EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ. YANDAL PROGRAMINA BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ. YANDAL PROGRAMINA BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI"

Transkript

1 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTERSĠ YANDAL PROGRAMINA BAġVURU, KABUL VE KAYIT KOġULLARI 1- Öğrenci, ilan edilen yandal programına anadal programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin baģında baģvurabilir. 2- Öğrencinin yandal programına baģvurabilmesi için kendi anadal programında baģvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almıģ ve baģarmıģ olması ve ayrıca baģvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. 3- Bir öğrenci aynı anda farklı programlarda çift anadal ve yandal programına kayıt yaptırılabilir. 4- Yandal programına öğrenci kabul edecek olan bölüm, 36 krediden az olmamak üzere yandal programı derslerini tespit ederek ilan eder. Öğrenci, ilan edilen derslerin içinden en az 18 kredilik ders programını o programın yandal koordinatörü ile birlikte seçer. 5- Yandal programına kabul edilen normal öğretim öğrencileri normal ve ikinci öğretim programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de normal ve ikinci öğretim programlarından ders alabilirler. YANDAL MÜRACAAT TARĠHLERĠ BaĢvuru Tarihi Sonuç Ġlan Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç BitiĢ 24 Ağustos Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül Eylül 2014

2 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAM VE KONTENJANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI FEN FAKÜLTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ PROGRAM ADI KONTENJAN KOġULLAR Biyoteknoloji 5 Moleküler Biyoloji ve Genetik Ġstatistik 5 Matematik-Bilgisayar Bilimleri Turizm ĠĢletmeciliği Turizm Rehberliği 5 5 N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencsi Olmak N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencsi Olmak N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencsi Olmak N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencsi Olmak Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi 1 ve Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF ĠĢletme Bölümü Öğrencisi olmak. Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi 1 ve Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF ĠĢletme Bölümü Öğrencisi olmak. Turizm Rehberliği Bölümü, Gastronomi 1 ve Mutfak Sanatları Bölümü ve SBBF ĠĢletme Bölümü Öğrencisi olmak. Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü Öğrencisi 1 olmak. 1 Tarih Bölümü Öğrencisi olmak. 1 Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi olmak. Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi 1 olmak. UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU Bankacılık 2 UlaĢtıma&Lojistik Yönetimi Bölümü 2 Sosyal BeĢeri Bilimler Fakültesi ĠĢletme, Ġktisat Bölümü Öğrencisi Olmak Sosyal BeĢeri Bilimler Fakültesi ĠĢletme, Ġktisat,Halkla ĠliĢkiler &Reklam, Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Öğrencisi Olmak

3 SOSYAL ve BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Felsefe 2 Ġktisat 2 Ġktisat Ġ.Ö. 2 ĠĢletme 2 ĠĢletme Ġ.Ö. 2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ġ.Ö. Sosyoloji N.Erbakan Üniv.Lisans Programı Öğrencisi Olmak SBBF- Ġktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası ĠliĢkiler,Bölümü Öğrencisi Olmak SBBF- Ġktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası ĠliĢkiler,Bölümü Öğrencisi Olmak SBBF- Ġktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası ĠliĢkiler,ve Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencisi Olmak SBBF- Ġktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası ĠliĢkiler,ve Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencisi Olmak SBBF Uluslararası ĠliĢkiler,Tarih,Sosyoloji,Ġktisat ve Felsefe Bölümü Öğrencisi Olmak SBBF Uluslararası ĠliĢkiler,Tarih,Sosyoloji,Ġktisat ve Felsefe Bölümü Öğrencisi Olmak N.Erbakan Üniv. Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi,Ahmet KeleĢoğlu eğitim Fakültesi PDR Bölümü,Ġlahiyat Fakültesi Öğrencisi Olmak Tarih 2 SBBF Öğrencisi Olma Tarih Ġ.Ö. 2 SBBF Öğrencisi Olma Türk Dili ve Edebiyatı 2 SBBF Öğrencisi Olmak Uluslararası ĠliĢkiler 2 N. Erbakan Üniv. Öğrencisi Olmak ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Ġlahiyat N.Ö. 2 1 SBBF Öğrencisi Olmak Ġlahiyat Fakültesi Çift Anadal Programı Uygulama Esaslarında belirtilen Bölüm Öğrencisi Olmak Not: Uygulama Esasları aģağıda belirtilmiģtir.

4 MÜHENDĠSLĠK ve MĠMARLIK FAKÜLTESĠ Bilgisayar Mühendisliği Çevre Mühendisliği 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Harita Mühendisliği 2 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği En erken 3. Yarıyıl, engeç 5. Yarıyıl baģvurabilir. - Genel not ortalamasının en az; 3. Yarıyıl baģında 3.2, 4. Yarıyıl baģında 3.0, 5. Yarıyıl baģında 2.8 olması gerekir. - Üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği ile Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri ve Biyoteknoloji bölümlerinden herhangi birinin öğrencisi olmak. Yönetmelik esaslarına göre; Üniversitemizin tüm fakültelerinden öğrenci kabul edilecektir. Yönetmelik esaslarına göre ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Bilgisayar Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, ġehir Bölge Planlama bölümlerinden birinde öğrenci olmak Yönetmelik esaslarına göre - Üniversitemizin Makina, ĠnĢaat, Elektrik- Elektronik, Çevre, Enerji Sistemleri, Mekatronik mühendislikleri veya Kimya, Fizik bölümleri öğrencisi olmak. N.E.Ü. ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ YANDAL PROGRAMI ESASLARI 1- N.E.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Yandal Programına kabul edilen öğrenciler, N.E.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi nin Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muafiyet baģlıklı 9- (1) maddesi/fıkrası kapsamında bulunmuyorsa, Yandal derslerinden Arapça olarak verilen dersleri alamazlar. 2- Ġlahiyat Fakültesi Yandal Programı dersleri, programa alınırken Ġlahiyat Fakültesinin üç bölümü (Temel Ġslam Bilimleri (1. Arap Dili ve Belâğatı Anabilim Dalı, 2. Hadis Anabilim Dalı, 3. Kelâm Anabilim Dalı, 4. Ġslam Hukuku Anabilim Dalı, 5. Ġslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, 6. Kur ân Okuma ve Kıraat Ġlmi Anabilim Dalı, 7. Tasavvuf Anabilim Dalı, 8. Tefsir Anabilim Dalı), Ġslam Tarihi ve Sanatları (1. Ġslam Tarihi Anabilim Dalı, 2. Türk Din Musikisi Anabilim Dalı, 3. Türk-Ġslam Edebiyatı Anabilim Dalı, 4. Türk-Ġslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı), Felsefe ve Din Bilimleri (1. Din Eğitimi Anabilim Dalı, 2. Din Felsefesi Anabilim Dalı, 3. Din Psikolojisi Anabilim Dalı, 4. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, 5. Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 6. Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, 7. Ġslam Felsefesi Anabilim Dalı, 8. Mantık Anabilim Dalı) esas alınarak bu bölümlerde bulunan Anabilim dallarının zorunlu olan derslerini temsil edecek ve yansıtacak ölçüde zorunlu dersler arasından 47 (kırkyedi) kredi olarak belirlenmiģtir. Ġlahiyat Fakültesi Ġlköğretim Din

5 Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Yandal Programına kabul edilen öğrenciler bölüm derslerinde 36 (otuzaltı) kredi almak zorundadır. 3- Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat ve Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi programı Yandal programlarına; Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri baģvurabilir. 5- Burada yer almayan hususlarda N.E.Ü. Yandal Programı Yönergesi esasları geçerlidir. ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ YAN DAL PROGRAMI DERSLERĠ 1. Sınıf 1. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Ġslam Tarihi I Zorunlu Sınıf 2. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Hadis Usulü ve Tarihi Zorunlu Ġslam Tarihi II Zorunlu Sınıf 1. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Ġslam Tarihi III Zorunlu Tesfsir I Zorunlu Sınıf 2. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Hadis II Zorunlu Tefsir II Zorunlu Kelam Tarihi Zorunlu Sınıf 1. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Tefsir III Zorunlu Ġslam Hukuk Usulü I Zorunlu Kelam Okulları Zorunlu Dinler Tarihi Zorunlu 2 0 2

6 3. Sınıf 2. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Ġslam Hukuk Usulü II Zorunlu Sistematik Kelam Zorunlu Ġslam Mezhepler Tarihi Zorunlu Dinler Tarihi Zorunlu Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi Zorunlu Sınıf 1. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Ġslam Hukuku I Zorunlu Sistematik Kelam II Zorunlu Ġslam Mezhepler Tarihi II Zorunlu Din Eğitimi Zorunlu Sınıf 2. Yarıyıl Sıra Dersin Adı Durumu Teori Uygulama Kredi 1 Ġslam Hukuku II Zorunlu Ġslam Ahlak Felsefesi Zorunlu Alınması gereken Derslerin 4 yıllık toplam kredisi: 47 ders saati/ kredidir. ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Yandal Programını seçen öğrenciler yönetmelikteki gerekli krediyi aģağıdaki Çevre Mühendisliği bölümü derslerinden seçip tamamlayarak baģarılı olmalıdırlar: KODU ADI T+U+L KREDĠ Genel Kimya Çevre Müh. GiriĢ Genel Kimya Çevre Kimyası Çevre Kimyası-1 Lab.(u) Çevre Mikrobiyolojisi (u) AkıĢkanlar Mekaniği Çevre Kimyası Çevre Kimyası -2 Lab. (u) Hidrolik

7 Çevre Ekonomisi Hidroloji Temel ĠĢlemler Temel ĠĢlemler-1 Lab.(u) , Su Temini Su Kalitesi ve Kontrolü Toprak Kirliliği ve Kontrolü Temel ĠĢlemler Temel ĠĢlemler-2 Lab. (u) , Atıksuların UzaklaĢtırılması Ġçme Suyu Arıtımı Su Temini ve Kanalizasyon YĠU (u) Katı Atıklar ve Kontrolü Atıksu Arıtımı Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Ġçme Suyu Arıtımı YĠU (u) Çevre Modellemesi Çevre Hukuku Mühendislikte Disiplinlerarası ÇalıĢmalar Hava Kirliliği ve Kontrolü , Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Atıksu Arıtımı YĠU (u) Çevresel Etki Değerlendirmesi Deniz Kirliliği ve Kontrolü Anaerobik Arıtım ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ Yandal Programını seçen öğrenciler aģağıdaki derslerden baģarılı olmalıdırlar: KODU ADI T+U+L KREDĠ AKTS Devre Teorisi , Katı Hal Elektroniği Devre Teorisi , Elektronik , Sinyaller ve Sistemler Elektrik Makineleri , Sayısal Elektronik , Kontrol Teorisi Elektrik Makineleri , Güç Elektroniği , PLC ler ve Otomasyon Uyg

8 HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI DERS TABLOSU Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Dersin Kredisi Yarıyılı Ölçme Bilgisi Ölçme Bilgisi Bilgisayar Destekli Harita Yapımı Kartografya ya GiriĢ Hatalar Bilgisi ve Ġstatistik Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları GNSS Tekniği ve Uygulamaları Fotogrametriye GiriĢ Kadastro Bilgisi Yol Bilgisi ve Uygulaması Fotogrametri Mühendislik Ölçmeleri Kentsel Alan Düzenlemesi ve Uygulaması Kentsel Alan Düzenlemesi ve Uygulaması METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMI DERS TABLOSU Yandal Programını seçen öğrenciler aģağıdaki derslerden baģarılı olmalıdırlar: Malzeme Bilimi Demir Çelik Malzemeler Cevher Hazırlama ve Hammadde Fiziksel Metalürji Kimyasal Metalürji Demir DıĢı Metaller ve AlaĢımları Metal Üretim ve ġekillendirme Seramik ve Seramik Ġmalat Süreçleri Statik ve Mukavemet Malzeme Bilimi Karakterizasyon Yöntemleri Polimerler Faz Diyagramları Isıl ve Yüzey ĠĢlemleri Malzemelerin Mekanik DavranıĢı Döküm ve Kaynak

9 METALÜRJĠ ve MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI 1. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Matematik AKEF Genel Fizik Yrd. Doç. Dr. Hakan Genel Kimya Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER Genel Laboratuvar 2x( Yrd. Doç. Dr. Tuba ) BAHTLI Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan Malzeme Mühendisliğine GiriĢ EKER Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI Türk Dili Ġngilizce Üniversite Hayatına GiriĢ TOPLAM Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI

10 2. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Matematik AKEF Genel Fizik AKEF Genel Kimya Genel Kimya - Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER 1 (DD) Cevher Hazırlama Yrd. Doç. Dr. Tuba ve Hammadde Mühendislikte Çizim ve Tasarım Türk Dili Ġngilizce Toplumsal Sorumluluk ve Sağlıklı YaĢam TOPLAM BAHTLI Yrd. Doç. Dr. Hakan Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER

11 3. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Termodinamik Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER Malzeme Bilimi Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI Statik ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Mukavemet Mühendislikte Çizim ve Tasarım Mühendislikte Çizim ve Tasarım -1 (DD) Yrd. Doç. Dr. Hakan Fiziksel Metalürji Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN Kimyasal Metalürji Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI Mesleki Ġngilizce - 1 TOPLAM Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN

12 4. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Termodinamik Termodinamik - Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER 1 (DD) Demir DıĢı Metaller ve Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN AlaĢımları Demir Çelik Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Hakan Malzeme Bilimi Yrd. Doç. Dr. Hakan Seramik ve Seramik Ġmalat Süreçleri Rapor Yazma ve Sunma Mesleki Ġngilizce Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN TOPLAM

13 5. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Yaz Stajı iģ günü 0 4 Yrd. Doç. Dr. Hakan Faz Diyagramları Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN Isı ve Enerji Transferleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanı Metal Üretim ve ġekillendirme Yrd. Doç. Dr. Hakan Karakterizasyon Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN Polimerler Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Elektrokimya Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER Refrakterler Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI TOPLAM

14 6. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Kompozit Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER Isıl ve Yüzey iģlemleri Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN Sır ve Cam Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI Malzemelerin Mekanik DavranıĢı Statik ve Mukavemet Yrd. Doç. Dr. Hakan Metalürji ve Malzeme Laboratuvarı -1 Teknik Seçmeli Ders -1 Teknik Seçmeli Ders - 2 4x(0+0+2 ) (DD) Yrd. Doç. Dr. Yasin Ramazan EKER Yrd. Doç. Dr. Tuba BAHTLI Yrd. Doç. Dr. HaĢan KOTAN Yrd. Doç. Dr. Hakan Teknik Seçmeli Dersler Pirometalürji Teknolojisi - TSD Hidrometalürji - TSD Elektrometalürji - TSD Mekanik Metalürji - TSD Tahribatsız Muayene - TSD Ġnce filmler - TSD Kırılma Mekaniği - TSD Endüstriyel Plastikler-TSD Çimento ve Beton - TSD TOPLAM

15 7. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADĠ T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Yaz Stajı iģ günü Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Döküm ve Kaynak Toz Metalürjisi Metalürji ve Malzeme Laboratuvarı - 2 4x(0+2+2) Metalürji ve Malzeme Laboratuva rı -1 (DD) Teknik Seçmeli Ders Teknik Seçmeli Ders Teknik Olmayan Seçmeli Ders Teknik Seçmeli Dersler Ġleri Teknoloji Seramikler-TSD Pigmentler - TSD Metalürji ve Nükleer Enerji - TSD Yenilebilir Enerji Sistemleri - TSD Optik/Manyetik/Fonik Malzemeler TSD Elektrik-Elektronik Malzemeleri TSD Teknik Camlar - TSD Çevre Koruma - TSD Teknik Olmayan Seçmeli Dersler AraĢtırmaya GiriĢ -TOSD GiriĢimcilik - TOSD TOPLAM

16 8. YARIYIL DERSĠN KODU DERSĠN ADI T+U+L KREDĠ AKTS ÖNġART ÖĞRETĠM ELEMANI Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bitirme Projesi Ġlk Dört Yarıyıl Tamamlan mıģ Olmalı Malzeme Seçimi ve Tasarımı Nanoteknolojiler Mühendislik Ekonomisi GiriĢimcilik Kültürü Teknik Seçmeli Ders Teknik Seçmeli Ders Teknik Olmayan Seçmeli Ders Teknik Seçmeli Dersler Biyomalzemeler- TSD Yapı Malzemeleri - TSD Otomotiv Malzemeleri - TSD Spor Malzemeleri - TSD Döküm Yöntemleri - TSD Yapısal Analiz- TSD Teknik Olmayan Seçmeli Dersler ĠĢ Hayatı ve Kalite Kontrol -TOSD ĠĢ Hukuku - TOSD TOPLAM

17 Öğretim Programı Hakkında Notlar: 1) Yaz Stajları 30 iģ günü olarak yapılacaktır. 2) Yaz stajı 1, 4. yarıyıldan hemen sonraki yaz yapılacak ve sonuç bilgisayar sistemine 5. yarıyıl baģında girilecektir. 3) Yaz stajı 2, 6. yarıyıldan hemen sonraki yaz yapılacak ve sonuç bilgisayar sistemine 7. yarıyıl baģında girilecektir. 4) Bitirme proje dersine girebilmek için ilk 4 yarıyılı tamamlamak Ģarttır. Toplam Kredi: 160 logjam AKTS: Eğitim-Öğretim Yılından Ġtibaren Geçerli Olacak Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Ders Programında Yapılacak DeğiĢiklikler Matematik 2 ve Genel Fizik 2 derslerinin ön Ģartları kaldırılmıģtır Malzeme Bilimi dersi 2. Yarıyıldan çıkartılmıģtır yerine Cevher Hazırlama dersi 2. Yarıyılda verilecektir Cevher Hazırlama dersi ve Demir Çelik Malzemeler dersleri 3. Yarıyıldan çıkartılmıģtır Malzeme Bilimi dersi 3. Yarıyılda verilecektir Malzeme Bilimi dersi Malzeme Bilimi-1 olarak adlandırılmıģtır. a Malzeme Bilimi dersini baģarıyla tamamlayan öğrenciler Malzeme Bilimi-2 dersinden muaf olacaklardır, b Malzeme Bilimi dersinden baģarısız olan öğrenciler Malzeme Bilimi-1 dersini alacaklardır Statik ve Mukavemet dersi 3. Yarıyılda verilecektir Demir Çelik Malzemeler dersi 4. Yarıyılda verilecektir.

18 Metalografi dersi müfredattan kaldırılmıģtır Metal Üretim ve ġekillendirme 4. Yarıyıldan kaldırılmıģtır yerine Malzeme Bilimi-2 dersi müfredata alınmıģtır Faz Diyagramları 5. Yarıyılda verilecektir Metal Üretim ve ġekillendirme 5. Yarıyılda verilecektir Kristallografi dersi müfredattan kaldırılmıģtır Faz Diyagramları 6. Yarıyıldan kaldırılmıģtır yerine Kompozit dersi 6. Yarıyılda verilecektir Endüstriyel Plastikler ve Çimento ve Beton dersleri TSD-2 teknik seçmeli dersler olarak 6. Yarıyılda müfredata alınmıģtır.

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN -2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ 2014-2015 KDEMİK YILI ÖĞRETİM PLNI (İKİNCİ ÖĞRETİM) HZIRLIK KTS Hazırlık 1. Yarıyıl 30 Hazırlık 2. Yarıyıl 30 TOPLM 60 2014-2015 KDEMİK

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) 19.03.2015 1 ATATÜRK MESLEKİ VE ANADOLU 19.03.2015 2 19.03.2015 3 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS Başvuru Tarihleri : 02.01.2014-15.01.2014 Sınav Tarihi

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2013-2015 2014 2014 Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

2013-2014 YGS-LYS nin Genel İlkeleri. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 1 2013-2014 -LYS nin Genel İlkeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı iki aşamalı olacaktır. (-LYS) Adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi ders grupları başarısı yerine, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (EK-1 28.04.2015 tarih ve 91-2 sayılı Enstitü Kurulu Karar ekidir 21.05.2015 tarih ve 447-6 Sayılı Senato kararı ile onaylanmıştır). SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ www.aydin.edu.tr Mesleki ve teknik lise öğrencileri için geçerlidir Öğrenci sınava girmek zorunda değil

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR)

2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR) 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR) 2015 YAZ OKULUNDA UYGULANACAK AKADEMĠK TAKVĠM Ders Kayıtları 22-25

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2012-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi 2 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) www.aydin.edu.tr YGS Nasıl Bir sınavdır? Yükseköğretime Geçiş Sınavı, orta öğretimi başarı ile

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı