ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*"

Transkript

1 ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn kapsadýðý hal ve þartlar Kanunun 8. ve 82. maddelerinde düzenlenmektedir. Sigortalý çalýþtýrýlan bir iþin veya iþyerinin baþka bir iþ verene devir olunmasý halinde, yeni iþveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu iþlerde çalýþan sigortalýlarýn sigorta hak ve yükümleri devam eder(506 s. K. m. 8). Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredilirse, eski iþverenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammý ve faiz borçlarýndan, ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykýrý sözleþmeler muteber deðildir(506 s. K.m.82). Bu hükümlerden anlaþýlacaðý üzere, bir iþyerinin devir veya intikalinden bahsedilebilmesi için, faaliyet halinde iken bütün tesisat ve iþçileri ile birlikte diðer bir iþveren tarafýndan devir alýnmasý lâzýmdýr. Bir iþyerinin devri demek onun bütün hukuki neticeleriyle birlikte, yani aktifi ve pasifi, iþçisi ve tesisatý ile birlikte faaliyet halinde bir baþkasýna geçmesi demektir. Bu þartlarla yapýlan bir devir anlaþmasý, çalýþanlarýn hizmet akitlerinin kesiksiz olarak devamý, yani yeni iþverenin bu akitleri tanýmasýný kapsayacaðýndan el deðiþtirme sayýlacaktýr. Aksi halde, ilk iþveren kendi iþçilerinin akdini feshederek faaliyetini tatil etmiþse ortada 506 sayýlý Kanunun tarifine uygun bir iþyeri kalmamýþ olacaktýr. Böyle bir iþyerini sadece binasý, tesisatý, makina ve sair demirbaþlarý ile baþkasýna satmak veya kiralamak hukuken mülkiyetin veya kullanma hakkýnýn devredilmesi demektir ki, bu durum el deðiþtirmenin varlýðýna yeterli sayýlmaz, çalýþanlarýn akdi baðlýlýklarýnýn da fiilen veya sözleþme ile devredilmiþ olmasý gerekir. Yargýtay'ýn oturmuþ ve yerleþmiþ kararlarýnda(hd 21, E: 1996/003867, K: 1996/004020, T: ), "devir"den bahsedilmek için; iþyerinin iþler bir halde sigortalýlarý ile birlikte yeni iþverene geçmiþ bulunmasý gerekir. Ýþyerinin devrinde, gerçekte iþyeri deðil, onun iþvereni deðiþmektedir ve yeni iþveren eskisinin ardasý (halefi) olmaktadýr.ýþyerinin kapatýlmasýndan sonra, yeni iþveren tarafýndan yepyeni bir iþyeri olarak açýlmýþ bulunmasý iþyerindeki iþin iþverenin kendi sorumluluðu altýnda baþkasýna yaptýrýlmasý, iþyerinin kira sözleþmesine son verilip boþaltýldýktan sonra (*) SSK Baþkanlýk Sigorta Müfettiþi 51

2 baþkasýna kiralanmasý, sadece iþyerindeki malzemelerin satýlmasý eski müteahhidin sözleþmesi feshedilip geriye kalan iþin eksiltmeyle bir baþka müteahhide ihale edilmesi gibi durumlarda devirden söz edilememektedir. II- BÝLDÝRÝM Ýþyerinde sigortalý çalýþtýran, böyle bir iþyerini devir alan veya bu nitelikte iþyeri kendisine intikal eden iþveren, Kanunun 8. maddesi gereðince vermekle yükümlü olduðu "Ýþyeri Bildirgesini", iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan ilgili Üniteye "alýndý belgesi" karþýlýðýnda doðrudan verir veya iadeli taahhütlü olarak gönderir. Ayný iþverenin, birden fazla iþyeri kurmasý veya devir almasý yahut kendisine intikal etmesi halinde iþyeri için ayrý bildirge düzenlenir(ssýy m.5). Ýþveren; iþyerinin devri durumunda en geç devir tarihinde iþyerini tescili bulunduðu üniteye yazýlý olarak bildirir(ssýy m.12/a). Bu hükümlere göre, iþyerini devir alan iþverenin, örneði Kurumca hazýrlanmýþ bulunan kod numaralý iþyeri bildirgesini iki nüsha düzenleyerek iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan Kurum ünitesine vermesi veya taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir. Bu bildirgenin, devir halinde devir tarihinden önce, Kurum ünitesine verilmesi icabetmektedir. Ýki nüsha olarak Kuruma verilen bildirgenin bir nüshasý "alýndý belgesi" yerine geçmek üzere iþverene iade edilir. Devir bildirgesiyle birlikte, iþyeri sicil numarasý deðiþtirilmeden, dosya üzerinde devralýnan iþverene ait bilgiler kaydedilmekte, devir tarihinden itibaren, devralan iþveren üzerinden iþlemler sürdürülmektedir. Ýþveren iþyeri bildirgesi ile birlikte; T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus cüzdaný örneði, Ýkametgah belgeleri ile imza sirkülerini, Kayýtlý olduklarý meslek kuruluþlarýndan alacaklarý belgeleri, Tüzel kiþilerde hükmi þahsiyetin tescil edildiði Ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerini, Ýþyeri açmak için aldýklarý ruhsat örneðini, Baðlý bulunduklarý vergi dairesinin adýný ve vergi hesap numarasýný gösterir bir belgeyi, Adý ortaklýklarda tüm ortaklarýn onaylý T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus kayýt örneklerini ve ikametgah belgelerini, Ýþveren vekillerinin noterden onaylý vekaletnamelerini ve imza sirkülerini, Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik, 52

3 Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununa göre yetki almýþ bulunan serbest muhasebecilerin veya serbest muhasebeci mali müþavirlerinin Ek: 9 da belirtilen ilgili meslek kuruluþu tarafýndan onaylanmýþ belgesini, Diðer kurumlar uyarýnca tutmak zorunda olduklarý defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi, Ýlgili Üniteye vermek zorundadýr. III- BAZI ÝÞ VEYA ÝÞYERLERÝNDE EL DEÐÝÞTÝRME a- Ýnþaat Ýþyerlerinde 1- Özel bir bina inþaatýný tümü ile yapmak üzere (yani anahtar teslimi þartýyla) sahibinden alan müteahhit akdin feshedilmesi, inþaatýn mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle inþaatý yarým býrakýr veya býraktýrýlýrsa, kalan iþlerin mülk sahibi tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilerle tamamlanmasý veya baþka müteahhitlere verilmesi halinde, bir iþverenden diðerine hukuki neticeleriyle devir bahis konusu olmayacaðýndan el deðiþtirme yapýlmayacak, iþe devam eden veya iþi ikmal eden adýna ayrýca dosya açýlmasý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesi gerekmektedir. Uygulamada genellikle yarým kalmýþ inþaatlarý kendi adýna dosya açtýrarak ikmal eden mülk sahibi veya müteahhitlerin ya da müteahhitlerden (iþverenlerden) biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alan kiþilerin (iþveren konumunda olmamalarýna karþýn) yapý kullanma izin belgesi almak amacýyla SSK'ya baþvurarak "borcu yoktur" yazýsý istedikleri, ilk dosyanýn iþvereninin veya müteahhidin Kuruma borçlu olmalarý sebebiyle iliþiksizlik belgesinin verilmediði görülmektedir. Biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alanlara, baðýmsýz bölümü satýn aldýklarýný kanýtlamalarý ve istekleri halinde borcu yoktur yazýsý verilebilmesi için ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammý ile birlikte hem prim borcunun, hem de yapýlan araþtýrma (deðerlendirme) sonucunda hesaplanan fark tutarýn, satýn alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmýnýn borcu yoktur yazýsý isteyen kiþilerce iþveren nam ve hesabýna ödenmiþ olmasý gerekmektedir. Söz konusu tutarlarýn satýn alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmý ise, prim borcu için ayrý, fark tutar için ayrý olmak üzere, bunlara iliþkin tutarlarýn yapýnýn tüm alanýna bölünmesiyle çýkan rakamýn baðýmsýz bölümün alaný ile çarpýlmasý sonucu bulunmaktadýr. Buna göre verilecek borcu yoktur yazýlarýnda, bu yazýnýn tüm binayý kapsamadýðý ve binanýn hangi bölümü ve ne kadarlýk kýsmý için verildiði belirtilmektedir(t , S Ek Genelge). Baðýmsýz bölümle ilgili borcu yoktur yazýlarý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesine luzum bulunmamaktadýr. Burada baðýmsýz bölümü satýn alanýn yükümlülüðü iþveren nam ve hesabýna kendi payýna düþen fark tutarýn ödenmesidir. 53

4 2- Ýhale Konusu Ýþlerde Ýhale konusu olup, müteahhit tarafýndan ikmal edilmeyerek yarým kalmýþ iþlerin ihale makamý tarafýndan müteahhit nam ve hesabýna veya doðrudan doðruya ikmal edilmesi veya ihale yoluyla baþka bir müteahhide yaptýrýlmasý halinde el deðiþtirme iþlemi yapýlmamakta, ayrý iþyeri dosyasý açýlmamaktadýr. Ayrýca yine ihale konusu iþlerde müteahhidin ihale makamýndan izin almadan veya ihale makamýnýn müsaadesine dayalý olarak iþi bir baþkasýna devretmesi durumunda da el deðiþtirme iþlemi yapýlmamakta, iþi kýsmen yapmak üzere devralanlar "aracý" kabul edilmektedir. Ancak ihale konusu iþin eksik kalan kýsmýnýn daha sonra düzenlenen sözleþmeye istinaden iþi devir alan tarafýndan yapýlmasý ve üstlenilen kýsýmlar için ayrý ayrý teminat alýnmasý halinde, iþin devrine idarece muvafakat edildiðine iliþkin yazýlý sözleþmenin ibraz edilmesi ve bu sözleþmede, iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi devir alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda herhangi bir hükme yer verilmemesi þartýyla; iþi devir alan adýna ayrýca yeni "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek iþyeri dosyasý açýlacak eksik kalan kýsýmlar ile ilgili iþlemlerin açýlacak bu dosyadan yürütülmesi gerekmektedir(t , S Ek Genelge). Buna göre, ihale konusu iþi devreden firma için devir tarihine kadar, devralan firma için devir tarihinden iþin kesin kabul tarihine kadar aldýðý KDV hariç toplam istihkak tutarýna bu iþ için belirlenen asgari iþçilik oraný uygulanmak suretiyle Kuruma bildirilmiþ olmasý gereken asgari iþçilik miktarýnýn saptanarak Kuruma bildirilmiþ olan prime esas kazanç miktarý, saptanandan fazla ise, ihbar, þikayet ve þüphe de olmadýkça, dosya iþlemden kaldýrýlmaktadýr. Devir tarihinden önceki ve sonraki süre için ayrý ayrý iþyeri dosyasý açýlan iþyerlerinin ön deðerlendirme ve araþtýrma iþlemi ile gerektiðinde iþin yürütümü için gerekli olan asgari iþçilik miktarýnýn tespiti hususunda düzenlenen müfettiþ raporlarý üzerine yapýlacak iþlemlerin, iþin devredildiði tarihten önceki ve sonraki sürelerde bildirilen iþçilik miktarlarý her bir iþveren yönünden ayrý ayrý nazara alýnarak sonuçlandýrýlmaktadýr. Ýhale konusu iþe ait devir sözleþmesinde iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi devir alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda hükme yer verilmiþ olmasý halinde, ihale konusu iþin devredildiði tarihten sonraki süre için iþi devir alan yeni iþveren adýna evvelce ayrý bir iþyeri dosyasý açýlmamýþ (tek iþyeri dosyasý üzerinden iþlem görmüþ) ise, iþi devir alan tarafýndan daha önceki iþveren adýna açýlmýþ olan iþyeri dosyasýndan yapýlmýþ olan bildirimler ile ilgili olarak iþi devir alan adýna yeni iþyeri dosyasý açýlmamasýný ve geriye yönelik aktarma iþlemi yapýlmamakta, yapýlmasý gereken öndeðerlendirme ve araþtýrma iþlemlerinin (her iþverene ödenen istihkak tutarýna yaptýklarý iþe iliþkin asgari iþçilik oranýnýn % 25 eksiði uygulanarak ve her bir iþverenin kendi dönemine ait bildirimler ayrý ayrý nazara alýnarak) baþlangýçta açýlmýþ olan iþyeri dosyasýndan yapýlmaktadýr(t S Ek Genelge). 54

5 b- Diðer Geçici ve Mevsimlik Ýþler Fabrika, silo, depo, antrepo, liman, istasyon gibi devamlý iþverenlerine ait olup, bunlarýn iþverenleri tarafýndan iþçi çalýþtýrýlmaksýzýn ihale, pazarlýk veya sair usullerle müteahhitlere verilen taþýma, yükleme, boþaltma, istifleme, balyalama gibi iþler yýllýk veya mevsimlik olarak yapýlan sözleþmelerle veriliyorsa, her yeni sözleþme konusu baðýmsýz bir iþ sayýlacaðýndan, müteahhitlerin birbirine iþ veya iþyeri devretmesi bahis konusu deðildir. Bu sebeple el deðiþtirme hali doðmayacak ve her iþin iþvereni 506 sayýlý Kanun bakýmýndan ayrýca yükümlü tutulacaktýr. Bu kabil iþlerin her yýl veya her mevsim ayný müteahhide verilmesi halinde de her ihale konusu iþ müstakil olduðundan, her iþin ayrýca "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek tescili gerekmektedir. c- Apartman, Ýþ Haný ve Pasaj Gibi Ýþyerleri Kapýcýlýk, kalorifercilik, odacýlýk gibi hizmetlerin görülmesi sebebiyle 506 sayýlý Kanunun uygulandýðý apartman, iþ haný ve pasaj gibi iþyerlerinin tüm olarak baþka kiþilere devir veya intikal etmesi halinde diðer devamlý iþyerlerinde olduðu gibi el deðiþtirme iþlemi uygulanacaktýr. Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bir apartmanýn baðýmsýz bölümlerinden bir veya birkaçý sahip deðiþtirirse, iþyerinin tümü ile el deðiþtirmesi bahis konusu olmadýðý için, sadece kat malikleri listesinde isim deðiþikliði yapýlmakla yetinilecektir. d- Þirketlere Ait Ýþyerlerinde Ticari þirketler tüzel kiþiliðe sahiptir. Bir þirkete ait iþyeri baþka bir tüzel veya gerçek kiþiye devredilirse el deðiþtirme bahis konusudur. Ýþveren þirket, Ticaret Kanunundaki hükümlere uygun olarak baþka bir þirket çeþidine dönüþürse, örneðin limited þirket iken anonim olursa, bu takdirde iþverenin tüzel kiþiliði de deðiþmiþ olacaðýndan, ona ait iþyerlerinin de el deðiþikliðine tabi tutulmasý icabeder. Adi þirketlerde ise ortaklarýn her biri ayrý ayrý iþveren sayýldýðýndan, ortak sayýsýnýn fazlalaþmasý el deðiþtirme niteliðinde olduðundan, yeni ortaðýn iþyeri bildirgesi vermesi gerekir. Öte yandan, ortak adedinin azalmasý veya çoðalmasý, iþveren adedini deðiþtiren bir husus olduðundan, istenecek yükümlülükler ayrý ayrý nazara alýnmak üzere, iþyeri dosyalarýndaki iþveren listesinde gerekli deðiþiklikler yapýlacaktýr. Þirketlerin birbirleriyle birleþerek tüzel kiþiliði haiz baþka bir þirket kurmalarýna veya bir kaçýnýn diðer bir þirkete katýlmalarýna "Birleþme" denilmektedir. 55

6 Buna göre, bir þirket bir veya birkaç þirkete aktif ve pasifiyle katýlarak, katýldýklarý þirketin bünyesinde eriyebilir. (Ýnfisah) Baþka bir ifadeyle bir þirketin tüzel kiþiliði devam ederken, diðer þirketin bu þirketin bünyesinde erimesi nedeniyle (kendisine katýldýðý için) tüzel kiþiliði ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr s. Türk Ticaret Kanununa göre birleþme; bir þirketin diðer bir þirkete bütün aktif ve pasifiyle birlikte katýlmasý ve bu katýlým neticesinde, kendi tüzel kiþiliðini kaybetmesi þeklinde olmaktadýr. Ayný Kanunun "Tasfiyesiz Ýnfisah" baþlýlýðýný taþýyan 451 ve 452. maddelerinde birleþmenin, Bir anonim þirketin diðer bir anonim þirkete bütün aktif ve pasifiyle katýlmasý, Devrolmasý þeklinde olacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Diðer taraftan, anýlan Kanunda sözü edilen þirketlerin devri veya birleþmesi (bir þirketin diðer þirket bünyesinde erimiþ), 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtilen iþyerinin baþkasýna devredilmesi anlamýna gelmemektedir. Buna baðlý olarak da, 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtildiði þekilde iþyerinin baþkasýna devredilmesi söz konusu olmadýðýndan, devir bildirgesi istenilmesine gerek bulunmamaktadýr. e- Ýcra Tarafýndan Satýlan Ýþyerlerinde El Deðiþtirme Ýþyerinin icra dairesi tarafýndan haczedilerek ilgili kanun uyarýnca baþka bir kiþiye satýlmasý halinde, bu iþyerinin bütün hukuki neticeleriyle ve anlaþma ile devri bahis konusu olmadýðýndan, el deðiþtirme yapýlmasý mümkün deðildir. Bu itibarla icradan satýn alarak sigortalý çalýþtýran iþveren adýna ayrý bir iþyeri dosyasý açýlacaktýr. f- Noterlik Ýþyerlerinde El Deðiþtirme 1512 s. Noterlik Kanununun "Noterliðe atama" ile ilgili hükümleri uyarýnca noterler, Adalet Bakanlýðý'nca atanmaktadýrlar. Adalet Bakanlýðý'nca, noterlik görevinden ayrýlan þahsýn yerine yeni bir noterin atanmasý halinde, 506 s. K.'nun 82. maddesi açýsýndan bir devir keyfiyeti, yani iþyerinin bütün hukuki sonuçlarý ile birlikte baþka bir þahsa devir veya intikali söz konusu olmayacaktýr. Bu itibarla, iþyerinde çalýþanlar ile yeni noter arasýnda sigortalýlýk vasfýnýn tayininde aranan bir hizmet baðýtý bulunmadýðý ve yeni noter faaliyetine Adalet Bakanlýðýnýn bir þart tasarrufu, yani atama iþlemi ile baþladýðý cihetle, el deðiþtirme 56

7 iþlemi yapýlmasýna ve eski iþverenin prim borçlarýndan yeni iþverenin de müteselsilen sorumlu tutulmasýna imkan bulunmamaktadýr. IV- ÝÞYERÝ DEVÝRLERÝNDE YÜRÜTÜLEN ÝNCELEMELERDE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR Ýþyerinde 506 sayýlý Kanunun 82. maddesine uygun olarak yapýlan bir devir iþlemi (iþverenin varsa bu konudaki itirazýný, bu iþyerini kiraladýðýný, satýn aldýðýný, kapattýðýný vb. iddia eden kimseleri) unvan deðiþikliði, hisse devri olduðu durumlar varsa bu konularla ilgili olarak aþaðýdaki bilgilere ulaþýlmasý gerekmektedir. Borcun doðduðu dönemlerde, ticaret sicilinden kimlerin üst düzey yöneticisi olduðu Yöneticilerin isimleri, adresleri ve mal varlýklarý ile ilgili, mal araþtýrmasý sonucunda, borcun doðduðu dönem ve sonrasýnda mallarýn elinden çýkarýlmýþ olduðu anlaþýlýrsa, bu satýþlarla ve satýþýn kime yapýldýðý Ayný adreslerde deðiþik tarihlerde deðiþik iþyeri numaralarý altýnda faaliyet gösteren iþyerlerinin olup olmadýðý ve bu iþyerinin tescil iþlemleri Borçlunun amacýný bilen veya bilmesi gereken kimselerle (kimler olduðu ve iþverenlerle yakýnlýk dereceleri tespit edilerek) yapýlan iþlemler Özellikle borcu alacaklarýndan fazla (pasifi aktifinden fazla) olduðu dönem-lerde yaptýðý tasarruflar Mutad ödeme vasýtalarýndan baþka þekilde yapýlan ödemeler Henüz borçlunun ödeme müddeti gelmemiþ bir baþka borcu için yaptýðý ödemeler Borçlu olmadýðý halde haksýz olarak kendisine teblið edilen ödeme emrine itiraz etmemesi, poliçede protesto çekmemesi gibi hukuki muameleler Hacizden kaçmak için mallarýný elden çýkarmýþsa (örneðin, gayrimenkullerini ve menkullerini baþkalarýna satmýþsa) bu satýþlarýn iptalini teminen dava açabilmek için, bu satýþlarýn kime yapýldýðý ve borçlu ile olan iliþkisinin malý alanýn mali durum Borcun doðduðu dönemlerde kimlerin üst düzey yöneticisi konumunda olduðunun ve bu kimselerin þahsi mal varlýklarýnýn bulunup bulunmadý Borçlu iþyerlerinin bilançolarýnýn dikkatle incelenerek, aktif ve pasifi arasýndaki dengeye bakýlmasý ve aktifte yer alan deðerlerin ne olduðuna, kime ait olduðuna dikkat edilmesi, aktifte yer alan deðerlerin hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara satýldýðýnýn veya ihracat yapýp yapmadýklarý Borçlu iþyerlerinin mali yapýsýna, üretim durumuna, borçlarýna, varlýklarýna bakýlarak Kurumumuz alacaðýnýn tahsil edilememe durumu varsa bu konu Bilançolarýnýn incelenmesinden, yurt dýþý alacak kaydýnýn olup olmadýðýnýn temlik bulunup bulunmadýðýnýn, vergi dairesine borçlarýnýn yada KDV alacaðý, ihracat istisnasý v.b. alacaklarýnýn bulunup bulunmadýðý 57

8 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin Yönetmelik gereði ruhsat sahibinin devir iþlemlerinde, faaliyet konusunun ve ruhsatta öngörülen þartlarýn deðiþmemesi kaydýyla, yeniden kontrol yapýlmayarak yeni iþletici adýna ruhsat düzenlenip düzenlenmediði(m.10) V- DEVREDEN VE DEVRALANIN SORUMLULUÐU Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredildiðinde, eski iþverenin kuruma olan: Sigorta primi Prim gecikme zammý Prim faiz borçlarýndan Ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur. Yeni iþverenin sorumluluðunu ortadan kaldýran sözleþmeler SSK'ca muteber kabul edilmemektedir. Ayrýca, devir tarihinden evvelki bir döneme ait olduðu halde, tahakkuk tarihi devir tarihinden sonraki bir tarihi ihtiva eden yukarýda sayýlan alacaklarýn, öncelikle eski iþverene teblið edilmesi ve eski iþverenden tahsilinde güçlükle karþýlaþýlmasý halinde, yeni iþverenden talep edilmektedir. Yeni iþverenin sorumluluðu kanunda çok açýk olarak prim borçlarýyla ilgili hükme baðlandýðýndan, eski iþverene ait kayýtlarýn yeni iþverenden istenilmesine ve ibraz edilmemesi sebebiyle yeni iþveren adýna idari para cezasý uygulanmasýna imkân bulunmamaktadýr. Ýdari para cezalarýyla ilgili eski iþvernin borcundan yeni iþverenin sorumluluðu oluþmamaktadýr. VII- DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ Yukarýda açýklamaya çalýþtýðýmýz iþyerinin devriyle ilgili gerek 506 s. K. gerekse SSÝY'nde bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmektedir. Bildirim "Ýþyeri Bildirgesi" ile yazýlý beyandan oluþmaktadýr. Buradan genel amaç, devreden iþverenin SSK prim alacaklarýnýn, devralan iþveren ile müteselsil borçluluðunu saðlayarak, teminat altýna alýnmak istenmektedir. SSK ilgili ünitesi devralan iþverenin tek taraflý bildirimi sonucu, iþlem tesis ederek, dosya iþlemlerini devir tarihinden itibaren devralan üzerinden gerçekleþtirmektedir. Halbuki ortada sosyal sigorta mevzuatýna uygun bir devrin olup olunmadýðýna yönelik bir mekanizma bulunmamaktadýr. Deveren iþverenin bu nitelikteki bir iþleme itiraz etmesi halinde, dosya devralan iþverene geçmesi nedeniyle iþlemlerini nasýl gerçekleþtirecektir? Devir tarihi ile SSK'nýn yürüttüðü inceleme döneme sonucuna kadar çalýþtýracaðý sigortalýyý nereden bildirecektir? 58

9 Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Tasarýsý m. 11'de yine devir bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmekte, bildirim süresi devir tarihinden, devri takip eden 10 güne çýkarýlmaktadýr. Devreden iþverenin bildirimiyle ilgili bir düzenlemeye gidilmediði görülmektedir. Ýleride çýkabilecek hukuksal sorunlar ile aksaklýklarýn önüne geçilmesi bakýmýndan, devreden iþvereninde ayný süreyle bildirim yapmasý yönünde bir düzenlemeye gidilmesi yerinde olacaktýr. 59

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

Ýþverenin. Ýþ Kazasý. Ýle Ýlgili. Yükümlülükleri MAKALE YASAL DAYANAK

Ýþverenin. Ýþ Kazasý. Ýle Ýlgili. Yükümlülükleri MAKALE YASAL DAYANAK MAKALE Ýþverenin Ýþ Kazasý Ýle Ýlgili Yükümlülükleri Celal TOZAN SSK Genel Müdürlüðü Tahsisler Dairesi Eski Baþkaný YASAL DAYANAK Ýþveren, 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 15 inci maddesinde "Ýþ

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı