TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ EĞİTİM-SAĞLIK-SOSYAL GÜVENLİK VEYARDIMLAŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ EĞİTİM-SAĞLIK-SOSYAL GÜVENLİK VEYARDIMLAŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ EĞİTİM-SAĞLIK-SOSYAL GÜVENLİK VEYARDIMLAŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ: Madde 1 - Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre öngörülen amaçları doğrultusunda, Türkiye Noterler Birliği tarafından, tüzel kişiliğe haiz, bir vakıf kurulmuştur. VAKFIN ADI: Madde 2- Vakfın adı, Türkiye Noterler Birliği Eğitim-Sağlık-Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı'dır. VAKFIN MERKEZİ: Madde 3- Vakfın merkezi, Ankara'dadır. Genel Kurul kararı ve ilgili mercilerin izni ile şubeler açılabilir. Şubelerin kuruluş, görev ve sorumlulukları Vakıf Genel Kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. VAKFIN İKAMETGÂHI: Madde 4- Vakfın ikametgâhı "Mithatpaşa Caddesi No. 12 Yenişehir, Ankara"dır. TABİRLER: Madde 5- Bu Vakıf Senedinde geçen : (Vakıf) Birliği kelimesi, Türkiye Noterler Eğitim-Sağlık-Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfını, (Üyelik) kelimesi, Türkiye Noterler Birliği Eğitim-Sağlık-Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfının üyeliğini, (Yönetmelik) kelimesi, bu Vakıf Senedindeki hükümleri açıklamak için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan yönetmelikleri ifade eder. İkinci Bölüm VAKFIN KURULUŞ AMACI, FAALİYETLERİ VE ÜYELERİNE YAPACAĞI YARDIMLAR VAKFIN AMACI: Madde 6- Vakfın amaçlan şunlardır: A- VAKFIN GENEL AMAÇLARI: a- Eğitim faaliyetlerinde bulunmak. b- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, c- Sağlık ve Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. B- VAKFIN ÖZEL AMAÇLARI: a- Üyelerinin her türlü mesken ihtiyaçlarını karşılamak için teşebbüslerde bulunmak, arsa ve mesken satın almak veya kiralamak. b- Üyelerinin yiyecek, içecek, giyecek, yakacak ve daimi tüketim mallarını temin etmek ve bu hususta gerekli teşebbüslerde bulunmak, c- Üyelerinin veya çocuklarının evlenmelerinde gerekli yardımlarda bulunmak d- Üyelerinin veya çocuklarının eğitimlerinde ve öğrenimlerinde gerekli yardımlarda bulunmak, gerektiğinde yurt dışına göndermek veya burs vermek,

2 e- Üyelerinin veya çocuklarının dinlenmelerini temin etmek için gerekli teşebbüslerde bulunmak, f- Üyelerinin veya çocuklarının her türlü kaza ve doğal afetlerden dolayı meydana gelecek zararlarını karşılamak için gerekli her türlü yardımlarda bulunmak, g- Üyelerinin veya çocuklarının ihtiyaçtan nispetinde gerektiği miktarda ve gerektiği zamanlarda borç para vermek, h- Üyelerinin veya çocuklarının veya bakmakla mükellef oldukları aile efradının sağlıklarının korunması hususunda gerekli muayene ve tedavileri için her türlü yardımlarda bulunmak, i- Üyelerine veya çocuklarına veya bakmakla mükellef oldukları aile efradına sosyal sahalarda gerekli her türlü faaliyette ve yardımda bulunmak, özel emeklilik aylığı bağlamak, j- Üyelerinin veya çocuklarının veya bakmakla mükellef oldukları aile efradının yararlanabileceği huzurevleri veya tedavi kurumları açılması ve inşası için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, k- Üyelerinin sosyal hayatta idari, adli ve askeri makamlar tarafından maddi ve manevi tazminatlara mahkum edilmesi hallerinde, ibraz edilen mahkeme kararları karşılığında bu tazminatları ödemek, özellikle 1512 sayılı Noterlik Kanununun 162. maddesine istinaden verilen ilamların tazmin edilmesi hususunda gerekli yardım ve faaliyetlerde bulunmak. VAKFIN FAALİYETLERİ: Madde 7- Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, aşağıda yazılı olan faaliyetlerde bulunur : A- GENEL FAALİYETLER: a- Bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapar, konferanslar, seminerler, sosyal ve kültürel toplantılar, kongreler, anma günleri düzenler, yayınlar yapar, bu konularda çalışmalarda bulunanlara destek olur, tesisler kurar, işletir. b- Kültür, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, bilgi bankaları, enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, kurslar, staj merkezleri, sağlık ve sosyal tesisler, huzur evlen kurar, işletir. c- Eğitim gören ve araştırmalarda bulunan kişi ve öğrencilere burs verir, araştırma primleri, eğitim yardımları yapar. d- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek ve Vakfa gelir elde etmek amacıyla işletmeler, şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur. e- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz değerlerin alımı, satımı, kiralanması vb. temliki tasarruflarda bulunur. f- Vakıf amaçlan doğrultusunda faaliyet gösteren diğer yerli ve yabancı, özel ve resmi kurumlar ile vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliği ve yardımlaşmada bulunur. B- ÖZEL FAALİYETLER: Vakıf, üyelerine, kanuni mirasçılarına ve üyelikten ayrılanlara ödeme usul ve uygulama şartları Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek aşağıdaki yardımlarda bulunur: a- Emeklilik yardımı: -Toptan ödeme, -Emekli aylığı bağlama, b- Malullük yardımı: -Toptan ödeme, -Malullük aylığı bağlama, c- Üyelikten ayrılma yardımı, d- Ölüm yardımı, e- Her türlü sosyal yardımlar (Evlenme, arsa. mesken, afet, eğitim ve sağlık yardımları), f- Hukuki, cezai ve idari tahkikatlar sonucu verilen ilamlara dayalı tazminat yardımı,

3 g- Kısa ve uzun vadeli kredi yardımı (Evlenme, arsa, mesken, afet, eğitim ve sağlık kredileri gibi), h- Diğer yardımlar. VAKIF ÜYELERİNE YAPILACAK YARDIMLAR: Madde 8- (Kaldırılmıştır). Üçüncü Bölüm VAKFIN MAL VARLIĞI, KAYNAKLARI VE GELİRLERİ VAKFIN MAL VARLIĞI: Madde 9-Vakfın mal varlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Vakıf üyeleri tarafından verilecek olan para ve mallardan oluşur. Vakfın mal varlığı (ikimilyar) TL'dır. VAKFIN KAYNAKLARI VE GELİRLERİ : Madde 10- Vakfın kaynaklan ve gelirleri şunlardır : a- Türkiye Noterler Birliği tarafından vakfa verilecek olan her türlü para ve mallar, b- -Vakıf üyeleri tarafından, vakfa ilk girişte verilecek olan giriş aidatları, c- Vakıf üyelerinden alınan aylık veya yıllık aidatlar ile her türlü primler, d- Vakıf üyelerinin borçlandırılması karşılığında elde edilen gelirler, e- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfa yapılacak olan her türlü bağışlar ve vasiyetler, f- Vakıf kaynaklarının işletilmesinden dolayı sağlanan gelirler, g- Vakıfça yüklenilecek olan mükellefiyetler karşılığında elde edilecek olan gelirler, h- Balo, yemek, konser, gezi, defile, piyango gibi sosyal faaliyetlerden dolayı elde edilecek olan her türlü gelirler, i- Vakıf tarafından yapılacak yayınlardan dolayı elde edilecek olan gelirler, j- Vakıf tarafından işletilen işletmelerden elde edilen gelirler, k- Vakfın diğer her türlü gelirleri. VAKIF MUHASEBESİ, GELİRLERİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ : Madde 10Aa- Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin %20'si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara kalan %80'i ise eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme, sosyal yardım faaliyetlerinden oluşan Vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir b- Vakıf Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yıllık faaliyet raporu ile tasarı bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek prensipler doğrultusunda uygulanır. VAKFIN ORGANLARI: Madde 11- Vakfın organları şunlardır: a- Genel Kurul, b- Yönetim Kurulu, c- Denetleme Kurulu, d- Yüksek Danışma Konseyi, Dördüncü Bölüm VAKFIN ORGANLARI VE GÖREVLERİ GENEL KURUL: Madde 12- Vakıf Genel Kurulu Vaktin en yetkili karar organıdır Genel Kurul aşağıda yazılı olan kişilerden teşekkül eder : a- Türkiye Noterler Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, b- Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, c- Noter Odası Başkanları,

4 d- Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, e- Vakıf Denetleme Kurulu Üyeleri. f- Vakfın kuruluşunda Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı adına davranan kurucular, g- Vakıf üye temsilcileri (Vakıf üye temsilcilerinin seçilme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik hazırlanana kadar Genel Kurul, yukarıdaki üyelerle toplantı yapar) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 13- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a- Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerini seçmek, b- Vakıf Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun hazırlamış oldukları raporları inceleyip bir karara bağlamak, c- Bir önceki döneme ait idari ve mali faaliyet raporları ile gelir ve gider cetvellerini ve Denetleme Kumlu tarafından verilen denetleme raporlarını inceleyerek. Vakıf Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun ibra edilip, edilmemesi hakkında karar vermek, d- Vakıf Yönetim Kumlu ile Denetleme Kurulu tarafından sunulan öneriler hakkında karar vermek, e- Yönetim Kurulunca hazırlanmış, gelecek döneme ait hizmet programını, bütçe ve gelir-gider cetvellerini görüşüp karara bağlamak. f- Vakıf Resmi Senedi gereği lüzum görülen ve Yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak, g- Vakfın taşınmaz malları hakkında her türlü kararları vermek, h- Vakıf Yönetim Kurulu. Denetleme Kumlu ile Yüksek Danışma Konseyi üyelerine ücret verilip, verilmemesi ve ücret verilirse miktarı hakkında karar vermek, i- Vakfın amaçları doğrultusunda çalışanlara ve görevlendirilenlere verilecek olan yolluk ve huzur hakkının miktarları hakkında karar vermek. j- Vakıf Resmi Senedinde yapılması gerekli olan değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak ve gerekirse bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek, k- Vakfın hizmet ve amaçları konusunda karar vermek, l- Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek, m- Vakıf Resmi Senedinde başka organlara verilmemiş olan diğer işlere ait her türlü kararı vermek. GENEL KURULUNUN TOPLANTI ŞEKİLLERİ: Madde 14- Vakıf Genel Kurulu a- Her iki yılda bir Haziran ayı içinde olmak kaydı ile "Olağan" olarak toplanır, b- Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu kararı ile veya Vakfa kayıtlı olan üyelerin 1/5'nin yazılı isteği üzerine "Olağanüstü" olarak toplanır. GENEL KURULUN TOPLANMASI ÇALIŞMASI VE KARAR ALMASI: Madde 15- Gene! Kurul, delegelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanır Toplantının günü, saati ve yeri gündemle birlikte, toplantıdan en az on gün önce mektup veya faks ile delegelere duyurulur. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ilk toplantı için belirlenen tarihin ertesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın Genel Kurul toplantısı yapılır. Genel Kurul toplantısının açılmasından sonra, açık oyla, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip üyeden oluşan başkanlık divanı seçimi yapılır. Daha sonra gündem maddelerine geçilir. Genel Kurul toplantısında kararlar, toplantıya katılanların bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak : a)vakıf Senedinin değiştirilmesine, b)vakfın fesih ve tasfiyesine, dair verilecek kararlarda Genel Kurul üye sayısının en az 3/4'ünün oyu gereklidir.

5 Genel Kurul toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak başkanlık divanı üyeleri tarafından imza edilir ve Vakıf Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir Genel Kurulda alınan kararlar Yönetim Kurulunca bir duyuru ile bütün Vakıf üyelerine bildirilir. Olağanüstü Genel Kurulda da aynı kurallar uygulanır. Ancak, olağanüstü Genel Kurul gündemi çağrıda bulunan organ veya üyeler tarafından belirlenir ve ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı yapılmaz, YÖNETİM KURULU: YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ: Madde 16- Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulu tarafından iki yıl için gizli oyla seçilecek beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca üç de yedek üye seçilir Asil ve yedek üyelerin seçimi birlikte yapılır. En çok oy alan ilk beş kişi asıl üye olur Yedek üyeler oy sıralamasına göre belirlenir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler, Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi aralarından gizli oyla bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir sayman üye seçerler. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 17- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : a- Vakfı temsil ve ilzam etmek. Vakfın imza yetkililerini belirlemek, b- Vakfın işleri hakkında karar vermek ve kararlan yürürlüğe koymak. c- Vakiin mal varlığını, bir evvelki yıla ait gelir ve gider cetvellerini ve bilançosunu her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirmek, d- Vakfın yıllık tahmini bütçesini ve tahmini gelir - gider hesaplarını gösteren raporlar hazırlayarak Vakıf Genel Kurulu'na sunmak, e- Vakfın bir evvelki döneme ait idari ve mali raporlarını hazırlayarak Vakıf Genel Kurulu'na sunmak, f- Vakfın faaliyetleri ile ilgili her türlü yönetmelikleri hazırlayarak Vakıf Genel Kuruluna sunmak, g-vakıf malları üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak kiraya vermek ipotek ettirmek, h-vakfa yapılan vasiyetleri ve her türlü menkul, gayrimenkul, para, kıymetli evrak bağışlarını kabul etmek, i- Üyelerin giriş, yıllık aidat ve sosyal güvenlik prim miktarlarını belirlemek, j- Vakıf Genel Kurulu'nu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak, k- Vakıf adına menkul, gayrimenkul, hisse senedi, tahvil ve diğer kıymetli evrakı alıp satmak, gerektiğinde Vakıf lehine verilecek ipotekleri kabul etmek, I- Şirket kurmak, kurulu şirketlere iştirak etmek veya iştirak edilen şirketlerden ayrılmak, m- Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi ve gerekli görevlerin yerine getirilmesi için elemanlar çalıştırmak, gerektiğinde bunların görevlerine son vermek. n- Vakfın faaliyetleri için gerekli göreceği komisyonlar, komiteler kurmak ve gerektiğinde fesih etmek, komisyon ve komite üyelerine ödenecek günlük ve yolluklar hakkında karar vermek, o- Vakfın amaç ve faaliyetleri bölümünde sayılan her türlü işleri yapmak. YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMASI: Madde 18- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli olması için üye çoğunluğunun hazır bulunması gereklidir Yönetim Kurulu toplantı tutanakları hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir

6 DENETLEME KURULU: DENETLEME KURULU'NUN TEŞEKKÜLÜ: Madde 19- Vakıf Denetleme Kurulu, iki yıl için Vakıf Genel Kurulu tarafından ve Genel Kurul üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üyeden ibaret olmak üzere seçilir. Denetleme Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçimi birlikte yapılır. En çok oy alan altı kişiden ilk üç kişi asil ikinci üç kişi ise yedek üye olarak seçilmiş olur. Müddeti biten Denetleme Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Denetleme Kurulu üyeleri Denetleme Kurulunun ilk toplantısında kendi aralarından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. DENETLEME KURULU'NUN ÇALIŞMASI VE TOPLANMASI: Madde 20- Denetleme Kurulu gerek duyulduğu zaman başkan tarafından toplantıya çağrılır Ancak Denetleme Kurulu'nun en az altı ayda bir toplanması lâzımdır. Denetleme Kurulu, her toplantısından sonra tanzim edeceği Denetleme Kurulu raporunu Yönetim Kuruluna gönderir. DENETLEME KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 21- Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır: a- Vakfa ait her türlü işlemleri, hesap ve defterleri denetlemek ve denetim raporlarım Yönetim Kuruluna göndermek, b- Vakfa ait organ, tesis ve kuruluşların işlemlerini her yıl en az bir kez denetleyerek hazırlayacağı her yıla ait raporları ayrı ayrı olmak üzere Genel Kurul'a sunmak, c- Lüzum gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak, YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ: Madde 21A- Vakıf Yüksek Danışma Konseyi: a- Türkiye Noterler Birliği Başkan ve Yönelim Kurulu Üyeleri, b- Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, c- Noter Odası Başkanları, d- Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev yapmış kişilerden teşekkül eder. Yüksek Danışma Konseyi Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır ve vakfa tavsiye mahiyetinde kararlar alır. Beşinci Bölüm VAKIF ÜYESİNE YAPILACAK OLAN YARDIMLARIN TESPİTİ VAKIF ÜYELERİNE YAPILACAK OLAN YARDIMLARIN TESPİT ŞEKLİ: Madde 22- (Kaldırılmıştır). VAKFA ÜYE OLMA: Madde 23- Noterler. Vakfın doğal üyesidirler Beş yıldan az hizmeti olmamak kaydıyla yaş haddine uğrayanların ve istifa yoluyla ayrılanların üye olması kendi taleplerine bağlıdır. Üyelik şekil ve şartları yönetmelikle saptanır. Madde 24,25, 26, (Kaldırılmıştır)

7 Yedinci Bölüm VAKFIN FESHEDİLMESİ VAKFIN FESHEDİLMESİNE KARAR VERMEK: Madde 29- Vakfın feshedilmesine Vakıf Genel Kurulu tarafından karar verilir.gerek kendiliğinden gerekse Vakfın, amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma düşmesi sonucu feshi durumunda Vakfın her türlü mal ve hakları Türkiye Noterler Birliğine intikal eder. Sekizinci Bölüm ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER YÖNETMELİK ÇIKARTILMASI: Madde 30- Vakıf Resmi Senedindeki hükümlerin tatbiki ve izahı hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan hususlarda yönetmelikler çıkartılabilir. VAKFIN ÇALIŞMA DÖNEMİ: Madde 31- Vakfın çalışma dönemi, 1 Ocak - 31 Aralık'tır. VAKFIN TEMSİL VE İLZAMI: Madde 32- Vakfın temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Bu yetkinin kullanış şekli Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. VAKIF RESMİ SENEDİNDEKİ HÜKÜM EKSİKLİĞİ: Madde 33- Vakıf Resmi Senedindeki eksik olan hükümler, Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı kanununun ve vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri ile doldurulur. VAKIF RESMİ SENEDİNİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ: Madde 34- Vakıf Resmi Senedindeki hükümler. Vakıf Resmi Senedinin tasdik ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girer. VAKFA AİT TUTULACAK DEFTERLER: Madde 35- Vakfa ait demirbaş defteri, Yönetim Kurulu karar defteri, Genel Kurul karar defteri ile 903 sayılı Kanun ve Tüzükteki emredilen sair defterlerin tutulması lazımdır. VAKFIN MÜDDETİ: Madde 36- Vakfın belli bir müddeti yoktur. VAKFİN KURUCULARI: Madde 37- Vakfın kurucuları "Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı" adına : a- Mehmet Uğur Kalafatoğlu (T.N.B. Başkanı ), b- İsmet Bilgin (T.N.B Başkan Yrd), c- Fethiye Tunçsiper (T.N.B. Yönetim Kurulu üyesi), d- Esat Fero (T.N.B Yönetim Kurulu üyesi), e- Ahmet Hasip Dinçer (T.N.B. Yönetim Kurulu üyesi ). f- Cengiz Torlak (T.N.B. Yönetin Kurulu üyesi), g- Mehmet Muhsin Bilge (T.N.B. Yönetim Kurulu üyesi) dir.

8 Dokuzuncu Bölüm GEÇİCİ HÜKÜMLER Madde (Kaldırılmıştır). Madde 3- Genel Kurul Vakıf Senedi değişikliğinin Mahkeme siciline tescilini takiben 1997 yılı Haziran ayında yapılacak ilk olağan toplantısında Vakıf organlarını teşekkül ettirir. Var olan Yönetim Kurulu bu ilk olağan Genel Kurul'a kadar görevini sürdürür. Bu Vakıf Senedi Ankara 14. Noterliği'nce tarih ve Y. No. ile düzenlenmiş. Beyoğlu 33. Noterliği 'nin tarih ve 4507 Y. Nolu sözleşmesi ile değiştirilerek son şeklini almıştır.

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ : Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senedinde kısaca " Vakıf

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ 2013 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMÎ SENEDİ VAKFIN ADI: Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler MİLLÎ EĞİTİM VAKFI adıyla bir

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ BAŞLIK İHKİB Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti nin 15 Mayıs 2012 tarihli olağan toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilen değişiklik metni.

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde Diyanet ve Vakıf Hizmetleri hizmet kolunda; DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR

Detaylı

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013)

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BAĞIMSIZ DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1 - Sendikanın Adı; Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ

TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sendikanın Adı MADDE 1- Sendikanın adı; Türkiye

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı