2012/3 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012/3 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE"

Transkript

1 2012/3 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLĠĞ ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ in uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Genelge, 2012/3 sayılı Tebliğ kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru ve değerlendirme işlemlerine dair kuralları kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Genelge, 25/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ e istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar: Madde 4- (1) Bu Genelgede, 2012/3 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesindeki tanımlar esas alınacaktır. Ayrıca, a) Tebliğ: 2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ i, b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı nı (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü), c) Komite: Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Komitesini, ç) Gözlemci: Bakanlık tarafından Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar, Seminer/Konferanslar, Fizibilite Etüdü ve Nazım Plan Hazırlanması ile Yurt Dışı Ofis Desteği kapsamında yerinde denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli, d) Katılımcı: Sektörel nitelikli uluslararası fuar, seminer/konferanslara kurumsal olarak iştirak eden Teknik Müşavirlik Şirketi, Müteahhitlik Firmaları, İşbirliği Kuruluşlarını, e) ĠĢ Alındı Belgesi: 2008/1 sayılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen belgeyi, 1

2 f) Teknik MüĢavirlik ġirketi (TMġ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve teknik müşavirlik sektöründe; geriye dönük olarak 2 (iki) yıl ticari faaliyette bulunan (gelirlerinin en az %51 inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş Bitirme Belgesi ile tevsik edilecektir) şirketleri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM YURT DIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ KOMĠTESĠ Madde 5- (1) Komite; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü nden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Başkanı, AR-GE ve Devlet Yardımları Dairesi Başkanı, İhracat Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı), Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Türk Eximbank) temsilcilerinden oluşur. Müsteşar Yardımcısının katılmadığı toplantılara Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. (2) Kurumlar tarafından, kurumları adına görüş bildirme yetkisini haiz, toplantılara katılımda süreklilik sağlayabilecek bir asil ve bir yedek üye belirlenerek Bakanlığa bildirilir. Bir kurumu temsil eden üyenin ilgili kurum tarafından değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Madde 6- (1) Komite, Tebliğe ilişkin uygulamalar, fizibilite etüdü, nazım (master) planlama, sözleşme destekleri ile Bakanlık tarafından talep edilen diğer hususlarda istişari nitelikte görüş verir. (2) Komite, gerekli hallerde, Komite Başkanının daveti üzerine toplantıya çağrılır. (3) Komite, asgari 5 (Beş) üyenin katılımı ile toplanır. (4) Komite kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Komite Başkanının oyu 2 (iki) oy olarak değerlendirilir. Komitenin görüş ve kararları, karar tutanağına yazılarak Komite Başkanı ve üyelerince imzalanır. (5) Komite Başkanı, görüşülecek konuların niteliğine göre ve istişari mahiyette olmak üzere, ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin görüşlerini alabilir ya da görüş almak üzere Komite toplantılarına temsilcilerini davet edebilir. Bu kişiler oylamaya katılamazlar. (6) Komite toplantılarında görüşülen konular gizli bilgi kabul edilir. Destek başvuruları içeriğindeki ticari ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler Komiteye sunulmaz. Komite üyeleri kararlarında tarafsız olmak zorundadırlar. Komite üyeleri, tarafsızlık ve gizlilik ilkesini etkileyecek kişilerle ticari ilişki veya menfaat ilişkisi içerisinde olamaz; Komite üyeliğini kendilerine ya da başkalarına yarar sağlayacak şekilde kullanamaz; kendilerine ya da başkalarına yarar sağlamak üzere karar alma sürecini etkileyecek şekilde davranamazlar. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DESTEK BAġVURULARI Madde 7- (1) Destek başvuruları, destek türüne göre, TMŞ, Müteahhitlik Şirketleri, İşbirliği Kuruluşları tarafından Tablo 1 de belirtilen form, bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa yapılır. DÖRTÜNCÜ BÖLÜM YURT DIġI OFĠS DESTEĞĠ Yurt DıĢı Ofis Kira Giderlerinin Desteklenmesi Madde 8- (1) TMŞ lerin yurt dışında açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ lerin yurt dışı ofis desteğinden yararlandırılabilmesini teminen Yurt Dışı Ofis Desteği Başvuru Formu (EK-1) ve Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurmaları gerekir. (3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunan ülkelerde açılan/açılacak ofisler yurt dışı ofis desteği kapsamında değerlendirilmeye alınır. Madde 9- (1) Yurt dışı ofisin Türkiye deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılmış olması gerekir. Ancak, Türkiye deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra yurt dışındaki bir şirkete ortak olması veya anılan şirket hisselerinin tamamını ve/veya bir bölümünü satın alması halinde, yurt dışı şirketin yurt içi şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz. Madde 10- (1) Yurt dışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde, Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, destek kapsamındaki şirketin başvurusuna istinaden söz konusu birimi yerinde inceler ve Yurt Dışı Ofis Yerinde İnceleme Formu (EK-2) nu doldurarak Bakanlığa sunar. (2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin EK-2 yi onaylaması; söz konusu birimin 2012/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, ilgili birime ait kira tutarının rayice uygun olduğunu gösterir. (3) Başvuru sahiplerinin, EK-2 de verdikleri bilgilerin doğru ve ispatlanabilir olması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri gerekli gördükleri durumlarda verilen bilgilerin doğruluğunu gösterecek belgeleri talep edebilir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin EK-2 de olumsuz görüş bildirmeleri durumunda Bakanlık, ilgili birimin destek kapsamından çıkartılması ve söz konusu ofise ilişkin sonuçlandırılmayı bekleyen ödemelerin değerlendirilmeye alınmaması yönünde karar alabilir. (4) Bakanlık, yurt dışı ofisleri yerinde denetim için ayrıca gözlemci görevlendirebilir. Madde 11- (1) Kira ödemeleri bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Diğer taraftan kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık olarak belirlenemediği durumlarda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması ve bu yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılması gerekir. 3

4 (2) TMŞ lerin yabancı veya yerli şirketler ile ortak olarak yurt dışı ofis açması halinde, verilecek destek miktarı, TMŞ payına düşen oran dikkate alınarak hesaplanacaktır. Madde 12- (1) Destek kapsamındaki bir yurt dışı ofisinin adresini değiştirmesi durumunda; eski ofisin kapatılması tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni ofise taşınıldığının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirilmesi ve yeni ofisin kira kontratının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması gerekmektedir. Bildirimin ve yeni ofis kira kontratının onayının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda eski ofis kapatılmış sayılır. (2) Adres değişikliği durumunda; a) Eski adreste bulunan ofis, 12 (on iki) aydan az bir süre için destek kapsamında ise yeni adresteki ofis, eski adresteki ofisin devamı olarak değerlendirilir. b) Eski adreste bulunan ofis 12 (on iki) aydan daha fazla bir süre için destek kapsamındaki ise yeni adresteki ofis, yeni bir ofis olarak değerlendirilir. Madde 13- (1) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden şirketlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ne sunulur ve Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylar. desteklenir. Yurt DıĢı Ofis Personel Giderlerinin Desteklenmesi Madde 14- (1) Yurt dışı ofislerde istihdam edilen; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları, (2) TMŞ ler yurt dışı ofis desteği kapsamında istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için, Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. (3) Destek taleplerinde istihdam edilen personele ait yurt içi ve/veya yurt dışı sosyal güvenlik bildirimleri ve/veya prim ödemelerine ilişkin belgeler esas alınır. Destek kapsamındaki personelin destek süresince bir haftadan fazla olmayan iş ziyaretleri ve 30 günü aşmayan yıllık izin dışında ofisin bulunduğu ülkede aktif olarak çalışması gerekir. Bu amaçla, destek kapsamı personelin ofisin bulunduğu ülkeye giriş-çıkışları, pasaportun aslı üzerinden tespit edilir. (4) Destek kapsamındaki personelin değiştirilmesi durumunda daha önce ibraz edilen tüm belge ve bilgilerin yeni personel için de ibraz edilerek, Bakanlık onayının alınması gerekir. 4

5 Yurt DıĢı Ofis DanıĢmanlık Giderlerinin Desteklenmesi Madde 15- (1) Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ ler yurt dışı ofisleri için satın alacakları hizmetlerden; şirket kuruluşu ile hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ve bilgisayar yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamaların desteklenmesi için Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. BEġĠNCĠ BÖLÜM REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞĠ Madde 16- (1) TMŞ ve İşbirliği Kuruluşlarının reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında, yıllık en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ ler ile İşbirliği Kuruluşları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi için Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Formu (EK-3) ve Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. Madde 17- (1) Yurt içinden temin edilen reklâm, tanıtım ve pazarlama malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmeleri gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir. (2) Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetlerini kapsar. (3) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. ALTINCI BÖLÜM PAZAR ARAġTIRMASI DESTEĞĠ Madde 18- (1) TMŞ ler pazar araştırması faaliyetlerinin desteklenmesi için Pazar Araştırması Desteği Başvuru Formu (EK-4) ve Tablo-1 de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar. (2) Her takvim yılı içerisinde bir TMŞ nin gerçekleştirdiği en fazla 5 (beş) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. (3) Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının; 5

6 a) Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 ABD Doları tutarında destek alır, 100 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 ABD Doları destek alır.) b) Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.) destek kapsamındadır. (4) Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye den çıkış ve Türkiye ye dönüş tarihleri esas alınır. (5) 10 (on) günü aşan bir pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye ye dönüş gideri desteklenir. (6) Pazar araştırmasının her bir günü için birbirinden farklı en az bir kurum, kuruluş, şirket veya aynı kurum, kuruluş, şirketin değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk (seyahat başlangıç günü) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz. (7) Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan ulaşım araçlarına ilişkin giderler desteklenmez. (8) Pazar araştırması gezisinin yapıldığı ülkeyle coğrafi yakınlık koşulunun sağlandığı durumlar dışında görüşme yapılmayan bir ülkeye gidilmesi durumunda konaklama ve ulaşım bedelleri desteklenmez. (9) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet pazar araştırması gezisi desteklenir. (10) Bir pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir. (11) Aşağıda sayılan faaliyetler bu Madde kapsamında desteklenmez: a) Teknik Müşavirlik sektörüne yönelik pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler, b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar. (12) Pazar araştırması gezisi kapsamında yapılan pazar araştırmasına ilaveten fuar ziyaretleri ve/veya seminer/konferans katılımı da gerçekleştirilebilir. Sadece fuar ziyaretinin ve/veya seminer/konferans katılımının gerçekleştirildiği geziler desteklenmez. 6

7 (13) Pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği ve/veya bu Genelge kapsamında Fuar veya Seminer/Konferans katılım desteğinden yararlanma başvurusunda bulunduğu tespit edilen TMŞ ler Pazar Araştırması Desteği nden yararlandırılmazlar. (14) TMŞ ler Pazar Araştırması Desteği kapsamındaki başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (onsekiz ) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. YEDĠNCĠ BÖLÜM FUAR DESTEĞĠ Milli Katılım Organizatörünün Yetkilendirilmesi Madde 19- (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek; desteklenir. a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla ABD Doları, b) Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları (2) İşbirliği Kuruluşlarının Milli Katılım Organizasyonu kapsamında, fuar organizatörü olarak görevlendirilebilmelerini teminen, sektörel nitelikli uluslararası fuarın açılış tarihinden en az 3 (üç) ay önce, Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-5) ile Tablo-1 de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir. (3) Bakanlık tarafından söz konusu talepler üzerinde yapılan inceleme neticesinde, desteklenmesi uygun görülen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar için ilgili İşbirliği Kuruluşu fuar organizatörü olarak yetkilendirilir. Milli Katılım Giderlerinin Desteklenmesi Madde 20- (1) Milli katılım organizasyonları kapsamında, destekler için başvurular, katılımcılar tarafından Tablo 1 de belirtilen belgelerle ile birlikte Fuar organizatörüne yapılır. Fuar organizatörü, her katılımcı adına düzenleyeceği destek talebi dosyasını eksiksiz olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 7

8 Madde 21- (1) Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır. Yeterli katılımın sağlanamaması durumunda söz konusu fuara iştirak eden katılımcılar her halükarda destekten faydalandırılır. Ancak yeterli katılımın sağlanamadığı fuarlarda, fuar organizatörünün tanıtım ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamaları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz. (2) Yurt dışı uluslararası fuarlara iştirak eden katılımcıların ürün nakliyesi masrafları destek kapsamı dışındadır. (3) Fuar organizatörünün Bakanlık tarafından yetkilendirildiği tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. (4) Fuar organizatörleri tarafından katılımcı adına düzenlenecek makbuzda, fuar adı ve tahsis edilen alanın m 2 si belirtilmelidir. Madde 22- (1) Fuar organizatörünün, toplam alanı 9 m 2 yi geçmemek üzere fuar konusu sektörün tanıtımı ve katılımcılara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet v.b) vermeye yönelik oluşturduğu info-standın destekten yararlanabilmesi için, fuar gözlemcisinin raporunda bahse konu hizmetlerin verildiğinin tespit edildiğini açıkça belirtmiş olması gerekir. Bireysel Katılım Giderlerinin Desteklenmesi Madde 23- (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m 2 üzerinden ödeyecekleri yol, konaklama ve katılım bedeli %50 oranında, fuar başına en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara bireysel olarak katılmaları halinde, faaliyetten en az 1 (bir) ay önce Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapmaları gerekmektedir. (3) TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşları, Fuar Bireysel Katılım Desteği kapsamındaki başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (onsekiz ) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. Milli veya Bireysel Fuar Katılımlarına ĠliĢkin Genel Hükümler Madde 24- (1) Milli ve/veya bireysel fuar katılımcıları aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdürler: a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır. b) Fuar sona ermeden standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez. c) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez. 8

9 d) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcı ön-onay almış olsa dahi destek ödemelerinden faydalandırılmaz. (2) Uluslararası fuar faaliyetlerine katılım çerçevesinde kurum/kuruluşlar faaliyete Türkiye de yerleşik unvanları ile iştirak etmek durumundadır. Faaliyetin yapılacağı ülkedeki yerel hukuk düzenine göre faaliyet gösteren ve ana şirket ile organik bağı bulunan firmaların fuar katılımları destek kapsamına alınmaz. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM SEMĠNER, KONFERANS DESTEĞĠ Seminer/Konferans Organizatörünün Yetkilendirilmesi Madde 25- (1) Milli Katılım Organizasyonları kapsamında, Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek; desteklenir. a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Doları, b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla ABD Doları (2) Seminer veya Konferans Organizatörü Desteği talebinde bulunan İşbirliği Kuruluşlarının, Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans faaliyetinin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-5) ile Tablo-1 de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurması gerekir. (3) Bakanlık söz konusu talep üzerinde yapılan inceleme neticesinde, desteklenmesi uygun görülen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans için İşbirliği Kuruluşlarını Seminer/Konferans Organizatörü olarak yetkilendirir. (4) İşbirliği Kuruluşu, söz konusu faaliyetleri her takvim yılı ocak ayı sonuna kadar, 6 (altı) aydan kısa ve 18 (on sekiz) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yetki başvurusu yapabilir. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. (5) Onaylanan faaliyet programı çerçevesinde destek kapsamına alınan her bir faaliyet kalemine ilişkin destek ödemesi başvuruları, İşbirliği Kuruluşu tarafından faaliyetin bitiminde Bakanlığa yapılır. 9

10 Madde 26- (1) Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer/konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır. (2) Yurt dışı seminer/konferansa yeterli katılımın sağlanamaması durumunda söz konusu seminer veya konferansa iştirak eden katılımcılar her halükarda destekten faydalandırılır. Ancak yeterli katılımın sağlanamadığı seminer konferanslarda Seminer/Konferans Organizatörünün tanıtım ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamaları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz. (3) Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından yurt içinde düzenlenen seminer/konferanslar için katılımcılardan ücret talep edilmez. (4) İşbirliği Kuruluşu, her katılımcı adına düzenleyeceği destek talebi dosyasını Tablo-1 de belirtilen belgeler ile birlikte eksiksiz olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bireysel Katılım Giderlerinin Desteklenmesi Madde 27- (1) TMŞ, Müteahhitlik Şirketi ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılmaları halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla ABD Doları desteklenir. (2) TMŞ ler, Müteahhitlik Şirketi ve İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer/Konferans faaliyetine bireysel olarak katılmaları halinde, faaliyet tarihinden en az 3 (üç) ay önce Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapmaları gerekmektedir. (3) TMŞ ler, Müteahhitlik Şirketi ve İşbirliği Kuruluşları, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği kapsamındaki başvurularını 6 (altı) aydan kısa ve 18 (on sekiz) aydan daha uzun olmamak kaydıyla bir program çerçevesinde toplu halde yapabilirler. Her halükarda münferit başvuru hakkı saklıdır. DOKUZUNCU BÖLÜM FUAR ĠLE SEMĠNER, KONFERANS DESTEKLERĠNE ĠLĠġKĠN ORTAK HÜKÜMLER Madde 28 (1) Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede standart olarak verilecek hizmetin açıkça yer alması gerekmektedir. (2) Fuar, Seminer/Konferans Organizatörleri tarafından katılımcı adına düzenlenecek makbuzda, faaliyet adı ve detayları belirtilmelidir. (3) İşbirliği Kuruluşlarının Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü olarak Bakanlık tarafından yetkilendirildikleri tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 10

11 (4) Katılımcılar, yurt dışındaki Fuar, Seminer/Konferans iştirakleri kapsamında organizatörlere yönelik ödemelerini, katılımcılara ait banka hesabından İşbirliği Kuruluşlarının banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler. (5) Katılımcı tarafından İşbirliği Kuruluşlarına yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından Fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde İşbirliği Kuruluşlarının hesabına aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir. Ancak, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesi durumunda, banka tarafından talep edilmesi muhtemel komisyon tutarının, katılımcı açısından bağımsız bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi ve organizatörlere ödenmesi gereken katılım bedeline yansıtılmaması gerekir. Madde 29- (1) Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara gerçekleştirilecek milli katılımlara ilişkin Bakanlığa sunulacak tanıtım projesinin tanıtım faaliyetlerine ilişkin gerekçeleri, zamanlama, kullanılacak yöntemler, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsaması gerekir. (2) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. basınyayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. (3) Yurt dışı Fuar, Seminer/Konferans konusu ile ilgili olması halinde bile, organizatörlerin eşantiyon, ikram ve hediye niteliğindeki harcamaları destek kapsamı dışındadır. (4) Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim ve boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları, faaliyetin bitimini müteakip Bakanlığa sunulur. Madde 30- (1) İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışında Milli Katılım sağlanan Fuarlara ve düzenlenen Seminer/Konferans organizasyonlarına, Bakanlık Merkez Teşkilatı personeli veya ilgili ülkede görevli Ticaret Müşaviri/Ataşesi gözlemci sıfatıyla iştirak etmek üzere görevlendirilir. (2) Fuar, Seminer/Konferans Organizatörünün; faaliyet süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, katılımcılara taahhütlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde destek talebi kabul edilmez. ONUNCU BÖLÜM MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HEYETĠ DESTEĞĠ MADDE 31- (1) Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına ABD Dolarına kadar desteklenir. (2) İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir: a) Ulaşım: Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirle rarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri 11

12 İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri b) Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket veya İşbirliği Kuruluşu günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 800 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.), c) Tanıtım ve organizasyon giderleri: 1. Tercümanlık giderleri, 2. Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, 3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri, 4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri, 5. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri. (2) Bir takvim yılında bir İşbirliği Kuruluşunun yaptığı en fazla 5 (beş) müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyet programı desteklenir. (3) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir. (4) İşbirliği Kuruluşu faaliyetinin Bakanlık temsilcisi tarafından yerinde izlendiği durumlarda İşbirliği Kuruluşlarınca yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin faaliyet kapsamında kullanıldığının tespit edilmesi şartı ile bedelsiz ihracatı zorunlu değildir. (5) ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında ABD Doları nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz. (6) Heyet programı ile ilgili olması halinde bile, İşbirliği Kuruluşlarının eşantiyon, ikram ve hediye niteliğindeki harcamaları destek kapsamı dışındadır. BaĢvuru ve Değerlendirme MADDE 32- (1) Destekten yararlanmak isteyen İşbirliği Kuruluşlarının, heyet programı için Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-7) ile Tablo-1 de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekir. Ön başvuru dosyasında katılımcı şirket bilgi formu ile katılımcı şirket talep yazılarının bulunmaması halinde heyet talebi değerlendirmeye alınır, ancak söz konusu belgelerin program başlangıç tarihinden en az 15 (on beş) gün önce tamamlanması gerekmektedir. (2) Program başlangıç tarihi, yolculuk tarihleri hariç heyet faaliyetlerinin başladığı tarihtir. 12

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2011/1-5) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR MADDE 1- Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına ilişkin

Detaylı

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Dayanak BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin. 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Tanımlar Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Dayanak ve Tanımlar BAKANLIK MAKAMININ 22/06/2015 TARİHLİ VE 4238 SAYILI ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Dayanak YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE

Detaylı

(TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

(TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Dayanak YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6 1 ) BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE

Detaylı

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar

: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih : 26/05/2015 Karar No : 2015/8 Konu : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı