ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*"

Transkript

1 ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn kapsadýðý hal ve þartlar Kanunun 8. ve 82. maddelerinde düzenlenmektedir. Sigortalý çalýþtýrýlan bir iþin veya iþyerinin baþka bir iþ verene devir olunmasý halinde, yeni iþveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu iþlerde çalýþan sigortalýlarýn sigorta hak ve yükümleri devam eder(506 s. K. m. 8). Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredilirse, eski iþverenin kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammý ve faiz borçlarýndan, ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykýrý sözleþmeler muteber deðildir(506 s. K.m.82). Bu hükümlerden anlaþýlacaðý üzere, bir iþyerinin devir veya intikalinden bahsedilebilmesi için, faaliyet halinde iken bütün tesisat ve iþçileri ile birlikte diðer bir iþveren tarafýndan devir alýnmasý lâzýmdýr. Bir iþyerinin devri demek onun bütün hukuki neticeleriyle birlikte, yani aktifi ve pasifi, iþçisi ve tesisatý ile birlikte faaliyet halinde bir baþkasýna geçmesi demektir. Bu þartlarla yapýlan bir devir anlaþmasý, çalýþanlarýn hizmet akitlerinin kesiksiz olarak devamý, yani yeni iþverenin bu akitleri tanýmasýný kapsayacaðýndan el deðiþtirme sayýlacaktýr. Aksi halde, ilk iþveren kendi iþçilerinin akdini feshederek faaliyetini tatil etmiþse ortada 506 sayýlý Kanunun tarifine uygun bir iþyeri kalmamýþ olacaktýr. Böyle bir iþyerini sadece binasý, tesisatý, makina ve sair demirbaþlarý ile baþkasýna satmak veya kiralamak hukuken mülkiyetin veya kullanma hakkýnýn devredilmesi demektir ki, bu durum el deðiþtirmenin varlýðýna yeterli sayýlmaz, çalýþanlarýn akdi baðlýlýklarýnýn da fiilen veya sözleþme ile devredilmiþ olmasý gerekir. Yargýtay'ýn oturmuþ ve yerleþmiþ kararlarýnda(hd 21, E: 1996/003867, K: 1996/004020, T: ), "devir"den bahsedilmek için; iþyerinin iþler bir halde sigortalýlarý ile birlikte yeni iþverene geçmiþ bulunmasý gerekir. Ýþyerinin devrinde, gerçekte iþyeri deðil, onun iþvereni deðiþmektedir ve yeni iþveren eskisinin ardasý (halefi) olmaktadýr.ýþyerinin kapatýlmasýndan sonra, yeni iþveren tarafýndan yepyeni bir iþyeri olarak açýlmýþ bulunmasý iþyerindeki iþin iþverenin kendi sorumluluðu altýnda baþkasýna yaptýrýlmasý, iþyerinin kira sözleþmesine son verilip boþaltýldýktan sonra (*) SSK Baþkanlýk Sigorta Müfettiþi 51

2 baþkasýna kiralanmasý, sadece iþyerindeki malzemelerin satýlmasý eski müteahhidin sözleþmesi feshedilip geriye kalan iþin eksiltmeyle bir baþka müteahhide ihale edilmesi gibi durumlarda devirden söz edilememektedir. II- BÝLDÝRÝM Ýþyerinde sigortalý çalýþtýran, böyle bir iþyerini devir alan veya bu nitelikte iþyeri kendisine intikal eden iþveren, Kanunun 8. maddesi gereðince vermekle yükümlü olduðu "Ýþyeri Bildirgesini", iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan ilgili Üniteye "alýndý belgesi" karþýlýðýnda doðrudan verir veya iadeli taahhütlü olarak gönderir. Ayný iþverenin, birden fazla iþyeri kurmasý veya devir almasý yahut kendisine intikal etmesi halinde iþyeri için ayrý bildirge düzenlenir(ssýy m.5). Ýþveren; iþyerinin devri durumunda en geç devir tarihinde iþyerini tescili bulunduðu üniteye yazýlý olarak bildirir(ssýy m.12/a). Bu hükümlere göre, iþyerini devir alan iþverenin, örneði Kurumca hazýrlanmýþ bulunan kod numaralý iþyeri bildirgesini iki nüsha düzenleyerek iþyerinin kurulu olduðu yeri çevresine alan Kurum ünitesine vermesi veya taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir. Bu bildirgenin, devir halinde devir tarihinden önce, Kurum ünitesine verilmesi icabetmektedir. Ýki nüsha olarak Kuruma verilen bildirgenin bir nüshasý "alýndý belgesi" yerine geçmek üzere iþverene iade edilir. Devir bildirgesiyle birlikte, iþyeri sicil numarasý deðiþtirilmeden, dosya üzerinde devralýnan iþverene ait bilgiler kaydedilmekte, devir tarihinden itibaren, devralan iþveren üzerinden iþlemler sürdürülmektedir. Ýþveren iþyeri bildirgesi ile birlikte; T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus cüzdaný örneði, Ýkametgah belgeleri ile imza sirkülerini, Kayýtlý olduklarý meslek kuruluþlarýndan alacaklarý belgeleri, Tüzel kiþilerde hükmi þahsiyetin tescil edildiði Ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerini, Ýþyeri açmak için aldýklarý ruhsat örneðini, Baðlý bulunduklarý vergi dairesinin adýný ve vergi hesap numarasýný gösterir bir belgeyi, Adý ortaklýklarda tüm ortaklarýn onaylý T.C kimlik numarasýný gösteren nüfus kayýt örneklerini ve ikametgah belgelerini, Ýþveren vekillerinin noterden onaylý vekaletnamelerini ve imza sirkülerini, Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik, 52

3 Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununa göre yetki almýþ bulunan serbest muhasebecilerin veya serbest muhasebeci mali müþavirlerinin Ek: 9 da belirtilen ilgili meslek kuruluþu tarafýndan onaylanmýþ belgesini, Diðer kurumlar uyarýnca tutmak zorunda olduklarý defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi, Ýlgili Üniteye vermek zorundadýr. III- BAZI ÝÞ VEYA ÝÞYERLERÝNDE EL DEÐÝÞTÝRME a- Ýnþaat Ýþyerlerinde 1- Özel bir bina inþaatýný tümü ile yapmak üzere (yani anahtar teslimi þartýyla) sahibinden alan müteahhit akdin feshedilmesi, inþaatýn mühürlenmesi vs. gibi sebeplerle inþaatý yarým býrakýr veya býraktýrýlýrsa, kalan iþlerin mülk sahibi tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilerle tamamlanmasý veya baþka müteahhitlere verilmesi halinde, bir iþverenden diðerine hukuki neticeleriyle devir bahis konusu olmayacaðýndan el deðiþtirme yapýlmayacak, iþe devam eden veya iþi ikmal eden adýna ayrýca dosya açýlmasý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesi gerekmektedir. Uygulamada genellikle yarým kalmýþ inþaatlarý kendi adýna dosya açtýrarak ikmal eden mülk sahibi veya müteahhitlerin ya da müteahhitlerden (iþverenlerden) biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alan kiþilerin (iþveren konumunda olmamalarýna karþýn) yapý kullanma izin belgesi almak amacýyla SSK'ya baþvurarak "borcu yoktur" yazýsý istedikleri, ilk dosyanýn iþvereninin veya müteahhidin Kuruma borçlu olmalarý sebebiyle iliþiksizlik belgesinin verilmediði görülmektedir. Biten bir binanýn baðýmsýz bölümlerini satýn alanlara, baðýmsýz bölümü satýn aldýklarýný kanýtlamalarý ve istekleri halinde borcu yoktur yazýsý verilebilmesi için ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammý ile birlikte hem prim borcunun, hem de yapýlan araþtýrma (deðerlendirme) sonucunda hesaplanan fark tutarýn, satýn alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmýnýn borcu yoktur yazýsý isteyen kiþilerce iþveren nam ve hesabýna ödenmiþ olmasý gerekmektedir. Söz konusu tutarlarýn satýn alýnan baðýmsýz bölümüne düþen kýsmý ise, prim borcu için ayrý, fark tutar için ayrý olmak üzere, bunlara iliþkin tutarlarýn yapýnýn tüm alanýna bölünmesiyle çýkan rakamýn baðýmsýz bölümün alaný ile çarpýlmasý sonucu bulunmaktadýr. Buna göre verilecek borcu yoktur yazýlarýnda, bu yazýnýn tüm binayý kapsamadýðý ve binanýn hangi bölümü ve ne kadarlýk kýsmý için verildiði belirtilmektedir(t , S Ek Genelge). Baðýmsýz bölümle ilgili borcu yoktur yazýlarý için "Ýþyeri Bildirgesi" verilmesine luzum bulunmamaktadýr. Burada baðýmsýz bölümü satýn alanýn yükümlülüðü iþveren nam ve hesabýna kendi payýna düþen fark tutarýn ödenmesidir. 53

4 2- Ýhale Konusu Ýþlerde Ýhale konusu olup, müteahhit tarafýndan ikmal edilmeyerek yarým kalmýþ iþlerin ihale makamý tarafýndan müteahhit nam ve hesabýna veya doðrudan doðruya ikmal edilmesi veya ihale yoluyla baþka bir müteahhide yaptýrýlmasý halinde el deðiþtirme iþlemi yapýlmamakta, ayrý iþyeri dosyasý açýlmamaktadýr. Ayrýca yine ihale konusu iþlerde müteahhidin ihale makamýndan izin almadan veya ihale makamýnýn müsaadesine dayalý olarak iþi bir baþkasýna devretmesi durumunda da el deðiþtirme iþlemi yapýlmamakta, iþi kýsmen yapmak üzere devralanlar "aracý" kabul edilmektedir. Ancak ihale konusu iþin eksik kalan kýsmýnýn daha sonra düzenlenen sözleþmeye istinaden iþi devir alan tarafýndan yapýlmasý ve üstlenilen kýsýmlar için ayrý ayrý teminat alýnmasý halinde, iþin devrine idarece muvafakat edildiðine iliþkin yazýlý sözleþmenin ibraz edilmesi ve bu sözleþmede, iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi devir alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda herhangi bir hükme yer verilmemesi þartýyla; iþi devir alan adýna ayrýca yeni "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek iþyeri dosyasý açýlacak eksik kalan kýsýmlar ile ilgili iþlemlerin açýlacak bu dosyadan yürütülmesi gerekmektedir(t , S Ek Genelge). Buna göre, ihale konusu iþi devreden firma için devir tarihine kadar, devralan firma için devir tarihinden iþin kesin kabul tarihine kadar aldýðý KDV hariç toplam istihkak tutarýna bu iþ için belirlenen asgari iþçilik oraný uygulanmak suretiyle Kuruma bildirilmiþ olmasý gereken asgari iþçilik miktarýnýn saptanarak Kuruma bildirilmiþ olan prime esas kazanç miktarý, saptanandan fazla ise, ihbar, þikayet ve þüphe de olmadýkça, dosya iþlemden kaldýrýlmaktadýr. Devir tarihinden önceki ve sonraki süre için ayrý ayrý iþyeri dosyasý açýlan iþyerlerinin ön deðerlendirme ve araþtýrma iþlemi ile gerektiðinde iþin yürütümü için gerekli olan asgari iþçilik miktarýnýn tespiti hususunda düzenlenen müfettiþ raporlarý üzerine yapýlacak iþlemlerin, iþin devredildiði tarihten önceki ve sonraki sürelerde bildirilen iþçilik miktarlarý her bir iþveren yönünden ayrý ayrý nazara alýnarak sonuçlandýrýlmaktadýr. Ýhale konusu iþe ait devir sözleþmesinde iþin önceki kýsýmlarýndan dolayý iþi devir alanýn sorumluluðunun bulunduðu hususunda hükme yer verilmiþ olmasý halinde, ihale konusu iþin devredildiði tarihten sonraki süre için iþi devir alan yeni iþveren adýna evvelce ayrý bir iþyeri dosyasý açýlmamýþ (tek iþyeri dosyasý üzerinden iþlem görmüþ) ise, iþi devir alan tarafýndan daha önceki iþveren adýna açýlmýþ olan iþyeri dosyasýndan yapýlmýþ olan bildirimler ile ilgili olarak iþi devir alan adýna yeni iþyeri dosyasý açýlmamasýný ve geriye yönelik aktarma iþlemi yapýlmamakta, yapýlmasý gereken öndeðerlendirme ve araþtýrma iþlemlerinin (her iþverene ödenen istihkak tutarýna yaptýklarý iþe iliþkin asgari iþçilik oranýnýn % 25 eksiði uygulanarak ve her bir iþverenin kendi dönemine ait bildirimler ayrý ayrý nazara alýnarak) baþlangýçta açýlmýþ olan iþyeri dosyasýndan yapýlmaktadýr(t S Ek Genelge). 54

5 b- Diðer Geçici ve Mevsimlik Ýþler Fabrika, silo, depo, antrepo, liman, istasyon gibi devamlý iþverenlerine ait olup, bunlarýn iþverenleri tarafýndan iþçi çalýþtýrýlmaksýzýn ihale, pazarlýk veya sair usullerle müteahhitlere verilen taþýma, yükleme, boþaltma, istifleme, balyalama gibi iþler yýllýk veya mevsimlik olarak yapýlan sözleþmelerle veriliyorsa, her yeni sözleþme konusu baðýmsýz bir iþ sayýlacaðýndan, müteahhitlerin birbirine iþ veya iþyeri devretmesi bahis konusu deðildir. Bu sebeple el deðiþtirme hali doðmayacak ve her iþin iþvereni 506 sayýlý Kanun bakýmýndan ayrýca yükümlü tutulacaktýr. Bu kabil iþlerin her yýl veya her mevsim ayný müteahhide verilmesi halinde de her ihale konusu iþ müstakil olduðundan, her iþin ayrýca "Ýþyeri Bildirgesi" verilerek tescili gerekmektedir. c- Apartman, Ýþ Haný ve Pasaj Gibi Ýþyerleri Kapýcýlýk, kalorifercilik, odacýlýk gibi hizmetlerin görülmesi sebebiyle 506 sayýlý Kanunun uygulandýðý apartman, iþ haný ve pasaj gibi iþyerlerinin tüm olarak baþka kiþilere devir veya intikal etmesi halinde diðer devamlý iþyerlerinde olduðu gibi el deðiþtirme iþlemi uygulanacaktýr. Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bir apartmanýn baðýmsýz bölümlerinden bir veya birkaçý sahip deðiþtirirse, iþyerinin tümü ile el deðiþtirmesi bahis konusu olmadýðý için, sadece kat malikleri listesinde isim deðiþikliði yapýlmakla yetinilecektir. d- Þirketlere Ait Ýþyerlerinde Ticari þirketler tüzel kiþiliðe sahiptir. Bir þirkete ait iþyeri baþka bir tüzel veya gerçek kiþiye devredilirse el deðiþtirme bahis konusudur. Ýþveren þirket, Ticaret Kanunundaki hükümlere uygun olarak baþka bir þirket çeþidine dönüþürse, örneðin limited þirket iken anonim olursa, bu takdirde iþverenin tüzel kiþiliði de deðiþmiþ olacaðýndan, ona ait iþyerlerinin de el deðiþikliðine tabi tutulmasý icabeder. Adi þirketlerde ise ortaklarýn her biri ayrý ayrý iþveren sayýldýðýndan, ortak sayýsýnýn fazlalaþmasý el deðiþtirme niteliðinde olduðundan, yeni ortaðýn iþyeri bildirgesi vermesi gerekir. Öte yandan, ortak adedinin azalmasý veya çoðalmasý, iþveren adedini deðiþtiren bir husus olduðundan, istenecek yükümlülükler ayrý ayrý nazara alýnmak üzere, iþyeri dosyalarýndaki iþveren listesinde gerekli deðiþiklikler yapýlacaktýr. Þirketlerin birbirleriyle birleþerek tüzel kiþiliði haiz baþka bir þirket kurmalarýna veya bir kaçýnýn diðer bir þirkete katýlmalarýna "Birleþme" denilmektedir. 55

6 Buna göre, bir þirket bir veya birkaç þirkete aktif ve pasifiyle katýlarak, katýldýklarý þirketin bünyesinde eriyebilir. (Ýnfisah) Baþka bir ifadeyle bir þirketin tüzel kiþiliði devam ederken, diðer þirketin bu þirketin bünyesinde erimesi nedeniyle (kendisine katýldýðý için) tüzel kiþiliði ortadan kalkmýþ bulunmaktadýr s. Türk Ticaret Kanununa göre birleþme; bir þirketin diðer bir þirkete bütün aktif ve pasifiyle birlikte katýlmasý ve bu katýlým neticesinde, kendi tüzel kiþiliðini kaybetmesi þeklinde olmaktadýr. Ayný Kanunun "Tasfiyesiz Ýnfisah" baþlýlýðýný taþýyan 451 ve 452. maddelerinde birleþmenin, Bir anonim þirketin diðer bir anonim þirkete bütün aktif ve pasifiyle katýlmasý, Devrolmasý þeklinde olacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Diðer taraftan, anýlan Kanunda sözü edilen þirketlerin devri veya birleþmesi (bir þirketin diðer þirket bünyesinde erimiþ), 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtilen iþyerinin baþkasýna devredilmesi anlamýna gelmemektedir. Buna baðlý olarak da, 506 s. K.'nun 82. maddesinde belirtildiði þekilde iþyerinin baþkasýna devredilmesi söz konusu olmadýðýndan, devir bildirgesi istenilmesine gerek bulunmamaktadýr. e- Ýcra Tarafýndan Satýlan Ýþyerlerinde El Deðiþtirme Ýþyerinin icra dairesi tarafýndan haczedilerek ilgili kanun uyarýnca baþka bir kiþiye satýlmasý halinde, bu iþyerinin bütün hukuki neticeleriyle ve anlaþma ile devri bahis konusu olmadýðýndan, el deðiþtirme yapýlmasý mümkün deðildir. Bu itibarla icradan satýn alarak sigortalý çalýþtýran iþveren adýna ayrý bir iþyeri dosyasý açýlacaktýr. f- Noterlik Ýþyerlerinde El Deðiþtirme 1512 s. Noterlik Kanununun "Noterliðe atama" ile ilgili hükümleri uyarýnca noterler, Adalet Bakanlýðý'nca atanmaktadýrlar. Adalet Bakanlýðý'nca, noterlik görevinden ayrýlan þahsýn yerine yeni bir noterin atanmasý halinde, 506 s. K.'nun 82. maddesi açýsýndan bir devir keyfiyeti, yani iþyerinin bütün hukuki sonuçlarý ile birlikte baþka bir þahsa devir veya intikali söz konusu olmayacaktýr. Bu itibarla, iþyerinde çalýþanlar ile yeni noter arasýnda sigortalýlýk vasfýnýn tayininde aranan bir hizmet baðýtý bulunmadýðý ve yeni noter faaliyetine Adalet Bakanlýðýnýn bir þart tasarrufu, yani atama iþlemi ile baþladýðý cihetle, el deðiþtirme 56

7 iþlemi yapýlmasýna ve eski iþverenin prim borçlarýndan yeni iþverenin de müteselsilen sorumlu tutulmasýna imkan bulunmamaktadýr. IV- ÝÞYERÝ DEVÝRLERÝNDE YÜRÜTÜLEN ÝNCELEMELERDE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR Ýþyerinde 506 sayýlý Kanunun 82. maddesine uygun olarak yapýlan bir devir iþlemi (iþverenin varsa bu konudaki itirazýný, bu iþyerini kiraladýðýný, satýn aldýðýný, kapattýðýný vb. iddia eden kimseleri) unvan deðiþikliði, hisse devri olduðu durumlar varsa bu konularla ilgili olarak aþaðýdaki bilgilere ulaþýlmasý gerekmektedir. Borcun doðduðu dönemlerde, ticaret sicilinden kimlerin üst düzey yöneticisi olduðu Yöneticilerin isimleri, adresleri ve mal varlýklarý ile ilgili, mal araþtýrmasý sonucunda, borcun doðduðu dönem ve sonrasýnda mallarýn elinden çýkarýlmýþ olduðu anlaþýlýrsa, bu satýþlarla ve satýþýn kime yapýldýðý Ayný adreslerde deðiþik tarihlerde deðiþik iþyeri numaralarý altýnda faaliyet gösteren iþyerlerinin olup olmadýðý ve bu iþyerinin tescil iþlemleri Borçlunun amacýný bilen veya bilmesi gereken kimselerle (kimler olduðu ve iþverenlerle yakýnlýk dereceleri tespit edilerek) yapýlan iþlemler Özellikle borcu alacaklarýndan fazla (pasifi aktifinden fazla) olduðu dönem-lerde yaptýðý tasarruflar Mutad ödeme vasýtalarýndan baþka þekilde yapýlan ödemeler Henüz borçlunun ödeme müddeti gelmemiþ bir baþka borcu için yaptýðý ödemeler Borçlu olmadýðý halde haksýz olarak kendisine teblið edilen ödeme emrine itiraz etmemesi, poliçede protesto çekmemesi gibi hukuki muameleler Hacizden kaçmak için mallarýný elden çýkarmýþsa (örneðin, gayrimenkullerini ve menkullerini baþkalarýna satmýþsa) bu satýþlarýn iptalini teminen dava açabilmek için, bu satýþlarýn kime yapýldýðý ve borçlu ile olan iliþkisinin malý alanýn mali durum Borcun doðduðu dönemlerde kimlerin üst düzey yöneticisi konumunda olduðunun ve bu kimselerin þahsi mal varlýklarýnýn bulunup bulunmadý Borçlu iþyerlerinin bilançolarýnýn dikkatle incelenerek, aktif ve pasifi arasýndaki dengeye bakýlmasý ve aktifte yer alan deðerlerin ne olduðuna, kime ait olduðuna dikkat edilmesi, aktifte yer alan deðerlerin hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara ait olduðunun, bu firmalarla baðlantýsýnýn, üretilen mallarýn hangi firmalara satýldýðýnýn veya ihracat yapýp yapmadýklarý Borçlu iþyerlerinin mali yapýsýna, üretim durumuna, borçlarýna, varlýklarýna bakýlarak Kurumumuz alacaðýnýn tahsil edilememe durumu varsa bu konu Bilançolarýnýn incelenmesinden, yurt dýþý alacak kaydýnýn olup olmadýðýnýn temlik bulunup bulunmadýðýnýn, vergi dairesine borçlarýnýn yada KDV alacaðý, ihracat istisnasý v.b. alacaklarýnýn bulunup bulunmadýðý 57

8 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarýna Ýliþkin Yönetmelik gereði ruhsat sahibinin devir iþlemlerinde, faaliyet konusunun ve ruhsatta öngörülen þartlarýn deðiþmemesi kaydýyla, yeniden kontrol yapýlmayarak yeni iþletici adýna ruhsat düzenlenip düzenlenmediði(m.10) V- DEVREDEN VE DEVRALANIN SORUMLULUÐU Sigortalýlarýn çalýþtýrýldýðý iþyeri devredildiðinde, eski iþverenin kuruma olan: Sigorta primi Prim gecikme zammý Prim faiz borçlarýndan Ayný zamanda yeni iþveren de müteselsilen sorumludur. Yeni iþverenin sorumluluðunu ortadan kaldýran sözleþmeler SSK'ca muteber kabul edilmemektedir. Ayrýca, devir tarihinden evvelki bir döneme ait olduðu halde, tahakkuk tarihi devir tarihinden sonraki bir tarihi ihtiva eden yukarýda sayýlan alacaklarýn, öncelikle eski iþverene teblið edilmesi ve eski iþverenden tahsilinde güçlükle karþýlaþýlmasý halinde, yeni iþverenden talep edilmektedir. Yeni iþverenin sorumluluðu kanunda çok açýk olarak prim borçlarýyla ilgili hükme baðlandýðýndan, eski iþverene ait kayýtlarýn yeni iþverenden istenilmesine ve ibraz edilmemesi sebebiyle yeni iþveren adýna idari para cezasý uygulanmasýna imkân bulunmamaktadýr. Ýdari para cezalarýyla ilgili eski iþvernin borcundan yeni iþverenin sorumluluðu oluþmamaktadýr. VII- DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ Yukarýda açýklamaya çalýþtýðýmýz iþyerinin devriyle ilgili gerek 506 s. K. gerekse SSÝY'nde bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmektedir. Bildirim "Ýþyeri Bildirgesi" ile yazýlý beyandan oluþmaktadýr. Buradan genel amaç, devreden iþverenin SSK prim alacaklarýnýn, devralan iþveren ile müteselsil borçluluðunu saðlayarak, teminat altýna alýnmak istenmektedir. SSK ilgili ünitesi devralan iþverenin tek taraflý bildirimi sonucu, iþlem tesis ederek, dosya iþlemlerini devir tarihinden itibaren devralan üzerinden gerçekleþtirmektedir. Halbuki ortada sosyal sigorta mevzuatýna uygun bir devrin olup olunmadýðýna yönelik bir mekanizma bulunmamaktadýr. Deveren iþverenin bu nitelikteki bir iþleme itiraz etmesi halinde, dosya devralan iþverene geçmesi nedeniyle iþlemlerini nasýl gerçekleþtirecektir? Devir tarihi ile SSK'nýn yürüttüðü inceleme döneme sonucuna kadar çalýþtýracaðý sigortalýyý nereden bildirecektir? 58

9 Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Tasarýsý m. 11'de yine devir bildirim yükümlülüðü devralan iþverene verilmekte, bildirim süresi devir tarihinden, devri takip eden 10 güne çýkarýlmaktadýr. Devreden iþverenin bildirimiyle ilgili bir düzenlemeye gidilmediði görülmektedir. Ýleride çýkabilecek hukuksal sorunlar ile aksaklýklarýn önüne geçilmesi bakýmýndan, devreden iþvereninde ayný süreyle bildirim yapmasý yönünde bir düzenlemeye gidilmesi yerinde olacaktýr. 59

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSÝL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILA Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný

Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný 2011-33 Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný Sirküler 2011/33 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

Özcan Pektaþ www.tukcev.org.tr Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý Ýlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:13/A Yýldýz / Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 441 95 00 Faks: (0312) 441 99 08 posta@tukcev.org.tr Özcan Pektaþ

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý 2009-43 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý Sirküler Numarasý : Elit - 2009/43 Sirküler 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011 Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011 Dr. Burçin BOZDOÐANOÐLU Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Denetçi Yýldýz YMM Denetim

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

3.1. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

3.1. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 3.1. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 11 İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Asgari Geçim Ýndirimi

Asgari Geçim Ýndirimi 2007-2 Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler No. : Elit/2007-2 Ýstanbul, 04 Aralýk 2007 Bilindiði üzere, asgari geçim indirimi, 04.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 5615

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ

İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ Yasin KULAKSIZ * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

Ýþkur\'a verilmesi gerekli belgeler Gönderen : aysel_kurtulus - 24/11/ :49

Ýþkur\'a verilmesi gerekli belgeler Gönderen : aysel_kurtulus - 24/11/ :49 Ýþkur\'a verilmesi gerekli belgeler Gönderen : aysel_kurtulus - 24/11/2008 00:49 Arkadaþlar. Ýþkur 'a verilmesi gerekli belgeler süresi içinde verilmezse çok aðýr cezalarý var. Bu konu çok önemli, dikkatinizi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SOMA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Adres Değişikliği

Detaylı

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 Resmi Gazete No 27946 Resmi Gazete Tarihi 27/05/2011 Kapsam Taþpýnar Muhasebe 1. Giriþ 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031/ 226032 25.03.2008 KONU : Tecil ve taksitlendirme usul ve esasları ile hacizli malların satış süreçleri GENELGE 2008 16 1 TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARI

Detaylı

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 Mahkemece, davacýnýn geçmiþte sabýkasýnýn olmasýnýn doðruluk ve baðlýlýða uymayan davranýþ olarak kabul edilemeyeceði, davacýnýn ayný iþyerinde çalýþmasý sýrasýnda müsnet suçtan yargýlandýðý, bu güne kadar

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT**

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** 1. GÝRÝÞ ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** Ýþ mevzuatýnda iþ sözleþmesinin kurulmasý kadar iþ sözleþmesinin son bulmasýnýn hukuki sorumluluklarý ve sonuçlarý da

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir

Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir 2008-91 Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir Ýstanbul, 05 Kasým 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/91 Sirküler Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı