Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buðday üretimini masaya yatýrdýlar"

Transkript

1 Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan'a iletildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, beraberinde Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'le Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan ile TBMM'de görüþtü. 9 DA Ahlatçý ve Alar Milletvekili Baðcý'yý kutladý AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Yakup Alar, AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Haþim Ahlatçý ve Sayýþtay Baþ Denetçisi Bahattin Iþýk, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret ederek Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevinden dolayý tebrik ettiler. 2 DE 24 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Saðlýk yatýrýmlarý deðerlendirildi Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Ticaret Sanayi Odasý, Hitit Üniversitesi ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ortaklaþa "Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikayesi" konulu bir sempozyum düzenlendiler. Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen sempozyuma... 5 DE "O daðlarda üþümeden Sarýkamýþ'ý anlayamayýz" "Adaletin bir an önce tecelli ettirilmesini istiyoruz" Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Grubu yöneticilerine yönelik operasyona tepkiler devam ediyor. Adliye Sarayý önünde düzenlenen eylemde Ufuk Saðlýk Sen üyeleri operasyona tepki gösterdiler. Ufuk Saðlýk Sen Çorum Þubesi üyesi Ali Uyanýk yaptýðý konuþmada, Anayasa ve evrensel hukukça güvence altýna alýnan insanlarýn temel hak ve hürriyetlerinin son dönemde keyfi olarak ayaklar altýna alýnmasýnýn giderek artmaya baþladýðýný iddia etti. 9 DA Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler verdi. Ziyarette Çorum saðlýk yatýrýmlarý ayrý ayrý deðerlendirilirken, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Uslu'dan yatýrým programý, bütçe, ödenek konularý ile TOKÝ tarafýndan ihale edilen yatýrýmlarda destek istedi. Görüþmede yapýmý devam eden, % 20 oranýnda Esnaflar yýl sonu defter fiziki gerçekleþme saðlanan 800 yatak kapasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, % 80 oranýnda tamamlanan Kargý Ýlçe Hastanesi ve Bayat Ýlçe Hastanesi yapým çalýþmalarý deðerlendirildi. Ayrýca 6 Ocak'ta Ýkmal Ýhalesi gerçekleþtirilecek olan 100 Yatak kapasiteli Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesinin sürecindeki desteðin dolayý Ýl Müdürü Yücel Uslu'ya teþekkür etti. 9 DA Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesinin ortaklaþa düzenlediði "Bir Milletin Beyaz Destaný Sarýkamýþ" adlý konferans dün Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirildi. Konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt... 7 DE Kuzey Kampüs 2.Etap Proje ihalesi yapýlacak 10 DA tasdik ücretlerinden dertli ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Oda Baþkaný Hasan Coþgun ile Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Oda Baþkanlarý, yýl sonu defter tasdikleri ile ilgili olarak esnafa kolaylýklar gösterilmesini, ayrýca basit usul vergi mükelleflerinin yaptýklarý çalýþmalarda belge basýmlarýnýn matbaalarda yapýldýðýný, bu uygulamanýn yanlýþ olduðunu dile getirerek, esnaflarýn belge basýmý için Odalarýna yönlendirilmesini talep ettiler. 3 DE Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya Emektar Müzik 2015 yýlýna özel bir kampanya ile girecek.bölgenin en büyük müzik marketi olan Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya. Kampanyanýn her yaþtan insana hitap ettiðini dile getiren Emektar Müzik yetkilisi Gürcan Emektar, "Bu yýlbaþýnda bir yakýnýnýza hediye düþünüyorsanýz bu müzik aletlerinden baþkasý olmamalý... 3 DE Kasým'da 630 konut satýldý 3 DE Mecitözü MHP'de Selbes dönemi 2 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda deneyimli usta alýnacaktýr. Müracat Cesur Karaca Ýrtibat Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: Ahlatçý ve Alar Milletvekili Baðcý'yý kutladý AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Yakup Alar, AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Haþim Ahlatçý ve Sayýþtay Baþ Denetçisi Bahattin Iþýk, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý AK Parti Genel Merkezindeki makamýnda ziyaret ederek Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevinden dolayý tebrik ettiler. Ziyarette konuþan Cahit Baðcý, "Geçen dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliðinin yanýnda Genel Merkezde Sosyal Ýþler Baþkan Yardýmcýsý olarak çalýþtým. Partimizin karar alma süreçlerinde önemli teknik ve siyasi çalýþmalarýn yapýldýðý mutfaðýnda görev almak bir onurdur. Bu görevde de ayný duygularla azimle görev yapmaya çalýþýyorum. Özellikle ülkemizi 2023 hedeflerine taþýyacak 2.atýlýmý yapacak dönüþüm programý ve stratejilerinin oluþmasýnda katký vermeye çalýþýyoruz.türkiye'yi deðiþtiren ve dönüþtüren Lider Recep Tayyip Erdoðan'dan sonra Davutoðlu Dönemi 2. Atýlým Dönemi olacaktýr. Bu anlayýþla kongrelerimizi yaptýk, yapýyoruz ve seçimlere bu misyonla gideceðiz. Birlikte Türkiye'nin geliþmesine ve büyümesine katký saðlayacaðýz" dedi. Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Haber Servisi Mecitözü MHP'de Selbes dönemi Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:54 Öðle : 11:46 Ýkindi : 14:04 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:52 AJANDA Þehitler tepesi boþ deðil, Biri var, bekliyor... Ve bir göðüs nefes almak için Rüzgâr bekliyor. Türbesi yakýþmýþ bu kutlu tepeye, Yattýýý toprak belli, Tuttuðu bayrak belli. Kim demiþ Meçhul Asker diye? Destanýný yapmýþ, kasideye kanmýþ... Bir el ki ahiretten uzanmýþ, Edeple gelip birer birer Öpsün diye fâniler. Öpelim temizse dudaklarýmýz... Fakat basmasýn topraýýna Temiz deðilse ayaklarýmýz. Rüzgârýný kesmesin gövdeler... Sesinden yüksek çýkmasýn Nutuklar, kasideler! Geri gitsin alkýþlar, geri... Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri! Ona oðullardan, analardan Dilekler yeter... Yazýn sarý, kýþýn beyaz Çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin... Gel süngülü yiðit, alkýþlasýnlar, þimdi sen söyle, söz senin! þehitler tepesi boþ deðil, Topraýýný kahramanlar bekliyor... Ve bir bayrak dalgalanmak için Rüzgâr bekliyor. Destaný öksüz, sükutu derin Meçhul Askerin... Türbesi yakýþmýþ bu kutlu tepeye; Yattýýý toprak belli, Tuttuðu bayrak belli... Kim demiþ Meçhul Asker diye? ARiF NiHAT ASYA Ýmâm-ý Rabbâni Hazretlerinin vefâtý (1624) - Þiddetli soðuklar - Ýlk Kânûn-i Esâsî (Anayasa) ilaný (1876) - I. Meþrutiyet'in ilaný (1876) Zekâtý verilmeyen mal için, kýyâmette çok acý azap vardýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongreleri devam ediyor. MHP Mecitözü ilçe kongresi geçtiðimiz pazartesi günü yapýldý. Tek listenin yer aldýðý kongrede ilçe Baþkanlýðýna Demirel Serbes seçildi. Ahmet Varol'dan Suriye ve Filistin konferansý Çorum ÝHH ve Ýlke-Der konferanslarýna devam ediyor. Bu kapsamda 28 Aralýk 2014 Pazar günü "Suriye'de Oynanan Oyunlar ve Filistin'e Etkileri" konulu bir konferans düzenlenecek. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH & Ýlke-Der konferans salonunda yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Gazeteci Yazar Ahmet Varol katýlacak. Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3178 2,3185 EUR 2,8418 2,8427 STERLiN 3,6223 3,6240 JPY YENi 1,9954 1,9961 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI KARAKAÞLI ECZANESÝ TEL: PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Esnaflar yýl sonu defter tasdik ücretlerinden dertli ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Oda Baþkaný Hasan Coþgun ile Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Oda Baþkanlarý, yýl sonu defter tasdikleri ile ilgili olarak esnafa kolaylýklar gösterilmesini, ayrýca basit usul vergi mükelleflerinin yaptýklarý çalýþmalarda belge basýmlarýnýn matbaalarda yapýldýðýný, bu uygulamanýn yanlýþ olduðunu dile getirerek, esnaflarýn belge basýmý için Odalarýna yönlendirilmesini talep ettiler. Ziyarette ayrýca esnafýn vergi ve sosyal güvenlik konularýnda karþýlaþtýklarý sorunlar hakkýnda da bilgi alýþveriþinde bulunuldu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise esnaflarýn kendilerinin müþterisi ve velinimeti olduðunu belirterek, esnaf ve sanatkarlarýn kalkýnmada büyük rollerinin bulunduðunu, meslek mensuplarý olarak ellerinden gelenin fazlasýyla yaptýklarýný söyledi. En çok aralýk ayýnda defter tasdiklerinde sorunlar yaþadýklarýný ve defter tasdiki ile ilgili yapýlan ön çalýþmalarýn aralýk ayýnda meslektaþlarýna fazlasýyla ve ekstra iþ yüklediðini kaydeden Yýldýrým, "Defter tasdikleri sadece noter olarak algýlanmamalýdýr. Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok þahsi mesai, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ticari niteliði olmayan iþleri yapýyorlar. Çalýþma usul esaslarý yönünden yýl içinde yapýlan iþletme giderlerinin iþletmelerce karþýlanmasý gerek. Bu nedenle her yýl Odalarýn Asgari Ücret Tarife Komisyonu tarafýndan yapýlan piyasa araþtýrmasý neticesinde, Danýþma Meclisinde alýnan karar gereði defterlerin kýrtasiye masraflarý, diðer çeþitli harcamalarýn sözleþmeye ait damga vergilerin ticaret sicil tasdiknamelerinin harç bedelleri 2015 yýlý mükellefin iþi ile ilgili giderlerin asgari maliyetleri belirlenerek ve bu rakamlar iþyeri kapasiteleri göz önünde bulundurularak asgari tarife tavsiye niteliðinde belirlenmektedir yýlý defter tasdikleri çevre Ýllerimiz baz alýndýðýnda Ýlimizin daha da düþük ücret belirlediðini kamuoyu tarafýndan bilinmelidir. Belirlenen ücretlerde ocak ayý kapanýþ tasdik ücretleri dahil deðildir" dedi. Yýldýrým ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Yalçýn Kýlýç ve diðer oda baþkanlarýna teþekkür etti. Vali Kara'dan Ticaret Borsasýna ziyaret Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %1,1 oranýnda artarak 103 bin 783 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul konut satýþý ile en yüksek paya (%18,9) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, konut Kasým'da 630 konut satýldý satýþý (%11,3) ile Ankara, konut satýþý (%6,4) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 23 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Þýrnak oldu. Ayný dönemde Çorum'- da ise 630 konut satýldý. "Mavi Marmara davalarý Ýsrail ile pazarlýk konusu olmaktan çýkartýlmalý" Mavi Marmara Gemisi Aktivisti ve Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Selim Özkabakçý, Mavi Marmara Davalarý hakkýnda Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn tutum ve açýklamasýna cevap verdi. Mavi Marmara davalarý ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarýna düþen görevler ile ilgili çeþitli yorumlar, beyanlar ve yazýlar medyada yer bulduðunu kaydeden Selim Özkabakçý, "Son olarak Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn davalardaki sorumluluklarý ile ilgili eleþtirilere cevap niteliðinde tarihinde bir basýn açýklamasý Bakanlýðýn web sitesinde yer almýþtýr. Bu açýklamada geçen ve kamuoyunda oluþan bazý hususlarýn açýklýða kavuþturulmasý zarureti hâsýl olmuþtur" dedi. Üst düzey yetkililer tarafýndan Türkiye vatandaþlarý ile bu gemilerde maðdur olan tüm insanlarýn haklarýnýn gözetildiði, bir adalet arayýþý olan ve Filistin davasýnýn da bir parçasý ve emsali olacak olan Mavi Marmara davalarýnýn sahiplenildiðini bilseler de, süreç içerisinde, bazý devlet yetkililerinin bu davanýn önüne sürekli engeller çýkardýðýnýn müþahede edildiðini dile getiren Özkabakçý, "Filistin'de zalim Ýsrail'in bombalarý altýnda evladýný þehit veren bir anne ile Mavi Marmara' da evladýný þehit veren bir annenin acýsý ortaktýr. Mavi Marmara davasý, kutlu Filistin davasýndan baðýmsýz düþünülemez. Bu baðlamda insanlýðýn ortak vicdanýný temsil eden ve Filistin davasýnýn önemli bir parçasý olan Mavi Marmara gemisinin adalet arayýþýnda, þehit ve gazilerimizin aziz hatýrasýna sahip çýkmak ve hak aramak adýna yürütülen mücadeleye engeller çýkaran yetkililerin acilen tespiti ile haklarýnda idari iþlem tesisi kamuoyunun beklentisidir. Türkiye devletinin Mavi Marmara davalarýný Ýsrail ile pazarlýk konusu olmaktan çýkarýp, tamamen hukuk alanýna býrakmasý en doðru adýmdýr. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olarak yürüteceði en etkili yol, Ýsrail'in bu vahþice suçlarýný, BM Lahey Adalet Divaný'ný önüne biran önce götürmektir. Ayrýca kýsa sürede sonuç alýnabilecek bir yol olan BM Ýnsan Haklarý Konseyi raporunun BM Genel Kurulu'na taþýnmasý ve gereðinin yapýlmasý yoluna da biran önce gidilmelidir. Hukukun ve adaletin gereðini yapmak, gemi katýlýmcýlarý ve þehit yakýnlarýnýn tercih ettiði yoldur. Allah adaletin yolunda yürüyenlerin yardýmcýsýdýr" þeklinde kaydetti. Vali Ahmet Kara, Ticaret Borsasý'ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazýr bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ Vali Ahmet Kara'ya borsanýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. Borsa binasýnda incelemelerde bulunan Vali Kara, Çorum Ticaret Borsasý'nýn sahip olduðu modern binasýyla bölgede örnek olduðunu ifade ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. BHH Çorum'da forum düzenliyor Birleþik Haziran Hareketi (BHH) Çorum'da forum düzenleyecek. Konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre forum 24 Aralýk Çarþamba saat 18.00'da Hacý Bektaþ Veli Vakfý'nda yapýlacak. Foruma konuþmacý olarak CHP Milletvekili Hüseyin Aygün ile KESK eski Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul katýlacak. Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya Emektar Müzik 2015 yýlýna özel bir kampanya ile girecek. Bölgenin en büyük müzik marketi olan Emektar Müzikten yeni yýla özel kampanya. Kampanyanýn her yaþtan insana hitap ettiðini dile getiren Emektar Müzik yetkilisi Gürcan Emektar, "Bu yýlbaþýnda bir yakýnýnýza hediye düþünüyorsanýz bu müzik aletlerinden baþkasý olmamalý. Çünkü bir müzik enstrümaný çalan insan mutlaka rahatlar, psikolojisi düzelir ve hayata pozitif bakar, bizde bu yýl insanlar 2015 yýlýna girerken hediyelerini müzik aletlerinden yana kullansýn diye yeni yýla özel %20 indirim kampanyasý baþlattýk" dedi. "Bu kampanya kaçmaz çünkü müzik aletlerinde böylesi indirim her zaman yapýlmaz" diyen Gürcan Emektar, "Baðlama, Ud, Keman gibi bazý ürünleri kendimiz üretiyoruz. Müþterilerimiz gönül rahatlýðý ile kullanabilirler. Garantisi yaný baþlarýnda olacaðý için her þey yeni yýlda gönlünüzce olsun istiyoruz" ifadelerini kullandý. "Bu yýlbaþýnda sevdiklerinizden birinin hediyesi mutlaka müzik aleti olsun bu kampanyayý kaçýrmayýn" ifadelerini kullanan Emektar, "Bölgenin en büyük müzik marketi olarak 2015 yýlýnýn herkese saðlýk, huzur getirmesini diliyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR

4 HABER 4 Tüm Bel Sen 25. yýlýný kutluyor Tüm Bel Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Tüm Bel Sen'in kuruluþunun 25. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. 20 Aralýk 1990 tarihinde 6 bin civarýnda kamu çalýþaný eþliðinde 1618 kurucu üyenin dosyalarýnýn Ýstanbul Valiliðine teslim edilmesiyle tüzel kiþiliðine kavuþan Tüm Bel Sen'in büyük bir özveri ve yoðun emekle yoðrularak bu gün 25. yýlýna ulaþtýðýný kaydeden Veldet, "Geride býraktýðýmýz her biri azim ve kararlýlýk örnekleriyle dolu bu yýllara baktýðýmýzda bu günlere öyle kolay gelinmediðini görüyoruz. Bu mücadelede binlerce arkadaþýmýz baský ve engellemelerle karþýlaþtý. Birçoðumuza adli ve idari cezalar verildi. Kimi zaman sürgünlerle, kimi zaman gözaltý ve tutuklamalarla, kimi zaman da coplarla sindirilmeye, susmaya zorlandýk. Ancak bunlarýn hiçbirine teslim olmadýk, sinmek veya yýlmak bir yana bütün bu saldýrýlar mücadelemizle yaratacaðýmýz gelecek güzel günlere olan kararlýlýðýmýzý ve karþýsýnda deðil bir adým dahi geri adým atmak; geçmiþtekinden çok daha kararlý bir þekilde devam edecektir. AK Parti iktidarýnýn, devletin tüm kurum ve kuruluþlarýný denetimi altýna alarak tek parti diktatörlüðü altýnda ülkeyi faþizan bir yönetim anlayýþýna doðru sürüklemesi karþýsýnda tarihimizin bize öðrettiði susmak, sinmek ve ya pes etmek deðil hak ve özgürlüklerimizi korumak ve geliþtirmek için tek yol mücadelemizi yükseltmektir. Çünkü, hak verilmez alýnýr diyerek 12 Eylül karanlýðýný parçalayan ve her biri her biri diþe diþ direniþlere tanýk 24 yýllýk tarihimizin bize gösterdiði þudur ki; haklarý için mücadele etmeyenlerin sonu sefaletten, kulluktan ve kölelikten baþka bir þey deðildir. Bu yüzden, hiçbir haksýzlýðýn, hukuksuzluðun, sömürünün ve baskýnýn karþýsýnda korkmuyor, susmuyor ve teslim olmuyoruz. Grevli toplu sözleþme hakkýmýzý engelleyerek bizleri güvencesiz çalýþma koþullarýna ve sefalet ücretlerine mahkûm etmek baþta olmak üzere direncimizi daha da artýrdý. her türlü ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüðümüzü Sendikamýzýn bu güne geliþinde emeði gasp etmek isteyenlere ve onlarýn yol- geçen, yitirdiðimiz mücadele suzluklarýna, hýrsýzlýklarýna, baskýlarýna ve arkadaþlarýmýzý minnetle ve saygýyla anýyor, her türlü engel ve zorluða raðmen yýlmadan ve yorulmadan mücadeleyi yürüten üye ve yöneticilerimizi yürekten kutluyoruz. Emek, demokrasi, barýþ ve özgürlükler mücadelesinde 24 yýllý geride býraktýðýmýz bu gün bizler için sadece bir kutlama günü deðil ayný zamanda mücadelemizi daha da ileri taþýma günüdür" dedi. "Siyasi iktidarýn en ufak bir sokak eylemine dahi gaz bombalarýyla, polis coplarýyla saldýran tahammülsüz baskýcý ve yasakçý faþizan uygulamalarý göstermektedir ki önümüzdeki süreç hak ve özgürlükleri uðruna mücadele edenler için zorlu geçecek. Enflasyon artýþlarýnýn dahi gerisinde kalan sözde ücret artýþlarý, kamu emekçilerinin Tüm Bel Sen öncülüðündeki kazanýp yýllardýr kullandýðý toplu sözleþmeli grevli sendikal haklarýnýn ve iþ güvencelerinin fiilen ve yeni yasal düzenlemelerle gasp edilmesi giriþimleri ve bunlara karþý çýkanlarý sözde makul þüpheli diyerek susturmayý amaçlayan güvenlik yasalarý, önümüzdeki sürecin iþaretleri niteliðindedir" diyen Veldet, "Kökleri bu topraklarýn yüzyýllar öncesine dayanan direniþ geleneðinde yatan ve her türlü baský ve zulme karþý yýllardýr kesintisiz bir þekilde sürdürdüðümüz mücadelemiz; bu ve benzeri saldýrlar sömürüsüne karþý her geçen gün daha kararlý ve inançlý bir þekilde mücadelemize devam ediyoruz. Dünya tarihi tanýktýr ki hiçbir baský ve saldýrý toplumun emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük taleplerini susturamamýþtýr. Ne kadar acýmasýz olursa olsun her diktatörlüðün bir sonu olmuþtur. Er ya da geç bu tufan sona erecek ve bu hukuksuzluklarýn hesabý mutlaka sorulacaktýr.hiçbir faþizan uygulamanýn halklarýn emek, demokrasi, barýþ ve özgürlük taleplerini susturamayacaðýna inanan biz Tüm Bel Sen'liler, kazandýðýmýz deðerlere sahip çýkmak ve bunlara daha yenilerini eklemek için sürdürdüðümüz fiili ve meþru mücadelede tüm emekçileri sesimize ses katmaya, gücümüze güç katmaya çaðýrýyoruz. Büyük özveri ve yoðun emekle yoðurduðumuz bu mücadelede kazanan biz olacaðýz. Çünkü özgürlüklerin daim olduðu bir ülkede eþitliði, kardeþliði ve barýþ içinde birlikte bir yaþamý yaratacak olanlar bizleriz. Birliðimiz ve mücadele kararlýlýðýmýz engelleri aþacak en büyük gücümüzdür. Gelecek güzel günleri, birliðimiz, dayanýþmamýz ve mücadelemizle yaratacaðýmýza olan inancýmýzla tüm örgütümüze saygý ve sevgilerimizi sunuyoruz Daha nice yýllarda birlik ve mücadelemizin sürmesi dileðiyle 24. kuruluþ yýlýmýz kutlu olsun" ifadelerini kullandý. Alaca Ziraat Odasý delege seçimlerini tamamladý Alaca Ziraat Odasý yönetimi Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Var'a teþekkür ziyaretlerinde bulundu. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ziyaretler ile ilgili yaptýðý açýklamada, Ziraat Odasý delege seçimlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni etti ve 100 köy ve 7 mahalle olmak üzere toplan 107 noktada delege seçimi yapýldýðýný belirtti. Yýlmaz, "Çok þükür ki bu seçimler büyük bir demokratik olgunluk ve sükunet içinde geçti. Ýnþallah delege seçimlerinde ki bu sükunet þubat ayýnda yapýlacak olan Genel Kurulda da muhafaza edilir" þeklinde konuþtu. Yýlmaz, seçimlerin bu þekilde sükunet içinde geçmesinde emeði geçen Ýlçe Emniyetine, Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve Alaca Kaymakamý Ahmet Kurtyemez'e, sandýk görevlilerine ve oy kullanmaya gelen çiftçiler teþekkür etti. Yýlmaz açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Ziraat Odasý olarak bugüne kadar her zaman çiftçilerimizin yanýnda olduk bundan sonrada olmaya devam edeceðiz. Bende çiftçiyim, bu nedenle çiftçilerimizin hangi þartlarda üretim yaptýðýný çok iyi biliyorum. Bu nedenle çiftçinin kendi kurumu olan Ziraat Odasýný iþ yapmayan deðil tersine, sürekli projeler üreten, bakanlýk tarafýndan çiftçilere verilen hizmetleri çiftçinin ayaðýna götüren, Avrupa Birliði hibelerinden projeler üreten, danýþmanlýk, toprak tahlil, selektör, ilaç gübre tohum temin eden ve en son olarak da Süt Ýþleme Tesisi açan bir Oda haline getirmek için çok yoðun bir þekilde çalýþtýk. Ýnþallah bundan sonrada çalýþacaðýz. Biz her zaman çiftçilerimiz için varýz, inþallah bundan sonrada var olmaya devam edeceðiz üretim sezonunda bütün üreticilerimize bol ürün bol kazanç diliyorum." ISVEA, Kayseri'de Ýtalyan asýllý, vitrifiye seramik ve banyo ürünleri markasý ISVEA, Türkiye'nin farklý bölgelerinde önemli projelerde yer almaya devam ediyor. The Kayseri Forum Residence'ta 168 dairenin banyolarýný dekore eden ISVEA, özgün tasarýmlarý ve fonksiyonel yaklaþýmý ile büyük beðeni topladý. The Kayseri Forum Residence projesinin tamamýnda ISVEA seramik vitrifiye tasarýmlarýna yer verilirken, toplamda adet ürün kullanýldý. Göz alýcý tasarýmýyla her banyoya muhteþem uyum saðlayan, kaliteyi estetikle bir araya getiren VÝVA Serisi genel banyolarda kullanýlýrken, ebeveyn banyo ve WC'lerde yavaþ kapanan klozet kapaðý ile kolay kullaným saðlayan Soluzione Serisi ve modern çizgilerle tasarlanan Sistema Y Clear Serisi tezgah üstü lavabolarý tercih edildi. SAYGIN BÝRÇOK PROJEDE YER ALMAYA DEVAM EDECEÐÝZ Vitrifiyeden banyo dolaplarýna kadar sunduðu banyo çözümleri sayesinde birçok prestijli projenin Ýtalyan ISVEA'yý tercih ettiðini vurgulayan ISVEA Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Fýrat, Kayseri'de ilk kez bir konut projesine imza atýklarýný söyledi. Birçok uluslararasý projede yer aldýklarýný vurgulayan Fýrat; hedeflerinin Türkiye'deki birçok saygýn ve büyük proje tarafýndan da ilk tercih edilen marka olmak olduðunu iletti. Mahir ODABAÞI PARADAKÝ TEHLÝKE Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Örf adet ve geleneklerimize baðlý kalmak, onlarý gelecek kuþaklara taþýmak güzeldir.ancak arada yanlýþ olanlarýnda ayýklanmasý elzemdir. Fakat bunlarý deðiþtirmek bazen fermana mahsustur.çünkü alýþkanlýklar anahtarý kaybolmuþ kilit gibidir.siz yanlýþ yönlerini anlatýrsýnýz ve insanlar ÇOK HAK- LISIN der ama peþinden kocaman bir OLMAZ kelimesi eklemeyi de ihmal etmez..çünkü yerleþmiþtir bir kere tabiri caizse genlerimize.bunun için toplu bilinçlenme olmazsa bir süre sonra sizde normalleþirsiniz, rahatsýzlýk duymazsýnýz belki de uyum saðlarsýnýz da bu zamana kadar niye kafaya takmýþým ki deyiverirsiniz. Geçenlerde bir yakýnýmýn düðününe gitmiþtim.düðünde davul - zurna çalýnýyordu. Saðlýk açýsýndan risk taþýyan bir hususu görünce bir an, uyarsam mý yoksa 'let it be! - býrak kalsýn, boþ ver' zaten takan olmaz deyip karýþmayým mý diye terettüt ettim. Önce bahþiþimi davulcunun cebine koydum ki, para vermemek için karþý çýkýyor demesin diye.(hatta düðün sahibi yakýnlarýnýn davulcunun oynamamasý için yere para atma-masý cimrilik olarak algýlanýyor) Sonra ''Bilen uyarmazsa, bilmeyenin vebali bilenin üzerinde olur'' hesabý en azýndan ben bilgilendirmiþ olayým diye davulcularla bu konuyu konuþmaya karar verdim.dedim: ''Abisinin önce sizi tebrik ediyorum, kendi kendinize davul zurna çalmayý öðrenmiþsiniz ve düðünlerde aranýr hale gelmiþsiniz.bu azminizle gelecekte daha farklý yerlerde olabilirsiniz.ama kusura bakmazsanýz bir hususta sizi uyarmak istiyorum. Eflatunun: ''Gençlikte insan para kazanmak için saðlýðýný düþünmez ama yaþlýlýkta hastalýlar bir bir gelmeye baþlayýnca þu hastalýktan kurtulsam tüm servetimi vermeye hazýrým deyiverir'' demiþ. Bundan yola çýkarak gençliðinizin baharýndasýnýz Allah korusun bir hastalýk kaparsýnýzda ömrü billah hastanelerde uðraþýrsýnýz.aldýðýnýz bahþiþlerin yüz katýný verseniz kurtulamazsýnýz.bakýnýz buralarda yanlýþ bir adet var. Eðlenmek adýna düðünlerde, eðlencelerde davulcunun oynayarak aðzýyla almasý için yere para atýlýyor. Olmadý rüzgar kaldýrmasýn diye ayakkabýyla üzerine bir güzel basýlýyor Bu ayný zamanda paraya hakarettir. Sizler de yere yatýp onu aðzýnýzla alýyorsunuz.belki bahþiþ babýnda fazla alýrsýnýz ama zamaný gelince bunun bedelini saðlýðýnýzla ödersiniz.unutmayýnýz ki saðlýk her daim paradan önce gelir.bakýnýz paranýn tehlikesi hakkýnda; KTÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kemalettin Aydýn, "Paralarýn sadece maddi varlýk olarak görülmemesi, günlük kullanýlan eþyalar gibi temiz tutulmasý gerektiðini belirterek, elden ele dolaþan kaðýt ve bozuk paralarýn, dýþký yoluyla çýkýp aðýz yoluyla bulaþabilen bütün mikroplarý barýndýrmaktadýr.para yoluyla bulaþabilen mikroplarýn, tifo, hepatit A,( veya paraya kan bulaþmýþsa ve bir baþkasý bunu aðzýna alýrken dudaðýnda uçuk yara varsa hepatit B tehlikesi) dizanteri, çeþitli ishaller, grip, parazitsel hastalýklara ve hatta tüberküloza neden olabileceðine dikkat çekip, paranýn üzerindeki mikroplar, el temasýyla kiþiden kiþiye çok kolay bulaþabilir. Bunu bir nebze engellemek için paralarý cüzdana koyup çok temas etmemek gerekir. Üstelik cüzdan para saðlýðý açýsýndan da önemlidir. Paralarýn yiyecek ve içecekle temasýnýn mutlaka engellenmesi gerektiðini vurgulayarak,( FIRINLARDA PARAYI EKMEÐÝN, PÝDENÝN ÜZERÝNE BIRAKMA-MAK) gýda maddesi satan kiþiler önce ürünlere daha sonra da paraya dokunmakta. Bu durum çok tehlikeli. Mesela kasaplar et kesiyor daha sonra para alýyor. Böyle olunca; hayvan ürünlerinden kasaplarýn ellerine ve daha sonra paraya þarbon bulaþma riski bulunmakta. Bu durumda mikrop, solunum yoluyla alýndýðýnda insanlarda baðýrsak þarbonu olma riski doðar ve bu hastalýk yüzde 90 öldürücüdür. Para sayarken parmaklarýn tükürükle ýslatýlmamasý, pul ve zarf aðzý gibi maddelerin tükürükle yapýþtýrýlmamasý, para ile temas eden ellerin ise mutlaka yýkanmasý.çocuklarýn, paralarý aðýzlarýna götürme alýþkanlýðýnýn engellenmesi, (Hele siz davulcularýn parayý aðzýna aldýðýný görse bunu da ayrý olarak belirtildi) iyi bir hijyen eðitiminden geçirilmesi ve özellikle paralarý kirli kabul edip, kullandýktan sonra el temizliði yapmayý öðrenmeleri gerektiði'' uyarýsýný yapýyor. Davulcu gençler memnun kaldý.dediler Mahir abi bu uyarýyý ilk defa senden duyduk. Bu zamana kadar hiç aklýmýza gelmemiþti. Çok haklýsýn ama insanlar kabul etmez.hatta demir para atýp onu da almamýzý istiyorlar. Bende, benim size bir abi olarak önerim: Bir düðüne gideceðiniz zaman düðün sahibiyle ilk önce bu hususu konuþun.saðlýk açýsýndan risk taþýdýðý için biz yerden para almýyoruz.þayet atan olursa normal gösterimizi yaparýz ve yerdeki parayý elimizle alýp cebimize koyarýz deyin ve bu noktada diðer davulcu arkadaþlarýnýzla birliktelik oluþturmaya çalýþýn. Göreceksiniz ki insanlar bu yanlýþ adetten zamanla vaz geçecek. Yeter ki kararlý olun Tercih sizin. Ýster uyarýlarýmý dikkate alýn, isterseniz saðlýðýnýzý tehlikeye atýn Sonuç mu?...?????? Geçmiþ yýllarda bir ilçemizde bu tür adetlerin yasaklandýðýný basýnda görünce çok hoþuma gitmiþti.gýyaben teþekkür etmiþtim. Çünkü ayak basýlan o parayý alýp cüzdanýmýza koyacaðýz.sonra fýrýnda ekmeðin, pidenin veya pazarda meyvenin üzerine atývereceðiz(!) Daha sonra o meyveyi belki çocuðumuz yýkamadan yiyecek Akýbet hangi hastalýktan davetiye gelecek, diye uzun vade düþünmek lazýmdýr. (yazara tel: ) * Sevdiðim söz: ''Ýnsan mý paraya baðlý, yoksa paramý insana baðlý? Bu insana baðlý..!''

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı