MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ"

Transkript

1 Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi, klinik ve mikrobiyolojik özellikleri, Türkiye nin Orta Karadeniz Bölgesinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus kökenlerinin enfeksiyözite-rezistotip-genotip kümelenmesi Solunumsal yoğun bakım ünitesinde florokinolon kullanımının hastane kökenli MRSA enfeksiyonu gelişimine ve prognoza etkisi Staphylococcus aureus metisilin direncinin hızlı saptanmasında nitrat redüktaz testi: Bir sınır değer duyarlılık test yöntemi Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii i ve Pseudomonas aeruginosaa suşlarının sınıf 1 ve 2 integron taşıyıcılığı ve yeni bir gen kaseti birlikteliği: blaoxa-11-cmla7l İnvazif enfeksiyonlara neden olan GSBL pozitif Enterobacteriaceae e izolatlarında karbapenem direnci Çok ilaca dirençli Acinetobacter baumannii i izolatlarında virülans faktörlerinin araştırılması Escherichia coli ve Klebsiella spp. izolatlarında plazmid kaynaklı AmpC beta-laktamaz üretiminin araştırılması İlaç, kozmetik ve gıda ürünlerinde kullanılan bazı koruyucuların antimikrobiyal ve antibiyofilm etkisinin araştırılması Suriye iç savaşı sonrası Nizip te kutanöz leyşmanyazis olguları Entamoeba histolytica nın tanısında direkt mikroskopi, kültür, ELISA ve moleküler yöntemlerin karşılaştırılması Daptomisinin VRE ve MRSA suşlarına in vitro etkinliği Tularemi lenfadeniti şüphesi ile alınan lenf aspiratı örneklerinde Mycobacterium tuberculosis varlığının araştırılması Francisella tularensis in moleküler tanısında yeni geliştirilen kullanıma hazır ticari PCR kitinin etkinliğinin değerlendirilmesi Hemodiyaliz hastalarında hepatit B ve hepatit C virus enfeksiyonlarının serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılması Nefrolitiazisli asemptomatik bir olgunun idrar kültüründen izole edilen mukoid Salmonella a spp. suşunun tür düzeyinde tanımlanmasında PCR yönteminin değeri Türkiye de saptanan kompleks rekombinant HIV-1 CRF06_cpx alttipinin moleküler karakterizasyonu Anti-HIV pozitif bir hastada saptanan akut Toskana virus enfeksiyonu Plasmodium falciparum ve Salmonella a Typhi koenfeksiyonu: Bir olgu sunumu Hantavirus enfeksiyonlarında prognostik faktörler r Ülkemizden NDM-1 salgılayan ilk izolatların bildirimi ve modifiye Hodge test kullanımı Nisan 2014, Sayı: 2 Salmonella enterica serotip Paratyphi B klinik izolatlarının moleküler epidemiyolojisi, antimikrobiyal direnci ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlarının karakterizasyonu Klinik örneklerden izole edilen trimetoprim-sülfametoksazole dirençli Stenotrophomonas maltophilia suşlarında integron, sul1-2 ve dfr genlerinin araştırılması Trakya Bölgesi nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle Francisella tularensis varlığının aranması Orta prevalanslı bölgede akciğer ve akciğer dışı tüberküloz tanısında Xpert MTB/RIF testinin değerlendirilmesi Beş yaş altı çocuklarda gastroenterite neden olan yedi farklı RNA virusunun araştırılması Bronşiyolit tanısı alan 0-2 yaş grubu çocuklarda insan bokavirusu ve diğer solunum viruslarının sıklığının araştırılması

2 Konu İndeksi kızamık salgını sürecinde Ankara da saptanan 44 çocuk olgunun değerlendirilmesi ve iki olgudan elde edilen virusların moleküler analizi Kronik hepatit B ve C hastalarında IL-1 beta, IL-1 reseptör antagonisti ve IL-8 gen polimorfizmlerinin araştırılması Gebelerde toksoplazmoz seroprevalansının değerlendirilmesi ve bir tanı algoritmasının oluşturulması Çevresel örneklerde Cryptococcus neoformans taramaları için patlıcan ( Solanum melongena) agarın yeni bir besiyeri olarak değerlendirilmesi Laboratuvar güvenliğinde 5S yönteminin uygulaması ve çalışan memnuniyeti üzerine etkisi Karbapeneme dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarına karşı sulbaktam ile imipenem, meropenem ve sefoperazon kombinasyonlarının in vitro sinerjistik aktivitesi Hastane enfeksiyonu etkeni olan Acinetobacter baumannii i izolatları arasındaki klonal ilişkinin Rep-PCR ile araştırılması Flukonazole dirençli Candida albicans izolatlarında atım pompa ekspresyonlarının araştırılması Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dokuz yıllık kutanöz leyşmanyazis olgularının değerlendirilmesi Ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları dallarında yapılan tıpta uzmanlık ve doktora tezlerinin uluslararası dergilerde yayına dönüşüm oranları Streptococcus pneumoniae serotip 35F ye bağlı pnömokokal menenjitli bir çocuk olgu Probiyotik tedavisinden sonra yaşlı bir hastada gelişen Saccharomyces cerevisiae e fungemisi Diyabetik bir hastada Sarcophaga a spp. larvalarının neden olduğu kutanöz miyazis Scedosporium apiospermum a bağlı fungal keratit: Ülkemizden ilk olgu-yorum Temmuz 2014, Sayı: 3 Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii i suşlarında beta-laktamaz kaynaklı direncin moleküler karakterizasyonu Stafilokokların pozitif kan kültür şişelerinden MALDI-TOF MS sistemi ile direkt olarak tanımlanması BACTEC MGIT pozitif kültürlerden Mycobacterium türlerinin Oligo-FISH ve PNA-FISH yöntemleriyle tanımlanması Helicobacter pylori CagA antikorlarının saptanması için rekombinant bir CagA proteininin üretilmesi Tularemi Türkiye nin kuzeyinden güneyine doğru yayılıyor: Kahramanmaraş da küçük bir salgın Ege Bölgesi nde izole edilen HIV-1 izolatlarının alttip dağılımının pol gen bölgesi filogenetik analizi ve otomatize araçlar kullanılarak belirlenmesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda hepatit C virus genotipleri: Beş yıllık sonuçların değerlendirilmesi Klinik örneklerden izole edilen Candida a türlerinin tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C ticari sistemlerinin karşılaştırılması Trichophyton mentagrophytes ve Trichophyton rubrum kökenlerinin FT-IR spektroskopi ile ayrımında Tween-80 etkisi Alveoler ekinokokkozun serolojik tanısında EgHF, Em2 ve EmII/3-10 antijenleri ile hazırlanan ELISA yöntemlerinin tanısal etkinliğinin değerlendirilmesi Klinik stafilokok izolatlarında makrolid-linkozamid-streptogramin B (MLSB) direnç fenotipleri ve telitromisin etkinliğinin araştırılması Aydın ili kan donörlerinde Bartonella henselae e ve Bartonella quintana seroprevalansı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kronik hepatit C hastalarının genotip dağılımının araştırılması Klinik Aspergillus s spp. izolatlarında virülans faktörü olarak asit proteinaz ve fosfolipaz aktivitelerinin araştırılması Bardet-Biedl sendromlu kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada Elizabethkingia meningosepticum bakteriyemisi İmmün kompetan bir hastada vorikonazol ile tedavi edilen Cladophilaphora bantiana a beyin apsesi Nadir görülen bir beyin apsesi etkeni: Nörotoksokariazis

3 Konu İndeksi Wohlfahrtia magnifica dan kaynaklanan gingival miyaz olgusu Karadeniz Bölgesi hepatit C virus genotip belirlenmesine katkı: Yüksek hasta kapasiteli tek merkez verileri, Zonguldak Ekim 2014, Sayı: 4 Hacettepe Üniversitesi Erişkin ve Onkoloji Hastanelerinde yatan hastalarda saptanan metisiline dirençli Staphylococcus aureus bakteriyemilerinde risk faktörleri ( ), antibiyotik kullanımı ve izolatların antimikrobiyal duyarlılıkları: Yuvalandırılmış olgu-kontrol çalışması Vankomisine dirençli enterokokların sürveyansında GeneXpert vana/vanb PCR sistemi ile kültür yönteminin karşılaştırılması CLSI ve EUCAST önerilerine göre genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli idrar izolatlarında fosfomisin duyarlılığı Karbapenemlere dirençli Acinetobacter baumanniii suşlarında OXA tipi beta-laktamazların araştırılması ve PFGE ile genotiplendirilmesi Kan kültürlerinden izole edilen tek klonlu Acinetobacter baumannii suşlarının karakterizasyonu ve antibiyotik direnç profillerinin incelenmesi Postmortem tüberküloz tanısında parafine gömülü dokularda iki farklı gerçek zamanlı PCR sisteminin karşılaştırılması Antiretroviral tedavi almayan olgularda HIV-1 primer ilaç direnci mutasyonlarının araştırılması Kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda paraoksonaz-1 gen polimorfizmi ile tedaviye yanıt arasındaki ilişkinin araştırılması Mersin ili kan donörlerinde flavivirus seroepidemiyolojisi Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hepatit B serolojik testlerinin uygunsuz kullanımı, Kütahya Trichosporon spp. suşlarında bazı virülans faktörlerinin araştırılması Atovakuon ve astragalus kombinasyonunun akut toksoplazmozlu fare modeli tedavisi ve IL-2, IL-12, IFN-γ düzeyleri üzerindeki etkileri Solunum virusları ve influenza A virus alt tiplerinin multipleks PCR yöntemi ile aynı anda saptanması Giresun da su örneklerinde Toxoplasma gondii nin i polimeraz zincir reaksiyonu ve ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon yöntemleriyle araştırılması Nötropenik ateşin ender bir nedeni: Bruselloz Böbrek nakli alıcısında Batı Nil virusuna bağlı meningoensefaliti Türkiye de ilk kez saptanan hepatit B virus genotip E enfeksiyonu Genital insan papillomavirus enfeksiyonlarının moleküler tanısında karşılaşılan sorunlar ve yeni gelişmeler Servikal lenfadenitlerin etiyolojisinde tüberküloz ve tularemi ayırıcı tanısı Ülkemizdeki NDM-1 olgu ve salgınları

4 Subject Index BULLETIN OF MICROBIOLOGY VOLUME 48, 2014 SUBJECT INDEX January 2014, Issue 1 Epidemiology, clinical and microbiological characteristics of invasive streptococcal infections in Turkey, Infectivity-resistotype-genotype clustering of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains in the Central Blacksea Region of Turkey The effect of fluoroquinolone use in the respiratory intensive care unit on the development of hospital-acquired MRSA infection and its prognosis Nitrate reductase assay for the rapid detection of Staphylococcus aureus methicillin resistance: a breakpoint susceptibility testing method Carriage of class 1 and 2 integrons in Acinetobacter baumannii i and Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical specimens and a novel gene cassette array: blaoxa-11-cmla7l Carbapenem resistance in ESBL positive Enterobacteriaceae e isolates causing invasive infections Investigation of the virulence factors of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii i isolates Detection of plasmid-mediated AmpC beta-lactamase production in Escherichia coli and Klebsiella spp. isolates Investigation of antimicrobial and antibiofilm effects of some preservatives used in drugs, cosmetics and food products Cutaneous leishmaniasis cases in Nizip, Turkey after the Syrian civil war Comparison of direct microscopy, culture, ELISA and molecular methods for diagnosis of Entamoeba histolytica In vitro activity of daptomycin against VRE and MRSA strains Investigation of the presence of Mycobacterium tuberculosis s in the lymph node aspirates of the suspected tularemia lymphadenitis cases Evaluation of a newly-developed ready-to-use commercial PCR kit for the molecular diagnosis of Francisella tularensis s Investigation of hepatitis B and hepatitis C virus infections by serological and molecular methods in hemodialysis patients The value of PCR method in the species-level identification of a mucoid Salmonella a spp. strain isolated from the urine culture of a case with asymptomatic nephrolithiasis Molecular characterization of complex recombinant HIV-1 CRF06_cpx subtype detected in Turkey Acute Toscana virus infection in an anti-hiv positive patient Plasmodium falciparum and Salmonella a Typhi co-infection: a case report Prognostic factors in hantavirus infections Notice of first NDM-1 expressing isolates in Turkey and the use of modified Hodge test April 2014, Issue 2 Molecular epidemiology, antimicrobial resistance and characterization of extended-spectrum beta-lactamases of Salmonella enterica serotype Paratyphi B clinical isolates Investigation of integrons, sul1-2 and dfr genes in trimethoprim-sulfametoxazole-resistant Stenotrophomonas maltophilia a strains isolated from clinical samples Investigation of the presence of Francisella tularensis s by culture, serology and molecular methods in mice of Thrace Region, Turkey Evaluation of the Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis in an intermediate-prevalence setting Investigation of seven different RNA viruses associated with gastroenteritis in children under five years old Determination of the frequency of human bocavirus and other respiratory viruses among 0-2 years age group children diagnosed as acute bronchiolitis Evaluation of 44 pediatric measles cases detected in Ankara, Turkey during epidemic and molecular characterization of the viruses obtained from two cases Investigation of IL-1 beta, IL-1 receptor antagonist and IL-8 gene polymorphisms in patients with chronic hepatitis B and C

5 Subject Index Evaluation of the toxoplasmosis seroprevalence in pregnant women and creating a diagnostic algorithm Evaluation of a new medium, eggplant (Solanum melongena) agar as a screening medium for Cryptococcus neoformans in environmental samples Implementation of 5S methodology in laboratory safety and its effect on employee satisfaction In vitro synergistic activity of sulbactam in combination with imipenem, meropenem and cefoperazone against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii i isolates Investigation of the clonal relationship between nosocomial Acinetobacter baumannii i isolates by Rep-PCR Investigation of the expression levels of efflux pumps in fluconazole-resistant Candida albicans isolates A nine-year evaluation of cutaneous leishmaniasis patients in Diyarbakir Training and Research Hospital, Turkey Publication rates of Turkish medical specialty and doctorate theses on Medical Microbiology, Clinical Microbiology and Infectious Diseases disciplines in international journals A pediatric case of pneumococcal meningitis due to Streptococcus pneumoniae e serotype 35F Saccharomyces cerevisiae e fungemia in an elderly patient following probiotic treatment Cutanous myiasis caused by Sarcophaga a spp. larvae in a diabetic patient Fungal keratitis caused by Scedosporium apiospermum: First report from Turkey-Comment July 2014, Issue 3 Molecular characterization of beta-lactamase-associated resistance in Acinetobacter baumannii strains isolated from clinical samples Identification of staphylococci directly from positive blood culture bottles by MALDI-TOF MS system Identification of Mycobacterium species from BACTEC MGIT positive cultures with Oligo-FISH and PNA-FISH methods Production of a recombinant CagA protein for the detection of Helicobacter pylori CagA antibodies Tularemia is spreading from north to south side of Turkey: a small outbreak in Kahramanmaras, Turkey HIV-1 subtype distribution determined by phylogenetic analysis of pol gene sequences and automated subtyping tools among HIV-1 isolates from the Aegian Region of Turkey Distribution of hepatitis C virus genotypes among patients with chronic hepatitis C infection in Akdeniz University Hospital, Antalya, Turkey: a five-year evaluation Comparison of Phoenix Yeast ID Panel and API ID 32C commercial systems for the identification of Candida a species isolated from clinical samples The effect of Tween-80 on the differentiation of Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum strains with FT-IR spectroscopy Evaluation of the diagnostic value of the ELISA tests developed by using EgHF, Em2 and EmII/3-10 antigens in the serological diagnosis of alveolar echinococcosis Macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) resistance phenotypes in clinical staphylococcus isolates and investigation of telithromycin activity Seroprevalence of Bartonella henselae e and Bartonella quintana a in blood donors in Aydin province, Turkey Investigation of hepatitis C virus genotype distribution in patients with chronic hepatitis C infections in Antalya Training and Research Hospital, Turkey Investigation of acid proteinase and phospholipase activity as virulence factors in clinical Aspergillus s spp. isolates Elizabethkingia meningosepticum bacteremia in a patient with Bardet-Biedl syndrome and chronic renal failure Cladophilaphora bantiana a brain abscess treated with voriconazole in an immunocompetent patient A rarely seen cause of brain abscess: neurotoxocariasis

6 Subject Index A case of gingival myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica a Contribution to determination of hepatitis C virus genotypes in Black Sea region: data from single high volume center in Zonguldak, Turkey October 2014, Issue 4 Risk factors and antibiotic use in methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia in hospitalized patients at Hacettepe University Adult and Oncology Hospitals ( ) and antimicrobial susceptibilities of the isolates: a nested case-control study Comparison of GeneXpert vana/vanb PCR system and culture methods in the surveillance of vancomycin-resistant enterococci Fosfomycin susceptibility of urinary Escherichia coli isolates producing extended-spectrum beta-lactamase according to CLSI and EUCAST recommendations Investigation of OXA type beta-lactamases and PFGE patterns in Acinetobacter baumannii strains resistant to carbapenems Characterization and determination of antibiotic resistance profiles of a single clone Acinetobacter baumannii i strains isolated from blood cultures Comparison of two different real-time PCR systems in postmortem diagnosis of tuberculosis in paraffin-embedded tissues Investigation of HIV-1 primary drug resistance mutations in antiretroviral therapy-naive cases Investigation of the association between paraoxonase-1 gene polymorphisms and response to therapy in chronic hepatitis C patients Flavivirus seroepidemiology in blood donors in Mersin province, Turkey Inappropriate use of serological tests for hepatitis B virus in Evliya Celebi Education and Research Hospital of Dumlupinar University, Kutahya Investigation of some virulence factors in Trichosporon spp. strains Effects of atovaquone and astragalus combination on the treatment and IL-2, IL-12, IFN-γ levels on mouse models of acute toxoplasmosis Simultaneous detection of respiratory viruses and influenza A virus subtypes using multiplex PCR Investigation on Toxoplasma gondii i by polymerase chain reaction and loop-mediated isothermal amplification in water samples from Giresun, Turkey An unusual cause of febrile neutropenia: brucellosis Meningoencephalitis caused by West Nile virus in a renal transplant recipient Hepatitis B virus genotype E infection in Turkey: the detection of the first case Current problems and recent advances in the molecular diagnosis of genital human papillomavirus infections Tuberculosis and tularemia as part of the differential diagnosis in cervical lymphadenitis NDM-1 cases and outbreaks in Turkey

Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi

Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 351-355 Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi Saccharomyces cerevisiae Fungemia in an Elderly Patient

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Özgün Araştırma Original Article 215 DOI: 10.4274/tpa.493 Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory

Detaylı

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 1

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir. 1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 461-468 Alveoler Ekinokokkozun Serolojik Tanısında EgHF, Em2 ve EmII/3-10 Antijenleri ile Hazırlanan ELISA Yöntemlerinin Tanısal Etkinliğinin

Detaylı

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç

Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç güncel gastroenteroloji 12/3 Helicobacter pylori de Tedavi ve Direnç Benan KASAPOĞLU 1, Cansel TÜRKAY 2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim

Detaylı

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik. 177-182 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik

Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik. 177-182 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik KONU İNDEKSİ A Acil servislerde pulmoner tromboemboli ön tanısı ile gereksiz tetkik yapılması Wells skoru ve pulmoner emboli ekartasyon kriterleri ile önlenebilir mi?, 12-21 Adölesan dönemde tanı alan

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ. Tünay KARA

TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ. Tünay KARA TOKAT VE ORDU ÇEVRESĐ DEKĐ SERT KE ELERDE (ACARI: IXODIDAE) KE E-KÖKE LĐ E SEFALĐT VĐRÜSÜ VARLIĞI I TESPĐTĐ Tünay KARA Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Şaban TEKĐ 2010 Her hakkı saklıdır.

Detaylı

Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı

Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (4): 657-661, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2009.1434 RESEARCH ARTICLE Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi nin Seroprevalansı Barış SARI

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi MÜSBED 2012;2(4):149-154 Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi Neşe Balkan 1, Nilüfer Özaydın 2, Nurver Toprak Ülger 1 Araştırma

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı ISSN: 1308-0679 DERLEME Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı H. İbrahim GÖKCE 1 Kadir BOZUKLUHAN 2 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu

İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu e-posta: beghi@marionegri.it - web: www.lice.it İlk Epileptik Nöbetin Tanı ve Tedavisi: İtalyan Epilepsi Ligi Kılavuzu Diagnosis and Treatment of the First Epileptic Seizure: Guidelines of the Italian

Detaylı

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI

NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI NON-MOLEKÜLER TEKN KLER N TANI AMAÇLI KULLANIMLARI Yrd.Doç.Dr.Alpaslan ALP Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AB Dal, ANKARA Tüberküloz kontrolünde anahtar faktörler

Detaylı

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421

Tanzer Korkmaz, Burçin Balaban. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. Özet. DOI: 10.4274/haseki.1421 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.1421 Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi Consistency Assessment for the Causes

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM VRE LERİN LABORATUVAR TANISI Dr. Gül BAHAR ERDEM GENEL ÖZELLİKLER Genetik olarak Vagococcus, Tetragenococcus Fenotipik olarak Streptococcus, Lactococcus ile benzerlik gösterir. Katı by. de kokobasiller,

Detaylı

SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle. Alparslan COŞKUN 1, İsmail ŞEN 2

SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle. Alparslan COŞKUN 1, İsmail ŞEN 2 Sığırlarda akut faz proteinleri ve klinik kullanım alanları DERLEME (Review Article) SIĞIRLARDA AKUT FAZ PROTEİNLERİ VE KLİNİK KULLANIM ALANLARI* Clinical Use of Acute Phase Proteins in Cattle Alparslan

Detaylı

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri

Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid verilen hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri 128 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 128-132 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0386 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi endokrinoloji kliniğinde eksenatid

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı