ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ARALIK 2011 ESKİŞEHİR

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi... 1 Proje Önerisi Formu... 7 Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçe Ekonomik Sınıflandırma Kodlarına İlişkin Açıklamalar Bütçe Formlarının Doldurulması ile İlgili Açıklamalar Bütçe Formları Gelişme Raporu Formu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Yazım İlkeleri Sonuç Raporu Kapak Sayfası Örneği Bilimsel Araştırma Projesi Kapanış Raporu Sözleşme Örneği Öğretim Elemanları İçin Kullanılacak Dilekçe Örneği Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kullanılacak Dilekçe Örneği Proje Önerisi Değerlendirme Formu Gelişme Raporu Değerlendirme Formu Sonuç Raporu Değerlendirme Formu i

3 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenecek araştırma projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili esasları ve bunları yürütecek komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler. Dayanak; Bu yönerge, 10 Nisan 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 2- Bu Yönergede; a)komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu, b)rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, c)senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu, ç)üniversite: Anadolu Üniversitesi ni d)yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder. Komisyon MADDE 3- Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında fen, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç, en çok yedi öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Proje Çeşitleri MADDE 4- Komisyon Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarından, en az doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yöneticiliğini yaptığı, aşağıdaki proje önerilerini değerlendirir. 1) Lisansüstü Tez Projeleri: Lisansüstü tez projeleri, bir yüksek lisans tez çalışmasına bağlı olan Yüksek Lisans Tez Projesi veya bir doktora tez veya sanatta yeterlik çalışmasına bağlı olan Doktora Tez veya Sanatta Yeterlik Projesi şeklinde olabilir. Bu projelerin yöneticisi, tez danışmanıdır. Ancak, tez danışmanı başka bir üniversiteden ise ikinci danışman görevini üstlenecek Anadolu Üniversitesinden bir öğretim üyesi proje yöneticisi, tez danışmanı ise yardımcı yönetici olur. Bu tür projelerde proje yöneticisinin dışında sadece lisansüstü tez öğrencisi ile varsa ikinci danışman (yardımcı yönetici olarak) yer alır. Yüksek lisans tez projeleri, ilgili tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünü, doktora tez veya sanatta yeterlik projeleri ise ilgili tez önerisinin tez izleme komitesince kabulünü takip eden ilk altı ay içerisindeki başvuru 1

4 tarihlerinden birinde önerilebilir. Bu projelerin süreleri tez süresini geçemez. Lisansüstü tez projelerinin bütçeleri, Komisyon tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu nca belirlenen limitleri aşamaz. Lisansüstü tez projelerinin sonuç raporu, ilgili Enstitü tarafından tez onaylandıktan sonra en geç bir ay içinde Komisyona sunulmalıdır. Proje sonucunda ortaya çıkan lisansüstü tezlerin iç kapak sayfasında Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen...no lu proje kapsamında desteklenmiştir ibaresi yer alır. Lisansüstü tez projelerinde tez öğrencisinin araştırma becerisi yükümlülükleri çerçevesinde yer alan faaliyetler için hizmet alımı talebi desteklenmez. 2) Genel Amaçlı Projeler: Genel amaçlı projeler, doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunabilecek özgün çalışmalardır. Kalkınma Planı hedeflerine, Ülkemiz ve/veya Üniversitemiz bilim ve teknoloji politikalarına uygun projeler, sanayi kuruluşları, diğer üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, vb. ile ortak yürütülen projeler ile disiplinlerarası projeler bu kapsamda öncelikli olarak değerlendirilir. Bu tür projeler en çok üç yıl süreli olabilir. Genel amaçlı projeler bütçe büyüklüklerine göre A ve B tipi genel amaçlı projeler olarak iki grupta değerlendirilir. Komisyon tarafından önerilen Üniversite Yönetim Kurulu nca onaylanan proje bütçesi limitinin üzerinde olan proje önerileri A tipi genel amaçlı projeler, bütçesi bu limitin altında olan proje önerileri ise B tipi genel amaçlı projeler olarak adlandırılır. 3) Altyapı Projeleri: Altyapı projeleri, fakülte dekanlıkları, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya merkez müdürlükleri tarafından bilimsel araştırma ve eğitim altyapısını geliştirmek amacıyla önerilen projelerdir. Kalite arttırma çalışmalarına yönelik projeler de bu kapsamda desteklenebilir. Bu tür projeler en çok üç yıl süreli olabilir. Bu projelerin yöneticiliğini ilgili birimin yöneticisi yapar. Proje yöneticisi, üstlendiği altyapı projesi sonuçlanmadan asli idari görevinin sona ermesi durumunda, proje yöneticisi proje yöneticiliğini, yeni birim yöneticisine devretmek üzere görev değişimi tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde bir durum raporu ile Komisyona başvurur. Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi MADDE 5- Proje önerileri, Komisyon başka bir tarih belirlemedikçe, her ayın (Haziran ve Temmuz hariç) 15 inci günü sonuna kadar, proje yöneticisi tarafından elektronik ortamda, Komisyona sunulur. Proje yöneticisinin bağlı olduğu birim yöneticisi, proje önerisine ilişkin, kendi görüşünü ve ilgili altbirim (bölüm, anabilim veya anasanat dalı) yöneticisinin görüşlerini aynı ayın son gününe kadar Komisyon Başkanlığına gönderir. Birim ve altbirim yöneticileri bildirdikleri gerekçeli görüşlerinde aşağıdaki konuları dikkate alırlar: 1) Projenin ilgili birimde/altbirimde yürütülebilirliği, 2) Talep edilen teçhizat, malzeme ve hizmet alımlarının ilgili projenin yürütülmesi için gerekli olup olmadığı ve ne sıklıkla kullanılacağı, 3) Proje çerçevesinde talep edilen teçhizatın veya benzerlerinin ilgili birimde/altbirimde hali hazırda bulunup bulunmadığı, 2

5 4) Satın alınması istenen hizmetlerin ilgili birimde/altbirimde yapılıp yapılamayacağı, 5) Talep edilen teçhizatın ilgili birimde/altbirimde yapılabilecek diğer çalışmalarda kullanılıp kullanılamayacağı. MADDE 6- Komisyonca en az üçer üyeden oluşan alan komisyonları kurulur. Komisyona ulaştırılan lisansüstü ve genel amaçlı proje önerileri, alan komisyonuna gönderilir. Alan komisyonu her bir öneriyi, özgünlük, yapılabilirlik ve yaygın etki kriterlerine bağlı olarak değerlendirir veya bu değerlendirmeyi yapması için proje konusunda uzman hakemler belirler. Alan komisyonları lisansüstü tez projelerinin değerlendirilmesinde yüksek lisans tez proje önerileri için tez konusunun ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabulünü, doktora tez proje önerilerinde ise ilgili tez önerisinin tez izleme komitesince kabulünü uzman hakem görüşü olarak dikkate alır. Genel amaçlı proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla A tipi genel amaçlı proje önerileri en az ikisi kurum dışı olmak üzere en az üç hakeme, B tipi genel amaçlı proje önerileri ise en az bir hakeme gönderilir. Hakemler proje önerisinin özgünlüğü, yapılabilirliği (ekip, ekipman ve yöntem) ve yaygın etkisi ile ilgili görüşlerini en geç bir ay içinde Komisyona sunar. İlgili alan komisyonu, kendi değerlendirmesine ve hakem raporlarına dayanarak, projeyle ilgili görüşünü bir raporla Komisyona bildirir. Proje önerilerinin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçek dikkate alınır: Çok İyi İyi Orta Zayıf Özgünlük Yapılabilirlik Yaygın Etki Hakemler önerilen proje bütçesinin ve süresinin de uygunluğunu değerlendirirler. Alan komisyonu, gerekli gördüğü hallerde öneriyi değerlendirmeden önce öneri hakkında etik kurul görüşü talep edebilir. Proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlardan özel izin gerektiren çalışmaların bulunması halinde, bu izinlerle ilgili sürecin başlatılması proje yöneticisinin sorumluluğundadır. Altyapı projeleri ise doğrudan Komisyon tarafından değerlendirilir. MADDE 7- Komisyon, proje önerisi, uzman hakemlerden gelen ve alan komisyonunca hazırlanan raporları dikkate alarak, önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir. Desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün onayı ile kesinleşir. Proje önerisi hakkında son karar proje yöneticisine ve ilgili birime bildirilir. Proje yöneticisi ile Komisyon arasında bir sözleşme imzalanır. Sözleşme tarihi, projenin başlangıç tarihidir. Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri hakkındaki gerekçeli karar proje yöneticisine bildirilir. Bildirimi takiben proje yöneticisi, kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda proje önerisini yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Proje yöneticisi kendisine bildirilen görüş ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş proje önerisini, takip eden 6 ay içerisinde komisyona tekrar sunabilir. Bu durumda proje önerisi alan komisyonu tarafından tekrar değerlendirilir. Bu değerlendirme 3

6 sürecinde gerekirse hakemlerden tekrar görüş istenebilir. Desteklenmesi uygun bulunmayan proje önerileri en fazla iki kez düzenlenebilir. Projenin Uygulanması MADDE 8- Proje yöneticisi, geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı, Proje Gelişme Raporu Yazım İlkelerine uygun hazırlanmış gelişme raporunu, altı ayda bir olmak üzere sözleşmede belirtilen tarihlerde bir kopya ve kullanılan yazılım (ofis vb.) ve sürüm numarası belirtilerek dijital ortamda kaydedilmiş bir adet disk (CD/DVD/Blue-Ray vb.) ile birlikte Komisyona sunar. Gelişme raporu ilgili alan komisyonu veya alan komisyonunca konunun uzmanları arasından belirlenen Proje İzleyicisi tarafından incelenir. Alan komisyonu kendi değerlendirmesine veya izleyici raporuna dayanarak, gelişme raporuyla ilgili önerisini Komisyona bildirir. Sürdürülmesi uygun bulunmayan projelerle ilgili karar Komisyon tarafından verilir. Doktora tez projeleri için gelişme raporu olarak doktora tez izleme komitesi raporu esas alınır. MADDE 9- Proje yöneticisi, kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış mevzuatına, insan ve hayvanların deneysel amaçla kullanılmasının gerekli olduğu hallerde mevzuat hükümlerine, projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına ve Anadolu Üniversitesi Bilim Etiği Kılavuzuna uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. MADDE 10- Projeler esas olarak önerilen süre içinde ve Komisyonca kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda ek süre, ek bütçe, harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında aktarma, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerde değişiklik, onaylanan bütçe içinde ek teçhizat, malzeme veya hizmet alımı, proje personelinde değişiklik ve süre dondurma istekleri, proje yöneticisinin Komisyona yapacağı gerekçeli başvuru üzerine, alan komisyonu tarafından değerlendirilir ve Komisyon tarafından karara bağlanır. Alan komisyonu gerekli gördüğü takdirde, varsa Proje İzleyicisinden de görüş alabilir. Genel amaçlı projeler ve altyapı projeleri için verilecek ek süre bir yılı, ek bütçe ise, ilk onaylanan bütçenin %50 sini aşamaz. Lisansüstü projelerinde ek bütçe talepleri sonucunda oluşacak toplam bütçe, bu tür projeler için belirlenen azami destek miktarını aşmadığı takdirde değerlendirmeye alınır. Altyapı projelerinin ve genel amaçlı projelerin ek süresi içinde ek bütçe talebinde bulunulamaz. Fikri mülkiyet hakları başvuru sözleşmesi (Madde 16) imzalanması durumunda sözleşmede belirtilen destek miktarı ek bütçe olarak verilebilir. MADDE 11- Gerekli görülen hallerde Komisyon veya alan komisyonu proje ile ilgili çalışmaları yerinde izleyebilir veya izletebilir. Alan komisyonu izlemesi sonucunda elde edilen olumlu ya da olumsuz görüş Komisyona yazılı olarak bildirilir. MADDE 12- Projenin tamamlanmasından sonra, en geç dört ay içerisinde, tüm araştırma sonuçlarını içeren ve öngörülen ilkelere göre yazılan Proje Sonuç Raporu ile Proje Kapanış Raporu Komisyona verilir. Proje Sonuç Raporu ve Proje Kapanış Raporu, varsa öncelikle Proje İzleyicisi, ardından alan komisyonu tarafından içerik ve yazım ilkeleri açısından incelenir. Düzeltme gerekli görüldüğü takdirde, Komisyon proje yöneticisinden verilen ek süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmasını ister. Düzeltmeler alan komisyonu ve gerekli görüldüğü takdirde Proje İzleyicisi tarafından kontrol edilir. Proje Kapanış Raporu ile 4

7 birlikte uygun bulunan Proje Sonuç Raporu, alan komisyonunun önerisi ile Komisyonca kabul edilir. Düzeltmeleri uygun bulunmayan Proje Sonuç Raporu, alan komisyonunun önerisi ile Komisyonca reddedilir. Lisansüstü tez projelerinde tezin kendisi sonuç raporu olarak kabul edilir, altyapı projelerinde ise yalnızca Proje Kapanış Raporunun verilmesi yeterlidir. MADDE 13- Komisyonca kabul edilen sonuç raporu, proje yöneticisi tarafından dört kopya olarak hazır kapak içerisinde, kullanılan yazılım (ofis vb.) ve sürüm numarası belirtilerek dijital ortamda kaydedilmiş bir adet disk (CD/DVD/Blue-Ray vb.) ile birlikte Komisyona teslim edilir. Proje İptali MADDE 14- Aşağıdaki hallerde Komisyon kararı ile projeler iptal edilir: a) Projenin mali desteğiyle sağlanan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, malzeme veya hizmetlerin proje amacı dışında kullanımı, b) Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden, gelişme raporunun bir aydan, sonuç ve/veya kapanış raporunun dört aydan fazla gecikmesi, c) Komisyon tarafından projede ilerleme kaydedilmediği kanaatinin oluşması, d) Genel Amaçlı Projelerde her hangi bir nedenle proje yöneticisinin görevden ayrılması, e) Lisansüstü tez projelerinde öğrencinin çalışmayı bırakması veya başarısız olması, f) Ard arda iki döneme ait proje gelişme raporunun red edilmesi, g) Proje Sonuç Raporunun veya Proje Kapanış Raporunun, yapılan uyarı ve verilen ek süreye rağmen verilmemesi, doğrudan reddedilmesi, düzeltilmemesi veya önerilen düzeltmelerin iki kez reddedilmesi, h) Proje öneri, gelişme, sonuç veya kapanış raporlarında yanlış bilgi verilmesi, i) Yönergenin 9 uncu maddesine aykırılık saptanması. MADDE 15- İptal edilmiş projeler için satın alınmış her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler geri alınır. 14. maddenin (a), (h) ve (i) bentlerine dayanılarak projesi iptal edilen yönetici, on yıl süreyle yeni bir genel amaçlı proje başvurusu yapamaz. 14. maddenin (b), (c), (f) veya (g) bentlerine dayanılarak projesi iptal edilen yönetici üç yıl süreyle yeni bir genel amaçlı proje başvurusunda bulunamaz. Fikri Mülkiyet Hakları MADDE 16- Proje yöneticisi proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluşların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde korunması amacıyla patent başvurusu yapabilir. Ancak uluslararası patent başvurusu için gerekli mali kaynağın sağlanabilmesi konusunda Üniversite ile proje yöneticisi arasında Anadolu Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesi uyarınca imzalanacak ayrı bir sözleşme ile Üniversite proje yöneticisine destek verebilir. Proje yöneticisinin bu destekten yararlanabilmesi için öncelikle Türk Patent Enstitüsü ne yapılan ulusal patent başvurusunun kabul edilmiş olması ve patentin konu edildiği buluş ile ilgili olarak rüçhan hakkı belgesinin alınmış olması şarttır. Rüçhan hakkının 5

8 elde edilmesi ve uluslararası patent araştırma ofislerinden olumlu patent inceleme raporu alınmasından sonra uluslararası patent başvuru süreci Komisyon tarafından belirlenen miktar ile Üniversite tarafından desteklenir. Bu destek karşılığında üniversite Fikri Mülkiyet Hakları yönergesinde belirtilen oranlar doğrultusunda patentin kullanımından kaynaklanan gelirlere ortak olur. Diğer Hükümler MADDE 17-Genel amaçlı proje yöneticisi, proje sözleşmesinde belirtilen koşullar kapsamında A tipi genel amaçlı projeler için SCI (expanded)/ssci/a&hci/daai tarafından taranan hakemli dergilerde, B tipi genel amaçlı projeler için ise ilgili alanda bir hakemli dergide proje konusu ile ilgili en az bir çalışmasını yayınlamakla yükümlüdür. Uygulama ağırlıklı projelerde, proje sonuçlarıyla ilgili bir patent tescil ettirildiği, buluşun yeni olduğuna dair uluslararası araştırma ofislerinden araştırma raporu alındığı veya faydalı model yayınlandığı takdirde de yayın şartı yerine getirilmiş sayılır. Proje yöneticileri aynı anda ikiden fazla genel amaçlı proje yönetemezler. Biten iki genel amaçlı proje ardından bu projelerin herhangi birinden yayın şartını yerine getirmeyen proje yöneticileri üç yıl süre ile yeni bir genel amaçlı proje başvurusunda bulunamazlar. MADDE 18- Proje kapsamında satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım ve donanım, ilgili birimin ayniyatına zimmetlenir. Sonuçlanmış veya iptal edilmiş proje için satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım ve donanım, başka projelerde kullanıma tahsis edilebilir. MADDE 19- Devam etmekte olan ya da tamamlanmış bulunan projelerle ilgili yapılacak her türlü yayımda (bildiri, makale, sunu, teknik not vb.) Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen...nolu proje kapsamında desteklenmiştir ( This study was supported by Anadolu University Scientific Research Projects Commission under the grant no:... ) dipnotu konulması ve yayımların bir kopyasının Komisyona gönderilmesi zorunludur. MADDE 20- Bu Yönergede yer almayan konular için Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile genel hükümler geçerlidir. MADDE 21- Bu Yönerge Senatonun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. MADDE 22- Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür. 6

9 1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER: Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özette konunun tarihçesi ve literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra projenin özgün değeri ve beklenen sonucunun etkileri vurgulanmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir. Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir. Proje Başlığı : Özet Anahtar Kelimeler: 7

10 Project Title : Abstract Keywords: 8

11 2. AMAÇ: Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır. 3. KONU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır. 4. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. 5. ÖZGÜN DEĞER: Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır. (*)Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir. 9

12 6. YÖNTEM: Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. 7. ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde öneren birim/alt birimde var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir. Projede Kullanılacak Mevcut Makine Teçhizat Listesi (*) Adı/Modeli Projede Kullanım Amacı (*)Bu bölümde sadece, öneren birim/alt birimde var olup projede kullanılacak olan makine-teçhizat belirtilmeli, proje bütçesinden talep edilenler yazılmamalıdır. 8. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir. (*)Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir 10

13 9. ÇALIŞMA TAKVİMİ: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, İş-Zaman Çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan herbirinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları ek sayfa kullanılarak ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Personelin niteliği (yönetici, araştırmacı ve danışman) belirtilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir. İş Paketi Ad/Tanım İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ AYLAR

14 10. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için hangi iş ve işlemlerin ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği Çalışma Takvimi bölümündeki İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi için ayrı ayrı belirtilmelidir. Her bir iş paketinin önem derecesi açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmelidir. B PLANI: Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak B Planı İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır. Başarı Ölçütleri: B Planı: 11. PROJE YÖNETİCİSİNİN DİĞER PROJELERİ: Proje yöneticisinin son beş yılda; üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projeler hakkında aşağıdaki tablolarda yer alan bilgiler verilmelidir. Proje Yöneticisinin Anadolu Üniversitesi Destekli Projeleri Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama/Bitiş Tarihi Destek Miktarı (TL) Proje Yöneticisinin Diğer Projeleri (TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, FP7 vb.) Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama/Bitiş Tarihi Destek Miktarı (TL) Proje Yöneticisinin Son 5 Yılda Yapmış Olduğu Yayınlar Yazar(lar) Makale Başlığı Dergi Cilt/Sayı/Sayfa Tarih (*) Yazım alanları gerektiği kadar uzatılabilir. 12. PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERİ: Proje ekibinin, Anadolu Üniversitesi ne, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya Türkiye nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlara sunulmuş olup öneri durumunda olan, yürüyen veya sonuçlanmış benzer konudaki projelerinin bu projeden farkını belirtiniz. 12

15 13. BÜTÇE ve GEREKÇESİ: Aşağıdaki Genel Bütçe tablosu ve Anadolu Üniversitesi nden talep edilen Bütçe Tablosu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Genel Bütçe Tablosu nun Üniversite katkısı kısmındaki toplamlarla Anadolu Üniversitesi nden talep edilen bütçe tablosundaki ana toplamlar aynı olmalıdır. Üniversiteden talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makineteçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu, sarf malzemeleri ile ilgili proforma fatura eklenmelidir. Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları ve kuruluş yetkililerinin niteliği ve miktarı açıkça belirtilmiş olan destek mektupları da eklenmelidir. GENEL BÜTÇE TABLOSU (TL) Katkı Kaynağı Personel Giderleri ( ) Makine Teçhizat ( ) Sarf Malzemesi (03.2) Hizmet Alımı (03.5) Seyahat (03.3) TOPLAM Üniversite Katkısı Destekleyen Kuruluş Katkısı (*) TOPLAM (*) Destekleyen Kuruluş sayısı birden fazla ise tabloya yeni satırlar eklenerek bu destekler belirtilmelidir. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ NDEN TALEP EDİLEN BÜTÇE TABLOSU (Bu tabloda sadece Anadolu Üniversitesi nden talep edilen desteklerin nitelikleri ve miktarları ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmelidir. Lütfen ilgili açıklamalara dikkat ediniz. Tablodaki satırlar ihtiyaç duyuldukça çoğaltılabilir ve yazım alanları genişletilebilir.) Alınması Önerilen Makine Teçhizat Adı / Modeli Alım Türü Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) Yurt içi Yurt içi Yurt dışı Yurt dışı Yurt içi Yurt dışı Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü Yurt dışı işaretlenmeli ve tüm masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli yazılmalıdır. Yurt içi alımlarda KDV dahil bedeli yazılmalıdır. Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesaplanırken fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmalı ve öneride mutlaka belirtilmelidir. Alınması Önerilen Sarf Malzemesi Adı Alım Türü Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) Yurt içi Yurt içi Yurt dışı Yurt dışı Yurt içi Yurt dışı Türkiye temsilcisi aracılığıyla yapılmayan alımlar için alım türü Yurt dışı işaretlenmeli ve tüm masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) bedeli yazılmalıdır. Yurt içi alımlarda KDV dahil bedeli yazılmalıdır. Hizmet Alımı Mahiyeti Nereden/Kimden Alınacağı Gerekçesi Bedeli (TL) 13

16 Yurt içi Saha (Arazi) Çalışması Seyahat Giderleri Tren, Otobüs ve Uçak ile Seyahat Kişi Adedi Seyahat Adedi (kez) Toplam (TL) Özel /Resmi Araç ile Seyahat (*) Toplam Katedilecek Yol (km.) Toplam (TL) Araç Kirası Toplam Gün Ücret/Gün Toplam (TL) Gündelik ve Konaklama(**) Proje Yöneticisi Toplam kişi/gün Araştırmacılar Toplam kişi/gün Toplam (TL) Gündelik Konaklama TOPLAM (*) BAP Komisyonu ndan onay alınmak koşuluyla özel/resmi araç ile yapılan arazi çalışması amacıyla yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir. (**) Gündelik ve Konaklama bedelleri için lütfen Proje Birimi nden ya da Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nden bilgi alınız.. Saha Çalışması Dışındaki Faaliyetler İçin Yapılacak Olan Yurt içi / Yurt dışı Seyahat Giderleri (Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb.faaliyetler)(*) Toplam (TL) Yurt içi Seyahat Yurt dışı Seyahat TOPLAM 14

17 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EKONOMİK KODLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Proje başvurularında bütçe sayfası hazırlanırken doldurulan Bütçe Tablosunda yer alan Ekonomik Kodlar Maliye Bakanlığı nın hazırlamış olduğu Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber esas alınarak, Anadolu Üniversitesi projelerinde uygulanmak üzere aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 01-PERSONEL GİDERLERİ Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. İlgili yılın yatırım programında yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonlarınca, diğer projeler için ise Kalkınma Bakanlığınca yapılacak yıllık değerlendirmeler sonucuna göre projelerde personel çalıştırılabilir. Ancak, proje onaylarında personel çalıştırılması öngörülmüş olsa bile ilgili mevzuata göre verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları geçmemek kaydıyla projelerde personel çalıştırılması mümkün olabilecektir. İlgili mevzuat gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel Ücretleri: Çeşitli personel kanunlarına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere yapılan ödemeler (ilgili mevzuatına göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlere sözleşmeleri karşılığında yapılan ücret ödemeleri ile ücretinden kesilecek prim ve kesenekler bu bölüme gider kaydedilecektir.) İşçiler Geçici İşçilerin Ücretleri: İşçilerin günlük ve gereğinde aylık ücretleri, mevzuatı gereğince işçinin ücretinden kesilecek prim ve keseneklerde, bu bölüme gider kaydedilecektir SARF GİDERLERİ (TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuş olup, buna göre ilgili kodlara gider kaydedileceklerdir. Bu malzemelerin proje önerisinde istemiş oldukları malzemelerle uyumlu olması gerekmektedir. 15

18 Kırtasiye Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne, ataç, disket, cd, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir Büro Malzemesi Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir yıldan fazla olsa bile büro ihtiyaçlarına ilişkin cetvel, makas, kalem açacağı, delgeç, zımba gibi her çeşit el aparatı gibi benzeri mal ve malzemelerin alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir Periyodik Yayın Alımları: Proje faaliyetleri gereği Kamu İhale Kurumuna ödenecek olan kamu ihale bülteni bedelleri burada yer alacaktır Diğer Yayın Alımları: Proje faaliyetleri gereği periyodik yayın alımlarının dışında kalan diğer bir ifadeyle belirli sürelerle bağlı kalmaksızın yayınlanan (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) kitap, ansiklopedi, broşür gibi yayın alımları Baskı ve Cilt Giderleri: Basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve proje faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda yapılacak rapor ve/veya yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) ile bunların projede kullanılacak her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin işlemler bu bölüme gider kaydedilecektir Temizlik Malzemesi Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan diş macunu, diş fırçası, kova, fırça, paspas gibi) her türlü temizlik madde ve malzeme alım bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir Akaryakıt ve Yağ Alımları: Proje kapsamında kullanılan, her çeşit araç (tekne, gemi, nakliye amaçlı araçlar, kazı araçları vb) ve makine-teçhizatın işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim malları ve kimyevi madde alımları bu bölüme gider kaydedilecektir. Arazi çalışmalarında kullanılan araçların (kiralık araç, özel oto, resmi araç) yakıt giderleri yol giderleri olarak bu bölüme yazılacaktır. Bu tür araçlarla yapılacak seyahatlerde yakıt giderleri olarak, her 100 km de 6 litre kurşunsuz benzin ücreti emsal alınır Yiyecek Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği besin ürünleri ve beslenmeyle ilgili her türlü ikmal maddesi giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir İçecek Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak içme amaçlı alınan su bedelleri ile içecek amaçlı tüketilen meyve suyu, ayran, kola, süttozu gibi içecekler ve su temizleme tableti, tuz tableti gibi aynı amaca yönelik yardımcı maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir Yem Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği hayvanların beslenmesine 16

19 yönelik olarak alınan mal ve madde bedelleri bu bölüme gider kaydedilecektir Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil): Proje faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda, kişilerin giyim ve kuşam alımları ile bunların yapımında kullanılan hammadde alımları, özel giyim kuşamlar ile bunlar için gerekli mal ve malzeme alımları, koruyucu nitelikte giyecek malzemeleri için yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği laboratuarlarda kullanılan sarf malzemeleri, deney tüpleri, kimyevi ve temrinlik malzeme alımları ile ilaç, hammadde ve tıbbi malzeme bedelleri ile haşereyle mücadelede kullanılacak ilaç ve kimyevi maddeler bu bölüme gider kaydedilecektir Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri: Proje faaliyetleri gereği ihtiyaç duyulacak her cins ve her çeşit hayvan alım, koruma, bakım bunlara ilişkin ilaç ve tedavi gibi diğer giderleri ile bu hayvanları yok etme, gömme giderleri için yapılan ödemeler bu bölüme gider kaydedilecektir Diğer Özel Malzeme Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve hizmetin özelliği nedeniyle ekonomik sınıflandırmanın diğer bölümlerinden alınamayan (bayrak, flama, sancak, çadır, soğuk iklim malzemeleri) bu bölüme gider kaydedilecektir Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları: Proje faaliyetlerinin gerektirdiği yukarıda sayılan gruplara girmeyen tüketim mal ve malzemesi (ampul, kablo, fiş, duy, priz, kapı kolu, teleks bobini, teleks şeridi, ambalaj malzemesi, lehim, lehim pastası vb.) alımları bu bölüme gider kaydedilecektir SEYAHAT GİDERLERİ (YOL, GÜNDELİK ve KONAKLAMA GİDERLERİ) Yurtiçi veya yurt dışına proje kapsamından geçici görevli gideceklere ya da yurtdışından proje kapsamında davet edilecek kişilerin zorunlu giderleri; Yurtiçi Geçici Görev Yollukları: Proje faaliyetleri gereği yurtiçinde yapılacak olan arazi çalışmaları için projede araştırmacı olanlara yapılacak yol giderleri, gündelik ve konaklama giderleri ile yurtiçinde yapılacak olan proje ile ilgili çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım ödemeleri bu fasılda belirtilecektir. Yurtiçi seyahatlerde gündelik ve konaklama bedellerinde 6245 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunu hükümleri uygulanır. Kabul edilen seyahat ödeneği içinde kalınmak kaydı ile, uçak dahil otobüs, vapur, tren vb. araçlar için alınacak bilet ücretleri bu bölüme yazılacaktır. 17

20 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları: Proje faaliyetleri gereği yurtdışına yapılacak seyahatler için proje araştırmacılarına yapılacak yol giderleri, gündelik ve konaklama giderleri ile çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım gider kaydedilecektir. Yurtdışı seyahatlerde gündelik ve konaklama bedellerinde 6245 sayılı Kanun hükümleri uygulanır Yurtdışından Gelecek Kişilerin Seyahat Giderleri: Proje faaliyetleri gereği yurt dışından gelecek kişilerin projede öngörülmüş olması halinde yol gideri, konaklama gideri bu bölüme gider kaydedilecektir HİZMET ALIMLARI Araştırma ve Geliştirme Giderleri: Proje faaliyetleri gereği yaptırılacak araştırma, inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve proje hizmetlerinin gerektirdiği her türlü giderler ile alınacak hizmetin gerektirdiği bilirkişi ve ekspertiz ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir Enformasyon ve Raporlama Giderleri: Kuruluşların yapacakları veya yaptıracakları araştırma, inceleme, geliştirme amaçlı projeler ile kurum hizmetleriyle ilgili olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araştırma, bilgi toplama, danışmanlık hizmetleri ile anket sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi, öneriler getirilmesine yönelik raporların hazırlanmasına ilişkin hizmetlerin gerektirdiği her türlü giderler bu bölüme gider kaydedilecektir Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve proje faaliyetleri gereği alınacak hizmetin gerektirdiğimüşavir firma ve kişilere yapılacak ödemeler, hizmet sözleşmesi ile karşılanması halinde bubölüme gider kaydedilecektir Posta ve Telgraf Giderleri: Proje faaliyetleri gereği posta telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler ile posta yoluyla gönderilebilecek evrakın kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin gider Diğer Taşıma Giderleri: Yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve proje faaliyetleri gereği taşıma giderleri İlan Giderleri: Proje faaliyetleri gereği her türlü ilan ve reklam giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri: Proje faaliyetleri gereği binek veya taşıma amaçlı olduğuna bakılmaksızın 237 sayılı kanuna tabi taşıtlara ödenecek kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğince kira ile birlikte ödenecek diğer giderler bu bölüme gider kaydedilecektir. 18

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI 01- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER)

ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER) ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER) I. EKONOMİK KODLARIN AÇIKLAMALARI Birinci düzeyde yer alan harcama grupları ile bunun altında

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 30 Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 17.000 Türk Lirasına, b) Gayrimaddi hak alımlarında 13.000 Türk Lirasına, c) Menkul

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ 2010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE SÜREÇLERİ TANITIM REHBERİ bn bn 2009 2010 2 İÇİNDEKİLER İletişim Bilgileri 5 BAP Birimi Misyon, Vizyon, Değerler ve İlkeler 6 BAP Birimi

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlık birimlerince hazırlanan projelerin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2009-2011 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı