ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*"

Transkript

1 ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn kapsadýðý hal ve þartlar Kanunun 8. ve 82. maddelerinde düzenlenmektedir. Sigortalý çalýþtýrýlan bir iþin veya iþyerinin baþka bir iþ verene devir olunmasý halinde, yeni iþveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu iþlerde çalýþan sigortalýlarýn sigorta hak ve yükümleri devam eder(506 s. K. m. 8). Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredilirse, eski iþverenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammý ve faiz borçlarýndan, ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykýrý sözleþmeler muteber deðildir(506 s. K.m.82). Bu hükümlerden anlaþýlacaðý üzere, bir iþyerinin devir veya intikalinden bahsedilebilmesi için, faaliyet halinde iken bütün tesisat ve iþçileri ile birlikte diðer bir iþveren tarafýndan devir alýnmasý lâzýmdýr. Bir iþyerinin devri demek onun bütün hukuki neticeleriyle birlikte, yani aktifi ve pasifi, iþçisi ve tesisatý ile birlikte faaliyet halinde bir baþkasýna geçmesi demektir. Bu þartlarla yapýlan bir devir anlaþmasý, çalýþanlarýn hizmet akitlerinin kesiksiz olarak devamý, yani yeni iþverenin bu akitleri tanýmasýný kapsayacaðýndan el deðiþtirme sayýlacaktýr. Aksi halde, ilk iþveren kendi iþçilerinin akdini feshederek faaliyetini tatil etmiþse ortada 506 sayýlý Kanunun tarifine uygun bir iþyeri kalmamýþ olacaktýr. Böyle bir iþyerini sadece binasý, tesisatý, makina ve sair demirbaþlarý ile baþkasýna satmak veya kiralamak hukuken mülkiyetin veya kullanma hakkýnýn devredilmesi demektir ki, bu durum el deðiþtirmenin varlýðýna yeterli sayýlmaz, çalýþanlarýn akdi baðlýlýklarýnýn da fiilen veya sözleþme ile devredilmiþ olmasý gerekir. Yargýtay'ýn oturmuþ ve yerleþmiþ kararlarýnda(hd 21, E: 1996/003867, K: 1996/004020, T: ), "devir"den bahsedilmek için; iþyerinin iþler bir halde sigortalýlarý ile birlikte yeni iþverene geçmiþ bulunmasý gerekir. Ýþyerinin devrinde, gerçekte iþyeri deðil, onun iþvereni deðiþmektedir ve yeni iþveren eskisinin ardasý (halefi) olmaktadýr.ýþyerinin kapatýlmasýndan sonra, yeni iþveren tarafýndan yepyeni bir iþyeri olarak açýlmýþ bulunmasý iþyerindeki iþin iþverenin kendi sorumluluðu altýnda baþkasýna yaptýrýlmasý, iþyerinin kira sözleþmesine son verilip boþaltýldýktan sonra (*) SSK Baþkanlýk Sigorta Müfettiþi 51

2 baþkasýna kiralanmasý, sadece iþyerindeki malzemelerin satýlmasý eski müteahhidin sözleþmesi feshedilip geriye kalan iþin eksiltmeyle bir baþka müteahhide ihale edilmesi gibi durumlarda devirden söz edilememektedir. II- BÝLDÝRÝM Ýþyerinde sigortalý çalýþtýran, böyle bir iþyerini devir alan veya bu nitelikte iþyeri kendisine intikal eden iþveren, Kanunun 8. maddesi gereðince vermekle yükümlü olduðu "Ýþyeri Bildirgesini", iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan ilgili Üniteye "alýndý belgesi" karþýlýðýnda doðrudan verir veya iadeli taahhütlü olarak gönderir. Ayný iþverenin, birden fazla iþyeri kurmasý veya devir almasý yahut kendisine intikal etmesi halinde iþyeri için ayrý bildirge düzenlenir(ssýy m.5). Ýþveren; iþyerinin devri durumunda en geç devir tarihinde iþyerini tescili bulunduðu üniteye yazýlý olarak bildirir(ssýy m.12/a). Bu hükümlere göre, iþyerini devir alan iþverenin, örneði Kurumca hazýrlanmýþ bulunan kod numaralý iþyeri bildirgesini iki nüsha düzenleyerek iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan Kurum ünitesine vermesi veya taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir. Bu bildirgenin, devir halinde devir tarihinden önce, Kurum ünitesine verilmesi icabetmektedir. Ýki nüsha olarak Kuruma verilen bildirgenin bir nüshasý "alýndý belgesi" yerine geçmek üzere iþverene iade edilir. Devir bildirgesiyle birlikte, iþyeri sicil numarasý deðiþtirilmeden, dosya üzerinde devralýnan iþverene ait bilgiler kaydedilmekte, devir tarihinden itibaren, devralan iþveren üzerinden iþlemler sürdürülmektedir. Ýþveren iþyeri bildirgesi ile birlikte; T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus cüzdaný örneði, Ýkametgah belgeleri ile imza sirkülerini, Kayýtlý olduklarý meslek kuruluþlarýndan alacaklarý belgeleri, Tüzel kiþilerde hükmi þahsiyetin tescil edildiði Ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerini, Ýþyeri açmak için aldýklarý ruhsat örneðini, Baðlý bulunduklarý vergi dairesinin adýný ve vergi hesap numarasýný gösterir bir belgeyi, Adý ortaklýklarda tüm ortaklarýn onaylý T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus kayýt örneklerini ve ikametgah belgelerini, Ýþveren vekillerinin noterden onaylý vekaletnamelerini ve imza sirkülerini, Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik, 52

3 Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununa göre yetki almýþ bulunan serbest muhasebecilerin veya serbest muhasebeci mali müþavirlerinin Ek: 9 da belirtilen ilgili meslek kuruluþu tarafýndan onaylanmýþ belgesini, Diðer kurumlar uyarýnca tutmak zorunda olduklarý defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi, Ýlgili Üniteye vermek zorundadýr. III- BAZI ÝÞ VEYA ÝÞYERLERÝNDE EL DEÐÝÞTÝRME a- Ýnþaat Ýþyerlerinde 1- Özel bir bina inþaatýný tümü ile yapmak üzere (yani anahtar teslimi þartýyla) sahibinden alan müteahhit akdin feshedilmesi, inþaatýn mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle inþaatý yarým býrakýr veya býraktýrýlýrsa, kalan iþlerin mülk sahibi tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilerle tamamlanmasý veya baþka müteahhitlere verilmesi halinde, bir iþverenden diðerine hukuki neticeleriyle devir bahis konusu olmayacaðýndan el deðiþtirme yapýlmayacak, iþe devam eden veya iþi ikmal eden adýna ayrýca dosya açýlmasý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesi gerekmektedir. Uygulamada genellikle yarým kalmýþ inþaatlarý kendi adýna dosya açtýrarak ikmal eden mülk sahibi veya müteahhitlerin ya da müteahhitlerden (iþverenlerden) biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alan kiþilerin (iþveren konumunda olmamalarýna karþýn) yapý kullanma izin belgesi almak amacýyla SSK'ya baþvurarak "borcu yoktur" yazýsý istedikleri, ilk dosyanýn iþvereninin veya müteahhidin Kuruma borçlu olmalarý sebebiyle iliþiksizlik belgesinin verilmediði görülmektedir. Biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alanlara, baðýmsýz bölümü satýn aldýklarýný kanýtlamalarý ve istekleri halinde borcu yoktur yazýsý verilebilmesi için ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammý ile birlikte hem prim borcunun, hem de yapýlan araþtýrma (deðerlendirme) sonucunda hesaplanan fark tutarýn, satýn alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmýnýn borcu yoktur yazýsý isteyen kiþilerce iþveren nam ve hesabýna ödenmiþ olmasý gerekmektedir. Söz konusu tutarlarýn satýn alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmý ise, prim borcu için ayrý, fark tutar için ayrý olmak üzere, bunlara iliþkin tutarlarýn yapýnýn tüm alanýna bölünmesiyle çýkan rakamýn baðýmsýz bölümün alaný ile çarpýlmasý sonucu bulunmaktadýr. Buna göre verilecek borcu yoktur yazýlarýnda, bu yazýnýn tüm binayý kapsamadýðý ve binanýn hangi bölümü ve ne kadarlýk kýsmý için verildiði belirtilmektedir(t , S Ek Genelge). Baðýmsýz bölümle ilgili borcu yoktur yazýlarý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesine luzum bulunmamaktadýr. Burada baðýmsýz bölümü satýn alanýn yükümlülüðü iþveren nam ve hesabýna kendi payýna düþen fark tutarýn ödenmesidir. 53

4 2- Ýhale Konusu Ýþlerde Ýhale konusu olup, müteahhit tarafýndan ikmal edilmeyerek yarým kalmýþ iþlerin ihale makamý tarafýndan müteahhit nam ve hesabýna veya doðrudan doðruya ikmal edilmesi veya ihale yoluyla baþka bir müteahhide yaptýrýlmasý halinde el deðiþtirme iþlemi yapýlmamakta, ayrý iþyeri dosyasý açýlmamaktadýr. Ayrýca yine ihale konusu iþlerde müteahhidin ihale makamýndan izin almadan veya ihale makamýnýn müsaadesine dayalý olarak iþi bir baþkasýna devretmesi durumunda da el deðiþtirme iþlemi yapýlmamakta, iþi kýsmen yapmak üzere devralanlar "aracý" kabul edilmektedir. Ancak ihale konusu iþin eksik kalan kýsmýnýn daha sonra düzenlenen sözleþmeye istinaden iþi devir alan tarafýndan yapýlmasý ve üstlenilen kýsýmlar için ayrý ayrý teminat alýnmasý halinde, iþin devrine idarece muvafakat edildiðine iliþkin yazýlý sözleþmenin ibraz edilmesi ve bu sözleþmede, iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi devir alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda herhangi bir hükme yer verilmemesi þartýyla; iþi devir alan adýna ayrýca yeni "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek iþyeri dosyasý açýlacak eksik kalan kýsýmlar ile ilgili iþlemlerin açýlacak bu dosyadan yürütülmesi gerekmektedir(t , S Ek Genelge). Buna göre, ihale konusu iþi devreden firma için devir tarihine kadar, devralan firma için devir tarihinden iþin kesin kabul tarihine kadar aldýðý KDV hariç toplam istihkak tutarýna bu iþ için belirlenen asgari iþçilik oraný uygulanmak suretiyle Kuruma bildirilmiþ olmasý gereken asgari iþçilik miktarýnýn saptanarak Kuruma bildirilmiþ olan prime esas kazanç miktarý, saptanandan fazla ise, ihbar, þikayet ve þüphe de olmadýkça, dosya iþlemden kaldýrýlmaktadýr. Devir tarihinden önceki ve sonraki süre için ayrý ayrý iþyeri dosyasý açýlan iþyerlerinin ön deðerlendirme ve araþtýrma iþlemi ile gerektiðinde iþin yürütümü için gerekli olan asgari iþçilik miktarýnýn tespiti hususunda düzenlenen müfettiþ raporlarý üzerine yapýlacak iþlemlerin, iþin devredildiði tarihten önceki ve sonraki sürelerde bildirilen iþçilik miktarlarý her bir iþveren yönünden ayrý ayrý nazara alýnarak sonuçlandýrýlmaktadýr. Ýhale konusu iþe ait devir sözleþmesinde iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi devir alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda hükme yer verilmiþ olmasý halinde, ihale konusu iþin devredildiði tarihten sonraki süre için iþi devir alan yeni iþveren adýna evvelce ayrý bir iþyeri dosyasý açýlmamýþ (tek iþyeri dosyasý üzerinden iþlem görmüþ) ise, iþi devir alan tarafýndan daha önceki iþveren adýna açýlmýþ olan iþyeri dosyasýndan yapýlmýþ olan bildirimler ile ilgili olarak iþi devir alan adýna yeni iþyeri dosyasý açýlmamasýný ve geriye yönelik aktarma iþlemi yapýlmamakta, yapýlmasý gereken öndeðerlendirme ve araþtýrma iþlemlerinin (her iþverene ödenen istihkak tutarýna yaptýklarý iþe iliþkin asgari iþçilik oranýnýn % 25 eksiði uygulanarak ve her bir iþverenin kendi dönemine ait bildirimler ayrý ayrý nazara alýnarak) baþlangýçta açýlmýþ olan iþyeri dosyasýndan yapýlmaktadýr(t S Ek Genelge). 54

5 b- Diðer Geçici ve Mevsimlik Ýþler Fabrika, silo, depo, antrepo, liman, istasyon gibi devamlý iþverenlerine ait olup, bunlarýn iþverenleri tarafýndan iþçi çalýþtýrýlmaksýzýn ihale, pazarlýk veya sair usullerle müteahhitlere verilen taþýma, yükleme, boþaltma, istifleme, balyalama gibi iþler yýllýk veya mevsimlik olarak yapýlan sözleþmelerle veriliyorsa, her yeni sözleþme konusu baðýmsýz bir iþ sayýlacaðýndan, müteahhitlerin birbirine iþ veya iþyeri devretmesi bahis konusu deðildir. Bu sebeple el deðiþtirme hali doðmayacak ve her iþin iþvereni 506 sayýlý Kanun bakýmýndan ayrýca yükümlü tutulacaktýr. Bu kabil iþlerin her yýl veya her mevsim ayný müteahhide verilmesi halinde de her ihale konusu iþ müstakil olduðundan, her iþin ayrýca "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek tescili gerekmektedir. c- Apartman, Ýþ Haný ve Pasaj Gibi Ýþyerleri Kapýcýlýk, kalorifercilik, odacýlýk gibi hizmetlerin görülmesi sebebiyle 506 sayýlý Kanunun uygulandýðý apartman, iþ haný ve pasaj gibi iþyerlerinin tüm olarak baþka kiþilere devir veya intikal etmesi halinde diðer devamlý iþyerlerinde olduðu gibi el deðiþtirme iþlemi uygulanacaktýr. Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bir apartmanýn baðýmsýz bölümlerinden bir veya birkaçý sahip deðiþtirirse, iþyerinin tümü ile el deðiþtirmesi bahis konusu olmadýðý için, sadece kat malikleri listesinde isim deðiþikliði yapýlmakla yetinilecektir. d- Þirketlere Ait Ýþyerlerinde Ticari þirketler tüzel kiþiliðe sahiptir. Bir þirkete ait iþyeri baþka bir tüzel veya gerçek kiþiye devredilirse el deðiþtirme bahis konusudur. Ýþveren þirket, Ticaret Kanunundaki hükümlere uygun olarak baþka bir þirket çeþidine dönüþürse, örneðin limited þirket iken anonim olursa, bu takdirde iþverenin tüzel kiþiliði de deðiþmiþ olacaðýndan, ona ait iþyerlerinin de el deðiþikliðine tabi tutulmasý icabeder. Adi þirketlerde ise ortaklarýn her biri ayrý ayrý iþveren sayýldýðýndan, ortak sayýsýnýn fazlalaþmasý el deðiþtirme niteliðinde olduðundan, yeni ortaðýn iþyeri bildirgesi vermesi gerekir. Öte yandan, ortak adedinin azalmasý veya çoðalmasý, iþveren adedini deðiþtiren bir husus olduðundan, istenecek yükümlülükler ayrý ayrý nazara alýnmak üzere, iþyeri dosyalarýndaki iþveren listesinde gerekli deðiþiklikler yapýlacaktýr. Þirketlerin birbirleriyle birleþerek tüzel kiþiliði haiz baþka bir þirket kurmalarýna veya bir kaçýnýn diðer bir þirkete katýlmalarýna "Birleþme" denilmektedir. 55

6 Buna göre, bir þirket bir veya birkaç þirkete aktif ve pasifiyle katýlarak, katýldýklarý þirketin bünyesinde eriyebilir. (Ýnfisah) Baþka bir ifadeyle bir þirketin tüzel kiþiliði devam ederken, diðer þirketin bu þirketin bünyesinde erimesi nedeniyle (kendisine katýldýðý için) tüzel kiþiliði ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr s. Türk Ticaret Kanununa göre birleþme; bir þirketin diðer bir þirkete bütün aktif ve pasifiyle birlikte katýlmasý ve bu katýlým neticesinde, kendi tüzel kiþiliðini kaybetmesi þeklinde olmaktadýr. Ayný Kanunun "Tasfiyesiz Ýnfisah" baþlýlýðýný taþýyan 451 ve 452. maddelerinde birleþmenin, Bir anonim þirketin diðer bir anonim þirkete bütün aktif ve pasifiyle katýlmasý, Devrolmasý þeklinde olacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Diðer taraftan, anýlan Kanunda sözü edilen þirketlerin devri veya birleþmesi (bir þirketin diðer þirket bünyesinde erimiþ), 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtilen iþyerinin baþkasýna devredilmesi anlamýna gelmemektedir. Buna baðlý olarak da, 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtildiði þekilde iþyerinin baþkasýna devredilmesi söz konusu olmadýðýndan, devir bildirgesi istenilmesine gerek bulunmamaktadýr. e- Ýcra Tarafýndan Satýlan Ýþyerlerinde El Deðiþtirme Ýþyerinin icra dairesi tarafýndan haczedilerek ilgili kanun uyarýnca baþka bir kiþiye satýlmasý halinde, bu iþyerinin bütün hukuki neticeleriyle ve anlaþma ile devri bahis konusu olmadýðýndan, el deðiþtirme yapýlmasý mümkün deðildir. Bu itibarla icradan satýn alarak sigortalý çalýþtýran iþveren adýna ayrý bir iþyeri dosyasý açýlacaktýr. f- Noterlik Ýþyerlerinde El Deðiþtirme 1512 s. Noterlik Kanununun "Noterliðe atama" ile ilgili hükümleri uyarýnca noterler, Adalet Bakanlýðý'nca atanmaktadýrlar. Adalet Bakanlýðý'nca, noterlik görevinden ayrýlan þahsýn yerine yeni bir noterin atanmasý halinde, 506 s. K.'nun 82. maddesi açýsýndan bir devir keyfiyeti, yani iþyerinin bütün hukuki sonuçlarý ile birlikte baþka bir þahsa devir veya intikali söz konusu olmayacaktýr. Bu itibarla, iþyerinde çalýþanlar ile yeni noter arasýnda sigortalýlýk vasfýnýn tayininde aranan bir hizmet baðýtý bulunmadýðý ve yeni noter faaliyetine Adalet Bakanlýðýnýn bir þart tasarrufu, yani atama iþlemi ile baþladýðý cihetle, el deðiþtirme 56

7 iþlemi yapýlmasýna ve eski iþverenin prim borçlarýndan yeni iþverenin de müteselsilen sorumlu tutulmasýna imkan bulunmamaktadýr. IV- ÝÞYERÝ DEVÝRLERÝNDE YÜRÜTÜLEN ÝNCELEMELERDE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR Ýþyerinde 506 sayýlý Kanunun 82. maddesine uygun olarak yapýlan bir devir iþlemi (iþverenin varsa bu konudaki itirazýný, bu iþyerini kiraladýðýný, satýn aldýðýný, kapattýðýný vb. iddia eden kimseleri) unvan deðiþikliði, hisse devri olduðu durumlar varsa bu konularla ilgili olarak aþaðýdaki bilgilere ulaþýlmasý gerekmektedir. Borcun doðduðu dönemlerde, ticaret sicilinden kimlerin üst düzey yöneticisi olduðu Yöneticilerin isimleri, adresleri ve mal varlýklarý ile ilgili, mal araþtýrmasý sonucunda, borcun doðduðu dönem ve sonrasýnda mallarýn elinden çýkarýlmýþ olduðu anlaþýlýrsa, bu satýþlarla ve satýþýn kime yapýldýðý Ayný adreslerde deðiþik tarihlerde deðiþik iþyeri numaralarý altýnda faaliyet gösteren iþyerlerinin olup olmadýðý ve bu iþyerinin tescil iþlemleri Borçlunun amacýný bilen veya bilmesi gereken kimselerle (kimler olduðu ve iþverenlerle yakýnlýk dereceleri tespit edilerek) yapýlan iþlemler Özellikle borcu alacaklarýndan fazla (pasifi aktifinden fazla) olduðu dönem-lerde yaptýðý tasarruflar Mutad ödeme vasýtalarýndan baþka þekilde yapýlan ödemeler Henüz borçlunun ödeme müddeti gelmemiþ bir baþka borcu için yaptýðý ödemeler Borçlu olmadýðý halde haksýz olarak kendisine teblið edilen ödeme emrine itiraz etmemesi, poliçede protesto çekmemesi gibi hukuki muameleler Hacizden kaçmak için mallarýný elden çýkarmýþsa (örneðin, gayrimenkullerini ve menkullerini baþkalarýna satmýþsa) bu satýþlarýn iptalini teminen dava açabilmek için, bu satýþlarýn kime yapýldýðý ve borçlu ile olan iliþkisinin malý alanýn mali durum Borcun doðduðu dönemlerde kimlerin üst düzey yöneticisi konumunda olduðunun ve bu kimselerin þahsi mal varlýklarýnýn bulunup bulunmadý Borçlu iþyerlerinin bilançolarýnýn dikkatle incelenerek, aktif ve pasifi arasýndaki dengeye bakýlmasý ve aktifte yer alan deðerlerin ne olduðuna, kime ait olduðuna dikkat edilmesi, aktifte yer alan deðerlerin hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara satýldýðýnýn veya ihracat yapýp yapmadýklarý Borçlu iþyerlerinin mali yapýsýna, üretim durumuna, borçlarýna, varlýklarýna bakýlarak Kurumumuz alacaðýnýn tahsil edilememe durumu varsa bu konu Bilançolarýnýn incelenmesinden, yurt dýþý alacak kaydýnýn olup olmadýðýnýn temlik bulunup bulunmadýðýnýn, vergi dairesine borçlarýnýn yada KDV alacaðý, ihracat istisnasý v.b. alacaklarýnýn bulunup bulunmadýðý 57

8 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin Yönetmelik gereði ruhsat sahibinin devir iþlemlerinde, faaliyet konusunun ve ruhsatta öngörülen þartlarýn deðiþmemesi kaydýyla, yeniden kontrol yapýlmayarak yeni iþletici adýna ruhsat düzenlenip düzenlenmediði(m.10) V- DEVREDEN VE DEVRALANIN SORUMLULUÐU Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredildiðinde, eski iþverenin kuruma olan: Sigorta primi Prim gecikme zammý Prim faiz borçlarýndan Ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur. Yeni iþverenin sorumluluðunu ortadan kaldýran sözleþmeler SSK'ca muteber kabul edilmemektedir. Ayrýca, devir tarihinden evvelki bir döneme ait olduðu halde, tahakkuk tarihi devir tarihinden sonraki bir tarihi ihtiva eden yukarýda sayýlan alacaklarýn, öncelikle eski iþverene teblið edilmesi ve eski iþverenden tahsilinde güçlükle karþýlaþýlmasý halinde, yeni iþverenden talep edilmektedir. Yeni iþverenin sorumluluðu kanunda çok açýk olarak prim borçlarýyla ilgili hükme baðlandýðýndan, eski iþverene ait kayýtlarýn yeni iþverenden istenilmesine ve ibraz edilmemesi sebebiyle yeni iþveren adýna idari para cezasý uygulanmasýna imkân bulunmamaktadýr. Ýdari para cezalarýyla ilgili eski iþvernin borcundan yeni iþverenin sorumluluðu oluþmamaktadýr. VII- DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ Yukarýda açýklamaya çalýþtýðýmýz iþyerinin devriyle ilgili gerek 506 s. K. gerekse SSÝY'nde bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmektedir. Bildirim "Ýþyeri Bildirgesi" ile yazýlý beyandan oluþmaktadýr. Buradan genel amaç, devreden iþverenin SSK prim alacaklarýnýn, devralan iþveren ile müteselsil borçluluðunu saðlayarak, teminat altýna alýnmak istenmektedir. SSK ilgili ünitesi devralan iþverenin tek taraflý bildirimi sonucu, iþlem tesis ederek, dosya iþlemlerini devir tarihinden itibaren devralan üzerinden gerçekleþtirmektedir. Halbuki ortada sosyal sigorta mevzuatýna uygun bir devrin olup olunmadýðýna yönelik bir mekanizma bulunmamaktadýr. Deveren iþverenin bu nitelikteki bir iþleme itiraz etmesi halinde, dosya devralan iþverene geçmesi nedeniyle iþlemlerini nasýl gerçekleþtirecektir? Devir tarihi ile SSK'nýn yürüttüðü inceleme döneme sonucuna kadar çalýþtýracaðý sigortalýyý nereden bildirecektir? 58

9 Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Tasarýsý m. 11'de yine devir bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmekte, bildirim süresi devir tarihinden, devri takip eden 10 güne çýkarýlmaktadýr. Devreden iþverenin bildirimiyle ilgili bir düzenlemeye gidilmediði görülmektedir. Ýleride çýkabilecek hukuksal sorunlar ile aksaklýklarýn önüne geçilmesi bakýmýndan, devreden iþvereninde ayný süreyle bildirim yapmasý yönünde bir düzenlemeye gidilmesi yerinde olacaktýr. 59

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

3.1. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

3.1. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 3.1. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 11 İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Özcan Pektaþ www.tukcev.org.tr Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý Ýlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:13/A Yýldýz / Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 441 95 00 Faks: (0312) 441 99 08 posta@tukcev.org.tr Özcan Pektaþ

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ

İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ Yasin KULAKSIZ * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 Mahkemece, davacýnýn geçmiþte sabýkasýnýn olmasýnýn doðruluk ve baðlýlýða uymayan davranýþ olarak kabul edilemeyeceði, davacýnýn ayný iþyerinde çalýþmasý sýrasýnda müsnet suçtan yargýlandýðý, bu güne kadar

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Adres Değişikliği

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT**

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** 1. GÝRÝÞ ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** Ýþ mevzuatýnda iþ sözleþmesinin kurulmasý kadar iþ sözleþmesinin son bulmasýnýn hukuki sorumluluklarý ve sonuçlarý da

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 07.10.2013 Sayı: 2013/018 Konu: TAHSİLÂT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) YAYINLANMIŞTIR 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 5 Temmuz - Aðustos - Eylül 2012 Dergimizin yeni sayýsýnýn son hazýrlýklarýný tamamladýðýmýz Haziran ayý ikinci yarýsýnda en önemli gündem konusu, Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný.

Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. 13 1968 yýlýnda Siirt'te doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Ýstanbul'da tamamladý. 1986 yýlýnda Ýst. Özel Darüþþafaka Lisesi'nden

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

16-361 Ek I- UGENEL AÇIKLAMALAR:

16-361 Ek I- UGENEL AÇIKLAMALAR: UGENELGE 16-361 Ek I- UGENEL AÇIKLAMALAR: Bilindiği üzere, 16-118 Ek sayılı Genelge uyarınca, 01.05.2004 tarihinden önce bitirilen ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı Ünitelerimizce

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SON KULLANICI ÖN ÖDEMELÝ TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (2) ÖNSÖZ Bakanlýðýmýzýn iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda iþçi-iþveren kuruluþlarý ile ilgili diðer kuruluþlarý yönlendirmek, bilinçlendirmek, sebep-sonuç iliþkilerini tartýþarak çözüm yollarý bulmak,

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı