Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli IsıtmaKurutma Sisteminin Modellenmesi. Modeling of Heating-Drying System Assisted Solar Energy and Heat Pump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli IsıtmaKurutma Sisteminin Modellenmesi. Modeling of Heating-Drying System Assisted Solar Energy and Heat Pump"

Transkript

1 Polieknik Dergisi Cil:4 Sayı: s. 85-9, 20 Journal of Polyechnic Vol: 4 No: pp. 85-9, 20 Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Desekli IsımaKuruma Siseminin Modellenmesi Seyfi ŞEVİK, Hikme DOĞAN*2, Musafa AKTAŞ2 *G.Ü. Fen Bilimleri Ensiüsü, Ankara ** Gazi Üniversiesi Teknoloji Fakülesi, Ankara, Geliş/Received : , Kabul/Acceped : ÖZET Bu çalışmada, ısı pompası ve güneş enerjisi desekli ısıma ve kuruma prosesi modellenmişir. Bu sisem asarımında enerji ihiyacı güneş enerjisi ve ısı pompası ile sağlanmışır. Daha az enerji girdisi ile ve daha kalieli olarak kuruulmuş ürün, oransal-inegral-ürevsel (PID) konrol asarımı kullanılarak sağlanabilecekir. Bu sisem dizaynının enerji analizi yapılmışır. Anahar Kelimeler: Güneş enerjisi, Isı pompası, Enerji, Isıma, Kuruma. Modeling of Heaing-Drying Sysem Assised Solar Energy and Hea Pump ABSTRACT In his sudy, heaing and drying process assised hea pump and solar energy was modeled. In his sysem designing, energy requiremens were supplied by solar energy and hea pump. Less energy inpu and more qualiy dried produc can be provided by using proporional inegral derivaion (PID) conrol designing. Energy analysis of his sysem designing was made. Key Words: Solar energy, Hea pump, Energy, Heaing, Drying yılında Türkiye de ahıl ürünlerinde 33.6 milyon on, sebzelerde 26.8 milyon on ve meyvelerde 6.6 milyon on üreim gerçekleşmişir. Türkiye, kuruulmuş sebze konusunda ihracaçı bir ülke konumundadır. Dünyada icarei yapılan kuruulmuş sebzelerin % i konrollü şarlarda sıcak hava ile kuruulmakadır. Isıma veya kuruma yapılacak mahalde uygun bir sıcaklık elde edebilmek için belli bir mikarda enerji gereklidir. Gerekli enerji; genelde elekrik, fosil yakılar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilir. Kuruma sisemlerinde ükeilen enerji mikarı göz önüne alındığında, günümüzde enerjinin kısılı ve pahalı olmasından dolayı araşırmacılar daha az enerji girdisi olan sisemler yapabilmek için çeşili yönemlere başvurmuşur. Bu yönemlerden bir anesi de güneş desekli ısı pompası sisemlerinin (GDIP) kullanılmasıdır. GDIP siseminin kuruma şarlarını (sıcaklık, bağıl nem ve hız) sağlamasıyla kuruma esnasında harcanan enerji mikarı düşmekedir. Bu çalışmada, enerji verimliliği dikkae alınarak güneş enerjisi ve ısı pompası desekli bir sisem asarımı ve asarımın enerji analizi yapılmışır. 2. LİTERATÜR TARAMASI (LITERATURE. GİRİŞ (INTRODUCTION) Günümüzde, enerjinin verimli kullanılması konusunun gün geçikçe önem kazanması ile enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için geleneksel enerji kaynakları olan fosil yakıların yerini emiz ve yenilenebilir enerji kaynakları almaya başlamışır. Dünya enerji alebinin yaklaşık yüzde 80 lik kısmı fosil yakılardan karşılanmakadır. Buna paralel olarak enerjisini fosil yakılardan karşılayan Türkiye nin enerjide dışa bağımlılığı % 80 e yaklaşmışır. Bu bağlamda Türkiye enerji verimliliğine, yerli, emiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek dışa bağımlılığını azalması en önemli konulardan birisidir. Enerjinin verimli kullanılabilmesi için bilgi ve eknolojiden yararlanılması gerekmekedir. Bu bilgi ve eknoloji sayesinde haya daha yaşanılabilir ve gelecek nesillere de iyi bir yaşam oramı sağlanabilir. Türkiye de enerjinin yaklaşık % 30 u, oplam elekrik ükeiminin ise yaklaşık % 40 ı binalarda kullanılmakadır. Toplam enerji ükeiminin üçe birinden daha fazlası binaların ısıılması, soğuulması ve aydınlaılması için harcanmakadır. Hane halkları da oplam enerji ükeiminin % 60 ını ısıma için harcamakadır. Türkiye de binaların yıllık enerji maliyei 4 milyar dolar ı aşmakadır. Türkiye de yaklaşık 8 milyon konu olduğu ve büyük kısmında yalıımın yeersiz olması sebebiyle konularda ısıma için harcanan enerji mikarı oldukça fazladır. REVIEW) Güneş enerjisi ve ısı pompası sisemlerinin ekil olarak kullanılması yerine birlike kullanılması ile sisem performans kasayısının arması nedeniyle bu ür sisemler performans arırmak amacı ile kullanılmakadır. Güneş koleköründe ısıılan suyun ısı pompasının ısı kaynağı olarak kullanıldığı ipik güneş desekli ısı pompası (GDIP) ve güneş kolekörünün ısı pompasının buharlaşırıcısı olarak kullanıldığı direk genleşmeli ısı * Sorumlu Yazar (Corresponding Auhor) e-posa: Digial Objec Idenifier (DOI) : /20.4.,

2 Seyfi ŞEVİK, Hikme DOĞAN, Musafa AKTAŞ / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 4, SAYI 20 pompası (D-GDIP) olmak üzere iki asarım şekli mevcuur. Lieraürde çalışmalar, GDIP yerine ilk olarak 955 yılında Baı Virginia da Sporn ve Ambrose [] arafından oraya konmuş olan D-GDIP sisem asarımlarının gelişirilmesi yönünde yoğunlaşmışır. Ayrıca, GDIP konusunda da pek çok çalışma mevcuur. Tarafımızdan hazırlanan modellemede de GDIP sisemi asarıma uyarlanmışır. Çomaklı ve ark. (992), Türkiye nin Karadeniz Bölgesi nde evsel ısıma için enerji depolu GDIP siseminin performansını incelemişir. Kolekör verimi, ısı pompası performans kasayısı (COP), sisem COP u ve depolama veriminin arimeik oralama değerleri, sırasıyla % 70, % 4.5, % 4 ve % 60 olarak bulunmuşur [2]. Kurun (994) çalışmasında, GDIP ısıma sisemi ile elde edilecek sıcaklık seviyesinin yaklaşık 50 C civarında olduğunu, klasik radyaörlü ısımaya uygun olmadığını ancak yerden ısıma sisemi için ideal olduğunu belirmişir [3]. Bes ve ark. (996), pirinç kuruma için GDIP kuruucusu performansını araşırmış ve kuruucunun COP değeri 5,3 olarak bildirilmişir [4]. Achariyaviriya ve ark. (2000), ısı pompalı kuruucuda papaya ürününü 50 oc de % 40.4 (kuru baz) nem değerinden % 23.2 (kuru baz) nem değerine kadar kurumuşlardır. Maksimum özgül nem çekme oranı (SMER) 0.09 kg/kwh olarak hesaplanmışır [5]. Kaygusuz (2000), seri bağlı güneş kollekörleri ile, enerji depolu ısı pompası sisemlerinin Karadeniz Bölgesi ndeki konuların ısıılması için önerilebileceği sonucuna varmışır [6]. Özgener ve Hepbaşlı (2005), güneş enerjisi desekli düşey oprak kaynaklı ısı pompası (GDTKIP) ile sera ısımasında TKIP nın ve hibrid sisemin; 0.93 C referans sıcaklığında, ekserji verimini sırasıyla; % 7.8 ve % 67.7 olarak elde emişir. TKIP nın modellenmesi ve COP lerinin değerlendirilmesinde, dikey ve yaay ip TKIP nın COP değerleri sırasıyla; 3.64 ve 3.2 olarak bulunmuşur. Güneş enerjisi ile birlike çalışan dikey ve yaay ip TKIP nın COP değeri ise 3.43 ve 2.72 dir [7]. Akaş ve ark. (2005), ısı pompalı endüsriyel fındık kuruma fırınının modellemesini yapmışlardır. Yapılan modelleme ile güneşli günlerde güneş enerjisinden faydalanılarak daha az enerji sarfiyaı olurken, diğer zamanlarda kuruma işleminin devamlılığının ısı pompası yardımı ile sağlanabileceğini belirmişlerdir [8]. Ceylan ve ark. ( 2009), ısı pompalı bir kuruma fırınınında elma kurumuşlardır [9]. Akaş ve ark. ( 2009), güneş enerjili kuruucu ve ısı pompalı kuruucuda elma kuruarak kuruma karakerisiklerini belirlemişlerdir [0]. Hawlader ve Jahangeer (2006), GDIP kuruucusunun ve su ısııcısının performansı araşırmak için bir benzeim programı gelişirmişlerdir. Yükün 20 kg ve kompresör hızının 200 rpm olması durumunda özgül nem çekme oranı (SMER) değeri 0.65 olarak sapanmışır. Çalışmada, kompresör hızı arığında SMER ve COP değerinin azaldığı gözlemlenmişir []. Gündüz (2007), Bilecik e GDIP sisemi ile bir dairenin ısıılması için zeminden ısımalı sisem kurmuşur. Isı pompası siseminin, Bilecik için 7 aylık süre boyunca verimli bir şekilde 86 çalışabilmesi için Ocak-Mar, Kasım ve Aralık ayları için ek ısııcıya ihiyaç duyacağı belirlenmişir. COP IP değeri 3. dir [2]. Trilla-Berdal ve ark. (2007), arafından yapılan jeoermal enerji ve GDIP nın birlike kullanıldığı sisem ile sıcak su ve ısıma-soğuma gibi binanın enerji ihiyacı karşılanmışır. ay sonunda, jeoermal enerji gücünden 39.5 W/m ve 40.3 W/m oralama güç değerleri elde edilmişir. Isıma modunda COPIP değeri oralama 3.75 bulunmuşur [3]. Dikici ve Akbulu (2008) arafından, düzlemsel kolekörlü GDIP sisemi evsel ısımada kullanılabilirliği araşırılmışır. Isıma sezonunda, sisemin COP si 3.08 olarak bulunmuşur [4]. Han ve ark. (2008), GDTKIP ısıma sisemi ile gizli ısı depolama ankı (GIDT) araşırılmış ve sisemin maemaiksel modeli gelişirilmişir. Isıma periyodunda sisemin COP değeri 3.28 ve en yüksek COP değeri 5.95 olmuşur. [5]. Bakırcı ve ark. (2009) arafından, ısıma amaçlı GDIP siseminin analizi için, ısıma sezonunda ısı pompasının ve üm sisemin oralama performans kasayıları sırasıyla 4.2 ve 3.6, ekserji verimleri ise oralama % 44.3 ve % 6.8 olarak bulunmuşur [6]. 3. ISITMA ve KURUTMA SİSTEMİ (HEATING AND DRYING SYSTEM) Isıma işlemlerinde; havanın sıcaklığı, havanın hızı, mahalin kullanım amacı gibi fakörler önemlidir. Isıılmak isenen mahal eğer bir konu ise orama verilen ısı oramdan olan ısı kayıplarını karşılamak zorundadır. Türkiye de oplam enerji ükeiminin yaklaşık üçe biri binaların ısıılmasında kullanılmakadır. Enerji asarrufu düşünülerek yapılan binalarda, özellikle ekonomik ısıma sisemlerinin kullanılması ile binaların enerji ükeimi belirgin ölçüde azalılabilir. Güneş enerjisi veya ısı pompası sisemlerinin ayrı ayrı veya birlike kullanılmalarıyla, mevcu enerji kaynaklarının ükeimine ve çevrenin korunmasına önemli kakılar sağlanabilir. Mahal ısımasında güneş enerjisi veya GDIP sisemlerinin kullanılması durumunda yüksek bir enerji asarruf poansiyeli bulunmakadır. Son yıllarda GDIP sisemleri sıcak su üreerek ısıma amacıyla kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmış ve piyasada bazı uygulama örnekleri mevcuur. Bu çalışmada, düşük enerji ükeimi ile ısıma ve kuruma amaçlı sıcak hava üreimi ve sıcak su üreimi yapabilen GDIP su ısııcısı sisemi asarımı yapılmışır. Bu asarımda üreilen havanın sıcaklık konrolü yapılmakadır. Bu asarımda amaç, güneş enerjisini kullanarak ısı enerjisi üremek aynı zamanda da elde edilen bu enerjinin depolanmasını, sonrasında ise mahal ısıması, ürün kuruması ve sera ısıması gibi farklı alanlarda kullanılmasını sağlamakır. Tasarım, ısı pompası ve güneş kolekörleri birbirinden ayrı iki kapalı sisem halinde düzenlenmişir. Güneş koleköründe ısıılan su ısı pompasının ısı kaynağı olarak kullanılmakadır. Dolayısıyla, ısı pompası için gerekli olan ısı kaynağının sıcaklığı arırılmışır. Böylece, hava kaynaklı ısı pompası sisemlerindeki yoğuşuruculardan amosfere aılan ısı, asarımda değerlendirmeye alınmışır.

3 GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI DESTEKLİ ISITMA VE KURUTMA AMAÇLI / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 4, SAYI, 20 İklime bağlı kalmadan, insan karar fakörünü en aza indirerek veya devre dışı bırakarak büün yıl boyunca ekonomik olarak ısıma ve/veya ürün kuruulmasına imkân sağlayan bir sisem asarımlanmışır. Ancak sisemin hangi amaca hizme edeceği önceden belirlenmelidir. Çünkü ısıma veya kuruma için sisemde küçük değişiklikler yapılabilir. Sisem, hazırlanan bir bilgisayar programı yardımıyla farklı senaryolar eşliğinde PLC (programlanabilir lojik konrol) veya PID konrollü olarak oram sıcaklığı, nem oranı, ürün ağırlığı vb değerlerin izlenip uygun şarlar oluşurularak verim arışı ve kalieli ürün almayı olanaklı kılacak şekilde modellenmişir. Tasarlanan ve analizi yapılan sisemde güneş enerjisi ve ısı pompası gibi iki farklı sisemden faydalanılarak ısı üreilmesi ile enerji asarrufu sağlanabileceği düşünülmekedir. Şekil de asarım modeli verilen sisem farklı fonksiyonlarda çalışabilme yeeneğine sahipir. Modelde bulunan iki sisemin ayrı ayrı veya birlike kullanılabilmesine olanak sağlanmışır. Sisemde, güneş enerjisinden elde edilen ısının yeersiz olması durumunda ısı pompası devreye girecek, yeerli olması halinde devreden çıkacakır. Güneş enerjisinden elde edilen ısı enerjisi, inverörlü olan ve sıcaklığa göre hız sisemin normal çalışma kurallarına uygun olarak kullanılmak üzere, diğer 2 buharlaşırıcı ise ilk buharlaşırıcının iş yapamadığı durumlarda devreye girerek, dış oramdan veya ısı depolama ankından ısı çekerek, siseme devamlılık sağlanması amacıyla kullanılmakadır. Sisemde enerji üreimi; seri olarak bağlanan 3 ade güneş koleköründen veya ısı pompasından sağlanmakadır. Güneş enerjisi devresinde akışkanın devir daimi, dolaşım pompasıyla gerçekleşirilir. Bu sayede akışkan, güneşen aldığı ısı enerjini ihiyaç yerine veya enerji deposuna bırakarak ekrar güneş kolekörlerine döner. Güneş koleköründen gelen sıcak çalışma akışkanı kullanım yerinde kullanılır, ısı ihiyacı olmadığı durumlarda ise ısı depolama ankına yönlendirilir. Isı depolama ankı içerisinde bulunan serpaninden geçerken enerjisini bırakır. Depodan çıkan düşük enerjili çalışma akışkanı, pompa yardımıyla güneş kolekörüne pompalanarak sisemde dolaşımı sağlanır. Tank içerisindeki ısı depolama akışkanı olarak su kullanılmakadır. Ancak yüksek ısı depolama kapasiesine sahip endüsri yağının da performans deneyleri yapılarak ısı depolama akışkanı olarak kullanılabilir. Şekil. GDIP siseminin asarım modeli. konrolü yapılabilen bir fan yardımıyla mahale verilmekedir. Isı pompası sisemi, ısı gereksinimine göre hareke eden bir devri ayarlanabilen bir kompresör ve 2 ade ilave buharlaşırıcıya sahipir. Birinci buharlaşırıcı Tamamen aze hava ile çalışan sisemlerde kuruma havası ürün üzerinden geçirildiken sonra egzozdan aıldığından bu ür sisemlerde enerji ükeimi çok 87

4 Seyfi ŞEVİK, Hikme DOĞAN, Musafa AKTAŞ / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 4, SAYI 20 fazla olmakadır. Tarafımızdan modellenen sisemde havanın izlediği yol; güneş kolekörlerinden gelen ısı, ihiyaca göre ya sadece ha üzerindeki serpanin üzerinden ya da ısı pompasının da devreye girmesiyle yoğuşurucu ve serpanin üzerinden bir fan vasıasıyla mahal içerisine doğru olmakadır. Siseme gerekiğinde bir mikar aze hava alınabilir. Birçok uygulamada, havanın kuruma siseminde yeniden dolaşırılması ısıl verimi arırır. Fazla dolaşım ile oluşan düşük ısı kaybıyla, az dolaşımla oluşan yüksek kuruma hızı, dolaşırılan hava oranı en uygun duruma geirilerek giderilebilir. Kuruma havasının nem içeriği, yeniden çevrimden ekilendiği için, isenilen hava neminin korunması amacıyla zaman zaman analiz edilmelidir [7]. Isı depolama; kullanılan oplayıcı mikarına, yani oplam kolekör alanına göre ayin edilen ve oplayıcılardan elde edilen sıcak suyun oplandığı kapa olur. Güneş enerjili sıcak su siseminde, genellikle oplayıcıya göre m2 oplayıcı yüzey alanı için lire hacminde bir ank seçilir. Havanın uzun süre kapalı olabileceği veya uzun süre soğuk olabileceği ve gece kullanılabilmesi gibi durumlar gözeilerek depo hacmi daha büyük seçilebilir. Konrol işlevi; PID konrolü, devri ayarlanabilen fan, devri ayarlanabilen kompresör, veri kaydedici, selenoid valfler, inverör, higrosa, sisemin yönlendirilmesinde kullanılan ölçü aleleri ile senkronize çalışan konrol karları, yazılım ve benzeri sisem ve sisem elemanlarının birlike birbiriyle uyumlu kullanıldığı bir dizi elekro-mekanik konrol elemanları arafından yapılmakadır. 4. ENERJİ ANALİZİ (ENERGY ANALYSIS) Termodinamiğin I. Kanunu enerjinin korunumu ilkesine göre; ısı pompasının enerji denklemi olarak buharlaşırıcıdan siseme alınan ısı (Buh) ile kompresörde harcanan enerji (Wkomp) oplamı yoğuşurucudan kuruma havasına aılan ısıya (Yoğ.) eşiir. Bu nedenle yoğuşurucudan havaya akarılan ısı; Yoğ.= Buh+ Komp () şeklinde ifade edilir. Şekil 2 de GDIP sisemi ve Şekil 3 de de ısı pompası siseminin logp-h diyagramı görülmekedir. Gerekli oplam ısı mikarını ısı pompası yoğuşurucu üniesi ve güneş enerjisi kolekörlerinden gelen sıcak su haı üzerindeki ısı değişiricisi sağlamakadır. Şekil 2 de sisemde enerji akışı göserilmekedir. Burada, ısı çekiminde kolekör çıkış sıcaklığı ºC ile sınırlıdır. Şekil 3 de ise, IP çevriminin logp-h diyagramı verilmişir. Bu diyagram kullanılarak gerekli buharlaşırıcı, yoğuşurucu ve kompresör kapasieleri hesaplanabilir. Kullanılan soğuucu akışkanın log P-h diyagramında; (h-h2) kompresör giriş çıkışını, (h2-h3) yoğuşurucu giriş çıkışını, (h3=h4) ise kılcal boru giriş çıkışını ifade eder. Tasarlanan sisem ile diyagram farklılaşırılmışır. Buna 88 Şekil 2. Sisemde enerji akışı. Şekil 3. Isı pompası siseminin Log P-h diyagramı. göre çevrim şeklini almışır. kullanılacak soğuucu akışkan debisi; K m (h2' h3 ) Sisemde (2) eşiliği ile hesaplanır. Yoğuşurucunun ısıma veya kuruma havasına verdiği ısı; ve k.s h (3) eşiliği yardımıyla hesaplanmakadır. Isı pompası çalışma süresi ( Sh ) ile sisem çalışma süresi farklı olacakır. Çünkü sisemde gerekli ısının sağlanması neicesinde ısı pompası çalışmayacakır. Isı pompası siseminde kompresör gücü; ' ' C m (h2 h ) (4) eşiliği ile hesaplanır. Sisemde buharlaşırıcı kapasiesi ise; E m (h' h4 ) (5) eşiliği ile hesaplanır. Mahalin yıllık ısıma enerjisi ihiyacı TS 825 de verilen hesap meoduyla kwh/m3 olarak hesaplanır. Mahal ısıması için gerekli olan oplam ısı mikarı;

5 GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI DESTEKLİ ISITMA VE KURUTMA AMAÇLI / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 4, SAYI, 20 VTOP q q2 q3 q4 IDve k.fh (6) Kuruma için gerekli olan oplam ısı mikarı; VTOP q q2 q3 q4 q5 Sisemin güneş koleköründen (Gg) fazladan kazandığı enerji; (7) Gg TOP E olarak harcanan veya kaybolan ısıların oplanması ile bulunur. Mahal veya fırın duvarlarının ısıılması için gerekli enerji: q m.c. T m.c. T Üflenen havanın ısıılması için gerekli enerji: Mahalden veya fırından çevre havasına olan kayıpları karşılamak için harcanan enerji: KV iç d ıı d d n (4) çekebilmek için güneşli kuruucuda kullanılan enerjiyi anımlar ve aşağıdaki eşilik ile arif edilir; m sd W F T T I g e ç (23) A. [ F.( ) e. I e F. K.( T g T ç ] (24) (25) dts q s q Ls q sl d formülüyle hesaplanır. Bu formül için eşilikler ise; q Ls m L.cp. T q sl U s. A s. T (26) yardımcı (27) (28) A s, 845 ( 2 h / D ) V s2 / 3 (6) birinci f (.cp.vs ) Isı pompası sisemindeki buharlaşırıcı, güneş koleköründen gelen sıcak su haı üzerindeki ikinci ısı değişiricisinden ısı çekmekedir. Bu şekilde asarlanması ile siseme fazladan bir enerji kazandırılmakadır. Güneş koleköründen ısı sağlanmasıyla buharlaşırının çekiği oplam ısı; eşiliği ile bulunur. Sisemdeki değişiricisinden kazanılan enerji: K. ifadesiyle bulunabilir. Isı depolama ankının enerji balansı ise; (5) TOP = m ( h - h 4) e m.c su. T sd sd (22) ifadesi elde edilir. Isı depolama ankındaki suyu ısımak için gerekli enerji; eşiliği ile bulunur [8]. SMER, üründen kg su SMER e ifadesiyle bulunabilmekedir. Eşilike yerine yazılırsa; kg başına verilen ısı; q 5a = [ h - h ] (3) ' s Üründeki nemin buharlaşırılması için gerekli enerji: '' ss A. I. F. ( ) (2) q5 S a.q5 a f eşiliği ile hesaplanır. Anlık oplayıcı verimi: Fırın içerisindeki ürünlerin ısıılması için gerekli enerji: q 4 m f.c f. Tk (2) 00 Bir kolekörün opladığı faydalı enerji: () n Gg eşiliğinden faydalanılır. Bunun için kolekör yüzeyine gelen enerji (Iop) ya karmaşık formüllerle hesaplanır ya da bir solarimere ile anlık olarak akip edilebilir. (0) d I TOP (0) nolu eşilikeki ısı geçirgenlik kasayısı: K (20) ile bulunur. Isı pompası siseminin güneş kolekörü desekli buharlaşırıcının (Gke) verimi için; (9) (T k T iç ) q3 K. A. T d Z 2 (9) eşiliğinden yararlanılır. Sisemde havanın kazandığı enerji: (8) q2 v.c2.. T (8) (29) ile ifade edilir. Sirkülâsyon pompasının enerji analizi; ısı W p m p.(hç hg ) ID m (hg hç ) (30) ile hesaplanır. Isı pompasının ekinlik kasayısı; (7) COPIP eşiliği ile hesaplanır. Birinci ısı değişiricisinin ısıma veya kuruma havasına verdiği ısı; 89 Kond WKomp (3)

6 Seyfi ŞEVİK, Hikme DOĞAN, Musafa AKTAŞ / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 4, SAYI 20 yardımıyla elde edilir. Tüm sisemin ekinlik kasayısı ise; COPsis Kond ID sis W sis W Komp W Fan W pomp (32) q5 Üründeki nemin buharlaşırılması için gerekli enerji (kj) q5 a Ürün içerisindeki suyun buharlaşırılması için kg başına verilmesi gerekli enerji (kj/kg) eşiliğinden yararlanılarak elde edilir. S a Ürün içerisindeki oplam su mikarı (kg) 5. SONUÇ VE ÖNERİLER (RESULT AND SMER SUGGESTIONS Enerji verimliliğinin son derece önemli olduğu günümüzde yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ve bir ısı kaynağı olarak verimli olarak çalışırılabilen ısı pompası sisemi birlike düşünülüp bir sıcak hava üreim ve kuruma sisemi asarlanmışır. Buna ek olarak, enerji giderleri az olan ve verimli bir şekilde çalışacak olan bu ısı enerjisi üreim siseminin enerji analizi yapılmışır. Bu çalışmada, GDIP ile bir alanın ısıma ve bir kuruma fırınının kuruma ısı ihiyacını karşılayan bir sisem asarımı üzerine hazırlanmış model çalışma incelenmişir. Modeli oluşurulan GDIP nın ısıma ve kuruma amaçlı kullanılmasının Türkiye şarlarında verimli ve kullanılabilir olduğunun başarılı sonuçlarla deseklenmesi sonucunda bu ür çalışmalar sekörde uygulamaya konulabilir. Oluşurulan bu model, sera ısımasında kullanılabileceği gibi havalandırma ve iklimlendirme sisemlerine de enegre edilerek çalışırılabilir ve uygulanacak sisem ile enerji giderleri azalılabilir. SEMBOLLER (NOMENCLATURE) A Toplam mahal veya fırın duvar yüzey alanı (m2) c Duvar malzemelerinin özgül ısısı (kj/kg K) c2 Havanın özgül ısısı (kj/kg K) d Duvarları oluşuran her bir kamanın kalınlığı (m) Sh Sisem çalışma süresi (saa) h Soğuucu akışkanın enalpisi (kj/kg) h s' Suyun ısı mikarı (Enalpi) (kj/kg) h ss' ' Suyun doymuş buhar halindeyken ısı mikarı m (Enalpi) (kj/kg) Isı geçirgenlik kasayısı (W/m2 K) Soğuucu akışkan debisi (kg/s) Duvar malzemelerinin oplam külesi (kg) mf Kuruulacak ürünün külesi (kg) cf Kuruulacak ürünün özgül ısısı (kj/kgk) K m q Duvarların ısıılması için gerekli enerji mikarı (kj) q2 Üflenen havanın ısıılması için gerekli enerji mikarı (kj) q3 Mahalden veya fırından çevre havasına olan ısı kayıpları (kj), q4 Fırın içindeki ürünlerin ısıılması için gerekli enerji (kj) 90 sd kg su kaldırmak için güneşli kuruucuda kullanılan enerji (kg/kwh) VTOP Kuruma için gerekli oplam enerji mikarı (kj) Gg Sisemin güneş koleköründen fazladan kazandığı enerji (kj) K Yoğuşurucu gücü (kw) ID Isı değişiricisi gücü (kw) IDve Isı değişiricisinin ısıma veya kuruma havasına verdiği ısı (kj) C Kompresör gücü (kw) Buharlaşırıcı gücü (kw) E ve Yoğuşurucunun ısıma veya kuruma havasına verdiği ısı (kj) TOP Güneş koleköründen ısı sağlanmasıyla buharlaşırıcının çekiği oplam ısı (kj) KV Isı pompası siseminin güneş kolekörü desekli buharlaşırıcının verimi k Kuruma fırınının işleme sıcaklığı (oc) iç Kurumaya başlamadan önceki iç hava sıcaklığı (oc) d v Dış hava sıcaklığı (oc) Fırın hacmi içerisindeki oplam hava mikarı (m3) αiç İç yüzey ısı aşınım kasayısı (W/m2K) αdış Dış yüzey ısı aşınım kasayısı (W/m2K) Duvarları oluşuran her bir kamanın ısı ileim kasayısı (W/mK) Tk Fırın işleme sıcaklığı ile ürün sıcaklığı arasındaki fark (oc) T Fırın işleme sıcaklığı ile iç oram sıcaklığı arasındaki fark (oc) Yoğunluk (kg/m3) Z Isıma süresi (saa) A Kolekör yüzey alanı (m²) Ie Birim eğik yüzeye düşen anlık ışınım gücü (W/m2) η Anlık kolekör verimi F Kolekör ısı kazancı fakörü (τ )e Efekif yuma kasayısı Tg Suyun koleköre giriş sıcaklığı ( ºC). Tç Çevre sıcaklığı ( ºC). m Küle (g)

7 GÜNEŞ ENERJİSİ VE ISI POMPASI DESTEKLİ ISITMA VE KURUTMA AMAÇLI / POLİTEKNİK DERGİSİ, CİLT 4, SAYI, 20 Vs qs qls qsl As Depolama ankı hacmi (m3) Yararlı güneş ısı yükü (W) Güneş enerjisi arafından oplanan yük (W) Depolama ankının ısı kaybı yükü (W) Isı depolama ankının yüzey alanı (m2) U s Tankın ısı kaybı yükü kasayısı (W/m2 C) 8) 9) 0) Tank çapı (m) h Tank yüksekliği (m) WFan Fan gücü (kw) KAYNAKLAR (REFERENCES) ) Sporn, P., Ambrose, E.R., The hea pump and solar energy, In: Proceedings of he World Symposium on Applied Solar Energy, Phoenix, Ariz, November -5, ) Çomaklı, Ö., Kaygusuz, K., Ayhan, T., Solarassised hea pump and energy sorage for residenal heaing, Solar Energy, 5 (5): , ) Kurun, E., Güneş oplacından faydalanmanın bilgisayarla hesabı, Osmangazi Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü, 84 s., ) Bes, R., Cruz, J.M., Guierrez, J., Soo, W., Experimenal resuls of a solar assised hea pump rice drying sysem, Renew Energy 9: , ) Achariyaviriya, S., Sopanronnari, S., Terdyohin A., Mahemaical model developmen and simulaion of hea pump frui dryer, Drying Technology, 8(-2): , ) Kaygusuz, K., Experimenal and heoreical invesigaion of a solar heaing sysem wih hea pump, Renewable energy, 2: 79-02, ) Özgener, Ö., Hepbaşlı, A., Performance Analysis of a Solar Assised Ground Source Hea Pump Sysem for Greenhouse Heaing: an Experimenal Sudy, Building and Environmen, 40: , D ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 9 Akaş, M., Ceylan İ., Doğan, H., Isı pompalı endüsriyel fındık kuruma fırınının modellenmesi, Gazi Üniversiesi Teknik Eğiim Fakülesi, Polieknik Dergisi, 8(4): , Ceylan, İ., Akaş, M., Doğan H., Isı pompalı kuruma odasında elma kuruulması, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25(2): 9-4, [Akaş, M., Ceylan, İ., Yılmaz, S., Deerminaion of drying characerisics of apples in a hea pump and solar dryer, Desalinaion, 239: , Hawlader, M.N.A., Jahangeer, K. A., Solar hea pump drying and waer heaing in he ropics, Solar Energy, 80(5): , Gündüz, A.B., Bilecik ilinde güneş enerjisi desekli ısı pompasıyla sıcak su üreiminin performansı, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü, Eskişehir, [Trilla-Berdal, V., Souyri, B., Achard, G., Coupling of geohermal hea pumps wih hermal solar collecors, Applied Thermal Engineering, 27: , Dikici, A., Akbulu, A., Performance Characerisics and Energy-Exergy Analysis of Solar-Assised Hea Pump Sysem, Building ang Environmen, 43 (), , Han, Z., Zheng, M., Kong, F., Wang, F., Li, Z., Bai, T., Numerical simulaion of solar assised ground-source hea pump heaing sysem wih laen hea energy sorage in severely cold area, Applied Thermal Engineering, 28: , Bakırcı, K., Çomaklı, K., Özyur, Ö., Yılmaz, M., Güneş kaynaklı ısı pompasının enerji ve ekserji analizi, Mühendis ve Makina, cil 50, sayı 590, Günerkan, H., Endüsriyel kuruma sisemleri, Türk Tesisa Mühendisleri Derneği Dergisi, 36(3): -0, Mar-Nisan 2005.

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Çukurova Koşullarında Selüloz Esaslı Evaporatif Serinletme Pedinin Üç Farklı Su Akış Debisinde Bazı Performans Özellikleri

Çukurova Koşullarında Selüloz Esaslı Evaporatif Serinletme Pedinin Üç Farklı Su Akış Debisinde Bazı Performans Özellikleri 340 Çukurova Koşullarında Selüloz Esaslı Evaporaif Serinleme Pedinin Üç Farklı Su Akış Debisinde Bazı Performans Özellikleri Nuray KOÇ, Yılmaz YILDIZ Çukurova Üniversiesi, Ziraa Fakülesi,Tarım Makinaları

Detaylı

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Makale ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Cüneyt ÖZYAMAN ÖZET Bu çalışmada;ısıtılan yüzme larında,sıcak su kaynağı, ısı değiştirgeci ve tesisatlarının seçim ve tasarımda kullanılacak

Detaylı

NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI...

NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI... NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI... TGT..Serisi Genleşme Tankları Isıma, soğuma ve güneş enerjisi gibi kapalı devre esisa sisemleri ile hidrofor ve sıcak kullanma suyu sisemlerini düzgün ve güvenli bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır.

Diğer yandan Aquatherm kataloglarında bu konuda aşağıdaki diyagramlar bulunmaktadır. Düşük Sıcaklıklı Isıtma, Yüksek Sıcaklıklı Soğutma Ve Isı Pompası Sistemleri Dr. İbrahim ÇAKMANUS Dünyamızda enerji, istenilen yer ve zamanda seyrek olarak uygun sıcaklıkta bulunur. Mühendisler için temel

Detaylı

Teknoloji Fakültesi, Karabük Üniversitesi, TR-78050, Karabük, Türkiye Muş Sultan Alparslan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Muş, Türkiye.

Teknoloji Fakültesi, Karabük Üniversitesi, TR-78050, Karabük, Türkiye Muş Sultan Alparslan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Muş, Türkiye. Politeknik Dergisi Cilt:16 Sayı: 3 s.91-95, 2013 Journal of Polytechnic Vol: 16 No: 3 pp.91-95, 2013 Isı Pompasının Vakum Tüplü Güneş Kollektör Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Selçuk SELİMLİ

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) KURAM: Kondansaörün Dolma ve Boşalması Klasik olarak bildiğiniz gibi, iki ileken paralel plaka arasına dielekrik (yalıkan) bir madde konulursa kondansaör oluşur.

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ

GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK İNCELEMESİ AKemal YAKUT Arzu ŞENCAN Reşa SELBAŞ Erkan DİKMEN Bulu GÖRGÜLÜ İhsan DOSTUÇOK Sefer KUTLU ÖZET Günümüzde soğuma sisemlerinin

Detaylı

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ

BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ BİR OTELİN SICAK SU İHTİYACININ SUDAN SUYA ISI POMPASIYLA DESTEKLENMESİ VE SİSTEMİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Tansel KOYUN Onur KILIÇ Ali GÜLGÜZEL ÖZET Isı pompası temel olarak elektrik enerjisi kullanarak

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Enerji tasarrufu için yer altına gömülü çelik borularda yalıtımın ekonomik faydaları

Enerji tasarrufu için yer altına gömülü çelik borularda yalıtımın ekonomik faydaları 206 Keçebaş, Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi, 29(3):206-22 Enerji asarrufu için yer alına gömülü çelik borularda yalıımın ekonomik faydaları Ali KEÇEBAŞ* Muğla Sıkı Koçman Üniversiesi,

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi

Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Kadir BAKIRCI Bedri YÜKSEL Güneş Enerjili Su Isıtma Sisteminin Deneysel İncelenmesi Abs tract: Running out of energy sources used at the present and their high cost are extremely affected to the economy

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini Meyve ve sebzeler mevsiminde ziyan olmasın diye tasarlandı Hızlı ve sağlıklı

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Uğur AKBULUT Arş. Gör. Özgen AÇIKGÖZ Prof. Dr. Olcay KINCAY SUNUM İÇERİĞİ ÖZET 1.

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Ocak Havasının Sucakltğmnu, içerdiği Nem ftüktarnnm ve 1st içeriğinin BeKrlenmesi

Ocak Havasının Sucakltğmnu, içerdiği Nem ftüktarnnm ve 1st içeriğinin BeKrlenmesi MADENCİLİK Haziran June 1985 Cil Volume XXIV Sayı No 2 Ocak Havasının Sucaklğmnu, içerdiği Nem fükarnnm ve 1s içeriğinin BeKrlenmesi Deerminaion of he Mine Air Temperaure, Humidiy and Hea Value. Gündüz

Detaylı

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler.

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler. Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Isı Pompalı Bir Kurutucuda Portakal Kabuğu Kurutulması

Isı Pompalı Bir Kurutucuda Portakal Kabuğu Kurutulması Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 2(2):229238 (2014) Isı Pompalı Bir Kurutucuda Portakal Kabuğu Kurutulması Mustafa AKTAŞ 1, Tayfun MENLĐK 1, Kurtuluş

Detaylı

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK

BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 7 2.1 YARIM DALGA DOĞRULTMAÇ Tüm elekronik cihazlar çalışmak için bir DC güç kaynağına (DC power supply) gereksinim duyarlar. Bu gerilimi elde emenin en praik ve ekonomik yolu şehir şebekesinde bulunan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretilmiş SiC/Al2014 Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine İnfiltrasyon Sıcaklığının Etkisi

Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretilmiş SiC/Al2014 Kompozitin Isıl İletkenliği Üzerine İnfiltrasyon Sıcaklığının Etkisi 6 h Inernaional Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Basınçlı İnfilrasyon Yönemi İle Üreilmiş SiC/Al2014 Kompoziin Isıl İlekenliği Üzerine İnfilrasyon Sıcaklığının

Detaylı

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI Bir soğuk deponun soğutma yükü (soğutma kapasitesi), depolanacak ürünün ön soğutmaya tabi tutulup tutulmadığına göre hesaplanır. Soğutma yükü; "bir

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı TARU POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı KÖMÜRSÜZ, YAKITSIZ, ATIKSIZ SAĞLIKLI VE EKONOMİK TARU POMPALARI MEKANDA TARU POMPASI Firmamız ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahiptir. POMPASI

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK

Detaylı

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür.

B) KONDENSERLER. Q=m x Cp x ΔT. Kondenserleri su veya hava kullanma durumuna ve yapılış şekillerine göre 6 grupta toplamak mümkündür. B) KONDENSERLER Kompresörden kızgın buhar olarak basılan soğutucu akışkanın kızgınlığının alındığı, yoğuştuğu ve soğuduğu ısı değiştiricilerdir Bu kısımda evaporatörlerde alınan ısı ile kompresör yoluyla

Detaylı

ISI BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLE KURUTMA

ISI BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLE KURUTMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 91-95 ISI

Detaylı

SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ

SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ SÜREKLİ, KARIŞTIRMALI POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN BENZETİMİ VE KONTROLÜ Gülay ÖZKAN 1 İlkay ÇALIŞKAN 2 1,2 Kimya Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakülesi Ankara Üniversiesi, 06100, Beşevler, Ankara 1 e-posa:

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI BERLINER YÜKSEK VERİMLİ, + ISI DEĞERLİ ISITMA, SOĞUTMA VE SICAK SU İÇİN TOPRAK KAYNAKLI Isıtma, soğutma ve sıcak su için gerekli olan enerjinin %80 nini bedava olarak topraktan alır. Çevreyi ve iklimi

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz

Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı. Logatherm WPLS. Isıtma bizim işimiz [ Hava ] [ Su ] Havadan Suya Isı Pompası (Split Tip) [ Toprak ] [ Buderus ] Kışın sıcaklığı ve yazın ferahlığı Logatherm WPLS Isıtma bizim işimiz Tüm yıl boyunca konfor için yenilenebilir enerjiye yer

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR)

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI. Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI Prof. Dr. İlhami Horuz Gazi Üniversitesi TEMİZ ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TEMENAR) 1. Hava 2. Su (deniz, göl, nehir, dere, yeraltı suyu-jeotermal enerji) 3. Toprak

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Oak 003 MAKSİMUM GÜÇ NOKTAS İZLEYİCİLİ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN OPTİMUM DİZAYN VE ÇALŞMA KOŞULLARNN ARAŞTRLMAS (NVESTGATON

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI KULLANIMINDA GÜNEŞ ENERJİ DESTEĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI KULLANIMINDA GÜNEŞ ENERJİ DESTEĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI KULLANIMINDA GÜNEŞ ENERJİ DESTEĞİNİN ARAŞTIRILMASI Kimya Y. Müh. Haluk AĞUSTOS Arş. Gör. Özgen AÇIKGÖZ Arş. Gör. Uğur AKBULUT Prof. Dr. Olcay KINCAY Yıldız Teknik

Detaylı

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Lieraür Taraması Erku Tekeli Çukurova Üniversiesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Adana eekeli@cu.edu.r Öze: Son yıllarda yüksek başarımlı hesaplamalara olan ihiyaçlar

Detaylı

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods

PRATİK TASARIM METODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ TİP DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ The Development of DC-DC Buck Converter with Practical Design Methods PRAİK ASARIM MEODLARIYLA DÜŞÜRÜCÜ İP DÖNÜŞÜRÜCÜNÜN GELİŞİRİLMESİ he Developmen of DC-DC Buck Converer wih Pracical Design Mehods Emre CEBECİ, Yusuf YAŞA Yıldız eknik Üniversiesi Elekrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 269-280 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 269-280. Mustafa Bahadır ÖZDEMİR, Musa Galip ÖZKAYA

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 269-280 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 269-280. Mustafa Bahadır ÖZDEMİR, Musa Galip ÖZKAYA Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 269-280 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 269-280 Ankara İli Şartlarında Düşey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi Mustafa Bahadır

Detaylı

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ 1 ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Cüneyt ÖZYAMAN ÖZET Bu çalışmada;ısıtılan yüzme larında,sıcak su kaynağı,ısı değiştirgeci ve tesisatlarının seçim ve tasarımda kullanılacak

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

Isı Pompalı Vakumlu Kurutma Fırınında Tıbbi Bitkilerin Kurutulması Ve Kurutma Parametrelerinin Araştırılması

Isı Pompalı Vakumlu Kurutma Fırınında Tıbbi Bitkilerin Kurutulması Ve Kurutma Parametrelerinin Araştırılması S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb)

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Giriş Bu çalışmada yüksek enerji performanslı net sıfır enerjili binalar (nzeb) ve yaklaşık sıfır enerjili binaların (nnzeb) ne olduğu, nasıl değerlendirilmesi gerektiği

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI 453 HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım cihazlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI İLE GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ BİR PİLOT TESİSTE KURUTMA VE İKLİMLENDİRME UYGULAMALARI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI İLE GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ BİR PİLOT TESİSTE KURUTMA VE İKLİMLENDİRME UYGULAMALARI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI İLE GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ BİR PİLOT TESİSTE KURUTMA VE İKLİMLENDİRME UYGULAMALARI Rasim KARABACAK Şengül GÜVEN ACAR Öner ATALAY ÖZET Toprak sıcaklığı havayla kıyaslandığında

Detaylı

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti.

ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik Bir evin enerji giderleri Isı Kaynakları

Detaylı

ROLLBOND BUHARLAŞTIRICILI DOĞRUDAN GENLEŞMELİ BİR ISI POMPASI SU ISITICISININ PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ROLLBOND BUHARLAŞTIRICILI DOĞRUDAN GENLEŞMELİ BİR ISI POMPASI SU ISITICISININ PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33, 1, 119-126, 2013 J. of Thermal Science and Technology 2013 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 ROLLBOND BUHARLAŞTIRICILI DOĞRUDAN GENLEŞMELİ BİR ISI POMPASI SU ISITICISININ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması Cuneyt Ozyaman:Sablon 24.06.2011 14:07 Page 68 A. Cüneyt ÖZYAMAN Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması Abs tract: In residences, performing the same work with less energy in heating

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI BERLINER YÜKSEK VERİMLİ, + ISI DEĞERLİ ISITMA, SOĞUTMA VE SICAK SU İÇİN HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI Isıtma, soğutma ve sıcak su için gerekli olan enerjinin %75 ni bedava olarak havadan alır. Free Energy

Detaylı

BÖLÜM-9 TAŞKIN ÖTELENMESİ (FLOOD ROUTING)

BÖLÜM-9 TAŞKIN ÖTELENMESİ (FLOOD ROUTING) BÖLÜM-9 TAŞKIN ÖTELENMEİ (FLD RUTING) 9. GİRİŞ Tarih göseriyor ki pek çok medeniye kurulurken, insanlar için suyun vazgeçilmez öneminden dolayı akarsu kenarları ercih edilmişir. Bunun içme ve sulama suyunu

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı