Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:.. Güvenlik uyarýlarý... Ýmha.... Ocaðýn Özellikleri... Genel Görünüþ Kontrol Paneli.. Fýrýn donanýmý.. Fýrýn aksesuarý...

3 .... Ýlk Kez Kullanmadan Önce..... Saati ayarlama ve deðiþtirme..... Dil ayarý.. Göstergelerin parlaklýðýný ayarlama Ýlk temizleme... Fýrýnýn kullanýmý.... Elektronik fýrýn kumandasý... Fýrýn Fonksiyonlarý.... Fýrýný açma ve kapama....

4 . Izgara, tepsi ve yað tepsisini yerleþtirme Yað filtresini takma/çýkarma Ek fonksiyonlar. Yemek tarifleri.. Saat Fonksiyonu..... Diðer fonksiyonlar.... Zaman göstergesini kapatma Fýrýnýn çocuk emniyeti... Tuþ kilidi...

5 . Fýrýnýn güvenlik nedeniyle kapanmasý Mekanik kapak kilidi.. Uygulamalar, Çizelgeler ve Ýpuçlarý... Piþirme.. Kýzartma tablosu.. Tablo Sufle ve gratenler Derin dondurulmu hazr yemek tablosu..... Kýzartma. Kýzartma tablosu

6 .. Tablo - Et sondasý Et Þiþ Geniþ alanlý ýzgara.... Izgara tabla Turbogriller Buz çözme.... Buz çözme tablosu..... Kurutma Haþlama..

7 .... Yemek tarifleri.. Temizlik ve Bakým Cihazýn dýþarýdan görünümü. Fýrýnýn içi. Aksesuar Yað filtresi..... Ray ýzgarasýný çýkarma..... Ray ýzgarasýný temizleme...

8 . Fýrýn aydýnlatmasý..... Fýrýn tavaný..... Fýrýn kapýsý..... Fýrýn kapak camý..... Arýzalar ve Çözümleri.... Müþteri hizmet yeri... Servis..

9 .... tamirat nedeniyle ciddi tehlikeler oluþabilir. Tamir iþleri için müþteri servisimize veya satýcýnýza baþvurun. Çocuklar için emniyet Cihaz çalýþýrken, küçük çocuklarý denetimsiz býrakmayýnýz. Kullaným esnasýnda emniyet Bu cihaz, sadece ev amaçlý yemek tariflerinin piþirilmesi, kýzartýlmasý ve fýrýnlanmasý için kullanýlmalýdýr. Cihazýn yakýnýndaki elektronik aletlerin fiþlerine dikkat edin. Baðlantý kablolarý sýcak yerlere deðmemeli ya da sýcak fýrýn kapaðýna sýkýþtýrýlmamalýdýr. Uyarý: Yanýk tehlikesi! Fýrýn çalýþýrken iç alaný ýsýnmaktadýr. Fýrýnda, alkollü malzeme kullanýmýnda, hafif ateþlenebilir alkollü hava karýþýmý meydana gelebilir. Bu durumda fýrýn kapaðýný dikkatli açýnýz. Alev, kývýlcým ya da ateþ ile uðraþmayýn. 3 Akrilamid uyarýsý Son bilimsel verilere göre gýdalarýn, özellikle niþasta içeren ürünlerin fazla kýzartýlmasý durumunda oluþan akrilamid maddesi, saðlýða zararlý olabilir. Bu nedenle yiyecekleri mümkün olduðunca düþük ýsýlarda piþirmenizi ve fazla kýzartmamanýzý öneririz. 5 Cihazda hasarý önlemek için Fýrýna alüminyum folyo sermeyin ve zeminine fýrýn tepsisi sacý, tencere vb. koymayýn, aksi takdirde sýcaklýk nedeniyle emaye zarar görebilir. Fýrýn tepsisinden damlayan meyve sularýnýn oluþturduðu lekeler, çýkarýlamaz.

10 Çok sulu kekler için derin bir tepsi kullanýn. Fýrýn kapaðý açýkken kapaða yüklenmeyin. Asla sýcak fýrýna doðrudan su dökmeyin. Emaye hasar görebilir ve renk deðiþimleri olabilir. Bilhassa ön camýn kenarlarýna kuvvet uygularsanýz, cam kýrýlabilir. Fýrýnda yanýcý eþyalar tutmayýn. Fýrýný çalýþtýrdýðýnýzda bunlar tutuþabilir. Fýrýnda nemli eþyalar tutmayýn. Emayesinde hasar oluþabilir. 3 Emaye hasarlarý hakkýnda uyarý Kullaným sonucunda fýrýnýn emaye kaplamasýnda oluþan renk deðiþimleri, cihazýn her zamanki (sözleþmeye uygun) kullanýmýný kýsýtlamaz.. Bu deðiþiklikler, kullaným haklarýnda bir eksikliðe yol açmaz Ýmha 2 2 Ambalaj malzemesi Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermez ve uuml;re veya Son saat fonksiyonlarýnýn veya fýrýn fonksiyonunun ayarlý olmamasý gerekir. 10 Dil ayarý 1. Cihazý Açma/kapatma tuþuyla açýn. 2. Açma/kapatma ve Saat fonksiyonlarý tuþlarýna ayný anda basýn. 3. / düðmesiyle, önerilen dillerden birini seçin. 4. Açma/kapatma ve Saat fonksiyonlarý tuþlarýna ayný anda basarak, seçmiþ olduðunuz dili hafýzaya kaydedin. 11 Göstergelerin parlaklýðýný ayarlama Yüksek monte edilmiþ fýrýnlarda göstergeni alt ýsý ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) PÝZZA DERECESÝ (PIZZASTUFE) Alttan ýsýtma, arka altýnýn gevrek olmasý ve daha fazla kýzarmasý gereken yemeklerin duvar ýsýtýcýsý, vantilatör tek bir düzeyde piþirilmesinde kullanýlýr. Fýrýn sýcaklýklarýný üstten/alttan ýsýtmanýn C altýna ayarlayýn. Büyük etler veya tavuk/kuþlarýn bir düzeyde kýzartýlmasý içindir. Bu fonksiyon ayný zamanda graten ve üstten kýzartma için de kullanýlýr. Izgara, vantilatör TURBO IZGARA (TURBOGRILL) KIZILÖTESI IZGARA (INFRAROTGRILL) BÜYÜK IZGARA (GROSS GRILL) ÜSTTEN ISITMA (OBERHITZE) ALTTAN ISITMA (UNTERHITZE) SICAK TUTMA (WARMHALTEN) BUZ ÇÖZME (AUFTAUEN) Izgaranýn ortasýna konulan yassý Izgara gýdalarýn ýzgarasý ve kýzartýlmasýnda kullanýlýr. Yassý gýdalarýn büyük miktarlarda ýzgara yapýlmasý ve kýzartýlmasýnda. Izgara, üst sýcaklýk Yemeklerin üstlerinin kýzartýlmasý ve Üstten ýsýtma sufle türü yemekler için. Gevrek hamur zeminli pastalarýn sonradan piþirilmesinde kullanýlýr. Yemekleri sýcak tutar. Turta, tereyað, ekmek, meyve veya diðer dondurulmuþ gýdalarýn çözülmesi veya eritilmesi içindir. Alttan ýsýtma Üstten sýcaklýk, alttan sýcaklýk Vantilatör 15 Fýrýný açma ve kapama Fýrýn fonksiyonlarýný açma 1. Cihazý Açma/kapatma tuþuyla açýn. 2. Fýrýn fonksiyonlarý düðmesini istediðiniz fýrýn fonksiyonu görünene kadar çevirin. Sýcaklýk göstergesinde bir sýcaklýk önerisi belirir. Önerilen sýcaklýk yaklaþýk 5 saniye içinde deðiþtirilmezse, fýrýn ýsýnmaya baþlar. Fýrýn sýcaklýðýný deðiþtirme / çevirerek sýcaklýðý açabilir veya kýsabilirsiniz. Ayar iþlemi 5 C'lik adýmlarla yapýlýr. Termometre simgesi Yavaþ yavaþ yükselen termometre simgesi, fýrýnýn o anda ne kadar ýsýtýlmýþ olduðunu gösterir. Termometre simgesinin art arta yanýp sönen üç bölümü, hýzlý ýsýtmanýn devrede olduðunu gösterir. Sýcaklýk sorma Sýcaklýk sorgusu C tuþuna basýn. O anki fýrýn sýcaklýðý, sýcaklýk göstergesinde belirir. 16 Fýrýn fonksiyonunu deðiþtirme Fýrýn fonksiyonlarý düðmesini istediðiniz fýrýn fonksiyonu görünene kadar çevirin. Fýrýn fonksiyonunu kapatma Fýrýný kapatmak için fýrýn fonksiyonlarý düðmesini artýk hiçbir fýrýn fonksiyonu gösterilmeyene dek çevirin. Fýrýný kapatma Cihazý Açma/kapatma tuþuyla kapatýn. 3 Soðuk hava faný Cihazýn üst yüzeylerini serin tutmak için, fan otomatik olarak devreye girer. Fýrýn kapatýldýktan sonra da fan, çalýþmaya devam edererek cihazý soðutur ve kendiliðinden kapanýr. 17 Izgara, tepsi ve yað tepsisini yerleþtirme Fýrýn tepsisini veya yað tepsisini yerleþtirme: Fýrýn veya yað tepsisini seçtiðiniz yerleþtirme seviyesinin teleskop rayýna her iki delik de teleskop rayýn ön pimlerine oturacak þekilde yerleþtirin. Izgarayý yerleþtirme: Izgarayý, ayaklarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtirin. Izgarayý, seçtiðiniz seviyenin teleskop raylarýna yerleþtirin. 3 Izgaranýn yükseltilmiþ çerçevesi, tabaklarýn kaymasýný önler. Izgara ile yað tepsisini birlikte yerleþtirme: Izgarayý yað tepsisinin üzerine koyun.

11 Izgarayý ve yað tepsisini seçtiðiniz yerleþtirme seviyesinin teleskop rayýna her iki delik de teleskop rayýn ön pimlerine oturacak þekilde yerleþtirin. 3 Farklý çekilen raylarda tepsilerin veya ýzgaranýn yerleþtirilmesini kolaylaþtýrmak için, tepsiyi/ýzgarayý önce raylarýn arkasýna koyun, ardýndan sonuna kadar itin ve sonra öndeki pimlerin üzerine indirin. 18 Yað filtresini takma/çýkarma Yað filtresini sadece kýzartma sýrasýnda takarak, arka duvardaki ýsýtýcýyý yað sýçramasýna karþý koruyun. Yað filtresini takma Yað filtresini tutacak yerinden tutun ve iki tutucuyu yukarýdan aþaðýya doðru fýrýn arka duvarýndaki aðza (vantilatör aðzý) yerleþtirin. Yað filtresini çýkarma Yað filtresini tutacak yerinden kavrayýn ve yukarý doðru çekerek asýn. 19 Ek fonksiyonlar Yemek tarifleri Yemek tarifi seçme 1. Yemek tarifleri tuþuna basýn. Göstergede YEMEK TARÝFLERÝ (REZEPTE) belirir. 2. Fýrýn fonksiyonlarý düðmesiyle istediðiniz yemek tarifini seçin. Fonksiyon göstergesinde ilgili fýrýn fonksiyonunun simgesi ve önerilen yerleþtirme düzeyi belirir. Sýcaklýk göstergesinde ayarlanan sýcaklýk belirir. Zaman göstergelerinde piþirme süresi ve piþirmenin bitiþ saati belirir. Yaklaþýk 5 saniye sonra fýrýn çalýþmaya baþlar. Piþirme süresi bitmeden önce bir sinyal sesi duyulur. 3. Bu aþamada yemeðin piþip piþmediðini kontrol edin. Piþirme süresi bittikten sonra bir sinyal sesi duyulur. Zaman göstergelerinde "0:00" yanýp söner. Fýrýn ýsýtmasý kapanýr. 4. Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturabilirsiniz. Baþlatmayý erteleme Piþirmeye baþlama anýný erteleyebilirsiniz (bkz. saat fonksiyonu Son 3 ). Son saat fonksiyonu, program henüz iki dakikadan fazla çalýþmamýþsa ayarlanabilir. Piþirme süresini erken bitirme Yemek tarifleri tuþuna, hiçbir yemek tarifi gösterilmeyene dek üst üste basýn. 20 Et sondasý Belirli bir merkez sýcaklýða ulaþýldýðý anda fýrýnýn kapatýlmasýný saðlar. Et sondasý daha çok, üstten/alttan ýsýtmada ve sýcak hava modlarýnda kullanýlabilir. Ýki sýcaklýða dikkat edilmelidir: Fýrýn sýcaklýðý: Bakýnýz piþirme tablosu Merkez sýcaklýk: Bakýnýz et sondasý tablosu Dikkat: Sadece fýrýnla birlikte verilen et sondasý kullanýlmalýdýr! Yedek sonda kullanýrsanýz sadece orijinal sondalarý kullanýn. 1. Et sondasýnýn ucunu etin içine mümkün olduðunca sokarak, ucunun etin tam merkezine gelmesini saðlayýn. 2. Et sondasýnýn fiþini, fýrýnýn yan duvarýndaki prize sonuna kadar sokun Ýstediðiniz fýrýn fonksiyonunu ayarlayýn saniye içinde veya ile istediðiniz merkez sýcaklýðý ayarlayýn. Gösterge, o anki merkez sýcaklýðý göstermeye baþlar Merkez sýcaklýk 30 C'den itibaren gösterilir. Ýstenen merkez sýcaklýk ayarlanmadan önce o anki merkez sýcaklýk zaten gösteriliyorsa, et sondasý tuþuna basýn ve ayarý yapýn. Fýrýn sýcaklýðýný ayarlamak için, et sondasý tuþuna iki kez basýn. 5 saniye içinde veya ile istediðiniz fýrýn sýcaklýðýný ayarlayýn. Ayarlanan merkez sýcaklýða ulaþýldýðý anda bir sinyal sesi duyulur ve fýrýn otomatik olarak kapanýr. 5. Sinyali susturmak için herhangi bir tuþa basýn. 1 Uyarý: Et sondasý çok sýcaktýr! Fiþi ve sondanýn ucunu dýþarý çekerken yanabilirsiniz! 6. Et sondasýnýn fiþini prizden çekerek çýkartýn ve yemeði fýrýndan alýn. 7. Gerekirse cihazý kapatýn. Merkez sýcaklýðý sorma veya deðiþtirme Et sondasý tuþuyla o anki merkez sýcaklýk, ayarlý merkez sýcaklýk ve ayarlý fýrýn sýcaklýðý arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Gerekirse sýcaklýðý veya ile deðiþtirebilirsiniz. 22 Saat Fonksiyonu Kýsa süreli Piþirme süresi ayarlamak için. Süre bittiðinde sinyal sesi duyulur. Bu iþlev, fýrýnýn çalýþmasýný hiçbir þekilde etkilemez. Süre Fýrýnýn çalýþma süresini ayarlamak için. Son Fýrýnýn çalýþmasýnýn bitiþ süresini ayarlamak içindir. Saat Günün saatini ayarlamak, deðiþtirmek ya da test etmek için. ("Ýlk kullanýmdan önce" bölümüne de bakýnýz.) 3 Genel bilgiler Bir saat fonksiyonunun seçilmesinden sonra ilgili ok iþareti yaklaþýk 5 saniye boyunca yanýp söner. Bu süre içinde veya ile istenilen zamanlar ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir. Ýstenen zaman ayarlandýktan sonra ok bir kez daha yaklaþýk 5 saniye boyunca yanýp söner. Ardýndan ok iþareti yanar. Ayarlý zamandan geri sayýlmaya baþlanýr. 23 Kýsa süreli 1. Saat fonksiyonlarý tuþuna, Kýsa süreli oku yanýp sönene kadar basýn.

12 2. / düðmesiyle istediðiniz kýsa süreyi ayarlayýn (en fazla 99 dakika). Yaklaþýk 5 saniye sonra gösterge, kalan süreyi gösterir. Kýsa süreli oku yanar. Süre bitince 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur. "0.00" ve Kýsa süreli oku yanýp söner. Sinyali susturma: Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturun. 24 Süre 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Saat fonksiyonlarý tuþuna, Süre oku yanýp sönene kadar basýn. 3. / düðmesiyle istediðiniz piþirme süresini ayarlayýn. Süre oku yanar. Süre bitince 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur. Fýrýn kapanýr. "0.00" ve Süre oku yanýp söner. Sinyali susturma: Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturun. 25 Son 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Saat fonksiyonlarý tuþuna, Son oku yanýp sönene kadar basýn. 3. / düðmesiyle istediðiniz kapanma saatini ayarlayýn. Son oku yanar. Süre bitince 2 dakika boyunca sinyal sesi duyulur. Fýrýn kapanýr. "0.00" ve Son oku yanýp söner. Sinyali susturma: Herhangi bir tuþa basarak sinyali susturun Süre ve Son birlikte Süre ve Son, fýrýn daha ileride otomatik olarak açýlýp kapatýlacaðýnda ayný anda kullanýlabilir. 1. Fýrýn fonksiyonunu ve sýcaklýðý seçin. 2. Süre fonksiyonuyla, yemeðin piþme süresini ayarlayýn. örneðin: 1 saat. 3. Son fonksiyonuyla, yemeðin piþmiþ olmasý gereken zamaný ayarlayýn. örneðin: saat Süre ve Son oklarý yanar. Fýrýn hesaplanan saatte otomatik olarak çalýþmaya baþlar. örneðin: saat Ayarlanan süre bitince 2 dakika boyunca bir sinyal sesi duyulur ve fýrýn kapanýr. örneðin: saat Diðer fonksiyonlar 3 2 Saat ile 6.00 arasýnda göstergenin parlaklýðý otomatik olarak azaltýlýr. Zaman göstergesini kapatma Zaman göstergesini kapatarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz. 1. Cihazý gerekirse Açma/kapatma tuþuyla kapatýn. 2. Et sondasý ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, gösterge sönünceye kadar basýn (yaklaþýk 2 saniye). 3 Cihaz yeniden çalýþtýrýlmaya baþladýðý anda gösterge kendiliðinden açýlýr. Bir sonraki kapatmada saat göstergesi yine söner. Saatin yeniden gösterilmesi için, saat göstergesini tekrar açmalýsýnýz. Saat göstergesini açma 1. Cihazý gerekirse Açma/kapatma tuþuyla kapatýn. 2. Et sondasý und Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, gösterge sönünceye kadar basýn (yaklaþýk 2 saniye). Fýrýnýn çocuk emniyeti Çocuk emniyeti açýldýktan sonra fýrýn çalýþtýrýlamaz. Çocuk emniyetini açma Hiçbir fýrýn fonksiyonunun seçilmemiþ olmasý gerekir. Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, ÇOCUK EMNÝYETÝ (KINDERSICHERUNG) göstergesi belirene kadar basýn. Çocuk emniyeti artýk çalýþmaktadýr. Çocuk emniyetini kapatma Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, ÇOCUK EMNÝYETÝ (KINDERSICHERUNG) göstergesi sönene kadar basýn. Çocuk emniyeti artýk kapatýlmýþtýr ve fýrýn yeniden çalýþtýrýlabilir durumdadýr. 28 Tuþ kilidi Ayarlý fýrýn fonksiyonlarýnýn ayarýnýn yanlýþlýkla deðiþtirilmesini önler. Tuþ kilidini etkinleþtirme 1. Cihazý gerekirse Açma/kapatma tuþuyla açýn. 2. Fýrýn fonksiyonunu seçin. 3. Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda, PROGRAM KORUMASI (PROGRAMMSICHERUNG) göstergesi belirene kadar basýn. Tuþ kilidi artýk etkindir. Tuþ kilidini iptal etme Yemek tarifleri ve Sýcaklýk sorgusu C tuþlarýna ayný anda yaklaþýk 2 saniye boyunca basýn. Cihaz kapanýnca tuþ kilidi otomatik olarak iptal edilir. Fýrýnýn güvenlik nedeniyle kapanmasý 3 Belli bir süre sonrasýnda kapatýlmaz veya sýcaklýðý deðiþmezse, fýrýn otomatik olarak kendiliðinden kapanýr. Sýcaklýk göstergesinde son ayarlanmýþ olan sýcaklýk gösterilir ve bir sinyal sesi duyulur. Fýrýn, þu fýrýn sýcaklýklarýndan itibaren kapanýr: C C C C kapanma süresi: kapanma süresi: kapanma süresi: kapanma süresi: 12,5 saat 8,5 saat 5,5 saat 1,5 saat Güvenlik nedeniyle kapanma sonrasýnda fýrýný yeniden çalýþtýrma Fýrýný tümüyle kapatýn. Ardýndan tekrar çalýþýr hale gelir. 29 Mekanik kapak kilidi Cihazýn tesliminde, kapak kilidi devrede deðildir. Kapak kilidi faaliyete geçirmek Kilidi, kilitlenene kadar, öne doðru çekin. Fýrýn kapaðýný: 1. Kapaðý kapatýn 2. Sürgüye basýn ve basýlý tutun 3. Kapaklarý açýn. Fýrýn kapaðýný kapatýn Sürgüye bastýrmadan kapaðý kapatin. Kapak kilidi devrede deðil Panoya kadar sürgüyü içeriye doðru bastýrýn. Mekanik kapak kilidi, cihazýn kapatýlmasý ile kaldýrýlmamaktadýr Uygulamalar, Çizelgeler ve Ýpuçlarý Piþirme Fýrýn fonksiyonu: SICAK HAVA (HEISSLUFT) ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) veya ÜSTTEN/ALTTAN Kalýplar ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) için koyu metal ve kaplamalý kalýplar uygundur.

13 SICAK HAVA (HEISSLUFT) için açýk renkli metal kalýplar da uygundur. Yerleþtirme düzeyleri ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) ile bir seferde sadece bir seviyede piþirebilirsiniz. SICAK HAVA (HEISSLUFT) ile ayný anda 3 tepsiye kadaryemek piþirebilirsiniz: 1 tepsi: örn. yerleþtirme düzeyi 3 1 kalýp: örn. yerleþtirme düzeyi 1 2 tepsi: örn. yerleþtirme düzeyleri 1 ve 3 3 tepsi: Yerleþtirme düzeyi 1, 3 ve 5 31 Genel bilgiler Tepsiyi eðik kýsmý öne gelecek þekilde yerleþtirin! ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/OBERHITZE) veya SICAK HAVA (HEISSLUFT) ile ýzgaranýn üzerinde ayný anda iki kalýpla da yemek piþirebilirsiniz. Piþirme süresi çok az uzayacaktýr. 3 Derin dondurucu gýdalarý kullandýðýnýzda, kullanýlan tepsiler piþirme sýrasýnda yamulabilir. Bunun nedeni, derin dondurucudan çýkan gýdalarla fýrýnýn sýcaklýðý arasýndaki büyük ýsý farkýdýr. Tepsiler soðuduktan sonra, yamukluk gider ve tepsi tekrar eski halini alýr. Yaþ yemekler (örn. mutfak robotu kullanýrken karýþtýrma sürelerine dikkat edin Daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Piþirme süresini kýsaltýn Piþirme sýcaklýðýný düþürün ve piþirme süresini uzatýn Hamuru fýrýn tepsisine eþit þekilde daðýtýn Yað filtresini çýkartýn Biraz daha yüksek bir piþirme sýcaklýðý ayarlayýn Yað filtresini çýkartýn Kek çöküyor (ýslak kalýyor, Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek su þeritleri oluþuyor) Piþirme süresi fazla kýsa Hamurda fazla sývý kalýyor Kek fazla kuru Piþirme sýcaklýðý fazla düþük Piþirme süresi fazla uzun Kek dengesiz bir þekilde koyulaþýyor Piþirme sýcaklýðý fazla yüksek ve piþirme süresi fazla kýsa Hamur daðýlýmý eþit deðil Yað filtresi yerleþtirilmiþ Kek belirtilen piþme süresi Sýcaklýk fazla düþük içerisinde piþmiyor Yað filtresi yerleþtirilmiþ 37 Tablo - PÝZZA DERECESÝ (PIZZASTUFE) Yemek türü Pizza (ince) Pizza (bol malzemeli) Ev yapýmý pizza Ispanaklý turta Quiche Lorraine Cheesecake, yuvarlak Tepsi üzerinde cheesecake Elmalý kek, üstü örtülü Sebzeli turta Pide Börek Milföylü pizza Piroggen 1) Fýrýný önceden ýsýtýn Yerleþtirme düzeyi Sýcaklýk ºC ) ) 1) 1) 1) Süre Saat: Dak Tablo Sufle ve gratenler Yemek Fýrýn fonksiyonu ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) SICAK HAVA (HEISSLUFT) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) ÜSTTEN/ALTTAN ISITMA (UNTER-/ OBERHITZE) SICAK HAVA (HEISSLUFT) Yerleþtirme düzeyi 1 Sýcaklýk C Süre Saat: Dak. sayede et daha sulu olacaktýr. sayede kýzartma daha lezzetli olacaktýr. Yað damlama tepsisini daima alttan 1. seviyeye yerleþtirin. Izgara süreleri referans deðerlerdir Dak Dak Dak. 6-7 Dak Dak. 4-6 Dak. 6-8 Dak. 2. Sayfa 6-8 Dak Dak. 6-8 Dak. 5-6 Dak Dak. 3-5 Dak. Kurutma süresinin yarýsý dolduðunda fýrýný kapattýðýnýz, tekrar açtýðýnýz ve gece boyunca soðumaya býraktýðýnýz takdirde daha iyi sonuç alýrsýnýz. Ardýndan kurutma iþlemini tamamlayýn. Kurutulacak gýda Sebze Kuru fasülye Paprika (dilim) Çorbalýk sebze Mantar Baharat Meyveler Erik Kayýsý Elma dilimleri Armut Sýcaklýk, C olarak Yerleþtirme düzeyi 1 düzey 2 düzey Süre, saat olarak (referans deðer) /4 1/4 1/4 1/4 1/ /4 1/4 1/4 1/ Haþlama Fýrýn fonksiyonu: ALTTAN ISITMA (UNTERHITZE) Su kaynatýrken sadece ayný boyda sýradan bardak kullanýn. Çevirmeli veya bayonet kilitli bardaklar ve metal kutular uygun deðildir. Ýçecek kaynatmak için alttan 1. yerleþtirme düzeyini kullanýn. Ýçecek kaynatýrken tepsiyi kullanýn. Bu tepsinin üzerine birer litrelik altý bardak yerleþtirilebilir. Bardaklarýn hepsi tamamen doldurulmuþ ve kapatýlmýþ olmalýdýr. Bardaklarý birbirine deðmeyecek þekilde tepsiye yerleþtirin. Fýrýnda yeterli nemin oluþmasý için tepsiye yakl. 1/2 litre su doldurun. Ýlk bardaklardaki su kaynamaya baþladýðýnda (1 litrelik-bardaklarda yakl dakika), fýrýný kapatýn veya sýcaklýðý tekrar 100 C'ye düþürün (bkz. tablo). Haþlama tablosu Belirtilen haþlama süre ve sýcaklýklarý referans deðerlerdir. Sýcaklýk C olarak Kaynama noktasýna kadar ýsýtma, dak. olarak 100 C'de piþirmeye devam etme, dak. olarak Haþlanacak gýda Taneli meyveler Çilek, böðürtlen v.b. Ham bektaþiüzümü Sert çekirdekli meyveler Armut, ayva, erik Sebze Havuç1) Mantar 1) Salatalýk Turþu Yer lahanasý, bezelye, asparagas Kuru fasülye 1) Kapalý fýrýnda bekletin 47 Yemek tarifleri 1.

14 YAÞ PASTA Malzemeler: 185 gram margarin 200 gram þeker 1 paket vanilya þekeri 3 yumurta 375 gram buðday unu 3 çay kaþýðý kabartma tozu 1 tutam tuz 100 ml süt 1 YEMEK kaþýðý kakao Hazýrlama: Margarini þeker, vanilya þekeri ve tuzla birlikte köpükleninceye kadar karýþtýrýn. Yumurtalarý yavaþ yavaþ ekleyin ve hepsini köpük kývamýna gelinceye kadar karýþtýrýn. Kabartma tozuyla karýþtýrdýðýnýz unu ve sütü yavaþ yavaþ bu köpüklü karýþýma yedirin ve hafifçe karýþtýrýn. Hamurun üçte ikisini yaðlamýþ olduðunuz bir pasta kalýbýna (30 santimlik) doldurun. Kalan hamuru kakaoyla karýþtýrýn ve açýk renkteki hamurun üzerine dökün. Koyu renkli hamuru bir çatalla çizerek açýk renkli hamurun üzerinde yuvarlak þekiller elde edin ve pastayý fýrýna yerleþtirin EKMEK (WEISSBROT) Malzemeler: 50 gram margarin 50 gram maya 500 ml süt veya su 1 çay kaþýðý tuz 1 yemek kaþýðý þeker 750 gram buðday unu (veya ekmek hamuru unu) Hazýrlama: Margarini eritin. Sütü ekleyip 37 C'ye ýsýtýn. yoðurun ve hamuru ikiye bölün. limon suyunu peçeteyle alýn. dayanýklý bir kaba yerleþtirin. (PIZZA) Bir tepsi pizza için (pizzayý yuvarlak yapacaksanýz malzemelerin yarýsýný kullanýn) Malzemeler: Hamur için: 14 gram maya 185 gram su 300 gram un 3 gram tuz Üst malzemesi: 200 gram salam Yarým kilo domates 170 gram mantar (kurulanmýþ) Kekik, tuz, karabiber 150 gram rende kaþar Hazýrlama: Mayayý bir kaba ufalayýn ve ýlýk suyla yumuþatýn. Üstüne unu katýn ve tuzu ekleyin. Kabýn kenarlarýna yapýþmayan yumuþak bir mayalý hamur elde edene dek yoðurun. Hamuru yaklaþýk 20 dakika kadar sýcak bir yerde bekletin. Hamuru yaðlanmamýþ bir fýrýn tepsisine açýn ve üst malzemelerini, verilen sýrayla dizin. Tekrar 20 dakika kadar bekletip, ardýndan fýrýna verin PATATES GRATEN (KARTOFFELGRATIN) Malzemeler: 1 kilo patates Birer çay kaþýðý tuz ve karabiber 2 diþ sarmýsak 300 gram rende kaþar 3 yumurta 250 ml süt 4 yemek kaþýðý tatlý taze krema 1 yemek kaþýðý taze kekik 4 yemek kaþýðý tereyaðý Hazýrlama: Patatesleri ince ince dilimleyin, kurulayýn, tuzlayýn ve karabiberleyin. Ateþe dayanýklý bir kabý bir diþ sarmýsakla ovun ve bir yemek kaþýðýna yakýn tereyaðýyla iyice yaðlayýn. Patates dilimlerinin yarýsýný kaba dizin, üzerine biraz rende kaþar serpin, kalan patatesleri üzerine dizin ve kalan kaþarý üzerlerine serpin. Ýkinci sarmýsak diþini ezin ve yumurta, süt, taze krema ve kekikle karýþtýrýn. Sosu tuzlayýp, patateslerin üzerine dökün. Kalan tereyaðýný parça parça gratenin üzerine daðýtýn QUICHE LORRAINE Malzemeler: Hamur için: 300 gram buðday unu 2 yumurta 150 gram tereyaðý, soðutulmuþ Yarým çay kaþýðý tuz biraz karabiber Yarým çay kaþýðý hindistan cevizi rendesi Üst malzemesi: 150 gram rende kaþar 200 gram piþmiþ domuz pastýrmasý veya yaðsýz domuz salamý 2 yumurta 2 yemek kaþýðý frenk soðaný 250 gram ekþi krema biraz tuz, karabiber ve hindistan cevizi rendesi Hazýrlama: Hamuru açýn ve yaðlanmýþ kaba koyun. Hamurun kenarlarýný ikiye katlayýn ve zemini çatalla birkaç yerden delin. Domuz pastýrmasýný hamura daðýtýn. Yumurtayý ekþi krema ve frenk soðanýyla çýrpýn, dikkatle tuz, karabiber ve hindistan cevizi rendesi ekleyin ve kaþarý içine katýn. Karýþýmý domuz pastýrmasýnný üzerine dökün LAZANYA (LASAGNE) Malzemeler: Et sosu için: 100 gram yaðlý beykýn (bacon-yaðlý domuz pastýrmasý) 1 soðan ve 1 havuç 50 gram kereviz kökü 2 yemek kaþýðý zeytinyaðý 400 gram karýþýk kýyma 250 ml et suyu 2 yemek kaþýðý domates salçasý Kekik, tuz, karabiber 3 yemek kaþýðý tereyaðý 250 gram yeþil lazanya yapraðý (önceden piþirilmiþ) 100 gram parmesan peyniri Beþamel sosu için: 1 yemek kaþýðý tereyaðý 1 yemek kaþýðý tepeleme un 500 ml süt Tuz, karabiber, hindistan cevizi rendesi 1 defne yapraðý Hazýrlama: 1. Beykýnýn kenarlarýný ve sert yerlerini keskin bir býçakla temizleyin ve küçük küp halinde doðrayýn. Soðan ve havucu soyun, kerevizi temizleyin, hepsini küçük küp küp doðrayýn. 2. Yaðý bir tencerede ýsýtýn, beykýný ve sebzeleri karýþtýrarak kýzartýn. Yavaþ yavaþ kýymayý ekleyin, karýþtýrarak gevrek bir hal alýncaya kadar kýzartmaya devam edin ve ardýndan et suyunu koyun. Et karýþýmýna domates salçasýný, baharatlarý, tuz ve karabiberi ekleyin ve kapaðýný kapatarak kýsýk ateþte 30 dakika kadar piþirin.

15 3. Bu sýrada beþamel sosunu hazýrlayýn. Bunun için bir tencerede tereyaðýný eritin, unu ekleyin ve karýþtýrarak altýn rengini alýncaya kadar kavurun. Karýþtýrmayý hiç kesmeden sütü ekleyin. Sosa tuz, karabiber, defne yapraðý ve hindistan cevizi rendesini ekleyin ve 10 dakika kadar kapaðý açýk halde piþirin. 4. Büyük, dikdörtgen ve derin bir fýrýn kabýný 1 yemek kaþýðý tereyaðla yaðlayýn. Arka arkaya bir lazanya yapraðý, et karýþýmý, beþamel sos ve rende kaþar ekleyin ve bunu diðer yapraklarla yeniden tekrar edin. En üstte, üzeri rende kaþarla kaplý beþamel sos olmalýdýr. Kalan tereyaðýný küçük parçalar halinde üzerine daðýtýn. 5. Lazanyayý fýrýnýn alttan ikinci seviyesine koyun ve 55 dakika kadar piþirin. Ýsteðe göre biraz parmesan peyniri rendesi serperek servis yapabilirsiniz TAVUK 1200 G (HAEHNCHEN 1200 G) Malzemeler: 2 tavuk, 1200 gramlýk 2 çay kaþýðý tuz 1 demet maydanoz 2 yemek kaþýðý süt 1 yemek kaþýðý sývý yað 1 çay kaþýðý tatlý kýrmýzý biber Hazýrlama: Tavuklarý paketinden çýkarýn ve 30 C'de 1 saat kadar buzunun çözülmesini bekleyin. Tavuklarýn içini temizleyin, soðuk musluk suyunda akýtarak yýkayýn ve bir bezle içini ve dýþýný ovarak kurulayýn. Ýçini baharatlayýn, kanatlarýný katlayýn ve dýþýna süt, sývý yað, kýrmýzý biber ve tuz karýþýmýný sürün. Tavuklarý ýzgaranýn üzerine koyun ve fýrýnda tavsiye edilen seviyeye yerleþtirin. Yað damlama tepsisini fýrýnýn birinci seviyesine koyun KUZU BUDU 2000 G (LAMMKEULE 2000 G) Malzemeler: 2 diþ sarmýsak 1 yemek kaþýðý tuz gram kuzu budu 2 soðan 1 havuç 50 gram kereviz kökü 3 yemek kaþýðý eritilmiþ tereyaðý Yarým çay kaþýðý kekik 125 ml su Yarým çay kaþýðý karabiber 2 defne yapraðý 1 tutam karanfil tozu 1 kýrmýzý biber 50 gram kýyýlmýþ badem 1 çay kaþýðý tereyaðý 250 ml kuzu etsuyu 1 yemek kaþýðý maydanoz 1 yemek kaþýðý niþasta Hazýrlama: 1. Sarmýsak diþlerini soyun ve 2 çay kaþýðý tepeleme tuzla havanda dövün. Kuzu budunu yýkayýn, kurulayýn ve tuzlu sarmýsakla kuvvetlice ovun. 2. Soðanlarý soyun, havuç ve kerevizi temizleyin ve soyun. Hepsini büyük küp þeklinde doðrayýn. 3. Tereyaðýný ocakta büyük bir tencerenin içinde ýsýtýn ve kuzu budunun her tarafýný iyice kýzartýn. Soðan, havuç ve kerevizi ekleyin ve karýþtýrarak kýsa süre kýzartýn. 4. Sebzelerin üzerine 1/8 litre su dökün. Ýçine karabiber, kekik, ufalanmýþ defne yapraðý ve karanfil tozunu ekleyin. Eti fýrýnýn alttan ikinci seviyesine koyun ve sýk sýk çevirerek ve üzerine piþen yaðýndan sýk sýk dökerek 2 saat kadar üzeri açýk kýzartýn. 5. Bu arada kýrmýzý biberi temizleyin, yýkayýn ve küçük küpler halinde doðrayýn. Biber küplerini etin piþmesine on dakika kala yemeðe ekleyin. Bademleri bir tavada tereyaðýyla hafifçe kavurun. 6. Eti fýrýndan alýn, alüminyum folyoya sarýn ve kapalý fýrýnda 10 dakika kadar bekletin. Servis tabaðýný fýrýnda önceden ýsýtýn. 7. Bu sýrada piþen etin saldýðý suyu bir tencereye alýp piþirin. Badem ve maydanozu içine katýn. 8. Niþastayý biraz soðuk suyla karýþtýrýn. Bununla sosu kývamýna getirin ve tuz ve karabiberle tatlandýrýn. 9. Butu folyodan çýkarýn, kemiklerini ayýklayýn, eti dilimleyin ve önceden ýsýtýlmýþ tabaða koyun. Sosunu üzerine dökün DOMUZ FIRIN (SCHWEINEBRATEN) Malzemeler: gram kemiksiz domuz sýrtý 1 çay kaþýðý tuz Yarým çay kaþýðý karabiber Yarým çay kaþýðý kimyon 2 soðan, küp küp doðranmýþ 2 havuç 1 diþ sarmýsak (isteðe göre) 2 yemek kaþýðý domuz yaðý 500 ml etsuyu Hazýrlama: Eti tuzlayýn, karabiberleyin. Soðan, havuç ve sarmýsak diþini uzunlamasýna ikiye kesin. Eti sebzeyle birlikte derin bir tepsiye veya kaba yerleþtirerek fýrýna verin. Piþirme süresinin yarýsýnda eti çevirin, üzerine etsuyu dökün, sosuna kimyon ekleyin. Eti tümüyle piþirin ve yine üzerine sosunu dökün. Piþtikten sonra eti 10 dakika kadar daha kapalý fýrýnýn içinde bekletin. Kap: Derin tepsi veya fýrýn kabý 57 Temizlik ve Bakým 1 Uyarý: Temizleme için cihazýn önceden kapatýlmýþ ve soðumuþ olmasý gerekir. Uyarý: Cihazýn buharlý veya yüksek basýnçlý/püskürtmeli bir temizleyiciyle temizlenmesi, güvenlik nedeniyle yasaktýr! Dikkat: Aþýndýrýcý maddeler, sert deterjanlar veya aþýndýrýcý cisimler kullanmayýn.

16 Cihazýn dýþarýdan görünümü Cihazýn ön cephesini yumuþak bir bez ve sýcak deterjanlý suyla temizleyin. Metal yüzeylerde ticari bakým maddelerini kullanýn. Fýrýnýn içi Cihazý her kullanýmdan sonra temizleyin. Kirler en kolay bu þekilde çýkar ve yanarak yerlerine yapýþmalarý önlenir. 1. Fýrýn kapaðý açýlýnca fýrýn ýþýðý kendiliðinden yanar. 2. Fýrýný her kullanýmdan sonra deterjanlý bezle silin ve kurulayýn. 3 1 Sert kirleri özel fýrýn temizleyicileriyle temizleyin. Dikkat: Fýrýn spreyi kullanýrsanýz üreticinin talimatlarýna mutlaka uyun! Aksesuar Tüm yerleþtirme parçalarýný (ýzgara, tepsi, yerleþtirme ýzgarasý v.s.) her kullanýmdan sonra yýkayýp iyice kurulayýnýz. Kolay temizlenmesi için suda bekletiniz (yumuþamasý için). Yað filtresi 1. Yað filtresini, sýcak bulaþýk suyunda ya da bulaþýk makinesinde temizleyin. 2. Aþýrý yanmýþ kirlerde, biraz su ve 2-3 yemek kaþýðý bulaþýk makinesi deterjaný ile kaynatýn. 58 Ray ýzgarasýný çýkarma Yan duvarlarýn temizlenebilmesi için sað ve sol yanlardaki itme raylarý ýzgarasý çýkartýlabilir. Ýtme raylarý ýzgarasýný çýkarma Izgarayý önce ön taraftan fýrýn duvarýndan çekerek çýkartýn, daha sonra arkadan asýlý olduðu yerden kaldýrýn. 1 Ýtme raylarý ýzgarasýný yerleþtirme Izgarayý yerine takarken teleskop raylarýn durdurucu pimlerinin öne baktýðýndan emin olun! Yerine yerleþtirmek için ray ýzgarasýný önce arkadan asýlý yerine takýn, ardýndan önünü yerleþtirip, bastýrarak oturtun. 59 Ray ýzgarasýný temizleme Fýrýn þaryolarýný sýcak deterjanlý su ile temizleyin Dikkat: Fýrýn þaryosu, bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Dikkat: Teleskop raylarýný kesinlikle yaðlamayýn. Fýrýn aydýnlatmasý Uyarý: Elektrik çarpabilir! Fýrýn lambasýný deðiþtirmeden önce: Fýrýný kapatýn! Sigortalarý sigorta kutusundan çevirerek çýkarýn veya kapatýn. Fýrýn lambasýný ve cam kaplamayý korumak için fýrýnýn zeminine bir bez koyun. Fýrýn lambasýný deðiþtirme/cam kaplamayý temizleme 1. Cam kaplamayý sola çevirerek çýkarýn ve temizleyin. 2. Gerekirse: Fýrýn lambasýný 40 Watt, 230 V, 300 C ýsýya dayanýklý olacak þekilde, yenisiyle deðiþtirin. 3. Cam kapaðý yerine geri takýn. Yandaki fýrýn lambasýný deðiþtirmek/ cam kapaðý temizlemek. 1. Sol raflarý çýkarýnýz. 2. Dar, küt nesnelerin (örneðin, çay kaþýðý) yardýmý ile cam kapaðý çýkarýp temizleyin. 3. Gerekli olduðunda: Fýrýn aydýnlatmasýný 25 Watt, 230 V, 300 C ýsýya dayanýklý ile deðiþtiriniz. 4. Cam kapaðý yeniden takýn. 5. Raflarý yerleþtirin. 60 Fýrýn tavaný Fýrýn tavanýnýn kolay temizlenmesi için ýsýtýcý katlanabilirdir. Isýtýcý katlanmasý Uyarý: Fýrýn kapalýyken ve yanma tehlikesi riski olmadýðý durumlarda ýsýtýcýyý katlayýnýz! 1. Yan yerleþtirme ýzgaralarýný kaldýrýnýz. 2. Isýtýcýyý önden tutun ve fýrýn iç duvarýnýn kabartmasýnýn üstünden öne doðru çekiniz. 3. Þimdi ýsýtýcý aþaðý doðru katlanýr. Dikkat: Isýtýcýyý zorlayarak aþaðý doðru çekmeyiniz! Isýtýcý kopabilir. 1 1 Fýrýn tavanýnýn temizlenmesi Isýtýcýnýn yerleþtirilmesi 1. Isýtýcýyý fýrýn tavanýna kadar geri yerleþtiriniz. 2. Isýtýcýyý ön tarafýndan tutup fýrýn iç duvarý kabartmasýnýn üzerinden geçiriniz. 3. Desteðe tutturunuz. 4. Yerleþtirme ýzgarasýný yerleþtiriniz. 1 Dikkat: Isýtýcý, fýrýn iç duvarýnda, her iki taraftan da kabartmanýn üstünde ve doðru tutturulmuþ olmalýdýr. 61 Fýrýn kapýsý Cihazýnýzýn fýrýn kapaðýný temizlemek için çýkartabilirsiniz. Fýrýn kapýsýný çýkartma 1. Fýrýn kapaðýný tamamen açýnýz. 2. Mandal kolu nun her iki kapak menteþesini tam olarak açýnýz. 3. Fýrýn kapaðýný, her iki elinizle yanlardan tutunuz ve direncin üstünde yaklaþýk 3/4 'ünü kapatýnýz. 4. Kapaðý fýrýndan çekiniz (Dikkat: aðýr!). 5. Kapaðý dýþ tarafýndan, yumuþak düzlük bir yere, örneðin çizikleri önlemek için bir örtünün üstüne yerleþtiriniz. Fýrýn kapýsýný takma 1. Kapaðýn sap tarafýndan her iki elinizle yanlardan tutunuz.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2. Kapaðý yakl. 60 'lik bir açýnýn altýnda tutun. 3. Kapak menteþelerini ayný zamanda fýrýnýn alt tarafýndaki sað ve sol yuvalarýný itebildiðiniz kadar itiniz. 4. Kapaðý, yukarý doðru dirence kadar kaldýrýn ve sonra kapaðý tam olarak açýnýz. 5. Mandal kolunu, her iki kapak menteþesini eski durumuna geri katlayýnýz. 6. Fýrýn kapaðýný kapatýnýz 62 Fýrýn kapak camý 1 1 Fýrýn kapaðý; birbirine ardýþýk olarak baðlý üç adet pencere camý ile teçhiz edilmiþtir Dahili camlar; temizlik için yerinden çýkarýlabilir. kapaðýný çýkarmak ve sap kýsmý alta gelecek þekilde yumuþak, düz zemine koyunuz. 2. Üst cam tabakayý alt kenardan tutun ve elastikiyet basýncýna karþý, fýrýn kapak sapýna doðru itiniz, alt taraf serbest kalýncaya kadar (á). 3. Camýn alt tarafýný hafifçe kaldýrýn ve çekerek çýkartýn (à). Orta Kapak camýný çýkarýn 1. Orta cam tabakayý alt kenardan tutun ve elastikiyet basýncýna karþý, fýrýn kapak sapýna doðru itiniz, alt taraf serbest kalýncaya kadar (á). 2. Kapak camýný yatýrýnýz Kapak alt köþesindeki tutucu profilden önce sap kenarýndaki yay hareketine karþý bastýrýp tutucu profilin altýndan kaydýrýn (à). Kapak camý sýkýca yerine oturmalýdýr! Fýrýn kapaðý yeniden yerleþtirin 64 Arýzalar ve Çözümleri Sorun Fýrýn ýsýnmýyor. Olasý neden Fýrýn açýlmamýþtýr. Saat ayarý yapýlmamýþtýr. Gereken ayarlar yapýlmamýþtýr. Fýrýnýn emniyet kapatmasý çalýþtý. Evin elektrik sigortasý (sigorta kutusundaki) atmýþtýr. Ekranda "F 9" görünüyor. Fýrýn ýsýnmýyor, ama fonksiyon göstergesi çalýþýyor. Küçük bir ok ýþýðý yanýyor. Fýrýn aydýnlatmasý sönüyor. Fýrýn lambasý bozulmuþtur. Fýrýný açýn. Saati ayarlayýn. Ayarlarý kontrol edin. Bkz. emniyet kapatmasý. Sigortalarý kontrol edin. Sigorta birkaç kez atarsa lütfen bir elektrikçi çaðýrýn. Açma/kapatma tuþuna basýn. Çözüm Fýrýn fonksiyonunu KAPALI'ya (AUS) getirin. Fýrýný kapatmayýn. Sinyal sesi duyulana dek ortadaki üç tuþu ayný anda basýlý tutun. Fýrýn lambasýný deðiþtirin Arýzayý yukarýdaki çözüm yollarýný kullanarak gideremediðiniz taktirde, lütfen satýcýnýza veya müþteri hizmetlerine baþvurun. Uyarý: Cihazda yapýlacak olan tamirat, yalnýzca uzmanlar tarafýndan yapýlabilir. Yanlýþ yapýlan tamirler kullanýcý için çok tehlikeli olabilir. Yedek parça gerektiðinde, müþteri hizmetleri teknisyeninin veya satýcýnýn ziyareti garanti süresi dahilinde bile olsa, ücret alýnýr. Metal cepheli aletler için bilgi: Aletinizin soðutucu cephesi nedeniyle, kapaðýn açýlmasýndan sonra, piþirme ya da kýzartma esnasýnda ya da hemen sonrasýnda, dahili kapak camý kýsa süreliðine buðulanabilir. 65 Garanti koþullarý Müþteri hizmet yeri ELECTROLUX A.Þ (GENEL MERKEZ) Tarlabaþý Cad.No 35 Taksim / ÝSTANBUL TEL : FAX : ELECTROLUX A. Þ SERVÝS MD.LÜ Ü Taþocaklarý Mevkii Tavþanlý Köyü Gebze / KOCAELÝ TEL : FAX : ÜCRETSÝZ TÜKETÝCÝ DANIÞMA HATTI Servis Teknik arýzalarda lütfen öncelikle, kullanma kýlavuzunun yardýmýyla ("Arýza durumunda" bölümü) sorunu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Eðer sorunu çözemiyorsanýz, lütfen müþteri hizmetlerimize veya yetkili servislerimizden birine baþvurun. Size hýzla yardýmcý olabilmek için þu bilgilere ihtiyacýmýz vardýr: Cihaz modeli Ürün numarasý (PNC) Seri numarasý (S-No.) (numaralar tip levhasýnda yazýlýdýr) - Arýzanýn türü varsa, cihazýn gösterdiði arýza mesajý Cihazýnýzýn gereken numaralarýnýn elinizin altýnda bulunmasý için, bu numaralarý aþaðýya yazmanýzý öneririz: Cihaz modeli: Ürün numarasý: Seri numarasý: A Deðiþiklikler yapýlabilir The Electrolux Group. The world s No.1 choice. Electrolux Grubu, elektrikli mutfak, temizlik, bahçe ve orman ekipmanlarý konularýnda dünyanýn en büyük üreticisidir. Her yýl, dünya çapýnda 150'den fazla ülkede, yaklasýk 14 milyar dolarlýk, 55 milyon adedi askýn Electrolux Grup ürünü (buzdolabý, fýrýn, amasir makinesi, elektrikli süpürge, çim biçme makinesi, agaç testeresi vb. ) satýlmaktadýr..

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612W http://tr.yourpdfguides.com/dref/622997 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B M

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B M Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B AL R05

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B AL R05 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X R05 ELUX E

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X R05 ELUX E Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B W

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B M EU R08

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B M EU R08 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805

Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 Otomatik Programlar Ýçin Tarifler DGC 6500 DGC 6600 DGC 6800 DGC 6805 tr-tr M.-Nr. 09 700 900 Ýçindekiler...5 Fýrýnda Piþirme...6 Farklý dolgularla bisküvi hamuru...6 *Profiterol/Ekler-farklý dolgularla....8

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB33100X EU R08 AF

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB33100X EU R08 AF Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB32000X EU ENV06

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB32000X EU ENV06 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB63100X EU AFIPRI

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB63100X EU AFIPRI Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný;

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný; FIRIN AFX-502D Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme

Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Fýrýnda Piþirme Kýzartma Mikrodalga ile Fýrýnda Piþirme Ýçindekiler Bu Yemek Tarifleri Kitabýndaki...8 Mikrodalga Programý...10 Pratik Öneriler...10 Sonradan Alýnabilen Aksesuar ve Bakým Ürünleri...12

Detaylı

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Hotpoint Ariston MWA 222 IX/HA. Mikrodalga Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston MWA 222 IX/HA. Mikrodalga Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston MWA 222 IX/HA Mikrodalga Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GENEL 1.1 Fýrýnýn tanýtýmý sayfa 2 1.2 Kontrol panelinin tanýtýmý sayfa 1. Yerleþtirme sayfa 1. Önemli güvenlik

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

~akinýz). "",c",oý,'(ý;i;"'{11\!ý:ii\i :;,.,,", ",""'",l'~ý'~;';';,,!it

~akinýz). ,c,oý,'(ý;i;'{11\!ý:ii\i :;,.,,, ,',l'~ý'~;';';,,!it Moulinex ürün yelpazesi içerisinden özelolarak besinlerin hazýrlanmasý için öngörülmüþ bir ürünü seçmiþ olmanýzdan ötürü size teþekkür ederiz. A Motor bloðu A 1 yüksek çýkýþ kapaðý Az yüksek çýkýþ A3 alçak

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B M

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B M Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F

Kullaným talimatlarý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Aksesuarlar, 5 MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Türkçe MTP 1912 F MTP 1912 FE MTP 1918 F Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýtýmý,

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı