Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi"

Transkript

1 Yerbilimleri, 27 (2003), Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Clay sedimentology of thetertiary aged rocks around Kale (SW Denizli) area Sezin HASDÜÚEN, Emel BAYHAN Hacettepe niversitesi, MŸhendilik FakŸltesi, Jeoloji MŸhendisliÛi BšlŸmŸ, Beytepe, ANKARA Z Ünceleme alaný, Denizli ili gÿneydoûusunda yer alan Kale il esi ve evresinde yer almaktadýr. Bu alanda, Paleozoyik ve Mesozoyik yaßlý temel kaya lar (kuvarsit, mermer, ßist, kire taßý, radyolarit, ofiyolit), ile bu temel Ÿzerinde uyumsuz olarak bulunan Oligosen-Kuvaterner yaßlý karasal kýrýntýlýlar, sýû denizel karbonatlar ile gšlsel silttaßlarý ve kiltaßlarýndan olußan bir istif mevcuttur. Tersiyer yaßlý sedimanter birimlerden šl ŸlŸ stratigrafik kesitler boyunca alýnan šrnekler X-ÝßÝnlarÝ analiz yšntemiyle incelenmißtir. Bu birimlerde tÿm kaya ve kil fraksiyonundaki minerallerin belirlenmesi ve kškenlerinin araßtýrýlmasý alýßmanýn amacýný olußturmaktadýr. YapÝlan tÿm kaya analiz sonu larýna gšre alýßma alanýnda kil, kalsit, mika, kuvars, dolomit ve feldispat en sýk rastlanan minerallerdir. Kil fraksiyonunda ise simektit hakim mineral olarak bulunmakta olup illit, klorit, kaolinit, serpantin, talk gibi diûer mineraller de simektite eßlik etmektedir. Kil fraksiyonu kimyasal analiz sonu larýnýn MgO, Fe 2 ve ayrýca Al 2 bakýmýndan zengin olmasý, škelme ortamýnýn iki farklý kaynaktan malzeme aldýûýný gšstermektedir. Mg bakýmýndan zengin fraksiyonlar gÿneydeki ofiyolitlerden kaynaklanýrken, Al 2 bakýmýndan zengin fraksiyonlar ise Menderes MasifiÕnden škelme ortamýna malzeme geldiûini gšstermektedir. Anahtar kelimeler: Denizli-Kale bšlgesi, kaynak bšlge, kil, Tersiyer sedimanter istifi. ABSTRACT The study area is located at Kale town and its neighbouring regions at the southwest of Denizli city. The rock stratigraphic units of the region is composed of the Paleozoic and Mesozoic basement rock units (quarzite, marble, sichst, limestone, radiolarite, ophiolite) and Oligocene-Quaternary cover rock units consisting of continental clastics, shallow marine carbonates, lacustrine siltstones, claystone. The cover rock units unconformably overlie the basement rock units. The samples, taken from the measured stratigraphic sections of the Tertiary aged sedimentary rock units, were analysed by using X-ray analysis method. The aim of this study includes the determination of whole rock analysis and clay fraction minerals, and finding of the sources of these minerals. Based on the whole rock analysis results, clay, calcite, mica, quartz, dolomite, and feldispar are the common minerals in the study area. In clay fraction analysis, smectite is found as a dominant mineral and it is accompanied by the other clay minerals as illite, chlorite, kaolinite, serpantine, and talc. Chemical analysis results obtained from clay fraction indicate that MgO-Fe 2 and Al 2 are very rich in the samples. This data revealed two different source areas for the depositional environment. Based on the data it can be concluded that while Mg rich fractions were originated from ophiolites at the southern parts, the Al 2 rich fractions were originated from the Menderes Massif. Key words: Denizli-Kale region, province, clay, Tertiary sedimentary sequence. GÜRÜÞ alýßma alaný Denizli ili gÿneybatýsýnda yer alan Kale il esi ve evresini i eren (Þekil 1), yaklaßýk 600 km 2 Õlik bir alaný kaplamaktadýr. Bšlgede Paleozoyik Ð Mesozoyik yaßlý temeli kuvarsit, mermer, ßist, kire taßý, radyolarit ve ofiyolit kaya lar olußturmaktadýr. BunlarÝn Ÿzerlerinde uyumsuz- S. HasdiÛen

2 48 Yerbilimleri Þekil 1. Ünceleme alanýnýn yer bulduru ve bšlgesel jeoloji haritasý (Hakyemez, 1989Õdan basitleßtirilmißtir) Figure 1.Location map and geological map of the study area (simplified from Hakyemez, 1989) lukla Tersiyer yaßlý kaya lar yÿzeylenmektedir. Bšlgede temel ve gen birimler Ÿzerinde eßitli alýßmalar yapýlmýßtýr, Bunlardan genel jeoloji konusunda olanlar; AltÝnlÝ (1954), Becker ve Platen (1970), Þimßek (1982), Gšktaß vd. (1989); stratigrafi ve sedimantoloji konusunda Taner (1975), Bilgin ve KšseoÛlu (1985), Gšken ve GŸndoÛdu (1984), Hakyemez ve r en

3 HasdiÛen ve Bayhan 49 (1982), Hakyemez (1987, 1989), Þahbaz ve GšrmŸß (1993), Sšzbilir (1994, 1995, 1997, 1999), Sšzbilir vd. (2000), Al i ek vd. (2000); AkgŸn ve Sšzbilir (2001), paleontoloji konusunda Gšk en (1982), Kaya (1993), Taner (2001) gibi araßtýrýcýlar tarafýndan yapýlmýßtýr. Ancak bu alana ait yerel olarak kil fraksiyonu mineralojisine yšnelik ayrýntýlý bir alýßma bulunmamaktadýr. Bu nedenle, Tersiyer yaßlý sedimanter kaya larýn; tÿm kaya ve kil fraksiyonu mineral topluluklarýnýn belirlenmesi ve kil minerallerinin olußumu ve kaynak bšlgenin araßtýrýlmasý amacýyla bu alýßma ger ekleßtirilmißtir. STRATÜGRAFÜ Ünceleme alanýnda Paleozoyik ve Mesozoyik yaßlý temel kaya lar ile Oligosen ve Kuvaterner yaß aralýûýnda škelen sedimanter kaya lar yer almakta olup, bu alýßmada Hakyemez (1989) tarafýndan tanýmlanan istif kullanýlmýßtýr. Oligosen-Alt Miyosen yaßlý, karasal ve kýsmen lagÿner-denizel kýrýntýlý ve karbonat kayalarýndan olußan Ak ay Grubu ile Orta Miyosen-Pliyosen yaß aralýûýndaki gšlsel-karasal škellerden olußan MuÛla grubu Tersiyer yaßlý istifi olußturmaktadýr (Þekil 2). Temel kaya lar Ÿzerine alttan Ÿste doûru sýrasýyla Ak ay grubu (Karadere formasyonu, Mortuma formasyonu, Yenidere formasyonu, Kale formasyonu yanal ge ißli KŸnar formasyonu), MuÛla grubu (Sekkšy formasyonu, YataÛan formasyonu ve Milet formasyonu) ve tÿmÿnÿn Ÿzerinde ise Kuvaterner yaßlý škeller bulunmaktadýr. Temel kaya lar Ÿzerine uyumsuz olarak gelen Ak ay grubunun en altýnda yaßý Hakyemez (1989)Õe gšre Oligosen olarak verilen Karadere formasyonu bulunmaktadýr. Karadere formasyonu (konglomera, amurtaßý, kumtaßý, silttaßý) alÿvyon yelpazesi škelleridir. st Oligosen yaßlý Mortuma formasyonu da yine akarsu škelleri olup (konglomera, kumtaßý, silttaßý, kiltaßý ve linyit ardalanmasý) Karadere formasyonunun Ÿzerinde bulunmaktadýr. Alt Miyosen yaßlý Yenidere formasyonu ise (konglomera, amurtaßý, silttaßý, kiltaßý ve linyit ardalanmasý) Mortuma formasyonunun Ÿzerine gelmektedir. Kale formasyonu da Alt Miyosen yaßlý (resifal kire taßý, konglomera, kumtaßý, amurtaßý ardalanmasý) ve ayný yaßta yatay ge ißli KŸnar formasyonu (konglomera, kumtaßý silttaßý) ile birlikte en Ÿstte yer almaktadýr. Bu grubun Ÿzerine uyumsuzlukla MuÛla grubu gelmektedir. Bu grup i inde Sekkšy formasyonu (killi kire taßlarý, yer yer linyit ara katmanlý silttaßý ve kiltaßlarý), YataÛan formasyonu ( akýltaßlarý; amurtaßlarý, kumtaßlarý ve yer yer renkli tÿf ve tÿfitler) ve Milet formasyonu (mikritik ve killi kire taßý) vardýr. TŸm birimlerin Ÿzerinde ise uyumsuz olarak Kuvaterner yaßlý škeller vardýr. MALZEME VE Y NTEM Bšlgede, Tersiyer yaßlý birimlerden dšrt adet stratigrafi kesiti šl ŸlmŸß (bkz. Þekil 1) ve bu kesitler boyunca amaca yšnelik 66 adet šrnek alýnmýßtýr. Bu šrneklerin 38 tanesinde tÿm kaya, 29 tanesinde kil fraksiyonunu olußturan mineraller saptanmýßtýr. TŸm kaya ve kil difraktogramlarýnýn deûerlendirilmesinde ASTM (1972) kartoteksi esas alýnmýßtýr. Kil fraksiyonunda kil minerallerinin saptanmasýnda (001) yansýmalarýndan elde edilen d deûerleri Grim (1968), Brown (1961), Brindley (1980), Velde (1985) ve Wilson (1987)Õa gšre belirlenmißtir. TŸm kaya ta mineral yÿzdelerinin hesaplanmasýnda ise, GŸndoÛdu (1982) tarafýndan šnerilen yšntem uygulanmýßtýr. TŸm kaya ve kil fraksiyonu mineralojisi X-ÝßÝnlarÝ difraktogramlarýnýn ekimi Hacettepe niversitesi, Jeoloji MŸhendisliÛi BšlŸmŸÕnde bulunan Philips PW-1140 model X-ÝßÝnlarÝ difraktometresi ile ger ekleßtirilmißtir. Kil fraksiyonu kimyasal bileßiminin saptanmasý amacýyla 8 adet kil šrneûinde ana element kimyasal analizi yapýlmýßtýr. Kimyasal analizler de Hacettepe niversitesi jeokimya laboratuvarlarýnda Philips PW-1480 model X-ÝßÝnlarÝ flouresans spektrometresi ile ger ekleßtirilmißtir. Kil minerallerinin mikromorfolojik šzelliklerinin tanýmlanmasý ve yarý nicel bileßimlerinin belirlenmesi amacýyla SEM ve EDS analizi de yapýlmýßtýr. SEM ve EDS alýßmalarý i in TPAO Genel MŸdŸrlŸ- ÛŸÕnde bulunan JEOL JSM 84-A-EDX model taramalý elektron mikroskobundan yararlanýlmýßtýr. T M KAYA VE KÜL FRAKSÜYONU MÜNERALOJÜSÜ Kale-Denizli bšlgesinden šl ŸlŸ kesitler boyunca alýnan šrneklerin tÿm kaya ve kil fraksiyonu analiz sonu larý Þekil 3-6Õda verilmißtir. TŸm kaya analiz sonu larýnda kil, kalsit, mika, kuvars, feldispat en fazla bulunan minerallerdir. TŸm kaya parajenezi i inde kil, %9-76 arasýndaki bolluk oraný ile en bol bulunan mineraldir. Kalsit, ok sayýdaki šrnekte bulunmakla birlikte, yÿzde-

4 50 Yerbilimleri Þekil 2. Denizli-Kale bšlgesinin genelleßtirilmiß stratigrafik istifi (Hakyemez 1989Õdan basitleßtirilmißtir). Figure 2.Generalized stratigraphic column of the Denizli-Kale region (simplified from Hakyemez, 1989). si dÿßÿk olup en az %2 bolluûunda, 2 šrnekte ise %100 bolluûuna erißmektedir. Mika %2-49, kuvars %1-24 arasýnda deûißmekte olup, šrneklerin oûunda bulunmaktadýr. Yine tÿm kaya i inde saptanan dolomit %2-28, feldispat %1-8 arasýndaki bolluklardadýr. Sadece iki tane karbonatlý šrnekte ok az olarak aragonit minerali de belirlenmißtir. rneklerin kil fraksiyonunda Oligosen- st Miyosen yaß aralýûýndaki sedimanter istifte belirgin bir farklýlýk gšzlenmemiß olup, st Miyosen-Pliyosen yaßlý kire taßlarýnda kil minerali saptanamamýßtýr. Simektit kil fraksiyonu i inde hakim olan mineraldir. Simektitin dýßýnda illit, klorit, kaolinit, serpantin mevcut olan diûer minerallerdir. ok az sayýdaki šrnekte 14V-14K, 14K-14S ve

5 HasdiÛen ve Bayhan 51 Þekil 3. Denizli (Kale) yšresinden alýnan 1 no.lu šl ŸlŸ stratigrafik istifin tÿm kaya ve kil fraksiyonu minerallerine ait yÿzde bolluklarý (Bayhan 2001Õden deûißtirilerek alýnmýßtýr). Figure 3.% Abundance of whole rock and clay fraction minerals of the measured stratigraphic section number 1 of Denizli (Kale) region (modified from Bayhan, 2001).

6 52 Yerbilimleri talk belirlenmißtir. Simektitler %16-75 arasýndaki bolluklardadýr. alýßma alaný i inde sadece bir šrnekte simektit minerali bulunmamýßtýr. Üllit ve klorit daima simektit ile birlikte, illit %4-46, klorit ise %3-23 arasýndaki bolluklardadýr. DiÛer minerallerden kaolinit %1-28 arasýndaki bolluklarda olup, silisiklastik kaya larýn hakim olduûu Mortuma formasyonundaki yÿzdesi diûer birimlere gšre daha fazladýr. Talk minerali de ok az yÿzdelerde ve ok az sayýdaki šrnekte saptanan kil mineralidir. Serpantin minerali, yine ok az sayýdaki šrnekte mevcut, ancak silisiklastik kaya lar i inde %16 gibi bir bolluûa erißmektedir. Kaolinitin arttýûý birimlerde serpantin yÿzdesi dÿßmektedir. KÜMYASAL ANALÜZ SONU LARI VE K KEN Kil fraksiyonunun kimyasal bileßimini belirlemek amacýyla 8 šrnek Ÿzerinde ana element kimyasal analizi yapýlmýßtýr ( izelge 1). Analiz sonu - larýna gšre, serpantin mineralinin fazla olduûu šrneklerde (Kil-7, Kil-10, Kil-11, Kil-22, Kil-29, Kil-36) MgOÕin šnemli olduûu gšrÿlmektedir. MgOÕin yanýsýra Fe 2 deûeride Al 2 Ôe gšre daha yÿksektir. Serpantin mineralinin hi olmadýûý Kil-1 ve Kil-30 no.lu šrneklerde kil fraksiyonu i inde Al 2 yÿzdesi fazla olup, Al 2 Ôden sonra Fe 2 šnemlidir. alýßma alaný i indeki šrneklerin kil fraksiyonunda monomineralik simektit bulunmadýûý i in yapýsal formÿl hesaplanamamýßtýr. Ancak SEM gšrÿntÿsÿ Þekil 7a ve bõde verilen Kil-24 no.lu šrneûin EDS analiz sonucu (Þekil 8) bu simektitin MgÕca zengin olduûunu gšstermektedir. Bu veriler deûerlendirildiûinde, aßaûýdaki sonu lara varýlmaktadýr. Kale-Denizli bšlgesindeki Tersiyer yaßlý sedimanter istifin kil fraksiyonunun aûýrlýklý olarak MgO ve Fe 2 bakýmýndan zengin olmasý, serpantin, talk ve trioktaedrik simektitin (EDS analizi yapýlan šrnekte) bulunmasý škelme ortamýnýn aûýrlýklý olarak gÿneydeki Toros ofiyolitlerinden malzeme aldýûýný gšstermektedir. MgÕca zengin simektitlerin yaný sýra, talk ve serpantin mineralleri de yine ultramafik kaya lardan kaynaklanmaktadýr. Benzer durum, Gšk en ve GŸndoÛdu (1984)ÕŸn Denizli- MuÛla arasýnda yapýlan alýßmada da belirtilmektedir. Becker ve Platen (1970) de ayný kaynak bšlgeyi belirtmißtir. alýßýlan alan i inde šzellikle Oligosen yaßlý birimlerde illit ve kaolinit miktarlarýndaki, az da olsa, bir artýßýn gšzlenmesi ve kimyasal analiz sonu larýnda kil fraksiyonunun izelge 1. Denizli-Kale bšlgesindeki simektitlerin ana element kimyasal analiz sonu larý. Table 1. Principle element chemical analysis results of smectites of Denizli-Kale region. rnek No KÜL-1 KÜL-7 KÜL-10 KÜL-11 KÜL-22 KÜL-29 KÜL-30 KÜL-36 YŸzde oksit (%) SiO Al Fe MgO CaO K 2 O Na 2 O < < < <0.01 TiO MnO P 2 O LOI Toplam Mineralojik 72S+4I+1K+23C 56S+10I+8K+12C+11Se+3T 66S+9I+15C+10Se 63S+9I+1K+11C+16Se 75S+12I+4K+3C+6Se 70S+7I+7K+5C+11Se 71S+16I+8K+5C 70S+9I+3K+3C+15Se bileßim (%) LOI: Ateßte kayýp, S: Simektit, I: Üllit, K: Kaolinit, C: Klorit, Se: Serpantin, T: Talk

7 HasdiÛen ve Bayhan 53 Þekil 4 Denizli-Kale (GŸney) yšresinden alýnan 2 noõlu šl ŸlŸ stratigrafik istifin tÿm kaya ve kil fraksiyonu minerallerine ait % bolluklarý (Bayhan 2001Õden deûißtirilerek alýnmýßtýr). Figure 4.% Abundance of whole rock and clay fraction minerals of the measured stratigraphic section number 2 of Denizli-Kale (GŸney) region (modified from Bayhan, 2001).

8 54 Yerbilimleri Þekil 5. Denizli-Kale (NarlÝ) yšresinden alýnan 3 noõlu šl ŸlŸ stratigrafik istifin tÿm kaya ve kil fraksiyonu minerallerine ait % bolluklarý (Bayhan 2001Õden deûißtirilerek alýnmýßtýr). Figure 5. % Abundance of whole rock and clay fraction minerals of the measured stratigraphic section number 3 of Denizli-Kale (NarlÝ) region (modified from Bayhan, 2001).

9 HasdiÛen ve Bayhan 55 Þekil 6. Denizli-Kale (MuslugŸme) yšresinden alýnan 4 noõlu šl ŸlŸ stratigrafik istifin tÿm kaya ve kil fraksiyonu minerallerine ait % bolluklarý (Bayhan 2001Õden deûißtirilerek alýnmýßtýr). Figure 6.% Abundance of whole rock and clay fraction minerals of the measured stratigraphic section number 4 of Denizli-Kale (MuslugŸme) region (modified from Bayhan, 2001).

10 56 Yerbilimleri a Þekil 8. Simektit EDS analiz diyagramý ve yÿzde de- Ûerleri. Figure 8.EDS analysis diagram of smectite and percentage values. b Þekil 7. (a) Simektitlerin SEM analiz gšrÿntÿsÿ (7719 no.lu fotoûraf), (b) Boßluklarda ve feldispatlar Ÿzerinde gšzlenen simektitler (7720 no.lu fotoûraf). Figure 7.(a) SEM image of smectites (photograph no. 7719), (b) Smectites found on the feldspars and in the pores (photograph no.7720). AlÝnan šrneklerde De Segonzac (1970)Õa gšre illitin kristalinite šl ŸmŸ yapýlmýß ve ilgili diyagramda (Þekil 9) oûunun epizon ve az olarak da ankizonda bulunduûu saptanmýßtýr. Bu nedenle illitlerin temeldeki metamorfik kaya lardan kaynaklandýûý sšylenebilir. Üllit gibi kloritler de metamorfik kaya lardan tÿremißtir. Þekil 3, 4 ve 5Õde verilen istiflerde Oligosen yaßlý kšmÿrlÿ seviyelerde kaolinitin artýp simektitin azalmasý, kšmÿrleßme ortam koßullarýnýn kaolinit olußumunu hýzlandýrýcý yšnde etkilemesinin bir sonucu olduûu dÿßÿnÿlmektedir. KATKI BELÜRTME Bu alýßma, Hacettepe niversitesi AraßtÝrma Fonu tarafýndan desteklenen 97 Ð 02 Ð 602 Ð 004 no.lu ÒDÝß Toros KußaÛÝÕndaki (Denizli Ð Al 2 bakýmýndan zengin olmasý asit-magmatik veya metamorfik bir kaynaûý ifade etmekte (Curtis, 1990) ve škelme ortamýnýn ofiyolitlerin yaný sýra bšlgenin batýsýndaki Menderes MasifiÕnden de malzeme aldýûýný gšstermektedir. Feldispatlardan itibaren simektit olußumu (bkz. Þekil 7b), Millot (1970), Chamley (1989), Tucker (1992) tarafýndan da belirtildiûi gibi, alýßýlan alanda etkin olmuß olußum mekanizmalarýndan biri olarak gšrÿlmektedir. Bunun yaný sýra, simektitler, feldispatlarýn alterasyonu ile olußabileceûi gibi, kýrýntýlý simektitlerin transformasyonu veya kýrýntýlý malzemenin neoformasyonu sonucunda da olußabilmektedir. Þekil 9. Ünceleme alaný illitlerinin I (002) / (001) Ð illit kristallik derecesi diyagramýndaki konumu (De Segonzac, 1970). Figure 9.The location of the illite minerals of the region in I (002) / (001) illit crystalinity degree diagram (De Segonzac, 1970).

11 HasdiÛen ve Bayhan 57 Burdur) Tersiyer yaßlý istiflerin stratigrafik, tektonik ve sedimantolojik incelenmesiò baßlýklý proje kapsamýnda yapýlmýßtýr. Yazarlar; alýßmaya maddi destek saûlayan Hacettepe niversitesi AraßtÝrma FonuÕna, saha alýßmalarýnda yardýmlarýndan dolayý Prof. Dr. Abdurrahim Þahbaz (MuÛla niversitesi), Yrd. Do. Dr. Sezai GšrmŸß ve Do. Dr. Cemal TunoÛluÕna (Hacettepe niversitesi), kimyasal analiz ve XRD-tŸm kaya ile kil fraksiyonu ekimlerinin yapýlmasýný saûlayan Hacettepe niversitesi, Jeoloji MŸhendisliÛi BšlŸmŸnden Prof. Dr. Abidin Temel ile laboratuvar sorumlularýna, E.D.S. ve taramalý elektron mikroskobu analizlerindeki katkýlarýndan dolayý TPAO AraßtÝrma Grubu MŸdŸrŸ Dr. OÛuz ErtŸrk ve ayný kurulußtan Fizik MŸhendisi Abdullah nerõe teßekkÿr ederler. KAYNAKLAR AkgŸn, F., and Sšzbilir, H., A palynostratigraphic approach to the SW Anatolian molasse basin: Kale-Tavas molasse and Denizli molasse. Geodinamica Acta, 14, Al i ek, M., KazancÝ, N. ve zkul, M., ameli- AcÝpayam (Denizli, GB TŸrkiye) Neojen havzasý ve tortul dolgusu. 53. TŸrkiye Jeoloji KurultayÝ Bildiri zleri, AltÝnlÝ, Ü., E., Denizli gÿneyinin jeolojik incelenmesi. M.T.A. EnstitŸsŸ Rapor No. 2794, 110 s. ASTM., Inorganic index to the powder diffraction file. Joint Committee on Powder Diffraction Standarts. Pennsylvania, 1432 pp. Bayhan, E., DÝß Toros KußaÛÝÕndaki (Denizli- Burdur) Tersiyer yaßlý istiflerin stratigrafik, tektonik ve sedimantolojik incelenmesi. Hacettepe niversitesi AraßtÝrma Fonu Projesi, 115 s. Becker-Platen, J. D., Lithostratigraphische Unterschungen in Kanozoikum SŸdwest-Anatoliens (Kanozoikum und Braunkohlen der TŸrkei, 2)-Beih. Geol. Jb., Hannover, 97, 244 p. Bilgin, A. ve KšseoÛlu, M., Denizli Ð BabadaÛ dolayýnýn stratigrafisi. Akdeniz niversitesi Isparta MŸhendislik FakŸltesi Dergisi, 1, Brindley, G.W., Quantitative X-ray mineral analysis of clays. In:Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-Ray Identification. G.W. Brindley and G. Brown (eds.), London Mineralogical Society, Brown, G., The x-ray identification and crystal structures of clay minerals. Jarrold and Sons Ltd., Norwich, 544 pp. Chamley, H., Clay Sedimentology. Springer~- Verlag, Berlin, 623 pp. Curtis, C. D., Aspects of climatic influence on the clay minerology and geochemistry of soils, pleosols and clastic sedimentary rocks. Journal of Geological Society of London, 147, De Segonzac, G.D.,1970. The transformation of clay minerals during diagenesis and low grade metamorphism. A Review Sedimentology, 15, Gšk en, N., Denizli ve MuÛla evresi neojen istifinin Ostrakod Biyostratigrafisi. Yerbilimleri, 9, Gšk en, N. ve GŸndoÛdu, M., N., Denizli-MuÛla neojeninin kil mineralojisi, 1. Ulusal Kil Sempozyumu Bildirileri, ukurova niversitesi, Gšktaß, F., akmakoûlu, A., TarÝ, E., SŸt Ÿ, Y.F. ve SarÝkaya, H., ivril ardak arasýnýn jeolojisi. MTA EnstitŸsŸ Rapor No. 8701, 109 s. Grim, R. E., Clay Mineralogy. Mc Graw Hill Book Company, New York, 596 pp. GŸndoÛdu, N., Neojen yaßlý sedimanter basenin jeolojik-mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi. Hacettepe niversitesi Fen Bilimleri EnstitŸsŸ, Doktora Tezi, Ankara, 386 s. Hakyemez, Y., Kale-KurbalÝk (GB Denizli) bšlgesindeki Senozoyik yaßlý škel kayalarýn jeolojisi ve stratigrafisi. Üstanbul niversitesi, Doktora Tezi, Üstanbul, 84 s. Hakyemez, Y., Kale-KurbalÝk (GB Denizli) bšlgesindeki Senozoyik yaßlý škel kayalarýn jeolojisi ve stratigrafisi. MTA Dergisi, 109, Hakyemez, Y. ve r en, S., MuÛla-Denizli arasýndaki (GŸneybatÝ Anadolu) Senozoyik yaßlý škel kayalarýn sedimantolojik ve biyostratigrafik incelenmesi. MTA EnstitŸsŸ Rapor No. 7311, 236 s. Kaya, T., Sazak (Kale Ð Denizli) Ge Miyosen PerissodactylaÕ sý. M.T.A. Dergisi, 115, Millot, G., Geology Of Clays. Springer Verlag, Berlin, 429 pp. Sšzbilir, H., KaklÝk (KD Denizli) evresindeki Mesozoyik-Tersiyer istifinin stratigrafisi ve škelme ortamlarý. SŸleyman Demirel niversitesi MŸhendislik FakŸltesi VII. MŸhendislik HaftasÝ, Bildiri zleri, 3-4. Sšzbilir, H., Stratigraphy and provenance of the paleocene-eocene Alakaya basin in the Denizli province, southwestern Turkey. International Earth Sciences Colloqium on the Aegean Region, Üzmir,

12 58 Yerbilimleri Sšzbilir, H., Stratigraphy and sedimantology of the Tertiary sequences in the northeastern Denizli Province (Southwest Turkey). Dokuz EylŸl niversitesi, Doktora Tezi, Üzmir, 195 s. Sšzbilir, H., aykavußtu konglomeralarýnýn yapý malzemesi olarak kullanýlabilirliûi (KaklÝk-Denizli) stratigrafik ve sedimantolojik bulgular. 1. BatÝ Anadolu Hammadde KaynaklarÝ Sempozyumu Bildirileri, M.T.A. Ege Bšlge MŸdŸrlŸÛŸ, Sšzbilir, H., AkgŸn, F. ve Akkiraz, S., Uyumsuzluklarla sýnýrlandýrýlmýß Tersiyer yaßlý tortul istiflerin Denizli ve Üzmir arasýndaki stratigrafisi. 53. TŸrkiye Jeoloji KurultayÝ Bildiri zleri, Þahbaz, A. ve GšrmŸß, S., ardak (Denizli) kuzeyindeki Eosen ve Oligosen yaßlý kumtaßlarýnýn kaynak kaya tÿrleri ve provenansý. Yerbilimleri, 16, Þimßek, Þ., Denizli Ð Saraykšy Buldan alanýnýn jeolojisi ve jeotermal enerji olanaklarý. Üstanbul niversitesi Yerbilimleri Dergisi, 1, Taner, G., Denizli bšlgesi NeojenÕinin paleontolojik ve stratigrafik etÿdÿ. M.T.A. Dergisi, 85, Taner, G., Denizli Bšlgesi NeojeniÕne ait katlarýn stratigrafik konumlarýnda yeni dÿzenleme. 54. TŸrkiye Jeoloji KurultayÝ Bildiri zleri, 21. Tucker, M.E., Sedimentary Petrology. Blackwell, Oxford, 260 pp. Velde, B., Clay Minerals: A Physico-chemical Explanation of Their Occurrence. Developments in Sedimentology, 40, Elsevier Scientific Publication Company, Amsterdam, 425 pp. Wilson, M.J., A Handbook of Determinative Methods in Clay Mineralogy. Blackie, London, 308 pp.

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4A0038 NATURE SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Tülay Altay Series : 4A Selcuk University

Detaylı

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ MTA Dergisi 111, 73-87, 1990 BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ Emel BAYHAN* ve Hüseyin YALÇIN** ÖZ.- Bu çalışmada, Burdur gölü çevresinde

Detaylı

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Sema TETİKER*, H. Alim BARAN, Salih DİNÇ Batman Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 72100 Batman, TÜRKİYE

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD w w w. a r g e t e s t. c o m İçindekiler / Table of Contents XRF-WR - Tam Kayaç Analizi / Whole

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998.

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998. Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998 Orhaniye Bölgesi (Ankara kuzeyi) Üst Kretase-Eosen istifinin kil stratigrafisi:

Detaylı

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.1-2, 2007 SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 025801 (1-10) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 025801 (1-10)

Detaylı

BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI

BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI 1 BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI Prof Dr. Yahya Özpınar, Yard.Doç.Dr. Mete Hançer, ve Araş.Gör. Barış Semiz Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ ÖZET Bölgede Çimento

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İSTANBUL ŞİLE CİVARINDAKİ KUVARS KUMLARININ İNCELENMESİ ve EKONOMİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. Şükrü KOÇ Yardımcı

Detaylı

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Bölüm 3 Spektrometre, Kullanõm Alanlarõ, Hiperspektral Analiz Yöntemleri ve Uygulamalar B.Taner SAN tanersan@mta.gov.tr Engin Ö. SÜMER esumer@mta.gov.tr

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ SERİ A - YERBİLİMLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ SERİ A - YERBİLİMLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ SERİ A - YERBİLİMLERİ Cumhuriyet University Bulletin of the Faculty of Engineering Serie A Earth Sciences SAHİBİ C.Ü. Mühendislik Fakültesi adına:

Detaylı

Afyon mer-gecek jeotermal sisteminde reenjeksiyon uygulamalarýnýn rezervuar sýcaklýûý Ÿzerine etkilerinin modellenmesi

Afyon mer-gecek jeotermal sisteminde reenjeksiyon uygulamalarýnýn rezervuar sýcaklýûý Ÿzerine etkilerinin modellenmesi Yerbilimleri, 28 (2003), 81-97 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Afyon mer-gecek

Detaylı

DÜZENLEME KURULU. Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU. Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi) DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi) Dr. Erhan Y Prof. Alastair Robertson (Edinburgh Üniversitesi, UK) Dr. Alexis Licht (Washington Üniversitesi, USA) Prof. Dr. Bill Wimbledon

Detaylı

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu.

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 363-378, 2007 19 (3), 363-378, 2007 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Dicle BAL AKKOCA,

Detaylı

YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ *

YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ * YUMURTALIK LİMAN YAPIMINDA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ * Physico-Mechanical Properties of Dolomitic Limestone Using Filling Materials in Yumurtalık

Detaylı

Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri

Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri Distribution of clay minerals and their effect on cancer Selahattin KADIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-26480

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 117, 97-104. 1995 ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ Tuman AYYILDIZ*, Erdoğan TEKİN*; Nurettin SONEL* ve Mehmet BÜLBÜL" ÖZ - Liyas yaşlı

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim1. Ankara Cenabı Ahmet Paşa Camii. () 1.1. 3. METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) KAYAÇLARI Metamorfik kayaçlar yerkabuğunun derinliklerinde kayaçların yüksek ısı, basınç

Detaylı

TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ

TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ Nejat KUN 1, Ferah TÜRKMEN 2 1 D.E.Ü Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, IZMIR 2 D.E Ü Torbalı Meslek Yüksekokulu, Mermer Programı,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

TECER FORMASYONUNDA (SİVAS) KRETASE-TERSİYER GEÇİŞİNE PALEONTOLOJÎK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL YAKLAŞIMLAR

TECER FORMASYONUNDA (SİVAS) KRETASE-TERSİYER GEÇİŞİNE PALEONTOLOJÎK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL YAKLAŞIMLAR Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 35. 95-102, Şubat 1992 Geological Bulletin of Turkey, V. 35, 95-102, February 1992 TECER FORMASYONUNDA (SİVAS) KRETASE-TERSİYER GEÇİŞİNE PALEONTOLOJÎK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL

Detaylı

Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması

Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri M. Kuşcu, Enstitüsü N. M. Dergisi Yılmaz / Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Journal Ağır

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

A. G. Çelik Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, BOREN, Ankara. A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana Ankara (İmrahor) Killerinin Karakteristik Özellikleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Characteristic Properties of Ankara (İmrahor) Clays and Its Use as a Construction Material A. G. Çelik

Detaylı

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU MTA Dergisi, 140, 37-55, 2010 ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU Ýlhan SÖNMEZ * ÖZ.- Ekonomik yönden önemli bir sodyum sülfat minerali olan blödit (Na 2 Mg(SO 4 ) 2.4H

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Bahattin GÜLLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 26.06.1974 Adres : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY Telefon : 0 382 288 23 50 E-posta

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh. Böl., İsparta

V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh. Böl., İsparta 3 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu /14-15 Ekim 1999, izmir, Türkiye İsparta Yöresi Kil Yataklarının Seramiğe Uygunluğunun Araştırılması V. Deniz Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak, Maden Müh.

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI

JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI JEO 302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümde açılan JEO 302 Jeolojik Harita Alma Çalışması dersi kapsamında hazırlanacak Jeolojik Raporun yazımında Ek lerde

Detaylı

PAMUCAKYAYLA (ANTALYA) CİVARI ORGANİK KAYAÇLARINDAKİ ANA VE İZ ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL DAVRANIŞLARI

PAMUCAKYAYLA (ANTALYA) CİVARI ORGANİK KAYAÇLARINDAKİ ANA VE İZ ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL DAVRANIŞLARI S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.3, s.4, 2015 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.3, n.4, 2015 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) PAMUCAKYAYLA (ANTALYA) CİVARI ORGANİK KAYAÇLARINDAKİ ANA VE İZ ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

KIZILDAĞ (AKSEKİ-ANTALYA) KROMİTLERİNİN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KIZILDAĞ (AKSEKİ-ANTALYA) KROMİTLERİNİN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 97-102 KIZILDAĞ

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ III SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK,ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER III.1 SEDİMANTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER (LABORATUVARDA) Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE-01-01-00 Litolojik analiz (1 adet)...

Detaylı

Jeolojik Rapor İçereği

Jeolojik Rapor İçereği Jeolojik Rapor İçereği ÖZET TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ ÖZEL SAYFALAR 1. GİRİŞ 1.1 Çalışmanın Amacı 1.2 Çalışma Bölgesinin Tanıtımı 1.3 Çalışma

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Kaan Şevki Kavak Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZ Batı Türkiye,

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ *

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * Geochemıcal Investıgatıon Of The Magnesıte Deposıts Of Meram-Çayırbağı (Konya) And Sarıkavak (Mersin) Güzide

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz

ÖZGEÇMĠġ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ege. Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve Maden Yatakları. Akdeniz ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı Unvanı : A.Namık : GÜNEġ : Yrd. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fakültesi/ Kimyagerlik Ege 1979 Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği/ Jeokimya ve

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Menderes Masifi Nap Paketi mi, Yoksa Stratigrafik Bir İstif mi? Menderes Massif A Nappe Pile or Stratigraphic Sequence?

Menderes Masifi Nap Paketi mi, Yoksa Stratigrafik Bir İstif mi? Menderes Massif A Nappe Pile or Stratigraphic Sequence? Menderes Masifi Nap Paketi mi, Yoksa Stratigrafik Bir İstif mi? Menderes Massif A Nappe Pile or Stratigraphic Sequence? Aral OKAY İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü,

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

andesite to rhyolite through undesite, dacite, trachy andesite and rhyolite

andesite to rhyolite through undesite, dacite, trachy andesite and rhyolite TURKDONMEZ, BOZCU SiO2-Na2O+K2O diagram they show g,ranite, granodiorite and quartz diorite compositions. In this diagram volcanic rocks sllow different compositiott ranging Ji"om andesite to rhyolite

Detaylı

Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing Claystone in the Bigadiç Tertiary Basin

Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing Claystone in the Bigadiç Tertiary Basin Il.Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye Bigadiç Tersiyer Havzasinda Borat İçeren Kiltaşlarinin Elektron Mikroskobu Yorumlan Electron Microscopic Interpretation of the Borate-Bearing

Detaylı

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU MTA Dergisi 114, 71-84, 1992 YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU Mefail YENİYOL* ÖZ. - Lületaşı olarak tanınan yumru sepiolitler dışında 1960 lı yıllardan bu yana

Detaylı

EGE ve GÜNEYBATI AKDENİZ (GÖKÇEADA-BOZCAADA-MİDİLLİ ADASI ve ANTALYA) SAHİLLERİNDE GÖZLENEN GÜNCEL RENKLİ BENTİK FORAMİNİFER TÜRLERİ ve BUNLARIN MİNERALOJİK ve JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Çizelge 2. Foraminifer

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu 1905500 1905504 Dersin Adı Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular (Tez Çalışması) Yer Bilimlerinde Uygulanan Fiz. Kim. Lab. Yöntemleri 1905506 Sedimanter Jeodinamik 1905508 Jeokimyasal Verilerin

Detaylı

KONYAALTI (ANTALYA) LİMAN MAHALLESİ ZEMİNLERİNİN JEOMEKANİK VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. A. Ulvi UZER 1, M.

KONYAALTI (ANTALYA) LİMAN MAHALLESİ ZEMİNLERİNİN JEOMEKANİK VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. A. Ulvi UZER 1, M. S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.3, s.1-, 7 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.3, n.1-, 7 KONYAALTI (ANTALYA) LİMAN MAHALLESİ ZEMİNLERİNİN JEOMEKANİK VE MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ A. Ulvi UZER 1,

Detaylı

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında

Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in bulunması hakkında i Türlüye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 24, 75-77 Ağustos 1981 Bulletin of ffee Geological Society of Turkey V. 24, 75-77 August 1981 Çanksrg (Ankara) Orta Miyoseninde "Ânchsîhersurrs auresianenşe cuvier'in

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİRKELİ-SARIBEYLER-MELİKŞAH KÖYLERİ (ANKARA-ÇUBUK) CİVARI HANÇILI FORMASYONUNUN (ERKEN-ORTA MİYOSEN) KİL MİNERALOJİSİ VE SEDİMANTOLOJİSİ Ayşe

Detaylı

TARİHİ EDİRNE GAR BİNASINDA KULLANILAN KUMTAŞLARINDA GÖRÜLEN BOZULMA NEDENLERİ

TARİHİ EDİRNE GAR BİNASINDA KULLANILAN KUMTAŞLARINDA GÖRÜLEN BOZULMA NEDENLERİ TARİHİ EDİRNE GAR BİNASINDA KULLANILAN KUMTAŞLARINDA GÖRÜLEN BOZULMA NEDENLERİ İsmail KILIÇ 1, Ali Haydar GÜLTEKİN 2 ismail.kilic@kirklareli.edu.tr, gultekin@itu.edu.tr 1 Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 203-208 JOURNAL OF SCIENCE ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Nursev BİLGİN 1, Ali BİLGİN 2, H.Aygül YEPREM 1 1 Yıldız

Detaylı

Saffet YAĞIZ* Geliş Tarihi/Received : 04.12.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 05.04.2011

Saffet YAĞIZ* Geliş Tarihi/Received : 04.12.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 05.04.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 157-163 Yapı Malzemesi Olarak Denizli Civarında Çıkartılan Kayraktaşlarının Özellikleri Properties of Schist Extracted

Detaylı

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE)

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Uygulamalı Yerbilimleri Sayı: 1 (Haziran 2009) 49-60 ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Geochemical and Petrographical Properties

Detaylı

A. Yıldız Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar

A. Yıldız Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar Kalsinasyonun Seydiler (Afyonkarahisar) Diyatomitinin Özelliklerine Etkisi The Influence of Calcination on Properties of Seydiler (Afyonkarahisar) Diatomite A. Yıldız Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeoloji

Detaylı

EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER VIII. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, 24-27 Eylül 1997, DPÜ, KÜTAHYA EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Relationships between clay mineralogy

Detaylı

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý Rapor Yazým Kýlavuzu Bu yazým kýlavuzu Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri için

Detaylı

MUCUR (KIRŞEHİR) YÖRESİ KİREÇTAŞI MERMERLERİ VE TRAVERTENLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MUCUR (KIRŞEHİR) YÖRESİ KİREÇTAŞI MERMERLERİ VE TRAVERTENLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEIV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI 1819 Aralık 2003 MUCUR (KIRŞEHİR) YÖRESİ KİREÇTAŞI MERMERLERİ VE TRAVERTENLERİNİN FİZİKOMEKANİK ÖZELLİKLERİ Mehmet ÇAVUMİRZA*. Özen KILIÇ**,

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ KRİSTAL LİKİT TÜFLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR

NEVŞEHİR İLİ KRİSTAL LİKİT TÜFLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 1, 2016 Vol. 4, Issue 1, 2016 NEVŞEHİR İLİ KRİSTAL LİKİT TÜFLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR Nesimi TURAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2* Özet Nevşehir ili merkez

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU Kayaların dilinden anlar Doğal Endüstriyel Hammaddelerin Ekonomiye Kazandırılmasında Jeolojik / Sedimantolojik Danışmanlık ve Analitik Destek Hizmeti

Detaylı

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI AFYON KUZEYİNİN JEOLOJİSİ VE MERMER POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Yaşar KİBÎCÎ 1, Ahmet YILDIZ 2, Metin BAĞCI 3 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO Müdürü AFYON 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

EOSEN YAŞLI GEDİK KİREÇTAŞI'NIN (MALATYA GÜNEYİ) MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

EOSEN YAŞLI GEDİK KİREÇTAŞI'NIN (MALATYA GÜNEYİ) MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003) BİLDİRİLER KİTABI IH-I9 Aralık 2003 EOSEN YAŞLI GEDİK KİREÇTAŞI'NIN (MALATYA GÜNEYİ) MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Didem EREN*. Mehmet ÖNAL* *tnönü Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ. Journal of the Engineering and Architecture Faculty of Selcuk University ISSN 1300 5200

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ. Journal of the Engineering and Architecture Faculty of Selcuk University ISSN 1300 5200 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Engineering and Architecture Faculty of Selcuk University ISSN 1300 5200 Cilt 23 Aralık 2007 Sayı 1 2 Volume 23 December 2007 Number

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sonay BOYRAZ-ASLAN Doğum Tarihi (gg/aa/yy): 29/05/1979 Adres Müh. Böl. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Telefon : 0 533 416 29 28

Detaylı

LANDSAT 8 UYDU VERİLERİNİN JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI: GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) ÇALIŞMASI

LANDSAT 8 UYDU VERİLERİNİN JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI: GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) ÇALIŞMASI LANDSAT 8 UYDU VERİLERİNİN JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILMASI: GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) ÇALIŞMASI *A. Yıldız a, M. Bağcı a, C. Başaran a, F. E. Çonkar a, C. Ayday b a Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

Salih Dinç Accepted: July 2010 A. Müjdat Özkan

Salih Dinç Accepted: July 2010 A. Müjdat Özkan ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 4A0028 NATURE SCIENCES Received: January 2009 Salih Dinç Accepted: July 2010 A. Müjdat Özkan Series :

Detaylı

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ"

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ" EVALUATION OF BAZALTS AS A

Detaylı

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 1-9 İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Engineering geologic assessment of the

Detaylı

Investigation of well samples taken from Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, by X-ray diffraction technique

Investigation of well samples taken from Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, by X-ray diffraction technique Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C 27, 31-40, Şubat 1984 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 27, 31-40» February 1984 Erzurum - Pasinler, Erzincan - Çayırlı, Kars - Tuzluca, Malatya - Hacılar

Detaylı

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma P R O G R A M 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 29-31 Ekim 2010, ADIYAMAN 29 Ekim, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer ÖRÇEN 11.PSÇ Başkanı Dündar ÇAĞLAN JMO Başkanı Adıyaman

Detaylı

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998 Doç. Dr. Fuat Erkül Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Bulvarı, Kampüs - ANTALYA Telefon: 0505 750 69 23 e-posta: fuaterkul@akdeniz.edu.tr Kişisel bilgiler Doğum tarihi

Detaylı

LEVENT KUZEYBATISINDA (AKÇADAĞ-MALATYA) ULUPINAR FORMASYONUNUN (MAESTRÎHTÎYEN) ORGANİK FASÎYES İNCELEMELERİ

LEVENT KUZEYBATISINDA (AKÇADAĞ-MALATYA) ULUPINAR FORMASYONUNUN (MAESTRÎHTÎYEN) ORGANİK FASÎYES İNCELEMELERİ Jeoloji Mühendisliği s. 41, 63-65», 1992 Geological Engineering, n. 41, 63-69,1992 LEVENT KUZEYBATISINDA (AKÇADAĞ-MALATYA) ULUPINAR FORMASYONUNUN (MAESTRÎHTÎYEN) ORGANİK FASÎYES İNCELEMELERİ The organic

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları 2010-2011 Yaz Dönemi Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması

Detaylı

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER MTA Dergisi 114, 95-110, 1992 KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER Şükrü KOÇ* ve M. Ali DEĞER** ÖZ. _ Payas bölgesi cevherleşmeleri, jeokimyasal özellikleri ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya. Tavşanlı Yolu 10. Kilometre, Kütahya Telefon:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: SEDİMENTOLOJİ - SEDİMENTER PETROGRAFİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: SEDİMENTOLOJİ - SEDİMENTER PETROGRAFİ Dersi Veren Birim: Jeoloji Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SEDİMENTOLOJİ - SEDİMENTER PETROGRAFİ Dersin Orjinal Adı: SEDİMENTOLOJİ - SEDİMENTER PETROGRAFİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ

Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖKSÜZ 1. Adı Soyadı: Nursel ÖKSÜZ 2. Doğum Tarihi: 09.04.1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeoloji Müh. Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans

Detaylı

Karaburun kilinin stratigrafisi, mineralojisi ve pişme özellikleri The stratigraphy, mineralogy, and fired properties of Karaburun clay

Karaburun kilinin stratigrafisi, mineralojisi ve pişme özellikleri The stratigraphy, mineralogy, and fired properties of Karaburun clay 1. Batı Anadolu Hammadde Kaynakları Sempozyumu. 8-14 Mart 1999, İZMİR Karaburun kilinin stratigrafisi, mineralojisi ve pişme özellikleri The stratigraphy, mineralogy, and fired properties of Karaburun

Detaylı

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU P R O G R A M 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU 30 Eylül, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İĞDECİK YÖRESİ (ISPARTA) EOSEN YAŞLI KİL YATAKLARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ERDEM BOR Danışman: Prof.

Detaylı

AYAZİNİ (AFYON) TÜFLERİNİN YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AYAZİNİ (AFYON) TÜFLERİNİN YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI AYAZİNİ (AFYON) TÜFLERİNİN YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mustafa KUŞÇU 1, Ahmet YILDIZ 2 'S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl. İSPARTA. 2 A.K.Ü. Tek. Eğt. Fak. Yapı Eğitimi. Böl.

Detaylı

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF 1 LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF Akbayram, K., Okay, A. I and Satır, M., 2012, Early Cretaceous of the İntra -Pontide ocean in western Pontides (northwestern Turkey ). Journal of Geodynamic, 1158, 18.

Detaylı

MANİSA NIN SALİHLİ İLÇSİNİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİNİN JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

MANİSA NIN SALİHLİ İLÇSİNİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİNİN JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ MANİSA NIN SALİHLİ İLÇSİNİN JEOTERMAL KAYNAK POTANSİYELİNİN JEOLOJİK VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Investıgatıon of Geologıcal and Geophsysıcal Methods of the Geothermal Resource Potentıal of Salıhlı

Detaylı

ATATÜRK BARAJINDA KİL ÇEKİRDEK MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN KİLİN DİSPERSİF(DAĞILGAN) ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ATATÜRK BARAJINDA KİL ÇEKİRDEK MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN KİLİN DİSPERSİF(DAĞILGAN) ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ATATÜRK BARAJINDA KİL ÇEKİRDEK MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN KİLİN DİSPERSİF(DAĞILGAN) ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Investigation of Dispersivity Properties of the Clay Core Material Used For the Ataturk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI. Dersin Kodu: NBG 5004. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı