T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1996 PAZAR Sayı: YASAMABÖLÜMÜ Kânunlar Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkûmiyetlerin Türkiye'de yerine getirilmesi için yukarıdaki şartların bulunması halinde Adalet Bakanlığı da talepte bulunabilir. MADDE sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Nakil masraflarını hükümlünün karşılamayı istemesi halinde, hükümlünün bulunduğu ülkeden Türkiye'ye getirilebilmesi için gerekli masraflar, hükümlü veya onun Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 256. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: adına herhangi bir kimse tarafından Adalet Bakanlığınca bir Devlet bankası nezdinde bu maksatla açılan hesaba yatırılır. Nakilden sonra bakiye para hükümlü veya kanunî temsilcisine iade olunur. Nakil masraflarından görevlilere ilişkin olanlarının hesabı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılır. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 29/6/1996 Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. a) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilumum muvazzaf subay, sözleşmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri Kurumun daimi üyeleridir. Geçici üyelikten daimî üyeliğe geçenler, Kurumca belirlenecek usuller dahilinde hesaplanacak aidat farkını nemaları ile birlikte ödemek şartıyla, geçici üyelikte geçen süreleri ile daimî üyelik sürelerinin birleştirilmesini isteyebilirler. MADDE sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 g) a, b ve c fıkralarında sayılan üyelerden Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenlerin maaşları tutarından her ay kesilecek % 10 ek aidatlar. MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki (4) numaralı bent ilave edilmiş ve maddeye aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. (4) Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenlere verilecek ve kullanım ve yönetim usulleri Genel Kurulca belirlenecek Konut Edindirme Yardımı. c) Emekli maaşı sistemine giren üyelere yapılacak yardımlar ise şunlardır: (1) Emekli maaşı, (2) Ölüm yardımı. MADDE sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Birinci fıkraya göre emeklilik yardımına hak kazanarak görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılan üyeler isterlerse emeklilik yardımının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakarak Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. 26 ncı maddenin (a) fıkrasına göre tam ve daimî maluliyet yardımından yararlanacak üyeler; emeklilik yardımlarının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. 26'ncı maddenin (b) fıkrasına göre kısmî maluliyet yardımından yararlanan üyeler, emeklilik yardımından yararlanabilmeleri durumunda emeklilik yardımının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak şartıyla Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. Kurum üyesi iken ölenin eşi, ölen üye için tahakkuk eden emeklilik yardımının kendisine düşen miras payı oranında veya daha yüksek bir dilimde, Kurum Emekli Maaşı Sistemine girmiş bulunan üyenin ölümü halinde ise; varislerine ödenecek olan rezervinin 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak veya iştirak edilecek dilimi tamamlamak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilir. Emekli Maaşı Sistemine giren üye eşinin ölümü halinde birikmiş rezervi kanunî mirasçılarına ödenir. Tam ve daimî malul veya kısmî maluliyet yardımına hak kazanan üyeler ile muvazzaf iken ölen üyenin eşi, hak edilen emeklilik yardımları aidata esas albay maaşının Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: yirmi katından az olduğu takdirde, isteklerine bağlı olarak emeklilik miktara kadar artırarak sisteme girebilirler. yardımlarını bu Emekli maaşı sisteminde bulunanlar, sistemdeki 1/4, 2/4, 3/4 veya tam olan iştirak paylarının, bu dilimlerden birinde bulunacak şekilde, o yıldaki kendi emsali birikiminin esas alınarak indirilmesini veya yükseltilmesini isteyebilirler. Dilim indirim hakkı sadece bir kez ve sisteme girişten itibaren en az üç yıl geçtikten sonra kullanılabilir. Dilim yükseltme hakkı ise, yılda bir kez kullanılabilir. Sistemde bulunan üyenin ölümü durumunda eşi, hak edilen ölüm yardımını rezervine ekleme hakkına sahip değildir. Sistemde bulunan üyelerin, sisteme girişlerinden itibaren üç yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür. Ancak, sistemden çıkanlar bir daha sisteme kabul edilemezler. Sistemden çıkış müracaatları her yılın Aralık ayında yapılır ve sistemden çıkış, müteakip olağan Genel Kurul toplantısından sonra gerçekleştirilir. Sistemden ayrıları üyelerin haklan, sahibi bulunduğu rezerv kendisine ödeninceye kadar devam eder. MADDE sayılı Kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Konut Ön Biriktirim Fonuna katılan üyelerin birikmiş ek aidatları, Kurum üyeliğinin herhangi bir sebeple son bulması halinde, birinci fıkradaki sürelere bakılmaksızın nemasıyla birlikte ödenir. MADDE sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 24. Emeklilik yardımı, üyenin Kurumda geçen ve aidat ödediği süreye karşılık olarak, tasarruf primine yıllık % 5 teknik faiz oranı üzerinden hesaplanan miktardan ibarettir. Üyelik süresinin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır. Emeklilik maaşı, üyenin Kurumda bıraktığı emekli yardımına göre hesaplanan yıllık % 5 faizden ibarettir. Yasama Bolümü Sayfa : 4

5 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 MADDE sayılı Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Emekli maaşı sistemine giren üyenin ölümü halinde kanunî mirasçılarına en son aylık emekli maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir. Kurum üyeliği devam ederken ölen üyenin sisteme girmiş bulunan eşinin vefatı halinde kanunî mirasçılarına ölüm yardımı yapılmaz. MADDE sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde , 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardımlar 11 inci maddenin (e) fıkrası gereğince hazırlanacak teknik bilançoya göre, Kurumun malî durumu müsait görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun artırma yapılması hakkındaki kararlan Genel Kurulun tasdiki ile tekemmül eder. Emekli Maaşı Sistemine giren üyeye, Genel Kurulun tasdikinden sonra sağlanan artırımın yarısı maaşına, yansı rezervine eklenir. Ancak, üyenin talebi halinde maaşa eklenecek miktar, kısmen veya tamamen üyenin rezervine eklenebilir. MADDE sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (h) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. h) Daimî üyeleri mesken sahibi yapmak maksadıyla, Konut Ön Biriktirim Fonu kurmaya, arsalar almaya ve bu arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye veya bu maksatla mubayaa edeceği gayrimenkulleri, peşin veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vade ve faizli taksitle kendilerine satmaya, GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 205 sayılı Kanunun 21, 25 ve 26 ncı maddelerine göre tarihinden itibaren emeklilik yardımına hak kazanarak ayrılan üyeler iki yıl içinde başvurmak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere Kurumca belirlenen usuller dahilinde, emsallerinin ödemek durumunda olduğu meblağı Kuruma geri ödemek suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. Bunlar bakımından 19 uncu madde uygulanmaz ve hakları; daha önce Kurumdaki üyelik süresi ile sistemdeki sürenin toplamı gözönüne alınarak belirlenir. MADDE MADDE 10. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 11. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 29/6/1996 Yasama Bölümü Sayfa : 5

6

7 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 96/ Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/5/1996 tarihli ve 2752 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/6/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesut YILMAZ Başbakan N. MENTEŞE R. SARAÇOĞLU A. YILMAZ A. AKSU Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. U. SÖYLEMEZ E. AŞIK Y. TÖRÜNER İ.AYKUT Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. ÇİÇEK İ. Y. DEDELEK A. T. ÖZDEMİR E. TARANOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. H. DAĞLI M. AĞAR M. O. SUNGURLU Ü. G. GÜNEY Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı E. GÖNENSAY L. KAYALAR T. TAYAN M. KEÇECİLER Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Y. AKTUNA Ö. BARUTÇU İ. ATTİLA E. KUL Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ H. H. DOĞAN A. O. GÜNER Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı I. SAYGIN N. ERCAN M. R. TAŞAR Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti, İki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden, transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. Madde 1 Bu Anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile bir Akit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve Akıl Taraflardan biri üzerinden transit olarak karayoluyla uluslararası taşımasına uygulanır. TANIMLAMALAR Madde 2 Bu Anlaşma'da "Taşımacı" terimi; Akıt Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi, "Taşıt" terimi; ı) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere, veya bu taşıtları çekmek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını, veya ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu, "İzin Belgesi" terimi, Akıt Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Akit Tarafa girip-çıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Akıt Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşma'da öngörülen diğer izin belgelerini, "Kota'' terimi, Akıt Tarafların yetkili makamları tarafından yıllık olarak verilecek izin belgeleri sayısını, "Düzenli Servis"' terimi, belirli bir güzergahta, önceden saptanmış ulusal zaman ve ücret tarifesine göre iki Akit Taraf ülkesi arasında yolcu taşımasını, "Düzenli transit servisi" terimi, bir Akıt Taraf ülkesinde başlayan ve diğer Akıt Taraf ülkesini yolcu indirmeden ve bindirmeden geçen ve üçüncü bir Devlet topraklarında sona eren düzenli servisi, "Mekik Servis" terimi, bir ve aynı kalkış noktasından, planlanmış kalma süresine göre guruplandırılmış yolcuların bir ve aynı yere taşınması ve planlanan kalma süresi sonunda her bir gurubun kalkış noktasına getirilmesini (birlikte dışa seyahat eden yolcuların tümü, birlikte geri dönmek zorundadır. İlk dönüş seyahati ile en son gidiş seyahati boş olarak yapılır.), "Kapalı Kapı Servisi" (Turist taşımacılığı) terimi, yolcu indirip bindirmeden aynı yolcu grubunun aynı taşıtla, tescil edildiği Akıt Taraf ülkesindeki bir noktadan başlayan ve bu ülkede sona eren tur taşımasını, "Transit taşıma'" terimi, kalkış ve varış noktaları bir Akif Taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Akit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, ifade eder. GENEL HÜKÜMLER Madde 3 Akit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Akif Taraf yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticari eşya ve taşıtlarına kendi yetkili makamlarınca tespit edilmiş güzergahlardan geçiş hakkını tanıyacaktır. Madde 4 Her Akit Taraf, kendi milli mevzuatına göre, diğer Akit Tarafın taşımacılarına, kendi topraklarında, karşılıklı olarak mutabık kalınan yerlerde büro açma ve-veya acentalar atama izni verecektir. Taşımacı diğer Akit Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir. Madde 5 Akit Taraflar, topraklan üzerinden transit geçen diğer Akit Tarafın taşıtlarından, a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler), b) Karayolunun bakım ve korunmasını, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alınan ücretler, c) Yakıtın ulusal ve uluslararası fiyatları arasındaki farkı karşılamak üzere, ayrıcalık gözetmeksizin alınacak ücretler, d) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yükü Akit Tarafların milli mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde alınan ücretler, dışındaki herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmi (gümrük vergisi dahil) almayacaklardır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2

9 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Akit Tarafların topraklan üzerinden transit taşımalar, karşılıklılık esasına göre yukarıda (b) paragrafında belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir. Madde 6 Akit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Akit Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşıma nizamlarını ihlal ettikleri taktirde, bu ülke yetkili makamları gerekli gördükleri tedbirleri alacaktır. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları diğer Akit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir. Madde 7 Akit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyonun görevleri şunlardır: a) Bu Anlaşma'nın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek, b) İzin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak, c) Bu Anlaşma'nın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak, d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tüm hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak, e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek. Karma Komisyon gerektiği takdirde Akit Tarafların birinin talebi üzerine sıra ile Türkiye ve Tacikistan'da toplanacaktır. Karma Komisyon toplantısında görüşülecek gündem yukarıda belirtilen görevler ışığında, Akit Taraflar arasında diplomatik yoldan önceden hazırlanacaktır. Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir. Bu öneriler Akit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur. Madde 8 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar diğer Akit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. Diğer Akit taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Akit Taraf taşımacısı diğer Akit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. Madde 9 Bir Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Akit Taraf ülkesine giremeyecektir. YOLCU TAŞIMALARI Madde 10 Akit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Akit Taraf yetkili makamdan, önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi işletebilir. Madde 11 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla diğer Akit Taraf topraklarına yapılacak kapalı kapı servis (turistik taşıma) ve mekik servis izin belgesine tabi olmayacaktır. EŞYA TAŞIMALARI Madde 12 Aşağıda belirtilen haller dışında, Akit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları kotaya dayanan izin belgesine tabi olacaktır. a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla), b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları, c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programlan düzenlenmesi, televizyon ve sinema çekimleri için veya teçhizat ve hayvanların taşınması, d) Sanat eserlerinin taşınması, e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması, f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması, g) Posta taşımaları, h) Hava taşıma güzergahlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızi olarak mal taşımaları i) Tabii afetler halinde yardım malzemesi taşımaları, j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları, k) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller. Madde 13 İzin belgeleri yıllık olacak ve her yılın Kasım ayında bir sonraki yılın belgeleri teati edilecektir. Gerektiği hallerde, Akit Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve karşılıklı mutabakat üzerine ek izin belgeleri de teati edilebilir. İzin belgesi, Aktif Taraf ülkesi üzerine ve-veya üzerinden bir gidiş-dönüş için geçerli olacaktır. Belge, bir taşıt ve adına düzenlenmiş taşımacı için geçerli olacak ve devredilemiyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: Madde 14 Özel bir izin belgesi verilmedikçe, Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıt, diğer Akit Taraf ülkesine eşya taşıdıktan sonra kendi ülkesine veya üçüncü ülkelere dönüş yükü alamayacaktır. Madde 15 Silah, cephane, askeri malzeme, patlayıcı maddeler ile diğer tehlikeli maddelerin iki ülke arasında veya Akit Tarafların birinin ülkesinden transit taşınması özel izne bağlıdır. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsaade edilmeyen maddelerin Akit Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 16 Akit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin mümkün olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördükleri bütün tedbirleri alacaklardır. Madde 17 İş bu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Teminatında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve-veya tarafların ulusal kanun ve nizamlarına tabi olacaktır. Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptik veya "carnet de passage") ile ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır. Madde 18 Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerden muaf olacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur. Madde 19 Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçaları ya ülke dışına çıkarılacak veya gümrük makamlarının gözetiminde imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir. Yedek parçanın ithali ulusal kanun ve nizamlara tabi olacaktır. Madde 20 a) Yolcular, bagaj ve-veya eşyanın, Akit Tarafların topraklan arasında ve-veya üzerinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, üçüncü şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Akit Tarafta yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. b) Yolcuların, bagaj ve-veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşılamak üzere, taşıtın tescil edildiği Akıt Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. Madde 21 Akıt Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Akit Taraflarda yürürlükte bulunan, paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Akit Taraf yetkili Bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır. Madde 22 Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bulduğu Akit Taraf yetkili makamları bu konudaki rapor ve araştırma sonuçlarını diğer Akit Tarafa ivedilikle ileteceklerdir. Madde 23 Akit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar diğer Akit Taraf ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır. İşbu Anlaşma kapsamına girmeyen, taşımacılıkla ilgili diğer hususlar, Akit Tarafların kanun, nizam ve kurallarına tabı olacaktır. Madde 24 İşbu Anlaşma'nın uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar: a) Türkiye için: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Ankara b) Tacikistan için: Ulaştırma Bakanlığı Duşanbe Madde 25 Bu Anlaşma Akit Tarafların milli mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Yürütme ve idarebölümüsayfa : 4

11 30 Haziran Sayı: R E S M I G A Z E T E Sayfa: 11 Bu süre sona ermeden üç ay önce Akit Taraflardan biri anlaşmayı sona erdirmek istediğini diğer Akit Tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenecektir. 6 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da iki orijinal nüsha halinde İngilizce olarak düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Ömer BARUTÇU Ulaştırma Bakanı Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Adına Faridun MUHİTDİNOV Ulaştırma Bakanı International Road Transport Agreement Between The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Republic of Tajikistan The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Republic of Tajikistan being desirous to facilitate transportation of passengers and goods by road between the two countries, as well as in transit through their territories.have agreed as follows: Article I The provisions of this Agreement shall apply to the international carriage of passengers and goods by road, to or from the territory of one Contracting Party, and in transit through the territory of the other Contracting Party by using vehicles registered in the territory of the former Contracting Party. Article 2 DEFINITIONS For the purpose of this Agreement: The term" Carrier " means any physical or juridical person authorized to carry passengers and goods in conformity with the laws, regulations and rules of the Contracting Parties. The term " Vehicles " means i ) Any power driven road vehicle built either for carriage of passengers, more than eight, excluding the driver, or goods or drawing such vehicles, or ii) A combination comprising a vehicle as defined above in paragraph (i) and a trailer or a semi-trailer, built for the carriage of passengers or goods connected to it. The term " Permit" means die permits issued for a road vehicle registered in one of the Contracting Parties by the other Contracting Party to permit the vehicle to enter and leave or travel through the territory of the latter as well as the other " permits" provided for by the present Agreement The term " Quota" means the number of permits issued annually by the competent authorities of die each Contracting Parry. The term " Regular Bus Service" means the carriage of passengers between the territory of the two Contracting Parties on a prescribed route in accordance with national schedules and tariffs. The term " Regular Transit Bus Service" means a regular bus service beginning in the territory of one Contracting Party, crossing the territory of the other Contracting Party without leaving or taking passengers and terminating in the territory of a third State. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 5

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: The term " Shuttle service " means an organized international transport of passengers previously grouped in accordance with their length of stay from one and the same point of departure to one and same point of destination and their return to the point of departure at the end of a pre-scheduled period (passengers travelling in group are all required to return in the same group, the first return journey from and the last journey to the point of destination will be without passengers). The term " Closed-door service/tourist transport)" means international carriage of one and the same group of passengers in one and the same vehicle in a tour, starting from a point in the territory of one of the Contracting Parties where the vehicle is registered and terminating in the same Contracting Party without taking or leaving passengers. The term "Transit transport " means carriage of passengers and goods through the territory of one Contracting Party, between points of departure and destination located outside the territory of that Contracting Party. GENERAL PROllSIOSS Arode 3 Each Contracting Parry, in conformity with the provisions of this Agreement, shall recognize the right of transit in respect of passengers, their personal goods commercial goods and vehicles of the other Contracting Parry over the routes to be determined by the competent authorities of each Contracting Parry. Arode 4 Subject to its national legislation, each Contracting Party shall grant authorization to the carriers of the other Contracting Party to establish offices and/or to appoint representatives and'or agencies in its own territory at places to be mutually agreed upon by the Contracting Parties. A carrier shall not act as a travel agency in the territory of the other Contracting Party. Artide S Either Contracting Party shao not levy any import or export tax or charge (including customs tax ) on vehicles of the other Contracting Party, which are in transit in its territory other than: a) The charges for using road network infrastructure (road and bridge tolls); b) The charges to meet the expenses relating to the maintenance, protection and administration of roads and transport, c) Fees, on a non-discriminatory basis, to cover the difference between the national and the intemaüonal price of fiiel, d) Charges, if weight dimensions or load of the vehicle exceed the prescribed limits in the national legislation of the Contracting Parties. The authorized carriage in transit through the territories of the Contracting Parties may be exempted on reciprocal basis from the charges stipulated in paragraph (b) above. Arode 6 In case, carriers and drivers of one Contracting Party offend the regulations of traffic and transportation while on the territory of the other Contracting Party, the competent authorities of the latter shao take measures which they deem necessary. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa ' 6

13 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13 The competent authorities of the latter Contracting Party shall notify the competent authorities of the former Contracting Parry of measures taken regarding the offences indicated in thefirstparagraph of this Article. Article 7 A Joint Committee consisting of representatives of the two Contracting Party shall be formed. The terms of reference of the Joint Committee are: a) to supervise the proper implementation of this Agreement, b) to determine the form, the time and the ways of exchange of permits, c) to study and make proposals for the solution of possible problems not settled directly between the competent authorities referred to in Article 24 of this Agreement, d) to review all other relevant issues that fall within the scope of this Agreement and makerecommendationsthereof for settlement, e) to consider any other matters to be mutually agreed upon relating to transportation. The Joint Committee shall meet when required at the request of one of the Contracting Parties alternately in Turkey and Tajikistan The agenda to be discussed at the Joint Committee meeting shall be prepared in advance in the light of the terms of reference mentioned above by the Contracting Parties through diplomatic channels. The Joint Committee can recommend to amend any article of this Agreement and submit to the competent authorities for approval Article 8 The vehicles registered in the territory of one Contracting Party shall not cany passengers and goods between any two points within the territory of the other Contracting Part)'. Unless a special permit from the competent authority of the other Contracting Party is obtained, a carrier from one Contracting Part}' shall not carry passengers and goods from the territory of the other Contracting party to third countries. Article 9 An unloaded vehicle registered in one Contracting Party shall not enter the territory of the other Contracting Party to collect passengers and goods to its country or to a third country unless a permit is issued for this purpose. CARR1A GE OF PASSENGERS Article 10 A carrier of one Contracting Party shall operate a regular service to or a regular transit service through the territory of the other Contracting Party by obtaining a yearly permit in advance from the competent authority of the other Contracting Party. Yurutme ve Idare Bdlumu Sayfa 7

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: Article 11 The close-door journey (tourist transport) service and shuttle service to be performed by a vehicle registered in the territory of one Contracting Party to or from the territory of the other Contracting Party shall not be subject to obtaining permit. CARRIAGE OF GOODS Arüde 12 The carriage of goods between and transit through the territories of the Contracting Parties shall be subject to prior permit based on quota, except the cases defined below : a) Carriage of deceased (especially by vehicles designed for this purpose), b) Carriage of decorative articles for theatrical performances, c) Carriage of goods, equipments and animals needed for musical perfomances and cinema circus and folkloric shows, sports activities and recording TV' and radio programmes, d) Carriage of works of art, e) Carriage of animals other than those for slaughtering, f) Carriage of damaged vehicles or vehicles out of operation, g) Postal carriage, h) Occasional carriage of goods to or from airports as a result of change in flight itineraries, i) Carriage of aid material in case of natural disasters, j) Carriage of material for fairs and exhibitions, k) Other cases to be mutually agreed upon by the Joint Committee. Article 13 Permita shall be valid for one year and permits of the next year will be exchanged in November of every year. Some additional permits shall be exchanged whenever needed to meet the requirements of the Contracting Parties on the basis of mutual agreement. A permit shall be valid for one round trip to and/or through the territory of the Contracting Parties. It shall also be valid for one vehicle and only for the carrier to whom it is issued and shall not be transferrable. Article 14 A vehicle registered in the territory of one Contracting Party can not collect return load to its territory or to third countries after delivery of goods to the other Contracting Party, unless a permit is issued for this purpose. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 8

15 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Article 15 The carriage of arms, ammunitions and military equipment and explosives between two Contracting Parties or transit through each Party's territory is subject to a special permit obtained for mis purpose. The passage of goods prohibited from the entry for human, animal and plant sanitary purposes shall also be excluded from the right of transit MISCELLANEOUS PROVISIONS Article 16 The Contracting Parties shall take all the measures which they deem necessary in order to facilitate, simplify and accelerate to the greatest extent possible the customs and other formalities relating to carriage of passengers and goods. Article 17 The international transport of goods byroadby road in accordance with this Agreement shall be subject to the requirements of the 'Convention on the International Transport of Goods ' under cover of TIR Garnets and/or national laws and regulations. A vehicle performing international transport by road shall hold the necessary international documents ( " tryptique" or " carnet de passage") and other documents required by national laws and regulations. Article IS Fuel in the standart fuel tanks' of vehicles shall be exemptfromcustoms duties and all other taxes and duties. The standart fuel tank is a tank provided by the manufacturers of vehicles. Article 19 A spare part which has been replaced shall either be re-exported or destroyed under the supervision of the customs authorities or shall be delivered to these authorities. Imports of spare parts shall be subject to the national laws and regulations. Article 20 a) A third-party- liability insurance complying with the laws and requlations in force in each of the Contracting Parties shall be applied to a vehicle used in the international carriage of passengers, baggages andvor goods between and/or in transit through the territory of the Contracting Parties. b) Any kind of insurance complying with the laws and requlations in force in the Contracting Party in which the vehicle is registered shall be applied to passengers, baggages and/or goods, against damages they will have during the carriage. Article 21 The payments between die Contracting Parties concerning transport and transit operations shall be made in convertible currency to be accepted by the authorized banks of the Contracting parties in accordance with currency laws, regulations and rules in force in the Contracting Parties. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 9

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı : Article 22 In cases of accidents, breakdowns or breach of national laws of countries, the competent authorities of the Contracting Party in whose territory such an incident occurs, shall provide the other Contracting Party with reports and results of the investigation and other necessary information. Article 23 Carriers and crew of the vehicles registered in one Contracting Party shall comply laws and regulations governing the road traffic of the other Contracting Party. Any other matters pertaining to transportation which are not covered by this Agreement shall be subject to the laws, regulations and rules of Contracting Parties. Article 24 are : The competent authorities which are responsible for the implementation of this Agreement a) In Turkey : Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ANKARA b) In Tajikistan : Ministry Of Transport DUSCHANBE Article 2S This Agreement shall into force as from the date of exchange of notes attesting its ratification in accordance with the national legislation of the Contracting Parties and shall remain in force for a period of one year. This Agreement shall be automatically renewed for periods of one year unless either Contracting Party expresses its wish in writing to the other Contracting Party to terminate it at least three months prior to the date of expiry. Done in Ankara on 6 May 1996 m two original copies in English. For the Government of the Republic of Turkey timer Barutcu Minister of Transport For the Government of the Republic of Tajikistan Faridun Muhitdinov Minister of Transport Yürütme ve idare Bolumu Sayfa 10

17 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Karar Sayısı : 96/ Ağustos 1995 tarihinde Almatı'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği İçin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 11/3/1996, 23/5/1996 tarihli ve ASGY/1131, 2751 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/6/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesut YILMAZ Başbakan N. MENTEŞE Devlet Bak. ve Başb. Yrd. R. SARAÇOĞLU Devlet Bakanı A. YILMAZ Devlet Bakam A. AKSU Devlet Bakanı H. U. SÖYLEMEZ Devlet Bakanı E. AŞIK Devlet Bakanı Y. TÖRÜNER Devlet Bakanı I. AYKUT Devlet Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı I. Y. DEDELEK Devlet Bakanı A. T. ÖZDEMIR Devlet Bakanı E. TARANOGLU Devlet Bakanı M. H. DAĞLI Devlet Bakanı M. AGAR Adalet Bakanı M. O. SUNGURLU Milli Savunma Bakanı Ü. G. GÜNEY İçişleri Bakanı E. GÖNENSAY Dışişleri Bakanı L. KAYALAR Maliye Bakanı T. TAYAN Milli Eğitim Bakanı M. KEÇECİLER Bayındırlık ve İskan Bakanı Y. AKTUNA Sağlık Bakanı Ö. BARUTÇU Ulaştırma Bakanı İ. ATTILA Tarım ve Köyişleri Bakanı E. KUL Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı H. H. DOĞAN Enerji ve Tabii Kay. Bakanı A. O. GÜNER Kültür Bakanı I. SAYGIN Turizm Bakanı N. ERCAN Orman Bakanı M. R. TAŞAR Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği İçin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti özellikle ülkelerine tehlikeli bitki hastalık ve zararlılarının girmesini ve yayılmasını önlemek, bu zararlı organizmalarla etkili bir mücadeleyi gerçekleştirmek ve bu konuda alınacak tedbirler için işbirliği yapmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : MADDE 1 Akit taraflar ticari ve diğer mübadelelerinde bitki zararlılarının ülkelerine girişini ve yayılışını engellemek için aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul edeceklerdir. 1. Bu anlaşmaya ilave edilmiş ek listedeki bitki hastalık ve zararlılarının, Akit taraflardan birinin ülkesine girmesi veya yayılması halinde, bu ülke diğer Akit tarafa öncelikle haber verecek ve bitki ve bitkisel ürünlerin diğer tarafa ihracatını yasaklayacaktır. 2. Akit taraflar bitki ve bitkisel ürünleri, ihraç eden ülkenin Bitki Koruma ve Karantinadan sorumlu kurumlarınca verilmiş bitki sağlığı sertifikası ile birlikte göndereceklerdir. a) Bu sertifika ithal eden ülkenin bitki koruma kurallarına uyacak ve bitki ve bitkisel ürünlerin geldikleri ülke ve tabi tutuldukları işlemlerle ilgili bilgileri ihtiva edecektir. b) Bitki sağlık sertifikası eğer gerekirse, ithal eden ülkenin Bitki Koruma Servislerince istenen diğer bilgileri de içerecektir. c) Bitki sağlık sertifikası, Fransızca, Almanca veya İngilizce ile yazılmış orijinal bir metin olmalıdır. Metindeki herhangi bir değişiklik, iptal, kazıntı metni geçersiz kılacaktır. d) Bitki ve bitkisel ürünlerin reexportu durumunda mallar, orijin ülke (üretici) tarafından verilmiş reexport bitki sağlığı sertifikası ile birlikte gönderilmelidir. e) Bitki sağlık sertifikası, verildiği tarihten itibaren 14 gün için geçerlidir. 3. Tesbit edilecek listedeki bitki zararlıları ve hastalıklarının kendi ülkelerinde ortaya çıkması ve bunlar ile mücadele etmek için alınan tedbirler hususlarında Akit taraflar birbirlerine bilgi vereceklerdir. MADDE 2 1. "Bitki" terimi, canlı bitki ve bitki kısımlarını ifade eder. 2. "Bitkisel ürünler" terimi, doğal olarak veya üretimi nedeniyle zararlıların yayılmasında rolü olan bitkisel ham materyali ve bunların işlenmiş ürünlerini ifade eder. 3. "Zararlılar" terimi, bitki ve bitkisel ürünlerde zararlı veya potansiyel zararlı olan, bitki veya hayvan orijinli canlıları veya patojen amilleri ifade eder. 4. "Karantina Zararlıları" terimi, ülkede bulunmayan veya bulunan ancak geniş ölçüde yayılmamış ve aktif olarak mücadelesi yapılabilen zararlıları ifade eder. MADDE 3 1. Akit taraflar karantina listesindeki değişikleri yazılı olarak diplomatik yoldan bildireceklerdir. Bu değişiklikler, tebliğin alınmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecektir. 2. Akit taraflar birbirlerine bitki sağlığı kanunlarını vereceklerdir. 3. Akit taraflar toprak ithalatını (Torf ve Perlit hariç) ve ambalaj materyali olarak sap, saman, kavuz, yosun ve ağaç kabuklarının kullanımını yasaklayacaklardır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 12

19 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 MADDE 4 1. İhraç edilen bitki ve bitkisel ürünlere bitki sağlık sertifikası verilmiş olması, ithal eden ülkenin kendi kontrolünü yapmasına ve mallara bitki sağlığının gerektirdiği ön tedbirleri uygulamasına engel teşkil etmeyecektir. 2. Bu malların beraberce tesbit edilen listedeki hastalık ve zararlıları taşıdığı müşahade edildiği takdirde, ithal eden ülke bu durumdan ve alacağı özel tedbirlerden, ihraç eden ülkenin bitki koruma ile ilgili kurumuna mümkün olan en kısa zamanda bilgi verecektir. 3. Bitki ve bitkisel ürünlerin transit geçişine, malların geçtiği ülkenin bitki sağlığı şartlarına uyması halinde müsaade edilecektir. MADDE 5 Diplomatik temsilciliklerin ihtiyaçları için ihraç edilen bitki ve bitkisel ürünler, aynı şekilde bu anlaşma hükümlerine tabi olacaktır. MADDE 6 Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı ve transit geçişleri, bitki sağlığı kontrolünü sağlamak için, Akit tarafların ortaklaşa tesbit edecekleri limanlar, havalimanları ve sınır kapılarından yapılacaktır. MADDE 7. Akit taraflar bitkilerin korunması alanındaki bilimsel ve pratik tecrübelerini, imkanlar ölçüsünde birbirine aktarabilmek için aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 1. Akit taraflar bitki koruma ve karantinaya ilişkin teknik, bilimsel ve pratik içerikli yayınlarla ilgili mübadelede bulunacaklardır. 2. Akit taraflar istişarede bulunup anlaştıktan sonra, masrafları talepde bulunan tarafa ait olmak üzere, Akit tarafın bitki koruma alanındaki uzmanlarının ziyaretlerini düzenleyeceklerdir. MADDE 8 Anlaşmanın yorumlanmasından ve uygulanmasından doğabilecek tartışmalar, Akit tarafların bitki koruma kurumları tarafından birlikte çözümlenecektir. Bu şekilde çözümlenemeyecek güçlükler diplomatik yoldan halledilecektir. MADDE 9 Bu anlaşma hükümleri, Akit tarafların bitki sağlığı alanındaki diğer uluslararası taahhütlerine engel teşkil etmeyecektir. MADDE Anlaşma, Akit taraf hükümetlerinin imzalanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girer. 2. Bu anlaşma; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti adına ise Tarım Bakanlığı Ulusal Bitki Koruma Servisince gerçekleştirilmiştir. 3. Anlaşma 5 yıllık periyot için hazırlanır ve Akit taraflardan biri, anlaşma bitiminden 3 ay önce onu iptal ettiğini beyan etmezse, anlaşma gelecek 5 yıl için de devam eder. Anlaşma Almatı'da İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 orijinal kopya şeklinde tarihinde imzalanmıştır. Her ikisi de aynı derecede asli ve geçerli olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Adına Ayvaz GÖKDEMİR Devlet Bakanı Janibek KARİBJANOV Tarım Bakanı Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 13

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: EK I İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR a)böcekler Acaudaleyrodes citri (Prıesner and Hosny) Aclers variana (Perm) Aleurocanthus woglumi Ashby Aleurothrixus howardii (Quaintance) Aleurolobus marlatti Q. Amauromyza maculosa (Malloch) Anastrepha fraterculus (Wied) Anastrepha ludens (Loew) Anastrepha mombinpraecptans Anomala orientalis Watch Anthonomus bisignifer (Marsh) Anthonomus grandis Bori. Anthonomus signatus (Say) Arrhenodes minutes Drury Barbara osmana (Obr) Bulgarialeurodes Cotesi Mask. Busseola fusca (Hamps) Cacoecimorpha prubana Carposina niponensis (Hb.) Walsingham. Ceratitis capitata (Wied) Ceratitis rosa Karsch Chilo-suppressalis (Walker) Cyrphalus picea (Ratz) Chrysornphalus aonidum L. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 14

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173) 1088 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088)

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088) -658- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLAR ARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003

Detaylı

-205- (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068)

-205- (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068) \ -205- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994

Detaylı

T.C.. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Ocak 1996 CUMA Sayı: 22521 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 95/7579 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2017/9763 (14.02.2017 t. 29979 s. R.G.) Uygulama ve Denetim

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Temmuz 1995 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Temmuz 1995 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Temmuz 1995 PAZAR Sayı : 22338 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 17 Temmuz 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 17 Temmuz 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 17 Temmuz 1995 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 95/6942 Milletlerarası Andlaşma

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

SDDS Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ocak 1998 CUMA

SDDS Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ocak 1998 CUMA SDDS Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ocak 1998 CUMA Sayı: 23225 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı:

Detaylı

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 16) Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 391)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 391) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 391) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

İÇ KARANTİNAYA TABİ BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI HAKKINDA TEBLİĞ

İÇ KARANTİNAYA TABİ BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI HAKKINDA TEBLİĞ İÇ KARANTİNAYA TABİ BİTKİ HASTALIK VE ZARARLILARI HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 6968 Yayımlandığı R.Gazete: 17.08.1995, 22377 Tebliğ No:1995/3 İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 388)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 388) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 2 Şubat 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27834 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2011/1264 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da imzalanan ve 2/11/2010 tarihli ve 6020 sayılı Kanun ile onaylanması uygun

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 28.06.2017/83-1 ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma 11.04.2004 Pazar Sayı: 25430 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 25 Haziran 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26563 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/12264 1 Aralık 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ Mayıs 2014 EMEKLİLİK ÖDENEĞİ VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Konu Yönetmeliğin

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.05.2011 Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 Konu: 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE ĐLK TAKSĐT ÖDEME SÜRELERĐNĐN UZATILMASINA ĐLĐŞKĐN KARAR YAYINLANMIŞTIR 30.04.2011 tarih ve 27920

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ Madde 1- Bu yönetmelik "TRT Kurumu Personeli Sağlık

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacıhğı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacıhğı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -45- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacıhğı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 22.9.1994 Sayı : 22059)

Detaylı

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.4.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18740) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2922

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Ekim 1997 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Ekim 1997 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Ekim 1997 PERŞEMBE Sayı: 23149 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/10061 Milletlerarası

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: 13 Eylül 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26642 Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: YÖNETMELİK NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 SĐRKÜLER Đstanbul, 01.07.2011 Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 Konu: VARLIK KĐRALAMA ŞĐRKETLERĐ TARAFINDAN ĐHRAÇ EDĐLEN TAHVĐLLER VE ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDĐLECEK KAZANÇLARA UYGULANACAK

Detaylı