Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler"

Transkript

1 Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Prof.Dr.Adem KALINLI BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Haziran 2012

2 İçerik BAP Koordinasyon Birimi Mevzuatı ve Teşkilat Yapısı Yeniden Yapılandırma Çalışmaları BAP Birimi Çalışma Ofisleri Araştırmacılara Sağlanan Destekler Uygulama İlke ve Esasları

3 BAP Hakkında Yönetmelik Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı geliştirme projeleridir.

4 BAP Hakkında Yönetmelik Araştırma Projeleri, yükseköğretim kurumunun veya ülkenin bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma Projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır. Lisans üstü tez araştırmaları da araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

5 BAP Hakkında Yönetmelik Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.

6 BAP Koordinasyon Birimi BAP Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimdir. BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

7 BAP Hakkında Yönetmelik BAP Komisyonu: Yönetmelik hükümleri gereğince bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyondur. Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili Yükseköğretim Kurumunun Senatosunca çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

8 BAP Komisyonunun Görevleri Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur, Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur, Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler, Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği sözleşme protokolü hazırlar, Proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler, Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir,

9 BAP Komisyonunun Görevleri Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlar, Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir, Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir, Ülkemiz ve Üniversitemiz bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur, İlgili Yönetmelik kapsamında, ERÜ Rektörlüğü nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

10 BAP Biriminin Gelirleri (a) Yükseköğretim kurumunun döner sermaye işletmelerinden elde edilen her türlü gayri safi hasılatın %5 inden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirleyeceği oranda aktarılacak tutarlar, (b) Bilimsel Araştırma Projelerinden elde edilen gelirler, (c) Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılacak bağış ve yardımlar, (d) Yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun izni ile yükseköğretim kurumunun yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlarla yapacağı ortak araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar, (e) Diğer gelirler.

11 Özel Hesaptan Yapılacak Harcamalar BAP Biriminin özel hesapta izlenen bütçesi, proje süresi ile sınırlı olmak üzere, projeler kapsamında ihtiyaç duyulan: Tüketim malları ve malzeme alımları, yolluk ve hizmet alımları, Demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile, Diğer giderleri karşılamak üzere kullanılır.

12 Taşınır İşlemleri Satın alınan dayanıklı taşınırlar, yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

13 BAP Satın Alma Mevzuatı Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç BAP Birimi harcamaları 4734 Sayılı Kanuna tâbi değildir. BAP Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

14 BAP Satın Alma Mevzuatı Temel İlkeler: Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ile hizmet alımı bir arada ihale edilemez. Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

15 Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri 2009 Yılında yeniden yapılandırma çalışmalarına başlandığında BAP Biriminin durumuna yönelik bazı hususlar: Yılda iki kez proje başvurusu alınabiliyor. BAP Komisyonu ve 3 Alt Komisyon mevcut (toplam 40+ üye) Başvurular için sonuçlandırma süresi: ortalama 4-6 ay, Süreçler kağıt ortamında yürütülüyor. Projeler hakemlere posta yoluyla iletiliyor. Proje süreçlerinin takibinde güçlükler yaşanıyor, Sonuçlandırılmamış 443 proje mevcut, Fiziksel imkanlar yetersiz, Komisyon toplantı odası yok, Envanter takibi yapılamıyor, Araştırma sonuçları takip edilemiyor, 7 Personel mevcut.

16 Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri 2009 Yılı başlangıcında BAP Birimi yönetim yapısı Koordinatörlüğe dönüştürülmüştür. Anket çalışması yapılarak, BAP Biriminin faaliyetleri ve işleyişine yönelik görüş ve öneriler toplanmıştır. Tüm üniversitelerin yönergeleri ve uygulamaları incelenmiştir. Yeni bir yönerge hazırlanarak tarihinde yürürlüğe konmuştur.

17 Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri Personel sayısı değişikliklerle de beraber 7 den 14 e çıkartılmıştır. Tüm personel, birim içi eğitim faaliyetleriyle ve eğitim seminerlerine gönderilmek suretiyle görevleriyle ilgili eğitime tabi tutulmuştur. İç denetim ve performans izleme mekanizmaları oluşturulmuştur. Tüm süreçler elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır.

18 ERÜ BAP Koordinasyon Birimi 2000 yılından günümüze kadar kapatılmayan projelerden 300 den fazlası sonuçlandırılmıştır yılları arasında BAP birimi tarafından satın alınan malzemelerin envanteri ve proje dosyaları elektronik ortama aktarılmıştır. Envanter takibi ve mükerrer alımların önüne geçilmesi suretiyle yıllık 1 milyon TL civarında kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Türkiye genelinde civarında araştırmacıya ait iletişim ve araştırma alanlarını içeren hakem havuzu oluşturulmuştur.

19 ERÜ BAP Koordinasyon Birimi Alt komisyonlar kaldırılmış, hızlı ve etkin çalışan BAP Komisyonu oluşturulmuştur. Eskiden BAP Komisyonu toplantı sayısı yıllık 3-4 iken, yeni yapılanma ile yılda 30 un üzerinde toplantı gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 7/24 elektronik ortamda başvuru imkanı sağlanmıştır. Proje başvuruları ve talepler süratle sonuçlandırılmaya başlanmıştır. Proje süreçleri ve sonuçları elektronik ortamda takip edilmeye başlanmıştır.

20 ERÜ BAP Koordinasyon Birimi Projelere sağlanan maddi destekler artırılmıştır. Yeni destek türleri uygulamaya konulmuştur. Araştırmalar kapsamında yurt içi ve yurt dışı seyahatler için önemli destekler oluşturulmuştur. Araştırmacıların projeleri kapsamında kabul edilen bildirilerini sunabilmeleri için yurt içi ve yurt dışı kongrelere katılımlarına destek sağlanmaya başlanmıştır.

21 ERÜ BAP Koordinasyon Birimi Stratejik yönetim araçları oluşturulmuştur. Birim faaliyetlerini anlık izleyebilecek ve raporlayabilecek mekanizmalar oluşturulmuştur. İlk kez, öncelikli araştırma alanları tespit edilmiştir. Araştırma İşbirliği kataloğu İngilizce olarak hazırlanmıştır. Önde gelen ulusal ve uluslararası üniversiteler ile araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Araştırmacılara daha geniş kapsamlı destekler sağlanması amacıyla yeni çalışma ofisleri oluşturulmuştur.

22 Yeni Kurulan Ofisler BAP Koordinasyon Birimi Araştırma Projeleri Akademik ve Mali Süreçler Bölümü Proje Bilgilendirme ve Destek Bölümü Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Bölümü Proje Ofisi Satın Alma Ofisi Ulusal Projeler Destek Ofisi Uluslararası Projeler Destek Ofisi Patent ve İnovasyon Destek Ofisi Bilimsel Metin Destekleme Ofisi Yeni kurulan bölümlerde idari ve akademik personel istihdam edilmiş olup, ilgili personelin faaliyet alanlarına yönelik eğitimleri devam etmektedir.

23 Akademik ve Mali Süreçler Bölümü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi. Birimin bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi. Araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi. Desteklenen projelerin akademik, idari ve harcama süreçlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve takip edilmesi. Proje süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması.

24 Proje Bilgilendirme ve Destek Bölümü Ulusal ve uluslararası araştırma programlarını (TUBITAK, DPT, Bakanlıklar, AB, NATO vb) izlemek ve araştırmacılara duyurmak. Araştırma programlarıyla ilgili fırsatları tanıtan toplantılar düzenlemek. Araştırma programlarıyla ilgili projelerin hazırlanmasında araştırmacılara danışmanlık hizmetleri sağlamak. Proje desteği sağlayan kurumlarla ve organizasyonlarla iletişim kurarak gelişmeleri takip etmek. Kurumlar ve disiplinler arası bilimsel araştırma projeleri oluşumlarına destek olmak. Patent ve İnovasyon oluşumlarına destek olmak. Belirlenen fikri mülkiyet haklarının ticarileşme sürecinde araştırmacılara destek ve katkı sağlamak. Araştırmacılar tarafından hazırlanan özgün bilimsel metinlere dilbilimsel bağlamda destek hizmetinin sunulması.

25 Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Bölümü Ulusal ve uluslararası kaynaklarca desteklenen projelerle ilgili veritabanı oluşturulması. Bilimsel yayın, tez, patent v.b. araştırma çıktılarına ilişkin veritabanı oluşturulması. Bilimsel başarı ve ödüllere ilişkin envanterin oluşturulması. ERÜ ev sahipliğinde düzenlenen panel, sempozyum, kongre v.b. bilimsel etkinliklerin envanterinin oluşturulması. Üniversite araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüterek ve raporlar hazırlanması.

26 Bilimsel Araştırma Dokümantasyon Bölümü Araştırma politikaları, stratejileri ve önceliklerinin belirlemesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek. Araştırmacıların sahip olduğu bilgi, beceri ve çalışmaların tanınmasına katkı sağlamak. Akademik birimler ve araştırma merkezlerinin bilimsel araştırma faaliyetlerini izlemek ve kayıt altına almak. Üniversite içerisinde yürütülen bilimsel araştırmalar ve faaliyetlerle ilgili yıllık rapor hazırlamak ve yayınlamak.

27 Hedeflenen Bazı Faaliyetler Tüm süreçlerin standardize edilmesi, belgelenmesi Birim için ISO hizmet kalitesi sertifikasyonu alınması Üniversitemizin kurum dışı kaynaklardan faydalanma oranının artırılması Ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması Katma değeri yüksek projelerin oranının artırılması

28 Araştırmacılara Sağlanan Destekler 2012 yılı için proje türleri ve sağlanan destek limitleri: Normal Araştırma Projesi (NAP): TL * Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP): TL Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP): TL Yüksek Lisans Tez Projesi: TL Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: TL Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi: TL Doktora Tez Projesi: TL Sanayi İşbirliği Projesi: TL Sempozyum Düzenleme Projesi: TL * Ulusal Araştırma İşbirliği Destek Projesi: 3.000TL * Uluslararası Araştırma İşbirliği Destek Projesi:10.000TL * Dış Kaynaklı Projeler İçin İhtiyaç Projesi: Proje bütçesinin %10 u * 2012 yılında uygulamaya konulan proje destekleri

29 Araştırmacılara Sağlanan Destekler Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM) ve Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERKAM) bünyesinde yürütülecek tez projeleri için destek limitleri: Yüksek lisans tez projeleri için 7.000TL, Doktora veya uzmanlık tez projeleri için TL Bu merkezlerde yürütülecek tez projeleri için ilgili merkez müdürünün ve tez danışmanının imzalarının yer aldığı Çalışmanın ilgili merkezde yürütüleceğine dair bir belgenin başvuruda sisteme yüklenmesi ve kabul edilen projeler için bu belgenin aslının BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.

30 Genel Uygulama Esasları Projeler Kapsamında Seyahat Giderlerinin Karşılanması: Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderleri ile ilgili ilkeler: Ulusal/uluslararası bir kongreye proje kapsamında üretilen bildiri ile ilgili alınmış sunum davetinin bulunması durumunda, katılım ve seyahat giderleri tez projeleri için ilgili destek üst limitinin %25 ini, NAP projeleri için destek üst limitinin %15 ini ve ÖNAP projeleri için destek üst limitinin %10 unu aşmamak üzere karşılanabilir. Kongre/sempozyum katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden bir kişinin ilgili etkinliğe fiili olarak katılımı ve katılım belgesinin birime teslim edilmesi zorunludur. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için belirli bir zaman diliminde başka bir araştırma merkezinde bulunulması gereken zorunlu durumlarda en fazla 3 ay süreyle destek sağlanabilir. Projelerin başvuru aşamasında Komisyon tarafından onaylanan seyahat bütçelerindeki tutarlar makine-teçhizat, sarf malzemesi v.b. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz.

31 Genel Uygulama Esasları Projeler Kapsamında Kongre/Sempozyuma Katılım Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşılanmasında Uyulacak Usuller: Proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş olması, Katılım tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde katılım davetinin, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, Katılımın ardından, katılım belgesinin, katılım ve seyahat ile ilgili harcama belgelerinin ve bildiri örneğinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi, Yurt dışı katılımlarda katılım belgesine ilave olarak, katılım belgesi İngilizce dışındaki bir yabancı dilde hazırlanmış ise katılım belgesinin Dekan, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı veya Müdür tarafından onaylanmış tercümesi ve Pasaport un ön yüzü ve giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfanın fotokopisinin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi.

32 Uygulama Esasları Araştırma Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşılanmasında Uyulacak Usuller: Proje başvurusunda seyahat gerekçesinin, yürütülecek araştırma faaliyetlerinin, ilgili yerde kalınmak istenen sürenin ve tahmini gider tutarının detaylı olarak izah edilmesi, Belirli bir merkezde yürütülecek çalışmalar için ilgili merkezden alınan kabul/davet mektubunun sisteme yüklenmiş olması, Seyahat tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde davet mektubunun, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP koordinasyon Birimine teslim edilmesi, Katılımın ardından, faaliyet raporunun ara rapor formatında otomasyon sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulması, Seyahat ile ilgili belgelerin, çalışma bir merkezde yürütülmüş ise ilgili merkezden alınan katılım ve faaliyet yazısının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi.

33 Genel Uygulama Esasları Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması: Sempozyum düzenleme projeleri dışında kalan diğer projelerde baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kağıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 1000TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane v.b. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

34 Uygulama Esasları Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri: Tez projeleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı ilgili destek üst limitinin en fazla %10 u kadar olabilir. Sempozyum Düzenleme Projeleri, Ulusal Araştırma İşbirliği Destek Projeleri ve Uluslararası Araştırma İşbirliği Destek Projeleri için ek kaynak desteği sağlanmaz. Diğer tüm proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı destek üst limitinin en fazla %25 i ile sınırlıdır. Projelere ek bütçe sağlanabilmesi gerekçesinin BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesine bağlıdır.

35 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Normal Araştırma Projesi (NAP) Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP) Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP) Daha önce aldığı NAP, ÇAP veya ÖNAP projesini başarıyla kapatmış olan proje yürütücüsü, önceki projelerinden yayın yapabilmeleri için tanınan 2 yıllık sürede bu türlerden birinde yalnızca bir kez yeni bir proje önerebilir, araştırmacılar da benzer şekilde yalnızca yeni bir araştırma projesinde görev alabilir. Diğer proje türlerinde sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

36 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP): ERÜ den farklı disiplinlerden en az iki bölüm veya anabilim dalından birden fazla öğretim üyesinin birlikte hazırlayacağı Araştırma Projeleridir. Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP): En az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim dalları, diğer alanlarda ise bölümler ayrı merkez olarak değerlendirilecek, ancak bölüm ve fakülteler arası işbirlikleri tercih nedeni olacaktır. Proje yürütücüsü ERÜ mensubu olmak üzere, diğer üniversitelerin farklı bölümleri ile bu kapsamda gerçekleştirilecek projelerde desteklenebilecektir. ÇAP ve ÖNAP projelerinin değerlendirilmesinde hakem değerlendirmesine ilave olarak proje ekibinin katılımı ile panel düzenlenir.

37 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Tez Projeleri: Tez projelerinin yürütücüsü tez danışmanıdır. Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın ERÜ öğretim üyesi olması gereklidir. Bu tür projeler için başvuru aşamasında ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararının da sisteme yüklenmesi ve BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur. Çalışma tamamlandığında tezin bir nüshası sonuç rapor olarak otomasyon sistemi üzerinden Birimi sunulur. Raporlar Komisyon tarafından karara bağlanır. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden veya fakülteden alınmış bir belgeyi birime teslim etmek zorundadır. Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor (tez) değerlendirmeye alınmaz.

38 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Sanayi İşbirliği Projeleri: Projenin tarafı olan akademik personel ve kuruluşun bir personeli ortak yürütücü olabilir. Proje başvurusunda, NAP Projelerinde istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belgelerinde sağlanması istenir: Proje Ortaklık Anlaşması: Projenin tarafı olan akademik personel ile ilgili kuruluşun yetkilisi arasında yapılan ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği anlaşmadır. Proje Öneri Formu: Online gerçekleştirilecek başvuru formunda, NAP projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve personel alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgileri, katma değer, rekabet ve verimlilik açısından yapması beklenen katkı, akademisyenlere yapması beklenen katkı ve projenin sürdürülebilirliği hususlarında bilgi talep edilir. Proje kapsamında BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan tüm makine ve teçhizatlar, üniversitemiz demirbaş listesine kayıt edilir.

39 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Sempozyum Düzenleme Projeleri: ERÜ ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı sempozyumlara yönelik projelerdir. Sempozyum web sayfasının bulunması ve başvuruda belirtilmesi zorunludur. Sempozyum projeleri fakültelerde her bölüm için, sağlık bilimlerinde her bir anabilim dalı için ve diğer eğitim birimlerinde ise birim için yılda bir kez desteklenebilir. Sempozyum projeleri için sağlanan destek, sempozyum tanıtım afişlerinin ve bildiri kitabının basılması, sarf malzemeleri ve hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilecek muhtelif harcama kalemlerini kapsar. Sempozyum Düzenleme Projeleri demirbaş alımlarına ve katılımcıların seyahat ve konaklama gibi giderlerine kapalıdır. Ancak, üniversitemiz mensubu olan ve düzenleme ekibinde yer alan akademik personelin sempozyum öncesi hazırlıklar v.b. zorunlu nedenlerle gerçekleştirecekleri seyahat giderleri karşılanabilmektedir.

40 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Ulusal Araştırma İşbirliği Destek Projeleri: (UAIP) ERÜ mensubu araştırmacıların ulusal yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde yürütülen TÜBİTAK, Bakanlıklar, vakıflar, Yükseköğretim Kurumları BAP Projeleri (tez projeleri hariç) veya diğer organizasyonlar tarafından fonlanan bilimsel araştırmaya yönelik projelere katılımlarının desteklenmesine yöneliktir. Bu kapsamda, araştırma sonucunda bilimsel yayın, patent veya endüstriyel uygulama üretilme potansiyeli de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağı doğrudan BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Çalışmalar kapsamında bilimsel yayın üretilmesi veya patent alınması durumunda ERÜ mensubu araştırmacıların Erciyes Üniversitesi ni adres göstermeleri zorunludur.

41 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Ulusal Araştırma İşbirliği Destek Projeleri: (UAIP) Bu kapsamda belirtilen limitleri aşmamak üzere araştırmacıların yalnızca seyahat amaçlı giderleri karşılanabilir. Bu projeler için ek bütçe sağlanmaz. Araştırmacıların ilgili proje kapsamında başka organizasyonlar tarafından sağlanan seyahat desteklerine mükerrer destek talep etmemeleri esastır. Başvuruda, BAP Birimi başvuru dosyası kullanılarak proje içeriği ve araştırmacının projedeki görevi hakkında bilgi verilmesi ve ilgili araştırmacının onaylanan proje ekibinde yer aldığını gösteren belgelerin sunulması zorunludur. Henüz kesinleşmemiş veya onaylanmamış projeler için alınan davet mektupları değerlendirmeye alınmaz. Proje sonucunda yürütülen çalışmaları ve araştırmada sağlanan gelişmeleri özetleyen kısa bir rapor sunulur. Bu kapsamda araştırmacıların aynı anda bir projesi desteklenir.

42 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Uluslararası Araştırma İşbirliği Destek Projeleri (IRCP): ERÜ mensubu araştırmacıların yurt dışından yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde yürütülen ve bir organizasyon tarafından fonlanan bilimsel araştırma projelerine katılımlarının desteklenmesine yöneliktir. Başvuru, Değerlendirme, Yürütme ve Sonuçlandırma süreçleri Ulusal Araştırma İşbirliği Destek Projeleri ile aynıdır. İlgili araştırmacının onaylanan proje ekibinde yer aldığını gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

43 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Dış Destekli Projeler İçin İhtiyaç Projesi (DIP): Üniversitemizin dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanan ve ERÜ mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu kapsamda TÜBİTAK 1001 programı gibi yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri dikkate alınır ve üniversitemize kazandırılan kurum dışı desteğin %10 u ile sınırlı olmak üzere maddi destek sağlanabilir. Kalkınma Bakanlığı (DPT) veya diğer kurumlarca desteklenen alt yapı oluşturmaya yönelik projeler ve SAN-TEZ gibi sanayi organizasyonlarına yönelik projeler destek kapsamı dışındadır.

44 Proje Türleri İle İlgili İlkeler Dış Destekli Projeler İçin İhtiyaç Projesi (DIP): Başvuruda, BAP Birimi başvuru dosyası kullanılarak proje içeriği hakkında bilgi verilmelidir. Projenin ilgili kurum veya organizasyon tarafından desteklendiğine dair resmiyet arz eden belgelerin (Proje Başlığı, proje ekibi ve proje bütçesine dair bilgilerin yer aldığı belge veya belgeler) de sunulması zorunludur. Projelerin yürütülme ve sonuçlandırılma süreçleri NAP projeleri ile aynı usullere göre gerçekleştirilir. Başvurular Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu kapsamda yalnızca devam etmekte olan projeler için destek sağlanabilir.

45 Adres: Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Rektörlük Binası, 4. Kat, Melikgazi KAYSERİ İletişim: Telefon: (352) Faks : (352) e-posta: web:

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ 2010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE SÜREÇLERİ TANITIM REHBERİ bn bn 2009 2010 2 İÇİNDEKİLER İletişim Bilgileri 5 BAP Birimi Misyon, Vizyon, Değerler ve İlkeler 6 BAP Birimi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan,

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlık birimlerince hazırlanan projelerin

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı