ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý POLÝS, "YARIN SENÝ KURÞUNLAYACAKLAR" DERSE... l 2. sayfada Santa-Fe'den 300 bin sterlin haraç isteyen Felek çetesi Cafer Gürcafer'den de meðer 100 bin dolar istemiþ... KKTC'nin en yüksek katýnda aðýrlanan eroin kaçakçýsý Ýsmet Felek'in sabýkalarý say say bitmez... Mayýs 2010, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý... Ýsmet Felek sað baþta... Daða kaldýrdýlar çek imzalattýlar n 2007 yýlýnda Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'i kaçýrýp daða kaldýran ve 1milyon 320 bin YTL'lik çeki tehditle imzalattýktan sonra onu serbest býrakan çetenin de Ýsmet Felek çetesi olduðu belirlendi... n Çete daha sonra da Cafer Gürcafer'den 100 bin dolar talep etmiþ ve onu ölümle tehdit etmiþti... n Oðuz Felek, 100 bin dolarý vermediði takdirde Gürcafer'i derhal öldüreceðini söyledi... Bu olayla ilgili olarak tutuklananlarýn arasýnda Ýsmet Felek de vardý, ancak bundan da sýyrýlmayý baþardý... n Gürcafer basýna yaptýðý açýklamada þöyle demiþti: Mafya KKTC'de haraç topluyor. Bazý iþadamlarý ailesine, çocuklarýna zarar gelmesin diye bu mafyaya bin dolar ödüyor. Bu haracý ödeyen en az 5 kiþi bilirim... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Çakýcý: Afrika'nýn yayýný bir gazetecilik olayý n TDP lideri, bu yayýnla çetelerin açýkça meydana çýkarýldýðýný söyledi... (3. sayfada) Bakýn daha neler var... Ayaðý kýrýk hastaya tekme n Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne dalýveren bir kiþi, ortopedi servisinde yatan ayaðý kýrýk hastayý tekmeledi ve ölümle tehdit etti... n Dükkan kirasýný ödemediði için hastayý tekmeleyen kiþi, "Seni yaþatmam abim. Bizim kim olduðumuzu görecen, öldürtecem seni" dedi... l 3. sayfada Gece kulübünde kavga n Olay çýkaran müþterinin üzerine 'Rot Vailer' köpekler saldýrtýldý. Saldýrýya uðrayan müþteri hastanelik oldu... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: 36 deðil, 52 yýl ödedik altýnlarý Ýstanbul'u kurtarmak için n2. sayfada

2 HAFTADA 39 SAAT... EKÝM AYINDAN ÝTÝBAREN TEK MESAÝ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, kamu kuruluþlarýnda tek mesai çalýþma düzeninin ekim baþýndan itibaren baþlayacaðýný ve saatlerin de belirlendiðini açýkladý. Tokel, bugün bir televizyon programýnda yaptýðý açýklamada, mesai saatlerini haftanýn 4 günü olarak açýkladý. Tokel, perþembe günleri ise öðleyin bir saat ara olmak üzere arasý tam mesai uygulanacaðýný bildirdi. Bu durumda kamu görevlileri yýl boyunca haftada 39 saat esasýnda çalýþacak. Kamuda uzun yýllardan beri yaz aylarýnda haftalýk 35, kýþ aylarýnda ise 40 saat üzerinden mesai saatleri düzenleniyordu. ACAPULCO 3 SAAT ELEKTRÝKSÝZ Acapulco Otel kavþaðý bölgesi ve Acapulco Otel'de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre proje uygulamasý nedeniyle uygulanacak kesinti saatleri arasýnda olacak. ATATÜRK CADDESÝ'NDE YOL KAPANACAK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Atatürk Caddesi'nde dün baþlatýlan su þebekesi yenileme çalýþmasýna bugün de devam edileceðini açýkladý. LTB'den yapýlan açýklamada su þebekesi yenileme çalýþmasý nedeniyle Yeniþehir Iþýklarý'ndan, Binbir Çeþit Maðazasý'nýn bulunduðu kavþaða kadar olan yol trafiðe kapatýlacak. GÝRNE'DEKÝ KUNDAKLAMA OLAYINDA BÝR TUTUKLAMA Girne'de Duygu Arslan'ýn evi önüne yanýcý madde dökülerek yakýlmak suretiyle kundaklanmasý olayýyla ilgili bir kiþi tutuklandý. Polis açýklamasýnda, tutuklanan zanlý T.T. (E-46) olarak açýklandý. YOL KESTÝLER, ARAÇTAKÝLERÝ DÖVDÜLER Ercan yolunda bir aracýn önünü keserek 2 kiþiyi döven 3 zanlý tutuklandý. Polis bültenine göre, "gece kulübünde çalýþan kýz arkadaþlarýný yurt dýþýna göndereceði" gerekçesiyle dün sabah 05.00'te Ercan yolunda aracýn önünü kesenler H.G. (E-27), B.K. (E- 30) ve H.D. (E-31). Açýklamaya göre araçta bulunanlar ise Mustafa Özkan ve Selim Kaynar. Olayda yüzüne yumruk yiyen Mustafa Özkan'ýn çenesinin kýrýldýðý da ifade edildi. MAÐUSA FESTÝVALÝ'NDE "CYPRESS CLASSÝCA" SAHNE ALACAK Gazimaðusa Belediyesi'nin 14'üncüsünü düzenlediði Uluslararasý Maðusa Kültür- Sanat Festivali bu gece "Cypress Classica" konseriyle devam edecek. "Kýbrýs Türk Halk Müziðine Klasik Dokunuþlar" sloganýyla yola çýkan Cypress Classica, saat 21.00'de Salamis Antik Tiyatro'da sahneye çýkacak. Festival, pazartesi Koçani Orkestrasý'nýn ardýndan Salý gecesi Buika konseriyle sona erecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Dün düþtüðümüz notta dediðimiz gibi eski dost Sevgili Bekir Azgýn telefonda aradý ve bir yanlýþýmýzý düzeltti. Kendisine burada da teþekkür ederim. Neydi yanlýþýmýz? 1878'de Osmanlý Kýbrýs'ý Ýngiliz'e, Ýstanbul'u Ruslarýn elinden kurtarmasý karþýlýðýnda kiraladýðý zaman, Ýngilizlerin aslýnda bu kirayý Büyük Britanya ahalisinden toplayýp da Osmanlýnýn borcuna yatýrmadýlar. Ya ne yaptýlar? Bu kirayý Kýbrýslýlardan toplayýp Osmanlýnýn borcundan düþtüler. Biz Kýbrýslýlarýn bu kirayý Ýngiliz'in 1914'e kadar aldýðýný yazdýk. 1914'de "anlaþmayý bozdum Kýbrýs'ý kendime ilhak ettim" dedi ya, benim aklýmca burada kira vergisi bitti. Bitmesi lazýmdý hukuken. Onun için Kýbrýslýlar Ýstanbul'un kurtarýlmasýnýn bedelini "36 yýl ödedi" dedim ve Türkiye'den bu olaydan alacaðýmýzý 36 yýl üzerinden hesapladým. Ýþte bu noktada yanlýþ yaptým. Sevgili Bekir, "Ýngiliz bu kirayý 1930'a kadar topladý" dedi. Bekir haklý. Ve devam etti. "1930 Kavanýn Meclisi seçimlerinde Necati Özkan, seçimi kazanýnca, bu kira vergisi Meclis'te konuþulurken, kaldýrýlmasý için Rumlarýn yaptýðý öneriyi destekledi ve böylece, oy çokluðuyla bu vergi da kalktý." Yani Kýbrýslýyý bu verginden Necati Özkan'ýn oyu kurtardý. Gerçek böyle olunca, "Türkiye'nin beslemesidir" denen bu Kýbrýslý, Osmanlý döneminde, sonra da Osmanlýnýn yerini alan Türkiye Cumhuriyeti'nin döneminde da toplam 52 (Elli iki) yýl Ýstanbul'un kurtarýlýþýnýn parasal bedelini ödedi Ýngiliz'e... Hal böyle olunca Türkiye'nin "besleme" dediði Kýbrýslýlara borcunun bososu da arttý. Yeni bir hesaplama lazým. Geçen defa size "takriben" dediydik. Bu defa tam verelim rakamý. Guruþu guruþuna... Bu konuda da eski dost Sevgili Mehmet Ömer'den yardým aldýk. Kitaplarda verilen rakam þöyle: Ýngilizler birinci yýl Osmanlýya yirmi iki bin dokuz yüz otuz altý (22,936) kese altýn ödeyeceklerdi. Bunun Ýngiliz sterlini karþýlýðý da seksen yedi bin yedi yüz doksan dokuz (87,799) altýn Ýngiliz Lirasý eder. Koy terazinin bir kefesine bu parayý, öteki kefesine de Cemil Çiçek'i, Cemil Çiçek'in boyu Recep Tayyip Erdoðan'ýn boyunu çok rahat aþar. 36 DEÐÝL, 52 YIL ÖDEDÝK ALTINLARI ÝSTANBUL'U KURTARMAK ÝÇÝN Ýkinci yýldan baþlayarak sonuna kadar Ýngilizlere yýllýk ödediðimiz Osmanlý- Türkiye borcu, doksan iki bin yedi yüz doksan dokuz (92,799) sterlin altýn. O devrin parasý... 5 paralýðýn, 10 paralýðýn, yirmiliðin, kuruþun aile yedirdiði devir idi. Ýþi toplama vurduðumuzda Kýbrýslý, Osmanlý ve Türkiye için, Ýstanbul'u kurtarmak üzere, tamý tamamýna dört milyon sekiz yüz yirmi bin beþ yüz kýrk sekiz (4,820,548) altýn Ýngiliz Lirasý ödedi o zamanýn hükmünde... Bugünkü deðeri ile 5 trilyon sterline varan ya da aþan bir para... Bu durumda, tümü deðilse bile, Ýstanbul'un hatýrý sayýlýr çok büyük bir parçasý Kýbrýslýlarýndýr demektir. Düþünün... Kýbrýslý bu parayý kendisi için kullanabilseydi Kýbrýs ne hale gelirdi bugün? Ýsviçre mi, Ýsveç mi? Ve Cemil Çiçek havadan baktýðýnda villalardan çok saraylar görecekti. Yolda limuzinler çoðunlukta olacak, özel uçaklar için birkaç hava alaný daha yapacaktýk. Bize "besleme" deyen, "sizi yediririk" deyen Türkiye insaný ve yetkililerine sorarým. Bu borcunuzu ne zaman ve nasýl ödeyeceksiniz? Bir da 20 Temmuz 1974'ten sonra yaptýðýnýz tahribatýn da bir bedeli var. Ne zaman hesaplaþacayýk? Sn. Erdoðan, Sn. Cemil, insan konuþmadan bir düþünür da sonra konuþur. Bu borcunuzun tabii ki bir da faizi var. Necati Özkan'ýn vergilerin kalkmasý için kullandýðý oy, Kavanin Meclisini bitirdi. Ne þans be bu Kýbrýslýlarda da. Kýbrýs Cumhuriyeti da bir vergi yasasýnda Türk üyelerin aleyhte kullandýklarý oylarla bu hale geldi... Bir iþ adamý yanýna bir sekreter alacaktý. Duyuruda bulundu. Ýsteyenler gitti. Ýþ adamý gelenleri tek tek içeri aldý. Ve herkese ayný soruyu sordu. Bir bir daha kaç eder? Cevap derhal yapýþtýrýldý. "2 eder." Ama iþ adamý bu doðru yanýta raðmen bu yanýtý verene kapýyý gösterdi. Bu arada içeri giren birisine daha bu soruyu sordu. Adam, iþ sahibine "bana bir kalem kaðýt ver" dedi. Ýþ sahibi verdi. Ýþ isteyen kaðýda bir artý bir yazdý alt alta ve "2" dedi. Ýþe alýndý. Bu fýkrayý da kendime ders olsun diye yazdým... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý POLÝS, "YARIN SENÝ KURÞUNLAYACAKLAR" DERSE... 1,5 yýl süren cinayet davasý sonuçlanmýþ... Bir sanýða 25 yýl... Diðer ikisine ise 30'ar yýl vermiþ mahkememiz. Kararýný okurken þöyle demiþ yargýç: "Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi ve karanlýk günlerin baþlangýcýnda bulunuyor." Baþlangýç mý? Ne baþlangýcý? Çok þaþtým... Muhterem yargýç farkýnda deðil mi acaba? Büyük mesafe katettik biz bu yollarda 'ten önce yeraltýnda 'ten sonra ise yerüstünde... Hayýr etmedik hiç, TMT düzenli ve "yasal" bir orduya dönüþtükten sonra da... Yargýcýn kararýný okuduðu cinayetten önce de çok cinayet iþlendi buralarda... Çok bomba patladý... Çok kurþun atýldý... Bu cinayete gelene kadar daha neler oldu neler... "Karanlýk günlerin baþýndayýz" da ne demek? Yýllardýr sürüklenip duruyoruz biz bu karanlýkta... Bazýlarýmýz, -Bir mum da sen yak, diyorlar birbirlerine... Barýþ için... Yaksak ne olacak? Askerin süngüsü o mumdan daha çok parladýkça... Þimdi beni polis arasa... Ve dese ki bana: -Ýhbar aldýk, yarýn sizi kurþunlayacaklar, dikkatli olun! Ne yaparým? Kimden korurum kendimi? Saldýrganlardan mý? Yoksa polisten mi? "Baba"yý yazan Mario Puzzo her ikisinden de der deðil mi? Kýbrýs'taki durumun farklý mý olduðunu sanýrsýnýz siz? Polis ihbar almýþ iþte... Kurþunlayacaklar adamlarý... Kimin kurþunlayacaðýný da biliyor... Ama gidip yapýþmýyor enselerine... Tutuklamýyor onlarý... Kurþunlanacak olanlara "dikkatli olun" diyor sadece... Dediði de doðru çýkýyor... Kurþunluyorlar... Böyle polise kim güvenir ki? "Karanlýk günlerin baþýndayýz" diyen yargýcýmýz bizden iyi bilir herhalde... Adalet tarihimiz adaletsizliklerle dolu bizim... Saysak sayýlmaz o fiyaskolu davalar... Sanki hiçbir zaman Ýtalya'daki o yürekli savcý gibi bir savcýmýz, doðru kararlar veren bir polis müdürümüz ve adil bir yargýcýmýz olmadý. Þu iþe bakýn mesela... Ben anlayabilmiþ deðilim hala... Ruhsatsýz bir tabanca ile herif bir avukatý iki bacaðýndan vurup yaralamýþ... Sonra da suçsuz bulunmuþ mahkemede... Beraat etmiþ... Nasýl bir mahkeme bu? Þimdi "karanlýk günlerin baþýndayýz" diyen yargýcýmýzýn, on yýl önce mahkememizde verilmiþ olan bu karardan haberi yok mu? O zaman neresindeydik karanlýk günlerin? Herif eroin kaçakçýlýðýndan hapse düþmüþ... Tutuklu yargýlanýyor... Ancak çok rahat... Gaylesiz... Bu vartayý atlatacaðýndan ve kurtulacaðýndan emin... Hava atýyor içeridekilere: -Birþey olmaz bana, arkam kuvvetli... Telefon da açýyor cezaevinden bir iþadamýna... Tehdit sallýyor... -Ben yandým, seni de yakarým, diyor... Ne istiyor? 5 milyon Euro! Buymuþ o "iþin" bedeli... Ýþadamýmýz da çýkýp týpýþ týpýþ cezaevine gidiyor... Onu görmeye... Sonra da bu ziyareti kendisine soran gazetecilere þöyle diyor: -Ýnsan bir tanýdýðýný cezaevinde ziyaret edemez mi? Polis bu iþin kökünü kazýmýyor hiç... Böyle polise kim güvenir ki? Ve bir not daha sevgili okurlar... Dün yazdým... Yine yazayým... Bu iþler adanýn kuzeyinde böyle, ama güneyde de pek farklý deðil... "Politis" okurlarý bu yazýdaki Türk kahramanlarýn yerine hangi Rum kahramanlarýný koyacaklarýný çok iyi bilirler... Zaten Rum Radyo ve Televizyonu RIK de bunu bildiðinden, son zamanlarda "Afrika"ya basýn özetlerinde bunun için boykot uygulamýyor mu?

3 AFRÝKA dan mektup... TOPLUMU ÇETELERE MAHKUM ETTÝLER Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Derviþ Eroðlu'nun fonunda masum bir eda ile duran sabýkaya batmýþ eroin kaçakçýsý Ýsmet Felek'in ve çetesinin çevirdikleri karanlýk iþler, say say bitmez burada... Çorap söküðü gibi... Dün Santa-Fe'yi yazdýk... Nasýl 300 bin sterlin haraç istediklerini... Bu haracý alamadýklarý için nasýl kurþun yaðdýrdýklarýný... Ve sonra da polisten ve yargýdan her zamanki gibi nasýl yakayý sýyýrdýklarýný yýlýnda... * Sayfayý çevirin þimdi 'de yaptýklarýna bakalým bir de... Bu kez Cafer Gürcafer'e takmýþlar oltayý... Malum ya, Gürcafer o sýralarda Müteahhitler Birliði Baþkaný... CTP'li bir iþadamý... Turgut Çavlan gibi, onun da bir eli yaðda, bir eli balda... Paranýn kokusunu alan çete Cafer'i býrakýr mý? Silah zoruyla kaçýrmýþ... Daða kaldýrmýþ... Ve 1 milyon 320 bin YTL'lik çek imzalatmýþ zorla ona... Hatýrlarsýnýz herhalde... Günlerce evinden çýkmamýþ Gürcafer bu olaydan sonra... Ýþ bununla kalmamýþ ama... Çok geçmeden Oðuz Felek aramýþ... Bir 100 bin dolar daha istemiþ Gürcafer'den... Bu parayý derhal ödemezse, onu öldüreceðini söylemiþ... O sýralarda 8 kiþi tutuklamýþ polis bu olaylardan... Ýsmet Felek de aralarýnda... Sarayda aðýrlanan, Arýnç'la aþna fiþne olan Felek... * Biçare Gürcafer... Çetrefilli iliþkilerinden dolayý, baþýna gelenler pek ciddiye alýnmamýþ o zaman toplumumuzda... Anlattýklarý da pek inandýrýcý bulunmamýþ üstelik... Akla karayý seçmiþ bunlarý anlatabilmek için herkese... "Mafya haraç topluyor KKTC'de... Bazý iþadamlarý polise baþvurmak yerine bin dolar ödüyor onlara. Ben bu parayý ödemiþ olan en az 5 kiþi bilirim." Peki, kim o 5 kiþi? Araþtýrýp buldu mu polis? Nasýl tehdit edildiklerini, kimlerin tehdit ettiðini saptadý mý? Ne gezer... Çete, "Bu parayý vermezsen, sana, ailene, çocuklarýna, iþyerine zarar veririz" diyor... E, ne yapsýn adam? Göze mi alsýn bunu? * Sevgili okurlar, 'Afrika'nýn bu yayýnlarý toplumumuzda çok geniþ yanký yaratýrken, siyasi partilerimiz ve örgütlerimiz ve de geriye kalan basýnýmýz tarafýndan görmezlikten geliniyor. Önemsenmemeye çalýþýlýyor... Oysa bir ilktir bu basýnýmzýda... Hiçbir gazetemizin daha önce bir olayý bu kadar didik didik ettiði ve bir ay boyunca ayný konu üzerinde yoðunlaþtýðý görülmedi... Gündem bu kez esir almadý bizi... Biz yarattýk gündemi... Ki doðru olan da herhalde budur... Bir gazete çýkarýyorsak ve memleketimizde de tüm bunlar oluyorsa, neyi yazacaðýz bunlarý yazmayýp da? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Pile'ye, kýzlarýnýn düðününe gelecek Ýranlý aileye Ýngiliz engeli... Bu da Ýngiliz iþgüzarlýðý n Damadýn, kayýnvalide ve baldýzý için yaptýðý geçiþ baþvurusu reddedildi... Gerekçe: Kýbrýs Cumhuriyeti'nin emri!.. Pile, Pile'de yaþayan Kýbrýslý Türk Rifat Çaðýn ile Ýranlý Þukuh Avaie çiftinin düðünü Dikelya Ýngiliz Üssü engeline takýldý. 18 Eylül'de Pile'de yapýlacak düðün için bu akþam KKTC'ye gelecek olan gelinin annesi Mahin ile kýzkardeþi Soro'nun Pile'ye geçiþleri için Dikelya Ýngiliz Üsleri'ne yapýlan baþvuru reddedildi. Dikelya Ýngiliz Üsleri Gümrük Müdürü Jeff Bown, Ýranlý aileye sadece bir gün izin verebileceklerini belirtirken gerekçesi de oldukça ilginç:" Kýbrýs Cumhuriyeti'nin emri böyle". Damat Rifat Çaðýn, karþý karþýya kaldýðý durumun Kýbrýslý Türklerin Pile'de maruz kaldýðý büyük bir ambargonun örneði olduðunu ifade etti. Çaðýn, Pile'de yaþayan Türklerin Ýngiliz üs yetkilisinin haksýz, hukuk dýþý ve aþaðýlayýcý davranýþ ve tutumlarýyla karþý karþýya kaldýðýný, bir çok haktan mahrum býrakýldýklarýný, izin baþvurusu sýrasýnda kendisinin de tehditlerle karþýlaþtýðýný kaydetti. Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Çaðýn, 18 Eylül'deki düðünleri için eþinin annesi ve kýzkardeþinin yarýn KKTC'ye Ercan Havaalaný'ndan gelecek olmalarý nedeniyle Pile'ye geçiþlerine Dikelye Ýngiliz Üsleri Gümrüðü tarafýndan izin verilmeyeceðinin bildirildiðini ifade etti. Dikelya Ýngiliz Üsleri Gümrük Müdürü Jeff Brown'a, dün yazýlý izin baþvurusunda bulunduðunu belirten Çaðýn, aldýðý yanýtýn ise " Ýzin veremem, versem dahi sadece birgün veririm. Çünkü Ercan'dan giriþ yapacaklar, KKTC'yi tanýmýyoruz. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin emri böyle" olduðunu kaydetti. Gerekçenin saçma olduðunu söyleyen Çaðýn, Brown'ýn "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin" ismini kullanarak keyfi uygulama içerisinde olduðunu, oysa Pile'de Türk ve Rum hükümetlerinin yetkisi bulunmadýðýný, tüm yetkilerin Ýngiliz üs yönetiminde olduðunu söyledi. Çakýcý Felek olayýna el attý- Dün gazetemizi ziyaret eden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, 'Afrika'nýn çetelere karþý açtýðý savaþa destek verdi ve partisinin de bu konunun üstüne gitmekte kararlý olduðunu açýkladý. Uyuþturucu ve ülkemizdeki uyuþturucu kaçakçýlýðý konusunda ciddi araþtýrmalarý olduðunu belirten Çakýcý, "Afrika'nýn yayýný bir gazetecilik olayýdýr. Bu yayýnla çeteler açýkça deþifre edildi" dedi. Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent'le yaklaþýk iki saat görüþen Çakýcý, konu ile ilgili bugün bir basýn açýklamasý yapacaðýný belirtti. Çakýcý'ya ziyaretinde Sami Dayýoðlu eþlik etti. GECE KULÜBÜNDE KAVGA OLAY ÇIKARAN MÜÞTERÝNÝN ÜZERÝNE "ROT VAÝLER" KÖPEKLER SALDIRTILDI... Kalkanlý'da bir gece kulübünde önceki gece sýralarýnda meydana gelen olayda 2 kiþi hafif yaralanýrken, "Rot Vailer" cinsi köpeklerin saldýrýsý sonucu yaralanan bir kiþi hastanelik oldu. Polis bültenine göre, gece kulübünde müþteri olarak bulunan H.K. (E-30), kulüp iþletmecisi H.B. (E-40) ile aralarýnda çýkan tartýþma sonucu su bardaðýný kýrarak H.B.'ye geliþigüzel sallamaya baþladý. Kulüpte bulunan Mehmet Peri ve Hüseyin Mesda'nýn yaralayan H.K, tahta sehpa ile ofis giriþ kapý camýný da ayaklarýyla vurarak kýrdý. Bu geliþme üzerine kulüp iþletmecisi H.B, kulüp avlusunda beslediði iki adet "Rot Vailer" cinsi köpeði kafeslerinden çýkartarak H.K.'nin üzerine saldýrttý. Köpeklerin saldýrýsýna uðrayan H.K. Cengiz Topel Hastanesi'ne kaldýrýldý. Polis, kulüp iþletmecisi H.B'yi tutuklarken, olayla ilgili soruþturma baþlattý. HASTANEDE OLAY... AYAÐI KIRIK HASTAYI TEKMELEDÝ Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne giren bir kiþi, serviste yatan ayaðý kýrýk hastayý tekmeledi, ölümle tehdit etti. Polis bültenine göre, önceki gün saat sýralarýnda hastanenin ortopedi servisine giden 24 yaþýndaki E.A., "kiraladýðý dükkanýn kirasýný ödemediði" gerekçesiyle serviste yatan Salih Makinistoðullarý'ný darp etti. Hastanýn kýrýk ayaðýna tekme atan zanlý, polis bültenindeki ifadeye göre "Seni yaþatmam abim. Haluk yurt dýþýnda. Bizim kim olduðumuzu görecen, öldürtecem seni" diyerek tehdit de etti. Polis, zanlýnýn tutuklandýðýný, ilgili olarak de soruþturma baþlatýldýðýný bildirdi. ex istence Elvan Levent CÝNAYET VE CÝNAYET 'Sezgi'nin gücünü irdeleyen bir makalede verilen örnek, gündelik hayatta çevremde olup bitenleri sorgulattý bana. Örnek þu: Frenlerin birdenbire kilitlendiði ve içinde sadece altý kiþinin bulunduðu bir tren vagonu canlandýrýn hayalinizde. Raylarýn üzerinde son sürat ilerleyen vagondaki altý kiþiyi kaçýnýlmaz bir ölüm bekliyor. Bu vagonu durdurmanýn tek yolu ise tam yanýbaþýnýzda duran oldukça iri yapýlý bir adamý vagonun önüne itmek... Adam vagonun hýzýný kesecek ve böylelikle vagondaki diðer beþ kiþi de kurtulmuþ olacak. Bir kiþinin ölümüne karþýlýk, beþ kiþinin hayatý... Beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bir kiþiyi öldürmenin ne derece haklý çýkarýlabileceðini sorgulayan bir anket yapýlmýþ. Ve kayda deðer bir çoðunluk, beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bile olsa, adamý raylara itmenin kesinlikle ahlak dýþý, yanlýþ ve vicdansýzca olduðunu söylemiþler... Çýkan bu sonuç üzerine, bu kez örneði biraz deðiþtirip, yeniden sormuþlar insanlara. Bu ikinci örnekte yine frenleri çalýþmayan ve son sürat yol alan bir vagon var. Vagonun içinde ise beþ kiþi... Onlarý da kaçýnýlmaz bir ölüm bekliyor ancak, bu kez elinizin altýnda çevirdiðiniz zaman vagonun yönünü deðiþtirebileceðiniz mekanik bir kol var. Vagon yeni bir yola girecek ve içindeki beþ kiþi kurtulmuþ olacak. Fakat, ne yazýk ki, bu kez de yolun üzerinde duran bir adam var. Ve siz bu mekanik kolu çevirip yönü deðiþtirdiðiniz zaman, vagon kaçýnýlmaz olarak bu adamý ezip geçecek. Böyle bir durumda beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bu mekanik kolu çevirip, vagonun yönünü deðiþtirir miydiniz? Ezici bir çoðunluk bunun 'mümkün' olduðunu söylemiþ. Olumlu yanýt vermiþ yani... Hatta birçoðu, bunu yapmanýn kaçýnýlmaz olduðunu iddia etmiþler... Oysa her iki örnekte de bir insanýn ölümü söz konusu... Nobel Ödüllü psikolog ve ekonomist Daniel Kahneman, insanlarýn bu iki örneðe verdikleri tepkiyi açýklarken, 'sezgi'nin oynadýðý rolden bahsediyor. Ýlk örnekte olduðu gibi, beþ kiþinin hayatýný kurtarmak adýna bile olsa, bir kiþiþi vagonun önüne iterek öldürmeyi insanlarýn kabul etmeyip, bunu ahlaksýzca bulmalarýný, kiþiye doðrudan fiziksel bir zarar vermeyi insanlarýn sezgisel olarak kesinlikle yanlýþ bulmalarýna baðlýyor Kahneman. Dolayýsýyla, ikinci örneðe de tamamen ayný nedenden ötürü olumlu yaklaþmýþ büyük bir çoðunluk. Yani, bütün bunlardan çýkan sonuca bakýlýrsa, bir insaný öldürürken 'doðrudan temas'la 'dolaylý temas' faktörlerinin kayda deðer bir rolü var... Her durum karþýsýnda, öncelikle içimizdeki 'sezgi'ye kulak veriyoruz, diyor Kahneman. Sonra da bu sezgilerin nereden kaynaklandýðýný anlamak için kendimize bir düzine soru sorup, kafamýzda küçük bir hikaye kuruyoruz. Yazýnýn baþýnda da belirttiðim gibi, yaþadýðým sistemde ve çevremde olup bitenleri sorgulattý bana okuduðum bu makale. Örneðin hýrsýzlýklarý hemen ikiye böldüm kafamda. Doðrudan ve dolaylý hýrsýzlýklar þeklinde... Sonuçta evinize giren hýrsýzýn sizi soymasýyla, paranýzý yatýrdýðýnýz bankanýn batmasý sonucu, varýnýzý yoðunuzu geri dönüþü olmaksýzýn kaybetmeniz arasýnda, yukarýda yazdýðým 'vagon' örnekleri arasýndaki kadar fark var bana kalýrsa... Belediyenin yolda kapatmadýðý bir çukura düþüp ölmekle, o çukura birisinin itmesi sonucu ölmek arasýnda da ayný oranda fark veya farksýzlýk olduðu gibi... Ýki çeþit katil olduðu gibi... Emri veren ve tetiði çeken... Zarar etmemek için size son kullanma tarihi geçmiþ mal satan marketle, denetim sistemi bozuk olduðundan marketi denetlemeyen devlet gibi... Sezgilerimiz bizi kurtarýr mý? Doðru sorularý sorup, dürüstçe yanýtlar verbilirsek, belki...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Korku yollarý kesti dað taþ sanki kan kusuyor Karanlýðýn eþiðindeyiz dedi bir yargýç Zehir satýcýlarý durmadan tuzak kuruyor Karanlýðýn gölgesinde çýrpýnýr bir kýrlangýç Kalay "SAYENÝZDE GEÇÝNEMÝYORUZ" DESEYDÝ Öntaç Düzgün aktarýyor: Erdoðan dönemin Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç'a sormuþ: "Sayýn Büyükelçi Kýbrýs'ta ekonomi nasýl gidiyor?" Büyükelçi de "Sayenizde geçiniyoruz" diye cevap vermiþ. Oysa doðru cevap þuydu: "Sayenizde geçinemiyoruz" olacaktý. Bulunç öyle deseydi, Tayyip bey, "Büyükelçi, büyükelçi..." diye baþlayarak "Yine mi para isteyeceksiniz?" diyebilir miydi?" Ya da Erdoðan "biz elimizi taþýn altýna koyuyoruz" dediðinde, Bulunç "memlekette elimizi altýna koyacak taþ mý býraktýnýz?" deseydi fena mý olurdu? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DOST KALMAK ÝSTERSEN... Ah sevgili Türkmen, sen anlaþýlan daha toysun bu Kýbrýs iþlerinde... Buradaki insanlarýn Türkiye'den kopup Rum tarafýndan medet ummalarýna anlam veremediðini söylüyorsun... Ben sana Kýbrýs tarihi dersi verecek deðilim... Biz Türk insanýna düþman olmadýðýmýz gibi hiçkimseye de düþman deðiliz. Önce bunu unutma, ders olarak belle... Ondan sonra söylediðin bu sözün nedenini 1974 yýlýndan bu yana bize yaptýklarýnýza ve hakaretlerinize, aþaðýlamalarýnýza bakarak sen ver.. Kýbrýslýlar olarak biz ülkemizde barýþ ve çözüm istiyoruz... Çözüm, 1974 yýlý Temmuz ayýndaki iþgalin zaruri neticesi ne olursa olsun, buradaki durumun deðiþmesidir... Ýþgalci ülke olarak senin ülken 40 bin askerini deðil sadece, önüne kattýðý vatandaþlarýný da buraya taþýdý... Kolonileþtirdi burasýný... Sana göre çözüm budur, bana göre deðildir. Sorunun Türkiyeli-Kýbrýslý sorunu olmasýna gelince... Nüfusumuz, Amerika'nýn emri Ýngilizin kavliyle tarafýnýzdan kurtarýldýktan sonra gittikçe tükendi binlere düþtük. Siz ise buraya nüfus yýðmaya devam ettiniz... Sizinle beraber belki de bir milyon TC vatandaþý var bu topraklarda... Bölünen ülkemin kuzey yarýsýna yerleþtirdiðiniz bu nüfus, askerleriniz arka bahçenizin gardiyanlýðýný yaparken, onlar da bahçývanlýðýný yürüttüler! KKTC bir baþarýnýn hikayesi deðildir Sayýn vali... Vali diyorum çünkü burasýnýn Türkiye'nin iþgali altýnda bir alt yönetim olduðunu uluslararasý hukuk söylüyor... KKTC kimliksizleþtirilmenin ve hukukdýþýlýðýn adýdýr... Buna övgü düzülmez... Dedim ya sen bu Kýbrýs iþinde toysun... Kýbrýslý deðilsin ki anlayasýn bizi... Hoþ, bizim içimizdeki bazý kesimleri de öyle bir besliyorsunuz ki sizden ileridedirler, adýna milliyetçilik dedikleri, ama aslýnda iþbirlikçilik olan bu rejimin... Vilayet konaðý önünde eylem yapanlarý anlayamadýðýný söylüyor ve bir yerlerde yanlýþ arýyorsun... Aramana gerek yok... Baþýný ellerinin arasýna al ve düþün... Ben neredeyim de kendi kendine... KKTC'de... Var mý dünya üzerinde böyle bir ülke? Yoktur... Aslýnda yanlýþlar birbirine baðlýdýr ve ayýrmak mümkün deðildir yýlýnda, senin ülkenin garantörlük anlaþmalarýna dayanarak askeri harekat düzenlediði bu adayý ikiye bölmesi... Senin burada bulunuþun hukukdýþýlýktýr. KKTC'de elçilik olamaz... Elçilikler yasal ülkelerde olur çünkü.. Eðer elçiysen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin TC Elçisi olabilirsin... KKTC'de valisin... Ýþgal hukukunun hüküm sürdüðü bu topraklarda þikayetler kime yapýlýr? Valiye... Hatayý düzeltmek mümkün deðil... Ýskender'in kýlýcý bile bitiremez bunu biliyorum da... Kapýna dayanmalarýný istemezsen, ilk etapta ordunu çektir buradan... Sonra, TC'nin iþgalin sonucunda, yaptýðý hatalarý telafi ettir... Son gemiyle giderken yanýna Süleyman'ý da alýr mýsýn, almaz mýsýn bilmem... Ahval ve þerait budur... Fazla eþelemeye de gerek yoktur. Hamitköy "Yeni Dikmen" olma yolunda Islah çalýþmalarý yeni baþlamýþken çýkan yangýn ve çevre yerleþim birimlerini boðan zehirli dumanlarýyla Dikmen çöplüðünün yarattýðý olumsuzluklar gündemdeki yerini korurken, bu kez de Hamitköy'de bir "çöplük" oluþmaya baþladý. Dikmen çöplüðündeki ýslah çalýþmalarýnýn baþlamasýyla kamyonlarýn köy yakýnýndaki araziye çöp dökmeye baþladýklarýný anlatan Hamitköylüler, "Eðer Dikmen ýslah edilirken bu kez de burada bir baþka sorun yaratýlacaksa bunun adýna hizmet denmez. Çöpler sorumsuzca dökülüyor ve yakýnda Dikmen benzeri yeni bir çöplük yeni sorunlarýyla ortaya çýkacak. Yetkililer bir an önce bu çarpýklýða el atmalý" diye konuþtular. Karadenizliler Hala Sultan'ý istiyor n Karadenizliler Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramý'nda Hala Sultan Tekkesi'ni ziyaret etme isteðini Eroðlu'na iletti... n Eroðlu derneðin talebini bugünkü görüþmede Hristofyas'a iletecek... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneði, Müslümanlar için önemli bir ibadet yeri olan Hala Sultan Tekkesi'ni 5 Eylül'de idrak edilecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramý'nda ziyaret etme isteklerini Derviþ Eroðlu'na ileterek konuyu müzakere masasýna taþýmasýný talep etti. Eroðlu, dün, Arif Özbayrak baþkanlýðýndaki KKTC Karadeniz Küldür Derneði'nin yeni yönetim kurulunu kabul etti. Eroðlu, kendisine iletilen Hala Sultan Tekkesi ziyaretiyle ilgili istemi bugünkü görüþmede Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a ileterek, sonucu hakkýnda dernek baþkaný Özbayrak'ý bilgilendireceðini söyledi. Eroðlu, Karadeniz Kültür Derneði'nin ziyaretine ve müzakere masasýnda kendisine verilen desteðe teþekkür ederek, "Güney Kýbrýs'a geçiþler konusunda uygulanan ayrýcalýðýn kalkmasýný istediðini, ancak orda baþka bir devlet ve hükümet bulunduðunu" ifade etti. Kýbrýslý Türkler yanýnda Türkiye'den gelenlerin bazýlarýnýn da Güney'e gidebildiðine iþaret eden Eroðlu, derneðin talebiyle ilgili olarak, "Hristofyas ile konuþur, çýkacak sonucu sizlere bildiririm" dedi. Derviþ Eroðlu, derneðin 26 Eylül tarihinde yapýlacak Yayla Þenliði'ne o tarihte New York'ta bulunacak olmasý nedeniyle katýlamayacaðýný anlatarak, ülkede olduðu her dönem þenliklere katýldýðýný ve bundan mutluluk duyduðunu söyledi. ASÝL NADÝR MAHKEME ÖNÜNE ÇIKIYOR Kýbrýslý Türk iþadamý Asil Nadir bugün Londra'da "Old Bailey" Aðýr Ceza Mahkemesinde ön duruþma için yargýç önüne çýkacak. Nadir, 17 yýl önce, hakkýndaki yolsuzluk suçlamasýna iliþkin dava öncesinde KKTC'ye kaçmýþ ve geçen hafta Ýngiltere'ye dönmüþtü. Aðýr Ceza Mahkemesindeki ön duruþmada, davanýn bundan sonraki seyri belirlenecek. Nadir'in KKTC'de bulunduðu dönemde dava askýda olduðu için, bu haftaki duruþmayla yeni bir hukuk sürecinin baþlamasý bekleniyor. Polly Peck adlý þirketin sahibiyken 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan Asil Nadir'in Ýngiltere'de tutuksuz yargýlanmak için yaptýðý baþvuru geçen temmuz ayý sonunda Ýngiliz "Old Bailey" Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan kabul edilmiþti. Nadir, Ýngiltere'ye giriþinde pasaportlarýný yetkililere teslim etti. 250 bin sterlin kefalet parasý yatýran 69 yaþýndaki Nadir, haftada bir polise yerini bildirecek. Elektronik, gýda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Polly Peck þirketi, 1980'li yýllarda Londra borsasýnda en hýzlý büyüyen þirketlerden biri olmuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KAYA TÜRKMEN'ÝN ANLAYAMADIKLARI Genel kanýya göre Türkiye'nin yeni Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, konulara diyalogdan yana olumlu yaklaþýmý ve esprili kiþiliðiyle fark yaratan siyasi bir portre olarak oturdu makamýna. Ýlk genel izlenim bu. Geçenlerde bir televizyon programýna katýldý sayýn büyükelçi. Basýndan izlediðim kadarýyla, "Ülkedeki en büyük sorunun Türkiyeli Kýbrýslý ayýrýmý" olduðuna iþaret ederek þöyle demiþ: "Böyle birþey var ve ben bunu anlamak istiyorum" Bunda anlaþýlmayacak birþey yok sayýn Türkmen. Þu anda Kuzey Kýbrýs'ta 80 bin civarýnda Kýbrýslýtürk yaþýyor. 74'ten günümüze Türkiye'den aktarýlan nüfus ise 800 bin civarýnda. 164 bin seçmenin ancak 60 bini Kýbrýslýtürk. Geriye kalanlar Türkiyeli. Yani Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesi asimilasyon yoluyla gaspedilmiþ durumda. KKTC Merkez Bankasý Baþkaný mutlaka Ankara'dan atanýr. Hiçbir Kýbrýslýtürk bu bankanýn baþkaný olamaz. KKTC Polisi, GKK Komutanlýðýna, dolayýsýyla TC Genel Kurmayý'na baðlýdýr. Kuzey Kýbrýs, polisin sivil otoriteye baðlý deðil de, askeri otoriteye baðlý olduðu tek yerdir dünyada. KKTC hapisanelerinde çeþitli suçlardan hüküm giymiþ mahkûmlarýn yüzde 90'ý Türkiyeli. 400 öðrenciden sadece bir tanesi Kýbrýslý olan okulumuz bile var burada. Tedavi için Türkiye'ye gönderilen Kýbrýslý hastalar için Türkiye milyarlarca liralýk fatura kesiyor KKTC'ye. Buna karþýlýk KKTC, burada tedavi gören Türkiyelilerden tek kuruþ talep etmiyor. Ülkede can ve mal güvenliði inanýlmaz derecede ciddi bir tükeniþ içerisinde. Adli makamlar, tecavüz, hýrsýzlýk, cinayet, uyuþturucu ve dolandýrýcýlýk suçlarýnda yüzde 180 oranýnda artýþ olduðunu söylüyor. Ülkenin ne ekonomi ne de enerji kaynaklarý buraya kontrolsuz olarak yýðýlan nüfusu beslemeye yetmiyor. Ýþte bu ahval ve þerait içinde sayýn büyükelçi, gördüðünüz gibi Kýbrýslý Türkiyeli ayýrýmýný kimse yaratmadý buralarda. Kýbrýslýtürklerin hayvanlarýna bile tecavüz edilmeye ve insanýmýz evlerine, iþyerlerine, kapýlarýna, pencerelerine çifte çifte pekiler, sürgüler ve demir korkuluklar örmeye baþlayýnca bu ayýrým kendiliðinden doðdu. Hemen belirteyim... Sözüm meclisten dýþarý... Namusuyla çalýþýp kazananlara deðil... Büyükelçilik önünde neden eylemler yapýldýðýný da anlamak istiyormuþ sayýn büyükelçi. Yukarýda yazdýklarým, birþeyler anlatabilir mi bilmiyorum... Ama iþin özü þu... Kýbrýslýtürkler kendi evinin efendisi olmak, kendi kendini yönetmek, kendi geleceðini kendi tayin etmek ve bu konuda son sözü söylemek hakkýna sahip çýkmak istiyor. Bu hak þu anda Türkiye tarafýndan gaspedilmiþ durumdadýr. "Ankara elini yakamýzdan çek" demek, gaspedilen bu haklarýmýzý geri istiyoruz demektir. Gördüðünüz gibi sayýn büyükelçi, en büyük sorun, Kýbrýslý-Türkiyeli ayýrýmý deðil, bu ayýrýmý kendiliðinden yaratan nedenlerdir. Ve son birkaç söz... Kuzey Kýbrýs'ta neler olup bittiðini en yalýn ve en gerçek þekliyle anlamak istiyorsanýz, Afrika'nýn son bir aydýr, Kýbrýs baðlantýlý uyuþturucu kaçakçýlýðýyla ilgili yayýnlarýný, bu yayýnlarda ortaya konan dehþet verici belgeleri, masanýzýn üstüne dizip tekrar tekrar izleyin... Kafanýzdaki bütün sorularýn yanýtýný bulacaksýnýz.

5 3 Eylül 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Eskiden sadece anamýzý "öperlerdi" Þimdi babamýzý da öpmeye baþladýlar. *Kavga ettiði korumalara býçak çeken turist, tutuklanýnca "adam mý öldürdük " diye tepki göstermiþ. - Henüz deðil Ama bu sarhoþ kafa ile yakýnda onu da yaparsýn. *Büyükelçi Türkmen, "Tüm eleþtirilere raðmen KKTC bir baþarý hikayesidir" demiþ. - Kimin baþarýsý ama? Kýbrýs Türkünün mü, Ankara'nýn mý? * Eðitim yýlý yine kaosla baþlýyormuþ. - Ma ne zaman doðru dürüst baþladý zaten *Özel hastaneler, devletin YDÜ hastanesine kýyak geçmesinden yakýnmaya baþlamýþ. - Bu kavgada sevindirici olan yan nedir bilir misiniz? Doktor fazlalýlýðýdýr.. Çok þükür ki doktor fazlamýz var. Ya tersi olsaydý ne yapacaktýk. *TDP iktidara ortak olursa, UBP'nin haklarý budamasýna yardýmcý olacakmýþ. - Vah TDP vah Ýmajýn çok bozukmuþ da farkýnda deðilmiþiz. Herkes yardýmcý olacaðýný düþünürken, makasý ellerinden alabileceðini kimse düþünmüyor. Çok yazýk. Eroðlu-Hristofyas fotoðraflarýna bakýyorum da; Talat Hristofyas fotoðraflarýnda görmediðim bir doðallýk buluyorum. Daha samimi duruyorlar gibi geliyor bana. Daha uyumlu bir çift gibi görünüyorlar. (Sadece görüntüden bahsediyorum) Neden dersiniz? Taraflar birbirleri için "tehlikeli" olmadýklarýný mý anladýlar acaba? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI DÝYELÝM KÝ BÝR TDP'LÝ BAKAN KTHY'NI CANLANDIRMAYI BAÞARDI AZ ÞEY MÝ? TDP'ye akýl veriyorlar. Diyorlar ki, "Aman sakýn, hükümete girme, UBP'nin kucaðýnda erir gidersin." Amaç vatana millete hizmet ise, bunu diyenlere verilecek yanýt þudur: "-Erir giderim ama vatanýma milletime hizmet etmenin gurur ve onurunu taþýrým." Öyle ya Bir parti, halka hizmet niyetindeyse, eline böyle bir fýrsat geçince, baþka hesaplarla niye kaçýnsýn ki bundan. Deðil mi ama Vatandaþtan elini taþýn altýna sokmasýný isteyenler, sýra kendilerine gelince, elleri ceplerinde dolaþmaya devam edemezler. Biz ille de kurun demek istemiyoruz. Biz "TDP erir yok olur, bir þey yapamaz" diyenlere yanýt veriyoruz. Diyelim ki, bir TDP'li Saðlýk Bakaný oldu da, Maðusa Hastanesi'ne bir tomoðrafi cihazý aldý. Ya da bir TDP'li Çevre Bakaný oldu da, DiKmen çöplüðüne çare üretti. Ya da diyelim ki bir TDP'li Ulaþtýrma Bakaný oldu da KTHY'ný canlandýrmayý baþardý. Bu küçücük iþler bile az þey mi? ÇÖPLÜKTE BOÐULABÝLÝRSÝNÝZ DE.. Vatandaþ haykýrýyor: Çöplükte mi denize gireceðiz? Yanýtým kesinlikle "evet"tir bunlara Evet, çöplerin içinde gireceksiniz. Hatta o çöplerin içinde boðulacaksýnýz. Sorarým: - O çöpleri oraya kim attý? Denize gidenler attý tabii ki. Eee.. Hem atacaksýn, hem dönüp yakýnacaksýn.. Olmaz Kitaba uymaz! Temiz bulmak istiyorsan, neden temiz býrakmýyorsun? Olay budur yani. Siz kirletin, baþkalarý temizlesin. Geçti o günler.. Maymun gözünü açtý. Sahilleri, piknik alanlarýný temizlemeyen ilgili bakanlýðý takdir ediyorum! Sakýn þaka yaptýðýmý sanmayýn Gerçekten de bakanlýðýn bu yeni uygulamasýný (ne halleri varsa görsünler) destekliyorum. Dinsizin hakkýndan imansýz gelir, onu söylemeye çalýþýyorum. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Lütfen arabalarýnýza bakarak olun Her an "karþý þeride geçmek" modasýna kapýlabilirler. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ARABANIN ARKA KOLTUÐUNDAKÝLER... (Ýstanbul)- 1998'de çakma adý Beyarmudu olan Pergama'nýn isim babasý Bergama'da dünyanýn en büyük ve en saðlam Roma ýlýcasýyla birlikte çeþmeler, hamamlar, yollar, caddeler, kiliseler, köprüler gibi mimari unsurlar barýndýran büyük bir yerleþme yeri saptandý, Allianoi... Arkeoloji bilimi ile uðraþanlar dokuz yýl Allianoi'yi ortaya çýkartabilmek için uðraþtýlar. Tam iþ bitecekken, birden oraya baraj yapma fikri çýktý, "oy"culardan. Türkiye Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu diyor ki; "Allianoi diye bir yer yok, kendim baktým, orada Paþa Ilýcasý adýyla bilinen bir ýlýca, kaplýca var. Biz tarihi eserleri koruyoruz. Ben kendisinin (Tarkan) sanatýný beðeniyorum. Ben þarký söylemeye kalkarsam neler olur? Barajlar ile ilgili konular bizi ilgilendiriyor. Yortanlý Barajý oradaki vatandaþa yýlda milyonlarca lira gelir getirecek"... Selçuk, Ýzmir'e baðlý Kuþadasý yanýnda bir yerleþim yeri. Kasabanýn içindeki tepede Selçuk kalesi, arkasýndaki daðlarýn tepelerinde þarap ve þeftalisi ile ünlenmiþ tarihi Þirince köyü, etrafýnda þeftali, zeytin, üzüm bahçeleri, hemen önündeki doða harikasý tepeler arasýnda Meryem Ana'nýn evi ve en önemlisi bitiþiðindeki Efes harabeleri var Bölge sýrf tarihi dokusu ve doðasý nedeniyle turist kaynýyor. Ve bölge halký turizmden geçiniyor. Hem de iyi kazanýyorlar. Onlar bakanlardýr, bakanlar her þeyi daha iyi bilirler ve eminim ki sayýn bakan istese Tarkan'dan daha iyi þarký söyleyebilirdi, ancak buna zamaný yoktur Tarkan'ýn suçu ise duygusallýðý ve çevreye duyarlýlýðý nedeni ile, "Allianoi sular altýnda kalmasýn" demesi. Geri kalmýþ, okuma yazma oraný düþük ülkelerde bir makam koltuðuna oturma hakký almýþ kiþiler, kedilerini seçenlerden daima üstte görürler. Ve nasýl oluyorsa o makama oturduktan sonra da, birden evrim geçirmiþ gibi her konuda bilgi sahibi oluyorlar. Hatta onlara karþý konuþmak suç bile olabilir. Bu gerçeði görmek için de fazla uzaða gitmeye gerek yok. Bakýn etrafýnýza göreceksiniz onlarý. Bu sýcakta gat gravat, klimalý makam arabasýnýn arka koltuðuna yerleþmiþ bir yerleri teftiþe gidiyorlar, hiç anlamadýklarý konularý çözmeye! Mesela müzik öðretmeni çöpten ne kadar anlar? Ancak bakan anlar ve Dikmen tepelerinde basýna bu konu ile ilgili basýn açýklama yapar! Ziraatçýdýr, Balon Balýðý'ný görse Mercan Balýðý sanacak. Balýkçýlarý toplar odasýna ve sorunlarýný gidermek için onlara fikir verir. Ne bileyim muayene edip hastasýna þifa vermesi gereken kiþi de pekala Kýbrýs konusunu en erken zamanda çözmek için rakibi ile Ýngilizce tartýþabilir. Bunun gibi bir sürü þey. Çünkü bakanlar her konuya hakimdirler. Olay kuzey komþumuz Türkiye'de geçmiþ, "bize ne" diyebilirsiniz. Dünya mirasýdýr Allianoi gibi tarihi yerler. Ve dünyanýn servetidir Kaz Daðlarý, týpký bizim Beþparmaklar ve Karpaz gibi. Onlara nereden bakarsak bakalým sahip çýkmalýyýz. Türkiye Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, "Herkes bildiði iþi yapsýn" diyerek Tarkan'a fýrça çekerken mesleðini sordum; mühendismiþ. Bizde de çok var onlardan. Arabanýn arka koltuðuna yerleþmiþ gidiyorlar, bakarsanýz göreceksiniz.

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Ülkemizin neden bu duruma düþtüðünü örneklerle anlatmaya çalýþýyorum. Ülkemizin ve insanlarýmýzýn bu duruma gelmesindeki esas nedeni bilerek ve isteyerek bu yazýya sakladým. Neden sakladýn derseniz biraz düþünesiniz diye derim. Yoksa, ben yazmýþ olsam, okur geçer ve unuturdunuz. Cevabý gayet basittir sizi yönetenler itaat etmeseydi ve siz iþinize geldiði için kabullenmeseydiniz kimse size bunlarý yaptýramazdý Ne mi yapýldý ün hemen sonrasýný düþünün, terk edilmiþ oteller, fabrikalar, dükkanlar, ofisler, baðlar, bahçeler, tarlalar, evler... Bir paylaþým yarýþý baþlatýldý, alan da memnundu veren de, ama ne alan ne de veren yarýný düþünmeden sadece günü yaþadý. O paylaþým yarýþý sürerken... Kurtarýcý, size otellere yönetici lazým dediðinde, sizde otel yönetecek adam yokmuþ gibi hiç itiraz etmeden, gönderilen asker ve bürokrat emeklisini kabul edip baþtacý yaptýnýz... Kurtarýcý, size fabrikalara yönetici lazým dediðinde, sizde fabrika yönetecek adam da yokmuþ gibi hiç itiraz etmeden, gönderilen asker ve bürokrat emeklisini yine kabul edip baþtacý yaptýnýz... Kurtarýcý, size bað bahçeyi iþleyecek, üretecek tarým iþçisi lazým dediðinde, sizde bahçývan ve çiftçi yokmuþ gibi ona da itiraz etmeyip onlarý da baþtacý yaptýnýz. Kurtarýcý, size ticareti geliþtirmek lazým iþletmeler kurulmalý dediðinde, sizde ticaret yapacak özel sektör yokmuþ gibi, KÝT lere sarýldýnýz. Kurtarýcý, size devlete memur lazým, buyurun memur olun dediðinde, hiç tereddüt etmeden, devleti siz yöneteceðinizi zannederek memur olmaya koþtunuz. Üstüne üstlük... Devletin sahibi olduðu ve onlarýn yönettiði otellerde, fabrikalarda iþçi haklarý adýna sendikalar kurmanýza, eylemler yapmanýza saðlanan olanaklarý, siz baþarý sandýnýz. EMEKLÝLER TIBBI ALET BAÐIÞLADI Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti (KTEC) Girne Akçiçek Hastanesi'ne týbbý cihaz baðýþýnda bulundu. Akçiçek Hastanesi'nde gerçekleþen törende, hastanenin acil ve diðer servisleri yanýnda ambülanslarda kullanýlacak makas, tansiyon aletleri vb. muhtelif cerrahi aletleri kapsayan 4 bin 500 TL tutarýndaki baðýþ, KTEC Baþkaný Mustafa Tolga, Girne Þube Baþaný Hasan Öztürk tarafýndan Akçiçek Hastanesi Baþhekim Vekili Dr. Baysan Keleþoðlu'na teslim edildi. TOLGA Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti Baþkaný Mustafa Tolga yaptýðý konuþmada, derneðin hastaneler, saðlýk kuruluþlarý ve sosyal hizmet sunan bazý sivil toplum kuruluþlarýna yýllardan beri katkýlarda bulunduðunu belirterek, bugün de Akçiçek Hastanesi'ne katký yapmaktan büyük mutluluk duyduðunu kaydetti. Geçen yýl Gazimaðusa Hastanesi ile DOST ACI SÖYLER (3) Ortopedik Özürlüler Derneði'ne baðýþlarda bulunduklarýný anýmsatan Tolga, bu yýl da Girne Akçiçek, Ýskele Saðlýk Ocaðý ve Tahalassamia Derneði'ne katkýlarda bulunacaklarýný söyledi. "Bizler çok küçük aidatla ayakta duran ama aldýðý parayý çok iyi idare ederek bunu topluma yansýtmak isteyen bir zihniyete sahip bir derneðiz" diyen Mustafa Tolga, baðýþ yapmayý sürdüreceklerini belirtti. ÖZTÜRK KTEC Girne Þube Baþkaný Hasan Öztürk de Girne'de yaþayan emekliler olarak Akçiçek'e katký yapmaktan duyduðu mutluluðu dile getirdi. KELEÞOÐLU Girne Akçiçek Hastanesi Baþhekim Vekili Dr. Baysan Keleþoðlu ise Emekliler Cemiyeti'nin hastaneye yaptýðý anlamlý katkýya teþekkür ederek, derneðe çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ve... Siz uyanana kadar... KÝT lere ait oteller de, fabrikalar da ticari iþletmeler de bir bir batmýþ ve siz sokakta kalmýþtýnýz. Artýk çok geç kalmýþtýnýz... Üretimden koparýlmýþtýnýz ve kurtarýcýnýn her ay yollayacaðý memur maaþýna talim eden tüketici durumuna dönüþtürülmüþtünüz. Kurulan seçim sandýklarýný demokrasi sanarak sandýklara koþtunuz ve seçtiklerinizin ülkeyi yönettiðini zannettiniz. Seçtikleriniz, size, sürekli talimat aldýklarýný, aldýklarý talimatlarý göðüsleri kabararak yerine getirdiklerini söylemediklerinden, uzun süre fark edemediniz. Kýbrýs sorunu Ulu Önder e emanet ettiniz ve 2004 yýlýna kadar Rumlar ýn katliamlarý ný dinleyerek ömür tükettiniz yýlýnda gözünüz açýlýr gibi olduysa da kurtarýcý ya baþ kaldýracak önünde dik duracak zannettiklerinizi yönetime taþýma baþarý gösterseniz de bu sefer onlarýn ihanet ine uðradýnýz. Masal dinlemekten hiç býkmadýnýz, usanmadýnýz... Ne ambargo yakýnmalarýný, ne uzlaþmazlýk suçlamalarýný, ne dünyanýn yaptýðý haksýzlýk iddialarýný hiç ama hiç sorgulamadýnýz. Bir kere inandýrýlmýþtýnýz... Rum lar sizi katletmiþti ve katledecekti Rum lar size hak vermemiþti ve vermeyecekti Kýbrýs ýn AB üyeliði Enosis ti ve ada Yunan olacaktý Rum lar sizinle Federasyon kurmayacaktý, size azýnlýk haklarý verecekti vb. vb... Ýnandýrýldýðýnýz için de... Size, ayrýlýkcý politika gereði ambargolarýn Türk liderliði tarafýndan körüklendiðini, iki tarafýn da talepleri imkansýz olduðundan uzlaþýlamadýðýný, çözümün uluslararasý hukuk kurallarýnda olmasý gerektiðini, dünyanýn size haksýzlýk yapmayýp kendi çýkarlarý peþinde olduðunu, katliamlarý her iki tarafýn da yaptýðýný, AB üyeliðinin Enosis olmadýðýný, Federasyon un mümkün olan yegane çözüm olduðunu söyleyenlere ve yazanlara deðil, söyleyen ve yazanlarý hainlik satýlmýþlýk ve marjinallik le suçlayanlara inandýnýz. Oysa... Biraz etrafýnýza baksaydýnýz, ambargo diye yakýnanlara, KKTC mallarnýn neden Mersin den içeriye giremediðini soracaktýnýz. Kendi otellerimiz bir bir kapanýrken, nasýl olur da yabancýlar yeni yeni oteller ve casinolar inþa ediyor diye de soracaktýnýz. Kendi havayollarýmýz batarken, nasýl olur da yabancý havayollarý KKTC ye uçmak için can atýyor diye de soracaktýnýz. Kendi müteahhitlerimiz bir bir batarken, nasýl olur da yabancý müteahhitler ülkemizde durmadan ihale alýyorlar diye de soracaktýnýz. Ve... BM gözetiminde yürütülen kayýp þahýslarý bulma çalýþmalarýnda, açýlan toplu mezarlardan çýkarýlan hem Türk hem de Rum kurbanlarý gördüðünüzde, sadece Rum larýn Türk leri katletmediðini sorgulayacaktýnýz. Yayýnlanan resmi arþiv belgelerine baksaydýnýz, Kýbrýs sorununun nerden kaynaklandýðý görecek ve sorunun Kýbrýslý Türk- Rum kavgasý olmadýðýný görecek ve bunca yýl sizi aldatanlarý da sorgulayacaktýnýz. En önemlisi... Geldiðimiz noktada, Kýbrýslý Türkler neden geleceðini dýþ ülkelerde arýyor diye düþünecek ve sizi yönetenlere bu nasýl kurtarma diye soracaktýnýz. (sürecek) GÜNLÜK Ýran'ýn fetvasýndan sonra Carla Bruni'ye destek yaðýyor: "HEPÝMÝZ FAHÝÞEYÝZ, HEPÝMÝZ SAKÝNE'YÝZ" Fransa Cumhurbaþkaný'nýn eþi Carla Bruni'ye, recm cezasýna çarptýrýlan Sakine Aþtiyani'ye destek verdiði için "fahiþe" diyen Ýranlý "Kayhan" Gazetesi, bu sefer de ölüm fetvasý verdi. Kayhan Gazetesi, dünkü baþyazýsýnda þöyle yazdý: "O Ýtalyan fahiþe ölmeyi hak ediyor. Carla Bruni'nin geçmiþine bakarsanýz bu ahlaksýz kadýnýn evlilik dýþý iliþkiye giren ve kocasýný öldüren kadýna neden destek verdiðini anlarsýnýz." Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý "Bazý ülkelerin düþmanca siyaseti eleþtirilebilir ama hakaret içeren kelimeler kullanýlmamalýdýr" þeklinde açýklama yapsa da, hükümete yakýnlýðýyla bilinen "Kayhan" gazetesi dangalak yayýnlarýna devam ediyor. Kadýnlarla eþcinselleri "taþlayarak öldüren" bu kahraman rejimin bu gazeteyi susturamayacaðýna tabii ki kimse inanmýyor. Ýran gazetesinin sözleri nedeniyle Carla Bruni'ye destek yaðarken, twitter üzerinde, gazete bloglarýnda ve uluslararasý medyada yer alan mesajlarda "Hepimiz Carla'yýz. Hepimiz fahiþeyiz. Hepimiz Sakine'yiz" diyenler de var. GENÝÞ TABANLI Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! NE HALE GELDÝK "Bu memleket bu hale mi gelecekti?" dedirtecek cinsten haberler var yine... Hastanedeki ayaðý kýrýk bir hastayý tekmelemiþ sokaktan gelen bir herif... Neden? Kiraladýðý dükkanýn kirasýný ödememiþ de ondan! Bugünleri de görecektik deðil mi? ROT VAÝLER KÖPEKLERÝ Gece kulübündeki rezalete bakýn... Olay çýkaran bir müþterinin üzerine 'Rot Vailer' köpekleri saldýrtmýþlar! Bu cinsi duydunuz mu hiç? Gece kulüpleri Rot Vailer tercih ediyor! BONKÖRLÜK Kýbrýslý Türkler 6 yýlda kredi kartýyla 90 milyon Euro harcamýþlar güneyde... Rumlarýn yaptýklarý harcamalardan 51 milyon 600 bin Euro fazlaymýþ bu... Kapýlar açýldýktan sonra bizim ahali amma da nefes almýþ ha meðer... Týrnak... "Aslýnda 'Kýbrýs sorunu' deðil de Maraþ, izolasyonlar, nüfus, mal-mülk, mal tazmin komisyonu, Derinya kapýsý, Dikmen çöplüðü, barýþ suyu, doðal gaz yataklarý gibi adlarla konuya yaklaþmaya baþlarsak medenileþme konusunda hem yol alacaðýz, hem de bu küçük þeylerden güç alýp belki adýna 'sorun' dediðimiz beytambaldan kurtulabileceðiz." Mehmet HASGÜLER (Kýbrýs) "Bazý aklý çok meslektaþlarýnýzýn, büyük paralar dökerek ülkeye 'fayda' saðlayan sermaye sahipleri karþýsýnda düzdükleri methiyeler de aðzýnýza týkmaya çalýþtýðýnýz lezzet sepetlerini midenize sallandýrmanýza büyük engel teþkil eder." Ayþemden AKIN (Star) "Boþ verin Çiçek'i Böcek'i iþte... 'Ýyi polisçilik' gibi gelse de hoþ geliyor kulaða söyledikleri... 'Bir hata yapmýþsak bunu düzeltmek lazým' diyor... Hatta, valla da billa da 'entelektüel' diyor 'besleme' yerine... Ne güzel... Þimdi okþanma zamaný... Ama bu döver de sever de..." Oya GÜREL (Haberdar) "Bu adada gerçek barýþ, Rumlarýn akýllarýný baþlarýna aldýklarý, silah zoru ile geçmiþi yaþama hevesleri tükendiði ve kuzeyde de bir devlet olduðunu teslim ettikleri zaman olabilir." Osman GÜVENÝR (Vatan) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Bugünlerde gözler Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn üzerinde... Koalisyona girecek mi, girmeyecek mi? Merak edilen mesele iþte bu... Son kararý parti meclisi verecek gerçi, ancak bize göre, girmesinde hiçbir sakýnca yok... Koalisyona girerse TDP'nin yýpranacaðýný söyleyenler yanýlýyor. Daha da güçlenir, ama yýpranmaz... CTP'li kesimin Çakýcý'ya gösterdikleri tepkiden ve öfkeden bile belli bu... Girmesini istemiyorlar... Neden? TDP'yi çok düþündükleri, çok gaylesini çektikleri için mi? Eðer öyle olsaydý, Akýncý ile ittifak yapmazlar mýydý zamanýnda? Akýncý kendilerinden hiçbir þey istemediði halde, sadece dýþtan destek vadettiði halde, onu bile kabul etmediler ve gidip DP'nin, sonra da ÖRP'nin koluna girdiler. Þimdi Çakýcý'ya laf söyleyecek yüzleri mi var?

7 3 Eylül 2010 Cuma 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI MAÐUSALI TAKSÝCÝLER GREVE HAZIRLANIYOR Gazimaðusa'daki taksi birlikleri sorunlarýný dile getirerek, "genel grev" uyarýsýnda bulundu. Gazimaðusa Taksiciler Birliði ile Yeni Taksiciler Birliði Gazimaðusa'da Kýbrýs Gazetesi önünde toplanarak, sorunlarýný basýn bildirisiyle açýkladý. Gazimaðusa Yeni Taksiciler Birliði Baþkaný Mehmet Coþkun basýn bildirisinde, taksi izni olmayan servis araçlarýnýn yolcu taþýmasýný eleþtirerek, ilgili yasalarýn denetlenmediðini ileri sürdü. Çeþitli iþletmelerin servis uygulamalarýnýn iþ daralmasýna yol açtýðýný belirten Coþkun, Ýtimat ve Komtur gibi iþletmelerin güzergahlarý haricinde adresten adrese yolcu taþýmamasý gerektiðini kaydetti. Otobüs iþletmelerinin ve diðer acentelerin duraklarda bekleme ve bilet satýþýnýn yasal olmadýðýný kaydeden Coþkun, otobüs duraklarýnýn amaçlarý dýþýnda kullanýlmamasý gerektiðini vurguladý. Mevcutlarýn korunmasý ve kesinlikle yeni taksi izinleri verilmemesini isteyen Coþkun, taksi devir ücretlerinin bir kez olmak üzere düþürülmesini, taksicilerin esnaf kredisinden yararlanmasýný istediklerini ifade etti. Coþkun, ülkeye gelen turistlerle ilk olarak taksicilerin muhatap olduðuna iþaret ederek, taksicilere hizmet içi eðitim ve yabancý dil eðitimi verilmesinin yararlý olacaðýný ifade etti. Coþkun, KKTC'de yaklaþýk 700 taksici bulunduðunu, sektörden 3-4 bin kiþinin geçimini saðladýðýný Yolcu Taþýma Yasasý'nýn denetiminin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Coþkun, taksiciler olarak Ercan Havaalaný'na yurt dýþýndan gelen yolcularý karþýlamak için giden taksicilere ücretsiz park yeri talep ettiklerini de kaydetti. Coþkun, sorunlarý giderilmediði takdirde önümüzdek hafta "genel greve" gideceklerini ifade etti. Lapta Belediyesi Ay. Pantelemon Manastýrý'ný temizliyor Lapta Belediyesi, Kýbrýs'ýn kültürel mirasýný koruma prensibi çerçevesinde baþlattýðý hizmetlere, asýrlýk kiliselerin bakým temizlik ve restorasyonunu da ekledi. Çamlýbel'de b ulunan Ay Pantelemon Manastýrý'nda bu günlerde hummalý bir çalýþma var. Daha bir hafta öncesine kadar etrafýný bürüyen otlar nedeniyle ulaþýlamayan ve neredeyse görünmez olan tarihi manastýrýn çevresi pýrýl pýrýl oldu. Manastýr daha sonra Vakýflar'ýn baþlattýðý proje çerçevesinde tamir edilecek. (Harun UÇAR) HASTABAKICININ GÖREVÝ HASTAYA BAKICILIK ETMEK DEÐÝL MÝ? Annesini Maðusa Devlet Hastanesi'ne yatýran bir vatandaþýmýz orada gördüklerini ve yaþadýklarýný köþemize aktardý. Vatandaþýmýz güneydeki hastaneler ile KKTC'dekileri de kýyasladý. Þikayeti þöyle: "Ben bir hasta yakýnýyým. Þikayetim devlet hastanesinden... Baþýmdan sonuna kadar herkesten þikayetçiyim. Babam 3 hafta önce rahmetlendi. Özel hastanede... Oradaki durumdan huzursuz olduðumuz için annem akabinde rahatsýz olunca, yani iç kanama geçirince onu Maðusa Devlet Hastanesi'ne kaldýrdýk. Tek bir odaya aldýlar. Yanýna ilk önce kimseyi almýyorlardý. Bu kadýn kendini bilmiyor, þekeri var, tansiyonu var, çeþitli hastalýklardan muzdarip... Yanýna birisi giremezse, kadýn da konuþamadýðýna göre derdini nasýl anlatacak. Doktorlar nasýl tedavi uygulayacaklar? Nasýl müdahale edecekler? Bunu anlatmaya çalýþtýk Sýrasý gelince çaðýracaklarýný söylediler. Kavga dövüþ misali içeri, yani annemizin yanýna girdik. Yatýrýldýðý yatakta çarþaf yok, yastýk yok... Sonuçta annemizin yanýnda kalmaya baþladýk. Hastabakýcýlar hemþireler bizlere hiç yardýmcý olmuyorlar. Ben bir hastabakýcýnýn hemþirenin görevinin ne olduðunu bunlarý gördükten sonra merak ettim... Daha önce Rum tarafýnda da hastaneye gitmiþtik. Orada belli saatlerde hemþireler gelip bizi dýþarýya atýyor ve temizliklerini yapýyorlardý hastalarýn. Burada gidip hastabakýcý tutun diyorlar... Ýnanamadým duyduklarýma ve gördüklerime. Hastabakýcýnný görevi hastaya bakmak deðil midir? Benim anladýðým iþ yapmak istemezler... Yeni bir sektör oluþturdular. Hastaya bakan, refakat eden birileri devamlý hemþireler yanýnda dolanýyorlar ve iþ alýyorlar... Hemþire 'git hastabakýcý bul' dediðinde siz 'kimi bulayým' diye sorarsanýz hemen cebinden defterini çýkarýp bir numara veriyor. 'Bunu arayýn' diyor. Hastanýzýn yanýndasýzný ve sizin anlayamadýðýnýz bir durum oldu diyelim. Acil ziline basýyorsunuz, hemþire yarým saat sonra geliyor ve sizi hakaretliyor... Hastane birkaç yýllýk ama içerisi dökülüyor. Çeþmeler, tuvalet, lavabolar berbat. Ýðrenç durumda. Bunu görevli temizlikçilere söylemeye kalktým bana 'Beðenmezsen git baþka yere' demez mi? Hemþire yanýnda kimsesi olmayan bir yaþlý hastanýn eline bir reçete tutuþturdu ve ilaçlarýný alýp içmesini söyledi. Diðerlerine de öyle yapýyorlar. Hastanede hemþirenin görevi bu mu? Kimsesi olmadýðý için ilaçlarýný alýp getirdik. Ýlaçlarý aldýðýmýzý görevli hemþireye söyledik. Bize ne dese beðenirsiniz, 'Tamam o iki ilacý karýþtýrýp kendine içirin'... Hemþirelik, hastabakýcýlýk bu mu? Bir bizi bir de güneydeki hastaneyi deðerlendirme þansým oldu. Onlar hastanýn temizliðini de yapýyorlar, ilacýný da veriyorlar ve yüzleri de gülüyor, hastaya moral aþýlýyorlar. Burdakiler ise tam tersi, 'iþiniz ne be bu hastanede deseler' daha hafif gelebilir bize... Maðusa Hastanesi'nin durumu birkaç günlük izlenimlerimize göre böyle..." BÝZÝM DUVAR VURDU "FELEK", NE YAPSIN "KELEK" Bizim Mandra Polisin, "Aldýðýmýz istihbarata göre yarýn gelip sizi kurþunlayacaklar, dikkatli olun" diyerek kurþunlanacak olanlarý uyardýðý ama kurþunlayacak olanlara hiçbir þey yapmadýðý mandrada yaþamak, dürüst ve namuslu insanlar için tam bir cehennem azabýna dönüþmüþtür. Aðýr Ceza Mahkemesi Yargýcý Ahmet Kalkan'ýn "Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi ve karanlýk günlerin baþlangýcýnda bulunuyor" diyerek güvenlikten sorumlu makamlara yaptýðý uyarý ise daha büyük cehennem azaplarýnýn ayak sesleri olarak nitelenir.

8 8 3 Eylül 2010 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Yeni TC Büyükelçisi Türkiye'nin yeni büyükelçisi Kaya Türkmen BRT'daki bir söyleþisinde "Ülkemizin en büyük sorununun Türkiyeli- Kýbrýslý ayrýmý olduðunu, pekçok þeyi anlamadýðýný, ancak bunlarýn üzerine giderek anlamaya çalýþacaðýný, büyükelçilik önünde yapýlan eylemlerin nedenini de araþtýrýp öðreneceðini, ancak ençok anlamak istediði þeyin de Kýbrýslý Türklerin Türkiye'yi býrakýp Rumlarla yaþama isteði olduðunu" söylemiþ. Sayýn Büyükelçinin bu sözlerini duyduktan sonra, insan gayri ihtiyari güler ve þöyle düþünür. Ya yeni elçi çok saftýr, ki öyle olmadýðýný biliyoruz, veya Kýbrýslý Türklerle dalga geçiyordur. Doðrudur, bugün en büyük sorunlarýmýzdan biri Türkiyeli- Kýbrýslý ayrýmý yapýlmasýdýr. Ancak bu ayrýmý Kýbrýslýlar deðil, Sayýn elçinin temsil ettiði ülkenin sivil asker bürokratlarý ile birlikte diplomatlarý ve siyasileri yapmaktadýr. Kýbrýs'ta TC yardýmlarý ile yapýlan tüm alt yapý ihaleleri Ankara'da açýlmakta ve Kýbrýslýlarýn bu ihalelere katýlmalarý engellenmektedir. O Kýbrýslýlar ki, 1960'larýn sonundan 1980'lerin ortalarýna kadar, arap ülkelerinde yol, liman, havaalaný ve kasaba kurma ihaleleri almýþlar ve Kýbrýslý mühendis, mimar ve iþçileri ile bu ihaleleri baþarý ile sonuçlandýrmýþlardýr. Türkiyeli iþ adamlarý Kýbrýs'a milyar dolarýn üzerinde mal satarken, Kýbrýslý iþ adamlarý Mersin gümrüðünü aþamamaktadýrlar. Hatta KKTC Ekonomi Bakaný Atun, KKTC iþ adamlarýný bir kabulünde yaptýðý konuþmada "Mersin gümrüðünü omuzlamaktan omuzlarým çöktü" demiþtir. Kýbrýslý Türkler için açýklanan yüzmilyonlarca dolarlýk teþvik paketleri TC Kalkýnma Bankasý vasýtasý ile kredilendirilmektedir. KKTC DPÖ'den teþvikli Kýbrýslý Türkler her nasýlsa bu teþvik paketlerinden yararlandýrýlmýyorlar. Bunun detaylarýný TC Yardým Heyetinde görevli müsteþar Halil Ýbrahim Akçalý Beyden öðrenebilirsiniz. TED'in yöneticileri ile birlikte bir grup Kýbrýslý eðitimci de kolej açmak için arazi tahsisi yapýlmasý için müracaat etmelerine karþýn red edilmiþlerdir. Ancak TED'e arazi de tahsis edilmiþtir, kredi de verilmiþtir. Turizm alanýna yatýrým yapacak olan Kýbrýslýlara arazi tahsisi yapýlmazken, Türkiyelilere hem arazi tahsisi yapýlmakta, hem de tüm alt yapýsý kanalizasyon dahil yapýlmaktadýr. Üstüne üstlük, yatýrýmýn %100'e yakýný da kredilendirilmektedir. Sayýn Elçinin yukarýda yazýlanlarý daha iyi anlamasý için ülkücü eski bir Mücahit Komutanýn Haziran 2010 tarihinde yazdýðý "Ana" þiirinden bir mýsra yazayým. "Madde manâ karýþtý, Ana yavru ayrýþtý Üvey evlât mýyýz biz, menfaatlar kapýþtý." Büyükelçilik önünde yapýlan eylemleri de araþtýrýp öðreneceðini söyleyen Sayýn Büyükelçiye nedenlerini ben söyleyeyim. Kýbrýslý Türkleri asimile edip, kendi öz yurtlarýnda azýnlýk konumuna düþürecek sosyal, ekonomik ve politik tüm kararlar Ankara'da alýnmakta ve buradaki yerli iþbirlikçiler vasýtasý ile uygulamaya konmaktadýr. Dolayýsý ile Kýbrýslý Türklerin ilerici, çözüm ve barýþtan yana örgütleri ile aydýnlarý muhatap olarak Ankara'yý görmektedirler. Sayýn Elçinin ençok anlamak istediði þey ise "Kýbrýslý Türklerin Türkiye'yi býrakýp Rumlara yanaþma" isteði imiþ. Bunu anlamak çok kolaydýr. Bir defa Kýbrýslý Türklerin 1963 yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nden ayrýlmalarýna sebeb olan Denktaþ politikalarýnýn Kýbrýslý Türkler yeni yeni farkýna varmaktadýrlar. Denktaþ'a uyup yapýlan hatalarý þimdi telâfi etmek istemektedirler. Bu arada Kýbrýslý Türklerin kendilerini yönetme iddiasýnda olanlarýn þahsýnda Türkiye'nin sivil asker bürokratlarý ve siyasileri tarafýndan sürekli aþaðýlanmalarý ve Ankara'nýn yakýn bir gelecekte Kýbrýs'ta bir çözümü öngörmemesi de Kýbrýslý Türkleri çözüm umudu ile Rumlara yaklaþtýrmaktadýr. Bir de Sayýn Elçiye çok geçmiþi hatýrlatayým. Osmanlý Kýbrýs'ý iþgâl edince yerli Hristiyan halka aðýr vergiler koymuþtu. Bu vergilerden müslümanlar muaf tutulunca birçok hristiyan, hristiyanlýktan dönüp müslüman olmuþlardý. Bugün çoðumuz o dönmelerin torunlarýyýz. CTP tezlerini yeniledi n Erk: Tezlerin þekillendirilmesi 40 gün sürecek ve görüþ söyleme sorumluluðu hisseden herkesin katkýsýna açýk olacak... n Politik tezlerin ele alýnacaðý siyasi kurultay 17 Ekim'de, seçimlerin yapýlacaðý olaðanüstü kurultay yýl sonuna... Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler "politik tezlerini çaðdaþlaþtýrma" süreci baþlattý. Genel Sekreter Kutlay Erk'in ifadesiyle CTP, "deðiþen üretim iliþkileri, deðiþen dünya konjonktürü, Kýbrýs sorununda deðiþen olgular nedeniyle 40 yaþýn olgunluðu ile 20 yaþýn dinamizmiyle yeni I0 yýla hazýrlanýyor." Partinin, Kýbrýs ve dünya için siyasal, ekonomik ve toplumsal politikalarýný gözden geçirip politik tezlerini çaðdaþlaþtýrma süreci baþlattýðýný anlatan CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk, tezlerin 17 Ekim'de siyasi kurultayda tartýþýlacaðýný, seçimlerin yapýlacaðý olaðanüstü kurultayýn da yýl sonuna doðru toplanacaðýný söyledi. Erk, CTP Genel Merkezi'nde partinin "40. Yýl Politik Tezleri"nin tanýtýldýðý bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda Erk'e, Örgütlenme Sekreteri Eþref Vaiz ve Eðitim Sekreteri Mehmet Çaðlar eþlik etti. Erk, partinin 40'ýncý yýlýna girmekte olduðunu kaydederek, genel politikada ve Kýbrýs Türkü'nün politik iklim ve ortamýnda 40 yýlýn azýmsanacak bir süreç olmadýðýný ifade etti. Erk, "40 yýllýk CTP"yi þöyle tanýmladý: "Devrimci, ilerici, sosyalist, politikalarýnda kararlý, tutarlý ve üretken; Gerek av, gerekse her yýl ilan edilen ava açýk ve kapalý alanlar tartýþma konusu olurken, bu kez Gönyeli çemberi civarýna yerleþtirilen bir "yasak" levhasý görenleri gülümsetiyor. Çember ve çevresi daha önce av bölgesi miydi deðil miydi bilinmez ama öyle görülüyor ki artýk deðil. Buraya yerleþtirilen "Avlanmaya yasak bölge" levhasý nedeniyle avcýlarýn artýk kendilerine baþka "bereketli" av bölgeleri bulmalarý gerekiyor... (Harun UÇAR) örgütleri ve üyeleri ile dinamik ve disiplinli, kendini geliþtiren ve kendi ile yarýþ halinde olan; rekabet üstü deðerlere sahip; parti tarihi onurlu, direngen, mücadeleci, demokratik; siyasal mücadelesinde Kýbrýs ve Kýbrýslý Türkler için, genelde ise dünya ve tüm dünya halklarý için en iyiye ulaþmak isteyen, bu coðrafyayý ve bu coðrafyada yaþayan insanlarý seven, onlarý politikasýnýn öznesi bilen ve onlar için politika yapan; tüm insanlarýn ve halklarýn eþitliðine ve kardeþliðine inanan; Kýbrýslý Türklere karþý sorumluluðu olan; Kýbrýs'ta barýþ içinde sürdürülebilir yaþam hazýrlamak isteyen, emeði en yüce deðer olarak tanýmlayan, dolayýsýyla, kendini sürekli yenileyen ve güncelleþtiren ve çaðdaþlaþtýran, halký duyan, anlayan ve onun özlemlerine hassas " Partinin, "Yeþil Kitap" ve "Varoluþ Tezleri" ile açýkladýðý politikalarýnýn üzerinden uzun bir zaman geçtiðini, sosyoekonomik ve sosyo-politik yapýda birçok deðiþiklikler ve geliþmeler olduðunu ifade eden Erk, partinin bu süreçte hem Sosyalist Enternasyonal, hem de PES (Party of European Socialist) üyesi olduðunu ve onlarýn deðerlerini ve programlarýný içselleþtirdiðini kaydetti. Gönyeli Çemberi ava kapandý! Kalem Yalçýn Okut TARÝH KONUÞUYOR Bu köþeyi izleyen okurlar bilirler; çok olduklarýný sanmýyorum, ama her kaç kiþi iseler de bilirler. Bu köþede birçok kez Türk Liderliði nin yalanlarý deþifre edildi. Örneðin, Türk Liderliði nin: Rumlar bizi silah zoruyla Cumhuriyetten attý iddiasýnýn koskoca bir kuyruklu yalan olduðu bu köþede çek kez yazýldý. Sorunun, Ýsmet Ýnönü Paþa nýn deyimiyle, Bir sokak kavgasý nýn büyütülerek ve vesile edilerek Cumhuriyet in terk edilmesiyle baþladýðý da çok yazýldý. Ve, Cumhuriyet in bir tarafý olan Türk tarafýnýn Cumhuriyeti terk etmesi üzerine; artýk, Cumhuriyet in meþru organlarýnýn deðil, ikisi de CÝA tarafýndan beslenen gayrimeþru yeraltý örgütlerinin silah zoruyla ve cinayetlerle insiyatifi ele aldýðý da çok yazýldý Ýþte o günleri bire bir yaþayan Arif Hoca nýn yazdýklarý: Mesele, diyor Hoca, Türkiye nin anlaþmalara uymamasýndan, ve bize karþý uyguladýðý imha politikasýndan kaynaklanan bir meseledir. Ve Kýbrýs Cumhuriyeti nden kaçmaktan Devam ediyor Hoca ve soruyor: [Meseleyi] kim baþlattý denirsa, TMT nin, diðer bölgelere haber vermeden Lefkoþa da bazý gruplarýn ellerine neden silah verip karþý tarafý taciz ettirdiðine bakmak lazým. Teþekkürler Hoca Bu Kalem in yýllardýr deþifre etmeye çalýþtýðý, Kahpe Rumlar bizi silah zoruyla Cumhuriyet ten attý YALAN ýna son noktayý koydun Türk Liderliðinin o YALAN ýný sadece Arif Hoca nýn bu tanýklýðý deðildir ortaya koyan Tezimizi kanýtlayan baþka somut deliller de var. Örneðin, dönemin Türkiye Baþbakaný Ýsmet Paþa nýn, Cumhuriyetteki görevlerinize geri dönün diyen mektubuna, adeta rest çekercesine þu cevabý veriyordu Türk Liderliði cevabi mektubunda: Pervasýzca mücadeleye atýlan mücahitlerimiz, hiçbir zaman geri dönmeyeceðine iman ederek açýkça ve icabýnda Rum cani ve idarecilerine meydan okuyarak kendilerini emellerine vakfetmiþlerdir. Denktaþ ýn kaleminden çýkan bu satýrlardaki ayrýlýkçý, Taksimci zihniyet çok net deðil mi?.. Zaten Denktaþ, o günlerde Ýsmet Ýnönü Paþa nýn mektubu için þöyle demiþti: Ýnönü görüþ ve telkinlerinde haklýdýr; fakat Kýbrýs taki durumu bilmemektedir.!!!... Ýnönü Paþa nire, Denktaþ nire Fakat Ýnönü bilmiyor, Denktaþ biliyor!!!... Mektup -ve rest çekme- devam ediyor: artýk geri Makarios hükümeti ile sözde geçici bir süre için iþbirliði yapmamýz gerekiyor diyecek hiçbir ferdin Kýbrýs ta mevcut olmadýðýný belirtmek isteriz. Vay, vay, vay! Ya bizimle olacaksýn, bizimle ayný düþüneceksin; ya da yokolacaksýn! Ýþte faþizm Onlarýn, Kýbrýs Cumhuriyeti nde barýþ içinde birlikte yaþamak isteyenlerin önde gelenleri en vahþi yöntemlerle zaten katledilmiþ ve toplum kapkara bir faþist zulüm altýna alýnmýþtý. Katledil(e)meyenler de hain ilan edilip öldürülecekler listesine konmuþtu Deðil mi?.. Mektup devam ediyor ve asýl can alýcý noktada Türk Liderliði nin ayrýlýkçý, Taksimci tavrý kendini ele veriyor:.. Diðer taraftan Þimdiye kadar bizi öldürenler ve malýmýzý yaðma edenler ile bir arada yaþayamayýz tezini savunduðumuz (altýný ben çizdim) malumunuzdur. Rumlarla gene bir arada ve hatta bir dam altýnda beraberce yaþamaða ve hatta iþbirliði yapmaya baþladýðýmýz an (yine altýný ben çiziyorum) tezimizi temelinden yýkmýþ olacaðýmýz kanaatindeyiz. (R.R. Denktaþ, Ýlk Altý Ay Yorum Yayýncýlýk, Lefkoþa, 2002, s ) Mektupta daha birçok itiraf var, Taksimci TMT ve arkasýndaki Özel Harp Dairesi nin -ve de onun da arkasýndaki CIA nýn- marifetlerini deþifre eden; ve Kýbrýs Cumhuriyeti nin baltalanmasý ve yýkýlmasý gayretlerini açýða vuran Fakat, yerimiz dar. Ancak þunu da belirtmeden bitirmek istemiyorum: Türk Liderliði (Denktaþ-Küçük-Bayraktarlýk) Ýnönü den kendilerine siyasi sýðýnma hakký verilmesini ve türkiye de uygun bir bölgeye iskan edilmelerini de istemiþlerdi; sýrf Kýbrýs Cumhuriyeti nde Rumlarla birlikte yaþamamak için O ne baðnaz gericilik, o ne koyu ýrkçýlýktý(r) Yarab!... Tabii, çok açýk ki, faþist EOKA cýlar ne kadar Türk öldürürlerseydi, ne kadar Türk malý yakar ve yaðmalarlarsaydý, Taksimciler okadar çok seviniyordu; okadar çok iþlerine geliyordu Yýllarca halktan gizlenen o ünlü ve mahut Mektup un o bölümlerini de baþka bir yazýda aktaracaðým...

9 3 Eylül 2010 Cuma Tünel ALINTI NE EVET, NE HAYIR Bugün oylayacaðýmýz deðiþiklikler gelecekte güç dengeleri deðiþtiðinde tekrar deðiþmeye aday olacaklar. Bu boþa kürek çekmek deðil de nedir? Her yapýlan deðiþiklik her iktidar deðiþikliðinde yeniden deðiþtirilecekse ne gerek var deðiþiklik yapmaya. Yeni çatýþmalar yaratacak deðiþiklikler için oylama yapmanýn ne anlamý var? Anayasa deðiþim oylamasý Türkiye'yi kamplara bölecek ideolojik bir oylamadýr. Eðer farklýlýklarýmýzla birlikte bir arada yaþamayý beceremeyeceksek tartýþmaya gerek yok. Türkiye'yi paylaþalým gitsin, daha iyi. Herkesin kendine göre bir mahkemesi, anayasasý, eðitim, saðlýk, ekonomik sistemi olur. Kavga da olmaz gürültü de. Ozanser UÐURLU (Radikal 2) DÝPNOT Hristofyas- Eroðlu yemeðini izlemeye giden gazetecilere üzüm, sandüviç ve tatlý ikram edildi... ÝMSAKÝYE ARÞÝV Tarih 27 TEMMUZ, 2009 Nüfus çoðunluðu Türkiyelilerde... Para birimi Türk Lirasý... Politikalarý çizen Ankara... Kilit mevkilerde kimler var? Türkiye'den atananlar... Bütçe TC yardým Heyeti'nin kontrolünde... Gözden kaçmayanlar... CTP ÝLE UBP NEDEN BÝRLEÞMÝYOR? Hükümet kurma çalýþmalarý bütün hýzýyla sürüyor. Oysa, ülkenin gerçek gündemi "hükümet"in kurulmasý veya kimin kiminle hükümet kuracaðý deðildir. KKTC meclisinin zaten yan gelip yatma yeri olduðu çoktan kanýtlanmýþtýr. "Afrika"nýn son 1 aydýr yaptýðý yayýnlar KKTC'deki "düzen"in hangi "karanlýk ve kirli" iliþkiler üzerine kurulduðunu açýk seçik ortaya koyarken, Ýrsen bey'in kara kara düþünmesine gerek yok. En doðrusu UBP ile CTP'nin birleþmesidir. "Tencere" bir yerde "kapak" baþka yerde durmaz, herþey yerli yerine oturur hiç olmazsa. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs Türkü'nün baðrýndan çýkan ilk parti olan CTP, 40 yýl ciddi uðraþlar ortaya koydu ve en fazla özeleþtiri yapan parti oldu." Eþref VAÝZ (CTP Örgütlenme Sekreteri) Aklýnýzda bulunsun Sigaranýn 'stresi giderdiði' yalanmýþ Sigaranýn ''stresten içiyorum'' diyenlere de çare olmadýðý belirlendi. Kanada'nýn Toronto ve Montreal üniversitelerinden bilim adamlarýnýn yaþ grubu gençler üzerinde gerçekleþtirdikleri araþtýrma sonucuna göre sigara, gençlerde stresi kesmediði gibi artmasýna da neden oluyor. Araþtýrma ekibi baþkaný, çalýþmanýn 662 genç ile yapýldýðýný söyledi. Çalýþmada, ''sigara içersen sakinleþirsin'' teorisini esas aldýklarýný kaydeden baþkan, ''Sigaranýn, zihnindeki sorunlarla boðuþan gençlerin ruh halinde sakinleþmenin aksine, onlarý daha da stresli hale getirdiðini saptadýk. Buna nikotin kaynaklý baðýmlýlýðýn, vücudun kontrol mekanizmasý üzerindeki olumsuz etkisi neden oluyor. Artýk eminiz ki uzun süre nikotine maruz kalanlar, daha fazla depresyon ve stres yaþýyorlar'' dedi. Bugünkü iftar Yarýnki imsak Namaz Vakitleri Sabah Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Ben Fox "newstatesman"de yazdý: 'Skandal yorgunu Berlusconi hâlâ ehven-i þer' Britanya'daki siyasi gündem, Ýþçi Partisi'ndeki lider seçimine kilitlenmiþken, Avrupa'daki komþularýmýzda neler olup bittiðini unutuyoruz. Oysai Ýtalya'daki siyasi karýþýklýk Britanya solu için ilgi çekici olmalýydý, zira eski baþbakan Blair'in sýký ahbabý olan skandal yorgunu Ýtalya Baþbakaný Berlusconi'nin kariyerine son noktayý koyabilecek bir durum söz konusu. Berlusconi sonbaharda erken seçime gitmek zorunda kalabilir. Karþýsýnda Gianfranco Fini gibi güçlü bir rakip var. Berlusconi de Blair gibi 'Teflon' lakabýný hak eden bir lider, zira birçok skandala raðmen iktidarýný koruyabildi. Ýtalyan solu Berlusconi'yi yerin dibine batýrýyor. Fakat Berlusconi ayakta kalmak konusunda tam bir usta. Yolsuzluklar ve seks skandallarý baþka bir siyasetçinin kariyerini çoktan bitirirdi. Fakat Berlusconi hâlâ baþbakan. Berlusconi hükümeti, yolsuzluða batmýþ sað ile aþýrý saðýn karýþýmý. Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... "DERÝN" ELEMANLARIN GÜVENLÝ SIÐINAÐI Geçtiðimiz senelerde, "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým'ýn KKTC'de yaþadýðý ve TC istihbarat birimleri tarafýndan bilindiði halde buna göz yumulduðu iddia edilmiþti. Mahmut Yýldýrým, güneydoðuda operasyonlar düzenleyen JÝTEM'in elemanlarýndan biriydi. JÝTEM daðýtýldýktan sonra, Mahmut Yýldýrým'ýn KKTC'ye geldiði söyleniyordu. Yýllar önce Abdullah Çatlý'nýn da KKTC'de saklandýðý gündeme gelmiþti. KKTC herhalde, Türkiye "derin devleti"nin "derin" elemanlarýna "sýðýnak" olsun diye kurulmuþtu. Ýtalyan saðýnýn liderliði için sürdürülen mücadelede, inanýlmaz ama, Berlusconi ehveni þer konumunda. 1983'te milletvekili seçilen Gianfranco Fini iflah olmaz bir faþist, sýký bir Mussolini hayranýydý. 1990'larýn baþýnda kendisini 'post-faþist' olarak tanýmlýyor ve þöyle diyordu: -Yaklaþýk yarým asýr sonra faþizm hayatta. Mussolini 20'nci asrýn en büyük Ýtalyan devlet adamýdýr. Faþizm dürüstlük, doðruluk ve iyi yönetimden oluþan bir geleneðe sahip. Fini, Britanya'daki Muhafazakâr Parti'nin aþýrý sað kanadýyla da iliþkiler geliþtirdi. Fini, kendisine saðlam bir yer edinmek isteyen muhteris bir adam. 2008'de partisini Berlusconi'ninkiyle birleþtirdi ve Özgürlük Halk partisini oluþturdu. (Fini'nin sicili göz önüne alýndýðýnda pek uygun bir parti ismi olduðu söylenemez.) Fini Ýtalyan siyasetinde tartýþmasýz en tehlikeli isim. 2008'den bu yana, Parlamento Baþkaný. Þu an, seks ve yolsuzluk skandallarýnýn, ayrýca halkýn hiç hazzetmediði tasarruf tedbirleriyle dolu bütçenin ardýndan Berlusconi'nin zayýf olduðunu gördüðü için pusuya yatmýþ bekliyor. Berlusconi'nin diðer koalisyon ortaklarýný da görmezden gelmeyelim. Padania bölgesinin özerkliðini savunmak için kurulan, fakat aslýnda ýrkçý ve göçmen karþýtý bir parti olan Kuzey Ligi bunlardan biri. Avrupa Parlamentosu'nda Kuzey Ligi'ne mensup dokuz vekil, Britanya Baðýmsýzlýk Partisi'yle yan yana oturuyor. Berlusconi gibi bir adamýn hapiste olmamasýný ve Fini gibileriyle Kuzey Ligi vekillerinin parlamentoya seçilmesini þaþýrtýcý bulabiliriz. Fakat esas þaþýrtýcý olan Ýtalyan solunun inandýrýcýlýktan uzak olmasý. Sol, karþýsýnda ortasýndan bölünmüþ, skandal yorgunu, sevilmeyen bir hükümet bulunmasýna raðmen, hâlâ Berlusconi'nin gerisinde. Berlusconi, sonbaharda erken seçime gitmek zorunda kalýrsa, muhtemelen yine ehveni þer olacak, yine iktidarda kalacak. (Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para Ýþleri komitesi baþkan yardýmcýsý, 29 Aðustos 2010)

10 10 3 Eylül 2010 Cuma DÜNYADAN... DÜNYADAN... RUMLAR AZÝZ MAMAS'TA AYÝN YAPTI Hýristiyan Ortodoks Rum halký için kutsal ibadet yerlerinden biri olan Güzelyurt'taki Aziz Mamas Kilisesi'nde, kilisenin ismini aldýðý azizin isim günü olmasý nedeniyle önceki gün ve dün ayin gerçekleþtirildi. Dün akþam baþlayan ve dün de tekrarlanan ayini sözde "Omorfo Metropoliti" Neofitos yönetti. Sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýndan sonra 6. kez düzenlenen ayinde geleneksel olarak mumlar yakýldý, ikonlar öpüldü, ilahi ve dualar okundu, halka açýk bölümü sözde "Omorfo Metropoliti" Neofitos'un konuþmasýnýn ardýndan geleneksel þarap ve ekmek daðýtýmýyla sona erdi. Polis, kilise etrafýnda güvenliði saðlamak amacýyla geniþ tedbirler aldý. Ayin süresince tepki almamak için çan çalýnmadý, ses düzeni Rumca sözler ve ilahiler dýþarýdan duyulmayacak þekilde kuruldu. Ayinin dünkü bölümüne ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi Frank Urbancic ve bazý Rum siyasi parti temsilcileri de katýldý. Metropolit Neofitos, yaptýðý konuþmanýn ardýndan Frank Urbancic'e Aziz Mamas Kilisesi üzerine bir kitap sundu. Ayinin önceki günkü bölümü 19:00 ile 22:00 saatleri arasýnda yer aldý. Dün ise halka açýk olan bölümü :00 arasý yapýldý. Ayin saat 17:00 ile 18:00 saatleri arasýnda papazlarýn katýlýmýyla yer alan etkinlikle tamamlandý. UBP'LÝ KADINLAR ÝFTAR YEMEÐÝ DÜZENLEDÝ Ulusal Birlik Partisi Gazimaðusa Ýlçesi Kadýn Kollarý Salamis Bay Conti Hotel'de iftar yemeði düzenledi. Ýftar yemeðinde UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in eþi Sonay Bozer, Lefkoþa Milletvekili Þerife Ünverdi ve Lefkoþa Kadýn Kollarý Baþkaný Süreyya Gürses de hazýr bulundu. UBP'den verilen bilgiye göre, Ýftar yemeðinde konuþan Gazimaðusa Kadýn Kollarý Baþkaný Resmiye Canaltay, kadýnlara önemli görevlerin düþtüðünü, bu görevlerin baþýnda birlik ve beraberliðin geldiðini belirterek, "Toplumlarý en iyiye götüren maneviyatlardýr. Maneviyatýmýza sahip çýkmalýyýz. Bu manevi deðerlerimizle büyüteceðimiz çocuklarýmýz ve toplumumuza sahip çýkarak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlarý olarak Anavatanýmýz Türkiye ile yolumuza emin adýmlarla yürümeliyiz" dedi. Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu'nun Kýbrýs'taki anlaþmanýn altýna atacaðý imzanýn vereceði gururu taþýdýklarýný ifade eden Canaltay, "UBP hükümeti ile ve bu gururla Cumhurbaþkanýmýzla birlikte ambargolarý da birlikte yýkacaðýz" þeklinde konuþtu... Büyümüþ ama küçülememiþ! Nadir görülen bir hastalýk sebebiyle aþýrý geliþtiði düþünülen Silva'nýn hastalýðý ailesinin maddi yetersizlikleri sebebiyle tam olarak teþhis edilemiyor. Amazon'da, Para'da yaþayan Silva, 2.06 metre olan boyu yüzünden birçok sýkýntýyý bir arada yaþýyor. Okul otobüsünde oturamadýðýný bu yüzden okula bile gidemediðini söyleyen Silvia, "Evin içinde olduðumda da çok zor. Bir anlýk dikkatsizlikte bile kafamý tavana vurabiliyorum" diyor. Silva, kardeþleri, annesi Ana Maria Silva ve üvey babasý Luiz Jorge ile küçük bir evde yaþýyor. Annesi, "Büyümesinin durmasýný istiyorum. Diðer kýzlar gibi olmasýný istiyorum. Çünkü biliyorum ki kendisini garip hissediyor ve onlar gibi olmak istiyor." Silva'nýn týbbi durumunu inceleyen bir uzman, aþýrý büyümesinin kýzýn saðlýðýný da ciddi olarak tehdit ettiðini söylüyor. Yaþýtlarýndna üç kat hýzlý büyüyen Elisany Silva, manken olmak istediðini söylüyor. Kimi internet siteleri küçük kýzýn bu hayaline ulaþmak üzere olduðunu yazýyor ve Brezilya'da "gelin" kýyafetiyle podyuma çýkacaðýný bildiriyorlar. Komþusunun karýsý için 2 bin km aþtý Tayvan'da 60 yaþýnda bir adam, kanser hastasý komþusunun zihinsel engelli karýsýný aramak için 2 bin kilometre yol katetti. Þinhua ajansýnýn China Daily gazetesine dayandýrdýðý haberde, Ýlan kentinde yaþayan Çan Þun Hing'in karýsýnýn 5 haziranda yürüyüþ yapmak üzere evinden ayrýldýðý ve kendisinden bir daha haber alýnamadýðý belirtildi. Vong Kin-kwok adlý komþularý da, kanser hastalýðýnýn son evresinde olan Çan'ýn eþini bisikletiyle bütün ülkede arayarak zihinsel engelli kadýnýn posterlerini daðýtýyor. Dinamitli doðum günü sürprizi Ýngiltere'de yaþayan bir çiftçiye yakýnlarý tarafýndan ilginç bir doðum günü kutlamasý hazýrlandý. 60 yaþýna giren Harry isimli Ýngiliz çiftçi, doðum gününde unutulmaz bir sürpriz ile karþý karþýya kaldý. Üzerlerinde adýnýn baþ harflerinin ve yaþýnýn yazdýðý, içine dinamit yerleþtirilmiþ 6 saman balyasýný Harry'nin evinin önündeki araziye getiren yakýnlarý, daha sonra bu balyalarý teker teker patlattýlar. Saman balyalarý, patlama sýrasýnda etrafa uçuþurken, arazinin üzerini duman kapladý. Çiftçi Harry'nin ilginç doðum günü kutlamasý, yakýnlarý tarafýndan kamerayla görüntüledi. Fuhuþa özel seks kabini Ýsviçre'de arabayla içine girilebilen 'seks kutularý' inþa edilecek. Zürih polis þefi Daniel Leupi, halihazýrda Almanya'nýn Essen ve Köln gibi þehirlerinde kullanýlan ve fahiþelerin daha 'gözden uzak' bir þekilde çalýþmalarýný saðlayan 'seks kutularý' önerisinde bulundu. Basit metal çitlerden yapýlan ve üzerleri kapalý olmdýðý için aslýnda tam olarak kutu da denemeyecek bölmeler, müþterilerin araçlarýyla içine girebileceði geniþlikte. Bölgede oturan biri, "Güpegündüz her türlü þeyi yapýyorlar ve bunun sürekli gözümüzün önünde olmasýndan býktýk usandýk" derken, polis sözcüsü Reto Casanova, "Fuhuþtan kurtulamýyoruz, o zaman onu nasýl kontrol edebileceðimizi öðrenmek zorundayýz" diye konuþtu.

11 3 Eylül 2010 Cuma GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS DÜNYADAN... DÜNYADAN... "NÝKÝFOROS TATBÝKATININ ÝPTAL EDÝLMESÝ KORKUSU" Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) kurmaylarýnýn, "Nikiforos" tatbikatýnýn iptal edilmesine iliþkin "korkulara" karþýn, tatbikat hazýrlýklarýný normal þekilde yapmayý sürdürdükleri belirtildi. Simerini gazetesi; "Nikiforos" Tatbikatýnýn Ýptal Edilmesine Ýliþkin Korkular" baþlýklý haberinde, aldýðý bilgilere dayanarak RMMO kurmaylarýnýn, hangisinin tam olarak hayata geçirileceði sonucuna varmaksýzýn tatbikat senaryolarýnýn tümü üzerinde çalýþtýðýný yazdý. DÜNYA BARIÞ GÜNÜNDE YAPILAN ÝKÝ TOPLUMLU ETKÝNLÝK Rumca gazeteler 1 Eylül Dünya Barýþ Günü dolayýsýyla dün DEV-ÝÞ, PEO ve iki toplumlu "Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifinin" Ledra Palace civarýndaki Taksim Sahasý'nda ortaklaþa düzenledikleri iki toplumlu etkinliðe yer verdiler. Haberi "Barýþ Buluþmasý - Kýbrýslý Türk ve Rum Çalýþanlar Çözüm ve Yeniden Birleþme Ýçin Þarký Söyledi" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde binlerce Kýbrýslý Türk ve Rum'un dünkü etkinlikte "Kýbrýslýlarýn; ortak vataný yabancý ordulardan kurtaracak iki toplumlu, iki kesimli bir çözüme ihtiyaçlarýnýn olduðu ve bunu istedikleri" mesajý gönderdiklerini yazdý. Gazete PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ve iki toplumlu "Birleþik Kýbrýs Ýnisiyatifi" adýna KTÖS Genel Sekreteri Þenel Elcil'in yaptýklarý konuþmalara yer verdi. CAMÝÝ KEBÝR DEVLET ÝÇÝNDE DEVLET Limasol'daki Camii Kebir'i idare eden kiþilerin, caminin ön alanýndaki inþaat çalýþmalarýna iliþkin kararý ihlal ettiði savunuldu. Politis gazetesi, "Camii Kebir Devlet Ýçinde Devlet" baþlýklý haberinde, Camii Kebir'in ön bahçesine inþa edilen hijyen alanlarýn duvarlarýna seramik kaplandýðýný ayrýca yapýlanlarýn çevreden anlaþýlmamasý için bir metrelik ek duvarýn kaldýrýldýðýný ileri sürdü. Çalýþmalarýn, geçtiðimiz hafta sonundan itibaren, bölge sakinlerinin fark etmesi ve ilgili makamlarý çaðýrana deðin gizlilikle yürütüldüðünü savunan gazete, Rum Eski Eserler Dairesi ile Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði Dairesi yetkililerinin Camii Kebir'e giderek çalýþmalarýn derhal durdurulmasý emrini verdiklerini belirtti. Habere göre, Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði, Limasol Belediyesi, Limasol Kaymakamlýðý ve Þehircilik Dairesi arasýnda yapýlan toplantýda tüm görünmekte olan (aþikar) yasa dýþý çalýþmalarýn durdurulmasý yönünde karar alýndý. Kýbrýslý Türkler Rum tarafýnda 6 yýlda kredi kartýyla yaklaþýk 90 milyon Euro harcama yapmýþ Kýbrýslý Türkler'in, sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýnýn ardýndan, 1 Temmuz 2004'den 31 Temmuz 2010'a kadarki 6 yýllýk sürede Rum tarafýnda kredi kartýyla yaklaþýk 90 milyon Euro harcama yaptýklarý savunuldu. Alithia gazetesi; "Kýbrýslý Türkler Ýyi Müþteri - Son 6 Yýlda Kýbrýslý Türkler Özgür Bölgelere 90 Milyon Euro Býraktý" baþlýklarýyla yansýttýðý haberinde, "JCC Payments" þirketinin ekonomi dergisi "In Bussiness News" adýna yaptýðý araþtýrmada, sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýnýn ardýndan ilk verilerin tutulduðu 1 Temmuz 2004'den 31 Temmuz 2010'a kadar Kýbrýslý Türklerin Rum tarafýnda kredi kartýyla 89 milyon 160 bin Euro harcama yaptýklarýný iddia etti. Rumlar'ýn ayný dönemde KKTC'den kredi kartýyla "37 milyon 580 bin Euro" harcama yaptýklarýný öne süren gazete, Kýbrýslý Türkler'in; Rumlar'ýn KKTC'de yaptýklarý harcamalara göre "51 milyon 600 bin Euro" yani yüzde 137,2 daha fazla harcama yaptýklarýný savundu. Ekonomist Marios Mavridis'in Kýbrýslý Türkler'in Rum tarafýnda KKTC'ye göre daha iyi ve ucuz hizmetler aldýðýný ileri sürdü. Kýbrýslý Türkler'in, daha çok süpermarketler ve ev eþyasý satan maðazalarda harcama yaptýklarýný öne süren Mavridis, Rum tarafýndaki üniversitelerde okuyan ya da özel hastaneleri kullanan Kýbrýslý Türkler'in sayýlarýnýn da az olmadýðýný iddia etti. Mavridis, Rumlar'ýn ise KKTC'den daha çok giyim eþyasý satan maðazalar, kumarhaneler ve "kabarelerde" kredi kartýyla harcama yaptýklarýný, öte yandan Rumlar'ýn "anlaþýlýr sebeplerden dolayý " Kýbrýslý Türkler'in aksine kredi kartýyla deðil de nakit olarak harcama yapmayý tercih ettiklerini ileri sürdü. Rumlarýn ayný dönem içerisinde Türkiye'de yaptýklarý harcamalarýn KKTC'de yaptýklarý harcamalara oranla çok düþük olduðuna dikkat çeken gazete, Rumlar'ýn Türkiye'de kredi kartýyla 11 milyon 180 bin Euro harcama yaptýklarýný savundu. Gazete, 2008 yýlýnýn ise Rumlar'ýn KKTC'de, Kýbrýslý Türkler'in de Rum tarafýnda en çok harcama yaptýklarý yýl olduðunu yazdý. Gazete öte yandan, yýllarý arasýnda Kýbrýslý Türkler'in Güney Kýbrýs'taki hastanelerde "bedava" olarak aldýklarý hizmetin bedelinin 32 milyon Euro olduðunu iddia etti. Öte yandan Simerini gazetesi, 1 Temmuz 2004'ten 31 Temmuz 2010'a kadar kredi kartýyla yapýlan harcamalarý þu þekilde verdi. "Kýbrýslý Türkler'in Rum tarafýnda kredi kartýyla yaptýklarý harcamalar: 2004 yýlý (1 Temmuz 2004'ten itibaren); 75 bin 147 çekimle 2 milyon 343 bin 662 KL2005 yýlý; 173 bin 455 çekimle 5 milyon 935 bin 613 KL2006 yýlý; 194 bin 254 çekimle 7 milyon 37 bin 385 KL2007 yýlý; 258 bin 80 çekimle 9 milyon 283 bin 296 KL2008 yýlý; 336 bin 283 çekimle 19 milyon 921 bin 972 Euro2009 yýlý; 293 bin 232 çekimle 17 milyon 350 bin 593 Euro2010 yýlý (31 Temmuz 2010'a kadar); 162 bin 701 çekimle 9 milyon 823 bin 444 Euro Rumlar'ýn KKTC'de kredi kartýyla yaptýklarý harcamalar:2004 yýlý (1 Temmuz 2004'ten itibaren); 11 bin 626 çekimle 1 milyon 288 bin 349 KL2005 yýlý; 26 bin 833 çekimle 2 milyon 918 bin 472 KL2006 yýlý; 24 bin 275 çekimle 3 milyon 394 bin 427 KL2007 yýlý; 25 bin 459 çekimle 3 milyon 754 bin 127 KL2008 yýlý; 27 bin 666 çekimle 7 milyon 366 bin 828 Euro2009 yýlý; 29 bin 925 çekimle 6 milyon 823 bin 609 Euro2010 yýlý (31 Temmuz 2010'a kadar); 19 bin 824 çekimle 4 milyon 15 bin 570 Euro Rumlar'ýn Türkiye'de kredi kartýyla yaptýklarý harcamalar:2004 yýlý (1 Temmuz 2004'ten itibaren); 3 bin 335 çekimle 479 bin 878 KL2005 yýlý; 7 bin 197 çekimle 882 bin 65 KL2006 yýlý; 5 bin 366 çekimle, 752 bin 971 KL2007 yýlý; 6 bin 537 çekimle 1 milyon 12 bin 734 KL2008 yýlý; 8 bin 813 çekimle, 2 milyon 245 bin 726 Euro2009 yýlý; 10 bin 818 çekimle, 2 milyon 325 bin 276 Euro2010 yýlý (31 Temmuz 2010'a kadar); 8 bin 539 çekimle 1 milyon 931 bin 515 Euro". KARPAZ'DAKÝ KÝLÝSELER TAHRÝP EDÝLÝYOR... Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Rum milletvekillerinin gerçekleþtirdikleri temaslarda; "Kuzey Kýbrýs'taki kültürel mirasýn korunmasýný ve Türk makamlarýnýn dini yerlere müdahalede bulunmasýnýn önüne geçilmesini istedikleri" ifade edildi. Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde, AKEL'in AP'deki milletvekillerinden Takis Hacýgeorgiyu'nun AB'nin Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Fule'ye; "böyle bir olasýlýðýn önlenmesine yönelik gerekli faaliyetlerde bulunulmasý talebiyle, Dipkarpaz'daki Aya Triada Kilisesi'nin yýkýlmasý (iddialarýna) dair endiþeleri aktardýðýný" yazdý. Gazete, Fule'nin Hacýgeorgiyu'ya "tarihi kilisenin ne kapanmasýnýn ne de Cami'ye çevrilmesinin söz konusu olduðunu söyleyerek; kilisenin kültürel ve dini anýt olarak korunacaðýný teyit ettiðini" aktardý. Bu arada gazete, DÝKO'nun AP'deki milletvekillerinden Antigoni Papadopulu'nun ise, Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barosso'ya gönderdiði bir mektupla Dipkarpaz bölgesinde bulunan ve "arkeolojik alan olan Ayfilon'a yönelik müdahalelerin engellenmesini istediðini" belirtti. Mantý gibi bira ABD'nin Teksas eyaletinde Mark Zable adlý bir þef dünyada bir ilk olduðunu söylediði kuru birayý buldu. Çörek þeklinde tuzlu bir hamurun içine koyulan bira 20 saniyeliðine 375 derecede kýzartýlýyor. Daha sonra ýsýrýldýðýnda içindeki sýcak bira hamura karýþýyor. Karýþýma herhangi özel bir madde atýp atmadýðýný açýklamayan Zable, bu metodu geliþtirmenin 3 yýlýný aldýðýný söyledi. Zable'ýn kýzarmýþ kuru birasý bu ayýn sonunda Teksas Eyalet fuarýnda 5 tanesi 5 dolardan satýþa çýkacak. Kýz çocuklarý çýtayý yükseltiyor Ýngiltere'deki Kent Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmaya göre, kýz çocuklarý kendilerinden beklenenleri erkeklere göre daha erken yaþta fark ediyor. Yaþlarý 4-10 arasýnda deðiþen 238 çocukla yapýlan araþtýrmaya göre, kýz çocuklarý erkeklerden daha baþarýlý ve çalýþkan olduklarý intibasýný býraktýklarýný 4 yaþýndayken fark ediyor. Erkek çocuklarý ise kýzlarýn okulda kendilerinden daha iyi performans gösterdiði düþüncesini ancak 7-8 yaþlarýndayken fark edebiliyor. Bu yüzden öðretmenle anaokulu ve ilkokulda kýz çocuklarýný daha çok zorlarken, erkek çocuklardan beklentilerini daha düþük tutuyorlar. Ýnsanoðlu çocuk beyniyle besleniyormuþ! Yeni yapýlan bir araþtýrma ilkel çaðlarda insanoðlunun insan eti yemesinin rutin bir olay olduðunu ortaya koydu. ispanya'da bulunan yeni kemik fosillerinin üzerinde yer alan kesik ve diðer iþaretlerin, bundan yaklaþýk 800 bin yýl önce insanlarýn her gün düzenli olarak bebek beyni yediklerini ortaya koyuyor. Araþtýrmada ortaya çýkarýlan bizon, geyik ve keçi kemiklerinin yaný sýra en az 11 çocuk kemiði üzerindeki incelemelerin bu sonucu ortaya koyduðu belirlendi. Bu dönemde insanlarýn özellikle düþman kabilelerin mensuplarýný kesip yedikleri ve yemek için özellikle beyni tercih ettikleri de ortaya kondu. Kaplanla göz göze Miami'dekÝ Jungle Island Hayvanat Bahçesi'nde, 230 kiloluk bir Bengal kaplanýnýn kafesinden kaçtý.. Kafesinden kaçan kaplan ile 2 yaþýndaki Dianita yýrtýcý hayvanla göz göze geldi. Anne Diana Barrett, MSNBC'ye verdiði röportajda hayvanat bahçesinde kýzýný ararken, birden küçük kýzý Dianita'yý kendisine 3-4 metre uzaklýktaki kaplanýn gözlerinin içine bakarken bulduðunu ve kaplanýn dikkatini çekmemeye çalýþarak kýzný yavaþ hareketlerle kurtardýðýný söyledi. Ölünce geriye 187 çocuk ve torun býraktý Suriye'de 125 yaþýnda hayatýný kaybeden Osman Ýbrahim Ahmed, arkasýnda 187 çocuk, torun ve torununun torunlarýný býraktý doðumlu Ahmed'in oðlu Muhammed babasýnýn hafýzasýnýn ölümüne kadar kuvvetli olduðunu söyledi. Muhammed Ahmed "Babam çok iyi görür ve duyardý. Hayatýnda hiç sigara içmedi" dedi. Çocuklarýn daðýlýmý: 10: Kýzý ve oðlu. 66: Torunu. 98: Torununun torunu. 13: Torununun torununun torunu.

12 12 3 Eylül 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Enginar oyulur mu Dadýna doyulur mu Gece yari sarmaynan Gollarýn yorulur mu ELIZABETH Altýn Çað Tasha Alexander Çeviren: Banu Taylan Öðüdücü Artemis Yayýnlarý sayfa "Bana bütün hürriyetlerden evvel bilmek, düþünmek, inanmak, vicdana göre konuþmak mertebesini veriniz." J. Milton Dördüncü azgýn bir kadýn Açýk saçýk þeyler anlatýrdý bana Bir gün de önümde soyunuverdi Yýllar geçti aradan unutamadým Kaç defa rüyama girdi. Orhan V. Kanýk "Aþk Resmigeçidi" adlý þiirinden "GENÇ SANATÇILAR RESÝM YARIÞMASI"NA BAÞVURU SÜRESÝ UZATILDI Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Kültür Dairesi Müdürlüðü tarafýndan ikincisi bu yýl düzenlenen "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2010"na baþvuru süresi uzatýldý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre "Anlayýþ ve eðitim ayrýmý gözetmeksizin; genç kuþak ressamlarýn özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý, bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi ve baþarýlý olan ressamlarýmýzýn ödüllendirilerek teþvik edilmesi" amacý taþýyan "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2010"a katýlým süreci 27 Eylül'e kadar uzatýldý. Daha önce baþvurularýn yarýn sona ereceði açýklanmýþtý. Bu arada yarýþmanýn Seçici Kurulu da belirlendi. Seçici Kurul üyeliklerine Ümit Ýnatçý, Senih Çavuþoðlu, Kemal Ankaç, Emre Zeytinoðlu ve Amber Onar getirildi. Yarýþmanýn deðerlendirilmesi Ekim ayý içinde yapýlacak. Venedik Film Festivali baþladý... Pasaport alamayan Ýranlý yönetmen Panahi festivale katýlamadý n Panahi: Bir yönetmenin film yapmasýnýn yasaklanmasý, onun aklýnýn hapiste tutulmasý gibidir Venedik Film Festivali, Amerikalý oyuncu Nathalie Portman'ýn baþrolünü oynadýðý "Siyah Kuðu" filminin gösterimiyle baþladý. Festivale, pasaport alamayan Ýranlý yönetmen Cafer Panahi'nin yokluðu damgasýnýn vururken, muhalif yönetmenin festivale gönderdiði mektup açýlýþta okundu. Cafer Panahi, mektubunda, Venedik Festivali'ne katýlmak için ülkeden ayrýlmasýna izin verilmediðini belirterek, "Hapisten çýkmama karþýn halen film festivallerine katýlmak için ülkemden ayrýlma özgürlüðüm yok" dedi. "Akordiyon" adlý kýsa metrajlý filminin gösterildiði festivalde, okunan mektubunda 5 yýldýr film yapmasýnýn yasak olduðunu da vurgulayan Panahi, "Bir yönetmenin film yapmasýnýn yasaklanmasý, onun aklýnýn hapiste tutulmasý gibidir. Belki küçük bir hücrede kilit altýnda deðildir ancak daha büyük bir hapishane düþlemekten vazgeçemez" ifadesini kullandý. Özellikle Fransýz aktris Juliette Binoche'nin onu tutukladýðý için Ýran'ý eleþtirdiði Cannes Festivalinde, kendisine verdiði destekten dolayý sinema sanayisine de teþekkür eden Panahi, "Tutukluluk dönemimin en umutsuz anlarýnda, açlýk grevi sýrasýnda, bu topluluðun gururlu bir üyesi olduðumu düþünerek cesaret topladým" dedi. Muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin yandaþý Panahi, 1 Martta tutuklanmýþtý. 88 gün tutuklu kalan Panahi, yaptýðý bir haftalýk açlýk grevinin ardýndan serbest býrakýlmýþtý. KIBRIS TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ DERNEÐÝ'NÝN BAÞKANLIÐI'NA DR. TURGAY AKALIN YENÝDEN SEÇÝLDÝ Türk sanat müziðini Kýbrýs'ta yaþatmak, yaymak ve yerel bestekarlarýn eserlerini seslendirerek onlarý teþvik etmek amacýyla kurulan Kýbrýs Türk Sanat Müziði Derneði'nin baþkanlýðýna yeniden Dr. Turgay Akalýn seçildi. Dernekten verilen bilgiye göre derneðin III. Olaðan Genel Kurulu dün dernek binasýnda üyelerin büyük çoðunluðunun katýlýmýyla gerçekleþti. Genel kurulda yönetim kurulu çalýþma ve kesin hesap raporlarý ile denetleme kurulu raporlarý okunarak aklanýrken güncelleþmesi gereken bazý tüzük maddelerinde de deðiþiklikler yapýldý. Genel Kurul açýlýþýný yaparak çalýþma raporunu okuyan Dernek Baþkaný Dr. Turgay Akalýn Dernek faaliyetlerinin bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da artarak kuruluþ amaçlarý doðrultusunda devam edeceðini söyledi. Raporlarýn okunup aklanmasýnýn ardýndan Dernek Baþkaný, Yönetim kurulu, Denetleme kurulu ve Onur Kurulu üyeleriyle yedeklerinin seçimi yapýldý. Dr. Turgay Akalýn'ýn tek aday olarak yeniden dernek baþkanlýðýna seçildiði Genel Kurul'da diðer organlarýn yeni üyeleri de þöyle oldu: Yönetim Kurulu: Ali Iþýn, Sergül Tümer, Hasan Akar, Mustafa Tümer, Mehmet Çalýcý ve Ali Çetin Özçetin. Yedekler: Ali Osman Saral, Mehmet Tel. Denetleme Kurulu: Gülþen Iþýn, Zahide Tel, yedek: Fatma Iþýn Mahan. Onur Kurulu: Yücem Erönen Zerrin Akalýn, Yelda Ekin, Yedek: Mustafa Iþýn. Sinemalarda Bugün-bu gece HÜSEYÝN VE ULUS IRKAD'IN "KIBRIS, UMUDUMUZUN YEÞÝL ADASI" KÝTABI YAYINLANDI Hüseyin Irkad ve Ulus Irkad'ýn "Cyprus, Our Green Island of Hope - Stories and Poems from Father and Son" (Kýbrýs Umudumuzun Yeþil Adasý - Baba ve Oðuldan Hikaye ve Þiirler) isimli kitabý yayýnlandý. Merhum Hüseyin Irkad ve oðlu Ulus Irkad'ýn þiir ve hikayelerinden oluþan Ýngilizce kitapta, "Gerçek Kýbrýslýlar, Klerides ve Denktaþ'a, Kýbrýs Her þeyim, Bir Babanýn Ýtirafý, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni Hatýrlýyorum, Baf'tan Cemil ve Gubano'nun Hikayesi" gibi þiir ve hikayeler yer alýyor. Eseri yayýna hazýrlayan Ulus Irkad, kitabý, "babasý Hüseyin Irkad ve yaþamlarýný özgürlük, eþitlik, adalet ve insanlýk için harcayanlara" adadý. Kitabýn önsözünde Kýbrýs'ýn tarihi özetlenerek, "Tarih iki tarafý da yaralamýþtýr ve bu yaralar kolay iyileþmeyecektir, ancak her zaman Kýbrýs için daha parlak ve uyum içinde bir gelecek olasýdýr" ifadeleri kullanýldý. ÖZER HATAY "DAMDAN DÜÞEN ADAM"I DENKTAÞ'A SUNDU Gazeteci Yazar Özer Hatay "Damdan Düþen Adam" adlý kitabýný, Rauf Denktaþ'a takdim ettiði bildirildi. Hatay, bugün ofisinde ziyaret ettiði Rauf Denktaþ'a kitabýný sundu. Denktaþ kitabý alýrken yaptýðý konuþmada yayýmladýðý kitap nedeniyle Hatay'ý kutladý ve çalýþmalarýnýn devamýný diledi. 350 sayfalýk "Damdan Düþen Adam" kitabý, Iþýk Kitapevi'nin düzenlediði Kitap Fuarý'nda satýþa sunuldu. Kitapta Özer Hatay'ýn anýlarýnýn yaný sýra, gazetelerde çýkan bazý yorumlarý ve röportajlarý yer alýyor. Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Piranha 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon A Takýmý ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Anneler ve Kýzlarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria A Takýmý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Zorlu Görev ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 3 Eylül 2010 Cuma KÜÇÜK: KTHY EN KISA ZAMANDA YENÝDEN UÇUÞLARA BAÞLAYACAK Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'nin desteðiyle Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn en kýsa zamanda yeniden uçuþlara baþlayacaðýný açýkladý. BRT'nin haberine göre, Geçitkale Belediyesi'nce organize edilen 3'üncü geleneksel Hellim Festivali önceki akþam baþladý. Kortej yürüyüþünün ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle baþlayan festivalin açýlýþýnda ilk olarak Sütlüce Halk Danslarý Topluluðu folklor gösterisi sundu. Baþbakan Ýrsen Küçük açýlýþta yaptýðý konuþmada, Kýbrýs'ý tanýtan, dünyada ve Türkiye'de "Kýbrýs peyniri" olarak bilinen hellimin ülkenin bir simgesi olduðunu vurgulayarak, bu simgenin devam ettirilmesinin önemine iþaret etti. Geçmiþten günümüze taþýnan hellim kültüründen vazgeçilmesinin mümkün olamayacaðýný vurgulayan Baþbakan Küçük, hükümet olarak üreticiye yönelik çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. Küçük, hayvancýlýk ve kuru ziraatla uðraþan Mesarya halkýnýn arpa ve buðday paralarýný Bayram öncesi ödeme gayreti içinde olduklarýný belirterek, hayvancýya sýfýr faiz uygulamasýyla kredi imkaný saðlayacaklarýný bildirdi. Açýlýþta konuþmalarýn ardýndan davetlilere taze hellim ve nor ikram edildi. Pazar gününe kadar sürecek festivalde en lezzetli hellim yarýþmalarý düzenlenip çeþitli standlar kurularak satýþlar yapýlacak. KOALÝSYON ÇALIÞMALARI... UBP-TDP GÖRÜÞMELERÝ SÜRÜYOR Baþbakan Ýrsen Küçük, hükümet kurma çalýþmalarýnýn sürdüðünü, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ile önceki gün bir görüþme daha gerçekleþtirdiðini bildirdi. Bakanlar Kurulu Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda saat 10.40'da toplandý. Baþbakan Küçük, toplantýya girmeden önce yaptýðý açýklamada, dün yapýlmasý gereken toplantýnýn, bazý bakanlarýn yurt dýþýnda bulunmasý ve kendisinin hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde gerçekleþtirdiði temaslardan dolayý bugüne alýndýðýný söyledi. Bakanlar Kurulu'nun gündeminin mutat olduðunu ve özel bir þey bulunmadýðýný kaydeden Küçük, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn üzerinde çalýþtýðý "hayvancýnýn sýfýr faizle kredilendirilmesi" konusunun da görüþüleceðini belirtti. Küçük, devam eden hükümet kurma çalýþmalarý hakkýnda da bilgi vererek, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ve TDP Milletvekili Mustafa Emiroðullarý ile dün bir görüþme daha gerçekleþtirdiðini söyledi. Bu görüþmenin, hükümet kurma konusunda parti organlarýndan yetki aldýktan sonra yaptýðý üçüncü görüþme olduðuna iþaret eden Küçük, bu görüþmelerde gerek hükümet gerekse çeþitli ülke sorunlarýyla ilgili karþýlýklý görüþlerini ve muhtemel bir hükümet programýna girebilecek konularla ilgili bir ön bilgi aktarma imkaný bulduklarýný belirtti. Baþbakan Küçük, "Yaptýðýmýz bu temaslar sonucunda partimizin yetkili organlarýyla görüþeceðiz ve alýnacak kararlar doðrultusunda çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi. AÐUSTOS AYI HAYAT PAHALILIÐI YÜZDE 0.99 Aðustos ayý hayat pahalýlýðý oraný yüzde 0.99 olarak açýklandý. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Ýstatistik ve Araþtýrma Dairesi Baþkaný Güner Mükellef tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'nde, bir önceki aya göre yüzde 0.99, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5.39 deðiþim gerçekleþti. Ana harcama gruplarýnda bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 6.30 ile Gýda ve Alkolsüz Ýçecekler Grubu'nda oldu. Alkollü Ýçecekler ve Tütünde yüzde 3.8, Lokanta ve Otellerde yüzde 0.40, Saðlýkta yüzde 0.27, Haberleþmede yüzde 0.18, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakým Hizmetlerinde yüzde 0.10, Çeþitli Mal ve Hizmetlerde yüzde 0.01 artýþ oldu. Giyim ve Ayakkabýda ise yüzde -4.99, Ulaþtýrmada yüzde -1.25, Eðlence ve Kültürde yüzde -0.60, Eðitimde yüzde -0.13, Konut,Su,Elektrik,Gaz ve Diðer Yakýtlarda yüzde düþüþ yaþandý. Bir önceki aya göre endekste kapsanan 150 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 155 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. En yüksek fiyat artýþý yüzde oranýnda salatalýkta, yüzde ile karpuzda ve yüzde ile börülcede meydana geldi. En yüksek fiyat düþüþü yüzde ile uçak ücreti (Ercan-Ankara), yüzde ile Çarliston biber ve yüzde ile bamyada oldu. BÝR MASADA BULUÞTULAR Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Y. Benli teknik ekipleri ile birlikte bir araya gelerek ortak sorunlarýný masaya yatýrdý. Gönyeli Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre iki belediye baþkanýnýn teknik ekipleriyle katýldýðý toplantýda sel felaketine karþý ortak sorunlarýn çözülmesi tartýþýlýrken, derelerin ýslahý ve yaðmur suyu konularý konuþuldu. Yaðmur mevsimi öncesi dere taþkýnlarýnýn zararlarýný önlemek için çalýþmalar baþlatýlmasýna karar verildiði, diðer bir ortak konu olan kanalizasyon sorununun da konuþulduðu ve gerekli çözümler için çalýþmalarýn baþlatýlmasý yönünde prensip kararý alýndýðý açýklandý. "Özellikle bazý kanalizasyon ihaleleri konusunda iþbirliði yapabileceklerini düþünen" iki baþkanýn, teknik birimlerin bu konuda çalýþmasý prensibini benimsediði de kaydedildi. Toplantýda alýnan kararlardan bazýlarý ise þöyle: "Gönyeli'de bulunan 2 dere temizlenecek. Bunlardan biri Gönyeli Barajý'ndan çýkýp Girne anayoluna kadar uzanan ve Gönyeli'nin kuzeyinde bulunan dere, diðeri ise Kanlýköy Barajý'ndan çýkan, Gönyeli'nin güneyi boyunca ilerleyen ve Mirage Restoran'ýn yanýndan geçen dere... Lefkoþa sýnýrýna kadar olan dereler Gönyeli Belediyesi tarafýndan açýlacak ihalelerde temizlenecek, Lefkoþa Türk Belediyesi ile ortak projeler yapýlýp, derelerin yatak seviyeleri Gönyeli çýkýþý ve Lefkoþa giriþ kýsýmlarý eþitlenecek ve içleri temizlenecek." MAÐUSA SURÝÇÝ PANAYIRI BAÞLIYOR Gazimaðusa Belediyesi'nin suriçinde düzenlediði geleneksel "Panayýr" bu akþam baþlýyor. Tarihi Canbulat Yolu'na kurulacak Panayýr, bugünden baþlayarak 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek. Belediyeden verilen bilgiye göre, çocuk oyun araçlarý, yiyecek-içecek stantlarý ve oturma yerlerinin kurulacaðý panayýr nedeniyle Canbulat yolu 18.00'dan sonra trafiðe kapalý olacak. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Gazimaðusalýlarýn geçmiþinde önemli bir yere sahip panayýr etkinliðini uzun bir aradan sonra geçtiðimiz yýl düzenlediklerini vurguladý. Kayalp, vatandaþlarýn sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamak için bu tür etkinliklere önem vermeyi sürdüreceklerini, bugünlerde devam eden Uluslararasý Kültür-Sanat Festivali'nin uluslararasý nitelikli kültür-sanat etkinliklerinin yanýnda bugün baþlayacak panayýrla Kýbrýs Türkü'nün kültüründe önemli yere sahip bir geleneði de sürdürmeyi amaçladýklarýný kaydetti. 13 GÜZELYURT'TA KÝLÝSE VE TARÝHÝ ÇARÞI RESTORE EDÝLÝYOR Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý ile Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi, Güzelyurt bölgesinde müze olarak kullanýlan kilise ve tarihi çarþýnýn restorasyonu için iþbirliði protokolü imzaladý. Protokol çerçevesinde, Vakýflar Ýdaresi'ne ait çarþý restorasyon projesi için projelendirme ve finansman Bakanlýk, teknik destek Vakýflar Ýdaresi tarafýndan saðlanacak. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'nda düzenlenen törende protokole, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Kültür Dairesi Müdürü Emine Pilli, Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu Baþkaný Tekin Köse ve Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade imza koydu. "BÝRÝNCÝ ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ ÇALIÞTAYI" 1. Çevre Mühendisleri Çalýþtayý'nýn 4 Eylül Cumartesi gerçekleþtirileceði bildirildi. Çevre Mühendisleri Odasý (ÇMO) tarafýndan Girne- Alsancak Mercure Otel'de saatleri arasýnda programlanan çalýþtayýn açýlýþýný Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst yapacak. Çalýþtaya ayrýca Kýbrýs Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birliði (KTMMOB) Baþkaný Ahmet Ö. Çaðnan ve Türkiye Çevre Mühendisleri Odasý 2. Baþkaný Baran Bozoðlu ile Oda Genel Sekreteri Hasan Þevki Çiftçi sunumlarýyla katký koyacak. HELLÝM, TÜRKÝYE'DE DE TESCÝL ETTÝRÝLDÝ Kýbrýs'ýn kültürel ürünü olan ve uluslararasý piyasada ticari deðer kazanan hellim, Türkiye'de de tescil ettirildi. Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý'nýn açýklamasýna göre, Türkiye'de hellimi tescil çalýþmalarý sonuçlandýrýldý. Hellim tescil belgesi, Türk Patent Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Habib Asan baþkanlýðýndaki bir heyet tarafýndan Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'na pazartesi günü törenle verilecek. Saat I0.00'da Oda'da düzenlenecek törenin ardýndan Coðrafi Tescil konusunda panel de yapýlacak. DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ GÖRÜÞMELERÝ ERTELENDÝ Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, KKTC'ye yönelik Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün görüþülmesinin yeniden ertelendiðine iþaret ederek, buna tepki gösterdi. Atun, bu durumun Avrupa Birliði'nin Kýbrýs Türklerinin ekonomisinin yükseltilmesine iliþkin politikalarýyla ters bir durum yarattýðýný vurguladý. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen'i kabulü sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Avrupa Birliði'nin özellikle Annan Planý döneminden sonra hem Kýbrýslý Türklerin ekonomisinin iyileþtirilmesi, hem de Güney Kýbrýs'la yapýlacak olasý bir anlaþmanýn koþullarýnýn uygulanabilir olmasýna yönelik bir takým çalýþmalar baþlattýðýný anýmsattý. Buna karþýn gündemi sýkça meþgul eden Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün görüþülmesine iliþkin toplantýnýn ertelenmiþ olduðunu esefle öðrendiðini söyleyen Atun, bu kararýn alýnmasýnda Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin etkili olduðu çevrelerin rol oynadýðýný belirtti. Atun, "Bir taraftan Kýbrýslý Türklerin sosyal ve ekonomik hayatlarýný iyileþtirmeye çalýþan Avrupa Birliði'nin, diðer taraftan Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün görüþülmesini ertelemesini bir biriyle çeliþen iki uygulama olarak görüyorum" dedi. ÝTALYA'DA OKULLARDAKÝ MÝLLÝ MARÞA "HAYIR" Ýtalya'nýn kuzeyinde Bergamo yakýnlarýndaki bir beldede, ilk ve ortaokullarda Ýtalya'nýn milli marþý olan "Mameli Marþý"ný söyletme giriþimi geri tepti. Ponteranica Belediye Baþkan Yardýmcýsý Giuseppe Minetti, Kuzey Birliði Partisi olarak öneriyi neden reddettiklerine iliþkin soruya karþýlýk, "Maalesef Ýtalyaným, ama kendimi Ýtalyan hissetmiyorum" dedi. Silvio Berlusconi baþbakanlýðýndaki merkez sað eðilimli iktidarýn koalisyon ortaðý Kuzey Birliði Partisi (KBP), ayrýlýkçý eðilimler taþýdýðýný Bergamo'ya baðlý 7 bin nüfuslu Ponteranica beldesinde de ortaya koydu. Belediye meclisinde, Berlusconi liderliðindeki Özgürlükçü Halk Partisi'ne (ÖHP) mensup üyelerinin ulus bilincini geliþtirmeye kalkýþmalarý, tam tersi bir sonuca yol açtý. ÖHP'li üyeler, KBP'liler tarafýndan reddedilen önergeyi sunma gerekçelerini, "öðrenciler arasýnda, tüm yurttaþlarýn ortak paydasý konumundaki ayný vatana ait olma ve bir arada yaþama duygusunu saðlamlaþtýrma umuduyla milli marþ bilincini yaygýnlaþtýrma" olarak açýkladýlar. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Minetti ise öneriyi neden kabul etmediklerini açýklarken, esas itibarýyla 2003'te 64 yaþýnda vefat etmiþ olan Milanolu þarkýcý Giorgio Gaber'e ait "Maalesef Ýtalyaným, ama kendimi Ýtalyan hissetmiyorum" cümlesini yinelemekle yetindi. ÖHP'li üyelerden Luca Oriani, KBP'nin tavrýnýn kendileri için bir sürpriz olmadýðýný söyledi. Oriani, önergenin reddedilmesinde, merkez solun en önemli siyasi oluþumu Demokrat Parti'ye mensup üyelerin çekimser kalmalarýnýn belirleyici bir rol oynadýðýna iþaretle, "Demokrat partililer çekimser kaldýlar. ÖHP'ye ait hiç bir öneriyi desteklememe anlayýþlarýný, milli marþla ilgili bir konuda da sürdürdüler" diye konuþtu.

14 14 3 Eylül 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Abartýlý gurur, kuþku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalýðý. Molibden'in kýsaltmasý. 2-Tutsaklýk. Batý toplumunda bir soyluluk unvaný. 3-Söylenti. 4-Ýlâç, merhem. Kale duvarlarýnda iç yaný geniþ, dýþ yaný dar delik. 5-Türkiye'de 1960 darbesinde, darbeciler tarafýndan idam edilen zamanýn TC Baþbakaný'nýn ilk adý. Tanrý'nýn 99 adýndan biri. 6-Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Uskumrugillerden, boyu 2.5 m kadar olabilen, eti yenir bir balýk. 7-Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. Alfabenin 22 ve 14. harfleri. Kýrmýzý. Radyum'un kýsaltmasý. 8-Eski dilde "Subaylar". Ýyice yanarak ateþ durumuna gelmiþ kömür veya odun parçasý. 9-Gelir. Arpa, mýsýr, buðday gibi tahýllarýn hamurunun ekþitilmesiyle yapýlan koyuca, tatlý veya mayhoþ içecek. 10-Türkiye'ye komþu bir ülke. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 11-Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. Ýlgi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sevcan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:25 Cabacaba Apt. Terminal Yaný Tel: Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. No:16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Sakýnmazlýk, korkusuzluk. 2-Ýsyan eden. Ýnsan zekâsýnýn, insan kiþiliðinin eriþebileceði en yüksek kerte. Bir nota. 3-Kara buðdaygillerden, büyük yapraklý, beyaz çiçekli, 1-2 metre boylanabilen bir bitki. Eski dilde Bir kimsenin egemenliðini tanýma". 4-Bir þeyi bulmaya çalýþma. Salatalara, yemeklere ekþilik vermek için kullanýlan ekþimiþ üzüm suyu. 5- Türk müziðinde ve özellikle tekke müziðinde yer alan, kaval biçiminde, yanýk sesli, kamýþtan bir üfleme çalgýsý. Cümlenin bittiðini anlatmak için sonuna konulan küçük benek biçimindeki iþaret. 6-Otelcilik ve Turizm Eðitim Merkezi'nin kýsa yazýlýþý. Baba. 7-Türk erkek pop sanatçýsý. Bir nota. 8-Beyaz. Eski dilde "Yok olan, ortadan kalkan". Ýnsan bedeninde göðüsle karýn arasýnda daralmýþ bölüm. 9-Bilgi, görgü ve hoþgörüsü gereði kadar geliþmiþ kimse için kullanýlýr. Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek mallarýn çeþitlerini ve çeþit oranlarýný veya miktarlarýný gösteren liste. 10- Manganez'in kýsaltmasý. Hristiyanlýkta kilise tarafýndan verilen "Cemaatten kovma" cezasý. 11-Yolcu ve turistlere geceleme imkaný saðlamak amacýyla kurulmuþ iþletme. Argoda "Alay, gizli veya ince alay". TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Keskin Niþancý Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :50 Çeçenler'in elinde bulunan bir nükleer güç santrali, bir grup terörist tarafýndan ele geçirilmek üzeredir. ABD ise bu katliamý önlemek için Özel Kuvvetler görevlisi olan Painter'ý görevlendirir. Zamana karþý yarýþtýðý bu yeni görevi Painter için hiç de kolay olmayacaktýr. Milyonlarýn ölümüne ve dünyanýn iki büyük gücünün devrilmesine sebep olacak patlamayý önlemek için mekanizmayý etkisiz hale getirmek zorundadýr. Yönetmen: MARCUS ADAMS Oyuncular: WESLEY SNIPES, EMMA SAMMS, WILLIAM HOPE, AN- THONY WARREN, PETER YOUNGBLOOD HILLS, RYAN MCCLUSKEY Kanal D M.Ö Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :00 Kehanet ve tanrýlarýn hüküm sürdüðü, ruhlarýn etrafta kol gezdiði, mitolojik bir dönemde, destansý aþk hikayesini konu alan film "M.Ö " bu akþam TV'de ilk kez bu akþam Kanal D'de ekrana geliyor. Uzak bir dað kabilesinde, genç avcý D'Leh, kalbinin kraliçesi olan güzel Evolet'e deli gibi aþýktýr. Gizemli bir savaþçý grup, köyünü yaðmalayýp, Evolet'i kaçýrýnca, D'Leh sevdiði kadýný kurtarmak için savaþçýlarýn peþinden dünyanýn öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcý grubuna önderlik etmek zorunda kalýr. Kaderin rüzgarýna kapýlan bu grup, kýlýç diþli kaplanlar ve tarih öncesi yýrtýcýlarýyla mücadele eder. Kahramanca yolculuklarýnýn sonunda bir Kayýp Uygarlýðý ortaya çýkarýrlar. Nihai kaderlerinde dev piramitlerin gökyüzüne uzandýðý, hayal gücünün ötesinde bir imparatorluk vardýr. Burada D'Leh'inin halkýný zorla köleleþtiren güçlü bir tanrýyla karþý karþýya gelecektirler. Sakýn kaçýrmayýn! Yönetmen : Roland Emmerich Yapým Yýlý : 2008 Türü :Drama- Macera Oyuncular : Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Tnt L.A Hikayesi Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :00 Harris Telemacher hafif çatlak bir hava durumu sunucusudur. Kýz arkadaþýyla sorunlu bir iliþki yaþamakta, Los Angeles'ýn karmaþasýndan bunalmýþ ve kendine yeni bir umut aramaktadýr. Bu arayýþýna cevap bir otoyol tabelasýndan gelir. Tuhaf bir mesajýn peþine takýlarak hayatýnýn aþkýna ulaþmaya çalýþan sýradýþý bir adamýn keyifli macerasýnda komedi ustasý Steve Martin'i, o dönem gerçek hayatta da eþi olan Victoria Tennant'ý ve Sex And The City ile kendini markalaþtýrmýþ bir yýldýz olan Sarah Jessica Parker'ý izliyoruz. Cine-5 Denizde Dehþet 3 Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :00 Meksika sahilleri korkunç bir tehlikeyle karþý karþýyadýr. Su üstüne çýkan dehþet 24 milyon yýl önceden kalma, 20 tonluk bir ölüm makinesi olan Megalodon'dur. Bu dev et yiyici büyük beyaz köpekbalýklarýnýn atasýdýr ve yoluna çýkan her þeyi yok etmektedir. Giderek artan saldýrýlarý araþtýran Nick geçmiþten gelen bu canavarý durdurmak için mücadeleye baþlar... GENERAL DOSTUM'UN OÐULLARINA SALDIRI Afganistan'da General Raþid Dostum'un iki oðluna saldýrý düzenlendiði bildirildi. Kabil'den AA muhabirine telefonla bilgi veren Afganistan'daki Cümbiþ-i Milli partisinin yürütme kurulu üyesi Enver Sadat, partinin lideri General Dostum'un oðullarý Batur (23) ve Yarmuhammed'in (20), Kabil ile Mezar-ý Þerif arasýnda önceki gün uðradýklarý saldýrýdan yara almadan kurtulduklarýný söyledi. Saldýrýyý Taliban güçlerinin üstlendiðini ifade eden Sadat, Türkiye'de yüksek öðrenim görmekte olan Batur ve Yarmuhammed'e pusu kurulduðunu, korumalarýndan iki kiþinin yaralandýðýný belirtti. KOLOMBÝYA'DA BOMBALI SALDIRI: 5 ÖLÜ Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya'nýn güneyindeki Caqueta eyaletinde düzenlenen bombalý saldýrýda 5 polisin öldüðü, 3 polisin de yaralandýðý bildirildi. Eyaletin yetkililerinden Edilberto Ramon Endo Kolombya radyosu RCN'ye yaptýðý açýklamada, bugün, içinde 8 kiþinin bulunduðu bir polis arabasýnýn, seyir halindeyken kimliði belirlenemeyen kiþilerce uzaktan kumandayla güçlü bir patlayýcý maddeyi infilak ettirdiðini belirtti. ÇÝN'DE TOPRAK KAYMASI: 3 ÖLÜ Çin'in güneyinde meydana gelen toprak kaymasýnda 3 kiþinin öldüðü, 57 kiþinin de kayýp olduðu bildirildi. Resmi haber ajansý Þinhua, toprak kaymasýnýn dün gece güneybatý eyaleti Yunnan'ýn Wama köyünde meydana geldiðini duyurdu. Merkez Meteoroloji Ýstasyonu'nun þiddetli yaðmurlarýn hafta sonunda da devam etmesinin beklendiðini bildirdiði belirtilerek, kurtarma çalýþmalarýnýn aksayabileceði kaydediliyor. PAKÝSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 31'E YÜKSELDÝ Pakistan'ýn doðusundaki Lahor kentinde Þiilerin düzenlediði dini geçit töreni sýrasýnda 3 bombayla düzenlenen saldýrýlarda ölü sayýsýnýn 31'e yükseldiði bildirildi. Daha önce 25 kiþinin öldüðü açýklanmýþtý. Saldýrýda 281 kiþinin de yaralandýðýný söyleyen Lahor ilkyardým birimi sözcüsü Fehim Jehanzeb, bazý yaralýlarýn durumu aðýr olduðu için ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe duyduðunu ifade etti. Yetkililer, 3 intihar bombacýsýnýn törenin yapýldýðý alanda kalabalýðýn arasýna girerek, üzerlerindeki bombalarý patlattýklarýný bildirmiþti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 3 Eylül 2010 Cuma 15

16 16 3 Eylül 2010 Cuma ÜCRETSÝZLER

17 3 Eylül 2010 Cuma 17 ÜCRETSÝZLER

18 18 3 Eylül 2010 Cuma ÜCRETSÝZLER

19 3 Eylül 2010 Cuma TIP DÜNYASINDAN ÞAÞIRTICI GERÇEKLER... ÝNSANIN SAÇ TELÝ SAYISI 100 BÝN n 300 KEMÝKLE DOÐAN ÝNSANOÐLUNUN YETÝÞKÝNLÝÐÝNDE BU SAYI 206'YA DÜÞÜYOR... n CENÝN ROCK MÜZÝÐÝNE TEKME ATARAK TEPKÝ VERÝYOR Týp dünyasýnýn pek bilinmeyen bazý þaþýrtýcý gerçekleri bir almanakta toplandý. Ýtalyan La Stampa gazetesinde çýkan habere göre, Irving Wallace, David Wallechinsky ve Amy Wallace tarafýndan kaleme alýnan almanakta, týbbi bir takým garip gerçekler okuyucuyla buluþtu. Ýþte bunlardan bazýlarý þöyle: Her insan yaþamý boyunca 22 kilogram deri kaybediyor. Her bin bebekten biri tek diþle doðuyor. Ýnsanýn kromozom sayýsý 46, bezelyeninki 14 ve tatlý su istakozu da denilen kerevitinki ise 200. Ýnsan vücudundaki damarlarýn uzunluðu yaklaþýk 96 bin kilometre. Ýnsan açlýktan önce uykusuzluktan ölüyor. Her 20 kiþiden birinin ve çoðunlukla da erkeklerin kaburga sayýsý 1 fazla. Ýnsanýn saç teli sayýsý yaklaþýk 100 bin. Kalp günde ortalama 100 bin kez atýyor. Ýnsanýn DNA'sýyla þempazelerinki arasýndaki benzerlik yüzde 98,4, salyangozunkiyle benzerliði ise yüzde 70. Ceninler rock müziðine ve yüksek sese tekme atarak tepki gösteriyor. 300 kemikle doðan insanoðlunun yetiþkinliðinde bu sayý 206'ya düþüyor. Saðlýklý bir insanýn týrnaðýnýn tam olarak geliþmesi 4-6 ay sürüyor. Diþ minesi insan vücudundaki en sert madde. Böbrekler kaný günde 300 keze kadar filtreliyor. Parmaklar ortalama bir hayat boyunca yaklaþýk 25 milyon kez kývrýlýp açýlýyor. ÇAPRAZ BULMACA VE SUDOKU BUNAMA SÜRECÝNÝ HIZLANDIRIYOR ABD'de yapýlan bir araþtýrma, çapraz bulmaca ve sudoku gibi zeka oyunlarýnýn bunamayý geciktirmesine karþýn, hastalýðýn ortaya çýkmasý durumundaysa ilerleme sürecini hýzlandýrdýðýný ortaya koydu. Ýtalyan La Stampa gazetesinde yayýmlanan habere göre, Chicago'daki Rush Üniversitesi Týp Merkezinden bir grup bilim adamýnýn yürüttüðü araþtýrmada elde edilen þaþýrtýcý sonuçlar bu kadarla da kalmýyor. Araþtýrmaya göre, okuma, radyo programlarýný dinleme ve televizyon izleme gibi zihni destekleyici diðer faaliyetler de ileriki yaþlarda bunamanýn ortaya çýkmasý durumunda hastalýðýn ilerleme sürecinin hýzlanmasýna neden olabiliyor. 65 yaþ ve üstünde bin 157 kiþinin katýlýmýyla yapýlan ve 12 yýl süren araþtýrmada bilim adamlarý, zihni destekleyici faaliyetlerin düþünme becerilerinin zayýflama sürecini yavaþlatabildiðini, daha ileriki yaþlarda ise bunama sürecini hýzlandýrdýðýný gözlemledi. Araþtýrma ekibinden profesör Robert Wilson, "Elde ettiðimiz sonuçlar biliþsel zayýflamanýn ilk iþaretlerini geciktirmenin bedelinin, daha sonra hýzlý bir bunama süreci yaþamak olabileceðini gösteriyor. Ancak buradaki soru, buna neyin neden olduðu" dedi. Araþtýrmanýn sonuçlarý "Neurology" dergisinde yayýmlandý. ÝSRAÝL-FÝLÝSTÝN DOÐRUDAN GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Ýsrail- Filistin doðrudan görüþmelerini baþlattý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nda düzenlenen törende konuþan Clinton, Baþkan Barack Obama yönetiminin bir yýl içinde anlaþmaya varmaya kararlý olduðunu söyledi. Clinton, onyýllarca süren baþarýsýz giriþimlerden sonra esas iþin Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'a kaldýðýný da vurguladý. Bugünkü görüþmeler, Aralýk 2008'den beri yapýlacak ilk doðrudan görüþme olacak. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Ýsrail- Filistin doðrudan görüþmelerini baþlatarak, iki tarafýn burada mevcudiyetinin bile tek baþýna barýþ yönünde bir ilerleme olduðunu söyledi. BEÞÝKTAÞLILARDAN BULUTOÐLULARI'NA PLAKET Beþiktaþlý Taraftarlar Derneði Asbaþkaný Ozan Ersoy ile Dernek yöneticileri, Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ziyaret etti. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Bulutoðlularý, kabulde yaptýðý konuþmada, Beþiktaþ'ýn Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olduðunu, Beþiktaþlý Taraftarlar Derneði'nin KKTC'deki Beþiktaþlýlarý bir çatý altýnda toplamak için kurulduðunu söyledi. Kendisinin de bir Beþiktaþ taraftarý olduðunu MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg ifade eden Bulutoðlularý, derneðe elinden gelen yardýmý yapacaðýný belirtti. Beþiktaþlý Taraftarlar Derneði'nin baþarýlý bir dernek olduðunu vurgulayan Bulutoðlularý, Beþiktaþ takýmýnýn iyi transferler yaptýðýný ve uyum sorununun ortadan kalkmasý halinde bu yýl þampiyon olacaðýný söyledi. Beþiktaþlý Taraftarlar Derneði Asbaþkaný Ozan Ersoy ise, yaptýðý konuþmada derneklerine yaptýðý katkýlardan dolayý Baþkan Bulutoðlularý'na teþekkür ederek, plaket verdi. Hamitköy takýmý, yeni sezon hazýrlýklarýný Dikmen Çöplüðü'nden gelen kanserojen etkili zehirli duman altýnda yapýyor... Hamitköy futbolcularý isyan etti n Hamitköylü futbolcular, spor yaparken saðlýklarýnýn olumsuz yönde etkilendiðini söyleyerek çöplüðün bir an önce kapatýlýp, baþlatýlan projenin uygulanmasýný istediler... Yýllardýr Dikmen Çöplüðü'nden yükselen kanserojen etkili zehirli dumanlarýn etkisi altýnda bulunan Hamitköy'ün futbol takýmýnda mücadele eden genç futbolcular da saðlýksýz ortamda spor yapmanýn olumsuzluðunu yaþýyor. MAÇTA EYLEM YAPMIÞLARDI Hamitköy futbolcularý 2 sezon önce de Lefke ile oynadýklarý lig maçýnda Dikmen Çöplüðü'ne karþý eylem yapmýþtý. Þampiyonluk hedefi ile yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Hamitköy'de futbolcular yaklaþýk 2 haftadýr Dikmen Çöplüðü'nden gelen kanserojen etkili zehirli duman altýnda yapýyorlar. Konu ile ilgili olarak açýklamada bulunan Hamitköylü futbolcular þunlarý söyledi: "Bizler saðlýklý bir yaþam sürmek ve köyümüzü temsil etmek için spor yapmaya çalýþýyoruz. Ancak Dikmen çöplüðünden gelen duman spor yaparken saðlýðýmýzý olumsuz yönde etkiliyor. Spor yaparken bu zehir vücdumuzu daha kötü etkiliyor. Bizler 18 yaþýnda birlikte forma giydiðimiz kardeþimizi kanserden kaybettik. Daha fazla zehirlenmememiz için Dikmen çöplüðünün bir an önce kapatýlýp, baþlatýlan AB Projesi'nin uygulanmasýný istiyoruz. Saðlýklý ortamda spor yapmak bizlerin de hakkýdýr." Lefke Türk Spor Kulübü, merhum futbolcusu Yýltan Taðman'ý aný maçý ile bir kez daha anýyor... Yýltan Taðman anýlýyor Lefke Karadað Stadý'nda saat 17.00'de baþlayacak karþýlaþmada Lefke Türk Spor Kulübü ile Gençlik Gücü karþý karþýya gelecek... Lefke Türk Spor Kulübü tarafýndan geleneksel olarak düzenlenmekte olan "Yýltan Taðman Aný Maçý" bu yýl Lefke ile Gençlik Gücü takýmlarý arasýnda oynanacak. Lefke Karadað Stadý'nda yarýn saat 17.00'de oynanacak karþýlaþmanýn ardýndan düzenlenecek ödül töreninde takýmlarýn ödülleri merhum Yýltan Taðman'ýn ailesi tarafýndan verilecek. Lefke basýn sözcüsü Dr. Erkut Öner, bu yýl 15'incisini düzenleyecekleri aný karþýlaþmasýnýn merhum Yýltan Taðman'ýn her iki takýmda da futbol oynamýþ olmasý nedeniyle Lefke ile Gençlik Gücü arasýnda oynanacaðýný söyledi. 19 Antrenörlere sertifikalarý verildi A Lisans Kursunu baþarý ile tamamlayan antrenörlere diplomalarý Futbol Federasyonu Baþkaný Ömer Adal, Antrenörler Derneði Baþkaný Süleyman Göktaþ ve Federasyon Genel Sekreteri Öner Özerdem tarafýndan verildi Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun 9-21 Aðustos 2010 tarihlerinde düzenlediði 'A' Lisans Antrenör Kursu'nda baþarýlý olanlara sertifikalarý dün verildi. KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantý Salonu'nda saat 17.00'da düzenlenen törende 24 "B" lisans sahibi antrenör "A" lisans antrenör diplomasý sahibi oldu. "A" Lisans Kursunda Baþarýlý Olanlar Listesi: 1.Erdinç Akyulaf 2.Ali Özçalýþkan 3.Mehmet Özgül Piro 4.Ýlter Cambaz 5.Serhat Ertürk 6.Mehmet Cemal Kemancýoðlu 7.Mahmut Yaman 8.Yüksel Öcal 9.Derviþ Daðman 10.Abdullah Özerinç 11.Mustafa Zurnacýlar 12.Tuncay Sarýyer 13.Hasan Topaloðlu 14.Hüseyin K. Ýlseven 15.Ýlhan Kuþ 16.Cenker Kaya 17.Hüseyin Kýnacý 18.Hüseyin Dayý 19.Hüseyin Çaðer 20.Cemal Kýr 21.Yüksel Tok 22.Zeynel Hüseyinoðullarý 23.Fýrat Deniz 24.Çetin Ýleri Satýlýk Köpek yavrularý Babalarý Kýbrýs birincisi Huskey cinsi yavrular Tel: SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa ARANIYOR Maðusa bölgesinde Ýngilizce öðretmeni aranýyor. Tel:

20 Galatasaray týk rekoru kýrdý Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinin Insua ve Misimovic'in transfer haberleriyle týklanma rekoru kýrdýðý bildirildi. 31 Aðustos Salý günü açýklanan Emiliano Insua ve Zvjezdan Misimovic transfer haberleri ile Galatasaray.org bugüne kadarki en fazla ziyaret rakamýna eriþti. Site kez ziyaret edildi. Avrupa Þampiyonasý elemeleri baþlýyor n Ukrayna ve Polonya'nýn ev sahipliðinde düzenlenecek 14. Avrupa Þampiyonasý finalleri öncesinde eleme maçlarýnda toplam 51 takým, 9 ayrý grupta mücadele edecek... n Türkiye, ilk maçýnda bugün deplasmanda Kazakistan ile karþýlaþacak... Polonya ve Ukrayna'nýn 2012 yýlýnda ortaklaþa düzenleyeceði 14. Avrupa Futbol Þampiyonasý eleme maçlarý resmen stat alýyor. Elemelerde A Grubu'nda Almanya, Avusturya, Belçika, Azerbaycan ve Kazakistan ile birlikte yer alan Türkiye, ilk maçýnda bugün deplasmanda Kazakistan ile karþýlaþacak yýlýnda Ýsviçre ve Avusturya'nýn ortaklaþa düzenledikleri son Avrupa Þampiyonasý'nda Fatih Terim yönetiminde yarý final oynama baþarýsý gösteren Türk Milli Takýmý, yeni teknik direktörü Guus Hiddink'in önderliðinde ilk önemli sýnavýný Euro 2012 elemelerini geçmek için verecek. TÜRKÝYE'NÝN MAÇ PROGRAMI A Milli Futbol Takýmý'nýn Euro 2012 elemelerinde A Grubu'ndaki maç programý þöyle: Kazakistan- Türkiye Türkiye-Belçika Almanya-Türkiye Azerbaycan- Türkiye Türkiye-Avusturya Belçika-Türkiye Türkiye- Kazakistan Avusturya-Türkiye Türkiye-Almanya Türkiye- Azerbaycan 9 GRUPTA TOPLAM 51 TAKIM MÜCADELE EDECEK Polonya ve Ukrayna'nýn ortaklaþa düzenleyeceði 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý Finalleri öncesi grup eleme maçlarý toplam 51 takýmýn katýlýmýyla, 9 ayrý grupta gerçekleþtirilecek. 6'sý 6 takýmdan, 3'ü ise 5 takýmdan oluþan gruplarda eleme maçlarý, 3 Eylül Ekim 2011 tarihleri arasýnda uluslararasý maç takvimine denk gelen cuma ve salý günlerinde oynanacak. Küçük Kaymaklý Fener'in konuðu n Fenerbahçe Kulübü'nün davetlisi olarak Ýstanbul'a giden Küçük Kaymaklý futbol takýmý dün Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'ný gezdi... Fenerbahçe Kulübü'nden alýnan bilgiye göre, KKTC'den Küçük Kaymaklý'nýn stadý gezisinde Fenerbahçe Futbol Altyapý Ýdari Ýþler Sorumlusu Serdar Alkýn eþlik etti. Çalýþmalarýný Ýstanbul'da sürdüren ve antrenmanlarýný Fenerbahçe Koleji Kayýþdaðý Tesisleri'nde yapan Küçük Kaymaklý kafilesi, sýrayla Fenerbahçe Müzesi, Maraton Tribünü, localar ve stad içindeki Fenerium maðazasýný gezdi. Müze gezisi sýrasýnda Fenerbahçe'nin tarihi hakkýnda bilgilendirilen takýmýn teknik direktörü Mehmet Ali Özgürgün, geziden duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Elemeler sonunda gruplarýný birinci sýrada tamamlayan takýmlarla, bütün gruplar arasýndaki en iyi ikinci ekip, ev sahibi ülkeler Polonya ve Ukrayna ile birlikte finallere direkt katýlmaya hak kazanacak. Gruplarýný ikinci sýrada bitiren 8 takým arasýnda ve 15 Kasým 2011 tarihlerinde çift maçlý eliminasyon sistemine göre oynanacak play-off baraj maçlarý sonunda finallere yükselecek son 4 takým daha belirlenecek. 14. Avrupa Futbol Þampiyonasý Finalleri, 8 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda, son kez 16 takýmýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Bundan sonraki þampiyonalar 24 takýmla oynanacak. EN ÝYÝ DERECE ALMANYA 2008'DE A Milli Futbol Takýmý, Kazakistan maçýyla baþlayacaðý 2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde, tarihinde 4. kez finallere katýlma amacýyla mücadele edecek. Türk Milli Takýmý, Polonya ve Ukrayna'nýn ortaklaþa düzenleyecekleri 14. Avrupa Þampiyonasý ile birlikte, 87 yýllýk tarihinde 4. kez Avrupa Þampiyonasý finallerinde yer almaya çalýþacak. Türkiye, 1960 yýlýnda baþlayan Avrupa Þampiyonasý macerasýnda elemeleri geçerek 3. kez finallerde boy gösterirken, 1996 ve 2008'de Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çýktý. 1996'da Ýngiltere'nin düzenlediði finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçýný da, üstelik gol bile atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi yýlýnda Hollanda ve Belçika'nýn ortaklaþa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çýkýp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti. Milliler, 2004'de Portekiz'de düzenlenen finallere ise baraj maçlarýnda Letonya'ya elenerek katýlamadý. Sezon hazýrlýklarýný Ankara Kýzýlcahamam'da sürdüren Binatlý Kazan Belediyesi ile oynadýðý hazýrlýk maçýndan 1-1 beraberlikle ayrýldý.. Binatlý'da hazýrlýk maçlarý sürüyor Binatlý takýmý karþýlaþmada Yasin, Burç ve Hüseyin Sarro ile yakaladýðý üç gollük pozisyondan yararlanamazken, rakip takýma pozisyon þansý vermedi... (Niyazi Ergülen) Yeni sezon hazýrlýklarý için Ankara Kýzýlcahamam'da kamp yapan Binatlý takýmý ilk hazýrlýk maçýnda dün Kazan Belediyesi ile karþý karþýya geldi. Binatlý, Baþkent Üniversitesi'ne ait Batalya Antrenman Sahasý'nda Ankara'nýn üçüncü lig ekibi, Kazan Belediyesi ile oynadýðý karþýlaþmadan 1-1 eþitlikle ayrýldý. Binatlý, karþýlaþmanýn ilk 10 dakikasýnda rakibi karþýsýnda ürkek bir oyun sergilemesine raðmen ilerleyen dakikalarda toparlanýp, geliþtirdiði ataklarla gol aradý. Yakaladýðý üç net gollük pozisyonda Yasin, Burç ve Hüseyin Sarro kaleci ile karþý karþýya kalmalarýna raðmen golü kaydedemediler. Rakibinin kapalý oyunu karþýsýnda uzaktan þutlarla gol arayan Binatlý 35'inci dakikada öne geçti. Ceza alaný dýþýndan Burç'un kaleye gönderdiði sert þutta kaleciden dönen topu iyi takip eden Yasin sert bir vuruþla Binatlý'yý 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ýlk yarý Binatlý'nýn 1-0 üstünlüðünde tamamlandý. Ýkinci yarý orta saha mücadelesi þeklinde geçerken, 70'inci dakikada geliþen Kazan Spor ataðýnda topla buluþan Ahmet ceza alaný içinde yaþanan karambolda topu aðlara göndererek maçýn skorunu belirledi (1-1). Maç sonrasý bir açýklama yapan takýmýn teknik adamý Gökmen Davutoðlu, futbolcularýnýn sergiledikleri oyundan memnun olduðunu dile getirerek, profesyonel bir takým olan Kazan Spor ile oynadýklarý karþýlaþmada rakibe hiç pozisyon þansý vermediklerini, buna karþýlýk kendilerinin üç net gol pozisyonundan yararlanamadýklarýný söyledi. Binatlý kalecisi Ahmet karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda yaptýðý kurtarýþlarla göz doldururken, rakip takýmýn teknik direktörü kendilerinin de böyle bir kaleciye ihtiyaçlarý olduðýnu söyledi. Binatlý kafilesi bu sabah gerçekleþtireceði iki saatlik antrenman sonrasý Kýzýlcahamam Belediyesi'nin tahsis ettiði otobüs ile þehirde bir gezinti yapacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3209 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUNUNUN BENÝ. KISMI (2) Erdoðan Baybars Vergi Dairesi, Çangar'ýn 4 trilyonluk vergi borcu ve haciz kararýyla ilgili dün de açýklama yapmadý. Neden? Vergi tahsil etmek için baba H.C.'nin peþine düþtü de vakit mi bulamadý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı