MİKES MİKRODALGA ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKES MİKRODALGA ELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Madde 1- KURULUŞ : Aşağıda adları veya ünvanları, uyrukları ve açık adresleri yazılı bulunan kurucular arasında, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası ile ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Yasası nın anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre mezkur mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri dairesinde idare edilmek üzere, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığı 10/7/1987 tarih ve 587 nolu izin ve Teşvik Belgesine binaen bir anonim şirket kurulmuştur. Madde 2- KURUCULAR : Adı ve Soyadı veya Ünvanı Uyruğu İkametgah Adresi 1. Loral International Inc. U.S.A 999 Central Park Avenue Yonkers NY ABD 2. Necla KAVALA T.C İstanbul, Harbiye Cumhuriyet Cad. No:16 Kat:1 Türkiye 3. Nesli Reha Çebi T.C İstanbul, Harbiye Cumhuriyet Cad. Seyhan Apt. No:14 Türkiye 4. Recep Zeki Türkkan T.C İstanbul Taksim Aydede Cad. No:7/3 Türkiye 5. Ömer Fahrettin Türkkan T.C İstanbul Taksim Aydede Cad. No:7/3 Madde 3- ŞİRKETİN ÜNVANI : Türkiye Şirketin ünvanı MİKES-Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. İşbu sözleşme metninde bundan böyle, kısaca, Şirket diye anılacaktır. Madde 4 AMAÇ VE KONU : Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır : 1- Sivil ve askeri amaçlarla kullanılacak her türlü elektronik teçhizat ve ürünlerin geliştirilmesi, tasarımı, montajı, üretimi, test edilmesi, ithalatı, satışı, bakımı ve servisi; bu meyanda radar ikaz alıcıları, elektronik koruma takım ve sistemleri, her tür kara, deniz ve hava radarları ve parçaları, her tür bilgisayar ve parçaları, similatörler ve eğitim teçhizatı ve ürünleri, genel ve spesialize test ekipmanı, mikrodalga komponentler ve montajları, genel ve spesialize test ekipmanı, mikrodalga komponentler ve montajları, genel ve spesiyalize telekomünikasyon teçhizatı ve diğer benzer elektronik ekipman ve ürünlerin iç ve dış pazar için üretim, pazarlama 1

2 ve bakım hizmetleri işleri yapmak. 2- Sivil ve askeri amaçlarda kullanılacak her türlü bilgisayar ve benzer yazılım sistemi teçhizatının iç ve dış pazarlar için geliştirilmesi, tasarımı, montajı, imalatı, test edilmesi, ticareti, bakım ve servisinin yapılması. 3- Yukarıda paragraf 2 de sözü geçen sistemler için yazılım servis ve bakım merkezleri kurmak ve işletmek. 4- Yukarıdaki paragraf 1, 2 ve 3 de sözü edilen ürün, sistem ve merkezlerin geliştirilmesi, tasarımı, uygulanması ve üretimi için iç ve dış müşterilere müşavirlik, danışmanlık, proje yöneticiliği hizmetleri vermek ve onlar yada kendi adına temel ve uygulama mühendislik araştırmaları yapmak. 5- Şirket yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek için : a) Her türlü ticari ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak, b) Amaç ve konusu ile ilgili doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteren yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, ürünlerinin satışı ve dağıtımı için faaliyette bulunacak şirketlere katılmak, c) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında ticari vekillik, acentalık, mutemetlik, mümessillik ve danışmanlık deruhte etmek ve vermek, d) İlgili mercilerden izin almak kaydıyla limanlar ve diğer yerlerde, serbest bölgelerde büyük mağazalar, teşhir yerleri ve depolar yapma ve açmak, e) Şirket işleri için uçak dahil gereken taşıtları iktisap etmek, nakil vasıtaları almak, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, f) Aracılık yapmamak kaydı ile, Şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapmak, kredi almak ve şirket için gerekli iştiraklerde bulunmak, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve ticari işletme rehni almak ve fek etmek ve şirket konusunda doğan borçlar için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve ticari işletme rehni vermek, g) Şirketin iştigal konusu ile ilgili herhangi bir veya müteaddit şirket, firma veya şahsın bütün emvalini veya bu emvalin bir kısmını mübayaa, alım-satım, veya başka bir suretle iktisap etmek, devir almak veya bunların şirkete ayni sermaye olarak vazetmek veya vazını kabul etmek, h) Şirketin maksat ve konusuna giren işlerle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar 2

3 ile işbirliği yapmak, lisans, knowhow, imtiyaz, telif ve ihtira hakkı, ihtira beratı, patent, ticaret ünvanı, ticari ve fabrikasyon marka ve alameti farikalar gibi gayrı maddi hakları iktisap etmek, anlaşmalar yapmak, kullanmak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek, başkalarına ait olanı devralmak, alıp satmak, üçüncü şahıslara kiralamak ve üçüncü şahıslardan kiralamak, i) İhtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırmak, yurt içinde ve yurt dışında personel yetiştirmek, j) Amaca ulaşmak için gayrimenkul almak, satmak ve hibe kabul etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, tesis, atölye ve idare binaları inşa etmek veya kiralamak, kiralanan yerlerin kira akidlerinin ve her türlü ayni hakkın Tapu Sicilinde tescilini talep etmek, k) Konusu ile ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek, l) Şirketin iştigal konusu ile ilgili makina, teçhizat, tesisat, ekipman, sistem, ham, yardımcı ve mamul maddeleri ithal veya ihraç etmek, yurt içinden veya yurt dışından kiralamak veya sair surette geçici veya daimi olarak iktisap etmek, leasing anlaşmaları yapmak, m) Her türlü hak ve alacakları temellük etmek ve bunları devir ve temlik etmek veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis etmek, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul etmek, n) Internet konusunda her türlü ticari faaliyette bulunmak, o) Internet ortamlarında, her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak, p) ARGE konusunda gerekli laboratuar ve araştırma merkezleri kurmak ve/veya kurdurmak yetkisine sahiptir. 6 a) Şirketin personel kadrolarını tayin ile kadro ve ücret sistemi dışında olan personelin ücretleri ve diğer hakları; kadro ve ücret sistemi dahilindeki ücret baremleri; "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İştirak ve Bağlı Ortaklıkları Personelinin Ücretlerinin Tespitine İlişkin Esaslar" doğrultusunda tespit edilir. b) Şirket personel alımları objektif kriterlere dayalı sınav ve değerlendirme esaslarını içeren personel alım yönetmeliğine veya yönergesine göre yapılır. Madde 5 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : Şirketin merkezi Çankırı Yolu 5. km Akyurt, Ankara dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında Yönetim Kurulu kararı ile şubeler açabilir. 3

4 Madde 6 ŞİRKETİN SÜRESİ : Şirket süresiz bir müddet için kurulmuştur. Madde 7 SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ : Şirketin sermayesi ,- (Otuzdokuzmilyon) Türk Lirasından ibarettir. Bu sermaye beheri 1,- (Bir) Türk Lirası itibari değerde (Otuzdokuzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin sermaye artırımı öncesi ,- (Yirmialtımilyon) Türk Lirası olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesinin bu defa artırılan tutarı ,- (Onüçmilyon) Türk Lirası olup, artırılan ,- (Onüçmilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir. Paylar arasında bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Bu husustaki ilanlar işbu sözleşmenin 27 nci maddesi hükmüne göre yapılacaktır. Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Madde 8 SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI : Şirket esas sermayesi, Türk Ticaret Kanununda öngörülen hükümlere riayet edilmek şartıyla, Genel Kurul kararına dayalı olarak, her zaman artırılıp eksiltilebilinir. Yeni hisse ihracı suretiyle sermaye artırımı halinde, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere ihdas edilecek yeni payları satın alma konusunda, mevcut pay sahiplerinin ödenmiş sermayeye olan oranı nisbetinde rüçhan hakkı mevcuttur. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili süre, bildirim ve şartlar Yönetim Kurulunca sermaye artırım kararı öncesinde tayin ve tesbit olunur. Rüçhan hakkı kullanımı ile ilgili süre Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesinde yazılı olandan az olmaz. Yeni ihraç edilen paylar ile ilgili olarak, pay sahiplerince rüçhan hakkının kısmen veya tamamen kullanılmaması halinde, bu hak Şirketin en büyük pay sahibine intikal eder. Artırılan sermaye için, mevcut pay sahiplerinin hiçbiri tarafından kısmen veya tamamen rüçhan hakkı kullanılmaması halinde, yeni ihraç edilecek bu hisseler şirket tarafından taliplerine arz ve tahsis edilir. Şirket sermayesinin, iç kaynaklardan (fevkalade ihtiyatların sermayeye dönüştürülmesi veya şirketin amortismana tabi kıymetlerinin yeniden değerleme değer artışı fonu vb.) karşılanmak suretiyle artırılması halinde artırılacak sermayeyi temsilen çıkarılacak hisseler mevcut pay sahiplerinine hisselerinin sermayeye olan oranı nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılır. Sermaye imtiyazlı pay senetleri çıkarılmak yolu ile artırılabileceği gibi eski payların veya bir kısmının imtiyazlı hale getirilmesi mümkün ve Genel Kurulun yetkisindedir. Şirketin sermayesinin tamamı ödenmedikçe sermaye artırım kararı alınamaz. 4

5 Sermayenin azaltılması halinde her pay sahibinin hissesi eşit olarak azaltılacaktır. Ancak, Türk Ticaret Kanununda öngörülen asgari miktarların altına düşecek şekilde sermaye azaltılması yapılamaz. Madde 9 SORUMLULUK SINIRI BÖLÜNMEZLİK HİSSELERİN DEVRİ: Hisse senedinin yönetim kurulu kararı ile bir veya birden fazla maliki olması halinde hisseye bağlı haklar şirkete karşı müştereken tayin edilen bir temsilci vasıtası ile kullanılır. Hisseler satılabilir ya da devredilebilir. Şirket pay sahipleri kendilerine ait hisseyi devretmek istedikleri takdirde, o günkü rayiç üzerinden diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadırlar. Diğer pay sahipleri satın alma taahhütlerinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde bu hisseleri satın almadıkları takdirde, hisse satmak veya devretmek isteyen pay sahibi hissesini dilediğine devretmekte veya satmakta serbesttir. Bu rüçhan haklarına riayet edilmediği takdirde, Yönetim Kurulu satış veya devri veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine tescil etmemeye yetkilidir. Madde 10 TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE İNTİFA SENEDİ ÇIKARTILMASI Şirket Genel Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerde öngörülen miktarla sınırlı kalmak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil çıkartabilir. Şirket ayrıca, Genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin tebliğleri esasları dahilinde hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil veya kara iştirakli tahvil ihraç edebilir, Finansman Bonosu, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi, İntifa Senedi veya Katılma İntifa Senedi çıkartabilir. Yukarıda sözü edilen tahvil, bono ve senetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kurulu nun izni alınır. YÖNETİM KURULU Madde 11- KURULUŞ VE SÜRE Şirket, Genel Kurul tarafından işbu sözleşme hükümlerine göre seçilecek 3 (üç ) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (iki)si Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 (bir)i TC MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecektir. Tüzel kişi ortaklar, Yönetim Kurulunda tüzel kişi olarak üye olabilir. Bu durumda, kendilerini temsil edecek bir gerçek kişiyi temsilci olarak bildirirler. Bir tüzel kişi pay sahibinin temsilcisi 5

6 olarak Yönetim Kuruluna seçilen gerçek kişinin, o tüzel kişi ile irtibatı kesilince temsilci üyeliği de kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan temsilci üyeyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilecek gerçek kişilerde ve tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin gerçek kişi temsilcilerinde 65 yaş sınırı aranır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişi temsilcinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim Kurulu şirket işlerinin belirli bölümlerini yönetmek konusunda kendi arasından Murahhas Üye atayabilir ve bunlara fiili görevler verebilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri farklı zamanlarda ve farklı süreler için seçilebilir. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Madde 12 YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN AÇILMASI Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde vefat, istifa ve sair herhangi bir nedenle bir açılma olması halinde, boşalan üyeliğe aday gösterme yetkisine sahip pay sahibince tespit edilecek adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçilen kişi, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak, seçilen bu kişi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarına önceden mazeret bildirmeksizin arka arkaya üç kez katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi görevinden istifa etmiş sayılır. Madde 13- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Şirket Yönetim Kurulu, düzenli olarak, ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin daveti veya Türk Ticaret Kanununda belirtilen nedenler ile her zaman olağan dışı olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu şirket merkezi yada sermayenin en az % 50 (elli) sine sahip ortağın bulunduğu il sınırları içinde ve Türkiye de toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına ait davet ile toplantı gündemi, üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Yazılı bildirimin belirli bir şekle uygun yapılması zorunlu değildir. Yönetim Kurulu toplantıları en az iki (2) üyenin huzuru ile yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu kararları, bir üyenin belirli bir konudaki karar şeklinde yazılmış önerisinin üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 6

7 Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamı tarafından imza edilir. Toplantı davet ve gündem bildirimi ile imzalı karar tutanakları, noterden tasdikli ve müteselsil yaprakları havi yönetim kurulu karar defterine yapıştırılarak şirket merkezinde muhafaza edilir. Madde 14- YÖNETİM ve TEMSİL YETKİSİ: Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yetkisine giren haller haricinde şirketin sevk ve idaresi ile ilgili her türlü karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu; düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu nun Yönetim Kurulu nun görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerine uygun olarak murahhas üyelere devredebilir. Şirket adına düzenlenecek bütün belgeler, şirket unvanı altında yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşır.yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a. Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. c. Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması. d. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Direktörler, Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. e. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. f. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurula sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi. g. Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine, Yönetim Kurulu kararlarını ifa etmek üzere temsil yetkisini kendi üyeleri arasından üye veya üyelere veya Genel Müdüre bırakabilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu kararlarının ifası ile ilgili olarak görev ve yetkilerini devredebilir ancak yöneticilik görevlerini devredemez. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Koordinatör, Danışman (Müşavir), Direktör, Müdür vb. üst düzey yöneticilerin kadroları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu kadrolara atanacak kişiler ile diğer kişilere İş Kanunu hükümleri dışında ayrıcalıklar sağlayan iş akitleri, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu yetkiler, Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına, Genel Müdüre veya diğer kişilere devredilemez. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bir bağımsız denetleme kuruluşunu, en az bir hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde 7

8 denetleme yapmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununda öngörülen haller hariç olmak üzere, kural olarak, şirket namına akdettikleri mukavele ve ifa ettikleri işlemlerden dolayı şahsen sorumlu tutulamaz. Şirket kurma veya bir şirkete ortak olma, şirketteki hisseleri satma veya devretme, dış ülkelerde temsilcilik vb. yerler açma gibi konularda Yönetim Kurulunda karar alınmadan önce Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uygun görüşü alınır. Gelir veya kar sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına kote edilmiş hisse senetlerinin geçici olarak edinilmesi işlemleri, bu hükmün dışındadır. Şirketin yayınlanan son bilançosuna göre her bir işlem bazında ve/veya yıl içinde toplam olarak aktif toplamının %20 sini aşan tutarda; yeni projeler üstlenme, mali ve/veya ticari borçlanma, yeni duran varlık yatırımlarına girişme gibi, işletmeyi ağır yükümlülük altına sokan durumlarda taahhüde girme konusunda karar alınmadan önce Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uygun görüşü alınır. Madde 15 YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ : Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, her yıl Genel Kurul tarafından tayin ve tesbit edilir. Madde 16 DENETİM VE DENETÇİ: Şirketin denetimi, yürürlükteki mevzuata göre düzenlenir. Madde 17 BOŞ BIRAKILMIŞTIR. GENEL KURULLAR Madde 18 OLAĞAN TOPLANTILAR : Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları, her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Toplantıya davet konusunda Türk Ticaret Kanununun çağrıya ilişkin hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında, toplantıya çağıran tarafından belirlenen toplantı gündemindeki konular görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla toplantı tarihinden en az iki hafta önce çağrılır. Toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü veya elden imza karşılığı bir mektupla pay sahiplerine bildirilir. Genel Kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. Genel Kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez: a. Esas Sözleşmenin değiştirilmesi. b. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları. c. Kanunda öngörülen istisnalar dışında Denetçinin seçimi ile görevden alınması. 8

9 d. Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. e. Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. f. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul toplantılarında şirket sermayesinin en az yarısı asaleten ve vekaleten temsil edilmedikçe toplantı yapılamaz ve Yönetim Kurulu tarafından 15 günden az ve 30 günden çok olmamak üzere tespit edilecek bir gün için hissedarlar yeniden Genel Kurul toplantısına davet olunur. İkinci toplantıda nisap aranmaz ve hazır bulunan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun gündemde bulunan hususlar görüşülüp karara bağlanır. Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul toplantısına katılabilirler. Üyeler görüş bildirebilirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantı Başkanlığında görevlendirilecek şirket personeli ile diğer üst düzey şirket personelinin ve ziyaretçilerin katılmasına izin verebilir. Genel Kurul toplantısı ve alınan kararlar tutanakla tespit edilir. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve katılması gereken toplantılarda Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir. Yönetim Kurulu, tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirir. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, Genel Kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan Genel Kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Madde 19 OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR : Genel Kurul, ihtiyaç olması halinde, olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına davet usul ve esasları olağan Genel Kurul toplantılarınınki gibidir. Madde 20 TOPLANTI YERİ : Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin Yönetim Kurulunca saptanacak diğer elverişli bir yerinde toplanırlar. Madde 21-OY VERME ve KARAR NİSABI : Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir, ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli oya başvurmak 9

10 gerekir. Genel Kurullarda her pay, sahibine yalnız bir oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Genel Kurullarda karar nisabı mevcut oyların ekseriyetidir. Ancak, Esas Sözleşme değişikliği kararlarında uygulanacak Genel Kurul nisapları açısından, yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 22- TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI : Mevzuatta bulunan hallerde Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulundurulması zorunludur. Diğer durumlar için Bakanlık Temsilcisinin daveti Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Genel Kurul Tutanağı, katıldığı toplantılarda Bakanlık Temsilcisi tarafından da imzalanır. Madde 23- YILLIK RAPORLAR : Yönetim Kurulu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda bir yıllık faaliyet raporu hazırlar. Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek sekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçege uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu Genel Kurul a sunulur. Madde 24- HESAP DÖNEMİ: Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. KAR DAĞITIM ESASLARI VE İHTİYATLAR Madde 25- KARIN TESBİT VE DAĞITIMI: Şirketin net karı, yıl içinde elde edilen her türlü gelirlerden şirketin yıl içinde yaptığı her türlü masraflar ile amortismanlar ve ihtiyatlar ve kurumlar vergisi ile sair kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan kısımdır. Bu şekilde tesbit edilecek kardan; a) Yüzde beşine (%5) tekabül eden miktar kanuni yedek akçe olarak ayrılır. b) İtfa edilmemiş hisse senetlerine, ödenmiş sermayelerinin yüzde beşi (%5) tutarında birinci temettü payı ödenir. c) Kalandan Genel Kurulun tespit edeceği ikinci temettü tutarı belirlenen şekil ve surette pay sahiplerine ödenir. d) Kalandan pay sahiplerine yapılan ikinci temettü ödemesi ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın yüzde onu (%10) ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır. e) Kalan kısım, Genel Kurul kararı ile, şirket menfaatleri doğrultusunda, şirket işlerine sarf olunmak üzere tamamen veya kısmen fevkalade ihtiyata ayrılmasına karar verilebilir. 10

11 Genel Kurul, yıllık kârdan kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamını fevkalade ihtiyata ayrılmasına da karar verebilir. Kanunen yapılması gerekli kesintiler düşülüp gerekli kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça ve geçmiş yıl zararları kapatılmadan ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına karar verilemez. Karın dağıtım tarihi ile dağıtım esasları Genel Kurulca kararlaştırılır. Ödenmiş kar payları, hiç bir şekilde geri istenemez. Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış kâra, payı oranında katılma hakkını haizdir. Sermaye için faiz ödenemez. Madde 26- KANUNİ İHTİYATLAR : Şirketçe, şirket sermayesinin (%20) yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni ihtiyat ayrılmasına devam edilir. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin (%20) yüzde yirmisine baliğ olduktan sonra da, herhangi bir sebeple, bu miktardan aşağı düşerse aynı miktara ulaşıncaya kadar umumi ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame ettirmeğe, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. İLANLAR FESİH VE TASFİYE Madde 27-İLANLAR : Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı tarihinden en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Esas Sözleşmede belirtilmemiş durumlarda, ilgili mevzuattaki ilan hükümlerine uyulur. Madde 28- FESİH ve TASFİYE : Şirketin fesih ve tasfiyesi halinde, Türk Ticaret Yasasının ilgili hükümleri geçerli olacaktır. Şirket Genel Kurulunca ayrıca bir karar verilmediği takdirde tasfiye işleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 29- ANA SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK İşbu Esas Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması Genel Kurul kararı ile mümkündür. 11

12 Esas sözleşme değişiklikleri usulü dairesinde tescil ve ilan edilmedikçe geçerli olmaz. Madde 30- YASAL HÜKÜMLER : İşbu sözleşmede özel olarak düzenlenmemiş hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Şirketle hissedarlar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesince sonuca bağlanır. Madde 31- BOŞ BIRAKILMIŞTIR. DİĞER HÜKÜMLER Madde 32- YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRILIK : Bu sözleşme hükümlerinin yasal düzenlemelerle çatışması halinde öncelikle Türk Ticaret Yasası ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. 12

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda isim, ticari ünvan, uyruk ve ikametgahları yazılı olan ortaklar arasında, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicili Numarası: Derince/419 Ticaret Unvanı: KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi N0:43 Derince/Kocaeli Ticari ikametgahı ile sicil numarası

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI AMAÇ VE KONU MADDE.3. Şirketin maksat ve mevzuuna giren işler başlıca şunlardır: A- Kağıt Üretimi ve Satışı: Birinci hamur yazı ve baskı kağıtları, her cins ve gramaj kuşe kağıtları, ambalaj, temizlik

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ VE KURUCULAR Madde 1-Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu,

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27/10/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 29.03.2013 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili mevzuat

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 12.04.2013 Tarihine göre Sermaye: 22.000.000.-TL. 2 ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ FASIL I KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MAKSAT,

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı