T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1996 PAZAR Sayı: YASAMABÖLÜMÜ Kânunlar Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkûmiyetlerin Türkiye'de yerine getirilmesi için yukarıdaki şartların bulunması halinde Adalet Bakanlığı da talepte bulunabilir. MADDE sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Nakil masraflarını hükümlünün karşılamayı istemesi halinde, hükümlünün bulunduğu ülkeden Türkiye'ye getirilebilmesi için gerekli masraflar, hükümlü veya onun Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 256. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: adına herhangi bir kimse tarafından Adalet Bakanlığınca bir Devlet bankası nezdinde bu maksatla açılan hesaba yatırılır. Nakilden sonra bakiye para hükümlü veya kanunî temsilcisine iade olunur. Nakil masraflarından görevlilere ilişkin olanlarının hesabı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılır. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 29/6/1996 Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. a) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilumum muvazzaf subay, sözleşmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri Kurumun daimi üyeleridir. Geçici üyelikten daimî üyeliğe geçenler, Kurumca belirlenecek usuller dahilinde hesaplanacak aidat farkını nemaları ile birlikte ödemek şartıyla, geçici üyelikte geçen süreleri ile daimî üyelik sürelerinin birleştirilmesini isteyebilirler. MADDE sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 g) a, b ve c fıkralarında sayılan üyelerden Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenlerin maaşları tutarından her ay kesilecek % 10 ek aidatlar. MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki (4) numaralı bent ilave edilmiş ve maddeye aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. (4) Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenlere verilecek ve kullanım ve yönetim usulleri Genel Kurulca belirlenecek Konut Edindirme Yardımı. c) Emekli maaşı sistemine giren üyelere yapılacak yardımlar ise şunlardır: (1) Emekli maaşı, (2) Ölüm yardımı. MADDE sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Birinci fıkraya göre emeklilik yardımına hak kazanarak görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılan üyeler isterlerse emeklilik yardımının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakarak Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. 26 ncı maddenin (a) fıkrasına göre tam ve daimî maluliyet yardımından yararlanacak üyeler; emeklilik yardımlarının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. 26'ncı maddenin (b) fıkrasına göre kısmî maluliyet yardımından yararlanan üyeler, emeklilik yardımından yararlanabilmeleri durumunda emeklilik yardımının 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak şartıyla Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. Kurum üyesi iken ölenin eşi, ölen üye için tahakkuk eden emeklilik yardımının kendisine düşen miras payı oranında veya daha yüksek bir dilimde, Kurum Emekli Maaşı Sistemine girmiş bulunan üyenin ölümü halinde ise; varislerine ödenecek olan rezervinin 1/4'ünü veya 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak veya iştirak edilecek dilimi tamamlamak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilir. Emekli Maaşı Sistemine giren üye eşinin ölümü halinde birikmiş rezervi kanunî mirasçılarına ödenir. Tam ve daimî malul veya kısmî maluliyet yardımına hak kazanan üyeler ile muvazzaf iken ölen üyenin eşi, hak edilen emeklilik yardımları aidata esas albay maaşının Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: yirmi katından az olduğu takdirde, isteklerine bağlı olarak emeklilik miktara kadar artırarak sisteme girebilirler. yardımlarını bu Emekli maaşı sisteminde bulunanlar, sistemdeki 1/4, 2/4, 3/4 veya tam olan iştirak paylarının, bu dilimlerden birinde bulunacak şekilde, o yıldaki kendi emsali birikiminin esas alınarak indirilmesini veya yükseltilmesini isteyebilirler. Dilim indirim hakkı sadece bir kez ve sisteme girişten itibaren en az üç yıl geçtikten sonra kullanılabilir. Dilim yükseltme hakkı ise, yılda bir kez kullanılabilir. Sistemde bulunan üyenin ölümü durumunda eşi, hak edilen ölüm yardımını rezervine ekleme hakkına sahip değildir. Sistemde bulunan üyelerin, sisteme girişlerinden itibaren üç yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür. Ancak, sistemden çıkanlar bir daha sisteme kabul edilemezler. Sistemden çıkış müracaatları her yılın Aralık ayında yapılır ve sistemden çıkış, müteakip olağan Genel Kurul toplantısından sonra gerçekleştirilir. Sistemden ayrıları üyelerin haklan, sahibi bulunduğu rezerv kendisine ödeninceye kadar devam eder. MADDE sayılı Kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Konut Ön Biriktirim Fonuna katılan üyelerin birikmiş ek aidatları, Kurum üyeliğinin herhangi bir sebeple son bulması halinde, birinci fıkradaki sürelere bakılmaksızın nemasıyla birlikte ödenir. MADDE sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 24. Emeklilik yardımı, üyenin Kurumda geçen ve aidat ödediği süreye karşılık olarak, tasarruf primine yıllık % 5 teknik faiz oranı üzerinden hesaplanan miktardan ibarettir. Üyelik süresinin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır. Emeklilik maaşı, üyenin Kurumda bıraktığı emekli yardımına göre hesaplanan yıllık % 5 faizden ibarettir. Yasama Bolümü Sayfa : 4

5 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 MADDE sayılı Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Emekli maaşı sistemine giren üyenin ölümü halinde kanunî mirasçılarına en son aylık emekli maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir. Kurum üyeliği devam ederken ölen üyenin sisteme girmiş bulunan eşinin vefatı halinde kanunî mirasçılarına ölüm yardımı yapılmaz. MADDE sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde , 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardımlar 11 inci maddenin (e) fıkrası gereğince hazırlanacak teknik bilançoya göre, Kurumun malî durumu müsait görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun artırma yapılması hakkındaki kararlan Genel Kurulun tasdiki ile tekemmül eder. Emekli Maaşı Sistemine giren üyeye, Genel Kurulun tasdikinden sonra sağlanan artırımın yarısı maaşına, yansı rezervine eklenir. Ancak, üyenin talebi halinde maaşa eklenecek miktar, kısmen veya tamamen üyenin rezervine eklenebilir. MADDE sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (h) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. h) Daimî üyeleri mesken sahibi yapmak maksadıyla, Konut Ön Biriktirim Fonu kurmaya, arsalar almaya ve bu arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye veya bu maksatla mubayaa edeceği gayrimenkulleri, peşin veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vade ve faizli taksitle kendilerine satmaya, GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 205 sayılı Kanunun 21, 25 ve 26 ncı maddelerine göre tarihinden itibaren emeklilik yardımına hak kazanarak ayrılan üyeler iki yıl içinde başvurmak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere Kurumca belirlenen usuller dahilinde, emsallerinin ödemek durumunda olduğu meblağı Kuruma geri ödemek suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. Bunlar bakımından 19 uncu madde uygulanmaz ve hakları; daha önce Kurumdaki üyelik süresi ile sistemdeki sürenin toplamı gözönüne alınarak belirlenir. MADDE MADDE 10. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 11. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 29/6/1996 Yasama Bölümü Sayfa : 5

6

7 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 7 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 96/ Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/5/1996 tarihli ve 2752 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/6/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesut YILMAZ Başbakan N. MENTEŞE R. SARAÇOĞLU A. YILMAZ A. AKSU Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. U. SÖYLEMEZ E. AŞIK Y. TÖRÜNER İ.AYKUT Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. ÇİÇEK İ. Y. DEDELEK A. T. ÖZDEMİR E. TARANOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. H. DAĞLI M. AĞAR M. O. SUNGURLU Ü. G. GÜNEY Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı E. GÖNENSAY L. KAYALAR T. TAYAN M. KEÇECİLER Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Y. AKTUNA Ö. BARUTÇU İ. ATTİLA E. KUL Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ H. H. DOĞAN A. O. GÜNER Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı I. SAYGIN N. ERCAN M. R. TAŞAR Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti, İki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden, transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. Madde 1 Bu Anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile bir Akit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve Akıl Taraflardan biri üzerinden transit olarak karayoluyla uluslararası taşımasına uygulanır. TANIMLAMALAR Madde 2 Bu Anlaşma'da "Taşımacı" terimi; Akıt Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi, "Taşıt" terimi; ı) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere, veya bu taşıtları çekmek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını, veya ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu, "İzin Belgesi" terimi, Akıt Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Akit Tarafa girip-çıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Akıt Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşma'da öngörülen diğer izin belgelerini, "Kota'' terimi, Akıt Tarafların yetkili makamları tarafından yıllık olarak verilecek izin belgeleri sayısını, "Düzenli Servis"' terimi, belirli bir güzergahta, önceden saptanmış ulusal zaman ve ücret tarifesine göre iki Akit Taraf ülkesi arasında yolcu taşımasını, "Düzenli transit servisi" terimi, bir Akıt Taraf ülkesinde başlayan ve diğer Akıt Taraf ülkesini yolcu indirmeden ve bindirmeden geçen ve üçüncü bir Devlet topraklarında sona eren düzenli servisi, "Mekik Servis" terimi, bir ve aynı kalkış noktasından, planlanmış kalma süresine göre guruplandırılmış yolcuların bir ve aynı yere taşınması ve planlanan kalma süresi sonunda her bir gurubun kalkış noktasına getirilmesini (birlikte dışa seyahat eden yolcuların tümü, birlikte geri dönmek zorundadır. İlk dönüş seyahati ile en son gidiş seyahati boş olarak yapılır.), "Kapalı Kapı Servisi" (Turist taşımacılığı) terimi, yolcu indirip bindirmeden aynı yolcu grubunun aynı taşıtla, tescil edildiği Akıt Taraf ülkesindeki bir noktadan başlayan ve bu ülkede sona eren tur taşımasını, "Transit taşıma'" terimi, kalkış ve varış noktaları bir Akif Taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Akit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, ifade eder. GENEL HÜKÜMLER Madde 3 Akit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Akif Taraf yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticari eşya ve taşıtlarına kendi yetkili makamlarınca tespit edilmiş güzergahlardan geçiş hakkını tanıyacaktır. Madde 4 Her Akit Taraf, kendi milli mevzuatına göre, diğer Akit Tarafın taşımacılarına, kendi topraklarında, karşılıklı olarak mutabık kalınan yerlerde büro açma ve-veya acentalar atama izni verecektir. Taşımacı diğer Akit Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir. Madde 5 Akit Taraflar, topraklan üzerinden transit geçen diğer Akit Tarafın taşıtlarından, a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler), b) Karayolunun bakım ve korunmasını, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alınan ücretler, c) Yakıtın ulusal ve uluslararası fiyatları arasındaki farkı karşılamak üzere, ayrıcalık gözetmeksizin alınacak ücretler, d) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yükü Akit Tarafların milli mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde alınan ücretler, dışındaki herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmi (gümrük vergisi dahil) almayacaklardır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2

9 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Akit Tarafların topraklan üzerinden transit taşımalar, karşılıklılık esasına göre yukarıda (b) paragrafında belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir. Madde 6 Akit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Akit Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşıma nizamlarını ihlal ettikleri taktirde, bu ülke yetkili makamları gerekli gördükleri tedbirleri alacaktır. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları diğer Akit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir. Madde 7 Akit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyonun görevleri şunlardır: a) Bu Anlaşma'nın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek, b) İzin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak, c) Bu Anlaşma'nın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak, d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tüm hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak, e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek. Karma Komisyon gerektiği takdirde Akit Tarafların birinin talebi üzerine sıra ile Türkiye ve Tacikistan'da toplanacaktır. Karma Komisyon toplantısında görüşülecek gündem yukarıda belirtilen görevler ışığında, Akit Taraflar arasında diplomatik yoldan önceden hazırlanacaktır. Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir. Bu öneriler Akit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur. Madde 8 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar diğer Akit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. Diğer Akit taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Akit Taraf taşımacısı diğer Akit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. Madde 9 Bir Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Akit Taraf ülkesine giremeyecektir. YOLCU TAŞIMALARI Madde 10 Akit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Akit Taraf yetkili makamdan, önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi işletebilir. Madde 11 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla diğer Akit Taraf topraklarına yapılacak kapalı kapı servis (turistik taşıma) ve mekik servis izin belgesine tabi olmayacaktır. EŞYA TAŞIMALARI Madde 12 Aşağıda belirtilen haller dışında, Akit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları kotaya dayanan izin belgesine tabi olacaktır. a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla), b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları, c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programlan düzenlenmesi, televizyon ve sinema çekimleri için veya teçhizat ve hayvanların taşınması, d) Sanat eserlerinin taşınması, e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması, f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması, g) Posta taşımaları, h) Hava taşıma güzergahlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızi olarak mal taşımaları i) Tabii afetler halinde yardım malzemesi taşımaları, j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları, k) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller. Madde 13 İzin belgeleri yıllık olacak ve her yılın Kasım ayında bir sonraki yılın belgeleri teati edilecektir. Gerektiği hallerde, Akit Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve karşılıklı mutabakat üzerine ek izin belgeleri de teati edilebilir. İzin belgesi, Aktif Taraf ülkesi üzerine ve-veya üzerinden bir gidiş-dönüş için geçerli olacaktır. Belge, bir taşıt ve adına düzenlenmiş taşımacı için geçerli olacak ve devredilemiyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: Madde 14 Özel bir izin belgesi verilmedikçe, Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıt, diğer Akit Taraf ülkesine eşya taşıdıktan sonra kendi ülkesine veya üçüncü ülkelere dönüş yükü alamayacaktır. Madde 15 Silah, cephane, askeri malzeme, patlayıcı maddeler ile diğer tehlikeli maddelerin iki ülke arasında veya Akit Tarafların birinin ülkesinden transit taşınması özel izne bağlıdır. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsaade edilmeyen maddelerin Akit Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 16 Akit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin mümkün olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördükleri bütün tedbirleri alacaklardır. Madde 17 İş bu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Teminatında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve-veya tarafların ulusal kanun ve nizamlarına tabi olacaktır. Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptik veya "carnet de passage") ile ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır. Madde 18 Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerden muaf olacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur. Madde 19 Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçaları ya ülke dışına çıkarılacak veya gümrük makamlarının gözetiminde imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir. Yedek parçanın ithali ulusal kanun ve nizamlara tabi olacaktır. Madde 20 a) Yolcular, bagaj ve-veya eşyanın, Akit Tarafların topraklan arasında ve-veya üzerinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, üçüncü şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Akit Tarafta yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. b) Yolcuların, bagaj ve-veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşılamak üzere, taşıtın tescil edildiği Akıt Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. Madde 21 Akıt Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Akit Taraflarda yürürlükte bulunan, paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Akit Taraf yetkili Bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır. Madde 22 Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bulduğu Akit Taraf yetkili makamları bu konudaki rapor ve araştırma sonuçlarını diğer Akit Tarafa ivedilikle ileteceklerdir. Madde 23 Akit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar diğer Akit Taraf ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır. İşbu Anlaşma kapsamına girmeyen, taşımacılıkla ilgili diğer hususlar, Akit Tarafların kanun, nizam ve kurallarına tabı olacaktır. Madde 24 İşbu Anlaşma'nın uygulanmasından sorumlu yetkili makamlar: a) Türkiye için: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Ankara b) Tacikistan için: Ulaştırma Bakanlığı Duşanbe Madde 25 Bu Anlaşma Akit Tarafların milli mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Yürütme ve idarebölümüsayfa : 4

11 30 Haziran Sayı: R E S M I G A Z E T E Sayfa: 11 Bu süre sona ermeden üç ay önce Akit Taraflardan biri anlaşmayı sona erdirmek istediğini diğer Akit Tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenecektir. 6 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da iki orijinal nüsha halinde İngilizce olarak düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Ömer BARUTÇU Ulaştırma Bakanı Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Adına Faridun MUHİTDİNOV Ulaştırma Bakanı International Road Transport Agreement Between The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Republic of Tajikistan The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Republic of Tajikistan being desirous to facilitate transportation of passengers and goods by road between the two countries, as well as in transit through their territories.have agreed as follows: Article I The provisions of this Agreement shall apply to the international carriage of passengers and goods by road, to or from the territory of one Contracting Party, and in transit through the territory of the other Contracting Party by using vehicles registered in the territory of the former Contracting Party. Article 2 DEFINITIONS For the purpose of this Agreement: The term" Carrier " means any physical or juridical person authorized to carry passengers and goods in conformity with the laws, regulations and rules of the Contracting Parties. The term " Vehicles " means i ) Any power driven road vehicle built either for carriage of passengers, more than eight, excluding the driver, or goods or drawing such vehicles, or ii) A combination comprising a vehicle as defined above in paragraph (i) and a trailer or a semi-trailer, built for the carriage of passengers or goods connected to it. The term " Permit" means die permits issued for a road vehicle registered in one of the Contracting Parties by the other Contracting Party to permit the vehicle to enter and leave or travel through the territory of the latter as well as the other " permits" provided for by the present Agreement The term " Quota" means the number of permits issued annually by the competent authorities of die each Contracting Parry. The term " Regular Bus Service" means the carriage of passengers between the territory of the two Contracting Parties on a prescribed route in accordance with national schedules and tariffs. The term " Regular Transit Bus Service" means a regular bus service beginning in the territory of one Contracting Party, crossing the territory of the other Contracting Party without leaving or taking passengers and terminating in the territory of a third State. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 5

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: The term " Shuttle service " means an organized international transport of passengers previously grouped in accordance with their length of stay from one and the same point of departure to one and same point of destination and their return to the point of departure at the end of a pre-scheduled period (passengers travelling in group are all required to return in the same group, the first return journey from and the last journey to the point of destination will be without passengers). The term " Closed-door service/tourist transport)" means international carriage of one and the same group of passengers in one and the same vehicle in a tour, starting from a point in the territory of one of the Contracting Parties where the vehicle is registered and terminating in the same Contracting Party without taking or leaving passengers. The term "Transit transport " means carriage of passengers and goods through the territory of one Contracting Party, between points of departure and destination located outside the territory of that Contracting Party. GENERAL PROllSIOSS Arode 3 Each Contracting Parry, in conformity with the provisions of this Agreement, shall recognize the right of transit in respect of passengers, their personal goods commercial goods and vehicles of the other Contracting Parry over the routes to be determined by the competent authorities of each Contracting Parry. Arode 4 Subject to its national legislation, each Contracting Party shall grant authorization to the carriers of the other Contracting Party to establish offices and/or to appoint representatives and'or agencies in its own territory at places to be mutually agreed upon by the Contracting Parties. A carrier shall not act as a travel agency in the territory of the other Contracting Party. Artide S Either Contracting Party shao not levy any import or export tax or charge (including customs tax ) on vehicles of the other Contracting Party, which are in transit in its territory other than: a) The charges for using road network infrastructure (road and bridge tolls); b) The charges to meet the expenses relating to the maintenance, protection and administration of roads and transport, c) Fees, on a non-discriminatory basis, to cover the difference between the national and the intemaüonal price of fiiel, d) Charges, if weight dimensions or load of the vehicle exceed the prescribed limits in the national legislation of the Contracting Parties. The authorized carriage in transit through the territories of the Contracting Parties may be exempted on reciprocal basis from the charges stipulated in paragraph (b) above. Arode 6 In case, carriers and drivers of one Contracting Party offend the regulations of traffic and transportation while on the territory of the other Contracting Party, the competent authorities of the latter shao take measures which they deem necessary. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa ' 6

13 30 Haziran Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13 The competent authorities of the latter Contracting Party shall notify the competent authorities of the former Contracting Parry of measures taken regarding the offences indicated in thefirstparagraph of this Article. Article 7 A Joint Committee consisting of representatives of the two Contracting Party shall be formed. The terms of reference of the Joint Committee are: a) to supervise the proper implementation of this Agreement, b) to determine the form, the time and the ways of exchange of permits, c) to study and make proposals for the solution of possible problems not settled directly between the competent authorities referred to in Article 24 of this Agreement, d) to review all other relevant issues that fall within the scope of this Agreement and makerecommendationsthereof for settlement, e) to consider any other matters to be mutually agreed upon relating to transportation. The Joint Committee shall meet when required at the request of one of the Contracting Parties alternately in Turkey and Tajikistan The agenda to be discussed at the Joint Committee meeting shall be prepared in advance in the light of the terms of reference mentioned above by the Contracting Parties through diplomatic channels. The Joint Committee can recommend to amend any article of this Agreement and submit to the competent authorities for approval Article 8 The vehicles registered in the territory of one Contracting Party shall not cany passengers and goods between any two points within the territory of the other Contracting Part)'. Unless a special permit from the competent authority of the other Contracting Party is obtained, a carrier from one Contracting Part}' shall not carry passengers and goods from the territory of the other Contracting party to third countries. Article 9 An unloaded vehicle registered in one Contracting Party shall not enter the territory of the other Contracting Party to collect passengers and goods to its country or to a third country unless a permit is issued for this purpose. CARR1A GE OF PASSENGERS Article 10 A carrier of one Contracting Party shall operate a regular service to or a regular transit service through the territory of the other Contracting Party by obtaining a yearly permit in advance from the competent authority of the other Contracting Party. Yurutme ve Idare Bdlumu Sayfa 7

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: Article 11 The close-door journey (tourist transport) service and shuttle service to be performed by a vehicle registered in the territory of one Contracting Party to or from the territory of the other Contracting Party shall not be subject to obtaining permit. CARRIAGE OF GOODS Arüde 12 The carriage of goods between and transit through the territories of the Contracting Parties shall be subject to prior permit based on quota, except the cases defined below : a) Carriage of deceased (especially by vehicles designed for this purpose), b) Carriage of decorative articles for theatrical performances, c) Carriage of goods, equipments and animals needed for musical perfomances and cinema circus and folkloric shows, sports activities and recording TV' and radio programmes, d) Carriage of works of art, e) Carriage of animals other than those for slaughtering, f) Carriage of damaged vehicles or vehicles out of operation, g) Postal carriage, h) Occasional carriage of goods to or from airports as a result of change in flight itineraries, i) Carriage of aid material in case of natural disasters, j) Carriage of material for fairs and exhibitions, k) Other cases to be mutually agreed upon by the Joint Committee. Article 13 Permita shall be valid for one year and permits of the next year will be exchanged in November of every year. Some additional permits shall be exchanged whenever needed to meet the requirements of the Contracting Parties on the basis of mutual agreement. A permit shall be valid for one round trip to and/or through the territory of the Contracting Parties. It shall also be valid for one vehicle and only for the carrier to whom it is issued and shall not be transferrable. Article 14 A vehicle registered in the territory of one Contracting Party can not collect return load to its territory or to third countries after delivery of goods to the other Contracting Party, unless a permit is issued for this purpose. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 8

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl)

Resmi Gazete 02.11.2003 Pazar Sayı: 25277 (Asıl) Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6250 Bakanlar Kurulundan: Milletlerarası Sözleşme Resmi Gazete

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

"Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün. Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/6470 Resmi Gazete: 17.12.2003 Çarşamba,

Detaylı

T.C. smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 CUMA KARARNAMELER. Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı

T.C. smı Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 CUMA KARARNAMELER. Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı Re T.C. smı Gazete r Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için 21 OCAK 1977 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. CUMA Sayı: 15826 J KARARNAMELER

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı