Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi."

Transkript

1 Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kaptan, Çorum markasý Metropol ü, Türkiye çapýnda bir marka haline getirmeyi Kaptanlar Grup yöneticileri, düzenlenen programa tam kadro katýldý. hedefliyoruz dedi. * HABERÝ 9 DA Çorum da ilk ve orta dereceli okullarda öðrenim gören 97 bin 75 öðrenci karne aldý. 97 bin öðrenciye karne Eðitim Öðretim Yýlý dün sona erdi. Çorum da 500 e yakýn ilk ve orta dereceli okulda öðrenim gören toplam 97 bin 75 öðrenci karne aldý. * HABERÝ 9 DA ÇORUM 13 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hastanede güzel þeyler oluyor Hitit Üniversitesi, Kamu Hastaneleri Birliði ve Hastane Baþhekimliði arasýndaki uyumlu çalýþma, sürekli geliþen yenilikleri de hizmet olarak getirmeye devam ediyor. Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane bünyesinde yaþanan yeni geliþmeler hakkýnda bilgi verdi. * HABERÝ 7 DE Sungurlu gerçek evladýna sahip çýktý GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçim gecesi Çorum da en büyük heyecan AK Parti nin 3. sýrasý ile MHP nin 1. sýrasý arasýnda geçti. Oylar bir AK Parti lehine, bir MHP lehine gidip geldi. Düvenci Beldesi'nde 'Peynir Kursu Kadýn Eli Ürün Sergisi' düzenledi. Düvenci peynirde marka oluyor * HABERÝ 3 DE Dr. Þükrü Tokatlýoðlu, kokoreç ve kýrmýzý ete alternatif olarak "iþkembe döner" üretti. Tokatlýoðlu iþkembe döner yaptý * HABERÝ 4 DE Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt * HABERÝ 5 DE Hitit te mezuniyet coþkusu Hitit Üniversitesi Mezuniyet Töreni dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Þehir Stadý nda gerçekleþti. * HABERÝ 8 DE Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. ÝHL de gurur tablosu Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezuniyet gecesi, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. 370 öðrencinin mezuniyet belgesini aldýðý gece, ÝHL için gurur tablosuna dönüþürken, hayata adým atan gençler, memleketin ve insanlýðýn kendilerinden büyük hizmet beklediði ifade edildi. * HABERÝ 6 DA Halkbank tan nezaket ziyareti Çorum, ufuk açan dinamiklere sahip Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay dün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette yerel ekonomiye iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Ýsmail Karabay, Çorum, ticaret ve sanayi açýsýndan ufuk açýcý dinamiklere sahip dedi. Çorum Belediyesi, asansörlerin yýllýk bakýmlarýný yaptýrmalarý için bina yöneticilerini uyardý. * HABERÝ 5 DE Ýsmail Karabay * HABERÝ 8 DE Bina yöneticilerine asansör uyarýsý! Ahmet Yabacýoðlu Otomobilin tarlaya uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 aylýk bir çocuk hayatýný kaybetti. 6 aylýk Elif trafik canavarý kurbaný Çorum un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin tarlaya uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 aylýk bir çocuk hayatýný kaybetti. * HABERÝ 3 DE

2 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN 2015 Üründe hasar tespit çalýþmalarý baþladý Çorum da son günlerde etkili olan dolu ve saðanak yaðýþ sonrasý oluþan sel tarým arazilerini vurdu. Kargý, Sungurlu ve Ýskilip ilçelerinde selin vurduðu tarým arazilerinde büyük çapta hasar oluþtu. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan hasar tespit çalýþmalarý baþlatýldý. Edinilen bilgilere göre, geçtiðimiz günlerde sel nedeniyle yerle bir olan Kargý ilçesine baðlý Maksutlu köyü ve çevresinde yaklaþýk yapýlan ön incelemelerde 300 dönüm çeltik arazisinin zarar gördüðü öðrenildi. Sungurlu ilçesinde meydana gelen sel felake- Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýntinde ise 20 köydeki tarým arazileridan hasar tespit çalýþmalarý baþlatýldý. nin yaðýþtan etkilendiði tahmin ediliyor. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nün Ýskilip ilçesinde ise çalýþmalarýn devam ediyor. Ekiplerin, sel vuran ilçelerde ön hasar tespit çalýþmalarýnýn devam ettiði, parsel bazlý çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan kesin raporu önümüzdeki günlerde bakanlýk ve ilgili kurumlara gönderileceði öðrenildi. Öte yandan saðanak yaðýþ nedeniyle ürünlerin yüzde 80 oranýnda zarar gördüðü tespit edildi.(ýha) Ýskilip köylerine dolu vurdu Ýskilip'in köylerinde önceki akþam üstü baþlayan ve 2 saat süreyle etkili olan dolu yaðýþý ve sonrasýnda geliþen sel felaketinin faturasý aðýr oldu Yapýlan açýklamaya göre, sabah tarlalarýnýn baþýna giden çiftçiler ekili alanlarý sular altýnda görünce büyük üzüntü yaþadý. Çiftçiler, sel felaketinin bilançosunun kendileri için aðýr olduðunu belirterek devletten yardým istediler. 'TEK SEVÝNCÝMÝZ CAN KAYBININ OLMAMASI' Dolu ve sel baskýný yaþayan köyleri ziyaret eden Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Kayaaðzý, Karaburun, Karlýk, Kuruçay, Eskiköy, Çukurköy ve Yalakcayý köylerinin afetten çok fazla etkilendiðini söyledi. Çukurköy'de 8 ev, ahýr, garaj, çeltik arazileri ve köyün içinden geçen 2 saat süreyle etkili olan dolu yaðýþý ve sonrasýnda geliþen sel felaketinin faturasý aðýr oldu kanalýn zarar gördüðünü ifade eden Kaymakam Gürsoy, "Eskiköy'de ise dolu yaðýþý evlere fazla zarar vermemiþ, yalnýz ekili arazi ve içme sularý zarar görmüþ. Kayaaðzý köyünde arazilerde sýkýntý var, Karlýk ve Karaburun köylerinde sebze bahçeleri kullanýlamaz hale gelmiþ. Kuruçay köyünde ise içme suyu zarar görmüþ. Acil olarak bundan sonraki yaðýþlarda sýkýntý yaþanmamasý için kanallarý açmak için çalýþmalarý baþlattýk. Zarar gören yollarda trafik akýþýný saðlayacak geçiþler saðlandý. Ön hasar tespit çalýþmalarý baþlatýldý. Bu felakette can kaybýnýn olmamasý ise tek sevincimiz." þeklinde konuþtu. Kaymakam Gürsoy'un köy ziyaretinde Ýskilip Jandarma Komutaný Bahri Civa, iskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Ýskilip Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mehmet Gürbüz, Ýskilip Sosyal Yardýmlaþma Müdürlüðü personeli de hazýr bulundu. Fatih Mehmet Kürkçü Bugün saat deki iþyerimizin açýlýþýnda siz deðerli dostlarýmýzý aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. Adres: Müftü Ahmet Gökeþme Sok. No: 4/6 (Örs Çelik Kapý yaný) Çeltik arazilerini sel vurdu Laçin ilçesinde etkili olan saðanak yaðýþ sonucu oluþan sel çeltik arazilerini vurdu. Çorum un Laçin ilçesinde etkili zý kýsýmlarýný tamamen kapanýrken, traolan saðanak yaðýþ sonucu oluþan sel fik akýþýnda zaman zaman aksama çeltik arazilerini vurdu. meydana geldi. Ýlçeye baðlý Gözübüyükler ve Yaklaþýk 400 dönüm arazinin selgökgözler köylerine ait tarým arazileriden etkilendiðini söyleyen Gökgözler ni basan sel, ekili ürüne zarar verdi. AkKöyü Tarýmsal kalkýnma Kooperatifi þam saatlerinde baþlayan saðanak yaðbaþkaný Mustafa Irdel, Gözübüyük mur ve dolu kýsa süre sonra sele dönüþderesinden gelen sel kýsa sürede araziyi tü. Gözübüyük deresinden gelen sel batýrdý. Hasar tespiti için henüz bir baþbuðday ve çeltik ekili araziye taþýdýðý vuruda bulunmadýk. Sel baskýný yaþabalçýk ve kum ekili arazileri yerle bir nan araziler Osmancýk ilçe sýnýrlarýnda, etti. konu ile ilgili Osmancýk Ziraat Odasý Baþkanýný bilgilendirdik. Gözübüyük Sel sularýnýn sulama borularýný Mustafa Irdel köyünde de etkili olan dolu buðday ekili sökerek arazi içlerine kadar taþýdýðý götarlalarýn yaný sýra sebze ve meyve bahçelerine de rüldü. Sel nedeniyle Çorum-Osmancýk yolunun baçok zarar verdi dedi.(ýha) Toprak Bayramý nda doðayla baþbaþa Son yýlarda kutlanmaya baþlanan Toprak Bayramý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü organizasyonuyla farklý etkinliklerle kutlandý. Milli Eðitim Müdürlüðü ile çalýþmalara baþlayan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü resim, kompozisyon ve þiir dallarýnda yarýþma düzenleyerek dereceye giren öðrencilere hediyeler verdi. Kategorilerine ve derecelerine göre öðrencilere bisiklet ve okullarýna ise yazýcý hediye edildi. Ayrýca bu se- Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü organizasyonuyla farklý etkinliklerle kutlandý. ne farkýndalýk yaratmak amasonlandýracaðýz. Programýmýza birçok kurum ve kuruluþ cýyla dereceye giren ve gönüllü öðrenci ve katýlýmcýlardestek verdi. Ýskilip Kaymakamlýðýna, Çadýrlarýn teminla birlikte 'Toprak Bayramýnda Hep Birlikte Doðadayýz' de Migros'a, Kumanya ve yiyeceklerin temininde Güpsloganýyla 1500 rakýmlý Ýskilip Akpýnar köyünde kamp retaþ'a, Hediyelerin temininde Toprak Sanayicileri Kove 1836 rakýmlý Sakar öküz eteklerine kadar dað yürüoperatifine, Mat ve kam petler için Ýl jandarma Komuyüþü faaliyetinden sonra uçurtma þenliði düzenledi. Ettanlýðýna ve Ýskilip'te faaliyet gösteren Ýskilip Kültür Tukinlik kapsamýnda öðrenciler ve katýlýmcýlar doðada bir rizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSgece geçirip, trekking yapma imkânýna sahip oldular. DAK) teþekkür ederim. Bu kamp çocuklar için belki de Kamp, yürüyüþ ve uçurtma etkinlikleri yaklaþýk 110 kibir ilkti hayatlarýnda unutamayacaklarý bir aný olarak kaþi ile gerçekleþti. lacak, sabah yaptýðýmýz gözlemlerde de güzel sonuçlar Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün orgaelde ettik. Hepsi memnun kalmýþtýr. Her ne kadar yoðun nizasyonu ve Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý Arayaðmur yaðýþý olsa da kampýmýzý, doða yürüyüþümüzü ma Kurtarma Derneði (ÝSDAK) rehberliðinde gerçekleve uçurtma þenliðimizi tamamladýk. Ülkem adýna toprak þen etkinliðe Çorum ve Ýskilip'ten kamu kurumlarý da bayramýnýn kutlu olmasýný diliyorum" dedi. destek verdi. Yapýlan Etkinliðe Çorum ve Ýskilip'te buluýsdak Baþkaný Hasan Güçlü ise, "Bu tür etkinliknan ortaokul ve lise düzeyindeki öðrenciler, Kurum çaler bizleri memnun etmektedir. Öðrencilerimiz ve ilk delýþanlarý, ÝSDAK üyeleri ile Amerika'dan Ýskilip'e Kýzýfa kamp ve doða yürüyüþü yapan katýlýmcýlarýmýzýn teklýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ rotasýný tamamlararý ne zaman olacak sorusunu sormalarý ise etkinliðin mak için gelen bayan Candace Strong da katýldý. Doða amacýna ulaþtýðýný, ayrýca ilk defa Ýskilip ve köylerimize harikasý güzelliklerin daha fazla tanýtýlmasý gerektiðini, gelenlerin ise Karadeniz'den bir farkýnýn olmadýðý doða kendisinin ise ÝSDAK'ýn yaptýðý etkinlikleri internetten güzelliklerinin tanýtýmýný yapmak ise bizi ayrýca mutlu bulduðunu ve kamp ve doða yürüyüþünde emeði geçenetti. Emeði geçen Ýskilip Kaymakamlýðýmýz, Ýl Gýda Talere Türkçe olarak 'Her Þey Ýçin Teþekkür Ederim' sözrým ve Hayvancýlýk Müdürümüz Sayýn Erkan Elfaz Erleri ile tamamladý. miþ ve personeline teþekkür ederim." diye konuþtu. Etkinlik alanýnda doða, yaþam, kamp hayatý gibi konularda ÝSDAK tarafýndan bilgilendirici eðitimler teorik ve uygulamalý olarak verildi. Etkinliðin gerçekleþtiði Akpýnar köyünde açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, "Bu gün burada toprak bayramý münasebetiyle toprak kampýndayýz. Bu haftaki etkinliklerimizde daha öncesinden planladýðýmýz milli eðitim müdürlüðümüzle beraber ilkokul ortaokul lise öðrencilerine þiir resim kompozisyon yarýþmasý yapmýþtýk. Bu yarýþmalar neticesinde dereceye giren çocuklarýmýza birinci ikinci ve üçüncülerine birer bisiklet hediye ettik. Ýkincilerin okullarýna birer yazýcý hediye ettik ve akabinde de toprak bilincini aþýlamak insanlarýn doðal yaþamla bütünleþtirmek amacýyla varlýðýmýzýn sebebi olan topraðý insanlarla bir kez daha tanýtmak amacýyla bu kampý düzenledik. Bu kampta çocuklara gece çeþitli eðlenceler düzenlendi ve eðitimler verildi. Gündüzünde ise doðada yürüyüþ yaparak uçurtma þenliðiyle programýmýzý (Ç.HAK:2502) 2

3 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN aylýk Elif trafik canavarý kurbaný Düvenci peynirde marka oluyor Düvenci Beldesi'nde 'Peynir Kursu Kadýn Eli Ürün Sergisi' düzenledi. BURAK YALÇIN ÝÞKUR, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde Düvenci Beldesi'nde 'Peynir Kursu Kadýn Eli Ürün Sergisi' düzenledi. 25 kursiyerin 55 gün eðitim gördüðü Peynir Üretim Kursu'nda üretilen çeþit çeþit peynirler sergilendi. Düvenci Beldesi Saðlýk Ocaðý bahçesinde düzenlenen etkinliðe, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Defterdar Ali Sormaz, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Pankobirlik Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz ve çok sayýda belde sakini katýldý. Etkinlikte Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Kurs Öðretmeni Fatma Çakýr birer konuþma yaptý. BAÞKAN TEÞEKKÜR ETTÝ Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, beldede düzenlenen 55 günlük peynircilik kursunun sona erdiðini belirterek, bu imkaný saðlayan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, ÝÞKUR ve Halk Eðitim Müdürlüðü'ne teþekkür etti. 'KADINLARIMIZ ÖRNEK ÜRETÝCÝLER' Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise, "Bize peynircilik, mantar yetiþtiriciliði kursu gibi talepler geldi. ÝÞKUR, Halk Eðitim Müdürlüðü ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde kurslarýmýzý açtýk. Burada ki sergimiz panayýr havasýnda oldu. Bu peynirler marka peynirler. Tarýmýn, üretimin ilk kaynaðý kadýnlardýr. Kurslarýmýz devam edecek. Kadýnlarýmýz örnek üreticiler. Bizle- 25 kursiyerin 55 gün eðitim gördüðü Peynir Üretim Kursu sona erdi. Düvencili kadýnlar çeþit çeþit peynir üretti Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, peynir üretin kadýnlarý kutladý. ri burada aðýrlayan Düvenci Belediye Baþkanýmýza ve Düvenci halkýna teþekkür ediyorum.'' Diye konuþtu. Çorum un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin tarlaya uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 aylýk bir çocuk hayatýný kaybetti. Kaza, ÇorumSungurlu karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Ahmet Kaya (29) yönetimindeki 16 Y 7117 plakalý otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Takla atmaya baþlayan otomobil daha sonra yol kenarýndaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücü Ahmet Kaya ve araçta yolcu olarak bu- 3 Otomobilin tarlaya uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 aylýk bir çocuk hayatýný kaybetti. lunan Pýnar Kaya (28), Sümeyye K. (8), Anþa Kaya (60) ve Zeynep Kaya (3) yaralanýrken, otomobilde bulunan 6 aylýk olduðu öðrenilen Elif Kaya olay yerinde hayatýný kaybetti. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Vali Ahmet Kara Jandarma yý kutladý Vali Ahmet Kara, Jandarma Teþkilatýnýn 176. kuruluþ yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmladý. Vali Kara, mesajýnda; Türk Silahlý Kuvvetlerimizin önemli bir parçasý olarak, devletimizin bekasý, milletimizin refahý için Emniyet Teþkilatýmýzla birlikte toplumun huzur ve güvenliðini saðlayan Jandarma Teþkilatýmýzýn 176. kuruluþ yýldönümünü kutlamaktayýz. Jandarma Teþkilatý Türkiye'nin bölünmez bütünlüðünün korunmasý, vatandaþlarýmýzýn huzur içerisinde yaþamasý ve ülkemizde düzenin saðlanmasý gibi önemli görevleri, Vali Ahmet Kara üstün hizmet anlayýþýyla, baþarýyla yerine getirmektedir. Yurdumuzun her köþesinde halkýmýzla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan Jandarma Teþkilatý, önce insan diyerek ve insaný yaþat ki devlet yaþa- sýn anlayýþýna sahip olarak, vatandaþlarýmýzýn hak ve özgürlüklerini gözeten, halkýn memnuniyetini saðlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayýþý ile halkýmýzla bütünleþmiþtir. Ülkemizin her ya- nýnda olduðu gibi, ilimizde de bu yüksek ruh ve þuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teþkilatýmýzýn gösterdiði büyük fedakârlýk ve ulaþtýðý baþarýlar her türlü takdirin üstündedir. Milletimizle dayanýþma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Teþkilatýmýzýn kararlý ve özverili çalýþmalarý için tebrik ediyor, kuruluþ yýl dönümünde, aziz þehitlerimizi rahmet ve saygýyla, gazilerimizi minnetle anýyor, Jandarma Teþkilatý personeline bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diliyorum. ifadelerine yer verdi. 'SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN DÜVENCÝ'NÝN PEYNÝRÝNÝ YÝYÝN' Kurs Öðretmeni Fatma Çakýr da,'' Bu güzel ortamý bulabileceðimi tahmin etmemiþtim. Kadýnlarýmýzýn bu iþe eli yatkýn. Kaþar, dil, mozzarella, tulum, kelle, tel gibi birçok çeþitin olduðu peynirler yaptýk. Güzel þeyler ortaya çýkardýk, hanýmlarýmýza teþekkür ediyorum. Buradan Çorumlular'a tavsiyem. Saðlýðýnýz için Düvenci peyniri yeyin.'' þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan davetlilere kursiyerlerin hazýrladýðý, birçok çeþidin bulunduðu peynir çeþitleri ikram yapýldý. Peynirler davetlilerden tam not aldý. TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu Üzeri 5. Km. Tel:

4 4 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN 2015 Tokatlýoðlu iþkembe döner yaptý Erzurum Dede de otlar adam boyu HURÞÝT BOZKURT Erzurum Dede Türbesi ve çevresindeki alanda yabani otlarýn adam boyuna ulaþtýðý belirtilerek, Çorum Belediyesi nden yardým istendi. Yaz sezonunun açýlmasýyla birlikte Erzurum Dede Türbesi ve Mesire Alaný na ziyaretler arttý. Bölgeyi ziyarete giden vatandaþlar, bol yaðýþlý geçen bahar aylarýnýn ardýndan otlarýn yükseldiðini söyledi. Çorum Belediyesi nin Erzurum Dede civarýnda otlarýn temizlenmesine yardýmcý olmasýný isteyen vatandaþlar, önümüzdeki günlerde söz konusu alana ziyanetlerin artacaðýný ifade etti. Traktörün yanýnda kardeþi buldu Merkez e baðlý Evciortakýþla Köyü nde yaþlý adam kardeþi tarafýndan ölü bulundu. K.Ý.(67) tarlasýnda traktörün yanýnda kardeþi tarafýndan ölü bulundu. Cenaze otopsi için Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Mantar zehirledi Araziden toplanan mantarlar zehirlenmelere neden oluyor. Boðazkale nin Sarýçiçek Köyü nde N.D.(26) araziden topladýðý mantarlarý yedikten sonra zehirlendi. Mecitözü nün Söðütyolu Köyü nde Y.E.(44) ve Alaca nýn Mazýbaþý Köyü nde O.P.(79), Merkez Buharaevler Mahallesi nde D.Þ. yemekte yediði mantardan zehirlendiler. 4 kiþi hastanede tedavi altýna alýndýlar. Yaþlý adam yüksekten düþtü Kargý nýn Çukuraluç Köyü nde yüksekten düþen yaþlý adam aðýr yaralandý. M.G.(87) hava almak için balkonda gezinirken dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten toprak zemine düþtü. Aðýr yaralanan yaþlý adam Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Bu defa veliler sahneye çýkýyor Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda Ziya Gökalp Ýlkokulu velileri konser verecek. Þef Arif Sadeçolak yönetiminde Bayanlar Türk Halk Müziði Korosu nun Türk Halk Müziði konseri 15 Haziran Pazartesi günü saat da Devlet Tiyatro Salonu nda. Okul Müdürü Melten Toker, tüm sanatseverleri konsere davet etti. Meltem Güven e veda yemeði BURAK YALÇIN Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nce, Valilik Özel Kalem ve Ýl Ýdare Kurulu Müdürlüðü görevlerinde bulunan Meltem Güven'e veda yemeði düzenledi. Özbeyler Restoran'da düzenlenen yemeðe valilik birim müdürleri ve personel katýldý. Veda yemeðinde konuþan Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Özbeyler Restoran'da düzenlenen yemeðe valilik birim müdürleri ve personel katýldý. Meltem Güven'in görev yaptýðý süre içinde herkesin hakkýný savunduðunu belirterek, hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Ýzmir Balçova Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne tayini çýkan Meltem Güven ise, 'Ýlk göreve baþladýðým bu dairenin yerini, arkadaþlarýmýn yerini hiçbir yer tutamaz, dolduramaz. Burasý çok Valilik Ýl Ýdare Kurulu Müdürü Meltem Güven e veda yemeði düzenlendi. farklýydý, 30 yýl görev yaptým. Herkes hakkýný ayrýlýyorum.'' Diye konuþtudýndan valilik personeli takdim Konuþmalarýn ar- Meltem Güven'e hediye helal etsin. Güzel, mutlu etti. Çorum da görev yapan din görevlileri arasýnda düzenlenen Hutbe Okuma Yarýþmasý nda il birincisi belli oldu Bekir Sayýn bölge finalinde yarýþacak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Camiler ve Din Görevlileri Haftasý münasebetiyle Türkiye genelinde ilk defa din görevlileri arasýnda Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum da da din görevlileri arasýnda yapýlan yarýþma, Ulucamii de gerçekleþtirildi. Ýl ve merkez ilçe genelinde 7 din görevlisinin katýldýðý yarýþmada, Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn baþkanlýðýndaki jüri, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Eðitim Uzmaný Rahmi Güccan, Ýl Vaizi Fazýl Saraç, Ulucamii Baþimam-hatibi Mustafa Gökmen, Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Adem Korukçu, Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öðretmeni Kasým Madan ve Ýmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öðretmeni Mustafa Gerçekçioðlu'ndan oluþtu. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, yarýþma öncesi din görevlilerine baþarýlar diledi. Çorum'da kafeterya açan emekli doktor Þükrü Tokatlýoðlu, yaklaþýk 6 aylýk çalýþmayla kokoreç ve kýrmýzý ete alternatif olarak "iþkembe döner" üretti. Göðüs hastalýklarý uzmaný Tokatlýoðlu, görev yaptýðý hastaneden üç ay önce emekli olduðunu ve iki hafta önce kafeterya açtýðýný söyledi. YEMEK TUTKUNU Yemek tutkunu olduðunu ifade eden Tokatlýoðlu, bu tutkunun kendisini yeni fikirler denemeye yönelttiðini, iþkembe döner için çeþitli araþtýrmalarýn ardýndan denemeler yaptýðýný anlattý. 6 AY UÐRAÞTI Tokatlýoðlu, yaklaþýk 6 ay süresince 150 kilograma yakýn iþkembe kullanarak saðlýklý ve lezzetli iþkembe döneri yapmak için ter döktüðünü belirterek, "Ýþkembenin çeþitli hazýrlanma süreci var. Bu süreç benim sýrrým. Hazýrlýk aþamasýndan sonra iþkembeyi haþlýyor ve döner ocaðýna takýyoruz. Daha sonra buradan kestiðimiz iþkembe parçalarýný ocakta hafif kýzartýp kýrmýzý biber, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz kullanarak servis yapýyoruz" dedi. YAKINLARI HAYALÝNE ÝNANMADI Ýþkembe döner fikrini arkadaþlarý ve ailesine anlattýðýnda kendisine inan- Dr. Þükrü Tokatlýoðlu, kokoreç ve kýrmýzý ete alternatif olarak "iþkembe döner" üretti. madýklarýný dile getiren Tokatlýoðlu, kiler üst düzeyde" diye konuþtu. "Çevremdeki arkadaþlarým bu fikrime sýcak bakmadýlar. 'Sen bu iþte yenilirsin, TEKLÝFLER ALIYOR bu fikirle yenilirsin' diye tepkiler aldým Kendisine þimdiden çeþitli tekliflerde bulunulduðunu aktaran Tokatlýoðlu, ama þimdi öyle olmadýðýný herkes görüyor" ifadesini kullandý. kýsa sürede lezzeti ve yeniliðiyle ünlenen ürün için Ýstanbul'dan sipariþ aldýðýný BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ söyledi. Tokatlýoðlu, yaklaþýk iki haftada iþkembe dönerinin büyük ilgi gördüðünü KALP HASTALARINA ÝYÝ GELEBÝLÝR kaydederek, "Günde yaklaþýk 8 kilograma yakýn iþkembe döner satýyoruz. Ýl dýþýndan da bu lezzeti tatmaya gelenler sýz ve içerdiði mineraller yönüyle zengin Tokatlýoðlu, iþkembe dönerin katký- oluyor. Müþterilerimizden aldýðýmýz tep- bir ürün olduðuna dikkati çekerek, sözlerini þöyle sürdürdü: "ÖNCE SAÐLIK" "Bir doktor olarak saðlýk ve temizliðe büyük önem veririm. Bu nedenle içerisinde lipit ve kolesterol oraný düþük olan iþkembe döner, siyah ve beyaz etten daha saðlýklýdýr. Lipit ve kolesterol oraný yaðsýz etten daha düþük olan iþkembe, yüksek potasyum içermesi nedeniyle de kalp hastalarýna önerilebilir. Ýþkembe döner, bir diyet ürünü olarak da önerilebilir." "ÝDDÝALI ÜRÜN" Ýþkembe dönerin iddialý bir ürün olduðunu dile getiren Tokatlýoðlu, "Kokorece rakip deðil ona alternatif bir ürün yaptýk. Ýþkembe döner, içerdiði mineraller, taþýdýðý saðlýk koþullarýndan dolayý kokorecin yerine geçebilecek bir ürün" dedi. ADINI "HATTUÞA" KOYDU Tokatlýoðlu, iþkembe dönerine, Çorum topraklarýnýn ev sahipliðini yaptýðý Hitit medeniyetinin baþkenti "Hattuþa" adýný verdiðini, ürünü için marka tescil ve patent çalýþmalarýný yürüttüðünü ifade ederek, hedefinin iþkembe döneri dünyaya yaymak olduðunu vurguladý.(aa) Yarýþmada, Merkez-Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sa- Türkiye genelinde ilk defa din görevlileri arasýnda Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. yýn birinci, Alaca-Yunus Emre Camii Ýmam- Hatibi Sami Arslan ikinci, Bayat Merkez Camii Ýmam-Hatibi Nihat Karabina üçüncü oldu. Dereceye giren yarýþmacýlarýn ödülleri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ve jüri heyeti tarafýndan takdim edildikten sonra yarýþmaya katýlan din görevlileri ile birlikte toplu hatýra fotoðrafý çektirildi. Yarýþmada il birincisi olan Merkez - Müftülük Mescidi Ýmam- Hatibi Bekir Sayýn, Çorum'u temsilen Trabzon'da yapýlacak Bölge Finali yarýþmasýnda yarýþacak. Hayrettin Karaman Koalisyon ve partiler MHPve HDPtek baþlarýna veya birlikte iktidar olmayý düþünmedikleri gibi diðer iki parti ile koalisyona girmenin de kapýsýný kapatmýþ gibi görünüyorlar. Anlaþýlan odur ki, yine bu iki parti milletin ve memleketin menfaati, kayýp ve kazancýndan ziyade kendi siyasi menfaatlerinin ve ideolojik hedeflerinin peþinde koþuyorlar; diðer iki partinin koalisyonla hükümeti kurmalarýný, bu koalisyon olsa bile çok problemli ve her biri diðerinin ayak baðý olacaðý, iþler kötüye gideceði, bu iki partinin yýpranacaðý (böyle olacaðýný bekledikleri) için kendileri muhalefette kalýp gelecek için oy devþirmeyi hedefliyorlar. CHP, Ak Parti ile de olsa hükümet kurmaya hevesli görünüyor; çünkü böylece tabanýn tepkisini hafifletmeyi, bazý baþlarý kurtarmayý ve iktidarýn verdiði imkanlarla selden kütük kapmayý hedefliyor. Yine ülkenin âlî menfaatleri söz konusu deðil; çünkü millet ve memleket için neyin iyi ve faydalý, neyin kötü ve zararlý olduðu konusunda derin görüþ farklarýna sahip bulunan bu iki partiden oluþacak hükümetten önemli ve faydalý bir yönetim beklemek hayalden öteye geçmez. Ak Parti iki arada bir derede misaline uygun bir pozisyonda bulunuyor. Kendileri içlerinde bulunmaksýzýn diðer partilerin kuracaklarý bir hükümetin bürokrasidenkadrolardan ekonomiye, dýþ politikadan çözüme, dev projelerden huzur ve asayiþe kadar pek çok alanda büyük tahribata sebep olacaðýndan, kazanýmlarý zayi edeceðinden korkuyorlar (korkmak durumundalar). Bir baþka partinin katýlýmý veya dýþarýdan desteði ile hükümet kurmalarý halinde de davul kendi omuzlarýnda, tokmak da baþkalarýnýn elinde olma dar boðazýna düþeceklerini, birçok hedef ve projelerini askýya alacaklarýný, idare-i maslahat bir yönetim sebebiyle güven ve oy kaybetmelerinin kaçýnýlmaz olacaðýný düþünüyorlar (düþünmeleri gerekiyor). Ak Parti baðrýna taþ basarak, ülkenin ve milletin zararýna olacaðýna inandýðý halde - seçim sonuçlarý bunu zorunlu kýldýðý içinkoalisyondan uzak dursa, diðer partilerin hükümeti kurmalarýný beklese, ya kuramayacaklarý ya da iþler sarpa saracaðý için bir erken seçim gündeme geldiðinde yaþanan tecrübenin partiye saðlayacaðý faydadan yararlanmak üzere seçimlere girse kârlý çýkmasý (tek baþýna iktidarý elde etmesi) uzak bir ihtimal deðildir. Bu yazýyý okuyanlarýn iki haklý sorularý olabilir: 1. Bu sonucun oluþmasýnda Ak Parti'nin bir sorumluluðu, hatasý ve kusuru yok mudur? 2. Neden diðer partilerin kendi aralarýnda veya Ak Partili bir koalisyon hakkýnda kötümser düþünüyorsun, peþin hükümde bulunuyorsun, tehlikeli boyutlara varan sosyal ve siyasi kutuplaþmalara böyle bir koalisyonun ilaç olabileceðini hesap dýþý tutuyorsun? Bu haklý sorular için baþka yazýlar kaleme almam gerekiyor ve bunu da yapacaðým inþaallah. Oyun alanlarýnda hijyen ve güvenlik tedbirleri artacak Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 27 Mayýs 2015 tarihinde Valilik Binasý Toplantý Salonunda yapýlan toplantýda, yaz tatiline giren öðrencilerin ve çocuklarýn oynayacaðý alanlarda güvenlik tedbirlerinin artýrýlmasý ve hijyenik ortamlarýn saðlanmasýna iliþkin kararlar alýndý. Toplantýda; çocuklarýn, Çorum Belediye Baþkanlýðý, Ýl Özel Ýdaresi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nün yapmýþ olduðu park, bahçe ve oyun alanlarý ile ilk ve orta dereceli okul bahçelerinde okul tatil döneminde kurulan þiþme oyun alanlarýnda ve þiþme havuzlarda vakit geçirmek isteyeceklerinden; Çorum merkez ve köy yerleþim yerlerinde bulunan oyun park ve bahçelerinde bulunan oyuneðlence ve spor aletlerinin gerekli kontrol ve bakýmlarýnýn yapýlmasýna, tamir ve tadilatlarýnýn gerçekleþtirilmesine, oyun park ve bahçelerinde, spor alanlarýnda çocuklarýn can ve mal güvenliðine ve herhangi bir suistimal ile istismara karþý kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik tedbirlerinin alýnmasýna, çocuklarýn daha saðlýklý ve hijyenik ortamlarda vakit geçirmelerinin saðlanabilmesi için oyun park ve bahçelerinde bulunan aletlerin Çorum Belediye Baþkanlýðýnca ve Ýl Özel Ýdaresince, ilk ve orta dereceli okullarýn bahçelerinde tatil dönemlerinde kurulan þiþme oyun alanlarý ve havuzlarýn ise okul müdürlüklerince gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun yaptýrýlmasý ve takibinin saðlanmasýna karar verildi.

5 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN Sungurlu gerçek evladýna sahip çýktý GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Adaylýðý sürecinde muhalefet tarafýndan Çorum da yaþamadýðý sözleriyle eleþtirilen AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, seçim sonuçlarýný, Sungurlu gerçek evladýna sahip çýktý sözleri ile yorumladý. sanlar iþ güç sahibi. Biraz da kýrgýnlýklar varmýþ. Ama neticede Sungurlu öz kýzýna sahip çýktý. Seçmen gereken cevabý verdi. dedi. SANDIÐA SAHÝP ÇIKTIK Kurt seçim gecesi yapýlan bazý itirazlar üzerine deðerlendirmeler yapýldýðýný, kendilerinin de sandýða sahip çýktýðýný anlatarak, þunlarý söyledi: Baþbakanýmýzýn dediði gibi OYLAR GELÝP GÝTTÝ seçim sandýkta kazanýlýr. Ýki hatalý sandýkta 7 Haziran gecesi heyecaný en çok yapýlan itirazlardan partimiz lehine sonuç alak Parti nin 3. sýra milletvekili adayý dýk. MHP de ayný çalýþmayý yapmýþ bir þey Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ile MHP 1. bulamamýþ. Sandýkta genel olarak teknik bir sýra adayý Vahit Kayrýcý arasýnda yaþandý. Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt sorun yoktu. O yüzden MHP itiraz etmeoylar deyim yerindeyse iki adayýn sýrasý miþ. arasýnda gelip gitti. Seçim Kurt lehine sonuçlandý ve HAFTA SONLARI ÇORUM DAYIM Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti nin Çorum dan Seçim sürecinde büyük emek harcadýklarýný, AK ilk kadýn milletvekili olarak TBMM ye girmeye hak kaparti iktidarda olduðu sürece de hizmete devam edecekzandý. lerini vurgulan Kurt, Kadýn, çocuk ve gençlere yönelik SEÇMEN GEREKLÝ CEVABI VERDÝ çalýþmalarýmýz devam edecek. Partimizde istiþareler devam ediyor. Bu süreçte ben evimi Çorum a taþýyacaðým. Sungurlu da Kayrýcý ya 10 bin oy fark atan LütfiHafta sonlarý özel bir durum olmadýðý sürece Çorum da ye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, propaganda döneminde kendiolacaðým. Halihazýrda müzakere süreci sürüyor. Hakkýsi için ithal vekil adayý, dedesinin mezarýný bilmiyor mýzda hayýrlýsý olsun. Biz bu dönemde üzerimize düþen gibi hoþ olmayan sözler söylendiðini hatýrlatarak, Sunneyse yapacaðýz. diye konuþtu. gurlu da insanlar belediyeden dolayý sinmiþ. Çünkü in- LYS maratonu baþladý LYS sýnavlarý ve Haziran 2015 tarihlerinde yapýlacak. Çorum da yapýlacak olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna 17 bin aday katýlacak. Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu Baþkaný Rektör Prof. Dr. Reha LYS sýnavlarý ve Haziran 2015 tarihlerinde yapýlacak. Metin Alkan, sýnavlarýn de yer aldýðýný, bu bilgileri sýnava girecek adayla13-14 Haziran 2015 (LYS/4-1-5) ve Hazirýn ve tüm sýnav görevlilerinin sýnav öncesinde tiran 2015 (LYS/2-3) tarihlerinde olmak üzere 5 tizlikle okumalarýnýn yararlý olacaðýnýn önemini (beþ) ayrý oturum halinde uygulanacaðýný, sabah vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, özellikle sýnaoturumlarýnýn saat 10.00'da, öðleden sonraki otuva girecek aday ve görevlilerin yanlarýnda bulunrumun ise 14:30'da baþlayacaðýný, sýnavýn zamadurmalarý zorunlu olan belgeler ile sýnavda bulunnýnda baþlatýlabilmesi için, adaylarýn kilik denedurulmasý ÖSYM Baþkanlýðýnca yasaklanan matimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna teryaller hususunda kurallara uyulmasýnýn sýnavýn sýnavdan bir saat öncesinden baþlanýlacaðýný söyhuzur ve güvenliði açýsýndan önem arz ettiðini beledi. Sýnava ilimizde; beþ oturum genel toplamý lirtti. Sýnavýn güvenliði ve selameti açýsýndan geiçin 62 sýnav binasýnda yaklaþýk adayýn reken tedbirin alýndýðýný, sýnava girecek gençlerikatýlacaðýný, bununla birlikte 2500 e yakýn persomizin sýnava adaptasyonlarýný etkileyecek her türnelin görev yapacaðýný, sýnava girecek adaylarýn lü olumsuz durumun özellikle gürültü ile ilgili sýnav öncesinde stresten uzak durmalarý gerektiolarak Çorum genelinde gereken itinanýn gösterilðini, sýnava iliþkin genel bilgiler ile sýnava giremesinin büyük önem arz ettiðini vurgulayan Rekcek adaylarý bilgilendirmek amacýyla hazýrlanan tör Prof. Dr. Alkan, meslek hayatlarýný önemli ölkamu spotunun ÖSYM Baþkanlýðýnýn çüde þekillendirecek olan bu sýnava girecek tüm (http://www.osym.gov.tr ) resmi internet adresinadaylara baþarýlar diledi. AK Parti gençleri Rektör ü kutladý AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret ederek üniversitedeki öðrenimlerine iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundular. Üniversitenin her geç gün daha da güçlendiðini belirten AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Yýldýrým, Rektör Prof. Dr. Alkan ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Bina yöneticilerine asansör uyarýsý! Çorum Belediyesi, asansörlerin yýllýk bakýmlarýnýn yaptýrýlmasý için uyarýda bulundu. Çorum Belediyesi, asansörlerin vi olarak sorumluluklarýnýn bulunduðuyýllýk bakýmlarýný yaptýrmalarý için binun hatýrlatan Ahmet Yabacýoðlu, "Yetna yöneticilerini uyardý. kilendirdiðimiz asansör denetim firmasý olan Udem Uluslararasý Belgelendirme Belediye Basýn Birimi'nden yapýdenetim firmasý tarafýndan asansörler lan açýklamaya göre, Belediye Baþkan belirli periyotlarla kontrol ediliyor. KonVekili Ahmet Yabacýoðlu, Asansör Batroller sonucunda kýrmýzý etiket yapýþtýkým ve Ýþletme Yönetmeliði'nin 10. rýlan asansörler mühürleniyor. Asansörlü maddesinde "Yýllýk kontrol neticesinbinalarda oturan bina sakinlerinin maðde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal dur olmamalarý için bina yöneticilerinin güvenliði açýsýndan bir tehlike söz koen kýsa zamanda yetkilendirilmiþ olan nusu ise asansörün çalýþmasýna can ve firma yetkilileri ile irtibata geçerek gemal güvenliði saðlanýncaya kadar izin rekli kontrolleri yaptýrmalarý gerekmekverilmez. Buna raðmen, asansörün çatedir. Kontrollerini yaptýrmayan bina yölýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu soahmet Yabacýoðlu neticileri için Belediyemiz tarafýndan cerumludur." denildiði hatýrlatýlarak, Çozai yaptýrým uygulanacaktýr" dedi. rum Belediyesi tarafýndan yetkilendirilen kuruluþ tarafýndan asansör kontrollerinin devam ettiðini vuryabacýoðlu, Udem Uluslararasý Belgelendirme guladý. Denetim firmasýna numaralý telefonu arayarak ulaþýlabileceðini ve bu konuda daha geniþ bilasansörlerini kontrol ettirmeyen bina yöneticigi alýnabileceðini sözlerine ekledi. lerinin bu iþten hem maddi olarak ve hem de mane- Mehmet Akif Ersoy a asfalt Çorum Belediyesi, asfalt çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Þehrin deðiþik bölgelerinde yapýlan çalýþmalar dün de Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde ile devam etti. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi'nin tüm mahallelerde alt ve üst yapý çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdüðünü dile getiren Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekiplerinin Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'nin asfaltýný tamamen yenilediðini vurguladý. 580 metre uzunluðunda ve 13 metre geniþliðindeki caddeye Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde asfaltlandý. yaklaþýk 2000 ton asfalt döktüklerini kaydeden Yabacýoðlu, "Sezon öncesi yaptýðýmýz planlamaya göre asfalt ihtiyacý olan tüm bölgelerde çalýþmalarýmýz devam edecek. Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'deki asfalt çalýþmasýný kýsa sürede tamamladýk. Ekiplerimiz daha önce de Sakarya 3. Cadde ve 4. Sokak, Beytepe 8-10 ve Saç tasarýmcýlarýna sertifika AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý yönetimi Rektör Alkan ýo ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarýnýn toplum yararýna pek çok alanda çalýþmalarý olduðunu ve üniversite olarak bu çalýþmalara gerekli desteði verdiðimizi belir- ten Rektör Prof. Dr. Alkan, ülkenin geliþimine katký saðlamakta olan her türlü çalýþmada üniversitenin de yer alacaðýný ifade etti. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarýnýn yapmýþ olduklarý çalýþmalardan çok memnun olduðunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, baþarý dileklerini iletti. Okul müdürlerine eleþtiri Türk Eðitim-Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Mustafa Daldal, rapor veya sevk alan öðretmenlere karþý tepki gösterdiðini iddia ettiði okul müdürlerini eleþtirdi. Daldal, konuya iliþkin þu açýklamayý yaptý; Son zamanlarda iþgüzar okul idarecilerinin rapor veya sevk alan öðretmenlerine, niye hasta oldun, nasýl hasta olursun dercesine tavýr takýnmalarý kabul edilemez. Daha önceki yýllarda da eski Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, öðretmenlerin rapor almalarýnýn teftiþ edilmesini istemiþti. Okul müdürleri bundan etkilenmiþ olacak ki böyle bir hareket alaný geliþtirmiþlerdir. Bu tarzý bütün eðitim çalýþan- larý abes karþýlar. Bir zamanlar, Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan üvey evlat muamelesi gören 4/B'li sözleþmeli öðretmenlerimiz vardý eðer 30 günden fazla rapor almak zorunda kalacak þekilde hastalanýrlarsa sözleþmeleri feshedilebilirdi. Böyle bir mantýk olur mu? Okul idarecilerinin bu noktada uyarýlmasý gerekmektedir. Herkes saðlýk problemi yaþayabilir. Dolayýsýyla personelimize yaklaþýmýmýz daha pozitif olmalý, böyle olursa okulda çalýþma huzuru saðlanmýþ olur. Aksi takdirde huzur iklimini bozmuþ oluruz. Baþta insan olduðu- muzu unuturuz. Buna en güzel örnek geçtiðimiz hafta, Ýskilip ilçemiz Sakarya Ýlkokulu nda yaþanmýþtýr. Hasta olan ve sevk almasý gerektiðini okul müdürüne bildiren bir öðretmenimiz okul idaresinin olumsuz tavýrlarýyla karþýlaþmýþtýr. Tabi bu tarz tavýr takýnan örnekleri çoðaltmamýz mümkündür. Okul idarecileri öðretmen olduklarýný unutmamalýdýrlar. Liderlik tek baþýnýza baþarabileceðiniz bir þey deðildir, takým performansýdýr. Okul idarecileri, iþte bu performansýn uyumlu olmasýnýn da kendilerinin tutum ve davranýþlarý ile doðru orantýlý olduðunu unutmamalýdýrlar. 11. Sokak'ta da asfalt çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Ýhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" dedi. Buhara Kültür Merkezi'nde baþlayan saç tasarým ve þekillendirme kursu tamamlandý. Kursiyerlere sertifikalarý verildi. Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde baþlayan saç tasarým ve þekillendirme kursunu baþarýyla tamamlayan kadýn kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarýný aldý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda kursiyerler davetlilere saç tasarým ve þekillendirme gösterisi yaptý. Engelli Eðitim Merkezi'ndeki kurslara katýlan hanýmlarýn gönüllü mankenlik yaptýðý gösteri izleyenler tarafýndan büyük beðeni topladý.

6 6 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN ÝHL li hayata adým attý ÝHL de gurur tablosu EROL TAÞKAN Geldiðimiz noktayý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Ýmam Hatipliler olarak gelinen noktanýn, asla terkedilmeyeceðini, baþarý çýtasýnýn yükselmesi için gece gündüz çalýþacaklarýný söyledi. Buhara Kültür Merkezi nde düzenlenen mezuniyet gecesinde öðrencilerine ve velilerine hitabeden Hüseyin Kýr, Biz bu yola baþ koyduk. sözleriyle ÝHL öðrencilerine verdiði deðeri bir kez daha gözler önüne serdi. Özgüvenimiz tekrar geldi. diyen ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, konuþmasýnda þunlarý ifade etti, Özgüvenimiz tekrar geldi, eski günlerin özgüvenini bugün fazlasýyla yaþar olduk. Büyük acýlarla bugünlere geldik, geldiðimiz yeri de asla terketmeyeceðiz. Belki öðrencilerimize her þeyi verememiþ olabiliriz ancak özgüven verdik çok þükür. Ýmam Hatip Okullarý nýn en büyük özelliði özgüveni yüksek, kendi ayaklarý üzerinde durabilen nesiller yetiþtirmesidir. Medeniyetimizi tekrar þahlandýrarak, zulme karþý duran Ýslam Medeniyeti nin tekrar güçlenmesine katký saðlayacak karakterle donanan öðrencilerimizin tümüne, bundan sonraki hayatlarýnda üstün baþarýlar temenni ediyorum. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezuniyet gecesi, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. 370 öðrencinin mezuniyet belgesini aldýðý gece, ÝHL için gurur tablosuna dönüþürken, hayata adým atan gençler, memleketin ve insanlýðýn kendilerinden büyük hizmet beklediði ifade edildi. Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Milli Eðitim Müdürvekili Yahya Çoban, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr ve çok sayýda davetli katýldý. Evlatlarýnýn bu mutlu gününe þahitlik etmek için salonu tamamen dolduran velilerin heyecan ve mutluluðu yüzlerine yansýrken, 7 yýllýk bir eðitim sürecini baþarýyla tamamlamanýn gururunu yaþayan öðrenciler, emeklerinin karþýlýðý olan mezuniyet belgelerine kavuþtu. ÝHL Meslek Dersi Öðretmeni Ýsmail Kirenci'nin okuduðu Kur'an-ý Kerim'den sonra, ÝHL Meslek Dersi Öðretmeni Yakut Bozdoðan'ýn gençler için yaptýðý duaya tüm salon amin diyerek el açýp iþtirak etti. ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, öðrenci ve velilerine hitabederek, mezun olan gençlere nasihatta bulundu. Öðretmenler adýna Hüseyin Kýran ve öðrenciler adýna Hatice Þahin'in söz aldýðý programda, dereceye giren öðrencilerin ödülleri takdim edildi. Spor gösterileri ile renklenen gecede, öðretmenlerden oluþan koronun seslendirdiði eserler geceye renk katarken, hayatýn her bir alanýnda baþarýya imza atan ÝHL öðrencilerinin belgeleri tek tek takdim edildi. Öðrencilerin okul anýlarýyla süslenen sinevizyon gösterimi eþliðinde gerçekleþen törende, kimi zaman duygusal anlar yaþanýrken, arkadaþlarýyla omuz omuza sahneye çýkan öðrenciler, acýsýyla tatlýsýyla dolu olan 7 yýlý geride býrakmanýn gururu yaný sýra, okullarýndan ve öðretmenlerinden ayrýlacak olmanýn hüznünü yaþadý. Dolu dolu geçen programýn ardýndan öðrenciler ve aileleri, bu gurur gününü ölümsüz bir hatýraya dönüþtürmek için bol bol hatýra fotoðrafý çektirdi. Hayatýn her alanýnda varlar Eðitimdeki baþarýlarýný, hayatýn tüm alanlarýnda da gösteren ÝHL öðrencilerinin gösterileri ilgiyle takip edildi. ÝHL Ortaokulu öðrencilerinin sunduðu Wu-Shu gösterileri ve lise Taekwondo Takýmý'nýn gösterileri izleyicilerden tam not aldý. Kendilerine duyduklarý özgüvenle hayata hazýrlanan gençlerin, gerek kültürel gerekse sportif alanlarda okullarýna e Çorum'a kazandýrdýklarý sayýsýz baþarý var. Birilerinin kendilerini inatla sadece cenaze yýkayýcýlýðý kalýbýna oturtmak istemesine inat eder gibi, hayatýn her alanýnda var olduklarýný ve baþarý saðladýklarýný ortaya koyan gençler, al- Birincilere ödül verildi Anadolu ÝHL birincisi Nuriye Gökcen ve ÝHL birincisi Sedanur Songül okul yönetimince ödüllendirildi. Ödüller Milli Eðitim yöneticileri tarafýndan öðrencilere takdim edildi.

7 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde ortaya konan hizmet ve yenilikler, yöneticeliren insana verdiði deðeri de gözler önüne seriyor Yenilikler durmak bilmiyor EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi, Kamu Hastaneleri Birliði ve Hastane Baþhekimliði arasýndaki uyumlu çalýþma, sürekli geliþen yenilikleri de hizmet olarak getirmeye devam ediyor. Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane bünyesinde yaþanan yeni geliþmeler hakkýnda bilgi verdi. Fizik Tedavi ünitesinin günlük 70 hastadan 200 kapasiteli konuma çýkarýldýðýný anlatan Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Göz Polikliniði'nde yaþanan geliþmeler, Radyoloji ve Acil Diyaliz Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yen bir teknolojik dönem baþlýyor. Özel bir yazýlýmla hazýrlanan karekod sistemi sayesinde, akýllý telefon ve internet üzerinden hastalarýn sýralarýný arzu etmeleri durumunda hastane bahçesinden bile takip edebileceklerini söyledi. Ünitesi hakkýnda bilgi verdi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý hastane yöneticilerinin de yer aldýðý bilgilendirme toplantýsýnda konuþan Baþhekim Zehir, "Halkýmýzýn yararýna olan her þeyi hastanemize kazandýrmaya kararlýyýz." dedi. Anne Oteli ve sýra uygulamasýna getirilen vizyonel bakýþ açýsýný da gözler önüne seren Baþhekim, hizmetlerin teknolojiyle buluþturularak, polikliniklerde beklemeyi en asgari seviyeye çekmeye kararlý olduklarýnýn altýný çizdi. Teknolojik hizmetler artýyor Akýllý telefonlara yüklenen barkod sistemi sayesinde, hastane koridorlarýna asýlacak ilanlardaki karekodu okutarak, TC kimlik numaralarýný giren hastalara, tüm birimlerdeki sýrasý hakkýnda her 10 saniyede bir güncellenen bilgiler aktarýlacak. Poliklinik önlerinde hastalarýn sýra beklerken yaþadýðý olumsuzluklarý bertaraf etmek ve daha konforlu bir bekleyiþ saðlayabilmek için atýlan adýmda, akýllý telefonu olmayan vatandaþlarýn da adresini kullanarak internet üzerinden takip gerçekleþtirebileceðini ifade eden Baþhekim Sinan Zehir, teknoloji baþta olmak üzere tüm imkanlarý kullanarak, en kaliteli ve en konforlu hizmeti sunmak konusunda kararlý olduklarýný söyledi. Anne Oteli ne tam not Doðum Servisi'nde kurulan Anne Oteli, beþ yýldýzlý tesis kalitesinde hizmet vermeye baþladý. Basýn mensuplarýna Anne Oteli hakkýnda bilgi veren Baþhekim Sinan Zehir, yeni doðan bebeklerden bir kýsmýnýn yoðun bakým ya da küvözlere alýnmasý durumunda, annelerin ciddi sýkýntýlar yaþadýðýný, çocuklarýný görmek ve emzirmek için hastane köþelerinde maðdur olan anneleri, Anne Oteli'nde misafir ettiklerini söyledi. Yýldýzlý otel konforundaki yeni bölümde misafir olan anne Nurcan Özdemir, Baþhekim ve beraberindekilere memnuniyetini aktararak, "Artýk gözüm arkada deðil, her an evladýmýn yanýndayým. Ýstediðim zaman görüp, gerektiði zaman emzirebiliyorum." sözleriyle teþekkür etti. Fizik Tedavi kapasitesi 70 den 200 e çýktý Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nin günlük hasta kabul kapasitesinin 70'ten 200'e çýktýðýný açýkladý. Yapýlan yeni düzenleme ile birlikte her hasta için özel kabin tasarlanýrken, çocuk felci ve serepral hastasý çocuklarýn da rehabilitasyon tedavilerinin gerçekleþtirildiði ünite, tedavi salonlarýnýn modernliði ve geniþliði ile de dikkat çekiyor. Göz Polikliniði çile olmaktan çýktý Göz Polikliniði'nde yapýlan mekan deðiþikliði, vatandaþý dar koridor kabusundan kurtardý. Öðretim Üyeleri'nin tecrübesi ve geliþmiþ teknolojik cihazlarla bütünleþen ünitede, artýk yapýlamayan tedavi ve ameliyat bulunmuyor. Rahat ve konforlu bir mekana taþýnan Göz Polikliniði, adeta sýnýf atlarken, çoðunlukla Ankara'ya yapýlan sevk konusu tüm ameliyat ve tedaviler Çorum'un yanýsýra çevre illere de hizmet veriyor. 10 dakikalýk görme taramasý için Ankara yollarýna düþen hastalarýn da artýk bu çileden kurtulduðuna iþaret eden Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, yakýn zamanda da retina bölümünü hizmete açacaklarýný, göz arkasý tüm ameliyatlarýn baþarýyla Çorum'da da yapýlacaðýný müjdeledi. Çocuk MR hizmette Radyoloji hizmetleri arasýnda çocuk MR'ý olmadýðý için hizmet veremeyen Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. bu eksiðini de tamamladý. Bunun yanýsýra meme MR'ýnýn da yeni ünite takviyesiyle Çorum'da uygulanmaya baþladýðýný aktaran Sinan Zehir, radyoloji bölümünün yeni cihazlarla takviye edildiðini söyledi. 24 saat diyaliz imkaný Acil diyaliz hizmetiyle 24 saat diyaliz imkanýna kavuþan hastanede, çocuk yoðun bakým, göðüs hastalýklarý polikliniði ve otopark çalýþmalarýnýn da devam ettiðine iþaret eden Baþhekim Sinan Zehir, ayrýca Adli Týp hekiminin göreve baþladýðýný, yapýlacak fiziki düzenlemelerin kýsa sürede tamamlanarak, adli týp hizmetlerinin de Çorum'da gerçekleþtirileceðini anlattý. Basýn toplantýsý ile kamuoyunu bilgilendiren Hastane Baþhekimi Sinan Zehir, bu hizmetlerde emeði geçen siyasiler, rektör, dekan, genel sekreter baþta olmak üzere herkese teþekkür ettiðini dile getirdi. Haber Yorum/Erol Taþkan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde düzenlenen basýn bilgilendirme toplantýsýna Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman'ýn telefonu damga vurdu. Bir yakýnýnýn muayenesi için Baþhekim'i aradýðýný ve Baþhekim'in telefonunu açmadýðýný iddia eden Vali Yardýmcýsý, hastaneyi adeta birbirine kattý. Toplantýda çalan telefonunu açarak görüþen Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Vali Yardýmcýsý'na Baþhekim'le birlikte olduðunu söylemesi, talebiyle ilgilenildiðini söylemesi de Vali Yardýmcýsý'nýn sinirini dindirmeye yetmedi. Basýn mensuplarýnýn da þahit olduðu telefon görüþmesinde Vali Yardýmcýsý'nýn sesi tüm odada çýnlarken, Baþhekim Opr. Dr. Sinan Zehir telefonunu kontrol ederek, cevapsýz çaðrý olup olmadýðýný baktý fakat cevapsýz çaðrýnýn olmadýðý anlaþýldý. Telefonda, "Baþhekim nasýl benim telefonumu açmaz." sözleri alenen duyulan Vali Yardýmcýsý'nýn tavrý, salonda buz etkisi yaparken, Vali Yardýmcýsý'nýn Baþhekim Sekreterliði'ne ulaþan telefonu Baþhekim Yardýmcýlarý'na aktarýldýðý, Baþhekim Yardýmcýsý'nýn, yardýmcý olma çabalarýnýn da sonuçsuz kaldýðý öðrenildi. Bu garip bürokrasi egosunun yaþandýðý odada, tüm olup bitenlere þahit olmak, iþin açýðý biz basýn mensuplarý arasýnda da þaþkýnlýðýna neden oldu. Baþarýlý çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýðýmýz toplantýda, yöneticilerin onca özveri ve çabalarýna raðmen, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman'ýn siniri bir türlü yatýþtýrýlamadý. Tüm kurumlarla uyum içerisinde ortaklaþa bir baþarýnýn mimarý olan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi, Genel Sekreterlik ve Baþhekimliðin ortaya koyduðu yenilikler, heyecanla kamuoyuyla paylaþýlýrken, yaþanan olay bürokratik baskýnýn bu kadarýna da pes dedirtti. Üstelik Vali Yardýmcýsý'nýn yakýnýyla ilgilenmek ve sorununa yardýmcý olmak için herkes bir yandan seferber olmuþken!...

8 8 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN 2015 Hitit te mezuniyet coþkusu 2 bin 863 öðrenci mezun oldu RECEP MEBET Hitit Üniversitesi Mezuniyet Töreni dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Þehir Stadý nda gerçekleþti. 2 bin 863 öðrencinin mezuniyet sevinci yaþadýðý törene AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Garnizon Komutaný Vekili J. Yb. Metin Özbek, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Defterdar Ali Sormaz, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Hitit Üniversitesi ne baðlý fakülte dekanlarý ve meslek yüksek okulu müdürleri, öðretim elemanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Tören geçiþinin ardýndan saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn sunuculuðunu Mustafa Ceylan ve Özlem Demirtaþ yaptý. Hitit Üniversitesi Akademik Yýlý mezunlarý adýna konuþmayý Üniversite 1. si, Ýktisadi ve Samet Tak Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Rektör Alkan, Asým Balcý ya hat tablosu hediye etti. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Þehir Stadý nda gerçekleþen mezuniyet törenine ilgi büyüktü. Öðrenciler, Gaziantep yöresi halkoyunlarý gösterisi sundu. BESYO öðrencilerinin akrobasi gösterisi izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Maliye Bölümü Öðrencisi Samet Tak yaptý. BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner in yönettiði törenin açýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaparken programda kürsüye gelen AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý da öðrencilere ve katýlýmcýlara hitap ettiler. HERKES TAÞIN ALTINA ELÝNÝ KOYMALI Hitit Üniversitesi nin yükseköðretim alanýndaki faaliyetlerini anlatan Rektör Alkan, En önemli kaynak insan dedi. Yükümüz aðýr ve yapacak çok iþimiz var diyen Alkan, Ýçinde bulunduðumuz zaman fantazi yapma vakti deðil. Artýk herkes hamasi nutuklarý bir kenara býrakmalý ve taþýn altýna elini koymalý diye konuþtu. Hitit Üniversitesi mezunlarý için oluþturduklarý sistemden de bahseden Prof. Dr. Alkan, diploma almaya hak kazanan tüm öðrencileri tebrik ederek, Allah yolunuzu ve bahtýnýzý açýk etsin temennisini dile getirdi. TÜRKÝYE NÝN UMUDU ve GURURUSUNUZ Mezun olan öðrencilere seslenen Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sizler geliþen ve büyüyen Türkiye nin umudu ve gururusunuz diyerek üniversite gençliðinden beklentilerini paylaþtý. Hitit Üniversitesi ni, Çorum üzerine doðan bir güneþe benzeten Kurt, mezun öðrencilerden bilgi ve birikimlerini þehrin kalkýnmasý ve geliþimine aktarmalarýný istedi. Aydýnlýk yarýnlar için herkesin vargücüyle çalýþmasý gerektiðine iþaret eden Kurt, Hedeflerinizle yarýþýn, Türkiye bir dünya markasý haline gelsin çaðrýsýnda bulundu. Kurt, mezun olmaya hak kazanan öðrencileri kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ MARKA OLDU Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý da yaptýðý konuþmada Hitit Üniversitesi nin geliþimine dikkat çekerek baþarýsýndan dolayý Rektör Alkan ý kutladý. Rektör Hocamýz, gayretli çalýþmalarýyla Hitit Üniversitesi ni marka haline getirdi diyen Asým Balcý, Çorum un tüm dinamikleriyle üniversiteye sahip çýkmasý gerektiðini söyledi. Dünya çapýnda büyük bir deðiþim ve yarýþ hakim olduðunu dile getiren Balcý, þehirlerin de birbirleriyle rekabet halinde olduklarýný kaydetti. Üniversite öðrencileri ve velilere yönelik mesajlar da veren Balcý, mezuniyetle birlikte hayatlarýnda yeni bir pencere açýlacak gençlere baþarýlar diledi. Konuþmasýnýn ardýndan Genel Sekreter Balcý ya Rektör Alkan tarafýndan hüsn-ü hat tablosu hediye edildi. Hitit Üniversitesi Halk Oyunlarý Topluluðu nun Gaziantep yöresi oyunlarý gösterisiyle devam eden törende Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu akrobatik jimnastik ve trambolin takýmý gösterisi de ilgiyle izlendi. BAÞARIYA ÖDÜL Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý nýn okuduðu Hekimlik Andý nýn ardýndan Saðlýk Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Derya Yüksel Koçak Hemþirelik Andý ný okudu. And içen öðrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Çeþitli sunumlarla devam eden törende üniversiteyi derece ile bitiren öðrencilere belge ve ödülleri verildi. Törende, lisans dalýnda üniversite birincisi olan ÝÝBF Maliye Bölümü öðrencisi Samet Tak, ikinci BESYO Antrenörlük Eðitimi Bölümü öðrencisi Ramazan Gargi, üçüncü Ýlahiyat Fakültesi öðrencisi Rüveyde Sena Özkan ile önlisans dalýnda üniversite birincisi olan Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliði Bölümü öðrencisi Tuba Eral, ikinci Teknik Bilimler MYO Elektronik Teknolojisi Bölümü öðrencisi Yasin Selçuk, üçüncü Sungurlu MYO Çocuk Geliþimi Bölümü öðrencisi Mine Sözkesen in mezuniyet belgesi ve ödüllerini protokol üyeleri verdi. Fakülte ve meslek yüksek okullarýndan derece ile mezun olan öðrencilerin de ödüllendirildiði törenin ardýndan tüm öðrencilere mezuniyet belgeleri daðýtýldý. Rektör Metin Alkan ýn komutu ile kep atan öðrenciler, müzik eþliðinde üniversite yöneticileri, öðretim elemanlarý ve aileleri ile birlikte halay çektiler. Renkli görüntülerin yaþandýðý tören havai fiþek, balon ve ýþýk gösterileriyle sona erdi. Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Halkbank tan nezaket ziyareti Çorum, ufuk açan dinamiklere sahip RECEP MEBET Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay dün gazetemizi ziyaret etti. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in ev sahipliðindeki ziyarette Þube Yönetmeni Ayhan Artar da hazýr bulundu. Ziyarette yerel ekonomiye iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Ýsmail Karabay, Çorum, ticaret Ýsmail Karabay (soldan ikinci), Çorum un sahip olduðu dinamiklere dikkat çekti. ve sanayi açýsýndan Halkbank ýn KOBÝ lere yönelik ciddi çalýþmalar yürüttüðünü ve üç aylýk süre içinde 400 ün üze- ufuk açýcý dinamiklere sahip dedi. Ortaklýk kültürünün bu dinamiklerin baþýnda rinde firma ile iletiþim kurduklarýný anlatan Karabay, geldiðini vurgulayan Karabay, Çorum sanayisinin geliþim ve baþarýsýnda iþbirliði uygulamalarýnýn yattýðý- Ýmalat sanayisine yönelik desteklerimiz sürüyor açýklamasýnda bulundu. na iþaret etti. Yerel idarecilerin gayretli çalýþmalarýnýn da Çorum un geliþimine ivme kattýðýna dikkat çeken Kara- Çorum un ekonomik dalgalanmalara karþý da yerel direnci en yüksek þehirlerden biri olduðuna inandýðýný dile getiren Karabay, bu hususta birinci etkenin imalat sanayisinin konumu olduðunu söyledi. rekten inandýðýný sözlerine ekledi. bay, þehrin gelecekte daha iyi yerlere geleceðine yü- Çorumlu yatýrýmcýlarýn geliþime açýk olduðunu Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ifade eden Karabay, En büyük yatýrým, insana yapýlan yatýrýmdýr diye konuþtu. bay a çalýþmalarýnda baþarýlar Mustafa Demirer ise Halkbank Þube Müdürü Kara- diledi. Gelin arabasý süslemek sanattýr RECEP MEBET Yaz mevsimiyle birlikte düðün sezonu da açýldý. Düðünlerin vazgeçilmezlerinden olan gelin arabalarýnýn süslenmesi iþi Çorum da önemli bir sektör haline geldi. Organizasyon þirketlerinin yaný sýra daha çok çiçek satýcýlarýnýn yaptýðý bu iþi hobi olarak yürütenler de var. Gelin arabasý süslemek sanattýr diyen Yavuz Hürdoðan, düðün sezonuyla birlikte iþlerin hareketlilik kazandýðýný söyledi. Gelin arabasý süslettirmek isteyenlere daha önceden mutlaka randevu almalarýný öneren Yavuz Hürdoðan, Gelin alma merasimleri daha çok Pazar günleri olduðu için özellikle sabah saatlerinden itibaren bir yoðunluk baþlýyor. Süslenecek arabalar sýraya giriyor. Bu nedenle randevu almayanlar zaman problemi yaþayabiliyor dedi. Düðünlerle ilgili bazý hatýrlatmalarda da bulunan Hürdoðan, Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan uyarýlara göre Gazi ve Ýnönü Caddeleri nde düðün nedeniyle araç konvoyu düzenlemek yasak. Ayrýca düðünlerde cadde ve yollarýn kapatýlmamasý, hava-i fiþek atýlmamasý ve müzik yayýnýnýn saat e kadar sonlandýrýlmasý da gerekiyor diye konuþtu. Yavuz Hürdoðan, Gelin arabasý süslemek sanattýr diye konuþtu.

9 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor RECEP MEBET Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Metropol Bahçelievler Þubesi nde dün düzenlenen devir teslim törenine Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kaptan, þirket yöneticilerinden Hasan Aydoðan, Metropol Gýda Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. eski Genel Müdürü Celal Gönül, bazý davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Hüseyin Kaptan (solda) ve Celal Gönül el sýkýþtýktan sonra basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundular. Sivas Ýrþad Derneði Baþkaný Muhammed Yüksel Hocaefendi nin yaptýðý duanýn ardýndan Kaptanlar Grubu na devredilen Metropol Alýþveriþ Merkezleri nin açýlýþ kurdelesini þirket yöneticileri birlikte kesti. METROPOL TÜRKÝYE YE AÇILACAK Düzenlenen törende basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kaptan, Çorum markasý Metropol ü, Türkiye çapýnda bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz dedi. Çorum da 13. þubesini açmaya hazýrlandýklarý Metropol ün Amasya, Tokat ve Sivas gibi bölge illerinde ve ilçelerde þubeleþeceðini anlatan Hüseyin Kaptan, Metropol ü, Anadolu nun her köþesine taþýmayý amaçlýyoruz diye konuþtu. Sivas merkezli Kaptanlar Grup un gýdanýn yaný sýra mermer, inþaat, otomotiv ve akaryakýt baþta olmak üzere 7 farklý sektörde faaliyet gösterdiðini belirten Kaptan, Zara Bal markasýyla tanýnan grubumuz, geçmiþte Marka Alýþveriþ Merkezleri nin de ortaklýðýný yaptý açýklamasýnda bulundu. Perakende sektöründeki 20 yýlý aþan tecrübelerini Metropol markasýyla yurt çapýna yaymayý arzu ettiklerini dile getiren Kaptan, birbirine benzeyen iki þehir olarak gördüðü Sivas la Çorum arasýnda kurduklarý ticari köprünün hayýrlar getirmesini diledi. Metropol bayraðýný daha ileri taþýma konusunda kararlý olduklarýný vurgulayan Kaptan, Çorum halkýna ve yurt çapýndaki tüm tüketicilere en iyi hizmeti sunmaya devam edeceðiz. Çünkü halkýmýz hizmetin en iyisine layýk þeklinde konuþtu. BAÞARILI BÝR DEVÝR SÜRECÝ Törende konuþan Metropol Gýda Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. eski Genel Müdürü Celal Gönül ise Metropol Alýþveriþ Merkezleri nin baþarýlý bir sürecin ardýndan 1 Haziran 2015 tarikaptanlar Grup a devrolan Metropol Alýþveriþ Merkezleri dualarla hizmete girdi. hi itibariyle Kaptanlar Grup a devredildiðini söyledi yýlýnda kurulan Metropol ün 22 yýldýr Çorum halkýnýn hizmetinde olduðunu hatýrlatan Celal Gönül, Çorum halkýnýn sevgisini kazanan bu markanýn daha da büyüyüp Anadolu ya hakim olmasý gerekiyordu. Bunu yapabilecek çok deðerli bir grupla iþbirliði yaptýk. Biraraya geldik ve kýsa sürede, baþarýlý bir yönetimle þirketimizi ve maðazalarýmýzý 1 Haziran Çorum markasý Metropol ün diðer illere de açýlarak Türkiye markasý olacaðý vurgulandý tarihi itibariyle Kaptanlar Grup a devrettik dedi. Çorum da doðan ve büyüyen Metropol ün Kaptanlar Grup la Anadolu ya yayýlacaðýný belirten Gönül, devir iþlemlerinin hayýrlý olmasý temennisiyle þirket yöneticilerine baþarýlar diledi. Kaptanlar Grup yöneticileri, düzenlenen programa tam kadro katýldý. Açýklamalarýn ardýndan el sýkýþan taraflar, basýn mensuplarýna poz verdikten sonra birlikte maðazayý gezdiler. Devir teslim töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Çorum da ilk ve orta dereceli okullarda öðrenim gören 97 bin 75 öðrenci karne aldý. 97 bin öðrenciye karne RECEP MEBET evlatlarýný kendileri ya da baþkalarýyla kýyaslamadan Eðitim onlarýn farklý yeteneklere Öðretim Yýlý dün sona ersahip bireyler olduklarýný di. unutmamalý. Çorum da 500 e yayaz tatili için çocuklakýn ilk ve orta dereceli rýna bisiklet hediye eden okulda öðrenim gören veliler, kullaným konusuntoplam 97 bin 75 öðrenci da da kontrolü elden býrakkarne aldý. masýnlar. Çünkü kontrolsüz 19 Mayýs Ýlkokubisiklet kullanýmý kazalara lu nda düzenlenen karne neden olabiliyor. Ayrýca kötörenine Vali Yardýmcýsý tü arkadaþ ve diðer olumadem Saçan, Milli Eðisuzluklara karþý da çocuktim Müdür Vekili Yahya larýný muhafaza etsinler. Çoban, Maarif MüfettiþliUnutmayalým ki baþaði Baþkaný Ýbrahim Karýsýz çocuk yoktur. Aile ve ban, Milli Eðitim Müdür Vali Yardýmcýsý Adem Saçan karne daðýttý. okulun da baþarý ya da bayardýmcýsý Kadir Söngüt, þarýsýzlýk hususunda soþube Müdürleri Özcan rumluluk taþýr. Çocuklarýmýzýn hepsi zeki, yeter ki Kuþcu ve Ahmet Ýnan, Okul Müdürü Yunus Gayretonlarýn taþýdýðý zekayý ortaya çýkartabilelim. Eðitimli, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda de baþarý çýtasýnýn daha da yükselmesi temennisiyle öðrenci katýldý. tüm öðrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Düzenlenen törende öðrencilere karne daðýtan BÜYÜK TEN TATÝL MESAJI protokol mensuplarý, çocuklarýn yaþadýðý heyecan ve coþkuya ortak oldular. Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi ne konuþan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de öðrensaçan: BAÞARISIZ ÇOCUK YOKTUR ci ve velilere yönelik açýklamalarda bulundu. Öðrenci velilerinin de hazýr bulunduðu karne Seyit Ali Büyük, yýl sonu mesleki çalýþmalarýtöreninde konuþan Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, ný tamamlayacak olan 6 bini aþkýn öðretmenin de 1 eðitim-öðretim alanýndaki geliþmelerden bahsetti. Temmuz 2015 tarihinden itibaren tatile gireceðini Devletin eðitim alanýndaki yatýrýmlarý ve teksöyledi. nolojik geliþmelere dikkat çeken Adem Saçan, Yaz tatilinin 14 Eylül 2015 tarihinde sona ere Geçmiþte her evde radyo bile yokken bugün öðrenceðini hatýrlatan Milli Eðitim Müdürü Büyük, annecilere tablet bilgisayar daðýtýlýyor dedi. babalara seslenerek bazý uyarýlarda bulunmayý ihher ilde üniversite kurulmasýna karþýn yüksemal etmedi. köðretimde beklenen baþarý ve kalitenin henüz yaeðitim-öðretimin ders notlarý ve karneden ibakalanamadýðýna iþaret eden Saçan, Anadolu daki ret olmadýðýný vurgulayan Büyük, eðitimde asýl heüniversitelerin kendilerini geliþtirmesi gerektiðini defin öðrencilere güzel davranýþlar kazandýrmak olsöyledi. duðunu hatýrlattý. Üniversite mezunu olan herkesin devlet kukarne puanlarý yüksek olan öðrencilerden rerumlarýnda istihdam edilmesinin mümkün olmadýðýhavete kapýlmamasýný isteyen Büyük, zayýfý bulunan na da deðinen Saçan, mesleki kariyer yarýþýnda baöðrencilerin ise derslerindeki eksiklikleri gidermesi zýlarýnýn kamu da bazýlarýnýn ise özel sektörde görev için yaz tatilinin iyi bir fýrsat olduðunu sözlerine ekaldýklarýný hatýrlattý. ledi. Artýk dünya çapýnda bilim insanlarý, sanatçý Milli Eðitim Müdürü Büyük, haftasonu yapýlave edebiyatçýlar yetiþtirmeliyiz diyen Saçan, velilecak Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) na girecek re yönelik mesajlar da vererek þöyle konuþtu: tüm öðrencilere de baþarýlar diledi. Öðrenciler birer yarýþ emtiasý deðil. Çocuklarýn baþarýsý kadar mutluluðu da düþünülmeli ve ihmal edilmemeli. Zira çocuklukta yaþanamayan mutluluðun eksikliði ilerleyen yaþlarda ortaya çýkýyor. Anne-babalar, Baþarýlý öðrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldý.

10 10 CUMARTESÝ Mezun olduðu okulda karne daðýttý 13 HAZÝRAN 2015 Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, öðrencilere karne daðýtarak sevinçlerine ortak oldu. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, eðitim öðretim yýlý sonunda öðrencilerin karne heyecanýna ortak olan Baþkan Çatma, mezun olduðu Ebussuud Efendi Ortaokulu'na giderek karne daðýttý. Karne daðýtýmýnda öðrencilerle sohbet eden baþkan Çatma, çocuklarýn karnelerini inceleyerek tatili iyi deðerlendirmelerini ve günde en az yarým saat kitap okumalarýný tavsiye etti. Öðrencilere kendisinin de Ebussuud Efendi Ortaokulu'ndan mezun olduðunu hatýrlatan baþkan Çatma, "Ben sizlerin okuduðu bu okulda ve sýralarda okudum. Derslerinize çok çalýþmanýz gerekiyor. Tatil de dinlemenize elbette ki zaman ayýracaksýnýz, oyun oynayacaksýnýz ama günde en az yarým saat kitap okumanýzýn sözünü istiyorum. Baþarmanýn yolu okumadan geçiyor, bunu sakýn aklýnýzdan çýkarmayýn" dedi. Karne daðýtýmýnýn ardýndan çocuklarla, hatýra fotoðrafý da çektirmeyi ihmal etmeyen baþkan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, öðrencilere Çatma, tüm öðretmen ve öðrencilere baþarý diledi. karne daðýtarak sevinçlerine ortak oldu. Sungurlu da karne sevinci eðitim-öðretim yýlýnýn son zili bugün çaldý. Çorum'un Sungurlu ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki yaklaþýk 10 bin 146 öðrenci karne alýp, yaz tatiline girdi. Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürlerimiz Þaban Atlý Sungurlu Ýmam Hatip Ortaokulu Öðrencilerinin karne heyecanýna ortak Sungurlu da 10 bin 146 öðrenci karne alýp, yaz tatiline girdi. oldular. ken kiþisel geliþimleri geliþtirecek faaliyetlerde bulunýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve Milli Eðimalarý, bedenen ve zihnen iyi dinlemelerini, yaz okullatim müdürü Süleyman Atcýoðlu, yaz tatili boyunca öðrýnda yapýlacak faaliyetlere katýlmalarýný ve bolca kitap rencilerin verimli vakit geçirmeleri gerektiðini vurgularokumalarýný önerdiler.(ýha) Kocatepe de mezuniyet coþkusu Kocatepe Ortaokulu 8. sýnýflarý, 2014/2015 eðitim öðretim yýlý sonunda mezuniyet programý düzenledi. Müzik ve þiir dinletileri, skeçler ve þovlarýn yer aldýðý programa veliler de büyük ilgi gösterdi. Programda bir konuþma yapan Okul Mü- dürü Zeki Akgözün, öðrencilerin mezuniyet sevincine ortak olduðunu ifade ederek, Baþlangýçlar güzeldir, vedalar zor- Kocatepe Ortaokulu 8. sýnýflarý diploma aldý. dur. 8 yýllýk eðitim sonunda sizleri bir üst eðitime uðurluyoruz. Ýleriki yýllarda karþýlaþtýðýmýzda sizleri baþarýlý bir iþ adamý, güzel iþler baþarmýþ bireyler, mutlu ve huzurlu yaþam süren insanlar olarak görmenin gururu bize yeter de artar. Hayatýn bu yeni aþamasýnda Kocatepeli okul yýllarý bir tatlý aný olarak kalýrken asýl zor olan hayat sýnavýnda sizlere baþarýlar diliyoruz. Yolunuz ve bahtýnýz açýk olsun. diye konuþtu. Mezuniyet sevinci yaþayan öðrenciler de, Okul Müdürü Zeki Akgözün ve öðretmenleriyle Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 2/F sýnýfý piknikte Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 2/F sýnýfý öðrencileri, yýlsonunu piknik yaparak kutladý. Öðretmenleri Muharrem Eskin ve öðrenciler, veliler eþliðinde düzenlenen piknikte gönüllerince eðlendiler. Piknikte çeþitli yarýþmalar da yapan öðrenciler, öðretmenleri ve aileleri ile birlikte unutamayacaklarý bir gün geçirdiler. Pikniðe katýlan veliler, günün sonunda sýnýf öðretmeni Muharrem Eskin e teþekkür ettiler. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 2/F sýnýfý öðrencileri, yýlsonunu piknik yaparak kutladý. FSM 1/I minikleri piknikte eðlendi Geleneksel hale gelmesi amaçlanan piknik, Kültür Park ta gerçekleþtirildi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 1/I sýnýfý minikleri, yýlsonu pikniðinde gönüllerince eðlendi. Geleneksel hale gelmesi amaçlanan piknik, Kültür Park ta gerçekleþtirildi. Sýnýf öðretmeni Muharrem Danlý tarafýndan organize edilen pikniðe öðrencilerin velileri de katýldý. Çeþitli etkinliklerin de yapýldýðý piknikte minikler, palyaço eþliðinde doyasýya eðlenme fýrsatý buldu. Veliler, böyle bir organizasyona öncülük eden sýnýf öðretmeni Muharrem Danlý ya teþekkür ederken, Danlý da katýlýmlarý için velilere teþekkürlerini dile getirdi. Pýnar da karne heyecaný Pýnar Koleji öðrencileri büyük heyecan yaþadýlar eðitim öðretim yýlý sona ererken karnelerini alýp bir üst sýnýfa geçen Pýnar Koleji öðrencileri büyük heyecan yaþadýlar. Velilerin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen karne töreninde, baþarýlarýný belgelendirerek karnelerini alan ve yaz tatilin sevincini birlikte yaþayan öðrenciler mutluluklarýný öðretmenleri ve velileriyle paylaþtýlar. Eðitim sezonunun kapanýþ konuþmasýný yapan Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, öðrencilerin Karne töreni dün okul bahçesinde gerçekleþtirildi. girecek lise öðrencileriiyi bir tatili hak ettikleririni dileyerek, bol bol kitap okumalarýný istedi. ne de baþarýlar diledi. ni, aileleriyle birlikte Alpoðlu, LYS sýnavýna güzel bir tatil geçirmele- Pýnar dan yýlsonu resim sergisi Pýnar Koleji yýlsonu resim sergisini yoðun katýlýmla gerçekleþtirdi. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen sergi açýlýþýndan önce öðrencilerin halk oyunlarý gösterisi sergiye ayrý bir renk katarken, sergi süresince müzik öðretmeninin konuklara canlý dinletisi de katýlýmcýlarýn beðenisini kazandý. Anasýnýfý, ilkokul ve ortaokul öðrencilerinin resimlerinin sergilendiði sergide, velilerden ve konuklardan ayrý ayrý tebrikleri alan resim öðretmeni ve öðrenciler ilgiden memnun kaldý. 250'nin üzerinde çalýþmanýn sergilendiði günde, davetliler hazýrlanan ikramlarla aðýrlandý. Pýnar Koleji yýlsonu resim sergisini yoðun katýlýmla gerçekleþtirdi. 250'nin üzerinde çalýþmanýn sergilendiði günde, davetliler hazýrlanan ikramlarla aðýrlandý. Ýsmail Kakaç izcilerinden program Ýzci Lideri Onur Torbacýoðlu'nun çalýþtýrdýðý Ýsmail Kakaç Ýlkokulu Küçük Ýzci Ünitesi, yýl sonu programýný yaptý. Programda küçük izciler oyunlar, skeçler oynayýp þarkýlar söylediler. Ýzciler yýl boyu çalýþtýklarý gösterileri eðlenceli bir þekilde izleyicilere sundular. Programda konuþan Ýzci Lideri Onur Torbacýoðlu, izciliðin çocuklara ve gençlere hayatýn nasýl kazanýlacaðýný deðil, nasýl yaþanacaðýný gösteren bir eðitim sistemi olduðunu ifade etti. Ýzciliðin, çocuklarýn toplumsal kurallara uymayý, kendine ve baþkalarýna saygýyý öðrettiðini söyledi. Yardýmlaþmayý ve paylaþmayý, ortak kararlar almayý saðladýðýný, kendine güveni geliþtirdiðini, doðru düþünmeyi ve doðru karar vermeyi, çevreye duyarlý olmayý ve doðayla iç içe yaþamayý öðrettiðini de kaydederek, Ýzcilik öðrenilmez yaþanýr. dedi. Ýsmail Kakaç Ýlkokulu Küçük Ýzci Ünitesi, yýl sonu programýný yaptý. Ýzciler yýl boyu çalýþtýklarý gösterileri eðlenceli bir þekilde izleyicilere sundular.

11 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:31 Mayýs 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Fitne uykudadýr. Onu uyandýrana Allah-ü Teâlâ lânet etsin! (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI TÜRKSAT 3A uzaya gönderildi (2008) - Türklerin Rumeli'ye geçiþi (1354) - Cemil Meriç'in vefâtý (1987) Beddiüzzaman ve canlýlar Yaratýlanlarýn en þereflisi insan. Sonra diðer canlýlar. Dört yüz bin nebati ve hayvani varlýklar. Her Tefekkür bir canlýnýn kendi alanýnda Dünyamýz önemli vazifeleri var.. Hatta bir batýlý ilim adamý : "Toprakta vazife yapan solucan yaratýlmasa idi Dünyada hayatýn devam etmesinin zor olacaðýný" ifade et- Raþit Yücel mektedir. corumhakimiyet. net Bunun en iyi idrakinde olan Bediüzzamandý. Yaþadýðý hayat þartlarýnda bulunduðu hangi þehirde olursa olsun buna dikkat ettiðini görüyoruz. Cenabý Hak yeryüzünü bir sergi halinde yaratmýþtýr. Hem büyük bir intizam ve dizayn içinde halk etmiþtir.. Bediüzzaman hiçbir canlýnýn öldürülmesine razý olmamýþtýr. Bunlarýn bir çok misalleri vardýr.. Van da, Nurþin Cami inde kaldýðý zamanlarda, talebeleri ile beraber kalýrken yiyeceklerinde bir küpte muhafaza ettikleri kavurmayý, bir gece vakti bir köpek yemiþ, daha sonra kafasýný küpten çýkaramayan köpek küpü kýrýp kaçmýþ. Sabah bu duruma þahit olan talebeleri þaþýrýp kalmýþlar. O gece ellerinde sopalar ile köpeði gelir diye beklemeye baþlamýþlar. Bu duruma vakýf olan Bediüzzaman talebelerine neden böyle yaptýklarýný sormuþ. Yaþça Bediüzzaman dan bir kaç yaþ büyük olan Molla Resul: "Seyda bir parça kavurmamýz vardý, bir köpek gelip kavurmamýzý yedikten sonra küpü kýrýp kaçmýþ, bu gece bekleyeceðiz ve ondan intikamýmýzý alacaðýz" Hadiseyi dikkatle dinleyen Bediüzzaman Molla Resul e: "Bak Molla Resül! Bu hayvanýn aklý yok, karný aç olsa ve küpün bulunduðu yer de açýk olsa bu kimin kabahati? Sen aç olsan ve böyle bir imkan olsa sen ne yaparsýn?" "Tabi Seyda ben de böyle yaparým" Öyle ise bu teþebbüsünüzden vazgeçin, hayvanýn gýybetini yapmayýn. Bu cevaptan sonra büyük bir hýrs içinde olan Molla Resul: "Valla Seyda içimizden helal etmek gelmiyor ama sen ne dersen öyle olsun" der. Bildiðimiz ve kayda geçen bunu benzer bir çok hadiseler vardýr. Yine Van da bulunduðu yýllarda Molla Hamit : "Bir kertenkele öldürmenin ne kadar sevap olduðunu" söylediði zaman, Bediüzzaman ýn bu hareketin ne kadar manasýz olduðunu dile getirmiþtir. Bir çok talebesine hayvan avcýlýðýný býraktýrmýþtýr. (Sürecek) METEOROLOJÝ Yazarlýkta yirmi sekizinci yýlým. Uzun bir zaman. Güncel yazýlar dýþýnda yirmi altý kitap yazdým. Birkaç gündür bu yazma sürecinin deðerlendirmesini yapýyorum zihnen. Baþarý açýsýndan deðil, içerik ve üslup bakýmýndan bir deðerlendirme yöntemini tercih ediyorum. Evet, öncelikle içerik noktasýnda daha açýlýmlý olabilirdim. Haliyle üslubum da daha farklý bir nitelik kazanabilirdi. Bu tespitlerimi neyi/ neleri dikkate alarak söylüyorum? Sonbahardan beri üzerinde çalýþmakta olduðum insan haklarý konusu baðlamýnda edindiðim birikim ve anlayýþýn etkisiyle bu kanaati merkeze alýyorum. Edebiyat ve insan haklarý iliþkisi bugün evrensel bakýþ açýsýndan hayati önemde. Daha doðrusu, edebiyat ve hukuk iliþkisi. Þu andaki aklým olsaydý, yazmaya baþlarken dünya hukuk kültürünün temel niteliklerini öðrenmeye mutlaka öncelik verirdim. Sanat, felsefe, iktisat, siyaset gibi alanlarda dünya ölçeðindeki tüm geliþmelerin ana eksenlerinden biri, belki de en etkini hukuk bilimiyle kültüründeki geliþmelerdir. Eðer bu izleði takip etmiþ olsaydým, eminim yazdýðým her yazý içerik ve üslup açýsýndan dünyanýn gidiþatýna daha uygun olacaktý gerçekçilik baðlamýnda. Doðrusu, Türk edebiyatý gerçekçilik tarzý yönünden sýkýntýlý bir içerik ve üsluba sahip. Bunun temel sebeplerinden biri hukuk bilimi ve kültürünün edebi eserin oluþumunda etkinliðinin az oluþudur bence. Örneðin, Divan ve Halk edebiyatýnda bu tematik çizgi oldukça zayýftýr. Batý etkisindeki edebiyatýmýz konuyla ilgilense de, etkilendiði-faydalandýðý Batý edebiyatýndaki içerik zenginliðinden hayli uzaktýr. Ýþimiz anlamak ve anlatmak üzerine olunca deðiþik konulara farklý yaklaþýmlarla bakmak gerekiyor. Özellikle edebiyat alanýndaki uðraþýmýz bizi buna mecbur ediyor. Edebiyat eserinin yazarý insan, kitabý okuyan insan, konusunun merkezindeki insan. Edebiyat söze dayalý bir sanat. Söz, görünen unsur. Sözden ötede ne/neler var? Bu soru akla gelince konu geniþledikçe geniþliyor haliyle. Hukuk, insan hayatýnýn her noktasýnda var. Hayatý okumada olduðu gibi, insanlýðýn önemli eserlerini okumada da hukuk bilimi ve kültürüne ait birikim önem taþýyor. Bu durum, yazarlýk zihniyetinin geliþiminde ve olgunlaþmasýnda çok gerekli. Hukuk, hayatýn atmosferi. Kiþinin bireysel, toplumsal ve evrensel yaþamýný derinden etkiliyor. Modern insan için bu hal bir var oluþ anlamý taþýyor neredeyse. Ýnsanýn haklarý, sorumluluklarý, kiþi ve kurumlarla iliþkileri hep bu bilimin içerisinde. Toplumlarýn hukuk kültürü de hayatý anlama ve anlamlandýrmada, kiþinin günü yaþamasý ve geleceðini kurmasýnda etkin. Siyasal ve iktisadi sistemlerin de beraberinde bir hukuk kültürü olduðu ortada. Ýnsan haklarýyla ilgili kaynaklarý okudukça bunlarý öðreniyorum. Tarih boyunca insanlýðýn büyük deðiþimlerin ayný zamanda bir hukuksal deðiþim olduðunu kavrýyorum. Sözden önce ne var? sorusunun cevabýný düþünüyorum günlerdir. Hayat var. VEFAT EDENLER 1-Çýrçýr Köyü' nden gelme, Yýlmaz, Erdal, Ayhan ve Sebahat ÖZDEMÝR' in annesi; Elmas ÖZDEMÝR. 2-Mecitözü, Ýbek Köyü' nden gelme, Ayakkabýcý Esnafýndan Osman Nuri ÖZKIDIK' ýn eþi, Zarife TELLÝ' nin annesi; Lütfiye ÖZKIDIK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Gram ALIÞ 102, SATIÞ 102,99 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN ECZANESÝ CEYHUN GÜRSEL KARAKUÞ (TEL: ) MEHMET A. ERSOY CAD. NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI OYA ECZANESÝ OYA MALATYALI (TEL: ) GAZÝ CAD. 53/A - VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI DÝKEN ECZANESÝ ZEYNEP BAYRAK (TEL: ) U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn CUMARTESÝ KULE ECZANESÝ H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:6 - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI ZÜLAL ECZANESÝ ELÝF ÖZGE MAZ (TEL: ) ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI PAZAR GÖKGÖZ ECZANESÝ SERMÝN GÖKGÖZ (TEL: ) M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - CUMA PAZARI KARÞISI - METROPOL YANI Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Onun içinde her durumuyla insan var. Ýnsanýn düþünceleri, duygularý, fiilleri, hayalleri var. Ýnsan, bir de toplumsallýðýyla var. Ýnsan ve toplum tarihselliðiyle de var. Ýnsan, ayrýca insanlýk olarak da ortada durmakta binlerce yýldýr. Allah insana akýl ve irade vermiþ. Ona belli sýnýrlar çizmiþ. Yaptýðý fiillerden sorumlu olduðunu belirtmiþ. Özellikle insan hakký konusunda titiz davranmasýný açýklamýþ. Dini kaynaklarýmýz insan haklarý konusunu iþleyen hükümlere sahip. Ýnsan ki, yaratýlmýþlarýn en þereflisi. Hayatý bir anlamda kuran insan. Kendi iliþkilerini þekillendiren insan. Tabiatla baðýný oluþturan ve bunu sürekli yenilemekle meþgul olan yine insan. Yaratýlýþ gayesinin gereklerini yapmakla da yükümlü olan insan, kurduðu hayatýn muhtevasýný da tutarlý bir bütünlüðe kavuþturma bilincindedir. Görüldüðü üzere konu evrensel ve hukukla baðlantýlý. Konuyu bu baðlamda ele alýnca düþünce kýtalar arasýnda dolaþýyor. Medeniyetler ve kültürler ana temalarýyla bize insanýn üretici iradesini veriyor. Her medeniyet hayatiyetini oluþturduðu hukuk kültürüyle sürdürüyor. Bugünkü hakim batý medeniyetinin bazý yönleri aydýnlarca eleþtiriliyor. Ýnsan eleþtirerek de var oluþunu idrak eder. Bilinen bir gerçek var ki, modern batý medeniyetinin ana özelliklerinden biri sistematik eleþtiri dinamiðine sahip oluþudur ve bu da hukukla baðýntýlýdýr neticede. Bizim temel kaynaklarýmýza hayat ve hukuk baðlamýnda bakýyorum. Bulduðum ilk kaynak Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip'in 1070 yýlýnda yazdýðý demirbaþ eserlerden biri kültür ve medeniyetimizin oluþumu bakýmýndan. Ýnsanýn yetiþip olgunlaþmasýnda önemli deðer ve davranýþlar üzerinde duruyor Yusuf Has Hacip. Okuduðum Kutadgu Bilig metnini Yaþar Çaðbayýr hazýrlamýþ (Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý, 2013, Ankara) Bilgi, adalet, kanaat, gelecek, akýbet gibi konularý iþleyen eserde hoþ bir muhteva tutarlýlýðý var. Ýnsanýn ve toplumun geliþimi için gerekli deðerlerle davranýþlarýn iþleniþinde akýlcý bir tutum sergileniyor. Mesela çalýþkanlýk, ahlaklý olmak övülürken, tembellik, geçimsizlik yeriliyor. Ýnsaný insanla buluþturup kaynaþtýrýyor. Hukukun hayatýn her alanýný kapsayacak tarzda öncelenmesi dikkat çekici. Eþitlik, adil tutum, hakkaniyet benimsenirken, bunlara karþýt davranýþlar eleþtiriliyor Kutadgu Bilig'de. Ýsmi, "Mutluluk Veren Bilgi" anlamýna gelen eser içeriði ve üslubuyla Türk düþünce hayatýnýn bu baðlamdaki ilk ve en önemli kaynaklarýndan biridir. Keþke, her dönemde yazýlmýþ böyle edebi ve fikri yüzlerce eserimiz olsaydý! Sözden önce, tabiat kadar zengininsan ve hayat var. Ýnsan da hukukla var edebiyat alemi yeterince ilgilense de, ilgilenmese de. Belediye Baþkanýmýzdan dileðim Belediye Baþkanýmýzýn milli makta. ( ) ve manevi deðerlerimizize olan Anýtýn çevresini yabani otlar hassasiyetini yakýndan bilen bir.:: Serbest Kürsü ::. bürümüþ, taþlar yýpranmýþ, kitabesi kirlenip kararmýþtýr. Anýtýn ter- Çorumlu olarak dikkatini Cengiz Topel Caddesi nde YEDAÞ ve Kadir Büyükkayacý kedilmiþ görüntüsü insanýn içini Müze arasýnda küçük bir çamlýk karartmakta. içindeki anýta çekmek istiyorum. Tam da parklarýn, bahçelerin Geçmiþte Çanakkale savaþlarýný, Hava þehitlerini anma törenleri burada yapýlýrdý. Kitabesinde Ýstikrde burada çevre düzenlemesi yapýlsa, eskiden oldu- çiçeklendirilip düzenlemelerinin yapýldýðý bu günlelal Savaþý nda hayatlarýný; vatan için feda etmiþ olan ðu gibi sað ve soluna gönderler dikilip þanlý bayraðýmýz çekilse, kitabe aydýnlatýlacak þekilde ýþýklandýrý- Çorum vilayeti Jandarma Komutaný Binbaþý Nedim Bey, Yüzbaþý Ahmet, Mülazým Mustafa, Cemilbey lsa ne güzel olurdu. Gelip geçenlerin dikkatini çeker nahiye müdürü Celeboðlu Hayri Bey, Jandarma Çavuþ Kadir Daldaloðlu Ýsmail i saygý ile analým, yaz- þehitlerimizin ruhlarýna birer Fatiha okunmasýna vesile olurdu. Sayýn Baþkaným ilginizi bekler, teþekkür eder, saygýlar sunarým. Ýthal kuru yemiþ tehlikeli, katiyen yemeyin "Kardiyoloji Uzmaný Prof. Dr. Canan Karatay, bol bol kuruyemiþ tüketilmesini önererek, "Ancak ithal kuru yemiþ tehlikeli, katiyen yemeyin" dedi. Konya'nýn Beyþehir ilçesinde Göl Kitap Fuarýna katýlan Karatay yaptýðý açýklamada, kuru yemiþ tüketiminin önemini vurguladý. Kuru yemiþin saðlýklý bir besin kaynaðý olduðunu dile getiren Karatay, "Vatandaþlarýmýz bol bol kuru yemiþ tüketsin ancak rekolte düþüklüðü nedeniyle fiyatý arttýðý için ithal kuru yemiþlere de yöneliyorlar. Ýthal kuru yemiþ tehlikeli, katiyen yemeyin. Ülkemizde Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK kabuklu tüm fýstýklar ucuz, onlardan tüketin. Kabuklu aldýðýmýz zaman cevizler de ucuz ve ilaçsýz oluyor" diye konuþtu. Karatay, fýndýðýn rekoltesi düþük olduðu için fiyatýnýn arttýðýný belirterek, ucuz fakat saðlýklý kuru yemiþ türlerine yönelinebileceðini söyledi. "Ne ucuzsa onu alýn" önerisinde bulunan Karatay, þu bilgileri aktardý: "Çekirdek de olabilir, bol bol yenebilir. Fýndýk, fýstýk çýtýr çýtýr yenmeli, kan yapar. Ceviz çok önemli bir besin. Kabuðuyla alýnacak, kýrýlýp yenilecek. Cevizlerin kýrýlacaðýný bu çocuklar bilmiyor. Ceviz taþla da havanla da veya þimdiki modern kýracaklar da kýrýlýr. Roma Ýmparatorluðu zamanýnda ruh hastalarýna ceviz yediriyorlardý çünkü beyne benziyor. Bütün yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki son zamanlarda cevizde ve yumurtada doðal omega 3 var. Hepsi tohumdur. Saðlýklý tohum yersek saðlýklý nesiller ortaya çýkar." "D vitamini önemli" Son yýllarda artan kanser vakalarýna dikkati çeken Karatay, D vitamini düzeyi yüksek kiþilerin kansere yakalanma riskinin düþük olduðunu vurguladý. Kadir Yüktaþýr com Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN 2015 Baro nun seçim sonrasý beklentileri Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, seçim sonuçlarýna iliþkin bazý deðerlen- var tabi ki... Ülkemizde son dönemde ya- TBMM den de genel beklentilerimiz dirmelerde bulundu. þanan hukuksuzluklar nedeniyle yargýya Çorum yerelinde ufak tefek sorunlar dýþýnda sýkýntýsýz bir seçim yaþandýðýný belirten için; hukuk devleti, hukukun üstünlüðü, karþý duyulan güvensizliðe son vermek Baro Baþkaný Av. Akpýnar, Seçilen ve demokrasi ve baðýmsýz yargý konusunda TBMM de Çorum u temsil edecek olan Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceri- halkýn gözündeki olumsuz algýyý ortadan kaldýrmak, savunmanýn ve avukatlarýn yargýnýn olmazsa olmazý olduðunu kabul toðlu Kurt ve Tufan Köse yi kutluyor, baþarýlar diliyorum. Önümüzdeki dönem çok ettirmek konusunda üzerlerine düþen görevi yapacaklarýna inanýyoruz. önemli. Hem vatandaþlarýn hem de meslek örgütü olarak bizim, Baromuzun taleplerinin, Þu an için avukatý ilgilendiren Avukatlýk Yasa Tasarýsý konusunda TBB isteklerinin ve beklentilerinin olduðu bir dönem. Öncelikle Çorum yerelinde, TBMM ye Av. Altan Akpýnar ve tüm barolarla görüþ alýþveriþi yaparak bir an önce Avukatlýk Yasasýnýn mecliste seçilen vekillerimizin þehrimizi en iyi þekilde kabul edilmesi için çalýþmalarýný bekliyoruz. temsil edeceklerini temenni ediyor, temenninin ötesinde istiyoruz. Çorum un yýllardýr beklentisi olan yatýrýmlar Artýk ülkemizde adalete, yargýya vatandaþlarýn güven duymasýný istiyoruz. Adaletin kestiði parmak acý- (öncelikle demir yolu) konusunda somut adýmlar atmalarýný bekliyoruz. Çorum Adliye Sarayý na yapýlacak ek maz lafýný vatandaþlardan tekrar duymak istiyoruz. bina Baromuz ve Çorum halkýnýn öncelikli isteðidir. Bu konuda milletvekillerimizle ortak hareket etmeye hazýrýz. Seçim sonucu, Türk halkýnýn Baþkanlýk rejimini kabul etmediðini de açýkça göstermiþtir. þeklinde konuþtu. Kadýn doðum uzmanlarý buluþtu Ýskilip te yenilenebilir enerji eðitimi Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçede bulunan ortaokul öðrencilerine yönelik meslek tanýtým günleri düzenledi. Ýskilip'te bulunan ortaokul 8. sýnýflarýn tamamýna Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan meslek alanlarý alan þefleri tarafýndan ortaokul öðrencilerine alanlarýný tanýttýlar. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Müdür Yardýmcýsý Sadýk Mutlu Fidan, þunlarý söyledi; Öðrencilerin eðitim-öðretim yýlýnda öðrenim görecekleri okul tercihlerini yapmadan önce okulumuzu tanýmalarýný istiyoruz. Bu Çorum Tabip Odasý Uzman Hekimler Komisyonu nun düzenlemiþ olduðu Koordinasyon Toplantýlarý, Çorum da görev yapan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný hekimlerini bir araya getirdi. Toplantýda konuþan Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, katýlýmcýlara ve özellikle de yoðun ameliyat programýndan sonra geceye katýlan Prof. Dr. Tayfun Gün- Çorum da görev yapan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný hekimleri bir araya geldi. gör e teþekkür ederek, bu mutluluk duyuyorum. tarz toplantýlarýn önemini vurguladý. Birlikte çalýþtýðýmýz arkadaþlarýmýzla tanýþmak, Uzman Hekimler Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Özlem Erçen Diken de, Yeni görev aldýðým Uzman Hekimler Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý olarak Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný arkadaþlarýmla böyle bir toplantýda bulunmaktan okulda öðrenimini tamamlamýþ kamu ve özel sektörde büyük baþarýlar elde etmiþ mezunlarýmýz bulunmaktadýr. Bu nedenle öðrencilerin bilinçli bir þekilde okul tercihi yaparak lise eðitimlerini kendi ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalarýný istiyoruz. Öðrenciler sadece velilerini isteklerine göre okul tercihi yapmalarýnýn yerine burada kendileri bölümleri gezerek, ilgi alanlarýna göre bilinçli tercih yapabilirler. Bunun için düzenlemiþ olduðumuz ilçemizdeki ortaokul öðrencilerine yönelik hazýrlamýþ olduðumuz tanýtým programýnda 250'den fazla öðrenci katýldý ve bu ayný zamanda dertleþmek açýsýndan bu tür toplantýlar çok önemli. Özellikle hekime yönelik þiddetin arttýðý þu günlerde biz doktorlarýn daima birbirimize destek olmasý lazým. Çalýþma ortamýmýzda uyum içinde olmamýz için hekimler arasýndaki iletiþimin güçlendirmeliyiz. Ayrýca güçlü bir Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde meslek tanýtýmg ünleri düzenlendi. odamýz olmasýna çaba gösterip odamýza destek vermeliyiz. diye konuþtu. Toplantýya katýlan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Tayfun Güngör ise mesleki tecrübeleri, bilgileri ve anýlarý ile toplantýya renk kattý. Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip Ýskilip Kaymakamlýðý desteðiyle hazýrlanan ve Ýskilip'i tüm yönleriyle tanýtan 'Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip' adlý eser yayýnlandý. Eðitimci-Yazar Nurettin Tanay'ýn hazýrladýðý ve Ýskilip'i tarihi, coðrafyasý, idari yapýsý, ekonomik yapýsý, eðitimi, gelenek ve görenekleri, ünlüleri, þair ve yazarlarý, þehitleri, gazileri, yemekleri, Osmanlý arþivindeki bilgileri, Cumhuriyet dönemi bilgileriyle anlatan eserin tamamý renkli basýlan 141 sayfadan oluþuyor. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, eserin hazýrlanmasýnda büyük katkýsý olan eðitimci yazar Nurettin Tanay'a sponsorluðunu esirgemeyen iþ adamlarýna teþekkür ederek, Ýskilip'in kendilerine minnettar olduðunu söyledi. Nurettin Tanay ý yaptýðý bu deðerli çalýþmasý için tebrik eden Gürsoy, "Ýskilip hakkýnda yazýlmýþ diðer kitaplar dýþýnda bu eser farklý kaynaklardan yararlanýlarak hazýrlandý ve Ýskilip için deðeri paha biçilemez. Bin adet basýlan bu eser Türkiye'de bulunan kütüphanelere ve birçok bürokrat, siyasi ve hukukçuya gönderilecek. Kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ederim." dedi. 'Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip' eserini hazýrlayan eði- 'Ýlim ve Hilm Kenti Ýskilip' adlý eser yayýnlandý. timci-yazar Nurettin Tanay da, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a, ilçenin sosyal, kültürel ve turizm alanýnda tanýtýmýna katký saðlayacak olan bu eserin ortaya çýkmasýný saðladýðýndan dolayý teþekkür etti. öðrenciler ayný zamanda Yenilenebilir Enerji konusunda uygulamalý eðitim aldýlar. YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ ALANI AÇILA- BÝLÝR Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin özellikle projeleri ile sesini Türkiye'de hatta Avrupa'da duyurmuþ bir okul olduðunu söyleyen Müdür Baþ Yardýmcýsý Bayram Gökbulut ise, Þu ana kadar okulumuzda 10'dan fazla AB projesi uygulandý. Bu projeler kapsamýnda 100'ün üzerinde öðretmen ve 250'nin üzerinde öðrencimiz projeler sayesinde yurtdýþýnda eðitim aldýlar. Bu yýl devam eden üç tane Avrupa Birliði projemiz bulunmaktadýr. Bunlardan bir tanesi olan "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli yenilenebilir enerji projemiz. Bu proje tamamlandýðýnda bölgemizde uygulanan örnek bir proje olacaðýna inanýyorum. Bu proje sayesinde 14 öðretmenimiz yurtiçinde rüzgar ve güneþ enerjisi hakkýnda eðitim aldýlar. Önümüzdeki haftalarda yurtdýþýnda bu eðitimlere devam edecekler. Ayný zamanda okulumuza 15 KW'lýk 60 adet güneþ enerjisi sistemi ve bir adet 3.2 KVA'lýk rüzgar tribünü kurulacak. Buradan elde edeceðimiz elektriði EDAÞ'a vererek okulumuza yýllýk olarak TL gelir elde etmeyi planlýyoruz. Yine bu proje ile ülkemizde yeni geliþen ve önümüzdeki yýllarda istihdam alaný çok geniþ olacak yenilenebilir enerji konusunda okulumuzda bölüm açýlabilir. Bu bölüm içi talep geldiði takdirde yenilenebilir enerji alanýnýn okulumuzda açýlmasý için gerekli giriþimleri baþlatabiliriz. diye konuþtu. Geleneksel Pilav Günü ve Öðrenci Þenlikleri kapsamýnda 1500 kiþiye yemek ikram edildi. Kargý da geleneksel pilav günü Kargý Fen Lisesi Okul Aile Birliði katkýlarýyla üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Pilav Günü ve Öðrenci Þenlikleri kapsamýnda 1500 kiþiye yemek ikram edildi. Etkinliðe; Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ve eþi Hatice Þen, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Metin Küçükaydýn, kurum müdürleri ve çok sayýda davetli Kargý Fen Lisesi eðitim sezonunu kapattý. katýldý. Öðrenci ve öðretmenlerin hazýrladýðý müzik tadýr. Fen Lisesi ne dönüþen okulumuzu bu sene dinletisine de yer verilen etkinlikte þiddetli yaðan Kargý ilçemizden daha çok öðrencinin tercih etmesini bekliyoruz. Disiplinden ödün vermeden, vatanýna yaðmur nedeniyle program okul yemekhanesinde mezun öðrencilerin kep atmasýyla sona erdi. ve milletine hizmet eden gençler yetiþtirmeyi kendimize þiar edindik. Okul olarak bir çok etkinlikler Programda konuþan Okul Müdür Baþyardýmcýsý Yakup Duran, Bu tür etkinliklerle Kargý halkýnýn gerçekleþtirmemizden dolayý velilerimizin memnuniyetlerini çokça alýyoruz. dedi. (Kargý-Havadis) okulumuza karþý olan sevgisi her geçen sene artmak- Keþkek Günü ne yoðun ilgi Kargý Atatürk Ortaokulu nda Keþkek Günü etkinliði yapýldý. Geleneksel hale gelen Keþkek Günü ne ilgi büyük oldu. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, kurum müdürleri, daire amirleri ve davetlilerin katýldýðý etkinlik, öðrencilerin düzenlediði yarýþmalarla devam etti. Okul Müdürü Murat Çelik, programda bir konuþma yaparak, Her yýl sonunda geleneksel keþkek günümüzü yapýyoruz. Her geçen yýl katýlým oldukça yüksek oluyor. Bu durum karþýsýnda biz de memnun oluyoruz. Öðrencilerimizin bu etkinlikler sayesinde sosyal faaliyet alanlarý geniþliyor. dedi. (Kargý-Havadis) Fatih Þanlý AB çalýþtayýnda Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiði, Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yürütülen "Türkiye Yetiþkin Öðrenme Gündemi Uygulamalarý- II" Projesi kapsamýnda program hazýrlama çalýþtayýna katýldý. Konuya iliþkin bilgi veren Þanlý, "Çalýþtayýn amacý hayat boyu öðrenme konusunda yetiþkinlerin bilinç ve kültürünü arttýrmak, yetiþkinlerin becerilerini geliþtirmek, yetiþkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öðrenme yöntemiyle hayat boyu öðrenme Kargý Atatürk Ortaokulu nda Keþkek Günü etkinliði yapýldý. Etkinlik öðrencilerin düzenlediði yarýþmalarla devam etti fýrsatlarýna eriþimlerini arttýrmaktýr. Proje amaçlarý doðrultusunda belirlenen sekiz anahtar yeterlikler çerçevesinde yer alan her bir yeterlik için eðitim programý hazýrlanacaktýr. Bu amaçla 8-19 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Ankara'da çalýþtaya katýldýk. dedi. Ankara dýþýnda 33 katýlýmcýnýn çaðrýldýðý program hazýrlama çalýþtayý yaklaþýk iki hafta sürecek ve 19 Haziran'da sona erecek. Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, çalýþtaya katýldý.

13 Suriyeliler e Ramazan öncesi yardým Erzurum'da bulunan Deniz Feneri Derneði Doðu Anadolu Temsilciliði, zor þartlar altýnda yaþayan Suriyeli mülteciler için 1 týr giyim, eþya, ilaç ve 1600 kg et yardýmlarýný yola çýkardý. Yardýmlarýn bir kýsmý Þanlýurfa'ya sýðýnan Suriyeli ailelere daðýtýlmak üzere derneðin Þanlýurfa temsilciliðine teslim edildi. Bir kýsmý ise Suriye içlerindeki Deniz Feneri Derneði Doðu Anadolu Temsilciliði yardýmlarýný sürdürüyor. kamplarda ve köylerde daðýtýlmak üzere Suriye içlerine gönderildi. Suriyeliler için kullanýlacak yardýmlar toplamda 10 bin 399 parça. Gönderilen insani yardým malzemelerinin tutarý ise 201 bin 929 TL. Gönderilen yardým malzemelerinin bir kýsmý Suriye içerisindeki kamplarda yaþayan savaþ maðdurlarýna ulaþtýrýlacak. Et, eþya ve ilaçlar Þanlýurfa'nýn merkez ve ilçelerindeki muhacirlere için daðýtýlacak. Giyim yardýmlarý ise Suriye içlerinde 16 bölgedeki kamp ve köylerde daðýtýlacak. Et yardýmlarýnýn Ramazan'dan önce ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi 15. Kiraz Festivali yarýn Çorum merkeze baðlý Eskiköy köyü ve çevre köylerin katýlýmý ile her yýl geleneksel olarak yapýlan Kiraz Festivali, yarýn gerçekleþtirilecek. Festivalde ünlü halk müziði sanatçýsý Tülay Maciran sahne alacak. Eskiköy Köyü Muhtarý Turabi Üreyen, 15. Geleneksel kiraz Festivali'nin 14 Haziran yapýlacaðýný açýkladý. Saat baþlayacak olan festivalde kendine özgü parçalarý ile büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçý Tülüy Maciran'nýn sahne alacaðýný kaydeden ve üreticileri teþvit etmek için her yýl düzenledikleri kiraz festivalinin hem bölge insaný hem de Çorum'a büyük katký saðladýðýný vurgulayan Üreyen, katýlýmcýlarada tonlarca kirazýn ücretsiz olarak daðýtýlacaðýný açýkladý. Ahlatçý Grup ve Motor Evi sponsorluðunda gerçekleþtirecekleri festivalde bu yýl kiraz aðasýnýda belirleyeceklerini anlatan Üreyen, tüm Çorum halkýný düzenleyecekleri festivale davet etti. Festivalde tonlarca ücretsiz kiraz daðýtýlacak Eðitim-Ýþ ten yýlsonu deðerlendirmesi Eðitim-Ýþ Çorum Þube Yönetimi, eðitim öðretim yýlýnýn sona ermesiyle birlikte eðitime dair bazý deðerlendirmelerde bulundu. Þube Yönetimi tarafýndan yapýlan deðerlendirmede þu görüþlere yer verildi; Eðitim biliminin en temel ilkelerine aykýrý düzenlemelerde ýsrarýný sürdüren Milli Eðitim Bakanlýðý, eðitim-öðretim yýlýnda da eðitimi niteliksizliðe ve düzensizliðe sürükleyerek çocuklarýmýzýn geleceði ile oynamýþtýr. AKP iktidarýnýn cumhuriyetimizin 90 yýllýk eðitim birikimini yok sayarak uygulamaya koyduðu düzenlemesi, daha üçüncü yýlýnda yalnýz eðitim açýsýndan deðil, içerdiði amaçlar ve yaratýlmak istenen insan modeli yönünden de tam bir yýkým yasasýna dönüþmüþtür. Eðitimde yýllardýr acil çözüm bekleyen sorunlarý bir tarafa býrakan Milli Eðitim Bakanlýðý, "dindar ve kindar nesil" yetiþtirme hedefine uygun olarak dini eðitimi yaygýnlaþtýrmaya çalýþmýþtýr. Her okulda mescit açma zorunluluðunun getirilmesi, anaokulu dahil ortaokullarda ve liselerde baþörtüsünün serbest býrakýlmasý, AÝHM'nin zorunlu din dersleri ile Kiraz Festivali yarýn gerçekleþtirilecek. Festivalde ünlü halk müziði sanatçýsý Tülay Maciran sahne alacak. ilgili kararýna raðmen 19. Milli Eðitim Þurasý'nda alýnan tavsiye kararýyla seçmeli din derslerinin ilkokul 1, 2 ve 3. sýnýflar ve anaokullarýnda dayatýlmasý, okullarýn imam hatibe dönüþtürülmesinden istenen sonuç alýnamamasý üzerine normal okullar içinde imam hatip sýnýflarýnýn açýlmasý, öðrencileri imam hatiplere yönlendirme uygulamalarý, belirli gün ve haftalara dini günlerin eklenmesi ve 19. Milli Eðitim Þurasý'nda alýnan kararlar, eðitimin "tek din, tek mezhep" anlayýþýna göre nasýl biçimlendirildiðini ortaya koymuþtur. Karma eðitim fiilen ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlmýþ birçok okulda, kýz ve erkek öðrenciler ayrýlmýþ, erkek öðrenciler sabahçý, kýz öðrenciler ise öðlenci olarak eðitim görmüþtür. Yine Osmanlýcanýn okullarda zorunlu olarak okutulmasý tartýþmaya açýlmýþ, alfabede yapýlan devrime karþý bir konum alýnmýþtýr. Baþta öðretmen yetiþtirme problemleri olmak üzere, personel istihdam sorunlarý, derslik açýklarý, fiziki ortam yetersizlikleri, kalabalýk sýnýflar, öðretmensiz okullar, bilimsellikten, sanattan, spordan uzak programlar ve plansýz uygulamalar sonucunda sorunlar katlanarak artmýþ, eðitim sistemimiz çökertilmiþ, eðitim emekçileri, öðrenciler ve veliler maðdur edilmiþtir. AKP iktidarý Eðitim Öðretim Yýlýnda da eðitim sistemimizi bir yandan gericileþtirme öte yandan da tam bir iþletme mantýðýyla ticarileþtirme ve yerelleþtirme çalýþmalarýný hýzla sürdürmüþtür ÜN ARDINDAN... Eðitim sisteminin karþý karþýya kaldýðý sorunlar, eðitim sisteminin uygulamaya konulmasýnýn ardýndan bugün içinden çýkýlamaz hale getirilmiþtir. Bilim insanlarýnýn ve eðitim örgütlerinin uyarýlarý dikkate alýnmadan, yeterli hazýrlýk ve altyapý çalýþmalarý yapýlmadan uygulamaya geçirilen düzenlemesi eðitim sistemimizde yýkýmýn adý olmuþtur. Dogma ve hurafelerin belirleyeceði bir toplumsal yapýnýn oluþumuna zemin hazýrlayan düzenlemesi, ülkemize ve ulusumuza daha fazla zarar vermeden kaldýrýlmalýdýr. Zorunlu ve kesintisiz 13 yýllýk (1+12) bilimsel, laik ve demokratik bir eðitim yapýlmasý için hýzla çalýþmalar baþlatýlmalýdýr. Ülkemizin geleceðini oluþturacak yeni kuþaklar, akýl, bilim ve sanat ortamýnda verilen eðitim sistemiyle yetiþtirilmelidir. CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN Sungurlu Anadolu ÝHL ye birincilik Alaca TSM korosu konsere hazýr Ýþ Bankasý Sanayi Þubesi sponsorluðunda emeklilere kokteyl düzenlendi. Öðretmenevi nde düzenlenen kokteyle Emekliler Derneði Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Baþkan Yardýmcýsý Refet Kaymazlý, Ýdari Sekreter Serpil As, Mali Sekreter Ýrfan Karaoðlu ve Eðitim Teþkilatlandýrma Sekreteri Tahsin Göçer ile üyeler katýldý. Hadislerin Doðuþu Drama Yarýþmasý'nda Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 1. oldu. Hadislerin Doðuþu Drama Yarýþmasý'nda Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 1. oldu. Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Bayat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi iþbirliði ile Hadislerin Doðuþu Drama yarýþmasý düzenlendi. Hadislerin, sebeb-i vürd a göre yorumlamasýnýn gerekliliði konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla düzenlenen yarýþmaya Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri katýldý. Sunuþ dili Arapça, konusu ise bir hadisin söylenmesine sebep olan olaylar arasýndan seçilen drama yarýþmasýnda, öðrencilerin düzgün telaffuzu dikkat çekti. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler kupa ve çeyrek altýnla ödüllendirildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, baþarýlarýndan dolayý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandýralýoðlu ve öðrencilerine baþarýlar dileyip, teþekkür etti. Alaca Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziði (TSM) korusu, bugün vereceði konser için çalýþmalarýný sürdürüyor. Halk Eðitim Merkezi ve Alaca Belediye Baþkanlýðý iþbirliði ile oluþturulan Türk Sanat Müziði korosu, çalýþmalarýný son sürat sürdürüyor. Koro, bu akþam saat 20.30'da Alaca Belediye Kültür Salonu'nda konser verecek. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Alaca Halk eðitim Merkezi Müdürü Halim Yaðlý, koro çalýþmalarýnýn uzun süredir devam ettiðini belirterek, "TSM korosunun kurulmasýnýn etkileri büyük oldu. Vatandaþlarý- Alaca Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziði Korosu prova yaptý. mýz hem gelip buraya çalýþmalara katýlabiliyor, hem de enstrümün çalmasýný öðrenebiliyor. yüklerini karþýlama veya uðurlamada zaman zaman ihtiyaç duyulan bir orkestra ile bir top- konserimize tüm halkýmýz davetlidir. dedi. Kanuni Halil Özçelebi yönetiminde çalarýmýzda, Ayrýca gerek okulluca müzik programý lýþmalarýný sürdüren gerekse ilçemizde yapýlan kutlama ve anma törenleri ile protokol ve devlet bü- verecek bir koroya her zaman ihtiyaç duyulmaktaydý. Yarýn akþam bir konser vereceðiz ve TSM korosunun þefliðini de Selda Erdost yapýyor. Ýþ Bankasý Sanayi Þubesi emeklileri aðýrladý Ýþ Bankasý Sanayi Þubesi sponsorluðunda emeklilere kokteyl düzenlendi.

14 14 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN 2015 Belediyespor dan yaz spor okullarýna davet Çorum Belediyespor, yaz spor okullarý için kayýtlarý baþlattý. 24 Haziran'da baþlayacak olan spor okullarý için 15 farklý branþta kayýt yapýlacak. Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Belediyespor bünyesinde açýlacak olan yaz kurslarý ile gençleri spora yönlendirmeyi amaçladýklarýný söyledi. Gençlerin kötü alýþkan- lýklardan uzak tutarak saðlýklý bir nesil olarak ülkemizin geleceðinde etkin rol oynamalarýný amaçladýklarýný dile getiren Yabacýoðlu, "Çorum Belediyesi ve Belediyespor olarak sporu kitlelere yaymak istiyoruz. Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin bedensel ve ruhsal geliþimi için spor çok önemli bir faktördür. Fut- Çorum da ilk Hemsball kursu Çorum da ilk Hemsball antrenör kursu açýlacak. Hemsball Federasyonu ndan yapý- laný açýklamaya göre Haziran tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak olan 1. Kademe HEMSBALL NEDÝR? Hemsball, her yaþtan insanýn oynayabileceði zevkli ve eðlenceli bir spor dalýdýr. Kapalý ve açýk alanlarda rahatlýkla oynanabilir. Hemsball oynarken, topu tutabilmek ve servis atabilmek için mükemmel el-göz-ayak koordinasyonuna, yüksek odaklanma ve konsantrasyona sahip olmak gerekir. Hemsball oyunu, topu yerde bulunan hedef tahtasý üzerindeki çemberin içine, çembere deðmeden göndererek rakip oyuncunun alanýnda yere deðmesini saðlamak ve rakip oyuncunun ayný amaca ulaþmasýný önleme üzerine kurulu bir oyundur. Oyuna kura atýþý yapýlarak baþlanýr, kurayý kaybeden oyuncu servis atýþýný yapar. Servisi atan oyuncu topu çemberin içine atarak rakip alana gönderir. Sayý sistemi, topun çember içine deðmesi, Antrenör Kursu na baþvurular 15 Haziran da sona erecek Haziran ta- dýþarý gitmesi veya bir oyuncunun hata yapmasýna kadar devam eder. Sayý kazanan oyuncu servis atma hakký kazanýr. OYUN ALANI VE ÖLÇÜLERÝ Oyun alaný, minikler için 3 x 1.23 cm dir. Büyükler için ise 4 x 1.55 cm ölçülerinde olan dikdörtgen, serbest düz, pürüzsüz ve sert bir zeminden oluþuyor. Alan, hemsball sahasý sýnýrlarýna her yönden en az 2 metre uzakta olacak þekilde tesis ediliyor. Sahanýn yüzeyi hemsball topunu zýplatabilen düz ve pürüzsüz sert bir zemin olmalýdýr. Oyun parke ya da sentetik zemin üzerinde oynanabilir. Oyun alanýný belirleyen tüm çizgiler 4 cm geniþliðindedir. Çizgiler, zeminin renklerinden farklý ve oyuncular ile hakemlerin net olarak görebileceði zýt renkte olmalýdýr. rihleri arasýnda yapýlacak olan ve 12 gün boyunca saat arasýnda aralýksýz devam edecek olan kursa katýlým mecburi olacak. 15 Haziran da sona erecek baþvuru için Besyo Öðrencileri ve mezunlarý 150, diðer katýlýmcýlar ise 200 lira katký payý ödeyecekler. Antrenör eðitim kursuna katýlacaklarda aranýlan koþullar, lise ve dengi okul mezunu olmak, akýl hastalýðý ve malul olmamak altý aydan fazla ceza almamýþ olmak, 18 yaþýný doldurmamýþ olmak. Adaylardan istenilen belgeler ise baþvuru formu, katýlým ücreti dekontu, dört adet vesikalýk fotoðraf, diploma veya mezuniyet belgesnin tasdikli sureti, savcýlýk ili hal kaðýdý, saðlýk raporu, nüfus cüzdan fotokopisi. Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Eðitim Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði bölümünden mezun olanlar için beþ yýlda 1. kademe ve daha üst kademe antrenör kursu tamamlayanlar temel eðitim derslerinden muaf olacaklar. Çorum FB de dönem sonu turnuvasý baþladý Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu nun geleneksel dönem sonu turnuvasý baþladý. Dört kategoride üçer takýmýn mücadele ettiði turnuva yarýn sona erecek. Kýþ dönemi sona ermesi nedeniyle yarýn saat da Kahverengi Cafe de verilecek kahvaltý ile yaza merhaba denilecek. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulunun geleneksel kýþa veda yaza merhaba turnuvasýnda mücadele baþladý. Geleneksel olarak her dönem sonunda düzenlenen turnuvada bu yýlda dört ayrý kategoride üçer takým mücadele ediyor. Perþembe günü oynanan maçlarla baþlayan turnuvada kýþ dönemi çalýþmalarýna katýlan sporcularýn maç tecrübelerini artýrma, geliþimlerini gözlemleme ve oyun kurallarý hakkýnda bilgi sahibi olmalarý amaçlanýyor. Turnuvada ilk gün oynanan maçlarda Minik A takýmý, Minik C takýmýný 7-2 yendi. Küçüklerde ise Küçük A takýmý, Kücük C yi yenmeyi baþardý. Yýldýzlarda ise Yýldýz A takýmý Yýldýz C yi ile geçerken gençler kategorisinde ise Genç A: 46 - Genç C: 40 oldu. Kýþ dönem sonu turnuva bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Dönemin sona ermesi nedeniyle geleneksel hale gelen kahvaltý ise pazar günü saat da Kahverengi Cafe de yapýlacak. Bu kahvaltýya kýþ dönemi çalýþmalarýna katýlan sporcular ve velileri ile antrenörler katýlacaklar. bol, basketbol, voleybol, futsal, karate, taekwondo, wushu, judo, masa tenisi, satranç, badminton, halter, güreþ, muay thai ve boks gibi 15 branþta gençlerimize hizmet vereceðiz. Tüm yavrularýmýzý yaz okullarýmýza bekliyoruz" dedi. Ercan dan Wushu ziyareti Çorum Belediyespor Amatör Branþlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan kulüp bünyesinde devam eden Wushu çalýþmalarýný ziyaret etti ve Ýl Temsilcisi Bekir Bolat tan bilgi aldý veliler ve sporcularla sohbet etti. Çorum Belediyespor bünyesinde baþlatýlan Wushu çalýþmalarýna katýlým hayli yüksek. Belediyespor As Baþkaný ve Amatör Sporlardan Sorumlu üyesi Mustafa Ercan Wushu çalýþmasýný ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Wushu Ýl Temsilcisi ve Belediyespor antrenörü Bekir Bolat, kulüp bünyesinde baþlattýklarý çalýþmalarýn en önemli amacýnýn gençlere spor yaptýrmak ve milli manevi deðerlere faydalý nesiller yetiþtirmek olduðunu söyledi. Bu çalýþmalar sonucunda da baþarýlý sporcularý milli takýmlar düzeyinde görmeyi arzu ettiklerni belirten Bolat Belediyespor bünyesindeki çalýþmalarý daha geniþ alana yaymak için 19 Mayýs Ýlkokulu, Yumurta Ýlkokulu, Hürriyet Ýlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu çalýþmalarda sadece sportif alanda deðil sosyal ve kültürel alanda da çocuklarýmýzýn geliþimine katkýda bulunmaya çalýþýyoruz dedi. Ziyaret sýrasýnda konuþan Belediyespor As Baþkaný Mustafa Ercan da geleceðimiz olan gençlerin en iyi yetiþmesini saðlamak için ellerinden gelen desteði verdiklerini ve vermeyede devam edeceklerini söyledi. Ercan, sportif amaçlý bu çalýþmalardan yetiþecek ba- Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasý Mehmet Akif Ersoy : 51 - Gençlikspor: 75 türk. SALON : þarýlý sporcularýn kulüplerini, illerini ve milleti en güzel þekilde temsil edeceklerini inandýðýný belirten Ercan tüm velilere ço- cuklarýný spora yönlendirdiði için teþekkür etti. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat, kendilerini ziyaret eden Mustafa Er- can a teþekkür etti ve çalýþmalarýnýn ara vermeden yýl boyu devam edeceðini söyledi. U 12 Final Grubunda heyecan artýyor U 12 Final Grubunda ikinci maçlar sonunda Alaca Belediyespor liderliðini sürdürdü. Ýlk maçýndan farklý galip ayrýlarak liderliðe oturan Alaca Belediyespor ikinci maçýnda da Gençlerbirliði önünde 4-0 lýk galibiyetle üç puanýn sahibi olarak 6 puanla liderliðini sürdürdü. Gençlerbirliði ise bir puanda kaldý. Önceki akþam oynanan ikinci maçta ise Mimar Sinan Gençlikspor, Uluka- vakspor önünde aldýðý 4-1 lik galibiyetle üç punanýn sahibi oldu. Dört puana yükselen Mimar Sinan Gençlikspor ikinci sýrada kendine yer buldu. U 12 Final Grubunda ilk yarýnýn son maçlarý yarýn onnacak. Saat de Mimar Sinan Gençlikspor Alaca Belediyespor saat de ise Ulukavakspor - Gençlerbirliði karþýlaþacak. Alaca Belediyespor: 4 - Gençlerbirliði : 0 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Yunus Dursun. ALACA BELEDÝYESPOR: Yusuf, Barýþ, Serkan, Furkan, Emre, Kaan, Ahmet Can, Yusuf Taha, Buðrahan, Bahadýr, Ömer Faruk, Mesut, Cem. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Yunus Emre, Emirhan, Murat Fatih, Murat Bilgehan, Anýl, Arda, Eren, Batuhan, Caner, Tuðrulhan, Yunus Emre, Fatih Kaðan, El Kadir, Arda Anýl. GOLLER : 7. ve 12. dakikalarda Ahmet, 33. dak. Kaan, 49. dak. Ö. Faruk (Alaca Belediyespor) Ata- PERÝYOTLAR: 9-17, 4-24, 26-17, HAKEMLER : Dursun Uðral, Furkan Alagöz. MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU : Hakan, Ahmet, Ömer, Eraslan, Sait, Hakan, Vahit, Fatih. GENÇLÝKSPOR : Ýsmail, Mehmet, Ali, Habil, Esat, Ahmet, Ýbrahim, Serkan, Ergün, Erdal, Mustafa. Mimar Sinan : 4 - Ulukavakspor: 1 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Berkant Arman. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Mahmut, Kerem, Haþim, S. Kutay, Ta- ha, Sefa Toker, Ýzzethan, Hamitcan, Gani TalhaSefa Yaþar, Can, Efe Mete, Koray, Berkay, Ahmet Berat. ULUKAVAKSPOR : Enes, Uðurcan, Yusuf, Ý. Semih, Orhan, Mert, Kerem, R. Batuhan, Arda, Nurullah, Atakan. GOLLER : 10. ve 15. dakikalarda Sefa, 20. dak. Hamitcan, 36. dak. Taha (Mimar Sinan Gençlikspor), 30. dak. Yusuf (Ulukavakspor).

15 CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 16 HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý (Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý) Saat: Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 081 plakalý, 2012 model Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum Bayat Hacýbayram köyü kanal ve galeri tamamlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No : 167 Çorum Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý Mikrobiyoloji Lab. 2 kýsým ki karþýlýðý cihaz kullanýmý uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Engelli Eriþim Merkez Kapsamýnda 5 adet okula lift, engelli wc ve rampa yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu þebeke hattý döþenmesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý Atýksu Arýtým Tesisi Anaerobik Tank Gaz bölmesinin paslanmaz sac ile kaplanmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. Km Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Amasya Yurdu A-B Blok dýþ cephe ýsý yalýtýmý, A Yeþilýrmak Yurdu lokantakantin mahalinin yerinin deðiþtirilmesi ve Çorum Akþemseddin Yurdu açýk halý saha ve demir merdiven yapýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü / Atatürk Bulvarý No: 123 Atakum/Samsun Saat: T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Mecitözü Elvançelebi Toplu Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: TEMMUZ DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ankara Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M. Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 UB 272 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Kenan KAZANCI Mehmet oðlu 15/2/1983 Çorum Eskice Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1631) (Ç.HAK:1619) (Ç.HAK:1627) (Ç.HAK:1632) (Ç.HAK:1630) IZGARA USTASI ALINACAKTIR KEBAP KONUSUNDA DENEYÝMLÝ IZGARA USTASI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAZNEDAR SOFRASI SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. GAZÝ CAD. NO: 121 / A ÇORUM TEL : FAX: ELEMAN ARANIYOR YURTBEN YEM FABRÝKAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÞOFÖRLER VE ÝÞÇÝLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ( YURT YAPI) HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM TEL: Elemanlar Aranýyor Halý yýkama ve temizlik iþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pýrýltý Temizlik Bahabey Cad. Yeþil Fýrýn arkasý Eleman Aranýyor E sýnýfý ehliyeti olan inþaat iþçisi aranýyor. Maaþ 1500 TL ÇALIÞ ÝNÞAAT Tel: Adres: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný 2. kat No: 203 Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Firmamýzda sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere DAÐITIM PERSONELÝ alýnacaktýr. * yaþ arasý * SRC psikoteknik, E sýnýfý sürücü belgesine sahip * Askerliðini yapmýþ * Ekip çalýþmasýna uyumlu, * Uzun yýllar çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Aksular Gýda Otomotiv Tic. San. Ltd. Þti. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi B Blok (Ç.HAK:1612) (Ç.HAK:1610) Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:1399) (Ç.HAK:1606) 19. Sk. No: 8 Tel: Devren Satýlýk Otopark Halen faal durumda olan geliri yüksek otopark saðlýk sorunlarý nedeniyle satýlýktýr. Emmi Otopark Kale Mah. Uður Mumcu Cad. Celeb Sok. No: 18 (Sentaþ Möble Yaný) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1617) Bakýcý Aile Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Lojman Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuzey Mantarcýlýk Mür. Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Bilgisayar kullanabilen BAY-BAYAN eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1394) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, tercihen E sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:1601) (Ç.HAK:1599) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) (Ç.HAK:1605) Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Devren Satýlýk Otel Ýnönü Caddesinde halen faal olan otel (Ç.HAK:1616) (Ç.HAK:1611) devren satýlýktýr. Mür. Tel: Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: Satýlýk Villa Arsasý Çorum u en güzel noktadan gören bir lokalizasyonda 1 dönümlük villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Not: Lütfen saat dan sonra arayýnýz. YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:1602) (Ç.HAK:1592) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz ELEMAN ARANIYOR * En az beþ yýl pazarlama deneyimi olan diksiyonu düzgün, B sýnýfý ehliyetli pazarlama elemaný alýnacaktýr. * Halý döþemeciliðinden anlayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ceritler Halý (Ç.HAK:1625) Çiftlik Cad. No: 38 Çiftlik Mezarlýðý altý

16 4x4 lük tesis Ýki futbol sahasý, 18 standart, 6 suit oda bulunan ayrýca yüzme havuzundan fitnes salonuna, baþkan, yönetici ve teknik heyet odalarýna, açýk ve kapalý teraslarýna, antrenman izleyecek taraftar ve protokol için ayrý teraslarýn bulunduðu Çorum Belediyespor tesisinin içinde yok yok. Tesisin temelinin Futbol Federasyonu seçiminin ardýndan önümüzdeki ay baþýnda yapýlmasý bekleniyor. Çorum Belediyespor için yapýlacak olan tesisde sona gelindi. Belediye tarafýndan Toptancýlar Sitesi yanýndaki alanda yaptýrýlacak olan tesis projesi hazýrlandý ve gerekli onaylar alýndý. Tesisin temelinin önümüzdeki ay içinde atýlmasý bekleniyor. Tesis içinde iki adet çim saha bulunuyor ve üç katlý bir bina içinde her türlü konfor düþünülmüþ. Ýdari bina ve tüm ihtiyaçlarýn gözetildiði binada ayný anda 36 futbolculuk bir kamp yapmak mümkün olacak. Zemin katta sýðýnak ve depo gibi bölümlerin yanýnda sauna masaj odalarý ile hem terapi hemde diðer ihtiyaçlar için kullanýlacak yüzme havuzu bulunuyor. Ayrýca bu bölümde fitness salonu ile sporcularýn çalýþma ortamý geniþletiliyor. Birinci katta ise mutfak, yemekhane, muhasebe, toplantý odasý iki adet ofis ve güvenlik odalarý bulunuyor. Ýkinci katta ise 18 adet her biri 22 metre kare alana sahip standart oda bulunacak. bu katýn dýþ bölümünde ise antrenmanlarý izlemeye gelen protokol için özel teras, taraftarlar için ayrý bir teras ve basýn mensuplarý içinde ayrý bir oda bulunacak. Bu katta ayrýca antrenör odasý ve Teknik Direktör çalýþma odalarý bulunuyor. Üçüncü katta ise Belediye Baþkaný, Kulüp Baþkaný ve iki yönetici odasý ile birlikte altý adet 52 metre karelik suit odalar bulunacak. Ayrýca bu katta sporcular için açýk ve kapalý teraslarda bulunacak. Binaya futbolcular saha kenarýndan zemin kattan giriþ yapacak. Ýdari Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum Belediyespor için yaptýrýlacak olan tesisin bina görüntüsü (üstte), sahalar ile birlikte tüm görüntüsü (yanda) Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören ve Baþkan vekili Arif Koþar ile bir araya geldi ve yapýlacak olan tesis projesini gösterdi destek istedi. bölüm ile futbolcularýn kullandýðý bölümlerin giriþ ve çýkýþlarý birbirinden ayrý olacak. Tesisin sahalarýnýn Futbol Federasyonu tarafýndan yaptýrýlmasý binanýn ise Belediye tarafýndan yapýlarak en kýsa sürede hizmete açýlmasý bekleniyor. Tesis temel atma töreninin Futbol Federasyonu seçimlerinin ardýndan önümüzdeki ay içinde olmasý amaçlanýyor, Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül dün akþam saatlerinde Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören ve baþkan vekili Arif Koþar ile yaptýðý ikili görüþmede Kazakistan milli maçý için bu ülkeye giden baþkan Gül önceki akþam verilen yemekte beraberinde götürdüðü tesis projesini Demirören ve Koþar a sundu ve onlarýnda görüþlerini aldý. Projeyi çok beðenen Demirören tesisin Çorum ve Türk futboluna hayýrlý olmasýný diledi. Baþkan Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün tesis konusunda büyük bir fedakarlýk gösterdiðini belirterek Federasyon dan bu tesise destek istedi. Bu görüþmeda bulunan Eski milletvekili ve Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý da Belediyespor tesisine gerekli desteðin verilmesi gerektiðini belirtti. Dün akþam saatlerinde ise Baþkan Gül þehir gezisinde iken Yýldýrým Demirören tarafýndan arandý ve görüþmek üzere otele davet edildi. Baþkan Gül, Demirören ve Akif Koþar ile birlikte bir araya geldi. Bu görüþmede Baþkan Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün tesis temel atma töreninde iki sahanýnda federasyon tarafýndan yapýlmasýný isteyeceðini söyledi. Fedarasyon Baþkaný Yýldýrým Demirören de iki sahasýnda Federasyon tarafýndan yapýlmasý için gerekli çalýþmanýn yapýl- CUMARTESÝ 13 HAZÝRAN 2015 Demirören den tam destek Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demiröeren, Çorum Belediyespor için yapýlacak tesisin iki sahasýnýnda Federasyon tarafýndan yapýlacaðýný belirterek tesisin temel atma törenine bizzat katýlacaðýný açýkladý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Demirören e bu desteðinden dolayý teþekkür etti. masýný talimanýtý verdi. Ayrýca kongre sonrasýnda Çorum a bir program hazýrlanmasýný talimatýný vererek tesisin temel atma törenine ekibi ile katýlacaðýný söyledi. Baþkan Zeki Gül, bu jestinden dolayý Federasyon Baþkaný Demirören Arif Koþan a teþekkür etti. ASGD tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Orta Kuþak futbol turnuvasýnda Metyol Yapý ile Hýxýroðlu Kuruyemiþ bugün saat de þampiyonluk için karþýlaþacak. 20. þampiyon bugün belli oluyor Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) tarafýndan bu yýl 20. si düzenlenen Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda þampiyon bugün oynanacak final Bugün finalde mücadele edecek olan Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý þampiyonluk için mücadele edecek Metyol Yapý bugün finalde 20. þampiyon olmak için mücadele edecek maçýndan sonra belli olacak. Metyol Yapý ile Hýþýroðlu Kuruyemiþ bugün saat de þampiyonluk için sahaya çýkacaklar. Bu yýl 20 takýmýn dört grupta mücadele ettiði turnuvada ilk iki sýrayý alan sekiz takým çeyrek finale yükseldi. Çapraz olarak çeyrek finalde oynanan maçlarýn ardýndan yarý finalde Bozboða takýmýný 4-1 yenen Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile Çorum Park ý 3-1 yenen Metyol Yapý Ýnþaat takýmlarý finale yükseldiler. Bugün saat de 1 nolu sahada baþlayacak maçý kazanan takým turnuvanýn 20. þampiyonu olarak kupasýný alacak. Final maçý öncesinde Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmýnda yarý finalde kýrmýzý kart gören Yasin Aksoy forma giyemeyecek. Metyol Yapý da ise yarý Kültürspor ve Yazý Çarþý Türkiye Þampiyonasý nda Sincan da Haziran da yapýlacak olan 13 Yaþ Altý Türkiye Þampiyonasý nda HE Kültürspor ve Yazý Çarþý Gençlikspor mücadele edecek. Antrenör Bayram Aydýn hedeflerinin güçlü bir alt yapý oluþturmak olduðunu söyledi. 13 Yaþ Altý Türkiye Badminton Þampiyonasýnda HE Kültürspor ve Yazý Çarþý Gençlikspor iki takým halinde mücadele edecek Haziran tarihleri arasýnda Ankara Sincan da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda HE Kültürspor ve Yazý Çarþý Gençlikspor u antrenör Bayram Aydýn yönetiminde hazýrlýklarýný tamamladý. Türkiye Þampiyonasýnda mücadele edecek HE Kültürspor takýmýnda Türkiye Þampiyonasý nda mücadele edecek HE Kültürspor ve Yazýçarþý Gençlikspor Badminton takýmý sporcularý toplu halde sporcular Esma Dilekci, Ceren Naz Balcý, Rüya Tuana Yýlmaztürk, Yazý Çarþý Gençlikspor danh ise Merve Nur Yetiþgen, Elif Öz, ve Damla Keskin den kurulu kadrosuyla katýlacak. Kafile baþkaný olarak Ýbrahim Tekmen in görev yapacaðýný belirten Antrenör Bayram Aydýn Badminton branþýnda baþlattýklarý çalýþmalarýn devam ettiðini özellikle alt yapýda yetiþen sporcularýn gelecek adýna çok önemli olduðunu belirterek Türkiye Þampiyonasýnda bu sporcularýnýn gelecek adýna güzel sonuçlara imza atacaðýna inandýðýný söyledi. final maçý öncesi belinden sakatlanan ve bu maçta forma giyemeyen Kenan Aþkan ýn yarýnki maçta forma giymesi bekleniyor. Final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle Celal Bayraklý dereceye giren takýmlara kupa sporculara ise madalyalarý verilecek. Tören sonunda ayrýca centilmen takým seçilen Abdalata Koçak Makina ile gol kralý olan isme ödülü verilecek. Final Celal Bayraklý nýn 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda bugün oynanacak final maçýný Celal Bayraklý yönetecek. Bugün saat de Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile Metyol Yapý Ýnþaat takýmlarý arasýnda oynanacak þampiyonluk maçýný ilimiz Ulusal hakemi Celal Bayraklý yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Bölgesel hakem olarak görev yapan Mehmet Ali Cýrýl ve Serhat Sarkandý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Genç kýzý polis kurtardý

Genç kýzý polis kurtardý Baþhekim e saldýrý! Opr. Dr. Ömer Akkaþ Çorum da özel bir hastanenin baþhekimi makamýnda tartýþtýðý bir polis memuru tarafýndan silahla vurularak yaralandý. * HABERÝ 7 DE ÇORUM KASIM 5 ÇARÞAMBA Günlük

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser başkanlığındaki heyet görevi devralmalarının ardından nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser başkanlığındaki heyet görevi devralmalarının ardından nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser başkanlığındaki heyet görevi devralmalarının ardından nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Serteser ve beraberindeki heyet dün de Vali Belediye

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Çorum da tablo deðiþmedi

Çorum da tablo deðiþmedi Türkiye yeniden siyasal çalkantý dönemine girdi Milletvekili Salim Uslu, AK Parti binasý önünde toplanan partililere hitaben bir konuþma yaptý. AK Parti Milletvekili Salim Uslu, seçim sonuçlarýný deðerlendirdiði

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere yardým eli Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda inceleme ve denetimlerde bulun- Tabiat parkýna* HABERÝ ilgi 4 DE Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı