ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý POLÝS, "YARIN SENÝ KURÞUNLAYACAKLAR" DERSE... l 2. sayfada Santa-Fe'den 300 bin sterlin haraç isteyen Felek çetesi Cafer Gürcafer'den de meðer 100 bin dolar istemiþ... KKTC'nin en yüksek katýnda aðýrlanan eroin kaçakçýsý Ýsmet Felek'in sabýkalarý say say bitmez... Mayýs 2010, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý... Ýsmet Felek sað baþta... Daða kaldýrdýlar çek imzalattýlar n 2007 yýlýnda Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'i kaçýrýp daða kaldýran ve 1milyon 320 bin YTL'lik çeki tehditle imzalattýktan sonra onu serbest býrakan çetenin de Ýsmet Felek çetesi olduðu belirlendi... n Çete daha sonra da Cafer Gürcafer'den 100 bin dolar talep etmiþ ve onu ölümle tehdit etmiþti... n Oðuz Felek, 100 bin dolarý vermediði takdirde Gürcafer'i derhal öldüreceðini söyledi... Bu olayla ilgili olarak tutuklananlarýn arasýnda Ýsmet Felek de vardý, ancak bundan da sýyrýlmayý baþardý... n Gürcafer basýna yaptýðý açýklamada þöyle demiþti: Mafya KKTC'de haraç topluyor. Bazý iþadamlarý ailesine, çocuklarýna zarar gelmesin diye bu mafyaya bin dolar ödüyor. Bu haracý ödeyen en az 5 kiþi bilirim... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Çakýcý: Afrika'nýn yayýný bir gazetecilik olayý n TDP lideri, bu yayýnla çetelerin açýkça meydana çýkarýldýðýný söyledi... (3. sayfada) Bakýn daha neler var... Ayaðý kýrýk hastaya tekme n Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne dalýveren bir kiþi, ortopedi servisinde yatan ayaðý kýrýk hastayý tekmeledi ve ölümle tehdit etti... n Dükkan kirasýný ödemediði için hastayý tekmeleyen kiþi, "Seni yaþatmam abim. Bizim kim olduðumuzu görecen, öldürtecem seni" dedi... l 3. sayfada Gece kulübünde kavga n Olay çýkaran müþterinin üzerine 'Rot Vailer' köpekler saldýrtýldý. Saldýrýya uðrayan müþteri hastanelik oldu... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: 36 deðil, 52 yýl ödedik altýnlarý Ýstanbul'u kurtarmak için n2. sayfada

2 HAFTADA 39 SAAT... EKÝM AYINDAN ÝTÝBAREN TEK MESAÝ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, kamu kuruluþlarýnda tek mesai çalýþma düzeninin ekim baþýndan itibaren baþlayacaðýný ve saatlerin de belirlendiðini açýkladý. Tokel, bugün bir televizyon programýnda yaptýðý açýklamada, mesai saatlerini haftanýn 4 günü olarak açýkladý. Tokel, perþembe günleri ise öðleyin bir saat ara olmak üzere arasý tam mesai uygulanacaðýný bildirdi. Bu durumda kamu görevlileri yýl boyunca haftada 39 saat esasýnda çalýþacak. Kamuda uzun yýllardan beri yaz aylarýnda haftalýk 35, kýþ aylarýnda ise 40 saat üzerinden mesai saatleri düzenleniyordu. ACAPULCO 3 SAAT ELEKTRÝKSÝZ Acapulco Otel kavþaðý bölgesi ve Acapulco Otel'de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre proje uygulamasý nedeniyle uygulanacak kesinti saatleri arasýnda olacak. ATATÜRK CADDESÝ'NDE YOL KAPANACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Atatürk Caddesi'nde dün baþlatýlan su þebekesi yenileme çalýþmasýna bugün de devam edileceðini açýkladý. LTB'den yapýlan açýklamada su þebekesi yenileme çalýþmasý nedeniyle Yeniþehir Iþýklarý'ndan, Binbir Çeþit Maðazasý'nýn bulunduðu kavþaða kadar olan yol trafiðe kapatýlacak. GÝRNE'DEKÝ KUNDAKLAMA OLAYINDA BÝR TUTUKLAMA Girne'de Duygu Arslan'ýn evi önüne yanýcý madde dökülerek yakýlmak suretiyle kundaklanmasý olayýyla ilgili bir kiþi tutuklandý. Polis açýklamasýnda, tutuklanan zanlý T.T. (E-46) olarak açýklandý. YOL KESTÝLER, ARAÇTAKÝLERÝ DÖVDÜLER Ercan yolunda bir aracýn önünü keserek 2 kiþiyi döven 3 zanlý tutuklandý. Polis bültenine göre, "gece kulübünde çalýþan kýz arkadaþlarýný yurt dýþýna göndereceði" gerekçesiyle dün sabah 05.00'te Ercan yolunda aracýn önünü kesenler H.G. (E-27), B.K. (E- 30) ve H.D. (E-31). Açýklamaya göre araçta bulunanlar ise Mustafa Özkan ve Selim Kaynar. Olayda yüzüne yumruk yiyen Mustafa Özkan'ýn çenesinin kýrýldýðý da ifade edildi. MAÐUSA FESTÝVALÝ'NDE "CYPRESS CLASSÝCA" SAHNE ALACAK Gazimaðusa Belediyesi'nin 14'üncüsünü düzenlediði Uluslararasý Maðusa Kültür- Sanat Festivali bu gece "Cypress Classica" konseriyle devam edecek. "Kýbrýs Türk Halk Müziðine Klasik Dokunuþlar" sloganýyla yola çýkan Cypress Classica, saat 21.00'de Salamis Antik Tiyatro'da sahneye çýkacak. Festival, pazartesi Koçani Orkestrasý'nýn ardýndan Salý gecesi Buika konseriyle sona erecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Dün düþtüðümüz notta dediðimiz gibi eski dost Sevgili Bekir Azgýn telefonda aradý ve bir yanlýþýmýzý düzeltti. Kendisine burada da teþekkür ederim. Neydi yanlýþýmýz? 1878'de Osmanlý Kýbrýs'ý Ýngiliz'e, Ýstanbul'u Ruslarýn elinden kurtarmasý karþýlýðýnda kiraladýðý zaman, Ýngilizlerin aslýnda bu kirayý Büyük Britanya ahalisinden toplayýp da Osmanlýnýn borcuna yatýrmadýlar. Ya ne yaptýlar? Bu kirayý Kýbrýslýlardan toplayýp Osmanlýnýn borcundan düþtüler. Biz Kýbrýslýlarýn bu kirayý Ýngiliz'in 1914'e kadar aldýðýný yazdýk. 1914'de "anlaþmayý bozdum Kýbrýs'ý kendime ilhak ettim" dedi ya, benim aklýmca burada kira vergisi bitti. Bitmesi lazýmdý hukuken. Onun için Kýbrýslýlar Ýstanbul'un kurtarýlmasýnýn bedelini "36 yýl ödedi" dedim ve Türkiye'den bu olaydan alacaðýmýzý 36 yýl üzerinden hesapladým. Ýþte bu noktada yanlýþ yaptým. Sevgili Bekir, "Ýngiliz bu kirayý 1930'a kadar topladý" dedi. Bekir haklý. Ve devam etti. "1930 Kavanýn Meclisi seçimlerinde Necati Özkan, seçimi kazanýnca, bu kira vergisi Meclis'te konuþulurken, kaldýrýlmasý için Rumlarýn yaptýðý öneriyi destekledi ve böylece, oy çokluðuyla bu vergi da kalktý." Yani Kýbrýslýyý bu verginden Necati Özkan'ýn oyu kurtardý. Gerçek böyle olunca, "Türkiye'nin beslemesidir" denen bu Kýbrýslý, Osmanlý döneminde, sonra da Osmanlýnýn yerini alan Türkiye Cumhuriyeti'nin döneminde da toplam 52 (Elli iki) yýl Ýstanbul'un kurtarýlýþýnýn parasal bedelini ödedi Ýngiliz'e... Hal böyle olunca Türkiye'nin "besleme" dediði Kýbrýslýlara borcunun bososu da arttý. Yeni bir hesaplama lazým. Geçen defa size "takriben" dediydik. Bu defa tam verelim rakamý. Guruþu guruþuna... Bu konuda da eski dost Sevgili Mehmet Ömer'den yardým aldýk. Kitaplarda verilen rakam þöyle: Ýngilizler birinci yýl Osmanlýya yirmi iki bin dokuz yüz otuz altý (22,936) kese altýn ödeyeceklerdi. Bunun Ýngiliz sterlini karþýlýðý da seksen yedi bin yedi yüz doksan dokuz (87,799) altýn Ýngiliz Lirasý eder. Koy terazinin bir kefesine bu parayý, öteki kefesine de Cemil Çiçek'i, Cemil Çiçek'in boyu Recep Tayyip Erdoðan'ýn boyunu çok rahat aþar. 36 DEÐÝL, 52 YIL ÖDEDÝK ALTINLARI ÝSTANBUL'U KURTARMAK ÝÇÝN Ýkinci yýldan baþlayarak sonuna kadar Ýngilizlere yýllýk ödediðimiz Osmanlý- Türkiye borcu, doksan iki bin yedi yüz doksan dokuz (92,799) sterlin altýn. O devrin parasý... 5 paralýðýn, 10 paralýðýn, yirmiliðin, kuruþun aile yedirdiði devir idi. Ýþi toplama vurduðumuzda Kýbrýslý, Osmanlý ve Türkiye için, Ýstanbul'u kurtarmak üzere, tamý tamamýna dört milyon sekiz yüz yirmi bin beþ yüz kýrk sekiz (4,820,548) altýn Ýngiliz Lirasý ödedi o zamanýn hükmünde... Bugünkü deðeri ile 5 trilyon sterline varan ya da aþan bir para... Bu durumda, tümü deðilse bile, Ýstanbul'un hatýrý sayýlýr çok büyük bir parçasý Kýbrýslýlarýndýr demektir. Düþünün... Kýbrýslý bu parayý kendisi için kullanabilseydi Kýbrýs ne hale gelirdi bugün? Ýsviçre mi, Ýsveç mi? Ve Cemil Çiçek havadan baktýðýnda villalardan çok saraylar görecekti. Yolda limuzinler çoðunlukta olacak, özel uçaklar için birkaç hava alaný daha yapacaktýk. Bize "besleme" deyen, "sizi yediririk" deyen Türkiye insaný ve yetkililerine sorarým. Bu borcunuzu ne zaman ve nasýl ödeyeceksiniz? Bir da 20 Temmuz 1974'ten sonra yaptýðýnýz tahribatýn da bir bedeli var. Ne zaman hesaplaþacayýk? Sn. Erdoðan, Sn. Cemil, insan konuþmadan bir düþünür da sonra konuþur. Bu borcunuzun tabii ki bir da faizi var. Necati Özkan'ýn vergilerin kalkmasý için kullandýðý oy, Kavanin Meclisini bitirdi. Ne þans be bu Kýbrýslýlarda da. Kýbrýs Cumhuriyeti da bir vergi yasasýnda Türk üyelerin aleyhte kullandýklarý oylarla bu hale geldi... Bir iþ adamý yanýna bir sekreter alacaktý. Duyuruda bulundu. Ýsteyenler gitti. Ýþ adamý gelenleri tek tek içeri aldý. Ve herkese ayný soruyu sordu. Bir bir daha kaç eder? Cevap derhal yapýþtýrýldý. "2 eder." Ama iþ adamý bu doðru yanýta raðmen bu yanýtý verene kapýyý gösterdi. Bu arada içeri giren birisine daha bu soruyu sordu. Adam, iþ sahibine "bana bir kalem kaðýt ver" dedi. Ýþ sahibi verdi. Ýþ isteyen kaðýda bir artý bir yazdý alt alta ve "2" dedi. Ýþe alýndý. Bu fýkrayý da kendime ders olsun diye yazdým... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý POLÝS, "YARIN SENÝ KURÞUNLAYACAKLAR" DERSE... 1,5 yýl süren cinayet davasý sonuçlanmýþ... Bir sanýða 25 yýl... Diðer ikisine ise 30'ar yýl vermiþ mahkememiz. Kararýný okurken þöyle demiþ yargýç: "Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi ve karanlýk günlerin baþlangýcýnda bulunuyor." Baþlangýç mý? Ne baþlangýcý? Çok þaþtým... Muhterem yargýç farkýnda deðil mi acaba? Büyük mesafe katettik biz bu yollarda 'ten önce yeraltýnda 'ten sonra ise yerüstünde... Hayýr etmedik hiç, TMT düzenli ve "yasal" bir orduya dönüþtükten sonra da... Yargýcýn kararýný okuduðu cinayetten önce de çok cinayet iþlendi buralarda... Çok bomba patladý... Çok kurþun atýldý... Bu cinayete gelene kadar daha neler oldu neler... "Karanlýk günlerin baþýndayýz" da ne demek? Yýllardýr sürüklenip duruyoruz biz bu karanlýkta... Bazýlarýmýz, -Bir mum da sen yak, diyorlar birbirlerine... Barýþ için... Yaksak ne olacak? Askerin süngüsü o mumdan daha çok parladýkça... Þimdi beni polis arasa... Ve dese ki bana: -Ýhbar aldýk, yarýn sizi kurþunlayacaklar, dikkatli olun! Ne yaparým? Kimden korurum kendimi? Saldýrganlardan mý? Yoksa polisten mi? "Baba"yý yazan Mario Puzzo her ikisinden de der deðil mi? Kýbrýs'taki durumun farklý mý olduðunu sanýrsýnýz siz? Polis ihbar almýþ iþte... Kurþunlayacaklar adamlarý... Kimin kurþunlayacaðýný da biliyor... Ama gidip yapýþmýyor enselerine... Tutuklamýyor onlarý... Kurþunlanacak olanlara "dikkatli olun" diyor sadece... Dediði de doðru çýkýyor... Kurþunluyorlar... Böyle polise kim güvenir ki? "Karanlýk günlerin baþýndayýz" diyen yargýcýmýz bizden iyi bilir herhalde... Adalet tarihimiz adaletsizliklerle dolu bizim... Saysak sayýlmaz o fiyaskolu davalar... Sanki hiçbir zaman Ýtalya'daki o yürekli savcý gibi bir savcýmýz, doðru kararlar veren bir polis müdürümüz ve adil bir yargýcýmýz olmadý. Þu iþe bakýn mesela... Ben anlayabilmiþ deðilim hala... Ruhsatsýz bir tabanca ile herif bir avukatý iki bacaðýndan vurup yaralamýþ... Sonra da suçsuz bulunmuþ mahkemede... Beraat etmiþ... Nasýl bir mahkeme bu? Þimdi "karanlýk günlerin baþýndayýz" diyen yargýcýmýzýn, on yýl önce mahkememizde verilmiþ olan bu karardan haberi yok mu? O zaman neresindeydik karanlýk günlerin? Herif eroin kaçakçýlýðýndan hapse düþmüþ... Tutuklu yargýlanýyor... Ancak çok rahat... Gaylesiz... Bu vartayý atlatacaðýndan ve kurtulacaðýndan emin... Hava atýyor içeridekilere: -Birþey olmaz bana, arkam kuvvetli... Telefon da açýyor cezaevinden bir iþadamýna... Tehdit sallýyor... -Ben yandým, seni de yakarým, diyor... Ne istiyor? 5 milyon Euro! Buymuþ o "iþin" bedeli... Ýþadamýmýz da çýkýp týpýþ týpýþ cezaevine gidiyor... Onu görmeye... Sonra da bu ziyareti kendisine soran gazetecilere þöyle diyor: -Ýnsan bir tanýdýðýný cezaevinde ziyaret edemez mi? Polis bu iþin kökünü kazýmýyor hiç... Böyle polise kim güvenir ki? Ve bir not daha sevgili okurlar... Dün yazdým... Yine yazayým... Bu iþler adanýn kuzeyinde böyle, ama güneyde de pek farklý deðil... "Politis" okurlarý bu yazýdaki Türk kahramanlarýn yerine hangi Rum kahramanlarýný koyacaklarýný çok iyi bilirler... Zaten Rum Radyo ve Televizyonu RIK de bunu bildiðinden, son zamanlarda "Afrika"ya basýn özetlerinde bunun için boykot uygulamýyor mu?

3 AFRÝKA dan mektup... TOPLUMU ÇETELERE MAHKUM ETTÝLER Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Derviþ Eroðlu'nun fonunda masum bir eda ile duran sabýkaya batmýþ eroin kaçakçýsý Ýsmet Felek'in ve çetesinin çevirdikleri karanlýk iþler, say say bitmez burada... Çorap söküðü gibi... Dün Santa-Fe'yi yazdýk... Nasýl 300 bin sterlin haraç istediklerini... Bu haracý alamadýklarý için nasýl kurþun yaðdýrdýklarýný... Ve sonra da polisten ve yargýdan her zamanki gibi nasýl yakayý sýyýrdýklarýný yýlýnda... * Sayfayý çevirin þimdi 'de yaptýklarýna bakalým bir de... Bu kez Cafer Gürcafer'e takmýþlar oltayý... Malum ya, Gürcafer o sýralarda Müteahhitler Birliði Baþkaný... CTP'li bir iþadamý... Turgut Çavlan gibi, onun da bir eli yaðda, bir eli balda... Paranýn kokusunu alan çete Cafer'i býrakýr mý? Silah zoruyla kaçýrmýþ... Daða kaldýrmýþ... Ve 1 milyon 320 bin YTL'lik çek imzalatmýþ zorla ona... Hatýrlarsýnýz herhalde... Günlerce evinden çýkmamýþ Gürcafer bu olaydan sonra... Ýþ bununla kalmamýþ ama... Çok geçmeden Oðuz Felek aramýþ... Bir 100 bin dolar daha istemiþ Gürcafer'den... Bu parayý derhal ödemezse, onu öldüreceðini söylemiþ... O sýralarda 8 kiþi tutuklamýþ polis bu olaylardan... Ýsmet Felek de aralarýnda... Sarayda aðýrlanan, Arýnç'la aþna fiþne olan Felek... * Biçare Gürcafer... Çetrefilli iliþkilerinden dolayý, baþýna gelenler pek ciddiye alýnmamýþ o zaman toplumumuzda... Anlattýklarý da pek inandýrýcý bulunmamýþ üstelik... Akla karayý seçmiþ bunlarý anlatabilmek için herkese... "Mafya haraç topluyor KKTC'de... Bazý iþadamlarý polise baþvurmak yerine bin dolar ödüyor onlara. Ben bu parayý ödemiþ olan en az 5 kiþi bilirim." Peki, kim o 5 kiþi? Araþtýrýp buldu mu polis? Nasýl tehdit edildiklerini, kimlerin tehdit ettiðini saptadý mý? Ne gezer... Çete, "Bu parayý vermezsen, sana, ailene, çocuklarýna, iþyerine zarar veririz" diyor... E, ne yapsýn adam? Göze mi alsýn bunu? * Sevgili okurlar, 'Afrika'nýn bu yayýnlarý toplumumuzda çok geniþ yanký yaratýrken, siyasi partilerimiz ve örgütlerimiz ve de geriye kalan basýnýmýz tarafýndan görmezlikten geliniyor. Önemsenmemeye çalýþýlýyor... Oysa bir ilktir bu basýnýmzýda... Hiçbir gazetemizin daha önce bir olayý bu kadar didik didik ettiði ve bir ay boyunca ayný konu üzerinde yoðunlaþtýðý görülmedi... Gündem bu kez esir almadý bizi... Biz yarattýk gündemi... Ki doðru olan da herhalde budur... Bir gazete çýkarýyorsak ve memleketimizde de tüm bunlar oluyorsa, neyi yazacaðýz bunlarý yazmayýp da? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Pile'ye, kýzlarýnýn düðününe gelecek Ýranlý aileye Ýngiliz engeli... Bu da Ýngiliz iþgüzarlýðý n Damadýn, kayýnvalide ve baldýzý için yaptýðý geçiþ baþvurusu reddedildi... Gerekçe: Kýbrýs Cumhuriyeti'nin emri!.. Pile, Pile'de yaþayan Kýbrýslý Türk Rifat Çaðýn ile Ýranlý Þukuh Avaie çiftinin düðünü Dikelya Ýngiliz Üssü engeline takýldý. 18 Eylül'de Pile'de yapýlacak düðün için bu akþam KKTC'ye gelecek olan gelinin annesi Mahin ile kýzkardeþi Soro'nun Pile'ye geçiþleri için Dikelya Ýngiliz Üsleri'ne yapýlan baþvuru reddedildi. Dikelya Ýngiliz Üsleri Gümrük Müdürü Jeff Bown, Ýranlý aileye sadece bir gün izin verebileceklerini belirtirken gerekçesi de oldukça ilginç:" Kýbrýs Cumhuriyeti'nin emri böyle". Damat Rifat Çaðýn, karþý karþýya kaldýðý durumun Kýbrýslý Türklerin Pile'de maruz kaldýðý büyük bir ambargonun örneði olduðunu ifade etti. Çaðýn, Pile'de yaþayan Türklerin Ýngiliz üs yetkilisinin haksýz, hukuk dýþý ve aþaðýlayýcý davranýþ ve tutumlarýyla karþý karþýya kaldýðýný, bir çok haktan mahrum býrakýldýklarýný, izin baþvurusu sýrasýnda kendisinin de tehditlerle karþýlaþtýðýný kaydetti. Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Çaðýn, 18 Eylül'deki düðünleri için eþinin annesi ve kýzkardeþinin yarýn KKTC'ye Ercan Havaalaný'ndan gelecek olmalarý nedeniyle Pile'ye geçiþlerine Dikelye Ýngiliz Üsleri Gümrüðü tarafýndan izin verilmeyeceðinin bildirildiðini ifade etti. Dikelya Ýngiliz Üsleri Gümrük Müdürü Jeff Brown'a, dün yazýlý izin baþvurusunda bulunduðunu belirten Çaðýn, aldýðý yanýtýn ise " Ýzin veremem, versem dahi sadece birgün veririm. Çünkü Ercan'dan giriþ yapacaklar, KKTC'yi tanýmýyoruz. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin emri böyle" olduðunu kaydetti. Gerekçenin saçma olduðunu söyleyen Çaðýn, Brown'ýn "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin" ismini kullanarak keyfi uygulama içerisinde olduðunu, oysa Pile'de Türk ve Rum hükümetlerinin yetkisi bulunmadýðýný, tüm yetkilerin Ýngiliz üs yönetiminde olduðunu söyledi. Çakýcý Felek olayýna el attý- Dün gazetemizi ziyaret eden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, 'Afrika'nýn çetelere karþý açtýðý savaþa destek verdi ve partisinin de bu konunun üstüne gitmekte kararlý olduðunu açýkladý. Uyuþturucu ve ülkemizdeki uyuþturucu kaçakçýlýðý konusunda ciddi araþtýrmalarý olduðunu belirten Çakýcý, "Afrika'nýn yayýný bir gazetecilik olayýdýr. Bu yayýnla çeteler açýkça deþifre edildi" dedi. Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent'le yaklaþýk iki saat görüþen Çakýcý, konu ile ilgili bugün bir basýn açýklamasý yapacaðýný belirtti. Çakýcý'ya ziyaretinde Sami Dayýoðlu eþlik etti. GECE KULÜBÜNDE KAVGA OLAY ÇIKARAN MÜÞTERÝNÝN ÜZERÝNE "ROT VAÝLER" KÖPEKLER SALDIRTILDI... Kalkanlý'da bir gece kulübünde önceki gece sýralarýnda meydana gelen olayda 2 kiþi hafif yaralanýrken, "Rot Vailer" cinsi köpeklerin saldýrýsý sonucu yaralanan bir kiþi hastanelik oldu. Polis bültenine göre, gece kulübünde müþteri olarak bulunan H.K. (E-30), kulüp iþletmecisi H.B. (E-40) ile aralarýnda çýkan tartýþma sonucu su bardaðýný kýrarak H.B.'ye geliþigüzel sallamaya baþladý. Kulüpte bulunan Mehmet Peri ve Hüseyin Mesda'nýn yaralayan H.K, tahta sehpa ile ofis giriþ kapý camýný da ayaklarýyla vurarak kýrdý. Bu geliþme üzerine kulüp iþletmecisi H.B, kulüp avlusunda beslediði iki adet "Rot Vailer" cinsi köpeði kafeslerinden çýkartarak H.K.'nin üzerine saldýrttý. Köpeklerin saldýrýsýna uðrayan H.K. Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldýrýldý. Polis, kulüp iþletmecisi H.B'yi tutuklarken, olayla ilgili soruþturma baþlattý. HASTANEDE OLAY... AYAÐI KIRIK HASTAYI TEKMELEDÝ Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne giren bir kiþi, serviste yatan ayaðý kýrýk hastayý tekmeledi, ölümle tehdit etti. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda hastanenin ortopedi servisine giden 24 yaþýndaki E.A., "kiraladýðý dükkanýn kirasýný ödemediði" gerekçesiyle serviste yatan Salih Makinistoðullarý'ný darp etti. Hastanýn kýrýk ayaðýna tekme atan zanlý, polis bültenindeki ifadeye göre "Seni yaþatmam abim. Haluk yurt dýþýnda. Bizim kim olduðumuzu görecen, öldürtecem seni" diyerek tehdit de etti. Polis, zanlýnýn tutuklandýðýný, ilgili olarak de soruþturma baþlatýldýðýný bildirdi. ex istence Elvan Levent CÝNAYET VE CÝNAYET 'Sezgi'nin gücünü irdeleyen bir makalede verilen örnek, gündelik hayatta çevremde olup bitenleri sorgulattý bana. Örnek þu: Frenlerin birdenbire kilitlendiði ve içinde sadece altý kiþinin bulunduðu bir tren vagonu canlandýrýn hayalinizde. Raylarýn üzerinde son sürat ilerleyen vagondaki altý kiþiyi kaçýnýlmaz bir ölüm bekliyor. Bu vagonu durdurmanýn tek yolu ise tam yanýbaþýnýzda duran oldukça iri yapýlý bir adamý vagonun önüne itmek... Adam vagonun hýzýný kesecek ve böylelikle vagondaki diðer beþ kiþi de kurtulmuþ olacak. Bir kiþinin ölümüne karþýlýk, beþ kiþinin hayatý... Beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bir kiþiyi öldürmenin ne derece haklý çýkarýlabileceðini sorgulayan bir anket yapýlmýþ. Ve kayda deðer bir çoðunluk, beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bile olsa, adamý raylara itmenin kesinlikle ahlak dýþý, yanlýþ ve vicdansýzca olduðunu söylemiþler... Çýkan bu sonuç üzerine, bu kez örneði biraz deðiþtirip, yeniden sormuþlar insanlara. Bu ikinci örnekte yine frenleri çalýþmayan ve son sürat yol alan bir vagon var. Vagonun içinde ise beþ kiþi... Onlarý da kaçýnýlmaz bir ölüm bekliyor ancak, bu kez elinizin altýnda çevirdiðiniz zaman vagonun yönünü deðiþtirebileceðiniz mekanik bir kol var. Vagon yeni bir yola girecek ve içindeki beþ kiþi kurtulmuþ olacak. Fakat, ne yazýk ki, bu kez de yolun üzerinde duran bir adam var. Ve siz bu mekanik kolu çevirip yönü deðiþtirdiðiniz zaman, vagon kaçýnýlmaz olarak bu adamý ezip geçecek. Böyle bir durumda beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bu mekanik kolu çevirip, vagonun yönünü deðiþtirir miydiniz? Ezici bir çoðunluk bunun 'mümkün' olduðunu söylemiþ. Olumlu yanýt vermiþ yani... Hatta birçoðu, bunu yapmanýn kaçýnýlmaz olduðunu iddia etmiþler... Oysa her iki örnekte de bir insanýn ölümü söz konusu... Nobel Ödüllü psikolog ve ekonomist Daniel Kahneman, insanlarýn bu iki örneðe verdikleri tepkiyi açýklarken, 'sezgi'nin oynadýðý rolden bahsediyor. Ýlk örnekte olduðu gibi, beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bile olsa, bir kiþiþi vagonun önüne iterek öldürmeyi insanlarýn kabul etmeyip, bunu ahlaksýzca bulmalarýný, kiþiye doðrudan fiziksel bir zarar vermeyi insanlarýn sezgisel olarak kesinlikle yanlýþ bulmalarýna baðlýyor Kahneman. Dolayýsýyla, ikinci örneðe de tamamen ayný nedenden ötürü olumlu yaklaþmýþ büyük bir çoðunluk. Yani, bütün bunlardan çýkan sonuca bakýlýrsa, bir insaný öldürürken 'doðrudan temas'la 'dolaylý temas' faktörlerinin kayda deðer bir rolü var... Her durum karþýsýnda, öncelikle içimizdeki 'sezgi'ye kulak veriyoruz, diyor Kahneman. Sonra da bu sezgilerin nereden kaynaklandýðýný anlamak için kendimize bir düzine soru sorup, kafamýzda küçük bir hikaye kuruyoruz. Yazýnýn baþýnda da belirttiðim gibi, yaþadýðým sistemde ve çevremde olup bitenleri sorgulattý bana okuduðum bu makale. Örneðin hýrsýzlýklarý hemen ikiye böldüm kafamda. Doðrudan ve dolaylý hýrsýzlýklar þeklinde... Sonuçta evinize giren hýrsýzýn sizi soymasýyla, paranýzý yatýrdýðýnýz bankanýn batmasý sonucu, varýnýzý yoðunuzu geri dönüþü olmaksýzýn kaybetmeniz arasýnda, yukarýda yazdýðým 'vagon' örnekleri arasýndaki kadar fark var bana kalýrsa... Belediyenin yolda kapatmadýðý bir çukura düþüp ölmekle, o çukura birisinin itmesi sonucu ölmek arasýnda da ayný oranda fark veya farksýzlýk olduðu gibi... Ýki çeþit katil olduðu gibi... Emri veren ve tetiði çeken... Zarar etmemek için size son kullanma tarihi geçmiþ mal satan marketle, denetim sistemi bozuk olduðundan marketi denetlemeyen devlet gibi... Sezgilerimiz bizi kurtarýr mý? Doðru sorularý sorup, dürüstçe yanýtlar verbilirsek, belki...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Korku yollarý kesti dað taþ sanki kan kusuyor Karanlýðýn eþiðindeyiz dedi bir yargýç Zehir satýcýlarý durmadan tuzak kuruyor Karanlýðýn gölgesinde çýrpýnýr bir kýrlangýç Kalay "SAYENÝZDE GEÇÝNEMÝYORUZ" DESEYDÝ Öntaç Düzgün aktarýyor: Erdoðan dönemin Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç'a sormuþ: "Sayýn Büyükelçi Kýbrýs'ta ekonomi nasýl gidiyor?" Büyükelçi de "Sayenizde geçiniyoruz" diye cevap vermiþ. Oysa doðru cevap þuydu: "Sayenizde geçinemiyoruz" olacaktý. Bulunç öyle deseydi, Tayyip bey, "Büyükelçi, büyükelçi..." diye baþlayarak "Yine mi para isteyeceksiniz?" diyebilir miydi?" Ya da Erdoðan "biz elimizi taþýn altýna koyuyoruz" dediðinde, Bulunç "memlekette elimizi altýna koyacak taþ mý býraktýnýz?" deseydi fena mý olurdu? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DOST KALMAK ÝSTERSEN... Ah sevgili Türkmen, sen anlaþýlan daha toysun bu Kýbrýs iþlerinde... Buradaki insanlarýn Türkiye'den kopup Rum tarafýndan medet ummalarýna anlam veremediðini söylüyorsun... Ben sana Kýbrýs tarihi dersi verecek deðilim... Biz Türk insanýna düþman olmadýðýmýz gibi hiçkimseye de düþman deðiliz. Önce bunu unutma, ders olarak belle... Ondan sonra söylediðin bu sözün nedenini 1974 yýlýndan bu yana bize yaptýklarýnýza ve hakaretlerinize, aþaðýlamalarýnýza bakarak sen ver.. Kýbrýslýlar olarak biz ülkemizde barýþ ve çözüm istiyoruz... Çözüm, 1974 yýlý Temmuz ayýndaki iþgalin zaruri neticesi ne olursa olsun, buradaki durumun deðiþmesidir... Ýþgalci ülke olarak senin ülken 40 bin askerini deðil sadece, önüne kattýðý vatandaþlarýný da buraya taþýdý... Kolonileþtirdi burasýný... Sana göre çözüm budur, bana göre deðildir. Sorunun Türkiyeli-Kýbrýslý sorunu olmasýna gelince... Nüfusumuz, Amerika'nýn emri Ýngilizin kavliyle tarafýnýzdan kurtarýldýktan sonra gittikçe tükendi binlere düþtük. Siz ise buraya nüfus yýðmaya devam ettiniz... Sizinle beraber belki de bir milyon TC vatandaþý var bu topraklarda... Bölünen ülkemin kuzey yarýsýna yerleþtirdiðiniz bu nüfus, askerleriniz arka bahçenizin gardiyanlýðýný yaparken, onlar da bahçývanlýðýný yürüttüler! KKTC bir baþarýnýn hikayesi deðildir Sayýn vali... Vali diyorum çünkü burasýnýn Türkiye'nin iþgali altýnda bir alt yönetim olduðunu uluslararasý hukuk söylüyor... KKTC kimliksizleþtirilmenin ve hukukdýþýlýðýn adýdýr... Buna övgü düzülmez... Dedim ya sen bu Kýbrýs iþinde toysun... Kýbrýslý deðilsin ki anlayasýn bizi... Hoþ, bizim içimizdeki bazý kesimleri de öyle bir besliyorsunuz ki sizden ileridedirler, adýna milliyetçilik dedikleri, ama aslýnda iþbirlikçilik olan bu rejimin... Vilayet konaðý önünde eylem yapanlarý anlayamadýðýný söylüyor ve bir yerlerde yanlýþ arýyorsun... Aramana gerek yok... Baþýný ellerinin arasýna al ve düþün... Ben neredeyim de kendi kendine... KKTC'de... Var mý dünya üzerinde böyle bir ülke? Yoktur... Aslýnda yanlýþlar birbirine baðlýdýr ve ayýrmak mümkün deðildir yýlýnda, senin ülkenin garantörlük anlaþmalarýna dayanarak askeri harekat düzenlediði bu adayý ikiye bölmesi... Senin burada bulunuþun hukukdýþýlýktýr. KKTC'de elçilik olamaz... Elçilikler yasal ülkelerde olur çünkü.. Eðer elçiysen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin TC Elçisi olabilirsin... KKTC'de valisin... Ýþgal hukukunun hüküm sürdüðü bu topraklarda þikayetler kime yapýlýr? Valiye... Hatayý düzeltmek mümkün deðil... Ýskender'in kýlýcý bile bitiremez bunu biliyorum da... Kapýna dayanmalarýný istemezsen, ilk etapta ordunu çektir buradan... Sonra, TC'nin iþgalin sonucunda, yaptýðý hatalarý telafi ettir... Son gemiyle giderken yanýna Süleyman'ý da alýr mýsýn, almaz mýsýn bilmem... Ahval ve þerait budur... Fazla eþelemeye de gerek yoktur. Hamitköy "Yeni Dikmen" olma yolunda Islah çalýþmalarý yeni baþlamýþken çýkan yangýn ve çevre yerleþim birimlerini boðan zehirli dumanlarýyla Dikmen çöplüðünün yarattýðý olumsuzluklar gündemdeki yerini korurken, bu kez de Hamitköy'de bir "çöplük" oluþmaya baþladý. Dikmen çöplüðündeki ýslah çalýþmalarýnýn baþlamasýyla kamyonlarýn köy yakýnýndaki araziye çöp dökmeye baþladýklarýný anlatan Hamitköylüler, "Eðer Dikmen ýslah edilirken bu kez de burada bir baþka sorun yaratýlacaksa bunun adýna hizmet denmez. Çöpler sorumsuzca dökülüyor ve yakýnda Dikmen benzeri yeni bir çöplük yeni sorunlarýyla ortaya çýkacak. Yetkililer bir an önce bu çarpýklýða el atmalý" diye konuþtular. Karadenizliler Hala Sultan'ý istiyor n Karadenizliler Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramý'nda Hala Sultan Tekkesi'ni ziyaret etme isteðini Eroðlu'na iletti... n Eroðlu derneðin talebini bugünkü görüþmede Hristofyas'a iletecek... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneði, Müslümanlar için önemli bir ibadet yeri olan Hala Sultan Tekkesi'ni 5 Eylül'de idrak edilecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramý'nda ziyaret etme isteklerini Derviþ Eroðlu'na ileterek konuyu müzakere masasýna taþýmasýný talep etti. Eroðlu, dün, Arif Özbayrak baþkanlýðýndaki KKTC Karadeniz Küldür Derneði'nin yeni yönetim kurulunu kabul etti. Eroðlu, kendisine iletilen Hala Sultan Tekkesi ziyaretiyle ilgili istemi bugünkü görüþmede Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a ileterek, sonucu hakkýnda dernek baþkaný Özbayrak'ý bilgilendireceðini söyledi. Eroðlu, Karadeniz Kültür Derneði'nin ziyaretine ve müzakere masasýnda kendisine verilen desteðe teþekkür ederek, "Güney Kýbrýs'a geçiþler konusunda uygulanan ayrýcalýðýn kalkmasýný istediðini, ancak orda baþka bir devlet ve hükümet bulunduðunu" ifade etti. Kýbrýslý Türkler yanýnda Türkiye'den gelenlerin bazýlarýnýn da Güney'e gidebildiðine iþaret eden Eroðlu, derneðin talebiyle ilgili olarak, "Hristofyas ile konuþur, çýkacak sonucu sizlere bildiririm" dedi. Derviþ Eroðlu, derneðin 26 Eylül tarihinde yapýlacak Yayla Þenliði'ne o tarihte New York'ta bulunacak olmasý nedeniyle katýlamayacaðýný anlatarak, ülkede olduðu her dönem þenliklere katýldýðýný ve bundan mutluluk duyduðunu söyledi. ASÝL NADÝR MAHKEME ÖNÜNE ÇIKIYOR Kýbrýslý Türk iþadamý Asil Nadir bugün Londra'da "Old Bailey" Aðýr Ceza Mahkemesinde ön duruþma için yargýç önüne çýkacak. Nadir, 17 yýl önce, hakkýndaki yolsuzluk suçlamasýna iliþkin dava öncesinde KKTC'ye kaçmýþ ve geçen hafta Ýngiltere'ye dönmüþtü. Aðýr Ceza Mahkemesindeki ön duruþmada, davanýn bundan sonraki seyri belirlenecek. Nadir'in KKTC'de bulunduðu dönemde dava askýda olduðu için, bu haftaki duruþmayla yeni bir hukuk sürecinin baþlamasý bekleniyor. Polly Peck adlý þirketin sahibiyken 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan Asil Nadir'in Ýngiltere'de tutuksuz yargýlanmak için yaptýðý baþvuru geçen temmuz ayý sonunda Ýngiliz "Old Bailey" Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan kabul edilmiþti. Nadir, Ýngiltere'ye giriþinde pasaportlarýný yetkililere teslim etti. 250 bin sterlin kefalet parasý yatýran 69 yaþýndaki Nadir, haftada bir polise yerini bildirecek. Elektronik, gýda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Polly Peck þirketi, 1980'li yýllarda Londra borsasýnda en hýzlý büyüyen þirketlerden biri olmuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KAYA TÜRKMEN'ÝN ANLAYAMADIKLARI Genel kanýya göre Türkiye'nin yeni Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, konulara diyalogdan yana olumlu yaklaþýmý ve esprili kiþiliðiyle fark yaratan siyasi bir portre olarak oturdu makamýna. Ýlk genel izlenim bu. Geçenlerde bir televizyon programýna katýldý sayýn büyükelçi. Basýndan izlediðim kadarýyla, "Ülkedeki en büyük sorunun Türkiyeli Kýbrýslý ayýrýmý" olduðuna iþaret ederek þöyle demiþ: "Böyle birþey var ve ben bunu anlamak istiyorum" Bunda anlaþýlmayacak birþey yok sayýn Türkmen. Þu anda Kuzey Kýbrýs'ta 80 bin civarýnda Kýbrýslýtürk yaþýyor. 74'ten günümüze Türkiye'den aktarýlan nüfus ise 800 bin civarýnda. 164 bin seçmenin ancak 60 bini Kýbrýslýtürk. Geriye kalanlar Türkiyeli. Yani Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesi asimilasyon yoluyla gaspedilmiþ durumda. KKTC Merkez Bankasý Baþkaný mutlaka Ankara'dan atanýr. Hiçbir Kýbrýslýtürk bu bankanýn baþkaný olamaz. KKTC Polisi, GKK Komutanlýðýna, dolayýsýyla TC Genel Kurmayý'na baðlýdýr. Kuzey Kýbrýs, polisin sivil otoriteye baðlý deðil de, askeri otoriteye baðlý olduðu tek yerdir dünyada. KKTC hapisanelerinde çeþitli suçlardan hüküm giymiþ mahkûmlarýn yüzde 90'ý Türkiyeli. 400 öðrenciden sadece bir tanesi Kýbrýslý olan okulumuz bile var burada. Tedavi için Türkiye'ye gönderilen Kýbrýslý hastalar için Türkiye milyarlarca liralýk fatura kesiyor KKTC'ye. Buna karþýlýk KKTC, burada tedavi gören Türkiyelilerden tek kuruþ talep etmiyor. Ülkede can ve mal güvenliði inanýlmaz derecede ciddi bir tükeniþ içerisinde. Adli makamlar, tecavüz, hýrsýzlýk, cinayet, uyuþturucu ve dolandýrýcýlýk suçlarýnda yüzde 180 oranýnda artýþ olduðunu söylüyor. Ülkenin ne ekonomi ne de enerji kaynaklarý buraya kontrolsuz olarak yýðýlan nüfusu beslemeye yetmiyor. Ýþte bu ahval ve þerait içinde sayýn büyükelçi, gördüðünüz gibi Kýbrýslý Türkiyeli ayýrýmýný kimse yaratmadý buralarda. Kýbrýslýtürklerin hayvanlarýna bile tecavüz edilmeye ve insanýmýz evlerine, iþyerlerine, kapýlarýna, pencerelerine çifte çifte pekiler, sürgüler ve demir korkuluklar örmeye baþlayýnca bu ayýrým kendiliðinden doðdu. Hemen belirteyim... Sözüm meclisten dýþarý... Namusuyla çalýþýp kazananlara deðil... Büyükelçilik önünde neden eylemler yapýldýðýný da anlamak istiyormuþ sayýn büyükelçi. Yukarýda yazdýklarým, birþeyler anlatabilir mi bilmiyorum... Ama iþin özü þu... Kýbrýslýtürkler kendi evinin efendisi olmak, kendi kendini yönetmek, kendi geleceðini kendi tayin etmek ve bu konuda son sözü söylemek hakkýna sahip çýkmak istiyor. Bu hak þu anda Türkiye tarafýndan gaspedilmiþ durumdadýr. "Ankara elini yakamýzdan çek" demek, gaspedilen bu haklarýmýzý geri istiyoruz demektir. Gördüðünüz gibi sayýn büyükelçi, en büyük sorun, Kýbrýslý-Türkiyeli ayýrýmý deðil, bu ayýrýmý kendiliðinden yaratan nedenlerdir. Ve son birkaç söz... Kuzey Kýbrýs'ta neler olup bittiðini en yalýn ve en gerçek þekliyle anlamak istiyorsanýz, Afrika'nýn son bir aydýr, Kýbrýs baðlantýlý uyuþturucu kaçakçýlýðýyla ilgili yayýnlarýný, bu yayýnlarda ortaya konan dehþet verici belgeleri, masanýzýn üstüne dizip tekrar tekrar izleyin... Kafanýzdaki bütün sorularýn yanýtýný bulacaksýnýz.

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman Mahkeme kararýndan hemen sonra Ýrsen Küçük kollarý sývadý. Bütçedeki 300 münhali 2. tura kadar dolduracak! Ýstinafla iþi neden uzattýðýný þimdi anladýnýz mý? Yapacak iþi çok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!..

ORAKLA BÝÇÝLEN TARLALARA HASRET YAÞIYORUZ HÜKMÜ YOK ARTIK... Dolgun Dalgýçoðlu. Umarýz 20 yýl sonra karþý karþýya gelmezler!.. Davul zurna çaldýk olmadý... Vuvuzelaya geçtik sonra... Þimdi de tava, tencere çalýyoruz... Orkestra tamam... Çal gardaþ çal! Kara bulutlarý kaldýr aradan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2012

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı