Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time Anomaly on he ISE 100 Index Reurn Turhan KORKMAZ 1, Ümi BAŞARAN 2, Emrah İsmail ÇEVİK 3 ÖZET Finansal piyasalarda Ekin Piyasalar Hipoezi nden sapmalar olarak gözlenen ve çeşili ampirik çalışmalarla deseklenen anomalilerin incelendiği bu çalışmanın amacı, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) 100 endeks geirisi üzerinde yaz saai uygulaması ve hafa sonu anomalilerinin ekilerini Ekim 1987-Haziran 2009 dönemleri arasında belirlemeye çalışmakır. Bu amaçla piyasalarda en çok gözlendiği düşünülen hafa sonu anomalisi ile son yıllarda yeni bir anomali çeşidi olarak lieraüre giren yaz saai uygulaması anomalisinin varlığı GARCH ipi modeller ile es edilmişir. Analiz bulgularına göre, sadece ilkbahar dönemindeki yaz saai uygulamasının İMKB 100 endeksinin oralama geirisi üzerinde anlamlı bir eki oluşurduğu sonucuna varılmışır. Bununla birlike, İMKB de diğer günlere oranla Pazaresi günleri oralama geirinin daha düşük olarak gerçekleşiği belirlenerek hafa sonu anomalisinin varlığı espi edilmişir. Anahar Kelimeler: Ekin piyasalar hipoezi, yaz saai uygulaması anomalisi, hafa sonu anomalisi, İMKB 100 endeksi. ABSTRACT The aim of his sudy which is analyzed he anomalies ha are observed like an abnormaliies from Efficien Marke Hypohesis and are suppored wih various empirical sudies, is o deermine he effecs of he dayligh saving ime anomaly and he weekend anomaly on Isanbul Sock Exchange (ISE) 100 index in he Ocober 1987-June 2009 period. For his purpose, he weekend anomaly ha is commonly observed in he financial markes and he dayligh saving ime anomaly ha recenly aemps he lieraure as a new kind of financial anomaly are esed wih he GARCH models. According o sudy findings, he only dayligh saving ime applicaion in spring has effec on average reurn of ISE 100 index. However, Monday sock reurns are relaively lower han he oher days so ha he weekend anomaly is confirmed on he ISE 100 index. Key Words: Efficien marke hypohesis, dayligh saving ime anomaly, weekend anomaly, ISE 100 index. 1. GİRİŞ Finansal piyasalarda yer alan menkul kıymelerin fiyalarının, oluşum sürecini açıklamaya çalışan en emel eori Ekin Piyasalar Hipoezi adıyla, Fama (1965) arafından gelişirilmişir. Ekin Piyasalar Hipoezi ne göre, menkul kıymelerin gelecekeki değerlerini ahmin emek iseyen çok sayıda rasyonel yaırımcı, piyasada mevcu olan bilgiler ile piyasaya yeni ulaşan bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde menkul kıymelerin fiyalarına yansımakadır. Ekin bir piyasada yer alan menkul kıymelerin o an için piyasada var olan her ürlü bilgiyi yansıığı düşünüldüğünden, bu bilgilerden faydalanılarak piyasada oralamanın üzerinde kazanç elde emek olanaklı değildir. Ayrıca Ekin Piyasalar Hipoezi menkul kıymelerin fiyalarının rassal bir şekilde oluşuğunu beliriğinden dolayı, menkul kıymelerin geçmişe oluşan fiya harekelerine bakarak gelecekeki fiya harekelerini ahmin emek mümkün olmamakadır. Ekin piyasalar üç ana başlık alında sınıflandırılmakadır. Bunlardan ilki zayıf ipe ekin piyasalardır ve bu piyasalarda fiyalar üm geçmiş bilgileri yansımakadır. Dolayısıyla fiyalara yansımış olan geçmiş bilgilerden yararlanarak yüksek karlar elde eme imkânı olmamakadır. Ekin piyasaların ikinci ürü, yarı güçlü ipe ekin piyasalardır. Bu piyasadaki fiyalar geçmiş bilgilere ek olarak, kamuya açıklanmış olan bilgileri de yansımakadır. Üçüncü ürde ekin piyasalar ise güçlü ipe ekin piyasalardır. Bu piyasalardaki fiyalar geçmiş ve kamuya açıklanmış bilgilere ek olarak kamuya açıklanmamış bilgileri de yansımakadır. Uzun yıllar boyunca, finans lieraüründe Ekin Piyasalar Hipoezi nin eorik ve ampirik olarak es edilmesine yönelik yoğun araşırmalar yapılmışır. Bu araşırmaların emelinde yaırımcıların, hisse senedi geirileri üzerinde ekili olan davranışsal özellikleri yamakadır. Hisse senelerinin çeşili piyasalarda gerçekleşen fiya harekeleri zaman serileri halinde analiz edildiğinde, Ekin Piyasalar Hipoezi ne uygun olmayan sonuçlar elde edilmişir. Bu sonuçları davranışsal finans çerçevesinde değerlendiren ve piyasalarda normalin üzerinde kazançlar elde edilebileceğini savunan araşırmacılara göre, yaırımcılar psikolojik nedenlerden dolayı her zaman rasyonel davranmayabilmekedirler. Bu rasyonel olmayan davranışlar sonucunda ise piyasalarda anomali adı verilen anormal fiya harekeleri oluşabilmekedir. Finans lieraüründe hisse senedi geirilerinde akvimsel olarak ekiler meydana geiren dönemsel anomaliler yer al- 1 Prof. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi İşleme Bölümü, 2 Arş. Gör., Zonguldak Karaelmas Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi İşleme Bölümü, 3 Arş. Gör., Zonguldak Karaelmas Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi İşleme Bölümü, 1139

2 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi makadır. Bu anomalilere göre, hisse senedi fiyalarında dönemsel olarak ekrarlar oluşmakadır ve bu ekrarları akip ederek oralamanın üzerinde kazançlar elde emek mümkün olabilmekedir. Hisse senedi geirilerinin gün içinde farklı seanslarda düşük veya yüksek olarak seyremesi, ail günleri öncesinde ve Ocak aylarında yüksek olarak gerçekleşmesi, hafa sonlarından ve yaz saai uygulamalarından sonra düşme eğilimine girmesi bu anomalilerden bazılarına örnek olarak verilebilmekedir. Hafa sonu (hafanın günü) anomalisi piyasalarda gözlenen anomaliler arasında en yaygın olanlardan biri olduğu için bu anomalinin es edilmesine ilişkin sayısız çalışma yapılmışır. Hafa sonu anomalisi borsalarda, özellikle Cuma günleri yüksek, Pazaresi günleri ise düşük olarak gerçekleşen fiya harekelerinden kaynaklanmakadır. Bunun yanı sıra Kamsra ve diğerleri (2000) arafından yaz saai uygulamasının hisse senedi geirileri üzerindeki ekisi ABD, Kanada, İngilere ve Almanya Menkul Kıymeler Borsaları nda incelenerek finans lieraürüne yeni bir anomali kazandırılmışır. Yaz saai uygulamasının hisse senedi geirileri üzerinde yaramış olduğu olumsuz ekinin gözlemlendiği çalışmada bunun nedeni olarak insanların uyku düzenlerinde meydana gelen bozukluk göserilmiş ve yaz saai uygulaması anomalisi oraya aılmışır. Bu çalışmada lieraürde çeşili ülkelerin hisse senedi piyasalarındaki endeks geirileri üzerinde es edilen hafa sonu ve yaz saai uygulaması anomalisinin Türkiye de İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) 100 endeks geirisi üzerindeki ekisi GARCH ipi modeller ile araşırılmaya çalışılmışır. Bu çalışma ile İMKB 100 Endeksi nin ekin piyasa kuramına aykırı olarak hafa sonu ekisi ve özelliklede yaz saai uygulaması ekisini göserip gösermediği araşırılmışır. 2. ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ VE FİNANSAL ANOMALİLER Modern Porföy Teorisi nin kabul görmeye başlamasıyla birlike, 1960 lı ve 1970 li yıllarda hisse senelerinin fiyalarını belirleyen fakörler konusunda çok sayıda çalışma yapılmaya başlanmışır. Bu çalışmaların emelinde hisse senedi fiyalarında meydana gelen değişmelerin rassal olup olmadığı sorusu yamakadır. Eğer fiya değişimleri rassal olursa, bir hisse senedinin geçmiş fiya harekelerine bakıp, gelecekeki fiya harekelerini ahmin ederek ek bir kazanç sağlamak mümkün olmayacakır (Ergül ve diğerleri, 2009; 48). Ekin bir piyasa, kar maksimizasyonu amacı ile menkul kıymelerin gelecekeki değerlerini ahmin emek iseyen çok sayıda rasyonel yaırımcının birbirleriyle rekabe eiği ve önemli güncel verilerin üm piyasa kaılımcıları arafından kolaylıkla edinilebildiği bir piyasa olarak anımlanmakadır (Fama, 1965; 56). Dolayısıyla ekin piyasalarda yer alan yaırım araçlarının fiyalarının, o an için piyasada geçerli olan her ürlü bilgiyi yansıığı düşünülmekedir. Karar verme sürecini rasyonel olarak açıklayan Ekin Piyasalar Hipoezi nin içerisinde duygulara, önsezilere, deneyimlere, grup veya çevre ekisine, alışkanlıklara, inançlara yer verilmemekedir (Korkmaz ve Ceylan, 2007; 613). Uzun yıllar yapılan çalışmalara rağmen henüz Ekin Piyasalar Hipoezi nin doğruluğunu kanılayacak kesin bulgulara raslanmamışır. Yapılan birçok araşırma, güçlü ipe ekin piyasaların var olmadığını, mevcu finansal piyasaların zayıf ipe veya yarı güçlü ipe ekin piyasalar olduğunu oraya koymakadır (Timmermann ve Granger, 2004; 17). Ayrıca lieraürde bu hipoezin emel varsayımına uymayan ve çelişen pek çok ampirik bulgu yer almakadır. Piyasa ekinliğine uymayan bu gibi durumlara genel olarak anomali denilmekedir (Ergül ve diğerleri, 2009; 48-49). Anomali, eori ile uyuşmayan bir gözlem veya realie ve olağan dışı bir davranışır. Eğer ampirik bir bulguyu (gözleme dayalı bulgu) eorik çerçevede realize emek güç ise veya bu bulguyu açıklamak için makul olmayan varsayımlar yapmak gerekli ise, söz konusu bulgu anomali olarak değerlendirilmekedir. Diğer bir deyişle, anomali genel kabul görmüş esas ve ilkelere uyumlu olmayan olağan dışı bir davranış biçimidir (Özmen, 1997; 11). Finansal piyasalarda görülen anomaliler menkul kıyme fiyalarının gerçek değerlerini yansımalarına engel olmakadır. Finansal piyasalarda anomalilerin varlığı hem piyasa ekinsizliğine işare emeke hem de sermaye varlıklarının fiyalandırılmasında yeersiz koşulları oraya koymakadır. Dolayısıyla ekin piyasa hipoezi ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle piyasalarda görülen anomaliler üzerinde oldukça fazla durulmakadır (Uslu, 2002; 55). Ekin Piyasalar Hipoezi nden sapmalar olarak nielendirilen anomalileri bilimsel olarak açıklamak amacıyla, birçok çalışmada farklı anomaliler ampirik bulgulara dayandırılarak oraya konulmaya çalışılmakadır (Karan, 2004; 281). Yapılan araşırmalarda dönemsel ve dönemsel olmayan anomalilere raslanmışır. Dönemsel anomalilerden bazıları; gün içi anomalisi, ail günleri anomalisi, Ocak ayı anomalisi, hafa sonu anomalisi, yaz saai uygulaması anomalisi gibi isimlerle anılmakadır. Dönemsel olmayan anomaliler ise küçük-büyük firma anomalisi, piyasa değeri/defer değeri oranı anomalisi, fiya/kazanç oranı anomalisi, ihmal edilmiş firma anomalisi, emeü verimi anomalisi, zararda olan şirkeler anomalisi şeklinde adlandırılmakadır (Taner ve Kayalıdere, 2002; 7). Hisse senedi fiyalarında veya geirilerinde dönemsel anomali yaraan akvimsel ekiler veya rendler saalik, günlük, hafalık, aylık, yıllık veya belirli bir dönem öncesi veya sonrası emelinde ele alınmakadır. Hisse senedi geirilerinin 1140

3 Turhan KORKMAZ, Ümi BAŞARAN, Emrah İsmail ÇEVİK herhangi bir gün, hafa, ay, dönem veya herhangi bir zaman diliminde diğer zaman aralıklarına göre daha üsün veya daha köü performans göserip gösermediği araşırılmakadır. Ekin Piyasalar Hipoezi ne göre, hisse senedi geirileri zamandan bağımsızdır, dolayısıyla üm zaman dilimleri geiri açısından farksızdır. Ancak realie söz konusu olduğunda söz konusu hipoez doğrulanmamakadır. Sayısız ampirik çalışmadan elde edilen bulgular, hipoezin ersine geirilerin öngörülebildiğini, belirli zaman dilimlerinin diğerlerine göre sürekli negaif veya poziif geiri sağladığını kanılamış ve hisse senedi geirilerinde akvimsel rendlerin var olduğunu oraya çıkarmışır (Özmen, 1997; 12). Aşağıda hafa sonu ve yaz saai uygulaması anomalilerine kısaca değinildiken sonra bu anomalilerin İMKB de es edilmesine ilişkin uygulamaya yer verilecekir Hafa Sonu (Hafanın Günü) Anomalisi Son yıllarda ABD, Avrupa ve Uzakdoğu piyasaları üzerine yapılan bilimsel araşırmalarda hafanın bazı günlerinin isaisikî olarak anlamlı bir düzeyde poziif veya negaif geiri sağladıkları sapanmışır. Yapılan çalışmaların çoğunda en çok dikkai çeken gün Pazaresi olmuşur. Cross (1973) ve French (1980) ilk defa Sandar and Poors (S&P) endeksini kullanarak Pazaresi kapanış fiyalarının Cuma kapanış fiyalarından daha düşük olduğunu ve Pazaresi geirilerinin genellikle negaif olduklarını sapamışlardır (Karan, 2004; 285). Hafa sonu anomalisine göre Cuma günü en yüksek poziif sermaye geirisinin elde edildiği gün olmakadır (Uslu, 2002; 58). S&P 500 endeksinin 2 Ocak 1953 ile 21 Aralık 1970 yılları arasında, Cuma günlerinin %62 sinde, Pazaresi günlerinin ise sadece %39,5 inde yükseldiği belirlenmişir. Ayrıca Cuma günlerinin oralama geirisi %0,12 olarak gerçekleşirken, Pazaresi günlerinin oralama geirisi %-0,18 olarak gerçekleşmişir (Cross, 1973; 67-69) döneminde Pazaresi günü geirilerinin %-0,168 olarak gerçekleşiği, diğer üm günlerin geirilerinin ise, özellikle Çarşamba ve Cuma günlerinin geirileri en yüksek olmak üzere, poziif olarak gerçekleşiği espi edilmişir (French, 1980; 55-69). ABD piyasasında var olan hafa sonu anomalisinin Japonya, Kanada, Avusralya ve İngilere piyasaları için de var olduğu, faka Avusralya ve Japonya Menkul Kıymeler Borsaları nda en düşük geirinin Salı günleri gerçekleşiği belirlenmişir (Jaffe ve Weserfield, 1985; ). New York Menkul Kıymeler Borsası nda döneminde Pazaresi günü, işlem hacminin %10 dan daha fazla düşerek en düşük işlem hacmine sahip gün olduğu espi edilmişir (Lakonishok ve Maberly, 1990; ) döneminde Cuma günkü geirilerin negaif olması durumunun %80 inde Pazaresi günkü geiriler de negaif, Cuma günkü geirilerin poziif olması durumunun %50 sinden fazlasında ise Pazaresi günkü geiriler de poziif olarak gerçekleşmişir (Abraham ve Ikenberry, 1994; ) döneminde negaif geirili Cuma günlerinden sonra gelen Pazaresi günlerinde, yüksek oranda kurumsal yaırımcı arafından sahip olunan hisse senelerinin, bireysel yaırımcıların elinde bulunan hisse senelerine oranla daha anlamlı biçimde düşük geirilere sahip olduğu gözlenmişir (Sias ve Sarks, 1995; 58-67). Bazı gelişmeke olan ülkelerin de içinde bulunduğu 23 ülkenin borsalarında, genel olarak Cuma günleri negaif geiriler gerçekleşmiş ise, Pazaresi günlerinin geirilerinin çok daha negaif olarak gerçekleşiği espi edilmişir (Tong, 2000; ). Ocak 1998 ve Ekim 2003 arihleri arasında Doğu Asya da yer alan 10 ülkenin borsalarından yedisinde negaif Pazaresi geirisi belirlenmişir. Bu ülkelerden Çin, Malezya, Singapur, Tayland ve Endonezya da en düşük oralama geirinin Pazaresi günleri, Filipinler ve Tayvan da ise Salı günleri gerçekleşiği sapanmışır (Chukwuogor-Ndu, 2005; ). İMKB bileşik endeksinin Ocak 1988-Ağusos 1994 dönemine ai en düşük oralama geirisi Salı günü, en yüksek oralama geirisi ise büün günlerin oralamasından iki ka daha büyük olacak şekilde Cuma günü gerçekleşmişir (Balaban, 1995; ). 4 Ocak 1988 ve 7 Haziran 1996 yılları arasında hafanın en yüksek geiri sağlayan günleri %0,1906 ile Cuma, %0,1509 ile Çarşamba günleri olmuşur. Negaif geiri sağlayan ek gün ise %-0,0026 ile Salı günü olarak belirlenmişir (Özmen, 1997; 65-71) döneminde hafanın negaife yakın ve en düşük geirisinin Salı günleri oraya çıkığı, bunu Pazaresi günlerinin izlediği belirlenmişir. Ayrıca hafanın en yüksek geirisi üm günlerin oralamasından %81 oranında daha fazla olacak şekilde, %0,47 ile Cuma günleri elde edilmişir (Bildik, 2000; 88-94) döneminde firma büyüklüklerine göre oluşurulan üm porföylerde, en yüksek ve isaisiki olarak anlamlı geirinin Cuma günleri gerçekleşiği espi edilmişir (Karan ve Uygur, 2001; ). Ocak 1988 ve Mar 1996 yılları arasında Cuma günü geirilerinin sürekli biçimde yüksek olarak gerçekleşiği gözlenmiş, faka Pazaresi veya Salı günlerinin ekisine ilişkin herhangi bir bulgu espi edilememişir (Demirer ve Karan, 2002; 47-77). Temmuz 2001-Haziran 2007 döneminde genel olarak günlük geirilerin Perşembe ve Cuma günleri poziif ve isaisiki olarak anlamlı olduğu gözlenmişir. Pazaresi ve Salı gününe ai geirilerin genellikle negaif olduğu gözlenmekle birlike, isaisiki olarak anlamlı olmadığı sapanmışır (Akaş ve Kozoğlu, 2007; 37-45). Ocak 2002 ve Haziran 2005 döneminde Cuma günleri %0,518 ile hafanın en yüksek geirisini, Pazaresi günleri ise, %-0,378 ile hafanın en düşük geirisini sağlayan günler olarak bulunmuşur (Tunçel, 2007; ) dönemi için hafanın günlerinin analizinin yapıldığı başka bir çalışmanın sonucunda, Cuma günleri İMKB Endeksi geirisinin diğer günlere oranla oralamadan yüksek, Pazaresi günleri ise düşük olduğu oraya konmuşur (Aakan, 2008; ). 1141

4 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Ayrıca, Ocak 1997-Aralık 2007 döneminde İMKB İkinci Ulusal Pazar Endeksi nde Cuma günü en yüksek geirinin elde edildiği gün olurken, en düşük geirinin elde edildiği günün Çarşamba olduğu sonucuna ulaşılmışır (Ergül ve diğerleri, 2009; 47-64) Yaz Saai Uygulaması Anomalisi Yaz saai uygulamasının başlangıç ve biiş günleri insanların saa değişikliklerinden ekilenme dereceleri göz önünde bulundurularak Pazar günlerine denk geirilmekedir. İlkbaharda saalerin 1 saa ileri alınmasıyla insanların uyku düzenlerinde 1 saalik bir kayıp meydana gelmeke ve sonbaharda saalerin 1 saa geri alınmasıyla 1 saalik bir kazanç oluşmakadır. Uyku düzenlerinde meydana gelen bu kazanç ve kayıpların insanların fizyolojik düzenlerinde olumsuzluklar meydana geirdiği ve rasyonel bir şekilde karar almalarını zorlaşırdığı düşünülmekedir. Saalerin ileri ve geri alındığı Pazar gününün bir eresi ve ilk iş günü olan Pazaresi günlerinde, hisse senedi piyasalarında işlem yapanların bu değişikliken ekilenebilecekleri görüşü ileri sürülmekedir. Uyku düzenlerinde meydana gelen bozukluğun yaramış olduğu yorgunluk ile insanlar hisse senedi piyasalarında gerçekleşirecekleri işlemleri ereleme psikolojisine girebilmekedirler. Bunun en büyük nedenlerinden birisi insanların, fizyolojik yapılarında uykusuzlukan dolayı meydana gelen moral bozukluğu ve yorgunluğun işlemlerini gerçekleşirirken rasyonel karar vermelerini ekileyeceği endişesine kapılmalarıdır (Kamsra ve diğerleri, 2000; ). ABD de NYSE, AMEX, NASDAQ endeksleri için ve S&P 500 endeksi için dönemlerinde, Kanada da TSE 300 endeksi için döneminde, İngilere de piyasa endeksi için döneminde yaz saai uygulamasının yapıldığı hafa sonu sonrasındaki geirilerin normal hafa sonlarından sonraki geirilerden daha düşük gerçekleşiği espi edilirken, Almanya da DAX 100 endeksi için döneminde yaz saai uygulaması anomalisi sapanmamışır (Kamsra ve diğerleri, 2000; ). Kamsra ve diğerleri (2000) arafından yapılmış olan bu çalışmayı eyi emek amacıyla Pinegar (2002) arafından yapılan çalışmada, ABD de döneminde NYSE, AMEX ve S&P 500 endeks geirileri üzerinde yaz saai uygulaması ekisi gözlenmemişir. Ayrıca ABD de 1987 yılında yaşanan hisse senedi piyasası çöküşünün yaz saai uygulamasının yapıldığı bir günde değil normal bir Pazaresi gününde gerçekleşiği ileri sürülerek yaz saai anomalisinin hafa sonu anomalisinden ibare olduğu ifade edilmişir (Pinegar, 2002; ). Avusralya Menkul Kıymeler Borsası nda Ocak 1980 ve Mayıs 2003 arihleri arasında heerosedasisii ve ookorelasyona ai düzenlemeler yapıldıkan sonra hisse senedi geirileri üzerinde yaz saai anomalisine raslanılmamışır (Worhingon, 2003; 83-93). ABD de döneminde, veriler ilkbahar ve sonbahar dönemine ai yaz saai uygulamalarına ayrıldığında, negaif geirilerin sonbaharda yapılan yaz saai uygulaması ile sınırlı olduğu, bu negaif geirilerin de sadece Ekim in iki hafa sonu için geçerli olduğu görülmüşür. ABD piyasası için Ekim ayı diğer aylara göre daha değişken bir görünü çizdiğinden dolayı Kamsra ve diğerleri (2000) arafından bulunan sonbahara ai yaz saai uygulaması anomalisinin Ekim ayı hafa sonu anomalisi olabileceği ileri sürülmüş ve yaz saai anomalisinin var olmadığı belirilmişir (Lamb ve diğerleri, 2004; ). S&P 500 endeksi üzerinde Haziran 1962 ve Aralık 2006 arihleri arasında yaz saai ayarlamaları ile hisse senedi geirileri arasında herhangi güçlü bir bağlanı kurulamamış, sadece sonbaharda yapılan yaz saai ayarlamalarının olduğu hafaların oralama geirileri negaif olarak espi edilmişir. Bu sonucun ise sonbaharda yapılan yaz saai uygulaması sonucunda insanların fazladan bir saa kazanarak uykularından mahrum kalmamaları göz önüne alındığında şaşırıcı olduğu belirilmişir (Seigerwald ve Cone, 2007). NYSE, S&P 500, AMEX endekslerinde Ocak 1967-Haziran 2007 döneminde, NASDAQ endeksinde ise Aralık 1972-Haziran 2007 döneminde yaz saai uygulaması anomalisinin geiri ve volailie bazında mevcu olmadığı espi edilmişir. Yaz saai uygulaması anomalisine raslanılmadığı halde analizlerde hafa sonu anomalisi gözlenmişir. Bu gözleme göre Pazaresi günleri düşük beklenen geiri ve yüksek volailieye sahip günler olarak espi edilmişir (Berumen ve diğerleri, 2008). Almanya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, Norveç, İsveç, İspanya ve İalya piyasalarında Temmuz 1987-Ağusos 2005 arihleri arasında yaz saai uygulaması anomalisi gözlenmemişir. Bunun nedeni olarak, genelde Avrupa ve özelde Almanya piyasalarının yaz saai uygulamasının gerçekleşirilmeye başladığı zamandan bu yana ekinleşerek gelişmiş olması göserilmişir (Müller ve diğerleri, 2009; ). 3. METODOLOJİ VE VERİ SETİ Zaman serileri için model oluşurmada ön koşul oluşuran sabi varyans varsayımının her zaman gerçekleşmesi çok güçür. Özellikle finansal verilerle çalışırken değişen varyans ve koşullu değişen varyansın araşırılması gerekmekedir. Bu alanda Inclan ve Tiao (1994), serilerin varyansında çoklu kırılmayı belirleyen bir yönem gelişirmişlerdir. Bu yaklaşım serilerin farklı bölümlerinde sisemaik değişim nokalarını araşırmak için birikimli kareler oplamını kullanmakadır. Yönem yineleme yoluyla çoklu değişim nokalarını belirlemeye yönelik bir algorima izlemekedir. k 2 2 Ck r 1 oralaması sıfır varyansı olan ilişkisiz (korelasyonsuz) rassal değişken olan r nin birikimli kareler oplamını gösermekedir. Merkezi (ve normal) birikimli kareler oplamını beliren D k : 1142

5 Turhan KORKMAZ, Ümi BAŞARAN, Emrah İsmail ÇEVİK (T=örneklem boyuu ve k=1,, T için) şeklinde anımlanır ve D0 D T 0 dır. C k (1) k Dk C T T Varyansa bir değişim olduğunda C k nın eğimi çok yavaş değişirken D k nın eğimi ser bir şekilde değişiğinden dolayı es yöneminde C k isaisiği yerine D k isaisiği kullanılmakadır. Bunun yanı sıra D k nın poziif değerlerinde varyansa kırılma görsel olarak daha kolay elde edilebildiğinden, varyansaki değişim nokası max k D k şeklinde araşırılmakadır. k*, max k D k değerini maksimum yapan k nokası olarak belirlenirse ve bu maksimum mulak değer önceden belirlenen kriik değeri aşarsa, k* nokasına çok yakın bir nokada varyansa değişimin olduğuna karar kılınmakadır. Sıfır hipoezin H 0 : var(r ) = sabi olarak kurulduğu es yöneminde, T /2D k isaisiği asimpoik Brownian dağılımı gösermekedir. Inclan ve Tiao bu es isaisiği için kriik değeri %5 önem düzeyinde D olarak belirlemişlerdir. * Tes yöneminde olası ek bir değişim nokasının varlığı ile ilgilenilirse, D k fonksiyonu amin edici sonuçlar vermekedir. Bununla birlike bir serinin varyansında çoklu kırılmanın varlığı araşırıldığında D k fonksiyonu maskeleme ekisi nedeniyle kullanışsız hale gelmekedir. Inclan ve Tiao (1994) bu sorunu çözmek için olası değişim nokası belirlendiken sonra D k isaisiği değerlerine göre seriyi parçalara bölen İeraif Kümülaif Kareler Toplamı (Ieraed Cumulaive Sums of Squares-ICSS) yönemini önermişir. Geleneksel ekonomerik modellerde haa eriminin varyansının sabi olduğu varsayılmakadır. Bununla birlike, birçok finansal zaman serisinde düşük volailie dönemini yüksek volailie dönemi akip emeke ve bu durum volailie kümelenmesi olarak adlandırılmakadır (Enders, 2004). Özellikle finansal zaman serileri ile ahminleme yapılırken serilerdeki volailie kümelenmesini dikkae almamak model sonuçlarında önemli sapmalara yol açmakadır. Bu amaçla Engle (1982) finansal zaman serilerinde volailie kümelenmesini modellemek için ooregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modelini gelişirmişir. Bollerslev (1986) ise volailie modeline koşullu varyansı ekleyerek genelleşirilmiş ooregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modelini lieraüre kazandırmışır. Bollerslev (1986) arafından gelişirilen GARCH model aşağıdaki gibi ifade edilmekedir: r, \,,..., r, r,... ~ GED(0, h ) h L L h 2 2 Burada r endeks geirisini, μ r nin koşullu oralamasını, h koşullu volailieyi, L gecikme işlemcisini gösermekedir ve ω > 0, α i, β i 0 şeklindedir. Hisse senedi geirilerinin koşullu haasının normal dağılım gösermediği durumlarda GARCH modelinin koşullu haasının genelleşirilmiş haa (2) dağılımı (GED) göserdiği varsayılabilmekedir. GARCH modelde α i ve β i oplamı bir şok karşısında volailiedeki kalıcılığı vermekedir. Bu oplam bir olursa GARCH model büünleşik genelleşirilmiş ooregresif koşullu değişen varyans (IGARCH) modeli olarak adlandırılmakadır. Diğer arafan hisse senedi fiyalarının önemli bir özelliği piyasada köü haber beklenisinin iyi haber beklenisine göre volailieyi daha fazla arırmasıdır. Birçok hisse senedi için, şimdiki geiri ile gelecekeki volailie arasında yüksek negaif bir korelasyon mevcuur. Hisse senedi geirisinde arış olduğunda volailienin azalması ve geiri düşüğünde volailienin arması kaldıraç ekisi olarak adlandırılmakadır. Hisse senedi geirilerinde kaldıraç ekisini modellemek için lieraürde iki faklı model gelişirilmişir. Bunlar Glosen ve diğerleri (1993) arafından gelişirilen Eşik Değerli GARCH (TARCH) model ve Nelson (1991) arafından gelişirilen Üssel GARCH (EGARCH) modeldir. Nelson (1991) arafından gelişirilen EGARCH model aşağıdaki gibi ifade edilir: r, \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) ln h L Lh f h EGARCH modelin GARCH modele göre bir akım avanajları mevcuur. Bunlardan ilki koşullu varyans log-doğrusal formda modellendiğinden GARCH paramereleri üzerindeki negaif olmama kısıı oradan kalkmaka, ahmin edilen GARCH paramereleri negaif olsa dahi logarimik dönüşüm yapıldığından koşullu varyans daima poziif olmakadır. İkincisi EGARCH modelde haa eriminin geçmiş değeri yerine sandardize haaların kullanılması şokun büyüklüğü ve kalıcılığı hakkında daha doğal açıklama yapma imkanı sağlamakadır. Son olarak EGARCH modelde asimeri ekisi f volailie parameresi ile ölçülmekedir. Denklem (2) de 1 1 h poziif ise koşullu varyansa şokun ekisi α+f oplamına, negaif ise -α+f oplamına eşi olacakır. Ayrıca ahmin edilen f parameresi isaisiki olarak anlamlı ise kaldıraç ekisinin varlığı kabul edilmekedir (Enders, 2004). Bunun yanı sıra, Korkmaz ve diğerleri (2009a), DiSario ve diğerleri (2008) ve Kılıç (2004) İMKB nin koşullu volailiesinde uzun hafızanın varlığını espi eiklerinden dolayı İMKB 100 endeks geirisinin ahmin edilmesinde EGARCH modelin yanı sıra Parçalı Büünleşik GARCH (Fracional Inegraed GARCH-FIGARCH) model de dikkae alınmışır. FI- GARCH model Baillie ve diğerleri (1996) arafından koşullu volailiedeki uzun hafızanın varlığını belirlemek için gelişirilmişir. FIGARCH model aşağıdaki gibi ifade edilmekedir: 1 h 1 (3) 1143

6 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi r, \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) d 2 h 1 L 11 L L 1L Burada reel sayı olan d parameresi volailiedeki uzun hafıza parameresi olarak adlandırılmakadır ve d 0.5 olduğunda süreç durağan olmamakadır. 0 < d < 0.5 için süreç uzun hafıza özelliği göserirken, d = 0 olduğunda süreç kısa hafıza ve d < 0 olduğunda ora hafıza olarak adlandırılmakadır. Denklem (4), d = 0 olduğunda GARCH modele, d = 1 olduğunda IGARCH modele dönüşmekedir. Çalışmada yaz saai uygulamasının, hafa sonunun ve hafanın gününün oralama geiri ve koşullu varyans üzerindeki ekisi EGARCH ve FIGARCH modeller dikkae alınarak üç farklı model ile araşırılmışır. Yaz saai uygulamasının ve hafa sonunun oralama geiri üzerindeki ekisi aşağıda verilen Model I deki gibi ifade edilmekedir: Model I: EGARCH Model r X, \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) ln h L Lh f h FIGARCH Model r X, h 1 \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) (5) 1 1 d 2 h 1 L 11 L L 1L Burada X yaz saai uygulaması, hafa sonu ekisi ya da hafanın günü ekisini belirleyebilmek için oluşurulmuş kukla değişkeni gösermekedir. Yaz saai uygulamasının, hafa sonunun ve hafanın gününün İMKB nin koşullu varyansı üzerindeki ekisi aşağıda verilen Model II ile araşırılmışır: Model II: EGARCH Model r, \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) ln h L L h f X 1 h h 1 (7) (6) (4) FIGARCH Model r, \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) d h L L L L X Burada X yaz saai uygulaması, hafa sonu ekisi ya da hafanın günü ekisini belirleyebilmek için oluşurulmuş kukla değişkeni gösermekedir. Son olarak yaz saai uygulaması, hafa sonu ve hafanın gününün İMKB nin oralama geirisi ve koşullu varyansı üzerindeki eşanlı ekisi aşağıda göserilen Model III ile araşırılmışır: Model III: EGARCH Model r X, \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) ln h L L h f X 1 h h 1 FIGARCH Model r X, \,,..., r, r,... ~ GED(0,h ) (9) 1 1 d h L L L L X (8) (10) Burada X yaz saai uygulaması, hafa sonu ekisi ya da hafanın günü ekisini belirleyebilmek için oluşurulmuş kukla değişkeni gösermekedir. Yaz saai uygulamasının ve hafa sonunun İMKB 100 endeks geirisi üzerindeki ekisini araşırmak amacıyla ile arihleri arasında hisse senelerine ai günlük kapanış fiyaları kullanılmışır. İMKB 100 endeksine ai geiri serisi r 100ln p / p 1 formülü ile oluşurulmuş ve analizlerde geiri serisi kullanılmışır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası (TCMB) nın elekronik veri abanından elde edilmişir. Türkiye de yaz saai uygulamasının başlangıç arihi Mar ın son Pazar günü olarak gerçekleşirilmekedir. Yaz saai uygulamasının biiş arihi ise 1996 öncesi dönem için Eylül ün son Pazar günü olarak belirlenmişken, 1996 ve sonrası dönem için Ekim in son Pazar günü olarak düzenlenmişir. Dolayısıyla verilerin analize hazırlanmasında bu Pazar günlerini akip eden ilk iş günü olan Pazaresi geirileri dikkae alınmışır. 1144

7 Turhan KORKMAZ, Ümi BAŞARAN, Emrah İsmail ÇEVİK 4. YAZ SAATİ UYGULAMASI ANOMALİSİNİN İMKB 100 ENDEKS GETİRİSİNE ETKİSİNİN ARAŞTI- RILMASI Bir piyasanın ekinliği veya ekinlik derecesi anomalilerin söz konusu piyasada geçerli olup olmaması ile yakından ilgili olmakadır. Hisse senedi piyasası endeks geirilerinin, yıl içinde Mar aylarında saalerin ileri alınmasıyla yaz saai uygulanmasının başladığı ve Ekim aylarında saalerin geri alınmasıyla yaz saai uygulamasının son bulduğu günlerin eresinde düşme eğilimi gösermesi şeklinde ifade edilebilecek yaz saai uygulaması anomalisi (dayligh saving anomaly) söz konusu anomalilerinden birini oluşurmakadır. Bu çalışmada lieraürde çeşili ülkelerin hisse senedi piyasalarındaki endeks geirileri üzerinde es edilen yaz saai uygulaması anomalisinin Türkiye de İMKB de sekörel emsil kabiliyei göz önünde bulundurularak seçilmiş 100 hisse senedinden oluşan İMKB 100 endeks geirisinin üzerindeki ekisi araşırılmaya çalışılmışır. Bu çalışmanın yapılmasına emel eşkil eden çalışma Kamsra ve diğerleri arafından 2000 yılında yayınlanmış olan Losing Sleep a he Marke: The Dayligh Saving Anomaly (Piyasada Uyku Kaybı: Gün Işığı Tasarrufu Anomalisi) başlıklı makaledir. Kamsra ve diğerleri (2000) arafından lieraürde ilk kez yaz saai uygulamasına yönelik bir anomali analiz edilmiş ve anlamlı sonuçlar bulunmuşur. Faka bu çalışma sonrasında yapılan araşırmaların çoğunda yaz saai uygulaması anomalisi ile hafa sonu anomalisi arasında anlamlı bir farklılık olduğu görüşü kesin olarak deseklenmemişir. Yaz saai uygulaması anomalisi kendi içerisinde çelişkilere sahip bir yapı arz emekedir. İlkbahar döneminde saalerin bir saa ileri alınması ile uyku düzenlerinde bir saa kaybeden bireyler sonbahar döneminde saalerin bir saa geri alınması ile uyku düzenlerinde ekrar bir saa kazanım sağlamakadırlar. Dolayısıyla yaz saai uygulaması anomalisinin nedeni olarak göserilen insanların uykusuzluk yaşama problemlerinin sonbahar döneminde yapılan yaz saai uygulaması sonucunda gözlenmesi şaşırıcı bir bulgu olarak nielendirilmekedir. Yaz saai uygulaması anomalisinin hisse senedi piyasalarında çeşili nedenler dolayısıyla oluşan hafa sonu anomalisinden farklı olup olmadığı lieraürde hala ne bir şekilde yanı bulabilmiş değildir. Bu çalışmanın yapılma amacı, Türkiye nin Avrupa Yaz Saai Uygulaması nda yer alan bir ülke olmasından dolayı İMKB de yaz saai uygulaması anomalisinin varlığının espi edilmesi ve varsa bunun nedenlerinin araşırılmasıdır. Bu amaçla lieraürde yer alan arışmalara bir kakı sağlanması düşünülmekedir. Ayrıca gelişmeke olan bir piyasa olmasından dolayı, bugüne kadar gelişmiş dolayısıyla yüksek ekinliğe sahip olan piyasalar üzerine yapılan yaz saai uygulaması anomalisi analizinin, Türkiye de gerçekleşirilmesi farklı bir bakış açısı sunabilecekir. Çalışma kapsamında ayrıca İMKB de hafa sonu anomalisinin varlığına yönelik analizlere de yer verilmişir. Bunun nedeni lieraürde yer alan yaz saai uygulaması anomalisinin hafa sonu anomalisinden ibare olabileceği açıklamasıdır Türkiye de Yaz Saai Uygulaması Türkiye de başlangıç ve biiş arihlerinde Avrupa ülkeleriyle birlike hareke edilen yaz saai uygulaması, çalışma saalerinin günün güneşli bölümüne alınması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması ve elekrik enerjisinin aydınlamada kullanılan bölümünden asarruf sağlanmasını amaçlamakadır. Yaz saai uygulaması Mar ayının son Pazar günü, saalerin bir saa ileri alınmasıyla başlamaka ve Ekim ayının son Pazar günü, saalerin bir saa geri alınmasıyla sona ermekedir. GMT (Greenwich Mean Time), adını başlangıç meridyeninin geçiği Londra nın güney doğu banliyösü Greenwich en alan bir zaman dilimidir. Burada bulunan rasahanenin üzerinde bulunduğu kabul edilen meridyen, sıfır nokası kabul edilmekedir. Bu meridyenden doğuya doğru gidildikçe ileri, baıya doğru gidildikçe geri gidilmiş olmakadır. Meridyenler arası 4 dakikadır ve her 15 derecelik dilim bir saa olarak kabul edilmekedir. Böylece 12 saa doğuda, 12 saa baıda olmak üzere, yeryüzü 24 saa dilimine bölünmüşür (T.C. Enerji, 2009; 1). Türkiye, GMT+2 ve GMT+3 (B ve C) zaman dilimleri arasında kalmaka olup İzmi ilinden geçen 300 doğu boylamını referans almakadır. 26/12/1925 arih ve 697 sayılı Günün Yirmi Dör Saae Taksimine Dair Kanunun 2. Maddesinde Greenwich e göre ouzuncu derecede bulunan boylam dairesi büün Türkiye Cumhuriyei saaleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve biiş arihleri belirilmek ve bir saai aşmamak şarıyla yaz saai uygulamaya Bakanlar Kurulu yekilidir. denilmekedir. Türkiye yılın 5 ayını B zaman diliminde (GMT+2), 7 ayını ise Bakanlar Kurulu Kararı ile yaz saai uygulaması olarak C zaman diliminde (GMT+3) geçirmekedir (T.C. Enerji, 2009; 1) Analiz Bulguları İMKB 100 endeksi üzerinde yaz saai uygulamasının anlamlı bir ekiye sahip olup olmadığı 1987 ile 2009 yılları arasında günlük veriler kullanılarak araşırılmışır. Bununla birlike ele alınan dönem içinde Türkiye ekonomisinde ve Türkiye nin ekileşim içinde bulunduğu ülke ekonomilerinde önemli yapısal değişimler olmuşur. 1 Ülke ve dünya genelinde oraya çıkan bu gelişmelerin İMKB 100 endeksinin varyansında yapısal kırılmalara neden olması beklenebilir. Bu nedenle ilk olarak İMKB 100 endeksinin varyansında yapısal kırılma olup olmadığı Inclan ve Tiao (1994) arafından gelişirilen ICSS yönemi ile araşırılmışır. Tes sonuçlarına göre, İMKB 100 endeksinin varyansında ile arihlerinde olmak üzere iki kırılma espi edilmişir. ICSS yöneminden elde edilen kırılma arihleri incelendiğinde, ilk kırılma arihi İMKB nin yeni faaliyee geçiği döneme denk gelmekedir. İkinci kırılma arihi ise küresel finansal krizin Türkiyeüzerindeki ekisinin belirginleşmeye başladığı dönemi işare emekedir. Şekil 1 de İMKB 100 endeks geirisi ve kırılma arihlerine göre düzenlenmiş ± 3 sandar sapma değerleri ile birlike verilmişir. İMKB 100 endeks geirisinin varyansındaki ya- 1145

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı