HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 111 e-sertifika Programları / 13 Eylül 2009 Yaz Dönemi - Pazar HUKUK SEKRETERLİĞİ TIP SEKRETERLİĞİ TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON NO:... SIR NO:... Soyadınızı, adınızı, öğrenci numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. GENEL ÇIKLM 1. u soru kitapçığındaki testler şunlardır: Soru Sayfa Testin dı Sayısı No dli Yazışmalar 40 2 Temel Hukuk Terminolojisi 40 7 Temel Sekreterlik Sekreterler İçin Tıbbi Terminoloji Sekreterler İçin Tıbbi Dokümantasyon u soru kitapçığında yer alan her bir ders için sınav süresi 50 dakikadır. 3. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 7. u kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. ir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. u nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. nadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının nadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2009 EY e Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimini sağlayan resmi yazışma kurallarıyla ilgili yönetmeliği aşağıdaki makamlardan hangisi çıkarmıştır? ) Danıştay ) akanlar Kurulu C) Sayıştay D) Cumhurbaşkanlığı E) İçişleri akanlığı Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilirse de, yapılan işlemin kaç gün içerisinde resmi yazı ile teyit edilmesi gerekir? ) 5 ) 6 C) 7 D) 9 E) 10 şağıdakilerden hangisi idari yargıda kullanılandefterlerden biri değildir? ) Kıymetli evrak esas defteri ) Karar defteri C) Zimmet defteri D) Vakıf kaydına ilişkin defter E) Esas defteri şağıdakilerden hangisi adli defterlerin tutulması sırasında uyulması gereken hususlardan birideğildir? 2. I. 1/11/1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun yürürlüğünü korumaktadır. II sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun un 3. maddesinde Türkiye de ikametgahı olmayan yabancıların karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin vatandaşı oldukları ülkelerin dilinde yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabileceği belirtilmektedir. III. nayasa nın 74. maddesinde dilekçe verme hakkı şikâyet hakkı başlığı altında anayasal bir hak olarak ifade edilmektedir. Dilekçeyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III ) Defter sayfalarının düzgün ve birbirini takip eden numaralamaya tabi tutulması ) Her sayfanın sol tarafına genişçe açıklama sütunu bırakılması C) Her sayfanın daire mührü ile mühürlenmesi D) Defterlerde, kurşunkalem, boyalı kalem, tükenmez kalemkullanılmaması E) Defterlerin mavi ve siyah mürekkeple tutulması şağıdakilerden hangisinde resmi yazıların faks ile de gönderilebileceğini belirleyen unsurlar birlikte ve doğru olarak verilmiştir? ) Yazının tarihi-yazının içeriği ) Yazının içeriği-ivedilik durumu C) Yazıyı hazırlayan makam-ivedilik durumu D) Yazının içeriği-yazıyı hazırlayan makam E) Yazının tarihi-yazıyı hazırlayan makam Yabancıların nayasa'da düzenlenen dilekçe hakkından yararlanabilmeleri için gerekli olan koşullar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 3. Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2 ) Türkiye'de ikamet etmek ve Türk vatandaşlığına başvurmuş olmak ) Karşılıklılık esası gözetilmek kaydı ve Türk vatandaşlığına başvurmuş olmak C) Türkçe konuşabilmek ve Türkiye'de çalışma iznine sahibi olmak D) Karşılıklılık esası gözetilmek kaydı ve Türkiye'de ikametetmek E) Karşılıklılık esası gözetilmek kaydı ve Türkiye'de çalışma iznine sahibi olmak

3 2009 EY e şağıdakilerden hangisi dilekçe hakkının kullanılmasına ilişkin nayasal bir koşul olmadığı halde Kanun'la getirilmiş bir şarttır? ) Dilekçe hakkından vatandaşların ve gerekli koşullara sahip yabancıların yararlanması ) Dilekçe hakkının, dilekçe sahiplerinin kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleriniiçermesi C) Dilekçelerin yetkili makamlara verilebilmesi D) Dilekçelerin Türkiye üyük Millet Meclisi'ne verilebilmesi E) Dilekçelerin Türkçe yazılması şağıdakilerden hangisi Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca dilekçede yer alması gereken zorunlu unsurlardan biri değildir? ) Dilekçe sahibinin soyadı ) Dilekçenin tarihi C) Dilekçe sahibinin imzası D) Dilekçe sahibinin adresi E) Dilekçe sahibinin adı şağıdaki davalardan hangisi ğır Ceza Mahkemesi'nde görülmez? ) Hileli iflas davaları ) Yağma davaları C) İrtikap davaları D) İki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili davalar E) Nitelikli dolandırıcılık davaları Hukuk yargılamalarındaki yetkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yetkide, dava konusu şeyin değer ve miktarı değil, yeri önem kazanmaktadır. ) Kural olarak hukuk yargılamalarındaki davalarda, davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir ve davalar bu mahkemelerde açılır. C) Taraflar, sözleşme ile yetkili mahkeme belirlemiş olsalar dahi bu durum genel yetkili olan mahkemenin yetkisini ortadan kaldırmaz. D) azı özel durumlar için yetkili olan mahkemeler Kanun'da ayrıca ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. E) Kural olarak, hukuk yargılamalarındaki davalarda, davacının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir ve davalar bu mahkemelerde açılır şağıdaki unsurlardan hangisi ceza yargılamasındaki duruşma tutanağının başlığında yer alır? ) Sanığın açıklamaları ) Oturuma katılan sanığın adı ve soyadı C) Oturuma katılan teknik danışmanın adı ve soyadı D) Hâkimin adı ve soyadı E) Oturuma katılan bilirkişinin adı ve soyadı Hukuk yargılamasındaki duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Duruşma tutanağında, iki tarafın ve vekillerinin isimleri belirtilir. ) Duruşma tutanağının suretleri, talep halinde sadece davacı tarafa verilir. Davalı taraf talep etse bile duruşma tutanağını alması mümkün değildir. C) Duruşma tutanağında, soruşturmanın ve yargılamanın yapıldığı yer belirtilir. D) Duruşma tutanağı, mahkemede hazır bulunan hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından imzalanır. E) Duruşma tutanağında, mahkemenin ve hâkimlerin isimleri yeralır. Ceza yargılamasındaki duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa duruşma tutanağı sadece zabıt kâtibince imzalanır. ) Duruşma tutanağının başlığında duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı belirtilir. C) Duruşma tutanağı, mahkeme başkanı ve zabıt kâtibi tarafından imzalanır. D) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar duruşma tutanağında belirtilir. E) Duruşma tutanağının başlığında oturum tarihleri belirtilir. Ceza yargılamasındaki duruşma tutanağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tutanağın üst, alt, sağ ve sol kenarından 1.5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir. ) ilgisayar veya daktilo ile yazılması mümkün olmayan hallerde tutanaklar el yazısı ile yazılabilir. C) Tutanak kağıdının arka tarafı tamamen boş bırakılır. D) Tutanaklarda 4 ve 5 boyutunda kağıt kullanılır. E) Tutanak mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir.

4 2009 EY e I. Tespit edilen durum ya da konu II. Durumu tespit eden ilgililerin imzaları III. Tutanaktır ibaresi Yukarıdakilerden hangileri tutanakta bulunması gereken zorunlu unsurlardandır? ) Yalnız I ) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 18. Tensip zaptıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tensip zaptı, bir duruşma tutanağı olmanın ötesinde, bir tür ara karar özelliği de göstermektedir. ) Tensip zaptı, dava dilekçesi ilgili mahkemenin kalemine kaydedildikten sonra, mahkemenin dilekçeye ilişkin yaptığı ilk işlemdir. C) Duruşmanın yapıldığı tarih ile duruşmaya kimlerin katıldığı tensip zaptında belirtilir. D) Tensip zaptında, dava dilekçesinin esas defterine kaydının yapıldığı belirtildikten sonra, dilekçe ile ilgili olarak derhal yapılması gereken hususlara ilişkin kararlar tutanağa geçirilir. E) Tensip zaptı, dosya üzerinden gerçekleştirilen bir işlemdir. Daha evvel yazılıp gönderilmiş resmi yazıya bir karşılık alınamaması ya da bu yazının gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda, önceki yazıyı anımsatmak ya da yinelemek anlamında yazılan yazıya ne ad verilir? ) Tekit ) Talimat C) Dilekçe D) Müzekkere E) Talimat mahiyetinde müzekkere İlk müzekkereyi yollayan yargısal makam, müzekkerenin gereğinin yapılmadığına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmadan evvel müzekkereyi alan ilgili kurum ya da kuruluşa kaç kez tekit yazısı yazması gerekir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) şağıdakilerden hangisi, haciz kararı ile ilgili olarak borçlunun ücretini aldığı kuruma yazılan müzekkerede bulunması gereken hususlardan birideğildir? ) orç miktarı ) Ücretin ne kadarının haczedileceği C) orçlunun adı-soyadı D) orcun nevi ve mahiyeti E) lacaklının adı-soyadı I tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme II tarihli Hukuki ve Ticari Konularda dli ve Gayriadli elgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme III tarihli Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkındaki Sözleşme Yukarıdaki sözleşmelerden hangileri uluslararası adli yardımın dayandığı hukuki kaynaklardandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 23. I. İlk yollanan müzekkerenin tarihi II. İstinabe eden mahkemenin adı III. Tekit yazısının tekrar sayısı IV. İlk yollanan müzekkerenin numarası V. İstinabe olunan mahkemenin adı 24. Yukarıdakilerden hangileri tekit yazısında bulunması gereken unsurlardandır? ) I, II ve III ) I, III ve IV C) III, IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V I. Dinlenecek tanıkların özgeçmişleri II. Dinlenecek tanıkların ad, soyad ve adresleri III. Kısaca davanın konusu IV. Dinlenecek tanıklara sorulacak sorular V. Davalının özgeçmişi Yukarıdakilerden hangileri yabancı ülkelere yazılacak istinabe talep yazısında bulunması gereken unsurlardandır? ) I, II ve III ) II, III ve IV C) III, IV ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V

5 2009 EY e Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdendir. ) Kambiyo senetleri içerdiği hak açısından para alacağı senedidir. C) Kambiyo senetlerinde imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir diğer bir deyişle senette geçerli olmayan imzaların bulunması, senetteki diğer imzaların da geçersizliğine neden olmaz. D) Kambiyo senetlerinde hak senetle birlikte doğar. E) Kambiyo senetlerinde, senedin verilmesine neden olan ilişki, senette mutlaka gösterilir. Kambiyo senetlerindeki imzayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kambiyo senetlerinde, senedin geçerliliği açısından borçlunun imzası zorunludur. ) Kambiyo senetlerinde, borçlunun imzasının mutlaka elyazısı ile atılması gerekir. C) Kambiyo senetlerinde, elektronik imza söz konusu değildir. D) El yazısı ile imza atamayanların, temsilci aracılığıyla kambiyo senedi yoluyla borçlanmaları olanaklıdır. E) orçlu, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, bunu mutlak defi olarak herkese karşı ileri süremez. Poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Poliçe vadesiz işlemlerde kullanılır. ) Keşidecinin imzası, poliçede yer alması gereken zorunlu unsurlar arasında yer alır. C) Keşide yeri gösterilmeyen poliçe, keşidecinin soyadı yanında gösterilen yerde keşide edilmiş sayılır. D) Poliçede ayrıca belirtilmemişse, muhatabın soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. E) Vadesi gösterilmeyen poliçe, görüldüğünde ödenecek vadeli sayılır. 28. I. Ödeme aracıdır. II. Kredi aracıdır. III. Kambiyo senedidir. IV. Elektronik imza ile düzenlenemez. V. Kamu güvenine dayanan senetlerdendir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri hem çek hem de poliçe için geçerlidir? ) I ve IV ) II ve V C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) III, IV ve V Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenir. ) Çekin muhatap lehine ciro edilmesi makbuz hükmündedir. C) Çek damga vergisine tabidir. D) Çekte muhatap, bir banka veya banka sayılan bir kurumdur. E) Çek, ekonomik işlev açısından ödeme aracıdır. şağıdakilerden hangisi takip talebinde yer alması gerekenunsurlardan biri değildir? ) lacaklının ve varsa yasal temsilcisinin ve vekilinin adı ve soyadı ) lacağın veya istenen teminatın Türk parası ile tutarı C) Senet, senet yoksa borcun sebebi D) lacaklının annesinin kızlık soyadı E) Takip yollarından hangisinin seçildiği şağıdaki bilgilerden hangisi haciz tutanağında yer almaz? ) lacağın miktarı ) lacaklının ve varsa vekilinin veya temsilcisinin ad ve soyadı C) İcra Mahkemesi aşkanı'nın imzası D) Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler E) Haczin hangi gün, saatte, nerede ve kimin huzurunda yapıldığı Fulya, icra takibi nedeniyle kendisine gönderilen ödeme emrine borcu olmadığı gerekçesi ile itiraz etmek isterse, bu itirazını aşağıdaki mercilerden hangisine yapmalıdır? ) İcra Dairesi'ne ) İcra Tetkik Mercii'ne C) İcra Mahkemesi'ne D) sliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne E) Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne ciz vesikasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ciz vesikası hiçbir harç ve vergiye tabi değildir. ) ciz vesikasının bir nüshası da her il merkezinde dalet akanlığı'nca tespit edilen İcra Dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu İcra Dairesi'ne gönderilir. C) ciz vesikası İcra Müdürü tarafından düzenlenir. D) lacaklı, aciz vesikasındaki tutar için faiz talep edilebilir. E) Haczedilen mallar borcu karşılayamazsa aciz vesikası düzenlenir.

6 2009 EY e Sözleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşme, yetkili taraflar arasında, bir şeyi yapmak veya yapmamak için isteyerek bir vaatte bulunmaktır. ) Sözleşme hukuka aykırı olmayan bir vaadi içermelidir. C) Sözleşme, herhangi birini, diğer tarafı satın almaya davet etmiş ve henüz herhangi bir şey elde etmemiş olsa bile, sorumluluk altına sokabilir. D) ir vaadin sözleşme olarak nitelendirilmesi için taraflar veya katılanlar arasında değer ifade eden bir şeyin değişimi veya ortaya konulması gerekir. E) Sözleşme sadece yazılı olarak yapılabilir, sözlü olarak yapılan sözleşmelerdeki vaatler bağlayıcı değildir. Satım sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Satım sözleşmesinin konusunu sadece maddi şeyler oluşturabilir. ) Satım sözleşmesinin konusunu malvarlıksal değer taşıyan her şey oluşturabilir. C) Satım sözleşmesi, satıcının, satılan malı alıcının borçlandığı satış parası karşılığında, alıcıya teslim etme ve mülkiyeti geçirme borcunu yüklendiği sözleşmedir. D) Satım sözleşmesi, sözleşmenin her iki tarafına da borç yükler. E) Gaz, elektrik gibi tabii kuvvetler ile alacak hakları, miras payı vb. şeylerde satış sözleşmesine konu olabilir. orçlu sayısı beş olan bir takipte, ödeme emri kaç nüsha halinde düzenlenmelidir? ) 9 ) 8 C) 7 D) 6 E) şağıdakilerden hangisi dernek tüzüğünde belirtilmesi gereken zorunlu hususlardan biri değildir? ) Dernek faaliyetlerinin ne zaman sona ereceği ) Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli C) Dernek tüzüğünün ne şekilde değiştirileceği D) Derneğin borçlanma usulleri E) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı Vakıflarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Vakıf yöneticilerinin TC uyruğunda olmaları esastır. ) Vakıflarda kurucu, tüzel kişi ise fiil ehliyetine sahip olmasının yanı sıra kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakfa malvarlığı özgüleyebileceğine dair hüküm bulunmalıdır. C) Yabancılar vakıflarda hiçbir şekilde görev alamazlar. D) Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfların denetim makamıdır. E) Vakfa özgülenecek malvarlığı, vakfın amacını gerçekleştirmek için yeterli düzeyde olmalıdır. Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek ve tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğuna ne ad verilir? ) Dernek ) Parti C) Şirket D) Vakıf E) Kooperatif 37. şağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesiyle düzenlenen, işçiye ait borçlardan biri değildir? ) Yüklendiği işe özen göstermek ) İşi bizzat yapmak C) İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak D) Kendisine verilen araç ve malzemeleri özenle kullanmak E) İşletmeye ait sırları saklamak 6

7 2009 EY e şağıdakilerden hangisi akanlar Kurulu tarafından, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarabilir? ) Yönetmelik ) Genel tebliğ C) Kanun hükmünde kararname D) akanlar kurulu kararı E) Tüzük 5. Kanun dilinde geniş zaman kullanımının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Toplumsal ilişkileri başlatmak, kolaylaştırmak ve güçlendirmek ) Olanı biteni değil, yapılması gerekeni ifade etmek C) Sürekli tekrarlanan genelleşmiş olayları, değişmez gerçekleri, tüm zamana yayılan bir gerçeklik vurgusu ile ifade etmek D) stlık-üstlük ilişkisi uyarınca basamaklandırmak E) aşkalarının benzer duygu ve anlayış sezgisini uyandırmak 2. I. Mevzuat II. Yargı kararları III. Öğreti IV. Örf ve adet Yukarıdakilerden hangileri hukukun üçüncül kaynakları arasında yer alır? ) Yalnız I ) Yalnız IV C) Ive II D) II ve III E) III ve IV 6. şağıdakilerden hangisi dilin bildirisel olmayan işlevlerinden biri değildir? ) Eylemsel işlevi ) Hukuksal işlevi C) Yaptırma işlevi D) Törensel işlevi E) elirtme işlevi 3. şağıdakilerden hangisi hukuk normunun içerebileceği anlam kategorilerden biri değildir? 7. şağıdakilerden hangisi toplumsal denetim sistemini oluşturan kurallardan biri değildir? ) Seçimlik yetki ) Yaptırım C) Yasak D) İzin E) Yüküm ) hlak kuralları ) Din kuralları C) Hukukkuralları D) Doğa kuralları E) Görgü kuralları 4. Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve iki bilirkişi birlikte görev yaparlar. (Kamulaştırma Kanunu md. 9) Yukarıda verilen yasa hükmünde altı çizili ifadelerde ne tür bir düzenleme biçimi kullanılmıştır? 8. Yerine getirerek yapmak veya savsayarak yapma (ihmal ile icra), yaptırımının temel unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır? ) irlikte koşul ) Örnekleme C) Seçeneklendirme D) Sınırlı sayma E) etimleme ) Hareket ) Yasama C) Öngörülebilirlik D) Ölçülebilirlik E) Hukukkuralı 7

8 2009 EY e Kısa süreli hapis cezası yerine, meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla uygulanacak olan eğitim kurumuna devam etme yaptırımında, yaptırım süresi en az ne kadardır? ) 3ay ) 6ay C) 1yıl D) 1,5 yıl E) 2yıl 13. "Hak ehliyetine" sahip olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisinin varlığı yeterlidir? ) 15 yaşını tamamlamış olmak ) 18 yaşını tamamlamış olmak C) Türk vatandaşı olmak D) Sağ olarak doğmak E) yırt etme gücüne sahip olmak 14. Kendilerine yasal danışman atanmış olan kişiler, fiil ehliyeti açısından aşağıdakilerden hangisidir? Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre külli icra aşağıdakilerden hangisi için uygulanabilir? ) İşçiler ) Tüketiciler C) Tacirler D) Çiftçiler E) erberler Hukuk kuralları dışındaki, diğer sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılabilecek olan tepkilere ne adverilir? ) Uyarı ) Manevi yaptırım C) Dışlama D) Noksanlık E) Maddi yaptırım ) Sınırlı ehliyetliler ) Tam ehliyetliler C) Tam ehliyetsizler D) Sınırlı ehliyetsizler E) Sınırsız ehliyetsizler ir taşınmazın malikinin yalnız otaşınmazla sorumlu olmak üzere, diğer bir kimseye bir şey vermek veya yapmakla yükümlü kılınmasına ne ad verilir? ) Velayet hakkı ) Vesayet hakkı C) Taşınmaz yükü D) Rehin hakkı E) İrtifak hakkı Evlilik birliğini sona erdirmek için açılan boşanma davasının türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tespit davası ) İnşai dava C) Tam yargı davası D) Tahsil davası E) Eda davası 12. Hukuki işlemin kurucu unsurları tamam olmakla beraber, geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirecek önemde bulunanların gerçekleşmemesi halinde, işlemin hükümsüz olmasına ne ad verilir? ) Noksanlık ) İptal edilebilirlik C) Yokluk D) Haksız eylem E) Mutlak butlan Medeni yargılamada görev, yetki ve çalışma kuralları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? ) İcra ve İflas Kanunu ) orçlar Kanunu C) Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu D) HukukUsulü Muhakemeleri Kanunu E) İdari Yargılama Usul Kanunu

9 2009 EY e I. Yasal savunma II. Zorda kalma III. Kuvvet kullanma Yukarıdakilerden hangileri bir hakkın sahibi eliyle korunması yollarındandır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Ive II E) I, II ve III 22. şağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuksal işlemlerden biridir? ) Kararlar ) Kira sözleşmesi C) lım-satım sözleşmesi D) Eser sözleşmesi E) Vasiyet 23. şağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyenişlemlerden biridir? Öneride bulunan, önerisini ne zamana kadar geri alabilir? ) Öneri, karşı tarafça öğrenilmeden önce ) Öneri, karşı tarafça kabul edilmeden önce C) Kabul, öneride bulunana gönderilmeden önce D) Kabul, öneride bulunana ulaşmadan önce E) Öneri, karşı tarafça öğrenildikten sonra Yaptıkları sözleşmenin geçersiz olduğunu bilmeden Mine'nin, Nuran'a ödeme yapması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ) Tek taraflı sözleşme ) Sözleşme C) Sebepsiz zenginleşme D) Haksız eylem E) Hukuka aykırı işlem Elif'in, kızı sya için oyuncakçıdan bir oyuncak satın alması aşağıdakilerden hangisine birörnektir? ) Muvazaa ) Haksız eylem C) Nedensiz zenginleşme D) Sözleşme E) İkrah ) Satış sözleşmesi ) ağışlama sözleşmesi C) lım-satım sözleşmesi D) Hizmet sözleşmesi E) Kira sözleşmesi ir haksız eylemde, hukuka aykırı sonucu istemek veya hukuka aykırı sonucu önlemek için gerekli iradeyi göstermemeye ne ad verilir? ) Zarar ) Gizli kayıt C) Kusur D) İkrah E) Zorda kalma Tacir sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ir ticari işletme açmış gibi hukuken var olmayan bir ortaklık adına, ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse tacir sıfatı kazanmakla birlikte, tacir gibi sorumlu olmaz. ) Tacir sıfatının kazanılabilmesi için gerekli olan ilk koşul bir ticari işletmenin varlığıdır. C) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunlar adına işleten kanuni mümessil, ceza hükümleri bakımından tacir gibi mesul olur. D) ir ticari işletme, adi ortaklığın ortağı olarak işletiliyor olsa bile gerçek kişi tacir sıfatını kazanır. E) Küçük ve mahcurlara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten veli ve vasi, tacir sayılmaz.

10 2009 EY e Ticareti terk eden ticaret siciline kayıtlı bir gerçek kişi tacirin, ticaret siciline bildirerek kaydın terkinini istememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ) Malbeyanında bulunma zorunluluğu kalkar. ) Tacir sıfatı her halükârda sona erer. C) Hakkında iflas yolu ile takip yapılamaz. D) Üçüncü kişilere karşı sorumluluğu kalkar. E) Kişinin tacir sıfatının son bulmuş olduğu, iyi niyetli kişilere karşı ileri sürülemez. 30. di ortaklıkta, üçüncü kişilere karşı ortaklığı temsil etme görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Yönetimyetkisine sahip olanlara ) Yönetimkuruluna C) Temsilciler kuruluna D) Genel kurula E) Ortaklıkta en büyük paya sahip ortağa 27. "Tacirlerin borçlarının ticari olması asıldır" ifadesi tacir olmanın hükümlerinden hangisini açıklar? ) Ticari örf ve adetlere tabi olma ) Ticaret unvanı seçme ve kullanma C) Ticari iş karinesine tabi olma D) Ticari defterleri tutma E) İflasa tabi olma 31. şağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilmek için gerekli koşullardan biri değildir? ) 25 yaşını doldurmuş olmak ) En az ortaokul mezunu olmak C) Erkekler için askerlik hizmetiniyapmış olmak D) Türk vatandaşı olmak E) Kısıtlı olmamak 32. şağıdakilerden hangisi idarenin görevlerinden biri değildir? 28. Tacirlerin bir edimin yerine getirilmesinde, kendisi ile aynı sınıfta olan tedbirli ve sağduyulu bir tacirin, aynı durumda göstereceği özeni göstermek zorunda olmaları, tacir olmanın hükümlerinden hangisini anlatır? ) asiretli bir işadamı gibi davranma ) İhtar ve ihbarları belli şekilde yapma C) Ticaret siciline kaydolma D) Ticaret unvanı seçme ve kullanma E) Ticari örf ve adetlere tabi olma ) Özendirme ve destekleme faaliyetleri ile birey ve toplulukların faaliyet göstermesini sağlamak ) İç ve dış güvenliğin sağlanmasından oluşan kolluk faaliyetleri yürütmek C) Yargı organlarını nasıl karar vermeleri gerektiği hususunda uyarmak D) ireyler veya topluluklar tarafından yapılamayan veya yeterince yapılamayan kamu yararı bulunan kamu hizmetlerini yürütmek E) Milli güvenliğikorumak 29. şağıdakilerden hangisi adi ortaklığın olağanüstü işlemlerinden biridir? ) Ortaklığın yönetimi ) Ortaklık konusuna giren günlük işlemler C) Ortaklığın temsili D) Kuruluş sözleşmesinin değiştirilmesi E) Ortaklığın kırtasiye malzemesi alması şağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin sakıncalarından biridir? ) Güçlü bir devlet yönetimi sağlaması ) Mali denetiminin daha kolay olması C) Hizmetlerin daha az bir harcama ile akılcı biçimde yürütülebilmesi D) Kamu görevlilerinin yerel etkilerden uzak çalışabilmesi E) Hizmetlerin yürütülmesinde yöresel isteklerin yeterince dikkate alınamaması

11 2009 EY e ir idari işlemin hukuk aleminde doğurduğu sonuç, idari işlemin hangi unsurunu ifade eder? ) Şekil ) Konu C) Yetki D) maç E) Sebep 39. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar? ) Kadastro mahkemesi ) sliye ceza mahkemeleri C) İcra mahkemeleri D) Trafik mahkemeleri E) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi 35. Ceza hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Ceza hukuku ile ilgili kurallar sadece Türk Ceza Kanununda yer alır. ) Özel hukuk içerisinde yer alır. C) Temel işlevi ticaret hayatınıdüzenlemektir. D) Suç sayılan eylemleri ve uygulanacak yaptırımları belirleyen hukuk dalıdır. E) Yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin hangi organlarca yerine getirileceğini belirler. 40. İdare ve vergi mahkemeleri arasında ortaya çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceleyerek kesin karara aşağıdakilerden hangisi bağlar? ) Sulh hukuk mahkemesi ) ölge idare mahkemesi C) nayasa mahkemesi D) sliye hukuk mahkemesi E) Yargıtay 36. "dil yargılanma hakkı" esas olarak aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir? ) vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ) Türk Ceza Kanunu C) Medeni Kanun D) Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu E) nayasa 37. Vergi mahkemelerinde kurul halinde alınan kararların temyiz edilebileceği yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? ) nayasa mahkemesi ) Yargıtay C) Danıştay D) skeri yargıtay E) ölge idare mahkemesi 38. şağıdaki mahkemelerden hangisi idari yargı içerisinde yer alır? ) Trafik mahkemeleri ) sliye hukuk mahkemeleri C) İcra ceza mahkemeleri D) Vergi mahkemeleri E) Sulh hukuk mahkemeleri 11

12 2009 EY e şağıdakilerden hangisi çağdaş sekreterlik anlayışına uygun değildir? ) Sekreterlik yükseköğrenim gerektiren bir meslektir. ) Sekreter sıfır hata ile çalışmalıdır. C) Sekreterlik zamanla öğrenilen bir iştir. D) Sekreter yazıları şekil ve içerik açısından düzenleyebilir. E) Sekreter bir ya da iki yabancı dili konuşabilmelidir. Sekreterin gerekli ticari belgeleri tanıması, gerekli matematiksel işlemleri yapması ve bazı muhasebe işlemlerini yerine getirebilmesi için hangi bilgiye sahip olması gerekir? ) Ekonomi ve işletme ) üro otomasyonu C) Yönetim ve organizasyon D) Teknik E) Dosyalama şağıdakilerden hangisi yöneticilerin sekreterlerden beklentileri arasında yer almaz? ) Güvenilir olma ) Takımçalışması yapabilme C) Sorumluluk sahibi olma D) Etkin iletişimyeteneğine sahip olma E) Stratejik karar alabilme yeteneğine sahip olma şağıdakilerden hangisi sekreterlik mesleğinin ilişki içerisinde olduğu bilim türleri arasında yer almaz? ) Teknik bilimler ) Yönetim bilimleri C) Ekonomi bilimleri D) Din bilimleri E) Davranış bilimleri Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez? ) Örgütün faaliyet alanına ) Sekreterin cinsiyetine C) Örgütün büyüklüğüne D) İş dağıtımında belirlenen tutuma E) Örgüt kültürüne şağıdakilerden hangisi "Uzmanlık lanlarına" göre yapılan sekreter gruplandırmasında yer almaz? ) Hukuksekreteri ) asın sekreterliği C) Muhasebe sekreterliği D) Kat sekreteri E) Okul sekreteri İlk sekreterler birliği olan Uluslararası Sekreterlerirliği hangi ülkede kurulmuştur? ) lmanya ) İtalya C) merika D) İngiltere E) Fransa şağıdakilerden hangisi seyahat programında yer almaz? ) Kiralık araba teyidi ) Kalkış ve varış yerleri C) Kalkış-varış tarihi ve saati D) Kesinleşmiş toplantı, randevu ve diğer faaliyetlerle ilgili yerler, saat ve tarihler E) Yöneticinin nerede, ne zaman kimlerle görüşeceğinin listesi Sekreterin yönetici dönünce yapması gereken öncelikli iş aşağıdakilerden hangisidir? ) Harcama raporuna gerekli faturaları eklemek ) rifing vermek C) Yönetici seyahati süresince görüştüğü kişilere, çeşitli malzemeleri gönderme sözü verdiyse, bu sözleri yerine getirmesini sağlamak D) Seyahat harcamaları raporunu hazırlamak E) Seyahat raporunu yazmak şağıdakilerden hangisi randevularla ilgili ilkeler arasında yer almaz? ) Ziyaretçinin günlük programı bilinmelidir. ) Randevulu konuklar adil bir sıra ile içeri alınmalıdır. C) Yönetici iyi tanınmalı, beklentileri ve tercihleri bilinmelidir. D) Randevular görüşülecek konunun önemine göre ayarlanmalıdır. E) Görüşme için gerekli evrak ve dosyalar varsa hazır edilmelidir.

13 2009 EY e şağıdakilerden hangisi sekreterin iyi bir iş yazısı yazabilmek için kullanması gereken dil özelliklerindenbirideğildir? ) çık olması ) Canlı olması C) Edebi olması D) Doğru olması E) Sade olması 16. Hissedilen zamana ne ad verilir? ) Sosyolojik zaman ) Sanal zaman C) Subjektif zaman D) iyolojik zaman E) Objektif zaman 12. şağıdakilerden hangisi sekreterin toplantılardaki sorumluluklarından biri değildir? ) Toplantı salonunu temizlemek ) Toplantıya katılacakları bilgilendirmek C) Toplantı tutanaklarını yazıya dökmek D) Toplantı salonunu belirlemek E) Toplantı ile ilgili bilgileri bir araya getirmek 17. şağıdakilerden hangisi "dürüst olmak" isteyen bir sekreterin kaçınması gereken bir davranıştır? ) Söz ve davranışlarda doğru olmak ) Öğle tatiliniuzatmak C) Yıllık izin almak D) Hasta olunca rapor almak E) eklenmedik bir sorun karşısında mazeret izni almak 13. şağıdakilerden hangisi dosyalama sistemi seçilirken göz önüne alınacak faktörlerden biri değildir? ) Sistemin ekonomikliği ) Dosyalama mevzuatı C) Sistemin güvenilirliği D) Dosyalanacak belge miktarı E) İlgili personel sayısı ve niteliği 18. şağıdakilerden hangisi ikna gücü yüksek olan kişinin elde edebileceği kazançlardan biri değildir? ) Projelerin uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak ) Güç birliği kurmak C) İç ve dış müşteri memnuniyetini artırmak D) Çatışmaları artırmak E) ölümler ve ekipler arası ortak çalışma becerilerini geliştirmek 14. şağıdakilerden hangileri planlamanın yararlarından birideğildir? ) Hedeflenen noktaya varabilmek için ihtiyaç duyulacak kaynakların neler olduğunu tanımlaması ) Kontrolü kişinin eline vermesi C) Hedeflere odaklanmayı sağlaması D) Hedeflere ulaşma süresini uzatması E) ulunulan noktadan olmak istenen noktaya nasıl varılacağını göstermesi 19. şağıdakilerden hangisi sekreterin karar vereceği konulardanbiri değildir? ) Firmanın hangi reklâm şirketi ile çalışacağı ) Randevusuz bir ziyaretçiyi görüştürüp görüştürmeyeceği C) Gelen bir telefonu yöneticiye aktarıp aktarmayacağı D) ir belgeyi hangi dosyaya yerleştireceği E) Randevu isteyen kişiye ne zaman için randevu vereceği 15. Gelecekte tekrar kullanılması düşünülen ya da yasal saklama süresi doluncaya kadar saklanması zorunlu belgelerin korunmasını sağlayan çalışmalara ne ad verilir? ) Depolama ) Kaydetme C) Dosyalama D) elgeleme E) rşivleme şağıdakilerden hangisi "üro" paradigmasının içinde yer almaz? ) Sekreter ) ilgisayar C) Ziyaretçi D) Yönetici E) Masa

14 2009 EY e şağıdakilerden hangisi "Toplumsal İlişkiler Sistemi" açısından yapılan iletişim sınıflandırmalarından biri değildir? ) Toplumsal iletişim ) Kişiler arası iletişim C) Gruplar arası iletişim D) Örgütsel iletişim E) Görsel-işitsel iletişim Yazılmış, basılmış bir takım simgeleri seslendirmeye ne adverilir? ) Okuma ) oğumlama C) Ses D) içem E) Konuşma tık kağıtların tekrar kullanıma sokulmasının ağaç kesimine engel olacağı ve çevre korumasına katkıda bulunacağı yönünde yapılan ve bir inanç yaratmaya çalışılan konuşmaya ne ad verilir? ) İkna edici konuşma ) Özel durumlarda konuşma C) Doğaçlama konuşma D) ilgilendirme konuşması E) rifing İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İş yaşamında yönetimin başarısı iletişim etkinliğinin başarısı ile sağlanır. ) İletişimen az iki kişi arasında gerçekleşir. C) İletişim bilginin, duygu ve düşüncelerin simgeler kullanılarakiletilmesidir. D) İletişim yeteneği yüksek olan kişiler başarılı olur. E) İletişimyeterlikleri doğuştan gelir şağıdakilerin hangisinde kişisel alan mesafesidoğru olarak verilmiştir? ) 0-20 cm ) cm C) cm D) 260 cm E) 270 cmve üzeri şağıdakilerden hangisi bir yazılı iletişim örneği değildir? ) Özgeçmiş hazırlamak ) Dilekçe yazmak C) Genelge yayınlamak D) Reklambroşürü hazırlamak E) rifing vermek şağıdakilerden hangisi telefon konuşmalarında etkili soru sorma örneklerinden biri olamaz? ) Size nasıl yardımcı olabilirim? ) u bilgiyi göndermemi istiyorsanız, gerekli ayrıntıları hemen iletebilir misiniz? C) Lütfen bana tam olarak ne olduğunu, ne zaman olduğunu söylermisiniz? D) Kimsiniz? E) Dün arkadaşımla konuştuğunuzda size ne gibi bilgiler verdi? şağıdakilerden hangisi bir sekreterin telefon konuşmalarında göz önünde bulundurması gereken ilkelerden birideğildir? ) Telefonun kapandığından emin olmadan o telefon görüşmesiyle ilgili yorum yapmamalıdır. ) Telefon açıkken, odadaki başka biri ile konuşmak gerekiyorsa odadaki kişiye öncelik vermelidir. C) Gerekli durumlarda açıklama yapmalı veya tekrar etmelidir. D) ktif olarak dinlemelidir. E) Karşı taraf konuyu noktalamıyorsa, sinirlenmeden mesajı kaydettiğini hatırlatmalıdır. 25. Konuşmacıyı zor durumda bırakacak eksik veya yanlış bulmak için yapılan dinleme hangi dinleme türüdür? ) Yüzeysel dinleme ) Saplantılı dinleme C) Savunmaya yönelik dinleme D) Tuzak kurucu dinleme E) Seçerek dinleme Kötü bir telefon görüşmesinin bir sonraki telefon görüşmesine taşınmasına ne ad verilir? ) dil olma ) Etki-tepki C) Mesaj aktarma D) Haksızlık E) Duygusal sızıntı

15 2009 EY e şağıdakilerden hangisi yönetici adına ziyaretçilerle ilgilenirken sekreterin uyması gereken ilkelerden biri değildir? ) Güler yüzle karşılamak ) Rahat etmelerini sağlamak C) Sohbet etmekten kaçınmak D) Çay, kahve ikrametmek E) Selamlaşma ilkelerine uygun davranmak Protokol kurallarına göre, uçağa en son kim biner? ) Yaşlılar ) Statüsü yüksek olanlar C) Statüsü düşük olanlar D) Çocuklar E) ayanlar Yönetici adına ziyaretçilere yapılacak ikram ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Konuk üst düzey ise, ikramda bulunmak için "Ne emredersiniz?" diye sorulmalıdır. ) En son makam sahibine ikramda bulunulmalıdır. C) Öncelikle konuğa ikramyapılmalıdır. D) irden fazla konuk varsa en üst kademeden başlayarak ikramyapılır. E) Servise en yakın olandan başlanıp sırayla devamedilmelidir. Kare yüzlü kişiler nasıl yakayı tercih etmelidir? ) Yuvarlak yaka ) Kayık yaka C) Oval yaka D) Vyaka E) Dik yaka ir davette genç memur ve eşi; "amirini ve eşini" fark eder etmez, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır? ) Yanlarına giderek onlara selam vermelidirler. ) Sigaralarını söndürmelidirler. C) Rahatsız etmemek için oradan uzaklaşmalıdırlar. D) Ceketlerini iliklemelidirler. E) Herkese patron burada diye haber vermelidirler. Kamusal yaşamı düzenleyen kurallara ne ad verilir? ) Gelenek ) Örf C) Görgü kuralları D) Protokol kuralları E) det şağıdakilerden hangisi bürolarda uygulanan görgü kurallarıyla bağdaşmaz? şağıdakilerden hangisi "Smokin" kıyafetinin parçaları arasında yer almaz? ) eyazpapyon ) Siyah pantolon C) eyazpoplin gömlek D) Siyah rugan ayakkabı E) Siyah ceket şağıdakilerden hangisi iş ortamında geçerli giyim ölçütleri arasında yer almaz? ) Uygun renkte giysiler giymek ) Mevsime uygun giysiler giymek C) Çok sayıda aksesuar kullanmak D) Yaşa uygun giysiler giymek E) edene uygun giysiler giymek 40. I. Gözlük II. Çorap III. Makyaj Yukarıdakilerden hangileri aksesuar kapsamına girer? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Ive II D) II ve III E) I, II ve III ) Gülümsemek ) Düzenli olmak C) Yüksek sesle müzik dinlemek D) Gerektiğinde özür dilemek E) Temizlik kurallarına özen göstermek 15

16 2009 EY e Latince, günümüzde hangi devletin "resmi" dilidir? 6. şağıdakilerden hangisi "tetanoz" hastalığı ile ilgili yanlış bir ifadedir? 2. ) İngiltere ) Portekiz C) Vatikan D) İtalya E) Romanya şağıdakilerden hangisi latin alfabesinin sesli harflerinden biri değildir? ) a ) e C) i D) ö E) u ) Hastalığın etkeni Clostridium tetani adı verilen bir bakteridir. ) Hastalık ayağa paslı çivi batması sonucunda ortaya çıkabilir. C) Hastalığın esas nedeni yeterli sayıda üreyen bakterilerin salgıladığı toksinlerdir. D) Hastalığı oluşturan bakterinin yaşaması ve üremesi için büyük oranda atmosferdeki oksijene gereksinimi vardır. E) Hastalığın oluşmasında ayak gibi kan damarlarının daha az olduğu vücut bölgelerinde mikrop kontaminasyonu önem kazanır. 3. şağıdaki Latince öneklerden hangisi "karşıt, zıt, aksine, tersine" anlamlarını taşımaktadır? ) inter- ) contra- C) circum- D) intra- E) co- 7. I. Systema nervosum II. Systema respiratorium III. Sytema digestorium IV. Systema urogenitale Yukarıdakilerden hangileri vücuttaki tüm istemli ve istem-dışı vital işlevleri yöneten ve diğer sistemler ile iletişimi sağlayan sistemdir? 4. şağıda ad türeten Latince ve Grekçe soneklerden hangisi "iltihap (yangı) tanımlaması" amacıyla kullanılmaktadır? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) II ve III ) -itis ) -ole C) -itas D) -itium E) -oidum 5. şağıdakilerden hangisi "kanalcık" anlamını taşımaktadır? 8. şağıdakilerden hangisi sinir sisteminin merkezlerindenbirideğildir? ) Cerebrum ) Canalis C) Cerebellum D) Nucleolus E) Canaliculus ) Serebrum ) Üretra C) Serebellum D) ulbus E) Spinalkolon 16

17 2009 EY e I. lzheimer hastalığı II. Epilepsi III. Serebrovasküler hastalık IV. Parkinson hastalığı Yukarıdaki sinir sistemi hastalıklarından hangisinin sonucunda felç görülmektedir? ) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) II ve IV 13. Enfeksiyon durumunda bazı plazma protein miktarlarının azalış göstermesine ne ad verilir? ) Hücre zarı proteinleri ) Enzimler C) Negatif akut faz proteinleri D) Yapım proteinleri E) kut faz proteinleri 14. Kandaki albumin seviyesinin azalmasına ne ad verilir? 10. şağıdakilerden hangisi lenfatik sistemin elemanlarından biri değildir? ) Dalak ) Timus bezi C) Tonsillalar D) Lenf nodülleri E) öbrekler 15. ) Hiperalbuminemi ) lbuminemi C) Hematüri D) Hemoglobinüri E) Hipoalbuminemi Millon reaksiyonunda proteinin hangi grubundan yararlanılır? ) Sülfür ) zot C) enzen D) Hidroksifenil E) Fenil 11. şağıdakilerden hangisi akciğerler içinde hava değişiminden sorumlu üzüm salkımı görünümünde mikroskobik yapılardır? ) Trakea ) ronş C) ronşiyol D) lveol E) Larinks 16. Proteinlerin, elektrik yüklerine, büyüklüklerine ve şekillerine göre ayrıştırılma yöntemine ne ad verilir? ) Elektroforez ) Ksantoprotein yöntemi C) zot analiz yöntemi D) Kalitatif protein analizi E) Ninhidrin yöntemi 12. şağıdakilerden hangisi pineal bez hormonudur? ) Melatonin ) Somatostatin C) Vazopresin D) Glükagon E) Testosteron Kolesterol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Düşükyoğunluklu lipoprotein yapılardır. ) Steroit halka sisteminden meydana gelmiş katı bir alkoldür. C) Enzimetkisi ile parçalanmış bir yan üründür. D) Düz hidrokarbon zincire sahip alkoldür. E) Yüksek yoğunluklu lipoprotein yapılardır.

18 2009 EY e tılan idrar miktarı aşağıdaki hangi faktöre bağlı olarak değişim göstermez? ) Çevre ısısı ) eslenme C) lınan ve atılan su miktarı D) Kişinin hareketliliği E) Genetik 22. şağıdakilerden hangisi "narkotik analjezik" bir ilaçtır? ) Morfin ) Flurbiprofen C) İbuprofen D) Ketoprofen E) spirin 19. Lokal anestezikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kısa süreli ve yüzeysel operasyonlar için uygulanır. ) Küçük bir alanda ağrı ve dokunma duyusunu yitirmesi için hastaya uygulanır. C) İlaçhastaya yerel biçimde uygulanır. D) Hastanın bilinci yerinde değildir. E) u gruptaki ilaçların çoğunun isminin sonunda "-kain" hecesi bulunmaktadır. 23. şağıdakilerden hangisi öksürük baskılayan antitüssif ilaçlardandır? ) mbroksol ) Gliseril gayakolat C) Sodyumiyodür D) Kodein E) Sodyumsitrat 20. şağıdakilerden hangisi sempatolitik ilaç değildir? ) Propranolol ) Nadolol C) Propantelin D) Pindolol E) tenolol 24. K vitamini aşağıdaki medikal alanların hangisinde kullanılmaktadır? ) Kalp yetmezliği ) Hemoraji C) Otoimmün hastalıklar D) nemi E) njina pektoris 21. Demans tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İlaçolarak donepezil, memantin, rivastigmin, gingko yaprağı gibi ilaçlar kullanılır. ) Serebrovasküler yetmezlik nedeniyle oluşmuşsa, öncelikle damarlara yönelik tedaviler uygulanır. C) u ilaçlar lzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır. D) unama tedavisinde kullanılan ilaçlardır. E) u ilaçların bağımlılık yapıcı özellikleri vardır şağıdakilerden hangisi çözeltilere ait özelliklerden biri değildir? ) Çözeltiler en kararlı ilaç şekilleridir. ) İki veya daha fazla maddenin karıştırılması ile hazırlanan tektür (homojen) karışımlardır. C) Katı, sıvı veya gazın bir başka katı, sıvı veya gaz içinde tektür şekilde dağılmasıdır. D) romatik su, posyon, şurup, parenteral çözeltiler, gargaralar, damlalar, v.b. preparatlar çözelti olarak kullanılan preparatlardır. E) Çözeltiler tek faz olarak görünmelerine rağmen aslında iki fazdan oluşurlar.

19 2009 EY e I. Steril ve izotonik olmalıdır II. Tahriş edici olmamalıdır III. Islatma açısından yüzey gerilimi düşük olmalıdır IV. Koruyucu madde içermelidir 27. Yukarıdakilerden hangileri Lens Çözeltilerinin özellikleridir? ) I ve IV ) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV şağıdakilerden hangisi emülsiyonların vücuda veriliş yollarından birideğildir? ir veya birkaç etkin madde içeren çözelti veya kolloidal şekildeki preparatlara ne ad verilir? ) Posyonlar ) romatik sular C) Şuruplar D) Limonatalar E) Şekerli su şağıdakilerden hangisi yarı katı grubuna giren ilaçlardan biri değildir? ) Jel ) Kremler C) Posyonlar D) Pat E) Merhem ) Oküler ) Oral C) Vajinal D) Parenteral E) Topik 32. şağıdakilerden hangisi aç ilaçlardan değildir? karnına alınan ) Mide ülserinde kullanılan ilaçlar ) İştah kesici ilaçlar C) Çeşitli kurt düşürücü preparatlar D) Mide dezenfektanı maddeler E) Tuz halindeki müshiller 28. Dayanıklı süspansiyonların hazırlanabilmesi için kullanılması gereken madde gurubu aşağıdakilerden hangisidir? ) Etkin madde ) Dispersiyon ortamı C) Tatlandırıcı D) Kıvam arttırıcı E) Emülsiyon yapıcılar 33. şağıdakilerden hangisi kas içine enjeksiyonu ifade eden kısaltmadır? ) i.c. ) i.t. C) s.c. D) i.v. E) i.m. 29. şağıdakilerden hangisi kapsüllerin özelliklerindendeğildir? ) İçlerinde bulunan maddelerin güzel olmayan koku ve lezzetleri gizlenebilir ) ynı görünüş, şekil, renk ve büyüklüktedirler C) Kapsüller ilaçların ağız yolu ile kolay alınmasını sağlarlar D) Kapsüllerin esas maddesi jelatindir E) Sert veya yumuşak muhafazalardır İlaçların birlikte kullanımları durumunda, etkilerinde niteliksel ve niceliksel bir değişiklik oluşmamasına ne ad verilir? ) Farmakolojik aldırmazlık ) Sinerjizma C) ntagonizma D) Farmakokinetik E) Fizikokimyasal etkileşim

20 2009 EY e İki ilacın birlikte kullanımında ortaya çıkan etkinin, tek tek kullanıldığında oluşan etkiden büyük olma durumuna ne ad verilir? ) Farmasötik etkileşim ) Farmakolojik aldırmazlık C) Sinerjizma D) Emilimde etkileşim E) ntagonizma 39. Eczanelerde hazırlanan preparatların hangilerinin etiketi beyazdır? ) Supozituvar ) Oral preparatlar (enfüzyon, dekoksiyon, şurup, Iimonata, posyon, suspansiyon, emülsiyon) C) Merhemler D) Lavman E) Deri, saç ve tırnak preparatları 36. şağıdakilerden hangisi reçetenin başlangıç işaretlerinden biri değildir? ) R ) PP C) H D) Rp E) Rx 40. Reçete kısaltmalarında "p.o"nun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Gün aşırı ) ölünüz C) ğızdan D) Karıştırınız E) Yazınız 37. şağıdaki kısaltmalardan hangisi merhemi ifade eder? ) d ) a.c. C) Caps D) Ung. E) Sol 38. Zehirli ve ayrı bulundurulacak etkin madde ve ilaçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ''Toxique'' ve ''a separer'' dolaplardaki maddelerin şişelerine beyaz zemin üzerine kırmızı baskılı özel etiketyapıştırılmalıdır. ) Eczanede mevcut bütün zehirli maddeler kilitli dolapta saklanmalıdır. C) ''Toxique'' ve ''a separer'' dolapları eczanede yan yana bulunmalıdır. D) OTC ''(Over-the-counter)'' yani tezgâh üstü ilaçlar, eczanelerden veya belirli ilkeler doğrultusunda diğer satış noktalarından reçetesiz satın alınabilmelidir. E) yrı bulundurulacak ilaçlar dolabındaki şişelere beyaz etiket yapıştırılmalıdır. 20

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

BÜLTEN. Tüketici Hakları. Hakkımızda. Aylık. Şirketlerin e-posta adresleri kime ait? Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur?

BÜLTEN. Tüketici Hakları. Hakkımızda. Aylık. Şirketlerin e-posta adresleri kime ait? Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur? Pornografik materyal indirmek ve bulundurmak suç mudur? Dünyanın belki de en yaygın ve gelişmiş sektörlerinden olan porno sektörü de, bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile hızla büyümektedir. İnternet

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU EKİM 2012 Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı