T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında kabul edilen sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Kanun No : 8 Kabul tarihi: //9 Madde Sözleşmelerin uygulanmasiyle ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak raporlara dair hükümlerin yeknesak hale getirilmesi amaciyle, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının ilk otuziki toplantı döneminde kabul edilen sözleşmelerin kısmen değiştirilmesi için Konferansın 8 Haziran 9 tarihinde Cenevre'de yaptığı kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında kabul edilen sayılı Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. Madde Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 8//9 8 saydı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bazı hükümlerini değiştiren Mayıs 9 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu halikında Kanun Kanun No : 8 Kabul tarihi: //9 Madde 8 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bazı hükümlerini değiştiren Mayıs 9 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması uygun bulunmuştur. girer. Madde Bu kanun Ocak 9 tarihinden itibaren yürürlüğe Madde Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 8//9 KARARNAMELER Karar Sayısı: /80 İlişik listede kimlikleri yazılı 8 (İki yüz kırk sekiz) göçmenin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının //9 tarihli ve.8/00-/8 sayılı yazısı üzerine, 0 sayılı Kanunun nci maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca //9 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMlREL Devlet Balkanı S. T. MÜFTÜOĞLU Dışjiglem Balkanı V. F. SÜKAN Ticaret Bakaııu A. TÜRKEL Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı H. DİNÇER Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Sağ- ve Sos. Y. Bakanı V. Â. ÖZKAN Dlevlet Bakanı H. ATABEYLİ 'Millî Sa. Bakanı A. TOPALOGLU Millî Eğit. Bakanı /. ERTEM Güm. ve Tek. Bakamı /. TEKİN CUMHURBAŞKANİ C. SUN AY Devlet Bakanı K. OCAK İçişileri Bakamı F- SÜKAN Bayındırlık Bakanı O- ALP Tamum Bakanı B- DAĞDAŞ Ölaşltııımia Bakanı S. BİLGİÇ Turizm Ve Tanıtma Bakanı N. KÜRŞAD Çalışma Bakamı A. N. ERDEM Sanayi Bakanı M. TURGUT İmar ve İskân Bakam H. MENTEŞEOĞLU En. ve Ta. Kay. Bakamı R. SEZGİN Köy İsleri Baklamı T- TOKER (0) sayılı İskân Kanununun nci maddesinin (B) fıkrasına tevfikan vatandaşlığımıza alınacak serbest göçmenlere ait listedir Dosya No: Beyanname No: 8-088» A/8» 0» 09» 8» 8» 8» 0 9» 8» 8 H/8 Adı ve soyadı Mahmut Vatansever Ahmet Yavaş Ramize Sancak Mete Balkan Recep Erden Salih Durusoy Zeynullah Numanoğlu Yaşar Çiçek Ahmet Haydaroğlu Hayrullah Özkahraman Nüfus adedi 8 8 Uyruğu Yugoslav

2 Sainife: (Resmî Gazete) MAYIS 9 Dosya No: Beyanname No: Adı ve soyadı Faik Gül» 80 Hayri Haydaroğlu» 8 Ilyas Sancak» 8 Ahmet Vardarlı» 8 9 İbrahim Hocaoğlu» 0 Rıdvan Özdemir» 89 Hayri Türk» Avni Vardar» Hamdi Özdemir» 9 Ramadan Arıcı» 080 Halil Kaplan» 8 T/ Tefik Kurtulmuş» 9 Fadıl Zık» 0 8 Mümin Yener» Bekir Çalışkan» Mahmut Şahin» 8 Osman Balkanlı» 8 8 Osman Durusoy» 8 88 Asım Türk» 80 0 Mehmet Emri» 9 8 Salih Gül» 8 Vehbi Özdemir» 0 Baki Lâleoğlu» Vehbi Öztürk» 8 A/8 Ali Türkkan» 90 Raif Aydın» 8 0 Fadıl Hüsnüoğlulaı.» Şemsettin Akgül» Gülşah Aksar» Beytullah Erden» Nuri Akbaş» 8 Şuayip Lâleoğlu» Recep Akbaş» Hayri Hür» 8 Abdullah Atadağ» / İsa Yıldırım» 8 Naciye Akman» Hilmi Akbaş» 90 Ahmet Serbest» 9 Hilmi Saf» 0 Sadık Kaplan» 9 İbrahim Osmanoğulları» 9 0 İrfan Ellez» 8 Orhan Ellez» 0 0 Melâhat Hayrioğlu» 90 Şevki Arıcı Umumî yekûn Nüfus adedi Uyruğu Yugoslav» Yunan Yugoslav 8 kişidir. Karar Sayısı: /80 İlişik listede kimlikleri yazılı (Üç) kişinin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının //9 tarihli ve /89 sayılı yazısı üzerine, //9 tarihli ve 0 sayılı Kanunun nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca //9 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMÎREL Devllat Balkanı S. T. MÜFTÜÖĞLU Dışişleri Balkanı V. F. SÜKAN TfoajBt Bakanı S a, A. TÜRKEL Ulaştırma Bakanı. BİLGİÇ Sıra No. Turfam ve Tanıtıma B N. KÜRŞAD anı ER :anı 'AN Itevtl'et Balkaaıı H. ATABEYLİ Millî Sa. Bakanı A. TOPALOĞLU Milî Eğit. Bakanı /. ERTEM akam Güm. ve Tek- Balkanı N. TEKİN ıını M Sanayi Bakanı M- TURGUT nar ve iskân Balkanı A- MENTESEOĞLU CUMHURBAŞKANI C. SUNAY DevDet Bakanı K. OCAK içişleri Bahamı F. SÜKAN Bayındimıkk Bakanı O. ALP Tarım Bakam B. DAĞDAS En. ve Ta- Kay. Bakanı R. SEZGlN Köy İsteri Bakanı T. TOKER 0 sayılı Kanuna göre vatandaşlığımıza ahnacak yabancı Adı ve soyadı Leman Porteci Kardeşi Hatice Porteci Dudu Eskapa soylulara ait listedir Babasının adı Ahmet Simantov Doğum yeri Amasya Bulgaristan Selanik Doğum tarihi İLANLAR Tonya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 9/89 Kamu adma davalılar Tonya'mn Ağır K. den çocukları Emine Açıcı, Hava Açıcı, Ayşe Açıcı, Hüseyin Aktaşlar'a velayeten babaları Bahri Açıcı, Beydullah Açıcı, Veli Açıcı ve Ahmet Aktaş aleyhlerine açılan kayıt tashihi davasının yapılan duruşmasında : Davalılara yapılan tebligat ve araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalılar çocuklarına velayeten Bahri Açıcı, Beydullah Açıcı, Veli Açıcı, ve Ahmet Aktaş'ın duruşmanın atılı bulunduğu 8//9 günü saat 9.00 da mahkemeye gelmediği veya bir vekille de kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde İşbu ilânın 0 sayılı Tebligat Kanunu gereğince davetiye makamına kaim olacağı ilân olunur. 0 Balıkesir ikinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 9/ Balıkesir Mustafayaman Mahallesinde oturan Sefine Orçun tarafından kocası Şamlı Nahiyesinin Yağcılar Köyünden Hüseyin Orçun aleyhine mahkememize açılmış olan boşanma davasının yapılmakta olan duruşmasında, davalı namına çıkarılan davetiye varakası, kendisinin köyü terk edip gittiğinden ve halen bulunduğu yerin meçhul olduğundan bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş olması üzerine zabıta marifetiyle yaptırılan tahkikata rağmen de bulunduğu mahallin tespit edilememesi sebebiyle davetiye tebligatının ilânen icrasına karar verilmiştir. Mahkememizin 9/ esas numarasında kayıtlı bulunan bu davanın duruşması //9 günü saat (9.00) a bırakılmıştır. Davalının muayyen gün ve saatte duruşmaya bizzat gelmesi veya bir vekili müdafi vasıtasiyle kendisini temsil ettirmesi lüzumu davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 9 Antalya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Necmiye Kasapoğlu vekili Avukat Zeki Şeremet tarafından Elmalı Mahallesinden Salih eşi Fatma aleyhine açılan Elmalı Mahallesi 8 ada parselde kayıtlı gayrimenkulun şüyuunun izalesi davasının yapılan duruşması sonunda : Dava konusu gayrimenkulun yapılan keşfe nazaran gayrimenkul içerisinde otuzbin lira değerinde bir ev, bin lira değerinde adet muhtelif cins ağaç mevcut olup arsanın metre karesi 80 liradan 8 lira ve toplam olarak 8 lira olup taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından satışı suretile şüyuun giderilmesine //9 gün ve 8/80 sayılı ilâmla karar verilmiş olduğundan davalının ikametgâhının meçhul olması sebebile keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 8

3 MAYIS 9 (Resmî Gazete) Sahife: Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahminî bedeli.0.000, TL. geçici teminatı 0.0, lira olan kalem muhtelif aks satm almacaktır. Eksiltme ve ihalesi 90 sayılı Kanunun inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 9//9 Pazartesi günü saat,00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden Makine Mühendisleri Odasından alacakları kalite veya yeterlik belgesi olanlara bedelsiz verilir. Teknik resimler İkmal Fen Heyeti Müdürlüğünde numuneler Akköprü Transit Ambar Şefliğinde İhaleye iştirak edecek firmalar Makine Mühendisleri Odasından alacakları kalite veya yeterlik belgesini teklif mektuplarının dış zarfı içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen teklifler kabul edilmiyecektir. Talipler ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığma vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 0 / - Tahmini bedeli , TL., geçici teminatı 9.0, lira olan 8 takım seyyar primer konkasör tesisi satın alınacaktır. Eksiltme ve ihalesi 90 sayılı Kanunun inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 9//9 günü saat.00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden 0, lira bedelle temin edilir. İhaleye iştirak edecek talipler ticaret, sanayi odası belgesi ile şartnamede istenilen diğer vesaik ve yeterlik belgesini koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. / - Tahminî bedeli 0.000, TL., geçici teminatı.0, lira olan yol satıhlannın süpürülmesi işinde kullanılacak çekilir tip süpürge maknesi imal ettirilecektir. Eksiltme ve ihalesi 90 sayılı Kanunun inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 9//9 Cuma günü saat.00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden 0, lira bedelle temin edilir. İhaleye iştirak edecek talipler ticaret, sanayi odası belgesi ile şartnamede istenilen diğer vesaik ve yeterlik belgesini koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. / - Tahmini bedeli 0.000, TL. geçici teminatı 0, lira olan 000 takım ön ve arka baskılı, karbonlu dört nüshalı, gündelik continuous yevmiye bordrosu formu baskı işi, kâğıt ve diğer malzemesi işi alana ait olmak üzere bastırılacaktır. Eksiltme ve ihalesi 90 sayılı Kanunun /C maddesi gereğince açık eksiltme usulü ile 0//9 Salı günü saat.00 de Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Numuneler Malzeme Şubesi Müdürlüğünde Taliplerin Ticaret Sanayi Odası veya esnaf belgesi ve geçici teminatlariyle birlikte mezkûr gün ve saatte Komisyon Başkanlığına müracaatları duyurulur. / - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından: Fakültemize ait kalorifer ve diğer tesisat işleri 90 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır, Bu işe ait tahmini keşif bedeli ( , ) TL. olup geçici teminatı (.0, ) TL. sidir. Eksiltme //9 Çarşamba günü saat de Fakülte binasında Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek için Tandoğan Meydanında Fen Fakültesi bahçesindeki eski Anıttepe İlkokulunda bulunan Ankara Üniversitesi İnşaat Müdürlüğünde dosyayı inceleyerek orada istenilen evrakı Ankara Üniversitesi İnşaat Müdürlüğüne hitaben yazdıkları yazıya ekleyerek en geç //9 Cuma günü saat.00 ye kadar iştirak belgesi almak için müracaat etmeleri şarttır. İsteklilerin 90 sayılı Kanuna uyarak hazırlıyacaklan zarflan ihale saatinden bir saat evvel Fakülte Sekreterliğine vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Akhisar Belediye Başkanlığından : 88 / - 00 litre Diazinon litresi 0 liradan, 00 Kgr. Dipterex ilâcı kilosu liradan 0.000,00 TL. muhammen bedelle ve kapalı zarf suretiyle eksiltme ile alınacaktır. Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Tabipliğinde - Kapalı zarf suretiyle eksiltme Haziran 9 Perşembe günü saat.00 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Bu işin geçici teminatı 0,00 TL. dır. Taliplerin bu işe ait teklif mektuplariyle geçici teminat ve Ticaret Odası belgelerini engeç Haziran 9 Perşembe günü saat.00 e kadar Belediye Başkanlığına tevdi etmeleri, postada vaki olacak gecikmelerin nazan itibare alınmayacağı ilân olunur. - / - Şehrimiz Belediye Parkı tanzim ve meydan inşaatı 9.8, TL. sı keşfi ve şartnamesi dahilinde Haziran 9 Perşembe günü saat.00 de Belediye Encümeninde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Muvakkat teminatı.09, T.L. sı olup şartnamesi Belediyemiz Fen İşlerinde mesai saatleri dahilinde Eksiltmeye iştirak edeceklerin 9 yılı ticaret odası vesikası ve bu kabil işleri yapıp kabulünü yaptırdıklarına dair belge ibraz etmeleri ve eksiltme tarihinden bir gün önce Belediye Fen İşlerine müracaatla eksiltmeye iştirak belgesi almış olmalan; ve tekiif zarflannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Encümen Başkanlığına vermeleri, postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. - / - Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi köprüsü inşaatı işi.98,^ TL. sı keşfi ve şartnamesi dahilinde Mayıs 9 Perşembe günü saat,00 de Belediye Encümeninde açık eksiltmeye çıkanlmıştır. Bu işe ait muvakkat teminat.08,9 TL. sı olup şartnamesi Belediye Fen İşlerinde Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin 9 yılı ticaret odası vesikası ve bu kabil işleri yapıp kabulünü yaptırdıklarına dair belge ibraz etmeleri ve açık eksiltme tarihinden bir gün evvel Belediye Fen İşlerine müracaatla eksiltmeye iştirak belgesi almış olmalan; ve eksiltme saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları duyurulur. - / - - Orman Genel Müdürlüğü istanbul Satınalma Komisyonu Başkanlığından : Orman Genel Müdürlüğü Düzce Kereste Fabrikasmda mevcut Rotasyon bıçaklama makinesinde kullanılmak üzere 8 adet ( takım) bıçak Devlet Orman işletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği uyarınca dış piyasadan satm alınacaktır. Kapalı teklif mektuplarının en geç //9 Pazartesi günü saat.00 ye kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi lazımdır. Bu işe ait şartnameler Ankara, izmir Orman işletme Müdürlükleri ile istanbul Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünde (Fatih Ormanı - Büyükdere) ve Komisyon Başkanlığında (Tünel Caddesi No. 8 Kuthan Kat Karaköy-istanbul) İlgililere duyurulur. 9/-8

4 Sabote: (Resmî Gazete) MAYIS 9 Ankara Lv. A. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığın dan Kapalı zarf usulü ile K. K. Sağ. D. Bşk. lığı ihtiyacı için kalem boş alüminyum ilâç tüpü satm alınacaktır. Tahmin bedeli:.0, lira olup geçici teminatı :., liradır. İhalesi : //9 Çarşamba günü saat.00 de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 9 / - Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına bir adet Pyrogen Testi Hassas Sayacı satm alınacaktır. Tahmin bedeli :.00, lira olup geçici teminatı :.90, liradır. İhalesi : //9 Çarşamba günü saat.00 de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 9 / - Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına bir adet izalâtör cihazı satm almacaktır. Tahmin bedeli : 8.00, lira olup geçici teminatı :.890, liradır. İhalesi //9 Çarşamba günü saat.0 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 9/- Kapalı zarf usulü ile Deniz K. K. Karargâh binası pencere pancuru temin ve montajı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli.8,0 lira olup geçici teminatı.8,00 liradır, ihalesi //9 Perşembe günü saat,00 Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç 8//9 günü saat,00 ye kadar Ankara'da Dz. K. Inş. Emi. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 999/-8 Kapalı zarf usulü İle Çanakkale'de muhabere tesisleri inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli..8,9 lira olup geçici teminatı 8.0, liradır. İhalesi //9 Perşembe günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Talipler en geç 8//9 günü saat,00 ye kadar Ankara'da Deniz Inş. Emi. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 0/- Kapalı zarf usulü ile İstanbul Boğazı avcı botları personeline kışla inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli..8,0 lira olup geçici teminatı.00 liradır, ihalesi //9 Cuma günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç //9 günü saat,00 ye kadar Ankara'da Deniz Inş. Emi. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 0/- Kapalı zarf usulü ile Lüleburgaz garnizonu İstan tesisleri inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli.8.8,8 lira olup geçici teminatı 8.0, liradır. İhalesi //9 Salı günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler, kabul edilmez. Taliplerin en geç //9 günü saat,00 ye kadar Ankara'da Paris Caddesi No. de M. S. B. NATO Enf. Gr. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 0 / -S Kapalı zarf usulü ile K. K. Sağ. D. Bşk. lığı ihtiyacı için metre gaz hidrofil satın alınacaktır. Tahmin bedeli 0.000, lira olup geçici teminatı.8, liradır, ihalesi //9 Pazartesi günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 9 / - Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına.00 kilo kauçuklu asfalt satın almacaktır. Tahmin bedeli.0,00 lira olup geçici teminatı 8.000,00 liradır, ihalesi //9 Salı günü saat 0,0 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 0 / - Kapalı zarf usulü ile Gölcük Dz. ikmal Merkezî I. B. M. binası inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 09., lira olup geçici teminatı.0,00 liradır. İhalesi //9 Pazartesi günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin engeç //9 günü saat.00 ye kadar Ankara'da Dz. Inş. Emi. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. / - Kapalı zarf usulü ile K. K. Sağ. Bşk. lığı ihtiyacı için kalem ilâç ham maddesi satm alınacaktır. Tahmin bedeli..0,00 lira olup geçici teminatı 8.00,00 liradır, ihalesi //9 Çarşamba günü saat,00 de Komisyonda yapılacaktır. Geçici teminat listesi, evsaf ve şartnamesi her igün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde Taliplerin 90 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez, ilâç ham maddelerinin tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi kalemlerin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Ankara üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden :» / - 9/9 Davalı : Enver Çıtakoğlu, Kavaklıdere Büklüm Sokak No: Dostlar Apt. da Ankara Davacı Kömür işletmeleri A. Şirketi vekili Av. Coşkun Çetin tarafından davalı Enver Çıtakoğlu aleyhine ikame olunan alacak davasının yapılan duruşmasında : Yapılan tahkikat ve bir çok aramalara rağmen davalının adresi tespit edilememiş ve Resmî Gazete'nin //9 tarihli nüshası ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş ve ilân üzerinden gün geçtiği halde davalının gelmediği görülmekle gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma //9 Salı günü saat 9.0 a talik edilmiştir. Mezkûr gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde H. U. M. K. nun 09 uncu maddesi gereğince duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 0 > Kadirli Sulh Hukuk Hâkimliiğnden : 9/ Safiye Izgi ve arkadaşları tarafından Abdullah oğlu Mustafa ve arkadaşları aleyhine açılan taksim davasında Abdullah oğlu Mustafa'nın bir türlü adresi tespit edilemediğinden gazete ile ilânen gıyap çıkarılmasına karar verilmiş olduğundan dosya numarasının 9/ olup duruşmasının //9 tarihine muallâk olduğu ve bu ilânın gıyap kararı yerine kaim olacağı, haberdar olduğunda mahkemeye müracaat etmesi ilân olunur. 0

5 MAYIS 9 (Resmî Gazete) Saibife: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : Aşağıda cins ve miktarı yazılı çeşitli kırtasiye malzemesi İlk ellerden satın alınacaktır. İstekliler "bu alıma ait teknik ve ticarî şartnamelerle sözleşme tasarısını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden veya İstanbul Şube Müdürlüğü ile İzmir Bölge Satış Müdürlüğünden temin edebilirler. Teklifler en geç //9 günü saat.00 ye kadar Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve pastada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Satmalma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip etmemekte veya kısmen İhale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte Ofis serbesttir. Malzemenin cinsi a) Kap kola 0 ıgr. fırçası ile b) Tüp kola gr. Raptiyeler (Harita çivileri) (Muhtelif cins) Makine şeritleri siyah No. mm. Istampalar (Muhtelif renk ve boyda) Şerit metreler (Muhtelif boyda) Takvim altlıkları (Muhtelif boyda).miktarı Kap Tüp Kutu Adet,00».0» 0.00» /- Aşağıda cins ve miktarı yazılı çeşitli madenî büro eşyası ilk ellerden satın almacaktır. İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnamelerle sözleşme tasarısını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden veya İstanbul Şube Müdürlüğü ile İzmir ve Samsun Bölge Satış Müdürlüklerinden temin edebilirler. Teklifler en geç //9 günü saat,00 ye kadar Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkez Satmalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Satmalma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte Ofis serbesttir. Miktarı Malzemenin cinsi Adet A-l tipi konik ayaklı masa C-l tipi masa C- tipi masa (Müdevver) B-l tipi sekreter masası B- tipi masa Camlı bölmeli kitaplık A-l tipi kardeks dolabı A- tipi kardeks dolabı Yarım dolap Toplantı masası Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : Onarım ilânı /- Ankara'da Sultan Alâaddin, Beypazar'mda Alâaddin camilerinin (80.000) lira keşif bedelli onarımları kapalı zarf usullyle, eksiltmesi //9 Salı günü saat.00 te Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Taliplerin 9 yılı vizeli ticaret odası belgesi (0) liralık geçici teminat makbuzu veya mektubu ile resmî tatil günleri hariç eksiltme gününden en az () gün evvel; a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (D) grubu müteahhitlik karnesinin veya bu işin keşif bedelinin \% i tutarında teknik ve mimarî öneminde eski eserler cinsinden bir işi muvaffakiyetle ikmal ederek kesin kabulünü yaptırdıklarını bildirir, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Eski Eser ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya Millî Saraylar inşaat Müdürlüğünden alınmış belgelerin asılları, b) İhale ile ilgili işleri yerinde gördüklerini belirtir mahalli memurluklar veya müdürlüklerde mahallinde teşkilât bulunmayan yerlerde en yalan memurluk veya müdürlüğe tasdik edilmek suretiyle mahalli belediyelerden alınan vesikalar ile birlikte (Bu şantiyede evvelce çalışmış olan müteahhitlerin İş yeri görme belgeleri almalarına lüzum yoktur). Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaatla bizzat veya kanunî vekiller vasıtasiyle alacakları iştirak belgelerini tekliflerine bağlamaları ve usulüne göre hazırlanmış teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Keşif ve şartname mesai gün ve saatlerinde Müdürlüğümüzde Postada vaki gecikme nazarı itibare alınmaz. 9/- Ankara-Hasanoğlan Atatürk îlköğretmen Okulu Müdürlüğünden C i n s i Zeytinyağı Nebatî margarin Kahvaltılık margarin Beyaz sabun Mayi (Arap) sabun Zeytin tanesi Pirinç Kuru fasulya Kuru kayısı (Şekerpare) Tahin helvası Reçel Bulgur Nohut Barbunya Kırmızı mercimek Kuru üzüm (Çekirdeksiz No. 0) Kuru incir Kuru odun Miktarı Kg. Muhammen Fiyatı Tutarı Teminatı İhalenin şekli ,.00, Kapalı 000, ,.0, Kapalı ,.00, Kapalı 000, 0.000,.00, Kapalı ,.980. Kapalı ,.0, Kapalı 000, Kapalı 000,80.00,.0, Kapalı ,.800, Kapalı , Kapalı 000, , Kapalı 000, , Açık 000,0.00,,0 Açık 000,0.00,,0 Açık 000, Açık 000,.000, 900, Açık 000,.00,,0 Açık , 9.0,, Açık Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 8 kalem ihtiyaç maddesi eksiltmeye çıkarılmıştır. Şartnameler Ankara Okullar Saymanlığında ve Okulumuzda Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmeler //9 Salı günü saat,00 de açık eksiltmeler //9 Salı günü saat,00 de Okulumuz İdare binasında yapılacaktır. İsteklilerin Ankara Okullar Saymanlığı veznesine geçici teminatlarım yatırarak, kapalı eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önceye kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri (Postadaki gecikmeler kabul edilmez), açık eksiltmeye gireceklerin ihale saatinde Komisyona müracaatları ilân olunur. 0/- Maraş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 9/90 Maraş'ın Şıhadil Karamaraş mevkiinde Mehmet Gelebek yanında Aydınlı Aşiretinden Kadir oğlu Ahmet Yılmaz tarafından davalı Malatya Şeker Pancarı Şirketi Maraş Şubesi Şoförü Derviş aleyhine açılan 0 lira tazminattan mütevellit alacak davasının yapılan muhakemesi esnasında : Davalı adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta gösterilen adreste bulunamadığından bahsile bila tebliğ iade edilmiş ve davetiyenin ıgazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma için tayin edilen //9 Pazartesi günü saat de duruşmaya gelmediği ve kendisini temsilende bir vekilde göndermediği surette duruşmanın gıyabında yapılacağı ve bu ilânın davetiye yerine kaim olacağı ilân olunur. 09 Türkeli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Orman İdaresi tarafından davalı Türkeli'nin Kuşçular Köyünden İdris oğlu İdris Şahin ve arkadaşları aleyhine açılan lira kuruş tazminat davasının yapılan duruşmasında : Davalı Kuşçular Köyünden İdris Şahin'e //9 Çarşamba günü için ilânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla bu defa duruşmanın talik edildiği //9 Perşembe saat 0 da Türkeli Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde davanın gıyabında devam edeceği ilânen tebliğ olunur. 0

6 Saıhdfe: (Resmî Gazete) MAYIS 9 T.B.M. Meclisi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : Cinsi : Cumhuriyet Senatosu toplantı salonu tavan aydınlatma tesisatının tadilen onarılması işi. Cumhuriyet Senatosu toplantı salonu tavan aydınlatma tesisatının tadilen onarılma işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Keşif ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Dairemiz Teknik İşler Müdürlüğünde ve İstanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde İşin muhammen bedeli (.80, ) ve geçici teminatı (.8, ) liradır. İhalesi //9 Salı günü saat () de yapılacaktır. İsteklilerin 90 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en az bu İşin yansı kadar işi bitirdiklerine dair iş bitirme belgelerini, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alacakları iştirak belgesi ile 9 vizeli ticaret odası vesikasını teklif zarflarına koyarak müddeti içinde Satınalma Komisyonuna verip makbuzlarını almaları ilân olunur. / - Ankara Lv. A. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (Altı) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Patates ve kuru soğanın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi patates ayrı, kuru soğan da ayn isteklilere ihale edilebilir. Miktan M. bedeli K. teminatı İ H A L E Cinsi Kg. Günü Saati Patates Patates Kuru soğan Tamamı Patates Kuru soğan Tamamı T.0 [. J.).0.. J Kuru soğan S.0OO Mrk. Brk. Mayıs 9.0 Perşembe Çubuk.0 Kırıkkale Mayıs 9.00 Perşembe Mrk. Brk. 998 / -8 Aşağıda cinsi, miktan, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Dört) kalem (Yiyecek) maddesi (Açık eksiltme) suretiyle satm alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. Cinsi Şeftali Taze Üzüm Tamamı Şeftali Taze Üzüm Tamamı Miktan Kg M. bedeli G. teminatı [.,-.000,- I " , -.,-.000, ] I H Günü A Mayıs 9 Pazartesi L E Saati.00 Çubuk Mayıs 9.0 Pazartesi Kırıkkale / - Ankara Lv. A l No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Üç) kalem (Fanila) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Not; Fanilalar tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi yün fanilalar bir istekliye, tire fanilalar da ayrı bir istekliye ihale edilebilir. Cinsi Er yün-polipropilen karışımı fanila Er tire fanila (Ribana tipi) Öğrenci tire fanila Miktarı M. bedeli G. teminatı Adet I H A L E Günü Saati 9 Mayıs ,.0, [ Pazartesi! Saat:.00 de 8.000,-).000 f^-* 0 ' J Tamamı.0.000, 9.80,- 9/- Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Üç) kalem (Makina bakımı) maddesi (Pazarlık) suretiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir, isteklilerin belli -gün ve saatte gelmeleri. Cinsi Yazı makinası (Muhtelif) Hesap makinası (Muhtelif) Teksir makinası (Muhtelif) (Bakım ve yağlama işi) Miktarı M. bedeli K. teminatı Adet 0 0 Bir aylık On aylık Danıştay Başkanlığından : İ H A L E Günü Saati 0; [.00, Mayıs 9 80 f I 0 J Salı saat: 0,0 da 990, / - //9 gün ve 8 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan //9 gün ve Esas : 9-, Karar : 9- sayılı Damştay İçtihadı Birleştirme Kararının üncü paragrafının nci satınnda bulunan «karar» kelimesi «kenar» olarak düzeltilmiştir. Tosya Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : Cinsi: Sığır eti, Fiyatı : 0 kuruş, Muh. bedeli:.000 lira, G. teminat : 90,00 lira, İhale günü : //9 Çarşamba saat.00 de. Kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılan ve teklif olunan fiyat layik hadde görülmediğinden, Kanunun 0 nci maddesine tevfikan bir ay içinde pazarlıkla ihalesine karar verilen yukarda cinsi, fiyatı, M. bedeli, geçici teminatı ve ihale gün ve saati yazılı bulunan sığır etine talip olanların belirtilen gün ve saatte Satınalma Komisyonu Başkanlığına müracaatlan. 0/- Kırcasalih Belediye Başkanlığından : Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilânı. Eksiltmeye konulan iş iki katlı ve ve dükkânlar inşaatı olup keşif bedeli.99, liradır. Eksiltme 0//9 Salı günü saat.00 de Kırcasalih Belediyesinde yapılacaktır. Bu iş için geçici teminat.9,8 liradır. Eksiltmeye gireceklerin //9 Cuma günü saat.00 e kadar Belediye Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. Bu işle ilgili proje, şartname, keşif ve diğer ilgili evrak Kırcasalih Belediyesi Fen İşlerinde isteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar teklif zarflarını makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına teslim etmeleri. Postada olajbilecek gecikmeler kabul edilmez. 0/-

7 MAYIS 9 (Resmî Gazete) SsMfe: Bayındırlık Bakanlığından :.8, T. L. keşif bedelli «Esenboğa Verici İstasyonu Enerji Nakil Hattı Tevsii ve Apron Aydınlatması işi» sayılı Kanun hükümleri içinde eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme Mayıs 9 Çarşamba günü saat.00 de (Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği Atatürk Bulvarı No : 0 Kavaklıdere - Ankara) adresinde toplanacak Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme evrakı, yukarıda yazılı adresteki Elektrik Keşif ve Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden 00, T. L. mukabilinde //9 tarihinden itibaren resmî tatil günleri hariç, her gün mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. (00, T. L. sı, Çankaya Mal Saymanlığına, mezkûr Reislikçe yazılan //9 gün ve 80 sayılı yazıdan bahisle, yatırılacak ve alınacak makbuz ihale dosyası istenirken b- J raz edilecektir.) İsteklilerin, gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması (Hususi ortaklıklar veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) Eksiltmeye iştirak etmek isteyen isteklilerin : 9 - Ekim 9 tarih ve 0 - sayılı Resmî Gazete'de neşredilen Baymdırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği gereğince lüzumlu : a) İlân tarihinden sonra alınmış ticaret odası belgesini, b) Son beş yıl içinde keşif bedeli tutarında bu veya bunun benzeri müstakil elektrik işleri yapmış olmaları ve bunlara ait vesaiki, c) Müteahhitlik karnesi «H» sınıfı d) Malî yeterlik belgesini, e) Taahhüt beyannamesini f) Teknik personel beyannamesini, dilekçelerine ekleyip en geç Mayıs 9 Perşembe günü saat.00 ye kadar Bayındırlık Bakanlığına müracaat etmeleri ve iştirak belgesi almaları şartır. Eksik belgeli dilekçe ile yapılacak müracaatlar, bu belgeler bilâhare gönderilse dahi nazarı itibare almmaz. İştirak belgesi dilekçelerine inci maddede yazılı belgelerin eklenmesi zaruri olduğundan, telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. İştirak belgeleri 9 Mayıs 9 Pazartesi günü saat 0.00 dan itibaren, Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliğinden verilecektir. 8 ' İştirak belgesi almış isteklilerin, ihale evrakı meyanmda eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacaklan teklif zarflarının, Mayıs 9 Çarşamba günü saat.00 ye kadar Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lâzımdır. 9.0, T. L. geçici teminat mektubu Bayındırlık Bakanlığına hitaben alınmış olacaktır. 0 İşbu ihale 90 sayılı Kanuna tabi olmayıp idare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet İlân olunur. / - Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : ' Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Teshin tesisatı ve binası ikmal inşaatı işi 90 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İşin keşif bedeli (8.9.,) liradır. > Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Komisyonunda 9//9 Pazartesi günü saat da yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A - (8., ) liralık geçici teminatını, B - 9 yılma ait Ticaret Odası belgesini, C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış oları) plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları G veya H grupundan keşif bedeli kadar İşin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve eksiltme şartnamesine konulmuş olan,,,, inci maddelerin ihtiva ettiği belgeleri ibraz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. İstekliler teklif mektuplarım 9//9 Pazartesi günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi //9 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada valki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. / - Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden : Müdürlüğü Birinci Bölge Eksiltmeye konulan iş : Şarköy - Mürefte - Gaziköy - Tekirdağ yolu kim. (0-) (-) arası onarımına stablize malzeme çıkarılması taşınması ve figüre işi olup, keşif bedeli.000,00 liradır. Eksiltmesi 9 Mayıs 9 Pazartesi günü saat.00 de İstanbul Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 9 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ile usulü gereğince.00,00 liralık geçici teminat vermeleri. b) Yeterlik belgesi almak için isteklilerin en geç Mayıs 9 Pazartesi günü saat.00 ya kadar bir dilekçe ile Karayolları inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri müracatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine enaz bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. İsteklilerin 90 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 9/- Ankara Jandarma Satmalma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, keşif bedeli, ve geçici teminatları yazılı Ankara Güvercinlik mevkiinde J. Muhafız Kıta Bando Baraka inşaatı ile aynı yerde J. Karma Depo Komutanlığı Elektrik tesisatı işinin kapalı zarf usulü ile eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Keşif ve şartnameleri J. Satmalma Komisyonunda İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermiş olacaklardır. Postada geciken mektuplar kabul olunmaz. İstekliler ihale gününden üçgün evvel Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerini Komisyona ibraz etmeleri şarttır. C i n s i adet bando baraka ilâve inşaatı Elektrik tesisat işi K. bedeli G. teminatı 0.,8.0,00.0,0.9, İHALENİN Günü Saati //9 //9 0 / -,0,0 Jandarma Basımevi Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıda cinsi miktarı muhammen ve geçici teminatı yazılı iki kalem gıda maddesinin açık eksiltme suretiyle ihalesi Mayıs 9 günü saat, de yapılacaktır. Şartnamesi Komisyonda İsteklilerin teminatlariyie behrijilen gün ve saatte Komisyona müracaajtlan ilân olunur. Yoğurt Pastörize süit Cinsi Miktan Kilo M. bedel,,0 }.80 f G. teminatı 8 / -

8 MAYIS 9 Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve tmar İşleri Reisliği Yapı İşleri. Bölge Müdürlüğünden: Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Yabancı Diller Okulu (G) bloku (8) adet yemek asansörü tesisatı işi 90 ayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf uulü ile eksiltmeye konulmuştur. İşin keşif bedeli (0.000, ) liradır. Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 9//9 Pazartesi günü saat da yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) (.0, ) liralık geçici teminatım, B) 9 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi eklemeleri ve buna göre Yapı İşleri. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. İstekliler teklif mektuplarını 9//9 Pazartesi günü saat e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi //9 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. / - Adalet Bakanlığı Ihmasında yapılacak muhteüf onarım işi 90 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İşin keşif bedeli (8.,0) liradır. * Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda //9 Çarşamba günü saat da yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) (.,8) liralık geçici teminatını, B) 9 yılma alt Ticaret Odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleri İle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi, en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi eklemeleri ve buna göre Yapı İşleri. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. İstekliler teklif mektuplarını //9 Çarşamba günü saat e kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi //9 Cumartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada Keyfiyet ilân olunur. Çankırı TOPRAKSU Başmühendisliğinden : vaki gecikmeler kabul edilmez. 0/- A Aşağıdaki işler, 90 sayılı kanun çerçevesinde kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. Keşif Geçici İHALE İşin yeri ve mahiyeti bedeli teminatı tarihi saati - Çankırı - Yapraklı - Kullar Küçüksu inşaatı - Çankırı - Kurşunlu - Sumucak küçüksu inşaatı 8.,.08,0 // ,.,0 //9.0 B İhale, Çankırı Hükümet Cad. Sigorta İşhanı 0 No. lu Topraksu Başmühendisliğinde yapılacaktır. C Proje, şartname ve ekleri çalışma saatlerinde Başmühendisliğimizde D İsteklilerin ihaleye giriş belgesi alabilmeleri için (C) grupu karne veya bu gibi işleri yaptıklarına dair belgelerle birlikte ihale tarihinden üç gün önce Başmühendisliğe müracaat etmeleri şarttır. E Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu ile foi'rlifcte ihaleden bir saat önce makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. F Postada vaki gecikmeler itibar edielmez. 9 / - Ankara. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 9/9 Davacılar Mehmet ve Ahmet Balkaya vekilleri avukat Kadri Bulğay tarafından Salih torunu Naciye aleyhine açılan izaleyi şüyu davasının yapılan duruşması sonunda : Tarafların müşterek maliki bulundukları imarın ada parselini teşkil eden gayrimenkulun satış suretiyle şüyuun İzalesine //9 gün ve 9/9 esas 9/8 sayı ile karar verilmiş olduğundan işbu ilânın, ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfında davalı Salih torunu Naciye tarafından temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden: Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla istanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz binasında Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde, İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 9 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin half faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her işi için o işin hizasında gösterilen miktarda teminat vermeleri, b) İsteklilerin engeç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Karayolları inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine her işi için en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge ile bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden banka mektubu Ue plan ve teçhizat taahhüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları (Her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgeleri bağlanacaktır.) < İsteklilerin 90 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günleri engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. İŞİN CİNSÎ Keşif bedeli Geçici tenıinat EKSİLTME Günü Saati Belge müracaat son günü Tekirdağ - Muratlı - B. Karıştıran yolu kim arasına alt temel, temel ve kaplama altı malzemesi ihzar nakil ve figüresi Tekirdağ - Muratlı - B. Karıştıran yolu kim arasına alt temel, temel ve kaplama altı malzemesi ihzar nakil ve figüresi.880,00.0,00.,0.0,80 Mayıs 9.00 Haziran 9.00 Mayıs 9 0 Mayıs 9 / - Başbakanlık Devlet Matban

9 Mayıs 9 RESMİ GAZETE Sayı:9 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 8 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının Kırkbeşinci Toplantı Dönemi Sırasında Kabul Edilen Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 8 8 Saydı Kanunla Onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün Bazı Hükümlerini Değiştiren Mayıs 9 Tarihli Ek Tüzüğün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kararnameler /80 Türk Vatandaşlığına Alım Hakkında Kararname /80 Türk Vatandaşlığına Alım Hakkında Kararname İlanlar

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete CUMARTESİ. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 13870 19 HAZİRAN 1971

T.C. Resmî Gazete CUMARTESİ. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 13870 19 HAZİRAN 1971 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 19 HAZİRAN 1971 CUMARTESİ Sayı: 13870 J K A N U N L A R Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Müdürlüğüne başvurulur KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 7 KASIM 1970 Genel Müdürlüğüne başvurulur CUMARTESİ Sayı: 13660 KARARNAMELER Karar Sayısı:

Detaylı

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ

Res mı Gazete KANUNLAR R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11675 PAZARTESİ T.C. Res mı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 6 NİSAN 1964 PAZARTESİ Sayı: 11675 KANUNLAR R Bulgaristan'ın

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun

T.C. RESMİ GAZETE ÎC Â, N U N L IA R. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. 24/111/1950 tarih ve 5655 sayılı kanuna ek Kanun T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihi 7 Ekim 1336-1920 n İdare ve yem işleri için i j İaft?&fcâtef Neşriyat ve Müdevvenat i umum Müdürlüğüne j müracaat olunur i 12 HAZİRAN 1957 Ç A R Ş A M B A Sayı 9631 "i

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920 Yönetim ve yassı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 3 MAYIS 1967 ÇARŞAMBA Sayı: 12588 KARARNAMELER Maliye Bakanlığından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR PAZAR. Kuruluş tarihi: 7 Dkim 1336-1920. Sayı: 14212 11 HAZİRAN 1972

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR PAZAR. Kuruluş tarihi: 7 Dkim 1336-1920. Sayı: 14212 11 HAZİRAN 1972 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Dkim 1336-1920 r Yönetim ve yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 11 HAZİRAN 1972 PAZAR Sayı 14212 J KANUNLAR 5434 sayılı Türkiye

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972 r V.. Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 19 MART 1972 PAZAR Sayı : 14133 KANUNLAR 4/5/1960 tarih ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA

T. C. Resmî Gazete KANUNLAR. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 ÇARŞAMBA T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare «e yom işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Uüdevvenest umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 EKİM 1960 ÇARŞAMBA Sayı: 10633 KANUNLAR Ulaştırma Bakanlığı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ağustos 1977 SALI Sayı : 16029 YÜRÜTME

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 8 NlSAN 1972 CUMARTESİ KARARNAMELER. yapılır) yapılır. almaları,

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 8 NlSAN 1972 CUMARTESİ KARARNAMELER. yapılır) yapılır. almaları, T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 8 NlSAN 1972 CUMARTESİ Sayı: 14153 KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMET ADI: 1 Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı 2. Denklik Belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 AĞUSTOS 1965 ÇARŞAMBA KARARNAMELER S. H. ÜRGÜPLÜ. Devlet Bakana S. İNAL

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 AĞUSTOS 1965 ÇARŞAMBA KARARNAMELER S. H. ÜRGÜPLÜ. Devlet Bakana S. İNAL T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yası işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 25 AĞUSTOS 1965 ÇARŞAMBA Sayı: 12084 KARARNAMELER Karar

Detaylı

T.C. idesini Gszctc. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 3 HAZİRAN 1961 CUMARTESİ KANUNLAR. Kanun No : 308 Kabul tarihi: 29/5/1961. No.

T.C. idesini Gszctc. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 3 HAZİRAN 1961 CUMARTESİ KANUNLAR. Kanun No : 308 Kabul tarihi: 29/5/1961. No. T.C idesini Gszctc Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 r İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 3 HAZİRAN 1961 CUMARTESİ Sayı : 10819 KANUNLAR Karayolları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827

T.C Resmi Gazete KANUNLAR PAZARTESİ. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 6827 T.C Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 t dar e ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 9 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6827 KANUNLAR Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

KİRALAMA İHALE İLANI TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KİRALAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN KULLANIM YERİ/AMACI/ALANI

KİRALAMA İHALE İLANI TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KİRALAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN KULLANIM YERİ/AMACI/ALANI KİRALAMA İHALE İLANI TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ KİRALAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN S.NU BÖLÜM NU KİRALANACAK ALANIN YERİ ADA/ PARSEL KİRA SÜRESİ KULLANIM YERİ/AMACI/ALANI TAHMİNİ

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 İÇİNDEKİLER Madde Sayfa SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ XVII - XXXVIII DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLÂN KOMİSYONU RAPORU...... 10-20 2886 SAYILI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Varyap Mad. Nak. İnş.

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

Bu itibarla dilekçi iddialarının kabulü ile 870 sayılı ilamın 6.maddesi ile 1.038.500.000 liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Temyiz Kurulu Kararı Saymanlık Adı : Rize Belediye Saymanlığı Yılı : 2003 Dairesi : 2 İlam No : 870 Dosya No : 29404 Tutanak No : 30137 Tutanak Tarihi : 06.05.2008 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden

Detaylı

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²)

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²) Cinsi Mahallesi Ada Parsel T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN Yüzölçümü (m²) Geçici Teminat Muammen Bedeli Tarihi Saati Arsa Balıklı Mah. 102 1 1.080,77 585,00 19.500,00

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

T. B. M. M. KARARLARI

T. B. M. M. KARARLARI Kurulu* tarihî: 7 Ekim 1836-1920 V İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 24 ARALIK 1954 CUMA KANUN Ticaret Kanununun 483 ve 484 üncü maddelerinde

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ (Türk Lirası)

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: -, Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı