Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda"

Transkript

1 BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir þekilde atlattýlar. Merkez Bankasýnýn faizleri hýzlý düþürmesiyle kaynak maliyetleri düþen bankalar, fonlama maliyetlerini oldukça aþaðýya çekerek 2009 yýlýný yüksek kârlarla kapadýlar. Katýlým bankalarýnýn fonlama maliyetleri ise, kullandýklarý iþ modelinin farklýlýðýndan dolayý, ticari bankalar kadar hýzlý düþmedi. Buna raðmen katýlým bankalarý, ticari bankalarýn aksine, net kredilerde yüksek büyüme oranlarý yakaladýlar. bir önceki yýla göre % 34 oranýnda büyüme kaydetti. Toplanan fonlarda gerçekleþen %56 oranýndaki artýþ da, böylesine hassas bir dönemde müþterilerin Bank Asya'ya duyduklarý güvenin açýk bir göstergesi oldu yýlý, Bank Asya için yurt dýþý faaliyetlerin hýz kazanacaðý bir yýl olacak. IDB iþbirliði ile Afrika'da ortak olduðumuz bankalarý, bilgi birikimimiz, teknoloji ve eleman gücümüzü kullanarak daha aktif hale getirmek için çalýþacaðýz. 2010'da ihracatýn finansmanýnda daha fazla rol almayý hedefliyoruz. Öte yandan temassýz teknoloji ürünlerimiz AsyaCard DIT ve DIT Pratik'in yeni versiyonlarý üzerinde çalýþmaya, bu ürünlerimizi geliþtirmeye ve yaygýnlaþtýrmaya devam ediyoruz yýlý içinde güçlü sermaye tabaný, dengeli bilanço yapýsý ile öngördüðü hedefler doðrultusunda kârlýlýðýný ve büyümesini sürdüren Bank Asya, 2010'a iyi bir giriþ yaptý yýlýnda, aktif büyüklük, kullandýrýlan krediler, gayrinakdi krediler, toplanan fonlar ve net kârda katýlým bankalarý arasýndaki liderliðini devam ettiren Bank Asya, aktif büyüklüðü, krediler ve toplanan fonlarda bankacýlýk sektörünün üzerinde bir büyüme hýzý yakaladý. Güven telkin eden yapýsýyla reel sektörü finanse etmeyi sürdüren Bankamýz, zor zamanda müþterilerinin yanýnda yer almasýný bilerek nakdi kredilerde Dergimizin bu sayýsý da yine ilginizi çekecek konularla dopdolu. Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak ile Türk sigorta sektörü ve Iþýk Sigorta hakkýnda röportajýmýzýn ardýndan krizden etkilenmeyen nadir sektörlerden enerji sektörü ile ilgili haberimiz yer alýyor. Uþak, Çorum ve Topkapý Þubelerimize konuk olduktan sonra Gaziantepli ustalarýn maharetli ellerinde yaþamýný sürdüren Kutnuculuk hakkýnda bilgi sahibi olacaðýz. Yeni Biz Asya'larda buluþmak dileðiyle Saðlýcakla kalýn.

2 SAYI: 33 BANK ASYA Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu BANK ASYA ÜST YÖNETÝMÝ Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. ISSN: Kriz yönetimi ile Türkiye nin kredisi arttý 10 Birkaç istisna ülke dýþýnda tüm dünyayý sarsan global kriz, her 7-8 yýlda bir ekonomik krizle karþý karþýya kalan Türkiye'yi 'teðet' geçti mi, geçmedi mi? Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan söyledikten sonra en çok tartýþýlan konulardan biri haline gelen, lügatlara bile giren 'teðet' meselesinde kesin bir söz söylemek geometrideki teðet konusunda soru çözmek kadar kolay deðil ve 2010 yýlýný bu gözle mercek altýna aldýk. PROJE TASARIM Yayýn Editörü HARUN ODABAÞI Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým HASAN ERTAÞ Editör ÝLHAN BASMACI Redaktör RÜSTEM AYDIN Kapak Tasarým NURETTÝN ASLANTAÞ FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Iþýk Sigorta yüzde 100 yerli sermayeli sigorta kuruluþu 12 Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak Iþýk Sigorta nýn sürekli deðiþime açýk yapýsýna dikkat çekerek sigortacýlýk sektöründe büyüme iddiasýnda olduklarýnýn altýný çiziyor. Koçak yeni ürünlerle tüketicinin karþýsýna çýkacaklarýnýn da sinyalini veriyor: Yeni ürünlere hazýrlýklý olun...

3 5 20 Bank Asya Uþak Þubesi Bank Asya Uþak sanayisinin en büyük destekçilerinden biri. Bu destek 2010 yýlýnda artarak sürecek 22 Enerji öne çýkacak Türkiye enerji sektöründeki sýkýntýsýný aþmak için 2010 yýlýnda enerji yatýrýmlarýnýn önünü açacak. 25 asyacard.com.tr Asyacard.com.tr, Media Awards yarýþmasýnda en üst kategoride best in class ödülünü aldý. 30 Topkapý Þubesi Bank Asya Topkapý Þubesi açýldýðý günden bu yana samimiyet ve güven ilkesine büyük önem veriyor. Ýlklerin Þehri Aþýklar Diyarý Uþak Kökü çok eskilere dayanan Uþak, Ýç Ege'nin mütevazý bir þehriyken, 1900 lü yýllarýn baþlarýndan itibaren üst üste gerçekleþtirdiði sanayi hamleleri ile ülke geleceðini ve millet kaderini tayinde ne denli iddialý olduðunu ortaya koydu. Dönüþüm geçiren Türkiye artýk bölgesel bir güç Türkiye ekonomik ve siyasi açýdan önemli bir deðiþim içerisinde. Dahilde yapýsal sorunlara çözüm aranýrken dýþarýda komþu ülkelerle 'sýfýr sorun' kapsamýnda iliþkiler iyileþtirilmeye çalýþýlýyor. Bunlarýn yanýnda dünyanýn boðuþtuðu bir küresel kriz meselemiz var. Türkiye'nin önemli iþadamlarý derneklerinden biri olan MÜSÝAD Baþkaný Ömer Cihad Vardan ile bu süreçleri ele aldýk. 32 DIT Pratik yenilendi DIT Pratik kullaným alanlarýný geniþletiyor. Çok özellikli DIT Pratik müþterilerin kullanýmýna sunuldu. 34 Konut sektörü Bank Asya birçok alanda olduðu gibi konut sektöründe de büyümeyi hedefliyor. 36 Çorum Þubesi Bank Asya kýsa sürede Çorum da faaliyet gösteren en önemli bankalardan biri haline geldi. 42 Kutnuculuk yaþýyor Gaziantep el emeði göz nuru kutnuculuðu maharetli ustalarýn ellerinde yaþatmayý baþarýyor. 46 Çaðýn hastalýðý: Obezite Aþýrý kilolu olma anlamýna gelen Obezite Türkiye de de dikkat edilmesi gereken bir soruna dönüþtü.

4

5 7 Bank Asya'da bayrak deðiþimi B ank Asya çatýsý altýndaki 13 yýllýk iþ hayatýnýn son 10 yýlýnda "Genel Müdür ve Yön. Kur. Üyesi" olarak hizmet veren Ünal Kabaca, genel müdürlük görevini Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cemil Özdemir'e devrederek görevinden ayrýldý. Bank Asya yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþen devir teslim töreninde bir konuþma yapan Ünal Kabaca, Bank Asya'yý sýfýr noktasýndan alýp 13 yýl gibi kýsa bir sürede orta ölçekli bir banka konumuna getirdiklerini ifade etti. Bu baþarý hikâyesinde yöneticisinden çalýþanýna, ortaklarýndan müþterilerine herkesin pay sahibi olduðunu dile getiren Ünal Kabaca sözlerini "Tüm bu geliþim sürecinin içinde yer alýp da Bank Asya'nýn bugün geldiði noktaya bakýp heyecanlanmamak elde deðil" diye sürdürdü. Kurumlarýn kendini yenilemesine ve sýçrama yapmasýna imkân saðlamak adýna ara sýra bu tarz yönetim deðiþikliklerinin gerekli olduðunu kaydeden Ünal Kabaca banka yönetiminden ayrýlýþýnýn bu yönde deðerlendirilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Kabaca, bankayý ve görevini çok güzel bir noktada býraktýðýný belirterek "bu deðiþikliðin profesyonelleþmek adýna bankamýza hayýrlý olacaðýna inanýyorum" dedi. Bank Asya'daki aktif görevini tamamladýðýný ancak Bank Asya ile irtibatýný hiçbir zaman koparmayacaðýný belirten Kabaca, bayraðý çok sevdiði ve güvendiði bir isme teslim etmekten memnuniyet duyduðunu da aktararak sözlerini, "Cemil Bey, öðrencilik yýllarýmdan beri tanýdýðým, baþarýlý bir isim. Ýçim son derece rahat, gözüm arkada kalmayacak." diye noktaladý. Bank Asya'nýn yeni Genel Müdürü Cemil Özdemir de, Bank Asya'nýn hedeflerinin deðiþmediðini, planlanan þekilde büyümeye devam edeceklerini belirterek Ünal Kabaca'dan devraldýklarý bayraðý ileriye taþýmak için tüm gayretleriyle çalýþacaklarýnýn altýný çizdi. Öte yandan Ünal Kabaca, Bank Asya'nýn 2009 yýlýnda yaptýðý Afrika açýlýmý kapsamýnda Ýslam Ülkeleri Özel Sektörü Geliþtirme Kurumu(ICD) ve Bank Asya ortaklýðýyla kurulan Tamweel Holding'deki baþkan yardýmcýlýðý görevine devam edeceðini açýkladý. Bank Asya Genel Müdürlüðü görevinden ayrýlan Ünal Kabaca nýn yerine Cemil Özdemir geldi. Devir teslim töreninde konuþan Kabaca, çalýþanlarla birlikte bir baþarý hikayesi yazdýklarýný söyledi.

6 SAYI: 33 BANK ASYA Bank Asya, 2009 yýlý verilerini deðerlendirdi inans sektöründe 13. yýlýný geride F býrakan Bank Asya, düzenlediði basýn toplantýsýyla 2009 yýlý verilerini basýn mensuplarýyla paylaþtý. "Bank Asya 2009 Deðerlendirme Toplantýsý", Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir yönetiminde 24 Þubat Çarþamba günü Çýraðan Sarayý'nda gerçekleþtirildi. Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir, basýn mensuplarýna yaptýðý sunumda, 2009 yýlý dünya ekonomisine ve küresel krizin ekonomiye etkilerine genel olarak deðindikten sonra Bank Asya'nýn 2009 yýlsonu büyüme rakamlarýna ve 2010 yýlý deðerlendirmelerine yer verdi. Bank Asya'nýn, 2009 yýlý içinde güçlü sermaye tabaný, dengeli bilanço yapýsý ile öngördüðü hedefler doðrultusunda kârlýlýðýný ve büyümesini sürdürdüðünü kaydeden Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir, Bankanýn aktif büyüklüðünün geçen yýlýn ayný dönemine göre %43 oranýnda artarak 11,6 milyar TL'ye ulaþtýðýný ifade etti. Sunumunda Bank Asya'nýn büyüme rakamlarýna ve oranlarýna yer veren Cemil Özdemir, Bank Asya'nýn 2009 yýlýnda aktif büyüklüðü, krediler ve toplanan fonlarda bankacýlýk sektörünün üzerinde bir büyüme hýzý yakaladýðýný açýkladý. Bank Asya kredilerde hızlı büyüdü Bankacýlýk sektörünün toplam nakdi kredile-

7 9 ri 2009 yýlýnda % 6,9 artarken ayný dönemde Bank Asya'nýn toplam nakdi kredilerinin ise %34 oranýnda arttýðýna dikkat çeken Cemil Özdemir, global krizin etkilerinin devam ettiði bir dönemde Bank Asya'nýn güven telkin eden yapýsýyla 2009 yýlýnda da birçok alanda reel sektörü finanse etmeyi sürdürdüðünü kaydetti. Genel Müdür Cemil Özdemir, toplanan fonlarda gerçekleþen %56 oranýndaki artýþýn da, böylesine hassas bir dönemde müþterilerin Bank Asya'ya duyduklarý güvenin açýk bir göstergesi olduðunu dile getirdi. Bank Asya'nýn 2009 yýlsonunda 301 milyon TL net kâr elde ederek kârlýlýðýný bir önceki yýla göre %22 oranýnda artýrdýðýný ifade eden Cemil Özdemir, enflasyonun %5'lerde seyrettiði bir dönemde Bank Asya'nýn karýný %22 oranýnda artýrmasýnýn kayda deðer bir baþarý olduðunu belirtti. Bank Asya Genel Müdürü Cemil Özdemir aktif büyüklüklerinin 11,6 milyar TL ye çýktýðýný söyledi. Faizsiz bankalar arasında dünyada 29. sırada Dünyaca ünlü The Banker Dergisi'nin Bankalar deðerlendirmesinde Bank Asya'nýn; ana sermaye açýsýndan "Dünyanýn ilk Bankasý" listesinde 520. sýrada, marka deðeri açýsýndan "Dünyanýn ilk 500 bankasý" içinde 424. sýrada ve faizsiz bankacýlýk kriterlerine göre "Dünyadaki ilk 500 Faizsiz Banka" içerisinde 29. sýrada yer aldýðý da belirtildi Hedefleri Afrika açýlýmýyla baþlayan yurt dýþý faaliyetlerini geniþleterek 2010 yýlýnda yurt dýþýnda daha aktif olmayý planlayan Bank Asya'nýn orta vadeli hedefleri arasýnda Türkiye'de marka deðeri yüksek bankalar arasýnda yer almak, Dünyada faizsiz bankacýlýðýn önde gelen bankalarýndan biri haline gelmek ve her ilde en az bir þubeye sahip olmak gibi hedefler bulunuyor. 10

8 SAYI: 33 BANK ASYA 2009 da global ekonomik krizin etkileri bütün aðýrlýðý ile hissedildi. Ancak finansta kriz yaþanmamasý reyting kuruluþlarýnýn Türkiye ye bakýþýný olumlu yönde etkiledi. Kriz yönetimi ile Türkiye'nin kredisi arttý B MEMDUH TAŞLICALI irkaç istisna ülke dýþýnda tüm dünyayý sarsan global kriz, her 7-8 yýlda bir ekonomik krizle karþý karþýya kalan Türkiye'yi 'teðet' geçti mi, geçmedi mi? Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan söyledikten sonra en çok tartýþýlan konulardan biri haline gelen, lügatlara bile giren 'teðet' meselesinde kesin bir söz söylemek geometrideki teðet konusunda soru çözmek kadar kolay deðil. Türkiye'nin Uluslararasý Para Fonu-IMF ile yeniden kredi görüþmeleri yaptýðý bir dönemde yýl sonunda ortaya çýkan rakamlar üzerinden herkesin bir yorum sahibi olabilmesi mümkün. Zira hemfikir olunabilecek bir sonuç var ki, Türkiye krizin etkilerinden en az etkilenen ve en hýzlý toparlanma eðilimi gösteren ülkelerden biri oldu. Özellikle yýlýn son üç ayýnda iþsizliðin azalmasý dýþýnda diðer alanlarda olumlu göstergeler öne çýktý. Gelin isterseniz geride býraktýðýmýz 2009 yýlýnda ortaya çýkan eflasyon, büyüme, üretim, ihracat, istihdam, döviz kurlarý, bütçe açýðý, borç stoðu gibi ekonomik verilere gözatalým 30 yýla yakýn Türkiye'yi kanser gibi saran ama birkaç yýldýr sokaktaki adamýn gündemi olmaktan çýkan eflasyon 2008 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren yeniden yüzde 10'larýn üzerine týrmanmýþtý. Ancak piyasadaki daralmanýn da etkisiyle yýl sonu itibariyle ortalama yüzde 6.5 seviyelerine geriledi. Mayýs ayýndan beri bu oran yüzde 5.5'un

9 11 altýnda seyrediyordu. Son olarak 2001 yýlýnda yaþanan finans kaynaklý krizden beri sürekli büyüyen Türkiye ekonomisi global krizin etkisiyle bir yýldýr küçülüyor. Krizin ilk etkisinin hissedildiði 2008 son çeyreðinde baþlayan küçülme bu yýlýn baþýnda yüzde 14'lere kadar týrmanmýþtý. Ancak hükümet tarafýndan alýnan tedbirler, otomotiv, beyaz eþya, mobilya, elektronik gibi belli baþlý sektörlere saðlanan ÖTV benzeri teþvikler ve destekler küçülme hýzýný 9 ay sonunda yüzde 8.4'ler seviyesine indirdi. Ýnþaat, imalat ve ticarette devam eden daralma etkisini tarým ve eðitim gibi alanlarda çok daha az hissettirdi. Amerika'da baþlayýp dünyaya yayýlan krizin en önemli sonucu talebin kýsýlmasýydý, yani ihtiyaçlarýn ertelenme yolunun seçilmesi. Bu durum dünyanýn büyük ekonomileri içinde iki ülkeyi pek etkilemedi; 1.5 milyar nüfuslu Çin ve 1.2 milyar nüfuslu Hindistan. Bu ülkelerde madencilikten enerjiye, otomotivden inþaata ve imalata sanayi üretimi artmaya devam etti. Ýç talebin büyüklüðü krizi gölgede býraktý ama son yýllarda dýþ pazarlarda büyüyen Türkiye için sanayi üretimi 15 ay boyunca küçülme eðilimi sergiledi. Yine teþviklerle desteklenen iç talebin canlanmasý, Ramazan, Kurban bayramlarý ve yýlbaþý gibi alýþveriþi canlandýran etkenlerle birlikte üretim yeniden artýþ trendi yakaladý. Türkiye gibi 100 milyar dolarlýk ihracat potansiyeli yakalayan ülkelerde iç talep kadar baþka ülkelerdeki talep de çok önemli. Örneðin Rusya'nýn global krizden büyük darbe yemesi Türkiye'de kamyon üretiminden inþaata, beyaz eþyaya kadar birçok sektörde küçülme yaþanmasýna sebep oldu. Daha baðýmsýz yapýlarýyla Avrupa, ABD, Japonya ya da Rusya kadar krizin etkilemediði Kuzey Afrika, Latin Amerika, bazý Ortadoðu ülkeleri Türkiye'nin bu kritik yýlda ihracatýný 101 milyar dolarýn üzerine çýkarmasýnda kilit rol oynadý. Almanya'da otomobile saðlanan teþvik otomotivdeki ihracatý arttýrýrken özellikle Ekim ayýndan itibaren Türkiye ihracatý yeniden artýþa geçti. Bu sayede ihracatýn ithalatý karþýlama oraný arttý. Global kriz çýkýþ kaynaðý Amerika'da 140'dan fazla bankanýn kapanmasýna neden oldu. Ýzlanda ülke olarak iflasýný açýkladý. Oysa Türkiye'de bir banka bile bu süreçte kapýsýna kilit vurmadý. Bu bile 2009'u tek baþýna deðerlendirmek için önemli bir veri yýlýnda yaþadýðý finans krizinden yapýsal olarak çok güçlü çýkan Türkiye kriz sürecini finans kesimi açýsýndan baþarýyla yönetti. Bankalarýn kredi musluklarýný kapatmasýnýn talebin daralmasýnda büyük etkisi oldu. Özellikle yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren uygun vadelerle kredi bulma sorunu yaþanmayan Türkiye'de emlakta 10 yýllýk, otomotivde 6-7 yýllýk krediler yeniden gündeme geldi. Ancak döviz cephesinde durum tüketici lehine dönmedi. Kriz öncesinde 2008 aðustos ayýnda 1.14 lira seviyesine kadar inen dolar geçtiðimiz Mart ayýnda 1.82 liraya kadar týrmandý. Merkez Bankasý döviz alýmýyla duruma müdahele etti ve yýl ortasýndan itibaren gerileme baþladý. Halen Türk lirasýnýn dolar ve Euro karþýsýndaki deðer kaybý özellikle ithal ya da ithal girdisi yüksek ürünlerin fiyatýnýn yüksek olmasýna sebep oluyor. Türkiye'nin 2009 yýlýnda sergilediði ekonomik tablo önce uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Fitch tarafýndan ardýndan Moody's tarafýndan not artýþý ile desteklendi. Yani, Türkiye'nin özellikle yeni yatýrým çekmesi, döviz giriþinin artmasý gibi konularda ihtiyacý olan uluslararasý kredi notu arttý. Türkiye'nin IMF ile yeni bir standby kredi anlaþmasýna hazýrlýk içinde olmasý da 2010 yýlýnda ortaya çýkacak Türkiye performansý açýsýndan büyük önem taþýyor.

10 SAYI: 33 BANK ASYA Geliþen piyasa koþullarýna göre Iþýk Sigorta nýn kendisini sürekli yenilediðini belirten Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak, yeni sigorta ürünlerini de piyasaya süreceklerini belirtti. Iþýk Sigorta Genel Müdürü Recep Koçak Iþýk Sigorta yüzde 100 yerli sermayeli sigorta kuruluþu Y eni bir heyecan ile sigortacýlýk sektöründeki serüvenine devam eden Iþýk Sigorta 2010 yýlýnda pazardaki payýný büyütme arzusunda. Iþýk Sigorta nýn bugününü ve hedeflerini Genel Müdür Recep Koçak la konuþtuk: Bize Iþýk Sigorta hakkýnda bilgi verir misiniz? 1995 sonlarýnda kurulan ve 1996 yýlý baþýnda poliçe kesmeye baþlayan Iþýk Sigorta, 2010 yýlýna 500 civarýnda yetkili acentesi, toplamda ise 1250'ye yakýn hizmet noktasý aðý ile girdi. Tüm Türkiye'ye hizmet ulaþtýran acenteleri ile birlikte, 5 Bölge Müdürlüðü ve 2 Temsilciliði ile organizasyonunu oluþturdu. 200'e yakýn personel sayýsý ile de þirketimiz sigortalýlarýna en iyi hizmeti vermek için çalýþýyor. Kurumsal olarak verilen sigorta hizmetlerinde Bank Asya'nýn güçlü desteði ile yoluna devam eden Iþýk Sigorta, Al Baraka Türk ve Türkiye Finans ile de çalýþmakta. Türkiye'nin her noktasýna ýþýðýmýzý götüren acentelerimiz

11 13 ile de bireysel sigortacýlýðýn yaný sýra Kobi ölçekli þirketlere de hizmet verilmektedir. Iþýk Sigorta hangi branþlarda nasýl ürünlerle müþterilerine hizmet veriyor? Iþýk Sigorta, elementer branþlar olarak da nitelendirilen, hayat dýþý alanda "Yangýn, Mühendislik, Oto Dýþý Kaza, Oto Kaza, Nakliyat, Saðlýk, Finansal Kayýplar" branþlarýnda sigortalýlarýna hizmet vermektedir. Geliþen piyasa koþullarýna göre her zaman kendini yenileyen Iþýk Sigorta, hazýrladýðý ürünlerle de piyasada öncülük etmekte. Önümüzdeki süreçte, hazýrlanan yeni sigorta ürünleri sigortalýlarýmýzýn hizmetine sunulmaya devam edecektir Iþýk Sigorta hangi sigortacýlýk enstrümanlarýnda iddialý? Aslýnda kendimizi sadece bir ürün veya branþla sýnýrlandýrmak istemiyoruz. Çünkü, sigorta ihtiyacý artýk hayatýn her anýnda karþýmýza çýkýyor. Yalnýz, sektörel olarak yeteri kadar geliþmediðini düþündüðümüz, kiþiye özel Ferdi Kaza Sigortalarýnda, geleceðimizin güvencesi olan çocuklarýmýzýn eðitimlerini güvenceye alan Eðitim Güvence Sigortalarýnda, bankacýlýk sektörünün geliþimine baðlý olarak her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulan Kredi ve Kredi Kartý Güvence Sigortalarýnda, kiþisel ekonomik sýkýntýlarýn aþýlmasýna yardýmcý olacak Ýþsizlik Sigortalarýnda, Kobi'lerin kurumsal ihtiyacýný karþýlayacak paket sigorta çözümlerinde farklýlýklar oluþturacaðýz. Bir katýlým bankasý olan Bank Asya niçin sigortacýlýk sektörüne girdi? Katýlým Bankacýlýðý yaklaþýmýna paralel sigorta ihtiyacýna cevap, Iþýk Sigorta'nýn piyasaya çýkýþý ile oldu. Katýlým Bankacýlýðý'nda da öncü olan Bank Asya, sigortacýlýk sektöründe de Iþýk Sigorta'nýn en büyük hissedarý olarak farklýlýðýný ortaya koydu. Bununla beraber, kendi alanýnda öncü ve lider olan Bank Asya, ekonomik enstrümanlar açýsýndan eksik bir kapý býrakmadan hayatýn içinde olarak Iþýk Sigorta'ya destek verdi yýlý sigortacýlýk sektörü ve Iþýk Sigorta açýsýndan nasýl geçti? Ekonomik krizin yýkýcýlýðý sigorta sektörüne, reel büyümenin ortadan kalkmasý þeklinde yansýdý. Krize baðlý küçülen birçok sektörün aksine sigorta sektörü ve Iþýk Sigorta, yaklaþýk %3 oranýnda bir büyüme gerçekleþtirdi. Geçen yýl Ýstanbul'da ve bazý bölgelerdeki sel felaketleri sizi nasýl etkiledi? Yaþanan sel felaketinde Iþýk Sigorta, her hasarda olduðu gibi sigortalýlarýnýn yanýnda yerini alarak zararlarýný çok kýsa bir sürede tazmin etti. Ýstanbul'daki sel felaketinde TL'lýk hasar ödemesi gerçekleþtiren Iþýk Sigorta, basýnda da adýndan söz ettirdi. Tabii ki tüm bu ödemelerde Þirketimiz, dünya çapýnda çalýþan güçlü reasürörlerle yaptýðý anlaþmalar ve güçlü mali yapýsý ile farklýlýðýný gösterdi. Sigortacýlýk riskinin devredilmesi sayesinde, finansal açýdan düþük miktarlarda etkilenen Iþýk Sigorta, hasar anýnda müþterisinin yanýnda olarak, müþteri memnuniyetinin en üst düzeyde saðlanmasý sayesinde müþterilerimizle birlikte kazançlý çýktý. Sektörde Iþýk Sigorta'yý öne çýkaran özellikler neler? Genç ve dinamik kadrosu ile müþterilerine hizmet veren Iþýk Sigorta, mevcut bilgi iþlem alt yapýsý sayesinde tüm taleplere çok hýzlý cevap vermekte. Anlaþmalý servislerinde hasar onarým iþlemlerinin tek kuruþ ödemeden sunulmasý yanýnda, sel gibi diðer maddi hasarlarda da en hýzlý ödeme yapan þirketlerden biri Iþýk Sigorta. Hasar ödemelerindeki en büyük hassasiyetimiz hakkaniyet ilkesine uygun davranmaktýr. Bir baþka hassasiyetimiz ise, Bank Asya gibi yatýrým araçlarýnýn seçimindeki tercihlerimizdir. Müþteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaþýmýmýz ve müþterilerimize sunduðumuz özel çözümlerimiz de bizi tercih edilir kýlýyor.

12 SAYI: 33 BANK ASYA Sigorta sektöründe yaþanan rekabeti nasýl deðerlendiriyorsunuz? Ne yazýk ki sektör bindiði dalý kesiyor. Bunun olumsuz sonucu ise, nihayetinde sigorta tüketicisine yansýyacak. Rekabet ortamýnda ortaya konan düþük fiyatlý poliçeler, arkasýndan kapanmalarý ve buna baðlý sektörel önlemleri, dolayýsý ile geçmiþe nazaran çok daha yüksek maliyetli poliçeleri getirecek. Örnekleri daha önceden yaþanmýþ olmasýna raðmen, yabancýlarýn giriþi ile de hareketlenen rekabet ortamý, ileriyi görmeden adým atan þirketlerin belki de kapanýþýna ve birçok sigortalýnýn maðduriyetine sebep olacak. Dolayýsý ile teminat altýna alýnan deðerlerin büyüklüðü düþünüldüðünde, doðru þirket, doðru ürün ve doðru hizmetin seçilmesinin sigortalý açýsýndan fiyattan daha öncelikli olmasý gerekiyor. Türkiye'de yabancý yatýrýmcýlarýn aðýrlýk kazandýðý sektörün geleceðini nasýl görüyorsunuz? Yabancý yatýrýmcýlarýn piyasaya giriþi, ilk planda sektörde fiyat rekabeti açýsýndan yapýcý rol oynayacaklarý izlenimini oluþturdu. Yalnýz, geçen sürece ve mevcut duruma baktýðýmýzda birçok þirketin faaliyetlerinin zararla sonuçlandýðýný görüyoruz. Sigortalýlýk oranýnýn düþük olmasý sebebi ile sigortacýlýðýn bakir bir alan olduðu ülkemizde, yayýlma ve tutunma stratejisine baðlý olarak yapýlan rekabet sonucu ortaya çýkan zararda, geçmiþte piyasaya giren yabancý þirketler ülkelerine geri dönmüþlerdi. Yerli sermayenin, ülkemizde birçok alanda büyük baþarýlara imza attýðýný görüyoruz. Ayný tecrübe ve bilgi birikimi sigorta sektöründe de var. Bu sebeple, yerli yatýrýmcýnýn bu alanda yabancýya göre avantajlarý daha fazla. Iþýk Sigorta'nýn ortaklýk yapýsý içinde yabancý sermaye mevcut mu? Ortaklýk yapýmýz içinde yabancý sermaye mevcut deðil. Sektöre güvenilir bir isim ile girmeyi isteyen yabancý þirketlerin ortaklýk veya satýn alma taleplerine raðmen Iþýk Sigorta yerli sermaye olmanýn avantajý ile yoluna devam etmeyi tercih ediyor. Iþýk Sigorta'nýn 2010 yýlý hedefi nedir? 2010 yýlýnda reel büyüme rakamlarý ile pazar payýmýzý arttýrmayý, rakamsal olarak ta %12 büyümeyi hedefliyoruz.

13 15 Türkiye'de sigortacýlýk sektörü Batý ülkeleri ile kýyasla hala çok küçük bir paya sahip. Bu neden kaynaklanýyor? Sigortalýlýk oranýnýn artmasý temelde ekonomik geliþme ile yakýndan ilintili. Geliþmiþ ekonomilere bakýldýðýnda, kiþi baþýna düþen milli gelirin artmasý ile doðru orantýlý olarak sigorta prim üretimi ve sigortalýlýk oranýn da arttýðý gözleniyor ve ekonomik yeterlilikle birlikte gelen kazanýmlarýn zarar görme riskinin azaltýlmasý adýna bireyler sigorta yaptýrma ihtiyacý hissediyor. Bununla birlikte, sigorta adýna bireysel bilincin geliþtirilmesi de büyük önem taþýyor. Sosyal devlet anlayýþý adýna, yaþanan afetlerdeki devlet desteðinin ön plana çýkarýlmasýndan ziyade, sigorta mantýðýnýn yerleþtirilerek global piyasalarda risklerin daðýtýlarak sigortacýlýðýn anlatýlmasý gerekiyor. IŞIK SİGORTA A. Ş Ödenmiþ Sermaye Zorunluluk durumlarýnda veya bir hasar sonrasý akla gelen sigortanýn, hayatýn her aþamasýndaki gerekliliðinin anlatýlmasý, toplumsal sigorta bilincinin geliþtirilmesi açýsýndan sigorta þirketlerinin en önemli görevlerinden biri. Bulunduðumuz coðrafyadaki yüksek deprem riski, iklim deðiþiklikleri sonucu yýkýcý olan doðal afetler, her geçen gün farklý formlarda ortaya çýkan saðlýk sorunlarý, endüstrileþme ile birlikte frekansý artan kaza riskleri, kiþisel-kurumsal sorumluluk riskleri ve ekonomik kazanýmlarýn yerine konulamayacak derecede zarar görme riski gibi durumlar düþünüldüðünde, aslýnda sigortanýn gerekliliði de ortaya konulmuþ oluyor. Sayýlan risklere nispetle ödenecek primin çok küçük olmasý, ekonomik krizlerde tasarruf edilecek kalem yerine, büyüme için güvence saðlayan ve riski üstlenen sigortanýn önemini bir kat daha arttýrýyor. Global kriz çerçevesinde sigortacýlýk sektöründe nasýl bir geliþim süreci öngörüyorsunuz? Global kriz öncesi sigorta sektörü ülkemizde, her yýl enflasyon rakamlarý üzerinde reel bir büyüme gerçekleþtirdi. Sigorta sektöründe TL Acente Sayýsý 504 Banka Acenteleri Bank Asya 160 Albaraka Türk 101 Türkiye Finans 181 Prim Üretimi TL Ödenen Hasar TL yaþanan yýkýcý rekabet ve bunun sonucu ortaya çýkan sektör zararý bir tarafa konulduðunda, krizde prim üretimi açýsýndan geriye düþmeyen bir performans sergilendi. Küreselleþen ekonomide ortaya çýkan krizlere, daha dayanýklý ve dirençli bir yapý ortaya koyan Türkiye'de sigorta sektörü, tüm olumsuz koþullara raðmen gelecek için umut vaat ediyor. Bu çerçevede, mali yapýsý güçlü olan, sigortalý portföyünü seçerek riskini iyi yöneten þirketler, rekabet sonucu teknik kârlýlýklarý azalmasýna raðmen geliþimini sürdürecek. Bu süreçte, mali yeterlilikleri açýsýndan sorun yaþayan þirketler ise bir süre sonra piyasadan çekilmek zorunda kalacaklar. Sektör adýna istenmeyen bir durum olsa da, ne yazýk ki mevcut tablo bunu gösteriyor yýlý sonlarýna doðru, krizden çýkýþa baðlý olarak sigorta sektörü de reel olarak büyüyecektir.

14 SAYI: 33 BANK ASYA Ýlklerin þehri Aþýklar Diyarý Uþak Uþak, Cumhuriyetin baþlangýç yýllarýnda ilk sanayi þehirlerimizden biri olmakla birlikte þimdilerde doðal ve tarihi güzellikleri ile ön plana çýkmaya baþladý. K MUSTAFA KUŞEN -UŞAK ökü çok eskilere dayanan Uþak, iç Ege'nin mütevazý bir þehriyken, 1900 lü yýllarýn baþlarýndan itibaren üst üste gerçekleþtirdiði sanayi hamleleri ile ülke geleceðini ve millet kaderini tayinde ne denli iddialý olduðunu ortaya koydu. Ýlk þeker ve iplik fabrikalarý, adý Uþak ile özdeþleþtirilmiþ battaniyesi, tekstil ve seramik sektöründeki baþarýsý, deri sektöründeki iddiasý ile Uþak haklý olarak 'Aþýklar Diyarý' unvanýna layýk olan modern bir þehir. Uþak kelimesi, Çaðatay Türkçesi'nde oðul torun, Arapça da aþýklar, halk dilinde ise esir köle olarak üç anlam ifade etmekte. Kaynaklarda, bazen Uþþak, bazen de Uþak þeklinde yazýlan þehrin resmi adý Uþak. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Uþak'ý þu þekilde zikretmiþtir: "Su ve havasý çok güzel olduðundan mahbup ve mahbubeleri çoktur. Onun için Uþþak þehri derler. Hangi garip buraya gelse aþýk olmasý muhakkaktýr." Evliya Çelebi, þehrin anlamýnýn 'Aþýklar Diyarý' olmasýnýn sebebini, þehrin su ve havasýnýn insaný etkilemesine baðlamýþtýr. Kuruluþundan itibaren geçiminin önemli bir kýsmýný topraktan elde eden Uþak, tarihi geliþimi içinde halýsý, kilimi ve buna benzer el sanatlarýyla tanýnýyor. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Uþak Þeker Fabrikasý'nýn kurulmasýyla bir sanayi þehri görünümüne kavuþtu. Uþak, dokuma, tabakçýlýk, trikotaj ve toprak sanayisi ile irili ufaklý imalathane ve fabrikalarý da içinde barýndýran bir ekonomiye sahip. Türkiye'de ilk sanayi kuruluþlarýnýn ortaya çýktýðý illerden birisi olan Uþak'ta imalat sanayisinin kurulmasýnda belirleyici rolü halýcýlýk oynamýþtýr. Bölgede dýþ pazara yönelik üretimin geliþmesi ister istemez halý dokumacýlýðýnda kullanýlan girdilerin bölgede üretilmesini gerektiriyordu. Halýyla ilgili girdilerin bir bölümü geleneksel yöntemlerle yapýlýyordu. Ancak üretimin artmasýyla geleneksel olarak üretilen girdiler talebi karþýlayamýyordu. Bu durum fabrikasyon üretimi zorunlu hale getiriyordu. Uþak'lý tüccarlar ilk yün ipliði fabrikasýnýn yapýmýna giriþtiler. Ýlk olarak 1905'te Býçakçýzade Biraderler ve Mehmet Zeki Kumpanyasý Ýplik Fabrikasý açýldý. Bunu 1917'de açýlan Hamzazadeler ve Þürekasý Þayak Fabrikasý izledi. 20. yüzyýl baþlarýnda Türkiye'de çok az sayýda fabrika olduðu düþünülürse, Uþak'ta iplik

15 17 fabrikalarýnýn Uþak'lý giriþimciler tarafýndan kurulmasý ve yaþatýlmasý dikkat çekicidir yýlýnda yapýlan sanayi sayýmýna göre Türkiye'de yün ipliði üreten ve yün dokumacýlýðý yapan 13 kuruluþ vardý ve bunun 3'ü Uþak'taydý. Karun Hazineleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor Antik çaðda Anadolu'nun batýsýnda yer alan ve bugün Uþak ilinin de içinde bulunduðu alana Lidya adý verilmiþtir. Milattan önce 7. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Gyges ile baþlayan güçlü Lidya Ýmparatorluðu, parayý icat ederek insanlýk tarihindeki en önemli buluþlarýndan birini gerçekleþtirmiþtir. Lidya'nýn Ýlk Çað dünyasýnýn en zengin ülkesi olmasýnýn önemli sebebi Bozdaðlardan çýkan ve Gediz nehrine karýþan Sart deresinin alüvyonlarý içerisindeki altýndýr. Dördüncü ve son Kral Kroisos, Milattan önce 560 yýlýnda tahta geçmiþ ve akýl almaz zenginliði sayesinde Karun kadar zengin deyimiyle ününü günümüze kadar taþýmýþtýr. Uþak ilinin 25 kilometre batýsýnda, Güre köyü yakýnlarýndaki Lidya Tümülüslerin de kaçak kazýlarda bulunup kaçýrýlan ve tekrar ülkemize geri getirilen eserlere 'Karun Hazineleri' denilmektedir. Karun Hazineleri, 28 Haziran 1996 yýlýndan bu yana Uþak Arkeoloji Müzesi'nde yerli ve yabancý turist akýnýna uðramaktadýr. Uþak'ta bulunan Arkeoloji Müzesi 23 Mayýs 1970 yýlýnda hizmete açýlmýþ yýlý baþýnda Karun Hazinelerinin gelmesiyle daha büyük bir önem kazanan ve yeniden düzenlenen müzede, Kalkolitik dönemden Bizans döneminin sonuna kadar çeþitli devirlere ait taþ eserler, piþmiþ toprak eserler, cam eserler, altýn ve gümüþten yapýlmýþ çeþitli ziynet eþyalarý, bronz eserler, bronz, altýn sikkeler ve Karun Hazineleri sergileniyor. Bunlardan bazýlarý Roma dönemine ait mermer heykel ve heykelcikler, madalyon ve kapý tipi mezar siteleri, Eski Tunç, Grek, Roma ve Bizans dönemine ait piþmiþ topraktan çanak çömlekler, kase ve tabaklar ile camdan yapýlmýþ koku kaplarý, gözyaþý þiþeleridir. Selanik'ten sonra elektriğe kavuşan ikinci Osmanlı şehri Uşak Uþak, kara iklimi ile Akdeniz iklimi arasýnda bir geçiþ bölgesi olduðu için yazlarý Akdeniz iklimi etkilerine göre daha sýcak, kýþlarý ise Ýç Ege bölümüne göre daha soðuktur. Sýcaklýklar bölgede yükseltiye ve denizde uzaklýða göre deðiþir. Hatta Uþak'ta bir günde yaðmur yaðýp, güneþin bütün ihtiþamýyla ýþýldadýðý, hemen arkasýndan rüzgarýn bütün þiddetiyle esip karýn yaðdýðý dahi görülmektedir. Alaþehir-Afyonkarahisar demiryolunun 1869 yýlýnda tamamlanmasýyla Ýzmir ile Uþak arasýnda ulaþým kolaylaþmýþ ve ticari hayat daha da canlanmýþtýr. Uþak sýnýrlarý içinde bulunan 147 kilometrelik demiryolu üzerinde Uþak Gar'ý ile birlikte 10 adet istasyon bulunuyor. 1900'lü yýllarýn baþýnda Selanik'ten sonra

16 SAYI: 33 BANK ASYA þehir merkezi elektriðe kavuþan ikinci Osmanlý þehri olan Uþak'ta, o zamanýn yün ipliði ve dokumacýlýk tesislerinden 13 tanesinin 3'üne sahip bir þehir özelliðini taþýmaktadýr yýlýnda hizmete giren Uþak Þeker Fabrikasý, çok ortaklý özel sektör olmasý ve þeker üreten ilk fabrika olma özelliðini taþýyor. Tarihi ve turistik özellikleriyle Uşak Ýl merkezindeki Ulu Camii, Germiyanoðlu Yakup Bin Süleyman (Melik-i Azam) tarafýndan miladi 1421 yýlýnda yaptýrýlmýþ. Ulu Camii Germiyanoðullarý devrinin mimari özelliklerini taþýyor. Köme mahallesi Halýpazarý semtindeki Burma Camii miladi 1570 yýlýnda inþa edilmiþ. Karaali (Kareler) Camisinin 519 yýlýnda yaptýrýldýðý tahmin ediliyor. Aybey mahallesi Kulu sokakta bulunan Kurþunlu Camisinin mimari özelliklerinden dolayý 16. yüzyýlda yapýlmýþ olduðu belirtiliyor. Clandýras köprüsü, Karahallý ilçesinde Banaz çayý üzerinde bulunuyor. Köprünün milattan önce 600'lü yýllarda Lidyalýlar tarafýndan meþhur 'Kral Yolu' üzerine yaptýrýldýðý biliniyor. Köprünün uzunluðu 24 metre, geniþliði 1,78 metre ve yüksekliði 17 metre. Kasnak kemerli olan köprünün taþlarý kalemle iþlenmiþ olup, kemerin taþlarý zývanalý olarak birbirine kenetlendirilmiþ. Ayaklarý dað kayalarýnýn üzerine oturtulan köprünün kemerleri basamak biçiminde. Köprü yalnýzca insan geçecek þekilde yapýldýðý için bugüne kadar fazla zarar görebilmeden gelebilmiþ. Uşak'taki Hanlar ve Kervansaray Yýlancýoðlu Haný Bozkurt mahallesi Hisarkapý Ulu Yolu'nda bulunuyor. Bu Han, Yýlancýoðlu soyuna mensup Hacý Mehmet Aða tarafýndan 1800 yýlýnda yaptýrýlmýþ. Han, Uþak'ý etkileyen 1893 yangýnýnda harap olmuþ ve tekrar üst kýsmý ahþap alt kýsýmlarý ise taþ olarak yaptýrýlmýþtýr. Bu eserin ahþap olan üst katý 2000 yýlýnda yanmýþtýr. Bugün hanýn, yalnýzca taþ yapý olan alt bölümleri kullanýlýyor. Halýpazarý semtinde bulunan Hacý Gedik Haný, Gedikler ailesine mensup Hacý Alioðlu Hacý Mustafa Efendi tarafýndan 1893 tarihinde yaptýrýlmýþ. Han, Uþak'ý etkileyen 1893 yangýnýnda taþ yapý olduðu için etkilenmemiþ ve Ziraat Bankasý, Osmanlý Bankasý, dükkanlar, manifatura maðazalarý, Paþa Haný ve Bedesten yapýlana kadar bu handa kalmýþtýr. Hacý Gedik Haný Yunanlýlarýn Uþak'ý iþgali sýrasýnda, Yunanlýlar tarafýndan hapishane olarak kullanýlmýþ. Bugün hala kullanýlan, 2 katlý taþ yapý olan hanýn üst katýnda 30 oda alt katýnda da 14 dükkan var. Cumhuriyet meydanýndaki Paþa Han'ý Tiritoðlu Mehmet Paþa tarafýndan 1898 yýlýnda bir Fransýz mimara yaptýrýlmýþ. Bu han bir zamanlar Uþak'ý etkileyen yangýndan sonra Osmanlý Bankasý ve Uþak Belediye binasý olarak hizmet vermiþ yýlýnda restore edilen han, otel olarak faaliyete baþlamýþ. Cumhuriyet meydanýndaki Bedesten, Hacý Gedikoðlu, Hacý Mustafa Efendi'nin katkýlarýyla Ýtalyan bir mimara yaptýrýlmýþ. Eserin yapýmýna 1901 yýlýnda baþlanmýþ. 1980'li yýllarda restore edilme-

17 19 den önce Manifaturacýlar ve Terziler çarþýsý olarak bilinen, restore çalýþmalarýndan sonra Sarraflar ve Kuyumcular çarþýsý haline getirilmiþ. Üç müstakil yapýdan oluþan Uþak Bedesteni'nin asýl binasý 2 katlý çift cepheli, beþik çatýlýdýr. Bu binanýn tümü demir hatýllý taþ örgüdür. Alt kat 21 dükkandan oluþuyor. Yapýnýn çatýsýnýn yarýsý camdýr. Bu nedenle üstün bir ýþýklandýrma özelliði vardýr. Ýlde ayrýca, Arasta, Dönertaþ Çarþýsý, Deve Haný, Ýnay Kervansarayý da bulunuyor. Uþak'ta ki Aksaz, Hamamboðazý, Örencik ve Emirfaký kaplýcalarý karaciðer, safra yollarýyla birlikte romatizma, nevralji ve kadýn hastalýklarý, mide, baðýrsak, karaciðer ve özellikle kronik dejeneratif romatizmal hastalýklara iyi geliyor. Madalyonlu halıların boyu 10 metre Özellikle 16 yüzyýlda madalyonlu ve yýldýzlý halýlar olarak ün salan Uþak halýlarý, bugün hala Avrupa'nýn pek çok müzesinde, saraylarda, þatolarda ve koleksiyoncularda bulunuyor. Madalyonlu halýlarýnýn boyu 10 metreye kadar ulaþýyor. Madalyonlar zaman içerisinde yýldýz þekline dönüþerek yýldýzlý Uþak halýlarý meydana gelmiþ. Halen Uþak'ta büyük atölyelerde bu tarz halýlar dokunuyor. Eşme kilimleri ihraç ediliyor Uþak'ýn Eþme ilçesinde dokunan kilimler boyasý, iplik kalitesi, motif ve kompozisyonlarýyla ün kazanmýþ. Bu kilimler, Altýnbaþ, Toplu, Hürriyet ve Ablaþ kilimleri ve Selvili Seccade olarak gruplandýrýlýyor. Ýhracata dönük üretimin yapýldýðý kilimleri tanýtmak için her yýl Uluslararasý Eþme Kilim Festivali mayýs ayýnýn son haftasýnda düzenleniyor. Sanayi özel teşebbüsle büyüdü Cumhuriyet döneminde gerek hizmet gerekse istihdam oluþturacak ciddi ve önemli bir devlet yatýrýmýnýn bulunmadýðý Uþak'ta, sanayi tamamen özel teþebbüsün giriþimleriyle bugünkü konumuna ulaþmýþ. Uþak'ta, tekstil, deri ve seramik konusunda büyük yatýrýmlar var. Ýlde, 2 büyük organize sanayi bölgesi bulunuyor. Uþak'ta tekstil, dericilik ve seramik sektörleri lokomotif rolündedir. Ýl ekonomisinin büyük potansiyelini, bu 3 ana sektör oluþturmakta. Bunlardan dericilik, zig deri, deri konfeksiyon þeklinde geliþmiþ. Neredeyse 100 yýldan bu tarafa Türkiye'de tekstil sektörünün merkezleri arasýnda yer alan Uþak'ta ihracat kalemlerinin baþýnda pelüþ battaniye, pamuklu dokuma, iplik imalatý il ekonomisinde önemli yer tutuyor. Þehrin ihracat kalemleri arasýnda pamuklu dokuma (tülbent, mermerþahi, kaput bezi patiska, astarlýk), apre, boya baský, pamuk ipliði, halý, kilim, battaniye ipi, pelüþ battaniye, makine kilimi ve halýsý geliyor. Organize sanayi bölgesinde çok sayýda büyük tekstil firmasý þehir ve ülke ekonomisine önemli katkýlar saðlýyor. Sanayinin üçüncü ana sektörü seramik. Üç büyük seramik fabrikasý her geçen gün kapasitesini artýran sektörler arasýnda yer alýyor. Doðalgazýn þehre gelmesiyle üretim maliyetleri konusunda haksýz rekabetin ortadan kalkmasýyla seramik sektöründe hýzlý bir yükselme görülüyor.

18 SAYI: 33 BANK ASYA Uþak sanayisini Bank Asya finanse ediyor... Uþak Þube Müdürü Nail Kalay Uþak sanayisi, özel sektörün cesur giriþimi ile belirgin bir büyüklüðe ulaþtý. Bank Asya Uþak Þubesi de hizmet menüsündeki çeþitlilikle ekonomiye can veren sektörlerin yanýnda. MUSTAFA KUŞEN İ lk sanayi þehirlerimizden biri olan ayný zamanda 'Aþýklar Diyarý' olarak anýlan Uþak'ta Bank Asya 6 yýldýr hizmet veriyor. Þubenin baþýnda kurumda 13 yýllýk deneyime sahip Nail Kalay görev yapýyor. 16 kiþilik bir ekiple aðýrlýklý olarak orta ölçekli firmalarla çalýþan Uþak Þubesi, son 10 yýl içinde atýlým yapan Uþak sanayisini de finanse ediyor. Þube Müdürü Nail Kalay, Uþak'ta bireysel bankacýlýk alanýnda ilklere imza attýklarýna ve 'Tele Marketing Sistemi' ile kart satýþý yaptýklarýna dikkati çekerek, "Bireysel bankacýlýk alaný dýþýnda bütün Bank Asya þubeleri gibi ticari hayatýn da destekçisiyiz. Baþta seramik, pelüþ ve pamuklu battaniye olmak üzere diðer bütün sektör ve küçük ticari iþletmelerin yanýndayýz" diyerek ticari ve sýnai hayata destek vermekle beraber bu alanda daha alýnacak yol olduðunun bilincinde olduklarýný belirtti. Uþak Þubesi olarak bütün iþleri doðruluktan ve dürüstlükten taviz vermeden, severek yaptýklarýnýn altýný çizen Müdür Nail Kalay, bankacýlýðýn bir maraton yarýþý olduðuna dikkati çekerek, kýsa vadeli baþarýlar yerine kalýcý ve uzun vadeli baþarýlara önem verdiklerini, buna göre pozisyon almaya çalýþtýklarýný kaydetti. Kalay, müþteri memnuniyetinin, çalýþanýn memnuniyetinden geçtiðini vurgulayarak, "Gerçek ve kalýcý baþarýnýn çalýþanlarýmýzýn mutluluðundan ve huzurundan geçtiðini biliyoruz. Bu nedenle de çalýþanlarýmýzýn motivasyonuna büyük önem veriyoruz. Bunun haricinde müþterilerle iliþkide dürüstlük ve doðruluktan kesinlikle taviz vermiyoruz. Ýþimizi severek yaptýðýmýz için de baþarý kendiliðinden geliyor." þeklinde konuþtu.

19 21 Katýlým bankalarý içinde Uþak'ta lider olduklarýný belirten Nail Kalay, þu anda Uþak'ta 17 bin adet açýk kredi kartýmýz, 650 adet üye iþyerimiz, yaklaþýk 2 bin 500 personel maaþý ödemelerimiz ile bu konudaki iddiamýzý da devam ettiriyoruz. Bunun haricinde bireysel bankacýlýk anlamýnda ilimizde TEDAÞ veznesi bize ait. TEDAÞ veznesinin günlük bakiyesi bizde toplanýyor. Bu bizim nakit akýþýmýzý ve yönetimimizi kolaylaþtýrýyor. Ayrýca 200'ü aþkýn müþteriye hem nakdi hem de gayrinakdi kredi kullandýrdýk. Her sektörden müþteriye sahibiz. Uþak sanayisinin geliþmesine katkýda bulunduðumuz için mutluyuz." þeklinde konuþtu. Bank Asya'nýn müþterilerine bir bankadan isteyebilecekleri ve bekleyebilecekleri her türlü hizmeti sunduðunu anlatan Kalay þu bilgileri verdi: "Son birkaç yýldýr özellikle kredi kartlarýmýzdaki artýþlara baðlý olarak þu anda üye iþyerlerimize de daha fazla önem veriyoruz. Çünkü kredi kartý müþterilerimiz sonuçta bu kartlarý piyasadaki esnaftan kullanacaklar. Onun için üye iþyerlerimizin sayýsýný artýrmaya çalýþýyoruz. 650 civarýnda olan üye iþyeri sayýmýzý en kýsa zamanda bin gibi bir rakama ulaþtýrma hedefindeyiz. Bu rakam geçen yýl 350 civarýndaydý yýlýnda 650 oldu yýlýnda, bin hedefini aþacaðýmýzý düþünüyorum."

20 SAYI: 33 BANK ASYA Enerjide su, rüzgar ve güneþ yatýrýmlarý öne çýkacak lobal kriz, ülke ekonomilerinde ciddi sarsýntýlara neden oldu. Birçok ülke krizden çok ciddi et- G kilenirken Türkiye'nin de içinde bulunduðu bazý ülkeler ise krizi nispeten daha az hissetti. 2010'a ise krizden çýkýþ yýlý olarak bakýlýyor. Türkiye için krizden çýkýþýn baþlangýcý, yýlýn ikinci yarýsý olarak tahmin ediliyor. Tüketicilerin harcama eðilimine girmeleri de olumlu iþaret olarak yorumlanýyor. Bunun anlamý, sanayi de çarklar yeniden dönmeye baþlayacak, yatýrýmlar yeniden hareketlenecek. Sanayi üretimi ve yatýrýmýn konuþulduðu bir ortamda ise öne çýkan konu, enerji. Türkiye, ekonomik kriz öncesi enerji sektöründe aylýk yüzde 8-9 gibi çok yüksek büyüme gösteren nadir ülkelerin baþýnda geliyordu. Temmuz 2008'lerde yüzde 8'leri bulan elektrik tüketimindeki artýþ oraný, krize paralel önce yüzde sýfýrlara, sonrasýnda ise eksilere düþtü. Yaklaþýk bir yýllýk aradan sonra elektrik tüketimi Eylül'den itibaren yeniden yükseliþe, yani artýya geçti. Aslýnda Türkiye enerji yatýrýmlarýnda ciddi mesafe alan bir ülke. Kurulu güç kapasitesi 44 bin Megawat (MW) gibi çok yüksek rakamlarda. Bunun 10 bin MW'si kömür, 14,5 bin MW'si doðalgaz ve 14,4 bin MW'si hidrolik; geri kalan bölümü ise fuel oil, motorin gibi diðer yakýtlara ait. Yenilenebilir enerji olarak adlandýrýlan rüzgar, güneþ ve jeotermalin payý bin MW'yi bulmuyor. Oysa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý hesaplamalarýna göre Türkiye'nin rüzgarda potansiyeli 8 bini çok verimli olmak üzere 40 bin megawat (MW), jeotermal 33 bin 500 MW ve güneþte yýllýk 380 milyar kilowat saat (kwh). Bunun yanýnda suyun da yenilenebilir kaynaklardan sayýldýðý dikkate alýnýrsa kullanýlmayan 20 bin MW civarý bir potansiyel söz konusu. Milyarlarca dolarlık yatırım olacak Kurulu güce raðmen Türkiye, enerji sektöründeki plansýz kurulu güç ve kaynak tercihi nedeniyle milyarlarca dolarlarla ifade edilen rakamlarda yatýrým yapmak zorunda olan bir ülke. Kurulu kapasitenin büyüklüðüne raðmen yýllýk üretilen yaklaþýk 200 milyar kilowatsaat elektrik enerjisinin yarýsý dýþarýdan saðlanan doðalgazla elde ediliyor. Bu çarpýk

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER

Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER BANK ASYA Çýkýþ ne zaman baþlar? AYHAN KESER EDÝTÖR Dünya ekonomisine damgasýný vuran küresel krizin olumsuz etkileri, geçtiðimiz Ekim ayýndan itibaren ülkemizde de hissedilmeye baþlanmýþ ve özellikle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, 2013 yılının ilk yarısındaki zorlu ortamda iyi bir ticari performans sergiledi 26.07.2013 2013 yılı ikinci çeyreği - Satışlar 18.4 milyar Avro (%3 artış) - Özel kalemler öncesi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı