Günlük hayat m zda geometriyle ilgili baz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günlük hayat m zda geometriyle ilgili baz"

Transkript

1 Küreselleflen Geometri 1. Kar ncalar n Yürüyüflü Tosun Terio lu* * Sabanc Üniversitesi ö retim üyesi. Günlük hayat m da geometriyle ilgili ba kavramlar kullanma ihtiyac hissetti imide nedense kendimii ço unlukla dülem geometrisiyle k s tlar. Örne in, iki nokta aras ndaki en kestirme yol, bu noktalar birlefltiren do ru parças d r; bir üçgenin iç aç lar n n toplam mutlaka 180 derecedir; herhangi bir do ruyu üerindeki iki nokta belirler; iki do ru ya tek bir noktada kesiflir ya da birbirlerine paraleldir... Fala düflünmeden bu ve beneri ifadeleri hep kullan r. Oysa üç boyutlu uayda bambaflka bir geometri vard r. Sögelimi üç boyutlu uayda birbirini kesmeyen ama paralel de olmayan do rular oldu unu görmek hiç de or de il; kesiflmeyen do rular n paralel olmalar gerekti i sadece ayn dülemde bulunan do rular için geçerli. ki boyutlu bir uayda, yani dülemde yafl yormuflu gibi düflünmeye al flm fl. Olsa olsa, düleme bir boyut daha ekleyerek elde edilen üç boyutlu R 3 uay sanki en geliflmifl düflünme modelimii oluflturur. Dülem ve üç boyutlu R 3 uay d fl nda, üstünde yaflad m dünyan n geometrisi gibi ilginç geometriler de vard r! Dünyam n dü olmad art k biliniyor! Dünyam bir küre! Hatta tam bir küre bile de il. Kutuplar aras nda hafif bir bas kl k var: Ekvator çemberinin çap km iken kutuplar n aras ndaki uakl k bira daha a, km. Dünyam bas k ama çok da bas k de il, nitekim kutuplar aras uunlu u ekvatorun çap na bölersek 1 e yak n bir say y, yi elde ederi. Dünyam yar çap 6378 km. olan bir küre olarak düflünmek oldukça gerçekçi. Zaten son y llarda her iki laf n aras nda küreselleflen dünya demiyor muyu! u ya y yamakta oldu um odan n bulundu- u koridorun öbür ucundaki dekanl k ofisini soran birine, o yönü gösterip dosdo ru git dersem ona en kestirme yolu göstermifl olurum, ama stanbul dan kalkan bir uça n pilotuna stanbul la ayn enlemde olan New York a gitmesi için hep bat yönünde uç desem, ona en kestirme yolu göstermifl olur muyum? ir amanlar böyle san lm fl, ama bu do ru de- il, stanbul-new York aras en kestirme yol, durmadan bat ya giden yol de ildir. En iyisi kürede geometriyi incelemeye bafllayal m. Küre geometrisinin dülem geometrisinden çok farkl oldu unu görece i. Yar çap r > 0 ve merkei (0, 0, 0) noktas nda olan küre, x 2 + y = r 2 denklemini sa layan (x, y, ) üçlülerinin kümesidir. Kürenin geometrik öellikleri yar çaptan ba ms oldu u için, gerekirse, yar çap 1 olan ve merkei de O = (0, 0, 0) noktas nda bulunan standart ya da birim küreyi ele alabiliri. R 3 te yaflayan bu cismi S ile gösterece i. Tabii buldu umu sonuçlar dünyam - a uygularken, örne in stanbul-new York aras ndaki uakl hesaplarken, dünyam n yar çap 6378 km. olan bir küre oldu unu unutmayaca! Do ruyla Küre. R 3 uay nda, bir l do rusuyla S küresinin hiç ortak noktas olmayabilir. E er l S kümesi bofl de ilse, ya l küremie tek bir noktada de er (yani l kürenin bir te etidir) ya da l küreyi iki farkl noktada keser. kinci fl kk n öel bir küreyi kesmeyen do ru küreyi 1 noktada kesen te et do ru küreyi karfl t noktalarda kesen merkeden geçen do ru küreyi iki noktada kesen bir do ru durumu olarak, e er l kürenin merkeinden geçiyorsa bu iki kesiflim noktas na karfl t noktalar denir. Kuey kutbunu kürenin merkeine birlefltiren do ru, küreyi bir de güney kutbunda kesti inden, kuey ve güney kutuplar karfl t noktalard r. R 3 teki noktalar n birer vektör oldu unu hat rlayal m. öylece = (x, y, ) R 3 ise, 65

2 = ( x, y, ), veya daha genel olarak herhangi bir α R için α = (αx, αy, α) yaabiliri. E er S ise, elbette da bu noktan n karfl t noktas d r (çünkü küremiin merkeini (0, 0, 0) noktas olarak belirledik.) Dülemle Küre. fiimdi de herhangi bir dülemiyle kürenin iliflkisine bir gö atal m. ile S küresinin hiç ortak noktas olmayabilir. Veya dülemi küreye te et olan bir dülem olabilir; yani S tek bir noktadan ibaret olabilir. Çok daha ilginç olan hal ise dülemin küreyi birden fala noktada kesmesidir. u takdirde S bir çemberdir. E er dülemi kürenin merkeinden geçiyorsa, S çemberine büyük çember denir. üyük çemberin yar çap kürenin yar çap na eflittir elbette. küreyi kesmeyen dülem küreyi 1 noktada kesen küreye te et dülem küreyi büyük çember den kesen merkeden geçen dülem küreyi bir çemberde kesen bir dülem Kuey kutbuna te et olan bir dülemi göümüün önüne getirelim ve bu dülemi yönünü de ifltirmeden güneye do ru kayd ral m. Dülemimi, yar çaplar giderek büyüyen çemberler kesmeye bafllar küreden. Kuey kutbu Tam yar yolda, yani kürenin Enleml merkei de dülemin üerinde oldu unda, kürenin yar çap na Ekvator eflit yar çapl büyük çemberi elde Güney kutbu ederi. u öel büyük çembere ekvator denir. u iflleme devam edersek, dülemimiin küreden kesti i çemberlerin yar çaplar giderek aalmaya bafllar. Son olarak da dülem güney kutbunda küreye te et olur. u süreçle ortaya ç kan çemberlere enlem çemberleri veya k saca enlemler denir. Enlemlerden sadece biri (ekvator) büyük çemberdir. u yapt m dan da anlafl laca üere, merkeden geçen her dülem küreyi bir büyük çemberde keser. Küremiin üerinde karfl t olmayan ve noktalar n alal m. u iki nokta ve kürenin merkei olan O noktas ayn do ru üerinde olama; çünkü böyle olsayd =, yani ve karfl t noktalar olurdu. Demek ki uayda O, ve noktalar n içeren tek bir dülem vard r. u dülemle kürenin kesiflimi mutlaka bir büyük çemberdir, çünkü kürenin merkei olan O noktas da bu dülem üerindedir. asit ama önemli bu sonucunu teorem olarak yaal m. (1) Küre üerinde karfl t olmayan iki noktadan tek bir büyük çember geçer. E er küre üerindeki iki karfl t noktay birlefltiren do ruyu l ile gösterirsek, bu do ru kürenin merkeinden de geçer. R 3 uay nda bir do ruyu içeren istedi imi say da dülem bulabiliri. u dülemlerin küreyle kesiflimleri, her biri verilen iki karfl t noktay içeren büyük çemberler olur. Kutuplardan geçen büyük çemberlere boylam çemberleri denir. Keflifler ça nda deniciler için boylam sa l kl bir flekilde saptamak en büyük sorunlardan biri olmufltur. (k. [1]) (2) Kürenin herhangi iki karfl t noktas ndan geçen sonsu say da büyük çember vard r. fiimdi, iki farkl büyük çember alal m. u çemberler 1 ve 2 dülemlerinin üstünde olsunlar. Her ikisi de O noktas n içerdi inden, bu iki dülem kesiflir, kesiflimleri de bir do rudur. 1 2 = l olsun. O noktas bu do ru üerindedir elbette. 1 2 S = l S eflitli i bie 1 ve 2 dülemleriyle l do rusunun küreyle kesiflti i noktalar n ayn oldu unu ve bu noktalar n da karfl t noktalar oldu unu gösterir. undan da flu ç kar: (3) Kürenin iki büyük çemberi iki karfl t noktada kesiflir. ir yüey oldu undan, küre iki boyutludur, yani kürenin üstünde bir noktan n iki koordinatla belirlenmesi gerekir. Yukardaki (x, y, ) gösterimi üç koordinat gerekti inden, bu üç koordinat ikiye in- 66

3 dirgemenin bir yolunu bulmal y. u, biradan tan mlayaca m enlem ve boylam aç lar yla yap l r. Enlem. Küremi üerinde kuey ve güney kutuplardan de iflik bir P = (x, y, ) noktas alal m. u noktadan ve kuey kutbundan geçen büyük çemberin ekvatoru kesti i E P r φ O P noktas n n enlemi = φ = r sin φ noktaya E diyelim. POE aç s na P noktas - n n enlemi denir. φ ile gösterece imi bu aç y kullanarak = r sin φ eflitli ini hemen görebiliri. r cos φ ise P noktas n n ekvator dülemindeki idüflümünün uunlu udur. Kuey kutbunun enlemi 90, güney kutbunun enlemi 90 olarak tan mlan r. 1 Dikkat edilirse, enlem için de bir referans enlemi seçmifltik: ekvator; ancak bu referans enlemi yatay oldu undan bu seçim kendili inden do al olarak yap lm flt, öel bir çaba harcamam flt k. oylam. Küre üerinde bir noktan n yerini belirlemek için, enlem aç s ndan baflka, bir de boylam belirlememi gerekiyor. unun için herhangi bir boylam çemberini referans boylam olarak seçelim 1. Co rafyada Greenwich boylam terimiyle karfl laflm fls n d r. Gerçekten Londra yak nlar ndaki Greenwich gölemevinden geçen boylam çemberi dünya üerindeki noktalar n boylamlar P Greenwich r için referans al n r. i de referans boylam m - φ O θ a Greenwich boylam E X ismini verelim. u boylam çemberi, ekvator dülemini X noktas nda kessin. u takdirde P noktas n n boylam = θ XOE aç s na P noktas n n boylam denir. u aç y da θ ile gösterelim. θ = 0 referans boylam n, yani Greenwich boylam n gösterir. oylam aç s n n do uya do ru art, bat ya do ru eksi de erler almas âdet olmufltur. Dolay s yla boylam aç s 180º ile 180º aras nda de iflir. Elbette θ = 0, θ = 180 ve θ = 180 dereceleri hep Greenwich çemberi üerindeki noktalar belirler. Enlem aç s φ ise güney kutbuna do ru eksi, kuey kutbuna do ru art de erler al r. u da bir gelenektir. Yani φ = 0º ekvatoru, φ = 90º güney kutbunu ve φ = 90º de kuey kutbunu gösterir. Küresel Koordinatlar. öylece, afla daki flekil üerinden kolay bir trigonometrik hesapla, yar çap r olan bir küre üerindeki P = (x, y, ) noktas n, x = r cos φ cos θ y = r cos φ sin θ (1) = r sin φ olarak ifade ederi. unlara, P noktas n n küresel koordinatlar ad verilir. E x y üyük Çember Yolu. Küremiin üerindeki bir noktas na bir kar nca koyal m. Kar ncam bu noktay baflka bir noktas na birlefltiren büyük çember üerinde yürümeye bafllas n. üyük P r X φ O θ x x = r cos φ cos θ y = r cos φ sin θ = r sin φ çemberden hiç ayr lmadan noktas na varan kar ncam, O aç s α radyan ise, rα kadar yol yürümüfl olur. Kar ncam gene noktas ndan yola aksi yönde ç k p, büyük çemberden ayr lmadan noktas na gelseydi bu ke r(2π a) kadar yol yürümüfl olacakt. sterseni kar ncam n büyük çember üerinde k sa olan yay parças ile uun olan ay rt edebilmesi için 0 < α πvarsay m n yapal m. Kar ncam dan herhangi bir yönde yola ç k p, büyük çember boyunca yürüyerek, noktas nda k sa bir yemek ve ihtiyaç molas verip yoluna devam ederek tekrar noktas na gelse, tam 2πr kadar yol yürüyecekti. O α Karıncanın büyük çember üerinde dan ye yolu. y 67

4 Kürede Üçgen Eflitsili i. fiimdi kar ncam dan ye büyük çember üerinde gitmek yerine, önce, bir baflka büyük çember üerinden dan bir C noktas na, sonra da bu C noktas ndan ye gene bir büyük çember üerinden gitsin. Hangi yol daha uundur, direkt giden yolu mu yoksa aktarmal giden C + C C α yolu mu? Yandaki flekilden de görülece i β γ üere birinci yol daha k sad r. ir baflka deyiflle kürenin büyük çemberlerinde üçgen eflitsili i geçerlidir. unu matematiksel olarak kan tlamak çok or de ildir, kan tlayal m. Yar çap n 1 oldu unu varsayabiliri. ç lar birinci flekildeki gibi α, β ve γ olsun. O aman γ α + β eflitsili ini kan tlamam gerekmektedir. Küreyi döndürerek nin ekvator üerinde oldu unu varsayabiliri. yr ca küreyi bir ke daha döndürerek, n n Greenwich boylam yla ekvatorun C kesiflti i nokta oldu unu varsayabiliri. De- β α δ mek ki n n koordinatlar (1, 0, 0). E er δ β 1 α 1 γ ve β 1 aç lar yandaki flekildeki gibiyse, C noktas n n koordinatlar n n (cos δ cos β 1, cos δ sin β 1, sin δ) oldu unu görmek çok or de il. fiimdi O ile OC vektörlerinin skaler çarp m n al rsak bir yandan O OC cos β = cos β buluru, di er yandan, (1, 0, 0)(cos δ cos β 1, cos δ sin β 1, sin δ) = cos δ cos β 1 buluru. Demek ki cos β = cos δ cos β 1 ve dolay s yla cos β cos β 1. Kosinüs, 0 ile 180 derece aras nda aalan bir fonksiyon oldu undan, bundan β β 1 ç kar. ener flekilde α α 1 elde edilir. Demek ki, α + β α 1 + β 1 = γ. üyük çemberlerde üçgen eflitsili i kan tlanm flt r. Daha K sa Yol Var m? Küre üerindeki kar ncam acaba büyük çember üerinde yürümekle ak ll ca bir ifl mi yap yor? ki nokta aras nda bu noktalar birlefltiren büyük çemberden daha k sa bir yol var m? u sorunun yan t n vermek için ilkin yolun matematiksel bir tan m n yapal m. ildi imi dülemde iki nokta aras ndaki en k sa yolun bir do ru üerinde oldu u o kadar çok söylenmifltir ki bunu kan ts kabul ederi, içimie ifllemifltir bu çok s k tekrarlanan gerçek. unu kan tlamaya çal fl rsan, yol ve mesafe kavramlar üerinde düflünmek orunda oldu unuu anlars n. ynen burada biim küre için yapt m gibi... ƒ(a) ƒ(b) ƒ(t) Küre üstünde ƒ(a) noktasından ƒ(b) noktasına giden bir ƒ yolu. Yol. E er ƒ : [a, b] S R 3 sürekli bir fonksiyonsa, bu fonksiyona ƒ(a) noktas n ƒ(b) noktas na birlefltiren yol denir. Vektör de erli bu fonksiyonu koordinatlar cinsinden, ƒ(t) = (x(t), y(t), (t)) (a t b) olarak yaal m. urada, de iflkenimi olan t yi aman olarak düflünebiliri, ama t illa da aman olmak orunda de il. Örne in t, duruma göre, kar ncan n küre üerinde bulundu u noktan n enlemi, boylam ya da bafllang ç noktas na olan mesafesi gibi bir baflka parametre de olabilir. ƒ fonksiyonu kar ncan n yol boyunca gitti- i h da belirler. Sögelimi, kar nca bafllang çta h l gidebilir, daha sonra yorularak yavafllayabilir, ya da amanla s nan kar nca gittikçe daha h l gidebilir. Tüm bu bilgiler ƒ fonksiyonunun içinde gilidir. ƒ fonksiyonuyla verilen bu yolun uunlu unu bulup bu uunlu u büyük çember yolunun uunlu- uyla karfl laflt raca. Yolumuun çok ani ve keskin virajlardan ar nm fl oldu unu da varsayal m; daha matematiksel Kürede iki nokta aras ndaki mesafeyi, burada yapt m gibi, bu iki nokta aras ndaki yollar n uunluklar n n infimumu (en büyük alts - n r ) olarak tan mlayabiliri. Do al gelen baflka tan mlar da yap labilir. Öne sürülen tüm tan mlar n eflde er olduklar n kan tlanmas aru edilir elbet. u tan m kabul etti imide karfl m a kendili inden flu soru ç kar: E er iki nokta aras ndaki mesafe d ise, bu iki nokta aras nda uunlu u gerçekten d olan bir yol var m d r? 68

5 bir deyiflle, x, y ve fonksiyonlar n n t de iflkenine göre türevleri oldu unu ve bu türevlerin sürekli olduklar n varsayal m. u türevleri, dx/dt = x, dy/dt = y ve d/dt =, olarak gösterelim. u takdirde, kar ncan n t an ndaki h, formülüyle verilir. H la aman yol boyunca çarp p toplarsak, yani h n integralini al rsak, say s n buluru; bu say da, kar ncan n, ƒ yolunu ileyerek ƒ(a) noktas ndan ƒ(b) noktas na giderken katetti i mesafedir. Küre üerinde sürekli türevlenebilir bir ƒ : [a, b] S fonksiyonunun uunlu unu yukardaki integralle tan mlayabiliri. u ve integralin tan m ndan flu kan tlanabilir: Küre üstündeki iki nokta aras ndaki uunluk, o iki nokta aras ndaki uçlar birbirine dokunan sonlu tane büyük çember yollar ndan oluflan yollar n uunluklar n n infimumudur. u olguyu kabul edersek, daha önce kan tlad m büyük çemberlerdeki üçgen eflitsili inden, en k sa yolun bir büyük çember üerinde oldu u oldukça kolay ç kar. rt k yapmam gerekeni biliyoru: Yukardaki integrali hesaplay p büyük çember üstünde kar ncan n katetti i yolla karfl laflt rmal y. u integrali hesaplamak hiç de kolay de il. Yaln flunu akl m da tutal m. E er, γ : [c, d] [a, b] sürekli türevlenebilir bir efllemeyse, o aman ƒ : [a, b] S yolunun uunlu uyla, ƒ I γ : [c, d] S yolunun uunlu u eflittir. Kar ncan n her anki h ƒ ve ƒ I γ yollar nda ayn olmayabilir, ama katetti- i toplam mesafede bir de ifliklik olma. Geometrik ve segisel olarak do rulu u apaç k olan bu önerme, (*) formülünde de iflken de iflikli i yap larak kolayl kla kan tlanabilir. Yani ƒ yolunu de ifltirmeye hakk m var. u hakk m kullanarak yukardaki integrali daha hesaplanabilir bir flekle sokaca. Yola Gelelim! Yolumua geri dönelim. n msarsan kar ncan n yolu, ƒ(t) = (x(t), y(t), (t)) fonksiyonuyla verilmiflti. Kar ncan n t an nda bulundu u bu ƒ(t) noktas n n enlem ve boylam aç lar na s ras yla φ(t) ve θ(t) ad n verelim. Demek ki, yukardaki (1) formülüne göre, x(t) = r cos φ(t) cos θ(t) y(t) = r cos φ(t) sin θ(t) (t) = r sin φ(t). ma bi ya mda kolayl k olmas aç s ndan bu formülden t yi ataca ve x, y,, φ ve θ y t nin birer fonksiyonu oldu unu hep akl m da tutarak (1) i yamakta srar edece i. fiimdi, t ye göre türev al rsak (1) den, x = r( θ cos φ sin θ φ sin φ cos θ) y = r(θ cos φ cos θ φ sin φ sin θ) = rφ cos φ elde ederi. unlar, kar ncan n t an nda x, y ve yönündeki h lar d r. ir önceki sayfada buldu umu h fonksiyonunda x, y ve yerine yukarda buldu umu ifadeleri koyup sadelefltirsek, kolayl kla, h(t) = r(θ 2 cos 2 φ + φ 2 ) 1/2 ifadesine var r. Demek ki yolun uunlu unu bulmak için integralini hesaplamam gerekecek. ma θ ve φ fonksiyonlar n bilmiyoru ve integral de pek sevimli görünmüyor. ira düflünece i. En K sa Yol Varsay m. ƒ sürekli türevlenebilir fonksiyonuyla verilen yolun dan ye giden olabilecek en k sa yol oldu unu varsayaca ve bu yolun uunlu unun büyük çember yolundan daha k sa olamayaca n hatta bu yolun bir büyük çember yolu oldu unu kan tlayaca. öyle bir en k sa yol un varl okura ne derece segisel gelir bilmiyoru ama en k sa yol un varl n n matematiksel kan t n n pek kolay olmad n biliyoru. unu kan tlamadan varsayaca. ir de ayr ca ƒ nin sürekli türevlenebilir oldu unu varsayaca. u varsay m n gerekti ini ve bedava olmad - n ilk farkeden Dedekind dir. Dedekind den önce bu nokta hep göden kaçm flt r. Hatta Dedekind, dülemde iki nokta aras ndaki en k sa mesafenin bu iki noktadan geçen do ru parças oldu unun o güne dek verilen kan tlar n n da yanl fl oldu unu farketmifltir. 69

6 Daha ileri seviyede en k sa yolun varl flöyle kan tlanabilir: Uunlu u d olan bir yolun varl n varsayal m. O aman, uunlu u en fala d olan dan ye giden yollar kümesi t - k (compact) bir kümedir. Yol uunlu u fonksiyonu sürekli bir fonksiyon oldu undan, en k - sa mesafeyi veren (en a) bir yol vard r. E er yolu dan ye giden en k sa yolsa ve C bu yolun ortas nda bir noktaysa, elbette ayn yolu ileyen C ve C yol parçalar da (s ras yla) dan C ye ve C den ye giden en k sa yollard r; yoksa bu C yol parças yerine daha k sa bir C yolu bularak daha k sa bir yolu bulabilirdik. Yani en k sa yolun parçalar da en k sa yollard r. afllang ç. u bölümde, dan ye giden ƒ en k sa yolunun noktas ndan de iflik bir C noktas - na kadar bir büyük çemberi ileyerek gitti ini kan tlayaca. Yani ƒ yolu tümüyle bir büyük çember üstünde olmasa da, en a ndan, bu yol üstündeki bir C noktas için, ƒ yolunun C parças n n bir büyük çember üstünde oldu unu, yani kar ncan n yoluna bir büyük çember üstünde bafllad - n kan tlayaca. Küreyi döndürerek, noktas n n enlem ve boylam n n 0 oldu unu, yani noktas Greenwhich boylam yla ekvatorun kesiflti i nokta oldu unu varsayabiliri. noktas ndan noktas na giderken, kar ncan n enlemi artabilir, aalabilir ya da ayn kalabilir, baen art p baen aalabilir, her fley olabilir. E er kar ncan n enlemi bafllang çta bir süre ayn (yani 0) kal yorsa, o aman kar nca bu süre arf nda ekvatoru ilemek orundad r. Ekvator da bir büyük çember oldu undan, bu fl kta sorun yok, kar nca ekvator enleminin üstünde giderek bafllar yoluna ve kan tlamak istedi imi gerçekleflmifl olur. fiimdi kar ncan n bafllang çta kuey yar mküreye girdi ini varsayal m, yani enlemi bafllang çta arts n. Diyelim kar ncan n enlemi [a, c] aman dilimi aras nda art yor. ƒ(c) = C olsun. u varsay mda, kar ncan n yol boyunca bulundu u noktalar n enlemleri kümesiyle aman olarak yorumlad m [a, c] aral aras nda bir γ efllemesi vard r, çünkü yla C aras nda her an enlem artmaktad r ve iki de iflik anda ayn enlemi elde etmeyi. Dolay s yla aman olarak yorumlad m t de- iflkeni yerine kar ncan n enlemi olan φ yi alabiliri. Öyle de yapaca : undan böyle t = φ olsun. u durumda, kar ncan n φ enlemi, yol boyunca 0 la C nin enlemi, yani 0 la 0 α π eflitsili ini sa layan bir α aras nda de iflir. O aman h fonksiyonumu, h(t) = (θ 2 cos 2 t + 1) 1/2 olarak sadeleflir (çünkü φ = t) ve (**) integrali integraline dönüflür. Öte yandan noktas ndan C noktas na büyük çember üerinden gidersek, e er O ile OC aras ndaki aç β ise, katetti imi mesafe β olur, ama β α (bkn. afla daki flekil) demek ki büyük çember yolu α dan, yani integralinden küçük. O halde, ƒ üerindeki C yoluyla C büyük çemberi aras ndaki fark, integralinden büyük. ma θ ne olursa olsun her t > 0 için, (θ 2 cos 2 t + 1) 1/2 1 eflitsili i aflikârd r. Demek ki bu varsay mla ƒ yolu büyük çember yolundan daha k sa olama. Hatta e er (sürekli oldu unu varsayd m ) θ hep 0 de ilse, o aman yukardaki integral 0 dan büyük olur ve kar ncan n yolu büyük çember yolundan daha uun olur, ki bu bir çeliflkidir. Demek ki θ = 0 olmal, yani θ sabit olmal ve kar nca üerinde yol almal. Enlem aalsayd da ayn kan t verebilirdik. Yukardaki kan tta önemli olan enlemin ayn kalmamas, ya sürekli artmas ya da sürekli aalmas d r. β γ α C cos β = cos γ cos α. Demek ki, cos β cos α, yani β α. 70

7 Daha Sonra. Kar ncan n ƒ yoluna bir büyük çember üerinde bafllad n kan tlad k: ƒ nin bir C yol parças bir büyük çember üerinde. C eflitsili ini akl m da tutal m. E er C = ise kan t bitti, en k sa yol gerçekten büyük çemberlerin üstündeki yollard r. undan böyle C eflitsili ini varsayal m. yr ca C yi ƒ nin C parças n n bir büyük çember oldu u dan en uak nokta olarak alal m, yani ƒ yolu C den sonra C büyük çember D yolundan saps n. C ir önceki bölümde yolu için yapt m - flimdi C yolu için yapal m. una hakk - m var çünkü ƒ nin C yol parças da bir en k sa yoldur. Nas l üstünde C nin büyük çember üstünde oldu u dan de iflik bir C noktas bulmuflsak, C yolu üstünde de CD nin bir büyük çember oldu u C den de iflik bir D noktas buluru. fiimdi büyük çemberler üstünde olan iki yolumu var: C ve CD. Üçgen eflitsili inden dolay, iki büyük çember parças ndan oluflan ve ƒ üerindeki C + CD yolunu D büyük çemberi yoluyla k saltabiliri. ma hani ƒ en k sa yoldu? ir çeliflki elde ettik. Demek ki C =. Kan t m bitmifltir. (4) üyük çemberi ileyen bir yol iki nokta aras ndaki en k sa yoldur. Kaynakça [1] : Dava Sobel ve William J.H. ndrewes, oylam, Çev. M. Göktepeli, TÜ TK Popüler Yay nlar, [2] Roger Fenn, Geometry, Springer [3] George. Jennings, Modern Geometry with pplications, Springer Matematik ir s n fta tam k rk çocuk diili; ir kara tahta, üstünde bir üçgen; ir koca daire, sa r, çekingen; Merkei güm güm eder davul gibi. Dilsi, vatans harfler, küme küme ekleflir dururlar, aap içinde. ir yamu un yan kenar tam tak r, ir ses yükselir yükselir, alçal r. g n bir problem tutar yolunu, Döner döner s r r kuyru unu. ir aç n n çeneleri gerilir; Kurt mudur, köpek mi, neyin nesidir? Ne kadar rakam varsa yeryüünde Üflüflmüfl, kar ncalar gibi tahtaya; Koflarlar bir yuvadan bir yuvaya, Fal tafl na dönmüfl göler önünde. Jules Supervielle Çeviren: Sabahattin Eyubo lu Jules Supervielle Jules Supervielle aras nda yaflam fl, Uruguay do umlu, ask kökenli ünlü Frans flair ve yaar. Yaflam do du u yer olan Montevideo yla e itim ald Paris aras nda geçmifltir. nnesini babas n 8 ayl kken bir kaada kaybetmifltir. Yap tlar nda yaln l n etkisi görülür. Ölüm, boflluk, varl k, hiçlik ve matematik gibi görkemli konular, fantei ve allegorileri kullanarak ve mitolojiden esinlenerek basit ama son derece müikal bir dille ifllemifltir. Jules Supervielle, Dubuffet nin fırçasından 71

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n

Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n Çemberin Çevresi, Dairenin Alan, nin De eri Bu yaz da, r yar çapl bir çemberin çevresinin neden 2 r, alan n n neden r 2 oldu unu görece iz. lkokuldan beri ezberletilen bu formüllerin kan tlar n merak etmemifl

Detaylı

Üst Üçgensel Matrisler

Üst Üçgensel Matrisler Ders Notlar Üst Üçgensel Matrisler Ali Nesin / anesin@bilgi.edu.tr 1. Lineer Cebir Tekrar V, bir K cismi üzerine n > 0 boyutlu bir vektör uzay olsun. V nin K-vektör uzay olarak andomorfizmalar, V nin lineer

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

Yüzde Yüz Sonlu Sonsuz Oyunlar

Yüzde Yüz Sonlu Sonsuz Oyunlar Yüzde Yüz Sonlu Sonsuz Oyunlar T avla Üzerine Bir Soru adl yaz da kuramsal olarak sonsuz bir oyun olan tavlan n gerçekte, yani uygulamada, sonsuz olup olmad sorusunu sorduk. Bu yaz da kuramsal olarak sonsuz,

Detaylı

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir

Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Çizgeler Kuram Hemen Hemen Her Sonlu Çizge Asimetriktir Kayhan Zemin E er bir çizgenin özdefllik, yani Id fonksiyonundan baflka otomorfizmas yoksa, bu çizgeye denir. flte en küçük asimetrik çizge: Asimetrik

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Matematik bölümlerinin birinci s -

Matematik bölümlerinin birinci s - Kapak Konusu: Analizden Konular Harmonik Serinin Iraksakl lham Aliyev* / ialiev@akdeniz.edu.tr Ayhan Dil* / adil@akdeniz.edu.tr Matematik bölümlerinin birinci s - n flar na okutulan analiz derslerinde,

Detaylı

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan Beyin Cimnastikleri (I) Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan hofllan r bunlardan. lk ikisi konumuz d fl nda. Üçüncüsünü konu edece iz. 1. lk oyunumuz flöyle: Afla daki dört kibrit

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Üç Oyun Birinci Oyun.

Üç Oyun Birinci Oyun. Üç Oyun B irinci Oyun. Oyunumuz en az iki kifli aras nda oynan yor. Ne iskambil kâ d na ne kalem kâ da ne de bir tahtaya gereksinim var bu oyunu oynamak için. Yolda, otobüste, vapurda, sinemada, tiyatroda,

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

Hareketlerimizde ve ald m z kararlarda gerçekten özgür

Hareketlerimizde ve ald m z kararlarda gerçekten özgür Matematik ve Özgürlük Hareketlerimizde ve ald m z kararlarda gerçekten özgür müyüz? Yoksa ayr m na varmad m z bir gücün, örne in birtak m al flkanl klar n etkisi alt nda m y z? Birkaç örnek verdikten sonra

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51 Erdal KARADEM R; Son y llarda özellefltirme çok yayg n, özellefltirmenin ekonomi politikalar üzerine yaklafl m, dengeleri nas l etkiledi i ve bunun siyasetle olan iliflkisi nedir, ne de ildir? AKP nin

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi)

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) 12 Mart 2005 Cumartesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu/Harbiye CEMAL GÖKÇE

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Son Teorem Teorem Oldu En Sonunda

Son Teorem Teorem Oldu En Sonunda Son Teorem Teorem Oldu En Sonunda Y l 1637 san l yor. Veban n ve savafl n Avrupa y kas p kavurdu u y llar. Yer Toulouse, Fransa n n güneyinde, spanya s - n r na yak n bir kent. Frans z hukuk adam, ayn

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı