SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI"

Transkript

1 SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), 3-8 Doç. Dr. Recep ÝLERÝ Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Esentepe Kampüsü, ADAPAZARI Nezir GÜNER Çevre Ýl Müdürlüðü, SAMSUN ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, yoðun yað konsantrasyonu ihtiva eden süt endüstrisi kaynaklý atýksulardan yað giderilmesi için halen mevcut ve uygulanan arýtma teknolojilerine alternatif olarak absorblayýcý madde (elcosorb) kullanýlmasý, bu absorblayýcý maddenin verim, kapasite ve maliyet açýsýndan uygulanabilirliðinin araþtýrýlmasýdýr. Yapýlan çalýþmalarda, absorblayýcý madde tam karýþtýrmalý kesikli reaktör ve paket yataklý reaktörde uygulanmýþ, absorblayýcýnýn yað giderme veriminin paket yataklý reaktörde daha yüksek olduðu saptanmýþtýr. Absorblayýcý madde (elcosorb), odun talaþý ve hayvan küspesi ile ilgili yað absorblama kapasiteleri ilgili deneyler, paket yataklý reaktörde yapýlmýþ ve elcosorb maddenin absorblama kapasitesinin diðerlerine göre daha verimli olduðu tespit edilmiþtir. Sonuç olarak absorblayýcý maddenin günümüzde uygulanan yað giderme teknolojilerine alternatif olabilecek þekilde paket yataklý reaktörler kullanýlmak suretiyle uygulanmasý verim itibariyle mümkün görülmektedir. Ancak söz konusu absorblayýcý madde menþei itibarý ile tamamen ithaldir ve tek kullaným sonucu özelliðini kaybetmesi maddenin geri kazanýmýný mümkün kýlmamaktadýr. Anahtar Kelimeler: Süt endüstrisi, yað, absorbsiyon, reaktör. INVESTIGATION OF A NEW OIL-WATER SEPARATION TECHNOLOGY IN WASTE WATERS OF MILK INDUSTRY ABSTRACT This study intends to research using absorbent (elcosorb) as an alternative to existing and applied treatment technologies used to remove oil from the waste waters of milk industry origin which contain intensive oil concentration and to find out applicability of this absorbent with regard to the efficiency and profit-cost. During work, absorbent has been applied in the full-mixing batch reactor and packed bed reactor and it has been found out that removal efficiency of absorbent for the oil is higher on the packed bed reactor. Absorption capacities of absorbent (elcosorb), wood shavings and animal bagasse were compared using same experimental system and found the oil absorption capacity of elcosorb was better than the others. As a result it seems to be with regard to efficiency that absorbent is applied by using packed bed reactors so as to be an alternative to today s applied oil removal technologies. However that absorbent in completely imported material as of its origin and loosing is quality after single usage makes impossible to recover it. Keywords: Milk industry, oil, absorption, reactor. GÝRÝÞ Çevreyi, özellikle alýcý su ortamlarýný kirleten ve ülkemizde de önem arz eden endüstrilerden bir tanesi de süt ürünleri sanayisidir. Süt iþleyen tesislerin pek çoðu küçük iþletmeler þeklinde ülkemizin çeþitli yerlerine daðýlmýþ olup bunlarýn büyük bir kýsmýnda arýtma tesisi yoktur. Çevre Kanunu ve buna baðlý olarak tarih ve sayýlý Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði (SKKY) nin çýkarýlmasý ile bu iþletmeler arýtma tesisi kurma zorunluluðuna gelmiþlerdir (1). Süt endüstrisi atýksularýnýn arýtýlmasý esnasýnda atýksu içerisinde bulunan yað ve laktoz arýtma sistemlerinde iþletme problemi meydana getirebildiðinden çok dikkatli olunmasý gerekir. Hem a- rýtma veriminin arttýrýlmasý, hem de SKKY de istenilen ve Tablo 1 de verilen standartlarýn saðlanabilmesi için yað giderimi iþleminin yüksek verimle yapýlmasý ve deþarjý gerekmektedir (1). Tablo 1. Gýda Sanayii (Süt ve süt ürünleri) deþarj standardý. Kompozit Kompozit Parametre Birim Numune Numune 2 Saatlik 24 Saatlik BOI 5...mg/l KOI...mg/l Yað ve Gres...mg/l ph Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Yavrunun beslenmesi için hayvan bünyesinde meydana gelen ve hem insanlarýn hem de hayvan yavrularýnýn gýda maddesi olan süt; kimyasal madde bakýmýndan iki kýsýmda (su ve kuru madde) incelenebilir (Tablo 2). Tablo 2 de görüldüðü gibi ortalama olarak inek sütlerinde %87.4 oranýnda bulunan su, kuru maddeyi oluþturan bileþiklerin emülsiyon, kolloidal ve gerçek çözelti halinde bulunmasýný saðlar (2). Sütün kendine özgü porselen beyazý bir renk ve hoþa giden bir kokusu vardýr. Sütün kendine özgü tadý, genel olarak bileþimindeki süt þekerinden (laktoz) ileri gelir. Süt nötre yakýn bir asitlik gösterir. Yeni saðýlmýþ normal bir sütte ph=6.6, ortalama özgül aðýrlýðý ise dir. Peynir teknolojisi önemli bir süt sanayi kolunu teþkil etmektedir. Tereyaðý yapýmý sütün korunmasý gereksiniminden kaynaklanýr. Süt ve süt ürünleri iþleyen tesisler süt alým istasyonlarý, krema fabrikasý, süt tozu fabrikasý ve dondurma fabrikasý gibi sýnýflandýrýlabilir (3). Süt endüstrisinden gelen atýklar genel olarak birbirine benzer. Esas kirleticiler emülsiyon halindeki yað ve süt a- týklarýdýr. Yýkama iþlemlerinden gelen tüm atýklar kimyasal maddeleri (soda ve deterjanlar gibi) içermektedir. Aþaðýda verilen süt mamulleri kapasitesi için, ortalama günlük atýksu hacmi (soðutma sularý hariç), l/gün; süt iþleme için atýk su miktarý 18 m 3 ; l/gün, süt iþleme için 25 m 3 ve l/gün süt iþleme için atýk su miktarý 3

2 Ekoloji 60 m 3 tür (3). Alman verilerine göre birleþik bir süt fabrikasý atýksuyunun BOI 5 deðeri yaklaþýk olarak 1000 mg/l dir (3). Tüm atýk sular taze olduklarýnda zayýf alkalidirler ve ph= dir. Kazein tesisi atýklarýnýn ph ý ise arasýndadýr. Atýklar anoerobik ortamda fermantasyona uðrayarak, laktoz, laktik aside dönüþtürülür; ortamýn ph ý e kadar düþer ve kazein çökelir. Peynir fabrikalarý atýksularý ortamdan kremasýz sütün ayrýlmasý nedeniyle asidiktir. Süt atýklarý çok az askýda katý madde içerir. Sadece peynir fabrikasý atýk sularýnda kaymak parçacýklarý askýda bulunur. Süt atýk sularý bulanýktýr, beyazýmsý sarýmtýrak renktedirler, 160 mg/l konsantrasyonlara varan toplam azot, 2-3 mg/l fosfor bileþikleri ve 3-4 mg/l potasyum içerebilirler (2). Ýngiliz verilerine göre, süt fabrikalarý yýkama sularýnda BOI= mg/l ve peynir fabrikalarýnda BOI= mg/l arasýndadýr (4). Tablo 3 de süt iþleyen fabrikalardan birindeki su kullanýmý ve deþarj edilen organik yük verilmiþtir (4). Tablo 2. Sütün bileþimi. Su (%) Kuru Madde (%) 87.4 Laktoz Süt Yaðý Azotlu Maddeler Mineral Maddeler Gazlar, Vitaminler, Enzimler... Mikroorganizmalar, Koruyucu Maddeler... Tablo 3. Bir süt fabrikasýnda çeþitli üretim proseslerinde kullanýlan su miktarlarý ve deþarj edilen organik kirlilik yükü deðerleri. Proses Atýksu hacmi/ BOI yükü sütün birim aðýrlýðý (gr/kg) Þiþeleme Tereyaðý Ýmali Peynir Ýmali R. ÝLERÝ - N. GÜNER Süt endüstrilerinden gelen atýklar aðýr yaðlar içermektedir. Bu tip atýklar kanalizasyon sistemlerinin taþýma kapasitesi üzerine ters etkiler yapar. Bu nedenle yaðlý maddelerin alýcý sulara ve kanalizasyon sistemlerine verilmesinde bazý kurallar ve kýsýtlamalar konulmuþtur. Yað a- rýtma tesislerinde çeþitli problemlere yol açmaktadýr. Yüksek yað içerikli atýklardan en önemlisi olan et, bitkisel yað, margarin ve süt endüstrilerinden gelen atýklarda köpük problemi oldukça önemli olup, evsel kanalizasyon sistemlerine bu tip atýklarýn doðrudan verilmesi sakýncalýdýr. Yüksek yað içeriði olan çamurlarýn vakum filrasyonuda çok güçtür (5). Su yataklarýnda kirlenmeye neden olan yaðlar su yüzeyini kaplayarak su kuþlarý için çok cazip hale gelmekte, yað üzerine konan kuþlarýn tüyleri yaða bulanmaktadýr. Neticede kuþlarýn uçma kabiliyeti azalmakta, ýþýnlama yoluyla vücut ýsýsý kaybolmakta ve hayvanlar ölmektedir. Bu þekilde yaða bulanmýþ kuþlarýn kurtarýlmasý son derece zordur. Böyle kuþlardan 7000 tanesi üzerinde yapýlan çalýþmalarý neticesinde sadece tanesi kurtarýlabilmiþtir (6). Sulardaki yaðlý maddelerin su çevresindeki hayata tesirleri þu þekilde özetlenebilir (6): (1) Serbest yað ve emülsiyonlar alglerin ve fitoplanktonlarýn üzerine sývanarak onlarý tahrip ederler, (2) Yaðlarýn bir tabaka halinde suyun yüzeyini kaplamasý su ortamýna havadan oksijen girmesini önler (3) Yaðlarýn bir kýsmý doðrudan zehirleyici özelliðe sahiptir (fenoller gibi) ve organizmalarý zehirleyerek tahrip eder, (4) Yaðlý sularda balýklarýn solungaçlarý ve vücutlarý yaða bulanarak soluk almalarý güçleþir ve neticede ölüme kadar gidebilir, (5) Böyle sularda yaþayan balýk ve midyeler ölmeseler bile yaðýn kokusunu ve tadýný absorbe ettikleri için etlerinin kalitesi bozulur ve uzun süre yenmeleri mümkün olmaz. Klasik yað-sývý ayýrýmý teknolojileri; gravite ayýrýcýlar, santrifüj ayýrýcýlar, coalescence filre ayýrýcýlar ve flotasyon sistemleridir. Absorbsiyon bir fazda bulunan atom veya moleküllerin diðer fazda bulunan atom veya moleküller arasýnda oldukça homojen biçimde geçerek bu faza yerleþmesidir. Çevre Mühendisliðinde temel iþlem olarak absorbsiyon özellikle atýk su ve atýk gazlarýn arýtýlmasý a- macý ile kullanýlmaktadýr. Bu çalýþmanýn amacý, yoðun yað konsantrasyonu ihtiva eden süt endüstrisi kaynaklý atýksularýndan yað giderilmesi için halen mevcut ve uygulanan arýtma teknolojilerine alternatif olarak absorblayýcý madde (elcosorb) kullanýlmasý, bu absorblayýcý maddenin verim açýsýndan o- dun talaþý, hayvan küspesi ile karþýlaþtýrýlmasý ve bu absorblayýcýýn (elcosorb) uygulanabilirliðinin araþtýrýlmasýdýr. MATERYAL VE METOD Deneylerde kullanýlan absorblayýcý madde Elcosorb adý ile Ýsviçreli Elico AG adlý bir firma tarafýndan ü- retilmektedir (Þekil 1). Söz konusu bu madde zararlý a- kýþkanlarý, bilhassa da petrol, makine yaðlarý, dizel yaðý, pigmen (boya maddesi), hidrolik yað, sentetik yað gibi her türlü yaðý kolayca ve verimli bir þekilde içine çeken tabii liflerden oluþan emici bir maddedir. Suyu püskürtmekte fakat yaðlarý ve diðer akýþkanlarý hem karada hem de su ortamýnda rahatça absorblamaktadýr. Absorblayýcýnýn reaksiyon (tepkime) süresi yalnýzca 1-2 saniyedir. Kendi aðýrlýðýnýn % ü kadar yað miktarýný emebilmektedir (7). Absorblayýcý bakterileri çürütüp ayrýþtýrabilen yakarak elden çýkarýlabilen (kül içeriði %2), zehirsiz olduðu garantilenmiþ ve çevresel açýdan tamamen güvenli bir maddedir. Absorblayýcý kýsa süre içinde temizleme özelliðine sahip ve kolay saklanabilen bir maddedir. Madde buz tutmadýðý gibi erimemektedir. (yanma sýcaklýðý yaklaþýk 350 C dir) (7). 4 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

3 SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Ekoloji Tam karýþtýrmalý kesikli reaktör çalýþmalarýnda 1000 ml lik beherler kullanýlmýþtýr. Tasarlanan proses Þekil 4 de gösterilmektedir. Atýksu numunesinin ph=5.7, Yað=480 mg/l bulunmuþtur. Paket yataklý reaktör çalýþmalarýnda (dolgulu kolon tasarýmý) 2000 ml lik pet þiþelerden faydalanýlarak sistem tasarlanmýþtýr. Tasarlanan proses Þekil 5 de gösterilmektedir. Absorblayýcý madde deneyde kullanýlmadan önce 24 saat 103 C de bekletilmiþtir. Bu deneyde atýksu ayný þartlarda ayný sistemden 5 defa geçirilerek absorblayýcý maddenin doygunluk kapasitesi saptanmýþtýr. Þekil 1. Absorbant maddenin (elcosorb) fotoðrafý. Deneylerde kullanýlan atýksular, Samsun Ýli Terme Ýlçesi nde bulunan mandýra niteliðindeki küçük bir tesisten alýnmýþtýr. Söz konusu mandýra günde yaklaþýk 1500 l süt iþletmekte olup 1/3 ü yoðurt olarak, geri kalan 2/3 lük kýsmý ise beyaz peynir olarak deðerlendirilmektedir. Mandýrada atýk su arýtma tesisi bulunmamakta, açýða çýkan atýk sular üç gözlü sýzdýrýr, fosseptik çukurlarda toplanmaktadýr. Tesiste baþlýca atýksu kaynaklarý peynir alý suyu ve yýkama sularýdýr. Tesis yetkilisinden alýnan bilgilere göre günde tahminen l arasýnda atýksu oluþmaktadýr. Atýksudan numuneler 2 saatlik kompozit numune þeklinde alýnarak deneylerde kullanýlmýþtýr. Þekil 2. Odun talaþý fotoðrafý. Þekil 3. Hayvan küspesi fotoðrafý. Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Þekil 4. Tam karýþtýrmalý kesikli reaktör. Absorblayýcý maddeye alternatif olarak kullanýlan o- dun talaþý tam karýþtýrmalý kesikli reaktörde kullanýlarak yað giderme verimi araþtýrýlmýþtýr. Çalýþmalarda 1000 ml lik beher kullanýlmýþtýr. Absorblayýcý maddeye alternatif olarak odun talaþý paket yataklý reaktörde kullanýlarak yað giderme verimi araþtýrýlmýþtýr. Absorblayýcý maddeye alternatif olarak hayvan küspesi paket yataklý reaktörde kullanýlarak yað giderme verimi araþtýrýlmýþtýr. Küspe, deneylerde kullanýlmadan önce öðütülerek toz haline getirilmiþtir. Yað tayininde özel bir maddenin mutlak miktarý ölçülemez. Buna karþýlýk benzer fiziksel karakteristiklere sahip maddeler grubu, triklorotrifloroetan (freon) da çözümleri esasýna dayanarak tayin edilir. Yað ve gres freonda çözünerek geri kazanýlabilen materyal olarak tanýmlanabilir. Yað ve gres asitlendirilmiþ numuneden çözücü vasýtasý ile ekstrakte edilen sülfür bileþikleri, bazý organik boyalar ve klorofil gibi diðer bileþikleri de içermektedir. Deneylerde yað-gres tayini için Soxhlet Metodundan yararlanýlmýþtýr (8). Soxhlet Ekstraksiyon Metodunda bazý metalik sabunlar asidifikasyon ile hidrolize edilir. Yað ve katý madde veya viskoz gres eðer sývý numunede mevcutsa filrasyon vasýtasý ile numuneden uzaklaþtýrýlýr. Soxhlet aparatýnda freon ekstraksiyondan sonra, çözücünün buharlaþtýrýlmasýný takiben kalan kalýntý yað ve gres içeriðini belirlemek üzere tartýlýr. Buharlaþtýrýlmada kalan kalýntý 103 C de tutulur, ve sonra tartým yapýlacak numunenin yað ve gres konstantrasyonu belirlenir. Bu analiz metodu oldukça ampirik bir metot olup birbirini tekrarlayan sonuçlar elde etmek için çok iyi bir þekilde uygulanmasýný 5

4 Ekoloji gerekmektedir. Freonda çözünen maddelerden yað ve gres olarak tanýmlanan maddelerin haricinde örneðin kükürt ve bazý organik boyalarda yað ve gres olarak ekstrakte edilir. Soxhlet aparatýnda ekstrasyon zamaný ve hýzý, farklý greslerin deðiþik çözünürlüklerine baðlý olarak a- yarlanmalýdýr. Ekstrakte edilen maddenin soðutulmasý ve kurutulmasý için gereken sürenin uzunluðu deðiþtirilmemelidir. Eðer soðutma ve kurutma süresi deðiþtirilirse oksijen absorbsiyonu sebebiyle aðýrlýkta dereceli olarak bir artýþ veya buharlaþma sebebi ile kademeli olarak bir a- ðýrlýk kaybý olur (7). R. ÝLERÝ - N. GÜNER DENEY SONUÇLARI VE TARTIÞMA Tam karýþtýrmalý kesikli reaktör ile yapýlan deneylerde, absorblayýcý madde miktarý artýrýldýkça yað giderme veriminin arttýðý görülmüþtür. Ancak kullanýlan absorblayýcý madde miktarýna göre yað giderme verimi belli bir noktadan sonra maksimuma ulaþmaktadýr (Þekil 6). Absorblayýcý madde atýk sudan daha az yoðun bir maddedir ve sadece su yüzeyine yayýlmaktadýr. Sonucunda atýk su içerisinde emülsiye haldeki yað zerrecikleri ile temas saðlanamamakta, sadece su yüzeyindeki yaðý absorbe edilmektedir. Bekleme süresi arttýkça verimin arttýðý gözlemlenmiþtir (Þekil 7). Verimin, 10 dakikalýk bekleme süresinde %89 a ulaþtýðý saptanmýþtýr. Deðiþik karýþtýrýcý devir hýzlarýnda verimde herhangi bir deðiþme gözlenmemiþtir (Þekil 8). Paket yataklý reaktör ile yapýlan deneylerde, a- týksu debisi azaldýkça atýksuyun absorblayýcý madde ile temas süresi artmýþ dolayýsýyla verimde gözle görünür bir artýþ olduðu tespit edilmiþtir (Þekil 9). Yatak hacmi arttýkça, temas süresinin arttýðý ve veriminde doðru orantýlý o- larak arttýðý saptanmýþtýr (Þekil 10). Þekil 11 de görüldüðü gibi ayný atýksu numunesi ayný sistemden 5 defa geçirilmiþ, odun talaþýnýn %92-0 lik bir verimle doygunluk noktasýna ulaþtýðý ve 1 g kuru absorblayýcý (elcosorb) maddenin 6.6 mg yað absorbladýðý tespit edilmiþtir. Kýyaslama amacýyla; paket yataklý reaktörde absorblayýcý madde yerine küspe kullanýlmýþ, ayný atýksu numunesi ayný sistemden ayný þartlarda 5 defa geçirilmiþ, odun talaþýnýn %39-0 lýk bir verimle doygunluk noktasýna ulaþtýðý ve 1 g kuru odun talaþýnýn 2.88 mg yaðý absorbladýðý ve doygunluk kapasitesi tespit edilmiþtir (Þekil 12). Odun talaþý az miktarda yaðý atýksudan uzaklaþtýrmýþ, aðýrlýkça bünyesine su çekerek þiþmiþtir. Diðer bir kýyaslama için de; paket yataklý reaktörde absorblayýcý madde yerine küspe kullanýlmýþ, ayný atýksu numunesi ayný sistemden 5 defa geçirilmiþ, hayvan küspesinin %19-0 lýk bir verimle doygunluk noktasýna ulaþtýðý ve 1 g kuru hayvan küspesini 1.5 mg yaðý absorbladýðý tespit edilmiþtir (Þekil 13). Þekil 5. Paket (dolgu) yataklý reaktör. Þekil 6. Madde miktarý-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, ph=5.7, devir=75 devir/dak., temas süresi=4 dak.). Þekil 7. ph-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, devir=75 devir/dak., temas süresi=3 dak.). 6 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

5 SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Ekoloji Þekil 8. Temas süresi-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, ph=5.7, devir=75 devir/dak., temas süresi=4 dak.). Þekil 11. Paket yataklý reaktörde yatak hacmi-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, madde miktarý=75 g, ph=5.7). Þekil 9. Devir hýzý-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, ph=5.7, devir=75 devir/dak., temas süresi=4 dak.). Þekil 12. Absorbant (elcosorb) doygunluk noktasý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süresi=3 dak.). Þekil 10. Paket yataklý reaktörde atýksu debisi-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, tank hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, ph=5.7). Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Þekil 13. Odun talaþý doygunluk noktasý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süre- 7

6 Ekoloji si=3 dak.). Þekil 14. Hayvan küspesi doygunluk noktasý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süresi=3 dak.). Þekil 15. Absorbantlarýn doygunluk noktalarý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süresi=3 dak.). SONUÇLAR VE ÖNERÝLER Yapýlan çalýþmalarda absorblayýcý madde (elcosorb) R. ÝLERÝ - N. GÜNER tam karýþtýrmalý kesikli reaktör ve paket yataklý reaktörler vasýtasýyla denenmiþ ve paket yataklý reaktörlerde yað giderme veriminin (%96), tam karýþtýrmalý kesikli reaktöre oranla (%89) daha yüksek olduðu saptanmýþtýr. Atýksuyun ph sýnýn yað giderme verimi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadýðý görülmüþtür. Tam karýþtýrmalý kesikli reaktörde karýþtýrýcý devir hýzýnýn yað giderme verimini etkilemediði, absorblayýcý madde miktarý ve temas süresinin ise doðru orantýlý olarak verimi etkilediði görülmüþtür. Paket yataklý reaktörde absorblayýcý madde kullanýldýðýnda temas süresi arttýkça verimin doðru orantýlý olarak arttýðý görülmüþtür. 1 g kuru absorblayýcý maddenin (elcosorb) 6.6 mg yaðý absorblayabildiði sonucuna varýlmýþtýr. Üç madde ile ayrý ayrý yapýlan doygunluk kapasitesi deneylerinde; 1 g kuru maddeye karþýn absorblayýcý madde (elcosorb) 6.6 mg, odun talaþý 2.9 mg, hayvan küspesi 1.5 mg yað absorblayabildiði; uygulanabilirliði a- çýsýndan absorblayýcý maddenin (elcosorb) diðerlerine o- ranla daha verimli olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Deney sonuçlarýndan da görüleceði üzere absorblayýcý madde (elcosorb) özellikle paket yataklý reaktörde uygulandýðý zaman %96 lýk bir yað giderme verimine ulaþýldýðý gözlenmiþtir. Doygunluk deneyinde ise 1 g kuru absorblayýcý maddenin 6.6 mg yað absorbladýðý tespit edilmiþtir. Bu þartlarla endüstriyel atýksu arýtýmýnda yað giderme teknolojilerine alternatif olarak absorblayýcý maddenin paket yataklý reaktörlerde kullanýlmasý suretiyle uygulanmasý mümkün görülmektedir. Absorblayýcý madde (elcosorb) yað moleküllerini absorbladýkça zamanla absorblama özelliðini yitirmekte ve absorblama verimi azalmaktadýr. Maddenin özelliðinden dolayý rejenarasyonu mümkün olmamakta ve yüksek yað ihtiva eden bir atýk ö- zelliðinde maddeye dönüþmektedir. Bünyesine yað çekerek doygun hale gelen absorblayýcý maddeden preslemek suretiyle yaðýn geri kazanýlmasý mümkündür. Ancak süt ürünleri atýksularýndaki yaðýn ekonomik açýdan geri kazanýlmasý herhangi bir fayda saðlamamaktadýr. Yaðla doygun hale gelen absorblayýcý madde (elcosorb) atýðý yanma sýcaklýðý 350 C olmasý sebebiyle, yakýlmak suretiyle bertaraf edilebilir (7). Ayrýca ortaya çýkan yaðlý atýklarýn doðal gübre olarak deðerlendirilebilmesi de araþtýrýlmasý gereken ayrý bir konudur. KAYNAKLAR 1. TÇV, Türk Çevre Mevzuatý II, Türkiye Çevre Vakfý Yayýnlarý, Ankara, Gülbaran E., Ünit Operasyonlarý, ÝTÜ Yayýnlarý, III, Ýstanbul, Pala A., Sponza D., Bir Süt Endüstrisi Atýksularýnýn Karakterizasyonu ve Arýtma Sisteminin Ýncelenmesi ÝTÜ 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, Ýstanbul, 55-65, Þengül F., Endüstriyel Atýksularýn Özellikleri ve Arýtýmý Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, Ýzmir, Karpuzcu M., Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtý Yayýnlarý, Ýstanbul, Müezzinoðlu A., Þengül F., Çevre Kimyasý, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, Ýzmir, Meksan A.Þ., Elcosorb Tanýtým Kitabý, Ýstanbul, Þengül F., Türkman A., Su ve Atýksu Analizleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, Ýzmir, Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu

Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu Hümik Madde Ýçeren Yüzeysel Sularýn UV/H 2 O 2 ile Dezenfeksiyonu Ekoloji 16, 64, 21-28 2007 Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY, Ahu ATEÞLÝ Uludað Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 16059

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Ekoloji 20, 78, 41-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.787 Çay Atýðýndan Hazýrlanan Farklý Kompost ve Partikül Büyüklüðünün Ganoderma lucidum Mantarýnýn Verimi ve Bazý Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri

Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 25-29 DERLEME MAKALESÝ ALESÝ Atýklarýn Arazide Bertarafýnda Kullanýlan Mineral ve Sentetik Tabakalarýn Uygulama Örnekleri Doç. Dr. Ayþegül ÝYILIKÇI PALA, - Dr. Görkem ÞÝRÝN, Dokuz

Detaylı

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði 17, 65, 45-51 2007 Mehmet ÞEN, Kadir KESTÝOÐLU Uludað Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi

Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi 13, 50, 1-5 2004 Bursa Ýli Kentsel Atýksu Arýtma Tesislerinin Bazý Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Ýncelenmesi Arzu KEMÝKSÝZ, Ayþe ELMACI Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi,

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ KÜRESEL SU KRÝZÝNE ÇÖZÜM ARAYIÞLARI: ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 65-69 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Derleme Review Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý 1 1 1 1* Ýlhan Olcay PERVÝN,Merve AYDINER,Ahmet Kaan KARAMANOÐLU, Çaðdaþ GÖKTEPE,

Detaylı

Hazýrlayanlar: Lütfi Fikri Alpakýn / ASD Baþ Danýþmaný Aslýhan Arýkan, Araþtýrma Uzmaný Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 9] Her türlü gýda (food) ve gýda dýþý (nonfood) sývý ürünlerde kullanýlan

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi*

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Dr. Belgin Altun**, Dr. Tanju Besler***, Dr. Serhat Ünal**** *Ankara Piyasasýnda Satýlan Ýþlem Görmüþ (Uht ve Pastörize) ve Görmemiþ (Sokak) Sütlerin Makro-Besin

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi 20, 80, 74-80 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8010 ARAÞTIRMA NOTU Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem

Detaylı

Ters Osmoz Kombi Niçin Gereklidir?

Ters Osmoz Kombi Niçin Gereklidir? Giriþ Bu kitapcýðýn amacý Ters Osmoz Kombi (TO) Cihazý ný tanýtmaktýr. Cihazýn "Ters Osmoz Kombi" olarak adlandýrýlmasýnýn nedeni, ana iþlevin Ters Osmoz membraný tarafýndan yapýlmasýdýr. TO harfleri cihazýn

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı