ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ"

Transkript

1 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Erkek Teknik Öğretim Genel müdürlüğü ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ANKARA 1996

2

3 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇĠZELGESĠ DERS KATAGORĠLERĠ DERSLER IX. SINIF X. SINIF XI. SINIF ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERĠ Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Fizik Kimya Yabancı Dil Beden Eğitimi T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Milli Güvenlik Bilgisi Felsefe TOPLAM BÖLÜM DERSLERĠ TEORĠK Matematik Fizik Teknik Resim Ölçme Bilgisi ve Kontrol Meslek Resim Makine Elamanları Malzeme Bilgisi Elektrik Bilgisi Bilgisayara GiriĢ Hidrolik-Pnömatik Mekanik CNC Teknik UYGULAMALI Meslek Teknolojisi Atölye(*) TOPLAM BÖLÜM SEÇMELĠ DERSLERĠ SEÇMELĠ DERSLER GENEL TOPLAM REHBERLĠK (*) Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca yıl sonu baģarı ortalaması ile baģarılı sayılmayacak meslek dersini ifade eder.

4 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ AÇIKLAMALAR 1- Ortak Genel Kültür Dersleri ve Bölüm Derslerinin her birinin alınması zorunludur 2- Her Öğrenci Haftalık ders çizelgesinde belirtilen Bölüm Seçmeli Dersleri ve Seçmeli Ders saatleri sayısı kadar seçmeli ders seçmek zorunda. 3- Okul müdürlüğü yeter sayıda öğrencin in, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması halinde; arıcılık, halıcılık, çinicilik, oymacılık gibi kiģileri giriģimcilik ve üretimciliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun seçmeli dersleri de öğretim kapsamına alabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı da zümre öğretmenleri tarafından hazırlanır ve Ġl Milli Eğitim Müdürü nün onayı ile uygulamaya konur. Hazırlanan öğretim programının bir örneği Bakanlığa gönderilir. 4- Seçmeli derslerin seçiminde varsa o derse ait diğer programların s ıra takip etmesi ve önceden alınması gereken derslerin göz önünde bulundurulması uygun olacaktır. 5- Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı Dersi ile bölümlerin Haftalık Ders Çizelgesinde her sınıf için belirlenen meslek derslerinden baģarılı olmadıkça, yıl sonu baģarı ortalaması ile baģarılı sayılmazlar ve baģarmadıkça mezun olamazlar. SEÇMELĠ DERSLER Yıl/Saat BÖLÜM SEÇMELĠ DERSLER Yıl/Saat Geometri 2 ĠĢletme Bilgisi 2 Türk Dili 2 ĠĢ Güvenliği 1 Çevre ve Ġnsan 2 GiriĢimcilik 1 Trafik Bilgisi 2 Organizasyon ve ĠĢ Etüdü 2 Psikoloji 2 Standardizasyon ve Kalite 2 Spor 2 Ġnsan ĠliĢkileri 1 Mantık 2 Bilgisayar 2 Müzik 2 Resim 2 Demokrasi ve Ġnsan Hakları 1 AraĢtırma Teknikleri 1

5 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI GĠRĠġ: Günümüzde,ülkelerin geliģmiģliği ve insanların yaģam seviyelerinin yükselmesi o ülkelerin sanayi ve endüstriyel yönden ilerlemesiyle mümkün olmaktadır. Ülkeler arasında sınırların kalkması ve iletiģimin kolaylaģması üretilen malların diğer ülkelerde müģteri ve yer bulmasını kolaylaģtırmaktadır.dünyamızda doğal kaynaklar sınırlı kalmakta,bu kaynakları en verimli Ģekilde değerlendiren ülkenin insanları geliģmiģliği yakalamaktadır. Bizim de;doğal kaynaklarımızı yararlı bir Ģekilde değerlendirme miz ve diğer ülkelerle teknolojik alanlarda rekabet edebilmemiz,endüstriyel alanlarda iyi yetiģmiģ insanlarımızla mümkün olacaktır. Bugün bir malın üretilmesi tek baģına bir anlam ifade etmemektedir.çünkü o üretimin dünya alanında Pazar bulabilmesi için h em kalite yönünden,hem fiyat yönünden dünya standartlarının üzerinde olmalıdır. Bizlerde öğrencilerimizi,geleceğe hazırlarken bu hususları göz önüne alıp,çalıģmalarımızı o yönde yapmalıyız. Ülkesi için çalıģan yetiģmiģ ve her yönden geliģmiģ insanların bulunduğu bir toplumun geri kalması mümkün değildir. ĠĢte tesviyecilik mesleği de metaller üzerinden talaģ kaldırıp onları istenilen biçim,ölçü ve Ģekle getirmektir.bu iģlevini yerine getirirken de el tesviyesi,vargelcilik,tornacılık,frezecilik,taģlamacıl ık,alet bilemecilik konularında öğrencilerimizi yetiģtirmektedir. Teknolojinin her gün bir adım daha ileri gittiği günümüzde bizim yerimizde kalmamız düģünülemez.biz de dünyada layık olduğumuz yeri almak istiyorsak;hem bedenen hem de fikren çalıģmalıyız. GeliĢen teknolojiyi günü gününe takip ettiğimiz gibi bu çalıģmalarda öne geçmeliyiz. Bu konuda biz eğitimcilere büyük görevler düģmektedir.bizlere emanet edilen bu gençlerimizi geleceğe hazırlarken onların programlar doğrultusunda en iyi Ģekilde yetiģtirilmelerine çalıģmalıyız.onlara çalıģkan,üretici,araģtırmacı,yurdunu seven,tasarrufa önem veren bir kiģilik kazandırmalıyız. Ayrıca;kendimizde geliģen teknolojiye uyum sağlamalı ve takip etmeliyiz.zira ülkemizin kalkınmasında bizlere büyük görevler düģmekte dir.

6 GENEL AMAÇLAR ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ TEKNĠK RESĠM DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI IX.SINIF Bu dersteki eğitim ve öğretim faaliyetlerini baģarı ile tamamlayan her öğrenci : 1- Teknik resmin endüstriyel alanlardaki yeri ve önemini kavrar 2- Teknik resim çiziminde kullanılan aletleri tekniğine uygun olarak kullanır 3- Resim çizimlerinde kullanılan standart resim kağıtlarını sıralar 4- Teknik resim çiziminde büyültme ve küçültme ölçeği kullanarak uygulama yapar 5- Standart yazı ve rakamları çizimlerde kullanır 6- Çizgi ve çeģitlerini resim çizimlerinde uygular 7- ÇeĢitli geometrik parçaların resimlerini çizer 8- ĠzdüĢümle ilgili temel ilkeleri kullanarak resimleri çizer 9- Atölye çalıģmalarında karıģılacakları parçaların görünüģlerini görünüģ çıkarma ilkelerine uygun olarak çizer 10- Perspektiflerin resimleri endüstride benimsenen standartlara uygun olarak çizer 11- ÇeĢitli parçaların kesit resimlerini çizerek kesit resmini analiz eder 12- Çizdiği resimleri ölçülendirme kurallarına uygun olarak ölçülendirir 13- Yüzey iģleme iģaretlerini standartlarına göre resim üzerinde gösterir 14- Toleransları resim üzerinde gösterir 15- Makine konstrüksiyonu ile ilgili temel çizimleri yapar DERSĠN UYGULAMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 1- Ünitelere ayrılacak süreler zümre öğretmenleri tarafından belirlenecektir 2- Ders kitabı bulunmadığı durumlarda öğretmen bilgi yapraklarını çoğaltarak öğrencilerin istifadesine sunmalıdır 3- Dersin daha iyi kavranması için daha çok modellerle çizim yaptırılmasına gayret edilmelidir. 4- Levha çizimine geçmeden önce,öğretmen gerekli açıklama ve ön bilgiyi vermelidir 5- Her konu ile ilgili en az bir çizim yaptırılmalıdır 6- Öğrencilerin çizilen resmi okuma ve yorumlama yönlerinin geliģtirilmesine gayret edilmelidir 7- Çizimlerde meslek resim dersine kaynaklık edecek konuların iģlenmesine ağırlık verilmelidir 8- Çizimlerde verilen örnekler mesleğe yönelik olmalıdır 9- Öğrencilere çizim için birer çizim dosyası tutturulmalı ve çizim hatalarının neler olduğu levha üzerinde gösterilmelidir 10- Ortak genel hatalar derste açıklanmalıdır 11- Öğrencilerin hataları hata takip çizelgesine iģletilmeli ve izlenmelidir 12- Defter kroki çalıģmaları ile dosya düzenlemeleri değerlendirilmelidir 13- Sınıflar ve gruplar arasında daima beraberlik sağlanmalıdır 14- Uygulamalı konularla ilgili genel bilgi için önceden hazırlanmıģ bilgi yaprakları,ders kitapları ve yardımcı ders kitaplarından yararlanılmalıdır 15- Problemler ve çizim uygulama zamanı önceden öğrencilere belirtilmelidir,belirtilen sürenin iyi değerlendirilerek uygulamanın zamanında tamamlanmasına özen gösterilmelidir

7 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ TEKNĠK RESĠM DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX. SINIF ÜNĠTELER I- TEKNĠK RESMĠN ÖNEMĠ II- TEKNĠK RESĠM ALETLERĠ III- RESĠM KAĞITLARI IV- ÖLÇEKLER V- YAZI VE RAKAMLAR VI- ÇĠZGĠ VE ÇEġĠTLERĠ VII- GEOMETRĠK ÇĠZĠMLER VIII- ĠZDÜġÜM IX- GÖRÜNÜġ ÇIKARMA X- PERSPEKTĠFLER XI- KESĠT ALMA XII- ÖLÇÜLENDĠRME XIII- YÜZEY ĠġLEME ĠġARETLERĠ XIV- TOLERANSLAR ÜNĠTE NO: I- TEKNĠK RESMĠN ÖNEMĠ A- Teknik resmin tanımı

8 B- Teknik resmin meslek resimle ilgisi C- Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi 1- Teknik bir haberleģme dili olarak teknik resim 2- Endüstriyel teknik resmin önemi 3- Standart dizaynda teknik resim ÜNĠTE NO: II- TEKNĠK RESĠM ALETLERĠ A- Resim aletlerinin çeģitleri 1- KurĢun kalem ve çeģitleri 2- Silgi ve çeģitleri 3- Cetveller a- Düz cetvel b- Duble desimetre c- T cetveli 4- Gönyeler a- 45 gönye b- 60 gönye 5- Pergel takımları B. Resim aletlerinin kullanılması ve bakımı ÜNĠTE NO: III- RESĠM KAĞITLARI A- Resim kağıdı çeģitleri 1- Düz beyaz resim kağıdı 2- Eskiz kağıdı 3- Aydınger kağıdı 4- Ozalit kağıtları B- Resim kağıtları (A5-A4-A3-A2-A1-A0) C- Yazı alanı ( antetler ) ÜNĠTE NO: IV- ÖLÇEKLER A- Tanımı ve önemi B- Ölçek çeģitleri 1- Gerçek ölçek 1:1 2- Küçültme ölçeği 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 vb. 3- Büyültme ölçeği 2:1, 5:1, 10:1 ÜNĠTE NO: V- YAZI VE RAKAMLAR A- Yazılar 1- Standart biçimleri 2- Ölçüleri 3- ÇeĢitleri a- Dik yazı b- Eğik yazı B- Rakamlar 1- Standart biçimleri 2- Dik ve eğik a- Romen rakamları b- Latin rakamları ÜNĠTE NO: VI- ÇĠZGĠ VE ÇEġĠTLER A. Çizginin çizimdeki önemi B. Çizgi ölçüleri C. Çizgi çeģitleri ve kullanıldığı yerler 1- Sürekli kalın çizgi 2- Sürekli ince çizgi 3- Kesik orta cizgi 4- Noktalı kesik, ince çizgi 5- Noktalı kesik, ince, uçları kalın çizgi

9 hhh 6- Noktalı kesik, kalın çizgi ÜNĠTE NO: VII- GEOMETRĠK ÇĠZĠMLER A- Çemberlerin 3, 4, 5, 6 ya bölünmesi B- Çokgenlerin çizimi 1- Üçgen 2- Dörtgen 3- BeĢgen 4- Altıgen C- ÇeĢitli çember yaylardan ve doğru çizgilerden oluģan saç parçaların çizimi ÜNĠTE NO: VIII- ĠZDÜġÜM A- Ġz düģümün genel tanımı 1- Merkezi (konik) izdüģüm 2- Paralel izdüģüm a- Eğik izdüģüm b- Dik izdüģüm B- Ġz düģüm düzlemlerinin tanımı ve çeģitleri 1- Yatay düzlem 2- DüĢey düzlem 3- Yanal düzlem C- GörünüĢ tanımı ve çeģitleri 1- Ön görünüģ 2- Üst görünüģ 3- Yan görünüģ 4- Diğer görünüģler a- Sağ yan görünüģ b- Alttan görünüģ c- Arkadan görünüģ D- Nokta, doğru parçası ve düzlemlerin izdüģümlerinin çizimi E- Doğru parçalarının ve düzlemlerin gerçek büyüklüklerini bulma metotları 1- Yardımcı izdüģüm metodu 2- Döndürme metodu 3- Yatırma metodu ÜNĠTE NO: IX- GÖRÜNÜġ ÇIKARTMA A- GörünüĢ çıkartma için 1- Parça konumu tespiti 2- GörünüĢ çeģitleri ve sayısı tespiti 3- Ölçek tespiti B- Tek görünüģle ifade edilen parçaların çizimi C- Kare ve silindirik parçaların 0(çap) ve (kare) iģareti yardımıyla tek görünüģle ifadesinin açıklanması, çizimi D- Ġki ve üç görünüģlü parçaların çizimi. E- Ġki görünüģe göre üçüncü görünüģleri ortak olabilen parçaların ortak görünüģlerini çıkarma ve çizimi F- Perspektif resimlerden görünüģ çıkarma G- Noksan verilmiģ görünüģü çıkarma H- Yardımcı görünüģlere ihtiyaç duyulan uygun parçaların seçimi ÜNĠTE NO: X- PERSPEKTĠFLER A- Perspektiflerin tanımı ve çeģitleri 1- Aksonometrik perspektif a- Ġzometrik perspektif b- Dimetrik perspektif c- Trimetrik perspektif

10 2-Eğik perspektif 3- Konik perspektif B- Basit geometrik cisimlerin izometrik, dimetrik ve eğik perspektiflerinin çizimi ÜNĠTE NO: XI- KESĠT ALMA A- Kesit alma tanımı, önemi ve çeģitleri 1- Tam kesit 2- Yarım kesit 3- Bölgesel ( Kısmi ) kesit 4- Kademeli, kesit 5- DöndürülmüĢ kesit B- Kesit yüzeylerinin taranması 1- Tarama çizgileri 2- Tarama açıları 3- Tarama yönleri C- Kesitlerle ilgili çizimlerin uygulanması ÜNĠTE NO: XII- ÖLÇÜLENDĠRME A- Ölçülendirmenin gereği ve önemi B- Ölçülendirme kuralları C- Ölçülendirme elemanları 1- Ölçü sınır çizgisi 2- Ölçü çizgisi 3- Ölçü okları biçimi ölçüsü 4- Ölçü rakamları D- Ölçülerin resim üzerine dağılıģı E- Resimlere gerekli ve yeterli miktarda ölçü verme, gereksiz ölçü vermekten kaçınmanın önemi F- Ölçülendirme uygulaması yapma ÜNĠTE NO: XIII- YÜZEY ĠġLEME ĠġARETLERĠ A- Yüzey iģleme iģaretlerinin tanımı ve önemi B- TalaĢ kaldırılmayan ve kaldırılan yüzeylerin kalitelerinde kullanılan iģaretlerinin açıklanması. C- Pürüzlülük tanımı 1- Pürüzlülüğün sınıflandırılması 2- Pürüzlülük değerleri D- Yüzey iģleme yönlerinin gösterilmesi E- Yüzey iģleme iģaretlerinin resimler üzerinde gösterilmesi F- Özel iģlem görmüģ yüzeylerin resimlerde gösterilmesi ÜNĠTE NO: XIV- TOLERANSLAR A- Toleransın tanımı ve önemi B- Tolerans gerektiren sebepler 1- Yapımda makine ve avadanlık hataları 2- Ölçü aleti hataları 3- Isı ve ıģık hataları 4- KiĢisel hatalar C- Genel kavramların tanımı 1- Anma ölçüsü 2- Sınır ölçüsü 3- Tolerans ve iģleme toleransı 4- Tolerans sembollerinin tanımı D- Tolerans çizelgelerinin okunması E- Toleransların resimlerde gösterilmesi

11 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ ÖLÇME BĠLGĠSĠ VE KONTROL DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX.SINIF GENEL AMAÇLAR Bu dersteki eğitim ve öğretim faaliyetlerini baģarıyla tamamlayan her öğrenci 1- Fiziksel büyüklükler ve ölçü birimlerini kavrar 2- Ölçmenin önemini ve ölçme çeģitlerini açıklar 3- Uzunluk ölçü sistemlerini birbirlerine çevirir 4- Meslekle ilgili ölçü taģıma aletlerini teknolojik kurallara uygun olarak kullanır

12 5- Sürmeli kumpaslarla iģ parçalarının ölçülerini okur 6- Mikrometrelerle iģ parçalarının ölçü kontrollerini yapar 7- Ölçme ve kontrol aletlerini endüstride benimsenen Ģekli ile kullanır 8- Ġbreli ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak hassas iģleri sonuçlandırır 9- Düzlem yüzeylerin optik metotlarla kontrolünde kullandığı aletlerin bakımının önemini kavrar 10- Yaptığı iģlere uygun mastarları seçer 11- Pleytler ve su düzeçlerini sınıflandırır 12- Sertlik ölçme metotlarını malzeme muayenesinde uygular 13- DeğiĢik sıcaklık ölçüm metotlarını bilir 14- Elektriksel ölçme cihazlarını amacına uygun olarak kavrar 15- Kaynak dikiģlerinin kontrolünü kaynak makinelerinde ölçer 16- Endüstride kullanılan aletlerle basınçların kontrolü ve ölçülmesini kavrar 17- Endüstrideki önemine göre kalite kontrol yöntemlerini bilir DERSĠN UYGULANMASIYLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 1- Konuların iģlenmesinde büyütülmüģ model ölçme ve kontrol aletlerinden yararlanılacaktır 2- Ölçme ve kontrol aletleri temin edilmemesi halinde Ģema,resim ve asetat vb. araçlardan yararlanılacaktır. 3- Konular iģlendikten sonra,konu ile ilgili ölçme ve kontrol aletleri öğrencilere dağıtılacak ve uygulama yapmaları sağlanacaktır 4- Öğrencilerin ölçme ve kontrol aletlerinden aldıkları ölçüler,öğretmenler tarafından kontrol edilerek konuların daha iyi kavratılmasına çalıģılacaktır 5- Bu derste öğretilen bilgi ve beceriler atölye ve teknoloji dersinde de pekiģtirilerek öğrencilerin,ölçü aletlerini doğru ve çabuk kullanabilmeleri sağlanacaktır 6- Ünitelerin iģlenmesinde ayrılacak süreler eğitim ortamları da göz önünde bulundurularak ders öğretmenleri tarafından belirlenecektir 7- Öğrencilerin kullanacakları araç gereç,makine vb. eğitim araçları ve yaptıkları deneyler hakkında önce teknolojik bilgiler ve iģ güvenliği ile ilgili hususlar açıklanmalıdır 8- Öğrencilere,yeni sistemleri öğrenmeleri için katalog, broģür, el kitabı gibi teknik yayınları takip etme ve kullanma alıģkanlıkları kazandırılmalıdır 9- Okul eğitim ortamları ve çevre özellikleri de dikkate alınarak üniteler arasında yer değiģikliği yapılabilir 10- Ders kitabı bulunmadığı durumlarda öğretmen bilgi yapraklarını ve ders notlarını çoğaltarak öğrencilerin istifadesine sunmalıdır. 11- Konular bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alınmalı ve özellikle uygulamalarda geçmiģ konularla ilgili ön hatırlatmalar yapılmalıdır ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ ÖLÇME BĠLGĠSĠ VE KONTROL DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX.SINIF ÜNĠTELER I- FĠZĠKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜ BĠRĠMLERĠ II- ÖLÇME VE KONTROL

13 III- UZUNLUĞUN ÖLÇÜLMESĠ IV- UZUNLUK ÖLÇÜ ALETLERĠ V- SÜRMELĠ KUMPASLAR VI- MĠKROMETRELER VII- ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ VIII- ĠBRELĠ ÖLÇME KONTROL ALETLERĠ IX- YÜZEY KONTROL ALETLERĠ X- DÜZLEM YÜZEYLERĠN OPTĠK METOTLARLA KONTROLÜ XI- MASTARLAR XII- PLEYTLER VE SU DÜZEÇLERĠ XIII- SERTLĠK VE SERTLĠK ÖLÇME METOTLARI XIV- SICAKLIK ÖLÇÜMLERĠ XV- ELEKTRĠKSEL ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ XVI- KAYNAK DĠKĠġLERĠNĠN KONTROLÜ VE KAYNAK MAKĠNELERĠNDE ÖLÇME XVII- BASINÇLARIN KONTROLÜ VE ÖLÇÜLMESĠ XVIII- KALĠTE KONTROL ÜNĠTE NO: I- FĠZĠKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜ BĠRĠMLERĠ A- Ölçü birimleri 1- Temel birimler 2- DönüĢtürülmüĢ birimler B- Ölçü birimlerinin kısımlara ayrılması 1- Uzunluk 2- Alan 3- Hacim 4- Kütle 5- Açı 6- Zaman bakımından C- Bir ölçü biriminin askatları ve üs katları ÜNĠTE NO: II- ÖLÇME VE KONTROL

14 A- Ölçmenin tanımı ve önemi B- Ölçme çeģitleri 1- Direkt (doğrudan) ölçme 2- Endirek (dolaylı) ölçme 3- Mutlak ölçme C- Kontrolün tanımı ve önemi 1- Kontrol türleri 2- Ölçme 3- Mastarlama D- Ölçme kontrolü etkileyen faktörler 1- Ölçme ve kontrol aletlerinin yapılıģ hassasiyetleri 2- Ölçme ve kontrol iģleminin yapıldığı ortamın ısısı 3- Ölçme ve kontrolü yapan kiģi 4- ĠĢin hassasiyeti 5- Ölçme ve kontrol hataları 6- Ölçme ve kontrol yapılacak iģ parçasının fiziksel özelliği 7- Ölçme ve kontrol yapılan yerin ıģık durumu ÜNĠTE NO: III- UZUNLUĞUN ÖLÇÜLMESĠ A- Uzunluğun ölçülmesinin makinecilikteki yeri B- Uzunluk ölçü sistemleri 1- Metrik ölçü sistemleri 2- Ġnç ölçü sistemleri C- Ġki sistemdeki uzunluk ölçülerinin birbirine dönüģtürülmesi ÜNĠTE NO: IV- UZUNLUK ÖLÇÜ ALETLERĠ A-Ölçü taģıma aletleri 1-DıĢ çap kumpasları 2-Ġç çap kumpasları 3-Pergeller B-Bölüntülü ölçü aletleri 1-Çelik cetveller 2-ġerit metreler 3-Katlamalı metreler 4-Çekme ölçü cetveli 5-Çelik cetvellerin kullanım ve bakımı ÜNĠTE NO: V-SÜRMELĠ KUMPASLAR A- Sürmeli kumpasların tanıtılması ve sınıflandırılması B- Metrik ölçü sistemine göre kumpaslar 1-1/10 verniyer bölüntülü kumpaslar 2-1/20 verniyer bölüntülü kumpaslar 3-1/50 verniyer bölüntülü kumpaslar C-Ġnç ölçü sistemine göre yapılan kumpaslar 1-1/32 verniyer bölüntülü kumpaslar 2-1/64 verniyer bölüntülü kumpaslar 3-1/128 verniyer bölüntülü kumpaslar 4-1/1000 verniyer bölüntülü kumpaslar D-Kullanma alanlarına göre kumpaslar 1- DıĢ çap kumpasları 2- Ġç çap kumpasları 3- Derinlik kumpasları

15 4- Modül kumpasları E-Kumpasların kullanılmaları F-Kumpaslarda yapılan ölçme hataları G-Kumpasların bakım ve korunmaları ÜNĠTE NO: VI- MĠKROMETRELER A- Mikrometrelerin tanıtılması 1- Mikrometrelerin yapısı ve çalıģma prensibi 2- Mikrometrelerin kullanıldığı yerler 3- Mikrometrelerde ölçme alanı 4- Mikrometrelerde ölçme baskısı 5- Mikrometrelerin okunması 6- Mikrometrenin kontrolü ve ayarı B- Mikrometre çeģitleri 1- Ölçü sistemlerine göre mikrometreler a- Metrik mikrometreler aa- 0,01 mm ( hassasiyetinde ) ab- 0,001 mm ( hassasiyetinde ) b- Ġnç mikrometreler ba- 0,001 (hassasiyetinde ) bb- 0,0001 (hassasiyetinde ) 2- Kullanma alanlarına göre mikrometreler a- DıĢ çap mikrometreleri b- Ġç çap mikrometreleri c- Derinlik mikrometreleri d- Vida mikrometreleri e- Özel mikrometreler ÜNĠTE NO : VII- ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ A- Johnson mastarları 1- Tanıtılması 2- Kullanıldığı yerler 3- Kullanım ve bakımı B-Sınır mastarları 1- Tanımı ve çeģitleri a- Tampon mastarları b-çatal mastarlar c-vida mastarlar 2- Kullanıldığı yerler 3- Kullanılması ve bakımı C-Pnomatik ölçme ve kontrol aletleri 1- Tanımı 2- Kullanıldığı yerler 3- Kullanılması ve bakımı ÜNĠTE NO:VIII- ĠBRELĠ ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ A-Komparatörler 1- Komparatörün tanıtılması 2- Komparatörün özellikleri 3- Komparatörün kullanılması ve çalıģma prensibi 4- Komparatör çeģitleri a- 0,01 mm hassasiyetindeki komparatör b- 0,001 mm hassasiyetindeki komparatör

16 c- 0,0001 mm hassasiyetindeki komparatör B-Passametreler 1- Tanıtılması 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi 3- Bakımı C-Passimetreler 1- Tanıtılması 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi 3- Bakımı D-Endikatörler 1- Tanıtılması 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi 3- Bakımı ÜNĠTE NO : IX- YÜZEY KONTROL ALETLERĠ A-Gönyeler 1- Tanımı 2- ÇeĢitleri a- Kıl gönyeler b- Sabit ve uyarlı gönyeler c- Basit bölüntülü ve ayarlı gönyeler d- Üniversal açı gönyeleri da- 2 hassasiyetli gönyeler db- 5 hassasiyetli gönyeler e- Optik açı gönyeleri f- Saatli açı gönyeleri B-Sinüs cetvelleri 1- Sinüs cetvel teorisi 2- Sinüs cetvelinin kullanılması ÜNĠTE NO: X- DÜZLEM YÜZEYLERĠN OPTĠK METOTLARLA KONTROLÜ A-Paralel yüzlü camlar 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı B-Optik büyüteçler 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı C-TaĢınabilir optik mastarlı ölçü mikroskobu 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı D-Takım mikroskobu 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı E-Optik komparatörler 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı F-Yüzeylerin pürüzlülük kontrolü 1- Tanımı 2- Profilometre ÜNĠTE NO: XI- MASTARLAR A-Mastarların tanımı ve önemi B-Mastar çeģitleri

17 1- Prizmatik mastarlar 2- Silindirik mastarlar 3- Konik mastarlar C- Kalem ve vida mastarları 1- Vida tarakları 2- Özel kalınlık mastarları ( sentiller) 3- Profil mastarları (yarıçap,iç ve dıģ çap) D-Mastarların bakımı ÜNĠTE NO: XII- PLEYTLER VE SU DÜZEÇLERĠ A-Pleytler 1- Pleytlerin tanımı ve endüstrideki yeri 2- Pleytlerin yapıldığı maddelere göre sınıflandırılması a- Fon pleytler b- Mermer,granit vb. pleytler B-Pleytlerin kullanıldığı yerlere göre sınıflandırılması 1- Markacı pleytler 2- Doğrultma pleytler C-Su düzeçleri 1- Tanımı ve endüstrideki önemi 2- Su düzeçlerinin kullanılması 3- Su düzeçlerinin kontrolü ve bakımı ÜNĠTE NO: XIII- SERTLĠK VE SERTLĠK ÖLÇME METOTLARI A-Sertlik ölçmenin gereği ve endüstrideki yeri B-Sertlik ölçme metotları 1- Brinell sertlik ölçme metodu 2- Vickers sertlik ölçme metodu 3- Schore Sclereskop metodu ( dinamik sertlik ölçme) ÜNĠTE NO: XIV- SICAKLIK ÖLÇÜMLERĠ A-Isı ve sıcaklık 1- Tanımı 2- Isı ve sıcaklık birimleri B-Sıcaklık ölçme aletleri 1- Isı elektriksel pirometreler 2- Isınma pirometreleri 3- Optik pirometreler C-Pratik sıcaklık ölçme aletleri 1- Sıcaklık konileri 2- Sıcaklık ölçme boyaları ÜNĠTE NO: XV- ELEKTRĠKSEL ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ A-Tanımı ve çeģitleri 1- Voltmetre 2- Ampermetre 3- Multimetre B-Ölçmenin yapılması 1- Direnç ölçme 2- Akım Ģiddetini ölçme 3- Gerilim ölçme

18 ÜNĠTE NO: XVI- KAYNAK DĠKĠġLERĠNĠN KONTROLÜ VE KAYNAK MAKĠNELERĠNDE ÖLÇME A-Kaynak dikiģleri 1- Kaynak dikiģlerin kontrolü ve önemi 2- Kaynak hataları 3- Kaynak kontrol metotları B-Tahribatlı kaynak kontrolü C-Tahribatsız kaynak kontrolü D-Kaynak makinelerinde ölçme 1- Kaynak makineleri 2- Kaynak makinelerinde akım Ģiddeti ve gerilim 3- Kaynak akım çeģitleri ÜNĠTE NO: XVII- BASINÇLARIN KONTROLÜ VE ÖLÇÜLMESĠ A-Manometre 1- Tanımı 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi B-Regülatör 1- Tanımı 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi C-Emniyet aygıtları 1- Güvenlik tedbirleri 2- Alarm düdükleri 3- Su göstergesi 4- Ergiyen tapalar ÜNĠTE NO: XVIII- KALĠTE KONTROL A-Kalite kontrolün tanımı ve endüstrideki önemi B-Kalite kontrol için muayene 1- Eleme 2- Grup grup muayene 3- ĠĢleme muayenesi C-Güvenirlik testi D-Ġstatistiksel kalite kontrol

19 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX. SINIF GENEL AMAÇLAR Bu dersteki eğitim ve öğretim faaliyetlerini baģarı ile tamamlayan her öğrenci: 1- Tesviyecilik mesleği ile ilgili alıģkanlıklar geliģtirir. 2- Temel tesviyecilik iģlemlerini kavrar. 3- ĠĢ kazaları ve güvenlik önlemlerini bilir. 4- Ölçme ve kontrol aletlerini okur. 5- El tesviyeciliği ile ilgili temel iģlemleri teknolojik kurallara uygun olarak kavrar. 6- Vargel tezgahının temel iģlemlerini kavrar. 7- Vargel tezgahında güvenli çalıģma tedbirlerini bilir. 8- Torna tezgahında teknolojik kurallara uygun olarak çeģitli tornalama iģlemlerini kavrar. 9- Torna tezgahında güvenli çalıģma kurallarını bilir. 10- Freze tezgahında teknolojik kurallara uygun olarak çeģitli frezeleme iģlemlerini kavrar. 11- Frezenin tezgahında güvenli çalıģmanın kurallarını bilir. DERSĠN UYGULANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 1- Dersin yürütülmesinde uygun ders araçları,makine ve aparatlarından yararlanılacaktır.

20 2- Öğrencilerin yeni sistemleri öğrenmeleri için katalog,broģür,el kitabı gib teknik yayınları takip etme ve kullanma alıģkanlığı kazandırılmalıdır. 3- Ünitelerin iģlenmesinde ayrılacak süreler okul eğitim ortamlarında göz önünde bulundurulacak bölüm öğretmenleri tarafından belirlenecektir. 4- Dersler iģlenirken her türlü eğitim aracından mümkün olduğu kadar faydalanılmalı ve bu yolla öğrenmenin daha kolay ve kalıcı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 5- Dersin iģlenmesinde verilecek örnekler uygulamaya yönelik ve konu ile ilgili olmasına dikkat edilmelidir. 6- Konular bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmalı ve özellikle uygulamalarda geçmiģ konularla ilgili ön hatırlatmalar yapılmalıdır. 7- Konunun özelliğine göre dersin anlatılıģı gösteri yoluyla yapılmalıdır. 8- ÇalıĢmalarda zaman,araç-gereç ve malzemeyi ekonomik olarak kullanmanın teknolojik kurallara uygun olarak çalıģmanın ekonomiye olan katkıları öğrenciye her fırsatta açıklanmalıdır. 9- Okul eğitim ve çevre ortamları dikkate alınarak üniteler arasında yer değiģikliği yapılabilir. 10- Konuların anlatımında aģırı teori ve ispattan kaçınılmalıdır. 11- Öğrencilerin kullanacakları araç-gereç,makine vb. eğitim araçları ve yaptıkları deneyler hakkında önce teknolojik bilgiler ve iģ güvenliği ile ilgili hususlar açıklanmalıdır. ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX.SINIF ÜNĠTELER : TESVĠYECĠLĠK I- TESVĠYECĠLĠK VE EĞELEME ĠġLEMLERĠ II- Ġġ KAZALARI VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ III- MARKALAMA IV- KESME V- DELME VE RAYBALAMA VI- PERÇĠNLEME VII- VĠDALAR,KLAVUZ VE PAFTA ÇEKMEK VIII- RASPALAMAK IX- LEHĠMLEME

21 VARGELCĠLĠK X- VARGELĠN TANIMI VE ÇALIġTIRILMASI XI- VARGELĠN BAKIMI XII- VARGELDE GÜVENLĠ ÇALIġMA XIII- VARGEL KALEMLERĠ XIV- ĠġLERĠN BAĞLANMASI XV- KURS VE HIZ AYARI XVI- YATAY DÜġEY VE EĞĠK YÜZEYLERĠN ĠġLENMESĠ XVII- KANALLARIN ĠġLENMESĠ TORNACILIK XVIII- TORNA VE ÖZELLĠKLERĠ XIX- TORNADA GÜVENLĠ ÇALIġMA XX- TORNANIN BAKIMI XXI- TORNADA ÖLÇME KONTROL XXII- TORNA KALEMLERĠ XXIII- KESME HIZI VE ĠLERLEME XXIV- KESME YAĞLARI XXV- ALIN VE BOYUNA TORNALAMA XXVI- PUNTA DELĠĞĠ AÇMA VE DELME XXVII- KADEMELĠ TORNALAMA XXVIII- KONĠK TORNALAM XXIX- TIRTIL ÇEKME FREZECĠLĠK XXX- FREZE VE ÖZELLĠKLERĠ XXXI- FREZEDE GÜVENLĠ ÇALIġMA XXXII- FREZENĠN BAKIMI XXXIII- KESME HIZI VE ĠLERLEME XXXIV- FREZE ÇAKILARI XXXV- ĠġLERĠN BAĞLANMASI XXXVI- YATAY,DÜġEY EĞĠK YÜZEYLERĠN FREZELENMESĠ XXXVII- KANALLARIN FREZELENMESĠ XXXVIII- BASĠT BÖLME

22 TESVĠYECĠLĠK ÜNĠTE NO: I- TESVĠYECĠLĠK VE EĞELEME ĠġLEMLERĠ A-Tesviyeciliğin tanımı,endüstrideki yeri ve önemi,makine yapımındaki etkileri B-Atölyede iģ disiplini,gereği ve önemi C-Atölyenin düzeni,temizlik ve bakımının önemi D-Tesviyeci tezgahları 1- Tanımı ve kısımlar 2- ÇeĢitleri ve özellikleri a- Kısımları b- Paralel ağızlı,sabit,döner tablalı,mafsallı mengeneler c- Ayaklı mengeneler d- El,pah ve kazancı mengeneler e- Boru mengeneler f- Makine mengeneleri g- Özel mengeneler E-Mengenelerin makinelere bağlanması F-Eğeler 1- Tanımı ve özellikleri 2- Eğelerin sınıflandırılması a- DiĢ türü aa) Tek diģli ( yumuģak malzemeler için )eğeler ab) Çapraz diģli ( sert malzemeler için) eğeler ac) Raspa diģli ( ağaç ve deri için) b- DiĢ düzeni ba) Düz diģli eğe bb) Eğik diģli eğe bc) Yay biçimli diģli eğe

23 bd) Çapraz diģli eğe c- DiĢ numarası d- Kesitine göre eğeler da) Lama eğe db) DötrköĢe eğe dc) Üçgen eğe dd) Yuvarlak eğe de) Balıksırtı eğe df) Oval eğe dg) Bıçak eğe dh) KöĢe eğesi e- Yapılma Ģekline göre eğeler ea) FrezelenmiĢ eğeler eb) DövülmüĢ eğeler 3- Kullanma yerleri 4- Eğenin kısımları,diģ açıları,ölçüleri piyasadan alınabilmesi için gerekli bilgiler 5- ĠĢlem ve malzeme çeģidine göre uygun eğe seçimi 6- Eğelerin bakımı G- Eğelemede meydana gelebilecek iģ kazaları ve önlemler ÜNĠTE NO: II- Ġġ KAZALARI VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ A-Tesviye atölyesinde meydana gelebilecek iģ kazaları ve güvenlik önlemleri B-Atölyede bulunan makine ve cihazlardan meydana gelebilecek iģ kazaları ve güvenlik önlemleri C-ÇalıĢma sırasında kiģisel kusurlardan meydana gelebilecek kazalar 1- Fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri 2- Bilgi ve beceri yetersizliği D-Elektrik problemleri ve tesisatlarından doğacak iģ kazaları 1- Sigorta atması 2- Faz fazlalığı 3- ġartel ayaklarının basmaması 4- Açık elektrik uçlarından,prizlerden meydana gelebilecek kazalar ve güvenlik önlemleri ÜNĠTE NO: III- MARKALAMA A-Markalamanın tanımı ve önemi B-Markalama aletleri 1- Markacı pleyti 2- V yatakları 3- Cetveller ve tablalı cetveller 4- Çizecekler 5- Mihengirler 6- Pergeller 7- Nokta 8- Çekiçler 9- Merkezleme gönyesi 10- Merkezleme çanı C-Markacı boyaları 1- TebeĢir 2- Sülyen

24 3- GöztaĢı 4- Kireç kaymağı 5- Özel markacı boyaları ÜNĠTE NO: IV- KESME A- Kesmenin önemi ve endüstrideki yeri B- Testere ile kesme 1- Testere kolları 2- Testere lamaları 3- Testere diģleri,biçimi,açıları ve çaprazları 4- Testere ile kesme kuralları 5- Testerelerin bakımı 6- Testere ile kesmede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri C- Keskilemenin önemi 1- Keski çeģitleri 2- Keski gereçleri 3- Keskilerin etki ediģi,açıları ve açılarını etkileyen faktörler 4- Keskilemede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri ÜNĠTE NO: V- DELME VE RAYBALAMA A-Delik delme iģlemi gereği ve önemi B-Delik delmede kullanılan makine ve aparatlar 1- Breyzler 2- Masa matkapları 3- Sütunlu matkap makineleri, çeģitleri, belli baģlı kısımları ve kullanıldığı yerler 4- ĠĢ kazaları ve güvenlik önlemleri C-Matkaplar 1- ÇeĢitleri a) Sağ ve sol helisli matkaplar b) Düz ve konik saplı matkaplar c) Dövme matkapları d) HavĢa matkapları e) Punta matkapları f) Namlu matkapları 2- Matkap malzemeleri 3- Matkap açıları ve bilenmeleri D- Delmede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri E- Raybalar, çeģitleri ve özellikleri 1- El raybaları a) Sabit el raybası b) Ayarlı el raybası 2- Makina raybaları 3- Raybalanacak deliklerin matkap çapının hesabı 4- Rayba çekmede iģlem sırası ÜNĠTE NO: VI - PERÇĠNLEME A- Perçinlemenin tanımı ve önemi B- Perçin çivileri ve çeģitleri 1- Bombe baģlı perçinler 2- HavĢa baģlı perçinler 3- Mercimek baģlı perçinler

25 4- Perçinleme iģleminin yapılması ÜNĠTE NO: VII- VĠDALAR, KLAVUZ VE PAFTA ÇEKME A- Vidalar tanımı çeģitleri 1- BaĢ biçimlerine göre sınıflandırılması 2- DiĢ profillerine göre sınıflandırılması 3- Ölçü sistemine göre sınıflandırılması B- Metrik ve whitword vida 1- Kesitleri elemanları ve ölçüleri 2- Normal diģ, ince diģ 3- Elemanların hesabı C- Vida çekme araçları Kılavuzlar ve paftaların tanımı Etki ediģleri ÇeĢitleri 4- Kılavuz ve pafta kolları D- Kılavuz ve pafta çekme iģlemlerinin tanımı ve iģlem sırası E- Kılavuz ve pafta çekmede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri ÜNĠTE NO: VIII - RASPALAMAK A- Raspalamanın tanımı ve önemi B- Raspa çeģitleri 1- Düz raspa 2- Üçgen raspa C- Raspa açıları ve bilenmesi D- Raspalama iģleminin yapılıģı E- Ġç yüzeylerin raspalanması ÜNĠTE NO: IX- LEHĠMLEME A- Lehimlemenin tanımı ve önemi B- Lehimlemenin çeģitleri 1- YumuĢak lehimleme 2- Sert lehimleme C- Lehimleme takım ve malzemeleri D- Lehimlemenin yapılıģı VARGELCĠLĠK ÜNĠTE NO: X - VARGELĠN TANIMI VE ÇALIġTIRILMASI A- Vargel makinası tanımı 1-Kısımları 2-Yaptığı iģler 3-ÇeĢitleri 4-ÇalıĢma sistemleri 5- GidiĢ dönüģ hareketlerinin Ģemadan açıklanması B- Vargellerin çalıģtırılması ve durdurulması ÜNĠTE NO: XI - VARGELĠN BAKIMI A- Bakımın önemi ve gereği B- Vargellerin temizliği 1- Fırça ile temizleme 2- Üstübü ile temizleme C- Yağlamanın önemi

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ ÖLÇME KONTROL VE MARKALAMA ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ EL VE GÜÇ ALETLERĠ 522EE0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Detaylı

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME 521MMI252 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0150 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine metal sektöründe üretim yapan fabrikalar ve küçük ölçekli işletmeler, ülke ekonomisine

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ Frezede helis diģli açma iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizdeki iģletmelerin, helis diģli imalat yöntemlerini araģtırınız, topladığınız bilgileri

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMLERĠ MONTAJI 523EO0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ DĠZEL MOTORLARI 525MT0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI ġubat-1999 RĠZE Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ. ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ ÜRÜN TAġIMA ARAÇLARI 524KI0344 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ CĠHAZ DIġI ARIZALAR 523EO0199 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Metal Doğramacı (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ YATAKLAR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı