Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker"

Transkript

1 Model No: P 316 Coffee Time Kahve Makinesi/Coffee Maker P 316 Coffee Time Kahve Makinesi Coffee Maker

2 1 Funnel cover 2 Funnel 3 Carafe assy 4 Tank cover 5 Water tank 6 Base 7 Switch

3 Important Before connecting the appliance, please check if the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home Do not place the appliance on a hot surface Remove the main plug from the wall socket; -if problems occur during making coffee; -before cleaning the appliance Do not allow the main cord to come into contact with hot surface Use the appliance out of children reach Prevent them from pulling the main cord Never use the appliance of the main cord plug or the appliance itself was damaged If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard Do not use appliance for other than intended household use Do pour any water once the appliance has been turned on The heating plate is hot when in operation Do not touch-risk of severe burn! To fill the water tank use fresh cold water only This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments Before first use For a perfect taste, carry out 2 or 3 boil-processes with fresh water (without coffee) Once all the water has passed through, switch off the appliance and let it cool down during 5 minutes Then repeat the process with fresh water Making coffee Fill the water tank with the required quantity of water Ensure that the water level is not lower than the minimum mark and not higher than indication MAX Use fresh, cold water only The number of cups can be read on the water tank Insert filter paper size 1X4 if the filter hasn t been used and fill in the desired quantity of ground coffee

4 Switch on the appliance Wait until the brewing process is finished and the funnel has run empty For large cups: takes 5-6g of ground coffee each cup Making more coffee straight away? If you have made one cup of coffee and wish to make some more straight away, please switch off the coffee maker and allow at least 5 minutes for it to cool down Then you can refill the water tank Clean Always remove the main plug from the wall socket before cleaning the appliance Never immerse the appliance in water You should clean it with a damp cloth The carafe and the filter and the funnel can be washed in hot soapy water Descaling Descale your coffee maker regularly Operate the appliance as described However, now use ordinary vinegar to fill the water tank and do not fill the funnel with ground coffee After descaling let the appliance work twice more with only water to rinse away the vinegar and scale remainders

5 PARÇALARI 1 Huni kapağı 2 Huni 3 Cam kavanoz tutma yeri 4 Su deposu kapağı 5 Su deposu 6 Gövde 7 Çalıştırma düğmesi

6 ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI Cihazın fişini prize takmadan önce cihazın üseride belirtilen voltajla evizindeki voltajın aynı olduğundan emin olunuzcihazınızın fişini mutlaka topraklı prize takınız Cihazı sıcak bir yüzeyin üzerine yerleştirmeyiniz Eğer kahve yapma sırasında bir sorun yaşanırsa veya temizlemeden önce fişini prizden çekiniz Ana kablonun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde kullanınız Kabloyu çekmelerine engel olunuz Eğer cihazın kablosu veya cihazın kendisi hasara uğramışsa asla kullanmayınız Kablonun hasar görmesi durumunda, kablo en yakın yetkili KING servislerince yenisi ile değiştirilmelidir Cihazı amacı dışında başka birşey yapmak için kullanmayınız Cihaz çalıştırıldıktan sonra su dökmeyiniz Cihaz çalışırken ısıtma plakası sıcak olacaktır Dokunmayınız Yanma riski vardır! Su deposunu doldurmak için sadece soğuk temiz su kullanınız Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidirler Cihazı asla yalnız bırakmayınız Elektrikli cihazların yaratacağı tehlikelerden çocukları korumak için kablosunun alçak bir yerde olduğundan ve çocukların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olunuz Bu cihaz ev ve benzeri yerlerde kullanım amaçlıdır: -mağazaların mutfak alanlarında, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında; -çiftlik evlerinde; -otel, motel ve diğer konaklamalı alanlarda müşteriler tarafından; -oda ve kahvaltı tipi yerlerde İLK KULLANIMDAN ÖNCE Mükemmel bir lezzet için, iyi su ile (kahve olmadan) 2 veya 3 kez kaynama işlemi gerçekleştiriniz Bütün su aktıktan sonra, cihazı kapatınız ve 5 dakika boyunca soğumasına izin veriniz Daha sonra iyi su ile işlemi tekrar ediniz KAHVE YAPMA Su deposunu gereken miktarda su ile doldurunuz Su seviyesinin minimum işaretinin altında ve MAX işaretinin üstünde olmadığından emin olunuz Sadece iyi ve soğuk su kullanınız Bardak sayısı su seviye penceresinin üzerinden okunabilir Eğer sepet daha önce kullanılmadıysa 1x4 boyundaki kağıt filtreyi sepete yerleştiriniz ve istediğiniz miktarda çekilmiş kahve ile doldurunuz Cihazı çalıştırınız Demleme işlemi sona erene ve huni tamamen boşalana kadar bekleyiniz Büyük bardaklar için: Her bardak 5-6 g çekilmiş kahve alır

7 HEMEN DAHA FAZLA KAHVE YAPILMASI Eğer bir bardak kahve yaptıysanız ve hemen ardından biraz daha isterseniz, lütfen cihazı kapatınız ve en az 5 dakika soğuması için bekleyiniz Daha sonra su deposunu tekrar doldurabilirsiniz TEMİZLİK Cihazı temizlemeden önce fişini prizden daima çekiniz Cihazı asla suyun içine sokmayınız Nemli bir bez ile temizlemelisiniz Cam kavanoz, filtre ve huni sıcak sabunlu su da yıkanabilir KİREÇTEN ARINDIRMA Kahve makinenizi süzenli olarak kireçten arındırınız Cihazı tarif edildiği şekilde çalıştırınız Fakat şimdi su deposunu doldurmak için sirke kullanınız ve huniyi kahve ile doldurmayınız Kireçten arındırma işleminden sonra sirkenin ve kireç artıklarının tamamen atılması için cihazı iki kere daha sadece su ile çalıştırınız

8 1 Trichterdeckel 2 Funnel 3 Karaffe kpl 4 Tankabdeckung 5 Wassertank 6 Basis 7 Schalter

9 Wichtig Bevor Sie das Gerät, überprüfen Sie bitte, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen; - wenn während der Herstellung von Kaffee -Probleme auftreten ; - vor der Reinigung des Gerätes Lassen Sie das Hauptkabel, um in Kontakt mit heißen Oberfläche kommen Benutzen Sie das Gerät aus der Kinder zu erreichen Verhindern, dass sie das Hauptkabelziehen Verwenden Sie das Gerät von der Hauptsteckeroder das Gerät selbst beschädigt Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden Gerät nicht für den vorgesehenen Gebrauch im Haushalt Gießen Sie kein Wasser, sobald das Gerät eingeschaltet wurde Die Heizplatte ist heiß, wenn in Betrieb Touch- Risiko nicht von schweren Verbrennungen! Um den Wassertank zu füllen verwenden nur frisches kaltes Wasser Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder ) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie soll eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen Das Gerät soll in den Haushalt und ähnliche Anwendungen verwendet werden, wie : - Personalküche Bereiche, in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen ; - Bauernhäuser ; - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohntyp-Umgebungen ; - Übernachtung mit Frühstück Typ -Umgebungen Vor dem ersten Gebrauch Für einen perfekten Geschmack, Durchführung 2 oder 3 Kochprozessemit frischem Wasser (ohne Kaffee) Sobald das Wasser durchlaufen hat, das Gerät ausschalten und abkühlen lassen während 5 Minuten Dann wiederholen Sie den Vorgang mit frischem Wasser

10 Kaffeezubereitung Füllen Sie den Wassertank mit der erforderlichen Menge Wasser Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht niedriger als der Mindestmarke und nicht höher als Anzeige "MAX" Verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser Die Anzahl der Schalen kann auf den Wassertank zu lesen Setzen Filterpapier Größe " 1X4 ", wenn der Filter nicht benutzt wurde und füllen Sie die gewünschte Menge an gemahlenem Kaffee Schalten Sie das Gerät Warten Sie, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist und der Trichter leergelaufen ist Für große Tassen : nimmt 5-6g von gemahlenem Kaffee pro Tasse Machen mehr Kaffee sofort? Wenn Sie eine Tasse Kaffee gemacht haben und wollen etwas mehr sofort zu machen, schalten Sie bitte die Kaffeemaschine und lassen Sie mindestens 5 Minuten, bis er abgekühlt ist Dann können Sie den Wassertank wieder aufzufüllen reinigen Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser Sie sollten es mit einem feuchten Tuch reinigen Die Karaffe und die Filter-und der Trichter kann in heißem Seifenwasser gewaschen werden Entkalken Entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine regelmäßig Betreiben Sie das Gerät wie beschrieben Doch nun gewöhnlichen Essig in den Wasserbehälter füllen und nicht die Trichter mit gemahlenem Kaffee füllen Nach dem Entkalken lassen Sie das Gerät Arbeit nur noch zweimal mit Wasser abspülen und den Essig Skala Reste

11 1 Couvercle de l'entonnoir 2 Entonnoir 3 ASSY carafe 4 Couvercle du réservoir 5 Réservoir d'eau 6 Base 7 Commutateur

12 Important Avant de brancher l'appareil, s'il vous plaît vérifier que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension principale dans votre maison Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude Retirez la fiche principale de la prise murale ; - si des problèmes surviennent pendant la préparation du café ; - avant de le nettoyer Ne laissez pas le cordon principal de venir en contact avec une surface chaude Utilisez l' appareil hors de portée des enfants Les empêcher de tirer sur le cordon principal Ne jamais utiliser l'appareil de la prise du cordon principal ou l' appareil lui-même a été endommagé Si le cordon d' alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que domestique prévu Ne versez pas de l'eau une fois que l'appareil a été mis sous tension La plaque chauffante est chaude en fonctionnement Ne touchez pas de risque de brûlure grave! Pour remplir le réservoir d'eau utilisent de l'eau froide seulement Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ( y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications similaires tels que ménage et : - Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; - Les maisons de ferme ; - Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ; - Lit et le type de petit-déjeuner environnements Avant la première utilisation Pour un goût parfait, effectuer 2 ou 3 bouillir -processus avec de l'eau fraîche ( sans café ) Une fois toute l'eau a traversé, éteindre l'appareil et le laisser refroidir pendant 5 minutes Ensuite, répétez le processus avec de l'eau fraîche

13 Faire du café Remplissez le réservoir d'eau avec la quantité d'eau nécessaire Assurez-vous que le niveau d'eau n'est pas inférieure à la note minimale et pas plus élevé que l'indication "MAX" Utilisez de l'eau fraîche seulement Le nombre de coupes peut être lue sur le réservoir d'eau Insérer le filtre taille du papier " 1X4 " si le filtre n'a pas été utilisé et remplir la quantité désirée de café moulu Mettez l'appareil Attendez jusqu'à ce que le processus de brassage est terminée et l'entonnoir a fonctionner à vide Pour les grandes tasses : prend 5-6g de café moulu par tasse Faire plus de café tout de suite? Si vous avez fait une tasse de café et que vous souhaitez faire un peu plus tout de suite, s'il vous plaît éteindre la cafetière et laisser au moins 5 minutes pour qu'il refroidisse Ensuite, vous pouvez remplir le réservoir d'eau Propre Retirez toujours la fiche principale de la prise murale avant de le nettoyer Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau Vous devez la nettoyer avec un chiffon humide La carafe et le filtre et l'entonnoir peut être lavé à l'eau chaude savonneuse Détartrage détartrer votre cafetière régulièrement Faites fonctionner l'appareil comme décrit Cependant, utiliser maintenant vinaigre ordinaire pour remplir le réservoir d'eau et ne pas remplir l'entonnoir avec du café moulu Après le détartrage de laisser le travail de l'appareil deux fois avec uniquement de l'eau pour rincer le vinaigre et l'échelle restes

14 1 Copertura Funnel 2 Imbuto 3 Assy caraffa 4 Coperchio del serbatoio 5 Serbatoio acqua 6 Base 7 Interruttore

15 Importante Prima di collegare l'apparecchio, controllare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda con la tensione di rete nella vostra casa Non collocare l'apparecchio su una superficie calda Togliere la spina dalla presa di corrente ; - se si verificano problemi durante la preparazione del caffè ; - prima di pulire l'apparecchio Non permettere che il cavo principale per entrare in contatto con la superficie calda Utilizzare l' apparecchio fuori dalla portata dei bambini Impediscono loro di tirare il cavo principale Non utilizzare l'apparecchio della spina del cavo principale o l'apparecchio stesso è stato danneggiato Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo rappresentante o da una persona qualificata, al fine di evitare rischi Non utilizzare apparecchio per usi diversi da quello domestico Non versare acqua una volta che l'apparecchio è stato acceso La piastra di riscaldamento è caldo quando è in funzione Non toccare il rischio di gravi ustioni! Per riempire il serbatoio dell'acqua utilizzare solo acqua fredda Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali : - Zone cucina il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro ; - Agriturismi ; - Dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale ; - Bed and breakfast di tipo ambienti Prima del primo utilizzo Per un gusto perfetto, effettuare 2 o 3 boil - processi con acqua fresca ( senza caffè ) Una volta che tutta l'acqua è passata attraverso, spegnere l' apparecchio e lasciarlo raffreddare per 5 minuti Quindi ripetere il processo con acqua fresca

16 Fare il caffè Riempire il serbatoio con la quantità richiesta di acqua Assicurarsi che il livello dell'acqua non è inferiore al riferimento del minimo e non superiore indicazione " MAX " Usare solo acqua fresca e fredda Il numero di tazze può essere letto sul serbatoio dell'acqua Inserire il filtro del formato carta " 1X4 ", se non è stato utilizzato il filtro e compilare la quantità desiderata di caffè macinato Accendere l'apparecchio Attendere che il processo di fermentazione è terminata e l'imbuto s'è vuoto Per tazze grandi : prende 5-6g di caffè macinato ogni tazza Rendere più caffè subito? Se avete fatto una tazza di caffè e desiderare di fare ancora un po ' subito, spegnere la macchina del caffè e lasciare almeno 5 minuti per farlo raffreddare Poi si può riempire il serbatoio dell'acqua Clean Rimuovere sempre la spina dalla presa a muro prima di pulire l'apparecchio Non immergere l'apparecchio in acqua Si consiglia di pulire con un panno umido La caraffa e il filtro e l'imbuto può essere lavato in acqua calda saponata Decalcificazione decalcificare la macchina per caffè regolarmente Utilizzare l'apparecchio come descritto Tuttavia, ora usare l'aceto ordinario per riempire il serbatoio dell'acqua e non riempire l'imbuto con caffè macinato Dopo la decalcificazione lasciare il lavoro apparecchio due volte solo con acqua per lavare via l'aceto e scala resti

17

18 ) (! - : ( ) 5 " MAX " " 1X4 "

19 : 5-6G 5

20 SATIŞ SONRASI SERVİS Cihazda bir arıza olması halinde King Yetkili Servisi ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı? 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı? 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı? Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın King Yetkili Servisi ne müracaat ediniz Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisi nden temin edilebilir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir Bu durumda cihazı kullanmadan önce King Yetkili Servisi ne tetkik ettiriniz TAŞIMA VE NAKLİYE Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri nden temin edilmek zorundadır King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz