T.C. ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI STRATEJĐK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI STRATEJĐK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI STRATEJĐK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL DA DÜZENLĐ TURĐSTĐK RĐNG SEFERLERĐ ĐŞLETMECĐLĐĞĐNE YÖNELĐK BĐR FĐZĐBĐLĐTE ÇALIŞMASI: BARCELONA ÖRNEĞĐ NĐN ĐSTANBUL A UYARLANMASI ARAŞTIRMA PROJESĐ SONUÇ RAPORU DOÇ.DR. RAMAZAN KAYNAK 2008

2 ÖZET 2010 yılında Avrupa kültür başkenti olacak olan Đstanbul un tarihi ve turistik mekânlarının gezilmesi, görülmesi mevcut ulaşım altyapısı ile zor olmaktadır. Kısa süre için şehre gelen yerli ve yabancı turistler belki de birçok güzelliğinin farkına varamadan Đstanbul dan ayrılmaktadırlar. Bu bağlamda, Đstanbul da Avrupa yakasında iki, Anadolu yakasında da bir adet olmak üzere toplamda üç adet tur güzergâhı belirlenerek; şehre gelen, şehri gezmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacaktır. Böylece kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerine kolay ve zahmetsizce erişim söz konusu olabilecektir. Đstanbul da tarihi ve turistik eserlerin birbirine yakın olması bir açıdan avantaj olması yanında bir başka açıdan değerlendirildiğinde de dezavantaj oluşturmaktadır. Çünkü bu durum nispeten küçük ya da ikincil değerdeki eserlerin gölgede kalmasına ve fark edilememesine yol açmaktadır. Önerilen bu proje ile tüm zenginliklerimizin bir bütün olarak gezilmesi ve görülmesi sağlanacaktır. Đstanbul turizmi için yukarıda belirtilen sorunlar sadece yabancı turistler için geçerli değildir. Yerli turistler de Đstanbul a geldiklerinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Aynı zamanda Đstanbul da yaşayıp da Đstanbul u tanımayanlar için de bir fırsat niteliğindedir. Bu proje kapsamında bir fizibilite çalışması yapılmış, bu fizibilite öngörülen sistem için Barcelona da uygulanmakta olan Bus Turistic örnek alınmıştır. Yapılan alan araştırması, fizibilite çalışması ve ardından yapılan duyarlılık risk analizlerinde, projenin geri ödeme süresinin oldukça kısa olduğu ve net bugünkü değer hesaplarında son derece iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Sonuç olarak projenin uygulanmasının Đstanbul için hem kazançlı olacağı hem de şehir turizmine önemli bir hareketlilik kazandıracağı vurgulanmıştır. i

3 ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET...Đ ĐÇĐNDEKĐLER...ĐĐ TEŞEKKÜR... VĐ TABLOLAR DĐZĐNĐ...VĐĐ ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ...ĐX ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ...ĐX GĐRĐŞ BARCELONA NIN GENEL TURĐZM POTANSĐYELĐ ÜLKE TURĐZMĐNE KISA BAKIŞ ÜLKE TURĐZMĐNĐN YÖNETĐMĐ BARCELONA NIN GENEL ÖZELLĐKLERĐ BARCELONA NIN TURĐZM POTANSĐYELĐ BARCELONA DA DÜZENLĐ TURĐSTĐK OTOBÜS ĐŞLETMECĐLĐĞĐ BARCELONA TURĐSTĐK OTOBÜS ĐŞLETMECĐLĐĞĐ PAKET TUR SEÇENEKLERĐ Kuzey Hattı (Kırmızı Rota) Güney hattı (Mavi Rota) Forum Hattı (Yeşil Rota) Alış-veriş Hattı ÖZEL UYGULAMALAR Barcelona Kart Yürüyüş Turları ÜCRET TARĐFESĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ TURĐSTĐK ARAÇLARIN PERSONEL VE TEKNĐK DONANIMI BARCELONA DÜZENLĐ TURĐSTĐK OTOBÜS ĐŞLETMECĐLĐĞĐNĐN GELECEĞĐ LONDRA DA DÜZENLĐ TURĐSTĐK OTOBÜS ĐŞLETMECĐLĐĞĐ GENEL BĐLGĐLER PAKET TUR SEÇENEKLERĐ Orijinal Tur (The Original Tour, Sarı Rota) Şehir Gezi Turu (The City Sightseeing Tour, Kırmızı Rota) Ring Hattı (Loop Line) Müze Turu (Mavi Rota) Đstasyon Bağlantı Hattı ii

4 Merkez Bağlayıcı Hat (Mor rota) ÖZEL UYGULAMALAR Ücretsiz Thames Irmağı Gezisi Ücretsiz Yürüyüş Turları THE ORĐGĐNAL TOUR UN SAĞLADIĞI PROMOSYONLAR THE ORĐGĐNAL TOUR UN ALDIĞI ÖDÜLLER ÜCRET TARĐFESĐ ĐSTANBUL UN TARĐHĐ, KÜLTÜREL, SOSYAL, SPORTĐF VE DOĞAL GÜZELLĐKLERĐNĐN ENVANTERĐNĐN ÇIKARILMASI ĐSTANBUL UN TARĐHĐ GÜZELLĐKLERĐ DOĞAL GÜZELLĐKLERĐ YAKIN DOĞAL GÜZELLĐKLER KÜLTÜREL GÜZELLĐKLERĐ Müzeler Tarihi Yapılar SPOR ALANLARI VE SPORTĐF FAALĐYETLER ĐSTANBUL DA MEVCUT TURĐSTĐK ALANLARIN VERĐMLĐLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI GENEL VE YAKIN ÇEVRE ANALĐZLERĐ Genel Çevre Analizi Yakın Çevre Analizi ÖZEL SEKTÖR TURĐSTĐK OTOBÜS ĐŞLETMECĐLĐĞĐ MÜZELERĐN ZĐYARETÇĐ SAYISI TURĐSTLERĐN NĐTELĐK YÖNÜNDEN ĐNCELENMESĐ ĐSTANBUL A GELEN YABANCI TURĐST SAYISI Milliyetlerine Göre Turist Sayısı Geliş Yollarına Göre Turist Sayısı TURĐZM ACENTELERĐ VE PROFESYONEL REHBERLĐK HĐZMETLERĐ SOSYAL TESĐS ĐMKÂNLARI Konaklama Tesisleri Yeme-Đçme Ve Eğlence Tesisleri ĐSTANBUL DA DÜZENLĐ TURĐSTĐK RĐNG SEFERLERĐ ĐŞLETMECĐLĐĞĐ ĐÇĐN BĐR FĐZĐBĐLĐTE ÇALIŞMASI: BARCELONA ÖRNEĞĐ NĐN ĐSTANBUL A UYARLANMASI KURULUŞ YERĐ Birinci Güzergâh: Tarihi Yarımada Đkinci Güzergâh: Avrupa Yakası Boğaz Hattı Üçüncü Güzergâh: Anadolu Yakası Boğaz Hattı Yürüyüş Turları TRAFĐKTE GÜZERGÂH ÖLÇÜMÜ iii

5 Birinci Güzergâh Süre ve Kilometre Ölçüm Sonuçları Đkinci Güzergâh Süre ve Kilometre Ölçüm Sonuçları Üçüncü Güzergâh Süre ve Kilometre Ölçüm Sonuçları TURĐST BEKLENTĐ ARAŞTIRMASI Anket Hazırlama Veri Toplama Demografik Bilgiler Düzenli Turistik Turlara Katılma Đsteği ve Bilet Fiyatı Düzenli Sefer Aralığı Hizmet Kalitesine Đlişkin Beklentiler PROJEYĐ FARKLI KILAN HUSUSLAR Belediyenin Uygulama Gücü Özendirici Uygulamalar YATIRIMCI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER YATIRIM ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER PROJENĐN KAPASĐTESĐ PROJENĐN TEKNOLOJĐK YÖNLERĐ TOPLAM SABĐT YATIRIM TUTARI YILLIK ĐŞLETME GĐDERLERĐ Akaryakıt giderleri Taşıt Sigortası giderleri Personel giderleri Reklam ve tutundurma Bakım Onarım Giderleri Amortismanlar Genel Giderler PROJENĐN TOPLAM GELĐRLERĐ YUKARIDAKĐ GELĐR KALEMLERĐ ĐÇERĐSĐNDE REKLAM VE DĐĞER SERVĐS HĐZMETLERĐNDEN SAĞLANACAK GELĐRLER DÂHĐL EDĐLMEMĐŞTĐR. SADECE DÜZENLĐ TURĐSTĐK TURLARDAN ELDE EDĐLEBĐLECEK GELĐRLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞTUR FĐZĐBĐLĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE RĐSK ANALĐZLERĐ BĐLET ÜCRETĐ 20 TL OLDUĞU DURUMDA YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ DURUMU BĐLET ÜCRETĐ 15 TL OLDUĞU DURUMDA YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ DURUMU SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME YATIRIMCI AÇISINDAN DEĞERLENDĐRME MĐLLĐ EKONOMĐ AÇISINDAN DEĞERLENDĐRME MARMARAY HATTININ BU PROJEYE ETKĐSĐ iv

6 8.4. PROJENĐN KISITLARI KAYNAKLAR ÖZGEÇMĐŞ EKLER EK 1. BARCELONA BUS TURĐSTĐC RĐNG HATLARI EK 2. BARCELONA BUS TURĐSTĐC ĐLE ŞEHĐR TURU EK 3: GÜZERGÂH SÜRESĐ ÖLÇÜM RESĐMLERĐ EK 4: ANKET ÇALIŞMASI RESĐMLERĐ EK 5: GÜLERYÜZ COBRA ÇĐFT KATLI ÜSTÜ AÇIK ŞEHĐRĐÇĐ OTOBÜSÜ FĐYAT TEKLĐFĐ VE TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ EK 6: TURĐST BEKLENTĐ ANKETĐ (TÜRKÇE, ĐNGĐLĐZCE, ALMANCA, RUSÇA) EK 7: OTOBÜS GARAJI PROJE ĐMALAT MONTAJ TEKLĐF FORMU v

7 TEŞEKKÜR Projem Đstanbul kapsamında Đstanbul a yönelik projeleri, orijinal fikirleri ve akademik çalışmaları destekleyen Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye yetkilileri projenin hazırlanması, izlenmesi ve sonuçlanması sürecinde sürekli olarak iletişim kanallarını açık tutmuşlar, yardımcı olmuşlardır. Kendilerine müteşekkirim. Yine, bu çalışma için değerli fikir ve katkılarıyla yoğun çaba gösteren öğrencilerim Sevgi ORUÇ, Emre ERDOĞAN ve Güray Muhammed GÜLPINAR a, bu konuda fikirlerine başvurduğum çok değerli meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ailem bu yoğun çalışma döneminde manevi desteğiyle her zaman yanımda olmuştur. Bu çalışmayı sevgili eşim ve oğluma ithaf ediyorum. Ramazan KAYNAK vi

8 TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo 1.1. Đspanya ya Giden Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı... 4 Tablo 1.2. Đspanya Turizm Sektörü Yönetimi... 5 Tablo 1.3. Barcelona Turizm Verileri... 8 Tablo 2.1. Barcelona Turistik Otobüs Đşletmeciliği Tablo 4.1. Đstanbul da Yapılan Büyük Sportif Organizasyonlar Tablo Yılı Dünya Turizminde Đlk On Sıralama Tablo Yılı Dünya Turizm Geliri Tablo 5.3. Aylık Turizm Gelirleri, Ziyaretçi Sayısı ve Ortalama Harcama Miktarları Tablo 5.4. Türkiye ye Gelen Turistlerin Dünyadaki Bölgelere Göre Dağılımı 53 Tablo 5.5. Türkiye ye Gelen Turistlerin Turistik Merkezlere Göre Dağılımı.. 55 Tablo 5.6. Türkiye ve Đstanbul a Yıllık Turist Girişlerine Đlişkin Geçmiş Veriler ve Gelecek Tahminleri Tablo 5.7. Đstanbul Müzelerine Ait Đstatistikî Bilgiler Tablo 5.8. Turistlerin Ülkeye Geliş Nedenleri Tablo 5.9. Đstanbul a Gelen Turist Sayısı ve Getirisi Tablo Milliyetine Göre Đstanbul a Gelen Turistlerin Sayısı Tablo Aylık Dönemde Deniz ve Havalimanlarından Đstanbul a Giriş Yapan Turist Sayıları Tablo Đstanbul da Faaliyet Gösteren Turizm Acenteleri Tablo Đstanbul da Profesyonel Turist Rehberi Sayısı Tablo Đstanbul da Kültür ve Turizm Bakanlığı Đşletme Belgeli Konaklama Tesisleri Tablo Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri Tablo Đstanbul da Kültür ve Turizm Bakanlığı Đşletme Belgeli Yeme- Đçme ve Eğlence Tesisleri Tablo 6.1. Birinci Güzergâh Kapsamındaki Tarihi ve Turistik Alanlar Tablo 6.2. Đkinci Güzergâh: Avrupa Yakası Boğaz Hattı Tablo 6.3. Üçüncü Güzergâh: Anadolu Yakası Boğaz Hattı Tablo 6.4. Birinci Güzergahın Süre Ölçümü Tablo 6.5. Đkinci Güzergahın Süre Ölçümü vii

9 Tablo 6.6. Üçüncü Güzergahın Süre Ölçümü Tablo 6.7. Araştırmaya Katılan Turistlerin Demografik Özellikleri Tablo 6.8. Düzenli Sefer Aralığı Tablo 6.9. Turistlerin Hizmet Kalitesine Đlişkin Beklentileri Tablo Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Tanımlayıcı Đstatistikleri Tablo Garaj Binası Đnşaat Maliyeti Tablo Sabit Yatırım Özet Tablosu Tablo Yakıt ve Sigorta Giderleri Tablo Yıllık Đşletme Sermayesi Đhtiyacı Tablo Öngörülen Yıllık Yolcu Taşıma Kapasitesi Tablo Vergi Öncesi Yıllık Gelirler Tablo 7.2. % 70 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo 7.3. % 60 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo 7.4. % 50 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo 7.5. % 40 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo 7.6. % 28 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo 7.7. % 70 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo 7.8. % 60 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo 7.9. % 50 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo % 40 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi Tablo % 28 Doluluk Oranına Göre Geri Ödeme Süresi viii

10 ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil 2.1. Barcelona da Bir Turistik Otobüsle Şehir Turu... 9 Şekil 2.3. Turistik Otobüslerin Yıllara Göre Yolcu Taşıma Kapasitesi Şekil 3.1. Londra da Bir Turistik Otobüsle Şehir Turu Şekil 5.1. Milliyetlerine Göre Đstanbul a Gelen Yabancı Turistler Şekil Arası Đstanbul a Gelen Yabancı Turist Sayısı Şekil 5.3. Geliş Yollarına Göre Yabancı Turist Sayıları Şekil 6.1. Turistlerin Turistik Ring Seferleri Đle Şehir Turuna Katılma Đsteği 81 Şekil 6.1. Turistlerin Turistik Ring Seferleri Đçin Ödeyebileceği Ücret ix

11 GĐRĐŞ Bu proje, Đstanbul da düzenli turistik ring seferleri işletmeciliği için Barcelona modelinin Đstanbul a uyarlanması ile ilgilidir. Đstanbul un, dünyada benzerleriyle karşılaştırıldığında pek çok avantajları bulunmaktadır. Buna karşın kentin kültürel mirası yeterince tanıtılamamakta ve gösterilememektedir. Kentin turistik dokusu bilinse bile bunların gezilebilmesi ve görülebilmesi oldukça zahmetli olmakta, genellikle de uzun zaman almaktadır. Bu proje, 2010 Avrupa kültür başkenti seçilen Đstanbul un kültür turizmine odaklanması hedefine uygun olmakla birlikte bu hedefin gerçekleştirilmesinde de önemli bir işlev üstlenecektir yılı ile birlikte yapılacak geniş kapsamlı reklâm ve tanıtımlar sonrasında oluşacak turistik hareketliliğe Đstanbul daha hazırlıklı olabilecektir. Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dış turizmin yanı sıra iç turizm açısından da tanıtımı oldukça önem taşımaktadır. Son 50 yılda aldığı göçlerle kentin nüfusu sekiz kat artmıştır. Ancak, sahip olduğu kültürel zenginliğin kent sakinleri tarafından bile tanınıp benimsenmesi, Đstanbulluk kimliğinin ve bilincinin oluşturulması yeterli derecede gerçekleştirilememiştir. Bu bağlamda, Đstanbul un Avrupa yakasında iki, Anadolu yakasında da bir adet olmak üzere toplamda üç adet güzergâh belirlenerek; şehre gelen, şehri gezmek isteyen iç ve dış turistlerin hizmetine sunulacaktır. Böylece kentin tarihi, turistik ve doğal zenginliklerine kolay ve zahmetsizce erişim söz konusu olabilecektir. Bu çalışmada öncelikle Barcelona da, ardından Londra da uygulanan turistik otobüs işletmeciliği incelenmiştir. Sonrasında Đstanbul un tarihi, kültürel, sosyal, sportif ve doğal güzelliklerinin envanteri çıkarılmış, mevcut turistik alanların verimliliği araştırılmıştır. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda, 1

12 belirlenen birinci hat için fizibilite etüdü yapılmış ve elde edilen sonuçlar çeşitli risk parametreleri doğrultusunda duyarlılık analizleri yöntemi kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır. 2

13 1. BARCELONA NIN GENEL TURĐZM POTANSĐYELĐ Barcelona kenti turizmi potansiyelini Đspanya nın ülke turizmi ile birlikte değerlendirmek gerekmek isabetli bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle öncelikle ülke turizmi ardından da detaylı olarak Barcelona nın turizm potansiyeli detaylı olarak incelenmiştir Ülke Turizmine Kısa Bakış Đspanya, yüzölçümü olarak Đber Yarımadasının beşte dördünü kaplayan bir Avrupa devletidir. Doğu ve kuzeydoğusunda Akdeniz, kuzey, kuzeybatı ve güneybatısında Atlas Okyanusu, kuzeydoğusunda Fransa ve Andoro Cumhûriyeti, batısında Portekiz bulunmaktadır. Akdeniz deki Balear ile Atlas Okyanusu ndaki Kanarya Adaları da Đspanya hakimiyetinde bulunmaktadır. Đspanya, coğrafi bakımdan önemli Avrupa ülkelerine yakın olması, sıcak bir iklime sahip olması ve turizm fırsatlarını iyi değerlendirmesi nedeniyle özellikle turizmde büyük bir başarı yakalamıştır. Đspanya turizmde oldukça parlak bir dönem yaşamaktadır. Ülkeyi 2006 yılında ziyaret eden ve en az bir gece konaklayan yabancı turist sayısı 58 milyon 451 bindir. Günübirlikçiler de dahil edildiğinde bu sayı 96 milyona ulaşmıştır. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yıla göre % 4,5 oranında artış yaşanmıştır. Đspanya Turizm Çalışma Enstitüsü nden alınan bilgiye göre Đspanya yı en fazla ziyaret eden ülkeler sıralamasında Đngilizler 16 milyonu aşkın kişi (bir önceki yıla göre % 0,6 lık artış) ile birinci sırada yer alıyor. Đngilizleri 10.1 milyon kişiyle Almanlar izliyor (Tablo 1.1). Üçüncü sırada ise 9 milyon kişiyle Fransızlar yer alıyor. Bir önceki yıla göre artış oranı % 3,1. Sonra sırasıyla Đtalya (3 milyon 350 bin kişi), Kuzey ülkeleri ( yaklaşık 3 milyon kişi) ve Hollanda (2.5 milyon kişi) izliyor. Gelenlerin % 64,8 i otelleri ve benzeri konaklama merkezlerini tercih ederken, yüzde 19 u ise arkadaş yada akraba evinde konakladı. Ev kiralayanların 3

14 oranı ise yüzde 9,5. Geri kalanlar pansiyon, kamping gibi yerleri tercih ettiler yılında Đspanya da ortalama kalış süresi 10, 6 gece olarak gerçekleşti. Otel ve benzeri yerlerde ortalama kalış süresi 8,7 gece iken, akraba-arkadaş yanında ya da kiralık evlerde konaklayanlar ise yaklaşık 16 günlük geceleme gerçekleştirdiler (TURSAB, 2008). Tablo 1.1. Đspanya ya Giden Turistlerin Ülkelere Göre Dağılımı Ülke Adı Turist Sayısı Pazar Payı Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı (%) Đngiltere ,7 0,6 Almanya ,4 2,3 Fransa ,7 3,1 Đtalya ,7 13,6 Kuzey Ülkeleri ,3 8,1 Hollanda ,3 3,8 Portekiz ,8 10,4 Belçika ,3 4,5 Đrlanda ,6 10,6 Đsviçre ,4 20,3 Diğer Avrupa ,1 10,7 Diğer Amerika ,5 9,3 ABD ,6 5,3 Diğer ,7 5,5 Toplam ,5 Kaynak: Đspanya Ekonomi Bakanlığı, Turizm Çalışma Enstitüsü Turizm Çalışma Endüstrisi verilerine göre Đspanya ya % 79 tatil ve dinlence amaçlı, % 7.5 akraba ya da arkadaş ziyareti, amaçlı, % 10 iş seyahatleri için gidiyor. Diğer maksatlarla gidenlerin oranı % 3,2 iken, maksat belirtmeyenlerin oranı ise % 0,4. Đspanya ya giden turistlerin profiline gelince; % 37,6 sı yaş arasında. Bunların içinde kadınların oranı % 53, erkeklerinki ise % 47. Yüzde 25 ini ise yaş arası oluşturuyor. 4

15 Öncelikli Destinasyonlar: 1. Katalonya Bölgesi : 14,0 milyon kişi 2. Balerik: 9,6 milyon kişi 3. Kanarya Adaları: 9,4 milyon kişi 4. Andalusia: 8,2 milyon kişi 5. Valencian Community: 5.1 milyon kişi 1.2. Ülke Turizminin Yönetimi Đspanya da devlet bünyesindeki turizm kuruluşlarının en önemlisi Endüstri Turizm ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Turizm ve Ekonomi Genel Sekreterliği. Bununla beraber, Bakanlıklararası Turizm Komisyonu ile özel sektör ve kamu otoritesinin birlikte yer aldığı Turizm Sektör Konferansı da turizm politikalarının ve planlarının oluşturulmasında başlıca rol oynuyor. Turizm ve Ekonomi Genel Sekreterliği nin bünyesindeki Turizm Genel Sekreterliği, Bakanlıklararası Turizm Komisynu nun ve Turizm Sektör Konferansı nın aldığı kararların uygulayıcısı pozisyonunda. Kuruluşun son yıllarda hazırladığı ve icraya koyduğu planlardan Plan de Calidad Turística Española (Đspanya Turizm Kalitesi Planı), turizm endüstrinin iletişim teknolojilerinden yararlanması doğrultusundaki EDI, TURINTER, TURCENTRAL gibi teknolojik projeler de kuruluşun faaliyetleri arasında yer almaktadır (TÜRSAB, 2004). Hükümet düzeyinde temsil Endüstri Turizm ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Turizm ve Ekonomi Genel Sekreterliği 19 Otonom bölgeye ait Turizm Konseyleri Tablo 1.2. Đspanya Turizm Sektörü Yönetimi Özerk kuruluşlar Bakanlıklararası Turizm Komisyonu Turizm Sektör Konferansı Özel sektör Turizm Sektör Konferansı na katılıyor 19 otonom bölgenin Turizm Konseyleri nde temsil ediliyorlar Turizm tanıtımı ile yükümlü ve bütçesini genel bütçeden alan Turespana ve turizm araştırmaları ve dökümantasyon hazırlamakla görevli Turizm Çalışma Enstitüsü, Turizm ve Ekonomi Genel Sekreterliği ne ait organlar olarak görev yapıyor. 5

16 Genel Sekreterlik, ülke genelinde turizm yönetiminin koordinasyonunu sağlarken bölgeler düzeyinde bütün otonom hükümetlerin kendi turizm kuruluşları (Turizm Konseyi şeklinde örgütlenmiş) bulunuyor. Bu turizm kuruluşlarında otonom hükümetler, belediyeler ve özel sektör kuruluşları temsil ediliyorlar. 19 ayrı otonom hükümetin bulunduğu Đspanya da bu hükümetlerin turizmin her alanında geniş yetkileri bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda, Balear Adaları Hükümetinin turizm işletmelerinden Ecotourist Tax adı altında çevre vergisi alma kararı alabilmesi bu yetkilerin boyutlarını gösteren iyi bir örnek (2002 yılında alınmaya başlanan bu verginin 2003 yılında kaldırıldığını hatırlatalım). Đspanya da yurtiçi ya da yurtdışı seyahatin organize edilebilmesi için seyahat acentası belgesi sahibi olmak zorunluluğu var. Yasalarda seyahat acentaları ve tur operatörleri ayrı ayrı tanımlanıyor. Ayrıca seyahat acentası olmak için yasalarla belirlenmiş bir ödenmiş sermaye alt limiti ve yine limitleri belirlenmiş mesleki sigorta poliçelerine sahip olmak gibi kriterler de bulunuyor. Đspanya da seyahat acentalarının yasal olarak üye olması zorunlu bir birlik yok. Ülkede, genellikle bölgesel olan bir çok seyahat acentası örgütü bulunuyor. Bu seyahat acentaları birlikleri FEAAV (Đspanya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu) çatısı altında toplanmış durumda Barcelona nın Genel Özellikleri Kartacalılar tarafından kurulan, adını Kartacalı Barca ailesinden alan Barcelona, Đspanya'nın nüfus bakımından ikinci büyük kenti ve başlıca limanıdır. Catalonya özerk bölgesinin merkezi olan, 91 km2'lik bir alana yayılan Barcelona, Akdeniz kıyısında, Montjuic tepesinin eteklerine kurulu, iç bölgelerle ulaşımı kolay bir şehirdir. Barcelona, Akdeniz kıyısında Đber yarımadasının doğu kısmında yer almakta, ekonomik ve sosyal bakımdan Đspanya nın önemli şehirleri arasındadır. Şehir aynı zamanda modern mimarinin baş kenti olarak da adlandırılmaktadır. 6

17 Barcelona büyükşehir yüzölçümü 487 km'lik bir alana yayılmış ve nüfusu 4 milyonu aşmıştır. Đspanya'nın en önemli üretim merkezi olan kent, aynı zamanda önemli bir bankacılık, turizm ve finans merkezidir. Büyük bölümü Katalanlardan oluşan nüfus, yaygın biçimde Katalan dilini konuşmaktadır. Đspanya'nın sanayi üretiminin beşte biri Barcelona'da gerçekleştirilmektedir. Başlıca sanayi kolları arasında dokuma ve deri sanayisi, yakın dönemde makine ve otomotiv imalatı, kimya endüstrisi sayılabilir. Yaklaşık 11 km uzunluğundaki liman ülkenin başlıca limanı konumundadır ve Đspanya'nın gerek ithalat, gerekse ihracatının büyük bölümü buradan gerçekleştirilmektedir. Bu limana yılda 'den fazla gemi yanaşmaktadır. Kent aynı zamanda önemli bir kültür merkezidir: 1430 yılında kurulan Barcelona Üniversitesi, Katalan Kültürü, katedraller, 50 nin üzerinde resim ve heykel müzesi ile sanat galerisi bulunmaktadır. Ünlü ressam Picasso'nun yapıtlarının büyük bölümünü içeren Picasso müzesinde 2.500'den fazla eser görmek mümkündür. Kent ayrıca, 1992 Barcelona Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır Barcelona nın Turizm Potansiyeli Ulusal ve uluslararası kent turizmi açısından bakıldığında Barcelona şehri, hem tatil hem de iş turizmi için dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu durum, şehir otellerinin doluluk oranlarıyla da kanıtlanmaktadır yılında Barcelona şehrindeki otellerde kalan ziyaretçi sayısı 12 milyonun üzerinde bir rakama çıkmış ve bir önceki yıla göre %10 luk bir artış göstermiştir. Ayrıca deniz turizmi sektörü 1.4 milyonluk yolcu sayısıyla %14.5 lik bir artış göstermiştir. Havaalanındaki hareketlilik ise 30 milyonluk yolcu sayısıyla, 2005 yılına oranla yolcu sayısını %10.5 artırmıştır. Barcelona Şehir Konseyi ve Barcelona Ticaret odası nın ortak konsorsiyumu olan Turisme de Barcelona; şehirdeki mevcut turizmi desteklemek ve yeni turistleri şehre çekmek amacıyla, şehrin bir turizm merkezi olarak tanıtımı için 7

18 yoğun bir çaba göstermektedir yılında bu konsorsiyum, Turisme Creatiu (Barcelona Creative Tourism) Barcelona Yaratıcı Turizm adlı yeni bir platform oluşturmuştur. Platformun amacı, şehirdeki sanatsal ve kültürel etkinliklere, satın alma faaliyetlerine ve lüks yemek konseptlerine odaklanarak bu alanlarda şehirde verilen hizmetleri desteklemek ve yeni hizmet alanları üretmektir. Tablo 1.3. Barcelona Turizm Verileri Yıllara Göre Turistik Veriler (.000) Turizm Ofislerine Göre Turist Sayısı 1,721 1,738 2,008 2,333 2,502 Ziyaretçilerin sayısı 3,581 3,848 4,55 5,061 7,187 Turistik Otobüsleri Kullanan Sayısı 1,132 1,223 1,475 1,654 1,873 Barcelona Yürüyüş Turlarına Katılım Şehir içi Ulaşım Kartlarının Satış Rakamı Turisme de Barcelona nın programları arasında dikkate değer bir diğer faaliyet de kongre ve iş turizmi üzerinedir. Gençlik Sporları (BCN: Bowdoin Cable Network) ise 2002 den beri şehirde düzenlenen uluslararası spor faaliyetlerinin tanıtımına odaklanmıştır yılında Catalonia Meydanında bulunan Barcelona Turist Bilgi Merkezi de kuruluşunun 10. yıldönümünü kutlamış olup, bu süre zarfında 4 milyondan fazla kişiye hizmet vermiştir. Konsorsiyum, şu anda 20 turist bilgi noktasını kapsayan bir ağın kontrolünü elinde bulundurmaktadır. Turisme de Barcelona sektör uzmanlarının yanı sıra turistlere yönelik farklı bilgilendirici ve tanıtıcı yayınlar da çıkarmaktadır yılında Barcelona Top Attractions (Barcelona En Đlgi Çekici Güzellikler) adında bir dergi çıkarılmaya başlamış olup, bu dergi her altı ayda bir üç ayrı dilde basılmakta ve şehrin en ilgi çekici turistik güzellikleri hakkında bilgiler vermektedir. Üzerinde durulan ilk güzellik, Catalonia Ulusal Sanat müzesidir. Bu dergide turistlere yönelik Barcelona şehir gezisi ve şehirde kalmayı kolaylaştıracak bilgiler de sunulmaktadır. Şehirde düzenlenen en önemli etkinliklerden biri de Turistik Otobüslerdir. Barcelona da turistlere yönelik otobüs işletmeciliğinin köklü bir geçmişi bulunmaktadır. 8

19 2. BARCELONA DA DÜZENLĐ TURĐSTĐK OTOBÜS ĐŞLETMECĐLĐĞĐ 2.1. Barcelona Turistik Otobüs Đşletmeciliği Barcelona Turistik Otobüsleri ilk olarak 1987 yılında faaliyete geçmiş olup halen Barcelona şehrinin en önemli tarihi, kültürel ve sanatsal güzelliklerini bir araya getiren duraklardan oluşan üç rotayla hizmet vermektedir. Şekil 2.1. Barcelona da Bir Turistik Otobüsle Şehir Turu Temmuz 1987 yılında sadece yaz aylarında hizmet vermek için kurulan Barcelona Turistik Otobüsleri; her geçen yıl büyüyüp gelişerek, şehir ziyaretçileri için en ilgi çekici ve dikkate değer sistem haline gelmiştir yılı içerisinde bu otobüslerle yolcu seyahat etmiştir. Her yıl bir önceki yılın yolcu sayısını aşmayı hedefleyen sistem, başarılı bir şekilde her yıl yolcu sayısını artırmaktadır yılında 2 milyon turist hedefini aşmış bulunmaktadır. 9

20 Tablo 2.1. Barcelona Turistik Otobüs Đşletmeciliği TURĐSTĐK OTOBÜS ĐŞLETMECĐLĐĞĐ GÜZERGÂH (KM) 50.7 DURAK SAYISI 44 ARAÇ SAYISI 61 SAYISAL VERĐLER Kuruluşundan itibaren Barcelona Turistik Otobüsleri yabancı ziyaretçilerin yanı sıra bireysel ve grup olarak şehri gezmek isteyen şehir sakinlerine de hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu yolculara yönelik olarak; şehrin ana tarihini, anıtsal ve eğlence noktalarını içeren ve bu noktalara dair kişiselleştirilmiş bilgi veren üç seyahat programı düzenlenmektedir Paket Tur Seçenekleri Tur hizmetlerinde temelde iki güzergâh bulunmaktadır. Bunlar; Kuzey hattı ve Güney hattıdır. Ayrıca bunlara Nisan-Eylül ayları arasında faaliyet gösteren Forum hattı da eklenebilir. Rotalar arasında altı kesişim durağı bulunmaktadır ve bu sayede yolcular tek biletle tüm hatlardaki turlardan faydalanabilmektedirler. Barcelona Turistik Otobüsleri 6 sı tek katlı, 55 i çift katlı ve üstü açık toplamda da 61 otobüsten oluşan bir filoya sahiptir Kuzey Hattı (Kırmızı Rota) Kuzey hattı şu duraklardan oluşmaktadır. Placa de Catalunya Casa Batllo - Fundacio Antoni Tapies Passeig de Gracia - La Pedrera Sagrada Familia Gracia Parc Guell Tramvia Blau - Tibidabo Sarria Monestir de Pedralbes - Col.leccio Thyssen Palau Reial - Pavellons Guell 10

21 Barcelona Football Club Francesc Macia - Diagonal MACBA - CCCB Güney hattı (Mavi Rota) Güney hattı da şu duraklardan oluşmaktadır. Placa de Catalunya Casa Batllo - Fundacio Antoni Tapies Passeig de Gracia - La Pedrera Francesc Macia - Diagonal Estacio de Sants Creu Coberta Placa d'espanya Caixa Forum - Pavello Van Der Rohe Poble Espanyol MNAC Anella Olimpica Funicular de Montjuïc Fundacio Joan Miro Miramar - Jardins Costa i Llobera World Trade Center Colom - Museu Maritim Port Vell Museu d'historia de Catalunya Port Olimpic Place de la Citadel - Zoo Pla de Palau Barri Gotic 11

22 Forum Hattı (Yeşil Rota) Forum hattı daha kısa olup şu şekildedir. Port Olímpic Platja del Bogatell-Cementeri del Poblenou Poblenou Parc Diagonal Mar Forum Alış-veriş Hattı Yukarıdaki turlara ek olarak özellikle alış veriş tutkunları için TombBus otobüs turu ilave edilmiştir. TombBus otobüs hizmeti Barcelona Shopping Line=Barcelona Alış-veriş Hattı ismiyle bilinmektedir. Tomb kelimesi Katalan dilinde ring seferi anlamına gelmektedir. Rota 5 km uzunluğunda olup, önemli mağazaların bulunduğu bir güzergâhta hareket etmekte ve 28 duraktan oluşmaktadır. Barcelona Alış-veriş Hattı hafta içi saatleri arasında her 7 dakikada bir, Cumartesi günü ise saat saatleri arasında her 15 dakikada bir ring seferi yapmaktadır. Ancak bu seferlere 29 Mart 2008 tarihinde son verilmiştir. Burada Alış-veriş hattına değinmemizin nedeni tur güzergâhları belirlenirken bu konunun önemini vurgulamak içindir. Şekil 2.2. Barcelona Alış-veriş Hattı 12

23 2.3. Özel Uygulamalar Barcelona şehrinde ziyaretçilerin şehir turlarını mümkün olabildiğince kolay ve rahat kılmak için çok farklı seçenekler sunulmaktadır. Bu farklı alternatifler sayesinde ziyaretçiler hem şehri keşfetme hem de eğlenceli dakikalar geçirme olanağına sahiptirler. Özellikli uygulamalar şunlardır; Barcelona Kart, Yürüyüş turlarıdır Barcelona Kart Bu kartın 2 ila 5 gün arasında geçerlilik süresi bulunmakta ve isteğe göre alınabilmektedir. Kartın özelliği, şehir içi toplu taşıma araçlarında sınırsız geçerliliğinin yanı sıra, Goladrinas bot turuna katılma hakkı ve Poble Espanyol ve 13 müzeye de giriş hakkı tanıyan bir sistemdir. 2 gün için yetişkin fiyatı 24 Avro dur, 3 gün için 29, 4 gün için 33 ve 5 gün içinse 36 Avro dan satılmaktadır Yürüyüş Turları Barcelona şehrinin Picasso, Gothic, Modernisme ve Gourmet bölgeleri içerisinde hizmet vermekte olan 4 farklı yürüyüş turu bulunmaktadır. Bu yürüyüş turlarında ziyaretçiler rehber eşliğinde şehrin güzelliklerini daha yakından ve ayrıntılı olarak görme fırsatını bulmaktadırlar Ücret Tarifesi Günlük bedel kavramını turizm sistemiyle tanıştıran Barcelona Turistik Otobüsleri Đşletmeciliği Avrupa da da öncüdür. Bu bilet sisteminin ilgi çekici yanı; yolcunun istediği durakta inip, aynı işletmeye ait sonraki otobüsleri de bu biletle aynı gün içerisinde kullanabilmesidir. Bu sayede tek biletle şehrin çoğu yerinin gezilebilmesi sağlanmıştır. 13

24 Barcelona Turistik Otobüslerinde bir yetişkin bilet ücreti 19 Avro, çocuk bileti ise 11 Avrodur. Bu sistemde ayrıca, bilet fiyatları yetişkin için 23 Avro, çocuk için ise 15 Avro olan ve iki gün boyunca geçerli olan biletler de mevcuttur. Biletler otobüslerden ve Barcelona Turistik Otobüsleri müşteri danışma merkezlerinden temin edilebilmektedir Çalışma Takvimi Barcelona Turistik Otobüsleri 9:00 ile 22:00 saatleri arasında günlük faaliyet göstermektedir. Yılın değişik sezonlarına göre farklılık gösteren otobüs aralıkları 5 ila 18 dakika arasında değişmektedir. Otobüslerden inmeden tüm turu tamamlamak Kuzey ve Güney Güzergahları için iki saat alırken, Forum Güzergahını tamamlamak yaklaşık olarak 40 dakika sürmektedir Turistik Araçların Personel ve Teknik Donanımı Barcelona Turistik Otobüslerinde seyahat boyunca yolculara eşlik eden ve duraklar hakkında genel bilgi veren bir rehber bulunmaktadır. Her yolcuya içinde güzergâhlardaki duraklar hakkında bilgilerle birlikte Barcelona da yapılabilecek aktiviteler ve bu aktivitelere ilişkin indirim önerilerini içeren bir broşür verilmektedir. Barcelona Turistik Otobüsleri 2007 yılından itibaren on farklı dilde güzergahlarla ilgili detaylı bilgi veren bir turist bilgi sistemini kullanmaya başlamıştır Barcelona Düzenli Turistik Otobüs Đşletmeciliğinin Geleceği Barcelona Turistik Otobüsleri 2006 yılında yolcu taşımıştır (Şekil 1.2.). Turizm için bir referans noktası olan bu hizmet aynı zamanda düzenli toplu taşıma için de bir finans kaynağıdır. Barcelona Turistik Otobüsleri, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ve Turisme de Barcelona ya ait ortak bir girişimdir. TMB, 21. yılına ulaşmış, Ocak ayından Aralık ayına, yani tüm yılı kapsayan bir hizmet veren ve bugün iki milyonun üzerinde turistik yolcu taşıyan bir sistemdir. 14

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

Önemli Semtler Bo az: Haliç:

Önemli Semtler Bo az:  Haliç: İstanbul "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeğe değer." Bir koluyla Asya'ya, diğeriyle Avrupa'ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Plato Meslek Yüksek Okulu sanat, medya ve tasarım alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla sanatçı, iş adamı ve akademisyenler tarafından kurulmuştur. Plato Meslek Yüksek

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarihten getirdiği vizyon ve misyonu ile yoğun gayretler sonunda hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Üsküdar daki kampüsünde eğitim-öğretim hayatına

Detaylı

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor.

İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. MICROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2008 TÜRKİYE FORUMU İstanbul u İstanbul un Öğrencileri Keşfediyor. İOO İSTANBUL MERVE ERBEN merverben@yahoo.co.uk 1 Hepimiz İstanbul da doğduk. Burada okula gidiyoruz.

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

1) SÜMELA MANASTIRI 2) AYASOFYA MÜZESĠ

1) SÜMELA MANASTIRI 2) AYASOFYA MÜZESĠ 1) SÜMELA MANASTIRI Trabzon un Maçka ilçesinde yer alan, tarihiyle ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Sümela Manastırı, geniş bir alana yapılmıştır. Kesin olarak yapım tarihi bilinmese de M.S. 365-395

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Acıbadem Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş olan bir vakıf üniversitesidir. Acıbadem üniversitesinde eğitim ücretlidir. Üniversitenin Esas amacı sağlık bilimleri alanındaki tüm bilim dallarını

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Kusadasi şehrinde bulunan bu tesis, hem iş hem de tatil seyahati için mükemmel bir yerdir. Otel, 1994 yılında

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün 04 07 Ekim 2014 Kurban Bayramı Turu Neden Gitmeli? Hem Afrika hem de Akdeniz in havasını teneffüs edebileceğiniz, kendine has kültürü ile

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi 300 m uzunluğundaki Mavi Bayrak'lı bir kumsalda kurulu olan Tusan Beach Resort, Ege Denizi'nin ışıltılı sularına

Detaylı

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ [ Duymadım deme Görmedim deme Akıllı düşün AKILLI YATIRIM YAP! Konut projemizden yapacağınız yatırımlarda ayrıcalığı ile

Detaylı

Genel Bakış. New York City

Genel Bakış. New York City ş Genel Bakış NEW YORK 30 Ağustos- 1 Eylül Empire State Binası Özgürlük Anıtı One World Observatory Times Square Central Park Soho/ 5th Avenue The MET/ Guggenheim New York Botanical Garden- Frida Kahlo

Detaylı

5 YILDIZLI PAUL GAUGUIN İLE LOS ANGELES, TAHİTİ VE BORA BORA

5 YILDIZLI PAUL GAUGUIN İLE LOS ANGELES, TAHİTİ VE BORA BORA 5 YILDIZLI PAUL GAUGUIN İLE LOS ANGELES, TAHİTİ VE BORA BORA 03 Mart 2016 tarihinden itibaren HER PERŞEMBE Hareket! Dünyada siyah incinin bulunduğu tek ada olarak bilinen Tahiti ve Fransız Polinezyası

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir

Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir 1 / 6 2014/11/14 17:03 Erasmus programı ile gidilebilecek en iyi 10 şehir Öykü Çetin Radikalist / 09/11/2014 Erasmus projesi her yıl yüzlerce öğrenciye farklı ülkelerde eğitim alma fırsatı sunuyor. Peki,

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

İçindekiler. Edinburgh da okul gezisi. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Edinburgh da Eğitici Tatil. 7 gün/ 6 gece 2014/15...

İçindekiler. Edinburgh da okul gezisi. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Edinburgh da Eğitici Tatil. 7 gün/ 6 gece 2014/15... İçindekiler Edinburgh da okul gezisi 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 2 *** Edinburgh da Eğitici Tatil 7 gün/ 6 gece 2014/15... sayfa 5 ( Kursuyla beraber) *** Edinburgh da Yaz Okulu 8 gün/ 7 gece 2014/15

Detaylı

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Azar Gasht Maleki Travel Tur Tarihleri : 13 Nisan 15 Nisan 20 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 29 Nisan 04 Mayıs 06 Mayıs 11 Mayıs 13 Mayıs Tur Programı:

Detaylı

20 28 Subat New York Washington Gezi + Seminer Programi

20 28 Subat New York Washington Gezi + Seminer Programi 20 28 Subat New York Washington Gezi + Seminer Programi 5:45 pm: New York a inis Gun 1 7:00 pm: Otele varis 8:00 pm: Sehir gezintisi ve aksam yemegi 9:30 pm: Konaklama * 10:30 am: Battery Park Gun 2 Ozgurluk

Detaylı

HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN

HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN Haliç Çevre Analizi HALİÇ HILTON GARDEN INN ISTANBUL GOLDEN HORN - Açılış Aralık 2011 - Leed Gold Sertifika ödüllü - 210 odalı - Haliç in ilk markalı oteli - Arkiparc 12 Türkiye nin en iyi mimari oteli

Detaylı

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası

ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası ODAKULE BİNASI Üst Hakkı İhalesi Tanıtım Dosyası İstanbul Sanayi Odası 22/09/2014 İHALE KONUSU GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Kasımpaşa Stadyumu TRT spark Otoparkı Odakule Binası stiklal Caddesi

Detaylı

Baştanbaşa İspanya MALAGA - RONDA - SEVILLA CORDOBA- GARANADA- MADRİD TOLEDO - GIRONA - FIGUERAS BARSELONA

Baştanbaşa İspanya MALAGA - RONDA - SEVILLA CORDOBA- GARANADA- MADRİD TOLEDO - GIRONA - FIGUERAS BARSELONA Baştanbaşa İspanya MALAGA - RONDA - SEVILLA CORDOBA- GARANADA- MADRİD TOLEDO - GIRONA - FIGUERAS BARSELONA 01.GÜN İSTANBUL MALAGA RONDA - SEVİLLA 29 Ocak Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Türk Havayolları

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Humayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Gemi inşaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Fethiye Tatil ve Yöre Rehberi Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, Yakaköy, Kayaköy, Çalış gibi bir çok mevkiisi bulunan Fethiye tam anlamıyla bir tatil merkezidir.

Detaylı

Euro2016 Türkiye-Hırvatistan Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-Hırvatistan Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-Hırvatistan Maçı Break FRANSA Paris, 11 13 Haziran 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İlk Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Işıkların şehri Paris, Euro 2016 coşkusuyla daha da

Detaylı

Beyaz Rezidans Eyüp Avrupa yakasının en cazip noktasında

Beyaz Rezidans Eyüp Avrupa yakasının en cazip noktasında EYÜP Eyüp Sultan Camii Tarihi Surlar Miniatürk KONUM Beyaz Rezidans Eyüp; kültürel dokusu, tarihi özelliği ve muhteşem Haliç manzarasıyla İstanbul un en eski semtlerinden olan ve tarihi yarımadaya asırlardır

Detaylı

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES 1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES İstanbul Atatürk Havalimanında saat 07:00 da buluşma. Check-in işlemlerini takiben Türk Havayolları nın TK15 seferi ile 09:30 da Buenos Aires e yolculuk. Yerel

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 PROJE HEDEFLERİ 2013 Kültür sanat yolunu hem kapsam hem içerik olarak zenginleştirip, uygun tanıtım

Detaylı

XVII. ERMCO KONGRESİ

XVII. ERMCO KONGRESİ XVII. ERMCO KONGRESİ İSTANBUL TurkİYE XVII. ERMCO KONGRESİ İLK DUYURU 4-5 Haziran 2015 Askeri Müze, İstanbul - Türkiye 1995 yılında İstanbul da başarıyla gerçekleştirilen kongreden sonra, XVII. ERMCO Kongresi

Detaylı

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik...

Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Atina - Selanik Antik dönemin en önemli kültür şehirlerinden biri Atina ve küçücük evden çıkarak koca bir tarih yazılmasına vesile olan Selanik... Tarih : 11-09-2016-15-09-2016 Şehirler : Atina, Selanik

Detaylı

JUNIOR SUMMER PROGRAM 13-17 YAŞ ARASI

JUNIOR SUMMER PROGRAM 13-17 YAŞ ARASI JUNIOR SUMMER PROGRAM 13-17 YAŞ ARASI www.atlantissummer.com LONDRA ŞEHRİ 13 İLE 17 YAŞLARI ARASINDAKİ GENÇLER BU YAZ TATİLİNDE SİZLERİ İNGİLTERE'NİN BAŞKENTİ VE DÜNYA ŞEHRİ LONDRA' YA BEKLİYORUZ!.. HAFTADA

Detaylı

Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının. Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam

Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının. Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam SAYFAYI ÇEVİRİN Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam merkezi Fikirtepe ve Kadıköy ün balkonunda

Detaylı

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ)

UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) UNIVERSITY OF EAST LONDON LONDON DOCKLANDS CAMPUS (DOĞU LONDRA ÜNİVERSİTESİ LONDRA DOCKLANDS KAMPÜSÜ) LOKASYON Londra merkezde, Thames Nehri kenarındaki University of East London kampüsünde ayrıca bir

Detaylı

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR 18-25 Ekim tarihleri arasında Napoli,Pompei, Sorrento, Matera, Lecce, Alberobello ve Bari gibi İtalya'nın en gözde şehirleri ile sahillerini görme fırsatı bulabileceğiniz turumuz

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Kurban Bayramında ENDÜLÜS TE RAKS Granada Sevilla - Malaga 10 Eylül 2016 / 5 Gece 6 Gün

Kurban Bayramında ENDÜLÜS TE RAKS Granada Sevilla - Malaga 10 Eylül 2016 / 5 Gece 6 Gün Kurban Bayramında ENDÜLÜS TE RAKS Granada Sevilla - Malaga 10 Eylül 2016 / 5 Gece 6 Gün İspanya nın 17 Özerk bölgesinden biri olan Endülüs, 8.Yüzyıldan 11.Yüzyıla kadar Emevilerin himayesinde İslam medeniyetine,

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

22 25 NİSAN 2013 DOHA ( 3 GECE İSTANBUL ÇIKIŞLI ) AY DAN TURİZM

22 25 NİSAN 2013 DOHA ( 3 GECE İSTANBUL ÇIKIŞLI ) AY DAN TURİZM http://www.worldchamberscongress.com/ 22 25 NİSAN 2013 DOHA ( 3 GECE İSTANBUL ÇIKIŞLI ) Sayın Yetkili, 28 Şubat 2013 Ekte, grubunuza özel olarak hazırlamış olduğumuz 3 gecelik 8. Dünya Ticaret Odaları

Detaylı

YAZ KAMPI. İzmir Özel Türk Koleji Eğitim Direktörlüğü 02322440500/1305 Imperial Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 02324640608

YAZ KAMPI. İzmir Özel Türk Koleji Eğitim Direktörlüğü 02322440500/1305 Imperial Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 02324640608 YAZ KAMPI Ardingly Kolej Kampüsü, Londra ve Brighton a 30 dakika uzaklıkta olan, muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü Haywards Heath şehrinde bulunmaktadır. Ardingly Kolej in British Study Centre öğrencileri

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437

Otel Seçenekleri. Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Avantgarde Taksim Abdulhakhamit Cad. No.40/42, Taksim, 34437 Taksim Metro İstasyonu'ndan Tarihi Yarımada'ya kolay ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul Kongre Merkezi

Detaylı

Barcelona Gaudi nin Katalunyası

Barcelona Gaudi nin Katalunyası Barcelona Gaudi nin Katalunyası (4) 16-20 Ekim 2013 sofistike ve kendine özgü tarzı olan uçuk bir kent. Norman Foster ın plaj kenarındaki parlayan balık heykeli, Gaudi nin renkli parkı Güel ve yemek sihirbazı

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

I SALONI MILANO FUARI AY DAN TURİZM

I SALONI MILANO FUARI AY DAN TURİZM I SALONI MILANO FUARI Sayın Yetkili, 13 Mart 2013 Ekte, grubunuza özel olarak hazırlamış olduğumuz 4 gecelik Milano I Saloni Fuar programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize sunarız. Grubunuz için

Detaylı

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları İSTANBUL İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da

Detaylı

ST. PETERSBURG&MOSKOVA

ST. PETERSBURG&MOSKOVA BEYAZ GECELERDE ST. PETERSBURG&MOSKOVA 20 Haziran 2015 27 Haziran 2015 (7 gece 8 gün) St. Petersburg(5gün) Moskova (3gün) 1.GÜN: 20 Haziran 2015 Cumartesi İstanbul St. Petersburg Sabah saat 08:30 itibari

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı 29.10.2013 Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı. 29.10.2013-02:20 Uhr dpa İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki

Detaylı

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Antalya falezlerinde kurulu bu şehir oteli muhteşem Akdeniz ve Antalya körfezi manzarasına sahip. Merkezden 5 km

Detaylı

İstanbul Shopping Fest 2014

İstanbul Shopping Fest 2014 İstanbul Shopping Fest 2014 İSF, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün işbirliği ile İstanbul u dünyanın sayılı alışveriş merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen alışveriş, eğlence

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği ve Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-752) ile 1 Kabul edilen 3 Aday olarak önerilen UNESCO Dünya Miraslarının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 17 Mayıs 2013

Detaylı

WINDSURF KAMPI DATca. Hey Sen..! Türkiye nin en iyi windsurf noktalarından biri olan Datça da muhteşem bir tatil seni bekliyor.

WINDSURF KAMPI DATca. Hey Sen..! Türkiye nin en iyi windsurf noktalarından biri olan Datça da muhteşem bir tatil seni bekliyor. WINDSURF KAMPI DATca. Hey Sen..! Türkiye nin en iyi windsurf noktalarından biri olan Datça da muhteşem bir tatil seni bekliyor. Muhteşem Akdeniz sularında windsurf yaparken bırakın rüzgâr size yol göstersin.

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!..

UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. Doğamızı korumuyoruz!.. UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4!.. TÜRSAB AR-GE DEPARTMANI, ŞUBAT 2007 Türkiye Seyahat Acentaları

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

28-31 MAYIS 2015. Londra ve İskoçya Gezisi 3 Gece & 4 Gün

28-31 MAYIS 2015. Londra ve İskoçya Gezisi 3 Gece & 4 Gün 28-31 MAYIS 2015 Londra ve İskoçya Gezisi 3 Gece & 4 Gün 1 Gün: Londra ya Uçuş, Hotele yerleşme ve Londra Gezisi London Eye, Thames Nehirde Vapur Turu, British Museum, 2 Gün: Tam Gün Londra & Müze Gezisi,

Detaylı

DESTİNASYON MARKA YÖNETİMİ

DESTİNASYON MARKA YÖNETİMİ DESTİNASYON MARKA YÖNETİMİ MUĞLA, YENİ KURUMSAL KİMLİĞİYLE DÜNYA TURİZM DESTİNASYONLARI ARASINDA DAHA DA GÜÇLENİYOR! Muğla... Türkiye nin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Ülkemizin gözbebeği.

Detaylı

Neden Kampnet Organizasyon?

Neden Kampnet Organizasyon? Neden Kampnet Organizasyon? Kampnet Organizasyon konusunda uzman ve tecrübeli kadrosu ile kamp organizasyonları konusunda hizmetler vermektedir. Organizasyonumuza ait spor salonu - kondisyon merkezimiz

Detaylı

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi On5yirmi5.com Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi İşte Türkiye nin En İyi 10 Üniversitesi Yayın Tarihi : 18 Ocak 2012 Çarşamba (oluşturma : 7/2/2016) Türkiye de her geçen gün yeni bir üniversite açılıyor.

Detaylı

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1

Türkiye 2009 2010 2011 2012 2013 Pazar Payı % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,25 % 4,1 TÜRKİYE NİN HOLLANDA TURİZM PAZAR PAYI 16.8 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Hollanda, nüfusuna oranla en çok tatile çıkan Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi Resmi İstatistik Dairesi

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

SAĞLIK KULÜBÜ. Pacific Wellness & Spa her gün saat 07:30-22:00 arası özel egzersiz hocaları ile hizmet vermektedir.

SAĞLIK KULÜBÜ. Pacific Wellness & Spa her gün saat 07:30-22:00 arası özel egzersiz hocaları ile hizmet vermektedir. LOKASYON Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Inter Continental Hotels Group un bir üyesi olan Crowne Plaza Istanbul-Old City, tarihi yarımadanın merkezinde lüks hizmet veren 5 yıldızlı bir oteldir. Crowne

Detaylı

İNGİLTERE DE ULAŞIM İngiltere'de indirimli ulaşım olanağı Sık yolculuk yapıyorsanız paralarını tasarruf etmelerine yardımcı olan birçok indirim kartı ve programı vardır. U kartlar sayesinde %30'a varan

Detaylı

TÜRKİYE İSTANBUL 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari

TÜRKİYE İSTANBUL 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari TÜRKİYE Turİzm Pİyasalari Araştirma Raporlari İSTANBUL 10 İSTANBUL TURİZM PİYASASI ARAŞTIRMASI, 2010 İstanbul Araştırma Bölgesi Amaç Hazırlanan çalışmanın amacı İstanbul un turizm profilinin, bölgedeki

Detaylı

2013 TEACHER TRAINING & LONDRA DENEYİMİ (PROFESSIONAL DEVELOPMENT) PROGRAMI

2013 TEACHER TRAINING & LONDRA DENEYİMİ (PROFESSIONAL DEVELOPMENT) PROGRAMI 2013 TEACHER TRAINING & LONDRA DENEYİMİ (PROFESSIONAL DEVELOPMENT) PROGRAMI Program Tarihi Program Ücreti Son Başvuru Tarihi 27 Ocak 2013 / 3 Şubat 2013 (7 Gece) Programın Amaçları Genel Amaçlar ; - İngilizce

Detaylı

Madrid - Toledo - Cordoba - Sevilla - Granada - Valencia - Barcelona 6 Gece 7 Gün

Madrid - Toledo - Cordoba - Sevilla - Granada - Valencia - Barcelona 6 Gece 7 Gün ENDÜLÜS Madrid - Toledo - Cordoba - Sevilla - Granada - Valencia - Barcelona 6 Gece 7 Gün 1.GÜN Kayseri Erkilet Havalimanında saat 04,00 da buluşma. Pegasus un tarifeli seferi ile 06,00 da İstanbul a hareket.

Detaylı

Barselona Sonar Break

Barselona Sonar Break Barselona Sonar Break Barselona, İSPANYA 12 15 Haziran, 2014 Electronic Music & Multimedia Art @ Day & Night 3 Gün Boyunca Hiç Uyumayan Bir Şehir: Barselona Her yıl binlerce kişinin katıldığı hem gündüz

Detaylı

10-17 Yaş Grubu ICEP WORLD

10-17 Yaş Grubu ICEP WORLD ICEP WORLD Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Merkezi 1986 dan günümüze Haziran - Eylül ayları nda 10-18 yaş çocuklarımızın ve gençlerimizin, farklı kültürden gelen öğrenci gruplarıyla birlikte hem İngilizce öğrenerek

Detaylı

Kopenhag IN Break. Kopenhag, DANİMARKA. 19 22 Mayıs, 2011. Viking savaşlarından Avrupa nın en hoşgörülü şehrine. Neden gidelim?

Kopenhag IN Break. Kopenhag, DANİMARKA. 19 22 Mayıs, 2011. Viking savaşlarından Avrupa nın en hoşgörülü şehrine. Neden gidelim? Kopenhag IN Break Kopenhag, DANİMARKA 19 22 Mayıs, 2011 Viking savaşlarından Avrupa nın en hoşgörülü şehrine Masallar şehri Dünyanın en eski krallıklarından birisi olan Danimarka, krallık öncesi Vikingler

Detaylı

TAYLAND 4 gece (İstanbul Çıkışlı) 25-31 MART 2013 AY DAN TURİZM

TAYLAND 4 gece (İstanbul Çıkışlı) 25-31 MART 2013 AY DAN TURİZM TAYLAND 4 gece (İstanbul Çıkışlı) 25-31 MART 2013 Sayın Yetkili, 15 Şubat 2013 Ekte, grubunuza özel olarak hazırlamış olduğumuz 4 gecelik Bangkok / Tayland programımız ile ilgili detaylı programı dikkatinize

Detaylı

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Uzun bir kumsaldan 500 m uzaklıkta Kumköy'de bulunan otel, tarihi Side kent merkezinden yaklaşık 4 km uzaklıkta. Bu

Detaylı

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve İsrail - Ürdün Turu Büyük manzaraları görmek için plan yapın, ancak, sokaklarda dolaşmak ve böylesine eski ve kutsal bir yerin gündelik hayatına kendinizi kaptırmak için biraz zaman ayırın. Tarih : 12-09-2016-16-09-2016

Detaylı