ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE"

Transkript

1 SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y, UNTVERSITY O F İS T A N B U L Z E IT S C H R IF T D E R F O R S T L IC H E N FA K U L T Â T D E R U NTV ERSITÂ T İST A N B U L R E V U E D E L A F A C U L T E F O R E S T le R E D E L U N IV E R S IT E D 'IS T A N B U L

2 ORMAN ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARETİMİZDEKİ YERİ Prof. Dr. M etin ÖZDÖNMEZi Dr. A ytu ğ A K E SEN 2 1. GİRİŞ T ü rk iy e ekonom ik k alk ın m a yolunda ilerlem ekte olan b ir ülkedir B u am açla, bir yan d an ta rım sa l ü retim in a rttırılm a s ın a çalışılırken, öte yan d an da e n d ü stri alanında önem li çab alar g österilm ektedir. E konom ik k alk ın m an ın g erek tird iğ i y a tırım la rın g e r çekleştirilm esi, geniş döviz k aynak la rın ın bulunm asını zorunlu k ılm ak tadır. Dövize duyulan g erek sin m eleri k arşılay abilm ek için başv u ru lm ası sözkonusu olan k a y n a k la rın b aşın d a ise ih ra c a t gelm ektedir. Bu balcımdan, ulusal ekonom im iz içersinde ö teden beri önem li b ir yeri bulunan dış ticaret, bugün ulaşılan k a lk ın m a aşam asın d a önem ini d aha da a rttırm ış tır. Bu etüdün am acı, orm ancılığım ızın dış tic a re tte k i y erin i b elirtm ek ve bundan bazı so n u çlar ç ık a rtm a k tır. B u am açla, T ü rk iy e n in a n a ve y a n o rm an ü rü n leri ele alın a ra k bunların ith a lâ t ve ih ra c a t ilişkileri değ erleri b akım ından incelenecektir. B undan başka, o rm an ürü n lerin in dış ticaretim ize k a tılm a p ay ları önce toplam ith a lâ t ve ih ra c a t değerleri halinde sonra da an a ve y an orm an ü rü n lerin in çeşitleri itibariyle gözden g eçirilecek tir. A yrıca, orm an ü rünlerinin dış tic a re t hadleri, d iğ er ü rü nlerin dış tic a re t hadleri ile k a rşıla ştırıla c a k tır. 2. ORMAN Ü RÜ NLERİ İTHALÂTI V E İHRACATI T ablo 1 incelenecek olursa, yılları a ra sın d a k i dönem de ülkem izin a n a ve y an orm an ü rü n leri ith a lâ t ve ih ra c a tın a ilişkin aşağ ıd ak i sonuçları o rta y a k o y m ak m ü m k ü n d ü r : a) T ürkiye, 1924 yılından bu y ana sü rek li o la ra k o rm an ürü n lerin i hem ithal hem de ih raç edegelm iştir. b) Bu ith a lâ t ve ih ra c a ta hem an a hem de yan o rm an ü rü n leri konu olm uştur. A ncak ith a lâ t esas itib ariy le an a orm an ürünlerine, ih ra c a t ise genellikle y an orm an ü rü n lerin e day an m ıştır. l İ.Ü. Orm an Fakültesi O rm ancılık Politikası Kürsüsü, İstanbul. - İ.Ü. Orm an Fakültesi O rm ancılık Politikası Kürsü sü, İstanbul.

3 T a b lo Yılları A rasın d a ki D önem de Orm an Ürünleri D ış Ticareti 05 İ T H A L Â T İ H R A C A T İH R A C A T İT H A L Â T F A R K I Y ıllar A na Ü rü n ler (000 T L.) Y an Ü rü n ler (000 T L.) T oplam (000 T L.) A na Ü rü n ler (000 T L.) Y an Ü rü n le r (000 T L.) T oplam (000 T L.) A na Ü rü n ler (000 T L.) Y an Ü rü n le r (000 T L.) Toplam (000 T L.) i ÖZD'ÖNMEZ - A. A K E S E N

4 1. Tablonun Devam ı

5 S ? S ORMAN ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCA RETİM İZD EK İ Y E R İ

6 M. ÖZDÖNM EZ - Â. A K E S E N c) T ü rk iy e nin ihraç e ttiğ i orm an ü rü n lerin in d eğeri 1924 yılın d a 5 m ilyon lira dır. Bu değer, sü rek li artm ay ıp d alg alan m alar k ay d etm iş o lm ak la b erab er 1945 y ılından itib aren genellikle gelişen bir sey ir izleyerek 1960 yılında 30 m ilyon liray ı ve 1974 yılında da 287 m ilyon lirayı aşm ıştır. F a k a t 1975 yılında orm an ü rü n leri ih ra c a t değerinde bir gerilem e olm uştur. Ö zellikle son y ıllard a orm an ü rü n lerin in ih ra c a tın d a görülen a rtışla rd a, k alk ın m a plânlarım ızın orm an ü rü n leri ih ra catın ın teşv ik ve geliştirilm esine ilişkin (1 ve 2 ) o la ra k 1969 yılından itib aren y ü rü rlü ğ e konulan k a ra rn a m e le rle (3) bu ürünlere ihr a c a tta v ergi iadesi yapılm asının etk ili olduğu söylenebilir. d) T ü rk iy e n in ith a l e ttiğ i orm an ürü n lerin in değeri 1924 yılında 2 m ilyon lira dır. Bu değer, sürekli b ir gelişm e halinde olm am ış, bazı y ıllar gerilem e ve bazı y ıllar ise a rtış g ö sterm iştir. N itekim, 1933 yılında en d ü şü k düzeye inen orm an ürü n leri i t h a lâ t değeri, 1974 yılında 358 m ilyon liray ı a ş a ra k en y ü k sek düzeye çıkm ıştır. e) O rm an ürü n leri ith a lâ t ve ih ra c a t d eğerleri k a rş ıla ş tırıla c a k olursa, yılları arasın d a k i dönem de (1948 ve 1949 yılları hariç) ih ra c a t değeri ith a lâ t değ erinden fa z la olm uş, yani orm an ü rü n leri dış tic a re t dengesi a k tif b ir durum o rta y a term iş tir yılları arasın d a (1958 yılı h ariç) ise, bunun te rsi b ir durum orçıkm ıştır. F a k a t 1960 yılından itib aren yine ih ra c a t değerleri ith a lâ t değerlerine k ı y asla fazla olm uş ve dış tic a re t dengesi 1-55 m ilyon lira a ra sın d a h e r yıl a k tif bakiye b ırakm ıştır. A n cak 1674 ve 1975 yıllarında, orm an ü rü n leri dış tic a re t dengesinin p asif bakiye verdiği, yani ith a lâ tın ih ra c a t düzeyini yılda m ilyon lira dolayında a ş tığı g örülm ektedir. f) A n a orm an ürü n leri ith a lâ t ve ih ra c a t değerlerinin k a rşılaştırılm asın d an, y ılları arasın d ak i dönem de ih ra c a t d eğerlerinin genellikle ith a lâ t d eğerinden fazla olduğu, 1948 yılından itib aren ise bunun tersi b ir durum un o rta y a çıktığı, y an i an a orm an ürü n leri dış tic a re t dengesinin p asif b ir durum g ö sterd iğ i an laşılm ak tadır. Y an O rm an ü rü n leri dış tic a re t dengesi ise 1924 yılından bu y ana sürekli biçim de a k tif sonuçlanm ıştır. 3. A N A ORMAN Ü RÜ N L E R İN İN İTHALATI VE İHRACATI 3.1. Ana orman ürünleri ithalâtı a n a orm an ü rü n leri ith a lâ tın a ilişkin şu sonuç T ablo 2 ve 3 ün incelenm esiyle la ra v a rılm a k ta d ır : ( l) İkinci Beş Yıllık Kalkınm a Plânı ( ), Slt ( ' ) Ü çüncü Beş Yıllık Kalkınm a Plânı ( I977), Slı. 352 ve 892. (j) j. c. Ticaret Bakanlığı 50. Yılda T ü rkiye 'd e ihracatı teşvik tedbirleri. Ankara 1974, Sh. 29 ve 45.

7 T a b lo 2 A na Orm an Ürünlerinin Çeşitlerine Göre ithalâtı ( ) A N A Ü R Ü N L E R Y u v a rla k odun K ereste M aden direği (diğ. d irek ler) T ra v e rs K ap lam a ve k o n trp lâ k P a rk e P ano, lif ve y onga levh K u n d u ra çivisi F ıçı ve çem ber Ç ubuk ve pervaz R esim çerçevesi S an d ık * K u rm a bina ve ak şam ı 16S3 ~ 7453 A letler ve a y akkabı kalıbı * M u tfa k eşyası _ " M asu ra, bobin v.b M obilya ve ak şam ı D K utu, çekm ece, v.b. eşy Selüloz ve odun h am u ru D iğerleri TO PLA M ORMAN ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARETİM İZD EK İ Y E R İ C3 <r>

8 1 0 0 M. ÖZDÖNM EZ - A. A K E SE N T a b lo 3 İşle n m iş ve işle n m e m iş A n a O rm a n Ü rü n le rin in İthalâtı ( ) Ü R Ü N L E R Y ıllar İşlenm em iş Odun Ü rünleri İşlenm iş O dun Ü rü n leri T O P L A M /o % % a) yıllarını k ap say an dönem de ith a l edilen a n a orm an ürünlerinin değeri, orm an ü rünlerinin genel ith a lâ t değerine p aralel b ir sey ir izleyerek d a lg a la n m a la r g ö sterm iştir. b) A na orm an ü rü n leri arasın d a, y u v a rla k odun (to m ru k ve k â ğ ıt odunu), k e reste, k a p la m a ve k o n trp lâk, pano lif ve yonga levha, k u n d u ra çivisi, m a s u ra ve bobin, m obilya, k u tu, çekm ece, selüloz ve odun ham u ru genellikle sürekli biçim de ith a lâ ta konu olan çeşitlerdir. c) A na orm an ü rü n leri ith a lâ t değerinde en büyük p ay odundan m am ul (işlenm iş) ü rü n lere a it b u lu n m ak ta ve bu p ay % 66,0-99,9 ara sın d a değişm ektedir. d) İşlenm iş ana orm an ü rü n leri ith a lâ t değeri içinde en y ü k sek paya sahip ü rün selüoz ve odun h am u ru olup bunu sırasiyle k a p la m a ve k o ntplâk, pano, lif ve yonga levha, k utu, çekm ece, m obilya, m a su ra ve bobin izlem iştir. e) İşlenm em iş an a orm an ü rü n leri ith a lâ tı b ir kaç yıl h ariç tam am en y u v arlak oduna (to m ru k ve k â ğ ıt odunu) day an m ıştır A na orman ürünleri ilıracutı T ablo 4 ve 5 in incelenm esiyle a n a orm an ü rü n leri İh ra c a tın a şöylece b elirtebiliriz: ilişkin sonuçları a) y ılları arasın d ak i dönem de ih ra ç edilen a n a orm an ürünlerin in değeri, sü rek li bir gelişm e halinde olm am ış, d a lg alan m alar k aydetm iştir. b) İh raç edilen an a orm an ü rü n leri ara sın d a y u v a rla k odun (to m ru k ve k â ğ ıt

9 A na Orm an Ürünlerinin Çeşitlerine Göre ihracatı ( ) A N A Ü R Ü N L E R (S) (?) D eğe t (S) Y u v a rla k O dun K ereste : M aden direği (diğer d irek ler) 4491 _ _ T rav es * K ap lam a ve k o n trp lâ k ? P a rk e P ano, lif ve yonga levha K u n d u ra çivisi F ıçı ve çem ber 3 _ Ç ubuk ve pervaz U R esim çerçevesi B asto n S an d ık K u rm a bina ve ak şam ı _ S551 M u tfa k eşyası A letler ve ay ak k ab ı kalıbı M asura, bobin v.b M obilya ve akşam ı P ipo K utu, çekm ece, v.b Selüloz ve odun h am u ru " A y ak k ab ı D iğerleri 1748 T O PLA M I ORMAN ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCA RETİM İZD EK İ YERİ 101

10 1 0 2 M. ÖZD'ÖNMEZ - A. A K E S E N Tûbto 5. İşle n m iş ve işle n m e m iş A n a O rm a n Ü rü n le rin in ihracatı ( ) Ü R Ü N L E R Y ıllar İşlenm em iş Odun Ü rü n leri İşlenm iş O dun Ü rünleri T O P L A M % D e ğ e r % % ' odunu), k ereste, k ap lam a ve k o n trp lâk, p ark e, baston, m u tfa k eşyası, ay ak k ab ı kalıbı, m obilya, pipo, k u tu, çekm ece genellikle sü rek lilik g ö sterm iştir. c) Y u v arlak odun (to m ru k ve k â ğ ıt odunu), kereste, k aplam a ve kontrp lâk, m obilya, k u tu, çekm ece gibi ü rünler, sü rek lilik b akım ından olduğu k ad ar, hem i t h a lâ ta hem de ih ra c a ta konu olm ası yönünden d ik k a t çekm ektedir. d) A na orm an ürü n leri ih ra c a t değerinde en büyük pay, yılları a ra sındaki dönem de işlenm em iş ü rü n çeşitlerine; 1970 yılından itib aren ise işlenm iş ürün çeşitlerine a it bulu n m ak tad ır. e) İşlenm iş ana orm an ü rünleri ih ra c a t değerleri içinde en y üksek paya sahip ü rü n k ereste olurken, bunu sırasiyle k ap lam a ve k o n trp lâk, p ark e izlem iştir. f) İşlenm em iş ana orm an ü rü n leri ih racatı, ith a lâ tta olduğu gibi tam am en yuv a rla k oduna (to m ru k ve k â ğ ıt odunu) dayanm ış bulu n m ak tad ır. 4. Y A N ORMAN Ü RÜ NLERİ İTHALÂTI VE İHRACATI 4.1 Yan orman ürünleri ithalâtı y ılları arasın d a ith al edilen yan orm an ü rünlerinin değerini g ö stere n Tablo 6 nın incelenm esinden aşağ ıd ak i sonuçları ç ık a rm a k m üm kündür. a) Sözkonusu dönem deki yan orm an ü rü n leri ith a lâ t değeri a rtış eğilim i g ö s te rm iştir, F a k a t bu değer sürekli artm ay ıp, bazı y ıllar gerilem e ve bazı y ıllar gelişm e k ay d etm iştir.

11 T a b lo 6. Y A N Ü R Ü N L E R Y a n O rm a n Ü rü n le rin in Ç e şitle rin e G öre ithalâtı ( ) D eğ. $ Değ. $ Değ. $ Değ. $.. Değ. $ Değ. $ D eğ. S Değ. $ Değ. S D eğ. S M im oza Özü Sıvı R eçine Ç am Y ağı Odun K a tra n ı P a la m u t Özü M a n ta r (T abii agl.) M a n ta r E şy a T anen 593 K itre T O PLA M i ORMAN ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCA R ETİM İZD EK İ YERİ 103

12 Tablo 7. Y o n O rm a n Ü rü n le rin in Ç e şitle rin e G ö re İhracatı ( ) Y A N Ü R Ü N L E R D eğ. $ D eğ. $ D eğ. $ D eğ. $ D eğ. $ D eğ. $ D eğ. $ D eğ. $ Değ. $ D eğ. $ K estan e _ Ç am F ıstığ ı S alep M ahlep D efne Y ap rağı M eyan K ökü Ih la m u r (Yp. çiçek) K eçi B oynuzu M azı S u m ak P a la m u t P a la m u t T ırn ağı K itre S ığ la Y ağı R eçine (H am. Sıvı) D efne Y ağı P a la m u t ö z ü Odun K a tra n ı G ünlük _ 104 M. ÖZDÖNMEZ - A. A K E SEN C ehri M eyan K ökü ö z ü Ç am Y ağı T O P L A M

13 O RM AN Ü R Ü N L E R İN İN D IŞ T İC A R E T İM İZ D E K İ Y E R İ 105 b) Y an o rm an ü rü n lerinden genellikle sü rek li biçim de ith a lâ ta konu olan çeşitler, m im oza özü; sıvı rejine, çam yağı, m a n ta r ve ta n e n dir. c) Y an orm an ü rü n leri ith a iâ t değerinde en büyük payı, m a n ta r alırken, bunu sırasiy le sıvı reçine ve m im oza özü izlem iş bulu n m ak tad ır. 4.2 Yaaı orman ürünleri ihracatı T ablo 7 ye g öre y an orm an ü rü n leri ih ra c a tı ile ilgili so n u çlan şöylece b e lirtm ek m ü m k ü n d ü r: a) dönem inde ihraç edilen y an orm an ürü n lerin in değeri g enellikle gelişen b ir sey ir izlem iştir. b) Salep, m ahlep, defne y ap rağ ı, m eyan kökü, keçi boynuzu, m azı, sum ak, p a lam u t, p a la m u t tırn ağı, k itre, sığla yağı, defne yağı, p a la m u t özü ve odun k a tra n ı genellikle sü rek li biçim de ihraç edilen yan o rm an ürü n lerid ir. c) Y an orm an ü rü n leri ih ra c a t değeri içinde en büyük p ay defne y a p ra ğ ın a ait olup bu ü rü n çeşidini sırasiyle m eyan kökü, m azı, p a la m u t özü, defne yağı ve p a la m u t izlem iştir. d) Y an orm an ü rü n leri arasın d a odun k a tra n ı, k itre, p a la m u t özü ve reçine b a zı y ılla r hem ith a lâ ta, hem de ih ra c a ta konu olm uşlardır. 5. A N A V E Y AN ORMAN Ü R Ü N L E R İN İN, ORMAN Ü R Ü N LERİ D IŞ TİCARETİNE KATILMA PAY LAR I 5.1 A na ve yan orman ürünlerinin, tüm orman ürünleri ithalâtına katılm a payları O rm an ü rünlerinin ith a lâ t değerine a n a ve yan orm an ü rünlerinin k a tılm a p ay larını g ö steren Tablo 8 ve 9 un incelenm esiyle şu so n u çlara v a rılm a k ta d ır : a) 1974 _ 1975 y ılları o rtalam asın a göre, ith al edilen orm an ü rünlerinin değerinin % 95,08 sini a n a orm an ü rü n leri o lu ştu rm ak tad ır yılında % 84,32 olan bu pay, 1975 yılında % 95,05 e ulaşm ış bu lu n m ak tad ır. b) Y ine aynı y ıllar o rtalam asın a göre, tüm orm an ü rü n leri ith a lâ t değerinde en y ü k sek p ay (% 73,6) selüloz ve odun h am u ru n a a it b u lu n m ak tad ır. A n cak bu çeşidin p ay ı 1966 yılında % 65,79 iken, 1975 yılında % 55,90 a d ü şm ü ştü r. B unu, y u v a rla k odun (to m ru k ve k âğ ıt odunu) (% 1 5,2 ) k ap lam a ve k o n trp lâ k C% 3,5) ve m aden direği (%1,3) izlem iştir. Bu ü rü n lerd en sonuncusu hariç diğerlerinin 1966 yılındaki payları 1975 yılında önem li ölçüde a rtm ıştır. D iğer a n a orm an ü rü n le rinin ith a lâ ta k a tılm a p ay ları ise % l in altın d ad ır. c) Y an orm an ürünlerinin, y ılları o rta la m a sın a göre, tü m orm an ü rü n leri ith a lâ tın d a k i payı an cak % 4,91 dir. Bu oran, 1966 yılında % 15,68 iken 1975 yılında % 4,95 e düşm üştür.

14 T a b lo O rta la m a sın a G örn A n a v c Y a n O rm a n Ü rü n le rin in O rm a n Ü rü n le ri Ü R Ü N L E R İthalât vc İhracatına Katılm a Payları İT H A L Â T İH R A C A T P a y (% ) P ay (% ) Y u v arlak odun M aden direği K ereste _ T rav ers K ap lam a ve k o n trp lâ k P a rk e ti P ano, lif ve y onga levha , K u n d u ra çivisi J F ıçı ve çem ber Ç ubuk ve pervaz R esim çerçevesi ti S andık K u rm a b in a ve akşam ı M u tfak eşyası A letler ve ay ak k ab ı kalıbı < M asura, bobin v.b , M olbiya ve akşam ı K utu, çekm ece v.b. eşya Selüloz ve odun h am u ru B asto n ve Pipo A y ak k ab ı D iğerleri TO PLA M Ç am fıstığ ı Salep M ahlep D efne y ap rağ ı M eyan kökü Ih lam u r (Yp. çiçek) K eçi boynuzu M azı ti Sum ak H P a la m u t P a la m u t tırn a ğ ı K itre ti Sığla yağı R eçine (H am, sıvı) D efne yağı < P a la m u t özü >* O dun k a tra n ı G ünlük 306 M im oza özü Ç am Y ağı M a n ta r (Tabii, aglom ere) M an tar eşya T anen K estane TO PLA M G E N E L T O PLA M

15 i ORM AN Ü R Ü N L E R İN İN.D IŞ T İC A R E T İM İZ D E K İ Y E R İ 107 Tablo Yılları Arasındaki Dönemde Ana ve Yan Orman Ürünlerinin Orman Ürünleri İthalâtına Katılma Paylarındaki Değişim Ü R Ü N L E R ı 1966 P a y (% ) 1975 P ay (% ) A N A Ü R Ü N L E R Y u v arlak odun i.70 K ereste M aden direği (diğ. d irek ler) _ T ravers K ap lam a ve K o n trp lâk P a rk e P ano, lif ve yonga levha K u n d u ra çivisi S andık 245 K u rm a bina ve ak şam ı M u tfa k eşyası M asura, bobin v.b M obilya ve A kşam ı , K utu, çekm ece v.b. eşya Selüloz ve odun h am u ru D iğerleri TO PL A M Y A N Ü R Ü N L E R K itre 276 Sığla y ağ ı R eçine (H am, sıvı) D efne y ağ ı P a la m u t özü _ Odun k a tra n ı _ G ünlük C ehri M im oza özü Ç am yağı M a n ta r (T abii aglom era) M a n ta r eşya T anen j I TO PLA M i I G E N E L TO PLA M

16 108 M. ÖZDÜNM EZ - A. A K E S E N d) Y ine yılları o rta la m a sın a göre, y an orm an ü rü n leri arasında, tü m o rm an ü rü n leri ith a lâ tın d a en y ü k sek p aya (% 3,1 ) m a n ta r sahip b u lunm aktad ır. Bu çeşidin, 1966 yılında % 2,65 olan payı 1975 yılında % 2,88'e y ü k selm iştir. D iğer y an o rm an ü rünlerinin tüm orm an ü rü n leri ith a lâ tı içindeki p a y ları ise çok düşük düzeydedir. H ern ek ad ar, 1966 yılında o rm an ü rü n leri ith alâtın d a reçinenin p ay ı % 12 olm uşsa da, 1975 yılında % 0,43 e düşm üştür. 5.2 A na ve orm an ü rünlerinin, tü m orm an ü rü n leri ih ra c a tın a k a tılm a p ay ları T ablo 8 ve 10 nun incelenm esinden a n a ve y an o rm an ü rünlerinin tüm o r m an ü rü n leri ih ra c a tın d a k i p ay ları ile ilgili aşağıd aki sonuçları ç ık a rm a k m ü m k ü n d ü r : a) yılları o rta la m a sın a göre, ih raç edilen o rm an ü rü n lerin in % 40,47 sini a n a orm an ü rü n leri o lu ştu rm ak tad ır. Bu oran, 1966 yılında % 37,02 iken, 1975 yılında % 4 4, llre yükselm iştir. b) Y ine aynı y ıllar o rtalam asın a göre, b a ş ta k e re ste (% 11,93) olm ak üzere, y u v a rla k odun (to m ru k ve k â ğ ıt odunu) (% 9,65), san d ık (% 9,3), k u rm a bina (% 2,62) ve p ark e (% 1,9), tüm orm an ü rü n leri ih ra c a t değerine k a tılm a p ay ları y ü k sek olan çeşitlerdi!*. Bu ürünlerden y u v a rla k odun (to m ru k ve k â ğ ıt odunu) ve p ark en in 1966 yılındaki k a tılm a o ran ları 1975 yılında düşm e g ö sterm iş; k eresten in payı ise a rtm ıştır. c) Y an orm an ürünlerinin y ılları o rta la m a sın a göre, tü m orm an ü rü n leri ih ra c a t değerindeki payı % 59,53 dür. Bu oran, 1966 yılında % 62,98 iken 1975 yılında % 55,89 a düşm üştür. d) Yine y ılları o rta la m a sın a göre, y an orm an ürü n leri arasın d a ih ra c a ta k a tılm a payı büyük o lan lar sırasiy le defne y a p ra ğ ı (% 9,8 8 ), m eyan kökü (% 7,3 0 ), k estan e (% 6,90), p alam u t özü (%5,53), m azı (% 5,4 6 ) m ahlep (% 4,40), ıh la m u r (% 3,69)^ çam fıstığ ı (% 3,45), defne y a p ra ğ ı (% 3,05) keçi boynuzu (% 3,03) ve sığla yağı (% 2,03) dır. Bu ürü n lerd en defne y ap rağ ı, m eyan kökü, m azı, m ahlep, çam fıstığ ı ve' defne y ağ ı nın 1966 yılandaki k a tılm a pay ları 1975 yılında a rtış g ö sterm iş; k estane, p alam u t özü ve sığ la yağının payı ise düşm üştür.,6. ORM AN Ü R Ü N L E R İN İN D IŞ T İC A R E T İM İZ E K A T IL M A P A Y L A R I T ü rk iy e nin dış tic a re ti son y ıllard a d ik k ate d eğ er b ir gelişm e k aydetm iş ve o rm an ü rü n lerin in dış tic a re ti de buna p aralel b ir sey ir izlem iştir. Tablo No. 11, yılları arasın d ak i on yıllık dönem de orm an ü rü n leri ile dış ticaretim izin tüm yıllık ith a lâ t ve ih ra c a t değerlerini g ö sterm ek ted ir. Bu tablonun incelenm esiyle çıkarılabilecek so n u çlar şu n lard ır: a) Ü lkem izin ith a l e ttiğ i ürü n lerin değeri genellikle gelişm e halinde olm uştu r. Bu d eğer( 1966 yılında 718 m ilyon dolar iken, 1975 yılında 5 m ilyar dolara y ak laşm ıştır. O rm an ü rü n lerin in ith a lâ t değerinin dış ticaretim izin tüm ith a lâ t değerindeki payı ise % 0,38-0,83 arasın d a değişm eler g ö sterm iştir. Bu pay, 1971 yılından iti-

17 ORM AN -Ü RÜNLERİN İN D IŞ T İC A R E T İM İZ D E K İ Y E R İ 109 Tablo Yılları Arasındaki Dönemde Ana ve Yan Orman Ürünlerinin Orman Ürünleri İhracatına Katılma Paylarındaki Değişim Ü R Ü N L E R A N A Ü R Ü N L E R D e ğ e r ( Ş) P a y (%1 D eğ er ( Ş ' P a y (% ) Y u v a rla k o d u n K e re s te M a d e n d ire ğ i (d iğ e r d ire k le r) K a p la m a v e k o n tr k lâ k P a r k e P a n o, lif, v e y o n g a le v h a K u n d u ra çiv isi Ç u b u k v e p e rv a z R e sim çerç e v e si B a sto n 495 o.oı S a n d ık K u rm a b in a v e a k şa m ı M u tfa k eşy a sı A le tle r v e a y a k k a b ı k a lıb ı M a s u ra, b o b in v.b M o b ily a ve a k şa m ı P ip o K u tu, çek m e c e, v.b S elü lo z v e o d u n h a m u r u A y a k k a b ı D iğ e rle ri T O P L A M Y A N Ü R Ü N L E R S a le p Ç am fıs tığ ı D e fn e y a p ra ğ ı M e y a n k ö k ü I h la m u r (Y p. Ç içek) K eçi b o y n u z u M azı S u m a k P a la m u t P a la m u t tırn a ğ ı K itr e S ığ la y a ğ ı R e ç in e (h am, sıvı) D e fn e y a ğ ı P a la m u t özü O d u n k a tr a n ı K e sta n e M ah lep G ü n lü k C e h ri M e y a n k ö k ü özü T O P L A M G E N E L T O PL A M

18 110 M. ÖZDÖNM EZ - A. A K E S E N Tablo 11. Orman Ürünlerinin Dış Ticaretimize Katılma Payları ( ) G E N E L ORM. ÜR. G E N E L ORM. ÜR. P A Y YILLAR İT H A L A T İT H A L A T I İH R A C A T İH R A C A T I % (000 Ş) (000 İ ) (000 İ ) (000 $) P A Y % ORT Tablo 12. Orman Ürünleri ile Diğer Ürünlerin Dış Ticaretimize Katılma Payları. ( Yılları Ortalamasına Güre) İT H A L A T İH R A C A T Ü R Ü N L E R / D eğ er (000 $) P a y % D eğ er (000 Ş) P a y % M a k in a v e U laşım a r a ç la rı K im y a s a l Ü rü n le r M a d e n i y a k ıt v e y a ğ la r D e m ir - Ç elik Ç e şitli m a m u l eşy a Ç e ş itli m a d e n le r B itk is e l Ü rü n le r (x) H a y v a n s a l v e b itk is e l y a ğ la r O rm a n Ü rü n le r i C a n lı h a y v a n ve h a y v a n s a l ü rü n le r D iğ e rle ri T O P L A M (x) Orm an yan ürünleri dışında kalanlar alınm ıştır.

19 ORM AN Ü R Ü N L E R İN İN D IŞ T İC A R E T İM İZ D E K İ YERİ. ı ı ı baren % 0,50 den aşağ ı düşm em iş ve y ılları o rtalam ası da % 0,56 olm u ştu r. b) T ü rk iy e nin yıllık ih ra c a t değeri d a lg alan m alar k aydetm iş o lm ak la b eraber, 1968 yılından itib aren sü rek li a rtış g ö sterm iştir. F a k a t 1975 yılında dış tic a retim izin tüm ih ra c a t değerinde b ir gerilem e olm uştur. O rm an ürü n lerin in ih ra c a t değerinin tüm ih ra c a t değerindeki payı genellikle % 1 den aşağ ı inm em iştir. Bu pay, 1971 yılında % 1,45 e u la ş a ra k en y ü k sek düzeye çık m ıştır. F a k a t, 1974 yılında % 0,73 e ve 1975 yılında da % 0,88 e düşm üş bulunuyor. 7. O RM AN Ü R Ü N L R İ İL E D İĞ E R Ü R Ü N L E R İN İT H A L Â T V E İH R A C A T D E Ğ E R L E R İN İN K A R Ş IL A Ş T IR IL M A S I B u am açla düzenlenen Tablo 12 ve 13 ile Şekil 1. nin incelenm esiyle a şa ğ ıd ak i so n u çlara v a rm a k m üm kündür: a) yılları o rta la m a sın a göre, ith a lâ tın en büyük payını m ak in a ve u la ştırm a a ra ç la rı (% 36) alırken, en k ü çü k payı d a canlı hayvan ve h ay v an ü rü n leri (%0,5) g erçekleştirm iştir. B unu, yine aynı o ranla orm an ü rü n leri izlem iştir. ÜRÜNLER makina ve ulaşım araçları kimyasal ü rü n le r madeni yakıt ve yağlar d e m ir - çelik % ithalat ihracat çeşitli mamul eşya çeşitli m a d e n le r bitkisel ü rü n le r hayvansal ve bitkisel yag ORMAN ÜRÜNLERİ canlı hayvan ve hay. ün diğerleri 50 ' Şekil. 1 Orman Ürünleri ile Diğer Ürünlerin Dış Ticaretimize Katılma Payları ( Ortalamasına Göre) b) Sözkonusıı dönem de yapılan ih ra c a tın değeri, 1966 yılında 490 m ilyon dola r düzeyindi? iken 1975 yılında 1 m ily ar d o la n aşm ıştır y ılları o rta-

20 Tablo 13. Orman Ürünleri ile Diğer Ürünlerin DışTicaret Hadleri ( ) İT H A L A T Ş İH R A C A T Ş İT H A L Â T / İH R A C A T Ü R Ü N L E R M a k in a v e U la ş tırm a a ra ç la rı K im y a s a l ü r ü n le r M a d e n i y a k ıt v e y a ğ la r D e m ir - Ç elik Ç e şitli m a m u l e şy a Ç e şitli m a d e n le r B itk ise l ü r ü n le r H a y v a n s a l v e b itk is e l y a ğ la r O rm a n ü r ü n le r i C a n lı h a y v a n ve h a y v a n s a l ü r ü n le r D iğ e rle ri OflO M. ÖZDÖNMEZ - A. A K E S E N T O P L A M

21 ORM AN Ü R Ü N L E R İN İN D IŞ T İC A R E T İM İZ D E K İ Y E R İ 113 lam asın a göre, en çok ih ra c a t b itk isel ü rü n lerd e (%43) o lm uştur. E n d ü şü k ih ra c a t ise dem ir - çelik en d ü strisi ü rünlerinde (%1) g erçek leşm iştir. B unu, yine aynı o ra n la rla o rm an ü rü n leri, m ak in a ve u la ştırm a a ra ç la rı ile h ay v an sal ve bitkisel y a ğ la r izlem iştir. c) ö te yandan, yıllarını k a p sa y a n dönem de y ap ılan ih ra c a tla ith a lâ t a ra sın d a k i ilişki ise değişiklik g ö sterm iştir. İh ra c a tın ith a lâ ta o ram 1966 y ı lında 0,68 düzeyinde iken, 1975 yılında 0,30 düzeyine in m iştir. d) 1975 yılında ih ra c a tın ith a lâ tı k a rşıla m a oranının, ü rü n çeşitlerine d ağ ı lım ında ilk sıray ı 3,20 o ran ı ile canlı h ayvan ve h ay v an sal ü rü n ler alm ıştır. Bunu, b itk isel ü rü n le r izlem iştir. İh ra c a tın ith a lâ tı k a rşıla m a o ran ı 0,50 ve d ah a büyük olanlar, ilk iki sıra y ı a la n la r dışında, çeşitli m am ul eşya, çeşitli m adenler ve orm an ürün lerid ir. e) 1966 yılında, y a p tığ ı ih ra c a tta ith a lâ ta göre, gerilem e g ö steren ü rü n ler ise b a ş ta o rm an ü rü n le ri o lm ak üzere, b itk isel ürü n ler, canlı h ayvan ve hay v an sal ürünler, çeşitli m adenler, dem ir-çelik, m adeni y a k ıt ve y a ğ la r olm uştur. B u n a k a r şılık, y a p tığ ı ih ra c a tta yükselm e g ö steren ü rü n ler ise, m ak in a ve u la ş tırm a a ra ç ları, k im y asal ü rü n ler, çeşitli m am ul eşya, h ay v ansal ve b itkisel yağ lard ır. 8. ÖZET V E SO N U ÇLA R B u ra y a k a d a r yap ılan açık lam aları şöylece özetleyebiliriz : a) Ü lkem izde, C um huriyetin başlangıcından bu y a n a sü rek li o la ra k g erek ana g erek se y an o rm an ü rü n leri ith a lâ tı ve ih ra c a tı yap ılm ıştır. A ncak, o rm an ü rü n leri ith a lâ t ve ih ra c a tı sü rek li b ir gelişm e halinde olm am ış, bazı y ılla r gerilem e, bazı y ıllar ise a rtış g ö sterm iştir. b) dönem inde (son iki yıl h ariç) o rm an ü rü n leri dış tic a re t dengesi a k tif sonuçlanm ıştır. F a k a t bu dönem de a n a o rm an ü rü n leri ith a lâ t değeri, ih ra c a t değerinden fa z la olm uş; yan orm an ü rü n lerin d e ise te rsi b ir d urum o rta y a çık m ıştır. B u nedenle, denilebilir ki T ürkiye, a n a orm an ü rü n leri yönünden b ir i t h a lâ t, b u n a k a rş ılık y an orm an ürü n leri yönünden b ir ih ra c a t ülkesi özelliği gösterm ek ted ir. c) yılları o rta la m a sın a göre, a n a o rm an ü rü n le ri a ra sın d a genellikle sü rek li biçim de ith a lâ ta konu olan çeşitler, y u v a rla k odun (to m ru k ve k â ğ ıt odunu), kereste, k ap lam a ve kontrp lâk, pano, lif ve yonga levha, k u n d u ra çivisi, m a s u ra ve bobin, m obilya, k u tu, çekm ece, selüloz ve odun h am u ru d u r. G enellikle sü re k li biçim de ihraç edilen a n a o rm an ü rü n leri ise, y u v a rla k odun (to m ru k ve k â ğ ıt odunu), kei este, k a p la m a ve k o n trp lâ k, p ark e, baston, m u tfa k eşyası, a y a k k a b ı kalıbı, m obilya, pipo, k u tu ve çekm ecedir. A n a orm an ürünlerin d en y u v arlak odun k ereste, k ap lam a ve k o n trp lâk, m o bilya, k u tu ve çekm ece hem ith a lâ ta hem de ih ra c a ta konu olm uşlardır. d) Y ine aynı y ıllar o rta la m a sın a göre, y an orm an ü rü n leri a ra sın d a genellikle sü rek li biçim de ith a lâ ta konu olan çeşitler, m im oza özü, sıvı reçine, çam yağı, m a n ta r ve tan en d ir.

22 114 M. ÖZDÖNM EZ - A. A K E S E N İh ra ç edilen yan o rm an ü rü n leri a ra sın d a genellikle sü rek lilik gösterm iş olan çeşitler, salep, m ahlep, defne y ap rağ ı, m ey an kökü, keçi boynuzu, m azı, sum ak, p alam u t, p a la m u t tırn ağ ı, k itre sığ la yağı, defne yağı, p alam u t öz üve odun k a t ran ıd ır. Y an o rm an ürünlerinden odun k a tra n ı, k itre, p a la m u t özü ve reçine bazı yılla r hem ith a lâ ta, hem de ih ra c a ta konu olm uşlardır. e) y ılları o rtalo m asm a göre, o rm an ü rü n leri ith a lâ t değerinin y a k laşık % 95 ini a n a orm an ürü n leri; ih ra c a t değerinin y ak laşık % 60 ını ise yan o rm an ü rü n leri o lu ştu rm u ştu r. f) y ılları o rta la m a sı olarak, orm an ü rü n leri ith a lâ t değerinin dış ticaretim izin tü m ith a lâ t değerindeki payı % 0,56 dır. B u n a k arşılık, orm an ü rü n leri ih ra c a t değerinin tü m ü ıra c a t değerindeki p ay ı ise % 1,13'dür. Bu m iktarla-- rın diğ er ü rü n lerin k i ile k a rşıla ştırılm a sı halinde, o rm an ü rü n lerin in dış tic a re tim ize k a tılm a p ay ların ın önem li m ik ta rla rd a olm adığı görü lm ü ştü r. g) Y ine aynı y ılları k a p sa y a n dönem de g erçek leştirilm iş bulunan orm an ü rü n leri ih ra c a tı ile ith a lâ tı arasın d aki ilişki değişiklik g ö sterm iştir. O rm an ü rü n leri ih ra c a tın ın ith a lâ ta oran ı 1966 yılında 6,26 düzeyinde iken, 1975 yılında 0,50 düzeyine in m iştir. Böylece, 1966 yılında y ap ılan o rm an ü rü n leri ih ra c a tı ith a lâ ta göre gerilem e k ay d etm iştir. K A Y N A K L A R D E V L E T İS T A T İS T İK E N S T İT Ü S Ü : T ü rk iy e İs ta tis tik Y ıllığ ı A n ka ra. D E V L E T İS T A T İS T İK E N S T İT Ü S Ü : 192J, D ış T icaret İsta tistik le ri A n ka ra. D E V L E T P L A N L A M A T E Ş K İ L A T I K a lkın m a P lanı A nka ra. D E V L E T P L A N L A M A T E Ş K İL A T I: K a lk ın m a P lânı A nkara. T İC A R E T B A K A N L IĞ I: 1971/. 50. Y ıld a T ü rk iy e de İh ra ca tı T e şv ik Tedbirleri. A n kara.

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 B erene B E L D İ2 G İR İŞ B ü tü n d ü n y ad a son y ıllard a genel an lam d a b ir eğitim refo rm u n u n g erçek leştirilm esi

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

PARK. VE BAHÇE DÜZENLEMEDE YOLLAR VE KAPLAMA TİPLERİ

PARK. VE BAHÇE DÜZENLEMEDE YOLLAR VE KAPLAMA TİPLERİ PARK. VE BAHÇE DÜZENLEMEDE YOLLAR VE KAPLAMA TİPLERİ Doç. Dr. Ö. Bülend S E Ç K İN 1 K ı s a Ö z e t Yollar ve dolayısıyla merdivenler, park ve bahçe düzenlemede, m e kânın bitkisel etkinliğine güç katarak

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ YERLİ ÜRETİCİLER TARAFINDAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ PVC İTHALATINA YÖNELİK YAPILAN KORUNMA ÖNLEMİ BAŞVURUSUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. GİRİŞ... 1 2. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 2.1. Başvurunun

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Ü ü «öü ü ö ü ö ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ö ü ü ü ü Ü ü ö ü ü Ü ü ü üü ö ü ü ü ö ö ö Ş ö ö Ş ö ö Ş Ş ü Ç Ç ö ö ü ü ö Ş ü ö Ç ü ü ö ü ü ü ü Ç ö ö ü ü ö ü ö Ş ö ü üü Ü ü ö ü ü Ö Ö Ü ü ü ü ü ö ü Ç ü ö ü ü ü Ü ü ö

Detaylı

ü Ş ç Ş üç ü ö ü ö ö ü ö ç ü Ö ö ü ü ö ö üç ü ö ç ç ç ç ç Ö ü üç ü ö ç Ç ö ç ç ç Ş ö ç ö ü ö ç ç Ç Ç ç ç ç üç ü ö Ç ç ü ö ü ç ü ö ü ö ü ç ü ç Ğ Ğ ö ü ç ü ö Ş ç ö ü ü ü ü üö ü ü ü ö ö ü ü ç ö ö ö ç ç ü

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68

İçindekiler 3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR... 27 9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ... 68 İçindekiler Önsöz...7 2. Baskıya Önsöz... 9 Özgeçmiş... 11 Kısaltmalar... 19 1. 4/1-a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ...21 2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU NUN GEÇİCİ 20'İNCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

ጇ勇ND Çጇ勇 K ጇ勇 ጇ勇 sı ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ıጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇sጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇 sıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ıጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ı ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ğıᗷ吇ጇ勇 ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇ጇ勇ጇ勇ጇ勇ᗷ吇 Isı Yalıtım Malzemelerinin maksimum kullanım sıcaklıkları

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

S E R İ ü C İL T 3 ^ SA Y I i 1985 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

S E R İ ü C İL T 3 ^ SA Y I i 1985 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ S E R İ ü C İL T 3 ^ SA Y I i 1985 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASINDA KULLANILAN KABLO HATLAR Prof. Dr. Turgay AYKUT 1 K ı s a Ö z e t Bu yazıda oruıan ürünlerinin

Detaylı

SERÎ B CİLT 34 SAYI 2 1984 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

SERÎ B CİLT 34 SAYI 2 1984 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ SERÎ B CİLT 34 SAYI 2 1984 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ MOBİLYA YAPIMINDA KULLANILAN AĞAÇ MALZEMELER Doç. D r. A h m et K U R TO G LU ' 1. GİRİŞ M obilya L atincede «Mobillus» sözcüğünden

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 0 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... 2 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2)

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU (2012/2) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 0 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... 2 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

ö Ğ Ş ç Ğ Ğ ö ö ç ö Ö ç ö Ş ö ö Ç Ö ç ö ç Ğ Ğ Ş Ğ Ş ö ö Ş ç ö ç Ş ö ö ö ç ç Ö ö Ö ö ö ç Ş ö Ç Ş ç ö ö ö ö Ç Ğ ç ç» ç ç» Ğ» ÖĞ Ş ÜŞÜ Ü Ü Ş ö ö ö ö ç ö ç ç ö ç ç Ş Ç ö ö ö «Ğ Ö Ç Ç ç ö ç Ç Ç Ş Ö Ü Ö ç ç

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm T ü r k iy e V. T a rım E k o n o m is i K o n g re s i 18-20 E y lü l 2 0 0 2 E rz u ru m Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm I. Uiilcnt C;URBtZ A.Orkuıı EROL Orhan VAVLZ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi F Klâvye Standart Türk Klâvyesi TSE 2117 Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni (F Klavye) Standardı Standart Türk Klâvyesi F Klâvye * 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Harf İnkılâbından sonra;

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

MOBİLYA, KAĞIT ve ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖR RAPORU 2016

MOBİLYA, KAĞIT ve ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖR RAPORU 2016 MOBİLYA, KAĞIT ve ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖR RAPORU 2016 İÇİNDEKİLER I. DÜNYA MOBİLYA TİCARETİ 04 MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU / 2016 II. DÜNYA KAĞIT - KARTON TİCARETİ 06 III. DÜNYA

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z.

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z. MODÜLER ARİTMETİK ( BÖLME BÖLÜNEBİLME KURALLARI ÖKLİT ALGORİTMASI DEĞERLENDİRME ) BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...5 : A, B, C birbirinden

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER. İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2012 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uganda Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce, Ganda, Luganda Başkenti : Kampala Yüzölçümü : 241 038 km 2 Nüfus : 36,1 milyon Para Birimi : Uganda Şilini GSYİH (2010 ) : 45 607 (USh

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

3 SA Y! 2 w m. s e r i m ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

3 SA Y! 2 w m. s e r i m ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ s e r i m 3 SA Y! 2 w m İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ AĞAÇ MALZEMENİN RUTUBETİ VE ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. R am azan KAN TA Y 1 K ı s a Ö z e t Bu yazıda önce ağaç m alzem ede pratik bakım dan

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı