GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN"

Transkript

1 GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN Kanun No: 482 Kabul Tarihi: ( gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI VE KOMiSYON RAPORLARI Millet Meclisi S. Sayısı: 638

2 MLLET MECLiSi GDER VERGLER KANUNUNUN BÂZI MADDELER DETRL- MESNE VE BU KANUNA BÂZI HÜKÜMLER LÂVE EDiLMESiNE DAiR KANUN TASARISI VE MALYE, TCARET, TARIM, SANAY, ÇLER VE PLÂN KOMSYONLARINDAN SEÇiLEN DÖRDER ÜYEDEN KURULAN GEÇC KOMSYON RAPORU T. C. Babakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı: / MLLET MECLS BAKANLIINA Maliye Bakanlıınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlatırılan "Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin deitirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilave edilmesine dair kanun tasarısı" gerekçesiyle birlikte balı olarak sunulmutur. Gereinin yapılmasını rica ederim. smet nönü Babakan GEREKÇE çinde bulunduumuz plânla kalkınma devresinde ekonomik ve sosyal gelimemizin kilit noktasını geni ölçüde sanayilememiz tekil edecektir. Bu sebeple, sanayilemeye engel olmıyacak, bilâkis onu hızlandıracak tedbirler almamız zaruri bulunmaktadır. Bu tedbirlerden birisi de, sanayi ile çok yakından ilgisi bulunan Gider vergileri bakımından alınacak tedbirdir yılında daınık bir halde bulunan stihlâk vergileri ile bâzı hizmet vergileri, sistemletirilmek ve Muamele Vergisi problemi de realitelerimize uygun bir tarzda çözümlenmek suretiyle, Gider vergileri adı altında 6802 sayılı Kanunda toplanmıtı. Gider vergileri sisteminin mihverini stihsal Vergisi tekil etmektedir. Bu vergi, belli alanlardaki derlitoplu sınai ünitelere oturtulmu ve dolayısıyle mevzu ve ümul bakımından daraltılmı olmakla beraber, salam esaslara dayanmı olması sebebiyle gittikçe verimini arttırmıtır. Bununla beraber, 1957 yılındaki Gider vergileri reformu tam yapılamamıtır. Bu noksanlıı bertaraf etmek maksadiyle bir müddetten beri Vergi Reform Komisyonu bu konu üzerinde çalımalarına devam etmektedir. Ancak, Gider Vergileri Kanununda tatbikatla meydana çıkan önemli bâzı aksaklıkların düzeltilmesini bu çalımaların sonucuna talik etmek de mümkün bulunmamaktadır.bu sebeple ekonomimizin gerçekleri ve plânın finansmanı zarureti de göz önünde bulundurularak bu tasan hazırlanmıtır. Tasarının hazırlanmasını gerektiren sebepler madde sıralarına göre aaıda açıklanmıtır. 1. a) l inci maddenin (a) fıkrası, tasarının en önemli maddelerinden birisidir. Gider Vergileri Kanununa balı II numaralı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında kayıtlı taıtlar, saat

3 ler, ses cihazları ve levazımı ve fotoraf ve sinema makina ve malzemesi ithalde olduu gibi dâhilde de vergiye tabi bulunmaktadır. Aynı kanunun 4 ncü maddesinin a fıkrası ile, bu vasıta, alet, makina ve cihazların dâhilde tamu* ve montajb stihsal Vergisinden istisna edilmiti. Bu istisnanın tek artı, sözü edilen vasıta, alet, makina ve cihazların tamir ve montajında kullanılan esas ve yedek parçaların, ithalde veya imal ve istihsali dolayısiyle memleket dâhilinde vergiye tabi tutulmu olmasıdır. Esas ve yedek parçalardan her hangi birisinin vergisiz olması halinde istisna hükmü uygulanmıyor, yani vasıta, makina, alet veya cihaz vergiye tabi tutuluyordu. Bu mahzur göz önünde bulundurularak tarihli ve 210 sayılı Kanunun l nci maddesi ile, bahis konusu fıkra tadil edilmitir. Tadil edilmi hükme göre, memleket dâhilinde imal edilmi esas ve yedek parçalarla malzemenin maliyeti ile içilik toplamı, tamir ve montajı yapılan vasıta, alet, makina ve cihazın maliyetinin % 30 undan fazla deil ise, istisna hükmü uygulanacak, aksi takdirde uygulanmıyacaktır. Muaddel hükümle % 30 nisbetindeki had, tamir ve montaj haddi olarak kabul edilmi bu nisbetin üstüne çıkan hadler ise, vasıta, alet, makina ve cihaz imalâtı sayılmıtır. Ancak tamir ve montaj stisnası için böyle bir had kabul edilmesi demek, memleket dâhilinde imal olunan esas ve yedek parçalarla malzeme deerlerinin, vasıta, alet, makina ve cihazın maliyetinin daima bu haddin aaısında kalması demektir. Baka bir deyimle, sınai müesseseler istisnadan faydalanmak için memleket dâhilinde imal edilmi esas ve yedek parçalan kullantmyacak daima ithal malı parçalar kullanacaklar ve bu durum ise memleket sanayii aleyhine olacaktır. % 30 haddi yükseltilse bile memleket sanayii yine belli bir hadle kayıtlı kalacak ve dolayısiyle memleketimizde kombine imâlat yapan bir sanayi kurulamıyacaktır. Tamir ve montaj istisnasının bu mahzurları nazara alınarak, bu kere tasarının l nci maddesiyle, II numaralı tablonun 3, 4, S ve 6 nci pozisyonlarındaki vasıta, alet, makina ve cihazların memleket dâhilinde imal edilmi olanları tamamiyle vergiden istisna edilmitir. Sözü edilen eyanın dâhildeki imalât ve teslimatı bu suretle tamamiyle vergiden müstesna olacaına göre, bunların tamir veya montajının da bundan sonra artık stihsal Vergisi ile bir ilgisi kalmıyacaktır. b) Tasarının l nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun 4 üncü maddesinin (g) fıkrası deitirilmitir. Sözü edilen 4 ncü maddenin (g) fıkrası ile, çiniden mamul bâzı süs eyası vergiden istisna edilmitir. Fıkra metnindeki (çini) tâbirinin ümulü tatbikatta tereddütler dourduundan, bu tâbir yerine daha geni bir mâna taıyan (seramik) tâbiri kullanılmak suretiyle fıkranın deitirilmesi yoluna gidilmitir. 2. Tasarının 2 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin sonuna (m) fıkrası ilâve edilmitir. Bu fıkra ile eklenen hüküm hah iplii istisnası ile ilgilidir. Hah iplii istisnası, memleketimizde Muamele Vergisinin kabulünden itibaren çeitli suretlerle uygulanmı, bu tatbikat bazan, isabetli neticeler vermi, bazan da büyük ölçüde suistimallere yol açmıtır. Fakat bütün güçlüklere ramen hah sanayiinin memleketimiz için arz ettii özel önem gözönüne getirilirse meselenin, bu sahada sınırlı bir istisna hükmünün getirilmesi suretiyle çözümlenmesinin yerinde olacaı sonucuna vardır. Hah imali, millî bir sanayi olmak vasfı bir tarafa, geni i gücünü deerlendirmesi bakımından büyük bir önem taıdıı gibi ihracatta iddetli rekabete mâruz bulunan bir faaliyet koludur. Gerek bu sebeplerle, gerekse kaliteli halılar ile orta vasıftaki halılar arasında mevcut vergi yükü dengesizliini gidermek zarureti karısında bu sahada yeni bir istisna hükmüne yer verilmesi icabetmektedir

4 te bu mülâhazalar ile yeni gider vergileri reformunda, hah imalinde kullanılan ikibuçuk metrik numaraya kadar strayhgarn ipliklerinin, muayyen bir disiplin altında, stihsal Vergisinden müstesna tutulması öngörülmütür. 3. Gider Vergileri Kanununun 5 nci maddesinin (b) fıkrası ile; muharrik kuvvet kullanmıyan, çalıtırdıı içi ve çırak sayısı kendisi le birlikte üçü geçmiyen, tüccara ve istihsal Vergisine tabi imalatçılara ait iplikleri boyamıyan boyahaneler stihsal Vergisinden muaf tutulmutur. Bâzı hallerde gayet basit tesisleri ihtiva eden bu boyahanelerde iplikler üzerinde kasarlama da yapılmaktadır. Kanun hükmü ile muafiyet yalnız boyama yapan müesseselere verildiinden, kasarlama da yaptıkları takdirde bu basit boyahanelerin muafiyeti ortadan kalkmakta idi. Tasarının 3 ncü maddesi ile, bu basit boyahanelerde kasarlama yapılması hallerinde de muaflıın devam etmesi salanmıtır. 4. Tasarının 4 ncü maddesiyle, emsal satı bedelinin tâyininde, genel idare giderlerinden mamule düen hissenin maliyete katılması mecburiyeti ihdas edilmitir. Malûm olduu üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 275 nci maddesi, imal edilen emtiada maliyete girecek unsurları tâyin etmektedir. Bu maddenin 4 numaralı bendinde, genel idare giderlerinden mamule düen hissenin mamulün maliyetine katılması mükellefin ihtiyarına bırakılmıtır. Bu hüküm Gelir ve Kurumlar Vergileri bakımından bir mahzur tekil etmemekte ise de, Gider Vergileri Kanununa göre tâyin edilecek emsal bedelinin düük olarak tesbit edilmesine ve dolayısıyle vergi ayanına sebebiyet vermektedir. Bu mahzuru önlemek üzere tasarı ile sözü edilen hüküm sevk edilmitir. 5. Tasarının yeniliklerinden birini de umumi vergi matrahı olan satı bedelinden indirilecek unsurlar arasına cam ve seramik sanayiine mahsus olmak üzere bâzı giderlerin ithal edilmi ol ması tekil eder. öyle ki, tasarının 5 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun 16 nci mad desinin (e) iaretli fıkrasındaki diki ve nakı iplikleri ile ilgili hüküm kaldırılmı ve bunun yeri ne (e) iaretini taıyan fıkra ile her türlü cam ve cam eyanın tesliminde müstahsıllarm dekoras yon ve süslemeye ait dorudan doruya içilik ve malzeme giderleriyle sanatçı ücretlerinin satı bedelinden indirilmesi salanmıtır. Bu hüküm, porselenden sofra ve mutfak takınılan ile tuvalet ve süs eyalarının tesliminde de uygulanacaktır. Müstahsıllarm bu hükümlerden faydalanmaları için sınai muhasebe tutmaları arttır. Dekorasyon ve süsleme kavramına giren ileri Maliye ve Sanayi Bakanlıkları tâyin ve tesbit edeceklerdir. Yukarıda yazılan bu hükme tasanda yer verilmesinin sebebi udur: Bilindii gibi, dâhilde alınan stihsal Vergisinin cam sanayiine taallûk eden pozisyonu esas itibariyle Paabahçe ie ve Cam Fabrikasının müstehlike arz edilecek hale getirilen mamullerinin nihai safhasını kavramaktadır. Bu itibarla vergi yükü, meselâ tekstil sanayiinde olduu gibi bir bütün tekil eden stihsal Vergisi içinde hafifliyerek daılmamakta, ilk ve aynı zamanda nihai mamul olan madenin üzerinde kalmaktadır. Aynca bu sahada çalıan dier küçük iletmeler mamullerini dekorasyon ve süslemeye tabi tutmadan iptidai safhada teslim etmekte, bunlan satınalan ikinci el müstahsıllar ise vergiye tabi bulunmadıklan cihetle, yaptıklan dekorasyon ve süslemeden sonra tam mamul hale getirdikleri cam eyayı gayrimeru rekabet artlan içinde piyasaya arz etmektedirler. te bu rekabeti önliyerek vergilemede eitlii salamak maksadiyle, bu hüküm sevk edilmitir. 6. Tasanmn 6 nci maddesiyle, banka ve sigorta muameleleri Vergisi ile ilgili olarak bâzı ye ni istisnalar kabul edilmitir. a) Memleketimizde uygulama sahası yeni balamakta olan zirai sigortalarla ilgili bir istisna hükmü tevik maksadiyle tasanya konulmutur

5 b) Bundan baka iktisadi ibirlii Kalkınma Tekilâtının tavsiyesine uyularak nükleer riziko lara karı yapılan sigortalar için de ayrı bir istisna hükmü derpi edilmitir. c) Tasarının (m) iaretli fikrasiyle esnaf kefalet kooperatiflerinin, kefalet mektubu vermek suretiyle ortaklarına saladıktan kredilerden masraf karılıı adiyle aldıkları meblâlar, banka ve sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmi ve bu suretle bu kooperatiflerce esnafa daha ko laylıkla kredi temin edilmesi imkânı salanmıtır. 7. Nakliyat Vergisinde, belli bir i için kiralanmı bir taıtla kirabyana ait eya ve ahısların taınmasında vergi matrahının nakil vasıtası sahibine ödenen kira bedeli olduu kanunun 36 ncı maddesinde hükme balanmı ise de, böyle bir durumda vergi mükellefini tâyin eden bir hüküm mevcut olmadıından birçok ihtilâflar zuhur etmitir. Bu ihtilâfları bertaraf etmek üzere, bu cihet tasan ile açık bir hale getirilmitir. 8. Tasarının 8 nci maddesi ile dahilde abnan stahsal Vergisinde dahili sarfların ödeme süresi deitirilmektedir. Bilindii üzere, Gider Vergileri Kanununun ilk eklinde dahilî sarflarda ödeme süresi 3 ay olarak tesbit olunmutu. Bu hüküm, vücuda getirilen mamullerin satılarının gecikmesi halinde, bu mamullere balı Vasıtalı bir Verginin müstahsıllarca pein olarak ödenmesini intacetmekte ve bu da mükelleflerin likiditeleri ve kredi münasebetleri üzerinde aır baskılar yapmakta idi. Bilhassa tekstil sanayiine mahsus olan bu durum ikâyetlere yol açmı ve nihayet 210 saydı Kanunla dahili sarflara ait verginin ödenmesi, mamullerin satıına balanmak suretiyle düzeltilmek istenmi, fakat prensipte berrak olan bu düünce tatbikatta istenilen neticeyi vermemitir. Bunun sebebi vergili ilk maddenin satılan hangi mamulün bünyesinde yer aldıının teknik bakımdan ve muhasebe kayıtlan üzerinden tesbitine imkân bulunamamı olması ve tahsilat hükümlerinin durumdaki müphemiyetten dolayı uygulama kabiliyetinin za'fa uramı bulunmasıdır. te geçirilen bu tecrübeler göz önünde tutularak dahilî sarflann vergisinin esas itibariyle mükelleflerin disponibilitelerine balanmak suretiyle ödenmesi yoluna gidilmi ve her hal ve kârda bu ödeme gücünün dahilî sarf tarihine göre en fazla 6 ay içinde gerçeklemesinin mümkün olacaı düünülerek, mükelleflere sürelerini buna göre tâyin etmeleri imkânı da verilmitir. Tasarının 8 nci maddesinde bu esasın ileyi tarzı açık olarak belirtilmitir. Buna göre ödeme imkânının mamullerde satı tutarının ilk maddelerin matrah toplamına nisbeti derecesinde olabilecei kabul edilmi ve bu nisbet, bulunduu ayın tarh olunacak vergilerine uygulanmak suretiyle ödenecek verginin miktan tâyin olunmutur. Mükelleflere bir imkân bırakmak için ödenecek verginin satı bedelinin % 50'sini geçemiyecei bittabiî birikmi vergi borçlarını da amıyacaı ayrıca hükme balanmıtır. Mükellefler bu usul ile balı tutulmıyarak, yukanda da iaret olunduu gibi, isterlerse dahilî sarflarına ait vergilerini 6 aylık süre içinde ödiyebileceklerdir. 9. a) Akar yakıtlar; 187 sayılı Kanunla tarihinden itibaren motorine ait stihsal Vergisi kiloda 8, 5 kurutan 16 kurua, mazota ait istihsal Vergisi de kiloda 8 kurutan 16 ku rua çıkarılmı, gazyaına ait vergi ise 10 kuru olarak bırakılmıtı. Böylece motorine ait vergi arttırıldıı halde, gazyaına ait verginin olduu gibi bırakılmı olması neticesinde, fiyatı daha ucuz olan gazyaı talebinin artacaı ve gazyaının motorine karıtınlmak suretiyle istihlâk edilecei ve bundan millî ekonomimizin zarar görecei müahede edildiinden, gazyaının bir kilosundan alınan verginin 14 kuru artırılması suretiyle bu iki maddenin vergi hadlerinin birbirine yaklatınlması icabetmitir. Bundan baka plânın finansmanı için gelire olan ihtiyaç da nazara abnarak motorin ve mazotun vergilerinin kiloda 7 er kuru artırılması yerinde görülmütür

6 b) Sıvılandınlmı petrol gazı (L.P.G.): Yeniden vergi mevzuuna abnmı olan bu madde, ham petrolün tasfiyesi sırasında elde olunan bütan ve propan gazlarının tazyik altında sıvılandınlmı ekli olup tüpler içinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Elde olunan bilgilere göre, bir Kg. L.P.G. 3 m 3 havagazının kalorisini vermektedir. Bu durum ve L.P.G. nin havagazı ile rekabeti göz önünde bulundurularak bir kilosunun 5 kuru vergiye tabi tutulması uygun görülmütür. 10. Bu madde ile, plâstik ilk maddelere ait vergi nispeti % 30 dan % 40 a çıkarılmı ve bu arada pozisyon metni daha sarih hale getirilmitir. Malûm olduu üzere memleket dâhilinde imal olunan plâstik eya stihsal Vergisine tabi deildir. Sadece ilk maddesi vergiye tabi bulunan ve memleketimizde geni bir ekilde istihsal ve istismal edilmeye balanmı olan bu türlü eyaya ait ilk maddelerin bir vergi rezervi taıdıı nazara alınarak vergi nispeti yükseltilmitir. 11. Tasarının 11 nci maddesiyle l numaralı Tablonun 10 ncu pozisyonunda yapılan dei iklik, diki ve nakı iplikleri üe ilgilidir. Diki ve nakı iplikleri üzerinde yapılan sarma ii bitim iidir. Memleketimizde diki ve nakı ipliklerini kombine halinde imal eden fabrikalar mevcudolduu gibi münhasıran sarma ameliyesi yapmak suretiyle piyasaya diki ve nakı iplii çıkaran küçük müesseseler de vardır. Ekseriyeti tekil eden bu küçük müesseseler vergiden kaçınmak suretiyle büyük müesseselerle rekabette bulunmaktadırlar. Bu durum nazara alınarak % 30 olan diki ipliklerinin vergi nisbetinin % 18'e indirilmesi ve bundan baka kanunun 16 ncı maddesinin (e) iaretli fıkrasının kaldırılması ve l numaralı tablonun 10 ncu pozisyonuna diki ve nakı ipliklerini, makara mukavva ve benzerlerine sarılması iinin vergi dıında olduuna dair bir (F) fıkrası ilâve edilmesi yerinde görülmütür. 12. Itriyat ve tuvalet maddeleri: Evvelce Gider Vergileri Kanununa balı IV numaralı Tablonun 210 sayılı Kanunla deiik 13 ncu pozisyonu gereince, bu maddelerin sadece ithalleri vergiye tabi bulunmakta memleket dâhilinde imal ve teslim olunanlar vergi konusuna girmemekte idi. Lüks mahiyet arz eden bu maddelerin, dâhilde imal olunanlarının da vergiye tabi tutulması uygun görüldüünden tasarının 12 nci maddesi ile sözü edilen maddeler birinci tablonun ümulüne alınmı ve bunlardan tuvalet sabunlarının % 15, dierlerinin ise % 30 nispet üzerinden vergilendirilmesi cihetine gidilmitir. 13. Gümrük Giri Tarife Cetvelinin 25 nci fasbndaki kükürt toprak, ta alçı v.s. gibi made ni mustahsallar kanuna balı IV numaralı Tablonun 13 ncu pozisyonu gereince ithalde alınan stihsal Vergisine tabidir. Tasarının 13 ncu maddesiyle sözü edilen maddelerin mamullerinin de vergiye tabi tutulması derpi edilmitir. Bundan baka, bu tasarının 12 nci maddesiyle Gümrük Giri Tarife Cetvelinin 33 ncu fashndaki itriyat ve tuvalet maddeleri dâhilde alınan stihsal Vergisine de tabi tutulmu fakat bu maddelerden gülyaı, gülsuyu, kekikyaı, kolonya, losyon ve di macunlan dahili verginin mevzuu dıına bırakılmıtır. Aynı maddelerin ithallerinin vergi dıında kalması doru görülmediinden IV ncu Tablonun 13 ncu pozisyonu bu hususu sahyacak ekilde kaleme alınmıtır. 14. Tasarının 14 ncu maddesi kaldırılan hükümlere aittir. 15. Tasarının geçici l nci maddesiyle bu kanunun yürürlüe girdii tarihe kadar dahili sarf larla ilgili birikmi stihsal Vergisi borçlarının kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren 6 ay içinde ödenecei derpi edilmitir. Geçici 2 nci madde mûtat stok maddesidir. 16. Tasarının 15 ve 16 ncı maddeleri ise mûtat yürürlük ve yürütme yetkisi maddelerinden ibarettir

7 GEÇC KOMSYON RAPORU Millet Meclîsi Geçici Komisyon Esas No: 1/628 Karar No: Yüksek Bakanlıına tarihli ve "6802 saydı Gider Vergileri Kanunun bazı maddelerinin deitirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı" Maliye Bakanlıı temsilcilerinin de itiraki ile görüüldü. Komisyonumuz çalımalarında Devlet Plânlama Tekilâtının, Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliinin evvelce alınmı olan mütalâa ve görüleri de göz önünde bulundurulmutur. Gerekçesinde de belirtildii üzere, Hükümet tasarısı ile, Gider Vergiler Kanunu tatbikatında görülen ve Vergi Reform Komisyonunca yapılmakta olan çalımalar sonusuna taliki mümkün olmıyan önemli bazı aksaklıkların giderilmesi ve plânının finansmanı maksadı güdülmektedir. Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonunda, Hükümetçe tasarının sevk edilmesi yerinde görülmü ve aaıda açıklanan bâzı deitirmelerle tasan kabul edilmitir. 1. Tasarının l nci maddesinin (a) fıkrası ile, Gider Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin (a) iaretli fıkrasındaki, memleket dâhilinde imal olunan bâzı vasıta, makine, alet ve cihazlara ait montaj ve tamir istisnası kaldırılmakta, sözü edilen vasıta, makine, alet ve cihazlar tamamıyle vergiden istisna edilmektedir. Kanundaki montaj ve tamir istisnasının, memleketimizde halen kurulu safhasında bulunan montaj sanayiinde yerli madde ve malzeme kullanılmasını önledii müahede edildiinden, komisyonumuzca, bu istisnanın kaldırılarak, bu sahaya tam bir muafiyet verilmesi yerinde görülmü ve aynca Hükümet tasarısının aynı maddesi ile, Gider Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin g fıkrasındaki, tezyinli yerli çinilere ait istisnanın temil edilmesine dair olan hüküm de aynen kabul edilmitir. 2. Hükümet tasarısının ikinci maddesinde, 2,5 metrik numaraya kadar olan (2,5 dâhil) strayhgarn ipliklerinin, yani hah imalinde kullanılan kalın yün ipliklerinin bâzı artlarla istihsal vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir. Gerekçede, memleketimizde hah sanayiinin özel bir önem taıdıı ve i gücünü deerlendiren ve ihracatta iddetli bir rekabete mâruz bulunan bir faaliyet kolu olduu ve bundan baka kaliteli halılar ile orta vasıftaki halılar arasında vergi yükü bakımından bir dengesizliin mevcudolduu ve bu sebeplere binaen istisnanın getirildii belirtilmektedir. Filhakika, hah sanayii memleketimiz için özel bir önem taımaktadır. Ancak, bu istisna hükmü, vergi kaybına sebebiyet verecek geni bir kapı açmaktadır. Nitekim, Gider Vergileri Kanunundan evvel yürürlükte bulunan 3843 saydı Muamele Vergisi Kanunu de de hah ipliklerine bir muafiyet tanınmıtı. Fakat bu muafiyet hükmü, tatbikatta mühim vergi kayıplarına sebebiyet vermitir. Zira, iplik imal eden bir müessesenin, aynı maddeden ne kadar vergiye tabi iplik, ne kadar vergiden muaf iplik imal ettiini tâyin etmek mümkün deddir. Vergiye tabi ipliklerde kullandan yünün, vergiden muaf ipliklerde kullandıının deri sürülmesi mümkündür. Muamele Vergisi Kanunu tatbikatında bu gibi olaylar çok görülmütür. Ve bu sebepledir ki, Muamele Vergisi Kanunu kaldırdıp yerine Gider Vergisi ikame edildii zaman, Gider Vergileri Kanununda halı iplikleri için bir istisna kabul edilmemitir

8 Tasanda, muafiyet bâzı artlara balanmakta ise de, bu artların da vergi kaybına mâni olacaına komisyonumuz kaani bulunmamaktadır. Dier taraftan, Gider Vergisine tabi dier maddelerde olduu gibi, hah veya hah iplii ihracı halinde, Gider Vergileri Kanununda muafiyeti veya vergi iadesini salıyan geni hükümler vardır. Ayrıca söz zamanlarda yürürlüe giren ve 261 sayılı "hracatı gelitirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair Kanun" gereince de hah ihracatı geni mikyasta tevik edilmektedir. Bu mülâhazalarla hah ipliklerinin vergiden istisna edilmesine dair olan 2 nci maddenin tasandan çıkarılması komisyonumuzca yerinde görülmütür. 3. Tasannın 3, 4 ve 5 nci maddeleri, yukarda belirtilen deitirme sebebiyle, 2, 3 ve 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmitir. 4. Tasannın 6 nci maddesi, 5 nci madde olarak ve bu maddenin m iaretli fıkrası deitiril mek suretiyle kabul edilmitir. Tasanda sözü edilen (m) fıkrasında, esnaf ve kefalet kooperatiflerinin ortaklanna temin ettikleri krediler dolayısıyle bunlardan masraf karılıı adı ile aldıklan paraların Vergiden istisna edilmesi öngörülmektedir. Esnaf kefalet kooperatiflerinin, Türkiye Halk Bankası ile ortaklan arasında yaptıklan tavassut dolayısiyle, sadece ortaklamadan masraf karılıı adı ile aldıklan paralann vergiden istisna edilmesi kâfi deildir. Asıl önemli olan, Türkiye Halk Bankasının, sözü edilen kooperatifler vasıtasıyle esnaf ve sanatkârlara verdii kredilerin vergiden istisna edilmesidir. Esnaf ve sanatkârların bu yoldan aldıklan kredilerin, tanm kredilerinde olduu gibi, vergiden istisnaiyetini ve dolayısıyle bunlara ucuz kredi salanmasını yerinde gören komisyonumuz, sözü edilen kredilerin de vergiden istisna edilmesini yerinde görmü ve fıkra ona göre deitirilmitir. 5. Tasannın 7 ve 8 nci maddeleri, 6 ve 7 nci maddeler olarak deitirilmek suretiyle aynen kabul edilmitir. 6. Tasannın 9 ncu maddesi, 8 nci madde olarak ve metinde zikredilen kanunun tarih ve numarasında bir tabaj hatası yapıldıı görüldüünden ve bu hata düzeltilmek suretiyle kabul edilmitir. Tasannın en önemli maddesi olan bu madde üzerinde komisyonumuz etraflı bir ekilde durmutur. Gider vergileri tadil tasansı ile gaz ve motorine ait stihsal Vergisinde yapılan zammın ilk gerekçesi muhakkak ki kalkınma plânının ihtiyacı bulunan finansman imkânlarının salanması tekil etmektedir. Ancak derpi edilen bu zamlar, akaryakıt konusunda karılaılan bâzı ekonomik meselelerin hâl tarzlanna uygun dümektedir. A) Gazyaına zam yapılmasını zaruri kılan sebepler unlardır. 1. Benzin ve gazyaı tüketim talebi ile istihsal imkânları arasındaki dengesizlik: Son zamanlara kadar, bütün petrol ihtiyacı mamul halde ithalat yolu ile temin edilirken, 1962 ve 1963 yılından itibaren tasfiyehanelerin kurulmasiyle, durum tamamen deimitir. Bugün ithal edilen ve yerli ham petrolü iliyen bu rafineriler, genel olarak mamul petrol ihtiyacını karılamakta, ancak gazyaı ve özel petrol ürünleri ithal olunmaktadır. Memleketimizde istihsal olunan ve ithal edilen ham petrolde, gaz muhtevası mahdudolup, bunlardan çıkarılması mümkün gazyaı miktan belli bir nisbeti amamaktadır

9 yılında ilenen ham petrol: Ton % Yerli ham petrol ithal malı ham petrol de elde olunan ürünler : Cinsi Toplam Ton L.P.G ,5 Benzin ,8 Gaz ,2 Motorin ,2 Fuel-Oil ,6 Asfalt ,6 Solven ,1 Memleketteki rafinerilerle, yukarda gösterilen % 11 nisbeti üstünde, gazyaı istihsali mümkün olmamaktadır Yani, dier petrol ürünleri yerine, gazyaı istihsalinin daha fazla artırılmasına teknik bakımdan imkân yoktur. Tüketim durumuna gelince: Gazyaının memleketteki sarfiyatı, yıldan yıla belli bir nisbet dâhilinde anmakta olup, son olarak 1963 yılında evvelki yıllara nazaran görülmemi bir yükseli kaydetmitir. (3) Gazyaı tüketimi (Ton) Tüketim Yıllar miktarı Artı Artı % % % % 13 Görülüyor ki, istihsalin muayyen bir seviyede kalmasına ramen, Gaz tüketimi süratle artmaktadır. Bu devamlı ve bilhassa son yıldaki görülmemi artı, memleketin istihsal imkânlarım atıından, büyük miktarda gaz istihsalini zaruri kılmaktadır. Gaz sarfiyatındaki süratli artıın dier bir sonucu da, benzin yerine ikame olunmak suretiyle, benzin tüketimini düürmesidir. Benzin sarfiyatındaki artıın birdenbire gerilemesi aaıdaki tabloda açıkça görülmektedir. (4) Benzin tüketimi (Ton): Yular Tüketim Artı Artı %

10 (5) 1963 yılı benzin - gaz - motorin üretim ve tüketim durumu (Ton) : stihsal stihlâk Cinsi Üretim Tüketim fazlası fazlası Benzin Gaz Motorin Benzin tüketiminin dümesi ile ton istihsal fazlası vücûda geldiinden, 1963 yılında benzin ihraa meselesi ile karılaılmıtır. Bu durum ise beynelmilel fiyatlar karısında memleketimiz için zararlı sonuçlar dourmutur. Nitekim gaz ve benzindeki üretim ve tüketim arasındaki bu ahenksizlik, 1963 yılında ton gaz ithalini, aynı zamanda ton benzin ihracatı yapılmasını gerektirmitir. Gaz ithalâtı kilosu 32.9 kurutan, benzin ihracatı 16.8 kurutan yapılmıtır. Ham petrolün 15 kurutan ithal olunduu nazara abnırsa, bu muamelenin ne kadar zararlı olduu görülür. Gaza zam yapılırken, varidat temini maksadının hemen yanında, gazın tüketimi talebindeki süratli artıın önlenmesi, tüketimin istihsal imkânlarına indirilmesi, böylece gaz ithali ve benzin ihracı gibi memleket ekonomisi için zararlı bulunan bir yola gidilmemesi amacı yer almaktadır. Bu maksadı temin edebilmesi, yani tüketimi daraltabilmesi için gaza yapılan zammın, motorine yapılacak zamma nazaran yüksek olması öngörülmütür. 2. Gaz ve motorin fiyatlan arasındaki dengesizliin izale edilmesi: Bütün memleketlerde, tüketim taleplerini istihsal ekil ve artlarına uydurmak için, gaz fiyatlan daima motorin fiyatlarına nazaran yüksek tutulmu ve gaz talebi daraltılmak istenmitir. (6) Muhtelif memleketlerde gaz - motorin fiyatlan (Litre - Kuru): Memleket Gazyaı Motorin Avusturya 93,1 78,2 talya 118,6 108,- Belçika 64,6 49,5 Lüksemburg 66, 47,6 Hollanda 47,7 38,6 Türkiye'de ise, durum tamamen aksine olup, motorine nazaran gaz ucuzdur. Halbuki istihsal maliyeti itibariyle gazın daha pahalı olması icabetmektedir. Bu anormal durum, 1963 yılında yapılan zam ile ortaya çıkmıtır. (7) Memleketimizde gaz - motorin ana depo fiyatlan (vergili - st): Gaz Motorin Yıl Kg/Kr. Fark Kg/Kr. Fark ,70-63, ,46 1,76 75,26 12,15 Petrol ürünleri arasında en kıtı ve dünya pazarlarında motorine nazaran pahalı olan gazın motorine kıyasla ucuz hale gelmesi bâzı mahzurlar dourmaktadır. Bir kere, yukarda belirtildii gibi, motorin ve benzin yerine kullanılmaya balanmak suretiyle, tüketimi süratle artmı ve istihsal imkânlarına nazaran dengeyi bozmutur

11 kinci olarak, gaz motorine karıtırılmaya balanmıtır. Yukarda gazın tüketiminde 1963 yılındaki anormal artıın, bakaca bir âmil bulunmadıına göre bu vakıaya izafe etmekten baka izah tarzı yoktur. Bu noktadan hareket olunursa, 1963 yılındaki % 13 artıın, % 8 i normal artı, kalan % S i motorine karıtırılan gaz tüketimi olduu sonucuna vardır. Bu yolda sarf edilen gazın miktarı ise (51 000x5/13=20 000) ton civarında olmak lâzım gelir. Gaz - motorin kanımı dizel motorlarında kullanılmakta olup, u teknik mahzurlara sebebolmaktadır. Karıık yakıt motorun ömrünü kısaltmaktadır. Aynca yakıt sarfiyatını normalin istünde arttırmaktadır. Üçüncü olarak: Fiyat düüklüü sebebiyle, gazın kullanılması zaruri bulunmıyan mahallerde kullanılmasının gelitii malûmdur. Dier mahzurlar mevcudolmasa bile, maliyeti yüksek,temini döviz sarfını gerektiren bir metam, kıymeti ile mütenasip bulunmıyan mahallerde, gayriiktisadi olarak kullanılması vakıası, ekonomimiz için balı baına bir zarar kaynaı tekil etmektedir. Aynca, taammüm etmesi arzu edilen ve plânda bilhassa öngörülen linyit üretim ve tüketiminin artırılması hususu, gaz bugünkü fiyatta bırakıldıkça katiyen gerçekleme imkânı bulamıyacaktır. Halbuki, bu problem memleket ekonomisi ve ormancılıı bakımından birinci derecede önem ta- ımaktadır. Gaz fiyatına yapılacak zam, aynı zamanda - plânın öngördüü hedefi salayacak niteliktedir. 3. Sarf mahalleri itibariyle, zamdan müteessir olacak ve vergiye mütehammil bulunmıyan köy ve kasaba halkının tenvir maddesi olarak kullanılan gaz yaı miktarı umumi sarfiyatın an cak 1/10 unu tekil etmektedir. Bu miktar gaza isabet eden vergi miktarı yılda cem'an 7 mil yon lira civannda bulunduu göz önüne alınırsa, gaz kullanan 3 milyon köylü ailesine yükledii verginin cüzi olduu görülecektir. Dier sarf yerleri, vergiden fazlası ile müteessir olacak mahi yette bulunmamaktadır. 4. Devlet Plânlama Tekilâtının Petrol Sanayii ve problemlerine dair yaptırdıı l Kasım 1963 tarihli incelemede, aynı mahiyetteki gerekçelerle gazyaı fiyatının artırılması sonucuna va rılmı bulunulmaktadır. B) Motorin fiyatına zam yapılmasını gerektiren sebepler; 1. Motorin - benzin tüketimi ve üretim dengesizlii yukarda (a/1) kısmında gösterilen (5) nolu tabloda belirtildii üzere, 1963 yılında motorin istihsali tüketimi karılayamaz olmutur. stihsal noksanı ton bu yıl için stoklarla karılanmı bulunmaktadır. Yıllar itibariyle motorin sarfiyatı incelenirse devamb bir artı karısında kalındıı görülür. Yular Motorin sarfiyatı (Ton) Nitekim nakil vasıtalarında benzinle iliyenler yerine motorinle iliyenlerin tercih edildii, ithalât rakamlarından ve memleketteki montaj fabrikalarının imalât programlarının tetkikinden açıkça anlaılmaktadır. Yukarda iaret edildii üzere 1963 yılında motorin üretimi tüketimi karıüyamamıtır. Motorin tüketiminin bu hızlı inkiafı karısında, ileriki yularda istihsal noksanının pek büyük mik

12 tarlara varacaı muhakkak gibidir. Bu durumda, motorinin yerli istihsal imkânları sabit bir nisbet dâhilinde cereyan edeceinden, yakın bir istikbalde, gazyaındaki gibi yine motorin ithalatı yapılması zarureti kendini gösterecektir. Görülüyor ki motorinin tüketim ve üretimi arasında da, istihsal imkânlan bakımından bir dengesizlik ortaya çıkmaktadır. Bugünkü durumda, fazla ham petrol ithal ederek, motorin ve gaz istihsalini arttırmak petrol sanayiinin teknik zarureti olarak fazla benzin istihsalini gerektirmektedir ki, bunun ihracolunması da yukarıda belirtildii gibi, memleket ekonomisi bakımından çok zararlı sonuçlar dourmaktadır. Böyle olunca, akar yakıt konusunda karılaılan güçlüklere hal çaresi olarak, gazda olduu gibi motorinde de istihlâki daraltmaya matuf tedbirlere bavurulması hususu kalmaktadır. Bu ekilde, motorin fiyatının yükseltilmesi sonucu, tüketim talebi bir nebze daralacak ve böylece istihsal imkânlarımız seviyesine intibak etmi olacaktır. Motorine yapılan zam ile, varidat temini endiesi yanında memleketin akar yakıt konusunda karılatıı bu problemlerin vergi yolu ile düzenlenmesi maksadı takibedilmi bulunmaktadır. Motorin fiyatına yapılan 7 kuruluk zam ile nakliye ücretlerinde görülecek yükseli, pek cüzi ve mahdut kalacaı cihetle, umumi fiyat seviyesinde her hangi bir tesir husule getirmiyecei de muhakkak gibidir. Nitekim yapılan genel bir hesapla, meselâ Ankara-stanbul gibi 450 kilometrelik uzun birmesafede yapılan bir nakliyatta, zammın yolcu baına Kr. yük nakliyatında kilo baına 8-10 santim ücret yükseliine sebebiyet verecei tesbit olunmutur. 2. Demiryolları ve karayolları arasında, vergi dolayısıyle tahaddüs etmi bulunan, rekabet eitsizliinin kaldırılması: Bilindii gibi Devlet Demiryolları daresi, yaptıı yük ve yolcu nakliyatı üzerinden Nakliyat Vergisi isimli vasıtalı bir vergi ödemektedir. Halbuki motorlu taıtlarla yapılan nakliyat ise bu nevi bir vergiye tabi deildir. Devlet Demiryollarını mükül duruma sokan bu vergi eitsizliini telâfi etmek bir zaruret olarak kendini göstermektedir. Motorlu taıtlarla yapılan nakliyatı, Nakliyat Vergisiyle teklif etmek bugünkü artlar altında, son derece mükül ve hattâ tatbik imkânsızlıı mevcuttur. te, motorine yapılan zamla, aynı zamanda bahis konusu rekabet artlan eit hale konulmu olacaktır. 7. Tasarının 10, 11 ve 12 nci maddeleri, 9, 10 ve 11 inci madde olarak aynen kabul edil mitir nci madde komisyonumuzca ilâve edilmitir. Komisyonumuzca 9 ncu madde olarak kabul edilen Hükümet tasarısının 10 ncu maddesi ile, plâstik ilk maddelere ait vergi nisbetinin % 30 dan % 40 a çıkarılması ön görülmektedir. Tasan ile bu ilk maddelere ait vergi nisbeti yükseltilmekte ise de, kanuna balı IV numaralı tabloda yer alan bu ilk maddelerden mamul eyanın vergi nisbeti olduu gibi bırakılmıtır. Bilindii üzere, Gider Vergileri Kanununa balı I numaralı tabloda ilk maddeler, IV numaralı tabloda ise mamul maddeler yer almıtır. Mamul maddelerin ise yalnız ithalleri vergiye tabidir. Kanunda ilk madde ve bunların mamullerinin kıymetleri arasındaki farklılık nazara alınarak, mamul maddelerin vergi nisbeti ilk maddelere nisbetle biraz düük tutulmutur. Filhakika kanunun mer'i hükümlerine göre plâstik ilk maddenin vergi nisbeti % 30, mamullerinin ise % 25 tir

13 Tasan ile plâstik ilk maddelere ait vergi nisbeti % 40 a çıkarıldıı halde, mamullerin vergi nisbetinin % 25 olarak kalması bu muvazeneyi bozacaktır. Bundan baka, mamullerin vergi nisbetinin olduu gibi bırakılması, ithal malı plâstik mamulleri, yerli plâstik mamullere nisbetle avantajlı duruma getirecektir. Bu mülâhazalara binaen, Komisyonumuz, tasanya ekledii 12 nci madde ile plâstik mamullere ait vergi nisbetinin de % 35 e çıkanlmasını yerinde görmütür. 9. Tasannın 13 ve 14 ncü maddeleri aynen kabul edilmitir. 10. Tasarının geçici l nci maddesinde, Gider Vergileri Kanununun 49 ncu maddesi gere- ince.aym kanunun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı ekilde teslim edilmi maddelere ait birikmi vergi borçlarının 6 ay içinde ödenecei ön görülmektedir. Komisyonumuz bu 6 aylık süreyi kısa bulmutur. Zira, büyük vergi borçlan birikmi mükellefler bu kısa müddet içinde vergilerini ödemiyecek duruma düebilirler. Bu cihet göz önünde bulundurularak komisyonumuz sözü edilen maddeyi deitirmitir. Deiik maddeye göre, mükellefler, birikmi vergi borçlarını be eit taksite ayıracaklar, ilk taksiti bu kanunun yayımı tarihinden 2 ay sonra, dier 4 taksit ise, ikier ay ara ile ödiyeceklerdir. Bu suretle süre 10 aya çıkarılmı bulunmaktadır. 11. Tasarının geçici 2 nci maddesi ile 15 ve 16 nci maddeleri aynen kabul edilmitir. Öncelik ve ivedilikle görüülmesine karar verilen kanun tasansı Yüksek Meclisin tasviplerine arz olunur. Bakan Bakanvekili Sözcü - 146

14 HÜKÜMETiN TEKLiFi GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN TASARISI MADDE sayılı Gider Vergileri Kanununun tarihli ve 210 sayılı kanunla deiik 4 ncü maddesinin (a) ve (g) fıkraları aaıdaki ekilde deitirilmitir. Bâzı vasıta, alet, makine, cihaz ve malzeme: a) II nci tablonun 3, 4, 5, ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, alet, makine, cihaz ve malzeme (gramafon plâkları hariç) Tezyini seramik eya: g) Vazo, duvar tabaı ve heykelcik gibi seramikten mamul süs eyası. MADDE 2. Aynı Kanunun 4 ncü maddesinin sonuna aaıdaki (m) fıkrası eklenmitir: Vergiden müstesna halı iplikleri: m) I Hah imâlinde kullanılmak üzere teslim edilen iki buçuk metrik numaraya kadar (2,5 dahil) strayhgarn iplikleri vergiden müstesnadır. Bu istisna, Kurumlar Vergisine veya beyan esası üzerinden gelir vergisine tabi olup hah imal eden veya ilk maddesini vererek hah imâl ettiren müesseselere ve aynı konu ile itigal eden kooperatiflere, ceza ve ıslah evleri atelyelerine yapılan teslimler hakkında uygulanır. II Müstahsıldan vergisiz hah iplii satın almak veya kendi imal ettikleri iplikleri hah ima linde kullanmak istiyen yukarıda l nci bendde yazılı müesseseler, bulunduktan yerlerin Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından özel bir muaflık belgesi alırlar ve bunu aynı yerin Vergi Dairesine tasdik ve tescil ettirirler. Muaflık belgesinin ekil ve muhteviyatı ile ne tarzda kullanılacaı Maliye Bakanlıınca düzenlenir. Vergiden müstesna iplik teslimleri muaflık belgesi sahiplerine yapılır. Bu nevi teslimlerin satı faturalarında, alıcının kimlii ile muaflık belgesinin yeri ve numarası ayrıca gösterilir ve imzası alınır. Vergisiz hah iplii satınalanlar, veya kendi imal ettikleri iplikleri hah imalinde kullananlar, muaflık belgesini aldıkları ticaret odası, veya ticaret ve sanayi odasına, her takvim yılı sonunda, bu iplikler hakkında hesap verirler. Buna riayetsizlik halinde muaflık belgesi hükümsüz sayılır. Vergisiz hah iplii teslim eden müstahsıllar, stihsal Vergisi beyannamesinde veya teslim tarihi itibariyle beyanname verme süresi içinde verecekleri ek bir beyannamede bu teslimlerinin miktar ve tutan ile alıcının kimliini, adresini ve muaflık belgesinin yeri ve numarasını aynca göstermek suretiyle bildirirler. III Yukarda l nci bend gereince vergisiz olarak satınaldıklan iplikleri hah imalinde kullanmıyarak her ne suretle olursa olsun satan veya baka bir maksat için kullananlar bu ipliklerive vergisini satı veya kullanma tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine beyan et meye ve vergisini ödemeye mecburdurlar. Bu halde vergi, mahn müstahsıldan teslim alındıı ta rihe göre kanuni ödeme süresinin sona erdii tarihten itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Bu mecburiyete riayetsizlik halinde vergi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil olunur

15 MADDE 3. Aynı kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrasına aaıdaki hüküm eklenmitir. (Bu boyahanelerde, iplikler üzerinde aynı artlarla kasarlama ileri yapılması halinde de muaflık devam eder.) MADDE 4. Aynı Kanunun 15 nci maddesine aaıdaki ftkra eklenmitir: Bu Kanunun 14 ve 15 nci maddelerine göre emsal satı bedelinin tâyininde Vergi Usul Kanununun 275 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereince genel idare giderlerinden mamule düen hissenin maliyete katılması mecburidir. MADDE 5. Aynı Kanunun 16 nci maddesinin (e) fıkrası ile bu maddeye 210 sayılı Kanunla eklenen fıkra kaldırılarak yerlerine aaıdaki fıkralar konulmutur. e) Her türlü cam ve cam eyanın tesliminde sınai muhasebe tutan müstahsıllann ödedikleri dekorasyon ve süslemeye ait dorudan doruya içilik ve malzeme giderleri ile sanatçı ücretleri, (Bu hüküm porselenden sofra ve mutfak takımlarının, tuvalet ve süs eyalarının tesliminde de uygulanır. Dekorasyon ve süsleme kavramına giren ileri tâyin ve tesbit etmeye Maliye ve Sanayi Bakanlıkları yetkilidir.) f) Vergi matrahının emsal satı bedeli veya ücret olması hallerinde de bu madde hükümleri uygulanır. MADDE 6. Aynı kanunun 29 ncu maddesine aaıdaki (k), (1) ve (m) fıkraları eklenmitir: k) Biçilmemi veya toplanmamı her türlü tanm mahsulleriyle tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısıyle alınan paralar, 1) Nükleer rizikolara karı yapılan sigortalar dolayısıyle alınan paralar. m) Esnaf kefalet kooperatiflerinin kefalet mektubu vermek suretiyle ortaklarına temin ettikleri krediler dolayısıyle bunlardan masraf karılıı adıyla aldıkları paralar. MADDE 7. Aynı Kanunun 36 nci maddesine aaıdaki fıkra eklenmitir: Belli bir i için kiralanan taıtlarla kiralayana ait eya ve ahısların taınmasında vergi mükellefi taıt sahibidir. MADDE 8. Aynı kanunun 210 sayılı Kanunla deiik 49 ncu maddesinin dahili safların ödeme süresi ile ilgili dördüncü fıkrası aaıdaki ekilde deitirilmitir. Gider Vergileri Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı ekilde teslim edilmi maddelerin genel esaslara göre aylık olarak tahakkuk ettirilmi vergileri, bu maddelerden vücuda getirilmi vergiye tabi olmıyan mamullerin satıtan ile irtibatlandırmak suretiyle ve bu mamullerin satıldıı ayı takibeden ayın 15 nci günü akamına kadar aaıdaki esaslara göre hesaplanarak ödenir: a) Vergiye tabi olmıyan mamullerin satıldıı ay içindeki satı bedelleri toplamı aynı ay so nuna kadar iletmede sarf edilen vergiye tabi maddelerin matrah toplamına nisbet edilir. O ay içinde vergiye tabi madde sarf edilmi ise nisbet yüzde yüz olarak nazara alınır. b) Bulunan nisbet vergiye tabi maddelerin aynı ay sonuna kadar tahakkuk ettirilmi vergile rin toplamına uygulanır. Bu uygulama sonunda bulunan mebla o ayın ödenecek stihsal Vergisi miktarıdır. c) Yukarıdaki fıkralara göre bulunan ödenecek vergi miktan hiçbir zaman satı bedelinin % 50 sini aamıyacaı gibi mükellefin o aya kadar birikmi vergi borçlan toplamını da geçemez

16 d) Veresiye satılarda bu satıların bedelleri tahsil edildikleri ayın satı tutarlarına eklenir. u kadar ki, bu bedellerin satı tutarlarına eklenme süresi vergiye tabi olmayan malın teslimini takibeden aydan itibaren 6 ayı geçemez. e) Vergilerini yukarıdaki esaslara göre ödeyen mükellefler vergiye tabi olmıyan mamullerine ait satı bedellerini o ayın beyannamesinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. steyen mükellefler iletme için teslimlere ait vergilerini yukarıdaki ödeme usulüne balı olmıyarak bu teslimlerle ilgili beyannamenin verildii ayı takibeden altına ayın sonuncu günü ak- amına kadar ödeyebilirler. Bu usulü seçenler, keyfiyeti oldukları vergi dairesine bildirmeye ve birikmi vergi borçlarını talepte bulunduktan ay içinde ödemeye mecburdurlar. Yeniden nispî usulü seçenlerin birikmi vergi borçlan hakkında seçtikleri bu usule ait hükümler uygulanır. MADDE 9. Aynı kanuna balı I numaralı tablonun (2/D) pozisyonunun (ü) fıkrası ile tarihli ve 210 sayılı Kanunla deiik (iii) fıkrasının (a) ve (b) Bentleri aaıdaki ekilde deitirilmi ve bu pozisyona E fıkrası eklenmitir: ü) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat derece ve daha yukan olup 55 santigrat dereceden aaı olanlar veya 55 santigrat derece ve daha yukan olup 250 santigrat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 den fazlası takattür eden orta yalar (l Kg. S den) 24 Kr. iii) Kapalı kapta alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha yukan olan aır yalar: a) Taktir mahsulü yakıtlar: Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattür edenler (l Kg. S. den) 23 Kr. b) Tortu yakıtlar: Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı % 80 den az olanlar (l Kg. S. den) 23 Kr. E) Sıvılandınlmı petrol gazı (L.P.G.): l (Kg. S. den) 5 Kr. MADDE 10. Aynı kanuna balı I numaralı tablonun 4 ncü pozisyonu aaıdaki ekilde deitirilmitir. 4. Plastik maddeler: Selüloz, albüminoit veya tabii reçinelerin türevleri veya sentez yoluyla veya sair suretlerle elde edilen, sıvı, hamur, blok, parça, pıhtı, külçe, pul, toz, tüp, çubuk, profil, rulo, levha, yaprak, erik, döküntü ve benzeri ekillerde suni plâstik ilk istihsal maddeleri % 40 MADDE 11. Aynı kanuna balı I numaralı tablonun 10 ncu pozisyonunun B fıkrası aaıdaki ekilde deitirilmi ve aynı pozisyonun sonuna (F) fıkrası eklenmitir: E) Nebati lifi maddelerden imal edilen iplik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satınahnıp bitim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üstüpü hariç): a) Kendirden, ketenden, sizalden, manitadan mamul ip, kınnap, halat ve urganlar % 15 b) Pamuktan mamul diki ve nakı iplikleri % 18 c) Dierleri % 30 F) Yukarda A, B, C ve E fıkralarında yazılı lif nevilerinden mamul diki ve nakı iplikleri nin makara, mukavva ve benzerlerine sarılması ii, kendileri veya bakaları hesabına yapılanlar dahil olmak üzere, bitim ameliyesi sayılmaz

17 tir: MADDE 12. Aynı kanuna balı I numaralı tabloya aaıdaki 13 ncü pozisyon eklenmi- 13. Itriyat ve tuvalet maddeleri: 1. Gümrük Giri Tarife Cetvellerinin 33 ncü faslında yazılı parfümler, kremler, her türlü pudralar, düzgünler, dudak ve yanak rujları, makyaj kalemleri, tırnak cilalan briyantinler, am puanlar, saç boyalan ve dierleri (Gülyaı, gülsuyu, kekikyaı, kolonya, losyon, di macunlan ve tozlan, sabunlan ve sulan hariç) % Gümrük Giri Tarife Cetvellerinin pozisyonunda yazılı kalıp, toz, hamur, mayi ha linde ve sair ekillerdeki tuvalet sabunlan % 15 MADDE 13. Aynı kanuna balı IV numaralı tablonun 210 sayılı Kanunla deiik 13 ncü pozisyonu aaıdaki ekilde deitirilmitir: 13. Dier maddeler: Gümrük Giri Tarife Cetvelinin 13 ve 25 nci fasıllarında yazdı maddeler ile (25 ncü fasılda yazdı ilk maddelerden mamul eya dâhil) 28 nci faslının 28.02, 28.42, ve saydı pozisyonlarındaki kükürt, sodyum karbonat kristalize, oksijenli su, damıtık su ve 30, 32, 34 (34.01 posizyonundaki tuvalet sabunlan I nci tabloya göre vergilendirilirler.) 35 ve 38 nci fasdlannda yazdı maddelerle 33 ncü fasdda yazdı gülyaı, gülsuyu, kekikyaı, kolonya, losyon, dimacunlan ve tozlan, sabunlan ve sulan (Bu maddelerden I nci tabloya girenler o tablodaki pozisyonlara göre vergilendirilirler) % 15 Kaldırılan hükümler MADDE saydı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin h iaretli fıkrası kaldırılmıtır. Geçmi dönemlere ait vergiler GEÇCt MADDE saydı Kanunun deiik 49 ncü maddesi gereince, aynı kanunun 3 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazdı ekildeki teslimlere ait henüz ödenmemi vergiler bu kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren altı ay içinde ödenir. Stok Vergisi GEÇtCt MADDE 2. Bu kanunla stihsal Vergisi nisbeti artırılmı olan gazyaı, motorin ve mazot Stok Vergisine tabidir. Sözü edilen akar yakıtların ticareti ile itigal eden gerçek ve tüzel kiilerle bunların bilcümle ube, acenta, bayi, komisyoncu ve sair satıcıları, bu kanunun yayımı tarihinde anadepo, depo ticarethane, maaza ve tanklarında veya âir yerlerde veya yolda bulunan akar yakıtlarını miktar ve sıkletleri - yüz kilo ve daha aaı miktarda olan gazyaı hariç - ve bulundukları yerler itibariyle bir beyannameye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlıınca bu konuda yapdacak ilânı takibeden günün akamına kadar balı olduklan yer vergi dairesine vermeye mecburdurlar. Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, yukarda zikrolunan kendilerine ait yerlerde mevcudolup bakalarına satılmı, fakat bedelleri henüz tahsil edilmemi veya hibe edilmi veya âir suretlerle mülkiyeti devredilmi akar yakıtlarını da beyannamelerinde göstermeye mecburdurlar. Vergi daireleri, beyan olunan gazyauun beher kilosu üzerinden 14 kuru, motorin ve mazotun beher kilosundan 7 er kuru Stok Vergisi tarh ve tebli ederler

18 Beyan üzerine tarh olunan stok vergisi, tebli tarihini takibeden ay baından itibaren iki ay içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eit taksitte ödenir. Vadesinde ödenmiyen vergiler hakkında Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. Süresinde beyanda bulunmıyanlann veya noksan beyanda bulunanların beyan etmedikleri veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara ait vergiler iki kat zamlı olarak tahsil olunur. Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun dier hükümleri bu Stok Vergisi hakkında da uygulanır. MADDE 15. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüe girer. MADDE 16. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Babakan î. inönü GEÇtC KOMSYONUN DETR GDER VERGLER KANUNUNUN BÂZI MADDELERNN DETRLMESNE VE BU KANUNA BÂZI HÜKÜMLER LÂVE EDLMESNE DAR KANUN TASARISI MADDE 1. Hükümet tasarısının l nci maddesi aynen kabul edilmitir. MADDE 2. Hükümet tasarısının 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 3. Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi, 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 4. Hükümet tasarısının 5 nci maddesi, 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 5. Aynı Kanunun 29 ncü maddesine aaıdaki (k), (1) ve (m) fıkraları eklenmitir: k) Biçilmemi veya toplanmamı her türlü tarım mahsulleri ile tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısıyle alınan paralar, 1) Nükleer rizikolara karı yapılan sigortalar dolayısıyle alınan paralar, m) Türkiye Halk Bankasınca Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkârlara verilen krediler dolayısıyle alınan paralarla bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karılıı altında aldıkları paralar. MADDE 6. Hükümet tasarısının 7 nci maddesi, 6 nci madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 7. Hükümet tasarısının 8 nci maddesi, 7 nci madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 8. Aynı kanuna balı I numaralı tablonun (2/D) pozisyonunun (ü) fıkrası ile tarihli ve 187 sayılı Kanunla deiik (iii) fıkrasının (a) ve (b) bendleri aaıdaki ekilde deitirilmi ve bu pozisyona (E) fıkrası eklenmitir: ü) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat dereceden aaı olanlar veya 55 santigrat derece ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattür eden orta yalar (l kg. S.den) 24 Kr

19 iii) Kapab kapta alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha yukarı olan aır yalar: a) Taktir mahsulü yakıtlar: Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası takattür edenler (l kg. S. den) 23 Kr. b) Tortu yakıtlar: Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı % 80 den az olanlar (l Kg. S. den) 23 Kr. E) Sıvılandınlmı petrol gazı (L.P.G.): 5 Kr. (l Kg. S.den) MADDE 9. Hükümet tasarısının 10 ncu maddesi, 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 10. Hükümet tasarısının 11 nci maddesi, 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 11. Hükümet tasarısının 12 nci maddesi, 11 nci madde olarak aynen kabul edilmitir. MADDE 12. Aynı kanuna balı IV numaralı Tablonun 4 ncu pozisyonu aaıdaki ekilde deitirilmitir: 4. Plastik maddelerden mamul eya (Baka maddelerle mürettep veya gayrimürettep) % 35 MADDE 13. Hükümet tasarısının 13 ncu maddesi aynen kabul edilmitir. Kaldırılan hükümler MADDE 14. Hükümet tasarısının 14 ncu maddesi aynen kabul edilmitir. Geçmi dönemlere ait vergiler GEÇC MADDE sayılı Gider Vergileri Kanununun 3 ncu maddesinin (b) fıkrasında yazılı ekilde teslim edilmi olup aynı kanunun deiik 49 ncu maddesi gereince henüz ödenmemi vergiler, bu kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren,ilk taksit süresi bu tarihten iki ay sonra olmak üzere be eit taksitte ödenir. Stok Vergisi GEÇC MADDE 2. Hükümet tasarısının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmitir. Yürürlük tarihi MADDE 15. Hükümet tasarısının 15 nci maddesi aynen kabul edilmitir. icra yetkisi Hükümet tasarısının 16 nci maddesi aynen kabul edilmitir

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 Amaç (2) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri

10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri Özel Tüketim Vergisi 10 Numara Problem ve Çözüm Önerileri Çağlar CERİT* ÖZET Gündemi bir süredir meşgul eden akaryakıt zamları, son dönemlerde başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Yasal düzenlemelerdeki/mevzuattaki

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN SONRA KE FTEK B R M F YATLARIN DE T R L P DE T R LEMEYECE Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi G R : 2886 Sayılı Devlet hale Kanunu'nun 9'uncu maddesinde muhammen bedelin

Detaylı