ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI"

Transkript

1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY Esat GÜZEL University of Fırat, ELAZIG, TURKEY ÖZET: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi lisans ve önlisans programı öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları araştırılmış, program, cinsiyet ve internet erişimi olma bağımsız değişkenlerine göre fark olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin bilgisayar ve internet tutumlarının belirlenmesinde Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Anketi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerle yapılan analizlerin sonuçlarına göre, öğrenciler bilgisayar ve internet kullanımına karşı olumlu tutumlar sergilemişlerdir. Program ve cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin Bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. İnternet erişimi değişkenine göre öğrencilerin tutumları arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, internet, bilgisayar ve internet kullanımı ABSTRACT: In this study, Firat University bachelor and associate degree programs students', attitudes researched toward the use of computer and according to the program, gender, and internet access to variable were compared according to whether or not the difference. For students' computers and the internet attitudes determine, the "Computer and Internet Use Attitude Survey" is used. According to the results of the analysis with data obtained in this study, the students showed positive attitudes towards the use of computers and internet. According to variable in program and gender, students' computers and internet use of attitudes towards did not differ significantly. According to internet access to variable, a significant difference was showed between studenst' attitudes. Keywords: Computer, internet, computer and internet use 1. GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmeleri doğrultusunda bilgisayarlar birçok alanda farklı kesime hitap edecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır. İnternetin gelişimi ve yaygınlaşması ile bilgisayarların kullanımı daha farklı boyutlara ulaşmıştır li ve 1980 li yıllarda TCP (Transmission Control Protocol)/IP (Internet Protocol) tabanlı internet, esas olarak bilgi değişimi için araştırmacılar ve akademisyenler tarafından kullanılan bir teknoloji durumundayken, World Wide Web in gelişimiyle inanılmaz bir hızla yaygınlaşmaya başlamıştır (Yolal ve Kozak, 2008). Günümüzde kullanım alanı ve kullanıcı sayısı hızla artan internet, geçmişte olduğunun aksine kablosuz olarak daha hızlı ve etkin bir erişim ağına sahiptir. İnternet teknolojilerinin bilgi iletme ve erişme teknolojisi olarak kullanılmasının yaygınlaşması, bilgili insanların sorunu olmakta ve dolayısıyla en çok üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yapan kişileri ilgilendirmektedir. Geleceğin nitelikli insan gücü kuşağını oluşturacak olan üniversite öğrencileri internet teknolojilerini ne kadar çok özümserse bu teknolojilerin gelişimi o kadar kolay olacaktır (Yıldırım ve Bahar, 2008). Bilgisayar ve internetin eğitim-öğretim sürecinde etkili ve amacına uygun kullanılabilmesi, öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarıyla ilişkilidir. Farklı programlarda öğrenim gören öğrencilerin internete yönelik tutumlarının belirlenmesi öğrencilerin internete yönelik tutumlarının daha iyi anlaşılması ve internete yönelik tutumlara etki edecek olan değişkenlerin belirlenmesi bakımından önemlidir (Altun 2003). Bu çalışmada farklı programlardaki öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına karşı tutumları belirlenmiştir.

2 2. AMAÇ Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerinin bilgisayar ve internetin kullanımına yönelim tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alt problemler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 1. Öğrencilerin bilgisayar ve internete erişimine sahip olma düzeyleri nedir? 2. Öğrencilerin interneti kullanım amaçları nedir? 3. Öğrencilerin interneti hangi sıklıkla kullanmaktadır? 4. Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları hangi düzeydedir? 5. Program değişkenine göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları hangi düzeydedir? 6. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları hangi düzeydedir? 7. Öğrencilerin internet erişim değişkenine göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları hangi düzeydedir? 3. YÖNTEM 3.1. Örneklem Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesinde Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini alan 2 lisans ve 3 önlisans programlarının 1. sınıf öğrencilerini kapsayan toplam 254 kişi oluşturmaktadır. Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Anketi Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO bünyesinde bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik (N=37), Turizm ve Otelciliği (N=34) ve Yerel Yönetimler (N=25) önlisans programları ile Eğitim Fakültesi bünyesindeki Fen Bilgisi Öğretmenliği (N=67) ve Tıp Fakültesi (N=95) öğrencilerinden oluşan toplam 254 (131 kız, 123 erkek) öğrenciye uygulanmıştır Veri Toplama Araçları Bu araştırmada Fırat Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının ve bu tutumlarla ilişkili olabilecek değişkenlerin belirlenebilmesi amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Tutum anketinin bilgisayar ve internete yönelik tutum maddeleri araştırmacılardan birinin önceki çalışmasından (Köse, Gencer ve Gezer, 2007) alınarak yeniden düzenlenmiştir. Tutum anketinde ilk kısım demografik bilgilerden, ikinci kısmı ise öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarını ölçen anketten oluşmaktadır. Anket toplam 25 maddelik 5 li Likert tipinde olup 17 olumlu 8 olumsuz cümleden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk 15 maddesi bilgisayar kullanımına yönelik, sonraki 10 maddesi ise internet kullanımına yönelik tutumları ölçmektedir. Bu maddeler Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum olmak üzere beş kategoride ölçeklendirilmiştir. Ölçek uygulandıktan sonra Tamamen Katılıyorum kategorisinden başlayarak sırayla olumlu cümleler 5,4,3,2,1 olarak, olumsuz cümleler ise 1,2,3,4,5 olarak puanlanmıştır. Ölçeğin Bilgisayar kullanımına yönelik alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.65, İnternet kullanımına yönelik tutum alt boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.77 olarak hesaplanmıştır. Bilgisayar ve internet kullanımına yönelik ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.81 olarak hesaplanmıştır. Tablo 1. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Ölçeğinin Güvenirlik Katsayıları Boyutlar Madde Sayısı Güvenirlik Katsayısı (N=254) Bilgisayar Kullanımı İnternet Kullanımı Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Verilerin Analizi Araştırmada veriler SPSS 12.0 veri analiz programında değerlendirilerek elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların yorumlanmasında frekans ve yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda program, cinsiyet ve internet erişim değişkenleri bakımından, 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark aranmış, bunun için bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır.

3 4. BULGULAR Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen alt problemlere ait bulgular ele alınarak maddeler halinde verilmiştir. 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin %68,5 i bilgisayara sahipken bunların %75,3 ü internet erişimine de sahiptir. Ayrıca bilgisayara sahip olanların %24,7 si internet erişimi yoktur. Tablo 2. Bilgisayara ve İnternet Erişimine Sahip Olma Oranları Bilgisayar Var %68,5 İnternet Yok %31,5 Var %74,7 Yok %25,3 2. Araştırmaya katılan öğrencilerin interneti kullanım amaçlarına bakıldığında, %41,3 oranında araştırma ve inceleme amaçlı, %28,4 oranında sosyal ağlar ve eğlence, %16,5 oranında e-posta amaçlı, %9,1 iletişim ve sohbet amaçlı, %4,7 ise hepsi demiştir. Tablo 3. Öğrencilerin İnterneti Kullanım Amaçları AMAÇ % Araştırma-İnceleme 41,3 Sosyal Ağlar -Eğlence 28,4 E-Posta 16,5 İletişim-Sohbet 9,1 Hepsi 4,7 3. Öğrencilerin %40,9 u interneti her gün, %28,7 si haftada birkaç gün, %16,1 i haftada bir gün ve %14,2 si bir haftadan daha uzun sürede kullanıyor. Tablo 4. Öğrencilerin İnterneti Kullanım Sıklığı Kullanım Sıklığı İnternet Kullanımı N % Bir haftadan daha uzun süre 36 14,2 Haftada birkaç kez 73 28,7 Her gün ,9 Haftada bir kez 41 16,1 Toplam Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutumlar sergiledikleri görülmektedir. Tablo 5 deki analizlere göre madde bazında bakıldığında öğrencilerin 7. madde ( X =1,89), 15. madde ( X =1,70), 19. madde (1,80), 21. madde ( X =1,78) aritmetik ortalamaları en düşük tutumlar olarak görülmektedir. 14. madde ( X =4,30) ve 17. madde ( X =4,29) ise en yüksek aritmetik ortalamaya sahip tutumlardır. Tablo 5. Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumların Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları Madde N ( X ) Ss 1.Bilgisayarın birçok alanda kullanımı kaçınılmazdır ,15 1,13 2.Bilgisayar kullanımını eğitim almadan da öğrenebilirim ,90 1,13 3.Bilgisayar kullanmak eğlencelidir ,08 1,08 4.Bilgisayar, çekinerek kullandığım bir aygıttır ,98 1,22 5.Bilgisayar kullanmayı rahatlıkla öğrenebileceğime inanmıyorum ,96 1,54 6.Bilgisayar dersine rağmen bilgisayardan hiç anlamam ,98 1,23 7.Bilgisayar kullanmaya üniversitede aldığımız bilgisayar dersleriyle başladım ,89 1,32 8.Bilgisayar dersi alana kadar bilgisayara karşı ilgim hiç yoktu ,06 1,29 9.Bilgisayar derslerini yeterli buluyorum ,93 1,30 10.Bilgisayar derslerine diğer derslerden daha çok ilgi duyuyorum ,89 1,32 11.Kendimi bilgisayar konusunda daha fazla geliştirebilirim ,20 1,00 12.Günümüzde iş bulabilmek için bilgisayarı bilmek gerektiğine inanıyorum ,24 1,10 13.Mesleki alanda ilerlemek için bilgisayar konusunda yeterli olmalıyım ,24 1,06

4 Tablo 5 in devamı 14.Bilgisayarı bir eğitim aracı olarak nasıl kullanmam gerektiğini biliyorum ,30 1,01 15.Bilgisayarın yalnızca eğlence aracı olarak kullanılmasına karşıyım ,70 1,01 16.Merak ettiğim her şeyi internetten öğrenebiliyorum ,10 1,04 17.Bir eğitim aracı olarak internetten yararlanmak günümüzde kaçınılmazdır ,29 0,99 18.İnternet hayatımızın bir parçası haline gelmiştir ,20 1,02 19.İnternetin avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğuna inanıyorum ,80 1,02 20.İnternetten bilgiye erişmek kolaydır ve zaman kazandırır ,22 0,99 21.İnternet, zihinsel gelişimi ve toplumsal değerleri olumsuz etkilemektedir ,78 0,99 22.İnternet sayesinde insanlar daha fazla iletişim sağlamaktadır ,85 1,19 23.İnternet fazlasıyla gereksiz bilgiler içerir ,32 1,25 24.İnternet insanlara sonsuz özgürlük sağlar ,10 1,33 25.İnternetten bilgi edinmek heyecan vericidir ,50 1,16 5. Program değişkenine göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutum ölçeği toplam puanları analiz edildiğinde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Tablo 6. Program Değişkenine Göre Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Ortalamaları ve Standart Sapmaları Program ( X ) Ss Turizm ve Otelciliği 3,55 0,98 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 3,50 0,98 Yerel Yönetimler 3,51 1,02 Fen Bilgisi Öğretmenliği 3,45 0,81 Tıp 3,42 0,87 Tablo 7. Program Değişkenine Göre Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumların Tek Yönlü Varyans Analizi Varyans Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler Ort F Gruplar Arası 0, ,064 0,072 Grup İçi 106, ,886 Toplam 106, p> Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutum ölçeği toplam puanları analiz edildiğinde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Ölçeğin cinsiyete göre aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 8 de görülmektedir. Tablo 8. Cinsiyet Değişkenine Göre Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumların T-testi Sonuçları Cinsiyet Madde Sayısı N ( X ) Ss t KIZ ,4385 0, ,364 ERKEK ,5008 0,38024 p>.05 Bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutum ölçeğinde cinsiyet değişkenine maddelere ait t-testi sonuçları Tablo 9 da görülmektedir. Kız öğrencilerin erkeklere göre daha olumlu tutum sergilediği 9. madde ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha olumlu tutum sergilediği 10. ve 25. maddeler dışındaki maddeler ölçeğin genel durumuna uygun şekilde anlamlı farklılık göstermemektedir. Tablo 9. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumların T-testi Sonuçları Maddeler N ( X ) Ss t Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 1.Bilgisayarın birçok alanda kullanımı ,10 4,20 1,07 1,19-0,731 kaçınılmazdır. 2.Bilgisayar kullanımını eğitim almadan da öğrenebilirim ,89 2,92 1,00 1,26-0,233

5 Tablo 9 un devamı 3.Bilgisayar kullanmak eğlencelidir ,98 4,18 1,05 1,10-1,436 4.Bilgisayar, çekinerek kullandığım bir aygıttır ,98 3,98 1,22 1,23 0,059 5.Bilgisayar kullanmayı rahatlıkla ,85 3,07 1,48 1,59-1,088 öğrenebileceğime inanmıyorum. 6.Bilgisayar dersine rağmen bilgisayardan hiç ,87 4,11 1,23 1,21-1,534 anlamam. 7.Bilgisayar kullanmaya üniversitede aldığımız ,92 1,85 1,33 1,30 0,472 bilgisayar dersleriyle başladım. 8.Bilgisayar dersi alana kadar bilgisayara karşı ,97 4,16 1,32 1,26-1,193 ilgim hiç yoktu. 9.Bilgisayar derslerini yeterli buluyorum ,09 2,76 1,30 1,28 2,022* 10.Bilgisayar derslerine diğer derslerden daha çok ,69 3,11 1,22 1,38-2,559* ilgi duyuyorum. 11.Kendimi bilgisayar konusunda daha fazla ,11 4,30 1,02 0,97-1,550 geliştirebilirim. 12.Günümüzde iş bulabilmek için bilgisayarı ,27 4,20 1,10 1,10 0,519 bilmek gerektiğine inanıyorum. 13.Mesleki alanda ilerlemek için bilgisayar ,27 4,20 1,02 1,10 0,480 konusunda yeterli olmalıyım. 14.Bilgisayarı bir eğitim aracı olarak nasıl ,24 4,37 1,04 0,97-1,021 kullanmam gerektiğini biliyorum. 15.Bilgisayarın yalnızca eğlence aracı olarak ,76 1,63 1,04 0,97 1,021 kullanılmasına karşıyım. 16.Merak ettiğim her şeyi internetten ,07 4,14 1,04 1,05-0,530 öğrenebiliyorum. 17.Bir eğitim aracı olarak internetten yararlanmak ,27 4,30 1,00 0,97-0,210 günümüzde kaçınılmazdır. 18.İnternet hayatımızın bir parçası haline gelmiştir ,23 4,17 1,01 1,03 0, İnternetin avantajlarının yanı sıra ,77 1,83 1,01 1,03-0,455 dezavantajlarının da olduğuna inanıyorum. 20.İnternetten bilgiye erişmek kolaydır ve zaman ,18 4,28 1,05 0,93-0,810 kazandırır. 21.İnternet, zihinsel gelişimi ve toplumsal değerleri ,82 1,72 1,05 0,93 0,810 olumsuz etkilemektedir. 22.İnternet sayesinde insanlar daha fazla iletişim ,82 3,87 1,08 1,29-0,304 sağlamaktadır. 23.İnternet fazlasıyla gereksiz bilgiler içerir ,34 3,31 1,22 1,29 0, İnternet insanlara sonsuz özgürlük sağlar ,08 3,13 1,29 1,37-0, İnternetten bilgi edinmek heyecan vericidir ,38 3,74 1,14 1,15-2,491* *p < Araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarında internet erişimi olması değişkenine göre p<.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. İnternet erişimine sahip öğrenciler sahip olmayanlara göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu tutum göstermektedir. Tablo 10. İnternet Erişim Değişkenine Göre Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumların T-testi Sonuçları *p<.05 Durum Madde Sayısı N ( X ) Ss t İnternet Erişimi olmayan ,3884 0,8754-2,986* İnternet Erişimi olan ,5448 0, SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırma sonunda tüm okullardaki öğrencilerin bilgisayara yönelik genel tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir. İlgili literatürde (Köse ve Gezer, 2006; Köse, Gencer ve Gezer, 2007), öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutumları olduğunu gösteren araştırma bulguları mevcuttur.

6 Elde edilen veriler, öğrencilerin bilgisayar kullanmaya üniversitede alınan bilgisayar derslerinden daha önce başladıklarını, bilgisayarın yalnızca bir eğlence aracı olarak da kullanılabileceğini ve internetin dezavantajlarının olmadığını düşündüklerini göstermektedir. Öğrenciler internetin, zihinsel gelişimi ve toplumsal değerleri olumsuz etkilemediğini de belirtmişlerdir. Tutum testinde yüksek oranda puan alan bazı maddelerde ise öğrenciler bilgisayarı bir eğitim aracı olarak nasıl kullanılacağını bildiklerini ve eğitim aracı olarak internetten yararlanmak günümüzde kaçınılmaz olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarında program değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırma sonunda ayrıca, öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği ancak alt ölçek boyutunda incelendiğinde, bilgisayar derslerinin yeterli olduğu düşünüyorum maddesine kız öğrencilerin daha olumlu tutumlar belirtmişlerdir. Bilgisayar derslerine diğer derslerden daha çok ilgi duyuyorum ve İnternetten bilgi edinmek heyecan vericidir maddelerine ise erkek öğrenciler daha olumlu tutum sergilemişlerdir. Bu maddelere belirtilen tutumlardaki farklılık erkek öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına daha ilgili ve istekli olduğunu göstermektedir. İlgili literatürde (Gerçek, Köseoğlu, Yılmaz ve Soran, 2006; Harmandar, Samancı, 2000), öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklı olmadığını gösteren araştırma bulguları da mevcuttur. Yine internet kullanımına yönelik olarak yapılan bir çalışmada (Zhang, 2007), kız ve erkek öğrencilerin internete yönelik tutumları bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarında internet erişim değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur. İnternet erişimine sahip öğrenciler sahip olmayanlara göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu tutum göstermektedir Öneriler Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutumları onların bilgisayarı ve internet teknolojilerini bir eğitim aracı olarak daha istekli ve etkin bir şekilde öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki öneriler verilebilir: Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutumları onların bilgisayarı ve internet teknolojilerini bir eğitim aracı olarak daha istekli ve etkin bir şekilde öğrenmelerini sağlayacaktır. Eğitim kurumlarında bilgisayar laboratuarları ve donanımları artırılmalıdır. Bilgisayar ve internet kullanımı her ne kadar yaygınlaşsa da evinde bilgisayar ve internet imkanına sahip olmayan öğrencilerin sayısı göz ardı edilemez. Bu öğrenciler için bilgisayar ve internet erişimini kolaylaştırmalıdır. İnternet erişimli bilgisayar salonları veya odaları kurularak öğrencilerin kullanımına sunulabilir. Birçok derste öğrencilerin bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanmaları yönünde uygulama ve projeler yaptırılarak öğrenciler yönlendirilebilir. Üniversite eğitiminden önce halihazırda bilgisayar ve internet kullanımı bilgisine sahip olan öğrencilerin bu teknolojilerini daha etkili şekilde kullanmaları için gereken bilgi ve becerileri kazandırma çalışmaları sürdürülmelidir. KAYNAKÇA Akın, M. (2007). Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanmanın Uygulama Alan Bilgisi Oluşturma Yönünde Etkisi (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 9-2 Yıl: 2007 Altun, A. (2003). Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumları, Eğitim ve Bilim, 28 (127), s Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Soran, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, s Harmandar, M., Samancı, O. (2000). Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 6 8 Eylül. Köse, S., Gencer, A.S., ve Gezer, K. (2007) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, Yıldırım, S.,Bahar, H. H., (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İle Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İnternete Karşı Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, Yolal, M., Kozak, R. (2008). Bilgiye Erişim Aracı Olarak Öğrencilerin İnternete Yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, Zhang, Y. (2007). Development and validation of an internet use attitude scale. Computers ve Education 49,

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMI. Türkay TÜRKOĞLU 1

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMI. Türkay TÜRKOĞLU 1 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMI Türkay TÜRKOĞLU 1 ÖZET Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme hayatın her alanında

Detaylı

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI Serpil GERDAN Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 2009 1/15 CEVAP ARANAN SORULAR

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI SECONDARY SCHOOL STUDENTS ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI SECONDARY SCHOOL STUDENTS ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,115-121 115 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI ÇELİK Zekeriya*,

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Cilt: 5 Sayı: 2 Yıl: 2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumları ve istihdam durumlarına yönelik öğrenci algılamaları Süleyman Murat YILDIZ * Selçuk ÖZDAĞ ** Çetin YAMAN*** Özet Bu

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 361-377, 2010 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Salih Yıldız

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÖZET

MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 247-261, ANKARA-TURKEY MÜZİK ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Elmas GÜN * H. Seval KÖSE ** ÖZET

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları

Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.3 (2014), 304-317 Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometri Dersine Yönelik Tutumları Esat Avcı 1 Özgül Su Özenir 2 Orkun Coşkuntuncel 3 Hasibe

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATTING THE CAUSES OF ACADEMIC FAILURE AMONG STUDENTS THAT ATTENDS SUMMER

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİMDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Halil ÖZTÜRK Eğitim Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, E-mail: halilozturk@mu.edu.tr Gülnihal BALLIOĞLU

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA 1 Özet Bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu, 2014-2015 eğitim yılında

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi Özler ÇAKIR, Adnan KAN, & Önder SÜNBÜL * Özet Bu çalışma, tezsiz yüksek lisans (TYL) ve

Detaylı

İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği) *

İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği) * İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği) * Mehmet Akif HELVACI ** Bilal KICIROĞLU *** Özet Bu araştırma, Uşak ili Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı ilköğretim okullarının

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 2, (2007), (83-97) 83 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI Aykut Emre BOZDOĞAN Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Ekici, G. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1, (2008): 42-55. Gülay EKİCİ b

Ekici, G. / Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1, (2008): 42-55. Gülay EKİCİ b Teknik Öğretmenlerin ve Teknik Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması a Gülay EKİCİ b Özet Bu araştırmada; teknik öğretmenlerin ve teknik öğretmen adaylarının teknolojiye

Detaylı

Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri

Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri Halk Eğitiminde Katılma: Ankara'daki Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılanların Özellikleri, Katılmalarını Güdüleyen Etmenler ve Programlara İlişkin Görüşleri Yrd. Doç. Dr. Serap AYHAN* Bilim

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Sahip Olma Düzeyleri (Afyonkarahisar İli Örneği) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 012001 (1-21) AKU J. Sci.Eng.14 (2014) 012001 (1-21)

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları

Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları Özet Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları Etem YEŞİLYURT Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi etemyesilyurt@gmail.com Eğitim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Öğrenci Tutum Envanterinin Geliştirilmesi : Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Yaşar Barut*, Melek Kalkan**

Öğrenci Tutum Envanterinin Geliştirilmesi : Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Yaşar Barut*, Melek Kalkan** Cilt : II Sayı: 14 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Vol : il No: 14 Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal Öğrenci Tutum Envanterinin Geliştirilmesi : Geçerlik ve Güvenilirlik

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

BÜRO TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: SÖĞÜT MYO BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BÜRO TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: SÖĞÜT MYO BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BÜRO TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: SÖĞÜT MYO BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yeliz YEŞİL 1, Mehmet Süleyman YILDIRIM 2, Murat TOKBAŞ 3 Özet Bu çalışma Bilecik

Detaylı

DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE TOWARDS THE SCHOOL STUDENT COUNCIL Abstract

DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE TOWARDS THE SCHOOL STUDENT COUNCIL Abstract Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s. 406-418 Gizem YILDIZ BAKLAVACI 1 Levent DENİZ 2 OKUL ÖĞRENCİ MECLİSLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ 3 Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Hatice KARAER Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Amasya.

Hatice KARAER Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Amasya. Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 199-210 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MADDE KONUSUNDAKİ BAZI KAVRAMLARIN ANLAŞILMA DÜZEYLERİ İLE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Öğr. Gör. Nuran TUNCER Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, nuran.tuncer@gop.edu.tr

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOI:10.7816/sed-01-02-05 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Araştırmada müzik öğretmeni

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

ORTAÖĞRETIM KURUMLARINDA INGILIZCE ÖĞRETIMINE ILIŞKIN ÖĞRENCI TUTUMLARI (GAZIANTEP ILI ÖRNEĞI) Birsen BAĞÇECİ

ORTAÖĞRETIM KURUMLARINDA INGILIZCE ÖĞRETIMINE ILIŞKIN ÖĞRENCI TUTUMLARI (GAZIANTEP ILI ÖRNEĞI) Birsen BAĞÇECİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ORTAÖĞRETIM KURUMLARINDA INGILIZCE ÖĞRETIMINE ILIŞKIN ÖĞRENCI TUTUMLARI (GAZIANTEP ILI ÖRNEĞI) Birsen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

THE EFFECT OF MULTIMEDIA BASED TEACHING ON 6TH GRADE STUDENTS COMPREHENSION SKILLS AND ATTITUDES TOWARDS TURKISH LESSON (SAMPLE OF MUŞ PROVINCE)

THE EFFECT OF MULTIMEDIA BASED TEACHING ON 6TH GRADE STUDENTS COMPREHENSION SKILLS AND ATTITUDES TOWARDS TURKISH LESSON (SAMPLE OF MUŞ PROVINCE) Erhan AKIN 1, Mehmet Akif ÇEÇEN 2 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINA DAYALI ÖĞRETİMİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAMA BECERİLERİNE VE TÜRKÇE DERSİ TUTUMLARINA ETKİSİ(MUŞ İLİ ÖRNEĞİ) 3 Özet Çoklu ortam uygulamalarına

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUVAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUVAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARI 33 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUVAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARI ATTITUDES TOWARDS LABORATORY ACTIVITIES IN THE ATATÜRK UNIVERSITY BIOLOGY STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Salih DOĞAN

Detaylı

Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri

Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (1): 133-147 Tarih Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bilgi Kaynaklarına İlişkin Görüşleri Aydın GÜVEN (*) Muammer DEMİREL (**) Özet: Bu çalışma,

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 66 (Bahar 2016) 317 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz Gürbüz OCAK (*) Ramazan YURTSEVEN (**) Bu araştırma,

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Cahit CENGİZHAN Duygu ATEŞ Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı