2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI"

Transkript

1 SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat 154 TL dir. Bu hisse senedinin alt ay sonra spot piyasadaki fiyat 156 TL ve TL nominal de&erli alt aylk bononun fiyat 951,64 TL olarak verildi&ine göre, hem ABC hisse senedinden hem de bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesi satn alan yatrmcnn 6. ay sonundaki toplam kazanc+ a a&dakilerden hangisidir? A) 0,38 B) 0,48 C) 0,58 D) 0,68 E) 0,78 SORU : Bir yl vadeli alivre sözle mesinin kullanm fiyat TL ve iki yllk alivre anla masnn karar fiyat 900 TL dir. Vadeye göre kazanç oranlar ise, Vade Süresi Spot oran+ 1 % 4 % 5 3 % 6 olarak verilmi tir. Birinci ve ikinci yllarn sonunda ayn takas fiyatndan de&erlenen takas sözle0mesinin fiyat+ a a&dakilerden hangisidir? A) 911 B) 91 C) 931 D) 941 E) 951 SORU 3 : ds(t) = dt + dz(t) S(t) Y(t) = [ S(t) ] dy(t) =µ dt +dz(t) Y(t) olarak verildi&ine göre µ+ ifadesi a a&dakilerden hangisidir? A) + B) C) + D) + 5 E) +

2 SORU 4 : ABC hisse senedinin fiyat 100 TL dir. Bu hisse senedi üçüncü ayn sonunda 5 TL, 9. ayn sonunda 7 TL temettü ödemesi yapacaktr. Bu hisse senedi üzerine düzenlenmi 110 TL kullanm fiyatl bir yllk Avrupa tipi satm opsiyonunun primi 5 TL dir. Anlk faiz oran, % 4 oldu&una göre ayn hisse senedi üzerine düzenlenmi 110 TL kullanm fiyatl bir yllk Avrupa tipi al+m opsiyonunun primi a a&dakilerden hangisidir? A) 7,7 B) 7,57 C) 7,87 D) 8,17 E) 8,47 SORU 5 : Temettü ödemesi yapmayan ABC hisse senedi ve bu hisse senedi üzerine yazlm, 80 TL kullanm fiyatl bir yl vadeli Avrupa tipi opsiyonlarn alm ve satm fiyatlar a a&daki tabloda verilmi tir: Varl+k Sat+m Fiyat+ Al+m Fiyat+ Hisse Senedi 100,00 101,00 Alm Opsiyonu 19,75 0,75 Satm Opsiyonu 5,5 6,10 Arbitrajc % 6,0 anlk faiz oran ile borç alabilmekte % 6,00 anlk faiz oran ile borç verebilmektedir. Arbitrajc, sadece bir hisse senedi alp satmak üzerine bir strateji geli tirmi tir. Arbitrajcnn kar elde etti&i bilindi&ine göre arbitraj kar+n+n bugünkü de8eri a a&dakilerden hangisidir? A) 8,56 B) 8,76 C) 8,96 D) 9,16 E) 9,36

3 SORU 6 : A a&daki üç opsiyon farkl ekilde birle tirilerek yatrm stratejileri olu turulmu tur: Kullan+m Fiyat+ Al+m opsiyonu primi Sat+m opsiyonu primi 80 5,37 TL 4,17 TL 90 3,14 TL 8,30 TL ,5 TL 10,1 TL ,37 TL 13,71 TL 10 8,75 TL 18,7 TL I. 90 TL ve 100 TL karar fiyatl 10 TL geni li&inde bir collar kombinasyonu II ile bir strangle kombinasyonu III. 1:3 oran kullanlarak 90 karar fiyatl ve 110 karar fiyatl bir alm spread kombinasyonu Yllk efektif faiz oran % 4 olarak verildi&ine göre, yukarda verilen stratejilerin net prim tutarlarna ili kin sralama a a&dakilerden hangisinde do8ru olarak verilmi0tir? A) I<II<III B) II<I<III C) II<III<I D) III<I<II E) I<III<II SORU 7 : A a&daki modellerden hangisinde arbitraj f+rsat+ vardr? A) d = 1,10, u =,00, h =,00, = 0,0, r = 0,05 B) d = 1,10, u =,00, h = 0,50, = 0,0, r = 0,05 C) d = 1,10, u =,00, h = 0,50, = 0,0, r = 0,07 D) d = 1,00, u =,00, h = 1,00, = 0,05, r = 0,0 E) d = 1,00, u =,00, h = 0,50, = 0,0, r = 0,1

4 SORU 8 : Bir yatrmc, ayn hisse senedi üzerine yazlm alt ay vadeli 11,37 TL primli 100 TL kullanm fiyatl bir alm opsiyonu satn alm ve 4,50 TL primli 130 TL kullanm fiyatl bir alm opsiyonu satm tr. Üç ayl&a dönü türülebilir yllk nominal faiz oran % 1 oldu&una göre, bu yat+r+mc+n+n vade tarihindeki kazanç miktar+n+ s+f+r yapan hisse senedinin fiyat+ a a&dakilerden hangisidir? A) 107,5 B) 107,9 C) 107,31 D) 107,35 E) 107,39 SORU 9: % sürekli anlk oran ile temettü ödemesi yapan XYZ hisse senedinin fiyat 75 TL ve yapacaktr. Bu hisse senedinin fiyat bir yllk dönem ile Binom Fiyatlandrma Modeli ne uymaktadr. Hisse senedinin volatilitesi 0,30 ve risksiz anlk faiz oran % 6 dr. Bu verilenlere göre, 80 TL kullanm fiyatl y+ll+k Amerikan tipi al+m opsiyonunun primi a a&dakilerden hangisidir? A) 11,47 B) 1,07 C) 1,57 D) 13,07 E) 13,57 SORU 10: Dolar bazl anlk faiz oran % 5 ve yen bazl anlk faiz oran % 6 dr. Dengede olan dolar bazl bir Amerikan tipi alm opsiyonunun kullanm fiyat 1 dolar olup alm opsiyonu priminin oynakl& sfrdr. Bir dolar 100 yene e it oldu&una göre, Amerikan tipi alm opsiyonunun vade sona ermeden önce kullanlmas için bir dolar+n en dü0ük de8erinin yen cinsinden e de&eri a a&dakilerden hangisidir? A) 10 B) 15 C) 130 D) 135 E) 140

5 SORU 11: Tahvilin Vadesi 1 Birikimli Tahvil 0,9337 0,895 Bir yl vadeli tahvil üzerine yazlm, bir yl vadeli Avrupa tipi bir alm opsiyonu için kullanm fiyat 0,93 TL dir. Bu bononun fiyat, = 0, 04 ile Lognormal da&lma sahip oldu&una göre, bu al+m opsiyonunun fiyat+ a a&dakilerden hangisidir? A) 0,030 B) 0,035 C) 0,040 D) 0,045 E) 0,050 SORU 1 : Temettü ödemesi yapmayan ve fiyat oynakl& 0,30 olan hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 50 TL dir. Sürekli risksiz anlk faiz oran % 8 ve hisse senedinin fiyatnn bir yl sonunda artmas olasl& 0,48 dir. Hisse senedinin fiyat Binom Fiyatlandrma Modeli ne göre belirlenmektedir. Bu hisse senedi üzerine yazlm, bir yl vadeli Avrupa tipi alm opsiyonunun kullanm fiyat 48 TL dir. Bu verilenlere göre, hisse senedinin fiyat+n+n bir y+l sonunda artmas+ olas+l+8+n+n, al+m opsiyonunun anl+k beklenen getiri oran+n+n kaç kat+ oldu8u a a&daki seçeneklerden hangisinde do&ru verilmi tir? A) 0,80 B) 1,0 C) 1,60 D),00 E),40 SORU 13 : Spot piyasadaki fiyat 100 TL olan ve 8 ay sonra 3 TL temettü ödemesi yapacak olan ABC hisse senedi üzerine yazlm, bir yllk Avrupa tipi bir satm opsiyonunun kullanm fiyat 100 TL dir. = 0,5 ve risksiz anlk faiz oran % 5 ise Black-Scholes opsiyon fiyatlandrma formülüne göre, bu sat+m opsiyonunun fiyat+ a a&dakilerden hangisidir? A) 8,50 B) 8,5 C) ) 8,54 D) ) 8,56 E) ) 8,58

6 SORU 14 : Temettü ödemesi vermeyen hisse senedinin fiyat için tek dönemlik binom modeli ile belirlenmektedir. I. Bu hisse senedinin anapara ve hisse senedinin fiyatndaki art orannn toplam, u=1,354 olmaktadr. II. Bu hisse senedinin anapara ve hisse senedinin fiyatndaki dü ü orannn toplam, d=0,768 olmaktadr. Hisse senedinin yllk sürekli beklenen getiri oran %15 oldu&una göre, bu hisse senedinin fiyat+n+n dü0mesi olas+l+8+ a a&dakilerden hangisidir? A) 0,1 B) 0,4 C) 0,7 D) 0,30 E) 0,33 SORU 15 : Alt ayl&a dönü türülebilir nominal % 5 kazanç oran ile ayn vadeye sahip.500 TL nominal de&ere sahip iki adet tahvil satlmaktadr. A tahvili alt ayl&a dönü türülebilir nominal % 6 kupon oran vermektedir. B tahvili ise alt ayl&a dönü türülebilir nominal % 3 kupon oran vermektedir. A tahvilinin fiyat.841,95 TL oldu&una göre, B tahvilinin fiyat+ a a&dakilerden hangisidir? A) 1.816,10 B) 1.80,10 C) 1.84,10 D) 1.88,10 E) 1.83,10 YANITLAR 1. A 9. A. E 10. B 3. D 11. E 4. B 1. A 5. D 13. D 6. D 14. E 7. E 15. A 8. B

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 15: Forward (alivre), Vadeli & Swaplar. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 15: Forward (alivre), Vadeli & Swaplar. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 15: Forward (alivre), Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmeleri & Swaplar Bahar 2003 Faiz Türevleri Faiz swapları, alt sınır (floors) ve üst sınır (caps) anlaşmaları, ve swap opsiyonları

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

Uzun ömürlülük bonolarn fiyatlandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyatlandrma modeli

Uzun ömürlülük bonolarn fiyatlandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyatlandrma modeli www.isaisikciler.org saisikçiler Dergisi 4 (2011) 69-85 saisikçiler Dergisi Uzun ömürlülük bonolarn fiyalandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyalandrma modeli Aye Ark Haceepe Üniversiesi Aküerya Bilimleri

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 10: Hisse Senedi Opsiyonları Bölüm 1: Fiyatlama Bahar 2003 SPX S&P 500 Endeksi Opsiyonları S&P 500 endeksi, geniş bir endüstri yelpazesinden alınan 500 hisse senedinin kapitalizasyon

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014

Muammer ÇAKIR. VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 Muammer ÇAKIR VİOP Risk Konferansı 4/6/2014 06.06.2014 3 İçerik Bölüm I: Dünyada Risk Yönetimi Neden Risk Yönetimi? Risk Yönetimindeki Endişeler ve Enstrümanlar Bölüm II: VİOP Hakkında VİOP Hakkında VİOP

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASININ İMKB PİYASALARINA ETKİLERİ

YENİ TÜRK LİRASININ İMKB PİYASALARINA ETKİLERİ YENİ TÜRK LİRASININ İMKB PİYASALARINA ETKİLERİ HİSSE SENETLERİ PİYASASI FİYAT : 1 YTL nominal bazda ilan edilecek, MİKTAR : 1 lot= 1 adet= 1 YTL nominal olacak, EMİR TİPİ : Küsurat emir tipi kaldırılmaktadır.

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale Karabıyık Dr. Adem Anbar Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale KARABIYIK Dr. Adem ANBAR Uludağ Üniversitesi, İİBF Özet Swap, iki taraf arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP

İÇİNDEKİLER. Borsa İstanbul VİOP İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 1 2 Opsiyon Sözleşmeleri... 1 2.1 Opsiyon Sözleşmesinin Tanımı... 1 2.1.1 Opsiyon Sözleşmesine İlişkin Temel Kavramlar... 1 2.1.2 Opsiyon Sınıfı... 2 2.1.3 Opsiyon Tipleri... 2 2.1.4

Detaylı

Aracı Kuruluş Varantları

Aracı Kuruluş Varantları Aracı Kuruluş Varantları www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Varant Nedir? 1 Varant Ne Sağlamaz? 4 Varant Bileşenleri 4 Varant - Opsiyon Karşılaştırması 6 Varant İhracı 6 Varant - İşlem Görme 7 İşlem Kodu 8 Varant

Detaylı

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü

AKBANK VOB TANITIM KİTİ. Sermaye Piyasası İşlemleri Bölümü AKBANK VOB TANITIM KİTİ VADELİ İŞLEMLER TEMEL KAVRAMLAR Uzun (Long) ve Kısa (Short) Pozisyon Her vadeli işlem sözleşmesinde uzun ve kısa olmak üzere iki taraf vardır. Vadeli işlem sözleşmesinde uzun taraf

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 11: Hisse Senedi Opsiyonları. Bölüm 2: Ampirik Bulgular

15.433 YATIRIM. Ders 11: Hisse Senedi Opsiyonları. Bölüm 2: Ampirik Bulgular 15.433 YATIRIM Ders 11: Hisse Senedi Opsiyonları Bölüm 2: Ampirik Bulgular Bahar 2003 Black Scholes Modeli Hisse senedi fiyatları Geometrik Brownian Hareketine sahiptir. Hisse senedi fiyatları kesikli

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi Doç. Dr. Mete Doğanay rof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hisse senedi ile ilgili temel

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Muhasebeleştirme ve Ölçme Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile

Zaman Yolu Kalkınma Dolu ile Zaman Yolu Kalkınma ile Dolu USD/TL Aracı KuruluşVarantları Mayıs 2011 TSKB Varantları Varant, alıcısına dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte (Avrupa Tipi)

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı