Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:.. Güvenlik uyarýlarý... Ýmha.... Ocaðýn Özellikleri... Genel Görünüþ Kontrol Paneli.. Fýrýn donanýmý.. Fýrýn aksesuarý...

3 .... Ýlk Kez Kullanmadan Önce..... Saati ayarlama ve deðiþtirme..... Dil ayarý.. Göstergelerin parlaklýðýný ayarlama Ýlk temizleme... Fýrýnýn kullanýmý.... Elektronik fýrýn kumandasý... Fýrýn Fonksiyonlarý.... Fýrýný açma ve kapama....

4 . Izgara, tepsi ve yað tepsisini yerleþtirme Yað filtresini takma/çýkarma Ek fonksiyonlar. Yemek tarifleri.. Saat Fonksiyonu..... Diðer fonksiyonlar.... Zaman göstergesini kapatma Fýrýnýn çocuk emniyeti... Tuþ kilidi...

5 . Fýrýnýn güvenlik nedeniyle kapanmasý Mekanik kapak kilidi.. Uygulamalar, Çizelgeler ve Ýpuçlarý... Piþirme.. Kýzartma tablosu.. Tablo Sufle ve gratenler Derin dondurulmu hazr yemek tablosu..... Kýzartma. Kýzartma tablosu

6 .. Tablo - Et sondasý Et Þiþ Geniþ alanlý ýzgara.... Izgara tabla Turbogriller Buz çözme.... Buz çözme tablosu..... Kurutma Haþlama..

7 .... Yemek tarifleri.. Temizlik ve Bakým Cihazýn dýþarýdan görünümü. Fýrýnýn içi. Aksesuar Yað filtresi..... Ray ýzgarasýný çýkarma..... Ray ýzgarasýný temizleme...

8 . Fýrýn aydýnlatmasý..... Fýrýn tavaný..... Fýrýn kapýsý..... Fýrýn kapak camý..... Arýzalar ve Çözümleri.... Müþteri hizmet yeri... Servis..

9 .... tamirat nedeniyle ciddi tehlikeler oluþabilir. Tamir iþleri için müþteri servisimize veya satýcýnýza baþvurun. Çocuklar için emniyet Cihaz çalýþýrken, küçük çocuklarý denetimsiz býrakmayýnýz. Kullaným esnasýnda emniyet Bu cihaz, sadece ev amaçlý yemek tariflerinin piþirilmesi, kýzartýlmasý ve fýrýnlanmasý için kullanýlmalýdýr. Cihazýn yakýnýndaki elektronik aletlerin fiþlerine dikkat edin. Baðlantý kablolarý sýcak yerlere deðmemeli ya da sýcak fýrýn kapaðýna sýkýþtýrýlmamalýdýr. Uyarý: Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken iç alaný ýsýnmaktadýr. Fýrýnda, alkollü malzeme kullanýmýnda, hafif ateþlenebilir alkollü hava karýþýmý meydana gelebilir. Bu durumda fýrýn kapaðýný dikkatli açýnýz. Alev, kývýlcým ya da ateþ ile uðraþmayýn. 3 Akrilamid uyarýsý Son bilimsel verilere göre gýdalarýn, özellikle niþasta içeren ürünlerin fazla kýzartýlmasý durumunda oluþan akrilamid maddesi, saðlýða zararlý olabilir. Bu nedenle yiyecekleri mümkün olduðunca düþük ýsýlarda piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý öneririz. 5 Cihazda hasarý önlemek için Fýrýna alüminyum folyo sermeyin ve zeminine fýrýn tepsisi sacý, tencere vb. koymayýn, aksi takdirde sýcaklýk nedeniyle emaye zarar görebilir. Fýrýn tepsisinden damlayan meyve sularýnýn oluþturduðu lekeler, çýkarýlamaz.

10 Çok sulu kekler için derin bir tepsi kullanýn. Fýrýn kapaðý açýkken kapaða yüklenmeyin. Asla sýcak fýrýna doðrudan su dökmeyin. Emaye hasar görebilir ve renk deðiþimleri olabilir. Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Fýrýnda yanýcý eþyalar tutmayýn. Fýrýný çalýþtýrdýðýnýzda bunlar tutuþabilir. Fýrýnda nemli eþyalar tutmayýn. Emayesinde hasar oluþabilir. 3 Emaye hasarlarý hakkýnda uyarý Kullaným sonucunda fýrýnýn emaye kaplamasýnda oluþan renk deðiþimleri, cihazýn her zamanki (sözleþmeye uygun) kullanýmýný kýsýtlamaz.. Bu deðiþiklikler, kullaným haklarýnda bir eksikliðe yol açmaz Ýmha 2 2 Ambalaj malzemesi Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermez ve uuml;re veya Son saat fonksiyonlarýnýn veya fýrýn fonksiyonunun ayarlý olmamasý gerekir. 10 Dil ayarý 1. Cihazý Açma/kapatma tuþuyla açýn. 2. Açma/kapatma ve Saat fonksiyonlarý tuþlarýna ayný anda basýn. 3. / düðmesiyle, önerilen dillerden birini seçin. 4. Açma/kapatma ve Saat fonksiyonlarý tuþlarýna ayný anda basarak, seçmiþ olduðunuz dili hafýzaya kaydedin. 11 Göstergelerin parlaklýðýný ayarlama Yüksek monte edilmiþ fýrýnlarda göstergeni alt ýsý ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) PÝZZA DERECESÝ (PIZZASTUFE) Alttan ýsýtma, arka altýnýn gevrek olmasý ve daha fazla kýzarmasý gereken yemeklerin duvar ýsýtýcýsý, vantilatör tek bir düzeyde piþirilmesinde kullanýlýr. Fýrýn sýcaklýklarýný üstten/alttan ýsýtmanýn C altýna ayarlayýn. Büyük etler veya tavuk/kuþlarýn bir düzeyde kýzartýlmasý içindir. Bu fonksiyon ayný zamanda graten ve üstten kýzartma için de kullanýlýr. Izgara, vantilatör TURBO IZGARA (TURBOGRILL) KIZILÖTESI IZGARA (INFRAROTGRILL) BÜYÜK IZGARA (GROSS GRILL) ÜSTTEN ISITMA (OBERHITZE) ALTTAN ISITMA (UNTERHITZE) SICAK TUTMA (WARMHALTEN) BUZ ÇÖZME (AUFTAUEN) Izgaranýn ortasýna konulan yassý Izgara gýdalarýn ýzgarasý ve kýzartýlmasýnda kullanýlýr. Yassý gýdalarýn büyük miktarlarda ýzgara yapýlmasý ve kýzartýlmasýnda. Izgara, üst sýcaklýk Yemeklerin üstlerinin kýzartýlmasý ve Üstten ýsýtma sufle türü yemekler için. Gevrek hamur zeminli pastalarýn sonradan piþirilmesinde kullanýlýr. Yemekleri sýcak tutar. Turta, tereyað, ekmek, meyve veya diðer dondurulmuþ gýdalarýn çözülmesi veya eritilmesi içindir. Alttan ýsýtma Üstten sýcaklýk, alttan sýcaklýk Vantilatör 15 Fýrýný açma ve kapama Fýrýn fonksiyonlarýný açma 1. Cihazý Açma/kapatma tuþuyla açýn. 2. Fýrýn fonksiyonlarý düðmesini istediðiniz fýrýn fonksiyonu görünene kadar çevirin. Sýcaklýk göstergesinde bir sýcaklýk önerisi belirir. Önerilen sýcaklýk yaklaþýk 5 saniye içinde deðiþtirilmezse, fýrýn ýsýnmaya baþlar. Fýrýn sýcaklýðýný deðiþtirme / çevirerek sýcaklýðý açabilir veya kýsabilirsiniz. Ayar iþlemi 5 C'lik adýmlarla yapýlýr. Termometre simgesi Yavaþ yavaþ yükselen termometre simgesi, fýrýnýn o anda ne kadar ýsýtýlmýþ olduðunu gösterir. Termometre simgesinin art arta yanýp sönen üç bölümü, hýzlý ýsýtmanýn devrede olduðunu gösterir. Sýcaklýk sorma Sýcaklýk sorgusu C tuþuna basýn. O anki fýrýn sýcaklýðý, sýcaklýk göstergesinde belirir. 16 Fýrýn fonksiyonunu deðiþtirme Fýrýn fonksiyonlarý düðmesini istediðiniz fýrýn fonksiyonu görünene kadar çevirin. Fýrýn fonksiyonunu kapatma Fýrýný kapatmak için fýrýn fonksiyonlarý düðmesini artýk hiçbir fýrýn fonksiyonu gösterilmeyene dek çevirin. Fýrýný kapatma Cihazý Açma/kapatma tuþuyla kapatýn. 3 Soðuk hava faný Cihazýn üst yüzeylerini serin tutmak için, fan otomatik olarak devreye girer. Fýrýn kapatýldýktan sonra da fan, çalýþmaya devam edererek cihazý soðutur ve kendiliðinden kapanýr. 17 Izgara, tepsi ve yað tepsisini yerleþtirme Fýrýn tepsisini veya yað tepsisini yerleþtirme: Fýrýn veya yað tepsisini seçtiðiniz yerleþtirme seviyesinin teleskop rayýna her iki delik de teleskop rayýn ön pimlerine oturacak þekilde yerleþtirin. Izgarayý yerleþtirme: Izgarayý, ayaklarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtirin. Izgarayý, seçtiðiniz seviyenin teleskop raylarýna yerleþtirin. 3 Izgaranýn yükseltilmiþ çerçevesi, tabaklarýn kaymasýný önler. Izgara ile yað tepsisini birlikte yerleþtirme: Izgarayý yað tepsisinin üzerine koyun.

11 Izgarayý ve yað tepsisini seçtiðiniz yerleþtirme seviyesinin teleskop rayýna her iki delik de teleskop rayýn ön pimlerine oturacak þekilde yerleþtirin. 3 Farklý çekilen raylarda tepsilerin veya ýzgaranýn yerleþtirilmesini kolaylaþtýrmak için, tepsiyi/ýzgarayý önce raylarýn arkasýna koyun, ardýndan sonuna kadar itin ve sonra öndeki pimlerin üzerine indirin. 18 Yað filtresini takma/çýkarma Yað filtresini sadece kýzartma sýrasýnda takarak, arka duvardaki ýsýtýcýyý yað sýçramasýna karþý koruyun. Yað filtresini takma Yað filtresini tutacak yerinden tutun ve iki tutucuyu yukarýdan aþaðýya doðru fýrýn arka duvarýndaki aðza (vantilatör aðzý) yerleþtirin. Yað filtresini çýkarma Yað filtresini tutacak yerinden kavrayýn ve yukarý doðru çekerek asýn. 19 Ek fonksiyonlar Yemek tarifleri Yemek tarifi seçme 1. Yemek tarifleri tuþuna basýn. Göstergede YEMEK TARÝFLERÝ (REZEPTE) belirir. 2. Fýrýn fonksiyonlarý düðmesiyle istediðiniz yemek tarifini seçin. Fonksiyon göstergesinde ilgili fýrýn fonksiyonunun simgesi ve önerilen yerleþtirme düzeyi belirir. Sýcaklýk göstergesinde ayarlanan sýcaklýk belirir. Zaman göstergelerinde piþirme süresi ve piþirmenin bitiþ saati belirir. Yaklaþýk 5 saniye sonra fýrýn çalýþmaya baþlar. Piþirme süresi bitmeden önce bir sinyal sesi duyulur. 3. Bu aþamada yemeðin piþip piþmediðini kontrol edin. Piþirme süresi bittikten sonra bir sinyal sesi duyulur. Zaman göstergelerinde "0:00" yanýp söner. Fýrýn ýsýtmasý kapanýr. 4. Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturabilirsiniz. Baþlatmayý erteleme Piþirmeye baþlama anýný erteleyebilirsiniz (bkz. saat fonksiyonu Son 3 ). Son saat fonksiyonu, program henüz iki dakikadan fazla çalýþmamýþsa ayarlanabilir. Piþirme süresini erken bitirme Yemek tarifleri tuþuna, hiçbir yemek tarifi gösterilmeyene dek üst üste basýn. 20 Et sondasý Belirli bir merkez sýcaklýða ulaþýldýðý anda fýrýnýn kapatýlmasýný saðlar. Et sondasý daha çok, üstten/alttan ýsýtmada ve sýcak hava modlarýnda kullanýlabilir. Ýki sýcaklýða dikkat edilmelidir: Fýrýn sýcaklýðý: Bakýnýz piþirme tablosu Merkez sýcaklýk: Bakýnýz et sondasý tablosu Dikkat: Sadece fýrýnla birlikte verilen et sondasý kullanýlmalýdýr! Yedek sonda kullanýrsanýz sadece orijinal sondalarý kullanýn. 1. Et sondasýnýn ucunu etin içine mümkün olduðunca sokarak, ucunun etin tam merkezine gelmesini saðlayýn. 2. Et sondasýnýn fiþini, fýrýnýn yan duvarýndaki prize sonuna kadar sokun Ýstediðiniz fýrýn fonksiyonunu ayarlayýn saniye içinde veya ile istediðiniz merkez sýcaklýðý ayarlayýn. Gösterge, o anki merkez sýcaklýðý göstermeye baþlar Merkez sýcaklýk 30 C'den itibaren gösterilir. Ýstenen merkez sýcaklýk ayarlanmadan önce o anki merkez sýcaklýk zaten gösteriliyorsa, et sondasý tuþuna basýn ve ayarý yapýn. Fýrýn sýcaklýðýný ayarlamak için, et sondasý tuþuna iki kez basýn. 5 saniye içinde veya ile istediðiniz fýrýn sýcaklýðýný ayarlayýn. Ayarlanan merkez sýcaklýða ulaþýldýðý anda bir sinyal sesi duyulur ve fýrýn otomatik olarak kapanýr. 5. Sinyali susturmak için herhangi bir tuþa basýn. 1 Uyarý: Et sondasý çok sýcaktýr! Fiþi ve sondanýn ucunu dýþarý çekerken yanabilirsiniz! 6. Et sondasýnýn fiþini prizden çekerek çýkartýn ve yemeði fýrýndan alýn. 7. Gerekirse cihazý kapatýn. Merkez sýcaklýðý sorma veya deðiþtirme Et sondasý tuþuyla o anki merkez sýcaklýk, ayarlý merkez sýcaklýk ve ayarlý fýrýn sýcaklýðý arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Gerekirse sýcaklýðý veya ile deðiþtirebilirsiniz. 22 Saat Fonksiyonu Kýsa süreli Piþirme süresi ayarlamak için. Süre bittiðinde sinyal sesi duyulur. Bu iþlev, fýrýnýn çalýþmasýný hiçbir þekilde etkilemez. Süre Fýrýnýn çalýþma süresini ayarlamak için. Son Fýrýnýn çalýþmasýnýn bitiþ süresini ayarlamak içindir. Saat Günün saatini ayarlamak, deðiþtirmek ya da test etmek için. ("Ýlk kullanýmdan önce" bölümüne de bakýnýz.) 3 Genel bilgiler Bir saat fonksiyonunun seçilmesinden sonra ilgili ok iþareti yaklaþýk 5 saniye boyunca yanýp söner. Bu süre içinde veya ile istenilen zamanlar ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir. Ýstenen zaman ayarlandýktan sonra ok bir kez daha yaklaþýk 5 saniye boyunca yanýp söner. Ardýndan ok iþareti yanar. Ayarlý zamandan geri sayýlmaya baþlanýr. 23 Kýsa süreli 1. Saat fonksiyonlarý tuþuna, Kýsa süreli oku yanýp sönene kadar basýn.

12 2. / düðmesiyle istediðiniz kýsa süreyi ayarlayýn (en fazla 99 dakika). Yaklaþýk 5 saniye sonra gösterge, kalan süreyi gösterir. Kýsa süreli oku yanar. Süre bitince 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur. "0.00" ve Kýsa süreli oku yanýp söner. Sinyali susturma: Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturun. 24 Süre 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Saat fonksiyonlarý tuþuna, Süre oku yanýp sönene kadar basýn. 3. / düðmesiyle istediðiniz piþirme süresini ayarlayýn. Süre oku yanar. Süre bitince 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur. Fýrýn kapanýr. "0.00" ve Süre oku yanýp söner. Sinyali susturma: Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturun. 25 Son 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Saat fonksiyonlarý tuþuna, Son oku yanýp sönene kadar basýn. 3. / düðmesiyle istediðiniz kapanma saatini ayarlayýn. Son oku yanar. Süre bitince 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur. Fýrýn kapanýr. "0.00" ve Son oku yanýp söner. Sinyali susturma: Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturun Süre ve Son birlikte Süre ve Son, fýrýn daha ileride otomatik olarak açýlýp kapatýlacaðýnda ayný anda kullanýlabilir. 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Süre fonksiyonuyla, yemeðin piþme süresini ayarlayýn. örneðin: 1 saat. 3. Son fonksiyonuyla, yemeðin piþmiþ olmasý gereken zamaný ayarlayýn. örneðin: saat Süre ve Son oklarý yanar. Fýrýn hesaplanan saatte otomatik olarak çalýþmaya baþlar. örneðin: saat Ayarlanan süre bitince 2 dakika boyunca bir sinyal sesi duyulur ve fýrýn kapanýr. örneðin: saat Diðer fonksiyonlar 3 2 Saat ile 6.00 arasýnda göstergenin parlaklýðý otomatik olarak azaltýlýr. Zaman göstergesini kapatma Zaman göstergesini kapatarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. 1. Cihazý gerekirse Açma/kapatma tuþuyla kapatýn. 2. Et sondasý ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, gösterge sönünceye kadar basýn (yaklaþýk 2 saniye). 3 Cihaz yeniden çalýþtýrýlmaya baþladýðý anda gösterge kendiliðinden açýlýr. Bir sonraki kapatmada saat göstergesi yine söner. Saatin yeniden gösterilmesi için, saat göstergesini tekrar açmalýsýnýz. Saat göstergesini açma 1. Cihazý gerekirse Açma/kapatma tuþuyla kapatýn. 2. Et sondasý und Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, gösterge sönünceye kadar basýn (yaklaþýk 2 saniye). Fýrýnýn çocuk emniyeti Çocuk emniyeti açýldýktan sonra fýrýn çalýþtýrýlamaz. Çocuk emniyetini açma Hiçbir fýrýn fonksiyonunun seçilmemiþ olmasý gerekir. Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, ÇOCUK EMNÝYETÝ (KINDERSICHERUNG) göstergesi belirene kadar basýn. Çocuk emniyeti artýk çalýþmaktadýr. Çocuk emniyetini kapatma Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, ÇOCUK EMNÝYETÝ (KINDERSICHERUNG) göstergesi sönene kadar basýn. Çocuk emniyeti artýk kapatýlmýþtýr ve fýrýn yeniden çalýþtýrýlabilir durumdadýr. 28 Tuþ kilidi Ayarlý fýrýn fonksiyonlarýnýn ayarýnýn yanlýþlýkla deðiþtirilmesini önler. Tuþ kilidini etkinleþtirme 1. Cihazý gerekirse Açma/kapatma tuþuyla açýn. 2. Fýrýn fonksiyonunu seçin. 3. Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, PROGRAM KORUMASI (PROGRAMMSICHERUNG) göstergesi belirene kadar basýn. Tuþ kilidi artýk etkindir. Tuþ kilidini iptal etme Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda yaklaþýk 2 saniye boyunca basýn. Cihaz kapanýnca tuþ kilidi otomatik olarak iptal edilir. Fýrýnýn güvenlik nedeniyle kapanmasý 3 Belli bir süre sonrasýnda kapatýlmaz veya sýcaklýðý deðiþmezse, fýrýn otomatik olarak kendiliðinden kapanýr. Sýcaklýk göstergesinde son ayarlanmýþ olan sýcaklýk gösterilir ve bir sinyal sesi duyulur. Fýrýn, þu fýrýn sýcaklýklarýndan itibaren kapanýr: C C C C kapanma süresi: kapanma süresi: kapanma süresi: kapanma süresi: 12,5 saat 8,5 saat 5,5 saat 1,5 saat Güvenlik nedeniyle kapanma sonrasýnda fýrýný yeniden çalýþtýrma Fýrýný tümüyle kapatýn. Ardýndan tekrar çalýþýr hale gelir. 29 Mekanik kapak kilidi Cihazýn tesliminde, kapak kilidi devrede deðildir. Kapak kilidi faaliyete geçirmek Kilidi, kilitlenene kadar, öne doðru çekin. Fýrýn kapaðýný: 1. Kapaðý kapatýn 2. Sürgüye basýn ve basýlý tutun 3. Kapaklarý açýn. Fýrýn kapaðýný kapatýn Sürgüye bastýrmadan kapaðý kapatin. Kapak kilidi devrede deðil Panoya kadar sürgüyü içeriye doðru bastýrýn. Mekanik kapak kilidi, cihazýn kapatýlmasý ile kaldýrýlmamaktadýr Uygulamalar, Çizelgeler ve Ýpuçlarý Piþirme Fýrýn fonksiyonu: SICAK HAVA (HEISSLUFT) ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) veya ÜSTTEN/ALTTAN Kalýplar ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) için koyu metal ve kaplamalý kalýplar uygundur.

13 SICAK HAVA (HEISSLUFT) için açýk renkli metal kalýplar da uygundur. Yerleþtirme düzeyleri ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) ile bir seferde sadece bir seviyede piþirebilirsiniz. SICAK HAVA (HEISSLUFT) ile ayný anda 3 tepsiye kadaryemek piþirebilirsiniz: 1 tepsi: örn. yerleþtirme düzeyi 3 1 kalýp: örn. yerleþtirme düzeyi 1 2 tepsi: örn. yerleþtirme düzeyleri 1 ve 3 3 tepsi: Yerleþtirme düzeyi 1, 3 ve 5 31 Genel bilgiler Tepsiyi eðik kýsmý öne gelecek þekilde yerleþtirin! ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) veya SICAK HAVA (HEISSLUFT) ile ýzgaranýn üzerinde ayný anda iki kalýpla da yemek piþirebilirsiniz. Piþirme süresi çok az uzayacaktýr. 3 Derin dondurucu gýdalarý kullandýðýnýzda, kullanýlan tepsiler piþirme sýrasýnda yamulabilir. Bunun nedeni, derin dondurucudan çýkan gýdalarla fýrýnýn sýcaklýðý arasýndaki büyük ýsý farkýdýr. Tepsiler soðuduktan sonra, yamukluk gider ve tepsi tekrar eski halini alýr. Yaþ yemekler (örn. mutfak robotu kullanýrken karýþtýrma sürelerine dikkat edin Daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Piþirme süresini kýsaltýn Piþirme sýcaklýðýný düþürün ve piþirme süresini uzatýn Hamuru fýrýn tepsisine eþit þekilde daðýtýn Yað filtresini çýkartýn Biraz daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Yað filtresini çýkartýn Kek çöküyor (ýslak kalýyor, Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek su þeritleri oluþuyor) Piþirme süresi fazla kýsa Hamurda fazla sývý kalýyor Kek fazla kuru Piþirme sýcaklýðý fazla düþük Piþirme süresi fazla uzun Kek dengesiz bir þekilde koyulaþýyor Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek ve piþirme süresi fazla kýsa Hamur daðýlýmý eþit deðil Yað filtresi yerleþtirilmiþ Kek belirtilen piþme süresi Sýcaklýk fazla düþük içerisinde piþmiyor Yað filtresi yerleþtirilmiþ 37 Tablo - PÝZZA DERECESÝ (PIZZASTUFE) Yemek türü Pizza (ince) Pizza (bol malzemeli) Ev yapýmý pizza Ispanaklý turta Quiche Lorraine Cheesecake, yuvarlak Tepsi üzerinde cheesecake Elmalý kek, üstü örtülü Sebzeli turta Pide Börek Milföylü pizza Piroggen 1) Fýrýný önceden ýsýtýn Yerleþtirme düzeyi Sýcaklýk ºC ) ) 1) 1) 1) Süre Saat: Dak Tablo Sufle ve gratenler Yemek Fýrýn fonksiyonu ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) Yerleþtirme düzeyi 1 Sýcaklýk C Süre Saat: Dak. sayede et daha sulu olacaktýr. sayede kýzartma daha lezzetli olacaktýr. Yað damlama tepsisini daima alttan 1. seviyeye yerleþtirin. Izgara süreleri referans deðerlerdir Dak Dak Dak. 6-7 Dak Dak. 4-6 Dak. 6-8 Dak. 2. Sayfa 6-8 Dak Dak. 6-8 Dak. 5-6 Dak Dak. 3-5 Dak. Kurutma süresinin yarýsý dolduðunda fýrýný kapattýðýnýz, tekrar açtýðýnýz ve gece boyunca soðumaya býraktýðýnýz takdirde daha iyi sonuç alýrsýnýz. Ardýndan kurutma iþlemini tamamlayýn. Kurutulacak gýda Sebze Kuru fasülye Paprika (dilim) Çorbalýk sebze Mantar Baharat Meyveler Erik Kayýsý Elma dilimleri Armut Sýcaklýk, C olarak Yerleþtirme düzeyi 1 düzey 2 düzey Süre, saat olarak (referans deðer) /4 1/4 1/4 1/4 1/ /4 1/4 1/4 1/ Haþlama Fýrýn fonksiyonu: ALTTAN ISITMA (UNTERHITZE) Su kaynatýrken sadece ayný boyda sýradan bardak kullanýn. Çevirmeli veya bayonet kilitli bardaklar ve metal kutular uygun deðildir. Ýçecek kaynatmak için alttan 1. yerleþtirme düzeyini kullanýn. Ýçecek kaynatýrken tepsiyi kullanýn. Bu tepsinin üzerine birer litrelik altý bardak yerleþtirilebilir. Bardaklarýn hepsi tamamen doldurulmuþ ve kapatýlmýþ olmalýdýr. Bardaklarý birbirine deðmeyecek þekilde tepsiye yerleþtirin. Fýrýnda yeterli nemin oluþmasý için tepsiye yakl. 1/2 litre su doldurun. Ýlk bardaklardaki su kaynamaya baþladýðýnda (1 litrelik-bardaklarda yakl dakika), fýrýný kapatýn veya sýcaklýðý tekrar 100 C'ye düþürün (bkz. tablo). Haþlama tablosu Belirtilen haþlama süre ve sýcaklýklarý referans deðerlerdir. Sýcaklýk C olarak Kaynama noktasýna kadar ýsýtma, dak. olarak 100 C'de piþirmeye devam etme, dak. olarak Haþlanacak gýda Taneli meyveler Çilek, böðürtlen v.b. Ham bektaþiüzümü Sert çekirdekli meyveler Armut, ayva, erik Sebze Havuç1) Mantar 1) Salatalýk Turþu Yer lahanasý, bezelye, asparagas Kuru fasülye 1) Kapalý fýrýnda bekletin 47 Yemek tarifleri 1.

14 YAÞ PASTA Malzemeler: 185 gram margarin 200 gram þeker 1 paket vanilya þekeri 3 yumurta 375 gram buðday unu 3 çay kaþýðý kabartma tozu 1 tutam tuz 100 ml süt 1 YEMEK kaþýðý kakao Hazýrlama: Margarini þeker, vanilya þekeri ve tuzla birlikte köpükleninceye kadar karýþtýrýn. Yumurtalarý yavaþ yavaþ ekleyin ve hepsini köpük kývamýna gelinceye kadar karýþtýrýn. Kabartma tozuyla karýþtýrdýðýnýz unu ve sütü yavaþ yavaþ bu köpüklü karýþýma yedirin ve hafifçe karýþtýrýn. Hamurun üçte ikisini yaðlamýþ olduðunuz bir pasta kalýbýna (30 santimlik) doldurun. Kalan hamuru kakaoyla karýþtýrýn ve açýk renkteki hamurun üzerine dökün. Koyu renkli hamuru bir çatalla çizerek açýk renkli hamurun üzerinde yuvarlak þekiller elde edin ve pastayý fýrýna yerleþtirin EKMEK (WEISSBROT) Malzemeler: 50 gram margarin 50 gram maya 500 ml süt veya su 1 çay kaþýðý tuz 1 yemek kaþýðý þeker 750 gram buðday unu (veya ekmek hamuru unu) Hazýrlama: Margarini eritin. Sütü ekleyip 37 C'ye ýsýtýn. yoðurun ve hamuru ikiye bölün. limon suyunu peçeteyle alýn. dayanýklý bir kaba yerleþtirin. (PIZZA) Bir tepsi pizza için (pizzayý yuvarlak yapacaksanýz malzemelerin yarýsýný kullanýn) Malzemeler: Hamur için: 14 gram maya 185 gram su 300 gram un 3 gram tuz Üst malzemesi: 200 gram salam Yarým kilo domates 170 gram mantar (kurulanmýþ) Kekik, tuz, karabiber 150 gram rende kaþar Hazýrlama: Mayayý bir kaba ufalayýn ve ýlýk suyla yumuþatýn. Üstüne unu katýn ve tuzu ekleyin. Kabýn kenarlarýna yapýþmayan yumuþak bir mayalý hamur elde edene dek yoðurun. Hamuru yaklaþýk 20 dakika kadar sýcak bir yerde bekletin. Hamuru yaðlanmamýþ bir fýrýn tepsisine açýn ve üst malzemelerini, verilen sýrayla dizin. Tekrar 20 dakika kadar bekletip, ardýndan fýrýna verin PATATES GRATEN (KARTOFFELGRATIN) Malzemeler: 1 kilo patates Birer çay kaþýðý tuz ve karabiber 2 diþ sarmýsak 300 gram rende kaþar 3 yumurta 250 ml süt 4 yemek kaþýðý tatlý taze krema 1 yemek kaþýðý taze kekik 4 yemek kaþýðý tereyaðý Hazýrlama: Patatesleri ince ince dilimleyin, kurulayýn, tuzlayýn ve karabiberleyin. Ateþe dayanýklý bir kabý bir diþ sarmýsakla ovun ve bir yemek kaþýðýna yakýn tereyaðýyla iyice yaðlayýn. Patates dilimlerinin yarýsýný kaba dizin, üzerine biraz rende kaþar serpin, kalan patatesleri üzerine dizin ve kalan kaþarý üzerlerine serpin. Ýkinci sarmýsak diþini ezin ve yumurta, süt, taze krema ve kekikle karýþtýrýn. Sosu tuzlayýp, patateslerin üzerine dökün. Kalan tereyaðýný parça parça gratenin üzerine daðýtýn QUICHE LORRAINE Malzemeler: Hamur için: 300 gram buðday unu 2 yumurta 150 gram tereyaðý, soðutulmuþ Yarým çay kaþýðý tuz biraz karabiber Yarým çay kaþýðý hindistan cevizi rendesi Üst malzemesi: 150 gram rende kaþar 200 gram piþmiþ domuz pastýrmasý veya yaðsýz domuz salamý 2 yumurta 2 yemek kaþýðý frenk soðaný 250 gram ekþi krema biraz tuz, karabiber ve hindistan cevizi rendesi Hazýrlama: Hamuru açýn ve yaðlanmýþ kaba koyun. Hamurun kenarlarýný ikiye katlayýn ve zemini çatalla birkaç yerden delin. Domuz pastýrmasýný hamura daðýtýn. Yumurtayý ekþi krema ve frenk soðanýyla çýrpýn, dikkatle tuz, karabiber ve hindistan cevizi rendesi ekleyin ve kaþarý içine katýn. Karýþýmý domuz pastýrmasýnný üzerine dökün LAZANYA (LASAGNE) Malzemeler: Et sosu için: 100 gram yaðlý beykýn (bacon-yaðlý domuz pastýrmasý) 1 soðan ve 1 havuç 50 gram kereviz kökü 2 yemek kaþýðý zeytinyaðý 400 gram karýþýk kýyma 250 ml et suyu 2 yemek kaþýðý domates salçasý Kekik, tuz, karabiber 3 yemek kaþýðý tereyaðý 250 gram yeþil lazanya yapraðý (önceden piþirilmiþ) 100 gram parmesan peyniri Beþamel sosu için: 1 yemek kaþýðý tereyaðý 1 yemek kaþýðý tepeleme un 500 ml süt Tuz, karabiber, hindistan cevizi rendesi 1 defne yapraðý Hazýrlama: 1. Beykýnýn kenarlarýný ve sert yerlerini keskin bir býçakla temizleyin ve küçük küp halinde doðrayýn. Soðan ve havucu soyun, kerevizi temizleyin, hepsini küçük küp küp doðrayýn. 2. Yaðý bir tencerede ýsýtýn, beykýný ve sebzeleri karýþtýrarak kýzartýn. Yavaþ yavaþ kýymayý ekleyin, karýþtýrarak gevrek bir hal alýncaya kadar kýzartmaya devam edin ve ardýndan et suyunu koyun. Et karýþýmýna domates salçasýný, baharatlarý, tuz ve karabiberi ekleyin ve kapaðýný kapatarak kýsýk ateþte 30 dakika kadar piþirin.

15 3. Bu sýrada beþamel sosunu hazýrlayýn. Bunun için bir tencerede tereyaðýný eritin, unu ekleyin ve karýþtýrarak altýn rengini alýncaya kadar kavurun. Karýþtýrmayý hiç kesmeden sütü ekleyin. Sosa tuz, karabiber, defne yapraðý ve hindistan cevizi rendesini ekleyin ve 10 dakika kadar kapaðý açýk halde piþirin. 4. Büyük, dikdörtgen ve derin bir fýrýn kabýný 1 yemek kaþýðý tereyaðla yaðlayýn. Arka arkaya bir lazanya yapraðý, et karýþýmý, beþamel sos ve rende kaþar ekleyin ve bunu diðer yapraklarla yeniden tekrar edin. En üstte, üzeri rende kaþarla kaplý beþamel sos olmalýdýr. Kalan tereyaðýný küçük parçalar halinde üzerine daðýtýn. 5. Lazanyayý fýrýnýn alttan ikinci seviyesine koyun ve 55 dakika kadar piþirin. Ýsteðe göre biraz parmesan peyniri rendesi serperek servis yapabilirsiniz TAVUK 1200 G (HAEHNCHEN 1200 G) Malzemeler: 2 tavuk, 1200 gramlýk 2 çay kaþýðý tuz 1 demet maydanoz 2 yemek kaþýðý süt 1 yemek kaþýðý sývý yað 1 çay kaþýðý tatlý kýrmýzý biber Hazýrlama: Tavuklarý paketinden çýkarýn ve 30 C'de 1 saat kadar buzunun çözülmesini bekleyin. Tavuklarýn içini temizleyin, soðuk musluk suyunda akýtarak yýkayýn ve bir bezle içini ve dýþýný ovarak kurulayýn. Ýçini baharatlayýn, kanatlarýný katlayýn ve dýþýna süt, sývý yað, kýrmýzý biber ve tuz karýþýmýný sürün. Tavuklarý ýzgaranýn üzerine koyun ve fýrýnda tavsiye edilen seviyeye yerleþtirin. Yað damlama tepsisini fýrýnýn birinci seviyesine koyun KUZU BUDU 2000 G (LAMMKEULE 2000 G) Malzemeler: 2 diþ sarmýsak 1 yemek kaþýðý tuz gram kuzu budu 2 soðan 1 havuç 50 gram kereviz kökü 3 yemek kaþýðý eritilmiþ tereyaðý Yarým çay kaþýðý kekik 125 ml su Yarým çay kaþýðý karabiber 2 defne yapraðý 1 tutam karanfil tozu 1 kýrmýzý biber 50 gram kýyýlmýþ badem 1 çay kaþýðý tereyaðý 250 ml kuzu etsuyu 1 yemek kaþýðý maydanoz 1 yemek kaþýðý niþasta Hazýrlama: 1. Sarmýsak diþlerini soyun ve 2 çay kaþýðý tepeleme tuzla havanda dövün. Kuzu budunu yýkayýn, kurulayýn ve tuzlu sarmýsakla kuvvetlice ovun. 2. Soðanlarý soyun, havuç ve kerevizi temizleyin ve soyun. Hepsini büyük küp þeklinde doðrayýn. 3. Tereyaðýný ocakta büyük bir tencerenin içinde ýsýtýn ve kuzu budunun her tarafýný iyice kýzartýn. Soðan, havuç ve kerevizi ekleyin ve karýþtýrarak kýsa süre kýzartýn. 4. Sebzelerin üzerine 1/8 litre su dökün. Ýçine karabiber, kekik, ufalanmýþ defne yapraðý ve karanfil tozunu ekleyin. Eti fýrýnýn alttan ikinci seviyesine koyun ve sýk sýk çevirerek ve üzerine piþen yaðýndan sýk sýk dökerek 2 saat kadar üzeri açýk kýzartýn. 5. Bu arada kýrmýzý biberi temizleyin, yýkayýn ve küçük küpler halinde doðrayýn. Biber küplerini etin piþmesine on dakika kala yemeðe ekleyin. Bademleri bir tavada tereyaðýyla hafifçe kavurun. 6. Eti fýrýndan alýn, alüminyum folyoya sarýn ve kapalý fýrýnda 10 dakika kadar bekletin. Servis tabaðýný fýrýnda önceden ýsýtýn. 7. Bu sýrada piþen etin saldýðý suyu bir tencereye alýp piþirin. Badem ve maydanozu içine katýn. 8. Niþastayý biraz soðuk suyla karýþtýrýn. Bununla sosu kývamýna getirin ve tuz ve karabiberle tatlandýrýn. 9. Butu folyodan çýkarýn, kemiklerini ayýklayýn, eti dilimleyin ve önceden ýsýtýlmýþ tabaða koyun. Sosunu üzerine dökün DOMUZ FIRIN (SCHWEINEBRATEN) Malzemeler: gram kemiksiz domuz sýrtý 1 çay kaþýðý tuz Yarým çay kaþýðý karabiber Yarým çay kaþýðý kimyon 2 soðan, küp küp doðranmýþ 2 havuç 1 diþ sarmýsak (isteðe göre) 2 yemek kaþýðý domuz yaðý 500 ml etsuyu Hazýrlama: Eti tuzlayýn, karabiberleyin. Soðan, havuç ve sarmýsak diþini uzunlamasýna ikiye kesin. Eti sebzeyle birlikte derin bir tepsiye veya kaba yerleþtirerek fýrýna verin. Piþirme süresinin yarýsýnda eti çevirin, üzerine etsuyu dökün, sosuna kimyon ekleyin. Eti tümüyle piþirin ve yine üzerine sosunu dökün. Piþtikten sonra eti 10 dakika kadar daha kapalý fýrýnýn içinde bekletin. Kap: Derin tepsi veya fýrýn kabý 57 Temizlik ve Bakým 1 Uyarý: Temizleme için cihazýn önceden kapatýlmýþ ve soðumuþ olmasý gerekir. Uyarý: Cihazýn buharlý veya yüksek basýnçlý/püskürtmeli bir temizleyiciyle temizlenmesi, güvenlik nedeniyle yasaktýr! Dikkat: Aþýndýrýcý maddeler, sert deterjanlar veya aþýndýrýcý cisimler kullanmayýn.

16 Cihazýn dýþarýdan görünümü Cihazýn ön cephesini yumuþak bir bez ve sýcak deterjanlý suyla temizleyin. Metal yüzeylerde ticari bakým maddelerini kullanýn. Fýrýnýn içi Cihazý her kullanýmdan sonra temizleyin. Kirler en kolay bu þekilde çýkar ve yanarak yerlerine yapýþmalarý önlenir. 1. Fýrýn kapaðý açýlýnca fýrýn ýþýðý kendiliðinden yanar. 2. Fýrýný her kullanýmdan sonra deterjanlý bezle silin ve kurulayýn. 3 1 Sert kirleri özel fýrýn temizleyicileriyle temizleyin. Dikkat: Fýrýn spreyi kullanýrsanýz üreticinin talimatlarýna mutlaka uyun! Aksesuar Tüm yerleþtirme parçalarýný (ýzgara, tepsi, yerleþtirme ýzgarasý v.s.) her kullanýmdan sonra yýkayýp iyice kurulayýnýz. Kolay temizlenmesi için suda bekletiniz (yumuþamasý için). Yað filtresi 1. Yað filtresini, sýcak bulaþýk suyunda ya da bulaþýk makinesinde temizleyin. 2. Aþýrý yanmýþ kirlerde, biraz su ve 2-3 yemek kaþýðý bulaþýk makinesi deterjaný ile kaynatýn. 58 Ray ýzgarasýný çýkarma Yan duvarlarýn temizlenebilmesi için sað ve sol yanlardaki itme raylarý ýzgarasý çýkartýlabilir. Ýtme raylarý ýzgarasýný çýkarma Izgarayý önce ön taraftan fýrýn duvarýndan çekerek çýkartýn, daha sonra arkadan asýlý olduðu yerden kaldýrýn. 1 Ýtme raylarý ýzgarasýný yerleþtirme Izgarayý yerine takarken teleskop raylarýn durdurucu pimlerinin öne baktýðýndan emin olun! Yerine yerleþtirmek için ray ýzgarasýný önce arkadan asýlý yerine takýn, ardýndan önünü yerleþtirip, bastýrarak oturtun. 59 Ray ýzgarasýný temizleme Fýrýn þaryolarýný sýcak deterjanlý su ile temizleyin Dikkat: Fýrýn þaryosu, bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Dikkat: Teleskop raylarýný kesinlikle yaðlamayýn. Fýrýn aydýnlatmasý Uyarý: Elektrik çarpabilir! Fýrýn lambasýný deðiþtirmeden önce: Fýrýný kapatýn! Sigortalarý sigorta kutusundan çevirerek çýkarýn veya kapatýn. Fýrýn lambasýný ve cam kaplamayý korumak için fýrýnýn zeminine bir bez koyun. Fýrýn lambasýný deðiþtirme/cam kaplamayý temizleme 1. Cam kaplamayý sola çevirerek çýkarýn ve temizleyin. 2. Gerekirse: Fýrýn lambasýný 40 Watt, 230 V, 300 C ýsýya dayanýklý olacak þekilde, yenisiyle deðiþtirin. 3. Cam kapaðý yerine geri takýn. Yandaki fýrýn lambasýný deðiþtirmek/ cam kapaðý temizlemek. 1. Sol raflarý çýkarýnýz. 2. Dar, küt nesnelerin (örneðin, çay kaþýðý) yardýmý ile cam kapaðý çýkarýp temizleyin. 3. Gerekli olduðunda: Fýrýn aydýnlatmasýný 25 Watt, 230 V, 300 C ýsýya dayanýklý ile deðiþtiriniz. 4. Cam kapaðý yeniden takýn. 5. Raflarý yerleþtirin. 60 Fýrýn tavaný Fýrýn tavanýnýn kolay temizlenmesi için ýsýtýcý katlanabilirdir. Isýtýcý katlanmasý Uyarý: Fýrýn kapalýyken ve yanma tehlikesi riski olmadýðý durumlarda ýsýtýcýyý katlayýnýz! 1. Yan yerleþtirme ýzgaralarýný kaldýrýnýz. 2. Isýtýcýyý önden tutun ve fýrýn iç duvarýnýn kabartmasýnýn üstünden öne doðru çekiniz. 3. Þimdi ýsýtýcý aþaðý doðru katlanýr. Dikkat: Isýtýcýyý zorlayarak aþaðý doðru çekmeyiniz! Isýtýcý kopabilir. 1 1 Fýrýn tavanýnýn temizlenmesi Isýtýcýnýn yerleþtirilmesi 1. Isýtýcýyý fýrýn tavanýna kadar geri yerleþtiriniz. 2. Isýtýcýyý ön tarafýndan tutup fýrýn iç duvarý kabartmasýnýn üzerinden geçiriniz. 3. Desteðe tutturunuz. 4. Yerleþtirme ýzgarasýný yerleþtiriniz. 1 Dikkat: Isýtýcý, fýrýn iç duvarýnda, her iki taraftan da kabartmanýn üstünde ve doðru tutturulmuþ olmalýdýr. 61 Fýrýn kapýsý Cihazýnýzýn fýrýn kapaðýný temizlemek için çýkartabilirsiniz. Fýrýn kapýsýný çýkartma 1. Fýrýn kapaðýný tamamen açýnýz. 2. Mandal kolu nun her iki kapak menteþesini tam olarak açýnýz. 3. Fýrýn kapaðýný, her iki elinizle yanlardan tutunuz ve direncin üstünde yaklaþýk 3/4 'ünü kapatýnýz. 4. Kapaðý fýrýndan çekiniz (Dikkat: aðýr!). 5. Kapaðý dýþ tarafýndan, yumuþak düzlük bir yere, örneðin çizikleri önlemek için bir örtünün üstüne yerleþtiriniz. Fýrýn kapýsýný takma 1. Kapaðýn sap tarafýndan her iki elinizle yanlardan tutunuz.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2. Kapaðý yakl. 60 'lik bir açýnýn altýnda tutun. 3. Kapak menteþelerini ayný zamanda fýrýnýn alt tarafýndaki sað ve sol yuvalarýný itebildiðiniz kadar itiniz. 4. Kapaðý, yukarý doðru dirence kadar kaldýrýn ve sonra kapaðý tam olarak açýnýz. 5. Mandal kolunu, her iki kapak menteþesini eski durumuna geri katlayýnýz. 6. Fýrýn kapaðýný kapatýnýz 62 Fýrýn kapak camý 1 1 Fýrýn kapaðý; birbirine ardýþýk olarak baðlý üç adet pencere camý ile teçhiz edilmiþtir Dahili camlar; temizlik için yerinden çýkarýlabilir. kapaðýný çýkarmak ve sap kýsmý alta gelecek þekilde yumuþak, düz zemine koyunuz. 2. Üst cam tabakayý alt kenardan tutun ve elastikiyet basýncýna karþý, fýrýn kapak sapýna doðru itiniz, alt taraf serbest kalýncaya kadar (á). 3. Camýn alt tarafýný hafifçe kaldýrýn ve çekerek çýkartýn (à). Orta Kapak camýný çýkarýn 1. Orta cam tabakayý alt kenardan tutun ve elastikiyet basýncýna karþý, fýrýn kapak sapýna doðru itiniz, alt taraf serbest kalýncaya kadar (á). 2. Kapak camýný yatýrýnýz Kapak alt köþesindeki tutucu profilden önce sap kenarýndaki yay hareketine karþý bastýrýp tutucu profilin altýndan kaydýrýn (à). Kapak camý sýkýca yerine oturmalýdýr! Fýrýn kapaðý yeniden yerleþtirin 64 Arýzalar ve Çözümleri Sorun Fýrýn ýsýnmýyor. Olasý neden Fýrýn açýlmamýþtýr. Saat ayarý yapýlmamýþtýr. Gereken ayarlar yapýlmamýþtýr. Fýrýnýn emniyet kapatmasý çalýþtý. Evin elektrik sigortasý (sigorta kutusundaki) atmýþtýr. Ekranda "F 9" görünüyor. Fýrýn ýsýnmýyor, ama fonksiyon göstergesi çalýþýyor. Küçük bir ok ýþýðý yanýyor. Fýrýn aydýnlatmasý sönüyor. Fýrýn lambasý bozulmuþtur. Fýrýný açýn. Saati ayarlayýn. Ayarlarý kontrol edin. Bkz. emniyet kapatmasý. Sigortalarý kontrol edin. Sigorta birkaç kez atarsa lütfen bir elektrikçi çaðýrýn. Açma/kapatma tuþuna basýn. Çözüm Fýrýn fonksiyonunu KAPALI'ya (AUS) getirin. Fýrýný kapatmayýn. Sinyal sesi duyulana dek ortadaki üç tuþu ayný anda basýlý tutun. Fýrýn lambasýný deðiþtirin Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný kullanarak gideremediðiniz taktirde, lütfen satýcýnýza veya müþteri hizmetlerine baþvurun. Uyarý: Cihazda yapýlacak olan tamirat, yalnýzca uzmanlar tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan tamirler kullanýcý için çok tehlikeli olabilir. Yedek parça gerektiðinde, müþteri hizmetleri teknisyeninin veya satýcýnýn ziyareti garanti süresi dahilinde bile olsa, ücret alýnýr. Metal cepheli aletler için bilgi: Aletinizin soðutucu cephesi nedeniyle, kapaðýn açýlmasýndan sonra, piþirme ya da kýzartma esnasýnda ya da hemen sonrasýnda, dahili kapak camý kýsa süreliðine buðulanabilir. 65 Garanti koþullarý Müþteri hizmet yeri ELECTROLUX A.Þ (GENEL MERKEZ) Tarlabaþý Cad.No 35 Taksim / ÝSTANBUL TEL : FAX : ELECTROLUX A. Þ SERVÝS MD.LÜ Ü Taþocaklarý Mevkii Tavþanlý Köyü Gebze / KOCAELÝ TEL : FAX : ÜCRETSÝZ TÜKETÝCÝ DANIÞMA HATTI Servis Teknik arýzalarda lütfen öncelikle, kullanma kýlavuzunun yardýmýyla ("Arýza durumunda" bölümü) sorunu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen müþteri hizmetlerimize veya yetkili servislerimizden birine baþvurun. Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu bilgilere ihtiyacýmýz vardýr: Cihaz modeli Ürün numarasý (PNC) Seri numarasý (S-No.) (numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr) - Arýzanýn türü varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý Cihazýnýzýn gereken numaralarýnýn elinizin altýnda bulunmasý için, bu numaralarý aþaðýya yazmanýzý öneririz: Cihaz modeli: Ürün numarasý: Seri numarasý: A Deðiþiklikler yapýlabilir The Electrolux Group. The world s No.1 choice. Electrolux Grubu, elektrikli mutfak, temizlik, bahçe ve orman ekipmanlarý konularýnda dünyanýn en büyük üreticisidir. Her yýl, dünya çapýnda 150'den fazla ülkede, yaklasýk 14 milyar dolarlýk, 55 milyon adedi askýn Electrolux Grup ürünü (buzdolabý, fýrýn, amasir makinesi, elektrikli süpürge, çim biçme makinesi, agaç testeresi vb. ) satýlmaktadýr..

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı