Şimdi sõrasõyla, başlõkta saydõğõmõz yapõ türlerine bakacağõz. Bu arada, Gotik ve eklektik üslûplarõn özelliklerini de görmüş olacağõz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şimdi sõrasõyla, başlõkta saydõğõmõz yapõ türlerine bakacağõz. Bu arada, Gotik ve eklektik üslûplarõn özelliklerini de görmüş olacağõz:"

Transkript

1 On Dokuzuncu Yüzyõl Mimarisinin Bazõ Temel Özellikleri: 6. Londra: Ticarî Yapõlar, Tren İstasyonu, Otel, Hukuk Bürolarõ: Oxford Üniversitesi Doğal Tarih Müzesinin gotik kilise düzenini izlediğinden söz ettik. Nitekim on dokuzuncu yüzyõl pozitivizmine göre bilim, giderek dinin yerini alacaktõ. Fakat ilginç olan, bu radikal ideolojik dönüşüm, radikal dizayna yol açmõyor, bilime verilen değeri kutsal dizaynda ikame ederek ifade ediyordu. On dokuzuncu yüzyõlda en az bilime ayrõlan mekân kadar kutsallõk koduyla algõlanõp tasarlanan diğer bir mekân türü, paraya ayrõlan mekândõ. Türkiye İzmir ve İstanbul bunun epey örneğini ihtiva eder. İstanbul da Bankalar Caddesindeki, yüzyõl dönümünün banka binalarõ bu açõdan yani, bankanõn özellikle iç düzeninin kilise düzeni ile örtüştüğü noktalar incelenmeye değer; vezne, altar yerine konulmuştur vs. Baştan beri adõ sõk sõk geçen, çağõn belki en önemli eleştirmeni sanat, edebiyat, siyaset, mimarlõk değil, tüm kültürün eleştirmeni John Ruskin in şu cümlelerde doğrudan çağõna hitap ettiğini düşünebiliriz. Ruskin, on dokuzuncu yüzyõlda mabedleşen binalarõ saymaktadõr (Efes deki tapõnaktan kasdõ, Sen Jan Bazilikasõdõr; getting on, köşe dönmek demektir): It is long since you built a great cathedral; and how you would laugh at me if I proposed building a cathedral on the top of one of these hills of yours, to make it an Acropolis! But your railroad mounds, vaster than the walls of Babylon, your railroad stations, vaster than the temple of Ephesus, and innumerable; your chimneys, how much more mighty and costly than cathedral spires! your harbour-piers; your warehouses; your exchanges! all these are built to your great Goddess of Getting-on ; and she has formed, and will continue to form, your architecture, as long as you worship her; and it is quite vain to ask me to tell you how to build to her; you know far better than I. ( Traffic ) Şimdi sõrasõyla, başlõkta saydõğõmõz yapõ türlerine bakacağõz. Bu arada, Gotik ve eklektik üslûplarõn özelliklerini de görmüş olacağõz: Orijinal kaynaktaki resim altõ metin: The Bank of England and The Royal Exchange, The North Ambulatory, as redecorated by F. Sang. Illustrated London News. 26 Kasõm 1859, s [F. Sang õn yeni dekoruyla İngiltere Bankasõ ve Kraliyet Borsasõ, Kuzey Gezisi] cm x cm. 1

2 Liberty & Co., Londra Mimarlar E. T. and E. S. Hall Great Marlborough Street girişi. Fotoğraf George P. Landow, Liberty & Co., Great Marlborough Caddesinden Regent Caddesine doğru. Fotoğraf George P. Landow, Liberty & Co., Fourbert Meydanõndan Great Marlborough Street e doğru. Fotoğraf George P. Landow,

3 On dokuzuncu yüzyõlõn belki de en önemli yapõ türlerinden biri de tren garõ ve garõn ya da istasyonun ayrõlmaz parçasõ oteldir. Aşağõda, Londra, St. Pancras Station ve garla bütünleşmiş olan Midland Grand Hotel fotoğraflarõ yer almaktadõr. Mimarõ, yukarõda baskõ altõnda Gotikten George Gilbert Scott dur. Aşağõdaki yapõnõn imar dönemi, dir; inşaat firmasõ ise Butterley Company, Derbeyshire. Brooks, yapõyõ şöyle anlatõr: Matching his ability to think and design on a cathedral scale was Scott s capacity for complex planing in his secular commissions. Although his gothic Foreign Office proved abortive, he rivalled its conception with the Midland Grand Hotel ( ) for London's St. Pancras Station. Red brick, with terracotta and buff yellow stone, it spectacularly unites thirteenth-century French gothic with the latest iron construction, the asymmetrical elevations sweeping round to the grant entrance at one end, and pivoting brilliantly on the clock tower at the other. (Ss ). Fotoğraflar George P. Landow, İstasyon-otel kompleksinin kavisli cephesinin üzerindeki eklektik Gotik çatõ, yalnõz süs değil, kullanõlan malzeme açõsõndan da zengindir: taş, tuğla, kara kayağan veya taş tahta (slate), polikrom; ahşap çõkma (corbel) ve bacalar. İlk fotoğraftaki Gotik pencere ile Venedik Rönesans pencerenin yan yana/ üst üsteliği de, aşağõdaki üçüncü fotoğrafta görülen, sol kulenin çatõsõnõn eklektikliği de dönemi içinde son derece yadõrganan özelliklerdi. İkinci fotoğrafta Venedik tarzõ pencere görülmektedir: Fotoğraflar George P. Landow,

4 İstasyon saat kulesi. Fotoğraf George P. Landow, Tren platformlarõnõn yer aldõğõ bu bölge, on dokuzuncu yüzyõlda mühendislik ile mimarlõğõn işbirliği ve de cam-demir birleşimi ile tuğlanõn birlikte kullanõmõ açõlarõndan dikkat çekmişti. Fotoğraf George P. Landow, Aşağõdaki fotoğraf, tren platformlarõndan bilet gişelerine geçiş kapõsõnõ göstermektedir. Soldaki demir kolon, girişin Venedik tarzõnõ gölgelemektedir: Londra, Russell Square de (Russell Meydanõ) yer alan Russell Hotel, eklektik, fakat temelde on dokuzuncu yüzyõlõn orta yerinde retro bir Rönesans şölenidir. Fotoğraflarda Venedik tarzõ detaylandõrõlmaktadõr. Dördüncü fotoğraftaki kule, tipik İtalyan Rönesans kulesidir: Fotoğraflar George P. Landow, Londra, Russell Square de (Russell Meydanõ) yer alan Russell Hotel, eklektik, fakat temelde on dokuzuncu yüzyõlõn orta yerinde retro bir Rönesans şölenidir. Fotoğraflarda Venedik tarzõ detaylandõrõlmaktadõr. Dördüncü fotoğraftaki kule, tipik İtalyan Rönesans kulesidir: 4

5 Guildford Street cephesi. Fotoğraflar George P. Landow, Disraeli büstü taşõyan sütunlar. Fotoğraflar George P. Landow, Disraeli sütunlarõndan detay. Fotoğraf George P. Landow,

6 1215 de kurulan St. Thomas Hospital için 1865 de inşa edilen binanõn kulesi, Malzeyadaki saat kulesini anõmsatmaktadõr: Fotoğraf George P. Landow, George Edmund Street in ( ) eserlerine, özellikle dönemin hemen her romanõnda roman kahramanlarõnõn uğradõğõ, ya da müşteri olarak gittiği, bazen de görevli olduğu hukuk bürolarõ kompleksine bakmadan önce, Wainright õn bu önemli on dokuzuncu yüzyõl mimarõna dair derlediği biyografik bilgiyi özetleyelim. Aşağõdaki özette belirtildiği gibi, Street in ustalarõndan biri Scott idi. Bu biyografi, on dokuzuncu yüzyõlda başarõlõ addedilen bir mimarõn hayatõnõn nasõl şekillendiği, özellikle usta-çõrak sistemi içerisinde, dükkândan yetişmesi; izlediği üslûba, kullandõğõ malzemelere ve bunlarõn tarihsel kökenlerine dair kitap yazmõş olmasõ ve diğer özellikleri açõsõndan dikkate değerdir: George Edmund Street was the son of a London solicitor, he was educated to follow in his father s footsteps but in 1840, less than a year after his father s death, he was articled [çırak verildi] to a Winchester architect, Owen Browne Carter. From 1844 he was assistant to George Gilbert Scott, and in 1849 he set up his own practice. In 1852 he moved to Oxford, only returning to London in During his time in Oxford he published his highly influential book on Gothic architecture Brick and Marble in the Middle Ages Notes of a Tour in Italy (1855); Some Account of Gothic Architecture in Spain was published in He had an extensive ecclesiastical [kiliseyle ilgili] practice, and was one of the pioneer users of the vernacular style for the design of country vicarages. His most celebrated secular work, the Law Courts, was started in 1866; he is recorded as having made 3000 drawings for this project, and the building was still unfinished at his death. It is curious to note that such a highly professional and successful practice as Street s office should have acted as the forcing house for the Arts and Crafts Movement: both Webb and Morris worked with him as did Richard Norman Shaw and both Seddings; the idea for The Arts and Crafts Exhibition Society was formulated in Norman Shaw s office. (S. 14.) Street, gerçekten de zanaate, geleneksel el sanatlarõna önem veriyor ve bunlarõ destekliyordu. Bu bağlamda, bina dõşõ tasarõmlarõ da vardõ. Yapõlarõna geçmeden önce bunlarõn bir ikisine bakalõm. Aşağõdaki kitaplõk dizaynõ ile hukuk bürolarõ da mukayeseye değer: 6

7 İmalât, Holland & Sons, c Yuvarlak meşe masa, c Zemin mozaiki, c Aşağõdaki ilk üç fotoğraf, Street in hukuk kompleksinin 1967 de, temizlenmeden önceki görüntüsünü vermektedir. Öteki fotoğraflar 1999 da, yapõ kõsmen temizlendikten sonraki görüntülerdir. On dokuzuncu yüzyõlda çok daha yoğun olan hava kirliliği, yeni Gotik mimarinin Londralõlar nezdindeki garip ve ürkütücü görüntüsünü yoğunlaştõrmõş olmalõ. En azõndan dönemin günce ve romanlarõndan bunu anlõyoruz: Fotoğraflar George P. Landow, da cümle kapõsõ. 7

8 8

9 Street, William Morris ve Pugin gibi, tarihe ve geleneğe önem veren, aynõ zamanda çağõnõn kamuoyu üzerinde etkili insanlarõyla yakõn dosttu. Zanaat hareketinde William Morris ile birlikte yer almõştõ (Street in Morris ile yakõnlõğõ, el sanatlarõ hareketindeki yeri ve mimarisi ile tasarõmcõlõğõ arasõndaki ilişkiler için bkz. bu sitedeki Electronic Copies of Secondary Course Materials: Wainright). The Dilemma of Style adlõ kitabõnda J. Mordaunt Crook a göre Pugin, Victoria dönemi mimarisinin en temel özelliği olan üslûp ikilemini yaratan on dokuzuncu yüzyõl düşünürüydü. On dokuzuncu yüzyõl mimarisi, der Mordaunt Crook, eklektikti, çünkü mimarlar klasik ile yeniningelenek ile radikal icatlarõn arasõnda sõkõşõp kalmõş, seçim yapamaz durumdaydõlar. Dolayõsõyla, yapmadõlar ve eklektiği ürettiler. İkilem hissedilmesine yol açan ise Pugin in, mimarî kararlarõn salt estetik ya da teknik, pratik kararlar değil, ahlâkî seçimler oluşturduğu görüşüydü: Pugin took over Neo-Classical theories of design and applied them to Neo-Gothic construction. In other words, he functionalised a style which has previous been first decorative (Rococo Gothic) and then scenic (Picturesque Gothic) [...]. Pugin, in effect, created the dilemma of style. For it was Pugin who injected morality into architecture. As his Times obituary put it, It was [Pugin] who first showed us that our architecture offended not only against the laws of beauty, but also against the laws of morality. Ethical values had now replaced visual and associative values (ss ). [ ] his message [was] the moral superiority of Gothic [and he] caught exactly the radical, backward-dreaming, almost chiliastic mood of the [nineteenth century] (s. 68). Yine Mordaunt Crook, Pugin ve yandaşlarõ gibi klasikle diyalog içinde Gotiği uygulayanlarõn aksine, Gotiği kendi içinde ve saf tarzda benimseyenleri şöyle betimler (rogue: serseri; ahlâk dõşõ; kopuk): Its heroes [i.e., of Gothic design] were a group of stylistic eccentrics, architectural rogue elephants, most famously William Butterfield, E. B. Lamb, S. S. Teulon, F. T. Pilkington, E. Bassett Keeling, and Thomas ( Victorian ) Harris. What these six architects had in common was what musicians call attack : a commitment to originality at all costs; and a rogue elephant energy which smashed through all the barries of historicism. Their style was Modern Gothic, an eclectic cocktail based on the harshest, most primitive components of Anglo-Venetian and Early French. It was an attempt to combine medievalism and modernity, traditional forms and new materials, pointed arches and plate glass. And it was popular. Rogue architecture became the demotic gothic of the 1860s (s. 133). Ortaçağa ve Gotik tarza duyulan merak ve hayranlõk, dersin girişinden hatõrlayacağõmõz gibi, mimariyle sõnõrlõ değildi. Diğer alanlardan örnekleri tartõşmaya vaktimiz yok, fakat tasarõm alanõna girdiği için, 1851 fuarõnda yer alan aşağõdaki Ortaçağ şövalye zõrhõna bakmakta yarar var. Bu zõrhõn özelliği, on dokuzuncu yüzyõlõn ortaçağ zõrhõnõ yeniden yaratacak kadar tarihe meraklõ olmasõ değil, bu zõrhõn aslõnda ocak-soba-fõrõn işlevi gören bir aygõt olmasõdõr. Hatõrlanacağõ gibi, on dokuzuncu yüzyõlõn en popular edebî türü olan Gotik roman, korku ya da hayalet romanõydõ. Karanlõk (Gotik) kiliseler, mezarlõklar, Ortaçağ şatolarõ bu türün mekânlarõydõ. Mimariyi de ilgildendiren ilginç bir tarihsel örtüşme de on dokuzuncu yüzyõlda mezarlõklarõn ortaya çõkmasõdõr. Bu döneme kadar kilise avlularõ mezarlõk olarak kullanõlõr, ayrõ mezarlõk sahalarõ bulunmazdõ. Tabii, on dokuzuncu yüzyõlda ayrõ mezarlõklarõn kurulmasõnõ sanat-edebiyat-mimari alanlarõnda gelişen meraklarla değil, şehirlerde artan nüfusun cenazelerinin kilise avlularõna sõğmamasõyla açõklamak 9

10 gerekir. Fakat 1820 li yõllardan başlayarak, mezarlõk şirketleri doğmuştur. Bunlar, kârdan hissedarlara pay veren çok ortaklõ oluşumlardõ. Mimarî üslûplarõ, tabii, Gotikti. Yukarõda: Highgate Mezarlõğõ,

Brüksel in. Brussels architectural. Seyahat Travel Story

Brüksel in. Brussels architectural. Seyahat Travel Story Brussels architectural bloom No need to be an expert to appreciate Brussels Belle Epoque, the prolific era that saw a number of architectural masterpieces rise from the ground and transform the Belgian

Detaylı

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS COMENIUS Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Comenius Projesi Genel Bilgi Comenius Project General Information 1995 ten bu yana Avrupa Birliği, adını pedagog Johann Amos Comenius

Detaylı

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Architecture / Mimari : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later?

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later? Interview with Canan Tolon When you first started your profession what kind of goals and objectives did you have? Becoming a visual artist of professional standing never was a conscious decision. As a

Detaylı

Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc.

Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc. 1 Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc. İ s t a n b u l 2 0 1 3 2 3 4 5 Mimarlık mirasının değerini bilmek Appreciating the architectural

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 4 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 2 Romantizmin Merkezlerine Yolculuk A Trip to the Centers of Romance Yaza Hafif Başlayın A Light Start to the

Detaylı

Dan Graham. Dan Graham talks to Can Altay: Cities, Models, People. Dan Graham Can Altay Söyleşisi: Kentler, Modeller, İnsanlar

Dan Graham. Dan Graham talks to Can Altay: Cities, Models, People. Dan Graham Can Altay Söyleşisi: Kentler, Modeller, İnsanlar 62 D A N G R A H A M a a DAN GRAHAM 63 talks to Can Altay: Cities, Models, People DAN GRAHAM PROTOCINEMA DAKİ İLK KİŞİSEL SERGİSİ İÇİN İSTANBUL DAYDI. CAN ALTAY LA ŞİRKET ŞEHİRCİLİĞİNİ, DİKİZCİLİĞİ (VOYEURISM),

Detaylı

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Architecture / Mimari : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

Music Hall and House in Algueña MUCA. 40 mimari architecture. project detail. proje detayı

Music Hall and House in Algueña MUCA. 40 mimari architecture. project detail. proje detayı Algueña MUCA da Konser Salonu ve Evİ Music Hall and House in Algueña MUCA Derleyen / Prepared by : Heval Zeliha Yüksel, Mimar. Architect 40 Algueña, İspanya nın Alicante Bölgesi nde, iki bin nüfuslu, ekonomisi

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE SAYI / ISSUE 11 YIL / YEAR 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ G İ R İ Ş İ M L E R İ EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ HİERAPOLİS MÜZESİ HIERAPOLIS MUSEUM RODİN RODIN BİR KARYA KENTİ

Detaylı

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts çindekiler Contents Sayı: 286 / Nisan 2009 Issue: 286 / 2009 April 26 Sağlıkta mükemmellik tutkusu: Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Maslak Hospital: Passion for Perfect Health 30 Kartepe de bir kış

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE MARMARA YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 LIFE www.marmara.gov.tr MARMARA LIFE FROM NORTH TO SOUTH A ROAD STORY IN AFRICA KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354 TÜRSAB DERGİ 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Töreni 741 th Anniversary of Reunion International

Detaylı

Osmanlılarda idari makamların bulunduğu

Osmanlılarda idari makamların bulunduğu n MİMARİ / ARCHITECTURE Üniversiteye Bu Kapıdan Girilir This is the gate to enter university Türkiye de üniversite eğitiminin sembolü hâline gelen İstanbul Üniversitesi nin ana kapısı, zafer takı şeklindeki

Detaylı

Genel Yayın: 2550. 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54

Genel Yayın: 2550. 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54 B Genel Yayın: 2550 000 - SELCUKLUDAN CUMHURIYETE.indd 1 25.05.2012 16:54 TARİH / HISTORY APTULLAH KURAN SELÇUKLULAR DAN CUMHURİYET E TÜRKİYE DE MİMARLIK ARCHITECTURE IN TURKEY FROM THE SELJUKS TO THE

Detaylı

Follow the signs of trends and colours

Follow the signs of trends and colours Follow the signs of trends and colours 02 >> Binalar için yeni renkler ve DEKORLAR New colours and finishes for buildings İçindekiler Contents: 03 Renkli filmin geleceği The future of films 06 Renkliliğe

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ EKİM-KASIM-ARALIK 2011 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2011 SAYI 3 ISSUE 3 Yeni bir müzemiz oldu: GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ We have a new museum: Gaziantep Zeugma Mozaic Museum KÜLTÜRE ve SANATA CAN SUYU:

Detaylı

Lodos. maik armstrong

Lodos. maik armstrong Lodos maik armstrong içimdeki yosun yeşili sulara / içimdeki tehlikeli kıyılara / içimdeki siyah ışığa / seni bırakıyorum to moss green waters deep inside me / to dangerous waters deep inside me / to black

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

2017-277 Belediye Otobüs 20 x 26 cm.pdf 1 23.12.2014 11:01 CMY

2017-277 Belediye Otobüs 20 x 26 cm.pdf 1 23.12.2014 11:01 CMY 2017-277 Belediye Otobüs 20 x 26 cm.pdf 1 23.12.2014 11:01 C M Y CM MY CY CMY K FROM THE PRESIDENT OF THE UNION BAŞKAN DAN Recep Altepe Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

Public space versus individual space : Cities made of buildings or buildings made by cities

Public space versus individual space : Cities made of buildings or buildings made by cities ITU A Z VOL: 8, NO:2, 178-189, 2011-2 Public space versus individual space : Cities made of buildings or buildings made by cities Yüksel DEMİR Istanbul Technical University Faculty of Architecture, Istanbul,

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı