Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda"

Transkript

1 BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir þekilde atlattýlar. Merkez Bankasýnýn faizleri hýzlý düþürmesiyle kaynak maliyetleri düþen bankalar, fonlama maliyetlerini oldukça aþaðýya çekerek 2009 yýlýný yüksek kârlarla kapadýlar. Katýlým bankalarýnýn fonlama maliyetleri ise, kullandýklarý iþ modelinin farklýlýðýndan dolayý, ticari bankalar kadar hýzlý düþmedi. Buna raðmen katýlým bankalarý, ticari bankalarýn aksine, net kredilerde yüksek büyüme oranlarý yakaladýlar. bir önceki yýla göre % 34 oranýnda büyüme kaydetti. Toplanan fonlarda gerçekleþen %56 oranýndaki artýþ da, böylesine hassas bir dönemde müþterilerin Bank Asya'ya duyduklarý güvenin açýk bir göstergesi oldu yýlý, Bank Asya için yurt dýþý faaliyetlerin hýz kazanacaðý bir yýl olacak. IDB iþbirliði ile Afrika'da ortak olduðumuz bankalarý, bilgi birikimimiz, teknoloji ve eleman gücümüzü kullanarak daha aktif hale getirmek için çalýþacaðýz. 2010'da ihracatýn finansmanýnda daha fazla rol almayý hedefliyoruz. Öte yandan temassýz teknoloji ürünlerimiz AsyaCard DIT ve DIT Pratik'in yeni versiyonlarý üzerinde çalýþmaya, bu ürünlerimizi geliþtirmeye ve yaygýnlaþtýrmaya devam ediyoruz yýlý içinde güçlü sermaye tabaný, dengeli bilanço yapýsý ile öngördüðü hedefler doðrultusunda kârlýlýðýný ve büyümesini sürdüren Bank Asya, 2010'a iyi bir giriþ yaptý yýlýnda, aktif büyüklük, kullandýrýlan krediler, gayrinakdi krediler, toplanan fonlar ve net kârda katýlým bankalarý arasýndaki liderliðini devam ettiren Bank Asya, aktif büyüklüðü, krediler ve toplanan fonlarda bankacýlýk sektörünün üzerinde bir büyüme hýzý yakaladý. Güven telkin eden yapýsýyla reel sektörü finanse etmeyi sürdüren Bankamýz, zor zamanda müþterilerinin yanýnda yer almasýný bilerek nakdi kredilerde Dergimizin bu sayýsý da yine ilginizi çekecek konularla dopdolu. Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak ile Türk sigorta sektörü ve Iþýk Sigorta hakkýnda röportajýmýzýn ardýndan krizden etkilenmeyen nadir sektörlerden enerji sektörü ile ilgili haberimiz yer alýyor. Uþak, Çorum ve Topkapý Þubelerimize konuk olduktan sonra Gaziantepli ustalarýn maharetli ellerinde yaþamýný sürdüren Kutnuculuk hakkýnda bilgi sahibi olacaðýz. Yeni Biz Asya'larda buluþmak dileðiyle Saðlýcakla kalýn.

2 SAYI: 33 BANK ASYA Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu BANK ASYA ÜST YÖNETÝMÝ Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. ISSN: Kriz yönetimi ile Türkiye nin kredisi arttý 10 Birkaç istisna ülke dýþýnda tüm dünyayý sarsan global kriz, her 7-8 yýlda bir ekonomik krizle karþý karþýya kalan Türkiye'yi 'teðet' geçti mi, geçmedi mi? Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan söyledikten sonra en çok tartýþýlan konulardan biri haline gelen, lügatlara bile giren 'teðet' meselesinde kesin bir söz söylemek geometrideki teðet konusunda soru çözmek kadar kolay deðil ve 2010 yýlýný bu gözle mercek altýna aldýk. PROJE TASARIM Yayýn Editörü HARUN ODABAÞI Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým HASAN ERTAÞ Editör ÝLHAN BASMACI Redaktör RÜSTEM AYDIN Kapak Tasarým NURETTÝN ASLANTAÞ FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Iþýk Sigorta yüzde 100 yerli sermayeli sigorta kuruluþu 12 Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak Iþýk Sigorta nýn sürekli deðiþime açýk yapýsýna dikkat çekerek sigortacýlýk sektöründe büyüme iddiasýnda olduklarýnýn altýný çiziyor. Koçak yeni ürünlerle tüketicinin karþýsýna çýkacaklarýnýn da sinyalini veriyor: Yeni ürünlere hazýrlýklý olun...

3 5 20 Bank Asya Uþak Þubesi Bank Asya Uþak sanayisinin en büyük destekçilerinden biri. Bu destek 2010 yýlýnda artarak sürecek 22 Enerji öne çýkacak Türkiye enerji sektöründeki sýkýntýsýný aþmak için 2010 yýlýnda enerji yatýrýmlarýnýn önünü açacak. 25 asyacard.com.tr Asyacard.com.tr, Media Awards yarýþmasýnda en üst kategoride best in class ödülünü aldý. 30 Topkapý Þubesi Bank Asya Topkapý Þubesi açýldýðý günden bu yana samimiyet ve güven ilkesine büyük önem veriyor. Ýlklerin Þehri Aþýklar Diyarý Uþak Kökü çok eskilere dayanan Uþak, Ýç Ege'nin mütevazý bir þehriyken, 1900 lü yýllarýn baþlarýndan itibaren üst üste gerçekleþtirdiði sanayi hamleleri ile ülke geleceðini ve millet kaderini tayinde ne denli iddialý olduðunu ortaya koydu. Dönüþüm geçiren Türkiye artýk bölgesel bir güç Türkiye ekonomik ve siyasi açýdan önemli bir deðiþim içerisinde. Dahilde yapýsal sorunlara çözüm aranýrken dýþarýda komþu ülkelerle 'sýfýr sorun' kapsamýnda iliþkiler iyileþtirilmeye çalýþýlýyor. Bunlarýn yanýnda dünyanýn boðuþtuðu bir küresel kriz meselemiz var. Türkiye'nin önemli iþadamlarý derneklerinden biri olan MÜSÝAD Baþkaný Ömer Cihad Vardan ile bu süreçleri ele aldýk. 32 DIT Pratik yenilendi DIT Pratik kullaným alanlarýný geniþletiyor. Çok özellikli DIT Pratik müþterilerin kullanýmýna sunuldu. 34 Konut sektörü Bank Asya birçok alanda olduðu gibi konut sektöründe de büyümeyi hedefliyor. 36 Çorum Þubesi Bank Asya kýsa sürede Çorum da faaliyet gösteren en önemli bankalardan biri haline geldi. 42 Kutnuculuk yaþýyor Gaziantep el emeði göz nuru kutnuculuðu maharetli ustalarýn ellerinde yaþatmayý baþarýyor. 46 Çaðýn hastalýðý: Obezite Aþýrý kilolu olma anlamýna gelen Obezite Türkiye de de dikkat edilmesi gereken bir soruna dönüþtü.

4

5 7 Bank Asya'da bayrak deðiþimi B ank Asya çatýsý altýndaki 13 yýllýk iþ hayatýnýn son 10 yýlýnda "Genel Müdür ve Yön. Kur. Üyesi" olarak hizmet veren Ünal Kabaca, genel müdürlük görevini Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cemil Özdemir'e devrederek görevinden ayrýldý. Bank Asya yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþen devir teslim töreninde bir konuþma yapan Ünal Kabaca, Bank Asya'yý sýfýr noktasýndan alýp 13 yýl gibi kýsa bir sürede orta ölçekli bir banka konumuna getirdiklerini ifade etti. Bu baþarý hikâyesinde yöneticisinden çalýþanýna, ortaklarýndan müþterilerine herkesin pay sahibi olduðunu dile getiren Ünal Kabaca sözlerini "Tüm bu geliþim sürecinin içinde yer alýp da Bank Asya'nýn bugün geldiði noktaya bakýp heyecanlanmamak elde deðil" diye sürdürdü. Kurumlarýn kendini yenilemesine ve sýçrama yapmasýna imkân saðlamak adýna ara sýra bu tarz yönetim deðiþikliklerinin gerekli olduðunu kaydeden Ünal Kabaca banka yönetiminden ayrýlýþýnýn bu yönde deðerlendirilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Kabaca, bankayý ve görevini çok güzel bir noktada býraktýðýný belirterek "bu deðiþikliðin profesyonelleþmek adýna bankamýza hayýrlý olacaðýna inanýyorum" dedi. Bank Asya'daki aktif görevini tamamladýðýný ancak Bank Asya ile irtibatýný hiçbir zaman koparmayacaðýný belirten Kabaca, bayraðý çok sevdiði ve güvendiði bir isme teslim etmekten memnuniyet duyduðunu da aktararak sözlerini, "Cemil Bey, öðrencilik yýllarýmdan beri tanýdýðým, baþarýlý bir isim. Ýçim son derece rahat, gözüm arkada kalmayacak." diye noktaladý. Bank Asya'nýn yeni Genel Müdürü Cemil Özdemir de, Bank Asya'nýn hedeflerinin deðiþmediðini, planlanan þekilde büyümeye devam edeceklerini belirterek Ünal Kabaca'dan devraldýklarý bayraðý ileriye taþýmak için tüm gayretleriyle çalýþacaklarýnýn altýný çizdi. Öte yandan Ünal Kabaca, Bank Asya'nýn 2009 yýlýnda yaptýðý Afrika açýlýmý kapsamýnda Ýslam Ülkeleri Özel Sektörü Geliþtirme Kurumu(ICD) ve Bank Asya ortaklýðýyla kurulan Tamweel Holding'deki baþkan yardýmcýlýðý görevine devam edeceðini açýkladý. Bank Asya Genel Müdürlüðü görevinden ayrýlan Ünal Kabaca nýn yerine Cemil Özdemir geldi. Devir teslim töreninde konuþan Kabaca, çalýþanlarla birlikte bir baþarý hikayesi yazdýklarýný söyledi.

6 SAYI: 33 BANK ASYA Bank Asya, 2009 yýlý verilerini deðerlendirdi inans sektöründe 13. yýlýný geride F býrakan Bank Asya, düzenlediði basýn toplantýsýyla 2009 yýlý verilerini basýn mensuplarýyla paylaþtý. "Bank Asya 2009 Deðerlendirme Toplantýsý", Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir yönetiminde 24 Þubat Çarþamba günü Çýraðan Sarayý'nda gerçekleþtirildi. Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir, basýn mensuplarýna yaptýðý sunumda, 2009 yýlý dünya ekonomisine ve küresel krizin ekonomiye etkilerine genel olarak deðindikten sonra Bank Asya'nýn 2009 yýlsonu büyüme rakamlarýna ve 2010 yýlý deðerlendirmelerine yer verdi. Bank Asya'nýn, 2009 yýlý içinde güçlü sermaye tabaný, dengeli bilanço yapýsý ile öngördüðü hedefler doðrultusunda kârlýlýðýný ve büyümesini sürdürdüðünü kaydeden Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir, Bankanýn aktif büyüklüðünün geçen yýlýn ayný dönemine göre %43 oranýnda artarak 11,6 milyar TL'ye ulaþtýðýný ifade etti. Sunumunda Bank Asya'nýn büyüme rakamlarýna ve oranlarýna yer veren Cemil Özdemir, Bank Asya'nýn 2009 yýlýnda aktif büyüklüðü, krediler ve toplanan fonlarda bankacýlýk sektörünün üzerinde bir büyüme hýzý yakaladýðýný açýkladý. Bank Asya kredilerde hızlı büyüdü Bankacýlýk sektörünün toplam nakdi kredile-

7 9 ri 2009 yýlýnda % 6,9 artarken ayný dönemde Bank Asya'nýn toplam nakdi kredilerinin ise %34 oranýnda arttýðýna dikkat çeken Cemil Özdemir, global krizin etkilerinin devam ettiði bir dönemde Bank Asya'nýn güven telkin eden yapýsýyla 2009 yýlýnda da birçok alanda reel sektörü finanse etmeyi sürdürdüðünü kaydetti. Genel Müdür Cemil Özdemir, toplanan fonlarda gerçekleþen %56 oranýndaki artýþýn da, böylesine hassas bir dönemde müþterilerin Bank Asya'ya duyduklarý güvenin açýk bir göstergesi olduðunu dile getirdi. Bank Asya'nýn 2009 yýlsonunda 301 milyon TL net kâr elde ederek kârlýlýðýný bir önceki yýla göre %22 oranýnda artýrdýðýný ifade eden Cemil Özdemir, enflasyonun %5'lerde seyrettiði bir dönemde Bank Asya'nýn karýný %22 oranýnda artýrmasýnýn kayda deðer bir baþarý olduðunu belirtti. Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir aktif büyüklüklerinin 11,6 milyar TL ye çýktýðýný söyledi. Faizsiz bankalar arasında dünyada 29. sırada Dünyaca ünlü The Banker Dergisi'nin Bankalar deðerlendirmesinde Bank Asya'nýn; ana sermaye açýsýndan "Dünyanýn ilk Bankasý" listesinde 520. sýrada, marka deðeri açýsýndan "Dünyanýn ilk 500 bankasý" içinde 424. sýrada ve faizsiz bankacýlýk kriterlerine göre "Dünyadaki ilk 500 Faizsiz Banka" içerisinde 29. sýrada yer aldýðý da belirtildi Hedefleri Afrika açýlýmýyla baþlayan yurt dýþý faaliyetlerini geniþleterek 2010 yýlýnda yurt dýþýnda daha aktif olmayý planlayan Bank Asya'nýn orta vadeli hedefleri arasýnda Türkiye'de marka deðeri yüksek bankalar arasýnda yer almak, Dünyada faizsiz bankacýlýðýn önde gelen bankalarýndan biri haline gelmek ve her ilde en az bir þubeye sahip olmak gibi hedefler bulunuyor. 10

8 SAYI: 33 BANK ASYA 2009 da global ekonomik krizin etkileri bütün aðýrlýðý ile hissedildi. Ancak finansta kriz yaþanmamasý reyting kuruluþlarýnýn Türkiye ye bakýþýný olumlu yönde etkiledi. Kriz yönetimi ile Türkiye'nin kredisi arttý B MEMDUH TAŞLICALI irkaç istisna ülke dýþýnda tüm dünyayý sarsan global kriz, her 7-8 yýlda bir ekonomik krizle karþý karþýya kalan Türkiye'yi 'teðet' geçti mi, geçmedi mi? Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan söyledikten sonra en çok tartýþýlan konulardan biri haline gelen, lügatlara bile giren 'teðet' meselesinde kesin bir söz söylemek geometrideki teðet konusunda soru çözmek kadar kolay deðil. Türkiye'nin Uluslararasý Para Fonu-IMF ile yeniden kredi görüþmeleri yaptýðý bir dönemde yýl sonunda ortaya çýkan rakamlar üzerinden herkesin bir yorum sahibi olabilmesi mümkün. Zira hemfikir olunabilecek bir sonuç var ki, Türkiye krizin etkilerinden en az etkilenen ve en hýzlý toparlanma eðilimi gösteren ülkelerden biri oldu. Özellikle yýlýn son üç ayýnda iþsizliðin azalmasý dýþýnda diðer alanlarda olumlu göstergeler öne çýktý. Gelin isterseniz geride býraktýðýmýz 2009 yýlýnda ortaya çýkan eflasyon, büyüme, üretim, ihracat, istihdam, döviz kurlarý, bütçe açýðý, borç stoðu gibi ekonomik verilere gözatalým 30 yýla yakýn Türkiye'yi kanser gibi saran ama birkaç yýldýr sokaktaki adamýn gündemi olmaktan çýkan eflasyon 2008 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren yeniden yüzde 10'larýn üzerine týrmanmýþtý. Ancak piyasadaki daralmanýn da etkisiyle yýl sonu itibariyle ortalama yüzde 6.5 seviyelerine geriledi. Mayýs ayýndan beri bu oran yüzde 5.5'un

9 11 altýnda seyrediyordu. Son olarak 2001 yýlýnda yaþanan finans kaynaklý krizden beri sürekli büyüyen Türkiye ekonomisi global krizin etkisiyle bir yýldýr küçülüyor. Krizin ilk etkisinin hissedildiði 2008 son çeyreðinde baþlayan küçülme bu yýlýn baþýnda yüzde 14'lere kadar týrmanmýþtý. Ancak hükümet tarafýndan alýnan tedbirler, otomotiv, beyaz eþya, mobilya, elektronik gibi belli baþlý sektörlere saðlanan ÖTV benzeri teþvikler ve destekler küçülme hýzýný 9 ay sonunda yüzde 8.4'ler seviyesine indirdi. Ýnþaat, imalat ve ticarette devam eden daralma etkisini tarým ve eðitim gibi alanlarda çok daha az hissettirdi. Amerika'da baþlayýp dünyaya yayýlan krizin en önemli sonucu talebin kýsýlmasýydý, yani ihtiyaçlarýn ertelenme yolunun seçilmesi. Bu durum dünyanýn büyük ekonomileri içinde iki ülkeyi pek etkilemedi; 1.5 milyar nüfuslu Çin ve 1.2 milyar nüfuslu Hindistan. Bu ülkelerde madencilikten enerjiye, otomotivden inþaata ve imalata sanayi üretimi artmaya devam etti. Ýç talebin büyüklüðü krizi gölgede býraktý ama son yýllarda dýþ pazarlarda büyüyen Türkiye için sanayi üretimi 15 ay boyunca küçülme eðilimi sergiledi. Yine teþviklerle desteklenen iç talebin canlanmasý, Ramazan, Kurban bayramlarý ve yýlbaþý gibi alýþveriþi canlandýran etkenlerle birlikte üretim yeniden artýþ trendi yakaladý. Türkiye gibi 100 milyar dolarlýk ihracat potansiyeli yakalayan ülkelerde iç talep kadar baþka ülkelerdeki talep de çok önemli. Örneðin Rusya'nýn global krizden büyük darbe yemesi Türkiye'de kamyon üretiminden inþaata, beyaz eþyaya kadar birçok sektörde küçülme yaþanmasýna sebep oldu. Daha baðýmsýz yapýlarýyla Avrupa, ABD, Japonya ya da Rusya kadar krizin etkilemediði Kuzey Afrika, Latin Amerika, bazý Ortadoðu ülkeleri Türkiye'nin bu kritik yýlda ihracatýný 101 milyar dolarýn üzerine çýkarmasýnda kilit rol oynadý. Almanya'da otomobile saðlanan teþvik otomotivdeki ihracatý arttýrýrken özellikle Ekim ayýndan itibaren Türkiye ihracatý yeniden artýþa geçti. Bu sayede ihracatýn ithalatý karþýlama oraný arttý. Global kriz çýkýþ kaynaðý Amerika'da 140'dan fazla bankanýn kapanmasýna neden oldu. Ýzlanda ülke olarak iflasýný açýkladý. Oysa Türkiye'de bir banka bile bu süreçte kapýsýna kilit vurmadý. Bu bile 2009'u tek baþýna deðerlendirmek için önemli bir veri yýlýnda yaþadýðý finans krizinden yapýsal olarak çok güçlü çýkan Türkiye kriz sürecini finans kesimi açýsýndan baþarýyla yönetti. Bankalarýn kredi musluklarýný kapatmasýnýn talebin daralmasýnda büyük etkisi oldu. Özellikle yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren uygun vadelerle kredi bulma sorunu yaþanmayan Türkiye'de emlakta 10 yýllýk, otomotivde 6-7 yýllýk krediler yeniden gündeme geldi. Ancak döviz cephesinde durum tüketici lehine dönmedi. Kriz öncesinde 2008 aðustos ayýnda 1.14 lira seviyesine kadar inen dolar geçtiðimiz Mart ayýnda 1.82 liraya kadar týrmandý. Merkez Bankasý döviz alýmýyla duruma müdahele etti ve yýl ortasýndan itibaren gerileme baþladý. Halen Türk lirasýnýn dolar ve Euro karþýsýndaki deðer kaybý özellikle ithal ya da ithal girdisi yüksek ürünlerin fiyatýnýn yüksek olmasýna sebep oluyor. Türkiye'nin 2009 yýlýnda sergilediði ekonomik tablo önce uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Fitch tarafýndan ardýndan Moody's tarafýndan not artýþý ile desteklendi. Yani, Türkiye'nin özellikle yeni yatýrým çekmesi, döviz giriþinin artmasý gibi konularda ihtiyacý olan uluslararasý kredi notu arttý. Türkiye'nin IMF ile yeni bir standby kredi anlaþmasýna hazýrlýk içinde olmasý da 2010 yýlýnda ortaya çýkacak Türkiye performansý açýsýndan büyük önem taþýyor.

10 SAYI: 33 BANK ASYA Geliþen piyasa koþullarýna göre Iþýk Sigorta nýn kendisini sürekli yenilediðini belirten Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, yeni sigorta ürünlerini de piyasaya süreceklerini belirtti. Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak Iþýk Sigorta yüzde 100 yerli sermayeli sigorta kuruluþu Y eni bir heyecan ile sigortacýlýk sektöründeki serüvenine devam eden Iþýk Sigorta 2010 yýlýnda pazardaki payýný büyütme arzusunda. Iþýk Sigorta nýn bugününü ve hedeflerini Genel Müdür Recep Koçak la konuþtuk: Bize Iþýk Sigorta hakkýnda bilgi verir misiniz? 1995 sonlarýnda kurulan ve 1996 yýlý baþýnda poliçe kesmeye baþlayan Iþýk Sigorta, 2010 yýlýna 500 civarýnda yetkili acentesi, toplamda ise 1250'ye yakýn hizmet noktasý aðý ile girdi. Tüm Türkiye'ye hizmet ulaþtýran acenteleri ile birlikte, 5 Bölge Müdürlüðü ve 2 Temsilciliði ile organizasyonunu oluþturdu. 200'e yakýn personel sayýsý ile de þirketimiz sigortalýlarýna en iyi hizmeti vermek için çalýþýyor. Kurumsal olarak verilen sigorta hizmetlerinde Bank Asya'nýn güçlü desteði ile yoluna devam eden Iþýk Sigorta, Al Baraka Türk ve Türkiye Finans ile de çalýþmakta. Türkiye'nin her noktasýna ýþýðýmýzý götüren acentelerimiz

11 13 ile de bireysel sigortacýlýðýn yaný sýra Kobi ölçekli þirketlere de hizmet verilmektedir. Iþýk Sigorta hangi branþlarda nasýl ürünlerle müþterilerine hizmet veriyor? Iþýk Sigorta, elementer branþlar olarak da nitelendirilen, hayat dýþý alanda "Yangýn, Mühendislik, Oto Dýþý Kaza, Oto Kaza, Nakliyat, Saðlýk, Finansal Kayýplar" branþlarýnda sigortalýlarýna hizmet vermektedir. Geliþen piyasa koþullarýna göre her zaman kendini yenileyen Iþýk Sigorta, hazýrladýðý ürünlerle de piyasada öncülük etmekte. Önümüzdeki süreçte, hazýrlanan yeni sigorta ürünleri sigortalýlarýmýzýn hizmetine sunulmaya devam edecektir Iþýk Sigorta hangi sigortacýlýk enstrümanlarýnda iddialý? Aslýnda kendimizi sadece bir ürün veya branþla sýnýrlandýrmak istemiyoruz. Çünkü, sigorta ihtiyacý artýk hayatýn her anýnda karþýmýza çýkýyor. Yalnýz, sektörel olarak yeteri kadar geliþmediðini düþündüðümüz, kiþiye özel Ferdi Kaza Sigortalarýnda, geleceðimizin güvencesi olan çocuklarýmýzýn eðitimlerini güvenceye alan Eðitim Güvence Sigortalarýnda, bankacýlýk sektörünün geliþimine baðlý olarak her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulan Kredi ve Kredi Kartý Güvence Sigortalarýnda, kiþisel ekonomik sýkýntýlarýn aþýlmasýna yardýmcý olacak Ýþsizlik Sigortalarýnda, Kobi'lerin kurumsal ihtiyacýný karþýlayacak paket sigorta çözümlerinde farklýlýklar oluþturacaðýz. Bir katýlým bankasý olan Bank Asya niçin sigortacýlýk sektörüne girdi? Katýlým Bankacýlýðý yaklaþýmýna paralel sigorta ihtiyacýna cevap, Iþýk Sigorta'nýn piyasaya çýkýþý ile oldu. Katýlým Bankacýlýðý'nda da öncü olan Bank Asya, sigortacýlýk sektöründe de Iþýk Sigorta'nýn en büyük hissedarý olarak farklýlýðýný ortaya koydu. Bununla beraber, kendi alanýnda öncü ve lider olan Bank Asya, ekonomik enstrümanlar açýsýndan eksik bir kapý býrakmadan hayatýn içinde olarak Iþýk Sigorta'ya destek verdi yýlý sigortacýlýk sektörü ve Iþýk Sigorta açýsýndan nasýl geçti? Ekonomik krizin yýkýcýlýðý sigorta sektörüne, reel büyümenin ortadan kalkmasý þeklinde yansýdý. Krize baðlý küçülen birçok sektörün aksine sigorta sektörü ve Iþýk Sigorta, yaklaþýk %3 oranýnda bir büyüme gerçekleþtirdi. Geçen yýl Ýstanbul'da ve bazý bölgelerdeki sel felaketleri sizi nasýl etkiledi? Yaþanan sel felaketinde Iþýk Sigorta, her hasarda olduðu gibi sigortalýlarýnýn yanýnda yerini alarak zararlarýný çok kýsa bir sürede tazmin etti. Ýstanbul'daki sel felaketinde TL'lýk hasar ödemesi gerçekleþtiren Iþýk Sigorta, basýnda da adýndan söz ettirdi. Tabii ki tüm bu ödemelerde Þirketimiz, dünya çapýnda çalýþan güçlü reasürörlerle yaptýðý anlaþmalar ve güçlü mali yapýsý ile farklýlýðýný gösterdi. Sigortacýlýk riskinin devredilmesi sayesinde, finansal açýdan düþük miktarlarda etkilenen Iþýk Sigorta, hasar anýnda müþterisinin yanýnda olarak, müþteri memnuniyetinin en üst düzeyde saðlanmasý sayesinde müþterilerimizle birlikte kazançlý çýktý. Sektörde Iþýk Sigorta'yý öne çýkaran özellikler neler? Genç ve dinamik kadrosu ile müþterilerine hizmet veren Iþýk Sigorta, mevcut bilgi iþlem alt yapýsý sayesinde tüm taleplere çok hýzlý cevap vermekte. Anlaþmalý servislerinde hasar onarým iþlemlerinin tek kuruþ ödemeden sunulmasý yanýnda, sel gibi diðer maddi hasarlarda da en hýzlý ödeme yapan þirketlerden biri Iþýk Sigorta. Hasar ödemelerindeki en büyük hassasiyetimiz hakkaniyet ilkesine uygun davranmaktýr. Bir baþka hassasiyetimiz ise, Bank Asya gibi yatýrým araçlarýnýn seçimindeki tercihlerimizdir. Müþteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaþýmýmýz ve müþterilerimize sunduðumuz özel çözümlerimiz de bizi tercih edilir kýlýyor.

12 SAYI: 33 BANK ASYA Sigorta sektöründe yaþanan rekabeti nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ne yazýk ki sektör bindiði dalý kesiyor. Bunun olumsuz sonucu ise, nihayetinde sigorta tüketicisine yansýyacak. Rekabet ortamýnda ortaya konan düþük fiyatlý poliçeler, arkasýndan kapanmalarý ve buna baðlý sektörel önlemleri, dolayýsý ile geçmiþe nazaran çok daha yüksek maliyetli poliçeleri getirecek. Örnekleri daha önceden yaþanmýþ olmasýna raðmen, yabancýlarýn giriþi ile de hareketlenen rekabet ortamý, ileriyi görmeden adým atan þirketlerin belki de kapanýþýna ve birçok sigortalýnýn maðduriyetine sebep olacak. Dolayýsý ile teminat altýna alýnan deðerlerin büyüklüðü düþünüldüðünde, doðru þirket, doðru ürün ve doðru hizmetin seçilmesinin sigortalý açýsýndan fiyattan daha öncelikli olmasý gerekiyor. Türkiye'de yabancý yatýrýmcýlarýn aðýrlýk kazandýðý sektörün geleceðini nasýl görüyorsunuz? Yabancý yatýrýmcýlarýn piyasaya giriþi, ilk planda sektörde fiyat rekabeti açýsýndan yapýcý rol oynayacaklarý izlenimini oluþturdu. Yalnýz, geçen sürece ve mevcut duruma baktýðýmýzda birçok þirketin faaliyetlerinin zararla sonuçlandýðýný görüyoruz. Sigortalýlýk oranýnýn düþük olmasý sebebi ile sigortacýlýðýn bakir bir alan olduðu ülkemizde, yayýlma ve tutunma stratejisine baðlý olarak yapýlan rekabet sonucu ortaya çýkan zararda, geçmiþte piyasaya giren yabancý þirketler ülkelerine geri dönmüþlerdi. Yerli sermayenin, ülkemizde birçok alanda büyük baþarýlara imza attýðýný görüyoruz. Ayný tecrübe ve bilgi birikimi sigorta sektöründe de var. Bu sebeple, yerli yatýrýmcýnýn bu alanda yabancýya göre avantajlarý daha fazla. Iþýk Sigorta'nýn ortaklýk yapýsý içinde yabancý sermaye mevcut mu? Ortaklýk yapýmýz içinde yabancý sermaye mevcut deðil. Sektöre güvenilir bir isim ile girmeyi isteyen yabancý þirketlerin ortaklýk veya satýn alma taleplerine raðmen Iþýk Sigorta yerli sermaye olmanýn avantajý ile yoluna devam etmeyi tercih ediyor. Iþýk Sigorta'nýn 2010 yýlý hedefi nedir? 2010 yýlýnda reel büyüme rakamlarý ile pazar payýmýzý arttýrmayý, rakamsal olarak ta %12 büyümeyi hedefliyoruz.

13 15 Türkiye'de sigortacýlýk sektörü Batý ülkeleri ile kýyasla hala çok küçük bir paya sahip. Bu neden kaynaklanýyor? Sigortalýlýk oranýnýn artmasý temelde ekonomik geliþme ile yakýndan ilintili. Geliþmiþ ekonomilere bakýldýðýnda, kiþi baþýna düþen milli gelirin artmasý ile doðru orantýlý olarak sigorta prim üretimi ve sigortalýlýk oranýn da arttýðý gözleniyor ve ekonomik yeterlilikle birlikte gelen kazanýmlarýn zarar görme riskinin azaltýlmasý adýna bireyler sigorta yaptýrma ihtiyacý hissediyor. Bununla birlikte, sigorta adýna bireysel bilincin geliþtirilmesi de büyük önem taþýyor. Sosyal devlet anlayýþý adýna, yaþanan afetlerdeki devlet desteðinin ön plana çýkarýlmasýndan ziyade, sigorta mantýðýnýn yerleþtirilerek global piyasalarda risklerin daðýtýlarak sigortacýlýðýn anlatýlmasý gerekiyor. IŞIK SİGORTA A. Ş Ödenmiþ Sermaye Zorunluluk durumlarýnda veya bir hasar sonrasý akla gelen sigortanýn, hayatýn her aþamasýndaki gerekliliðinin anlatýlmasý, toplumsal sigorta bilincinin geliþtirilmesi açýsýndan sigorta þirketlerinin en önemli görevlerinden biri. Bulunduðumuz coðrafyadaki yüksek deprem riski, iklim deðiþiklikleri sonucu yýkýcý olan doðal afetler, her geçen gün farklý formlarda ortaya çýkan saðlýk sorunlarý, endüstrileþme ile birlikte frekansý artan kaza riskleri, kiþisel-kurumsal sorumluluk riskleri ve ekonomik kazanýmlarýn yerine konulamayacak derecede zarar görme riski gibi durumlar düþünüldüðünde, aslýnda sigortanýn gerekliliði de ortaya konulmuþ oluyor. Sayýlan risklere nispetle ödenecek primin çok küçük olmasý, ekonomik krizlerde tasarruf edilecek kalem yerine, büyüme için güvence saðlayan ve riski üstlenen sigortanýn önemini bir kat daha arttýrýyor. Global kriz çerçevesinde sigortacýlýk sektöründe nasýl bir geliþim süreci öngörüyorsunuz? Global kriz öncesi sigorta sektörü ülkemizde, her yýl enflasyon rakamlarý üzerinde reel bir büyüme gerçekleþtirdi. Sigorta sektöründe TL Acente Sayýsý 504 Banka Acenteleri Bank Asya 160 Albaraka Türk 101 Türkiye Finans 181 Prim Üretimi TL Ödenen Hasar TL yaþanan yýkýcý rekabet ve bunun sonucu ortaya çýkan sektör zararý bir tarafa konulduðunda, krizde prim üretimi açýsýndan geriye düþmeyen bir performans sergilendi. Küreselleþen ekonomide ortaya çýkan krizlere, daha dayanýklý ve dirençli bir yapý ortaya koyan Türkiye'de sigorta sektörü, tüm olumsuz koþullara raðmen gelecek için umut vaat ediyor. Bu çerçevede, mali yapýsý güçlü olan, sigortalý portföyünü seçerek riskini iyi yöneten þirketler, rekabet sonucu teknik kârlýlýklarý azalmasýna raðmen geliþimini sürdürecek. Bu süreçte, mali yeterlilikleri açýsýndan sorun yaþayan þirketler ise bir süre sonra piyasadan çekilmek zorunda kalacaklar. Sektör adýna istenmeyen bir durum olsa da, ne yazýk ki mevcut tablo bunu gösteriyor yýlý sonlarýna doðru, krizden çýkýþa baðlý olarak sigorta sektörü de reel olarak büyüyecektir.

14 SAYI: 33 BANK ASYA Ýlklerin þehri Aþýklar Diyarý Uþak Uþak, Cumhuriyetin baþlangýç yýllarýnda ilk sanayi þehirlerimizden biri olmakla birlikte þimdilerde doðal ve tarihi güzellikleri ile ön plana çýkmaya baþladý. K MUSTAFA KUŞEN -UŞAK ökü çok eskilere dayanan Uþak, iç Ege'nin mütevazý bir þehriyken, 1900 lü yýllarýn baþlarýndan itibaren üst üste gerçekleþtirdiði sanayi hamleleri ile ülke geleceðini ve millet kaderini tayinde ne denli iddialý olduðunu ortaya koydu. Ýlk þeker ve iplik fabrikalarý, adý Uþak ile özdeþleþtirilmiþ battaniyesi, tekstil ve seramik sektöründeki baþarýsý, deri sektöründeki iddiasý ile Uþak haklý olarak 'Aþýklar Diyarý' unvanýna layýk olan modern bir þehir. Uþak kelimesi, Çaðatay Türkçesi'nde oðul torun, Arapça da aþýklar, halk dilinde ise esir köle olarak üç anlam ifade etmekte. Kaynaklarda, bazen Uþþak, bazen de Uþak þeklinde yazýlan þehrin resmi adý Uþak. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Uþak'ý þu þekilde zikretmiþtir: "Su ve havasý çok güzel olduðundan mahbup ve mahbubeleri çoktur. Onun için Uþþak þehri derler. Hangi garip buraya gelse aþýk olmasý muhakkaktýr." Evliya Çelebi, þehrin anlamýnýn 'Aþýklar Diyarý' olmasýnýn sebebini, þehrin su ve havasýnýn insaný etkilemesine baðlamýþtýr. Kuruluþundan itibaren geçiminin önemli bir kýsmýný topraktan elde eden Uþak, tarihi geliþimi içinde halýsý, kilimi ve buna benzer el sanatlarýyla tanýnýyor. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Uþak Þeker Fabrikasý'nýn kurulmasýyla bir sanayi þehri görünümüne kavuþtu. Uþak, dokuma, tabakçýlýk, trikotaj ve toprak sanayisi ile irili ufaklý imalathane ve fabrikalarý da içinde barýndýran bir ekonomiye sahip. Türkiye'de ilk sanayi kuruluþlarýnýn ortaya çýktýðý illerden birisi olan Uþak'ta imalat sanayisinin kurulmasýnda belirleyici rolü halýcýlýk oynamýþtýr. Bölgede dýþ pazara yönelik üretimin geliþmesi ister istemez halý dokumacýlýðýnda kullanýlan girdilerin bölgede üretilmesini gerektiriyordu. Halýyla ilgili girdilerin bir bölümü geleneksel yöntemlerle yapýlýyordu. Ancak üretimin artmasýyla geleneksel olarak üretilen girdiler talebi karþýlayamýyordu. Bu durum fabrikasyon üretimi zorunlu hale getiriyordu. Uþak'lý tüccarlar ilk yün ipliði fabrikasýnýn yapýmýna giriþtiler. Ýlk olarak 1905'te Býçakçýzade Biraderler ve Mehmet Zeki Kumpanyasý Ýplik Fabrikasý açýldý. Bunu 1917'de açýlan Hamzazadeler ve Þürekasý Þayak Fabrikasý izledi. 20. yüzyýl baþlarýnda Türkiye'de çok az sayýda fabrika olduðu düþünülürse, Uþak'ta iplik

15 17 fabrikalarýnýn Uþak'lý giriþimciler tarafýndan kurulmasý ve yaþatýlmasý dikkat çekicidir yýlýnda yapýlan sanayi sayýmýna göre Türkiye'de yün ipliði üreten ve yün dokumacýlýðý yapan 13 kuruluþ vardý ve bunun 3'ü Uþak'taydý. Karun Hazineleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor Antik çaðda Anadolu'nun batýsýnda yer alan ve bugün Uþak ilinin de içinde bulunduðu alana Lidya adý verilmiþtir. Milattan önce 7. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Gyges ile baþlayan güçlü Lidya Ýmparatorluðu, parayý icat ederek insanlýk tarihindeki en önemli buluþlarýndan birini gerçekleþtirmiþtir. Lidya'nýn Ýlk Çað dünyasýnýn en zengin ülkesi olmasýnýn önemli sebebi Bozdaðlardan çýkan ve Gediz nehrine karýþan Sart deresinin alüvyonlarý içerisindeki altýndýr. Dördüncü ve son Kral Kroisos, Milattan önce 560 yýlýnda tahta geçmiþ ve akýl almaz zenginliði sayesinde Karun kadar zengin deyimiyle ününü günümüze kadar taþýmýþtýr. Uþak ilinin 25 kilometre batýsýnda, Güre köyü yakýnlarýndaki Lidya Tümülüslerin de kaçak kazýlarda bulunup kaçýrýlan ve tekrar ülkemize geri getirilen eserlere 'Karun Hazineleri' denilmektedir. Karun Hazineleri, 28 Haziran 1996 yýlýndan bu yana Uþak Arkeoloji Müzesi'nde yerli ve yabancý turist akýnýna uðramaktadýr. Uþak'ta bulunan Arkeoloji Müzesi 23 Mayýs 1970 yýlýnda hizmete açýlmýþ yýlý baþýnda Karun Hazinelerinin gelmesiyle daha büyük bir önem kazanan ve yeniden düzenlenen müzede, Kalkolitik dönemden Bizans döneminin sonuna kadar çeþitli devirlere ait taþ eserler, piþmiþ toprak eserler, cam eserler, altýn ve gümüþten yapýlmýþ çeþitli ziynet eþyalarý, bronz eserler, bronz, altýn sikkeler ve Karun Hazineleri sergileniyor. Bunlardan bazýlarý Roma dönemine ait mermer heykel ve heykelcikler, madalyon ve kapý tipi mezar siteleri, Eski Tunç, Grek, Roma ve Bizans dönemine ait piþmiþ topraktan çanak çömlekler, kase ve tabaklar ile camdan yapýlmýþ koku kaplarý, gözyaþý þiþeleridir. Selanik'ten sonra elektriğe kavuşan ikinci Osmanlı şehri Uşak Uþak, kara iklimi ile Akdeniz iklimi arasýnda bir geçiþ bölgesi olduðu için yazlarý Akdeniz iklimi etkilerine göre daha sýcak, kýþlarý ise Ýç Ege bölümüne göre daha soðuktur. Sýcaklýklar bölgede yükseltiye ve denizde uzaklýða göre deðiþir. Hatta Uþak'ta bir günde yaðmur yaðýp, güneþin bütün ihtiþamýyla ýþýldadýðý, hemen arkasýndan rüzgarýn bütün þiddetiyle esip karýn yaðdýðý dahi görülmektedir. Alaþehir-Afyonkarahisar demiryolunun 1869 yýlýnda tamamlanmasýyla Ýzmir ile Uþak arasýnda ulaþým kolaylaþmýþ ve ticari hayat daha da canlanmýþtýr. Uþak sýnýrlarý içinde bulunan 147 kilometrelik demiryolu üzerinde Uþak Gar'ý ile birlikte 10 adet istasyon bulunuyor. 1900'lü yýllarýn baþýnda Selanik'ten sonra

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ: OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı