( ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)"

Transkript

1 ( ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 27 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete Sayı : Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde sayılı Kanunun 65 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak Üniversitelerarası Kurulca hazırlanarak 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitülerinde Lisansüstü Öğretim İlkelerini düzenlemektir sayılı Kanun uyarınca üniversitelerin üst kuruluşları olan Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitelerarası Kurulun alacağı kararlar, bu Yönetmeliğin ayrılmaz ve tamamlayıcı kısımları olarak yönetmelik değişikliğini gerektirmeden kararlaştırıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve uygulanır. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda Enstitü Kurulları Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla düzenlemeler yapabilir. Madde 2 Lisansüstü öğretim, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlilik programlarından oluşur. Kontenjanların Tespiti ve İlanı Madde 3 Öğrenci kabul edilecek ve lisansüstü programları ve kontenjanları Enstitüyü oluşturan Anabilim/Anasanat Dallarının görüşü alınarak Enstitü Kurulu; başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihi, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. YÜKSEK LİSANS Madde 4 Bir lisans öğretimine dayalı bilim ve sanat uzmanlığını içeren Yüksek Lisans öğretimi "Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olmak üzere iki programdan oluşur. Öğrenci Kabulü Madde 5 a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için lisans programını bitirmiş ve başvurduğu program türüne göre LES ten en az 45 (Kırkbeş) puan almış olmak gereklidir. Yüksek Lisans Programlarına lisans başarı düzeyi ile yazılı olarak yapılacak yabancı dil, yazılı, sözlü ve uygulamalı veya yalnız yazılı yapılacak bilim sınavı ve LES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (Altmış) almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200 ± 10 kelimeden oluşan bir parçanın sözlük yardımıyla 2 saatte Türkçe ye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar bilim-sanat sınavına alınarak, bu sınavda en az 50 (Elli) almak koşuluyla aldıkları notun % 40 ı ile lisans dönemi not ortalamasının % 10 u ve LES puanının % 50 si toplanarak başarı notları hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 (Altmışbeş) ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilirler.

2 b) Lisans öğretimi süresince aldığı meslek derslerinin en az üç tanesinin başvurduğu bilim dalındaki yüksek lisans eğitimi dersleriyle uyumlu olan ve sınavı kazanan adaylar, ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programına alınırlar. Lisans eğitiminden farklı alanda Yüksek Lisans yapmak isteyen ve lisans öğretimi süresince aldığı meslek derslerinin en az üç tanesi başvurduğu bilim dalındaki yüksek lisans öğretimi dersleriyle uyumlu olmayan sınavı kazanan adaylar ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Bilimsel/Sanatsal Hazırlık Programına kabul edilirler. c) Yabancı ülkelerde lisans öğretimi yapmış Türk uyruklu ve yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans giriş sınavlarına katılabilmek için lisans diplomalarının eşdeğerliğinin yasaların öngördüğü yetkili kuruluşlarca onaylanmış olması gerekir. Yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe yeterlilik belgesi istenir. d) Giriş sınavlarıyla ilgili işlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülüp denetlenir. e) Giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu, Anabilim/Anasanat Dallarının görüşünü de alarak ilgili Anabilim/Anasanat Dallarından üç asil, bir yedek öğretim üyesinden oluşan birer jüri seçer. Eğer ilgili Anabilim/Anasanat Dalında yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili Anabilim/Anasanat Dalından olmak koşulu ile diğer iki üye yakın Dallardan seçilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. f) Yüksek Lisans giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri Yüksek Lisans programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir. g) Öğrenci, yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise, bunu kanıtlayan belgeler en geç ders kaydı sırasında Enstitüye verilir ve danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir. Eğitim- Öğretim Madde 6 a) Yüksek Lisans Öğretimi, Anabilim/Anasanat Dallarının görüşü alınarak her Anabilim/Anasanat Dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen "Çerçeve Öğretim Programı" na göre yürütülür. b) Yüksek Lisans dersleri ile varsa ön şart dersleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üye veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili Anabilim /Anasanat Dalının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır. c) Yüksek Lisans öğretimine kabul edilen öğrenciler herhangi bir kadro içinde bu eğitimi alabilecekleri gibi kadrosuz olarak da programa katılabilirler. Kadrolu veya kadrosuz olarak öğrenim gören tüm öğrencilerin teorik derslerin % 70 ine, uygulamaların %80 ine devamları zorunludur. d) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak, öğretim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile

3 tercihen doktoralı / sanatta yeterlikli öğretim görevlilerine de Lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. e) Lisansüstü bir dersin kredisi dört krediden çok olamaz. Bir dersin kredisi, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. f) (b) bendi uyarınca açılan dersleri verecek öğretim elemanları her yarıyıl başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilir. g) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı hem sözlü hem uygulamalı yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersin başarı notunun 100 tam not üzerinden en az 65 (Altmış beş) olması gerekir. Başarı notu yarıyıl ve bütünleme sınavında en az 50 (Elli) olmak koşuluyla o dersin ara sınav notunun % 40 ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60 ının toplanması sonunda elde edilen nottur. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır. Öğrenciler, derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır. Derslerin sınavlarında kopya yaptığı saptanan öğrenciler, o dersten sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. h) Öğrenci her yarıyıl Enstitüce yayınlanan akademik takvime uyar, kaydını yeniler. Akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. ı) Mazereti nedeniyle kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptırmayan veya kaydını yaptırdığı halde programına devam etmeyen öğrenciler, mazeretlerini belgeleriyle mazeretin başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde Enstitü Yönetim Kuruluna sunarlar. Mazeretlerin kabulüne Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir. j) Öğrenciler yüksek lisans öğrenimi boyunca her akademik yılda bir seminer vermekle yükümlüdürler. k) Üniversite Senatosunca İngilizce hazırlık sınıfı açılmasına karar verilirse, öğrenciler, ancak İngilizce yeterlilik sınavını başardıktan sonra Yüksek Lisans ders programına başlarlar. Hazırlık sınıfı uygulamasına başlandığı zaman giriş için yabancı dil sınavı yapılmaz. A) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Madde 7 a) Toplam 21 (Yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan bu program en az dört en fazla altı yarıyıl süreli bir yükseköğretimdir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının

4 önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Madde 8 a) Tezli yüksek lisans öğretiminin dersleri birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Ancak derslerden sınava girme hakkı elde edemeyen veya başarısız not alan öğrenciye bu dersleri tekrar edip, başarması için en çok iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Başarısız olunan ders, zorunlu nedenlerle açılmazsa, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni bir ders alınabilir. b) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen azami öğrenim süresini aşmayacak şekilde ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması Madde 9 a) Tezli yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için kayıt tarihinden itibaren danışmanlık yapmak üzere bir tez danışmanını ve en geç üçüncü yarıyılın başında tez konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Derslerini normal süresinde tamamlayamayan öğrencilerin tez konusu derslerin tamamlanmasından sonra önerilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. b) Tez danışmanı, yüksek lisans programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve bunlar bulunmadığı takdirde doktoralı veya sanatta yeterliliği olan öğretim görevlileri ile üniversitenin diğer fakültelerindeki veya diğer üniversitelerin ilgili Anabilim/Anasanat Dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Anabilim /Anasanat veya bilim dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılırlar. c) Tez danışmanı, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için, çerçeve eğitim programını temel alarak, Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı ders programını her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir. Bu program Enstitünün ilgili kurullarında görüşülüp kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır. Danışman her yarıyılda öğrencilerin çalışmaları hakkında kısa bir raporu Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. d) Öğrenciler derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar. e) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç bir ay içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve Anabilim/Anasanat Dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Madde 10 Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, tez danışmanı yönetiminde, birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içinde bir tez hazırlamak zorundadır. Gerekli hallerde bu iki yarıyıllık süreye Enstitü

5 Yönetim Kurulu 2 yarıyıl daha ekleyebilir. Ancak 8 inci maddenin (a) bendinde öngörülen ek süreden yararlanmış olanlara bu maddede öngörülen 2 yarıyıllık ek süre tanınmaz. Tez danışmanı, ilgili öğrenci ile birlikte tez konusu ve programını hazırlar ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı kanalıyla 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen süreler içinde Enstitüye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin durumunu kontrol ederek, teze başlamasının uygun olup olmadığına karar verir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması Madde 11 a)tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) Tezini tamamlayan öğrenci tezini yedek üye dahil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç onbeş gün içinde atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim/Anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 45 (kırkbeş), en fazla 90 (doksan) dakikalık soru- cevap bölümünden oluşur. d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul" "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim/Anasanat dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek Lisans Diploması Madde 12 a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin jüri üye sayısından 5 fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Diploma Üniversite Rektörü ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır. b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur. B) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Madde 13 a) Toplam 30 (otuz) krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşan bu program en az dört, en fazla altı yarıyıl süreli bir yükseköğretimdir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesi öğrencinin eğitimiyle ilgili herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi toplama olabileceği gibi, alınan teorik bilgilerin uygulanması veya bir ya da iki yarıyıllık deneme şeklinde ya da sanat alanlarında bir sergi, konser,

6 resital, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Dönem projesinden iki defa üst üste veya aralıklı olarak üç defa başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Altı yarıyıllık süre sonunda derslerini ve dönem projesini bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. c) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz. Madde 14 Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Enstitü bünyesinde Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına Enstitü Kurulu Kararı doğrultusunda Üniversite Senatosunca karar verilir. Danışman Atanması Madde 15 a) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için kayıt tarihinden itibaren ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını Enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. b) Danışman, Yüksek Lisans Programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve bunlar bulunmadığı takdirde doktoralı veya sanatta yeterliliği olan öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Anabilim/Anasanat Dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılırlar. c) Danışman, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için çerçeve eğitim programını temel alarak, Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı ders programını her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir. Bu program Enstitünün ilgili kurullarında görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. d) Öğrenci, yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise, bunu kanıtlayan belgeler en geç ders kaydı sırasında Enstitüye verilir ve danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir. e) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar. f) Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin öğrenime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç bir ay içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve Anabilim/Anasanat Dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yeterlik Sınavı Madde 16 Derslerini başarı ile tamamlayan Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda, bir sınava tabi tutulur. Sınava girmesi danışmanı tarafından uygun görülen öğrenci Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü

7 Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir ay içerisinde jüri önünde sınava tabi tutulur. Öğrenci biri danışmanı ve biri Enstitü bünyesindeki başka bir Anabilim /Anasanat Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişilik bir jüri tarafından en az 45 (Kırkbeş), en fazla 90 (Doksan) dakika olmak üzere sözlü, yazılı, uygulamalı veya hem sözlü hem yazılı, hem uygulamalı olarak yeterlik sınavına tabi tutulur. Jürinin kararı çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız olma halinde üç ay içinde yeterlik sınavı aynı jüri ile tekrarlanır. Başarısızlık tekerrür ederse öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek Lisans Diploması Madde 17 a) Kredili derslerini tamamlayarak, yeterlik sınavında başarılı olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Diploma Üniversite Rektörü ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır. b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur. C) ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ AMACINA YÖNELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Madde 18 Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir. a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili Enstitü Anabilim Dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili Enstitüye bağlı bir Enstitü Anabilim Dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrenciler, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirilmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesi Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkelere göre düzenlenir. DOKTORA PROGRAMI

8 Madde 19 a) Toplam 21 (Yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşan bu program sekiz yarıyıllık bir yükseköğretimdir. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans derecesine Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. c) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi 1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinde elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar doktora programına başvuramazlar. Öğrenci Kabulü Madde 20 a) Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans programını bitirmiş olmak gerekir. Doktora programlarına lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi ile yazılı olarak yapılacak yabancı dil ve yazılı ve sözlü veya yalnız yazılı yapılacak bilim sınavı ve LES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 (yüz) tam not üzerinden en az 70 (yetmiş) almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200 ± 10 kelimeden oluşan bir parçanın sözlük yardımıyla 2 saatte Türkçe'ye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar, bilim sınavına alınarak, bu sınavdan en az 50 (Elli) almak koşuluyla aldıkları notun % 40 ı ile lisans dönemi not ortalamasının %5 i, yüksek lisans not ortalamasının %5 i, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türüne göre en az 45 standart puan alması ve bu puanın %50'si toplanarak başarı notları hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 (Altmışbeş) ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir. b) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora programına başvurmak için mezuniyet notunu en az 65 (Altmışbeş) olması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin doktora bilim sınavında başarı notu hesaplanırken mezuniyet notunun %10 u dikkate alınır. c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış ve sınavı kazanan adaylar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilirler. d) Aday öğrenciler başvuru süresi içinde yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi, LES Belgesi ve başvuru ilanında belirtilen diğer belgelerle birlikte başvurdukları programı ve hangi yabancı dilden sınava gireceklerini belirttikleri dilekçeyle ilgili Enstitüye başvururlar. e) Yabancı ülkelerde Yüksek Lisans öğrenimi yapmış olanlardan Türk uyruklu öğrencilerin, yüksek lisans diplomalarının eşdeğerliğinin onaylatılmış olması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencilerden "Türkçe Yeterlilik Belgesi" istenir. f) Enstitünün herhangi bir anabilim dalında yabancı bir dilde doktora öğretimi açılmasına, Anabilim Dalının önerisi ile, Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar.

9 g) Öğrencilerin seçme sınavına girecekleri yabancı diller, bilim dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. h) Doktora adaylarının yabancı dil sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere, her yabancı dil için öğretim üyelerinden oluşan üç asil bir yedek üyeye sahip bir yabancı dil jürisi, yabancı dil sınavında başarılı adayların bilim sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere de her Anabilim Dalı için üç asil bir yedek üyeden oluşan bir bilim jürisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Eğer ilgili Anabilim Dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi, ilgili Anabilim Dalından olmak koşuluyla diğer iki üye yakın Anabilim Dallarından seçilebilir. ı) Doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri Enstitü tarafından yürütülür. Eğitim ve Öğretim Madde 21 a) Doktora öğrencisinin alacağı dersler lisansüstü düzeyde olup, bu derslerin tümü kendi Anabilim Dalından alınabileceği gibi, diğer Anabilim Dallarından da seçilebilir. Dersler Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Teorik derslerin % 70 ine, uygulamaların % 80 ine devam zorunludur. b) Zorunlu durumlarda aldırılan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ancak bu derslerden başarılı olmak zorunludur. c) Doktora öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç bir ay içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve Anabilim Dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. d) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanının uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar. e) Doktora öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az 75 (Yetmiş beş) olması gerekir. Başarı notu, o dersin ara sınavının % 40 ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60 ının toplanması sonunda elde edilen nottur. f) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır. g) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. h) Öğrenciler derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirilmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır.

10 ı) Sınavlarda kopya yaptığı saptanan öğrenciler, o dersten sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. j) Doktora öğrencisi, öğrenim gördüğü her akademik yıl boyunca ve ders yükü dışında danışmanı ile birlikte kararlaştıracakları konuda en az bir seminer vermek zorundadır. k) Çerçeve öğretim programı (Doktora dersleri, ders saatleri, okutulacakları yarıyıllar) ve bu derslerden sorumlu öğretim üye ve görevlileri Enstitüyü oluşturan ilgili Anabilim Dallarının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır. Madde 22 a) Dört yarı yıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. b) Kredili derslerini başarıyla bitiren yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 19 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması Madde 23 a) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ilk yarıyıl başında ders kaydı sırasında ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. b) Tez danışmanı ilgili Anabilim Dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent, bunlar bulunmadığı takdirde Üniversitenin diğer fakülteleri veya diğer Üniversitelerin ilgili Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim Dalında birden çok öğretim üyesi varsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılır. Danışman, öğrencinin doktora programı için, Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve eğitim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrenci ile birlikte alacağı dersleri saptar. Bu dersler ilgili Anabilim Dalınca Enstitüye her yarıyıl başlamadan önce bildirilir. İkinci tez danışmanının da en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Yeterlik Sınavı Madde 24 a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. b) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci derslerin bitimini izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Çeşitli nedenlerden dolayı yeterlik sınavına giremeyen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. c) Yeterlik sınavları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesinin önereceği yeterlik sınav jürisi öğrencinin tez danışmanının doğal üyesi olacağı en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.

11 d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora adayları Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler veya en fazla bir yıl süreyle yabancı dillerini geliştirmek için kayıtları dondurulur. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez. e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak en az 45 (Kırkbeş) en fazla 90 (Doksan) dakikalık iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez İzleme Komitesi Madde 25 a) Yeterlik Sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez Önerisi Savunması Madde 26 a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. b) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

12 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. c) Tez İzleme Komitesi, Öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından " Başarılı " ve " Başarısız " olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora Tezinin Sonuçlandırılması Madde 27 a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) Tezini tamamlayan öğrenci tezini yedek üye dahil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Doktora tez jürisi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç on beş gün içinde atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 45 (Kırkbeş) en fazla 90 (Doksan) dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur. d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora Diploması Madde 28 a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından 5 fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır. b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

13 SANATTA YETERLİK ÇALIŞMASI Madde 29 a) Toplam 21 (Yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşan bu program sekiz yarıyıllık bir yükseköğretimdir. b) Sanatta Yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir Anasanat Dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Madde 30 a) Sanatta Yeterlik Programlarına başvurabilmek için yüksek lisans programını bitirmiş olmak gereklidir. Sanatta Yeterlik programlarına lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi ile yazılı olarak yapılacak yabancı dil ve yazılı, sözlü ve uygulamalı yapılacak sanatbilim sınavı + dosya değerlendirmesi ve LES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 (Yüz) tam not üzerinden en az 70 (Yetmiş) almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200±10 kelimeden oluşan bir parçanın sözlük yardımıyla 2 saatte Türkçe'ye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar sanatbilim sınavına alınarak, bu sınavda en az 50 (Elli) almak koşuluyla aldıkları notun %40'ı ile lisans dönemi not ortalamasının %5 i, yüksek lisans dönemi not ortalamasının %5 i, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türüne göre en az 45 standart puan alması ve bu puanın %50'si toplanarak başarı notu hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 (Altmışbeş) ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilirler. b) Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Sanatta Yeterlik programından farklı alanlarda almış ve sınavı kazanan adaylar, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla Bilimsel/Sanatsal Hazırlık programına kabul edilirler. c) Aday öğrenciler son başvuru tarihine kadar Yüksek Lisans çıkış belgesi ve dilekçe ile Enstitüye başvururlar. Aday öğrenciler hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvurduklarında bildirirler. Aday öğrencilerin kayıtları Enstitü tarafından düzenlenir. d) Yabancı ülkelerde Yüksek Lisans öğrenimi yapmış olanlardan Türk uyruklu öğrencilerin, yüksek lisans diplomalarının eşdeğerliğinin onaylatılmış olması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencilerden "Türkçe Yeterlik Belgesi" istenir. e) Enstitünün herhangi bir Anasanat Dalında yabancı bir dilde sanatta yeterlik programı öğretimi açılmasına, Anasanat Dalının önerisi ile, Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar. f) Öğrencilerin seçme sınavına girecekleri yabancı diller, sanat dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. g) Sanatta yeterlik programı adaylarının yabancı dil sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere, her yabancı dil için öğretim üyelerinden oluşan üç asil bir yedek üyeye sahip bir yabancı dil jürisi, yabancı dil sınavında başarılı adayların bilim/sanat sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere de her Anasanat Dalı için üç asil bir yedek üyeden oluşan bir bilim/sanat jürisi kurulur. Eğer ilgili anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi, ilgili Anasanat Dalından olmak koşuluyla diğer iki üye yakın Anabilim/Anasanat Dallarından seçilebilir. h) Sanatta yeterlik programı öğrenciliği hakkı adayın kayıt işlemleri Enstitü tarafından yürütülür.

14 Madde 31 a) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin alacağı dersler lisansüstü düzeyde olup, bu derslerin tümü kendi Anasanat Dalından alınabileceği gibi, diğer Anabilim/Anasanat Dallarından da seçilebilir. Dersler Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların % 80'ine devam zorunludur. b) Zorunlu durumlarda aldırılan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ancak bu dersleri başarmak zorunludur. c) Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya eşdeğer kurumlardan almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmamasına ilişkin belgeler en geç ders kaydı sırasında Enstitüye verilir ve danışman ve Anasanat Dalı başkanlığının görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. d) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar. e) Sanatta yeterlik programı öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az 75 (Yetmişbeş) olması gerekir. Başarı notu, yarıyıl veya bütünleme sınavlarında en az 50 (elli) almak koşuluyla o dersin ara sınavının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının %60'ının toplanması sonunda elde edilen nottur. f) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi uygulamalar şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. g) Sınavlar 100 (Yüz) tam not üzerinden değerlendirilir. h) Öğrenciler derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır. ı) Sınavlarda kopya yaptığı saptanan öğrenciler, o dersten sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır. j) Sanatta yeterlik programı öğrencisi, öğrenim gördüğü her akademik yıl boyunca ve ders yükü dışında danışmanı ile birlikte kararlaştıracakları konuda en az bir seminer vermek zorundadır. k) Çerçeve öğretim programı (Sanatta yeterlik programı dersleri, ders saatleri, okutulacakları yarıyıllar) ve bu derslerden sorumlu öğretim üye ve görevlileri Enstitüyü oluşturan ilgili Anasanat Dallarının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun kabulünden sonraki öğretim döneminde uygulanır. Madde 32 a) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

15 b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını 29 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Danışman Atanması Madde 33 a) Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilk yarıyıl başında ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. b) Danışman ilgili Anasanat Dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent, bunlar bulunmadığı takdirde Üniversitenin diğer fakülteleri veya diğer üniversitelerin ilgili Anabilim/Anasanat Dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Anasanat dalında birden çok öğretim üyesi varsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılır. Danışman, öğrencinin sanatta yeterlik programı için, Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve öğretim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrenci ile birlikte alacağı dersleri saptar. Bu dersler ilgili Anasanat Dalınca Enstitüye her yarıyıl başlamadan önce bildirilir. Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması Madde 34 a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek Üniversitelerarası Kurul yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 (Yüz) üzerinden en az 50 (Elli) puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir.yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora adayları Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezinin yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilirler veya en fazla bir yıl süreyle yabancı dillerini geliştirmek için kayıtları dondurulur. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez. b) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu ilgili yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. c) Öğrenci tezini veya sergi veya projesi ile ilgili çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu Enstitüye yedek üye dahil jüri üyesinden bir fazla kopyasını teslim eder. Jüri, ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç onbeş gün içinde atanır. Jüri, bir öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 45 (Kırkbeş) en fazla 90 (Doksan) dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur. e) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

16 Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta Yeterlik Diploması Madde 35 a) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez hazırlayan öğrenci, tezinin ciltlenmiş; sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise, çalışmaları ile ilgili raporu yazım kurallarına uygun biçimde jüri üye sayısından 5 fazla kopya olarak bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder ve sunulan tez ve metinleri şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Sanatta Yeterlik Diploması almaya hak kazanır. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır. b) Sanatta yeterlik programı diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. GENEL HÜKÜMLER Özel Öğrenci Kabulü Madde 36 a) Belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. b) Özel öğrenci olmak isteyenler, en geç yarıyıl başlamadan bir hafta öncesine kadar bir dilekçe ile hangi Anabilim/Anasanat Dalının hangi programında (Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Programı) kaç yarıyıl süreyle özel öğrenci olmak istediklerini belirterek Enstitüye başvururlar. Bu istek ilgili Anabilim/Anasanat Dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Özel öğrencilik süresi bir veya iki yarıyıl olarak programlanır. c) Özel öğrenci olarak kabul edilenlere ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından kabul edildiği programın çerçeve eğitim programı içinden alacağı dersleri içeren bir program hazırlanır ve Enstitünün ilgili kurullarında onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. d) Özel öğrencilerin derslere devamı, sınavları ve başarı durumları kabul edildiği programın genel ilkelerine tabidir. Derslere devam edip sınavlardan başarısız olan öğrenciler, dersin okutulduğu yarıyılda o derse tekrar kayıt yaptırarak sınavlarına girerler. Tekrar başarısızlık durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. e) Anabilim/Anasanat Dallarına alınacak özel öğrenci kontenjanları her Anabilim/Anasanat Dallarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunda kararlaştırılarak ilan edilir. Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre yapılacak sıralama ile öğrenci kabul edilir. f) Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her yarıyıl öğrenci katkı paylarını ödemek ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

17 g) Özel öğrenci statüsünde kabul edilenler, derslere başladıktan en çok üç hafta içinde Anabilim Dalının görüşünü almak koşuluyla, devam etmekte oldukları dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar. h) Yüksek lisans programlarında özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için en az bir lisans düzeyine sahip olmak veya Enstitünün herhangi bir Anabilim/Anasanat Dalında veya diğer bir yükseköğretim kurumu enstitüsünde öğrenci olmak gerekir; Doktora/sanatta yeterlik programlarında en az bir yüksek lisans düzeyine sahip olmak veya Enstitünün herhangi bir Anabilim/Anasanat Dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun Enstitüsünde doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak gerekir. ı) Özel öğrenci olarak öğrenimini tamamlayanlara devam ettiği programı, aldığı dersleri, yarıyılları ve başarı durumlarını belirten Enstitü Müdürünce imzalanan bir belge verilir. Bilimsel Hazırlık Programı Madde 37 a) Yüksek Lisans ve Doktora programlarının giriş sınavlarını kazanan ancak, 5 inci maddenin (b) bendinde ve 19 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen durumlar nedeni ile Bilimsel Hazırlık Programlarına alınması uygun görülen öğrenciler bu programa kaydedilirler. b) Bilimsel Hazırlık Programı, her Anabilim/Anasanat Dalının Yüksek Lisans ve Doktora programları için ayrı ayrı düzenlenebilir. c) Bilimsel Hazırlık Programının süresi en fazla bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans ve doktora sürelerine dahil edilemez. d) Bilimsel Hazırlık Programına kaydedilen öğrenciler için ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı alınması zorunlu dersleri ve sürelerini belirten bir programı Enstitüye iletir. Bu programda belirtilen dersler genel olarak güz ve bahar yarıyıllarında okutulur. Bu esaslar çerçevesinde başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. e) Bilimsel Hazırlık Programlarında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programlarındaki bir öğrenci zorunlu derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir. f) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları ve başarılı sayılma koşulları başvurulan lisansüstü öğretimin genel ilkelerine tabidir. g) Bilimsel Hazırlık Programındaki öğrenciler Enstitünün diğer öğrencileri gibi öğrencilik haklarından yararlanırlar ve öğrencilik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. h) Bilimsel Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili lisansüstü programlara kaydedilirler. Bu öğrenciler kayıt dönemindeki kontenjanlara kaydedilmezler. Yatay Geçişler Madde 38 a) Yatay geçişler eşdeğer öğretim programları uygulayan Enstitülerin Anabilim/Anasanat dalları veya aynı Enstitünün Anabilim/Anasanat Dalları ya da aynı

18 Anabilim/Anasanat Dalının programları arasında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak koşuluyla yarıyıl başlarında Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. b) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayısı öğrencinin kabul edileceği ilgili Anabilim/Anasanat Dalının ilgili programlarındaki toplam öğrenci sayısının % 10 undan fazla olmaz. Bu hesaplamada bulunan küsuratlar bir üste tamamlanır. c) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları yarıyıl başlamadan ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Kurulunda belirlenir ve ilan edilir. d) Yatay geçiş için başvurularının en geç yarıyıl başlangıcından bir hafta öncesine kadar Enstitüye yapılması zorunludur. Başvuran adaylar arasından kabuller, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının görüşleri de alınarak başarı sıralamasına göre Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Başarı sıralamasında eşitlik halinde, lisans düzeyindeki başarı notları dikkate alınır. e) Tez dönemlerinde yatay geçiş yapılamaz. Ayrıca, geçmek istenilen programda alınması zorunlu ders yükünü doldurmuş öğrencilerin de geçişleri yapılamaz. f) Yatay geçişlere müracaat edebilmek için, 38 inci maddenin (a) bendinde belirtilen kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalına en az bir yarıyıl devam etmiş ve alınan tüm dersleri başarmış olmak ayrıca, yüksek lisans programlarına geçiş için tüm derslerin başarı notunun en az % 65, doktora/sanatta yeterlik programları için % 75 olması şarttır. g) Yabancı ülkelerdeki eşdeğer kurumlardan geçişlerde de öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve 30 uncu maddenin (f) bendinde belirtilen şartları yerine getirmiş olması gerekir. Ancak bu şekildeki geçişler için belirlenecek kontenjanlar 38 inci maddenin (b) bendinde belirtilen kontenjanların 1/3 ünü geçemez. h) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasındaki geçişlerde de burada belirtilen esaslar uygulanır. Kayıt Silme ve Sildirme Madde 39 Aşağıdaki hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. a) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlayamamış veya tamamlayamayacağı anlaşılmış olmak, b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olmak, c) Üst üste üç yarıyıl kayıt yenilememiş ve/veya ders almamış olmak. d) Kendi isteği ile kaydının silinmesini istemiş olmak. Mazeretler ve İzinli Sayılma Madde 40 Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü öğrencilerin kayıtlarını aşağıda belirtilen nedenlerle belirli süreler için durdurabilir ve bu süreler azami öğrenim süresine eklenir. Askerlik dışındaki nedenlerle izinli sayılma süresi en fazla 2 yarıyıldır. a) Zorunlu olarak askere alınma,

19 b) Meslekleri veya lisansüstü çalışmalarıyla ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirme, c) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki sebeplerle aksaması, d) Hastalık, anne, baba, eş veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü gibi nedenler, e) Öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali, f) Öğrencinin zorunlu ekonomik nedenlerle öğrenime ara vermek zorunda kalması, g) Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer zorunlu sebepler. Tez Danışmanlığı veya Danışmanlık Dağılımı Madde 41 Bir Anabilim/Anasanat Dalında görevli öğretim üyelerinin alacağı en fazla tez danışmanlığı ve danışmanlık sayıları Enstitü Kurulu kararıyla belirlenir. Mezuniyet Notu Madde 42 Öğrencilerin mezuniyet notu aldığı derslerin başarı notlarının ders kredileriyle çarpımları toplamının derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilir. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 43 28/9/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmelik hükümleri Öğretim Yılı girişlilerden itibaren uygulanır. Bu öğretim yılından önce başlamış öğrenciler tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini tamamlarlar. Yürürlük Madde 44 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 45 Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitü Müdürleri yürütür.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 29 Eylül 2010 tarihli Resmî Gazete Sayı : 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 Sakarya Üniversitesinden: YÖNETMELİK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK

18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK 18 Ağustos 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29092 YÖNETMELİK Üsküdar Üniversitesinden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Nisan 2013 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Nisan 2013 69471265-305-3509

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28486 Mustafa Kemal Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ AKSARAYÜNİVERSITESİ LİSANSÇİFTANADALVEYANDALPROGRAMLARI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaçvekapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergeninamacı, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bünyesinde yer alanlisans programları arasındaki çift

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. 6 Ocak 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29228 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Uluslararası Antalya Üniversitesi nde bir lisans

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28288 YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 11 27/06/2007 2007/1 4 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-23/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. a) AKTS Kredisi: Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen kredisini,

YÖNETMELİK. a) AKTS Kredisi: Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen kredisini, 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: YÖNETMELİK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Nisan 2016 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 2016/8767 Sayı : 29681 BAKANLAR KURULU KARARI Ahmet

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Kâtip

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Atatürk Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esasları; Yaşar Üniversitesi ne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 3 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29405 YÖNETMELİK Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ I.GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1-a) Bu Yönetmelik,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ *

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ * ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28538 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği T.C. Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ocak 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 30 Aralık 2014 69471265-305-12357

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN 2008-2009 BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK Sayfa 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı