UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir alimi, Erzurum Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. B) Türkiye Cumhuriyeti nin dördüncü Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir alimi, Erzurum Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. C) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve hadis alimi, Kars Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. D) Türkiye Cumhuriyeti nin dördüncü Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve hadis alimi, Kars Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1975 vefat etti. E) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tasavvuf alimi, Elazığ Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. Sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Allah (c.c.), yaratılmış şeylerden hiç birine herhangi bir şekilde benzemez. 2. Allah ın (c.c.) sıfatlarından biri olan ve yukarıda kısaca açıklanan sıfat aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıdem B) Kıyam Bizatihi C) Havadise Muhalefet D) Vahdaniyet E) Kudret 3. Peygamberlerin gizli, âşikâr her türlü günahlardan ve kendi tabiatının âdiliğini gösterecek bayağı hallerden tamamen beri olmasına ne denir? A) Fetanet B) İsmet C) Sıdk D) Emanet E) Şeriatı tebliğ

2 4. Allah-u Teâlâ bir şeyi istediği zaman onun yaptığı sadece ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. (Yasin 82 ) Ayeti kerimesi Allah-u Teâlâ nın hangi sıfatını nitelemektedir? A)Vücud B)Semi C)Tekvin D)Kıyam bizatihi E)Beka 5. İnsanların dirilip yeniden hayat bulmalarına ne ad verilir? A)Nefha-ı Saniye B)Haşri Escad C)Alemi Berzah D)Berki Hafif E)Umumi Haşr 6. Aşağıdakilerden hangisi bir insanın kendisini her türlü kudret ve iradeden mahrum görmesi ilkesini ifade eder? A)Kesb B)Akide C)Cebr D)Makzi E)Kaza I. Hz Adem (AS) dan Hz. İsa (AS) a kadar bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği dinlerdir. II. İnsanlara yalnız bir Allah ın varlığını bildirir, yalnız bir Allah a tapılmasını emreder III. Akla, hikmete ve maslahata uygun kuralları bulunan bir takım milletlerin din adamlarının dinleridir IV. Asılları bakımından birer hakiki din iken sonradan tahrif olmuş dinledir 7. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri ilahi ve semavi dinlerde bulunur? A) I, II, III B) I, II C) II, IV D) III, IV E) Hepsi

3 8. Aşağıdakilerden hangisi İslam ın şartlarından değildir? A) Şehadet Getirmek B) Namaz Kılmak C) Oruç Tutmak D) Meleklere İnanmak E) Zekat Vermek 9. Allah Teâla nın yüce zatına sabit olan sıfatlarla ilgili olarak hangi seçenekte Sıfat-ı Zatiyye den dört tanesi bir arada verilmiştir. A) Vücud, İrade, Muhalefetün lil havadis, beka B) Hayat, İlim, Semi, Basar C) Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Kudret D) Vucud, Vahdaniyet, Kıyam bi nefsihi, Beka E) Hayat, Semi, İrade, Kelam 10. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? A) Peygamberlere İnanmak B) Kaza ve Kadere İnanmak C) Kitaplara İnanmak D) Hacca Gitmek E) Ahiret Gününe İnanmak Ehl-i Sünnet ve l- Cemaat adı verilen Müslümanların itikadları Kur an Sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlardan bu itikada inananlara inanılan şeylerden her birine çoğuluna da., bu topluluğa da adı verilir. 11. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? A) Mutekid, Akide, Akaid, Fırka-i Naciye B) Mu tekadat, Akide, mu tekid, fırka-i Naciye C) Akide, Fırka-i Naciye, Mu tekid, Mu tekadat D) Mutekid, Akaid, Akide, Ehl-i Sünnet ve l Cemaat E) Akaid, mu tekid, Akide, Fırka-ı Dalale

4 12. Allah ın ezeli ve ebedi varlığının kendinden olması, başkasına bağlı olmamasına ne ad verilir? A) Kıyam bi zatihi B) Hayat C) Vahdaniyet D) Kudret E) Beka I- İnsan Allah ın hâkimiyetini tanımış olur II- Hayatta başarılı olur III-İnsan kendi gücünün farkına varmış olur IV-İnsan fiillerinde hiçbir iradesinin olmadığını görür V-Sebeplere sarılmayı gerekli görür 13. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri kaza ve kaderin faydasını anlatmaktadır. A) I-II-III B) I-II-V C) II-III-V D) III-IV-V E) I-II-IV O (peygamberler) den bir kısmı vardır ki, Allah onlarla konuşmuş ve bazılarını derece derece yükseltmiştir. Bakara Yukarıda verilen ayette Allah ın hangi sıfatı zikredilmiştir? A)Tekvin B)İrade C)Semi D)Basar E)Kelam

5 15. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. İfadesiyle başlayan Hadis-i Şerifte İslam ın şartlarının sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) Namaz, oruç, zekat, hac, şehadet B) Şehadet, namaz, zekat, oruç, hac C) Şehadet, namaz, hac, oruç, zekat D) Şehadet, namaz, zekat, hac, oruç E) Namaz, oruç, zekat, hac, şehadet 16. Abdesti bozup devam eden şeye.. denir. Çoğulu.. dır. Özür sahibi erkek ise.., kadın ise.. denir. Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla hangi uygun kelimeler gelmelidir? A) özür - a zar mazur - mazure B) a zar - özür mazur - mazure C) uzur - u zar muzur - muzure D) özür özürat mazur - mazure E) özür- özür mazur - mazure 17. Abdest sonunda hangi kelimelerin okunması kişiyi, Sevgili Peygamberimizin, Kendisine sekiz cennetin kapıları açılır, dilediği kapıdan cennete girer. müjdesine nail kılar? A) Kelime-i Şehadet B) Kelime-i Tevhid C) Tekbir kelimeleri D) Kadr Suresi E) Teşrik Tekbiri Bâliğ veya bâliğa olma yaşının başlangıcı, bir erkek çocuk için tam.. ve bir kız çocuk için tam.. yaştır. Bu yaşların sonu da her ikisinde tam. yaştır. 18. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) On beş Dokuz On altı B) On bir On On beş C) On dört Dokuz On beş D) On iki Sekiz On dört E) On iki Dokuz On beş

6 19. Aşağıdakilerden hangisi abdestin adaplarından birisi değildir? A) Yüzü bir kere su ile yıkamak B) Abdest alırken kıbleye yönelmek C) Abdest alırken başkasından yardım istememek D) Abdest bitiminde kıbleye dönerek şehadet kelimelerini okumak E) Abdest alırken mecbur kalmadıkça dünya lakırtısı kullanmamak Sünnet-i Müekkede ve Sünnet-i Hüda denilen sünnetlerin yapılmasında., kasten terk edilmesinde de vardır. 20. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara hangi uygun kelimeler gelmelidir? A) Sevap - Kınama B) Sevap Azap C) Sevap - Ceza D) Vacip - Mekruh E) Sevap Mesuliyet 21. Peygamber Efendimiz, müstehapları sevmiş ve sayılmasını tercih buyurmuştur. Müstehap, aşağıdakilerden hangisi ile de ifade edilmektedir? A) Mendup B) Fazilet C) Nafile D) Tetavvu E) Hepsi 22. Abdest uzuvlarını ara vermeden, yani henüz biri kurumadan diğerini yıkamaya ne isim verilir? A) Vila B) Mirfak C) Sâk D) Tertip E) Tahir

7 23. Abdest alırken ayette geçtiği üzere önce yüz sonra kollar sonra başı mesh etme ve daha sonra ayakları yıkama şeklinde ki tertibe riayet etmenin Hanefilere göre hükmü nedir?? A) Farz B) Vacip C) Sünnet D) Müstehap E) Mübah 24. Rükûdan kıyama kalkıp bir Subhane Rabbiye l-azim. diyecek kadar durmaya ne denir? A) Şef B) İmad C) Kıyam D) Ka de E) Kavme 25. İstikbal-i kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kabe-i Muazzama nın yanında veya içinde bulunanlar, cemaatle namaz kılsalar imam ile cemaatin bir tarafta bulunmaları icap etmez. B) Kabe nin dışında, uzakta bulunan kimselerin tam Kabe ye yönelerek namaz kılmaları farz değildir. C) Kıble tarafında şüphe edip de yanında soracak kimse bulunmayan bir kimse, araştırma yapar. D) Güvenilir bir şahsın kıble tarafını bildirmesi, araştırmadan daha iyidir. E) Kıble tarafında ihtilaf eden kimseler, namazlarını tek tek kılarlar. Cemaatle kıldıkları takdirde imamına muhalif kanaatte bulunanın namazı da sahih olur. 26. Sabah namazının vakti aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır? A) Birinci fecrin doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. B) Fecr-i sadık ın doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. C) Birinci şafağın doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. D) Fecr-i kazib in doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. E) Fecr-i sadık ın doğmasından, zeval vaktine kadar olan müddettir.

8 27. Teravihle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Teravih müekked sünnettir B) Teravih cemaatle kılınabildiği gibi tek başına da kılınabilir C) Teravih vaktin sünnetidir D) Teravih orucun sünnetidir E) Teravih yirmi rekattan ibarettir Bir hasta, başı ile imaya gücü olmasa, namazını sonraya bırakır, kalbi ile veya gözleri ile veya kaşlarıyla îmada bulunmaz. Bu, ye göredir... a (ye) göre bu halde kalbi ile imada bulunamazsa da gözleri ile, kaşları ile îmada bulunur. 28. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla hangi uygun isimler gelmelidir? A) İmam Ebu Hanife - İmam Ebu Yusuf B) İmam Ebu Hanife - İmam Şafii C) İmam Şafii - İmam Ebu Hanife D) İmam Maliki - İmam Şafiiye E) İmam Ebu Hanife - İmam Muhammed 29. Aşağıda verilenlerden hangisi namazın mekruhlarından değildir? A) Rükuda veya secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az okumak. B) Kırda namaz kılarken eliyle çakıl taşlarını düzeltmek. C) Muma, kandile, lambaya karşı namaz kılmak. D) Namazda bir zaruret bulunmaksızın isteyerek öksürmek. E) Mubah bir yemek hazır olduğu halde namaza başlamak I. Teravih namazının vakti, tercih edilen bir görüşe göre yatsı namazından sonradır. II. Teravih namazının vakti sabah namazının vaktine kadar devam eder. III. Teravih namazı vitirden evvel kılınabilir. IV. Yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınmaz, kılınırsa iadesi lazım gelir. V. Teravih namazı vitirden sonra kılınamaz. 30. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, III ve IV C) I, III ve V D) I, II, III ve IV E) Hepsi

9 31. Vatan-ı aslisinden geçici bir zaman için çıkıp, başka bir yeri vatan-ı ikamet edindikten sonra vatan-ı aslisine dönen kişi, dört rekatlı farz namazları nasıl kılması icap eder? A) Tam B) İki rekat C) Üç rekat D) Tam veya iki rekat E) Hiçbirisi 32. Sahib-i tertip kime denir? A) En az altı vakit namazı kazaya kalmamış olan kimsedir B) Altı vakitten fazla namazı kazaya kalmış olan kimsedir C) En az beş vakit namazı kazaya kalmamış olan kimsedir D) En az üç vakit namazı kazaya kalmamış olan kimsedir E) Namazlarını tertip ve düzenli kılan kimsedir 33. Sabah namazının sünnetini kılamadan farzını imamla beraber cemaatle veya tek başına kılan kimse ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vakit de olsa güneşin doğuşuna kadar sünneti kılamaz. B) Güneşin doğuşuna kadar kaza namazı kılabilir. C) Kılınmayan bu sabah namazının sünneti işrak veya kuşluk vaktinde kılınabilir. D) Öğleden sonra sabah namazının sünnetini kaza edebilir. E) Sabah namazının farzı kılındıktan sonra güneşin doğuşuna kadarki zaman içerisinde nafile namaz kılmak mekruhtur. I. Farz Namaz II. Vacip Namaz III. Nafile Namaz IV. Cenaze namazı V. Tilavet secdesi 34. Fecr-i sadık ın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin kılınması/ yapılması mekruh değildir? A) I B) I, II, C) I, II, III D) I, II, IV, V E) Hepsi

10 35. Namaza başlarken yalnız Allah ismi celili gibi sırf tazimi ifade eden bir lafız ile yetinmeyip, tekbiri ifade eden bir tabirin de bulunmasının hükmü nedir? A) Vacip B) Farz C) Sünnet D) Müstehap E) Caiz 36. Cuma dışındaki farz namazlarını cemaatle kılmanın hükmü nedir? A) Sünnet-i müekkede. B) Farz. C) Vacip. D) Sünnet-i gayri müekkede. E) Mübah 37. Fâsık veya bid at sahibi bir kimsenin imamlık yapmasının hükmü nedir? A) Haram B) Mekruh C) Tahrimen mekruh D) Tenzihen mekruh E) Batıl I. Cuma namazının ilk sünneti 4 rekâttır. Öğle namazının sünneti gibi kılınır. II. Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Sabah namazının farzı gibi kılınır. III. Cuma namazının son sünneti 4 rekâttır. Öğle namazının sünneti gibi kılınır. IV. Cumanın son sünnetinden sonra 4 rekat Zuhri Ahir kılınır. V. Cuma namazı hem erkeklere hem kadınlara farzdır. 38. Cuma namazı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V

11 Bir namazı vaktinde kılmaya. denir. Vaktinden sonra kılmaya da.. denir. Vaktinde kılınan veya kılınacak olan bir namaza... veya denir. Vaktinde kılınmamış olan bir namaza da denilir. Bunun çoğulu dir. 39. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) Eda vaktiyye kaza faite salât-ı hâzıra - salâvat B) Vaktiyye eda faite kaza salât-ı huzur salâvat-ı hâzıra C) Kaza Eda vaktiyye salât-ı hâzıra fevait - faite D) Eda kaza vaktiyye salât-ı hâzıra faite - fevait E) Eda kaza vaktiyye salât-ı hâzıra faite - fevta I. Kuran ı okumak, nafile ibadetten daha faziletlidir. II. Kuran ı aşikare okumak, sessizce okumaktan daha faziletlidir. III. Kuran ı dinlemek, okumaktan daha faziletlidir. IV. Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde dua ve zikirle meşgul olmak, Kuran okumaktan daha faziletlidir. 40. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I-III-IV B) I-II C) III-IV D) I-IV E) Hepsi 41. Kadınların cenazelerin peşinden gidip kabristana kadar varmalarının hükmü nedir? A) Müstehap B) Tenzihen mekruh C) Tahrimen mekruh D) Haram E) Caiz 42. Aşağıdaki şıkların hangisinde başlanmış olan herhangi bir namazın tamamlanmasının hükmü doğru verilmiştir? A) Farz B) Vacip C) Sünnet D) Müstehap E) Mendup

12 43. Sehiv secdeleri herhangi bir namazın vaciplerinden birini yanılarak terk veya tehirden dolayı (farzın terki vacibin tehiri demektir) o namazın sonunda yapılması icap eden iki secde ile Ettehiyyatü den ve Allahümme Salli ve Barik ile duadan ibarettir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi gerekmez? A) Kıyamda Sübhaneke den sonra henüz kıraatte bulunmadan rükûya gidip, daha sonra hatırlayarak kıyama dönmekle kıraatin yerine getirilmesinde B) Bir rekatta iki kez rükû veya üç kez secde yapılmasında C) Üçüncü veya dördüncü rekatta Fatiha nın iki kez okunması veya bunlarda Fatiha ile beraber başka bir surenin de okunmasında D) Birinci ka deyi yapmamak durumunda E) İmamın aşikare okunacak ayetleri gizlice okumasında 44. Namazlarda kıraat hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ayete l Kürsi nin bir kısmını bir rekatta, diğer kısmını diğer rekatta okumak yeterlidir B) Bir harften veya bir kelimeden oluşan bir ayeti okumak yeterlidir C) Üç kısa ayet okumak yeterlidir D) Bir uzun ayet okumak yeterlidir E) Bir ayetten başkasını okumaya gücü olmayan, o ayeti İmam-ı Azam a göre bir kere, İmameyn e göre üç kez okuması yeterlidir 45. Aşağıda verilenlerden hangisinin namazda diğerine uyması caizdir? A) Erkeklerin kadınlara uyması B) Kur an ı güzel okuyamayanın dilsiz olana uyması C) Özürlünün özür sahibi olmayana uyması D) Farz namazı kılanın başka bir farz namazı kılmakta olana uyması E) Elbisesi temiz olanın, elbisesi temiz olmayana uyması

13 46. Namazda kadınlarla aynı hizada bulunma konusunda (muhazat), aşağıdaki durumlardan hangisinde erkeğin namazı bozulmaz? A) Erkek kendisine uyan kadınla aynı hizada bulunursa B) Erkek ile aynı hizada bulunan kadın, namazı anlayacak bir halde bulunursa C) Erkek ile aynı hizada bulunan kadının aralarında bir insan sığacak kadar açıklık bulunursa D) Erkek ile aynı hizada bulunan kadın büluğ çağına ermiş veya yaklaşmış olursa E) Erkekle aynı hizada bulunan kadın, rüku ve secde ile kılınan bir namazda aynı hizada bulunursa 47. Aşağıdaki vaktinde kılınamayan sünnetler ve kaza edilme zamanları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sabah namazının sünneti kaçırılınca güneşin doğmasından sonra istiva vaktine kadar kaza edilebilir B) Öğle namazının ilk sünneti, cemaatle farza yetişmek için terkedilince farzdan sonra kaza edilir C) Cuma namazının ilk sünneti terkedilince farzdan sonra kaza edilir D) Akşam namazının sünneti vakit yetişmediği için terkedilince yatsı namazından önce kaza edilir E) Öğlenin son sünnetine başlanışmış iken kılınmak üzere olan cenaze namazını kaçırmamak için terk edildiyse bu daha sonra kaza edilir I- Güneşin doğmasından bir mızrak boyu, yani beş derece yükselmesine kadar olan vakit II- Güneşin sararmasından, gözleri kamaştırmaz bir hale geldiğinden battığı zamana kadar olan vakit III- İkindi namazı kılındıktan sonra güneşin sararmasına, gözleri kamaştıramaz bir hale gelmesine kadar olan vakit IV- Fecr-i Sadık ın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakit V- Güneşin tam tepeye gelip tam zeval anında bulunduğu vakit 48. Yukarıda verilen vakitlerden hangisinde cenaze namazı kılmak ve tilavet secdesi yapmak mekruh değildir? A) III, IV B) I, II, III C) II, III, IV D) I, II, IV E) IV

14 49. Namazda yanılarak yanlış okunan lafız ile Kur an daki mananın fazla değişip değişmemesini dikkate alan, eğer mana fazlaca değişirse namaz bozulur, yoksa bozulmaz görüşünü savunan aşağıdakilerden hangisidir? A) İmam-ı Azam B) İmam-ı Azam ve İmam Muhammed C) İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf D) Ebu Yusuf ve İmam Muhammed E) Ebu Yusuf 50. Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından değildir? A) Namazların sonunda selam vermek B) İstikbali Kıble C) Kıyam D) Kıraat E) İftitah Tekbiri 51. Aşağıdaki adaklardan hangisi muteber adaklardan biri olamaz? A) Nezrim olsun kurban kesip etini fakirlere dağıtayım B) Şu hastalıktan iyi olursam bir koyun keseyim C) Allah Teâla için Perşembe günü oruç tutayım D) Üzerime birçok günler oruç tutmak vacip olsun E) Allah için şu fakire şu kadar para vermek nezrim olsun 52. Vacip itikâfı yapan kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa itikafı bozulur? A) Şer i Tabii ve zaruri bir ihtiyaç için mescitten dışarı çıkmak B) Cuma namazını kılmak veya abdest bozmak için en yakın olan yere gidip, arkasından mescide dönmek C) Bir hastalık sebebiyle bir saat kadar dışarı çıkmak, hasta ziyaretinde bulunmak, cenaze hizmetinde bulunmak D) Bir özürden dolayı mescitten çıkarak, başka bir mescitte o itikâfı tamamlamak E) Bulunduğu mescidin yıkılmak üzere bulunması veya zorla çıkarılmak

15 53. Aşağıdakilerden hangisi orucun müstehablarından biri değildir? A) İftarı acele yapmak B) Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle yapmak C) Oruçlunun itikaf yapması D) Oruçlunun gündüzleri mümkün olduğu kadarıyla Kur an okumaktan kaçınması E) Oruçlunun lüzumsuz konuşmaması 54. Oruç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Muayyen bir günde tutulması nezredilen (adanan) bir oruç, muayyen bir vaciptir. B) Her ayın onüçüncü ondördüncü ve onbeşinci günü tutulan oruçlar müstahaptır. C) Ramazan-ı Şerif bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde tutulacak oruçlar tenzihen mekruhtur. D) Yalnız cuma veya yalnız cumartesi günü ve bilhassa Muharrem in "Aşure günü" denilen yalnız onuncu günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur. E) Hacılar için, güçsüzlük verecek olduğu takdirde, "terviye" ve "arefe" günlerinde oruç tutmak mekruhtur. 55. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan şeylerden değildir? A) Uyku halinde bir şey yemek veya içmek. B) Mazmazadan (ağza su verip çalkaladıktan) sonra ağızda kalan yaşlığın tükürük ile beraber yutulması. C) Dişlerin arasında kalmış olan nohut tanesi büyüklüğünde bir şeyin yutulması. D) Buruna ilaç akıtmak, kulağa yağ damlatmak. E) Kasten yiyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak. f

16 56. Aşağıdakilerden hangisi orucun mekruhlarından değildir? A) Ağzını su ile doldurup bu suyu ağzında fazla tutmak B) Harareti azaltmak için ağza su almak C) Zayıf düşme endişesi olanın kan aldırmak D) Oruçlu kimsenin misk koklaması E) Özrü bulunmaksızın pişirileni yalnız ağzı ile tatmak I. Kaza Orucu II. Keffaret Orucu III. Nafile Orucu IV. Zamanı tayin edilmemiş adak orucu 57. Niyetin geceleyin veya ikinci fecrin tam ilk kısmında yapılması şart olan oruç veya oruçlar yukarıdakilerden hangisidir? A) I-II-III B) Yalnız IV C) I-III-IV D) I-II-IV E) Yalnız III 58. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? A) Uyku halinde bir şey yemek veya içmek B) Hata yoluyla olan yiyip içmek C) İhtikan ve burna akıtılan ilaç, kulağa damlatılan yağ D) Dişlerin arasında kalan susam tanesini yutmak E) Gündüzün vücuda yapılan iğne I. Oruç, Birinci fecirden itibaren güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi menetmek. demektir. II. Orucun Arapçası, savm ve sıyam dır. III. Orucun farziyyeti Bakara Suresi 183. ayet ile sabittir. IV. Oruçlar; farz, vacip, nafile ve mekruh nevilerine ayrılır. 59. Yukarıda oruçla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I-IV B) I-II C) I-II-IV D) I-III-IV E) II-III-IV

17 60. Ramazan-ı Şerif in son on gününde yapılan itikâfın hükmü nedir? A) Mübah B) Vacip C) Mendub D) Sünnet-i Gayri Müekkede E) Sünnet-i Müekkede 61. Allah (c.c.) adı ile yapılan yeminler kaç çeşittir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Dil ile adak yapılan itikâfın hükmü nedir? A) Sünnet B) Müstehab C) Vacip D) Mendub E) Mübah 63. Gücü yetiyorsa Müslüman veya gayrimüslim bir köle veya cariye azad etmekten veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire orta halde birer parça elbise giydirmekten, bu üç şeyden birine gücü yetmeyince de üç gün peş peşe oruç tutmaktan ibaret olan ceza aşağıdaki keffaret çeşitlerinden hangisine aittir? A) Keffaret-i savm B) Keffaret-i zihar C) Keffaret-i halk D) Keffaret-i yemin E) Keffaret-i katl

18 64. Nafile oruç olarak beğenilmiş olan, bir gün oruç tutup bir gün iftar etmektir ki, buna.. denir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Savm-i Dehr B) Savm-i Visal C) Savm-i Havas D) Savm-i Yevm E) Savm-i Davudi 65. Aşağıdakilerden hangisine zekat farz dır? A) Müslüman köleye B) Deliye C) Çocuklara D) Gayri Müslime E) Buluğa ermiş kişiye 66. Fıtır sadakasının hükmü nedir? A) Farz B) Vacip C) Sünnet-i Müekkede D) Sünnet-i Gayri Müekkede E) Müstehap 67. Hangisi aşikare mallardan değildir? A) Mağazada bulunan ticaret malı B) Yılın çoğunu arazide otlayan hayvan C) Arazi mahsülleri D) Madenler E) Gümrüklere uğrayan ticaret malları

19 I. Zekat verecek kimse, Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına ermiş olmalıdır. II. Zekat verecek kimse, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip bulunmalıdır. III. Zekatın farz olması için malın, hakikaten veya hükmen nâmi (artıcı) olmasına gerek yoktur. IV. Bir mal üzerinden tam iki sene geçmiş bulunmalıdır. V. Zekatın farz olması için, tam bir mülk bulunmalıdır. 68. Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olması için bazı şartlar yukarıda belirtilmiştir. Bu şartlardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) I-II B) Yalnız IV C) Yalnız III D) III-IV E) I-II-V 69. Fıtır sadakasının hükmü nedir? A) Farz B) Vacip C) Sünnet-i Müekkede D) Sünnet-i Gayri Müekkede E) Müstehap 70. Aşağıdakilerden hangisi zekat verilebilecek kimseler arasında değildir? A) Miskin B) Fakir C) Borçlu D) Mukim E) Mükatep 71. Hac mevsiminde evvela umre için ihrama girilip umre yapıldıktan sonra aynı mevsimde, geri dönmeden tekrar ihrama girerek yapılan hacca ne denir? A) Hacc-ı asğar B) Hacc-ı ifrat C) Hacc-ı temettü D) Hacc-ı kıran E) Hacc-ı nüsuk

20 72. Haccın rükunları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A)İhram-Tavaf B)Tavaf- Say C)Arafatta vakfe-tavaf D)İhram- Arafatta vakfe E)Tavaf Şeytan taşlama 73. Hacca gidecek kadında aşağıdaki şartlardan hangisi bulunmak zorunda değildir? A) Kadının yanında kocası veya mahremi bir erkek bulunmalıdır B) Kendisine hac farz olan kadın kocasının iznine tabidir C) Kadın boşanmış ise iddeti bitmiş olmalıdır D) Kadının kocası ölmüş ise iddeti bitmiş olmalıdır E) Kadın hür, akıllı ve büluğa ermiş olmalıdır 74. Hac yolculuğuna ne zaman çıkılması haccın adabındandır? A) İstenilen bir gün B) Perşembe veya pazartesi C) Cuma günü D) Gün önemli değil E) Kandil günlerinde 75. Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biri değildir? A) Vucud sıhhati olmalı B) Dış engellerden uzak olmalı C) Yol emniyeti olmalı D) Kadının mahremi veya kocası olmalı E) Kadın kocasından boşanmış ve kocası ölmüş ise iddet beklemeye gerek olmadan yanında mahremi olmalı 76. Hac ibadeti dışında hac ve umre kastı olmadan Mekke-i Mükerreme şehrine dışarıdan gelen bir müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Hiçbir şey yapmadan Mekke-İ Mükerreme şehrine girer B) Mekke-İ Mükerreme şehrine giremez caiz değil C) Mekke-İ Mükerreme şehrine girer ister ihrama girer isterse girmez D) Mekke-i Mükerremeye hürmet için mutlaka ihrama girer E) Mekke-İ Mükerreme dua okuyarak girer

21 77. Umre senenin her mevsimin de yapılabilir fakat bazı zamanlarda mekruhtur Aşağıdakilerden hangisi bu mekruh zamanlardır? A) Ramazan bayramı günleri ve Kadir gecesi günü B) Ramazan bayramı ve Kurban bayramı günleri C) Kurban bayramı arefe günü ve Kurban bayramı günleri D) Kurban bayramı günü ve Zilhiccenin ilk on günü E) Üç ayların başlangıcı olan Recebin ilk günü ve Ramazan ayının son günü. 78. Arafat ta Vakfe (durmak) yapmak haccın. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) farzlarındandır B) vaciplerindendir C) Sünnet-i müekkedelerindendir D) Sünneti-i gayri mükkedelerindendir E) müstehaplarındandır 79. Zilhiccenin yedinci günü hutbe okunması, sekizinci günü güneş doğduktan sonra Mina ya çıkılması, dokuzuncu günü güneş doğduktan sonra Arafat a çıkılmasının hükmü nedir? A) Haccın rükünlerindendir B) Haccın farzlarındandır C) Haccın vaciplerindendir D) Haccın sünnetlerindendir E) Haccın edasının şartlarındandır 80. Umre ile beraber olmaksızın yalnız başına yapılan farz, vacip veya nafile hacca ne denir? A) Temettü B) Kıran C) İfrad D) Haccı Asgar E) Haccı Ekber 81. Kesilen bir adak kurbanının etinden fakir olmak kaydıyla kimler faydalanabilir? A) Dede B) Kardeş C) Torun D) Anne E) Baba

22 82. Kurban ibadeti ne zaman meşru buyrulmuştur? A) Hicretin 1. senesi B) Hicretin 2. senesi C) Hicretin 3. senesi D) Hicretten 1sene önce E) Hicretten 2 sene önce 83. Kurbanla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İmam-ı Malik ve İmam-ı Şafii ye göre, kurban vacip değil, müekked sünnettir. B) Şafii Mezhebine göre kurban, bayramın 4. Günü akşamına kadar kesilebilir. C) Kurban, bayram namazının kılınmasından, 3. Günün yani zilhicce ayının 10,11 ve 12. Günleri akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir. D) Kurban kesme zengin olsun fakir olsun her müslüman için farzdır. E) Bir kimse kurbanlık hayvan alıp sonra onu satarak yerine aynısını alsa İmam-ı Yusuf a göre caiz olmaz 84. Kurban, Allah Tealaya manen yaklaşabilmek için kurban niyetiyle kesilen hayvandır. Kurban Bayramında Hak rızası için kesilen kurban ve bu hayvanı kesme terimleri hangi şıkta doğru verilmiştir? A) Udhiyye-Tazhiyye B) Saydiyye-Akiye C) Nesikiye-Akikiye D) İrakiye-Demiyye E) Udhiyye-Demiyye 85. İslam hukukunda Vera kelimesinin anlamı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) Harama düşmek korkusuyla şüpheli şeylerden kaçınmak B) Tadılan yenilen şeyler demektir C) Bir şeyin yapılması veya yapılmamasına cevaz vermek D) Şiddet ve bir şeyi kötü görmek E) Dünyaya meyletmeyip, ibadet ve itaatla meşgul olmak

23 86. Ribâ çeşitlerinden olup tartılan veya ölçülen şeyleri birbiri karşılığında veresiye olarak değiştirmektir ve haram kılınmıştır. Söz konusu ribâ aşağıdakilerden hangisidir? A) Riba-i Fazl B) Riba-ı Mevzunat C) Riba-i Karz D) Riba-i Kıyamiyat E) Riba-i Nesie 87. Bir yerde bulunan sahibi bilinmeyen kayıp bir mal aşağıdakilerden hangisidir? A)Lukata B)İltikat C)Mültekit D)Levhi Azil E)Hitan 88. Dinimizde borç alıp-verme işlemine ne denir? A)Mevzuat B)İstikraz C)Mekilat D)Muhtekir E)Mukriz 89. Aşağıdakilerden hangisi kadınların vazifelerinden biri değildir? A) Kocasının meşru emirlerini tutmak B) Evinin ve çocuklarının nafakasını sağlamak C) Kocasının namus ve haysiyetini korumak D) Haline kanaat edip israftan kaçınmak E) Ev hanımı olacak bir vaziyette bulunmak 90. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne-babalarına karşı vazifelerinden değildir? A) İhtiyaç durumlarında yardımlarına koşmak B) Onlara itaat ve hürmet etmek C) Vefatlarından sonra onların dostlarına hürmet etmek D) Dine uygun olsun olması bütün emirlerini yerine getirmek E) Kabirlerine de hürmet etmek

24 91. Sıddıkların mertebelerini geçmek istersen senden kesilene sen bağlan, senden esirgeyene sen ver, sana zulmedeni de affet Hadis-i Şerifi hangi âdâb-ı muaşeret kuralına uygundur? A) Herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, açık kalpli olmak. B) İnsanların arasını düzeltmeye gayret C) Halkın eziyetlerine katlanarak, kötülüğe iyi muamele etmek D) İnsanların kusurlarını araştırmamak, örtmeye çalışmak E) Herkes ile güzel görüşmek, halka eziyetten kaçınmak. 92. Her işte itidal üzere bulunmak; adaletten, doğruluktan ayrılmayıp diyanet ve akıl dairesinde yürümeye denir. cümlesinde boşluğa aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? A) İstikamet B) İtikat C) İhlâs D) Teennî E) İttika 93. İhlâsın zıttı olan ve bir vazifeye sadece bir gösteriş veya maddi bir fayda için yapmaya ne denir? A) Sum a B) Riya C) Tekebbür D) Atâlet E) İsâet Metanet, mukaddes şeyleri korumak hususunda insanın sahip olduğu kalp kuvvetidir. Zıddı ise laubalilik ve inanç gevşekliğidir. 94. Yukarıda tanımı verilen güzel huy hangisidir? A) Şecâat B) Cesaret C) Ferâset D) Salâbet E) Fütuvvet 95. Ezan-ı Şerif, aşağıdaki sahabelerden kime, rüyasında öğretilmiştir? A) Abdullah b. Zeyd B) Bilal Habeşi C) Abdullah b. Revâhâ D) Mus âb b. Umeyr E) Zeyd b. Harise

25 96. Peygamber Efendimiz (sav), Mekke-i Mükerreme-i fethettikten sonra Mekke ye, vali olarak kimi tayin etmiştir? A) Halid b. Velid B) Abdullah b. Revâhâ C) Cafer-i Tayyar D) Esid b. Attab E) Abdurrahman b. Afvan 97. Peygamberimiz (sav) in ilk doğan evlâdı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah B) Kasım C) İbrahim D) Zeynep E) Rukiyye Peygamber Efendimiz (S.A.V.) sadece insanlara değil, cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Bunun içindir ki kendisine.. denilmiştir. 98. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Resulü l-âlemeyn B) Resulü l-melekeyn C) Muhammedü l-emîn D) Resulü s-sekaleyn E) Resulü ş-şehreyn 99. Hükmü, insanlara ve cinlere, hatta rüzgârlara geçen peygamber kimdir? A) Davut (A.S) B) Harun (A.S) C) Süleyman (A.S) D) İsa (A.S) E) Yunus (A.S) 100. Vefatına yakın Kureyş büyüklerini yanına çağırarak, kendilerine şöyle bir vasiyette bulunmuş: Ey Arabın seçkinleri! Akrabaya sevgi, fakirlere yardım, namusa, fazilete riayet ediniz. Daima ittifak ve birlik-beraberlik dairesinde hareket ediniz. Bilhassa, Muhammedül Emin (s.a.v.) e riayet ve itaat ediniz. İyi biliniz ki Hz. Muhammed, her sözünde sadıktır.eğer daha yaşayacak olsaydım, her türlü zorluklara katlanarak ona yardıma devam ederdim. diyen şahsiyet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Varaka b.nevfel B) Necâşi C) Sa d b. Ebi Vakkas D) Abdullah b. Umeyr E) Ebu Talib

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

İMAMIN İRŞADI. (Ehlissünnetin ilmi) İkinci baskı

İMAMIN İRŞADI. (Ehlissünnetin ilmi) İkinci baskı İMAMIN İRŞADI (Ehlissünnetin ilmi) İkinci baskı 1 İBADET (İMAM EBU HANİFEYE GÖRE) 2 Читайте наши книги: & Серия «Истинный путь» (Издание 2-е, исправленное и дополненное): книга 1 «Вера мусульманина». книга

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL

İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL İBADETTE, MUAMELATTA VE AHLÂKDA MUHAMMEDÎ YOL Yayında Mihenk Taşı Özgün Adı : Hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fî İbâdâtihi ve Muamelâtihi ve Ahlakihi Telif : Dr. Ahmet el-mezyed Yayıncı :

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Evlilik ve Aile Bilgileri Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER 1 YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER Soru 1)Müslüman mısın? Cevap)Elhamdülillah Müslüman ım. Soru 2)Müslüman ım demenin manası nedir? Cevap)Allah'ı bir bilmek,

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Gusül-Hayz-Abdest Mezhep Taklidi

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Gusül-Hayz-Abdest Mezhep Taklidi DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Gusül-Hayz-Abdest Mezhep Taklidi Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

Hac ve Umre Nasıl Yapılır

Hac ve Umre Nasıl Yapılır Hac ve Umre Nasıl Yapılır حلج حلج لعمر لعمر صفة تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Abdulaziz b. Abdullah Al-Şeyh Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 حلج حلج لعمر لعمر صفة «لرت ية لرت ية باللغة» عبد لعزيز

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin

NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE. Yazan: Abdulaziz b. Baz. Çeviren: Muhammed Şahin 3 : - - : NAMAZ HAKKINDA ÜÇ RİSÂLE Yazan: Abdulaziz b. Baz Çeviren: Muhammed Şahin 4 Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- in Namaz Kılış Şekli : Hamd, yalnızca Allah adır.salât ve selâm, kulu ve elçisi

Detaylı