UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir alimi, Erzurum Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. B) Türkiye Cumhuriyeti nin dördüncü Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir alimi, Erzurum Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. C) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve hadis alimi, Kars Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. D) Türkiye Cumhuriyeti nin dördüncü Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve hadis alimi, Kars Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1975 vefat etti. E) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tasavvuf alimi, Elazığ Salasar Köyünde 1883 te doğdu, 1971 vefat etti. Sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Allah (c.c.), yaratılmış şeylerden hiç birine herhangi bir şekilde benzemez. 2. Allah ın (c.c.) sıfatlarından biri olan ve yukarıda kısaca açıklanan sıfat aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıdem B) Kıyam Bizatihi C) Havadise Muhalefet D) Vahdaniyet E) Kudret 3. Peygamberlerin gizli, âşikâr her türlü günahlardan ve kendi tabiatının âdiliğini gösterecek bayağı hallerden tamamen beri olmasına ne denir? A) Fetanet B) İsmet C) Sıdk D) Emanet E) Şeriatı tebliğ

2 4. Allah-u Teâlâ bir şeyi istediği zaman onun yaptığı sadece ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. (Yasin 82 ) Ayeti kerimesi Allah-u Teâlâ nın hangi sıfatını nitelemektedir? A)Vücud B)Semi C)Tekvin D)Kıyam bizatihi E)Beka 5. İnsanların dirilip yeniden hayat bulmalarına ne ad verilir? A)Nefha-ı Saniye B)Haşri Escad C)Alemi Berzah D)Berki Hafif E)Umumi Haşr 6. Aşağıdakilerden hangisi bir insanın kendisini her türlü kudret ve iradeden mahrum görmesi ilkesini ifade eder? A)Kesb B)Akide C)Cebr D)Makzi E)Kaza I. Hz Adem (AS) dan Hz. İsa (AS) a kadar bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği dinlerdir. II. İnsanlara yalnız bir Allah ın varlığını bildirir, yalnız bir Allah a tapılmasını emreder III. Akla, hikmete ve maslahata uygun kuralları bulunan bir takım milletlerin din adamlarının dinleridir IV. Asılları bakımından birer hakiki din iken sonradan tahrif olmuş dinledir 7. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri ilahi ve semavi dinlerde bulunur? A) I, II, III B) I, II C) II, IV D) III, IV E) Hepsi

3 8. Aşağıdakilerden hangisi İslam ın şartlarından değildir? A) Şehadet Getirmek B) Namaz Kılmak C) Oruç Tutmak D) Meleklere İnanmak E) Zekat Vermek 9. Allah Teâla nın yüce zatına sabit olan sıfatlarla ilgili olarak hangi seçenekte Sıfat-ı Zatiyye den dört tanesi bir arada verilmiştir. A) Vücud, İrade, Muhalefetün lil havadis, beka B) Hayat, İlim, Semi, Basar C) Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Kudret D) Vucud, Vahdaniyet, Kıyam bi nefsihi, Beka E) Hayat, Semi, İrade, Kelam 10. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? A) Peygamberlere İnanmak B) Kaza ve Kadere İnanmak C) Kitaplara İnanmak D) Hacca Gitmek E) Ahiret Gününe İnanmak Ehl-i Sünnet ve l- Cemaat adı verilen Müslümanların itikadları Kur an Sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlardan bu itikada inananlara inanılan şeylerden her birine çoğuluna da., bu topluluğa da adı verilir. 11. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? A) Mutekid, Akide, Akaid, Fırka-i Naciye B) Mu tekadat, Akide, mu tekid, fırka-i Naciye C) Akide, Fırka-i Naciye, Mu tekid, Mu tekadat D) Mutekid, Akaid, Akide, Ehl-i Sünnet ve l Cemaat E) Akaid, mu tekid, Akide, Fırka-ı Dalale

4 12. Allah ın ezeli ve ebedi varlığının kendinden olması, başkasına bağlı olmamasına ne ad verilir? A) Kıyam bi zatihi B) Hayat C) Vahdaniyet D) Kudret E) Beka I- İnsan Allah ın hâkimiyetini tanımış olur II- Hayatta başarılı olur III-İnsan kendi gücünün farkına varmış olur IV-İnsan fiillerinde hiçbir iradesinin olmadığını görür V-Sebeplere sarılmayı gerekli görür 13. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri kaza ve kaderin faydasını anlatmaktadır. A) I-II-III B) I-II-V C) II-III-V D) III-IV-V E) I-II-IV O (peygamberler) den bir kısmı vardır ki, Allah onlarla konuşmuş ve bazılarını derece derece yükseltmiştir. Bakara Yukarıda verilen ayette Allah ın hangi sıfatı zikredilmiştir? A)Tekvin B)İrade C)Semi D)Basar E)Kelam

5 15. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. İfadesiyle başlayan Hadis-i Şerifte İslam ın şartlarının sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) Namaz, oruç, zekat, hac, şehadet B) Şehadet, namaz, zekat, oruç, hac C) Şehadet, namaz, hac, oruç, zekat D) Şehadet, namaz, zekat, hac, oruç E) Namaz, oruç, zekat, hac, şehadet 16. Abdesti bozup devam eden şeye.. denir. Çoğulu.. dır. Özür sahibi erkek ise.., kadın ise.. denir. Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla hangi uygun kelimeler gelmelidir? A) özür - a zar mazur - mazure B) a zar - özür mazur - mazure C) uzur - u zar muzur - muzure D) özür özürat mazur - mazure E) özür- özür mazur - mazure 17. Abdest sonunda hangi kelimelerin okunması kişiyi, Sevgili Peygamberimizin, Kendisine sekiz cennetin kapıları açılır, dilediği kapıdan cennete girer. müjdesine nail kılar? A) Kelime-i Şehadet B) Kelime-i Tevhid C) Tekbir kelimeleri D) Kadr Suresi E) Teşrik Tekbiri Bâliğ veya bâliğa olma yaşının başlangıcı, bir erkek çocuk için tam.. ve bir kız çocuk için tam.. yaştır. Bu yaşların sonu da her ikisinde tam. yaştır. 18. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) On beş Dokuz On altı B) On bir On On beş C) On dört Dokuz On beş D) On iki Sekiz On dört E) On iki Dokuz On beş

6 19. Aşağıdakilerden hangisi abdestin adaplarından birisi değildir? A) Yüzü bir kere su ile yıkamak B) Abdest alırken kıbleye yönelmek C) Abdest alırken başkasından yardım istememek D) Abdest bitiminde kıbleye dönerek şehadet kelimelerini okumak E) Abdest alırken mecbur kalmadıkça dünya lakırtısı kullanmamak Sünnet-i Müekkede ve Sünnet-i Hüda denilen sünnetlerin yapılmasında., kasten terk edilmesinde de vardır. 20. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara hangi uygun kelimeler gelmelidir? A) Sevap - Kınama B) Sevap Azap C) Sevap - Ceza D) Vacip - Mekruh E) Sevap Mesuliyet 21. Peygamber Efendimiz, müstehapları sevmiş ve sayılmasını tercih buyurmuştur. Müstehap, aşağıdakilerden hangisi ile de ifade edilmektedir? A) Mendup B) Fazilet C) Nafile D) Tetavvu E) Hepsi 22. Abdest uzuvlarını ara vermeden, yani henüz biri kurumadan diğerini yıkamaya ne isim verilir? A) Vila B) Mirfak C) Sâk D) Tertip E) Tahir

7 23. Abdest alırken ayette geçtiği üzere önce yüz sonra kollar sonra başı mesh etme ve daha sonra ayakları yıkama şeklinde ki tertibe riayet etmenin Hanefilere göre hükmü nedir?? A) Farz B) Vacip C) Sünnet D) Müstehap E) Mübah 24. Rükûdan kıyama kalkıp bir Subhane Rabbiye l-azim. diyecek kadar durmaya ne denir? A) Şef B) İmad C) Kıyam D) Ka de E) Kavme 25. İstikbal-i kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kabe-i Muazzama nın yanında veya içinde bulunanlar, cemaatle namaz kılsalar imam ile cemaatin bir tarafta bulunmaları icap etmez. B) Kabe nin dışında, uzakta bulunan kimselerin tam Kabe ye yönelerek namaz kılmaları farz değildir. C) Kıble tarafında şüphe edip de yanında soracak kimse bulunmayan bir kimse, araştırma yapar. D) Güvenilir bir şahsın kıble tarafını bildirmesi, araştırmadan daha iyidir. E) Kıble tarafında ihtilaf eden kimseler, namazlarını tek tek kılarlar. Cemaatle kıldıkları takdirde imamına muhalif kanaatte bulunanın namazı da sahih olur. 26. Sabah namazının vakti aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır? A) Birinci fecrin doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. B) Fecr-i sadık ın doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. C) Birinci şafağın doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. D) Fecr-i kazib in doğmasından, güneşin doğmasına kadar olan müddettir. E) Fecr-i sadık ın doğmasından, zeval vaktine kadar olan müddettir.

8 27. Teravihle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Teravih müekked sünnettir B) Teravih cemaatle kılınabildiği gibi tek başına da kılınabilir C) Teravih vaktin sünnetidir D) Teravih orucun sünnetidir E) Teravih yirmi rekattan ibarettir Bir hasta, başı ile imaya gücü olmasa, namazını sonraya bırakır, kalbi ile veya gözleri ile veya kaşlarıyla îmada bulunmaz. Bu, ye göredir... a (ye) göre bu halde kalbi ile imada bulunamazsa da gözleri ile, kaşları ile îmada bulunur. 28. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla hangi uygun isimler gelmelidir? A) İmam Ebu Hanife - İmam Ebu Yusuf B) İmam Ebu Hanife - İmam Şafii C) İmam Şafii - İmam Ebu Hanife D) İmam Maliki - İmam Şafiiye E) İmam Ebu Hanife - İmam Muhammed 29. Aşağıda verilenlerden hangisi namazın mekruhlarından değildir? A) Rükuda veya secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az okumak. B) Kırda namaz kılarken eliyle çakıl taşlarını düzeltmek. C) Muma, kandile, lambaya karşı namaz kılmak. D) Namazda bir zaruret bulunmaksızın isteyerek öksürmek. E) Mubah bir yemek hazır olduğu halde namaza başlamak I. Teravih namazının vakti, tercih edilen bir görüşe göre yatsı namazından sonradır. II. Teravih namazının vakti sabah namazının vaktine kadar devam eder. III. Teravih namazı vitirden evvel kılınabilir. IV. Yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınmaz, kılınırsa iadesi lazım gelir. V. Teravih namazı vitirden sonra kılınamaz. 30. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, III ve IV C) I, III ve V D) I, II, III ve IV E) Hepsi

9 31. Vatan-ı aslisinden geçici bir zaman için çıkıp, başka bir yeri vatan-ı ikamet edindikten sonra vatan-ı aslisine dönen kişi, dört rekatlı farz namazları nasıl kılması icap eder? A) Tam B) İki rekat C) Üç rekat D) Tam veya iki rekat E) Hiçbirisi 32. Sahib-i tertip kime denir? A) En az altı vakit namazı kazaya kalmamış olan kimsedir B) Altı vakitten fazla namazı kazaya kalmış olan kimsedir C) En az beş vakit namazı kazaya kalmamış olan kimsedir D) En az üç vakit namazı kazaya kalmamış olan kimsedir E) Namazlarını tertip ve düzenli kılan kimsedir 33. Sabah namazının sünnetini kılamadan farzını imamla beraber cemaatle veya tek başına kılan kimse ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vakit de olsa güneşin doğuşuna kadar sünneti kılamaz. B) Güneşin doğuşuna kadar kaza namazı kılabilir. C) Kılınmayan bu sabah namazının sünneti işrak veya kuşluk vaktinde kılınabilir. D) Öğleden sonra sabah namazının sünnetini kaza edebilir. E) Sabah namazının farzı kılındıktan sonra güneşin doğuşuna kadarki zaman içerisinde nafile namaz kılmak mekruhtur. I. Farz Namaz II. Vacip Namaz III. Nafile Namaz IV. Cenaze namazı V. Tilavet secdesi 34. Fecr-i sadık ın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin kılınması/ yapılması mekruh değildir? A) I B) I, II, C) I, II, III D) I, II, IV, V E) Hepsi

10 35. Namaza başlarken yalnız Allah ismi celili gibi sırf tazimi ifade eden bir lafız ile yetinmeyip, tekbiri ifade eden bir tabirin de bulunmasının hükmü nedir? A) Vacip B) Farz C) Sünnet D) Müstehap E) Caiz 36. Cuma dışındaki farz namazlarını cemaatle kılmanın hükmü nedir? A) Sünnet-i müekkede. B) Farz. C) Vacip. D) Sünnet-i gayri müekkede. E) Mübah 37. Fâsık veya bid at sahibi bir kimsenin imamlık yapmasının hükmü nedir? A) Haram B) Mekruh C) Tahrimen mekruh D) Tenzihen mekruh E) Batıl I. Cuma namazının ilk sünneti 4 rekâttır. Öğle namazının sünneti gibi kılınır. II. Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Sabah namazının farzı gibi kılınır. III. Cuma namazının son sünneti 4 rekâttır. Öğle namazının sünneti gibi kılınır. IV. Cumanın son sünnetinden sonra 4 rekat Zuhri Ahir kılınır. V. Cuma namazı hem erkeklere hem kadınlara farzdır. 38. Cuma namazı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V

11 Bir namazı vaktinde kılmaya. denir. Vaktinden sonra kılmaya da.. denir. Vaktinde kılınan veya kılınacak olan bir namaza... veya denir. Vaktinde kılınmamış olan bir namaza da denilir. Bunun çoğulu dir. 39. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) Eda vaktiyye kaza faite salât-ı hâzıra - salâvat B) Vaktiyye eda faite kaza salât-ı huzur salâvat-ı hâzıra C) Kaza Eda vaktiyye salât-ı hâzıra fevait - faite D) Eda kaza vaktiyye salât-ı hâzıra faite - fevait E) Eda kaza vaktiyye salât-ı hâzıra faite - fevta I. Kuran ı okumak, nafile ibadetten daha faziletlidir. II. Kuran ı aşikare okumak, sessizce okumaktan daha faziletlidir. III. Kuran ı dinlemek, okumaktan daha faziletlidir. IV. Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde dua ve zikirle meşgul olmak, Kuran okumaktan daha faziletlidir. 40. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I-III-IV B) I-II C) III-IV D) I-IV E) Hepsi 41. Kadınların cenazelerin peşinden gidip kabristana kadar varmalarının hükmü nedir? A) Müstehap B) Tenzihen mekruh C) Tahrimen mekruh D) Haram E) Caiz 42. Aşağıdaki şıkların hangisinde başlanmış olan herhangi bir namazın tamamlanmasının hükmü doğru verilmiştir? A) Farz B) Vacip C) Sünnet D) Müstehap E) Mendup

12 43. Sehiv secdeleri herhangi bir namazın vaciplerinden birini yanılarak terk veya tehirden dolayı (farzın terki vacibin tehiri demektir) o namazın sonunda yapılması icap eden iki secde ile Ettehiyyatü den ve Allahümme Salli ve Barik ile duadan ibarettir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi gerekmez? A) Kıyamda Sübhaneke den sonra henüz kıraatte bulunmadan rükûya gidip, daha sonra hatırlayarak kıyama dönmekle kıraatin yerine getirilmesinde B) Bir rekatta iki kez rükû veya üç kez secde yapılmasında C) Üçüncü veya dördüncü rekatta Fatiha nın iki kez okunması veya bunlarda Fatiha ile beraber başka bir surenin de okunmasında D) Birinci ka deyi yapmamak durumunda E) İmamın aşikare okunacak ayetleri gizlice okumasında 44. Namazlarda kıraat hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ayete l Kürsi nin bir kısmını bir rekatta, diğer kısmını diğer rekatta okumak yeterlidir B) Bir harften veya bir kelimeden oluşan bir ayeti okumak yeterlidir C) Üç kısa ayet okumak yeterlidir D) Bir uzun ayet okumak yeterlidir E) Bir ayetten başkasını okumaya gücü olmayan, o ayeti İmam-ı Azam a göre bir kere, İmameyn e göre üç kez okuması yeterlidir 45. Aşağıda verilenlerden hangisinin namazda diğerine uyması caizdir? A) Erkeklerin kadınlara uyması B) Kur an ı güzel okuyamayanın dilsiz olana uyması C) Özürlünün özür sahibi olmayana uyması D) Farz namazı kılanın başka bir farz namazı kılmakta olana uyması E) Elbisesi temiz olanın, elbisesi temiz olmayana uyması

13 46. Namazda kadınlarla aynı hizada bulunma konusunda (muhazat), aşağıdaki durumlardan hangisinde erkeğin namazı bozulmaz? A) Erkek kendisine uyan kadınla aynı hizada bulunursa B) Erkek ile aynı hizada bulunan kadın, namazı anlayacak bir halde bulunursa C) Erkek ile aynı hizada bulunan kadının aralarında bir insan sığacak kadar açıklık bulunursa D) Erkek ile aynı hizada bulunan kadın büluğ çağına ermiş veya yaklaşmış olursa E) Erkekle aynı hizada bulunan kadın, rüku ve secde ile kılınan bir namazda aynı hizada bulunursa 47. Aşağıdaki vaktinde kılınamayan sünnetler ve kaza edilme zamanları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sabah namazının sünneti kaçırılınca güneşin doğmasından sonra istiva vaktine kadar kaza edilebilir B) Öğle namazının ilk sünneti, cemaatle farza yetişmek için terkedilince farzdan sonra kaza edilir C) Cuma namazının ilk sünneti terkedilince farzdan sonra kaza edilir D) Akşam namazının sünneti vakit yetişmediği için terkedilince yatsı namazından önce kaza edilir E) Öğlenin son sünnetine başlanışmış iken kılınmak üzere olan cenaze namazını kaçırmamak için terk edildiyse bu daha sonra kaza edilir I- Güneşin doğmasından bir mızrak boyu, yani beş derece yükselmesine kadar olan vakit II- Güneşin sararmasından, gözleri kamaştırmaz bir hale geldiğinden battığı zamana kadar olan vakit III- İkindi namazı kılındıktan sonra güneşin sararmasına, gözleri kamaştıramaz bir hale gelmesine kadar olan vakit IV- Fecr-i Sadık ın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakit V- Güneşin tam tepeye gelip tam zeval anında bulunduğu vakit 48. Yukarıda verilen vakitlerden hangisinde cenaze namazı kılmak ve tilavet secdesi yapmak mekruh değildir? A) III, IV B) I, II, III C) II, III, IV D) I, II, IV E) IV

14 49. Namazda yanılarak yanlış okunan lafız ile Kur an daki mananın fazla değişip değişmemesini dikkate alan, eğer mana fazlaca değişirse namaz bozulur, yoksa bozulmaz görüşünü savunan aşağıdakilerden hangisidir? A) İmam-ı Azam B) İmam-ı Azam ve İmam Muhammed C) İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf D) Ebu Yusuf ve İmam Muhammed E) Ebu Yusuf 50. Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından değildir? A) Namazların sonunda selam vermek B) İstikbali Kıble C) Kıyam D) Kıraat E) İftitah Tekbiri 51. Aşağıdaki adaklardan hangisi muteber adaklardan biri olamaz? A) Nezrim olsun kurban kesip etini fakirlere dağıtayım B) Şu hastalıktan iyi olursam bir koyun keseyim C) Allah Teâla için Perşembe günü oruç tutayım D) Üzerime birçok günler oruç tutmak vacip olsun E) Allah için şu fakire şu kadar para vermek nezrim olsun 52. Vacip itikâfı yapan kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa itikafı bozulur? A) Şer i Tabii ve zaruri bir ihtiyaç için mescitten dışarı çıkmak B) Cuma namazını kılmak veya abdest bozmak için en yakın olan yere gidip, arkasından mescide dönmek C) Bir hastalık sebebiyle bir saat kadar dışarı çıkmak, hasta ziyaretinde bulunmak, cenaze hizmetinde bulunmak D) Bir özürden dolayı mescitten çıkarak, başka bir mescitte o itikâfı tamamlamak E) Bulunduğu mescidin yıkılmak üzere bulunması veya zorla çıkarılmak

15 53. Aşağıdakilerden hangisi orucun müstehablarından biri değildir? A) İftarı acele yapmak B) Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle yapmak C) Oruçlunun itikaf yapması D) Oruçlunun gündüzleri mümkün olduğu kadarıyla Kur an okumaktan kaçınması E) Oruçlunun lüzumsuz konuşmaması 54. Oruç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Muayyen bir günde tutulması nezredilen (adanan) bir oruç, muayyen bir vaciptir. B) Her ayın onüçüncü ondördüncü ve onbeşinci günü tutulan oruçlar müstahaptır. C) Ramazan-ı Şerif bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde tutulacak oruçlar tenzihen mekruhtur. D) Yalnız cuma veya yalnız cumartesi günü ve bilhassa Muharrem in "Aşure günü" denilen yalnız onuncu günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur. E) Hacılar için, güçsüzlük verecek olduğu takdirde, "terviye" ve "arefe" günlerinde oruç tutmak mekruhtur. 55. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan şeylerden değildir? A) Uyku halinde bir şey yemek veya içmek. B) Mazmazadan (ağza su verip çalkaladıktan) sonra ağızda kalan yaşlığın tükürük ile beraber yutulması. C) Dişlerin arasında kalmış olan nohut tanesi büyüklüğünde bir şeyin yutulması. D) Buruna ilaç akıtmak, kulağa yağ damlatmak. E) Kasten yiyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak. f

16 56. Aşağıdakilerden hangisi orucun mekruhlarından değildir? A) Ağzını su ile doldurup bu suyu ağzında fazla tutmak B) Harareti azaltmak için ağza su almak C) Zayıf düşme endişesi olanın kan aldırmak D) Oruçlu kimsenin misk koklaması E) Özrü bulunmaksızın pişirileni yalnız ağzı ile tatmak I. Kaza Orucu II. Keffaret Orucu III. Nafile Orucu IV. Zamanı tayin edilmemiş adak orucu 57. Niyetin geceleyin veya ikinci fecrin tam ilk kısmında yapılması şart olan oruç veya oruçlar yukarıdakilerden hangisidir? A) I-II-III B) Yalnız IV C) I-III-IV D) I-II-IV E) Yalnız III 58. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? A) Uyku halinde bir şey yemek veya içmek B) Hata yoluyla olan yiyip içmek C) İhtikan ve burna akıtılan ilaç, kulağa damlatılan yağ D) Dişlerin arasında kalan susam tanesini yutmak E) Gündüzün vücuda yapılan iğne I. Oruç, Birinci fecirden itibaren güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi menetmek. demektir. II. Orucun Arapçası, savm ve sıyam dır. III. Orucun farziyyeti Bakara Suresi 183. ayet ile sabittir. IV. Oruçlar; farz, vacip, nafile ve mekruh nevilerine ayrılır. 59. Yukarıda oruçla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I-IV B) I-II C) I-II-IV D) I-III-IV E) II-III-IV

17 60. Ramazan-ı Şerif in son on gününde yapılan itikâfın hükmü nedir? A) Mübah B) Vacip C) Mendub D) Sünnet-i Gayri Müekkede E) Sünnet-i Müekkede 61. Allah (c.c.) adı ile yapılan yeminler kaç çeşittir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Dil ile adak yapılan itikâfın hükmü nedir? A) Sünnet B) Müstehab C) Vacip D) Mendub E) Mübah 63. Gücü yetiyorsa Müslüman veya gayrimüslim bir köle veya cariye azad etmekten veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire orta halde birer parça elbise giydirmekten, bu üç şeyden birine gücü yetmeyince de üç gün peş peşe oruç tutmaktan ibaret olan ceza aşağıdaki keffaret çeşitlerinden hangisine aittir? A) Keffaret-i savm B) Keffaret-i zihar C) Keffaret-i halk D) Keffaret-i yemin E) Keffaret-i katl

18 64. Nafile oruç olarak beğenilmiş olan, bir gün oruç tutup bir gün iftar etmektir ki, buna.. denir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Savm-i Dehr B) Savm-i Visal C) Savm-i Havas D) Savm-i Yevm E) Savm-i Davudi 65. Aşağıdakilerden hangisine zekat farz dır? A) Müslüman köleye B) Deliye C) Çocuklara D) Gayri Müslime E) Buluğa ermiş kişiye 66. Fıtır sadakasının hükmü nedir? A) Farz B) Vacip C) Sünnet-i Müekkede D) Sünnet-i Gayri Müekkede E) Müstehap 67. Hangisi aşikare mallardan değildir? A) Mağazada bulunan ticaret malı B) Yılın çoğunu arazide otlayan hayvan C) Arazi mahsülleri D) Madenler E) Gümrüklere uğrayan ticaret malları

19 I. Zekat verecek kimse, Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına ermiş olmalıdır. II. Zekat verecek kimse, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka nisap miktarı veya daha fazla bir mala sahip bulunmalıdır. III. Zekatın farz olması için malın, hakikaten veya hükmen nâmi (artıcı) olmasına gerek yoktur. IV. Bir mal üzerinden tam iki sene geçmiş bulunmalıdır. V. Zekatın farz olması için, tam bir mülk bulunmalıdır. 68. Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olması için bazı şartlar yukarıda belirtilmiştir. Bu şartlardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) I-II B) Yalnız IV C) Yalnız III D) III-IV E) I-II-V 69. Fıtır sadakasının hükmü nedir? A) Farz B) Vacip C) Sünnet-i Müekkede D) Sünnet-i Gayri Müekkede E) Müstehap 70. Aşağıdakilerden hangisi zekat verilebilecek kimseler arasında değildir? A) Miskin B) Fakir C) Borçlu D) Mukim E) Mükatep 71. Hac mevsiminde evvela umre için ihrama girilip umre yapıldıktan sonra aynı mevsimde, geri dönmeden tekrar ihrama girerek yapılan hacca ne denir? A) Hacc-ı asğar B) Hacc-ı ifrat C) Hacc-ı temettü D) Hacc-ı kıran E) Hacc-ı nüsuk

20 72. Haccın rükunları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A)İhram-Tavaf B)Tavaf- Say C)Arafatta vakfe-tavaf D)İhram- Arafatta vakfe E)Tavaf Şeytan taşlama 73. Hacca gidecek kadında aşağıdaki şartlardan hangisi bulunmak zorunda değildir? A) Kadının yanında kocası veya mahremi bir erkek bulunmalıdır B) Kendisine hac farz olan kadın kocasının iznine tabidir C) Kadın boşanmış ise iddeti bitmiş olmalıdır D) Kadının kocası ölmüş ise iddeti bitmiş olmalıdır E) Kadın hür, akıllı ve büluğa ermiş olmalıdır 74. Hac yolculuğuna ne zaman çıkılması haccın adabındandır? A) İstenilen bir gün B) Perşembe veya pazartesi C) Cuma günü D) Gün önemli değil E) Kandil günlerinde 75. Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biri değildir? A) Vucud sıhhati olmalı B) Dış engellerden uzak olmalı C) Yol emniyeti olmalı D) Kadının mahremi veya kocası olmalı E) Kadın kocasından boşanmış ve kocası ölmüş ise iddet beklemeye gerek olmadan yanında mahremi olmalı 76. Hac ibadeti dışında hac ve umre kastı olmadan Mekke-i Mükerreme şehrine dışarıdan gelen bir müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Hiçbir şey yapmadan Mekke-İ Mükerreme şehrine girer B) Mekke-İ Mükerreme şehrine giremez caiz değil C) Mekke-İ Mükerreme şehrine girer ister ihrama girer isterse girmez D) Mekke-i Mükerremeye hürmet için mutlaka ihrama girer E) Mekke-İ Mükerreme dua okuyarak girer

21 77. Umre senenin her mevsimin de yapılabilir fakat bazı zamanlarda mekruhtur Aşağıdakilerden hangisi bu mekruh zamanlardır? A) Ramazan bayramı günleri ve Kadir gecesi günü B) Ramazan bayramı ve Kurban bayramı günleri C) Kurban bayramı arefe günü ve Kurban bayramı günleri D) Kurban bayramı günü ve Zilhiccenin ilk on günü E) Üç ayların başlangıcı olan Recebin ilk günü ve Ramazan ayının son günü. 78. Arafat ta Vakfe (durmak) yapmak haccın. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) farzlarındandır B) vaciplerindendir C) Sünnet-i müekkedelerindendir D) Sünneti-i gayri mükkedelerindendir E) müstehaplarındandır 79. Zilhiccenin yedinci günü hutbe okunması, sekizinci günü güneş doğduktan sonra Mina ya çıkılması, dokuzuncu günü güneş doğduktan sonra Arafat a çıkılmasının hükmü nedir? A) Haccın rükünlerindendir B) Haccın farzlarındandır C) Haccın vaciplerindendir D) Haccın sünnetlerindendir E) Haccın edasının şartlarındandır 80. Umre ile beraber olmaksızın yalnız başına yapılan farz, vacip veya nafile hacca ne denir? A) Temettü B) Kıran C) İfrad D) Haccı Asgar E) Haccı Ekber 81. Kesilen bir adak kurbanının etinden fakir olmak kaydıyla kimler faydalanabilir? A) Dede B) Kardeş C) Torun D) Anne E) Baba

22 82. Kurban ibadeti ne zaman meşru buyrulmuştur? A) Hicretin 1. senesi B) Hicretin 2. senesi C) Hicretin 3. senesi D) Hicretten 1sene önce E) Hicretten 2 sene önce 83. Kurbanla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İmam-ı Malik ve İmam-ı Şafii ye göre, kurban vacip değil, müekked sünnettir. B) Şafii Mezhebine göre kurban, bayramın 4. Günü akşamına kadar kesilebilir. C) Kurban, bayram namazının kılınmasından, 3. Günün yani zilhicce ayının 10,11 ve 12. Günleri akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir. D) Kurban kesme zengin olsun fakir olsun her müslüman için farzdır. E) Bir kimse kurbanlık hayvan alıp sonra onu satarak yerine aynısını alsa İmam-ı Yusuf a göre caiz olmaz 84. Kurban, Allah Tealaya manen yaklaşabilmek için kurban niyetiyle kesilen hayvandır. Kurban Bayramında Hak rızası için kesilen kurban ve bu hayvanı kesme terimleri hangi şıkta doğru verilmiştir? A) Udhiyye-Tazhiyye B) Saydiyye-Akiye C) Nesikiye-Akikiye D) İrakiye-Demiyye E) Udhiyye-Demiyye 85. İslam hukukunda Vera kelimesinin anlamı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? A) Harama düşmek korkusuyla şüpheli şeylerden kaçınmak B) Tadılan yenilen şeyler demektir C) Bir şeyin yapılması veya yapılmamasına cevaz vermek D) Şiddet ve bir şeyi kötü görmek E) Dünyaya meyletmeyip, ibadet ve itaatla meşgul olmak

23 86. Ribâ çeşitlerinden olup tartılan veya ölçülen şeyleri birbiri karşılığında veresiye olarak değiştirmektir ve haram kılınmıştır. Söz konusu ribâ aşağıdakilerden hangisidir? A) Riba-i Fazl B) Riba-ı Mevzunat C) Riba-i Karz D) Riba-i Kıyamiyat E) Riba-i Nesie 87. Bir yerde bulunan sahibi bilinmeyen kayıp bir mal aşağıdakilerden hangisidir? A)Lukata B)İltikat C)Mültekit D)Levhi Azil E)Hitan 88. Dinimizde borç alıp-verme işlemine ne denir? A)Mevzuat B)İstikraz C)Mekilat D)Muhtekir E)Mukriz 89. Aşağıdakilerden hangisi kadınların vazifelerinden biri değildir? A) Kocasının meşru emirlerini tutmak B) Evinin ve çocuklarının nafakasını sağlamak C) Kocasının namus ve haysiyetini korumak D) Haline kanaat edip israftan kaçınmak E) Ev hanımı olacak bir vaziyette bulunmak 90. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne-babalarına karşı vazifelerinden değildir? A) İhtiyaç durumlarında yardımlarına koşmak B) Onlara itaat ve hürmet etmek C) Vefatlarından sonra onların dostlarına hürmet etmek D) Dine uygun olsun olması bütün emirlerini yerine getirmek E) Kabirlerine de hürmet etmek

24 91. Sıddıkların mertebelerini geçmek istersen senden kesilene sen bağlan, senden esirgeyene sen ver, sana zulmedeni de affet Hadis-i Şerifi hangi âdâb-ı muaşeret kuralına uygundur? A) Herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, açık kalpli olmak. B) İnsanların arasını düzeltmeye gayret C) Halkın eziyetlerine katlanarak, kötülüğe iyi muamele etmek D) İnsanların kusurlarını araştırmamak, örtmeye çalışmak E) Herkes ile güzel görüşmek, halka eziyetten kaçınmak. 92. Her işte itidal üzere bulunmak; adaletten, doğruluktan ayrılmayıp diyanet ve akıl dairesinde yürümeye denir. cümlesinde boşluğa aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? A) İstikamet B) İtikat C) İhlâs D) Teennî E) İttika 93. İhlâsın zıttı olan ve bir vazifeye sadece bir gösteriş veya maddi bir fayda için yapmaya ne denir? A) Sum a B) Riya C) Tekebbür D) Atâlet E) İsâet Metanet, mukaddes şeyleri korumak hususunda insanın sahip olduğu kalp kuvvetidir. Zıddı ise laubalilik ve inanç gevşekliğidir. 94. Yukarıda tanımı verilen güzel huy hangisidir? A) Şecâat B) Cesaret C) Ferâset D) Salâbet E) Fütuvvet 95. Ezan-ı Şerif, aşağıdaki sahabelerden kime, rüyasında öğretilmiştir? A) Abdullah b. Zeyd B) Bilal Habeşi C) Abdullah b. Revâhâ D) Mus âb b. Umeyr E) Zeyd b. Harise

25 96. Peygamber Efendimiz (sav), Mekke-i Mükerreme-i fethettikten sonra Mekke ye, vali olarak kimi tayin etmiştir? A) Halid b. Velid B) Abdullah b. Revâhâ C) Cafer-i Tayyar D) Esid b. Attab E) Abdurrahman b. Afvan 97. Peygamberimiz (sav) in ilk doğan evlâdı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Abdullah B) Kasım C) İbrahim D) Zeynep E) Rukiyye Peygamber Efendimiz (S.A.V.) sadece insanlara değil, cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Bunun içindir ki kendisine.. denilmiştir. 98. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Resulü l-âlemeyn B) Resulü l-melekeyn C) Muhammedü l-emîn D) Resulü s-sekaleyn E) Resulü ş-şehreyn 99. Hükmü, insanlara ve cinlere, hatta rüzgârlara geçen peygamber kimdir? A) Davut (A.S) B) Harun (A.S) C) Süleyman (A.S) D) İsa (A.S) E) Yunus (A.S) 100. Vefatına yakın Kureyş büyüklerini yanına çağırarak, kendilerine şöyle bir vasiyette bulunmuş: Ey Arabın seçkinleri! Akrabaya sevgi, fakirlere yardım, namusa, fazilete riayet ediniz. Daima ittifak ve birlik-beraberlik dairesinde hareket ediniz. Bilhassa, Muhammedül Emin (s.a.v.) e riayet ve itaat ediniz. İyi biliniz ki Hz. Muhammed, her sözünde sadıktır.eğer daha yaşayacak olsaydım, her türlü zorluklara katlanarak ona yardıma devam ederdim. diyen şahsiyet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Varaka b.nevfel B) Necâşi C) Sa d b. Ebi Vakkas D) Abdullah b. Umeyr E) Ebu Talib

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S 1- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir?

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00 Yüce Allah, İranlıların kutladığı iki bayrama karşılık biz Müslümanlara iki dînî bayram hediye etmiş ve bizi onlara karşı üstün kılmıştır. Hem üstün kılmış hem de onlara benzeme ve onların bayramlarına

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez..

Allah (cc) hiçbir günde Arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.. Biz Müslümanlara verilen en değerli zamanlardan birileri hiç kuşkusuz ki arefe günleri ve bayramlardır. Bu günler bizlere ilahi birer lütuf olarak verilmişlerdir. Bu günler rahmeti ilahinin üzerimize aktığı

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. 2. I.Öğlen namazı için kerahet vakti yoktur II. Akşam namazı için fazilet ve ihtiyar vakti birdir III. Öğlen namaz için ihtiyar ve cevaz vakti ayrıdır IV. Sabah Namazı Cem edilmediğinden zaruret vakti

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Kurban hayvan katliamı demek değildir

Kurban hayvan katliamı demek değildir On5yirmi5.com Kurban hayvan katliamı demek değildir Müslümanların yardım kuruluşları aracılığıyla kurbanlarını başka ülkelerde kestirmesinin hiçbir sakıncasının olmadığını belirten Prof. Dr. Beşir Gözübenli,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Written by Administrator Monday, 10 November 2014 11:37 - Last Updated Monday, 10 November 2014 11:49

Written by Administrator Monday, 10 November 2014 11:37 - Last Updated Monday, 10 November 2014 11:49 ORUÇLA İLGİLİ, DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 1. Yanlış Söz: Diyorlar ki: Bir kimsenin, akşam vakti girdikten ve ertesi günün orucu için niyet ettikten sonra bir şey yemesi veya içmesi câiz değildir. Doğrusu:

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Müşrik kime denir? A. Đslam dininin bir kısmını veya tamamını inkâr eden kimse. B. Müslüman olduktan sonra dinden çıkan kimse. C. Allah a ortak koşan kimse. D. Đslam dininin tamamına kalbiyle inanan,

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Peygamber Efendimizi görmüş olan ve iman üzerine ölmüş olan Müslümanlar kimlerdir? 4. Hac veya Umre yapmak için niyet edip ihrama giren kimseye bazı şeyler haram olur. A) Havariler B) Sahabeler C) Tabiinler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012

DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 DELİLLERİYLE İSLÂM İLMİHÂLİ FİNAL SORULARI 19 MAYIS 2012 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... TELEFON NUMARASI :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219)

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219) S. 1- Önceki dinlerde namaz ibadeti var mıydı? C.1-Namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı (İlmihal,1,T,D,V,s,219) S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2-

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAC VE UMRE HAZIRLIK KURSLARI HAC VE UMREDE KADINLARA ÖZGÜ KONULAR Belirlenmiş zaman içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

NAMAZ... 2 Namazın Tarifi... 2 Allah'ın En Sevdiği Namaz:... 6

NAMAZ... 2 Namazın Tarifi... 2 Allah'ın En Sevdiği Namaz:... 6 NAMAZ... 2 Namazın Tarifi... 2 Allah'ın En Sevdiği Namaz:... 6 NAMAZ Hamd, âlemlerin Rabbi Alah'adır. Salât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem'a, onun ailesine, sahâbilerine

Detaylı

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir?

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? 1. DÜZEY 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İnsan ibadete devam ettikçe kötülüklerden uzaklaşır. B) İbadet Allah ın iradesine boyun eğmektir. C) İbadet Allah ın sınırsız

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir.

6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. 6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) S T E R A V İ H C B D D F E E Z A N S R T Z Aşağıdakilerden

Detaylı

"Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler." A'raf, 206

Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler, O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler. A'raf, 206 Secde Ayetleri Tilâvet Secdesi Nedir? Kur'an'daki bir secde âyetini okuyan veya dinleyen müslümanın yapması vacib olan secdedir.bunlardan herhangi biri, üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günahkar olur.

Detaylı

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet

(EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet. Ezan ve kamet (EZAN) Ezan [1] [1] ve Kamet Erkeklerin, ister tek başlarına kılsınlar, ister edâ isterse kaza kılsınlar, ister seferde ve isterse hazarda bulunsunlar, farz namazlarını kılarlarken ezan ve kamet (okumaları)

Detaylı

OSMANİYE KUR AN KURSU

OSMANİYE KUR AN KURSU T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI TDV İLMİHAL BİRİNCİ CİLT ORUÇ VE ZEKAT BÖLÜMÜ ( 379 VE 510.SAYFALAR ARASI) ADI:...SOYADI KİTAPÇIK TÜRÜ A OSMANİYE KUR AN KURSU Tarih: 18

Detaylı

OSMANİYE KUR AN KURSU

OSMANİYE KUR AN KURSU T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI TDV İLMİHAL BİRİNCİ CİLT ORUÇ VE ZEKAT BÖLÜMÜ ( 379 VE 510.SAYFALAR ARASI) ADI:...SOYADI KİTAPÇIK TÜRÜ B OSMANİYE KUR AN KURSU Tarih: 18

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

İmamet 739 - Soru: İmam efendi farz namazını kıldırırken başından fes düşecek olsa açık başla kıldıracağı namazda sakınca var mıdır?

İmamet 739 - Soru: İmam efendi farz namazını kıldırırken başından fes düşecek olsa açık başla kıldıracağı namazda sakınca var mıdır? 729- Soru: Hanefi mezhebine mensup bir mü'min, Şafii veya başka mezhepteki imamın arkasında namaz kılabilir mi? Kılması caiz ise, muktedinin neye dikkat etmesi lazımdır? Cevap: Hanefi mezhebine mensup

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ÇİÇEK TURİZM 2012 UMRE REHBERİ Çiçek Turizm güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal topraklara, huzura yolculuk. Aşkla yanan kalpleri yumuşatacak, unutulmaz bir hatıraya doğru. 27 YILLIK

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi.

Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. On5yirmi5.com Ramazan Sözlüğü Sonpeygamber.info web sitesi Ramazan ayında çokça sorulan sözcüklerin anlamlarını bir araya getirdi. Yayın Tarihi : 14 Temmuz 2013 Pazar (oluşturma : 12/15/2015) Ramazan:

Detaylı

İki Namazı Cem (Mezheblere göre)

İki Namazı Cem (Mezheblere göre) İki Namazı Cem (Mezheblere göre) HANEFÎ MEZHEBİ Yalnızca hac zamanı Arafatta öğle ile ikindi cem -i takdîm; Müzdelife de de akşam ile yatsı cem -i te hîr edilerek kılınır. Bunlardan birincisi sünnet; ikincisi

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü CAMİLERİN AÇIK TUTULMASI GENELGESİ

T.C BAŞBAKANLIK. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü CAMİLERİN AÇIK TUTULMASI GENELGESİ T.C BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 75718882-216- 05.03.2013 0514 Konu : Camilerin Açık Tutulması CAMİLERİN AÇIK TUTULMASI GENELGESİ Başkanlığımızın görevleri

Detaylı

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI

2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 2012 1. DÖNEM VAAZ PROGRAMI SIRA NO İL ADI İLÇE ADI TARİH VAAZ KONUSU ADI SOYADI ÜNVAN ADI DÖNEMİ VAKTİ CAMİ ADI 1. İstanbul. Gaziosmanpaşa. 01.01.2012 TEFSİR DERSLERİ. HASAN KUZEYTEMİZ. Vaiz. 1.DÖNEM

Detaylı

Yayına Hazırlayan Rehber Yayın Kurulu

Yayına Hazırlayan Rehber Yayın Kurulu Yayına Hazırlayan Rehber Yayın Kurulu Cep Kitaplığı Serisi: 4 Yazan Ezher Üniv. Şeria Kanun Mez. Seyfullah KILINÇ Eyüp ÖZBERK Kapak Talha ÇOPUR İç Dizayn Muhammed DEMİRBAŞ Baskı Aydan Yayıncılık Bu eserin

Detaylı