Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Yýllarý Arasýnda Kliniðimizde Doðum Yapan Gebelerde Hepatit- B, Hepatit-C, HIV, Toksoplazma ve Rubella Prevalansýnýn Araþtýrýlmasý Özgür Dundar 1, Sebahattin Çelik 2, Levent Tütüncü 1, Ali Rüþtü Ergür 1, Vedat Atay 1, Ercüment Müngen 1 1 Gata Haydarpaþa Eðitim Hastanesi, Kadýn Hastalýklarý Ve Doðum Kliniði, Ýstanbul 2 Asker Hastanesi, Kadýn Hastalýklarý Ve Doðum Servisi, Ardahan Adres: Gmma Haydarpasa Training Hospital Department Of Obstetrics And Gynecology Tibbiye Street, Uskudar, Istanbul Istanbul - Türkiye Tel: /4453 Cep: ÖZET: Amaç: Doðum yapan gebelerde seropozitiflik oranlarýný belirlemek ve seropozitivite ile yaþanýlan bölge, parite durumlarý ve yaþ gruplarý arasýndaki iliþkiyi araþtýrmak. Materyal ve Metod: Kliniðimizde yýllarý arasýnda doðum yapmýþ yaþ aralýðý arasýnda deðiþen 4226 gebenin arþiv dosyalarý retrospektif olarak incelenerek çalýþmaya dahil edildi. ELISA yöntemi kullanýlarak toksoplazma IgG, toksoplazma IgM, rubella IgG, rubella IgM, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve HIV seropozitiflikleri tespit edildi. Seropozitivite ile yaþanýlan bölge, parite durumlarý ve yaþ gruplarý arasýndaki iliþki deðerlendirildi. Bulgular: Çalýþmaya katýlan gebelerin yaþ ortalamasý ± 4.59 (16-44), parite ortalamasý 1.61 ± 0.77 ve doðumda gebelik haftalýklarý ortalamasý ± 2.27 olarak saptandý. Gebelerin toksoplazma IgG, toksoplazma IgM, rubella IgG, rubella IgM, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve HIV için seropozitiflik oranlarý sýrasýyla %26.1 (892/3416), %0.6 (22/3416), %92.2 (3151/3416), %0.2 (8/3416), %2.2 (78/3503), %16.2 (568/3503), %0.1 (2/3496) ve %0 (0/3496) olarak saptandý. Yaþ arttýkça toksoplazma IgG, rubella IgG, Anti- HBs ve Anti-HCV prevalansýnýn arttýðý saptandý. Tüm serolojik sonuçlar bölgeler arasýnda anlamlý bir farklýlýk göstermemekle birlikte Rubella IgM pozitifliðinin Karadeniz Bölgesi nde anlamlý ölçüde fazla olduðu saptandý. Sonuçlar: Saptadýðýmýz seropozitiflik sonuçlarý Türkiye nin çeþitli bölgelerinde yapýlmýþ çalýþmalarýn sonuçlarýyla benzerlik göstermektedir. Bu veriler ülkemizdeki antenatal takipte toksoplazma, rubella ve HBsAg taramasýnýn uygun olacaðýný, ancak düþük insidans deðerleri nedeni ile HCV ve HIV taramasýnýn cost-efektif olmayacaðýný göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Toksoplazma, Rubella, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Gebelik, Seroprevalans The prevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, SUMMARY: toxoplasmosis and rubella among pregnant women delivered in our clinic between 2000 and Objective: The aim of this study was to compare the seropositivity of hepatitis B, hepatitis C, HIV, toxoplasmosis and rubella among pregnant women delivered in our clinic with respect to place of living, parity and age groups. Material and Method: This retrospective study included 4226 pregnant women, aged years, from 2000 to Seropositivity was documented by serologic testing of toxoplasma IgG, toxoplasma IgM, rubella IgG, rubella IgM, HBsAg, Anti-HBs, anti-hcv and anti-hiv with ELISA. Results: Mean age was ± 4.59 (16-44) and mean parity was 1.61 ± 0.77 and mean gestational age at delivery was ± The seropositivity of toxoplasma IgG, toxoplasma IgM, rubella IgG, rubella IgM, HBsAg, Anti-HBs, anti-hcv and anti- HIV was 26.1 % (892/3416), 0.6 % (22/3416), 92.2 % (3151/3416), 0.2 % (8/3416), 2.2 % (78/3503), 16.2 % (568/3503), 0.1 % (2/3496) and 0 % (0/3496) respectively. The prevalence of toxoplasma IgG, rubella IgG, Anti-HBs and anti-hcv was positively correlated with increasing age. There were no statistically significant differences between places of living among studied parameters, except Rubella IgM positivity was significantly higher in the Karadeniz area. Conclusion: Our results were in agreement with previously performed studies in Turkey. Based on our results, it may be concluded that routine rubella, HBsAg and toxoplasmosis screening may be appropriate during antenatal care. However, routine HCV and HIV screening may not be cost effective due to their low incidences. Key words: Toxoplasmosis, Rubella, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Pregnancy, Seroprevalance -1-

2 GÝRÝÞ Enfeksiyonlar; perinatal morbidite ve mortalitenin artmasýnda önemli rol oynar. Yapýlan çalýþmalarda çok sayýda enfeksiyon ajanýnýn plasentayý geçerek fetüsü enfekte etme kapasitesine sahip olduðu, sonuçta da fetal morbidite ve mortaliteyi arttýrdýðý gösterilmiþtir (1, 2). Fetüsün enfeksiyondan etkilenme durumu enfeksiyonun oluþ zamanýna ve ajan patojenin cins ve miktarýna baðlý olmakla birlikte, oluþan enfeksiyona baðlý olarak abortus, intrauterin ölüm, düþük doðum aðýrlýðý, geliþme geriliði, konjenital anomaliler ortaya çýkabilmektedir. Klinik görünüm benzer olunca taný daha çok özgül IgG ve IgM antikorlarýnýn saptanmasýna dayanmaktadýr (2). Bu heterojen hastalýk grubuna ait özgül antikorlarýn bir panel olarak çalýþýldýðý serolojik testler taný için kullanýldýðý gibi, gebelik döneminde enfeksiyona açýk seronegatif kiþilerin tespiti amacýyla tarama testi olarak da kullanýlabilmektedir (1, 2). Gebelik öncesi veya erken gebelik döneminde böyle bir tarama testinin yapýlmasýný önerenler olmasýna raðmen bu testlerin yüksek maliyetine karþýn ne derece fayda saðladýklarý açýk deðildir (3). Ülkemizde gebelerde toksoplazma gondii protozoonu, sitomegalovirüs (CMV), rubella virüsü ve herpes simpleks virüsü taramasý ya hiç yapýlmamakta ya da standardize edilmemiþ tarama yöntemleri uygulanmaktadýr (3). Ulusal antenatal bakým sistemimizde TORCH taramasýnýn yeri var mý? sorusuna cevap vermeyi deneyen veya böyle bir cevabýn oluþturulmasýna katkýda bulunacak verileri içeren literatür oldukça sýnýrlýdýr. Oysa böyle bir soruya cevap verebilmek için çok fazla bilgiye ihtiyaç vardýr. Bu retrospektif çalýþmada amacýmýz; yýllarý arsýnda kliniðimizde doðum yapan gebelerde hepatit-b, hepatit-c, HIV, toksoplazma ve rubella prevalansýnýn belirlenmesi ve bu oranlarýn yaþanýlan bölge, parite durumlarý ve yaþ gruplarýna göre karþýlaþtýrýlmasýdýr. MATERYAL METOD Kliniðimizde yýllarý arasýnda doðum yapan, yaþlarý arasýnda deðiþen 4226 gebenin arþiv dosyalarý retrospektif olarak incelenerek hepatit-b, hepatit-c, HIV, toksoplazma ve rubella prevalansýnýn belirlendi ve bu oranlarýn yaþanýlan bölge, parite durumlarý ve yaþ gruplarýna göre karþýlaþtýrýlmasý yapýldý. Çalýþma Yerel Etik Kurulu ndan onay alýnarak planlandý. Öncelikle çalýþmaya alýnan tüm gebelerin verileri deðerlendirildi. Daha sonra çalýþmaya dahil edilen gebeler demografik özelliklerine göre gruplara ayrýlarak gruplar arasýndaki farklýlýklar deðerlendirildi. Gruplar; yaþadýðý bölgeler, farklý yaþ gruplarý ve parite durumlarý olarak gruplandýrýldý. Tüm gebelerden alýnan venöz kan örneklerinden tam otomatize mikro-elýsa cihazý kullanýlarak Organon ticari kiti ile toksoplazma IgG, toksoplazma IgM, rubella IgG, rubella IgM antikorlarý, mikro-elisa yöntemi ile HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV araþtýrýldý. Çalýþmada elde edilen bulgular deðerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 13.0 programý kullanýldý. Çalýþma verileri deðerlendirilirken tanýmlayýcý istatistiksel metotlarýn (sayý, ortalama, standart sapma) yanýsýra hastalarýn; teste iliþkin parametrelerin normallik analizi (Kolmogorv Smirnov testi) sonrasýnda, baðýmsýz gruplar arasýnda seropozitiflik oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda Khi-kare (X 2 ), olgu sayýsýnýn 5 den az olduðu gruplarda Fisher in kesin khi-kare testi kullanýldý. Sonuçlar %95 lik güven aralýðýnda deðerlendirilmiþ olup, p deðerinin 0.05 den küçük olmasý anlamlý olarak kabul edildi. BULGULAR Kliniðimizde doðum yapan toplam 4226 hasta takip edildi. Bunlardan 810 unda toksoplazma ve rubella, 723 ünde HBsAg ve Anti-HBs, 730 unda Anti-HCV ve HIV verilerine ulaþýlamadý. Çalýþmaya dahil edilen gebelerin yaþ ortalamasý ± 4.59 (16-44), parite ortalamasý 1.61 ± 0.77 ve gebelik haftalarý ortalamasý ± 2.27 olarak saptandý (Tablo 1). Gebelerin toksoplazma IgG, toksoplazma IgM, rubella IgG, rubella IgM, HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HCV ve HIV için seropozitiflik oranlarý sýrasýyla %

3 Tablo 1: Çalýþmaya alýnan gebelerin demografik özellikleri (892/3416), %0.6 (22/3416), %92.2 (3151/3416), %0.2 (8/3416), %2.2 (78/3503), %16.2 (568/3503), %0.1 (2/3496) ve %0 (0/3496) olarak saptandý. Çalýþmaya dahil edilen hiçbir gebede HIV seropozitifliði saptanmadý (Tablo 2). Tablo 2: Çalýþmaya dahil edilen gebelerde Toksoplazma, Rubella, HBs Ag, anti-hbs, anti-hcv ve HIV seropozitiflik oranlarý sayý daðýlýmlarý Araþtýrmaya katýlan 3416 hastanýn %73.9 unun Toksoplazma Ig G deðeri negatif, %26.1 inin deðeri pozitif olarak saptanýrken, %99.4 ünün Toksoplazma Ig M deðeri negatif, %0.6 sýnýn deðeri pozitif saptandý. Araþtýrmaya katýlan 3416 hastanýn %7.8 inde Rubella Ig G negatif, %92.2 sinde pozitif bulunurken, %99.8 inde Rubella Ig M negatif, %0.2 sinde ise pozitif bulundu. Araþtýrmaya katýlan 3503 hastaya ait HBs Ag daðýlýmý %97.8 i negatif ve %2.2 si pozitif deðer saptandý. Araþtýrmaya katýlan 3503 hastanýn %83.8 inin Anti-HBs deðeri negatif iken %16.2 sinin deðeri pozitif saptandý. Araþtýrmaya katýlan 3496 hastanýn %99.9 unun HCV deðeri negatif iken %0.1 inin deðeri pozitif olarak bulundu. Araþtýrmaya katýlan hastalarýn % 100 nün HIV testi yapýlmýþ olup hiçbirinde pozitif deðer saptanmadý. Seropozitiflik oranlarý 35 yaþ öncesi ve sonrasý gebeliklerde karþýlaþtýrýldýðýnda; HBsAg, HIV, Toksoplazma Ig M, Rubella Ig M seropozitiflik oranlarý, yaþ gruplarý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptanmadý. Anti-HBs seropozitiflik oranlarý 35 yaþ üzeri gebeliklerde istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksekti (p<0.005). HCV seropozitiflik oranlarý 35 yaþ üzeri gebeliklerde istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksekti (p<0.05). Toksoplazma IgG deðeri seropozitiflik oranlarý 35 yaþ altý gebeliklerde istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksekti (p<0.005). Rubella IgG seropozitiflik oranlarý 35 yaþ üzeri gebeliklerde istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksekti (p<0.05). Hastalar paritelerine göre ve üzeri olarak gruplandýrýlarak seropozitiflik oranlarýnýn parite ile iliþkisi deðerlendirildi. HBsAg, HCV, HIV, Toksoplazma IgM, Rubella IgG ve Rubella IgM seropozitiflik oranlarý ile parite arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptanmadý (p>0.05). Anti-HBs seropozitiflik oranlarýnýn paritesi 1 olan gebelerde, Toksoplazma IgG seropozitiflik oranlarýnýn ise paritesi 1 ve 2 olan gebelerde daha fazla olduðu ve bunun istatistiksel olarak anlamlý olduðu saptandý (p<0.005). Çalýþmaya katýlan 4226 gebenin %12.6 sýnýn Karadeniz, %36.7 sinin Marmara, %7.3 ünün Ege, %9.7 sinin Akdeniz, %27.5 inin Ýç Anadolu, %4.2 sinin Doðu Anadolu ve %1.5 inin Güney Doðu Anadolu bölgesinde, %0.5 inin diðer bölgelerde (Almanya, Bulgaristan, Kýbrýs, Moldovya) yaþadýðý saptandý. Çalýþma grubundaki gebelerin seroloji sonuçlarýnýn coðrafi bölgelerle olan iliþkisi karþýlaþtýrýldýðýnda HBsAg, Anti-HBs, HCV, HIV, Toksoplazma IgG, Toksoplazma IgM ve Rubella IgG seropozitiflik oranlarý ile bölgeler arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptanmadý (p>0.05). Rubella IgM seropozitiflik oranlarý bölgeler arasýnda karþýlaþtýrýldýðýnda Karadeniz Bölgesinde seropozitiflik oranlarýnýn diðer bölgelere oranla daha fazla olduðu ve bunun da istatistiksel olarak anlamlý olduðu saptandý (p<0.05). TARTIÞMA Ýnsanlarda prenatal ve perinatal enfeksiyonlara en sýk neden olan ajanlar toksoplazma gondii, rubella virüsü, sitomegalovirüsü ve herpes simpleks virüsüdür. Bu enfeksiyonlarýn gebelik döneminde geçirilmesi anne saðlýðý açýsýndan önemli olduðu kadar, fetüs açýsýndan da önemli sonuçlarýn ortaya çýkmasýna neden olabilmektedir (4, 5). Toksoplazmozisin yurdumuzda ve diðer ülkelerde popülaritesi -3-

4 gittikçe artmaktadýr (6). Aðýr klinik tablo ve ölümlerin görülebildiði toksoplazmozis genellikle asemptomatiktir. Ancak son yýllarda AIDS gibi immun yetmezliðe neden olan hastalýklardaki artýþ, organ naklinin artmasý, bazý tümörlerde immunosüpresan tedavilerin daha sýk uygulanmasý dikkatlerin toksoplazmozise daha çok yönelmesine neden olmuþ ve bu konudaki araþtýrma sayýsýnda da önemli artýþlar kaydedilmiþtir (7). Günümüzde dünya nüfusunun % 40 ýnýn toksoplazma gondii ile enfekte olduðu tahmin edilmektedir (6, 8). Toksoplazmozisin genel anlamda prevalansý Amerika Birleþik Devletleri nde % 3-42, Ýngiltere de % 16-40, Avustralya da %23, Polanya da %26, Belçika da %53 ve Fransa da %50-60 olarak bildirilmektedir (9-11). Ülkemizde; toksoplazmozis prevalansý % arasýnda deðiþmekle birlikte, Ýmmunoglobulin G (Ig G) seropozitifliði prevalansý %40 olarak kabul edilmekte olup yörelere göre farklýlýk göstermektedir (12). Ýmmunoglobulin G seropozitifliði Edirne de %33, Bursa da %63, Ýzmir de %52, Adana da %48, Ankara da %34, Sivas ta %51, Isparta %30.6 ve Batman da %78 olarak bildirilmektedir (8, 13). Çalýþmamýzda ise, toksoplasma gondii IgG seropozitifliðini %26.1 olarak saptadýk ve bu deðerin Türkiye ortalamasýnýn altýnda olmasýný hastanemizde doðum yapan gebelerin sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeylerinin daha iyi olmasýna baðladýk. Serolojik çalýþma verileri ise, konjenital enfeksiyon hýzýný 1000 canlý doðumda olarak ortaya koymaktadýr (14). Çalýþmamýzda Immunoglobulin M (Ig M) seropozitifliðini %0.6 olarak saptadýk ve bu deðerin dünya ortalamasýyla uyumlu olduðunu bulduk. Üreme çaðýndaki kadýnlarda Ig M seronegatiflik oranlarýnýn giderek artmasý sonucu, gebelerin ilk antenatal muayenelerinde toksoplazma gondii yönünden araþtýrýlmasýnýn ve anne adaylarýna enfeksiyondan korunma yollarýnýn anlatýlmasýnýn enfeksiyonun önlenmesinde etkili olacaðýný düþünmekteyiz. Gebelerde rutin olarak toksoplazma ve rubella yönünden tarama yapýlýp yapýlmamasý konusu tartýþmalý olup deðiþik ülkelerde farklý uygulamalar yapýlmaktadýr. ABD de konjenital toksoplazma insidansý oldukça düþük olup 1/10000 canlý doðum olarak raporlanmaktadýr (15). ABD toplumunda çið veya az piþmiþ et yeme alýþkanlýðý çok azdýr. Bu nedenle ABD nin pek çok bölgesinde gebelikte rutin toksoplazma taramasý yapýlmamaktadýr. Buna karþýlýk Norveç, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde konjenital toksoplazma insidansý ABD den»'3f 20 kat fazla olup 2-3/1000 canlý doðum düzeyindedir ve bu ülkelerde az piþmiþ et yeme alýþkanlýðý nispeten fazladýr. Dolayýsý ile bazý Avrupa ülkelerinde gebelikte rutin toksoplazma taramasý yapýlmakta, hatta Fransa da ilk serolojik incelemede toksoplazmaya baðýþýklýk saptanmayan gebelere gebelik süresince aylýk tarama yapýlmaktadýr. Ülkemizde gebelikte rutin toksoplazma taramasý tartýþmalýdýr. Biz çalýþmamýzda gebe populasyonumuzun ancak %26.1 nin toksoplazmaya baðýþýk olduðunu saptadýk. Ülkemizde konjenital toksoplazma insidansýný tam olarak bilinmemekle birlikte yapýlan çalýþmalarda toplumun en az %50 sinin toksoplazmaya duyarlý olduðu bildirilmektedir (4,8,12,13). Ayrýca toplumumuzda çið veya az piþmiþ et yeme alýþkanlýðý da yaygýndýr. Çið yenen yeþil sebzelerin çok temiz olmayan sularla sulanmasý ve toplumumuzda hijyen alýþkanlýðýnýn çok üst düzeyde olmamasý da göz önüne alýndýðýnda gebelerin yarýya yakýn bir bölümünün risk altýnda olduðu düþünülebilir. Türkiye nin çeþitli bölgelerinde yapýlan çalýþmalarda toksoplazma gondii ye karþý oluþan IgG ve IgM e karþý bölgesel farklýlýklar izlenmesine raðmen bu çalýþmada toksoplazma IgG ve toksoplazma IgM deðerleri ile bölgeler arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptanmadý. Toksoplazma gondi seropozitifýtesi yaþ gruplarýna göre deðiþiklik göstermektedir. ABD ve Hýrvatistan da yapýlan çalýþmada toksoplazma gondii ile yaþa baðlý seropozitivite artýþý arasýnda pozitif bir iliþkinin varlýðý ve bu iliþkinin istatistiksel olarak anlamlý olduðu bildirilmektedir (16, 17). Samsun da yapýlan bir çalýþmada, çocuklarda toksoplazma IgG seroprevalansý % 8.31, IgM seroprevalansý ise % 0.85 olarak tespit edilirken yetiþkinlerde toksoplazma IgG seroprevalansý % 20.55, IgM seroprevalansý ise % 1.05 olarak bildirilmektedir (18). Sivas ta kadýnlarda yapýlan bir çalýþmada yaþ arttýkça IgG seropozitivite oranlarýnda istatistiksel olarak anlamlý bir artýþýn olduðu raporlanmaktadýr (19). Aydýn ve Þanlýurfa da yapýlan çalýþmalarda yetiþkin kadýnlarda -4-

5 serolojik pozitifliðin çocukluk çaðýna göre anlamlý artýþ gösterdiði bildirilmektedir (20). Çalýþmamýzda en yüksek yaþ grubunda olmak üzere, toksoplazma IgG deðeri ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptarken, yaþ ile IgM arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptamadýk. Bu durum diðer çalýþmalardaki bulgular ile paralellik göstermektedir. Ýncelenen gruplarda, yaþ grubunda seropozitivitenin yüksek bulunmasý ve yaþ arttýkça toksoplazma gondii ye karþý oluþan IgG de pozitifliðin artmasýný, beslenme alýþkanlýklarýna ve diðer gruplara göre dýþ çevre ve hayvanlarla daha fazla temasta olmalarýna baðlamaktayýz. Konjenital rubella sendromuna sebep olabilen rubellanýn seropozitiflik oranlarý dünyada ve Türkiye de %26-98 arasýnda deðiþmektedir (21-25). Çalýþmamýzda, rubella IgG seropozitifliðini %92.2, IgM seronegatifliðini ise %99.8 olarak saptadýk. Sonuçlarýmýz Türkiye de yapýlan diðer çalýþmalar ile uyumlu göstermektedir. Bu rakamlarla deðerlendirildiðinde ülkemizde doðurganlýk öncesi enfeksiyon geçirme oranlarýnýn yüksek olup, doðurganlýk çaðýnda enfeksiyon geçirme riski taþýyan seronegatif kadýn sayýsýnýn oldukça az olduðunu düþünmekteyiz. Bu durumda rubella taramasýnýn önemi tartýþýlabilir. Fakat aþý ile önlenebilir bir hastalýk olmasý konuyu bu açýdan da deðerlendirmeyi zorunlu kýlmaktadýr. Aþýlama programlarýndaki hedef anne adaylarýnda en az %90 oranýnda pozitif immünite düzeyi yakalamak ve konjenital rubella sendromunu kontrol altýna almaktýr. Seropozitiflik oranlarý, yaþ, parite, gravida, eðitim durumuna ve gelir durumuna göre deðiþtiði bildirilmektedir (21). Biz de çalýþmamýzda toksoplazma IgG ve rubella IgG seropozitifliði ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptadýk. Bölgeler arasýndaki farklýlýklar deðerlendirildiðinde ise; rubella IgG deðeri ile bölge arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptamadýk. Bunu hastanemizde doðum yapan gebelerin eþlerinin mesleki tayin durumlarý gereði sürekli farklý bölgelerde yaþamalarýna baðladýk. Çalýþmamýzda rubella IgM seropozifliði oranlarýnda Karadeniz Bölgesinde diðer bölgelere göre istatistiksel olarak anlamlý bir artýþ saptadýk. Bunun aþýlama düzeylerinde olan deðiþikliklerden kaynaklandýðýný düþünmekteyiz.gebelikte rubella yönünden rutin serolojik tarama tartýþmalýdýr. Toplumda rubellaya yönelik aþýlamanýn ve gebelikte rubella taramasýnýn amacý konjenital rubella sendromunun (KRS) önlenmesidir. Çalýþma grubumuzda baðýþýklýðýn %92.2 olduðunu saptadýk. Diðer bir deyiþle gebelerin %7.8 i rubellaya karþý duyarlý olup bu Avrupa ve geliþmiþ ülkelere kýyasla oldukça yüksek bir orandadýr. Ülkemizdeki diðer güncel çalýþmalar da bunu desteklemektedir (26). Ülkemizde rubella aþýsý ulusal aþýlama programýna son yýllarda alýnmýþtýr. Bu nedenle bu seropozitiflik büyük ölçüde doðal baðýþýklýktýr, yani enfeksiyon toplumda yaygýn olarak sürmektedir. Oysa Avrupa ülkeleri ile birçok geliþmiþ ülke toplumunda IgG seronegatiflik oranlarý çok düþük olup %1-3 oranýnda deðiþmektedir.( Örn: Ýngiltere de %1.4) (27). Ayrýca bu ülkelerde rubellanýn son derece ender görüldüðü, KRS nun ise (göçmenler hariç) hemen hemen hiç görülmediði raporlanmakta ve Dünya Saðlýk Örgütü planlamasýna göre 2010 yýlýna kadar Avrupa da rubellanýn eradike edilmesinin planlandýðý bildirilmektedir (26,27). Bu nedenle pek çok Avrupa ülkesinde gebelikte rubella taramasý yapýlmamaktadýr. Ancak ülkemizde hem gebe populasyonunun %10 a yakýn kýsmýnýn rubellaya duyarlý olmasý, hem de hastalýðýn endemik olarak toplumda görülüyor olmasý nedeni ile adölesan ve reprodüktif yaþ grubunu da içine alan yaygýn bir aþýlama kampanyasýna ve KRS nu önlemek için gebelikte rubella taramasýnýn gerekli olup olmadýðýný ortaya koyacak yeterli olgu grubunu içeren maliyet-etkinlik araþtýrmasýna gerek olduðunu düþünmekteyiz. Dünyada gebelikte yapýlan rubella taramasý pek çok ülkede olduðu gibi sadece IgG bakýlarak, seronegatif gebelerin saptanmasýna ve doðum sonrasý bu kiþilerin aþýlanmasýna yöneliktir. Gebelikte sadece IgG taramasý ile KRS lu çoðu olgunun atlanacaðýna dair yayýnlar mevcuttur (28). Gebelikte KRS nun önlenmesine yönelik tarama yapýlacak ise IgM bakýlmasý da gereklidir. Geliþmekte olan ülkelerde hala önemini koruyan HBV enfeksiyonu ülkemizde de önemli bir saðlýk sorunu olmaya devam etmektedir. Kan donörlerinin hepatit yönünden taranmasý, tek kullanýmlýk enjektörlerin -5-

6 kullanýmý parenteral bulaþýmý nispeten azaltmýþtýr. Hepatit B yi önlemeye yönelik bir saðlýk politikasý olarak 1998 yýlýndan bu yana "0" yaþ grubuna HBV aþýsý uygulanmaktadýr. Yenidoðanlarýn aþý programýna alýnmasý ile gelecekte ülkemizde de HBV sýklýðýnýn azalmasý beklenmektedir. Perinatal yolla bulaþýmý önlemeye yönelik olarak ise gebelerde HBV taramasý bir çok merkezde yapýlmaktadýr. Perinatal bulaþ çocuklarda taþýyýcýlýk, kronik hepatit, siroz ve primer karaciðer karsinomu gibi sorunlara yol açmaktadýr. Ancak halen çeþitli çalýþmalarda ülkemizin farklý bölgelerinde ve farklý popülasyonlarda deðiþik yüzdeler verilmekle beraber HBsAg pozitifliði ortalama % 7.1 olarak kabul edilmektedir (29). HBV ile karþýlaþma (HBsAg pozitif veya anti- HBs pozitif) oranýna bakýldýðýnda ise bu %25-60 arasýnda deðiþmektedir (30). Bu oranlar nüfusumuzun yarýdan fazlasýnýn HBV ile karþýlaþtýðýný göstermektedir.hbv infant döneminde bulaþtýðýnda %90 a varan oranlarda kronik hastalýða dönüþebilmektedir. Yenidoðana uygulanacak immun globulin ve hepatit B aþýsý ile vertikal geçiþin %90 oranýnda önlenebildiði göz önüne alýndýðýnda gebelerin HBsAg yönünden taranmasýnýn önemi ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle toplumdaki prevalans ne olursa olsun tüm gebelerin HBsAg yönünden taranmasýnýn gerekliliði konusunda tüm dünyada fikir birliði mevcuttur. Türkiye de çeþitli merkezlerde yapýlan çalýþmalarda gebelerdeki HBsAg seropozitifliði %2.8 ile %19.2 arasýnda deðiþtiði bildirilmektedir (31). Yapýlan çalýþmalar içerisinde en yüksek olgu sayýsýný (3544 olgu) kapsayan çalýþmada HBsAg seropozitifliði % 4.5 olarak raporlanmýþtýr (29).Masia ve ark. (2003) çalýþmalarýnda HBsAg pozitifliðini 1596 gebede %2.6 oranýnda saptadýklarýný ve bu annelerin bebeklerinden %89.2 sine immunoprofilaksi protokolü uygulayabildiklerini raporlamaktadýr (32). Ivic ve ark. (1999) 400 gebede HBsAg taramýþlar ve taþýyýcýlýk oranýný %0.75 saptamalarý üzerine risk faktörlerine ve coðrafi verilerine dayanarak rutin gebelik tetkiklerinde HBsAg bakýlmasýný önermemiþlerdir (33). Surya ve ark. (2005) Endonezya da 2450 gebe kadýnda HBsAg taramýþlar ve %1.9 seropozitiflik oranýnýn 10 yýl önceye ait seropozitiflik sonucuna oranla (%2.6) anlamlý derecede düþük olduðunu raporlamýþlardýr (34).Yunanistan da (2005) yapýlan çalýþmada doðurganlýk dönemindeki kadýnda HBsAg seropozitiflik oraný %1.16 olarak bildirilmektedir (35). Bu oranýn çalýþmaya alýnan kadýnlarýn ýrklarýna göre deðiþtiði; Arnavut larda %5.1, Asya lýlarda %4.2, Doðu Avrupa lýlarda %1.14, Afrika lýlarda %0.36, Yunanistan lý kadýnlarda ise %0.29 olduðu raporlanmaktadýr (35). Türkiye de HBV ile ilgili olarak gebelerde yapýlan çalýþmalara baktýðýmýzda oranlarýn toplum genelinden farklý olmadýðýný görüyoruz. Erensoy ve ark. (2003) 760 gebenin 32 sinde (%4.2), Tekeli ve ark. (2003) 741 gebenin 33 ünde (%4.45) HBsAg seropozitifliði raporlamaktadýrlar (36,37). Karaca ve ark. (2003) Ýstanbul da yaptýklarý çalýþmada 460 gebenin 22 sinde (%4.7) HBsAg seropozitifliði, Aslan ve ark. (2001) Þanlýurfa da yaptýklarý çalýþmada 450 gebenin %4.6 sýnda HBsAg, %21.1 inde ise antihbs seropozitifliði, Yýlmazer ve ark. (2004) Afyon da yaptýklarý çalýþmada 244 gebe kadýndan %2.9 unda HBsAg, %18.4 ünde ise anti-hbs seropozitifliði bildirmektedirler (38,39,40). Oranlardaki farklar bölgelere göre HBV görülme sýklýðýnýn deðiþtiðini göstermektedir. Çalýþmamýzda 3503 gebeden %2.2 sinde HBsAg, %16.2 sinde ise anti-hbs seropozitifliði saptadýk. Bulduðumuz deðerlerin diðer çalýþmalardan daha az olmasýný son yýllarda aþýlama programýnýn uygulanmasýna, HBV ne yönelik önlemlere, özellikle þehirde yaþayan insanlarýn bu konuda nispeten daha bilinçli olmalarýna baðladýk. Çalýþmamýzda; HBsAg seropozitiflik oranlarý ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk saptamazken, anti-hbs seropozitiflik oranlarý ile yaþ arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýðýn olduðunu ve bunun 35 yaþ üzeri gebeliklerde daha belirgin olduðunu saptadýk. Parite ile anti- HBs seropozitifliði arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk olduðunu, parite artarken Anti- HBs seropozitifliðinin de arttýðýný saptadýk. Araþtýrmaya katýlan gebelerin %99.9 unda HCV seronegatifliði, %0.1 de ise seropozitifliði saptadýk. HCV seropozitifliðinin 35 yaþ ve üzeri gebelerde diðerlerine oranla fazla olduðunu fakat seropozitiflik oraný ile yaþ -6-

7 arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýðýn olmadýðýný raporladýk. Anti-HCV, HBsAg ve anti-hbs seropozitifliði ile bölgeler arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk bulunmadý. Biz bunu hastanemizde doðum yapan gebelerin eþlerinin mesleki tayin durumlarý gereði sürekli farklý bölgelerde yaþamalarýna baðladýk.çalýþmamýzda hiçbir hastada HIV seropozitifliði saptamadýk. Hastalarýmýzýn sosyokültürel ve sosyoekonomik durumlarýnýn toplumumuzun genelini yansýtmadýðýndan dolayý bu oraný saptadýðýmýzý düþünmekteyiz.çalýþmamýzda HCV prevalansýný %0.1 gibi çok düþük deðerde bulduk. ABD de ikinci jenerasyon tetkik yöntemleri ile gebe populasyonunda % gibi yüksek oranlar bildirilmektedir (41, 42). Bu nedenle ülkemizde gebelerde rutin HCV ve HIV yönünden serolojik tarama cost-effektif olmadýðýný düþünmekteyiz. SONUÇ Tüm serolojik sonuçlar bölgeler arasýnda anlamlý bir farklýlýk göstermemekle birlikte Rubella IgM pozitifliðinin Karadeniz Bölgesi nde anlamlý ölçüde fazla olduðunu ve yaþ arttýkça toksoplazma IgG, rubella IgG, anti- HBs ve anti-hcv prevalansýnýn arttýðýný saptadýk. Bulduðumuz seropozitiflik sonuçlarý Türkiye nin çeþitli bölgelerinde yapýlmýþ çalýþmalarýn sonuçlarýyla benzerlik göstermektedir. Bu veriler ülkemizdeki antenatal takipte toksoplazma, rubella ve HBsAg taramasýnýn uygun olacaðýný, ancak düþük insidans deðerleri nedeni ile HCV ve HIV taramasýnýn cost-efektif olmayacaðýný göstermektedir. KAYNAKLAR 1. Wladimiroff JW. Routine Ultrasonography for the Detection of Fetal Structural Anomalies. In: Wildschut H, Weiner C, Peters T (eds). When to Screen In Obstetrics and Gynecology. 2nd Ed. London: WB Saunders; p Weiner CP. The elusive search for fetal infection. Changing the gold standarts. Obstet Gynecol Clin North Am 1997; 24: Brabin BJ. Epidemiology of infection in pregnancy. Rev Inf Dis 1985; 7: Malatyalýoðulu E. Perinatal Enfeksiyonlar. In: Beksaç MS, Demir N, Koç A, Yüksel A (eds). Obstetrik Maternal-Fetal Týp & Perinatoloji. MN Medikal & Nobel; p Gabbe SG, Niebeyl JR, Simpson JL. Maternal and perinatal infection. In: Duff P. Obstetrics Normal and Problem Pregnancies. 5 th ed. Churchill Livingstone, Philadelphia, Pennsylvania; p Babür C, Kýlýç S, Özkan AT, Esen B. Refik Saydam Hýfzýsýhha Merkezi Baþkanlýðýnda Yýllarý Arasýnda Çalýþýlmýþ Sabin-Feldman Dye Test Sonuçlarýnýn Deðerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2002; 26(2): Handemir E, Çam Y, Þenlik B, Kamburgil K, Kýrmýzý E. Askeri Köpeklerde Toxoplasmosis Seroprevalansý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2001; 25 (1): Akarsu AG, Tekeli FA. Behçet Hastalarýnda Anti- Toxoplasma IgG ve IgM Antikorlarýnýn Araþtýrýlmasý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2002; 26(4): Falusi O, French AL, Seaberg AC, Tien PC, Watts DH, Minkoff H, Piessens E, Kovacs A, Anastos K, Cohen MH. Prevalence and Predictors of Toxoplasma Seropositivity in Women with and at Risk or Human Immunodeficiency Virus Infection. HIV/AIDS CID 2002; 35: Hill D, Dubey JP. Toxoplasma gondii; Transmission, Diagnosis and Prevention. Clin Microbol Infect 2002; 8: Avelino MM, Campos Jr D, Barbosa de Parada JC, Maria de Castro A. Pregnany as a Risk Factor for Acute Toxoplasmosis Seroeonversion. European Journal of Obstetries & Gyneeology and Reproduetive Biology 2003; 108: Saraçoðlu F. Türkiye de toksoplazma enfeksiyonlarýnýn epidemiyolojisi. 1. Ulusal Toksoplazma Kongresi Özet Kitabý 1995; Demirci M, Cicioðlu AB, Can R, Kaya S. Isparta da Deðiþik Gruplarda Toxoplasmosis Seroprevalansý. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2001; 25(2): Foulon W, Naessens A. Nonvenereal Diseases Acquired During Pregnancy. In: Wildschut H, Weiner C, Peters T (eds). When to Screen In -7-

8 Obstetrics and Gynecology. 2nd Ed. London: WB Saunders; p Mittendorf R, Pryde P, Herschel M, Williams MA. Is routine antenetal Toxoplasmosis screening justified in the United States? Statistical considerations in the application of medical screening test. Clin Obstet Gynecol 1999; 42: Jones JL, Kruszon-Moran D, Wilson M, Mc Quillan G, Navin T, Mc Auley JB. Toxoplasma gondii Ýnfection in the United States: Seroprevalance and Risk Factor. American Journal of Epidemiology 2001; 154(4): Tonkic M, Pundo-Polie V, Sardelie S, Capkun V. Occurrence of Toxoplasma Gondii Antibodies in the Population of Split-Dalmatia County. Lijec Vjesn 2002; 124(1-2): Hökelek M, Uyar Y, Günaydýn M, Çetin M. Toksoplazma Antikorlarýnýn Samsun Yöresinde Seroprevalansýnýn Araþtýrýlmasý. Ondokuz Mayýs Ünversitesi Týp Dergisi 2000; 17(1): Duran B, Toktamýþ A, Erden Ö, Demirel Y, Mamik BA. Doðum Öncesi Bakýmda Tartýþmalý Konu: TORCH Taramasý. C.Ü. Týp Fakültesi Dergisi 2002; 24(4): Ertuð S, Okyay P, Türkmen M, Yüksel H. Seroprevalance and Risk Factors for Toxoplasma Infection Among Pregnant Women in Aydýn Province, BMC Public Health 2005; 5(66): Baysal B, Yüksel A, Eserol F. Antenatal bakým sistemimizde Toksoplazmozis ve Rubella taramasý gerekli mi? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: Remigton JS, Desmonts G. Toxoplazmosis. In: Remigton JS, Klein JO (eds): Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 1 st ed. Phiadelphia: WB Saunders; p Akþit S, Egemen A, Özacar T, Kurugöl Z. Ýzmir de aþýlanmamýþ bir grupta rubella seroprevalansý: Türkiye de rubella baðýþýklamasý için öneriler. Pediatr Enfek Hast Derg 1997; 18: Dilmen U, Kaya S, Çiftçi U, Gökþin E. Rubella and toxoplazmosis in gestation, stillborn babies and in aborts. Doða Tr Med Sci 1990; 14: Güner H, Günay A, Rota S. Seroprevalence of rubella virus in Turkish pregnant women. Int J Gynecol Obstet 1994; 44: Pehlivan E, Karaoðlu L, Ozen M, Gunes G, Tekerekoglu MS, Genc MF, Egri M, Ercan C. Rubella seroprevalence in an unvaccinated pregnant population in Malatya, Public Health 2007; 121: Theresa W, Gyorkos TN, Tannenbaum M, Abrahamowicz SM. Evaluation of Rubella screening in pregnant women, CMA 1998; 159: Nilesh M, Mehta RM. Antenatal screening for rubella-infection or immunity? BMJ 2002; 325: Yýlmazer M, Altýndiþ M, Cevrioðlu S, Fenkci V, Aktepe O, Sýrthan E. Afyon Bölgesinde yaþayan gebe kadýnlarda toksoplazmaý sitomegalovirus, rubella, hepatit B, hepatit C seropozitiflik oranlarý. Kocatepe Týp Dergisi 2004; 5: Taþyaran MA. HBV enfeksiyonu epidemiyolojisi. Tekeli E, Balýk Ý (Eds). Viral hepatit. 1. Baský. Ýstanbul: Karakter Color; p Çakaloðlu Y, Ökten A, Yalçýn S. Türkiye de Hepatit B Virüsü Enfeksiyonu Seroepidemiyolojisi. Turkish J Gastroenterohep 1990; 1: Masia G, Minerba L, Aresu C, Burundu A, Campanelli C, Pedron M, Rose G, Tirotto MT, Coppola RC. Frequency of the screening for HBV infection in pregnant women and application of immunoprophylaxis in Newborns to HBV carrier women. Sanita Pubbl 2003; 59(6): Ivic I, Banovic I, Bradaric N. Hepatitis B virus infection among pregnant women in Split region. European Journal of Epidemiology 1999; 15: Surya G, Kornia K, Suwardewa TG, Mulyanto Tsuda F, Mishiro S. Serological markers of hepatitis B, C, and E viruses and human immunodeficiency virus type-1 infections in pregnant women in Bali, Indonesia. J Med Virol 2005 ; 75(4): Elefsiniotis S, Gylnou I, Magaziotou I, Pantazis KD, Fotos NV, Kada HH, Saroglou G. HBeAg negative serological status and low virol replication levels characterize chronic hepatit infected women reproductive age in Greece: A one-year prospective single center study. World Journal of -8-

9 Gastroenterology 2005; 11(31): Erensoy M, Harma M, Kafalý H, Güngen N, Demir N. Gebelerde hepatit B taþýyýcýlýðý ve yenidoðana vertikal geçiþ. Perinatoloji Dergisi 2003; 11(1-2): Mýstýk R, Ýsmail B. Türkiye 'de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Tekeli E, Balýk Ý (Eds). Viral hepatit. 1. Baský. Ýstanbul: Karakter Color; p Karaca Ç, Karaca N, Usta T, Demir K, Kaymakoðlu S, Beþýþýk F, Sýdal B. Gebe popülasyonunda hepatit B, C, D virus enfeksiyonu sýklýðý ve hepatit C virusünün perinatal yolla geçiþ oraný. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2003; 2(3): Aslan G, Ulukanlýgil M, Harma M, Seyrek A, Taþçý S. Þanlýurfa da gebelerde HBV seroprevalansý.viral Hepatit Derg 2001; 2: Yýlmazer M, Altýndiþ M, Cevrioðlu S, Fenkci V, Aktepe O, Sýrthan E. Afyon Bölgesinde yaþayan gebe kadýnlarda toksoplazma, sitomegalovirus, rubella, hepatit B, hepatit C seropozitiflik oranlarý. Kocatepe Týp Dergisi 2004; 5: Alter MJ. Epidemiology of hepatitis C in the West. Semin Liver Dis 1995 ; 15: Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Hepatitis and reproduction. Fertil Steril 2004; 82:

Afyon Bölgesinde Yaşayan Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Sitomegalovirus, Rubella, Hepatit B, Hepatit C Seropozitiflik Oranları

Afyon Bölgesinde Yaşayan Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Sitomegalovirus, Rubella, Hepatit B, Hepatit C Seropozitiflik Oranları Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 49-53 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Bölgesinde Yaşayan Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Sitomegalovirus, Rubella, Hepatit B, Hepatit C

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol 1, No 2, 81-85 Journal of Clinical and Experimental A. Tekin ve Investigations ark. Kadınlarda toksoplazma ve rubella seroprevalansı 81 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY

İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN IZMIR, TURKEY İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186 İZMİR DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PREGNANTS IN

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı

Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı Seroprevalence of Toxoplasma and Rubella in pregnant women in Afyon region

Detaylı

GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı GEBELİKTE TORCH TARAMASI GEREKLİ Mİ? Dr. Tuncay NAS Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TORCH TEST Gebe kadını enfekte edip fetusta doğumsal defekt veya ölümüne neden olan enfeksiyöz

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (1):54-62

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (1):54-62 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (1):54-62 Orijinal Makale Çeltek ve ark. Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde Gebelerde Rubella, CMV ve Toksoplazmozis Seroprevalansı Seroprevalence

Detaylı

Doğum Öncesi Bakımda Tartışmalı Bir Konu: TORCH Taraması

Doğum Öncesi Bakımda Tartışmalı Bir Konu: TORCH Taraması Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi A Contraversial Issue In Antenatal Care: TORCH Screening Bülent DURAN*, Aydın TOKTAMIŞ**, Ömür ERDEN***, Yeltekin DEMİREL****, B. Ali MAMİK***, Meral ÇETİN***** ÖZET

Detaylı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma İstanbul Bölgesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Hayat KUMBASAR KARAOSMANOĞLU, Asuman KÖKREK, M. Emirhan IŞIK, Özcan NAZLICAN Haseki Eğitim ve

Detaylı

GEBE KADINLARDA RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRUS SEROPREVELANSININ ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

GEBE KADINLARDA RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRUS SEROPREVELANSININ ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL GEBE KADINLARDA RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRUS SEROPREVELANSININ ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF THE RUBELLA

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı

Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 326-331 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0425 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Muğla daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi

Muğla daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi doi:10.5222/terh.2017.031 Araştırma Muğla daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi Evaluation of toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus and hepatitis

Detaylı

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

HBV ve HDV Epidemiyolojisi. Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir HBV ve HDV Epidemiyolojisi Dr. A.Arzu Sayıner Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir arzu.sayiner@deu.edu.tr PubMed 30 makale Türk Medline 42 makale 46 makale BMJ, 2003 HBV

Detaylı

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma

Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırma Kırklareli Devlet Hastanesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: Retrospektif Bir Çalışma 1 2 2 2 Derya ŞAHİN, İbrahim ŞAHİN, Faruk SÖZERİ, Kürşad ÖNDER 1 2 Kırklareli

Detaylı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı

Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı doi:10.5222/iksst.2014.090 Araştırma Sorgun Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Rubella, Sitomegalovirüs ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı Seroprevalance of Rubella, Cytomegalovirus and Toxoplasma

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Üçüncü basamak bir hastanedeki gebe ve/veya jinekolojik hastalıklı kadınlarda HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv sıklığı

Üçüncü basamak bir hastanedeki gebe ve/veya jinekolojik hastalıklı kadınlarda HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv sıklığı 166 JCEI / Özlü ve ark. Kadınlarda HBsAg, anti-hcv ve anti-hiv sıklığı 2013; 4 (2): 166-170 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0258 RESEARCH ARTICLE Üçüncü

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA

İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA OLGU 1 İnci TUNCER S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA 26 yaşında kadın hasta Gebeliğinin 13.haftasında rutin takip için Kadın Doğum polikliniğine başvurdu Özgeçmişi Hastanın

Detaylı

Gebelerde Toksoplazma Enfeksiyonunun Seropozitiflik ve Serokonversiyon Oranları*

Gebelerde Toksoplazma Enfeksiyonunun Seropozitiflik ve Serokonversiyon Oranları* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 290-294 Gebelerde Toksoplazma Enfeksiyonunun Seropozitiflik ve Serokonversiyon Oranları* The Rates of Seropositivity and Seroconversion of Toxoplasma

Detaylı

ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ

ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ ELAZIĞ İLİ 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA HEPATİT VİRÜSLERİ SEROPOZİTİFLİKLERİ Hatice Handan AKBULUT*, İlhami ÇELİK**, Serdal GÜNGÖR***, Hakan AYDINOĞLU***, Yaşar DOĞAN*** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği AntiHBs seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical Center Metehan

Detaylı

Adölesan kızlarda rubella antikor prevalansı-şen ve ark

Adölesan kızlarda rubella antikor prevalansı-şen ve ark Adölesan kızlarda rubella antikor seroprevalansı Tolga Altuğ Şen, Filiz Millik, Erol Kınık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Adölesan Ünitesi, Ankara Amaç: Doğurganlık

Detaylı

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI *

TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Araştırma Makalesi/Original Article TRABZON GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA HBV, HCV VE HIV SEROPREVALANSI * Seroprevalances of HBV, HCV and HIV Among Healthcare Workers of Trabzon Chest Diseases

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Şanlıurfa ilinde doğurganlık çağındaki kadınlarda ELISA ile Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması: Üç yıllık değerlendirme

Şanlıurfa ilinde doğurganlık çağındaki kadınlarda ELISA ile Toxoplasma gondii antikorlarının araştırılması: Üç yıllık değerlendirme JCEI / A. Ç. Çiçek ve ark. Kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı 2012; 3 (1): 61-65 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0112 RESEARCH ARTICLE Şanlıurfa

Detaylı

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Gebelerde görülen enfeksiyonlar, perinatal mortalite ve morbiditenin önemli nedeni Fetüste

Detaylı

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gebelerde Anti HIV Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe İNCİ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji DOĞUM SAYILARI 2011 : 1 241 412 2012 : 1

Detaylı

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI

KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI KIRIKKALE İLİNDE DEVLET HASTANESİ VE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA HEPATİT B SEROPREVALANSI Teoman Z. APAN*, R.Cenap YILDIRIM**, Akın YILDIZ***, Binnur BEGON****

Detaylı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Araştırma Siirt Devlet Hastanesi ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı Nedim TUNÇ 1, Hakan ERAYDIN 2, Emin ÇETİNKAYA 1, Mehmet Kadir ODUNCU 1, Şeyhmus TOY 1 1 Devlet

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği

Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Turgut Özal Tıp Merkezi ne başvuran 2-16 yaş grubundaki çocuklarda Anti-HAV IgG seropozitifliği Anti-HAV IgG seropositivity in children aged between 2-16 years who were admitted to Turgut Özal Medical

Detaylı

Varıcı Balcı F K Arslan A Sertöz R Altuğlu İ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Varıcı Balcı F K Arslan A Sertöz R Altuğlu İ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2014;53(4):179-183 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı

Detaylı

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ. Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GEBELİKTE ENFEKSİYON TARAMA TESTLERİ Dr.Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Gebelerde görülen enfeksiyonlar, perinatal mortalite ve morbiditenin önemli nedeni Fetüste

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ

VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ ANKEM Derg 213;27(Ek 2):128-134 VİRAL HEPATİTLERİN ÜLKEMİZDEKİ DEĞİŞEN EPİDEMİYOLOJİSİ Selma TOSUN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

T (Toxoplasmosis) O (Other) R (Rubella) C (Cytomegalovirus) H (Herpes simplex)

T (Toxoplasmosis) O (Other) R (Rubella) C (Cytomegalovirus) H (Herpes simplex) T (Toxoplasmosis) O (Other) R (Rubella) C (Cytomegalovirus) H (Herpes simplex) Dr. Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 10 Nisan 2015

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı*

Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Araştırma Ameliyat Olmak Üzere Başvuran Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı* Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl

Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Perinatoloji Dergisi 211;19(2):71-75 e-adres: http://www.perinataldergi.com/211195 doi:1.2399/prn.11.195 Gebelerde HBSAg, Anti-HBS ve Anti-HCV S kl Ebru nci Coflkun, Burcu Dinçgez, Refika Genç Koyucu,

Detaylı

Fikret TEKAY**, Erdal ÖZBEK***

Fikret TEKAY**, Erdal ÖZBEK*** MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 369 373 369 KISA BİLDİRİ: ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİNE BAŞVURAN KADINLARDA HEPATİT B, HEPATİT C VE İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRUSU SEROPOZİTİFLİĞİ*

Detaylı

Kayseri deki Gebelerde Toksoplasmoz Seroprevalans

Kayseri deki Gebelerde Toksoplasmoz Seroprevalans 92 Perinatoloji Dergisi Cilt: 18, Say : 3/Aral k 2010 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20100183005 Kayseri deki Gebelerde Toksoplasmoz Seroprevalans Tuba Kayman, 1 Mesut Kayman 2 1 Kayseri E itim

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı

Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Cilt/Vol, No 2, 9903 Journal of Clinical and Experimental A.Tekin ve ark. Investigations Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevalansı 99 ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama

Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8386 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hepatit ve Viral Enfeksiyonlar İçin Önemli Bir Risk Grubunda Tarama Screening for Hepatitis

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

The Incidence of HBSAg, Anti-HBS and Anti-HCV in Pregnant Women

The Incidence of HBSAg, Anti-HBS and Anti-HCV in Pregnant Women Perinatal Journal 211;19(2):71-75 e-adress: http://www.perinataljournal.com/211195 doi:1.2399/prn.11.195 The Incidence of HBSAg, Anti-HBS and Anti-HCV in Pregnant Women Ebru nci Coflkun, Burcu Dinçgez,

Detaylı

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde kan donörlerinin serolojik profili

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde kan donörlerinin serolojik profili Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde kan donörlerinin serolojik profili Serological profile of the blood

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum

Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Konjenital CMV Enfeksiyonu: Türkiye deki Durum Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Türkiye de Konjenital CMV Enfeksiyonu Prevalansı

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi*

Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Araştırma Tunceli Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansının Değerlendirilmesi* Ali ASAN 1, Ayhan AKBULUT 2, Suzan SAÇAR 3, Hüseyin TURGUT 3 1 Tunceli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Birgül KAÇMAZ 1 1 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar, ANKARA ÖZET Viral hepatitler gerek dünyada gerekse ülkemizde

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür.

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. ALFA FETO PROTEİN AFP; Alfa feto protein; Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. AFP testi ne

Detaylı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı

Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı 22 Orjinal Makaleler doi:10.5505/sakaryamj.2011.35744 Original Articles Sakarya Medical Journal Kan vericilerde HBsAg, anti-hcv, anti-hiv ve Sifilis seroprevalansı HBsAg, anti-hcv, anti-hiv and syphilis

Detaylı

Adana Bölgesindeki Gebelerde Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı. Taylan BOZOK

Adana Bölgesindeki Gebelerde Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı. Taylan BOZOK flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2017;22(2):67-72 doi: 10.5578/flora.61783 Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı Seroprevalence

Detaylı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı

Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü. Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Viral Hepatitlerin Epidemiyolojisi ve Hastalık Yükü Prof.Dr. Hande HARMANCI Global Hepatit Programı Giriş Sarılık salgınları 5. yy'dan bu yana bildirilmektedir Bu virüs grubu (A - E) global halk sağlığı

Detaylı

Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim?

Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim? Gebelerde toksoplazmoz Nasıl tanırım? Nasıl tedavi ederim? KLİMİK Ankara Toplantıları 24 Nisan 2013 Doç. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Fertil ve İnfertil Kadınlarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Fertil ve İnfertil Kadınlarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 174-180 Fertil ve İnfertil Kadınlarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Retrospective Evaluation of Toxoplasma

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

HATAY YÖRES NDEK GEBELERDE TOKSOPLAZMA IgG SEROPREVALANSI VE AV D TE TEST N N TANIYA KATKISI

HATAY YÖRES NDEK GEBELERDE TOKSOPLAZMA IgG SEROPREVALANSI VE AV D TE TEST N N TANIYA KATKISI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) HATAY YÖRES NDEK GEBELERDE TOKSOPLAZMA IgG SEROPREVALANSI VE AV D TE TEST N N TANIYA KATKISI Ayfle Güler OKYAY 1, Atilla KARATEKE 1, Erkan YULA 2, Melek NC 2, Dilek

Detaylı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı

Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Kandemir Ö ve ark. Araştırma Mersin İli Kentsel Bölge ve Kent Merkezine Bağlı Belde-Köy Sağlık Ocağı Bölgesinde Hepatit B ve C Sıklığı Özlem KANDEMİR 1, Musa GÖKSU 1, Öner KURT 2 1 Mersin Üniversitesi

Detaylı

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur?

TOKSOPLAZMA. Toksoplazma nasıl bulaşır? Toksoplazma nedir? Toksoplazma nerede bulunur? TOKSOPLAZMA Toksoplazma enfeksiyonu ( Toksoplazmoz ) özellikle immun sistemi düşük kişiler ve anne karnındaki bebekler için tehlikeli olan paraziter bir hastalıkdır. Toksoplazma nasıl bulaşır? Parazit

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Key words: Toxoplasma gondii, ELISA, Kayseri

Key words: Toxoplasma gondii, ELISA, Kayseri ARAŞTIRMA (Research Yaman Report) O, Çetinkaya Ü, Hamamcı B, Yazar S, Şahin İ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALINA MÜRACAAT EDENLERDE ANTİ-TOXOPLASMA GONDII ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194.

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194. Uz. Dr. Ali ASAN HBV ve Gebelik Dünyada 350-400 milyon kişi hepatit B ile kronik olarak infekte Bunların yaklaşık %50 si infeksiyonu perinatal yolla alıyor Doğurganlık yaşındaki kadınlar HBV bulaşı açısından

Detaylı

Aynur Aynıoğlu¹, Öner Aynıoğlu², Elif Sargın Altunok³

Aynur Aynıoğlu¹, Öner Aynıoğlu², Elif Sargın Altunok³ Aynur Aynıoğlu¹, Öner Aynıoğlu², Elif Sargın Altunok³ ¹Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Kl.Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Zonguldak ²Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ*

NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* ANKEM Derg 2015;29(1):3640 doi: 10.5222/ankem.2015.036 Araştırma NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ* Deniz

Detaylı

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı*

Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Araştırma Sekiz Aylık Dönemde Laboratuvarımızda Saptanan Hepatit B ve Hepatit D Seroprevalansı* Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, seroprevalans, a lama, çocuklar. Nobel Med 2009; 5(Ek 1): 4-9

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B, hepatit C, seroprevalans, a lama, çocuklar. Nobel Med 2009; 5(Ek 1): 4-9 Dr. Cemal Üstün 1, Dr. Erol Basuguy 2, Dr. U ur Deveci 3 1 Sa l k Bakanl, Elaz E itim ve Araflt rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Klini i, Elaz 2 Sa l k Bakanl, Mardin Devlet

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı

Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı 76 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.98608 Kars Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence of the

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı

Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(3): 242-245, 2016 Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı Seroprevalence of Rubella Virus among Pregnant Women in Eastern

Detaylı

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (3): 183-187 ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF SEROPOSITIVITY OF HEPATITIS B VIRUS

Detaylı

Evaluation of anti-toxoplasma IgM and IgG seropositivity among women in reproductive period, who admitted to Süleyman Demirel University Hospital

Evaluation of anti-toxoplasma IgM and IgG seropositivity among women in reproductive period, who admitted to Süleyman Demirel University Hospital Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ne başvuran doğurganlık çağındaki

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

Gebelerde hepatit B seropozitifli i ve Türk literatürüne bir bak fl

Gebelerde hepatit B seropozitifli i ve Türk literatürüne bir bak fl Özgün Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2016;24(2):83 88 Perinatal Journal 2016;24(2):83 88 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelerde hepatit B seropozitifli i ve Türk literatürüne bir bak fl Rabia Zehra

Detaylı

Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz Seroprevalansı

Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz Seroprevalansı 1 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz Seroprevalansı Seroprevalence of HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV and Syphilis in Blood Donors Mehmet PARLAK 1,

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Füsun G. Varol ve ark. hepatitis C antibody (AntiHCV), rubella (antirubella) IgM and IgG antibodies and venereal disease research laboratory (VDRL) re

Füsun G. Varol ve ark. hepatitis C antibody (AntiHCV), rubella (antirubella) IgM and IgG antibodies and venereal disease research laboratory (VDRL) re ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) TRAKYA YÖRES NDE ANTENATAL BAKIM ALAN GEBELERDE TOXOPLASMA GONDII ANT KOR SEROPREVALANSI Füsun G. VAROL, N. Cenk SAYIN, Seyit SOYSÜREN Trakya Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı

Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Original Article / Özgün Araştırma Konya Bölgesinde Kan Donörlerinde Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı Bahadır Feyzioğlu 1, Seval Gündem 2, Mehmet Özdemir 1, Rahim Kocabaş 3, Mahmut Baykan 1 1 Necmettin

Detaylı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı

Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Afyon Kadın Doğum ve Çocuk çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı Seroprevalence of HBV, HCV and HIV among health care

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

ÖZET. Key words: Gestational diabetes, Glucose SUMMARY MATERYAL VE METOD. GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 123 OLGU ANALİZİ"'*

ÖZET. Key words: Gestational diabetes, Glucose SUMMARY MATERYAL VE METOD. GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 123 OLGU ANALİZİ'* GEBELİKTE GLUKOZ TARAMA TESTİ ve YAŞ FAKTÖRÜ İLİŞKİSİ 23 OLGU ANALİZİ"'* Doç. _Dr. U. Kuyunu:uoğlu(*), ÖZET Perinatal mortaliteyi en çok arttıran metabolik hastalık gestasyonel diabettir. Gestasyonel diyabeti

Detaylı

Bebeklerde maternal kýzamýk antikorlarýnýn kaybolmasý

Bebeklerde maternal kýzamýk antikorlarýnýn kaybolmasý ARAÞTIRMA 13 Bebeklerde maternal kýzamýk antikorlarýnýn kaybolmasý Faruk Öktem*, Mustafa Öztürk**, Mustafa Demirci*** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD, Isparta

Detaylı

KUZEY KIBRIS BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE, ASKERLERDE VE NORMAL POPULASYONDA HEPATİT B, C ve HIV ENFEKSİYONU SIKLIĞI

KUZEY KIBRIS BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE, ASKERLERDE VE NORMAL POPULASYONDA HEPATİT B, C ve HIV ENFEKSİYONU SIKLIĞI KUZEY KIBRIS BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE, ASKERLERDE VE NORMAL POPULASYONDA HEPATİT B, C ve HIV ENFEKSİYONU SIKLIĞI Mustafa Altındiş (1), Sebahattin Yılmaz (2), Tansel Dikengil (3) 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

Sağlıklı Gebelerde Toksoplazma Seroprevelansı ve IgG Avidite Değerlerinin İncelenmesi

Sağlıklı Gebelerde Toksoplazma Seroprevelansı ve IgG Avidite Değerlerinin İncelenmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201713306 Sağlıklı Gebelerde Toksoplazma Seroprevelansı ve IgG Avidite Değerlerinin İncelenmesi Bülent Durdu 1, Meral Mutlu 2 1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi,

Detaylı

Hangi Trimesterde Nasıl Yaklaşalım? Gebelikte TORCH Grubu Etkenlerin Yol Açtığı Enfeksiyonlar

Hangi Trimesterde Nasıl Yaklaşalım? Gebelikte TORCH Grubu Etkenlerin Yol Açtığı Enfeksiyonlar Hangi Trimesterde Nasıl Yaklaşalım? Gebelikte TORCH Grubu Etkenlerin Yol Açtığı Enfeksiyonlar Dr Semra Tunçbilek Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı