Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buðday üretimini masaya yatýrdýlar"

Transkript

1 Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a iletildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, beraberinde Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'le Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan ile TBMM'de görüþtü. 9 DA Ahlatçý ve Alar Milletvekili Baðcý'yý kutladý AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Yakup Alar, AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Haþim Ahlatçý ve Sayýþtay Baþ Denetçisi Bahattin Iþýk, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret ederek Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevinden dolayý tebrik ettiler. 2 DE 24 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Saðlýk yatýrýmlarý deðerlendirildi Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Ticaret Sanayi Odasý, Hitit Üniversitesi ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ortaklaþa "Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikayesi" konulu bir sempozyum düzenlendiler. Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen sempozyuma... 5 DE "O daðlarda üþümeden Sarýkamýþ'ý anlayamayýz" "Adaletin bir an önce tecelli ettirilmesini istiyoruz" Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Grubu yöneticilerine yönelik operasyona tepkiler devam ediyor. Adliye Sarayý önünde düzenlenen eylemde Ufuk Saðlýk Sen üyeleri operasyona tepki gösterdiler. Ufuk Saðlýk Sen Çorum Þubesi üyesi Ali Uyanýk yaptýðý konuþmada, Anayasa ve evrensel hukukça güvence altýna alýnan insanlarýn temel hak ve hürriyetlerinin son dönemde keyfi olarak ayaklar altýna alýnmasýnýn giderek artmaya baþladýðýný iddia etti. 9 DA Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette Çorum saðlýk yatýrýmlarý ayrý ayrý deðerlendirilirken, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Uslu'dan yatýrým programý, bütçe, ödenek konularý ile TOKÝ tarafýndan ihale edilen yatýrýmlarda destek istedi. Görüþmede yapýmý devam eden, % 20 oranýnda Esnaflar yýl sonu defter fiziki gerçekleþme saðlanan 800 yatak kapasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, % 80 oranýnda tamamlanan Kargý Ýlçe Hastanesi ve Bayat Ýlçe Hastanesi yapým çalýþmalarý deðerlendirildi. Ayrýca 6 Ocak'ta Ýkmal Ýhalesi gerçekleþtirilecek olan 100 Yatak kapasiteli Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesinin sürecindeki desteðin dolayý Ýl Müdürü Yücel Uslu'ya teþekkür etti. 9 DA Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði "Bir Milletin Beyaz Destaný Sarýkamýþ" adlý konferans dün Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirildi. Konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt... 7 DE Kuzey Kampüs 2.Etap Proje ihalesi yapýlacak 10 DA tasdik ücretlerinden dertli ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Oda Baþkaný Hasan Coþgun ile Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Oda Baþkanlarý, yýl sonu defter tasdikleri ile ilgili olarak esnafa kolaylýklar gösterilmesini, ayrýca basit usul vergi mükelleflerinin yaptýklarý çalýþmalarda belge basýmlarýnýn matbaalarda yapýldýðýný, bu uygulamanýn yanlýþ olduðunu dile getirerek, esnaflarýn belge basýmý için Odalarýna yönlendirilmesini talep ettiler. 3 DE Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya Emektar Müzik 2015 yýlýna özel bir kampanya ile girecek.bölgenin en büyük müzik marketi olan Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya. Kampanyanýn her yaþtan insana hitap ettiðini dile getiren Emektar Müzik yetkilisi Gürcan Emektar, "Bu yýlbaþýnda bir yakýnýnýza hediye düþünüyorsanýz bu müzik aletlerinden baþkasý olmamalý... 3 DE Kasým'da 630 konut satýldý 3 DE Mecitözü MHP'de Selbes dönemi 2 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ahlatçý ve Alar Milletvekili Baðcý'yý kutladý AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Yakup Alar, AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Haþim Ahlatçý ve Sayýþtay Baþ Denetçisi Bahattin Iþýk, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret ederek Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevinden dolayý tebrik ettiler. Ziyarette konuþan Cahit Baðcý, "Geçen dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliðinin yanýnda Genel Merkezde Sosyal Ýþler Baþkan Yardýmcýsý olarak çalýþtým. Partimizin karar alma süreçlerinde önemli teknik ve siyasi çalýþmalarýn yapýldýðý mutfaðýnda görev almak bir onurdur. Bu görevde de ayný duygularla azimle görev yapmaya çalýþýyorum. Özellikle ülkemizi 2023 hedeflerine taþýyacak 2.atýlýmý yapacak dönüþüm programý ve stratejilerinin oluþmasýnda katký vermeye çalýþýyoruz.türkiye'yi deðiþtiren ve dönüþtüren Lider Recep Tayyip Erdoðan'dan sonra Davutoðlu Dönemi 2. Atýlým Dönemi olacaktýr. Bu anlayýþla kongrelerimizi yaptýk, yapýyoruz ve seçimlere bu misyonla gideceðiz. Birlikte Türkiye'nin geliþmesine ve büyümesine katký saðlayacaðýz" dedi. Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Haber Servisi Mecitözü MHP'de Selbes dönemi Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:46 Ýkindi : 14:04 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:52 AJANDA Þehitler tepesi boþ deðil, Biri var, bekliyor... Ve bir göðüs nefes almak için Rüzgâr bekliyor. Türbesi yakýþmýþ bu kutlu tepeye, Yattýýý toprak belli, Tuttuðu bayrak belli. Kim demiþ Meçhul Asker diye? Destanýný yapmýþ, kasideye kanmýþ... Bir el ki ahiretten uzanmýþ, Edeple gelip birer birer Öpsün diye fâniler. Öpelim temizse dudaklarýmýz... Fakat basmasýn topraýýna Temiz deðilse ayaklarýmýz. Rüzgârýný kesmesin gövdeler... Sesinden yüksek çýkmasýn Nutuklar, kasideler! Geri gitsin alkýþlar, geri... Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri! Ona oðullardan, analardan Dilekler yeter... Yazýn sarý, kýþýn beyaz Çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin... Gel süngülü yiðit, alkýþlasýnlar, þimdi sen söyle, söz senin! þehitler tepesi boþ deðil, Topraýýný kahramanlar bekliyor... Ve bir bayrak dalgalanmak için Rüzgâr bekliyor. Destaný öksüz, sükutu derin Meçhul Askerin... Türbesi yakýþmýþ bu kutlu tepeye; Yattýýý toprak belli, Tuttuðu bayrak belli... Kim demiþ Meçhul Asker diye? ARiF NiHAT ASYA Ýmâm-ý Rabbâni Hazretlerinin vefâtý (1624) - Þiddetli soðuklar - Ýlk Kânûn-i Esâsî (Anayasa) ilaný (1876) - I. Meþrutiyet'in ilaný (1876) Zekâtý verilmeyen mal için, kýyâmette çok acý azap vardýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongreleri devam ediyor. MHP Mecitözü ilçe kongresi geçtiðimiz pazartesi günü yapýldý. Tek listenin yer aldýðý kongrede ilçe Baþkanlýðýna Demirel Serbes seçildi. Ahmet Varol'dan Suriye ve Filistin konferansý Çorum ÝHH ve Ýlke-Der konferanslarýna devam ediyor. Bu kapsamda 28 Aralýk 2014 Pazar günü "Suriye'de Oynanan Oyunlar ve Filistin'e Etkileri" konulu bir konferans düzenlenecek. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH & Ýlke-Der konferans salonunda yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Gazeteci Yazar Ahmet Varol katýlacak. Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3178 2,3185 EUR 2,8418 2,8427 STERLiN 3,6223 3,6240 JPY YENi 1,9954 1,9961 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Esnaflar yýl sonu defter tasdik ücretlerinden dertli ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Oda Baþkaný Hasan Coþgun ile Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Oda Baþkanlarý, yýl sonu defter tasdikleri ile ilgili olarak esnafa kolaylýklar gösterilmesini, ayrýca basit usul vergi mükelleflerinin yaptýklarý çalýþmalarda belge basýmlarýnýn matbaalarda yapýldýðýný, bu uygulamanýn yanlýþ olduðunu dile getirerek, esnaflarýn belge basýmý için Odalarýna yönlendirilmesini talep ettiler. Ziyarette ayrýca esnafýn vergi ve sosyal güvenlik konularýnda karþýlaþtýklarý sorunlar hakkýnda da bilgi alýþveriþinde bulunuldu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise esnaflarýn kendilerinin müþterisi ve velinimeti olduðunu belirterek, esnaf ve sanatkarlarýn kalkýnmada büyük rollerinin bulunduðunu, meslek mensuplarý olarak ellerinden gelenin fazlasýyla yaptýklarýný söyledi. En çok aralýk ayýnda defter tasdiklerinde sorunlar yaþadýklarýný ve defter tasdiki ile ilgili yapýlan ön çalýþmalarýn aralýk ayýnda meslektaþlarýna fazlasýyla ve ekstra iþ yüklediðini kaydeden Yýldýrým, "Defter tasdikleri sadece noter olarak algýlanmamalýdýr. Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok þahsi mesai, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ticari niteliði olmayan iþleri yapýyorlar. Çalýþma usul esaslarý yönünden yýl içinde yapýlan iþletme giderlerinin iþletmelerce karþýlanmasý gerek. Bu nedenle her yýl Odalarýn Asgari Ücret Tarife Komisyonu tarafýndan yapýlan piyasa araþtýrmasý neticesinde, Danýþma Meclisinde alýnan karar gereði defterlerin kýrtasiye masraflarý, diðer çeþitli harcamalarýn sözleþmeye ait damga vergilerin ticaret sicil tasdiknamelerinin harç bedelleri 2015 yýlý mükellefin iþi ile ilgili giderlerin asgari maliyetleri belirlenerek ve bu rakamlar iþyeri kapasiteleri göz önünde bulundurularak asgari tarife tavsiye niteliðinde belirlenmektedir yýlý defter tasdikleri çevre Ýllerimiz baz alýndýðýnda Ýlimizin daha da düþük ücret belirlediðini kamuoyu tarafýndan bilinmelidir. Belirlenen ücretlerde ocak ayý kapanýþ tasdik ücretleri dahil deðildir" dedi. Yýldýrým ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Yalçýn Kýlýç ve diðer oda baþkanlarýna teþekkür etti. Vali Kara'dan Ticaret Borsasýna ziyaret Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %1,1 oranýnda artarak 103 bin 783 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul konut satýþý ile en yüksek paya (%18,9) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, konut Kasým'da 630 konut satýldý satýþý (%11,3) ile Ankara, konut satýþý (%6,4) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 23 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Þýrnak oldu. Ayný dönemde Çorum'- da ise 630 konut satýldý. "Mavi Marmara davalarý Ýsrail ile pazarlýk konusu olmaktan çýkartýlmalý" Mavi Marmara Gemisi Aktivisti ve Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Selim Özkabakçý, Mavi Marmara Davalarý hakkýnda Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn tutum ve açýklamasýna cevap verdi. Mavi Marmara davalarý ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarýna düþen görevler ile ilgili çeþitli yorumlar, beyanlar ve yazýlar medyada yer bulduðunu kaydeden Selim Özkabakçý, "Son olarak Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn davalardaki sorumluluklarý ile ilgili eleþtirilere cevap niteliðinde tarihinde bir basýn açýklamasý Bakanlýðýn web sitesinde yer almýþtýr. Bu açýklamada geçen ve kamuoyunda oluþan bazý hususlarýn açýklýða kavuþturulmasý zarureti hâsýl olmuþtur" dedi. Üst düzey yetkililer tarafýndan Türkiye vatandaþlarý ile bu gemilerde maðdur olan tüm insanlarýn haklarýnýn gözetildiði, bir adalet arayýþý olan ve Filistin davasýnýn da bir parçasý ve emsali olacak olan Mavi Marmara davalarýnýn sahiplenildiðini bilseler de, süreç içerisinde, bazý devlet yetkililerinin bu davanýn önüne sürekli engeller çýkardýðýnýn müþahede edildiðini dile getiren Özkabakçý, "Filistin'de zalim Ýsrail'in bombalarý altýnda evladýný þehit veren bir anne ile Mavi Marmara' da evladýný þehit veren bir annenin acýsý ortaktýr. Mavi Marmara davasý, kutlu Filistin davasýndan baðýmsýz düþünülemez. Bu baðlamda insanlýðýn ortak vicdanýný temsil eden ve Filistin davasýnýn önemli bir parçasý olan Mavi Marmara gemisinin adalet arayýþýnda, þehit ve gazilerimizin aziz hatýrasýna sahip çýkmak ve hak aramak adýna yürütülen mücadeleye engeller çýkaran yetkililerin acilen tespiti ile haklarýnda idari iþlem tesisi kamuoyunun beklentisidir. Türkiye devletinin Mavi Marmara davalarýný Ýsrail ile pazarlýk konusu olmaktan çýkarýp, tamamen hukuk alanýna býrakmasý en doðru adýmdýr. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olarak yürüteceði en etkili yol, Ýsrail'in bu vahþice suçlarýný, BM Lahey Adalet Divaný'ný önüne biran önce götürmektir. Ayrýca kýsa sürede sonuç alýnabilecek bir yol olan BM Ýnsan Haklarý Konseyi raporunun BM Genel Kurulu'na taþýnmasý ve gereðinin yapýlmasý yoluna da biran önce gidilmelidir. Hukukun ve adaletin gereðini yapmak, gemi katýlýmcýlarý ve þehit yakýnlarýnýn tercih ettiði yoldur. Allah adaletin yolunda yürüyenlerin yardýmcýsýdýr" þeklinde kaydetti. Vali Ahmet Kara, Ticaret Borsasý'ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ Vali Ahmet Kara'ya borsanýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Borsa binasýnda incelemelerde bulunan Vali Kara, Çorum Ticaret Borsasý'nýn sahip olduðu modern binasýyla bölgede örnek olduðunu ifade ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. BHH Çorum'da forum düzenliyor Birleþik Haziran Hareketi (BHH) Çorum'da forum düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre forum 24 Aralýk Çarþamba saat 18.00'da Hacý Bektaþ Veli Vakfý'nda yapýlacak. Foruma konuþmacý olarak CHP Milletvekili Hüseyin Aygün ile KESK eski Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul katýlacak. Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya Emektar Müzik 2015 yýlýna özel bir kampanya ile girecek. Bölgenin en büyük müzik marketi olan Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya. Kampanyanýn her yaþtan insana hitap ettiðini dile getiren Emektar Müzik yetkilisi Gürcan Emektar, "Bu yýlbaþýnda bir yakýnýnýza hediye düþünüyorsanýz bu müzik aletlerinden baþkasý olmamalý. Çünkü bir müzik enstrümaný çalan insan mutlaka rahatlar, psikolojisi düzelir ve hayata pozitif bakar, bizde bu yýl insanlar 2015 yýlýna girerken hediyelerini müzik aletlerinden yana kullansýn diye yeni yýla özel %20 indirim kampanyasý baþlattýk" dedi. "Bu kampanya kaçmaz çünkü müzik aletlerinde böylesi indirim her zaman yapýlmaz" diyen Gürcan Emektar, "Baðlama, Ud, Keman gibi bazý ürünleri kendimiz üretiyoruz. Müþterilerimiz gönül rahatlýðý ile kullanabilirler. Garantisi yaný baþlarýnda olacaðý için her þey yeni yýlda gönlünüzce olsun istiyoruz" ifadelerini kullandý. "Bu yýlbaþýnda sevdiklerinizden birinin hediyesi mutlaka müzik aleti olsun bu kampanyayý kaçýrmayýn" ifadelerini kullanan Emektar, "Bölgenin en büyük müzik marketi olarak 2015 yýlýnýn herkese saðlýk, huzur getirmesini diliyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR

4 HABER 4 Tüm Bel Sen 25. yýlýný kutluyor Tüm Bel Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Tüm Bel Sen'in kuruluþunun 25. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. 20 Aralýk 1990 tarihinde 6 bin civarýnda kamu çalýþaný eþliðinde 1618 kurucu üyenin dosyalarýnýn Ýstanbul Valiliðine teslim edilmesiyle tüzel kiþiliðine kavuþan Tüm Bel Sen'in büyük bir özveri ve yoðun emekle yoðrularak bu gün 25. yýlýna ulaþtýðýný kaydeden Veldet, "Geride býraktýðýmýz her biri azim ve kararlýlýk örnekleriyle dolu bu yýllara baktýðýmýzda bu günlere öyle kolay gelinmediðini görüyoruz. Bu mücadelede binlerce arkadaþýmýz baský ve engellemelerle karþýlaþtý. Birçoðumuza adli ve idari cezalar verildi. Kimi zaman sürgünlerle, kimi zaman gözaltý ve tutuklamalarla, kimi zaman da coplarla sindirilmeye, susmaya zorlandýk. Ancak bunlarýn hiçbirine teslim olmadýk, sinmek veya yýlmak bir yana bütün bu saldýrýlar mücadelemizle yaratacaðýmýz gelecek güzel günlere olan kararlýlýðýmýzý ve karþýsýnda deðil bir adým dahi geri adým atmak; geçmiþtekinden çok daha kararlý bir þekilde devam edecektir. AK Parti iktidarýnýn, devletin tüm kurum ve kuruluþlarýný denetimi altýna alarak tek parti diktatörlüðü altýnda ülkeyi faþizan bir yönetim anlayýþýna doðru sürüklemesi karþýsýnda tarihimizin bize öðrettiði susmak, sinmek ve ya pes etmek deðil hak ve özgürlüklerimizi korumak ve geliþtirmek için tek yol mücadelemizi yükseltmektir. Çünkü, hak verilmez alýnýr diyerek 12 Eylül karanlýðýný parçalayan ve her biri her biri diþe diþ direniþlere tanýk 24 yýllýk tarihimizin bize gösterdiði þudur ki; haklarý için mücadele etmeyenlerin sonu sefaletten, kulluktan ve kölelikten baþka bir þey deðildir. Bu yüzden, hiçbir haksýzlýðýn, hukuksuzluðun, sömürünün ve baskýnýn karþýsýnda korkmuyor, susmuyor ve teslim olmuyoruz. Grevli toplu sözleþme hakkýmýzý engelleyerek bizleri güvencesiz çalýþma koþullarýna ve sefalet ücretlerine mahkûm etmek baþta olmak üzere direncimizi daha da artýrdý. her türlü ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüðümüzü Sendikamýzýn bu güne geliþinde emeði gasp etmek isteyenlere ve onlarýn yol- geçen, yitirdiðimiz mücadele suzluklarýna, hýrsýzlýklarýna, baskýlarýna ve arkadaþlarýmýzý minnetle ve saygýyla anýyor, her türlü engel ve zorluða raðmen yýlmadan ve yorulmadan mücadeleyi yürüten üye ve yöneticilerimizi yürekten kutluyoruz. Emek, demokrasi, barýþ ve özgürlükler mücadelesinde 24 yýllý geride býraktýðýmýz bu gün bizler için sadece bir kutlama günü deðil ayný zamanda mücadelemizi daha da ileri taþýma günüdür" dedi. "Siyasi iktidarýn en ufak bir sokak eylemine dahi gaz bombalarýyla, polis coplarýyla saldýran tahammülsüz baskýcý ve yasakçý faþizan uygulamalarý göstermektedir ki önümüzdeki süreç hak ve özgürlükleri uðruna mücadele edenler için zorlu geçecek. Enflasyon artýþlarýnýn dahi gerisinde kalan sözde ücret artýþlarý, kamu emekçilerinin Tüm Bel Sen öncülüðündeki kazanýp yýllardýr kullandýðý toplu sözleþmeli grevli sendikal haklarýnýn ve iþ güvencelerinin fiilen ve yeni yasal düzenlemelerle gasp edilmesi giriþimleri ve bunlara karþý çýkanlarý sözde makul þüpheli diyerek susturmayý amaçlayan güvenlik yasalarý, önümüzdeki sürecin iþaretleri niteliðindedir" diyen Veldet, "Kökleri bu topraklarýn yüzyýllar öncesine dayanan direniþ geleneðinde yatan ve her türlü baský ve zulme karþý yýllardýr kesintisiz bir þekilde sürdürdüðümüz mücadelemiz; bu ve benzeri saldýrlar sömürüsüne karþý her geçen gün daha kararlý ve inançlý bir þekilde mücadelemize devam ediyoruz. Dünya tarihi tanýktýr ki hiçbir baský ve saldýrý toplumun emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük taleplerini susturamamýþtýr. Ne kadar acýmasýz olursa olsun her diktatörlüðün bir sonu olmuþtur. Er ya da geç bu tufan sona erecek ve bu hukuksuzluklarýn hesabý mutlaka sorulacaktýr.hiçbir faþizan uygulamanýn halklarýn emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük taleplerini susturamayacaðýna inanan biz Tüm Bel Sen'liler, kazandýðýmýz deðerlere sahip çýkmak ve bunlara daha yenilerini eklemek için sürdürdüðümüz fiili ve meþru mücadelede tüm emekçileri sesimize ses katmaya, gücümüze güç katmaya çaðýrýyoruz. Büyük özveri ve yoðun emekle yoðurduðumuz bu mücadelede kazanan biz olacaðýz. Çünkü özgürlüklerin daim olduðu bir ülkede eþitliði, kardeþliði ve barýþ içinde birlikte bir yaþamý yaratacak olanlar bizleriz. Birliðimiz ve mücadele kararlýlýðýmýz engelleri aþacak en büyük gücümüzdür. Gelecek güzel günleri, birliðimiz, dayanýþmamýz ve mücadelemizle yaratacaðýmýza olan inancýmýzla tüm örgütümüze saygý ve sevgilerimizi sunuyoruz Daha nice yýllarda birlik ve mücadelemizin sürmesi dileðiyle 24. kuruluþ yýlýmýz kutlu olsun" ifadelerini kullandý. Alaca Ziraat Odasý delege seçimlerini tamamladý Alaca Ziraat Odasý yönetimi Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Var'a teþekkür ziyaretlerinde bulundu. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ziyaretler ile ilgili yaptýðý açýklamada, Ziraat Odasý delege seçimlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni etti ve 100 köy ve 7 mahalle olmak üzere toplan 107 noktada delege seçimi yapýldýðýný belirtti. Yýlmaz, "Çok þükür ki bu seçimler büyük bir demokratik olgunluk ve sükunet içinde geçti. Ýnþallah delege seçimlerinde ki bu sükunet þubat ayýnda yapýlacak olan Genel Kurulda da muhafaza edilir" þeklinde konuþtu. Yýlmaz, seçimlerin bu þekilde sükunet içinde geçmesinde emeði geçen Ýlçe Emniyetine, Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve Alaca Kaymakamý Ahmet Kurtyemez'e, sandýk görevlilerine ve oy kullanmaya gelen çiftçiler teþekkür etti. Yýlmaz açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Ziraat Odasý olarak bugüne kadar her zaman çiftçilerimizin yanýnda olduk bundan sonrada olmaya devam edeceðiz. Bende çiftçiyim, bu nedenle çiftçilerimizin hangi þartlarda üretim yaptýðýný çok iyi biliyorum. Bu nedenle çiftçinin kendi kurumu olan Ziraat Odasýný iþ yapmayan deðil tersine, sürekli projeler üreten, bakanlýk tarafýndan çiftçilere verilen hizmetleri çiftçinin ayaðýna götüren, Avrupa Birliði hibelerinden projeler üreten, danýþmanlýk, toprak tahlil, selektör, ilaç gübre tohum temin eden ve en son olarak da Süt Ýþleme Tesisi açan bir Oda haline getirmek için çok yoðun bir þekilde çalýþtýk. Ýnþallah bundan sonrada çalýþacaðýz. Biz her zaman çiftçilerimiz için varýz, inþallah bundan sonrada var olmaya devam edeceðiz üretim sezonunda bütün üreticilerimize bol ürün bol kazanç diliyorum." ISVEA, Kayseri'de Ýtalyan asýllý, vitrifiye seramik ve banyo ürünleri markasý ISVEA, Türkiye'nin farklý bölgelerinde önemli projelerde yer almaya devam ediyor. The Kayseri Forum Residence'ta 168 dairenin banyolarýný dekore eden ISVEA, özgün tasarýmlarý ve fonksiyonel yaklaþýmý ile büyük beðeni topladý. The Kayseri Forum Residence projesinin tamamýnda ISVEA seramik vitrifiye tasarýmlarýna yer verilirken, toplamda adet ürün kullanýldý. Göz alýcý tasarýmýyla her banyoya muhteþem uyum saðlayan, kaliteyi estetikle bir araya getiren VÝVA Serisi genel banyolarda kullanýlýrken, ebeveyn banyo ve WC'lerde yavaþ kapanan klozet kapaðý ile kolay kullaným saðlayan Soluzione Serisi ve modern çizgilerle tasarlanan Sistema Y Clear Serisi tezgah üstü lavabolarý tercih edildi. SAYGIN BÝRÇOK PROJEDE YER ALMAYA DEVAM EDECEÐÝZ Vitrifiyeden banyo dolaplarýna kadar sunduðu banyo çözümleri sayesinde birçok prestijli projenin Ýtalyan ISVEA'yý tercih ettiðini vurgulayan ISVEA Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Fýrat, Kayseri'de ilk kez bir konut projesine imza atýklarýný söyledi. Birçok uluslararasý projede yer aldýklarýný vurgulayan Fýrat; hedeflerinin Türkiye'deki birçok saygýn ve büyük proje tarafýndan da ilk tercih edilen marka olmak olduðunu iletti. Mahir ODABAÞI PARADAKÝ TEHLÝKE Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Örf adet ve geleneklerimize baðlý kalmak, onlarý gelecek kuþaklara taþýmak güzeldir.ancak arada yanlýþ olanlarýnda ayýklanmasý elzemdir. Fakat bunlarý deðiþtirmek bazen fermana mahsustur.çünkü alýþkanlýklar anahtarý kaybolmuþ kilit gibidir.siz yanlýþ yönlerini anlatýrsýnýz ve insanlar ÇOK HAK- LISIN der ama peþinden kocaman bir OLMAZ kelimesi eklemeyi de ihmal etmez..çünkü yerleþmiþtir bir kere tabiri caizse genlerimize.bunun için toplu bilinçlenme olmazsa bir süre sonra sizde normalleþirsiniz, rahatsýzlýk duymazsýnýz belki de uyum saðlarsýnýz da bu zamana kadar niye kafaya takmýþým ki deyiverirsiniz. Geçenlerde bir yakýnýmýn düðününe gitmiþtim.düðünde davul - zurna çalýnýyordu. Saðlýk açýsýndan risk taþýyan bir hususu görünce bir an, uyarsam mý yoksa 'let it be! - býrak kalsýn, boþ ver' zaten takan olmaz deyip karýþmayým mý diye terettüt ettim. Önce bahþiþimi davulcunun cebine koydum ki, para vermemek için karþý çýkýyor demesin diye.(hatta düðün sahibi yakýnlarýnýn davulcunun oynamamasý için yere para atma-masý cimrilik olarak algýlanýyor) Sonra ''Bilen uyarmazsa, bilmeyenin vebali bilenin üzerinde olur'' hesabý en azýndan ben bilgilendirmiþ olayým diye davulcularla bu konuyu konuþmaya karar verdim.dedim: ''Abisinin önce sizi tebrik ediyorum, kendi kendinize davul zurna çalmayý öðrenmiþsiniz ve düðünlerde aranýr hale gelmiþsiniz.bu azminizle gelecekte daha farklý yerlerde olabilirsiniz.ama kusura bakmazsanýz bir hususta sizi uyarmak istiyorum. Eflatunun: ''Gençlikte insan para kazanmak için saðlýðýný düþünmez ama yaþlýlýkta hastalýlar bir bir gelmeye baþlayýnca þu hastalýktan kurtulsam tüm servetimi vermeye hazýrým deyiverir'' demiþ. Bundan yola çýkarak gençliðinizin baharýndasýnýz Allah korusun bir hastalýk kaparsýnýzda ömrü billah hastanelerde uðraþýrsýnýz.aldýðýnýz bahþiþlerin yüz katýný verseniz kurtulamazsýnýz.bakýnýz buralarda yanlýþ bir adet var. Eðlenmek adýna düðünlerde, eðlencelerde davulcunun oynayarak aðzýyla almasý için yere para atýlýyor. Olmadý rüzgar kaldýrmasýn diye ayakkabýyla üzerine bir güzel basýlýyor Bu ayný zamanda paraya hakarettir. Sizler de yere yatýp onu aðzýnýzla alýyorsunuz.belki bahþiþ babýnda fazla alýrsýnýz ama zamaný gelince bunun bedelini saðlýðýnýzla ödersiniz.unutmayýnýz ki saðlýk her daim paradan önce gelir.bakýnýz paranýn tehlikesi hakkýnda; KTÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Aydýn, "Paralarýn sadece maddi varlýk olarak görülmemesi, günlük kullanýlan eþyalar gibi temiz tutulmasý gerektiðini belirterek, elden ele dolaþan kaðýt ve bozuk paralarýn, dýþký yoluyla çýkýp aðýz yoluyla bulaþabilen bütün mikroplarý barýndýrmaktadýr.para yoluyla bulaþabilen mikroplarýn, tifo, hepatit A,( veya paraya kan bulaþmýþsa ve bir baþkasý bunu aðzýna alýrken dudaðýnda uçuk yara varsa hepatit B tehlikesi) dizanteri, çeþitli ishaller, grip, parazitsel hastalýklara ve hatta tüberküloza neden olabileceðine dikkat çekip, paranýn üzerindeki mikroplar, el temasýyla kiþiden kiþiye çok kolay bulaþabilir. Bunu bir nebze engellemek için paralarý cüzdana koyup çok temas etmemek gerekir. Üstelik cüzdan para saðlýðý açýsýndan da önemlidir. Paralarýn yiyecek ve içecekle temasýnýn mutlaka engellenmesi gerektiðini vurgulayarak,( FIRINLARDA PARAYI EKMEÐÝN, PÝDENÝN ÜZERÝNE BIRAKMA-MAK) gýda maddesi satan kiþiler önce ürünlere daha sonra da paraya dokunmakta. Bu durum çok tehlikeli. Mesela kasaplar et kesiyor daha sonra para alýyor. Böyle olunca; hayvan ürünlerinden kasaplarýn ellerine ve daha sonra paraya þarbon bulaþma riski bulunmakta. Bu durumda mikrop, solunum yoluyla alýndýðýnda insanlarda baðýrsak þarbonu olma riski doðar ve bu hastalýk yüzde 90 öldürücüdür. Para sayarken parmaklarýn tükürükle ýslatýlmamasý, pul ve zarf aðzý gibi maddelerin tükürükle yapýþtýrýlmamasý, para ile temas eden ellerin ise mutlaka yýkanmasý.çocuklarýn, paralarý aðýzlarýna götürme alýþkanlýðýnýn engellenmesi, (Hele siz davulcularýn parayý aðzýna aldýðýný görse bunu da ayrý olarak belirtildi) iyi bir hijyen eðitiminden geçirilmesi ve özellikle paralarý kirli kabul edip, kullandýktan sonra el temizliði yapmayý öðrenmeleri gerektiði'' uyarýsýný yapýyor. Davulcu gençler memnun kaldý.dediler Mahir abi bu uyarýyý ilk defa senden duyduk. Bu zamana kadar hiç aklýmýza gelmemiþti. Çok haklýsýn ama insanlar kabul etmez.hatta demir para atýp onu da almamýzý istiyorlar. Bende, benim size bir abi olarak önerim: Bir düðüne gideceðiniz zaman düðün sahibiyle ilk önce bu hususu konuþun.saðlýk açýsýndan risk taþýdýðý için biz yerden para almýyoruz.þayet atan olursa normal gösterimizi yaparýz ve yerdeki parayý elimizle alýp cebimize koyarýz deyin ve bu noktada diðer davulcu arkadaþlarýnýzla birliktelik oluþturmaya çalýþýn. Göreceksiniz ki insanlar bu yanlýþ adetten zamanla vaz geçecek. Yeter ki kararlý olun Tercih sizin. Ýster uyarýlarýmý dikkate alýn, isterseniz saðlýðýnýzý tehlikeye atýn Sonuç mu?...?????? Geçmiþ yýllarda bir ilçemizde bu tür adetlerin yasaklandýðýný basýnda görünce çok hoþuma gitmiþti.gýyaben teþekkür etmiþtim. Çünkü ayak basýlan o parayý alýp cüzdanýmýza koyacaðýz.sonra fýrýnda ekmeðin, pidenin veya pazarda meyvenin üzerine atývereceðiz(!) Daha sonra o meyveyi belki çocuðumuz yýkamadan yiyecek Akýbet hangi hastalýktan davetiye gelecek, diye uzun vade düþünmek lazýmdýr. (yazara tel: ) * Sevdiðim söz: ''Ýnsan mý paraya baðlý, yoksa paramý insana baðlý? Bu insana baðlý..!''

5 HABER Buðday üretimini masaya yatýrdýlar 5 Ticaret Sanayi Odasý, Hitit Üniversitesi ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ortaklaþa "Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikayesi" konulu bir sempozyum düzenlendiler. Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen sempozyuma Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Bülent Kabak, öðretim görevlileri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan sempozyum müzik dinletisi ile devam etti. Müzik dinletisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan sanatçýlara teþekkür plaketi verdi. Plaket töreninin ardýndan açýlýþ konuþmasýný Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Bülent Kabak yaptý. Daha sonra Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan "Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikayesi" konulu sempozyum oturumlarýnda Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðretim görevlisi Doç. Dr. Mehmet Setaç Özer, Hatap Deðirmenleri Yönetim Kurulu üyesi Latif Kavukçu, Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü öðretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey konuþtular. Sempozyum verilen ikramlarýn ardýndan son buldu. Yasin YÜCEL "Buðdayýn öyküsü yerleþik yaþamýn tarihiyle yaþýttýr" "Çorum buðdayý kabul gören tescilsiz marka haline geldi" Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, "Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi" temasýyla düzenlenen sempozyumda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, buðday ve unun tarihler boyunca medeniyetlerle birlikte geliþerek günümüze kadar geldiðini ve tüm dönem insanlýðýn ana besin kaynaðý olma liderliðini hiç kaybetmediðini söyledi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'in "buðdayla koyun gerisi oyun" sözünü hatýrlatan Ermiþ, "Ülkemizin toplam ekilisinin yarýya yakýný buðdaydýr. Ýlimizde de toplam üretimde ayný oranda buðday üretilmekle birlikte geçmiþten gelen kendi markasýný da oluþturmuþ ve Çorumu kabul gören tescilsiz marka haline gelmiþtir" dedi. Ermiþ, "Bu gün burada üniversite, kamu ve sanayi buluþmasý ile buðday etrafýnda þekillenen çok güzel konular tartýþýlacak, konuþulacak, bakanlýðýmýz tarla bitkileri merkez araþtýrma enstitüsü uzmanlarýndan yeni geliþtirilen buðday çeþitleri ve özellikleri, buðday kalitesini etkileyen yetiþtirme teknikleri buðdayda kalite ile Sivas Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünce sözleþmeli tarým modelinde farklý bir model olan hudutsuz köy ürün projesi sunumlar yapýlacak. Sözleþmeli tarýmýn kýsaca tanýmýný yaparak ekmek ve un tebliðinde son durumu sizlerle ben paylaþacaðým. Bu gün burada olmamýza vesile olan öncelikle sayýn rektörümüz Reha Metin Alkan'a, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýz Çetin Baþaranhýncal'a, sanayicilerimize, deðerli akademisyenlerimize, tarla bitkileri merkez araþtýrma enstitüsü müdürümüz Mevlüt Þahin ve uzmanlarýmýza, Sivas Ýl Müdürlüðümüzden gelen deðerli arkadaþlarýmýza teþekkür ederken bu sempozyumun ülke tarýmýna ve sanayisine katký saðlayacaðýna olan inancýmla hepinize en derin saygýlarýmý sunarým" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL "Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikayesi" baþlýklý sempozyum açýlýþ konuþmasýný yapan Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Bülent Kabak, "Buðdayýn yaþadýðýmýz topraklardaki öyküsü yerleþik yaþamýn tarihiyle yaþýttýr" dedi. Anadolu'da buðdayýn, ekonomik öneminin yanýnda toplumsal, kültürel, tarihi hatta arkeolojik bir deðer taþýdýðýný dile getiren Kabak, "Buðdayýn hikayesi insanlýk tarihinin de dünü ve bugünüdür. Urfa Göbeklitepe'de yapýlan tarihteki ilk buðday tarýmýndan bu yana 12 bin yýl geçmiþ ve pek çok þey deðiþmiþtir. Tek bir þey hariç. Buðday hala topraktan çýkýyor ve ekmek kutsallýðýný koruyor. Ülkemizde geleneksel beslenme düzeni içerisinde önemli bir yer tutan tahýl ürünlerinin temelinde ise geliþen un sanayi yer almaktadýr. Buðday un haline gelinceye kadar tüm iþlem basamaklarýnda ülkemizdeki mevcut durumun deðerlendirilmesi, sorunlarýn saptanmasý ve çözüm önerilerinin geliþtirilmesi için bugün biraradayýz. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2006 yýlýnda kurulan bölümümüz, eðitim-öðretim yýlýnda 41 öðrenci alarak eðitim-öðretim faaliyetlerine baþlamýþ, eðitim-öðretim döneminde ise ilk mezunlarýný vermiþtir. Akademik kadrosunda 2 doçent, 3 yardýmcý doçent, 4 araþtýrma görevlisi ve 1 uzman bulunan Gýda Mühendisliði Bölümü güvenli ve saðlýklý gýda üretimi için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, temel ve uygulamalý bilimsel araþtýrmalar yapan, birikimini ülkenin faydasýna sunan yenilikçi, giriþimci, etik deðerlere sahip gýda mühendisleri yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz eðitim-öðretim yýlýnda yüksek lisans eðitimine de baþlamýþ olup, þu anda 12 yüksek lisans öðrencimiz eðitimini sürdürmektedir. Bununla birlikte, bölümümüzde araþtýrma faaliyetleri de yoðun bir þekilde yürütülmekte olup, 2 adet TÜBÝ- TAK projesi ve çok sayýda bilimsel araþtýrma projesi tamamlanmýþtýr. Bildiðiniz üzere dünya bilimsel literatüründe en önemli uluslararasý atýf dizini olan "Web Of Scýence"in verilerine göre üniversiteler araþtýrma iþlevleri ve akademik performanslarý bakýmýndan deðerlendirilmektedir. Bu deðerlendirmelerde kullanýlan en önemli ölçütler bilimsel makale sayýlarý, araþtýrmacý baþýna düþen makale sayýlarý ve atýf sayýlarýdýr. Bu kriterleri incelediðimizde 2006 yýlýndan bugüne kadar Thomson Reuters Scientific'in "Web Of Scýence" veri tabanýnda Hitit Üniversitesi adresli makale sayýsý toplam 331'dir. Bu makalelerin 25'i (yani %7.6'sý) bölümümüz personeli tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Diðer yandan, bugüne kadar Hitit Üniversitesi yayýnlarýn almýþ olduðu toplam 859 adet atýfýn 248'inin (yani %28.9'unun) bölümümüz akademik personeli tarafýndan yayýmlanan makalelere ait olduðunu altýný çizerek vurgulamak isterim" dedi. Yasin YÜCEL HÜBTUAM'a 15 milyon liralýk cihaz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan üniversitede Türkiye'ye örnek olacak ekmekleri hizmete sunduklarýný söyledi. "Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi" temasýyla düzenlenen sempozyumda konuþan Reha Metin Alkan, "Çorum unuyla da ünlü bir þehir 2011'den itibaren yaptýðýmýz çalýþmalarýn hepsi örnek çalýþmalardýr. Helal gýda sektörünü gündeme getirdik. Paneller düzenledik üniversite olarak çoðu çalýþmalarda model olduk. Üniversite sektörler çerçevesinde hareket ediyor artýk. Birkaç haftaya kadar bitecek olan Hitit Üniversitesi Merkez Laboratuvarý (HÜBTUAM)'a 15 milyon liralýk cihaz kuruldu. Bu cihazlarý en güzel þekilde kullanýlmasý lazým bu laboratuvarý deðerini bilmemiz lazým. Üniversitemiz Gýda Mühendisliði Bölümü sadece akademik ve lisans eðitim hizmetlerinin verildiði bir bölüm olmayýp, sanayinin ve toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda hayata geçireceði projeleri ve hedefleri ile bu alanda lokomotif olma vizyonunu üstlenmiþtir. Kurulduðu tarihten bu yana dev adýmlarla ilerleme kaydeden bölümümüz bu hedefini gerçekleþtirmek için gündemi takip eden ve sorumluluklarýnýn bilincinde dinamik bir güç olmaktadýr. Sektördeki paydaþlarý ile sürekli iletiþim halinde bulunan bölüm, gýda alanýndaki yenilikler ve yasal düzenlemeler doðrultusunda Çorum halkýný ve ilgili paydaþlarý bilgilendirmek amacýyla akademik aktiviteler organize etmektedir. Hitit Üniversitesi olarak baþýndan beri önemle üzerinde durduðumuz, öncelikli projelerimiz arasýnda yer alan ve Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçen Tahýl Ürünleri Ýþleme Teknolojileri Uygulama ve Araþtýrma Laboratuvarý Ekmek Üretim Bölümü'nde ekmek genelgesine uygun, hijyenik koþullarda üretilen ekmekler (tam buðday/beyaz ekmek) ambalajlý olarak Üniversitemiz personel ve öðrenci yemekhanelerinde tüketime sunulmuþtur. Üniversitemiz Gýda Mühendisliði Bölümü koordinatörlüðünde kurulan bu pilot üretim tesisi ile ar-ge çalýþmalarý yapýlmakta, öðrencilerimize burs imkâný saðlanmakta ve tahýl iþleme teknolojisi dersi kapsamýnda uygulamalý eðitimler verilmektedir. Bölümde yürütülen projeler kapsamýnda her geçen gün arttýrýlan labaratuvar ekipmanlarý ile ar-ge çalýþmalarý geliþen teknoloji ile desteklenmektedir. Çorum'un meþhur, kaliteli unu Üniversitemizde bilimin ýþýðýnda daha da güçlenerek, saðlýklý koþullarda ürüne dönüþmektedir" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Hakan Samut BAYAT EKMEKLERÝNIZÝ ÝSRAF ETMEYÝN CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Aþçýlar Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Tatlýlar 21. Bayat ekmek tatlýsý: Bayat ekmekler ince ince dilimlenip fýrýnda kýtýrlaþtýrýlýr. 1 ekmek için 2 su bardaðý toz þeker ile 2 su bardaðý su kaynatýlýr. ¼ limonun suyu eklenir. Elde edilen þerbet, soðutulduktan sonra ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirilir. Mevsim meyveleri ekmek dilimlerinin üzerine dizilir.not: Reçeli sulandýrýp kýtýrlaþtýrýlan bayat ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirmek sureti ile de tatlý yapýlabilir. Bunu krem þanti ile süslemek de mümkündür 22. Sütlü bayat ekmek tatlýsý: 1.5 bayat ekmeðin içi derin bir kaba ufalanýr. Üzerine 1.5 su bardaðý süt gezdirip karýþtýrýlýr.yarým saat bekletildikten sonra ekmek içleri el ile sýkýlýp süt süzülür. Buna eritilmiþ 3 çorba kaþýðý margarin, 3 yumurta ve 1 çorba kaþýðý toz þeker eklenip karýþtýrýlýr.yüksek kenarlý bir tepsi yaðlanýr. Hazýrlanan karýþým tepsiye 1.5 cm. kalýnlýðýnda olacak þekilde dökülür. 180 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 40 dakika piþirilir. Þiþip kabaracak olursa, býçak ile birkaç yerinden delinir.tatlý fýrýnda piþerken, bir tencerede 1 su bardaðý toz þeker, ayný miktarda su ve 1 tatlý kaþýðý limon suyu kaynatýlýr. Fýrýndan çýkarýlan tepsi üzerine gezdirilerek dökülür.tatlý soðuyunca baklava þeklinde dilimlenir. Hindistancevizi veya iri kýyýlmýþ ceviz ile süslenerek servise çýkarýlýr. 23. Ekmek helvasý: Bir tencerede 3 su bardaðý dolduracak kadar ufalanmýþ ekmek içi, yarým su bardaðý erimiþ margarin veya tereyaðýnda sürekli karýþtýrýlarak, hafif bir esmerlik alana kadar kavrulur.ayrý bir tencerede 1 su bardaðý toz þeker ve 1.5 su bardaðý süt kaynatýlýp ýlýtýlýr. Vanilya eklenir Ilýk süt þerbeti, ekmekli malzemeye katýlýr. Tencere kapaðý kapalý olarak 15 dakika beklenir. Tane tane olan helva, servis tabaðýna alýnýp çekilmiþ antep fýstýðý ile süslenir 24. Viþneli ekmek tatlýsý: Bayat ekmekten 2 cm. kalýnlýðýnda dilimler kesilir. Kabuklar düzgünce kesilerek çýkarýlýr. Daha sonra dilimler ortadan kesilerek iki parçaya ayrýlýr; fýrýn tepsisine dizilir. Orta ýsýda hafif pembeleþinceye kadar kýzartýlýr.1 kg. toz þeker, 5 su bardaðý su, bir tencerede kaynatýlýp þurup yapýlýr. Çekirdekleri çýkarýlmýþ 1 kg. viþne, þuruba katýlýr; 1-2 taþým kaynatýlýr. Viþne taneleri bir tabaða alýnýr. Ateþten alýnan viþne þurubu, soðumadan, kýzartýlmýþ ekmek dilimlerinin üzerine kepçe ile gezdirilir. Sonra tepsi aðýr ateþte tutularak, içindeki þurup, koyulaþana kadar kaynatýlýr. Ara sýra tepsi hafifçe sallanarak, ekmeklerin dibe yapýþmamasý ve þurubu iyice içmesi saðlanýr. Þurup koyulaþýnca, tepsi ateþten alýnýp soðutulur.ekmek dilimleri tabaklara yerleþtirilir. Üzerine krema veya kaymak koyulur. Bunun üzerine de viþne taneleri yerleþtirilir 25. Üzümlü ekmek tatlýsý: 1 büyük salkým siyah üzüm ayýklanýp yýkanýr; taneleri ortadan ikiye bölünerek çekirdekleri çýkartýlýr. Yarým bayat ekmek, küp þeklinde doðranarak üzümler ile karýþtýrýlýr.hazýrlanan karýþým, yaðlanmýþ kalýba dökülür.1 kahve fincaný elenmiþ un bir kâseye konulur. Üzerine yarým su bardaðý toz þeker, 1 çimdik tuz, çýrpýlmýþ 3 adet yumurta ve 1.5 su bardaðý süt eklenir. Bu karýþým da tahta bir kaþýk ile karýþtýrýlýp kalýba dökülür. Kalýba dökülmüþ tüm karýþým, 180 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 40 dakika piþirilir. Fýrýndan çýkarýlýp ýlýmaya býrakýlýr. Üzerine pudra þekeri döküldükten sonra dilimlenerek servise çýkarýlýr. 26. Ýncir ve ballý ekmek turtasý:1 adet bayat ekmek bir kâseye ufalandýktan sonra 2.5 su bardaðý süt ile ýslatýlýr. 20 dakika kadar bekletilerek yumuþatýlýr.8 adet kuru Ýncir suda bekletilerek yumuþatýlýr. Yumuþadýktan sonra suyu süzülen incirlerin her biri 5-6 dilim halinde kesilir.2 kaþýk tereyaðý tavada eritilir.4 yumurta çýrpýlarak, eritilmiþ 2 kaþýk tereyaðý, 3 çorba kaþýðý bal ve sütlü ekmek ile mikserde karýþtýrýlýr. Daha sonra incir dilimleri bu karýþýma eklenir.18x20 cm. ebadýnda bir fýrýn kabýna yaðlý kaðýt döþenir. Kaðýdýn üzeri 1 tereyaðý ile yaðlanýr. Elde edilen karýþým kaba dökülür; 180 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 1 saat piþirilir. Krem þanti veya kaymak eþliðinde servise çýkarýlýr. 27. Ekmekli puding: Bir kapta 3 su bardaðý süt, 3 yumurta, ¾ su bardaðý bal, yarým limonun suyu, 4 çorba kaþýðý keçiboynuzu tozu, 1 tatlý kaþýðý tarçýn ve 1 çay kaþýðý tuz karýþtýrýlýr. Ýçine, 4 su bardaðý dolduracak kadar, iyice ufalanmýþ bayat ekmek, 1.5 su bardaðý rendelenmiþ elma, yarým su bardaðý dövülmüþ ceviz içi eklenip karýþtýrýlýr. Tüm karýþým, yaðlanmýþ bir kalýba koyulup 175 derecede ýsýtýlmýþ fýrýnda 35 dakika kadar piþirilir. Bu ölçü, 6 kiþiye yeter. Not: Ekmekli puding sýcak veya soðuk yenilebilir. Sade olarak veya krem þanti, dondurma, elma sosu gibi ekler ile de servise çýkarýlabilir. 28. Ekmekli krep: 4 dilim bayat ekmek ufalanýr; üzerine 1.5 su bardaðý süt dökülerek ýslatýlýr. 4 yumurta, 2.5 çay bardaðý un ve 4 çorba kaþýðý bal, ufalanmýþ sütlü ekmeðe eklenip iyice karýþtýrýlýr.fýndýk büyüklüðünde tereyaðý tavada kýzdýrýlýr. Hazýrlanan karýþýmdan bir miktar tavaya dökülür. Tava sallanarak hamurun yayýlmasý saðlanýr.krepin her iki tarafý da piþirilir Hamur bitinceye kadar ayný iþlem tekrarlanýr.not: Kreplerin üzerine fýstýk ezmesi de sürülebilir. Ekmekli krep, komposto ile birlikte iyi gider. 29. Bademli ekmek dilimleri: 1 kutu krema ve 2 yumurta çýrpýlýp karýþtýrýlýr.bayat ekmek dilimleri krema ve yumurta karýþýmýna batýrýlarak ýslatýlýr. Islatýlmýþ ekmeklerin iki tarafý da, kýzdýrýlmýþ tereyaðýnda kýzartýlýr. Kýzarmýþ ekmeklerin üzerine bal sürülür. Servis tabaðýna dizilen ballý ekmeklerin üzerine kýyýlmýþ badem serpilir. 30. Çikolatalý ve ekmekli kek: 3 su bardaðý dolduracak kadar, ufalanmýþ ekmek içi, 2 su bardaðý ýlýk sütte yumuþamasý için biraz bekletilir.yarý m su bardaðý badem iri iri doðranýr.yarým su bardaðý kuru üzüm de, yumuþamasý için suya koyulup bekletilir. 1 adet küçük çikolata ince ince kýyýlýr.ekmekli süt mikserden geçirilir; 2 kahve fincaný toz þeker, 3 çorba kaþýðý kakao, 2 adet çýrpýlmýþ yumurta, doðranmýþ badem, kýyýlmýþ çikolata ve sýkýlýp suyu süzülmüþ kuru üzüm eklenerek iyice karýþtýrýlýr.20x15 cm. ebadýnda bir fýrýn kalýbýna yaðlý kaðýt döþenir; üzeri erimiþ tereyaðý ile yaðlanýr. Hazýrlanan karýþým kalýba konularak 180 derece ýsýtýlmýþ fýrýna verilir. 50 dakika piþirildikten sonra kek fýrýndan çýkarýlýr. Üzerine pudra þekeri serpilir. Ilýyýnca, kareler halinde kesilerek servise çýkarýlýr. BÝTTÝ. Bahçelievler Mah. Þenyurt Caddesi No:25 Tel: Kaymakam Gürsoy'dan belediyeye ziyaret Ýskilip ilçe merkezine yaklaþýk 5 kilometre uzaklýkta bulunan Kireç Deresi, taþkýna karþý Belediyenin talepleri doðrultusunda DSÝ tarafýndan ýslah edildi. Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn giriþimleri ile DSÝ tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda 1.5 kilometrelik alanda dere ýslahý yapýldý. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Eðitimci yazar Nurettin Tanay'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Ýskilip'te devam eden ve önümüzdeki süreçte hedeflenen hizmet ve faaliyetler hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Ziyaretin ardýndan Belediye bünyesinde kurulan Kent Arþivinde incelemelerde bulunan Gürsoy, Kent Arþivi ve Araþtýrma Merkezinin kent hafýzasýnýn korunmasý ve toparlanýp tasnif edilerek kayýt altýna alýnan bilgi, belge ve dokümanlarýn gelecek kuþaklara aktarýlmasý, araþtýrmacýlara geniþ imkan saðlanmasý açýsýndan son derce önemli olduðuna iþaret etti. Belediye Baþkaný Recep Çatma da Kent Arþivinin geliþmesi, kurumsallaþmasý ve hiçbir belgenin kaybolmamasý için gerekli adýmý attýklarýný dile getirerek, ellerinde Ýskilip'le ilgili kitap, bilgi, belge, doküman bulunan hemþerilerinden destek ve katký beklediklerini ifade etti. Ýskilip Kireç Deresinde ýslah çalýþmasý DSÝ'nin ilçe merkezindeki çay ve dere yataklarýný ýslah ve temizlik çalýþmasý devam edecek. Islah çalýþmasýný incelemek üzere Kireç Deresine giden Baþkan Recep Çatma, taleplerini geri çevirmeyen DSÝ yetkililerine ve emeði geçenlere teþekkür etti.

7 HABER 7 "O daðlarda üþümeden Sarýkamýþ'ý anlayamayýz" Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði "Bir Milletin Beyaz Destaný Sarýkamýþ" adlý konferans dün Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirildi. Konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci izledi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan konferansýn açýlýþ konuþmasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yaptý. Candan, Sarýkamýþ konusunu bu sene özellikle gündeme getirdiklerini ifade ederek, "Üniversite de ve liselerde Sarýkamýþ yarýþmalarý düzenledik. Öðrencilerin Sarýkamýþ ile ilgili bilgiler öðrenmelerini saylamýþ olduk. Bizler buralarda ne kadar konuþursak konuþalým o daðlarda üþümeden Sarýkamýþ'ý anlamayýz. Bu sene yaklaþýk 90 kiþiyi Sarýkamýþ'a götüreceðiz. Yaþanmýþ o acýyý yerinde üþüyerek göreceðiz programda emeði gecen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan "Bir Milletin Beyaz Destaný Sarýkamýþ" adlý konferansý verdi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, "Vatan topraklarýna birer kar tanesi gibi düþen kardelenleri rahmetle bir kez daha anýyoruz. Sarýkamýþ için türküler çok besteler yazýldý. Sarýkamýþ için düþmana þehit düþmediler vatan için þehit düþtüler diyorlar. Allahuekber daðlarýnda þehit olan on binlerin namazýný gökten inen melekler kýlmýþlardýr. Onlar ölmediler. Allahuekber daðlarýný aþacaklar 60 km yol yürüyeceklerdi. Ama soðuk hava buna izin vermedi. Çoðunun üzerlerinde kýþlýk giysi yoktu kýþ þartlarýna hazýr deðillerdi. Osmanlý son zamanlarda yoksulluk içerisindeydi. O yoksulluða raðmen mehmetçikler saldýrýya geçtiler gözlerini bile kýrpmadan bütün zorluklara göðüs gerdiler. Beyaz ölüm pusuda bekliyordu Sarýkamýþ Türk tarihinin altýn sayfalarýnda yer alan beyaz destandýr. Bugün bizler bayraðýmýzýn altýnda rahatça yaþýyorsak Sarýkamýþ'a sayesinde yaþýyoruz. Allahuekber daðlarýna gözlerini bile kýrpmadan giden mehmetçikler sayesinde yaþýyoruz. Sarýkamýþ Çanakkale'nin ön sözüdür. Çanakkale de Ýstiklal savaþýnýn ön sözüdür. Anadolu topraklarýnda dalgalanan bayraklarýn olduðu her yer mehmetçiklere birer anýttýr" dedi. Yasin YÜCEL Ýskilip MYO'ya "Çaðrý Merkezi Hizmetleri Programý" onayý Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Çaðrý Merkezi Hizmetleri Programý" açýlmasýna YÖK izin verdi. Üniversitenin konu hakkýnda ki teklifini görüþen Yükseköðretim Yürütme Kurulu Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Çaðrý Merkezi Hizmetleri Programý" açýlmasýna 2547 Sayýlý Kanun'un 2880 Sayýlý Kanun'la deðiþik 7/d-2 maddesi uyarýnca izin verdi. Üniversitenin her biriminde olduðu gibi Ýskilip Meslek Yüksekokulu da yeni açýlan istihdam odaklý bölümlerle birlikte her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor yýlýnda bir programla eðitim hayatýna baþlayan Ýskilip Meslek Yüksekokulu'nda, açýlmasý onaylanan bu programla birlikte toplam program sayýsý 6'ya yükseldi. Sivil Toplum Geliþtirme toplantýsýna Çorum'dan katýlým Paramedik Derneði'nden konferans Sivil toplum örgüt temsilcileri Sivil Toplum Geliþtirme Merkezi Danýþma Kurulu'nda bir araya geldiler. Sivil Toplum Geliþtirme Merkezi'nin (STGM) 12. Danýþma Kurulu 30 ilden 100'e yakýn sivil toplum örgütü (STÖ) temsilcisinin katýlýmýyla Ankara'da gerçekleþti. 19 Aralýk 2014 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýya ilimizden Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði adýna dernek baþkaný Hayati Çam katýldý. Etkinlikte açýlýþ konuþmalarýný STGM adýna Levent Korkut, AB Türkiye Delegasyonu adýna Marcin Brauhoff ve AB Bakanlýðý adýna Bülent Özcan gerçekleþtirdi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan STGM Yönetim Kurulu Baþkaný Levent Korkut sivil toplumun ve STGM'nin 10 yýlýný deðerlendirdi. Danýþma Kurulu'na katýlan STÖ'lerin büyük ölçüde 2000 yýlýndan sonra kurulduðuna dikkat çeken Korkut, konuþmasýnda örgütlü toplumun önemine dikkat çekti. Paramedik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 22 Aralýk Dünya Paramedik Haftasý nedeni ile bir konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli ve saðlýk personeli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan konferansta Paramedik Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Serhat Özkan, Paramedik mesleðinin geliþimi hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Bahadýr YÜCEL Ýskilip MYO Binasý Proje ihalesi yapýlacak Ýskilip Meslek Yüksekokulu Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý hizmet alýmý iþinin ihale müjdesini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu verdi.hitit Üniversitesinin sadece merkezde deðil ilçelerde de büyümeye devam ettiðini söyleyen Uslu, "Yeni Rektörümüzün göreve baþlamasý, AK Partinin eðitime verdiði önem ve destekle birçok alanda büyüyen ve geliþen Üniversitemizin Kampüs sorunu artýk hatýrlanmýyor. Merkez'deki büyüme ilçelerde de devam ediyor. Bu kapsamda Ýskilip Meslek Yüksekokulu Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý hizmet alýmý iþi 13 Ocak'ta gerçekleþtiriyor. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.

8 YAÞAM Göz hastalýðý 'Tavuk Karasý'nda 8 Kök hücre baþarýsý Desteksiz Yalan Adamýn biri elinde antikayla yakalanmýþ hakim karþýsýna cýkmýþ. Hakim sormuþ: -Ne yapacaktýn bunlarý? Adam: - Hakim bey ben bu antikalarý tarlamý sürerken Kelime Avý buldum. Müzeye götürürken polisler yakaladý, vallahi suçum yoktur hakim bey. Hakim: - Yahu kardeþim madem bunlarý tarlanda buldun müzeye verecektin, Hatay'da bulduðun mallarý niye Ýstanbul'- daki müzeye vermek istedin. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Halk arasýnda 'Tavuk Karasý' olarak bilinen 'Retinis Pigmentoza' hastalýðýnda kök hücre çalýþmalarýyla önemli geliþmeler yaþanýyor. Türkiye'de bu hastalýktan muzdarip 25 binden fazla hastaya umut ýþýðý olacak yöntemi, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Sobacý anlattý. Dünyada bir ilki gerçekleþtirerek, kök hücre uygulamasýyla 10 hastayý ameliyat eden Sobacý, "Bu hastalýða yakalanmýþ bir annenin 'Þimdi bebeðime bastým ne olur yardým edin' diyen feryadý ile bu alandaki çalýþmalarýmý teorik uygulamalardan pratiðe dönüþtürdüm. O annenin feryadýný yüreðimde hissetim ve bunu kendime sorumluluk edindim. 10 hasta üzerinde yaptýðýmýz çalýþmalar umut vaat edince tünelin sonunda bir ýþýk gördüm." dedi. Yenimahalle Belediyesi'nin katkýlarýyla Gören Kalpler Eðitim Derneði tarafýndan 'Göz Saðlýlýðý ve Kök Hücre Çalýþmalarýnda Týptaki Son Geliþmeler' konulu bir konferans düzenlendi. Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda Gören Kalpler Eðitim Derneði Genel Baþkaný Erol Sayyýdan'ýn ev sahipliðinde gerçekleþen konferansa TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in eþi Gülten Çiçek, Yenimahalle Belediyesi Baþkan Vekili Mehmet Kartal, Prof. Dr. Sobacý'nýn kök hücre yöntemiyle ameliyat ettiði 5 hasta ile Türkiye'nin farklý illerinden engelli dernek temsilcileri, üyeleri ve görme engelli çok sayýda vatandaþ katýldý. "DEVLET DESTEÐÝ ÞART" Konferans öncesi dernekleri hakkýnda katýlýmcýlara bilgi veren Sayyýdan, Prof. Dr. Sobacý'ya teþekkür ederek, "Hocamýz gecesini gündüzüne katarak dünyanýn yapamadýðýný baþardý." dedi. Türkiye'de baþarýlý bilim insanlarýna yeterince sahip çýkýlmadýðýný eleþtiren Sayyýdan, beyin göçüne dikkat çekerek devletten destek istedi. Yenimahalle Belediyesi Baþkan Vekili Mehmet Kartal ise belediye olarak bütün engelli gruplarýna sahip çýktýklarýnýn altýný çizdi. Yerel yönetimlerin yaný sýra engellilere hükümetin daha duyarlý olmasý gerektiðini belirten Kartal, kök hücre yöntemiyle uygulanan tedavinin daha da baþarýlý olmasýný temenni etti. Gülten Çiçek de hastalarýn karanlýktan aydýnlýða çýkmasý için her türlü desteði vermeye hazýr olduðunu sözlerine ekledi.kendýný YENÝLEMEYEN GÖZ HÜCRELERÝNE KÖK HÜCRE NAKLÝ Retinanýn alt kýsmýna kendini yenileyebilen kök hücre naklederek Reitinis Pigmentoza hastalýðýna sahip 10 hastayý ameliyat eden ve hastalarýn çoðunun görme oranlarýnda olumlu sonuç alan Sobacý, tedavi yönetimini ve kök hücre çalýþmalarýnda yaþanan son geliþmeleri anlattý. Hastalýk hakkýnda bilgi veren Sobacý, göz hücrelerinin kendini yenileme özelliði olmadýðý için tedavinin çok zor olduðunu söyledi. Günden güne ilerleyerek tamamen körlüðe neden olan bu hastalýðýn tedavisi için kök hücre uygulamalarýnýn umut vaat ettiðini kaydeden Sobacý, büyük bir risk alarak bu tedaviyi kabul eden hastalarýna teþekkürlerini sundu. "DÜNYADA ÝLK" Kök hücrenin en önemli özelliðinin kendini yenileyebilmesi ve baþka hücrelere dönüþebilmesi olduðunu söyleyen Sobacý, "Bu tedavi yöntemiyle retinaya kendini yenileyebilen kök hücrelerden naklediyoruz. Ancak bunu ödem riskini azalttýðý için retinanýn alt kýsmýna uyguluyoruz. Bu bakýmdan çok özgün ve dünyada ilk." dedi. Ameliyatlarýn zorluðuna da dikkat çeken Sobacý, "Bu ameliyatlar 1 milimetre geniþliði olan alanda yapýlan kendi içinde sorunlu, hassas bir uygulama. Buna raðmen hastalarda ciddi bir komplikasyonla karþýlaþmadýk." ifadelerini kullandý. HASTALAR TEDAVÝDEN MEMNUN Bu uygulama ile 2013 yýlýnda göz ameliyatý geçiren Murat Yavaþ, "Gözümüzü kaybetme riskimiz vardý ama hocamýza güvenerek ameliyat masasýna yattýk. Uygulamadan sonra ameliyat olduðum sað gözümde yüzde 5 olan görme oraný yüzde 20'ye yükseldi. Tedavinin diðer gözüme de etkisi oldu. Sol gözümden operasyon geçirmeme raðmen görme oraný yüzde 12'den yüzde 40'a çýktý. Özellikle gece görmede çok zorlanýyordum. Þimdi bu sýkýntým da kalmadý." dedi.sol gözünden bir operasyon geçiren Mehmet Büyüközkan ise artýk renkleri daha net gördüðünü ve görme oranýnýn yüzde 2'den 10'a yükseldiðini kaydetti. Konferansýn sonunda, Gören Kalpler Eðitim Derneði tarafýndan konferansa destek veren katýlýmcýlara plaket verildi.(cýhan) 20:00 22:30 19:45 Ertuðrul, Halep ten yeni yurdun muþtulu haberiyle gelmiþtir. Geliþi, tüm umutlarýný ona baðlayan Kayýlarý büyük bir sevince boðar. Ertuðrul u gördüðüne en çok sevinen kiþi ise Halime dir. Fakat bu mutluluk aný hiç de uzun sürmeyecektir. Ertuðrul, kendisi yokken obada yaþananlarý öðrenecek ve sarsýlacaktýr. Her þeyin tükendiðini düþündükleri anda, Kayýlara yeniden inanç aþýlayan Ertuðrul; hem bir aþkýn kederini, hem de bir obanýn kaderini sýrtlanmak zorundadýr artýk. Diriliþ Ertuðrul Yýlanlarýn Öcü Fatma, Kamuran ýn çirkin saldýrýsýnýn ardýndan ne yapacaðýný bilmez bir haldedir. Bayram ile evlenip mutlu olmak, içine düþtüðü tüm bu kötülüklerden kurtulmak için uðraþýrken, Kamuran Fatma yý karþýsýna alýr ve onunla evlenmek istediðini söyler. Fatma, Kamuran ýn bu teklifi karþýsýnda çaresiz kalmýþtýr. Bir yanda kardeþi Ömer in hayatý, diðer yanda Bayram a olan aþký söz konusudur. Fatma, sevdiklerini ve kendini bu durumdan kurtarmak için hangi yolu seçecektir? Kara Para Aþk Elif ve Ömer tarafýndan kýstýrýldýðýný anlayan Metin kaçabilmek için Bahar ý rehin alýr. Bahar ýn hayatýný tehlikeye atmak istemeyen Ömer gitmelerine izin verir. Metin ve Bahar saklanacak yer ararlarken Bahar giderek Metin e yakýnlaþýr. Bu sýrada Elif yaþadýklarý olaylardan iyice bunalmýþtýr. Ömer in de yorgunluðunun farkýndadýr. Ömer e emrivaki yapar ve onu Sapanca ya götürür. Sadece bir günlüðüne her þeyi unutup kendileri olacaklardýr. Tayyar tarafýndan tehdit edilen Hüseyin iyice sýkýþmýþtýr. Cüneyt Gökçer Devlet Tiyatrolarý genel müdürlüðü, Ankara Devlet Konservatuarý müdürlüðü, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü baþkanlýðý gibi görevlerde bulundu. Gökçer, yaklaþýk 20 operanýn rejisini yapmýþtýr ile 1997 yýllarý arasýnda, Richard Strauss un Salome'sinden baþlayarak Çetin Iþýközlü nün Dudaktan Kalbe adlý operasýna kadar yönettiði operalarla bu alanda baþarýlar kazanmýþtýr.ünlü sanatçý Ayten Gökçer'in eþi olan Gökçer, yurtiçinde aldýðý sayýsýz ödülün yaný sýra 1981 yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvanýný da almýþtýr. Yurtdýþýnda ise, 1963'de Yunanistan Krallýðý'nýn l. Georges niþanýnýn 'Oficcier' rütbesiyle, 1970'te Ýtalya Cumhurbaþkanlýðý tarafýnda Commandatore niþanýyla ve daha sonra Polonya Kültür Niþaný ile ödüllendirildi.cüneyt Gökçer 23 Aralýk 2009 tarihinde Ankara'da tedavi gördüðü hastanede solunum yetmezliði nedeniyle ölmüþtür. Cenazesi Ýstanbul Zincirlikuyu mezarlýðýna gömülmüþtür.gökçer, konservatuvara girme heyecaný içindeyken, ailesi onun bu hevesini engellemek ister. Fakat o her þeye raðmen tiyatro yapmaya çalýþýr. Ankara Halkevi Temsil Koluna üye olur. Temsil kolu baþkaný Ercüment Behzat Lav'dýr. Düzgün fiziði ve ses tonuyla Ercüment Bey'in ilgisini çeker. Kýsa sürede varlýk göstererek, 1936 yýlýnda bir Türk yazarýnýn piyesinde ilk baþrolünü oynar.konservatuvar sýnavýna rahatsýzlýðý nedeniyle giremeyince, bir hafta sonra hazýrladýðý iki parça ile sýnava tekrar katýlmýþ ve kazanmýþtýr. Gökçer'in konservatuvarda ikinci yýlýnda, Avrupa'da II. Dünya Savaþý iyice yoðunlaþýr. Almanya'da Hitler'in sanatý Nazi ideolojisi doðrultusunda güdümleyen baský rejimi birçok öncü ve aydýn sanatçýnýn ülkeyi terk etmesine neden olur. Ülkeden ayrýlanlar arasýnda Carl Ebert'de vardýr. KÖRÝLÝ KÝYÝLMÝÞ TAVUK Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin Kendisi siz olun. Mahatma Gandhi Malzemeler 1 çorba kaþýðý zeytinyaðý Yarým acý yeþil biber 3 diþ dövülmüþ sarýmsak 400 gram kýyýlmýþ Yaðsýz tavuk eti 2 çorba kaþýðý köri 1 tutam acý kýrmýzýbiber 1 kase mýsýr tanesi, tuz Üzerine : Yarým kase Haþlanmýþ pirinç 2 çorba kaþýðý taze kiþniþ Yemeðin Tarifi Tavaya 1 çorba kaþýðý zeytinyaðýný alýn. Küçük doðranmýþ acý yeþil biberi ve 3 diþ dövülmüþ sarýmsaðý ekleyin. Orta dereceli ateþte yaklaþýk 10 dakika tahta kaþýkla sürekli çevirerek, soteleyin. Isýyý biraz arttýrdýktan sonra kýyýlmýþ tavuðu ekleyin. Piþene dek sürekli çevirin.2 çorba kaþýðý köri ve bir tutam acý kýrmýzýbiberi ekleyin. Çok az tuz ve bir kase mýsýr tanesini ilave edin. Birkaç dakika piþirdikten sonra servis tabaðýna alýn. Üzerine haþlanmýþ pirinç ve ince kýyýlmýþ taze kiþniþ serperek, servis yapýn Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 20:30 Beþiktaþ-Adana Demirspor 22:30 Kara Para Aþk 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Dünyanýn Merkezine Yolculuk 21:50 Haber Saati 22:50 Yakýþýklý Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:15 Büyük Risk 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Hayat Yolunda Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Diriliþ Ertuðrul 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:20 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Yetim Gönüller 23:00 Sungurlar

9 Atýf Hoca Kültür Merkezi için giriþim Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Atýf Hoca Kültür Merkezi talebini Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik'e ileterek destek istedi.uslu Bakan Çelik ile TBMM'de yaptýðý görüþmede, "Bir devre dik duruþuyla damga vuran bir dönemin mazlumu olarak her daim hatýrlarda olacak olan Ýskilipli Atýf Hoca bugün milyonlarca gönülde yaþýyor. Bizde onun adýný sizlerin de desteði ile bugünün tarihine nakþetmek istiyoruz. Ýskilip ilçemizin özüne uygun, Atýf Hocanýn isminin yaþatýlacaðý, sosyo - kültürel etkinliklerin yapýlabileceði bir kültür merkezi için Bakanlýk Müsteþarýnýz Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a hazýrladýðýmýz öneri arsa tahsisi dosyamýzý sunduk. Ýskilip Belediye Baþkanýmýz da gerekçeleri ile birlikte hazýrlayacaðý resmi müracaatýný hafta sonuna kadar bakanlýðýnýza yapacaktýr. Þimdiden vereceðiniz destek ve katkýlarýnýz için teþekkür ederiz" dedi. Atýf Hoca Kültür Merkezi talebi için Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, "Atýf Hoca sadece Çorum için deðil ülkemizin, milletimizin önemli bir deðeri konuyu resmi talep sonrasý deðerlendireceðiz" ifadelerini kullandý. HABER Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a iletildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, beraberinde Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'le Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan ile TBMM'de görüþtü. Görüþmede Bakan Elvan'a bilgi veren Uslu, "Cemilbey-Ortaköy yolu önemsediðimiz önemli yollardan biri. Milletvekili seçildikten sonra ulaþým sorunu yaþayan ilçelerimizden Ortaköy'le ilgili yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdiðimizde, yýlarýnda Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan 3,7 milyon TL harcanýlarak 5 km'lik Fýndýklý Geçiþinin tamamlandýðý, yol yapýmý için herhangi bir altyapý hazýrlýðýnýn yapýlmadýðýný görmüþtük. Yaptýðýmýz çalýþmalarla yaklaþýk 36 km'lik "Cemilbey-Ortaköy Ýl Yolu Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayýsal Hâlihazýr Haritalarýn üretimi" iþi açýk ihale usulü ile tarihinde yapýldý. Geçtiðimiz Nisan ayýnda da teslim edilmiþti. Hemen akabinde hazýrlanan "Cemilbey - Ortaköy Ýl Yolu Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Ýþi" 8 Aðustos tarihinde ihale edilmesine raðmen Kamu Ýhale Kurumuna yapýlan itirazlar ve yasal süreler nedeniyle hala sözleþme 9 Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi imzalanamamýþtýr. Resmi sürecin hýzlandýrýlmasý için destelerinizi bekliyoruz" dedi. Konuyla ilgili Bakan Elvan Uslu'ya, "Tüm Türkiye'de Karayolu çalýþmalarýmýz hýzla sürüyor. Çorum'un yol gereksinimleriyle ilgili zaman zaman sizinle de görüþüyoruz. Ortaköy Yolu Ýhale hazýrlýðý için yapýlan çalýþmalar yasal süreler ve arazide yapýlmasý gereken çalýþmalardan dolayý ister istemez uzuyor. Proje yapým iþi bir an önce sonuçlanýp tamamlandýðýnda yapým iþi ihalesi için gerekeni yapacaðýz" dedi. Uslu ayrýca yaptýðý açýklamada, "Cemilbey - Ortaköy Ýl Yolu Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Ýþi ile ilgili süreci takip ediyoruz. En son 10 Aralýk'ta Kamu Ýhale Kurumunun almýþ olduðu bir karar var. Yeni bir itiraz süreci yaþanmazsa yaklaþýk olarak Ocak ayý sonuna doðru proje iþi için sözleþme imzalanmýþ olur" ifadelerini kullandý. Uslu, siyasetin elinde olmayan yasal itiraz, arazi çalýþmasý ve bürokratik sorunlarý da dile getirerek, "AK Parti iktidarýyla geçmiþte yaþanan birçok sorun ortadan kalktý. Kaldýrmaya da devam ediyoruz. Siyasiler olarak yapýlmasý gerekenleri sonuna kadar yapýyoruz. Ancak kimse bizi ihale yetkilisi, onay mercii veya teknik personel olarak görmemelidir" diye kaydetti. Happani'den Uslu'ya veda ziyareti Kamu Hastaneleri Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani 31 Aralýk 2014 tarihinde 2 yýllýk görev süresinin dolmasýyla Çorum'daki görevinden ayrýlýyor. Happani, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.çorum'da görev yaptýðý süre içerisinde devraldýðý hizmet bayraðýný hep daha ileri taþýmak için çalýþtýðýný söyleyen Dr. Turgay Happani, "Görev yaptýðým süre içerisinde her zaman destek ve katkýlarýnýzý gördüm. Çorum için elimizden gelen çalýþmalarý yaptýk. Katkýlarýnýz için teþekkür ederim" dedi.uslu, "Çorum'a yaptýðýnýz hizmetler için teþekkür ederiz. Ýlimizin saðlýk alanýndaki ihtiyaçlarýný birtakým yasal ve bürokratik engellere raðmen tamamlýyoruz. Koordineli ve uyumlu bir süreç yaþadýk. Bundan sonraki çalýþma hayatýnýzdada baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim" ifadelerini kullandý. Saðlýk personeli hareketli yaþam için yürüdü Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi, "Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Yürüyüþü" düzenledi. Geçtiðimiz hafta sonu Yunus Emre Parkýnda yapýlan yürütüþe Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Sekreteri Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ, personel ile aileleri katýldý. "Adaletin bir an önce tecelli ettirilmesini istiyoruz" Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Grubu yöneticilerine yönelik operasyona tepkiler devam ediyor. Adliye Sarayý önünde düzenlenen eylemde Ufuk Saðlýk Sen üyeleri operasyona tepki gösterdiler. Ufuk Saðlýk Sen Çorum Þubesi üyesi Ali Uyanýk yaptýðý konuþmada, Anayasa ve evrensel hukukça güvence altýna alýnan insanlarýn temel hak ve hürriyetlerinin son dönemde keyfi olarak ayaklar altýna alýnmasýnýn giderek artmaya baþladýðýný iddia etti. Uyanýk, ''Bir yangýn misali giderek toplumu sarmaya baþlamasý neticesinde, milletimizin birlik ve bütünlüðünün korunmasý adýna Ufuk Saðlýk Sen olarak yapýlan bu hukuksuzluklarýn, baský ve zulümlerin yanlýþ olduðunu kamuoyuyla paylaþmaya, demokrasi ve özgür basýndan yana duruþumuzu ortaya koymak için buradayýz. Evrensel hukuk ve Anayasayý hiçe sayýlarak alýnan keyfi kararlara karþýyýz. Siyasetçi yakýnlarýna yapýlan výp torpiller, kamudaki memurlarýn, suç olmasýna raðmen, sendikal ayrýmlara maruz býrakýlmasý ve sürgün edilme fobisiyle Kamu memurlarýnýn huzuru kalmamýþtýr. Her an sürgün edilme psikolojisiyle iþini yapamaz hale getirilmiþlerdir. Bu baskýlar serisiyle nelerin örtbas edildiðini kamu vicdaný çok iyi bilmektedir Aralýk'tan bu yana Türkiye'de bir asra yetecek kadar yanlýþ yapýldý ve yapýlmaya devam ediliyor. Bunlarý yapan irade öylesine fütursuz ki yaptýðý hatalarý söyleme, sorgulama konumunda olan medya organlarýný da susturmak ve sindirmek için her þeyi yapýyor" ifadelerini kullandý. Özgür, söyleyen ve sorgulayan medyayý susturmak ve sindirmek için gözaltý dalgasý baþlatýldýðýný kaydeden Uyanýk, ''Türkiye'nin en büyük gazetesine ve önemli medya kurumlarýna baskýnlar yapýlarak bu kurumlarýn genel yayýn yönetmenleri, yazarlarý ve sanatçýlarý polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþlardýr. Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Grubuna hukuk ve anayasal haklar çiðnenerek siyasi bir darbe yapýlmýþtýr. Bu darbe sadece bu basýn organlarýna deðil, hür akýl ve vicdanlara da yapýlmýþtýr. Uluslararasý Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü verilerine göre dünya basýn özgürlüðü sýralamasýnda Türkiye 180 ülke içinde 154. sýraya gerilemiþ durumda. Öte yandan kamu çalýþanlarý siyasi görüþ ya da etnik kökenlerine göre fiþleniyor, ayrýmcýlýða tabi tutuluyor haklarý ellerinden alýnýyor. Hukuk dýþý uygulamalar, çoðulcu demokrasi anlayýþýymýþ gibi meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Yapýlanlar milleti temsil adýna deðil, kiþisel hesaplaþmalar adýna yapýlmaya çalýþýlan, hukuki olmayan siyasi davalara dönüþtürülüyor. Bu gidiþat, milleti ayrýþtýran, farklý düþünce ve fikirleri ötekileþtiren, etkileri milletimize aðýr faturalar olarak dönebilecek yanlýþlardýr. Anadolu'muzun tüm insanlarý arasýnda hiçbir ayrýmcýlýða gitmeden, aidiyetlerine bakmadan, herkes için daha fazla demokrasi ve özgürlük istiyoruz. Talebimiz þudur ki; baðýmsýz yargýnýn, algý operasyonlarýna kapýlmadan, Cumhuriyetimizin ve Anayasamýzýn temel deðerlerine dayanarak, adaletin bir an önce tecelli ettirilmesidir. Adalet hepimiz için gereklidir. Basýn özgürdür susturulamaz. Anayasamýz der ki ; "Basýn hürdür, sansür edilemez. Devlet, basýn ve haber alma hürriyetlerini saðlayacak tedbirleri alýr. Ufuk Saðlýk Sendikasý olarak, bu onurlu, haklý, vicdanlý mücadelenin daima arkasýnda ve yanýnda olacaðýz. Üyelerimiz ve aziz milletimizden aldýðýmýz güçle gerçekleri korkmadan söyleyecek ve asla susmayacaðýz. Hukukun muhaliflere karþý kullanýlan bir silah haline getirildiðine inanmak istemiyoruz. Maalesef günümüzde muktedirler tarafýndan açýktan hakim ve savcýlara tehdit ve emir yaðdýrýlmaktadýr. Her þeye raðmen adaleti ve hukuku þiar edilmiþ hakim ve savcýlarýmýzýn kimseye boyun eðmeden özgürce adaletin tesisi için çalýþmalarýný bekliyoruz. Çünkü adalet ve hukukun olmadýðý bir toplumda demokrasiden, özgürlüklerden ve insan haklarýndan söz edilemez. Türk yargýsýna olan inancýmýz devam etmektedir. Proje olarak kurulan ve verdiði kararlar ile hergün biraz daha tartýþýlan Sulh Ceza hakimliklerinin verdiði kararlarýnýn bir an önce düzeltilmesini ve suçsuz insanlarýn tekrar özgürlüklerine kavuþmasýný bekliyoruz. Hukukun üstünlüðü, yargý baðýmsýzlýðý, insan haklan, þeffaflýk, hesap verilebilirlik ve kuvvetler ayrýlýðýnýn olmadýðý bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Sizleri tekrar saygýyla selamlýyor, en içten hürmetlerimi arz ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

10 Saðlýk yatýrýmlarý deðerlendirildi Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette Çorum saðlýk yatýrýmlarý ayrý ayrý deðerlendirilirken, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Uslu'dan yatýrým programý, bütçe, ödenek konularý ile TOKÝ tarafýndan ihale edilen yatýrýmlarda destek istedi. Görüþmede yapýmý devam eden, % 20 oranýnda fiziki gerçekleþme saðlanan 800 yatak kapasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, % 80 oranýnda tamamlanan Kargý Ýlçe Hastanesi ve Bayat Ýlçe Hastanesi yapým çalýþmalarý deðerlendirildi. Ayrýca 6 Ocak'ta Ýkmal Ýhalesi gerçekleþtirilecek olan 100 Yatak kapasiteli Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesinin sürecindeki desteðin dolayý Ýl Müdürü Yücel Uslu'ya teþekkür etti. Uslu, "Her alanda olduðu gibi saðlýkta da AK Parti iktidarýyla büyük bir deðiþim dönüþüm yaþýyoruz. En önemlisi insanlar sýnýflara ayýrmaktan kurtarýldý. Yeni yatýrýmlarýmýzla hem fiziki ortamý hem de donanýmlarýmýzý artýrýyoruz. Tüm Türkiye'de olduðu gibi Çorum'da bu deðiþimi görmektedir. Alaca Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ve Toplum Saðlýðý Merkezi, 112 Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonu, 2 Adet Aile Saðlýðý Merkezi Binalarýmýzý yaklaþýk 1 ay sonra HABER hizmete açýyoruz. -ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ ÝÇÝN 2,7 MÝLYON TL ÖDENEK ÖZEL ÝDARE BÜTÇESÝNDE- Ýl Saðlýk Müdürlüðü Hizmet Binasý için, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde bulunan Ýl Saðlýk Müdürlüðü lojman binasýnýn yýkýmý tamamlanmýþ, ilgili alanda sondaj ve zemin etüdü çalýþmalarý yapýlmýþ, proje ve ihalesi sürecinin tamamlanmasý beklenmektedir yýlý bütçesi olarak TL ödenek Ýl Özel Ýdare Bütçesine gelmiþtir. Ayrýca Ýl Müdürlüðü planlanan hastane bahçesine 112 Komuta Kontrol Merkezi yapýmý içinde çalýþmalar sürüyor. -OSMANCIK VE MECÝTÖZÜ'NE TOPLUM SAÐLIÐI MERKEZÝ- Osmancýk ve Mecitözü ilçelerimize Toplum Saðlýðý Merkezi yapýyoruz. Osmancýk Toplum Saðlýðý Merkezini; eski TSM ve Saðlýk Evleri lojmanlarýný yýkarak yerine yapacaðýz. Proje çalýþmasý Saðlýk Bakanlýmýzca deðerlendirilmektedir yýlý aktarýlan ödenek tutarý 440 bin 097 TL olup Ýl Özel Ýdare Bütçesine gelmiþtir. Mecitözü Toplum Saðlýðý Merkezi de 2015 yýlý programýna alýnmýþtýr. Proje çalýþmalarý Saðlýk Bakanlýðýmýzca devam etmektedir. -"AMATEM ÝLE BÖLGEYE HÝZMET EDECEÐÝZ"- Alkol - Madde Baðýmlýlýðý Araþtýrma, Tedavi ve Eðitim Merkezi (AMATEM)Bölge Merkezi olarak hizmete girecek. Ankara yolu üzerinde Tarým Ýl Müdürlüðüne ait bir binanýn tadilat ihalesi gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 600 bin TL ye 3 ayda tamamlanmasý planlanýyor. Sungurlu Devlet Hastanesi bahçesindeki lojmanlarýn yýkýmý sonrasý yaklaþýk 500 bin TL harcama ile çevre düzenlemesi yapýlarak vatandaþlarýmýzýn kullanýmýna açtýk" dedi. Kuzey Kampüs 2.Etap Proje ihalesi yapýlacak YEDAÞ'ýn bölgesinde gerçekleþtirmiþ olduðu kaliteli ve kesintisiz hizmet anlayýþý, Anadolu Basýn Birliði'nce 'En Ýyi Hizmet ve Marka Þirket' olarak lanse edildi. Genel Müdür Türkoðlu, "Her alanda paydaþ olma anlayýþýmýzý sürdüreceðiz. Sorumluluðumuz ve hedeflerimizin farkýndayýz" dedi. Anadolu Basýn Birliði (ABB) Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Samsun Þube Baþkaný Ferruh Çetin, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret etti. Samsun medyasýna vermiþ olduðu desteklerden dolayý teþekkür eden ve ABB Yönetim Kurulu adýna plaket takdim eden Çetin, "YEDAÞ, bölgemizin marka þirketi" þeklinde kaydetti. Genel Müdür Türkoðlu ise, "Aldýðýmýz ödüller ve tebriklerle Avrupa ve dünyanýn dikkatini çeken þirketimizin bölgesine kattýðý onlarca deðerleri sayfalarýna taþýyarak, bizleri onurlandýran medya temsilcilerine teþekkür ediyorum. Medya, YEDAÞ'ýn Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki vazgeçilmez, deðeri tartýþýlmaz unsurlarýdýr" ifadelerini kullandý. -ABB'DEN TÜRKOÐLU'NA EN ÝYÝ HÝZMET ÖDÜLÜ- Genel Merkezi Ankara'da bulunan ve Anadolu'da görev yapan yerel gazetecilerin üyesi olduðu Anadolu Basýn Birliði Samsun Þube Baþkaný Ferruh Çetin, 'Yerel Hizmetin Oscar'ý olarak ta isimlendirdikleri 'En Baþarýlý Hizmet Ödülü'nü bu yýl da YEDAÞ'a vermekten onur duyduklarýný belirtti. ABB Baþkaný Çetin, ''YEDAÞ, bölgede rol model olacak hizmet anlayýþý ile 'Farkýndalýk' kazandýrdý. Bu kadar kýsa bir dönemde hedeflenen stratejilerin hayata geçirilmesi ancak bir liderlik öngörüsüyle gerçekleþebilir. Genel Müdür Nurettin Türkoðlu'nun bakýþ açýsý ve vizyonutamamen liderlik, kalite ve sürdürülebilirlik anlayýþý üzerine kurulmuþ bir yönetim modeli. YEDAÞ'ýn bu anlamda bölgeye kattýðý katma deðerler tartýþýlmazdýrve doðru hedeflerdir. Türkoðlu ve þirket çalýþanlarýný kutluyoruz. Bu ödüller gibi çok daha fazla ödülü hak eden bir þirket" dedi. 10 'Yerel Hizmetin Oscarý' ödülü YEDAÞ'ýn -MEDYA DEÐERLÝ VE PAYDAÞIMIZDIR- Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinin güçlü basýný ve medya kuruluþlarýnýn Türkiye'nin sayýlý illeri arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Ulusal ve yerel medya kuruluþlarý YEDAÞ'ýn 4 yýlda elde ettiði baþarýlarýný kendi kalemleri ile süsleyerek, sayfalarýna taþýyor. Bu baþarýlarýmýzýn yazýlý ve görsel medya sayfalarýnda yer almasý YEDAÞ için onur verici. Bizler medyayý paydaþlarýmýz olarak görüyoruz. YEDAÞ'ýn Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki vazgeçilmezleri arasýnda yer alan medyanýn deðeri tartýþýlmazdýr" diye konuþtu. 29 Aralýk 2010'da vizyonunu doðru belirleyen YEDAÞ'ýn 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda yer alacaðýný iddia ettiklerini ve þu anda ilk 3 þirket arasýnda yer aldýklarýný belirten Türkoðlu, "Bizler daha da büyümeyi, hedefimizi Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne çevirirken, bizi bugün bu ödüle götüren stratejilerimizi de hep hatýrlayacaðýz" dedi. Genel Müdür Türkoðlu, "Her alanda paydaþ olma anlayýþýmýzý sürdüreceðiz. 4 yýlda çalýþanlarýmýzla ve paydaþlarýmýzla 'birlikte baþarabiliriz' gerçeklerini gösterdik, sonra da YEDAÞ ailesi olarak, özelleþtirmeye bakýþtaki belki de bir kaç yanlýþ algýlamayý ortadan kaldýrdýk. Sektörel olarak amacýmýz gayet açýk ve net. Kaliteli ve kesintisiz elektrik daðýtýmý hizmeti sunmak. Þebeke yenileme yatýrýmlarýmýz devam ediyor. Koordineli çalýþýyoruz, müþterilerimize gülen yüzle, sevecen, yakýn davranýyoruz. YEDAÞ'ýn onlarýn hizmetinde olduðunu anlatýyoruz. Tabii ki YEDAÞ'ýn görevi bununla da bitmiyor.kaliteye, liderliði ve sürdürülebilir yönetim anlayýþý olan Toplam Kalite Yönetim Modeli ile yönetilen YEDAÞ, 'Kalite Kültürü'nü özümseyen kuruluþlar arasýnda Samsun'un dünyaya açýlan kapýsý konumunda. Sorumluluðumuz ve hedeflerimizin farkýndayýz. Bizler çýtayý yüksek tuttuk ve Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne doðru gidiyoruz" þeklinde konuþtu. Kargý'ya ve Osmancýk'a temizlik aracý müjdesi Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1.Etap yapým çalýþmalarý devam ederken 2.Etap'ta yapýlacak Mühendislik Fakültesi ek bina, Kreþ ve Merkez Kütüphane Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý hizmet alýmý iþi ihale ediliyor. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde yapýmý hýzla devam eden ve tamamlanma aþamasýna gelen tesislere yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyleyen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Kuzey Kampüs 1.Etap temel atma törenini 23 Ekim'de gerçekleþtirmiþtik. Yapýmý hýzla devam ediyor. 2.Etap'ta yapýlacak; Mühendislik Fakültesi Ek Bina, Kreþ ve Merkez Kütüphane Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý hizmet alýmý iþi 13 Ocak'ta Rektörlüðümüz tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Günümüz þartlarýna uygun yapýlan yeni eðitim tesisleri hem üniversitemizin hem de Çorum'a büyük deðer katacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uslu ayrýca, Turizm Fakültesi kurulmasý için beklenen Bakanlar Kurulu sürecin hýzlandýrýlmasý için Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile Diþ Hekimliði Fakültesinin açýlmasý için de YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç'la görüþerek desteklerini istedi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere çevre destekleri devam ediyor. Bu kapsamda, Kargý ilçesine çöp toplama aracý, Osmancýk Ýlçesine de yol süpürme aracý verilecek. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir. Ýhtiyaç ve taleplere göre koordinasyonumuzla araç ve yardýmlardan Çorum Belediyelerimiz faydalandýrýlmaktadýr. Osmancýk Belediyelerimize çok amaçlý yol süpürme aracý, Kargý Belediyemize de çöp toplama aracý temin ediyoruz. Önümüzdeki aylarda ise Ýl Özel Ýdaremizin emrinde kullanýlmak üzere araçlar ve Belediyelerimize daðýtým yapýlmak üzere de çöp konteynýrlarý için Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris Güllüce'den söz aldýk. Sayýn Bakanýmýz Ýdris Güllüce'ye katký ve desteklerinden dolayý Çorum adýna çok teþekkür ediyoruz. Ýlçelerimize de yeni araçlarý hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uslu, ayrýca 2010 yýlýndan bugüne kadar Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýz Çevre Yardýmlarý kapsamýnda Çorum'da Yerel Yönetimlerimize toplamda 3,8 milyon deðerinde 27 araç temin edildiðini belirterek, "AK Parti iktidarýmýz döneminde, Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla bakanlýðýmýz Araç, Arýtma Tesisi, Kanalizasyon, Çöp Konteynýrý vb. 159 kalem yardým için yerel yönetimlerimize toplamda 14,5 milyon TL yardýmda bulunmuþtur. Buradaki katkýlarýmýz hemþehrilerimize önemli bir imkan saðlayacaktýr" ifadelerini kullandý. Ortaköy'ün turizm altyapýsý Bakan Çelik'te Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, beraberinde Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ile Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik TBMM'de görüþtü. Ortaköy'ün turizm alt yapýsýyla ilgili taleplerin iletildiði görüþmede Uslu, "Ortaköy ilçemizin tarihi, kültürel ve doðal dokusunu ortaya çýkartýlarak tanýtýmý için sizden destek bekliyoruz. Þapinuva'nýn, Ýncesu Kanyonunun tanýtýlmasý dýþýnda ilçemizde çýkarýlan tarihi eserlerini sergileyebileceði müzeye ihtiyacýmýz var. Bu konuda hazýrlayacaðýnýz dosyayý da size takdim edeceðiz. Sizlerin de desteði ile ilçemize bir Müze kazandýrmak istiyoruz" dedi. Uslu ayrýca Ortaköy Belediye Baþkanýnýn Turizm Sektörü Yatýrým Bütçesinden "Ýçme Suyu Ýsale Hattý Yenilenmesi" talepleri için de Bakan Çelik'ten destek istedi. Bakan Çelik, alt yapý için yapýlan baþvuruyu deðerlendireceklerini, ayrýca müze binasý için yerel imkânlarla % 50'si tamamlandýðý takdirde kalan miktar için katký yapýlabileceðini belirterek, "Konuyu çok ciddi þekilde deðerlendireceðiz" dedi.

11 SPOR Niðde bld kalecisi Cihan Þentürk Trbazonspor'a gidiyor 11 Niðde Belediyespor formasý giyen Cihan Þentürk'ü bu hafta oynanan Niðde Belediyespor-Ýstanbulspor AÞ maçýný izlemeye Trabzonspor'dan toplam 10 yönetici izledi. Niðde Belediyespor'un baþarýlý kalecisi Cihan Þentürk'ü izlemeye gelen ekip devre arasýnda transfer etmeyi planladýðý Þentürk'ün performasýndan memnun kaldýðý öðrenildi. Cihan Þentürk maçta kurtardýðý pozisyonlar ve çýkarttýðý toplarla izleme komitesinin gözüne girmeyi baþardý. Edilinen bilgiye göre Niðde Belediyespor yönetimi Cihan Þentürk ün önünü açarak Süper Lig 'e transferine izin verecekleri ve karþýlýðýnda 2 oyuncu ve bir miktar para talep edecekleri kaydedildi.(spor servisi) Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, ikinci yarýnýn ilk yarýdan daha iyi geçeceðine inandýðýný söyledi. Ýlk yarýyý 32 puanla tamamlayan Lacivert-Kýrmýzýlý takým, 1 haftalýk aranýn ardýndan ikinci yarý hazýrlýklarýna baþladý. Dün Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda yapýlan Darýca kalesi kýzardý Daha fazla puan alabilirdik Kupa avcýsý öðretmen çalýþma öncesi Cahit Terzi, spor medyasýna deðerlendirmelerde bulundu. Ýlk yarýyý hedefledikleri 36 puanýn 4 puan gerisinde 32 puanla tamamladýklarýný söyleyen Terzi, "32 puan istatistiði 3. Lig'e yeni çýkan bir takým için baþarýsýzlýk deðildir. Aksine bence çok büyük bir baþarýdýr. Biz 36 ila 38 puan hedeflemiþtik fakat 32 puan topladýk. Grubumuzdaki takýmlara bakarsak, bu rakam gayet iyi bir rakam. Aslýnda daha fazla puan alabilirdik. Hiç ummadýðýmýz anda, grubun en zayýf takýmlarýna puan kaybettik. Bizi en çok bu üzdü. En kolay görünen maçlarda puan kaybettik. Evimizde berabere kaldýðýmýz Çatalca ve Þeker maçlarý bizi hedefimizden saptýrdý. Bu 2 maçta kaybettiðimiz 4 puaný almýþ olsaydýk, 36 puanlýk hedefimize ulaþacaktýk. Futbolda bazen hesabýnýz tutmayabilir." dedi. Transferlerimiz sürecek Zonguldak Kömürspor'un teknik patronu, ligde devreye girilmesiyle birlikte Kartalspor'dan Emrah Bedir'i transfer ettiklerini anýmsatarak, "Ýlk yarýda tespit ettiðimiz eksikliklerimiz var. Bunlarý devre arasýnda gidereceðiz. Takýmý fazla bozmadan 3-4 futbolcu transferi düþünüyoruz. Ýlk transferimiz Emrah. Þuan görüþme aþamasýnda olduðumuz oyuncular var. Onlarý da alýrsak, ikinci yarý herþey daha güzel olacak" diye konuþtu. (Spor servisi) Osmancýk Atatürk Ortaokulunda 1998 yýlýndan bu yana görev yapan beden eðitimi öðretmeni Abdullah Küçükgöz 15 yýldan bu yana bütün sezonlarda okuluna kupa kazandýrdý. Bazý sezonlarda okluna birden çok kupa kazandýran Küçükgöz özellikle Futbol, Voleybol, Masa Tenisi Güreþ ve Badminton sporlarýnda baþarýlarý ile adýndan söz ettiriyor. Bugüne kadar okuluna elliye yakýn kupa ve madalya kazandýran Küçükgöz arkadaþlarý arasýnda "kupa ve madalya avcýsý öðretmen" olarak biliniyor. Küçükgöz çeþitli spor dallarýna yönlendirdiði öðrencilerini okuldan mezun ettikten sonra da takip ediyor. Profesyonel spor hayatýnda güreþçi olan Küçükgöz öðrencisi Soner Solugan'ýn küçükler müsabakalarýnda Türkiye þampiyonu ve yýldýzlar müsabakalarýnda Türkiye ikincisi olmasýna vesile olarak öðrencisine antrenörlük yaptý. Ayný zamanda Türkiye Güreþ Federasyonuna baðlý olarak profesyonel güreþ hakemliði de yapan Küçükgöz Anadolu'da yapýlan güreþ müsabakalarý, panayýr ve festivallerde meydan baþ hakemliði ve gözlemcilik görevlerinde de bulunuyor.haber Servisi Darýca G.B'nin baþarýlý file bekçisi Ersin Aydýn, geçtiðimiz Pazar günü oynanan Adliyespor maçýnda kýrmýzý kart görerek kariyerinde ilk kez bir maçta kýrmýzý kart gördü. Mücadelenin 44.dakikasýnda zamanlama hatasý yaparak rakibine faul yapan ve karþýlaþmanýn hakemi tarafýndan direkt kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kalan Ersin, takýmýný 10 kiþi býraktý. Bu sezon takýmýyla birlikte sahaya ilk 11'de çýktýðý 16 karþýlaþmada 5 gol gören baþarýlý eldiven, þanssýz bir 90 dakikayý geride býraktý. Ersin, ''Gerçekten çok üzgünüm. Takým arkadaþlarýmý böylesine önemli bir deplasmanda yalnýz býraktým. Ama hepsi 2 kiþilik oynayarak eksikliðimizi aratmamaya çalýþtýlar. Son dakikada puan getiren gole çok sevindi. Takýmarkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Ýyi bir kamp sürecinin ardýndan ikinci yarý da baþarýlý grafiðimizi sürdürerek þampiyon olmak istiyoruz'' dedi. (Spor servisi) Pankartlý geçmiþ olsun dilekleri "Oðuzlar Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi" proje ihalesi 13 Ocak'ta Obruk Barajý sahiline yapýlacak Oðuzlar Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi Mimari ve Mühendislik Projelerinin hazýrlanmasý iþi hizmet alýmý ihale ediliyor. Projelerini bir bir gerçekleþtirdiklerini söyleyen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Yerel seçimlerde Oðuzlarlý hemþehrilerimizle paylaþtýðýmýz Hitit Üniversitesi, BESYO Araþtýrma, Eðitim ve Uygulama Tesisi Çalýþmalarý kapsamýnda, Obruk Barajý kýyýsýnda yer alan ve m2 alandan oluþan Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Araþtýrma, Eðitim ve Uygulama tesisi yerleþkesi Master Plan çalýþmalarý tamamlandý. "Oðuzlar Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazýrlanmasý" hizmet alýmý iþini Rektörlüðümüz 13 Ocak'ta gerçekleþtiriyor. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Uslu, ayrýca hizmetlerini siyaset gözetmeksizin yaptýklarýný vurgulayarak, "Oðuzlar Belediyesinin Cenaze Aracý talebinde de yardýmcý olduk. Oðuzlar Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi çalýþmamýzý da siyasi mülahazadan uzak bir þekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandý. Küçükler satranç þampiyonasý yapýldý Çorum Belediyespor U 15 takýmý oyuncusu Cemalettin Can Erdoðmuþ'a arkadaþlarýndan pankartlý geçmiþ olsun ziyareti. Geçtiðimiz cumartesi günü Pazarspor ile deplasmanda oynanan maçýn 11. dakikasýnda bileðini burkan ve sakatlanan ardýndan yapýlan muayenesinde bileðinde kýrýk tesbit edilen Cemalettin Can Erdoðmuþ önceki akþam Elitpark Hastanesi'nde Dr. Cumhur Özdemir Üreme tarafýndan ameliyat edildi. Genç futbolcuyu ameliyat sonunda ziyaretçileri yalnýz býrakmadýlar. Çorum Belediyespor U 15 takýmý antrenör Mustafa Doðan ve tüm takým arkadaþlarý antrenmanýn ardýndan Can'ý odasýnda ziyaret ederek 'Can Erdoðmuþ'a geçmiþ olsun dileklerimizle' yazýlý bir pankartý odasýna astýlar en kýsa sürede aralarýnda görmek isteklerini ilettiler. Öte yandan Can Erdoðmuþ'a ameliyatýnýn ardýndan Kulüp Baþkaný Zeki Gül, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli ve antrenörler ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. (Spor servisi) Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliðinin Yýlý faaliyet programý gereðince Aralýk 2014 tarihlerinde Tevfik Kýþ Kapalý Spor Salonunda düzenlenen, Türkiye Satranç Çorum Küçükler Þampiyonasý Ýl Birinciliði Satranç Turnuvasý sonuçlanmýþtýr Türkiye Küçükler Satranç Þampiyonasý (7-12 yaþ ) 24 Ocak (geliþ) - 30 Ocak (çýkýþ) 2015 tarihleri arasýnda Antalya, Manavgat Starlight Convention Center Thalasso & SPA Hotel'de gerçekleþtirilecektir. Sporcularýmýz Detaylý bilgiye Turnuva Sayfasýndan ulaþabilirler. Turnuvayý tamamlayan sporcularýmýz Türkiye Þampiyonasýna katýlmayý hak kazanmýþlardýr. Konaklama ve yolluk giderleri kendi imkanlarý dahilindedir. Þampiyonaya katýlan sporcularýmýza baþarýlar dileriz.ýlk Dört dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Müdürlüðünce Madalya verildi. Turnuvaya 212 sporcu yarýþmaya katýlmýþtýr.yarýþmalar sonucunda dereceye giren sporcular; 7 YAÞ ERKEKLER: 1. TARIK ALÝ KARA 2. ÖMER TALHA ÝPEK 3. AHMET SUNGUR 4. SAMET MELÝH YAZI- CI 8 YAÞ ERKEKLER: 1. OÐUZHAN ÖZDÝLLÝ 2. EBRAR KAÐAN AÇIKGÖZ 3. YUSUF KIR 4. MEHMET EREN KÖMBECÝ 9 YAÞ ERKEKLER: 1. ERDEM ÖZKIDIK 2. EYÜP RAMAZAN KAPLAN 3. UÐURCAN DURSUN 4. UMUT BAHA DURSUN 10 YAÞ ERKEKLER: 1. BURAK KOZ 2. YUNUS BÝLEN 3. MUSTAFA ALPER ÖZDÝLLÝ 4. FURKAN DEMÝRCÝ 11 YAÞ ERKEKLER: 1. RAMAZAN TAHTACI 2. SALÝH EMRE UNUTMAZ 3. BURAK YAÐLI 4. FATÝH YURTEL 12 YAÞ ERKEKLER: 1. YUSUF BARIÞ ÞAHÝN 2. EMRE CAN AKDOÐAN 3. MEHMET ENES AKBAÞ 4. MEHMET SARI 8 YAÞ KIZLAR:1. NURSENA TUNCEL 2. MERVE ÖZLEM ÖZER 3. CEYDA YAMAN 9 YAÞ KIZLAR: 1. BÜÞRA GÖLLER 2. AHSEN AKIÞ 3. SUDE ÝLKOÐLU 4. ELÝF SUDE AKSUNGUR 10 YAÞ KIZLAR: 1. BETÜL YAZICI 2. DÝLARA TAKMAZ. 11 YAÞ KIZLAR: 1. BEGÜM YÜKTAÞIR 2. FEYZANUR KAYIÞ 3. RABÝA ÞEYMA ÖZÜBEK 4. NURBAHAR NERGÝZ 12 YAÞ KIZLAR: 1. SÜMEYYE ELÝF ÖZAYHAN 2. LEYLA (Spor servisi)

12 24 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA Malzeme daðýtýmý Cuma gününe ertelendi Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör spor kulüplerine alýnan malzemeler 23 Aralýk salý günü (dün) saat 14.00'de düzenlenecek törenle amatör spor kulüplerine spor malzemelri daðýtýmý yapýlacaktý. Ancak il genel meclis baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, partisinin Edirne de yapýlan bir toplantýsýna katýlmak için Edirnede ye gitmesinden dolayý dün amatör spor kulüplerine yapýlmasý gerek spor mazlemeleri yarýdýmlarý ilerki bir güne ertlendiði açýklandý. Bu yýl amatör kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam deðerinin 47 bin lira olduðu yapýlacak malzeme kolilerinde forma, þort, tozluk, ayakkabý, kaleci kazaðý eldiveni ve maç toplarý bulunuyor. (Spor servisi) Ýki futbolcu ayrýlmak istiyor Ender Acar Çorum Belediyespor'da ikinci yarý hazýrlýklarý ara vermeden baþlarken 2 futbolcunun ayrýlmak istediðini yönetime ilettiði öðrenildi. Ligin ikinci yarýsý hazýrlýklarýný ara vermeden Çorum'da Ulukavak semt sahasýnda ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren belediyepsor da iki futbolcu Kývanç ve Ender takýmdan ayrýlmak istediklerini Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'a söylediði öðrenildi. Kývanç ve Ender'in takýmdan ayrýlýp ayrýlmamasý ile ilgili kararý yönetim kurulunun vereceði belirtildi. Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk "ilk yarýnýn bitimi ile birlikte Kývanç ve Ender takýmdan ayrýlmak istediklerini belirttiler. Yönetim kurulu toplantýsýnda konuyu deðerlendireceðiz ve nihai kararý vereceðiz. Hocamýzýn da vereceði rapor doðrultusunda bu futbolcularýn takýmda kalýp kalmayacaklarý netlik kazancak" dedi. Kývanç'ýn Of spor ile görüþmeler yaptýðý da öðrenildi. (Spor servisi) Kývanç Ýkinci yarý hazýrlýklarý baþladý Belediyespor top çalýþmasý yaptý Kýrmýzý siyahlýlar 20 dakika koþu yaptý Çorum belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana teknik direktör Yavuz Ýncedal,Sefa, Oðuzhan Yalçýn, Kývanç, Utku ve Osman Bodur katýlmadý. Teknik direktör Ýncal'ýn arka sol adelesinde yýrtýk olmasýoðuzhan Yalçýn'ýn ishal olmasý ve Sefa ile Osman'ýn sakatlýklarý Utku ve Kývaç'ýn ise, izinli olduklarý için dün çalýþmaya katýlmadýlar. Antrenman öncesi yaklaþýk 20 dakikalýk bir koþu yapan kýrmýzý siyahlýlar, koþunun ardýndan 2 grup halinde 5,e 2 top çalýþmasý yaptýlar. Top çalýþmasýnýn ardýndan tekrar koþu yapan kýrmýzý siyahlýlar dün kü çalýþmayý tamamladýlar. Manavgat Evrensekide takým toplanacak Kýrmýzý siyahlýlar pazartesi gününe kadar Çorum da yapacaklarý çalýþmalar sonunda teknik heyet takýma iki gün izin verecek. Ýzin dönüþünde kamp için Antalya manavgat da 3 ocakda toplanacak olan futbolcular burada ikinci yarý kamp hazýrlýklarýna baþlayacaklar. Masör Ali Köseer disiplin kuruluna sevk edildi Federasyondan Disipline sevk yaðarken bundan Belediþyesporda nasiplendi. Ýlgli yazý ve talimatname aynen þu þekilde yer aldý: ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü'nün, tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÝ- YESPOR - BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevkine, ÇORUM BE- LEDÝYESPOR Kulübü masörü ALÝ KÖSEER'in, ayný müsabakadaki "saldýrýsý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 44. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak TUZLASPOR Kulübü'nün, tarihinde oynanan TUZLAS- POR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "saha olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca ve "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu VOLKAN SERÝM'in, tarihinde oynanan TUZLASPOR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "tükürmesi ve hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak TUTAP ÞEKERSPOR Kulübü futbolcusu YAHYA ALPASLAN'ýn, tarihinde oynanan TUTAP ÞEKERSPOR - TÝRE 1922 SPOR Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "kural dýþý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 43. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, TUTAP ÞEKERSPOR Kulübü antrenörü AYDIN BAÞER'in, ayný müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü'nün, tarihinde oynanan NÝÐDE BELEDÝYESPOR - ÝS- TANBULSPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "usulsüz seyirci alýnmasý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 49. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevkine, NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü antrenörü HAYRETTÝN TEKELÝOÐLU'nun, ayný müsabakadaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün, tarihinde oynanan GAZÝOSMANPAÞA - KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "saha olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca ve "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevklerine karar verildi. (Spor servisi) Yavuz Ýncedal hastanelik oldu Futbolcularýn sakatlýklarýna alýþýk olduðumuz þu günlerde Çorum Belediyespor'dan gelen bir sakatlýk haberi dün yapýlan antrenman da þaþkýnlýkla karþýlandý. Kýrmýzý-Siyahlýlarýn tecrübeli teknik direktörü Yavuz Ýncedal'ýn önce ki akþam bir sakatlýk yaþadýðý ve hastaneye kaldýrýldýðý öðrenildi. Edinilen bilgilere göre her pazartesi günü Anitta Otel'in spor salonunda düzenli olarak spor yapan Ýncedal, önce ki akþam her zaman ki sporunu yaparken bir sakatlýk yaþadý. Bir anda acý içinde kalan tecrübeli teknik adam için otele çaðrýlan ambulans ilehastaneye götürüldü Teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn yapýlan tedavisinin ardýndan sol arka adalesinde yýrtýk tespit edildi. Yýrtýk ile birlikte mide bulantýsýda yaþayan Ýncedal'a refakatçi olarak yardýmcý antrenör Rýfký Erenler eþlik ederken, Erenler ve Ýncedal, dün yapýlan antrenmanda takýmýn baþýnda yer almadýlar. (Spor servisi) Kenan Aþkan (Komutan) lakaplý Zonguldakspor'dan ayrýldý Zonguldak Kömürspor'da sürpriz ayrýlýk. Çorum spor alt yapýsýndan yetiþen ve çeþitli takýmlarda forma giyen Kenan Aþkan 1,5 senedir formasýný giydiði Zonguldak Kömürspor'dan ilk yarý maçlarýnýn bitimi ile birlite kulüpden ayrýldý. Kenan Aþkan Zonguldakspor'un bölgesele amatör ligden 3. Lige çýkmasýnda büyük emeði geçen futbolcu olarakda Zonguldakspor tarihinde yer aldý. Lacivert-Kýrmýzýlý takým, 1,5 sezondur Lacivert-Kýrmýzýlý formayý giyen ve geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde edilen þampiyonlukta büyük payý bulunan 33 yaþýndaki orta saha oyuncusu Kenan Aþkan'la yollarýný ayýrdý. Lacivert-Kýrmýzýlý yönetim, tecrübeli futbolcuya kulübe verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Cahit Terzi: " Kenan ile bir buçuk yýldýr birlikte bir mücadele verdik" Yaptýklarý hizmetleri asla unutmayýz. Geçen sene yaþadýðýmýz þampiyonlukta büyük emeði var. Tabi bu sezon ligin ilk yarýsýnda kendisinden fazla faydalanamadýk.bununda bazý nedenleri var. Ama Kenan çok düzgün bir insan. Ýyi bir futbolcu. Bundan sonraki hayatýnda ona baþarýlar diliyoruz. Yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyoruz. Ýnþallah ligin ikinci yarýsýnda iyi bir takýmda oynama þansý yakalar. Aþkan: Zonguldak camiasýný unutmayacaðým Her iki tarafýnda iyi niyet içerinide gerçekleþen ayrýlýk üzerine Kenan, Zonguldak Kömürspor'un kariyerinde önemli bir yeri olduðunu, bu büyük camiayý asla unutmayacaðýný dile getirdi. Kenan Aþkan, ligin ilk yarýsýnda 10'u lig, 2'si Türkiye Kupasý 12 maçta toplam 553 dakika süre almýþ ve 1 gol kaydetmiþti. (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı