MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ"

Transkript

1 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ Yatırım, bir miktar kaynağın ya da paranın, daha yüksek bir miktar olarak geri döneceği beklentisiyle belli bir süre için bir alana tahsis edilmesi, bağlanmasıdır. Belli bir miktar tasarrufu bulunan her özel ya da tüzel kişi, bu tasarrufu ile yatırım yapabileceği çok sayıda seçeneğe sahiptir. Altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenlere; arsa, daire, bina gibi taşınmazlara; bir işletme kurarak kendi işine ya da tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Hangi yatırımın tercih edileceği, her bir yatırımcının beklentileri doğrultusunda her bir yatırım alternatifi için yaptığı değerlendirmeye bağlıdır. Yaptıkları değerlendirme sonucunda A yatırımcısı tahvile yatırım yapmayı tercih ederken, B yatırımcısı gayrimenkulü tercih edebilir. 2. Değer Ve Fiyat Kavramlarının Ekonomik Temelleri Uygulamada fiyat ve değer kavramları zaman zaman aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak bu iki kavram, ilişkili olmakla birlikte, kuramsal olarak farklı anlamlar içermektedir. Değer Kavramı Literatürde değer kavramı, kıymet, önem ölçüsü, paha, karşılık, göreli bedel, parasal bedel, fayda gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. Anlaşılacağı üzere değerin kesin ve genel kabul görmüş bir tanımı yapılmamakta, değer kavramı zaman zaman fayda, zaman zaman bedel, zaman zaman da fiyat kavramlarının eşanlamlısı olarak kullanılmaktadır. Ancak değer, bu kavramların tümü ile ilişkili ve etkileşim içerisinde olmakla birlikte tam olarak bu kavramlarla aynı anlamı taşımamaktadır. Değer kavramının açıklanması ekonomi biliminin en karmaşık sorunlarından ve tartışma konularından birisi olagelmiştir. Bugün varılan noktada değer, bazen her hangi bir mal veya hizmetin sağladığı toplam fayda veya yararlı vasfı; bazen de bu şeye sahip olmanın sağladığı diğer mal ya da hizmetleri satın alma gücünü, yani bir mal veya hizmetin diğer mal veya hizmetler karşısındaki değişim gücünü ifade eder. Birincisine kullanım değeri; ikincisine değişim ya da mübadele değeri denir. Yukarıdakiler ışığında söylenebilir ki; değer, değerinden bahsedilen mal veya hizmetle ilgili sıra dışı durumlar tarafından ağırlıklarının değiştirilebileceği kabul edilmek koşuluyla, üretim maliyetleri ile söz konusu şeyin sağladığı faydanın bir fonksiyonu olacaktır. Fiyat Kavramı Literatürde fiyat kavramı, parasal karşılık, eder, paha, değer ölçüsü gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. Fiyat geniş bir şekilde "parayla ifade edilen değer; mal ya da hizmetleri satın almak için gereken, bir satıcının mal ya da hizmetler üzerindeki hakkından vazgeçmek için istediği para miktarı" olarak tanımlanabilir. Görüldüğü gibi literatürdeki fiyat tanımları yer yer fiyatın değerin ölçüsü olduğu inancının izlerini taşımaktadır. Bununla birlikte fiyat değer değildir ve bir malın gerçek değerini ifade etmez. Fiyat terimi genellikle geçicilik taşır.

2 Fiyat, geçici talep değişikliklerine ve hatta hava durumu değişikliklerine bağlı olarak artıp azalabilir. Hava koşullarından kaynaklanan buğday rekoltesi düşüşünün buğday ve ekmek fiyatlarını arttıracağı herkes tarafından bilinir. Bir buğday çiftçisinin böyle bir yıldaki buğday fiyatlarının normalden yüksek olduğunu kavraması için ekonomi kitapları okumasına gerek yoktur. Arz ve talep dalgalanmaları, hava durumu, para hareketleri gibi faktörler fiyatı etkiler ve gerçek değerin altına indirip üzerine çıkarabilir. Fiyat, bir miktar malla, bir miktar para arasında kurulan bir ilişki olup, bu ilişki gerçek değeri belirlemeye eğilimli koşullarda (ekonomik açıdan tam rekabet piyasası, finansal açıdan etkin piyasa) kurulabileceği gibi, ekonomi dışı psikolojik ve fizyolojik faktörlerin etkisiyle de kurulabilir. Elinde nadide bir pul bulunan bir pul satıcısının spekülasyon yeteneği ve bu pula koleksiyonu için ihtiyaç duyan bir koleksiyoncunun istek ve ihtiyaç derecesi ile belirlenen pul fiyatı gibi ekonomik olmayan faktörlerin rol oynadığı haller dışında fiyat, gerçek değerle sıkıca ilişkilidir. Ekonomide de piyasa fiyatı-doğal fiyat ayrımı yapılmaktadır. Piyasa fiyatı, talep gibi geçici etkenler tarafından etkilenir. Rekabet şartları altında piyasa fiyatı kısa dönemde arz ve talep tarafından belirlenir. Eğer belirli bir fiyatta arz talepten büyükse piyasa fiyatı düşer; talep arzdan büyükse yükselir. Yani kısa dönemde piyasa fiyatının değişmesini artık talep veya artık arz belirler. Doğal fiyat ise, rekabet şartları altında, uzun dönemde piyasa fiyatının eğilim göstereceği bir denge fiyatıdır. Uzun dönem denge fiyatı, normal fiyat, tabii fiyat gibi terimlerle de ifade edilen doğal fiyat, talep, hava gibi geçici dalgalanmalara yol açan faktörler olmaksızın fiyatın ne olması gerektiğini ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle doğal fiyat, gerçek değerin parasal ifadesidir denebilir. Değer ve Fiyat Kavramlarının Karşılaştırılması Fiyat ve değer, kuramsal olarak ekonomi dışı faktörlerin etkili olmadığı tam rekabetçi bir piyasada örtüşmektedir. Uygulamada ise fiyat, gerçek değerden farklılaşabilmektedir. Faydası belirlenen bir varlığa atfedilen değer için ödenecek bedel fiyat olmaktadır. Fiyat değer değildir. Değeri belirli bir varlığın fiyatı, subjektif değer yargıları ve başka faktörlerle objektif değerinden farklılaşabilir. Bu durumun en çarpıcı örnekleri arasında 17. yy.da Hollanda'da "lale soğanı çılgınlığı" olarak adlandırılan dönemde lale soğanı fiyatlarının sürekli yükseleceği şeklinde toplumda oluşan ekonomik ve rasyonel temelden yoksun inanış sebebiyle lale soğanı fiyatlarının astronomik düzeylere yükselmesi gösterilebilir. Bu gözü dönmüşlük sonrasında ekonomik gerçeklerin geç de olsa fark edilmesiyle lale soğanı fiyatları büyük bir hızla düşmüş ve bu ekonomi dışı subjektif güdülerle hareket eden pek çok insan servetlerinin önemli kısmını kaybetmişlerdir. Benzer şekilde 1990'lı yılların özellikle ikinci yarısında "yeni ekonomi şirketleri" olarak nitelenen internet şirketleri gibi ileri teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar, ekonomik temellerden yoksun bir şekilde bu şirketlerin fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmiş ve sonuç lale soğanı örneğindeki gibi olmuştur. O dönemde lale soğanları için ve geçtiğimiz yıllarda internet şirketlerinin hisse senetleri için oluşan piyasa fiyatlarının, lale soğanlarının ve internet şirketlerinin gerçek değerinin bir göstergesi olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Ancak yukarıda da ifade edildiği ve kuramın öngördüğü gibi fiyatlar uzun dönemde gerçek değere yaklaşma eğilimi göstermiştir.

3 Değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkı kavramak için yapılabilecek bir şey de okyanusta belirli bir andaki su seviyesini fiyat olarak düşünmektir. Su seviyesi med-cezir olayı ile düşüp yükselir. Su seviyesi aynı zamanda dalgaların ve diğer bazı etkenlerin etkisine de maruzdur; ancak bu etkiler med-cezir tarafından oluşturulan seviye civarında, görece daha önemsiz, küçük hareketler gerçekleştirirler. Görülmektedir ki fiyat (herhangi bir andaki su seviyesi), dışsal faktörlerin etkisiyle gerçek değerin (normal su seviyesinin) altında veya üstünde olabilmektedir. Fiyatın değerden farklılaşmasına yol açan başlıca etkenler şunlar olabilir: Eksik bilginin ve ekonomide belirsizliğin olması, Alıcı sayısının az olması, Tarafların rasyonel hareket etmemesi, Satışta pazarlığın olmaması, Satılan ürünün ünü ve büyüklüğü, Çeşitli hükümet politikaları ve sınırlamaları, Alıcının piyasada tekel konumuna geçmek istemesi nedeniyle mal ya da hizmete değerinden fazla fiyat biçmesi, Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel farklılıklar ve bu faktörlerin konjonktürel durumu, Kısa sürede satış yapmak amacıyla fiyatın değerin altında belirlenmesi. Piyasa değeri bir varlığın istekli bir alıcı ve istekli bir satıcı arasında, tarafların bilgili, ihtiyatlı ve zorlama olmaksızın hareket ettiği, taraflar arasında ö el bir ilişkinin bulunmadığı (ana şirket-yavru şirket veya ev sahibi-kiracı gibi) bir piyasada, değerleme tarihinde bir varlığın taraflar arasında el değiştirdiği tahmini miktardır. Bu tanımda yer alan tahmini miktar, belirtilen piyasa koşullarında varlık için Ödenebilir olan para cinsinden ifade edilen fiyattır. Piyasa değeri değerleme tarihinde piyasada makul olarak elde edilebilir en uygun fiyatla ölçülür. Bu fiyat satıcı tarafından makul koşullarda elde edilebilecek en iyi fiyat, al:cı tarafından makul koşullarda sağlanabilecek en avantajlı fiyatdır. Piyasa değeri ve makul değer her durumda tamamen birbirine eşit iki kavram olmasa da muhasebe standartlarında yaygın olarak birbiriyle uyumlu ve bağdaştırılabilir olarak görülürler. Finansal tablolarda makul değer genellikle piyasa ve piyasa dışı değerin her ikisini raporlamada kullanılır. Bir varlığın piyasa değeri oluştuğunda bu değer gerçek değere eşit olacaktır Her yatırım alternatifinin bir beklenen getirisi, bir de bu getirinin beklenenden sapması olasılığı olarak nitelenebilecek riski vardır. Yatırımcılar bu iki temel bileşeni, kendi ölçülerine göre bir arada değerlendirerek yapacakları yatırıma bir değer biçerler. Bu işleme "değerleme" denir. Değerleme, varlığın gerçek değerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Fiyatlama ile değerleme, birbirinden farklı kavramlardır. Fiyat- lama, belli bir zamanda mal ve hizmetlerin piyasadaki değerinin para ile ortaya konulmasıdır. Bir varlığın piyasada oluşan fiyatı ile değeri farklı olabilir. Değerlemenin amacı, varlığın gerçek değerini belirlemeye çalışarak, yüksek veya düşük fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını ortaya koymaktır. Etkin piyasalarda, bir varlığın gerçek değeri ile piyasa değeri birbirine eşittir. Bu iki değer

4 arasındaki farklılıklar, kar fırsatları peşinde koşan yatmmcılann alım-satım işlemleri ile kısa sürede ortadan kalkacaktır. Fakat piyasalar gerçekte tam etkin değildirler, dolayısıyla, varlığın olması gereken değeri ile fiyatı arasında farklılıklar olabilmektedir. Burada, başlıca finansal varlık olan hisse senedi ve tahvillerin değerlemesi üzerinde durulacaktır. Bir finansal varlığın değerini belirleyen üç temel faktör vardır. Bunlar; Finansal varlıktan beklenen nakit akışlarının tutarı ve gerçekleşme zamanları, Nakit akışlarının riskliliği ve Yatırımcının yatırımdan beklediği istenen getiri oranıdır. İlk iki faktör, finansal varlık ile ilgili iken, üçüncü faktör yatırımcıyla ilgilidir. İstenen veya beklenen getiri oranı, yatırımcının finansal varlığı satın alması veya portföyünde bulundurması için gerekli gördüğü asgari getiri oranıdır. Bu oranın, yatırım konusu varlığın gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının riskliliğini içerecek düzeyde yüksek olması gerekir. Örneğin, hisse senedi, genel olarak, tahvile göre daha riskli bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla yatırımcının hisse senedi yatırımından beklediği getiri oranı daha yüksek olacaktır. Bir finansal varlığın değerini belirleyen faktörler Şekil-1 de görülmektedir. Değerlemeye konu varlığın nitelikleri Yatırımcının tutumu Beklenen nakit akımlarının tutarı Beklenen nakit akımlarının zamanları Yatırımcının beklenen nakit akımlarının riskliliğine ilişkin değerlemesi Beklenen nakit akımlarının riskliliği Yatırımcının riske karşı tutumu Yatırımcının istediği getiri oranı Finansal varlığın değeri: finansal varlıktan beklenen nakit akışlarının yatırımcının istediği getiri oranıyla iskonto edilerek bulunan bugünkü değeri

5 Örneğin, bir bölgenin gelişeceğini, o bölgedeki daire fiyatlarının ve kiralarının yükseleceğini öngörerek, o bölgeden yatırım amaçlı bir daire almak isteyebilirsiniz. Bu durumda almak istediğiniz daireyi nasıl değerlersiniz? Birinci boyut getiridir. Bu daireyi satmayı düşündüğünüz tarihte hangi fiyata satmayı umuyorsanız, ayrıca satana kadar hangi kira gelirini elde etmeyi umuyorsanız, bunu bir kenara not edersiniz. İkinci boyut ise risktir. Siz bölgenin gelişeceğini ve belli bir süre sonra belli bir fiyattan daireyi satabileceğinizi düşünürsünüz. Ancak bunun gerçekleşmemesi, yani bu yatırımdan elde edeceğiniz getirilerin beklediğinizden sapması ihtimali nedir? Eğer bu ihtimal yüksek ise bu yatırım yüksek riskli bir yatırım demektir. Örneğin iki yıl sonra bir daireyi fe ye satabileceğinize kesin gözüyle bakıyorsanız, ^ ye satabileceğinize şüpheyle baktığınız bir başka daireden daha fazla ödemeye razı olursunuz. Her ikisinin de iki yıl sonra ^ ye satılması umuluyorsa da, ikincinin bu fiyata ulaşamama olasılığı, bir başka deyişle riski daha yüksektir. Değerlenen şey ister bir daire, ister fiilen çalışmakta olan bir işletme, isterse de bir menkul kıymet, örneğin tahvil olsun, değerlemenin temel mantığı aynıdır. Bir yatırımın bugün ifade ettiği değer, o yatırımın gelecekte sağlaması beklenen getirilerin yani nakit girişlerinin, bu nakit girişlerinin riskliliğine göre yatırımcının beklediği getiri oranı ile bugüne iskontolanmış değerleri toplamıdır. 3. Değerleme Konusunda Bazı Yanlış Algılamalar Değerleme ile ilgili bazı yanılgılar vardır. Aşağıda bu yanılgılar tartışılmaktadır: Birinci yanılgı: Değerleme, gerçek değerin bulunmasında kullanılan yansız bir araştırma yaklaşımıdır. Bu görüş doğru değildir. İlk olarak, tüm değerlemelerin yanlı olduğu söylenmelidir. Burada sorulması gereken bu yanlılığın ne kadar ve hangi yönde olduğudur. İkinci olarak, bu yanlılığın yönü ve büyüklüğü, değerleme yapana kimin ne kadar ödeme yaptığı ile orantılıdır. İkinci yanılgı: İyi yapılmış bir değerleme ile finansal varlığın ya da işletmenin değeri kesin olarak tahmin edilir. Bu görüş te doğru değildir. İlk olarak, girdilerin büyük bir belirsizliğe tabi olmasından dolayı kesin değerleme diye bir şeyin olmadığı söylenmelidir. İkinci olarak, değerleme ne kadar az kesin- se, değerlemenin çıktısı o kadar değerlidir. Çünkü kesin bir değerleme diye bir şey yoktur. Üçüncü yanılgı: Model ne denli nicel ise, değerleme de o denli iyidir. Bu görüş hiç doğru değildir. İlk olarak, modeldeki girdi sayısı artıkça, modelin anlaşılırlığı azalır. İkinci olarak daha anlaşılır olmaları nedeni ile yalın modeller karmaşık modellerden daha iyi sonuç verir. Ayrıca, modelin girdileri yanlışsa, çıktıları da doğal olarak yanlış olacaktır. Dördüncü yanılgı: piyasa genel olarak yanlıştır. Piyasa (fiyat) yanlış, değerleme doğru ya da değerleme yanlış, fiyat doğru olabilir. Ancak burada yapılması gereken, piyasanın doğru olduğunu kabul edip değerlemenin piyasadan daha iyi bir tahmin olduğunu kanıtlamaktır. Beşinci yanılgı: iyi yapılmış bir değerlemenin sonuçları her zaman geçerlidir. Değerleme çok iyi yapılsa bile; firma ve piyasaya özgü olarak piyasaya yeni gelen bilgi, değerlemenin sonuçlarını değiştirecektir. Örneğin 1999 yılının sonunda olduğu gibi, piyasa faiz oranlarının düşmesi; İMKB'de tüm firmaların değerlerini (fiyatlarını) artırmıştır. Bu nedenle 1999 yılının Ocak ayında yapılan değerleme eskimiştir. Değerleme bu nedenle sürekli bir süreç olmak

6 zorundadır. Yine 2000 yılının sonları ile 2001 yılının ilk aylarında yaşanan ekonomik bunalım, eski değerlemeleri çok anlamsız bir duruma getirmiştir. Altıncı yanılgı: Değerlemenin sonucu önemli olup, değerleme süreci önemsizdir. Bu görüş doğru değildir. Değerlemenin çıktısı önemli' olmakla birlikte, değerlemede kullanılan satışlar, büyüme oranı, kâr marjı gibi temel girdiler firmayı daha iyi tanımamıza yardım eder. Bu nedenle değerleme süreci, değerleme sonucu kadar önemlidir. 4. Değerlemenin Kullanım Yerleri Değerlenin çok geniş bir kullanım alanı vardır. Ancak işlevi her alanda farklıdır. Aşağıda değerlemenin portföy yönetimi, birleşme ve ele geçirmelerde ve son olarak kurumsal finanstaki yeri ortaya konacaktır: Değerleme ve Portföy Yönetimi Değerlemenin portföy yönetimindeki işlevi yatırımcının yatırım felsefesine bağlıdır. Pasif bir yatırımcı için portföy yönetiminde değerlemin işlevi çok küçüktür. Ancak aktif yatırımcı için değerleme çok büyük bir işleve sahiptir. Aktif yatırımcılar arasında da değerlemenin nitelik ve işlevi farklıdır. Örneğin piyasa zaman- lanması ile ilgilenen yatırımcılar, firmaya özgü değil de piyasaya özgü değerleme yaparlar. Aşağıda değişik yatırım felsefesi olan yatırımcıların değerlemeyi nasıl kullandıkları çok kısa olarak anlatılmaktadır. Temel analistler. Temel analistler hisse senedinin gerçek değerini; büyüme potansiyeli, risk görünümü ve nakit akımları gibi temel göstergelere dayandırırlar. Burada amaç (alım için) düşük değerlendirilmiş hisse senetlerini bulmaktır. Değerleme, temel analizin en önemli aracıdır. Bazı analistler indirgenmiş nakit akımı yöntemini bazılar da çarpanlara dayalı değerleme yöntemini kullanırlar. Teknik analistler. Teknik analistler, değerlemelerini; fiyat, işlem hacmi gibi teknik göstergelere dayandırırlar, fiyatın arz ve talebe göre belirlendiğini ve yatırımcı psikolojisinin önemli olduğunu söylerler. Teknik analistler değerlemeyi çok az kullanırlar. Değerleme, burada hisse senedinin destek ve direnç düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Bilgi Alıp Satanlar. Hisse senedi fiyatları, firma hakkındaki bilgilere göre hareket eder. Bu tür yatırımcılar, yeni bilgi gelmeden ya da geldikten hemen sonra alım-satım yaparlar. İyi bilgi varsa alım, kötü bilgi varsa satım söz konusu olur. Temeldeki varsayım, bu yatırımcıların ortalama yatırımcıları daha çok bilgiden yaralanma becerisine sahip olmalarıdır. Bu tür yatırımcı değerin kendisi ile pek ilgilenmez. Yeni bilginin fiyatları gerçek değere göre ne kadar değiştirdiğini kestirdikleri için değerle ilgilenir. Gelecek yeni bilgi, beklenenden daha iyi ise ve böyle durumlarda fiyat değerine göre çok artıyorsa, yatırımcı yüksek değerlenmiş bir hisse senedini bile satın alabilir.

7 Piyasa Zamanlayıcıları. Bu tür yatırımcılar değerleme yaklaşımını tek tek hisse senetleri, için değil, bir bütün olarak piyasa için yaparlar. Kullanılan yaklaşımlar genellikle çarpanlara dayalı yaklaşımlardır. Bu tür yatırımcılar indeksin yönü ve büyüklüğünü kestirirler. Etkin Piyasacılar. Bu tür yatırımcılar piyasadaki fiyatın gerçek fiyat olduğuna inanırlar ve değerlemenin düşük değerlenmiş hisseleri bulmak için yararlı bir çaba olmadığını ileri sürerler. Değerlemenin buradaki amacı, piyasanın hisse senedi ve riski gibi değişkenler konusunda yaptığı varsayımları belirlemek olup, hisse senedini değerlemek değildir. Birleşme ve Ele Geçirmelerde Değerleme Değerleme, birleşme ve ele geçirmelerde önemli bir rol oynar. Teklif veren bir firma tekliften önce amaç firmanın dürüst (gerçek) değerini bilmek, amaç firma da kendi değerini bu teklifi kabul ya da ret için belirlemek zorundadır. Bu tür değerlemelerde bazı özel etmenler de ele alınmalıdır. İlk olarak, birleşme kararından önce birleşen firmaların birleşme sonrası sinerji etkisi hesaplanmalıdır. İkinci olarak, amaç firmadaki yönelim değişikliği ve yeniden yapılanmanın etkileri, doğrıı fiyatın belirlenmesi için gözönüne alınmalıdır. Özelleştirmede Değerleme Kamu kuruluşlarının özel kesime satılması güncel bir olgudur. Bu olgu özellikle pazar ekonomisine geçmek isteyen ülkelerde görülmektedir. Bu dönüşümün işletmelerin etkinliğini arttırdığı pek çok kesim tarafından söylenmektedir. Ancak bu konuda çok genel yargılara varmak olanaksızdır. Türkiye'de bankacılık kesimi örneği. Bazı bankalar önce özelleştirilmiş daha sonra da kamulaştırılmıştır. Ayrıca ülkelerin kendi sınırları dışında yatırımlarında önemli artışlar olmaktadır. Türk yatırımcıların dışa açılması örneği. Bazı Balkan ülkeleri, bazı Orta Asya ülkeleri, Rusya gibi ülkelerde önemli Türk yatırımları gerçekleşmektedir. Bu olgu da değerlemeyi önemli kılmaktadır. Özelleştirme konusundaki tartışmalar stratejik yatırımların yabancılara satılmaması ve özelleştirmeden sağlanan nakdin düşük olduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlk konu bir yanabırakılırsa; sağlanan nakdin düşük ya da yüksek olduğunu değer yargılarımıza ya da finansal tablolara dayanarak belirlenmeyeceği söylenmelidir. Hele değerlemede kullanılan satışlarda büyüme oranı, firmanın yatırım gereksinimleri, esas faaliyet kâr marjı, amortisman ve sermaye maliyeti gibi değişkenleri bilmeksizin bir yargıya varmek anlamsızdır. Halka Arzda Değerleme Halka arz yoluyla hisse senedi çıkarımında firma değerinin doğru belirleme ve bunun sonucunda çıkarılacak hisse senetlerini fiyatlama, firmalar ve yatırımcılar için yaşamsal öneme sahiptir.

8 Yüksek fiyatlama, yatırımcıların getirilerini azaltırken, düşük fiyatlama firmanın değerinin düşük saptanmasına neden olur. Kurumsal Finansta Değerleme Son yıllarda danışmanlık firmaları işletme değerinin nasıl arttırılacağı konusunda danışmanlık hizmetleri vermeye başlamışlardır. Bu olgu, başka şirketlerce satın alınma kaygısından kaynaklanmaktadır. Danışmanlar; şirketin nasıl yeniden yapılandırılacağını, değerinin nasıl arttırılacağını ve başkalarınca ele geçirilmesinin nasıl önleneceğini bu şirketlere anlatmaktadır. Bir firmanın değeri aldığı kararlarla doğrudan ilişkilidir: Hangi projeler üstlenilecek? Bu projeler nasıl finanse edilecek? Temettü politikası ne olacak? Bu tür ilişkileri anlamak, firma değeri açısından bu tür kararların firma değerini nasıl arttıracağını anlamamızı sağlar Özetle; hisse senedi değerlemesi değişik amaçlarla değişik kişi ve kurumlar tarafından yapılır. Değerleme Yapmanın Amacı; Portföy yönetimi, Finansal Yönetim, Birleşme satın Alma, Özelleştirme, Halka Açılma, Kredi Değerliliğinin Tespiti, İş Gören Sahipliği planları, Marka Değeri, Franchising ve Tasfiyedir. Değerlemeyi Yapacak Olanlar: İşletme ortakları, İşletmeye kredi verenler, Kamu kuruluşları, Finansal analistlerdir.

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ Günümüz ekonomik koşullarında tasarruf yapmak ve tasarrufları menkul kıymet yatırımlarına yönlendirmek, hem yatırımcıların refahı hem de ekonominin

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Yrd.Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat ULUTEKİN

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Ders Kodu: 1014 Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA

MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA Ders Kodu: 1016 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19

d. Tasfiye Değeri Yöntemi...19 İÇİNDEKİLER Değerleme Yöntemlerinin Gelişimi...2 Şirket Değerlemesinde Kullanılan Analizler...3 Teknik Analiz... 3 Temel Analiz... 3 Modern Yaklaşım...3 Genel Kabul Görmüş Şirket Değerleme Yöntemleri...3

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES

NANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES Ders Notu FĐNANSAL TÜREVLERLE HEDGING: FORWARD VE FUTURES ĐŞLEMLERĐ Dr. Veli AKEL 1.GĐRĐŞ Son yıllarda, uluslararası piyasalarda mal ve ürün fiyatlarında olduğu kadar döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişmelerin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ 13 PAFTA - 280 ADA 31 NUMARALI PARSELDE KONUMLU 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ S v P STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ 51 PAFTA - 635 ADA 20 NUMARALI PARSELDE KONUMLU 1 NOLU BAĞIMSIZ

Detaylı

KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ

KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ KİRA GELİRİNE DAYANAN İCARE SUKUK İÇİN FİYATLAMA MODELİ İkincil piyasası etkin olmayan finansal ürünlerin gelişmesi mümkün değildir Dr(a). Halil Arslan Dr(a). Temur Kayhan Bizim Menkul Değerler A.Ş., 2015

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı