ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI. Altıncı Baskı (1994) Cilt 1. Kısım A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI. Altıncı Baskı (1994) Cilt 1. Kısım A"

Transkript

1 ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRMASI Altıncı Baskı (1994) Cilt 1 Kısım A ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI World Intellectual Property Organisation (WIPO) (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)

2 ĠĢbu (altıncı) baskı, Uluslararası Patent Sınıflandırması Ġle ilgili Strasbourg SözleĢmesi (1971) için hazırlanan Sınıflandırmanın asıl Ġngilizce metninden oluģmaktadır. Bu baskı kapsamı içinde yer alan Sınıflandırmanın yenilenen versiyonu, 1993 yılında sözkonusu SözleĢme uyarınca oluģturulan Uzmanlar Komitesi tarafından kabul edilmiģtir. ĠĢbu baskı (altıncı), 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Bütün hakları mahfuzdur. ĠĢbu yayımın herhangi bir bölümü, herhangi bir Ģekilde veya herhangi bir yolla (elektronik, mekanik olarak, fotokopi, kayıt veya baģka Ģekilde), telif hakkı sahibinin önceden izni olmadan çoğaltılamaz. WIPO YAYIMI No. 560(E) ISBN (Cilt 1) WPO 1994 Roto Sadag SA, Cenevre, Ġsviçre tarafından basılmıģtır. 2

3 KULLANICI BĠLGĠLERĠ 1. Konuların yerini, sembollerin kullanımını, ilkeleri, kuralları ve Sınıflandırmanın uygulamasını açıklayan, Uluslararası Patent Sınıflandırması ile ilgili Rehber Cilt 9'da (bütün ana grup listesini de içermektedir) ve aynı zamanda Cilt 10'da yer almaktadır. 2. Kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla, Sınıflandırma metni, önceki yayımlarla ilgili getirilen değiģiklik türü ile ilgili bazı iģaretleri verecek Ģekilde sunulmuģtur. 3. Sınıflandırmanın bu baskısında aģağıdaki iģaretler kullanılmıģtır: (a) (b) Ġtalik yazılı metin, beģinci baskı ile ilgili sözkonusu bilginin (i) yeni olduğu, (ii) değiģtirildiği (anlam olarak veya hiyerarģik sıralama olarak) dolayısıyla bir veya daha fazla grup kapsamının etkilendiği, veya (iii) çıkarıldığı anlamına gelmektedir. Ġtalik yazılı bir Sınflandırma metninden sonra genellikle, köģeli parantez içinde verilen ve Arap rakamları ile gösterilen bir "altı" rakamı olur (aģağıdaki (b) maddesine bakın). Sınıflandırma metninin sonunda, köģeli parantez içinde verilen bir Arap rakamı (örneğin [4]) bu bilginin, önceki baskıda (bu örnekte üçüncü baskıda) (i) yeni olduğunu veya (ii) bir veya daha fazla grupa ait kapsamın etkilenecek Ģekilde değiģtirildiğini (anlam olarak veya hiyerarģik olarak) gösterir. Bir ve aynı Sınıflandırma metninin sonunda, köģeli parantez içinde iki veya daha fazla Arap rakamı verilebilir (örneğin [2, 4, 6]), bu gibi durumlarda baskıların herbirinde, bir önceki baskı ile ilgili Sınıflandırma metninin, yukarıda verilen (i) veya (ii)'de değiģikliklerden birine uğradığı anlamına gelir. Çıkarılan grupların sonunda, köģeli parantez içinde Arap rakamları ile gösterilen bir "altı" rakamı verilmez ve açıklamalar ile ilgili olarak, sadece tamamen yeni olanların sonunda, bu açıklamaların numaralandırılıp numaralandırılmadığını belirtmek için iģaret konulur. (c) Ġptal edilmiģ gruplara ait semboller, yani Sınıflandırma metninin beģinci baskısında yer alan, ancak altıncı baskıda yer almayan grupların sembolleri, bu konunun, altıncı baskıda nerede açıklandığını gösteren bir iģaretle yazılmıģtır. Sözkonusu grupların sembollerinden sonra olan bu iģaret, "(.... 'ye transfer edildi)" ve/veya "(.... 'de kapsanmıģtır)" olarak verilir, burada Sınıflandırma sembolleri (noktaların yerine basılmıģ olan), bu konunun nerede açıklandığını gösterir. 3

4 BÖLÜM A- ĠNSAN ĠHTĠYAÇLARI BÖLÜM ĠÇERĠKLERĠ (Referans ve notlar çıkarılmıģtır) Altbölüm: TARIM A 01 TARIM; ORMANCILIK; HAYVANCILIK; AVCILIK; TUZAKLA AVCILIK BALIKÇILIK A 01 B Tarım veya ormancılıkta toprak iģleme; Zirai makine veya alet parçaları, ayrıntıları veya aksesuarları, genel olarak A 01 C Dikme, Tohum Ekme; Gübreleme A 01 D Hasat; Biçme A 01 F Hasadı yapılan ürünün iģlenmesi; Ot veya saman presi; Tarım veya bahçe ürünlerinin depolanması ile ilgili cihazlar A 01 G Bahçecilik; Sebze, çiçek, pirinç, meyve, bağ, Ģerbetçiotu veya deniz yosunu tarımı; Ormancılık; Sulama A 01 H Yeni bitkiler veya yeni bitkilerin elde edilmesi ile ilgili iģlemler; Doku kültür teknikleri ile bitki üretimi A 01 J Süt ürünleri imalatı A 01 K Hayvancılık; KuĢ, balık, böcek besleme; Balıkçılık; belirtilenlerin dıģında hayvan yetiģtirme veya besleme, Yeni hayvan türleri A 01 L Nalbantlık A 01 M Hayvanların yakalanması veya tuzakla yakalanması; zararlı hayvanların veya zararlı bitkilerin yokedilmesi ile ilgili araçlar A 01 N Ġnsan veya hayvan veya bitkilerin vücutlarının veya organlarının dezenfektan, hayvan ilacı, bitki olarak saklanması veya tuzak kurucular, bitki yetiģtirme regülatörleri Altbölüm: GIDA MADDELERĠ; TÜTÜN A 21 FIRINDA PĠġĠRME; YENĠLEBĠLĠR HAMURLAR A 21 B Fırıncı fırınları; Fırıncılık makine veya teçhizatları A 21 C Hamur yapılması veya iģlenmesi ile ilgili makineler veya teçhizatlar; Hamurdan mamul fırında piģirilen maddelerin iģlenmesi A 21 D Un veya hamur iģlenmesi, örneğin depolama, malzeme ekleme yolu ile iģlenmesi; Fırnda piģirme, Fırıncılık ürünleri; Ürünlerin korunması A 22 KASAPLIK; ET ĠġLEME; KÜMES HAYVANI VEYA BALIK ĠġLEME A 22 B Kesim A 22 C Et, kümes hayvanı veya balık iģleme

5 A 23 GIDA VEYA GIDA MADDELERĠ; ĠġLENMELERĠ, DĠĞER SINIFLARA DAHĠL EDĠLMEYENLER A 23 B Saklama, örneğin konserveleme ile, et balık, yumurta, meyve, sebze, yenilebilir tohumların korunması; Meyve veya sebselerin kimyasal yol ile olgunlaģtırılması; Korunan, olgunlaģtırılan veya konservelenen ürünler A 23 C Süt Ürünleri, örneğin süt, tereyağı, peynir; Süt veya peynir ürünleri; bunların yapımı A 23 D Yenilebilir sıvı yağlar veya katı yağlar, örneğin, margarin, yağ, yemeklik sıvı yağları A 23 F Kahve; Çay ürünleri; Ġmalat; hazırlama veya demleme A 23 G Kakao; Çikolata; ġekerleme; Dondurma A 23 J Gıda maddeleri için protein bileģimleri; Gıda ürünleri için proteinlerin iģlenmesi; Gıda ürünleri için Fosfatid bileģimler A 23 K Yem A 23 L Gıda, gıda maddeleri veya alkolsüz içkiler, A23 B altsınıfına girmeyenler; Hazırlanmaları veya iģlenmeleri, örneğin, piģirilmesi, besleyici niteliklerin değiģtirilmesi, fiziksel iģleme; Genel olarak gıda ve gıda ürünlerinin saklanması A 23 N Toplanan meyve, sebze veya çiçek soğanlarının toptan iģlenmesi ile ilgili makine veya araçlar, baģka Ģekilde belirtilmeyen; Sebze veya meyvelerin toptan soyulması; hayvan yem ürünlerinin hazırlanması araçları A 23 P Gıda ürünlerinin Ģekillendirilmesi veya iģlenmesi, diğer alt sınıflar tarafından yalnız olarak kapsanmayanlar A 24 TÜTÜN; PURO; SĠGARA; TĠRYAKĠ ĠHTĠYAÇLARI A 24 B Ġçilmesi veya çiğnenmesi için tütün hazırlama ve imalatı; Tütün; Enfiye A 24 C Puro veya sigara imalatı ile ilgili makineler A 24 D Puro; Sigara; Tütün içme filtreleri; Puro veya sigara ağızlıkları; tütün içme filtre veya ağızlıklarının imali A 24 F Tiryaki ihtiyaçları; Kibrit Altbölüm: ġahsġ VEYA EV EġYALARI A 41 GĠYĠM EġYALARI A 41 B Ġç Giyim; Bebek bezi; Mendil A 41 C Korse A 41 D DıĢ giysler; Koruyucu giysiler; Aksesuarlar A 41 F Elbise tutucuları; Askılar A 41 G Yapay çiçekler; peruk; maske; Tüy A 41 H Elbise yapım ile ilgili alet veya makineler, örneğin, elbise dikimi, terzilik iģi için, baģka Ģekilde sınıflandırılmamıģ ise A 42 BAġ GĠYSĠLERĠ A 42 B ġapka; BaĢa giyilen ürünler A 42 C ġapka veya diğer baģ giysilerinin yapımı veya süslemesi

6 A 43 AYAK GĠYSĠLERĠ A 43 B Ayak giyim eģyalarının karakteristik özellikleri; ayak giyim parçaları A 43 C Ayak giyim eģyaları ile ilgili Tesbit veya ekleme parçaları; Genel olarak süsleme A 43 D Ayak giyim eģyalarının imali veya tamiri ile ilgili makine, donanım veya yöntemler A 44 TUHAFĠYE; MÜCEVHERAT A 44 B Düğme, iğne, Toka, geçmeli toka veya benzeri araçlar A 44 C Mücevharat; Bilezik; Diğer Ģahsi zihnet eģyaları; Madeni para A 45 EL VEYA SEYAHAT EġYALARI A 45 B Yüreme Bastonları; ġemsiye; Bayan veya benzeri yelpazeleri A 45 C Cüzdanlar; Seyahat çantaları veya sepetleri; Valizler A 45 D Saç Yapımı, Berber veya tıraģ donanımı; Manikür veya diğer kozmetik iģlem A 45 F Seyahat veya kamp donanımları A 46 FIRÇALAMA EġYALARI A 46 B Fırça A 46 D Fırça imalatı A 47 MOBĠLYA; EV EġYALARI VEYA ALETLERĠ; KAHVE DEĞĠRMENĠ; BAHARAT DEĞĠRMENLERĠ; GENEL OLARAK EMĠCĠ TEMĠZLEYĠCĠLER A 47 B Masa;Sıra;Büro mobilyaları; Dolaplar; Çekmece; Mobilya genel parçaları A 47 C Sandalye; Divan; Yatak A 47 D Çocuklar için özel olarak geliģtirilen mobilyalar A 47 F Dükkan, mağaza, bar, restoran veya benzeri yerler için özel mobilya, tertibat veya aksesuarlar;tezgahlar A 47 G Ev eģyaları veya masa donamları A 47 H Pencere veya kapı malzemeleri A 47 J Mutfak Donanımıı; Kahve değirmeni; Baharat değirmeni; içki yapım araçları A 47 K BaĢka Ģekilde belirtilmeyen sıhhi donanımlar; Tuvalet aksesuarları A 47 L Bina içi yıkama veya temizleme; Emici temizleyiciler genel olarak Altbölüm: SAĞLIK; EĞLENCE A 61 TIBBĠ VEYA VETERĠNER BĠLĠMĠ; HĠJYEN A 61 B TeĢhis; Cerrahiye; Tanımlama A 61 C DiĢçilik; Oral veya diģ hijyeni A 61 D Veterinerlik aletleri, araçları, aygıtları veya yöntemleri

7 A 61 F Kan damarına takilabilen Filtreler; Protez; Ortopedik, HemĢirelik veya kontraseptif cihazlar; Pansuman; Göz veya kulak tedavi veya korunması; Bandaj, sargı veya emici pedler (tamponlar); Ġlk yardım kitleri A 61 G Hastaların nakli veya barınması; Ameliyat masaları veya koltukları; diģçi koltuğu; Cenaze cihazları A 61 H Fizik terapi araçları, örneğin vücutta refleks noktalarının belirlenmesi veya uyarım aletleri (Stimilasyon); sunni teneffüs; Masaj;Özel terapi veya hijyen amaçlı veya spesifik vücut bölümleri için banyo cihazları A 61 J Tıbbi veya farmakolojik amaçlar için özel olarak uyarlanan konteynerler; Farmakolojik ürünlerin fiziksel veya zerk formlarına getirilmesi için özel olarak uyarlanan cihaz veya yöntemler; Gıda veya ilacın ağız yoluyla verilmesi cihazları; Bebek rahatlatıcı araçlar; Tükürük alma cihazları A 61 K Tıbbi, diģçilik veya tuvalet amaçlı preperasyonlar A 61 L Genel olarak madde veya nesnelerin sterilizasyonu ile ilgili yöntem veya araçlar; dezenfeksiyon, sterilizasyon veya havanın deodorizasyonu, bandaj, sargı, emici ped veya cerrahi maddelerin kimyasal özellikleri, bandaj sargı, emici ped veya cerrahi eģyalar ile ilgili maddeler A 61 M Vücut içine veya üstüne araç takılması cihazlar; Vücuda araç takılması veya çıkarılması ile ilgili cihazlar; uyutma veya bayıltma iģleminin baģlatılması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak kullanılan cihazlar A 61 N Elektroterapi; Magnetoterapi; IĢın tedavisi; Ultrasonik terapi A 62 HAYAT KURTARMA; YANGINLA MÜCADELE A 62 B Hayat kurtarma ile ilgili cihaz, araç veya yöntemler A 62 C Yangınla mücadele A 62 D Yangın söndürme için veya zararlı kimyasal maddelere karģı koruma için kullanılan kimyasal maddeler; Solunum araçlarında kullanılan kimyasal maddeler A 63 SPOR; OYUNLAR; EĞLENCE A 63 B Beden eğitimi, jimnastik, yüzme, tırmanma veya eskrim aletleri; Top oyunları; Eğitim aletleri A 63 C Paten;kayak; tekerlekli paten; kort, buz sahası veya benzeri yerlerin tasarım veya planı A 63 D Bowling yolları; bowling oyunları; Boccia; tahta top oyunu; Bagatelle; Bilardo A 63 F Kart, pano veya rulet oyunları; Küçük oyun araçlarının kullanıldığı kapalı alan oyunları; Muhtelif oyunlar A 63 G Atlı karınca; Salıncak; salıncaklı atlar; Kayma kanalları (ParaĢütler); dönemeçli oyunlar; halk eğlencesi için benzeri aletler A 63 H Topaç, bebek oyuncak, çember, blok yapımı gibi oyuncaklar A 63 J Tiyatro, sirk veya benzeri yer araçları; sihirbazlık aletleri veya benzeri aletler A 63 K YarıĢma; Binme sporları; bunlar ile ilgili donanım veya aksesuarlar

8 TARIM A 01 A 01 B TARIM; ORMANCILIK; HAYVANCILIK; AVCILIK; TUZAKLA HAYVAN AVCILIĞI; BALIKÇILIK TARIM VEYA ORMANCILIKTA TOPRAK ĠġLERĠ; ZĠRAĠ MAKĠNE VEYA ALET PARÇALARININ, GENEL OLARAK PARÇALARI, AYRINTILARI VEYA AKSESUARLARI (A 01 C 5/00 ekme, dikme veya gübreleme için yarık açılması veya bunları kapsayan iģlerin yapılması; E 01, E 02, E 21 Mühendislik amaçlı toprak iģleme) Altsınıf Ġndeksi EL ALETLERĠ /10 SABANLAR Genel konstriksüyon /00, 5/00, 9/00, 11/00 Özel adaptasyonlar /00,17/00 Ayrıntılar /00 TIRMIKLAR Genel Konstirüksiyon /00, 21/00 Özel Adaptasyon /00 Ayrıntılar /00 SABAN VEYA TIRMIK (TIRPAN) VEYA BENZERĠ ALET OLARAK KULLANILABĠLEN ALETLER /00 DĠĞER MAKĠNELER /00-45/00, 49/00-77/00 MAKĠNE VEYA ALETLERĠN ELEMAN VEYA PARÇALARI /00-71/00 TARIM'DA NAKLĠYE /00, 73/00, 75/00 TOPRAK ĠġLEME ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZEL YÖNTEMLER /00, 79/00 1/00 El aletleri (A 01 G 3/06 çim için kenar düzelticiler) 1/02. Bel; kürek 1/04.. diģli 1/06. Çapa; El dikme aletleri 1/08.. Tek bıçak ağızlı 1/10.. iki veya daha fazla bıçak ağızlı 1/12.. DiĢli bıçaklı 1/14.. sadece diģli 1/16. yabani otların sökülmesi aletleri 1/18.. maģa benzeri aletler 1/20. DeğiĢik el aletlerinin kombinasyonları 1/22. Tutamaklara (alet veya alet ekleri tutamakları, genel olarak B 25 G) kanat veya benzeri Ģeylerin eklenmesi; DeğiĢtirilebilir veya ayarlanabilir bıçak ağzı 1/24. Çayır veya çimen iģlenmesi için [2] Sabanlar 3/00 Sabit saban demirli sabanlar 3/02. Ġnsan kullanımlı saban 3/04. Hayvan kullanımlı saban 3/06.. Alternatifsiz saban, yani geridönüģte bitiģik karık (ark) oluģturamayan 8

9 3/08... Tekerleksiz sabanlar 3/10... sabit oklu sabanlar; tek tekerlekli sabanlar 3/12... Ġki tekerlek oklu sabanlar 3/14... Çatkı sabanlar 3/16.. Alternatifli sabanlar, yani dönüģte bitiģik karık yapabilme kabiliyetli 3/18... Döner sabanlar 3/20... Balans sabanları 3/22... değiģmeli olarak kullanılan paralel saban üniteli 3/24. Traktör çekmeli sabanlar(3/04 öncelik taģır) 3/26.. alternatifsiz sabanlar 3/28.. Alternatifli sabanlar 3/30... Döner sabanlar 3/32... Balanslı sabanlar 3/34... DeğiĢmeli olarak kullanılan paralel saban üniteli 3/36. Traktöre monte edilen sabanlar 3/38.. Alternatifsiz sabanlar 3/40.. Alternatiili sabanlar 3/42... Döner sabanlar 3/ tek parça olarak yapılan dingil çatkılı [2] 3/ Ġki veya daha fazla parça olarak yapılan dingil çatkılı [2] 3/44... değiģmeli olarak kullanılan paralel saban üniteli 3/46. Kısmen traktör ve kısmen kendi tekerlekleri ile taģınan sabanlar 3/50. Kendinden hareketli sabanlar 3/52.. Üç veya daha fazla tekerlekli veya sonsuz çekiģli 3/54... alternatifsiz saban 3/56... Alternatifli sabanlar 3/58.. Ġki tekerlekli 3/60... Alternatifli saban 3/ Balans sabanları 3/64. Kablolu saban; Kablolu saban sistemleri için gösterge veya sinyal cihazları 3/66.. Sabana monte edilmiģ Motor tahrikli sarma aletleri 3/68.. Bir veya iki motorlu kablolu sistemler 3/70... yokuģ yukarı çalıģma için bir motorlu sistemler 3/72.. Kablo bağlama araçları 3/74. Döner sabanlar için elektrik kullanımı (elektrik akım kollektörleri B 60 L 5/00) 5/00 Döner tahriksiz aletli, örneğin diskli Sabanlar (döner tahrik aletleri 9/00) 5/02. Hayvan çekmeli 5/04. Traktör çekmeli 5/06.. Alternatifsiz saban 5/08.. Alternatifli saban 5/10. Tarktöre monte edilmiģ veya kısmen monte edilmiģ 5/12.. Alternatifsiz saban 5/14.. Alternatifli saban 5/16. Kendinden hareketli disk veya benzeri saban 7/00 Saban veya tapan olarak kullanılabilen disk benzeri toprak iģleme aletleri veya benzerleri 9/00 Döner tahrikli aletli sabanlar (döner tahrikli aletli toprak sürme aletleri 33/00) 9

10 11/00 TitreĢimli, kazıcı veya delici aletli sabanlar 13/00 Özel amaçlı saban veya benzeri makineler(drenaj için E 02 B 11/02) 13/02. Örneğin simetrik olarak düzenlenen saban kulağı gibi sırt çalıģması veya yapımı aletleri 13/04. Meyve veya bağ bahçeleri veya benzeri yerlerdeki iģler için 13/06.. Bağ veya benzeri bitkilere zarar gelmesini önleme düzenekleri 13/08. Toprak altı çalıģmalar için 13/10.. Alttoprak tabakasının kaldırılmasında kullanılan özel aletler 13/12... tabakaların yüzeye dağıtılması araçları 13/14. Ġki veya daha fazla tabakada toprak iģleme için 13/16. Erozyonla mücadele makineleri, örneğin havuz kazıcıları, karık kazıcı 15/00 Saban elemanları, aletleri veya parçaları 15/02. Saban bıçakları; bıçakların takılması 15/04.. saban demiri 15/06... değiģtirilebilir veya ayarlanabilir saban demirleri 15/08.. Saban kulakları 15/10... DeğiĢtirilebilir veya ayarlanabilir saban kulakları 15/12. saban oku; Tutamak (alet veya ekleri tutamakları B 25 G) 15/14. Çatkılar (taģınmayı kolaylaģtıran araç veya düzenekler, genel olarak 73/00) [4] 15/16. Diskler (yataklar 71/04); Temizleme diskleri için kazıyıcı; KeskinleĢtirme ekleri (genel olarak keskinleģtirme B 24) 15/18. Saban bıçağı 15/20. Traktör tarafından çekilen veya traktöre monte edilmiģ yamaç veya eğimli alanlarda sürme iģlemi için kullanılan saban aletleri için özel ayarlama araçları 17/00 Gübrenin toprak altına konulması için, topak kırıcı için Özel ilave düzenekli, sabanlar(49/00 öncelik taģır; toprak altı iģlemleri sabanları 13/08) [2] Tapanlar ( Tırmıklar) 19/00 Dönmez aletli (takımlı) tapanlar (tırmıklar) 19/02. alet çatkısına sabit olarak veya elastik olarak bağlı aletli 19/04.. Ġki veya daha fazla alet-çatkılı 19/06.. mekanik olarak ileri geri hareket ettirilebilen alet veya çatkı aletli 19/08. diģe benzer aletleri taģıyan link ağı 19/10. Kaldırma veya temizleme aletleri 21/00 Döner tahriksiz aletli tapanlar (döner tahrikli aletli toprak sürme aletleri 33/00) 21/02. diģ benzeri aletli 21/04.. yatay düzenlenen eksenli 21/06.. DüĢey düzenekli eksenli 21/08. Diske benzer aletli 23/00 Tapan (tırmık) elemanları, aletleri veya ekleri 23/02. DiĢ; diģlerin bağlanması 23/04. Çatkılar (taģımayı kolaylaģtıran araç veya düzenekler 73/00); Çekme düzenekleri [4] 23/06. Diskler (15/16 öncelik taģır; yataklar 71/04); disk temizleme kazıyıcıları; bileme aletleri (bileme, genel olarak B 24) [2] 10

11 25/00 Özel ilave düzenekli tapanlar, örneğin gübre dağıtımı için aletlerle; Özel amaçlı tapanlar (tırmıklar) (39/00 öncelik taģır) Toprak iģleme ile ilgili diğer makineler 27/00 Topak kırıcılar 29/00 Silindirler 29/02. Düz yüzeyli 29/04. Düz olmayan, döner Ģekilde monte edilen halka veya disklerden oluģan yüzeyli veya silindir gövdesinde pürüzlü veya oluklu yüzeyli; Yer sıkıģtırıcılar 29/06. Özel ilave düzenekli 31/00 Tırmıklar 33/00 Döner tahrik aletli toprak sürme aletleri 33/02. hareket yönünde yatay Ģaftta aletli 33/04. hareket yönüne paralel yatay Ģaftta aletli 33/06. düģey veya eğimli Ģaftta aletli 33/08. Aletler; tarnsmisyon veya diģli adaptasyonu gibi ayrıntıları 33/10.. Aletlerin yapısal veya iģlevsel özellikleri 33/12.. Aletlerin düzenekleri; aletlerin eleme özellikleri 33/14.. Döner Ģafta alet eklenmesi, örneğin geriye doğru esner Ģekilde alet ekleme 33/16. Özel ilave düzenekli (49/00 öncelik taģır; dikme veya gübreleme için 49/06) [2] 35/00 Toprak iģleme ile ilgili diğer makineler (37/00, 39/00, 77/00 öncelik taģır) 35/02... dönmez aletli (takımlı) 35/04.. hayvan veya traktörle çekilenler 35/06... yaylı aletli 35/08... Sabit aletli 35/10.. Traktöre monte edilmiģ 35/12... yaylı aletli 35/14... sabit aletli 35/16. bıçaksız aletli döner veya sirkülasyonlu (rotasyonlu) 35/18. hem döner hem dönmez aletli 35/20. Aletler; ayrıntılar 35/22.. Dönmez aletler; dönmez aletlerin (takımların) takılması 35/24... Yaylı aletler 35/26... Sabit aletler 35/28.. Döner aletler; döner alet monte edilmesi 35/30. iskelet (23/04 öncelik taģır) [2] 35/32. Özel ilave düzenekli 37/00 Tekerlek veya benzeri Ģeylerle sıkıģmıģ toprağın gevģetilmesinde kullanılan cihazlar 11

12 39/00 Mahsülün yetiģtirildiği toprağın iģlenmesi için özel olarak tasarlanmıģ diğer makineler 39/02. dönmez aletliler 39/04.. hayvan veya traktörle çekilenler 39/06.. kendinden hareketli makineler 39/08. döner aletliler 39/10. titreģimli aletliler 39/12. özel amaçlar için 39/14.. kenar iģlemleri için 39/16.. bağ, bahçe veya benzeri yerler için 39/18.. yabani otlar için 39/19... çubuklu yabani ot sökücü, döner çubuklu toprak yüzeyi altında hareketli aletler 39/20. Aletler; ayrıntılar 39/22.. Aletler; takma aletleri 39/24.. alt iskeletler (23/04 öncelik taģır) [2] 39/26.. Bitki koruma düzenekleri 39/28. özel ilave düzenekliler (49/00 öncelik taģır) [2] 41/00 Ġnceltme makineleri 41/02. titreģimli aletli olanlar 41/04. döner aletli olanlar 41/06. elektrikli olanlar, örneğin inceltme iģlemlerinin foto-elektrik kontrolü 43/00 Kayaların, istenmeyen köklerin veya benzeri Ģeylerin topraktan çıkarılması için kullanılan toplayıcılar, örneğin traktör çekiģli tırmıklar (kök mahsul hasadı A 01 D için) [4] 45/00 Çimen veya otların iģlenmesi ile ilgili makineler 45/02. havalandırma için 45/04. çim veya otların kesilmesi için olanlar 47/00 Alet ile toprak arasına elektrik potansiyel uygulamalı toprak iģleme 49/00 Kombine makineler (farklı tür makinelerine takılan yardımcı aletler, örneğin, sabana takılan tırpan, makineler için ilgili gruplara bakınız) 49/02. iki veya daha fazla toprak iģleme aleti 49/04. toprak iģleme aletlerinin toprak dıģı iģlem aletleri ile birleģtirilmesi, örneğin ekme aletleri (toprak iģleme aleti ile birleģtirilen biçerdöver A 01 D 43/12) 49/06.. sürme veya gübreleme için Genel olarak zirai makine veya aletlerin parça, ayrıntı veya aksesuarları (oturak yapıları A 47 C; Tekerlekler B 60 B; Ģöför kabinleri B 60 J; araçlar için özel olarak uyarlanan oturaklar B 60 N 2/00; tekerlek kazıyıcıları B 60 S 1/68) [3] 51/00 ÇeĢitli zirai alet veya araç türlerinin monte edilmesi için özel olarak tasarlanan alt taģıyıcılar (genel araç özellikleri, B 60 veya B62 sınıfının ilgili alt sınıfına bakınız) 51/02. Motor tahrikli 51/04. hayvan veya traktör çekimli 12

13 59/00 Hayvan veya traktör ile zirai makine veya araçlar arasındaki bağlantı için özel olarak uyarlanan cihazlar (63/00 öncelik taģır; genel olarak araç bağlantıları B 60 D; hayvan çekimli araçlar için çekme tertibatları, genel olarak B 62 C 5/00) [3] 59/02. hayvan çekimli makineler için 59/04. traktörle çekilen veya itilen makineler için 59/041.. aletlerin yan oynamalarını önleme veya sınırlama (aģırı gerilimi önleme 61/00) [2] 59/042.. traktör arka kısmında bulunan çekme aletlerine sahip olanlar 59/ üç noktadan taģınanlar, örneğin, çabuk bırakma kaplinleri (59/06 öncelik taģır) 59/044.. traktörün orta kısmında düzenlenen çekme araçlarına sahip olanlar 59/046.. traktörün yanlarında düzenlenen çekme veya itme araçlarına sahip olanlar 59/048.. traktörün ön kısmında düzenlenen çekme veya itme araçlarına sahip olanlar 59/06. traktöre monte edilmiģ makineler için 61/00 AĢırı gerilimi önlemek için zirai makine veya aletler için veya bunların parçaları için cihazlar (araç bağlantısındaki aģırı gerilimi önleme, genel olarak, B 60 D; kaplinlerdeki aģırı gerilimi önleme, F 16 D'ye bakın) [3] 61/02. Traktör ile makine arasındaki kaplin cihazları 61/04. alet ile taģıyıcı kiriģ veya çatkı arasındaki bağlantı 63/00 Zirai makineler veya aletler için kaldırma veya ayarlama cihazları veya düzenekleri (tırpan A 01 D 34/24 kesici çubuğu için kaldırma cihazı; tırpan A 01 D 34/28 kesici çubuğu için ayarlama cihazı; 63/02. traktöre monte edilmiģ aletler için 63/04.. El cihazları; mekanik akümülatörlü el cihazları, örneğin yaylar 63/06.. traktör motoru ile mekanik olarak çalıģtırılanlar 63/08.. traktör hareketi ile çalıģtırılanlar 63/10.. hidrolik veya pnömatik araçlarla çalıģtırılanlar 63/ traktöre monte yeri özelliği ile ayrılanlar, örneğin arka kısmında 63/ orta kısımda, yani ön ile arka tekerlekler arasında 63/ yanda 63/ ön tarafta 63/11... alet ile traktör tekerlekleri arasındaki ağırlık transferi kontrolü için [2] 63/ aletlerin çalıģma derinliğinin düzenlenmesi 63/ çekme yükünün, yani çekici kuvvetin kontrolü [2] 63/ sabit bir çalıģma derinliğinin elde erilmesi için [2] 63/ Aletlerin güç kaldırma bağlantılarına monte edilmesi (59/03 öncelik taģır; aletlerin yan oynamalarını önleme veya sınırlama 59/041; aģırı gerilimin önlenmesi 61/00) [2] 63/12.. elektrikli motor ile çalıģtırılanlar 63/14. hayvan veya traktörle çekilenler 63/16.. çatkıya göre ayarlanabilen tekerlekli 63/18... Z-tip aks ile tekerlek arasında kavramalı 63/20... diģli ve diģli çubuklu 63/22... hidrolik veya pnömatik çalıģtırmalılar 63/24.. çatkıya göre ayarlanabilir alet veya alet tutamaklı 63/26... insan gücü ile 63/28... makine veya cihaz ile çalıģtırılanlar 63/30... Mekanik iletim aracılığıyla motor kuvvetiyle çalıģtırılanlar 63/32... hidrolik veya pnömatik araçlarla çalıģtırılanlar 67/00 Traktör motorunun alet direnci ile kontrolü cihazları (aģırı gerilimi önleme 61/00) 13

14 69/00 Zirai makine veya aletlerin kontrolü; zirai makine veya aletlerinin istenen yolda kontrolü (araç durum kontrolu genel olarak G 05 D 1/02) [3] 69/02. Karık kenar iģaretleyici veya benzeri cihazlar; sıra kontrol telleri; aksesuarlar 69/04. Otomatik traktör kontrolü özel uyarlamaları, örneğin karģı sürme için elektrik sistemi 69/06. Makinelerin ilave bir operatörle yanal kontrolü 69/08. Traktörün yanal hareketinden çekilen makinelerin yanal kontrolü 71/00 Ayarlama veya kurma mekanizmaları, alet veya alet tahrikleri veya güç alımlarının yapımı veya düzenlenmesi; Parçaların toz veya benzeri Ģeylere karģı korunma araçları; makine elemanlarının tarımsal amaçlara veya amaçlar için uyarlanması 71/02. Mekanizmaların kurulması veya ayarlanması 71/04. Döner parça yuvaları, örneğin toprak sürme diskleri için(genel olarak rulmanlar F 16 C) 71/06. Kaplinlerin güç alımı ile transmisyon Ģaftı arasında alet veya makineye özel uyarlanması (transmisyon dönmesi F 16 D) 71/08. toz veya benzeri Ģeylere karģı koruma veya zirai araçların temizlenmesi ile ilgili araçlar(15/16, 19/10,23/06 öncelik taģır; döner tahrik sürme aletlerinin muhafazası 33/12; döner parçaların muhafazası genel olarak, F 16 P 1/00) [2] 73/00 Zirai makine veya araçlarının taģınmasını kolaylaģtıran araç veya düzenekler, örneğin, genel eni azaltmak için sarma çatkıları (toprak iģleme araçları için kaldırma cihazlarının düzenekleri 63/00; yük nakli için veya özel yüklerin veya nesnelerin nakli, taģınması veya giderilmesi için uyarlanan araçlar B 60 P; motor araçları, çekicileri B 62 D) [4] 73/02. Sarma çatkıları [4] 73/04.. yaklaģık bir yatay eksen kadar sarılabilirler [4] 73/06.. yaklaģık bir düģey eksen kadar sarılabilirler [4] 75/00 Tarlada çalıģırken, örneğin pancar seyreltirken, insanların taģınmasını sağlayan taģıyıcılar 77/00 Toprağın kaldırılması ve iģlenmesinde kullanılan makineler (biyosid, zehir çekici veya iticiler, bitki yetiģtirme regülatörleri A 01 N 25/00-65/00; gübreleyici C 05; toprak tavlama veya toprak stabilize maddeleri C 09 K 17/00) 79/00 Toprak iģleme Yöntemleri (özellikle özel makinelerin kullanımını gerektirenler, makineler için özel gruplara bakınız) 79/02. diğer zirai iģleme iģlemleri, örneğin gübreleme, ekme ile, kombine 14

Leasing de %1 KDV Uygulaması

Leasing de %1 KDV Uygulaması de %1 Uygulaması 01.12.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren son değişiklikle; 27.12.2011 tarihli finansal kiralama ile alındığında si %1 e düşen ekipmanların kapsamı genişletilmiştir.

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ODA RAPORU. Hazırlayan. Yayın No: MMO/591. tmmob makina mühendisleri odası. Yavuz BAYÜLKEN.

MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ODA RAPORU. Hazırlayan. Yayın No: MMO/591. tmmob makina mühendisleri odası. Yavuz BAYÜLKEN. tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayan Yavuz BAYÜLKEN Nisan 2012 Yayın No: MMO/591 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

47/02. Yiyecekler için kapalı konteyner. 47/04.. taneli yiyecekler için. 47/06... taze tutma düzenekli. 47/08.. taneli olmayan maddeler için

47/02. Yiyecekler için kapalı konteyner. 47/04.. taneli yiyecekler için. 47/06... taze tutma düzenekli. 47/08.. taneli olmayan maddeler için Uluslararası Patent Sınıflandırması A Sınıfı4 45/08.. Isı izolasyonlu tutamaklar (ayrılabilir tip 45/07) 45/10. Sıcak piģirme kaplarının tutulması veya kaldırılması araçları, örneğin, kulp, ayrı kap tutamakları,

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf,

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, Güncelleme Tarihi: 14.09.2012 VERGİ USUL KANUNU 333, 339, 365, 389 VE 399 N0.LU GENEL TEBLİĞLERİNE GÖRE İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMAN ORANLARI VE FAYDALI ÖMÜRLERİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO AMORTİSMAN ORANLARI V.U.K. Madde: 315 (V.U.K. leri 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439) 1. Binalar 2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri 3. Demirbaşlar 4. Bilgi Sistemleri 5. Elle Veri İşlenen Araçlar 6.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2)

Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28187 TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/2) MADDE 1 (1) 12/7/1995 tarihli ve

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Tebliğin ekindeki listede, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Tebliğin ekindeki listede, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. 4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28841 Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: TEBLİĞ MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2013/2) MADDE 1

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3)

Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) 25 Aralık 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28508 TEBLİĞ Türk Patent Enstitüsünden: MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2012/3) MADDE 1 (1) 12/7/1995

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF

ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF ULUSLARARASI MARKA SINIFLARI (NICE ANLAŞMASINA GÖRE) Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

4M Danışmanlık 90 312 550 5050, +90 212 573 0101

4M Danışmanlık 90 312 550 5050, +90 212 573 0101 Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş

Detaylı

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş

Detaylı

EMTİA LİSTESİ 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan

EMTİA LİSTESİ 1. SINIF. Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan 01 Ocak 2015 SINIFLANDIRMA EMTİA LİSTESİ 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar. Gübreler ve topraklar. İşlenmemiş suni reçineler

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MESLEK GRUBU ADI 1 PERAKENDE TİCARET

MESLEK GRUBU ADI 1 PERAKENDE TİCARET MESLEK MESLEK GRUBU ADI NACE KODU NACE BAŞLIK GRUBU 47.11.01 Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı 1 PERAKENDE

Detaylı

3. SINIF. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler.

3. SINIF. Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler. 1. SINIF Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar (gübreler ve topraklar İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler. Yangın söndürücü

Detaylı