Benzersiz ördekler. sanat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Benzersiz ördekler. sanat"

Transkript

1 sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak bu cevaba uygun düflüyor. Neden mi? Çünkü tablolar n n merkezinde yafls z, milliyetsiz hatta cinsiyetsiz ördekler yafl yor. Fark nday z, her fleyden önce bir konuya aç kl k getirmemiz gerekiyor. O nedenle ilk önce, sayfaya bakar bakmaz belle inizde beliren imgeyle ilgili söyleyeceklerimizi dinleyin. Tablolarda oldukça tan d k bir dost gördü ünüzü zannedebilirsiniz. Evet, akl n za ilk gelenin Walt Disney'in dillere destan kahraman Donald Duck olmas çok do al. Oysa bahsetti imiz ressam n ördekleri kesinlikle benzersiz. Resimleriyle Avrupa'y kas p kavuran Fin ressam Kaj Stenvall ile alametifarikas ördekli tablolar üzerine konufltuk. Donald'dan çok daha fazlas! Kuvvetle muhtemel, bahsi geçen ressam n akl m za nereden düfltü ünü merak ettiniz. Stenvall' n son y llarda memleketi Finlandiya ve birçok Avrupa ülkesinde h zla yay lan ünü bir yana, her resimde k l ktan k l a giren bu ördeklere kay ts z kalamad m z itiraf edelim. Abartt m z düflünebilirsiniz ama tablolarda gördü ünüz üzere, sevimli bir çizgi film karakterinden beklenmeyecek bu hal ve tav rlara bakarsan z belki de bizi daha iyi anlayabilirsiniz. Türlü muz rl klar yap p h nz rca gülen, asabiyetin s n rlar n zorlay p etrafa tabaklar f rlatan, eski model bir araban n yan nda Marilyn Monroe pozlar veren ya da elinde bastonuyla yafll bir dervifl olup insan hüzünlendiren bu ördekler sizce s radan olabilir mi? 74 Bu resimlere bakar bakmaz aklınıza ilk gelenin Walt Disney'in dillere destan kahramanı Donald Duck olması çok doğal. Oysa resimleriyle Avrupa'yı kasıp kavuran Fin ressam Kaj Stenvall'ın alametifarikası ördekli tabloları kesinlikle benzersiz.

2 Türlü muzırlıklar yapıp hınzırca gülen, asabiyetin sınırlarını zorlayıp etrafa tabaklar fırlatan, eski model bir arabanın yanında Marilyn Monroe pozları veren ya da elinde bastonuyla yaşlı bir derviş olup insanı hüzünlendiren bu ördekler sizce sıradan olabilir mi?

3 nsani ö eler Gerçekçi (realist) ve gerçeküstücü (sürrealist) ö eler içeren sanat n, ça dafl sanatla harmanlad n söyleyen ressam n kendisine özgü bir tarz oldu u tart fl lmaz. Stenvall, resimleri sayesinde insanlarla sözcüklerle asla yapamayaca düzeyde iletiflim kurabildi ini söylüyor. Sanatç, Resme, zaman m z n ö elerini tüm yal nl ve de ersizli i ile gösteren 'sonsuzlu un resmini' yapmak amac yla bafllad m. Örde in karakteri ve özü de buna tam olarak uyuyordu. Di er yandan, amac m, en temel sorular, belki de en olmayacak flekilde sormakt diyor. Asl nda, 1980'lerden beri ördek tablolar çizen Kaj Stenvall'i farkl k lan da bu. Tablolar mdaki her ördek karakterinin farkl olmas na gayret ediyorum. Böylece resimler sadece tek bir karakterin ard ard na s ralanm fl resimleri olmaktan çok, eflsiz birer parça oluyorlar diyen Fin ressam, herkesin bildi ine bambaflka bir gözle bak yor ve söylemek istediklerini, insani ö eler yükledi i ördekler arac l yla söylüyor. Turkki yani Türkiye, kürk anlam na geliyor. Belki klifle gelecek ama milletlerimiz aras nda birçok benzerlik oldu unu düflünüyorum. Ne de olsa her iki ülke de, Do u ve Bat aras nda bir kültüre sahip. De erleri 5 bin ila 13 bin Avro aras nda de iflen tablolar Avrupa'da oldukça popüler olan ressam n eserlerini adresinde bulabilirsiniz. Bizce ziyaret etmeye de er. Ne de olsa Amerikan bayra n n önündeki masada, tabaktaki k zarm fl bedeniyle insana ac kl ac kl bakan bir ördek çizen bu sanatç n n söyleyecek çok fleyi olmal Gözlerine bak n Resimlerimdeki ördeklerin karakterleri, ancak gözlerinin derinliklerine bak larak anlafl labilir. Bana göre, tablolar mdaki insans zl n bofllu unu en iyi, karakterlerin gözlerindeki bu anlam dolduruyor diyen Stenvall, tablolar n n yoruma aç k oldu unu söylüyor. zleyiciler tablolar m istedikleri gibi yorumlayabilir ve her bir tablonun içine kendi girifl yollar n bulabilirler. Böylece kendi gerçeklikleri, yorumlar n n bir parças olur ve tablo daha da derine dokunabilir. Ülkesinin, resimlerine kuzey fl klar yla birlikte melankolik bir hava da tafl d n söyleyen sanatç, bugüne kadar birçok kez gördü ümüz ö eleri tamamen kendisine özgü bir tarzda yorumluyor. Türkiye eflittir s cak Stenvall, Türkiye'ye hiç gelmemifl ama en k sa zamanda ziyaret etmek istiyor. Onun için Türkiye s cak kelimesiyle efl anlaml. Buna flaflmamak gerekiyor çünkü Fincede 76

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Kitap EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER

Kitap EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER Kitap A. Dinç ALADA (*) ZAMAN ÜZER NE Norbert Elias Çev: Veysel Atayman Ayr nt Yay nlar, stanbul 2000, 260 s. EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER 1939 y l nda yay nlanan ancak 1976 y

Detaylı

NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi

NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi NED M GÜRSEL LE EDEB YATTA EROT ZM ÜZER NE B R SÖYLEfi 1 * Önce bir kavram kargaflas na meydan vermemek için, erotik edebiyat diye bir s n fland rma yap labilir mi, yoksa edebiyatta erotizm diye bir nitelendirmeyle

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15.

Baflkan dan... 4 Dünya Mazlumlar çin. 6 Unutmamak Ad na, 8 Paralel Devlet ve Yarg. Operasyonun Küresel Boyutu. Ocak 2014 SAYI 15. BU BÜLTEN AK PART STANBUL L GENÇL K KOLLARI E T M B R M TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR. Yaz lar n z için gencilegitim@akparti.com.tr Ocak 2014 SAYI 15 Baflkan dan... Operasyonun Küresel Boyutu Küreselli in

Detaylı

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL

EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL EYÜP SIRTLARINDA B R NEC P FAZIL Prof. Dr. M.Orhan OKAY 1931 y l nda stanbul da do du. Vefa Lisesi nden ve.ü. Edebiyat Fakültesi nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö retmenli i ile mesleki hayat na bafllad

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Jeanne Calment, ölümünden bir y l önce (121 yafl nda) ç kan ve an lar n anlatt rap CD siyle görülüyor.

Jeanne Calment, ölümünden bir y l önce (121 yafl nda) ç kan ve an lar n anlatt rap CD siyle görülüyor. Efsanevi sinema oyuncusu James Dean le özdeflleflmifl ve onun da üzerinde karar k ld bir yaflam ve ölüm biçiminin simgesi haline gelmifl h zl yafla genç öl! slogan n n, insan ömrünü uzatmaya adanm fl bilimadamlar

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı