1.2 Amaç Bu araþtýrmanýn amacý, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden eðitim öðretim yýlýnda mezun olan öðrencilerin, lisans diploma notu (LDN) ile KPSS puanlarý arasýnda iliþki olup olmadýðý çeþitli deðiþkenler açýsýndan incelemektir. Bu genel amaç doðrultusunda aþaðýdaki sorulara yanýt aranacaktýr: 1. Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda anlamlý iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? 2. Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda cinsiyetlerine göre anlamlý iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? 3. Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda öðretim türüne göre anlamlý iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? 4. Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda mezun olunan bölüme göre anlamlý iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? 1.3 Sayýltýlar Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notunun, gerçek lisans baþarýsýný yansýttýðý varsayýlmaktadýr. 1.4 Sýnýrlýlýklar Bu araþtýrma, eriþilebilirlik kolaylýðý nedeniyle, eðitim öðretim yýlýnda, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden mezun olup KPSS sýnavýna giren 1052 öðrenci ile sýnýrlýdýr. 154

5 Kamu Personeli Seçme Sýnavý Puanlarý Ýle Lisans Diploma YÖNTEM 2.1 Araþtýrma Modeli Bu araþtýrmanýn amacý, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden eðitim öðretim yýlýnda mezun olan öðrencilerin, lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda iliþki olup olmadýðýný çeþitli deðiþkenler açýsýndan incelemektir. Araþtýrma, sözü edilen deðiþkenler arasýndaki iliþkileri ortaya koymayý amaçladýðýndan betimsel türde bir araþtýrma niteliði taþýmaktadýr ve araþtýrma, iliþkisel tarama modelindedir. 2.2 Araþtýrma Grubu eðitim öðretim yýlýnda, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden 1132 öðrenci mezun olmuþ, bu öðrencilerden 80 i KPSS na girmemiþtir. Bu araþtýrmanýn araþtýrma grubunu, eðitim öðretim yýlýnda, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden mezun olup KPSS sýnavýna giren 1052 öðrenci oluþturmaktadýr. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin cinsiyete ve mezun olduklarý bölümlere göre daðýlýmlarý Tablo 1 de verilmiþtir. Tablo 1: Araþtýrmaya Katýlan Öðrencilerin Cinsiyete Ve Bölümlere Göre Daðýlýmlarý Cinsiyet Bölümler Kýz Erkek Toplam 1. öðretim 2. öðretim 1. öðretim 2. öðretim Okul Öncesi Öðrt. 43 (%6,9) - 12 (%2,8) - 55 (%5,2) Sýnýf Öðretmenliði 124 (%20) 107 (%17,3) 96 (%22,2) 46 (%10,6) 373 (%35,5) Fen Bil. Öðretmenliði 20 (%3,2) 21(%3,4) 19 (%4,4) 21 (%4,6) 81 (%7,7) Sosyal Bilgiler Öðrt. 20 (%3,2) 20 (%3,2) 31 (%7,2) 25 (%5,8) 96 (%9,1) Matematik Öðrt. 24 (%3,9) 22(%3,5) 26 (%6) 27 (%6,3) 99 (%9,4) Türkçe Öðretmenliði 55 (%8,9) 23 (%3,7) 42 (%9,7) 19 (%4,4) 139 (%13,2) Ýngilizce Öðrt. 18 (%2,9) - 5 (%1,2) - 23 (2,2) Müzik Öðretmenliði 14 (%2,3) - 13 (%3) - 27 (%2,6) Resim Öðretmenliði 31 (%5) 26 (%6) 8 (%1,9) 5 (%1,2) 70 (%6,7) Psik. Dan. Rehberlik 30 (%4,8) - 11 (%2,5) - 41 (%4,6) Zih. Eng.Öðrt. 22(%3,5) - 26 (%6) - 48 (%4,6) Toplam 401 (%64,7) 219 (%35,3) 289 (%66,9) 143 (%33,1) 1052 (%100) 2.3 VerilerinToplanmasý Bu araþtýrmada, iki grup veri kullanýlmýþtýr. Bu veriler, eðitim öðretim yýlýnda, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden mezun olup KPSS sýnavýna giren 1052 öðrencinin KPSS puanlarý ve lisans diploma notlarýdýr. Öðrencilerin lisans diploma notu, öðrencilere ait dokümanlarýn incelenmesi yoluyla toplanmýþtýr. Öðrencilerin KPSS puanlarý ise, internet aracýlýðý ile elde edilmiþtir. 2.4 Verilerin Çözümlenmesi Ve Yorumlanmasý Çalýþmada toplanan tüm veriler SPSS 15,0 paket programýnda iþlenmiþtir. Öðrencilerin LDN ve KPSS puanlarýna iliþkin betimsel istatistikler hesaplanmýþtýr. Cinsiyet ve öðretim türü deðiþkenlerine göre araþtýrmada ele alýnan deðiþkenler arasýndaki iliþkiler Pearson Momentler Çarpým Korelasyon Katsayýsý ile hesaplanmýþtýr. Mezun olunan bölüme göre ise, Ýngilizce 155

6 Ýlker KÖSTERELÝOÐLU - Meltem AKIN KÖSTERELÝOÐLU - Sevilay KÝLMEN Öðretmenliði ve Müzik Öðretmenliði Bölümü hariç, araþtýrmada ele alýnan tüm gruplarda, iki deðiþken arasýndaki iliþki, Pearson Momentler Çarpým Korelasyon Katsayýsý ile; Ýngilizce Öðretmenliði ve Müzik Öðretmenliði Programlarý ndan mezun olan öðrenci sayýsýnýn 30 dan az olmasý nedeniyle bu gruplardaki iki deðiþken arasýndaki iliþki Spearman Sýra Farklarý Korelasyon Katsayýsý ile hesaplanmýþtýr. Ýki deðiþken arasýndaki iliþkide, korelasyon katsayýsýnýn, mutlak deðer olarak, arasýnda olmasý, yüksek; arasýnda olmasý orta; arasýnda olmasý ise, düþük düzeyde bir iliþki olarak tanýmlanabilir (Büyüköztürk, 2004). Araþtýrmada bulunan iliþkiler bu tanýma dayanarak yorumlanmýþtýr. 3. BULGULAR VE YORUMLAR Bu araþtýrmada, araþtýrma grubunda yer alan öðrencilerin farklý deðiþkenlere göre, lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýndaki iliþkiler saptanmaya çalýþýlmýþtýr. Çalýþma grubundaki öðrencilere ait lisans diploma notu ile KPSS puanlarýna iliþkin hesaplanan betimsel istatistikler Tablo 2 de verilmiþtir. Tablo 2: Öðrencilerin KPSS ve Lisans Diploma Notlarýna Ýliþkin Hesaplanan Betimsel Ýstatistikler Deðiþkenler N Erkek 432 Kýz Öðretim Öðretim 362 Okul Öncesi Öðretmenliði 55 Sýnýf Öðretmenliði 373 Fen Bilgisi 81 Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði 139 Ýngilizce Öðretmenliði 23 Müzik Öðretmenliði 27 Resim Öðretmenliði 70 Psik. Dan. ve Rehberlik 41 Zihinsel Engelliler 48 Puan türü Ortalama Medyan Mod Ss Çarpýklýk Basýklýk LDN 76,39 76,20 76,50 2,81 0,45 0,54 KPSS 71,12 72,26 72,30 11,51-0,54 0,12 LDN 78,33 78,50 81,30 3,30 0,06 0,59 KPSS 69,56 70,83 58,24 11,28-0,74 0,93 LDN 77,61 77,50 76,50 3,32 0,34 0,43 KPSS 70,18 71,45 82,02 11,28-0,54 0,15 LDN 77,39 77,50 76,70 2,92-0,01-0,22 KPSS 70,24 71,43 58,24 11,64-0,84 0,95 LDN 80,72 81,00 81,00 3,48 0,12-0,37 KPSS 67,61 68,84 43,45 8,82-0,42 0,44 LDN 77,88 77,80 77,60 2,61-0,08-0,09 KPSS 72,93 73,21 82,08 8,49-0,25-0,16 LDN 76,47 76,60 76,70 3,03 0,31 0,22 KPSS 74,59 76,01 52,30 9,58-0,63-0,38 LDN 76,01 75,75 76,70 2,39 0,59 0,27 KPSS 68,92 68,87 72,30 8,98-0,11-0,23 LDN 78,00 77,80 76,10 3,57 0,59 0,27 KPSS 79,08 81,83 49,74 9,75-0,96 0,42 LDN 78,12 78,10 76,20 2,61 0,20-0,21 KPSS 73,16 73,15 48,28 8,27-0,34 0,01 LDN 78,21 77,40 73,30 3,96 0,87 0,92 KPSS 68,06 66,89 53,38 7,13-0,24-0,72 LDN 79,51 79,50 80,30 2,72 0,01 0,22 KPSS 52,56 51,83 38,83 7,61 0,276-0,70 LDN 75,62 75,35 75,20 3,71 0,52 0,12 KPSS 51,87 50,46 22,74 9,97 0,32 0,72 LDN 75,43 74,90 73,90 3,28 0,59 0,45 KPSS 71,62 71,77 50,20 7,76-0,52 0,26 LDN 76,61 76,25 74,60 3,33 0,21-0,68 KPSS 59,26 59,36 45,47 8,05 0,79 0,87 Köklü, Büyüköztürk ve Bökeoðlu (2006) na göre, çarpýklýk katsayýsýnýn +1 ile -1 arasýnda sýnýrlý kalmasý daðýlýmýn normale yakýn bir daðýlým gösterdiði þeklinde yorumlanabilir. Tablo 2 deki, çarpýklýk ve basýklýk katsayýlarý incelendiðinde tüm puan 156

7 Kamu Personeli Seçme Sýnavý Puanlarý Ýle Lisans Diploma... türlerinde grubun normal daðýlýma yakýn bir daðýlým gösterdiði ifade edilebilir. 1. Araþtýrma sorusu: Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin, lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda anlamlý iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? Birinci araþtýrma sorusunu yanýtlamak için, araþtýrmada ele alýnan deðiþkenler arasýndaki iliþkiler, Pearson Momentler Çarpým Korelasyon Katsayýsý ile hesaplanmýþtýr. Hesaplanan korelasyonlar Tablo 3 te verilmiþtir. Tablo 3: KPSS Puanlarý Ýle LDN Arasýndaki Ýliþkiler Grup N r p Genel ,302,000** **p<.01 Tablo 3 te görüldüðü gibi, çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin, lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýndaki iliþkinin pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlý olduðu saptanmýþtýr (p<.01). 2. Araþtýrma sorusu: Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda cinsiyete göre anlamlý bir iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? Ýkinci araþtýrma sorusunu yanýtlamak için, araþtýrmada ele alýnan deðiþkenler arasýndaki iliþkiler, Pearson Momentler Çarpým Korelasyon Katsayýsý ile hesaplanmýþtýr. Hesaplanan korelasyonlar Tablo 4 te verilmiþtir. Tablo 4: Cinsiyete Göre KPSS Puanlarý Ýle LDN Arasýndaki Ýliþkiler Grup N r p Kýz 432 0,260,000** Erkek 620 0,390,000** ** p<.01 Tablo 4 de görüldüðü gibi, çalýþma grubunda yer alan erkek öðrencilerin, lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýndaki iliþkinin pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlý olduðu saptanmýþtýr (p<.01). Kýz öðrencilerde ise bu iliþkinin düþük düzeyde pozitif yönde ve anlamlý olduðu görülmektedir. 3. Araþtýrma sorusu: Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda öðretim türüne göre anlamlý iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? Üçüncü araþtýrma sorusunu yanýtlamak için, araþtýrmada ele alýnan deðiþkenler arasýndaki iliþkiler, Pearson Momentler Çarpým Korelasyon Katsayýsý ile hesaplanmýþtýr. Hesaplanan korelasyonlar Tablo 5 te verilmiþtir. Tablo 5: Öðretim Türüne Göre KPSS Puanlarý Ýle LDN Arasýndaki Ýliþkiler Grup N r p 1. öðretim ** 2. öðretim ** ** p<

8 Ýlker KÖSTERELÝOÐLU - Meltem AKIN KÖSTERELÝOÐLU - Sevilay KÝLMEN Tablo 5 te görüldüðü gibi, 1. öðretimde öðrenim gören öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda iliþki düþük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlý bir iliþkidir. 2. öðretim öðrencilerinin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda iliþki ise pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlý bir iliþkidir. 4. Araþtýrma sorusu: Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda mezun olunan bölüme göre anlamlý bir iliþki var mýdýr? Varsa iliþkinin yönü ve derecesi nedir? Dördüncü araþtýrma sorusunu yanýtlamak için, Ýngilizce Öðretmenliði ve Müzik Öðretmenliði Bölümü hariç, araþtýrmada ele alýnan tüm gruplarda, iki deðiþken arasýndaki iliþki, Pearson Momentler Çarpým Korelasyon Katsayýsý ile; Ýngilizce Öðretmenliði ve Müzik Öðretmenliði Programlarý ndan mezun olan öðrenci sayýsýnýn 30 dan az olmasý nedeniyle bu gruplardaki iki deðiþken arasýndaki iliþki Spearman Korelasyon Katsayýsý ile hesaplanmýþtýr. Hesaplanan korelasyonlar Tablo 6 ve Tablo 7 de verilmiþtir. Tablo 6: Mezun Olunan Bölüme Göre KPSS Puanlarý ile LDN Arasýndaki Ýliþkiler Mezun Olunan Bölüm N r p Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði ** Fen Bilgisi Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði ** Türkçe Öðretmenliði ** Resim Öðretmenliði ** Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk ** Zihinsel Engelliler Öðretmenliði * *p<.05, ** p<.01 Tablo 7: Mezun Olunan Bölüme Göre KPSS Puanlarý ile LDN Arasýndaki Ýliþkiler Mezun Olunan Bölüm N rho p Ýngilizce Öðretmenliði Müzik Öðretmenliði *p< * Tablo 6 ve Tablo 7 de görüldüðü gibi, KPSS ile LDN arasýnda en yüksek iliþkinin gözlendiði bölümler Matematik Öðretmenliði (.518) ve Resim Öðretmenliði Bölümü (.517) dür. Bu sýralamayý Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Sýnýf Öðretmenliði, Zihinsel Engelliler Öðretmenliði ve Türkçe Öðretmenliði Bölümü izlemektedir. Okul Öncesi Öðretmenliði, Fen Bilgisi Öðretmenliði, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði ve Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü nden mezun olan öðrencilerin KPSS puanlarý ile LDN arasýnda anlamlý bir iliþki gözlenmemiþtir.

9 Kamu Personeli Seçme Sýnavý Puanlarý Ýle Lisans Diploma SONUÇ VE TARTIÞMA Bu araþtýrmanýn bulgularýndan elde edilen sonuçlar aþaðýda verilmiþtir. Çalýþma grubunda yer alan öðrencilerin, lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýndaki iliþkinin pozitif yönde, orta düzeyde (.302) ve anlamlý olduðu saptanmýþtýr (p<.01). Ergün (2005) tarafýndan yapýlan araþtýrmada ise, KPSS puaný ile LDN arasýndaki iliþkinin.455 düzeyinde anlamlý bir iliþki olduðu bulunmuþtur. Orbay ve Öner (2006) tarafýndan eðitim fakültesi öðrencilerinin bölümlere göre KPSS puanlarý ile LDN arasýndaki iliþkilerin incelendiði araþtýrmada,.351 ile.524 arasýnda deðiþen deðerler alan iliþkilerin olduðu saptanmýþtýr. Özçýnar (2006) tarafýndan yapýlan araþtýrmada ise KPSS puanlarý ile LDN arasýndaki iliþkilerin.469 düzeyinde olduðu saptanmýþtýr. Bu dört araþtýrmadan elde edilen bulgular, KPSS puanlarý ile LDN arasýnda pozitif yönde orta düzeyde anlamlý bir iliþkinin olduðunu göstermektedir. Çalýþma grubunda yer alan erkek öðrencilerin, lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýndaki iliþkinin pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlý olduðu saptanmýþtýr (p<.01). Kýz öðrencilerde ise bu iliþkinin düþük düzeyde pozitif yönde ve anlamlý olduðu görülmüþtür. Birinci öðretimde öðrenim gören öðrencilerin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýnda iliþki düþük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlý bir iliþkidir. 2. öðretim öðrencilerinin lisans diploma notu ile KPSS puanlarý arasýndaki iliþki ise pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlý bir iliþkidir. KPSS puanlarý ile LDN arasýnda en yüksek iliþkinin gözlendiði bölümler Matematik Öðretmenliði (.52) ve Resim Öðretmenliði Bölümü (.52) dür. Bu sýralamayý (.49) düzeyinde iliþki ile Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Bölümü, Sýnýf Öðretmenliði, Zihinsel Engelliler Öðretmenliði ve Türkçe Öðretmenliði Bölümü izlemektedir. Okul Öncesi Öðretmenliði, Fen Bilgisi Öðretmenliði, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði ve Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü nden mezun olan öðrencilerin KPSS puanlarý ile LDN arasýnda anlamlý bir iliþki gözlenmemiþtir. ÖNERÝLER 1. Bu araþtýrmada, KPSS ve LDN arasýndaki iliþkiler cinsiyet, bölüm ve öðretim türüne göre incelenmiþtir. Lise türü bu araþtýrmanýn kapsamý dýþýnda býrakýlmýþtýr. Bundan sonra yapýlacak olan araþtýrmalarda, bu deðiþken ele alýnabilir. 2. Bu araþtýrma Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi nden mezun olan öðrencilerle sýnýrlý tutulmuþtur. Ayný araþtýrma farklý üniversitelerin eðitim fakülteleri için tekrarlanabilir. 3. Bu araþtýrma, eðitim fakültesinden mezun olan öðrencilerle sýnýrlý tutulmuþtur. Ayný araþtýrma, farklý fakültelerden mezun olup, kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev alabilmek için bu sýnava girmek zorunda olan öðrenciler için de tekrarlanmalýdýr. 4. Araþtýrma sonucunda, KPSS ve LDN arasýndaki iliþkilerin yüksek olmadýðý saptanmýþtýr. Bu durumun, KPSS ile lisans dersleri içeriðinin örtüþmemesinin doðal bir sonucu olduðu düþünülmektedir. Bu nedenle KPSS içeriði özel alan bilgisini de kapsayacak þekilde düzenlenmelidir. KAYNAKÇA Büyüköztürk, Þ. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabý(4. Baský). Ankara: Pegem A Yayýncýlýk. Baþer, N.Günhan, C.B. ve Yavuz, G. (2005). Ýlköðretim Öðretmen Adaylarýnýn ve Öðretmenlerin Öðretmen Yeterlik Algýlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý Üzerine Bir Araþtýrma. XIV. Ulusal Eðitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eðitim Fakültesi. Denizli 159

10 Ýlker KÖSTERELÝOÐLU - Meltem AKIN KÖSTERELÝOÐLU - Sevilay KÝLMEN Köklü, N. Büyüköztürk, Þ.ve Bökeoðlu Ç.Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik (2. Baský). Ankara: Pegem A Yayýncýlýk. Ergün, M (2005). Ýlköðretim Okullarý Öðretmen Adaylarýnýn KPSS deki Baþarý Düzeylerinin Bazý Deðiþkenlere Göre Ýncelenmesi (Kastamonu Ýli Örneði). Kastamonu Eðitim Dergisi, 13 (2), Ertürk, S. (1994). Eðitimde program geliþtirme. Ankara: Meteksan A.Þ. Kavcar, C. (1999). Nitelikli öðretmen sorunu. 21. Yüzyýl Eþiðinde Türk Eðitim Sistemi Ulusal Sempozyumu Kasým. Baþkent Öðretmenevi. Ankara. MEB (2006). Öðretmenlik mesleði genel yeterlikleri. Ankara: Milli Eðitim Yayýnevi. MEB (1990). Milli eðitim temel kanunu. Ankara: Milli Eðitim Yayýnevi. Orbay, M. ve Öner, F. (2006). KPSS ile öðretmen atamalarý hakkýnda bir deðerlendirme. www. memurlar.net/ haber/ Eriþim Tarihi: 19 Aralýk ÖSYM (2007). Kamu personeli seçme sýnavý tercih kýlavuzu. Ankara: ÖSYM Yayýnlarý. Özçýnar, H. (2006). KPSS sonuçlarýnýn veri madenciliði yöntemleriyle tahmin edilmesi. Yayýmlanmamýþ yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli. Yýldýz, K. (2004). Türkiye de Öðretmen Yetiþtirme. Öðretmenlik mesleðine giriþ (2. Baský). Ankara: Öðreti, Pegem A Yayýnlarý. YÖK (1997). Eðitim fakülteleri öðretmen yetiþtirme programlarýnýn yeniden düzenlenmesi

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mayıs 2009 Cilt:17 o:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 479-486 SIIF ÖĞRETMEİ ADAYLARII ÖSS, AKADEMİK VE KPSS BAŞARILARII ÇEŞİTLİ DEĞİŞKELER AÇISIDA İCELEMESİ M. Hanifi ERCOŞKU, Ahmet ALÇACI Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS

INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN ÖSS SCORES AND QUALIFICATION SCORES(HEARING AREA, VOCAL AREA, INSTRUMENT AREA) IN THE SPECIAL QUALIFICATION TESTS Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, sayı:1, 133-144 (Haziran 2006) ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA ÖSS PUANI İLE YETENEK PUANLARI (İŞİTME ALANI, SES ALANI, ÇALGI ALANI) ARASINDAKİ

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 311-326 İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS DEKİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ) Özet Muammer ERGÜN

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN*, ** BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EĞİTİMDE DRAMA 3 3 E.A. SAY. Lisansa

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Başarı Durumu: Altı Yıllık Deneyim

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Başarı Durumu: Altı Yıllık Deneyim Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Başarı Durumu: Altı Yıllık Deneyim School Performances of Başkent University Faculty of Medicine, Phase I Students: Six Years Experience Ersin

Detaylı

Filiz METE, Ahmet ASAR

Filiz METE, Ahmet ASAR 1 Filiz METE, Ahmet ASAR Öz: n l olarak zorunlu v program ve dersleri ile Anahtar kelimeler:. Study of Program Competences of Turkish Teacher as a Foreign Language in the University Programs The process

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN*, ** BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EĞİTİMDE DRAMA 3 3 E.A. SAY. Lisansa

Detaylı

FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI FEN, MATEMATİK ALANLARINDAN MEZUN VE 2013 KPSS'YE KATILAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Eğitim Uzmanı Osman Yıldırım M.E. B. osmanyildirim@meb.gov.tr Uzman Yardımcısı Muhammet Raşit Koca

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BASKETBOL OYUNCULARININ DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Edim MACİLA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ LEFKOŞA,

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 15

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 15 İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI SOSYO - DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Vildan ÖZDEMİR Dr., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Armoni Dersindeki Akademik Başarıları İle Problem Çözme Becerileri Algıları Arasındaki İlişki

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Armoni Dersindeki Akademik Başarıları İle Problem Çözme Becerileri Algıları Arasındaki İlişki Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 1 (3), 2015 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Armoni Dersindeki Akademik Başarıları İle Problem Çözme Becerileri Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

Fatih CAMADAN. Ahmet DUYSAK ÖZET. 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010)

Fatih CAMADAN. Ahmet DUYSAK ÖZET. 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010) 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010) FARKLI PROGRAMLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: RİZE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

MÜZİKSEL ALGILAMA (İŞİTME, OKUMA, YAZMA) SES VE ÇALGI YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MÜZİKSEL ALGILAMA (İŞİTME, OKUMA, YAZMA) SES VE ÇALGI YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 285-296 MÜZİKSEL ALGILAMA (İŞİTME, OKUMA, YAZMA) SES VE ÇALGI YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ahmet Serkan ECE Abant

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

ÖZEL KOŞULLAR REQUİREMENTS & EXPLANATIONS SÜRE DURATION KONTENJAN QUOTA. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Teacher Training in Sciences 4 4 -

ÖZEL KOŞULLAR REQUİREMENTS & EXPLANATIONS SÜRE DURATION KONTENJAN QUOTA. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Teacher Training in Sciences 4 4 - MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BÖLÜM/PROGRAMLARA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI QUOTAS OF MANİSA CELAL BAYAR UNIVERSITY BACHELOR'S DEGREE PROGRAMS

Detaylı

2014 VE 2015 YILI KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NA KATILAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI MEZUNLARININ ATAMA PUANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

2014 VE 2015 YILI KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NA KATILAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI MEZUNLARININ ATAMA PUANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Yıldırım, O., Yılmaz, A.. (2016). 2014 ve 2015 yılı kamu personeli seçme sınavı'na katılan sınıf öğretmenliği ana bilim dalı mezunlarının atama puanları açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 72, Haziran 2018, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 72, Haziran 2018, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 72, Haziran 2018, s. 450-455 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 21.02.2018 30.06.2018 Rıdvan GÖREN ridvangoren@gmail.com

Detaylı

An investigation for attitudes of pre-service teachers who enter the university by aptitude examinations towards school experience course

An investigation for attitudes of pre-service teachers who enter the university by aptitude examinations towards school experience course International Journal of Assessment Tools in Education: Vol. 2, Issue 2, July 2015, pp. 66-78 http://www.ijate.net e-issn: 2148-7456 IJATE An investigation for attitudes of pre-service teachers who enter

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com 2014, Vol.5, No.2, Pg:35-47 ISSN: 1309-0356 Received : 03.07.2013 Accepted : 09.04.2014 Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1 1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye necattoprak@hotmail.com

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA

1- Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ADANA 2- Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ADANA Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavını Kazanan öğrencilerin Genel BaĢarıları ile ÖSS puanları arasında iliģkinin incelenmesi D.SEVİMLİ 1, S.ÇAM, 2, K.DİKİCİ 1,, Z.DİNÇ

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı: Sosyal Bilimler Enstitüsü nden bugüne kadar toplam 518 öğrenci mezun olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemleri

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7290 Status : Original Study NWSA-Fine Arts Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0135 Accepted: February 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Turan Sağer İnönü Uni.

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

Sayı 4 Haziran 2011 THE OPINIONS OF THE BIOLOGY TEACHER CANDIDATES ABOUT PPSE

Sayı 4 Haziran 2011 THE OPINIONS OF THE BIOLOGY TEACHER CANDIDATES ABOUT PPSE Gümüşhane Üniversitesi Sayı 4 Haziran 2011 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 1 2 3 ÖZET Bu çalışmada biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili

Detaylı

Uygulama, bir öğrencinin dersi bırakıp aynı anda bir arkadaşının dersi almasına engel olacak şekilde kurgulanmıştır. Buna göre:

Uygulama, bir öğrencinin dersi bırakıp aynı anda bir arkadaşının dersi almasına engel olacak şekilde kurgulanmıştır. Buna göre: YAZ OKULUNDA AÇILAN MATEMATİK SERVİS DERSLERİNE KAYIT Matematik Bölümü tarafından verilen servis derslerinde kontenjanlar sınırlıdır. Taleplerin tümünün karşılanması mümkün olmayacaktır. Belirtilen derslerde

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ocak 2015 Cilt:23 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 141-160 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Salih USLU Niğde Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art Centres *

Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art Centres * Journal of Gifted Education Research, 2013, 1(1), 44-50 Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2013, 1(1), 44-50 Achievement Conditions of Highly Gifted Students Attendance at Science and Art

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ Cafer Şafak EYEL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme

Detaylı

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2002, 13 (4), 22-31 GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi A1pan CINEMRE* Caner AÇiKADA Tahir HAZıR

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ocak 2013 Cilt:21 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 257-270 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Duygu PİJİ KÜÇÜK Marmara Üniversitesi,

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigating the Attitudes of University Students About Turkic World Geography in Terms

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ÖĞRENCİ BAŞARISININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ÖĞRENCİ BAŞARISININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ÖĞRENCİ BAŞARISININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Özet Melih Özlen, Fatma Kılınç, Başak Aldemir Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 06531, Ankara Bu çalışmada, 1997-2003

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

HEMŞİRELİK BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAM YETERLİLİKLERİ

HEMŞİRELİK BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAM YETERLİLİKLERİ HEMŞİRELİK BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAM YETERLİLİKLERİ Program Profili: Bu program hemşirelik lisansüstü öğrencilerine, evrensel değerlerin yansıra ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE OKUL TÜRÜNE GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ) 1

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE OKUL TÜRÜNE GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ) 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2392 Number: 26, p. 57-66, Summer II 2014 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 65 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Serap TÜFEKÇİ

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi 53 The Black Sea Journal of Social Sciences Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi Ömer Faruk SÖNMEZ 1 Özet Bu

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:I1, Sayı:1 http://efdergi.yyu.edu.tr ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETENEK ve İLGİLERİ Yrd.Doç.Dr.Cahit PESEN Öğr.Gör.Akın ODABAŞ Arş.Gör.Dr.Recep

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI ORTAÖĞRETİMDEKİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

17 Agustos Eylül 2018 BİLİM SINAVI TARİHİ. 5 Eylül 2018 Saat 140:00 BAŞVURU SÜRECİ

17 Agustos Eylül 2018 BİLİM SINAVI TARİHİ. 5 Eylül 2018 Saat 140:00 BAŞVURU SÜRECİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAMI TÜRÜ TC UYRUKLU YABANCI UYRUKLU ALES PUAN TÜRÜ ÖZEL KOŞUL Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını

Detaylı