SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI"

Transkript

1 SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), 3-8 Doç. Dr. Recep ÝLERÝ Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Esentepe Kampüsü, ADAPAZARI Nezir GÜNER Çevre Ýl Müdürlüðü, SAMSUN ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, yoðun yað konsantrasyonu ihtiva eden süt endüstrisi kaynaklý atýksulardan yað giderilmesi için halen mevcut ve uygulanan arýtma teknolojilerine alternatif olarak absorblayýcý madde (elcosorb) kullanýlmasý, bu absorblayýcý maddenin verim, kapasite ve maliyet açýsýndan uygulanabilirliðinin araþtýrýlmasýdýr. Yapýlan çalýþmalarda, absorblayýcý madde tam karýþtýrmalý kesikli reaktör ve paket yataklý reaktörde uygulanmýþ, absorblayýcýnýn yað giderme veriminin paket yataklý reaktörde daha yüksek olduðu saptanmýþtýr. Absorblayýcý madde (elcosorb), odun talaþý ve hayvan küspesi ile ilgili yað absorblama kapasiteleri ilgili deneyler, paket yataklý reaktörde yapýlmýþ ve elcosorb maddenin absorblama kapasitesinin diðerlerine göre daha verimli olduðu tespit edilmiþtir. Sonuç olarak absorblayýcý maddenin günümüzde uygulanan yað giderme teknolojilerine alternatif olabilecek þekilde paket yataklý reaktörler kullanýlmak suretiyle uygulanmasý verim itibariyle mümkün görülmektedir. Ancak söz konusu absorblayýcý madde menþei itibarý ile tamamen ithaldir ve tek kullaným sonucu özelliðini kaybetmesi maddenin geri kazanýmýný mümkün kýlmamaktadýr. Anahtar Kelimeler: Süt endüstrisi, yað, absorbsiyon, reaktör. INVESTIGATION OF A NEW OIL-WATER SEPARATION TECHNOLOGY IN WASTE WATERS OF MILK INDUSTRY ABSTRACT This study intends to research using absorbent (elcosorb) as an alternative to existing and applied treatment technologies used to remove oil from the waste waters of milk industry origin which contain intensive oil concentration and to find out applicability of this absorbent with regard to the efficiency and profit-cost. During work, absorbent has been applied in the full-mixing batch reactor and packed bed reactor and it has been found out that removal efficiency of absorbent for the oil is higher on the packed bed reactor. Absorption capacities of absorbent (elcosorb), wood shavings and animal bagasse were compared using same experimental system and found the oil absorption capacity of elcosorb was better than the others. As a result it seems to be with regard to efficiency that absorbent is applied by using packed bed reactors so as to be an alternative to today s applied oil removal technologies. However that absorbent in completely imported material as of its origin and loosing is quality after single usage makes impossible to recover it. Keywords: Milk industry, oil, absorption, reactor. GÝRÝÞ Çevreyi, özellikle alýcý su ortamlarýný kirleten ve ülkemizde de önem arz eden endüstrilerden bir tanesi de süt ürünleri sanayisidir. Süt iþleyen tesislerin pek çoðu küçük iþletmeler þeklinde ülkemizin çeþitli yerlerine daðýlmýþ olup bunlarýn büyük bir kýsmýnda arýtma tesisi yoktur. Çevre Kanunu ve buna baðlý olarak tarih ve sayýlý Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði (SKKY) nin çýkarýlmasý ile bu iþletmeler arýtma tesisi kurma zorunluluðuna gelmiþlerdir (1). Süt endüstrisi atýksularýnýn arýtýlmasý esnasýnda atýksu içerisinde bulunan yað ve laktoz arýtma sistemlerinde iþletme problemi meydana getirebildiðinden çok dikkatli olunmasý gerekir. Hem a- rýtma veriminin arttýrýlmasý, hem de SKKY de istenilen ve Tablo 1 de verilen standartlarýn saðlanabilmesi için yað giderimi iþleminin yüksek verimle yapýlmasý ve deþarjý gerekmektedir (1). Tablo 1. Gýda Sanayii (Süt ve süt ürünleri) deþarj standardý. Kompozit Kompozit Parametre Birim Numune Numune 2 Saatlik 24 Saatlik BOI 5...mg/l KOI...mg/l Yað ve Gres...mg/l ph Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Yavrunun beslenmesi için hayvan bünyesinde meydana gelen ve hem insanlarýn hem de hayvan yavrularýnýn gýda maddesi olan süt; kimyasal madde bakýmýndan iki kýsýmda (su ve kuru madde) incelenebilir (Tablo 2). Tablo 2 de görüldüðü gibi ortalama olarak inek sütlerinde %87.4 oranýnda bulunan su, kuru maddeyi oluþturan bileþiklerin emülsiyon, kolloidal ve gerçek çözelti halinde bulunmasýný saðlar (2). Sütün kendine özgü porselen beyazý bir renk ve hoþa giden bir kokusu vardýr. Sütün kendine özgü tadý, genel olarak bileþimindeki süt þekerinden (laktoz) ileri gelir. Süt nötre yakýn bir asitlik gösterir. Yeni saðýlmýþ normal bir sütte ph=6.6, ortalama özgül aðýrlýðý ise dir. Peynir teknolojisi önemli bir süt sanayi kolunu teþkil etmektedir. Tereyaðý yapýmý sütün korunmasý gereksiniminden kaynaklanýr. Süt ve süt ürünleri iþleyen tesisler süt alým istasyonlarý, krema fabrikasý, süt tozu fabrikasý ve dondurma fabrikasý gibi sýnýflandýrýlabilir (3). Süt endüstrisinden gelen atýklar genel olarak birbirine benzer. Esas kirleticiler emülsiyon halindeki yað ve süt a- týklarýdýr. Yýkama iþlemlerinden gelen tüm atýklar kimyasal maddeleri (soda ve deterjanlar gibi) içermektedir. Aþaðýda verilen süt mamulleri kapasitesi için, ortalama günlük atýksu hacmi (soðutma sularý hariç), l/gün; süt iþleme için atýk su miktarý 18 m 3 ; l/gün, süt iþleme için 25 m 3 ve l/gün süt iþleme için atýk su miktarý 3

2 Ekoloji 60 m 3 tür (3). Alman verilerine göre birleþik bir süt fabrikasý atýksuyunun BOI 5 deðeri yaklaþýk olarak 1000 mg/l dir (3). Tüm atýk sular taze olduklarýnda zayýf alkalidirler ve ph= dir. Kazein tesisi atýklarýnýn ph ý ise arasýndadýr. Atýklar anoerobik ortamda fermantasyona uðrayarak, laktoz, laktik aside dönüþtürülür; ortamýn ph ý e kadar düþer ve kazein çökelir. Peynir fabrikalarý atýksularý ortamdan kremasýz sütün ayrýlmasý nedeniyle asidiktir. Süt atýklarý çok az askýda katý madde içerir. Sadece peynir fabrikasý atýk sularýnda kaymak parçacýklarý askýda bulunur. Süt atýk sularý bulanýktýr, beyazýmsý sarýmtýrak renktedirler, 160 mg/l konsantrasyonlara varan toplam azot, 2-3 mg/l fosfor bileþikleri ve 3-4 mg/l potasyum içerebilirler (2). Ýngiliz verilerine göre, süt fabrikalarý yýkama sularýnda BOI= mg/l ve peynir fabrikalarýnda BOI= mg/l arasýndadýr (4). Tablo 3 de süt iþleyen fabrikalardan birindeki su kullanýmý ve deþarj edilen organik yük verilmiþtir (4). Tablo 2. Sütün bileþimi. Su (%) Kuru Madde (%) 87.4 Laktoz Süt Yaðý Azotlu Maddeler Mineral Maddeler Gazlar, Vitaminler, Enzimler... Mikroorganizmalar, Koruyucu Maddeler... Tablo 3. Bir süt fabrikasýnda çeþitli üretim proseslerinde kullanýlan su miktarlarý ve deþarj edilen organik kirlilik yükü deðerleri. Proses Atýksu hacmi/ BOI yükü sütün birim aðýrlýðý (gr/kg) Þiþeleme Tereyaðý Ýmali Peynir Ýmali R. ÝLERÝ - N. GÜNER Süt endüstrilerinden gelen atýklar aðýr yaðlar içermektedir. Bu tip atýklar kanalizasyon sistemlerinin taþýma kapasitesi üzerine ters etkiler yapar. Bu nedenle yaðlý maddelerin alýcý sulara ve kanalizasyon sistemlerine verilmesinde bazý kurallar ve kýsýtlamalar konulmuþtur. Yað a- rýtma tesislerinde çeþitli problemlere yol açmaktadýr. Yüksek yað içerikli atýklardan en önemlisi olan et, bitkisel yað, margarin ve süt endüstrilerinden gelen atýklarda köpük problemi oldukça önemli olup, evsel kanalizasyon sistemlerine bu tip atýklarýn doðrudan verilmesi sakýncalýdýr. Yüksek yað içeriði olan çamurlarýn vakum filrasyonuda çok güçtür (5). Su yataklarýnda kirlenmeye neden olan yaðlar su yüzeyini kaplayarak su kuþlarý için çok cazip hale gelmekte, yað üzerine konan kuþlarýn tüyleri yaða bulanmaktadýr. Neticede kuþlarýn uçma kabiliyeti azalmakta, ýþýnlama yoluyla vücut ýsýsý kaybolmakta ve hayvanlar ölmektedir. Bu þekilde yaða bulanmýþ kuþlarýn kurtarýlmasý son derece zordur. Böyle kuþlardan 7000 tanesi üzerinde yapýlan çalýþmalarý neticesinde sadece tanesi kurtarýlabilmiþtir (6). Sulardaki yaðlý maddelerin su çevresindeki hayata tesirleri þu þekilde özetlenebilir (6): (1) Serbest yað ve emülsiyonlar alglerin ve fitoplanktonlarýn üzerine sývanarak onlarý tahrip ederler, (2) Yaðlarýn bir tabaka halinde suyun yüzeyini kaplamasý su ortamýna havadan oksijen girmesini önler (3) Yaðlarýn bir kýsmý doðrudan zehirleyici özelliðe sahiptir (fenoller gibi) ve organizmalarý zehirleyerek tahrip eder, (4) Yaðlý sularda balýklarýn solungaçlarý ve vücutlarý yaða bulanarak soluk almalarý güçleþir ve neticede ölüme kadar gidebilir, (5) Böyle sularda yaþayan balýk ve midyeler ölmeseler bile yaðýn kokusunu ve tadýný absorbe ettikleri için etlerinin kalitesi bozulur ve uzun süre yenmeleri mümkün olmaz. Klasik yað-sývý ayýrýmý teknolojileri; gravite ayýrýcýlar, santrifüj ayýrýcýlar, coalescence filre ayýrýcýlar ve flotasyon sistemleridir. Absorbsiyon bir fazda bulunan atom veya moleküllerin diðer fazda bulunan atom veya moleküller arasýnda oldukça homojen biçimde geçerek bu faza yerleþmesidir. Çevre Mühendisliðinde temel iþlem olarak absorbsiyon özellikle atýk su ve atýk gazlarýn arýtýlmasý a- macý ile kullanýlmaktadýr. Bu çalýþmanýn amacý, yoðun yað konsantrasyonu ihtiva eden süt endüstrisi kaynaklý atýksularýndan yað giderilmesi için halen mevcut ve uygulanan arýtma teknolojilerine alternatif olarak absorblayýcý madde (elcosorb) kullanýlmasý, bu absorblayýcý maddenin verim açýsýndan o- dun talaþý, hayvan küspesi ile karþýlaþtýrýlmasý ve bu absorblayýcýýn (elcosorb) uygulanabilirliðinin araþtýrýlmasýdýr. MATERYAL VE METOD Deneylerde kullanýlan absorblayýcý madde Elcosorb adý ile Ýsviçreli Elico AG adlý bir firma tarafýndan ü- retilmektedir (Þekil 1). Söz konusu bu madde zararlý a- kýþkanlarý, bilhassa da petrol, makine yaðlarý, dizel yaðý, pigmen (boya maddesi), hidrolik yað, sentetik yað gibi her türlü yaðý kolayca ve verimli bir þekilde içine çeken tabii liflerden oluþan emici bir maddedir. Suyu püskürtmekte fakat yaðlarý ve diðer akýþkanlarý hem karada hem de su ortamýnda rahatça absorblamaktadýr. Absorblayýcýnýn reaksiyon (tepkime) süresi yalnýzca 1-2 saniyedir. Kendi aðýrlýðýnýn % ü kadar yað miktarýný emebilmektedir (7). Absorblayýcý bakterileri çürütüp ayrýþtýrabilen yakarak elden çýkarýlabilen (kül içeriði %2), zehirsiz olduðu garantilenmiþ ve çevresel açýdan tamamen güvenli bir maddedir. Absorblayýcý kýsa süre içinde temizleme özelliðine sahip ve kolay saklanabilen bir maddedir. Madde buz tutmadýðý gibi erimemektedir. (yanma sýcaklýðý yaklaþýk 350 C dir) (7). 4 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

3 SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Ekoloji Tam karýþtýrmalý kesikli reaktör çalýþmalarýnda 1000 ml lik beherler kullanýlmýþtýr. Tasarlanan proses Þekil 4 de gösterilmektedir. Atýksu numunesinin ph=5.7, Yað=480 mg/l bulunmuþtur. Paket yataklý reaktör çalýþmalarýnda (dolgulu kolon tasarýmý) 2000 ml lik pet þiþelerden faydalanýlarak sistem tasarlanmýþtýr. Tasarlanan proses Þekil 5 de gösterilmektedir. Absorblayýcý madde deneyde kullanýlmadan önce 24 saat 103 C de bekletilmiþtir. Bu deneyde atýksu ayný þartlarda ayný sistemden 5 defa geçirilerek absorblayýcý maddenin doygunluk kapasitesi saptanmýþtýr. Þekil 1. Absorbant maddenin (elcosorb) fotoðrafý. Deneylerde kullanýlan atýksular, Samsun Ýli Terme Ýlçesi nde bulunan mandýra niteliðindeki küçük bir tesisten alýnmýþtýr. Söz konusu mandýra günde yaklaþýk 1500 l süt iþletmekte olup 1/3 ü yoðurt olarak, geri kalan 2/3 lük kýsmý ise beyaz peynir olarak deðerlendirilmektedir. Mandýrada atýk su arýtma tesisi bulunmamakta, açýða çýkan atýk sular üç gözlü sýzdýrýr, fosseptik çukurlarda toplanmaktadýr. Tesiste baþlýca atýksu kaynaklarý peynir alý suyu ve yýkama sularýdýr. Tesis yetkilisinden alýnan bilgilere göre günde tahminen l arasýnda atýksu oluþmaktadýr. Atýksudan numuneler 2 saatlik kompozit numune þeklinde alýnarak deneylerde kullanýlmýþtýr. Þekil 2. Odun talaþý fotoðrafý. Þekil 3. Hayvan küspesi fotoðrafý. Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Þekil 4. Tam karýþtýrmalý kesikli reaktör. Absorblayýcý maddeye alternatif olarak kullanýlan o- dun talaþý tam karýþtýrmalý kesikli reaktörde kullanýlarak yað giderme verimi araþtýrýlmýþtýr. Çalýþmalarda 1000 ml lik beher kullanýlmýþtýr. Absorblayýcý maddeye alternatif olarak odun talaþý paket yataklý reaktörde kullanýlarak yað giderme verimi araþtýrýlmýþtýr. Absorblayýcý maddeye alternatif olarak hayvan küspesi paket yataklý reaktörde kullanýlarak yað giderme verimi araþtýrýlmýþtýr. Küspe, deneylerde kullanýlmadan önce öðütülerek toz haline getirilmiþtir. Yað tayininde özel bir maddenin mutlak miktarý ölçülemez. Buna karþýlýk benzer fiziksel karakteristiklere sahip maddeler grubu, triklorotrifloroetan (freon) da çözümleri esasýna dayanarak tayin edilir. Yað ve gres freonda çözünerek geri kazanýlabilen materyal olarak tanýmlanabilir. Yað ve gres asitlendirilmiþ numuneden çözücü vasýtasý ile ekstrakte edilen sülfür bileþikleri, bazý organik boyalar ve klorofil gibi diðer bileþikleri de içermektedir. Deneylerde yað-gres tayini için Soxhlet Metodundan yararlanýlmýþtýr (8). Soxhlet Ekstraksiyon Metodunda bazý metalik sabunlar asidifikasyon ile hidrolize edilir. Yað ve katý madde veya viskoz gres eðer sývý numunede mevcutsa filrasyon vasýtasý ile numuneden uzaklaþtýrýlýr. Soxhlet aparatýnda freon ekstraksiyondan sonra, çözücünün buharlaþtýrýlmasýný takiben kalan kalýntý yað ve gres içeriðini belirlemek üzere tartýlýr. Buharlaþtýrýlmada kalan kalýntý 103 C de tutulur, ve sonra tartým yapýlacak numunenin yað ve gres konstantrasyonu belirlenir. Bu analiz metodu oldukça ampirik bir metot olup birbirini tekrarlayan sonuçlar elde etmek için çok iyi bir þekilde uygulanmasýný 5

4 Ekoloji gerekmektedir. Freonda çözünen maddelerden yað ve gres olarak tanýmlanan maddelerin haricinde örneðin kükürt ve bazý organik boyalarda yað ve gres olarak ekstrakte edilir. Soxhlet aparatýnda ekstrasyon zamaný ve hýzý, farklý greslerin deðiþik çözünürlüklerine baðlý olarak a- yarlanmalýdýr. Ekstrakte edilen maddenin soðutulmasý ve kurutulmasý için gereken sürenin uzunluðu deðiþtirilmemelidir. Eðer soðutma ve kurutma süresi deðiþtirilirse oksijen absorbsiyonu sebebiyle aðýrlýkta dereceli olarak bir artýþ veya buharlaþma sebebi ile kademeli olarak bir a- ðýrlýk kaybý olur (7). R. ÝLERÝ - N. GÜNER DENEY SONUÇLARI VE TARTIÞMA Tam karýþtýrmalý kesikli reaktör ile yapýlan deneylerde, absorblayýcý madde miktarý artýrýldýkça yað giderme veriminin arttýðý görülmüþtür. Ancak kullanýlan absorblayýcý madde miktarýna göre yað giderme verimi belli bir noktadan sonra maksimuma ulaþmaktadýr (Þekil 6). Absorblayýcý madde atýk sudan daha az yoðun bir maddedir ve sadece su yüzeyine yayýlmaktadýr. Sonucunda atýk su içerisinde emülsiye haldeki yað zerrecikleri ile temas saðlanamamakta, sadece su yüzeyindeki yaðý absorbe edilmektedir. Bekleme süresi arttýkça verimin arttýðý gözlemlenmiþtir (Þekil 7). Verimin, 10 dakikalýk bekleme süresinde %89 a ulaþtýðý saptanmýþtýr. Deðiþik karýþtýrýcý devir hýzlarýnda verimde herhangi bir deðiþme gözlenmemiþtir (Þekil 8). Paket yataklý reaktör ile yapýlan deneylerde, a- týksu debisi azaldýkça atýksuyun absorblayýcý madde ile temas süresi artmýþ dolayýsýyla verimde gözle görünür bir artýþ olduðu tespit edilmiþtir (Þekil 9). Yatak hacmi arttýkça, temas süresinin arttýðý ve veriminde doðru orantýlý o- larak arttýðý saptanmýþtýr (Þekil 10). Þekil 11 de görüldüðü gibi ayný atýksu numunesi ayný sistemden 5 defa geçirilmiþ, odun talaþýnýn %92-0 lik bir verimle doygunluk noktasýna ulaþtýðý ve 1 g kuru absorblayýcý (elcosorb) maddenin 6.6 mg yað absorbladýðý tespit edilmiþtir. Kýyaslama amacýyla; paket yataklý reaktörde absorblayýcý madde yerine küspe kullanýlmýþ, ayný atýksu numunesi ayný sistemden ayný þartlarda 5 defa geçirilmiþ, odun talaþýnýn %39-0 lýk bir verimle doygunluk noktasýna ulaþtýðý ve 1 g kuru odun talaþýnýn 2.88 mg yaðý absorbladýðý ve doygunluk kapasitesi tespit edilmiþtir (Þekil 12). Odun talaþý az miktarda yaðý atýksudan uzaklaþtýrmýþ, aðýrlýkça bünyesine su çekerek þiþmiþtir. Diðer bir kýyaslama için de; paket yataklý reaktörde absorblayýcý madde yerine küspe kullanýlmýþ, ayný atýksu numunesi ayný sistemden 5 defa geçirilmiþ, hayvan küspesinin %19-0 lýk bir verimle doygunluk noktasýna ulaþtýðý ve 1 g kuru hayvan küspesini 1.5 mg yaðý absorbladýðý tespit edilmiþtir (Þekil 13). Þekil 5. Paket (dolgu) yataklý reaktör. Þekil 6. Madde miktarý-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, ph=5.7, devir=75 devir/dak., temas süresi=4 dak.). Þekil 7. ph-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, devir=75 devir/dak., temas süresi=3 dak.). 6 Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

5 SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Ekoloji Þekil 8. Temas süresi-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, ph=5.7, devir=75 devir/dak., temas süresi=4 dak.). Þekil 11. Paket yataklý reaktörde yatak hacmi-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, madde miktarý=75 g, ph=5.7). Þekil 9. Devir hýzý-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, kesikli reaktör hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, ph=5.7, devir=75 devir/dak., temas süresi=4 dak.). Þekil 12. Absorbant (elcosorb) doygunluk noktasý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süresi=3 dak.). Þekil 10. Paket yataklý reaktörde atýksu debisi-verim grafiði (giriþ yað konsantrasyonu=480 mg/l, tank hacmi=1000 ml, madde miktarý=75 g, ph=5.7). Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36 Þekil 13. Odun talaþý doygunluk noktasý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süre- 7

6 Ekoloji si=3 dak.). Þekil 14. Hayvan küspesi doygunluk noktasý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süresi=3 dak.). Þekil 15. Absorbantlarýn doygunluk noktalarý grafiði (baþlangýç konsantrasyonu=480 mg/l, absorbant madde miktarý=75 g, debi=500 ml/dak., paket yatak hacmi=1500 ml, temas süresi=3 dak.). SONUÇLAR VE ÖNERÝLER Yapýlan çalýþmalarda absorblayýcý madde (elcosorb) R. ÝLERÝ - N. GÜNER tam karýþtýrmalý kesikli reaktör ve paket yataklý reaktörler vasýtasýyla denenmiþ ve paket yataklý reaktörlerde yað giderme veriminin (%96), tam karýþtýrmalý kesikli reaktöre oranla (%89) daha yüksek olduðu saptanmýþtýr. Atýksuyun ph sýnýn yað giderme verimi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadýðý görülmüþtür. Tam karýþtýrmalý kesikli reaktörde karýþtýrýcý devir hýzýnýn yað giderme verimini etkilemediði, absorblayýcý madde miktarý ve temas süresinin ise doðru orantýlý olarak verimi etkilediði görülmüþtür. Paket yataklý reaktörde absorblayýcý madde kullanýldýðýnda temas süresi arttýkça verimin doðru orantýlý olarak arttýðý görülmüþtür. 1 g kuru absorblayýcý maddenin (elcosorb) 6.6 mg yaðý absorblayabildiði sonucuna varýlmýþtýr. Üç madde ile ayrý ayrý yapýlan doygunluk kapasitesi deneylerinde; 1 g kuru maddeye karþýn absorblayýcý madde (elcosorb) 6.6 mg, odun talaþý 2.9 mg, hayvan küspesi 1.5 mg yað absorblayabildiði; uygulanabilirliði a- çýsýndan absorblayýcý maddenin (elcosorb) diðerlerine o- ranla daha verimli olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Deney sonuçlarýndan da görüleceði üzere absorblayýcý madde (elcosorb) özellikle paket yataklý reaktörde uygulandýðý zaman %96 lýk bir yað giderme verimine ulaþýldýðý gözlenmiþtir. Doygunluk deneyinde ise 1 g kuru absorblayýcý maddenin 6.6 mg yað absorbladýðý tespit edilmiþtir. Bu þartlarla endüstriyel atýksu arýtýmýnda yað giderme teknolojilerine alternatif olarak absorblayýcý maddenin paket yataklý reaktörlerde kullanýlmasý suretiyle uygulanmasý mümkün görülmektedir. Absorblayýcý madde (elcosorb) yað moleküllerini absorbladýkça zamanla absorblama özelliðini yitirmekte ve absorblama verimi azalmaktadýr. Maddenin özelliðinden dolayý rejenarasyonu mümkün olmamakta ve yüksek yað ihtiva eden bir atýk ö- zelliðinde maddeye dönüþmektedir. Bünyesine yað çekerek doygun hale gelen absorblayýcý maddeden preslemek suretiyle yaðýn geri kazanýlmasý mümkündür. Ancak süt ürünleri atýksularýndaki yaðýn ekonomik açýdan geri kazanýlmasý herhangi bir fayda saðlamamaktadýr. Yaðla doygun hale gelen absorblayýcý madde (elcosorb) atýðý yanma sýcaklýðý 350 C olmasý sebebiyle, yakýlmak suretiyle bertaraf edilebilir (7). Ayrýca ortaya çýkan yaðlý atýklarýn doðal gübre olarak deðerlendirilebilmesi de araþtýrýlmasý gereken ayrý bir konudur. KAYNAKLAR 1. TÇV, Türk Çevre Mevzuatý II, Türkiye Çevre Vakfý Yayýnlarý, Ankara, Gülbaran E., Ünit Operasyonlarý, ÝTÜ Yayýnlarý, III, Ýstanbul, Pala A., Sponza D., Bir Süt Endüstrisi Atýksularýnýn Karakterizasyonu ve Arýtma Sisteminin Ýncelenmesi ÝTÜ 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, Ýstanbul, 55-65, Þengül F., Endüstriyel Atýksularýn Özellikleri ve Arýtýmý Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, Ýzmir, Karpuzcu M., Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtý Yayýnlarý, Ýstanbul, Müezzinoðlu A., Þengül F., Çevre Kimyasý, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, Ýzmir, Meksan A.Þ., Elcosorb Tanýtým Kitabý, Ýstanbul, Þengül F., Türkman A., Su ve Atýksu Analizleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayýnlarý, Ýzmir, Temmuz-Aðustos-Eylül 2000, Sayý: 36

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ Gamze Güngör (1), Göksel N. Demirer (2) (1) Araþtýrma Görevlisi,

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE ETKÝSÝ ÖZET

TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE ETKÝSÝ ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasý UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 14 SAYI 66 TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 11.2. Atık Yükü Azaltımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Endüstriyel Atıklarda Kirlilik Yükü ve Eşdeğer Nüfus Hesapları Endüstriyel atıkları debi ve BOİ kirlilik yükü

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA

SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA SÜT İŞLETMELERİNDE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜT ENDÜSTRİSİNDE ARITMA Çevre, içinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal etkilerin sürdüğü ortam olarak tanımlanır. Çevre kirliliği ise, insanların

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý 17, 66, 39-46 2008 Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý Berna KIRIL MERT, Kadir KESTÝOÐLU, Melike

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý 15, 62, 55-61 2007 Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

Tekstil Endüstrisi Atýksularý Üzerinde Ýleri Oksidasyon ve Kimyasal Arýtma Prosesleri Kullanýlarak KOI ve Renk Gideriminin Araþtýrýlmasý

Tekstil Endüstrisi Atýksularý Üzerinde Ýleri Oksidasyon ve Kimyasal Arýtma Prosesleri Kullanýlarak KOI ve Renk Gideriminin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU 15, 62, 72-80 2007 Tekstil Endüstrisi Atýksularý Üzerinde Ýleri Oksidasyon ve Kimyasal Arýtma Prosesleri Kullanýlarak KOI ve Renk Gideriminin Araþtýrýlmasý Aþkýn BÝRGÜL, Seval Kutlu AKAL

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI MTA Dergisi 129, 89-96, 2004 POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI Günnur ULUSOY* ÖZ.- Bu çalýþmada; Pomza, genleþtirilmiþ perlit ve diyatomit ile portland çimentosu içeren monolitik refrakter

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Cilt:12 Sayý:46 (2003), 1-7 Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Aysýn GÝRAY KAYNAK BUSKÝ Arýtma Tesisleri Daire Baþkanlýðý, Batý Atýksu Arýtma Tesisi, Özlüce, BURSA Yücel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Harran Üniversitesi Kısa tarihi

Harran Üniversitesi Kısa tarihi Harran Üniversitesi Kısa tarihi 1976 : Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Kuruldu 1978: Dicle Üniversitesi ne bağlı Ziraat Fakültesi, 1984: Dicle Üniversitesi ne bağlı Mühendislik Fakültesi (İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Cilt:12 Sayý:47 (2003), 11-16 Mehmet UÐURLU Muðla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MUÐLA ÖZET Bu çalýþmada,

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN GÝRݪ Nar birim alandan en çok ürün alýnan meyvelerden biridir.fidan üretimi ve bakým iºleri kolay ve ucuzdur.dikimden sonra kýsa sürede verim alýnýr.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı