ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ"

Transkript

1 T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Erkek Teknik Öğretim Genel müdürlüğü ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ANKARA 1996

2

3 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇĠZELGESĠ DERS KATAGORĠLERĠ DERSLER IX. SINIF X. SINIF XI. SINIF ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERĠ Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Fizik Kimya Yabancı Dil Beden Eğitimi T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Milli Güvenlik Bilgisi Felsefe TOPLAM BÖLÜM DERSLERĠ TEORĠK Matematik Fizik Teknik Resim Ölçme Bilgisi ve Kontrol Meslek Resim Makine Elamanları Malzeme Bilgisi Elektrik Bilgisi Bilgisayara GiriĢ Hidrolik-Pnömatik Mekanik CNC Teknik UYGULAMALI Meslek Teknolojisi Atölye(*) TOPLAM BÖLÜM SEÇMELĠ DERSLERĠ SEÇMELĠ DERSLER GENEL TOPLAM REHBERLĠK (*) Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca yıl sonu baģarı ortalaması ile baģarılı sayılmayacak meslek dersini ifade eder.

4 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ AÇIKLAMALAR 1- Ortak Genel Kültür Dersleri ve Bölüm Derslerinin her birinin alınması zorunludur 2- Her Öğrenci Haftalık ders çizelgesinde belirtilen Bölüm Seçmeli Dersleri ve Seçmeli Ders saatleri sayısı kadar seçmeli ders seçmek zorunda. 3- Okul müdürlüğü yeter sayıda öğrencin in, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması halinde; arıcılık, halıcılık, çinicilik, oymacılık gibi kiģileri giriģimcilik ve üretimciliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun seçmeli dersleri de öğretim kapsamına alabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı da zümre öğretmenleri tarafından hazırlanır ve Ġl Milli Eğitim Müdürü nün onayı ile uygulamaya konur. Hazırlanan öğretim programının bir örneği Bakanlığa gönderilir. 4- Seçmeli derslerin seçiminde varsa o derse ait diğer programların s ıra takip etmesi ve önceden alınması gereken derslerin göz önünde bulundurulması uygun olacaktır. 5- Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı Dersi ile bölümlerin Haftalık Ders Çizelgesinde her sınıf için belirlenen meslek derslerinden baģarılı olmadıkça, yıl sonu baģarı ortalaması ile baģarılı sayılmazlar ve baģarmadıkça mezun olamazlar. SEÇMELĠ DERSLER Yıl/Saat BÖLÜM SEÇMELĠ DERSLER Yıl/Saat Geometri 2 ĠĢletme Bilgisi 2 Türk Dili 2 ĠĢ Güvenliği 1 Çevre ve Ġnsan 2 GiriĢimcilik 1 Trafik Bilgisi 2 Organizasyon ve ĠĢ Etüdü 2 Psikoloji 2 Standardizasyon ve Kalite 2 Spor 2 Ġnsan ĠliĢkileri 1 Mantık 2 Bilgisayar 2 Müzik 2 Resim 2 Demokrasi ve Ġnsan Hakları 1 AraĢtırma Teknikleri 1

5 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI GĠRĠġ: Günümüzde,ülkelerin geliģmiģliği ve insanların yaģam seviyelerinin yükselmesi o ülkelerin sanayi ve endüstriyel yönden ilerlemesiyle mümkün olmaktadır. Ülkeler arasında sınırların kalkması ve iletiģimin kolaylaģması üretilen malların diğer ülkelerde müģteri ve yer bulmasını kolaylaģtırmaktadır.dünyamızda doğal kaynaklar sınırlı kalmakta,bu kaynakları en verimli Ģekilde değerlendiren ülkenin insanları geliģmiģliği yakalamaktadır. Bizim de;doğal kaynaklarımızı yararlı bir Ģekilde değerlendirme miz ve diğer ülkelerle teknolojik alanlarda rekabet edebilmemiz,endüstriyel alanlarda iyi yetiģmiģ insanlarımızla mümkün olacaktır. Bugün bir malın üretilmesi tek baģına bir anlam ifade etmemektedir.çünkü o üretimin dünya alanında Pazar bulabilmesi için h em kalite yönünden,hem fiyat yönünden dünya standartlarının üzerinde olmalıdır. Bizlerde öğrencilerimizi,geleceğe hazırlarken bu hususları göz önüne alıp,çalıģmalarımızı o yönde yapmalıyız. Ülkesi için çalıģan yetiģmiģ ve her yönden geliģmiģ insanların bulunduğu bir toplumun geri kalması mümkün değildir. ĠĢte tesviyecilik mesleği de metaller üzerinden talaģ kaldırıp onları istenilen biçim,ölçü ve Ģekle getirmektir.bu iģlevini yerine getirirken de el tesviyesi,vargelcilik,tornacılık,frezecilik,taģlamacıl ık,alet bilemecilik konularında öğrencilerimizi yetiģtirmektedir. Teknolojinin her gün bir adım daha ileri gittiği günümüzde bizim yerimizde kalmamız düģünülemez.biz de dünyada layık olduğumuz yeri almak istiyorsak;hem bedenen hem de fikren çalıģmalıyız. GeliĢen teknolojiyi günü gününe takip ettiğimiz gibi bu çalıģmalarda öne geçmeliyiz. Bu konuda biz eğitimcilere büyük görevler düģmektedir.bizlere emanet edilen bu gençlerimizi geleceğe hazırlarken onların programlar doğrultusunda en iyi Ģekilde yetiģtirilmelerine çalıģmalıyız.onlara çalıģkan,üretici,araģtırmacı,yurdunu seven,tasarrufa önem veren bir kiģilik kazandırmalıyız. Ayrıca;kendimizde geliģen teknolojiye uyum sağlamalı ve takip etmeliyiz.zira ülkemizin kalkınmasında bizlere büyük görevler düģmekte dir.

6 GENEL AMAÇLAR ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ TEKNĠK RESĠM DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI IX.SINIF Bu dersteki eğitim ve öğretim faaliyetlerini baģarı ile tamamlayan her öğrenci : 1- Teknik resmin endüstriyel alanlardaki yeri ve önemini kavrar 2- Teknik resim çiziminde kullanılan aletleri tekniğine uygun olarak kullanır 3- Resim çizimlerinde kullanılan standart resim kağıtlarını sıralar 4- Teknik resim çiziminde büyültme ve küçültme ölçeği kullanarak uygulama yapar 5- Standart yazı ve rakamları çizimlerde kullanır 6- Çizgi ve çeģitlerini resim çizimlerinde uygular 7- ÇeĢitli geometrik parçaların resimlerini çizer 8- ĠzdüĢümle ilgili temel ilkeleri kullanarak resimleri çizer 9- Atölye çalıģmalarında karıģılacakları parçaların görünüģlerini görünüģ çıkarma ilkelerine uygun olarak çizer 10- Perspektiflerin resimleri endüstride benimsenen standartlara uygun olarak çizer 11- ÇeĢitli parçaların kesit resimlerini çizerek kesit resmini analiz eder 12- Çizdiği resimleri ölçülendirme kurallarına uygun olarak ölçülendirir 13- Yüzey iģleme iģaretlerini standartlarına göre resim üzerinde gösterir 14- Toleransları resim üzerinde gösterir 15- Makine konstrüksiyonu ile ilgili temel çizimleri yapar DERSĠN UYGULAMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 1- Ünitelere ayrılacak süreler zümre öğretmenleri tarafından belirlenecektir 2- Ders kitabı bulunmadığı durumlarda öğretmen bilgi yapraklarını çoğaltarak öğrencilerin istifadesine sunmalıdır 3- Dersin daha iyi kavranması için daha çok modellerle çizim yaptırılmasına gayret edilmelidir. 4- Levha çizimine geçmeden önce,öğretmen gerekli açıklama ve ön bilgiyi vermelidir 5- Her konu ile ilgili en az bir çizim yaptırılmalıdır 6- Öğrencilerin çizilen resmi okuma ve yorumlama yönlerinin geliģtirilmesine gayret edilmelidir 7- Çizimlerde meslek resim dersine kaynaklık edecek konuların iģlenmesine ağırlık verilmelidir 8- Çizimlerde verilen örnekler mesleğe yönelik olmalıdır 9- Öğrencilere çizim için birer çizim dosyası tutturulmalı ve çizim hatalarının neler olduğu levha üzerinde gösterilmelidir 10- Ortak genel hatalar derste açıklanmalıdır 11- Öğrencilerin hataları hata takip çizelgesine iģletilmeli ve izlenmelidir 12- Defter kroki çalıģmaları ile dosya düzenlemeleri değerlendirilmelidir 13- Sınıflar ve gruplar arasında daima beraberlik sağlanmalıdır 14- Uygulamalı konularla ilgili genel bilgi için önceden hazırlanmıģ bilgi yaprakları,ders kitapları ve yardımcı ders kitaplarından yararlanılmalıdır 15- Problemler ve çizim uygulama zamanı önceden öğrencilere belirtilmelidir,belirtilen sürenin iyi değerlendirilerek uygulamanın zamanında tamamlanmasına özen gösterilmelidir

7 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ TEKNĠK RESĠM DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX. SINIF ÜNĠTELER I- TEKNĠK RESMĠN ÖNEMĠ II- TEKNĠK RESĠM ALETLERĠ III- RESĠM KAĞITLARI IV- ÖLÇEKLER V- YAZI VE RAKAMLAR VI- ÇĠZGĠ VE ÇEġĠTLERĠ VII- GEOMETRĠK ÇĠZĠMLER VIII- ĠZDÜġÜM IX- GÖRÜNÜġ ÇIKARMA X- PERSPEKTĠFLER XI- KESĠT ALMA XII- ÖLÇÜLENDĠRME XIII- YÜZEY ĠġLEME ĠġARETLERĠ XIV- TOLERANSLAR ÜNĠTE NO: I- TEKNĠK RESMĠN ÖNEMĠ A- Teknik resmin tanımı

8 B- Teknik resmin meslek resimle ilgisi C- Teknik resmin endüstrideki yeri ve önemi 1- Teknik bir haberleģme dili olarak teknik resim 2- Endüstriyel teknik resmin önemi 3- Standart dizaynda teknik resim ÜNĠTE NO: II- TEKNĠK RESĠM ALETLERĠ A- Resim aletlerinin çeģitleri 1- KurĢun kalem ve çeģitleri 2- Silgi ve çeģitleri 3- Cetveller a- Düz cetvel b- Duble desimetre c- T cetveli 4- Gönyeler a- 45 gönye b- 60 gönye 5- Pergel takımları B. Resim aletlerinin kullanılması ve bakımı ÜNĠTE NO: III- RESĠM KAĞITLARI A- Resim kağıdı çeģitleri 1- Düz beyaz resim kağıdı 2- Eskiz kağıdı 3- Aydınger kağıdı 4- Ozalit kağıtları B- Resim kağıtları (A5-A4-A3-A2-A1-A0) C- Yazı alanı ( antetler ) ÜNĠTE NO: IV- ÖLÇEKLER A- Tanımı ve önemi B- Ölçek çeģitleri 1- Gerçek ölçek 1:1 2- Küçültme ölçeği 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 vb. 3- Büyültme ölçeği 2:1, 5:1, 10:1 ÜNĠTE NO: V- YAZI VE RAKAMLAR A- Yazılar 1- Standart biçimleri 2- Ölçüleri 3- ÇeĢitleri a- Dik yazı b- Eğik yazı B- Rakamlar 1- Standart biçimleri 2- Dik ve eğik a- Romen rakamları b- Latin rakamları ÜNĠTE NO: VI- ÇĠZGĠ VE ÇEġĠTLER A. Çizginin çizimdeki önemi B. Çizgi ölçüleri C. Çizgi çeģitleri ve kullanıldığı yerler 1- Sürekli kalın çizgi 2- Sürekli ince çizgi 3- Kesik orta cizgi 4- Noktalı kesik, ince çizgi 5- Noktalı kesik, ince, uçları kalın çizgi

9 hhh 6- Noktalı kesik, kalın çizgi ÜNĠTE NO: VII- GEOMETRĠK ÇĠZĠMLER A- Çemberlerin 3, 4, 5, 6 ya bölünmesi B- Çokgenlerin çizimi 1- Üçgen 2- Dörtgen 3- BeĢgen 4- Altıgen C- ÇeĢitli çember yaylardan ve doğru çizgilerden oluģan saç parçaların çizimi ÜNĠTE NO: VIII- ĠZDÜġÜM A- Ġz düģümün genel tanımı 1- Merkezi (konik) izdüģüm 2- Paralel izdüģüm a- Eğik izdüģüm b- Dik izdüģüm B- Ġz düģüm düzlemlerinin tanımı ve çeģitleri 1- Yatay düzlem 2- DüĢey düzlem 3- Yanal düzlem C- GörünüĢ tanımı ve çeģitleri 1- Ön görünüģ 2- Üst görünüģ 3- Yan görünüģ 4- Diğer görünüģler a- Sağ yan görünüģ b- Alttan görünüģ c- Arkadan görünüģ D- Nokta, doğru parçası ve düzlemlerin izdüģümlerinin çizimi E- Doğru parçalarının ve düzlemlerin gerçek büyüklüklerini bulma metotları 1- Yardımcı izdüģüm metodu 2- Döndürme metodu 3- Yatırma metodu ÜNĠTE NO: IX- GÖRÜNÜġ ÇIKARTMA A- GörünüĢ çıkartma için 1- Parça konumu tespiti 2- GörünüĢ çeģitleri ve sayısı tespiti 3- Ölçek tespiti B- Tek görünüģle ifade edilen parçaların çizimi C- Kare ve silindirik parçaların 0(çap) ve (kare) iģareti yardımıyla tek görünüģle ifadesinin açıklanması, çizimi D- Ġki ve üç görünüģlü parçaların çizimi. E- Ġki görünüģe göre üçüncü görünüģleri ortak olabilen parçaların ortak görünüģlerini çıkarma ve çizimi F- Perspektif resimlerden görünüģ çıkarma G- Noksan verilmiģ görünüģü çıkarma H- Yardımcı görünüģlere ihtiyaç duyulan uygun parçaların seçimi ÜNĠTE NO: X- PERSPEKTĠFLER A- Perspektiflerin tanımı ve çeģitleri 1- Aksonometrik perspektif a- Ġzometrik perspektif b- Dimetrik perspektif c- Trimetrik perspektif

10 2-Eğik perspektif 3- Konik perspektif B- Basit geometrik cisimlerin izometrik, dimetrik ve eğik perspektiflerinin çizimi ÜNĠTE NO: XI- KESĠT ALMA A- Kesit alma tanımı, önemi ve çeģitleri 1- Tam kesit 2- Yarım kesit 3- Bölgesel ( Kısmi ) kesit 4- Kademeli, kesit 5- DöndürülmüĢ kesit B- Kesit yüzeylerinin taranması 1- Tarama çizgileri 2- Tarama açıları 3- Tarama yönleri C- Kesitlerle ilgili çizimlerin uygulanması ÜNĠTE NO: XII- ÖLÇÜLENDĠRME A- Ölçülendirmenin gereği ve önemi B- Ölçülendirme kuralları C- Ölçülendirme elemanları 1- Ölçü sınır çizgisi 2- Ölçü çizgisi 3- Ölçü okları biçimi ölçüsü 4- Ölçü rakamları D- Ölçülerin resim üzerine dağılıģı E- Resimlere gerekli ve yeterli miktarda ölçü verme, gereksiz ölçü vermekten kaçınmanın önemi F- Ölçülendirme uygulaması yapma ÜNĠTE NO: XIII- YÜZEY ĠġLEME ĠġARETLERĠ A- Yüzey iģleme iģaretlerinin tanımı ve önemi B- TalaĢ kaldırılmayan ve kaldırılan yüzeylerin kalitelerinde kullanılan iģaretlerinin açıklanması. C- Pürüzlülük tanımı 1- Pürüzlülüğün sınıflandırılması 2- Pürüzlülük değerleri D- Yüzey iģleme yönlerinin gösterilmesi E- Yüzey iģleme iģaretlerinin resimler üzerinde gösterilmesi F- Özel iģlem görmüģ yüzeylerin resimlerde gösterilmesi ÜNĠTE NO: XIV- TOLERANSLAR A- Toleransın tanımı ve önemi B- Tolerans gerektiren sebepler 1- Yapımda makine ve avadanlık hataları 2- Ölçü aleti hataları 3- Isı ve ıģık hataları 4- KiĢisel hatalar C- Genel kavramların tanımı 1- Anma ölçüsü 2- Sınır ölçüsü 3- Tolerans ve iģleme toleransı 4- Tolerans sembollerinin tanımı D- Tolerans çizelgelerinin okunması E- Toleransların resimlerde gösterilmesi

11 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ ÖLÇME BĠLGĠSĠ VE KONTROL DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX.SINIF GENEL AMAÇLAR Bu dersteki eğitim ve öğretim faaliyetlerini baģarıyla tamamlayan her öğrenci 1- Fiziksel büyüklükler ve ölçü birimlerini kavrar 2- Ölçmenin önemini ve ölçme çeģitlerini açıklar 3- Uzunluk ölçü sistemlerini birbirlerine çevirir 4- Meslekle ilgili ölçü taģıma aletlerini teknolojik kurallara uygun olarak kullanır

12 5- Sürmeli kumpaslarla iģ parçalarının ölçülerini okur 6- Mikrometrelerle iģ parçalarının ölçü kontrollerini yapar 7- Ölçme ve kontrol aletlerini endüstride benimsenen Ģekli ile kullanır 8- Ġbreli ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak hassas iģleri sonuçlandırır 9- Düzlem yüzeylerin optik metotlarla kontrolünde kullandığı aletlerin bakımının önemini kavrar 10- Yaptığı iģlere uygun mastarları seçer 11- Pleytler ve su düzeçlerini sınıflandırır 12- Sertlik ölçme metotlarını malzeme muayenesinde uygular 13- DeğiĢik sıcaklık ölçüm metotlarını bilir 14- Elektriksel ölçme cihazlarını amacına uygun olarak kavrar 15- Kaynak dikiģlerinin kontrolünü kaynak makinelerinde ölçer 16- Endüstride kullanılan aletlerle basınçların kontrolü ve ölçülmesini kavrar 17- Endüstrideki önemine göre kalite kontrol yöntemlerini bilir DERSĠN UYGULANMASIYLA ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 1- Konuların iģlenmesinde büyütülmüģ model ölçme ve kontrol aletlerinden yararlanılacaktır 2- Ölçme ve kontrol aletleri temin edilmemesi halinde Ģema,resim ve asetat vb. araçlardan yararlanılacaktır. 3- Konular iģlendikten sonra,konu ile ilgili ölçme ve kontrol aletleri öğrencilere dağıtılacak ve uygulama yapmaları sağlanacaktır 4- Öğrencilerin ölçme ve kontrol aletlerinden aldıkları ölçüler,öğretmenler tarafından kontrol edilerek konuların daha iyi kavratılmasına çalıģılacaktır 5- Bu derste öğretilen bilgi ve beceriler atölye ve teknoloji dersinde de pekiģtirilerek öğrencilerin,ölçü aletlerini doğru ve çabuk kullanabilmeleri sağlanacaktır 6- Ünitelerin iģlenmesinde ayrılacak süreler eğitim ortamları da göz önünde bulundurularak ders öğretmenleri tarafından belirlenecektir 7- Öğrencilerin kullanacakları araç gereç,makine vb. eğitim araçları ve yaptıkları deneyler hakkında önce teknolojik bilgiler ve iģ güvenliği ile ilgili hususlar açıklanmalıdır 8- Öğrencilere,yeni sistemleri öğrenmeleri için katalog, broģür, el kitabı gibi teknik yayınları takip etme ve kullanma alıģkanlıkları kazandırılmalıdır 9- Okul eğitim ortamları ve çevre özellikleri de dikkate alınarak üniteler arasında yer değiģikliği yapılabilir 10- Ders kitabı bulunmadığı durumlarda öğretmen bilgi yapraklarını ve ders notlarını çoğaltarak öğrencilerin istifadesine sunmalıdır. 11- Konular bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alınmalı ve özellikle uygulamalarda geçmiģ konularla ilgili ön hatırlatmalar yapılmalıdır ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ ÖLÇME BĠLGĠSĠ VE KONTROL DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX.SINIF ÜNĠTELER I- FĠZĠKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜ BĠRĠMLERĠ II- ÖLÇME VE KONTROL

13 III- UZUNLUĞUN ÖLÇÜLMESĠ IV- UZUNLUK ÖLÇÜ ALETLERĠ V- SÜRMELĠ KUMPASLAR VI- MĠKROMETRELER VII- ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ VIII- ĠBRELĠ ÖLÇME KONTROL ALETLERĠ IX- YÜZEY KONTROL ALETLERĠ X- DÜZLEM YÜZEYLERĠN OPTĠK METOTLARLA KONTROLÜ XI- MASTARLAR XII- PLEYTLER VE SU DÜZEÇLERĠ XIII- SERTLĠK VE SERTLĠK ÖLÇME METOTLARI XIV- SICAKLIK ÖLÇÜMLERĠ XV- ELEKTRĠKSEL ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ XVI- KAYNAK DĠKĠġLERĠNĠN KONTROLÜ VE KAYNAK MAKĠNELERĠNDE ÖLÇME XVII- BASINÇLARIN KONTROLÜ VE ÖLÇÜLMESĠ XVIII- KALĠTE KONTROL ÜNĠTE NO: I- FĠZĠKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜ BĠRĠMLERĠ A- Ölçü birimleri 1- Temel birimler 2- DönüĢtürülmüĢ birimler B- Ölçü birimlerinin kısımlara ayrılması 1- Uzunluk 2- Alan 3- Hacim 4- Kütle 5- Açı 6- Zaman bakımından C- Bir ölçü biriminin askatları ve üs katları ÜNĠTE NO: II- ÖLÇME VE KONTROL

14 A- Ölçmenin tanımı ve önemi B- Ölçme çeģitleri 1- Direkt (doğrudan) ölçme 2- Endirek (dolaylı) ölçme 3- Mutlak ölçme C- Kontrolün tanımı ve önemi 1- Kontrol türleri 2- Ölçme 3- Mastarlama D- Ölçme kontrolü etkileyen faktörler 1- Ölçme ve kontrol aletlerinin yapılıģ hassasiyetleri 2- Ölçme ve kontrol iģleminin yapıldığı ortamın ısısı 3- Ölçme ve kontrolü yapan kiģi 4- ĠĢin hassasiyeti 5- Ölçme ve kontrol hataları 6- Ölçme ve kontrol yapılacak iģ parçasının fiziksel özelliği 7- Ölçme ve kontrol yapılan yerin ıģık durumu ÜNĠTE NO: III- UZUNLUĞUN ÖLÇÜLMESĠ A- Uzunluğun ölçülmesinin makinecilikteki yeri B- Uzunluk ölçü sistemleri 1- Metrik ölçü sistemleri 2- Ġnç ölçü sistemleri C- Ġki sistemdeki uzunluk ölçülerinin birbirine dönüģtürülmesi ÜNĠTE NO: IV- UZUNLUK ÖLÇÜ ALETLERĠ A-Ölçü taģıma aletleri 1-DıĢ çap kumpasları 2-Ġç çap kumpasları 3-Pergeller B-Bölüntülü ölçü aletleri 1-Çelik cetveller 2-ġerit metreler 3-Katlamalı metreler 4-Çekme ölçü cetveli 5-Çelik cetvellerin kullanım ve bakımı ÜNĠTE NO: V-SÜRMELĠ KUMPASLAR A- Sürmeli kumpasların tanıtılması ve sınıflandırılması B- Metrik ölçü sistemine göre kumpaslar 1-1/10 verniyer bölüntülü kumpaslar 2-1/20 verniyer bölüntülü kumpaslar 3-1/50 verniyer bölüntülü kumpaslar C-Ġnç ölçü sistemine göre yapılan kumpaslar 1-1/32 verniyer bölüntülü kumpaslar 2-1/64 verniyer bölüntülü kumpaslar 3-1/128 verniyer bölüntülü kumpaslar 4-1/1000 verniyer bölüntülü kumpaslar D-Kullanma alanlarına göre kumpaslar 1- DıĢ çap kumpasları 2- Ġç çap kumpasları 3- Derinlik kumpasları

15 4- Modül kumpasları E-Kumpasların kullanılmaları F-Kumpaslarda yapılan ölçme hataları G-Kumpasların bakım ve korunmaları ÜNĠTE NO: VI- MĠKROMETRELER A- Mikrometrelerin tanıtılması 1- Mikrometrelerin yapısı ve çalıģma prensibi 2- Mikrometrelerin kullanıldığı yerler 3- Mikrometrelerde ölçme alanı 4- Mikrometrelerde ölçme baskısı 5- Mikrometrelerin okunması 6- Mikrometrenin kontrolü ve ayarı B- Mikrometre çeģitleri 1- Ölçü sistemlerine göre mikrometreler a- Metrik mikrometreler aa- 0,01 mm ( hassasiyetinde ) ab- 0,001 mm ( hassasiyetinde ) b- Ġnç mikrometreler ba- 0,001 (hassasiyetinde ) bb- 0,0001 (hassasiyetinde ) 2- Kullanma alanlarına göre mikrometreler a- DıĢ çap mikrometreleri b- Ġç çap mikrometreleri c- Derinlik mikrometreleri d- Vida mikrometreleri e- Özel mikrometreler ÜNĠTE NO : VII- ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ A- Johnson mastarları 1- Tanıtılması 2- Kullanıldığı yerler 3- Kullanım ve bakımı B-Sınır mastarları 1- Tanımı ve çeģitleri a- Tampon mastarları b-çatal mastarlar c-vida mastarlar 2- Kullanıldığı yerler 3- Kullanılması ve bakımı C-Pnomatik ölçme ve kontrol aletleri 1- Tanımı 2- Kullanıldığı yerler 3- Kullanılması ve bakımı ÜNĠTE NO:VIII- ĠBRELĠ ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ A-Komparatörler 1- Komparatörün tanıtılması 2- Komparatörün özellikleri 3- Komparatörün kullanılması ve çalıģma prensibi 4- Komparatör çeģitleri a- 0,01 mm hassasiyetindeki komparatör b- 0,001 mm hassasiyetindeki komparatör

16 c- 0,0001 mm hassasiyetindeki komparatör B-Passametreler 1- Tanıtılması 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi 3- Bakımı C-Passimetreler 1- Tanıtılması 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi 3- Bakımı D-Endikatörler 1- Tanıtılması 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi 3- Bakımı ÜNĠTE NO : IX- YÜZEY KONTROL ALETLERĠ A-Gönyeler 1- Tanımı 2- ÇeĢitleri a- Kıl gönyeler b- Sabit ve uyarlı gönyeler c- Basit bölüntülü ve ayarlı gönyeler d- Üniversal açı gönyeleri da- 2 hassasiyetli gönyeler db- 5 hassasiyetli gönyeler e- Optik açı gönyeleri f- Saatli açı gönyeleri B-Sinüs cetvelleri 1- Sinüs cetvel teorisi 2- Sinüs cetvelinin kullanılması ÜNĠTE NO: X- DÜZLEM YÜZEYLERĠN OPTĠK METOTLARLA KONTROLÜ A-Paralel yüzlü camlar 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı B-Optik büyüteçler 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı C-TaĢınabilir optik mastarlı ölçü mikroskobu 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı D-Takım mikroskobu 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı E-Optik komparatörler 1- Tanımı 2- Kullanılması ve bakımı F-Yüzeylerin pürüzlülük kontrolü 1- Tanımı 2- Profilometre ÜNĠTE NO: XI- MASTARLAR A-Mastarların tanımı ve önemi B-Mastar çeģitleri

17 1- Prizmatik mastarlar 2- Silindirik mastarlar 3- Konik mastarlar C- Kalem ve vida mastarları 1- Vida tarakları 2- Özel kalınlık mastarları ( sentiller) 3- Profil mastarları (yarıçap,iç ve dıģ çap) D-Mastarların bakımı ÜNĠTE NO: XII- PLEYTLER VE SU DÜZEÇLERĠ A-Pleytler 1- Pleytlerin tanımı ve endüstrideki yeri 2- Pleytlerin yapıldığı maddelere göre sınıflandırılması a- Fon pleytler b- Mermer,granit vb. pleytler B-Pleytlerin kullanıldığı yerlere göre sınıflandırılması 1- Markacı pleytler 2- Doğrultma pleytler C-Su düzeçleri 1- Tanımı ve endüstrideki önemi 2- Su düzeçlerinin kullanılması 3- Su düzeçlerinin kontrolü ve bakımı ÜNĠTE NO: XIII- SERTLĠK VE SERTLĠK ÖLÇME METOTLARI A-Sertlik ölçmenin gereği ve endüstrideki yeri B-Sertlik ölçme metotları 1- Brinell sertlik ölçme metodu 2- Vickers sertlik ölçme metodu 3- Schore Sclereskop metodu ( dinamik sertlik ölçme) ÜNĠTE NO: XIV- SICAKLIK ÖLÇÜMLERĠ A-Isı ve sıcaklık 1- Tanımı 2- Isı ve sıcaklık birimleri B-Sıcaklık ölçme aletleri 1- Isı elektriksel pirometreler 2- Isınma pirometreleri 3- Optik pirometreler C-Pratik sıcaklık ölçme aletleri 1- Sıcaklık konileri 2- Sıcaklık ölçme boyaları ÜNĠTE NO: XV- ELEKTRĠKSEL ÖLÇME VE KONTROL ALETLERĠ A-Tanımı ve çeģitleri 1- Voltmetre 2- Ampermetre 3- Multimetre B-Ölçmenin yapılması 1- Direnç ölçme 2- Akım Ģiddetini ölçme 3- Gerilim ölçme

18 ÜNĠTE NO: XVI- KAYNAK DĠKĠġLERĠNĠN KONTROLÜ VE KAYNAK MAKĠNELERĠNDE ÖLÇME A-Kaynak dikiģleri 1- Kaynak dikiģlerin kontrolü ve önemi 2- Kaynak hataları 3- Kaynak kontrol metotları B-Tahribatlı kaynak kontrolü C-Tahribatsız kaynak kontrolü D-Kaynak makinelerinde ölçme 1- Kaynak makineleri 2- Kaynak makinelerinde akım Ģiddeti ve gerilim 3- Kaynak akım çeģitleri ÜNĠTE NO: XVII- BASINÇLARIN KONTROLÜ VE ÖLÇÜLMESĠ A-Manometre 1- Tanımı 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi B-Regülatör 1- Tanımı 2- Kullanılması ve çalıģma prensibi C-Emniyet aygıtları 1- Güvenlik tedbirleri 2- Alarm düdükleri 3- Su göstergesi 4- Ergiyen tapalar ÜNĠTE NO: XVIII- KALĠTE KONTROL A-Kalite kontrolün tanımı ve endüstrideki önemi B-Kalite kontrol için muayene 1- Eleme 2- Grup grup muayene 3- ĠĢleme muayenesi C-Güvenirlik testi D-Ġstatistiksel kalite kontrol

19 ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX. SINIF GENEL AMAÇLAR Bu dersteki eğitim ve öğretim faaliyetlerini baģarı ile tamamlayan her öğrenci: 1- Tesviyecilik mesleği ile ilgili alıģkanlıklar geliģtirir. 2- Temel tesviyecilik iģlemlerini kavrar. 3- ĠĢ kazaları ve güvenlik önlemlerini bilir. 4- Ölçme ve kontrol aletlerini okur. 5- El tesviyeciliği ile ilgili temel iģlemleri teknolojik kurallara uygun olarak kavrar. 6- Vargel tezgahının temel iģlemlerini kavrar. 7- Vargel tezgahında güvenli çalıģma tedbirlerini bilir. 8- Torna tezgahında teknolojik kurallara uygun olarak çeģitli tornalama iģlemlerini kavrar. 9- Torna tezgahında güvenli çalıģma kurallarını bilir. 10- Freze tezgahında teknolojik kurallara uygun olarak çeģitli frezeleme iģlemlerini kavrar. 11- Frezenin tezgahında güvenli çalıģmanın kurallarını bilir. DERSĠN UYGULANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 1- Dersin yürütülmesinde uygun ders araçları,makine ve aparatlarından yararlanılacaktır.

20 2- Öğrencilerin yeni sistemleri öğrenmeleri için katalog,broģür,el kitabı gib teknik yayınları takip etme ve kullanma alıģkanlığı kazandırılmalıdır. 3- Ünitelerin iģlenmesinde ayrılacak süreler okul eğitim ortamlarında göz önünde bulundurulacak bölüm öğretmenleri tarafından belirlenecektir. 4- Dersler iģlenirken her türlü eğitim aracından mümkün olduğu kadar faydalanılmalı ve bu yolla öğrenmenin daha kolay ve kalıcı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 5- Dersin iģlenmesinde verilecek örnekler uygulamaya yönelik ve konu ile ilgili olmasına dikkat edilmelidir. 6- Konular bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmalı ve özellikle uygulamalarda geçmiģ konularla ilgili ön hatırlatmalar yapılmalıdır. 7- Konunun özelliğine göre dersin anlatılıģı gösteri yoluyla yapılmalıdır. 8- ÇalıĢmalarda zaman,araç-gereç ve malzemeyi ekonomik olarak kullanmanın teknolojik kurallara uygun olarak çalıģmanın ekonomiye olan katkıları öğrenciye her fırsatta açıklanmalıdır. 9- Okul eğitim ve çevre ortamları dikkate alınarak üniteler arasında yer değiģikliği yapılabilir. 10- Konuların anlatımında aģırı teori ve ispattan kaçınılmalıdır. 11- Öğrencilerin kullanacakları araç-gereç,makine vb. eğitim araçları ve yaptıkları deneyler hakkında önce teknolojik bilgiler ve iģ güvenliği ile ilgili hususlar açıklanmalıdır. ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ TESVĠYE BÖLÜMÜ MESLEK TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI IX.SINIF ÜNĠTELER : TESVĠYECĠLĠK I- TESVĠYECĠLĠK VE EĞELEME ĠġLEMLERĠ II- Ġġ KAZALARI VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ III- MARKALAMA IV- KESME V- DELME VE RAYBALAMA VI- PERÇĠNLEME VII- VĠDALAR,KLAVUZ VE PAFTA ÇEKMEK VIII- RASPALAMAK IX- LEHĠMLEME

21 VARGELCĠLĠK X- VARGELĠN TANIMI VE ÇALIġTIRILMASI XI- VARGELĠN BAKIMI XII- VARGELDE GÜVENLĠ ÇALIġMA XIII- VARGEL KALEMLERĠ XIV- ĠġLERĠN BAĞLANMASI XV- KURS VE HIZ AYARI XVI- YATAY DÜġEY VE EĞĠK YÜZEYLERĠN ĠġLENMESĠ XVII- KANALLARIN ĠġLENMESĠ TORNACILIK XVIII- TORNA VE ÖZELLĠKLERĠ XIX- TORNADA GÜVENLĠ ÇALIġMA XX- TORNANIN BAKIMI XXI- TORNADA ÖLÇME KONTROL XXII- TORNA KALEMLERĠ XXIII- KESME HIZI VE ĠLERLEME XXIV- KESME YAĞLARI XXV- ALIN VE BOYUNA TORNALAMA XXVI- PUNTA DELĠĞĠ AÇMA VE DELME XXVII- KADEMELĠ TORNALAMA XXVIII- KONĠK TORNALAM XXIX- TIRTIL ÇEKME FREZECĠLĠK XXX- FREZE VE ÖZELLĠKLERĠ XXXI- FREZEDE GÜVENLĠ ÇALIġMA XXXII- FREZENĠN BAKIMI XXXIII- KESME HIZI VE ĠLERLEME XXXIV- FREZE ÇAKILARI XXXV- ĠġLERĠN BAĞLANMASI XXXVI- YATAY,DÜġEY EĞĠK YÜZEYLERĠN FREZELENMESĠ XXXVII- KANALLARIN FREZELENMESĠ XXXVIII- BASĠT BÖLME

22 TESVĠYECĠLĠK ÜNĠTE NO: I- TESVĠYECĠLĠK VE EĞELEME ĠġLEMLERĠ A-Tesviyeciliğin tanımı,endüstrideki yeri ve önemi,makine yapımındaki etkileri B-Atölyede iģ disiplini,gereği ve önemi C-Atölyenin düzeni,temizlik ve bakımının önemi D-Tesviyeci tezgahları 1- Tanımı ve kısımlar 2- ÇeĢitleri ve özellikleri a- Kısımları b- Paralel ağızlı,sabit,döner tablalı,mafsallı mengeneler c- Ayaklı mengeneler d- El,pah ve kazancı mengeneler e- Boru mengeneler f- Makine mengeneleri g- Özel mengeneler E-Mengenelerin makinelere bağlanması F-Eğeler 1- Tanımı ve özellikleri 2- Eğelerin sınıflandırılması a- DiĢ türü aa) Tek diģli ( yumuģak malzemeler için )eğeler ab) Çapraz diģli ( sert malzemeler için) eğeler ac) Raspa diģli ( ağaç ve deri için) b- DiĢ düzeni ba) Düz diģli eğe bb) Eğik diģli eğe bc) Yay biçimli diģli eğe

23 bd) Çapraz diģli eğe c- DiĢ numarası d- Kesitine göre eğeler da) Lama eğe db) DötrköĢe eğe dc) Üçgen eğe dd) Yuvarlak eğe de) Balıksırtı eğe df) Oval eğe dg) Bıçak eğe dh) KöĢe eğesi e- Yapılma Ģekline göre eğeler ea) FrezelenmiĢ eğeler eb) DövülmüĢ eğeler 3- Kullanma yerleri 4- Eğenin kısımları,diģ açıları,ölçüleri piyasadan alınabilmesi için gerekli bilgiler 5- ĠĢlem ve malzeme çeģidine göre uygun eğe seçimi 6- Eğelerin bakımı G- Eğelemede meydana gelebilecek iģ kazaları ve önlemler ÜNĠTE NO: II- Ġġ KAZALARI VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ A-Tesviye atölyesinde meydana gelebilecek iģ kazaları ve güvenlik önlemleri B-Atölyede bulunan makine ve cihazlardan meydana gelebilecek iģ kazaları ve güvenlik önlemleri C-ÇalıĢma sırasında kiģisel kusurlardan meydana gelebilecek kazalar 1- Fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri 2- Bilgi ve beceri yetersizliği D-Elektrik problemleri ve tesisatlarından doğacak iģ kazaları 1- Sigorta atması 2- Faz fazlalığı 3- ġartel ayaklarının basmaması 4- Açık elektrik uçlarından,prizlerden meydana gelebilecek kazalar ve güvenlik önlemleri ÜNĠTE NO: III- MARKALAMA A-Markalamanın tanımı ve önemi B-Markalama aletleri 1- Markacı pleyti 2- V yatakları 3- Cetveller ve tablalı cetveller 4- Çizecekler 5- Mihengirler 6- Pergeller 7- Nokta 8- Çekiçler 9- Merkezleme gönyesi 10- Merkezleme çanı C-Markacı boyaları 1- TebeĢir 2- Sülyen

24 3- GöztaĢı 4- Kireç kaymağı 5- Özel markacı boyaları ÜNĠTE NO: IV- KESME A- Kesmenin önemi ve endüstrideki yeri B- Testere ile kesme 1- Testere kolları 2- Testere lamaları 3- Testere diģleri,biçimi,açıları ve çaprazları 4- Testere ile kesme kuralları 5- Testerelerin bakımı 6- Testere ile kesmede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri C- Keskilemenin önemi 1- Keski çeģitleri 2- Keski gereçleri 3- Keskilerin etki ediģi,açıları ve açılarını etkileyen faktörler 4- Keskilemede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri ÜNĠTE NO: V- DELME VE RAYBALAMA A-Delik delme iģlemi gereği ve önemi B-Delik delmede kullanılan makine ve aparatlar 1- Breyzler 2- Masa matkapları 3- Sütunlu matkap makineleri, çeģitleri, belli baģlı kısımları ve kullanıldığı yerler 4- ĠĢ kazaları ve güvenlik önlemleri C-Matkaplar 1- ÇeĢitleri a) Sağ ve sol helisli matkaplar b) Düz ve konik saplı matkaplar c) Dövme matkapları d) HavĢa matkapları e) Punta matkapları f) Namlu matkapları 2- Matkap malzemeleri 3- Matkap açıları ve bilenmeleri D- Delmede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri E- Raybalar, çeģitleri ve özellikleri 1- El raybaları a) Sabit el raybası b) Ayarlı el raybası 2- Makina raybaları 3- Raybalanacak deliklerin matkap çapının hesabı 4- Rayba çekmede iģlem sırası ÜNĠTE NO: VI - PERÇĠNLEME A- Perçinlemenin tanımı ve önemi B- Perçin çivileri ve çeģitleri 1- Bombe baģlı perçinler 2- HavĢa baģlı perçinler 3- Mercimek baģlı perçinler

25 4- Perçinleme iģleminin yapılması ÜNĠTE NO: VII- VĠDALAR, KLAVUZ VE PAFTA ÇEKME A- Vidalar tanımı çeģitleri 1- BaĢ biçimlerine göre sınıflandırılması 2- DiĢ profillerine göre sınıflandırılması 3- Ölçü sistemine göre sınıflandırılması B- Metrik ve whitword vida 1- Kesitleri elemanları ve ölçüleri 2- Normal diģ, ince diģ 3- Elemanların hesabı C- Vida çekme araçları Kılavuzlar ve paftaların tanımı Etki ediģleri ÇeĢitleri 4- Kılavuz ve pafta kolları D- Kılavuz ve pafta çekme iģlemlerinin tanımı ve iģlem sırası E- Kılavuz ve pafta çekmede iģ kazaları ve güvenlik önlemleri ÜNĠTE NO: VIII - RASPALAMAK A- Raspalamanın tanımı ve önemi B- Raspa çeģitleri 1- Düz raspa 2- Üçgen raspa C- Raspa açıları ve bilenmesi D- Raspalama iģleminin yapılıģı E- Ġç yüzeylerin raspalanması ÜNĠTE NO: IX- LEHĠMLEME A- Lehimlemenin tanımı ve önemi B- Lehimlemenin çeģitleri 1- YumuĢak lehimleme 2- Sert lehimleme C- Lehimleme takım ve malzemeleri D- Lehimlemenin yapılıģı VARGELCĠLĠK ÜNĠTE NO: X - VARGELĠN TANIMI VE ÇALIġTIRILMASI A- Vargel makinası tanımı 1-Kısımları 2-Yaptığı iģler 3-ÇeĢitleri 4-ÇalıĢma sistemleri 5- GidiĢ dönüģ hareketlerinin Ģemadan açıklanması B- Vargellerin çalıģtırılması ve durdurulması ÜNĠTE NO: XI - VARGELĠN BAKIMI A- Bakımın önemi ve gereği B- Vargellerin temizliği 1- Fırça ile temizleme 2- Üstübü ile temizleme C- Yağlamanın önemi

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1

Freze tezgahları ve Frezecilik. Page 7-1 Freze tezgahları ve Frezecilik Page 7-1 Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

İMM-123 ÖLÇME VE KONTROL

İMM-123 ÖLÇME VE KONTROL İMM-123 ÖLÇME VE KONTROL 1.1.1. Ölçme Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Ölçme işlemleri ölçü aletleriyle yapılır. Örneğin; cetvel,

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Metrik ölçü sistemi İnch (Parmak) Sistemi. Dr. Ferit FIÇICI 5

Metrik ölçü sistemi İnch (Parmak) Sistemi. Dr. Ferit FIÇICI 5 Dr. Ferit FIÇICI 1 Miktarı bilinmeyen bir büyüklüğü, aynı cinsten bir birim büyüklük ile karşılaştırarak kaç katı olduğunu saptamaya ölçme denir. Ölçmeişlemineaşağıdaki sebeplerden dolayı ihtiyaçduyulur:

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni.

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni. Elektrik motoru \ Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l.------------ i---- \ \ Enine (Tabla) hareket düzeni Gezer punto Ana mil Talaş mili Şalter

Detaylı

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT

METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Doç. Dr. Adnan AKKURT METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Doç. Dr. Adnan AKKURT Takım Tezgahları İnsan gücü ile çalışan ilk tezgahlardan günümüz modern imalat sektörüne kadar geçen süre zarfında takım tezgahları oldukça büyük bir değişim

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 2 MARKALAMA TEKNİĞİ 2.1 Markalamanın Tanımı Çizilmiş resimlerden, imalatı bitmiş parçalardan ve verilen bilgilerden faydalanılarak o işin yapılacağı malzemenin üzerine çizilmesine markalama denir. Markalama

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI Frezelemenin Tanımı Çevresinde çok sayıda kesici ağzı bulunan takımın dönme hareketine karşılık, iş parçasının öteleme hareketi yapmasıyla gerçekleştirilen talaş

Detaylı

a) Düzlemsellik b) Açı tamlığı c) Ölçü tamlığı d) Sertlik

a) Düzlemsellik b) Açı tamlığı c) Ölçü tamlığı d) Sertlik Soru 1) Talaşlı üretime uygun malzemelerin, üzerinden talaş kaldırılarak işlenmesine ne ad verilir? a) Eğeleme b) Tesviyecilik c) Ölçme d) Kontrol Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi eğeleme sırasında istenilen

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri-II

MAK-204. Üretim Yöntemleri-II MAK-204 Üretim Yöntemleri-II Tornalama Đşlemleri (6.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Kesici Takım Geometrisi γ: Talaş açısı: Kesilen talaşın

Detaylı

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak- 204. Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak- 204 Üretim Yöntemleri - II Talaşlı Đmalatta Takım Tezgahları Vargel ve Planya Tezgahı Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Takım Tezgahlarında Yapısal

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri

Mastarlar. Resim 2.23: Mastar ve şablon örnekleri Mastarlar Mastarlar (Resim 2.23), iş parçasının istenilen ölçüden daha büyük ya da küçük olup olmadığının kontrolü için kullanılan ölçme aletleridir. Parça boyutlarının, geometrik biçimlerin kontrolünde

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. ÜÇGEN VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. ÜÇGEN VİDA AÇMA AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Torna tezgâhında üçgen vida açabileceksiniz ARAŞTIRMA Torna tezgâhlarının olduğu işletmeleri ziyaret ederek, çalışanlardan üçgen vidalar hakkında bilgi alınız

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (ELYAF SARMA VE SAVURMA DÖKÜM) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (DEVAMLI LEVHA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit U rün U

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ Dersin Modülleri Makinede Rendeleme Makinede Kesme Makinede Delik delme Makinede Şekillendirme Makinede Birleştirme Kazandırılan Yeterlikler Makinede rendeleme yapmak Makinede

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Kompozit U rün U retim

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Prof.Dr. İng. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Prof.Dr. İng. Salim ASLANLAR 3. KONTROL TEKNİĞİ 3.1 Kontrolün Tanımı ve Önemi Makine ve metal teknolojilerinde parçaların belirli sınırlar içinde yapım resmine uygun olarak yapılıp yapılmadığının araştırılmasına kontrol adı verilir.

Detaylı

Makine teknolojisi temel imalat işlemleri frezeleme temrinleri FREZEDE BÖLME İŞLEMLERİ MODÜLÜ TEMRİN İŞLEMLERİ. makinaegitimi.com

Makine teknolojisi temel imalat işlemleri frezeleme temrinleri FREZEDE BÖLME İŞLEMLERİ MODÜLÜ TEMRİN İŞLEMLERİ. makinaegitimi.com FREZEDE BÖLME İŞLEMLERİ MODÜLÜ TEMRİN İŞLEMLERİ ... MES.VE TEKN. AND. LİSESİ MAKİNE TEKLOJİSİ ALANI SAYFA 58 FREZE TEZGAHINDA EMNİYETLİ ÇALIŞMA KURALLARI BİLG İ SAYFASI 1 -Tezgâhı kullanmadan önce kumanda

Detaylı

Klasik torna tezgahının temel elemanları

Klasik torna tezgahının temel elemanları Klasik torna tezgahının temel elemanları Devir ayar kolları Dişli Kutusu Ayna Soğutma sıvısı Siper Ana Mil Karşılık puntası Çalıştırma kolu ilerleme mili (talaş mili) Araba Acil Stop Kayıt Öğr. Gör.Ahmet

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. FREZEDE DELİK DELME VE BÜYÜTME

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 1. FREZEDE DELİK DELME VE BÜYÜTME ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Frezede delik delme ve delik büyütme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Freze tezgâhlarının olduğu işletmeleri ziyaret ederek delik delinmiş parçalardan

Detaylı

MEKANİK TEKNOLOJİLERİ DERS NOTLARI

MEKANİK TEKNOLOJİLERİ DERS NOTLARI MEKANİK TEKNOLOJİLERİ DERS NOTLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEK OKULU TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ Öğr. Gör. Ahmet DURAK Teknoloji toplum ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için bilimin

Detaylı

Dersin adı Alan Meslek/dal Dersin okutulacağı dönem/sınıf/yıl Süre. Dersin amacı. Dersin tanımı. Dersin ön koşulları

Dersin adı Alan Meslek/dal Dersin okutulacağı dönem/sınıf/yıl Süre. Dersin amacı. Dersin tanımı. Dersin ön koşulları Dersin adı Alan Meslek/dal Dersin okutulacağı dönem/sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin ön koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlilikler Dersin içeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

YARD. DOÇ. DR. HANİFİ ÇİNİCİ TEMEL İŞLEM TEKNİKLERİ MEM 217

YARD. DOÇ. DR. HANİFİ ÇİNİCİ TEMEL İŞLEM TEKNİKLERİ MEM 217 YARD. DOÇ. DR. HANİFİ ÇİNİCİ TEMEL İŞLEM TEKNİKLERİ MEM 217 ÖLÇME Ölçmenin Tanımı Bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına ölçme adı verilir. Ölçme Çeşitleri Doğrudan (direkt) Ölçme: Ölçü

Detaylı

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler Bir önceki dersin tekrarı yapılır, anlaşılmayan konuların tekrarı özet şeklinde anlatılır ve verilen ödevden alınan sonuçların sınıfta anlattırılarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. BÖLÜM I Teknik

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 22.1 Giriş Tornalama, dışı silindirik ve konik yüzeylere sahip parça işleme sürecidir. Delik açma, işleme sonucunda

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI Deney n Amacı Talaşlı imalat tezgahlarının tanıtımı, talaşlı

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ DÜZ DİŞLİ ÇARK AÇMA Düz Dişli Çarklar ve Kullanıldığı Yerler Eksenleri paralel olan miller arasında kuvvet ve hareket iletiminde kullanılan dişli çarklardır. Üzerine aynı profil ve adımda, mil eksenine

Detaylı

CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE VE ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDĠSLĠKTE DENEYSEL METODLAR DERSĠ CNC TORNA UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETĠM ÜYESĠ YRD.DOÇ.DR.BĠROL

Detaylı

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.BİROL

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (EL YATIRMASI, PÜSKÜRTME, RTM, İNFÜZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (EL YATIRMASI, PÜSKÜRTME, RTM, İNFÜZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (EL YATIRMASI, PÜSKÜRTME, RTM, İNFÜZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI MESLEK BİRİM 3 : TEMEL TESVİYECİLİK

Detaylı

2. MESLEK STANDARDI STANDARDI TABLOSU PRORAM HAZIRLAMA SÜRECİ 9. MODÜLLERİN 5. İŞLEMLERİN YAZILMASI 7. DERSLERİN OLUŞTURULMASI

2. MESLEK STANDARDI STANDARDI TABLOSU PRORAM HAZIRLAMA SÜRECİ 9. MODÜLLERİN 5. İŞLEMLERİN YAZILMASI 7. DERSLERİN OLUŞTURULMASI PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ MODÜLER PROGRAM HAZIRLAMA SÜRECİ İ 2. MESLEK STANDARDI 3. İŞ VE İŞLEMLERİ BELİRLEME 10. EĞİTİM 4. YETERLİK STANDARDI TABLOSU PRORAM HAZIRLAMA SÜRECİ 9. MODÜLLERİN 5. İŞLEMLERİN

Detaylı

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri MAK 41 Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri Boyut Ölçümü Pratikte yapılan boyut ölçümlerinde kullanılan yöntemler genellikle doğrudan karşılaştırma adı verilen temasla yapılan ölçmelerdir. Bu iş için

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Torna Tezgahı ve Tornalama Đşlemleri (10.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Klasik torna tezgahının temel elemanları

Detaylı

Freze Tezgahları ve Frezecilik. Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT

Freze Tezgahları ve Frezecilik. Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT Freze Tezgahları ve Frezecilik Derleyen Doç. Dr. Adnan AKKURT Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının

Detaylı

III. Hafta İmal Usulleri. Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

III. Hafta İmal Usulleri. Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Page 1-3 Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları

Detaylı

Freze Tezgahları ve Frezecilik

Freze Tezgahları ve Frezecilik Freze Tezgahları ve Frezecilik Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde talaş kaldırmak için kullanılan kesici takıma freze çakısı olarak adlandırılırken, freze çakısının bağlandığı takım tezgahlarına

Detaylı

ÖLÇME VE KONTROL. E- Özel kalınlık mastarları ve kullanılma yerleri

ÖLÇME VE KONTROL. E- Özel kalınlık mastarları ve kullanılma yerleri ÖLÇME VE KONTROL Giriş: Bu konu, atölyede meydana getirilecek işlerin ölçme ve kontrolü ile birlikte parçaların çalışıp kullanılacağı yere göre fonksiyonlarını yapabilmesi için ölçme ve kontrolün önem

Detaylı

46.Deliklerin ağzını genişletmek için kullanılan alete ne denir? A) Rayba B) Pafta C) Kılavuz D) Havşa 47. Aşağıdakilerden hangisi vida oluk

46.Deliklerin ağzını genişletmek için kullanılan alete ne denir? A) Rayba B) Pafta C) Kılavuz D) Havşa 47. Aşağıdakilerden hangisi vida oluk TEMEL İMALAT VE ARAÇ BAKIMI DERSİ 1. Dökme demirden yapılan ve piyasada en çok kullanılan mengene hangisidir? A) Boru mengenesi B) Ayaklı mengene C) Tesviyeci mengenesi D) Döner çeneli mengene 2. İşimiz

Detaylı

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1 Allen anahtar seti 1 Metrik, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 2 Allen anahtar seti 1 İnç-SAE, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 3 Ayarlı pense 1 Üniversal 09.07.09 Döner Sermaye 4 Bazik elektrod 6 2,5x350 mm

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN TORNA TESVĠYE ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 1 2 3 Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 4 5 A P Y A 1 P 1 Y 1 : ön görünüş : sol yan görünüş : üst görünüş : arka görünüş : sağ yan görünüş : alt görünüş A Y P 6 alt sağ ön sol arka

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl/Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl/Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl/Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersi İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ FREZEDE DELĠK DELME VE KANAL AÇMA 521MMI107

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ FREZEDE DELĠK DELME VE KANAL AÇMA 521MMI107 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ FREZEDE DELĠK DELME VE KANAL AÇMA 521MMI107 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ İ (SURFACE QUALITY SPECIFICATIONS) YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU Maliyetin artmaması için yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Parça yüzeyleri, imalat yöntemine

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Hortum Üretim Operatörü

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

BURSA ATATÜRK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI

BURSA ATATÜRK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI BURSA ATATÜRK ANADOLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÖLÇME VE KONTROL Derleyen : Adnan YILMAZ 1 ÖLÇME VE KONTROL A - ÖLÇME : Bilinmeyen bir birimin içinde bilinen bir birimin

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü : Makine Programı Adı Soyadı : Sınıf -

Detaylı

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) Dersin Modülleri Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Programı ile Tornalama Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Frezeleme

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ- AMAÇ Freede konik diģli açma iģlemlerini yapabileceksini. ARAġTIRMA Bölgemide bulunan iģletmeleri geini, diģli imal eden firmalardan konik diģlilerle ilgili bilgiler

Detaylı

TESVİYECİ TANIM A- GÖREVLER

TESVİYECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Çeşitli makine parçalarını el aletleri veya iş tezgahları ile (torna, freze, matkap, taşlama, pres vb.) işleyen, istenilen ölçülerde şekillendiren ve kullanılır hale getirme işlerini yapan kişidir.

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ölçme ve Kontrol Ders No : 0690230053 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KAMALAR, PİMLER, PERNOLAR

KAMALAR, PİMLER, PERNOLAR KAMALAR, PİMLER, PERNOLAR 1 Mil ve Göbeğin Kamayla Bağlantısı Kama: Mil ile göbek arasında bağlantı kurarak, kuvvet veya hareketin milden göbeğe aktarılmasını sağlayan makina elemanıdır. Kamalı birleştirme:

Detaylı

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT Teknik Resime Giriş Rıdvan YAKUT Ders İçeriği Teknik resmin amacı Çizgiler, ölçek Temel geometrik çizimler Görünüş çıkarma Ölçülendirme Kesit çıkarma Perspektif Makinenin Dili Teknik Resim Bir mühendisin,

Detaylı

KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL

KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL KONTROL İŞLERİNİZ İÇİN TAM DESTEK. MARTOOL MARTOOL ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden ulaşılabilir: www.mahr.com, WebCode 10436-5062 MarTool ölçme ve kontrol ekipmanları, boyutsal metrolojide

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI Dr. Salim ASLANLAR 8 DİŞ AÇMA 8.1 Kılavuz İle Diş Açma Deliklere diş açmada kullanılan yüksek hız çeliğinden yapılmış, üzerinde kesici dişleri bulunan aletlere Kılavuz denir. Metrik ve whitworth olarak yapılmışlardır. Şekil

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

ME220T Tasarım ve İmalat TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI. 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri. Talaş Kaldırma

ME220T Tasarım ve İmalat TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI. 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri. Talaş Kaldırma TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing, Bölüm 22 ME220T Tasarım ve İmalat 15. Talaşlı İmalat Yöntemleri Mehmet DEMİRKOL 1. Tornalama ve ilgili işlemler 2.

Detaylı

TEMEL İMALAT VE ARAÇ BAKIMI DERSİ SORU BANKASI TEMEL MEKANİK

TEMEL İMALAT VE ARAÇ BAKIMI DERSİ SORU BANKASI TEMEL MEKANİK TEMEL İMALAT VE ARAÇ BAKIMI DERSİ SORU BANKASI TEMEL MEKANİK 1 1. Dökme demirden yapılan ve piyasada en çok kullanılan mengene aşağıdakilerden hangisidir? A) Boru mengenesi B) Ayaklı mengene C) Tesviyeci

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri Mak-204 Üretim Yöntemleri II Delme Delme Đşlemi Delme Tezgahları Đleri Delik Delme Teknikleri Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ FREZEDE DELİK DELME VE BÜYÜTME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMA RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU I- Yapılacak Çalışmalarla İlgili Bilgiler A) Talaşlı Şekillendirme a-takım tezgahları hakkında

Detaylı

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ TEKNİK RESİM Endüstride çalışan elemanlar, çalıştıkları yere göre yeterli resim bilgisine sahip olmalıdır. Bir teknisyen, resmi hem iyi bilmeli hem de iyi ve doğru çizmelidir. Tezgah başında çalışan işçi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/20) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No: 6 16140 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 243 80 00 Faks : 0224 243 83 21 E-Posta : bursakalibrasyon@tse.org.tr

Detaylı

Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ

Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ Teknik Resim Nedir? Makine elemanlarının, yapıların ve en genel haliyle mühendislik ürünlerinin biçimini ve boyutlarını tarif etmekte kullanılan bir dildir.

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır.

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır. Mikrometreler Kumpaslara nazaran daha hassas olan ve okuma kolaylığı sağlayan ölçü aletleridir. Genellikle silindirik parçaların çaplarının ve ya düz parçaların kalınlıklarının ölçülmesinde kullanılır.

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1. Torna Tezgahları

Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1. Torna Tezgahları Doç. Dr. Ahmet DEMİRER 1 Parçaya kesici alet yönünde bir hareket vererek talaş kaldırmaya tornalamak, bu işlemleri yapan tezgahlara da torna tezgahları denir. Tornada genellikle eksenel hareketle dış iç

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri. Delme ve Raybalama. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

Mak-204. Üretim Yöntemleri. Delme ve Raybalama. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Mak-204 Üretim Yöntemleri Delme ve Raybalama Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1 Delme ve Raybalama Delik delme işlemi talaşlı imalat

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri

İmalat Teknolojileri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal. Talaşlı İmalat Yöntemleri İmalat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal Talaşlı İmalat Yöntemleri 1 Kapsam Talaşlı imalatın tanımı Talaş kaldırmanın esasları Takımlar Tornalama Frezeleme Planyalama, vargelleme Taşlama Broşlama Kaynak

Detaylı

TORNACI TANIM A- GÖREVLER

TORNACI TANIM A- GÖREVLER TANIM Torna tezgahına bağlanan ve tezgahın ekseni etrafında dönen makine parçası üzerinde, bu eksene dik veya eğik olarak çeşitli metal ya da benzeri parçaları uygun görülen bir kesici yardımıyla işleyen

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Bilgisayar Sayısal Kontrollü

Detaylı

Mühendislik çiziminin tanımı

Mühendislik çiziminin tanımı Mühendislik Çizimi Mühendislik çiziminin tanımı Günümüzde resim; duygu, düşünce, şekil ve tasarımları serbest elle veya özel araç ve gereçlerle çizip anlatma sanatıdır. Mühendislik çizimi (teknik resim)

Detaylı

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur.

Silindirik Düz Pim : Sertleştirilmeden kullanılan silindirik bir pimdir. Şekilde görüldüğü gibi iki tipi mevcuttur. PİMLER Tanım : Birden fazla sayıda parçayı istenilen konumda tutma, parçalar arası yatay ve düşey kaymayı önleme, merkezlemeyi sağlamak amacıyla kullanılan makine elemanlarına PİM denir. Silindirik Düz

Detaylı

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI Frezeleme; mevcut olan en esnek işleme yöntemidir ve neredeyse her şekli işleyebilir. Bu esnekliğin dezavantajı, optimize etmeyi daha zor hale getirecek şekilde uygulama

Detaylı

KALIPÇI/ENDÜSTRİYEL KALIPÇI

KALIPÇI/ENDÜSTRİYEL KALIPÇI TANIM Metal ve metal olmayan (plastik vb.) özdeş parçaların imalatını özel tezgahlarla veya takım tezgahları ile kullanılabilen komple üretim aracını hazırlayan, yapımını gerçekleştiren ve çalıştıran kişidir.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TALAŞLI İMALAT DENEYİ LABORATUVAR FÖYÜ 1 Deneyin Amacı: Üretilmesi istenen bir parçanın, bilgisayar destekli

Detaylı

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Makine Elemanları Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Perçin En az iki parçayı sökülemeyecek şekilde birleştirmek için kullanılan bir ucu hazır diğer ucu ise birleştirme sırasında oluşturulan makine elamanlarına

Detaylı