Coğrafya ve Doğa FİZİKİ COĞRAFYA. Jeomorfoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafya ve Doğa FİZİKİ COĞRAFYA. Jeomorfoloji"

Transkript

1 Coğrafya ve Doğa A) İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA COĞRAFYA COĞRAFYA: Yeryüzünü meydana getiren.. ortamlarn oluşumunu, özelliklerini, dağlşlarn ve.. hayatna olan etkilerini ve sonuçlarn ortaya koyan bir bilimdir. Kelime olarak, Yunanca geo (yer) ve graphein (tasvir etme, betimleme) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiştir. Konusunu doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakmndan farkl alanlar olan yeryüzü ve insan oluşturur. Coğrafya bilimi doğa ile insan arasndaki ilişkileri incelerken baz metot ve ilkeler uygular. Bu ilkeler şunlardr: 1) NEDENSELLİK İLKESİ: Yeryüzündeki coğrafi olaylarn...ve ortaya koyma ilkesidir. Örneğin;... 2) BAĞLANTI KURMA (Karşlkl İlgi) İLKESİ: Coğrafi olaylar arasnda kurma ve varma ilkesidir. Örneğin;.. GENEL COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA BEŞERİ COĞRAFYA Bölgeler Coğrafyas Jeomorfoloji Yerleşme Coğrafyas Ekonomik Coğrafya Tarm Coğrafyas Turizm Coğrafyas 3)DAĞILIŞ İLKESİ: Coğrafi olaylarn... sahalarn gösterme ilkesidir. Coğrafya biliminin bağmsz ve başl başna bir bilim olmasn sağlayan, diğer bilimlerden ayran en önemli ilkedir. Örneğin;... COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ 1) GENEL COĞRAFYA : Yeryüzündeki doğal, beşeri ve ekonomik olaylar bütün dünya üzerinde inceleyen bilimdir. a) FİZİKİ COĞRAFYA: Yeryüzünde meydana gelen doğa olaylarnn nedenlerini ve insana olan etkilerini ortaya koyan bilimdir. Jeomorfoloji: inceleyen bilim daldr. Klimatoloji: Geniş alanlarda uzun süre etkili olan şartlarn inceleyen bilimdir. Hidrografya: Okyanus, deniz, göl,. ve... alt sularnn dağlşn ve etkilerini inceleyen bilimdir. Biyocoğrafya: İnsanlar,... ve... dağlşlarn inceleyen bilimdir. Matematik Coğrafya: Evreni, Güneş sistemini ve dünyann... ve... inceleyen bilimdir. Kartoğrafya: Yeryüzündeki coğrafi olaylarn dağlşlarn gösteren bilimidir. b) BEŞERİ COĞRAFYA: İnsan etkinliklerini inceleyen bilimdir. Nüfus Coğrafyas: Nüfusun miktarn, artşn,dağlşn, yer değiştirmesini,...ve... özelliklerini ve bu özelliklerin çevreye etkilerini ortaya koyan bilimdir. Yerleşme Coğrafyas: İnsanlarn yurt edindikleri alanlarn özelliklerini ve barndklar... dağlşlarn inceleyen bilimdir. Ekonomik Coğrafya: İnsanlarn hayatlarn devam ettirebilmek için yaptklar tarm, sanayi, ticaret gibi etkinliklerini, çevreye olan etkilerini araştran bir bilimdir. 2) YEREL COĞRAFYA: Yeryüzündeki doğal, beşeri ve ekonomik olaylar dünyann belli bir alannda inceleyen bilimdir. Ktalar, Ülkeler ve Bölgeler Coğrafyas olmak üzere üç türlüdür. 7

2 Aşağdaki sorular cevaplandrnz. 2) Coğrafya Öğretmeni Eylül Hanm, 1-D snfndan beş öğrenciye, aşağdaki gibi yllk ödev dağlm yapmştr. Bu öğrencilerin almş olduklar yllk ödev konular, coğrafyann hangi bölümlerinin inceleme konusudur? Altlarna belirtiniz. BURAK: Türkiye'nin Endemik Bitki Türleri YILDIZ: Türkiye'nin Volkanik Dağlar MELİH: Nemrut Gölü'nün Genel Özellikleri NESRİN: Dikili İlçesi'nin Yağş Dağlş BERKE: Çandarl Liman ve Özellikleri 1) ( l ) Akarsular tarafndan derin vadilerle parçalanmş yüksek düzlüklere plato denir. ( ll ) Ülkemizde yayla denilen alanlara denk gelir. ( lll ) Oluşum bakmndan dört gruba ayrlr: Aşnm platolar, Lav platolar, Yatay Duruşlu platolar ve Karstik platolar. ( lv ) Ülkemizde platolarn en çok bulunduğu bölge İç Anadolu Bölgesidir. ( V ) Büyükbaş hayvanclk, Arclk ve Tahl üretimi için oldukça elverişlidirler. Yukardaki parçada numaralandrlmş cümlelerden hangisinde, coğrafyann dağlş ilkesi kullanlmştr? I II III IV V Aşağdaki Genel Coğrafyann bölümlerini ve bu bölümlerin açklamalarn tamamlaynz Geniş alanlarda uzun süre devam eden iklim şartlarn inceleyen bilimdir.... Jeomorfoloji Kartoğrafya Fiziki Coğrafya Genel Coğrafya... Yerleşme Coğrafyas Nüfus Coğrafyas İnsanlarn hayatlarn devam ettirebilmek için yaptklar tarm, hayvanclk, sanayi,turizm, ticaret, ulaşm gibi etkinliklerini, çevreye olan etkilerini araştran bir bilimdir.

3 COĞRAFYA BİLİMİNE YARDIMCI OLAN BİLİMLER Coğrafya, inceleme alan ve konusu bakmndan çok geniş, disiplinler aras bir bilimdir. Bu yüzden çoğu bilim dalyla ortak çalşr. Coğrafya bilimine yardmc olan bilim dallar şunlardr: Jeoloji: Botanik: Jeofizik:.. Zooloji:... Jeodezi:.. Demografi: Pedoloji: İstatistik: Petrografi:... Tarih: Hidroloji:... Etnoloji:... Meteoroloji:... Biyoloji:... Astronomi:... Sosyoloji:.. B) DÜNYA HANGİ DOĞAL UNSURLARDAN OLUŞUR? Doğada, oluşmuş,.. eli değmemiş canl ve. unsurlara doğal unsurlar denir. İç içedir ve birbirlerine bağldrlar. Bu unsurlar İklim elemanlar, su kaynaklar, yer şekilleri, topraklar, kayaçlar,... ve oluşturur. Doğal unsurlar ile insanlar arasnda... ve bir etkileşim vardr.doğal unsurlar, bir yandan insanlara çeşitli imkanlar sunarak insanlarn temel ihtiyaçlarn karşlarlar ve yeryüzündeki yaşamn biçimlendirirler. Bir yandan da sahip olduğu özellikleri ile engeller çkarrlar ve faaliyetlerini snrlandrrlar. İnsanlar ise bu engelleri, bilgi ve teknolojileri ile aşmaya çalşrlar. Aşamadklar durumlarda ortama göre yaşam tarz geliştirirler. DOĞAL UNSURLARIN İNSAN HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YERŞEKİLLERİ - TOPRAK - KAYAÇLAR P İnsanlara alan sunarlar, PTarm ve hayvanclk alanlarn ve Tarmsal ürün çeşitliliğini etkilerler, PUlaşm.. belirlerler, P... imkan sağlarlar, PCanllarn... üretimi,... faaliyetleri ve meskenleri için zemin oluştururlar, P depolarlar, PLinyit, taşkömürü gibi organik kökenli taşlar ihtiyacn karşlar, PKatlaşm kayaçlar silah, heykel ve. yapmnda hammaddedir, PAğrlğ az olan kayaçlar yaltmnda,... sektöründe,.. eşyas yapmnda ve baz sanayilerde ham madde olarak kullanlrlar. İKLİM PCanllarn. yapmalarn sağlar, PTarm, hayvanclk,..ve.. etkiler, P.. tüketimini arttrr, Pİnsanlarn.. tarzlarn ve.. imkanlarn belirler, P.. üretimine katkda bulunurlar (Güneş ve Rüzgar enerjisi). 9 SU KAYNAKLARI PCanllarn temel elemandr, P. enerji imkan sunarlar, PBirçok. üretim aşamasnda yardmcdrlar (Çelik, otomotiv, lastik sanayi gibi). BİTKİ VE HAYVANLAR Pİnsanlarn besin ve aş, serum gibi... ihtiyacn sağlar, PMeskenlerin malzemesini sağlar, P.(enerji) olarak kullanlrlar, PErozyonu.., P.. hammaddesidirler, P... imkanlarn sunarlar.

4 C)DOĞA HANGİ ORTAMLARDAN OLUŞUR? Doğada insan etkisi olmadan.. oluşan ve insanlarn etkisi olmakszn... sürdürebilen doğal ortamlar vardr. Bu doğal ortamlar, doğal unsurlar barndrrlar ve doğa olaylarnn gerçekleştiği alanlardr. Aralarnda mükemmel bir dayanşma ve denge bulunur. Bunlar; Atmosfer ( ) Litosfer ( ) Hidrosfer ( ) Biyosfer (...) ATMOSFER (Havaküre): Dünyay çevreleyen ATMOSFER.. küredir. Dünya ile döner. Canllarn temel unsurlarndandr. olaylarnn gerçekleştiği ortamdr. Bu ortamn özelliklerini Klimatoloji, Meteoroloji ve Astronomi bilimleri inceler. LİTOSFER (Taşküre): Yerkabuğunun en. katmandr. Sial ve.. olmak üzere 2 ksmdan oluşur. Hammaddesi BİYOSFER.oluşturur. Yer şekilleri en önemli elemanlardr. Bu ortamn özelliklerini Jeomorfoloji, Jeoloji, Pedoloji, Jeofizik ve Petrografi bilimleri inceler. HİDROSFER LİTOSFER HİDROSFER (Suküre): Yerkabuğu üzerinde yer alan küredir. Okyanuslar,, göller, akarsular, yer alt sular ve.. önemli elemanlardr. Bu ortamn özelliklerini Hidrografya, Oseanografi ( Okyanus bilim), Limnoloji ( Göl bilim), Fotamoloji (Akarsu bilim) ve Hidrojeoloji bilimleri inceler. BİYOSFER (Canl Küre): Yaşayan tüm.. türlerini barndran küredir. İnsanlar,., hayvanlar ve. önemli elemanlardr. Bu ortamn özelliklerini Biyocoğrafya, Zooloji ve Botanik bilimleri inceler. Aşağda verilen kavramlarn karşlklarn doğru biçimde eşleştiriniz. Aşağdaki tabloyu verilenler doğrultusunda uygun şekilde doldurunuz. Doğal Unsur Muhteşem Dörtlü Limnoloji Petrografi Botanik Demografi Fotamoloji Coğrafya Bölümü Ylan Hidrografya Litosfer Çiy Biyosfer 1 Bitki Nüfus Akarsu Göl Taş

5 Aşağda Doğal Unsurlarn İnsan Hayatna Etkileriyle ilgili fotoğraflar verilmiştir. Bu fotoğraflardan yararlanarak yandaki boşluklar uygun şekilde doldurunuz Kutuplara yakn alanlarda yaşayan insanlar kürklü ve. elbiseler giyerken, scak ve nemli alanlardaki insanlar...çplak halde yaşarlar. Kutuplara yakn alanlarda yaşayan insanlarn temel besin maddesi daha çok.. iken Güneydoğu Asya ülkelerinde temel besin maddesi olmuştur.. Kutuplarda meskenlerin yap malzemesi.. iken bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde meskenlerin yap malzemesi olmuştur. Kutuplarda ulaşm ve taşmaclkta genellikle köpekli..kullanlrken, çöllerde genellikle. kullanlr. Aşağdaki diyagram üzerindeki boşluklara uygun doğal unsur yerleştiriniz. Atmosfer Litosfer Yağmur Balk... Hidrosfer 11 Biyosfer

6 Aşağdaki bulmacay çözünüz. 1)İnsan-doğa etkileşimini inceleyen bilim 2)Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dal 3)Yerkürede yaşayan canllarn oluşturduğu ortam 4)Limnoloji coğrafyann hangi alt dalna yardmc olur 5)Atmosfer, Litosfer, Hidrosfer ve Biyosferin oluşturduğu bütün 6)İklim olaylarn ve iklimin insana etkisini inceleyen bilim dal 7)Kayaçlardan oluşan yer kabuğuna verilen ad 8)Yeryüzündeki su kaynaklarnn oluşturduğu ortam 9)Yeryüzünü çevreleyen gazlarn oluşturduğu ortam 1)İnsan faaliyetlerini inceleyen coğrafya 12

7 Yerkürenin Şekli ve Sonuçlar İnsanoğlunun Yerin Şekliyle ilgili ilk fikirleri, çeşitli aşamalardan geçerek günümüze gelinmiştir. İlk başlarda Yer, düz bir tepsi olarak kabul edilmiş, daha sonralar dünyann değişik yerlerinin keşfedilmesiyle coğrafi bilgiler arttğ için Küre şeklinde olduğu fikri hakim olmuştur. İlkçağ'da Babiller dünyann şeklini Bir okyanus içinde yüzen kara parças olarak, Tales suda yüzen bir disk, Aneksimandros silindirik prizma olarak yorumlamşlardr. Ortaçağ'da dünyann Küre şeklinde olduğu fikri ilk olarak Pitagoras tarafndan ortaya atlmştr. Günümüzün bilim ve teknoloji olanaklar şğnda, Dünyamzn şeklinin Geoid (Elipsoid) olduğu ispatlanmştr. GEOİD: Dünyann..şişkin, bask olan, kendine özgü özel şekline denir. Bu şeklin oluşmasnn temel nedeni, Dünyann kendi ekseni etrafndaki dönüşü srasnda uyguladğ merkezkaç (savurma) kuvvetidir. B A=B a=b b A: Ekvator Çevresi (4.76Km) B: Kutuplar Çevresi (4.9Km) Çevre fark (67Km) a: Ekvator yarçap (6.378Km) b: Kutup yarçap (6.357Km) a A B b a A A B a b Yarçap fark (21Km) Dünyann Tam Küre Şekli Dünyann Geoid Şekli YUVARLAK OLMASININ SONUÇLARI 1.Güneş şnlarnn düşme açs, kutuplara gidildikçe.. Buna bağl olarak scaklk, ekvatordan kutuplara gidildikçe..., 2.Güneş şnlarnn aldğ yol uzunluğu ve tutulma oran, kutuplara gidildikçe..., 3.Gece ve oluşur, 4.Paralel dairelerinin boylar ve çaplar ile Meridyen daireleri arasndaki uzaklk kutuplara gidildikçe..., 6.Kutuplara gidildikçe, Kutup Yldznn görünüm açs..., Kutup Yldznn görünüş açs = 9 - Enlem 4 5 Kutup Yldznn Görünüş Açs 7.Haritalarda (hata oranlar) oluşur, 8.Ay tutulmas srasnda Dünyann gölgesi, ay yüzeyine şeklinde düşer, 9.Dünya üzerindeki ekvator ile kutuplarda Basnç kuşaklar oluşmuştur, Dünyann kendi ekseni etrafndaki dönüş hz, kutuplara gidildikçe, 3 Termik Alçak Basnç 6 Çizgisel Hz Azalr 167 Km/Sa 1.Gölge boylar kutuplara doğru gidildikçe.. 9 Termik Yüksek Basnç Km/Sa 83 Km/Sa Kutup Yldznn görünüş açs = 9-5 = 4 13

8 GEOİD OLMASININ SONUÇLARI 1.Yer çekimi.. gidildikçe., 3.Ekvator yarçap, kutuplar daha.. olmuştur, 4.Atmosfer kalnlğ, kutuplara gidildikçe. göstermiştir. 9 Yerçekimi Azalr Yerçekimi Artar 2.Ekvatorun çevre, tam bir meridyen dairesinden daha olmuştur, Aşağdaki Dünya küresi üzerinde işaretli olan noktalardan yararlanarak sorular cevaplandrnz ) Hangi noktann, yl içinde güneş şnlarnn geliş açs daha küçüktür? 2) Yl içinde hangi noktada, güneş şnlarnn tutulma oran en az olur? 3)Hangi noktann üzerinde bulunduğu paralel dairesinin çevresi en büyüktür? 4)Hangi noktalarn, meridyenler arasndaki uzaklk birbirine eşittir? Niçin? 5)Dünyann kendi ekseni etrafndaki dönüş hznn en fazla ve en az olduğu noktalar hangileridir? En Fazla:.. ; En Az: 9) Dünyann şekli tam küre olsayd, hangi noktalarda yerçekimi eşit olurdu? 1) Dünyann şekli tam küre olsayd, şimdiki durumdan farkl olarak neler yaşanrd? Maddeler halinde sralaynz. 6)Hangi nokta, Kutup yldzn 35 'lik açyla görür? 7) Hangi noktada Termik Yüksek Basnç Alan oluşmuştur? 8) Hangi noktada yer alan bir cismin gölge boyu, yl boyunca daha uzun olur? 14

9 Varlklarn Mekansal Adresi: Coğrafi Konum Herhangi bir noktann veya alann, dünya üzerinde bulunduğu yere.konum denir. İki şekilde ifade edilir: 1. MATEMATİK KONUM: Dünya üzerindeki bir noktann ya da alann, ve göre yeridir. PARALEL DAİRELERİ VE ÖZELLİKLERİ PARALEL DAİRESİ: Dünya üzerindeki bir noktann yerini bulmak amacyla, Ekvatora olarak 1 lik aç aralklaryla çizilmiş çizgilerdir. MERİDYEN DAİRELERİ VE ÖZELLİKLERİ MERİDYEN DAİRESİ: Dünya üzerindeki bir noktann yerini bulmak amacyla çizilmiş, Ekvatoru. olarak kesen ve.. birleşen.. çizgilere denir. 9 K Kuzey Yarmküre Bat Yarmküre Doğu Yarmküre (Ekvator) Greenwich (Başlangç Meridyeni) Güney Yarmküre 9 G 1) 9 Kuzey ve 9 Güney Yarm Kürede olmak üzere toplam. tanedir, 2) Başlangç noktas ve en uzun paralel.dur, 3) Dünyann.. dolay, ekvatordan kutuplara gidildikçe çaplar ve. ksalr. 9 paralelleri birer halindedirler, 1) 18 bat ve 18 doğu yarm kürede olmak üzere.. 36 tanedir, 2) Başlangç noktas. 'tir, 3) Kutuptan kutuba uzandklarndan dolay, uzunluklar..., 9 K 4).. İki paralel aras uzaklk, sabit ve..( 111 km), 4)... İki meridyen aras uzaklk. üzerinde 111 km iken bu uzaklk, dünyann şeklinden dolay, ekvatordan kutuplara gidildikçe.., 9 9 K 55 Km Km 111 Km 111 Km 111 Km 85 Km Km 5) Doğuya ve.. gidildikçe dereceleri.., 5) Kutuplara gidildikçe dereceleri..., 9 K 6 K 1 D 2 D 3 D 4 D 3 K 6).. dairelerdir, 7)Baz paralel dairelerinin.. isimleri vardr. 6).. dairelerdir. 7)Baz meridyen dairelerinin isimleri vardr (Greenwich ve Tarih Değiştirme Çizgisi). 9 K K G Doğu Yarm Küre Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi Güney Kutup Dairesi G Kuzey Kutup Noktas Kuzey Kutup Dairesi K 18 9 G Güney Kutup Noktas Greenwich (Başlangç Meridyeni) Bat Yarm Küre Tarih Değiştirme Çizgisi (Date Line) 8) Her meridyenin bir antimeridyeni vardr 9)... iki meridyen arasnda... dakika zaman fark bulunur. 15

10 TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ:... meridyenidir. Büyük Okyanus üzerinde uzanş gösterir. Ülke snrlarndan geçmediği için meridyenlere uygun uzanş göstermez. Girinti-çknt oluştururlar. Doğusunda bat meridyenleri, batsnda ise doğu meridyenleri yer alr. Dolaysyla doğu meridyenlerinin olduğu gün bir gün ileri, bat meridyenlerinin olduğu.. ise gün bir gün geridir. 18 KUZEY AMERİKA ASYA GÜNEY AMERİKA AVUSTRALYA 3 Şubat 29 Doğu Yarmküre 18 2 Şubat 29 Bat Yarmküre Tarih Değiştirme Çizgisi (Antimeridyen) ANTİMERİDYEN: Herhangi bir meridyenin tam karşsndan geçen ve o meridyeni 'ye tamamlayan meridyendir. Antimeridyeni bulmak için, verilen meridyen 18 ' den çkarlr ve bulunduğu yarmkürenin tersi alnr. Ayn meridyen üzerinde ve enlemleri farkl iki noktadan belli bir yöne gidilirse, ekvator üzerinde daha az meridyen geçilir ; kutuplara yakn alanlarda daha fazla meridyen geçilir. Bu durum bir yerin izdüşüm alann etkiler. Ayn enlem ve boylam farkna sahip iki yerden ekvatora yakn olan yerin izdüşüm alan daha büyük olur. Aşağdaki meridyenlerin antimeridyenlerini bulunuz. 16 BATI= 1 DOĞU=. 68 DOĞU= 18 DOĞU=.. 2⁰ BATI= 177 DOĞU=... 2.ÖZEL KONUM : Herhangi bir noktann ya da alann İklim,,bitki örtüsü, ekonomik faaliyetler,ulaşm şartlar ve uluslar aras anlaşmalar gibi sahip olduğu.. özelliklere göre dünya üzerindeki yeridir. Aşağdaki sorular cevaplandrnz. 1) 4) 1 5 A 2 B 1 2) x 15 5 y 3) 2 K 1 L Yandaki A noktasnn ve B Alannn coğrafi koordinatlar nedir? A noktas:... B alan: Kuzey paralelleri ile Doğu meridyenleri arasnda yer alan bir ülke, aşağdaki alanlardan hangisinde yer alr? v... Yandaki verilenlere göre X-Y aras kuşuçusu uzaklk kaç km. dir? 5) Enlemleri farkl boylamlar ayn olan 5 noktadan hangisi, doğudan batya doğru dünyay bir tur attğnda daha fazla meridyen geçer? ) 15 Güney paraleli ile 15 Bat meridyeninin kesiştiği noktadan yola çkan bir uçak, 1665 km. kuzeye giderek Yandaki verilenlere göre K-L M noktasna, oradan da 444 km. doğuya giderek N aras kuşuçusu uzaklk kaç noktasna ulaşmştr. Bu uçağn ulaştğ M ve N km. dir? noktalarnn boylamlar kaç derecedir? Hesaplaynz

11 7) v 2 Yandaki paralel ve meridyen saylar eşit olan 5 alan verilmiştir. a)yanda verilenlere göre, İzdüşüm alan en büyük ve en küçük olan alanlar hangileridir? En Büyük: ; En Küçük: 2 b) Yanda verilenlere göre, İzdüşüm alan eşit olan alanlar nereleridir? 4 6 v ) Ekvatorun 666 km kuzeyi ile Ekvator üzerinde başlangç meridyeninin 1332 km doğusunda yer alan bir noktann, coğrafi koordinatlar nedir?... AYNI GEZEGENDE AMA FARKLI SAATLERDE YAŞIYORUZ... Dünyann ekseni etrafndaki dönüş yönü, doğuya doğru olduğu için, doğudaki bir nokta batdaki bir noktaya göre güneşi daha alr. Bu durum yerel saat farklarn ortaya çkarmştr. Yerel saat hesaplamalar yaplrken; 1.Boylam doğrusu çizilir ve verilen noktalar üzerine işaretlenir, 2.İki nokta arasndaki meridyen says (=boylam fark) bulunur, 3.Meridyen saysndan yararlanlarak, iki nokta arasndaki zaman fark bulunur(meridyen saysx4'), 4.Sorulan noktann, verilen noktaya göre yeri belirlenir ( Doğu veya Bat), 5.Sorulan nokta, verilen noktaya göre batda ise verilen saatten zaman fark çkarlr; doğuda ise verilen saate zaman fark eklenir. Boylam Doğrusu 18 B 18 B 18 D x x+y y z 18 D z-y Boylam Fark Bulma ÖRNEK: 25 Doğu boylamndaki M şehrinde yerel saat 1:4 iken 5 doğu boylamndaki N şehrinde yerel saat kaç olur? 18 B D Boylam fark Boylam fark = 25-5 = 2 Zaman fark = 2x4=8 Dakika (1saat 2 dakika) * 5 Doğu boylam, 25 Doğu boylamna göre daha batda yer aldğ için yerel saat daha geridir. 1:4 1:2 9:2 ÖRNEK: 75 Bat boylamndaki bir noktada yerel saat 2: iken 15 doğu boylamndaki diğer bir noktada yerel saat kaç olur? 18 B 18 D PAyn boylam üzerinde yerel saat ayndr. P21 Mart ve 23 eylül tarihleri kullanlan yerel saat hesaplamalarnda gündüz süresi 12 saat alnr. ÖRNEK: 21 Mart tarihinde 45 Doğu boylamndaki Iğdr da güneş 4:3 da doğduğuna göre 3 doğu boylamndaki İzmit te güneş kaçta batar? 18 B 18 D 17

12 ULUSLARARASI SAAT DİLİMLERİ Her ülkenin doğu-bat yönündeki genişliği ve ülkeden geçen meridyen says ayn değildir. Bu nedenle yerel saat konusunda ortaya çkabilecek karşklklar önlemek amacyla; dünya üzerinde.'şer meridyenden oluşan.. tane saat dilimi oluşturulmuştur. Bütün ülkeler, kendi matematik konumlarna göre hangi dilimdeyseler o dilimin saat ayarn kullanrlar. Sadece ABD, Kanada, Brezilya, Rusya, Çin ve Avustralya doğu-bat yönündeki genişliği fazla olan ülkeler birden fazla saat ayarn kullanrlar B 15 B 3 B 15 D 45 D 3 D 18 TÜRKİYE B 52 3 B 12 Nolu Saat Dilimi 37 3 B 21 Nolu Saat Dilimi 22 3 B 22 Nolu Saat Dilimi 7 3 B 7 3 D 23 Nolu Nolu Saat Dilimi Saat Dilimi 22 3 D 1 Nolu Saat Dilimi 37 3 D 2 Nolu Saat Dilimi 52 3 D 3 Nolu Saat Dilimi D 12 Nolu Saat Dilimi (24) Ayar Boylam Saat Dilimi Snrlar ULUSLAR ARASI SAAT DİLİMLERİ SORU TİPLERİ 1)Verilen meridyenin saat dilimini bulma: Verilen boylam 15'e bölünür. Sonuca, kalan 7,5'dan büyük ise 1 eklenir, 7,5'dan küçük ise aynen braklr. Verilen boylam batda ise ayn işlemler yapldktan sonra, bulunan sonuç 24'ten çkarlr. ÖRNEK: -115 doğu boylam hangi saat diliminde yer alr? -65 bat boylam hangi saat diliminde yer alr? ÖRNEK: -9. saat diliminin ayar boylam nedir? -15. saat diliminin ayar boylam nedir? 3)Saat dilimlerinin snr boylamlarn bulma: Verilen saat ÖRNEK: diliminin ayar boylam bulunur. Bulunan rakama 7,5-1. saat dilimi hangi boylamlar arasnda yer alr? eklenir; 7,5 çkarlr. Saat dilimi olarak 12. saat dilimi sonras verilirse, ayar boylam 36 'den çkarlr. Bulunan rakama 7,5 eklenir; 7,5 çkarlr. -2. saat dilimi hangi boylamlar arasnda yer alr? 2)Saat dilimlerinin ayar boylamn bulma: Her saat diliminin orta noktasndan geçen boylama ayar boylam denir. Verilen saat dilimiyle 15' in çarpmyla elde edilir. Saat dilimi olarak 12. saat dilimi sonras verilirse, ayn işlem yapldktan sonra, bulunan sonuç 36 'den çkarlr. YEREL SAAT VE ULUSAL (Milli, Ortak) SAAT 3 Doğu 45 Doğu Zaman Fark 45-3=15x4=6(1saat) Saat geri Kş Saati Uygulamas Saat İleri Yaz Saati Uygulamas YEREL SAAT: Her meridyenin önünden geçişine göre belirlenen saatidir. ORTAK SAAT: Ülkelerin içinde yer aldklar saat diliminin tam geçen meridyenin yerel saatine ortak saat denir. Ortak saat uygulamasnn temel amaçlar güneş şğndan daha fazla yararlanmak, enerji tasarrufunda bulunmak ve resmi işlerin akmasn engellemektir. Türkiye matematik konumundan dolay 2. ve. saat dilimlerinde yer alr. Bundan dolay da kşn 2. saat diliminin ortak saatini ( 3 DOĞU), yazn.. saat diliminin ortak saatini ( 45 DOĞU) kullanr. Kşn. saat uygulamas, yazn ileri saat uygulamas yaplr. 18

13 Aşağdaki sorular çözünüz doğu boylamndaki K noktasnda yerel saat 8:3 iken 25 doğu boylamndaki L noktasnda yerel saat kaç olur? 8- Aralarnda 52 dakikalk zaman fark bulunan iki merkezden X te yerel saat Y ye göre daha geridedir. Y merkezi 37 doğu boylamnda yer aldğna göre X merkezi hangi boylamdadr? 2-12 doğu boylamndaki bir şehirde yerel saat 14: iken 48 bat boylamndaki diğer şehirde yerel saat kaç olur? 9-21 Mart günü güneş Londra da 8:1 da doğmuştur. Ayn gün Türkiye nin en batsnda güneş kaçta batar? 3-1 bat boylamnda yerel saat 11:45 iken 17 doğu boylamnda yerel saat kaç olur? 1-23 Eylül günü Türkiye nin en doğusunda öğle vakti yaşanrken başlangç meridyeninde yerel saat kaç olur? 4- Türkiye nin en doğusundaki boylamda yerel saat 1:3 iken başlangç meridyeninde yerel saat kaç olur? 11- Gece süresi 9 saat 4 dakika olan bir noktada güneş saat kaçta batar? 5- Yerel saati 125 doğu boylamnda 5 dakika geri olan bir yerin boylam kaç derecedir? 12-1 bat boylamnda yerel saat 11:45 iken 17 doğu boylamnn antimeridyeninde yerel saat kaç olur? 6- Aralarnda 24 dakika zaman fark bulunan iki nokta arasnda kaç boylam fark bulunur? doğu boylam kaçnc saat diliminde yer alr? meridyeninin antimeridyeninde öğle vakti yaşanrken başlangç meridyeninde yerel saat kaç olur? 7-29 doğu boylamndaki İstanbul da yerel saat 17:4 iken N noktasnda yerel saat 19:2 dir. Buna göre N merkezi hangi boylam üzerinde yer alr? 19

14 ENLEM VE BOYLAM Boylam M 1 K Enlem ENLEM: Dünya üzerindeki bir noktann. cinsinden ekvatora olan... BOYLAM: Dünya üzerindeki bir noktann.. cinsinden. meridyenine olan uzaklğdr. 3 D Enlemin Etkileri 9 K Artan Özellikler Azalan Özellikler PGüneş şnlarnn dünyaya geliş açs..., PScaklk..., POkyanus ve denizlerin... oranlar azalr, PBitki ve hayvan türleri..., PKalc kar snr, yerleşme snr, orman üst snr ve tarm üst snr..., P... hz azalr, 9 G PYer çekimi..., PGüneş şnlarnn kat ettiği... uzar, PGüneş şnlarnn atmosferdeki... oran artar, PGece ve gündüz arasndaki... fark artar, PAkarsularn donma süreleri..., P... süresi (Tan ve gurup süresi) artar PCisimlerin... boylar uzar. Enlemin etkileri dünyann şeklinden kaynaklanr. Boylamn Etkileri P.. saat hesaplamalarnda kullanlr. Ayn enlem üzerindeki noktalarn ortak özellikleri nelerdir? Boşluklar uygun şekilde doldurunuz. 9 K A B 2 K PEkvatora ve kutuplara... uzaklktadrlar. PYl boyunca güneş şnlarn ayn... alrlar, PGece - gündüz süreleri birbirine..., P Çizgisel hzlar..., PAyn anda yaşadklar mevsim ve mevsim süreleri..., PÜzerindeki ardşk iki meridyen arasndaki uzaklk... 9 G Ayn boylam üzerindeki noktalarn ortak özellikleri nelerdir? Boşluklar uygun şekilde doldurunuz. P... saatleri ayndr, P Ekinoks günlerinde güneşin... ve... saatleri..., PAyn saat... de yer alrlar, PGölge boyunun gün içinde en... olduğu an ayndr. 2 K L

15 TÜRKİYE'NİN MATEMATİK KONUMU VE SONUÇLARI 26 Doğu 45 Doğu 42 Kuzey 36 Kuzey Türkiye nin Matematik Konumu Türkiye'nin Matematik Konumunun Sonuçlar PTürkiye.. -. Kuzey paralelleri ile meridyenleri arasndadr, P yarmkürede ve Başlangç meridyeninin.., PEn ile En bats arasnda dakika zaman fark vardr, PKuzeyi ile güneyi arasndaki kuşuçuşu.. yaklaşk km. dir, POrta kuşakta olmasndan dolay.. mevsim belirgin olarak görülür. 45 Türkiye nin Dünya Üzerindeki Yeri Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçlar PBatdan doğuya gidildikçe yükselti.., P ktann birleştiği yerdedir, PHem Asya hem.ülkesidir, PUlaşm yönünden kavşak özelliği gösterir. PÖnemli deniz ve. yollar üzerindedir, PÜç taraf ile çevrilidir, PPetrol yönünden..ülkelerine yakndr, PÇeşitli doğal ve madenlere sahiptir, PÇeşitli ürünleri yetişir, PN.A.T.O dir, A S YA AV R U PA AFRİKA Türkiye nin Özel Konumu Aşağda verilen bilgiler, Türkiye nin hangi konumunun birer sonucudur? Karşlarna yaznz. Sinop İzmir Malatya Diyarbakr Hatay PBir cismin gölge boyu yl boyunca Sinop ta en uzundur. (...) PYaz mevsiminde gece süresini en fazla Hatay yaşar. (...) PDiyarbakr daki yağş miktar İzmir den azdr. (...) PEge denizinin tuzluluk oran Akdenizden düşüktür. (...) PMeyveler İzmir de Malatya dan önce olgunlaşr. (...) PKşn Sinop un scaklğ Malatya dan yüksektir. (...) PHatay - Snop aras kuş uçuşu uzaklk 666 Km dir. (...) PMalatya da kş şartlar diğer illerden sert geçer. (...) PSinop ta dağlarn kuzey yamaçlar bitki örtüsü bakmndan zengindir. (...) PHatay yl boyunca güneş şnlarn daha büyük açlarla alr. (...) 21

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap II YGS COĞRAFYA Soru - Cevap EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar İnan AYDIN Adem GÜNEŞ Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

- İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler

- İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler - DOĞAL UNSURLAR DOĞA VE İNSAN - İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA - DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler - MUHTEŞEM DÖRTLÜ - Atmosfer - Litosfer - Hidrosfer - Biyosfer BÖLÜM 1 Bilgi

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

BÖLÜM 1 DOĞA VE İNSAN DOĞAL UNSURLAR İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler

BÖLÜM 1 DOĞA VE İNSAN DOĞAL UNSURLAR İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler DOĞAL UNSURLAR DOĞA VE İNSAN İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler MUHTEŞEM DÖRTLÜ - Atmosfer - Litosfer - Hidrosfer - Biyosfer BÖLÜM 1 Bilgi Köşesi

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1...

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1... 01 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6 Konu Değerlendirme Testi - 1... 10 2. Harita Bilgisi... 12 3. Haritalarda Ölçek... 15 4. Kullanım

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

9. Sınıf. Coğrafya SORU KİTABI. Kadir DOĞRUSÖZ PALME YAYINCILIK

9. Sınıf. Coğrafya SORU KİTABI. Kadir DOĞRUSÖZ PALME YAYINCILIK 9. Sınıf Coğrafya SORU KİTABI Kadir DOĞRUSÖZ PALME YAYINCILIK Ankara 2013 I PALME YAYINLARI: 724 9. Sınıf Coğrafya Soru Kitabı / Kadir DOĞRUSÖZ Palme Yayıncılık 2013 Yayına Hazırlama Yayın Editörü : PALME

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

coğrafya YGS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Erdem EREN Öğrenci Kitaplığı

coğrafya YGS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Erdem EREN Öğrenci Kitaplığı coğrafya SORU BANKASI Erdem EREN YGS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı coğrafya SORU BANKASI YGS EDAM Öğrenci Kitaplığı 32 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ.

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ. YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ www.sosyal-bilgiler.com YEREL SAAT Yerel saat şöyle belirlenir; Bir merkezde güneş yükselebileceği en yüksek noktaya ulaştığı an oranın yerel saati 12.00dir. Başka bir

Detaylı

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu JEODEZİ12 1 Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu Gauss-Kruger Projeksiyonunda uzunluk deformasyonu, noktanın X ekseni olarak alınan ve uzunluğu unluğu koruyan koordinat başlangıç meridyenine uzaklığının

Detaylı

The Relationship Between Geography & GIS

The Relationship Between Geography & GIS Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Arasındaki İlişki The Relationship Between Geography & GIS Mehmet KARAKUYU,, Aysel ACAR Fatih Fatih Üniversitesi G EO GR A PHY 1 9 9 6 e y Coğrafya BölümüB F a t i

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Önder Cengiz-Mesut Atalay KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

ETKiLERi ^CİurA HAREKETLERİNİN VaLKANLARN VE DEPREMLERN DAĞlLlŞ \ N$:NN \ N] NNtş yoğun depren ve vollçanizmantn yer kabuğu bütün okyanuslarn altnda devam eden karalar meydana getiren ve aynl zamanda Bu

Detaylı

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM C o ğ r a f i K o n u m Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel

Detaylı

ÇOK ÇALIŞTIK... ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, e-mail: bilgi@datayayinlari.com

ÇOK ÇALIŞTIK... ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, e-mail: bilgi@datayayinlari.com ÖN SÖZ Değerli Adaylar, KPSS sizler için önemli ve zor bir aşamadır. Yükseköğrenimi tamamlamanın zorlukları bir yana, bir de sınav kaygısı ve beraberinde geleceğe yönelik tedirginlik elbette aşılması güç

Detaylı

coğrafya kpss soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır

coğrafya kpss soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır kpss 2014 akıcı ayrıntılı güncel konu anlatımları örnekler yorumlar uyarılar pratik bilgiler ösym tarzında özgün sorular ve açıklamaları coğrafya yeni konularla yeni sorularla 2013 yeni sınav sistemine

Detaylı

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Elipsoid şeklindeki dünyanın bir düzlem üzerine indirilmesi ve koordinatlarının matematiksel dönüşümleridir. Harita üç şekilde projeksiyonu

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Hedefimiz Arizona, Phoenix te yaşayan sizleri büyük Phoneix bölgesindeki musonların olası riskleri hakkında bilgilendirmek. Bir

Detaylı

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur.

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. Dünya'nın Şekli : Dünya Kutup noktaları'ndan basık.ekvator'da şişkindir.dünyanın kendisine Özgü

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. ONUNCU GEZEGENİMİZ "SEDNA"

Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. ONUNCU GEZEGENİMİZ SEDNA Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. Bütün gezegenler elips şeklinde bir yörüngede hareket ederler. ONUNCU GEZEGENİMİZ "SEDNA" 16 Mart 2004 Adını Eskimo kültüründe

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 15:00-16:50 : KLİMATOLOJİ I ANS Eğitim 2 Blok - 207 Coğrafya ve Klimatoloji 17:00-18:50 : VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI ANS Eğitim

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. COĞRAFÎ KONUM Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir.

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite4- Harita Projeksiyonları

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite4- Harita Projeksiyonları Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite4- Harita Projeksiyonları İçerik Projeksiyon sistemleri Projeksiyon koordinat sistemleri Projeksiyon bozulmaları Silindirik projeksiyonlar Azimutal projeksiyonlar

Detaylı

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ_devam. Serap Ak

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ_devam. Serap Ak EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ_devam http://star-www.st-and.ac.uk/~fv/webnotes/chapter5.htm http://star-www.st-and.ac.uk/~fv/webnotes/chapter4.htm Gök küresinde bulunan önemli yıldızların ekvatoral koordinatları

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

2008 1. forma:layout 1 04.06.2012 12:47 Page I YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012

2008 1. forma:layout 1 04.06.2012 12:47 Page I YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5027 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1510 12.Y.0002.4142 Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

Bölüm 5. Ay ve Güneş Tutulmaları

Bölüm 5. Ay ve Güneş Tutulmaları Bölüm 5 Ay ve Güneş Tutulmaları Ay ın evreleri Güneş e doğru Ay, daima aynı yüzünü gösterir. Hem Yer etrafında dolanır hem de kendi ekseni etrafında döner. Dönme hızı dolanma hızına eşittir. Buna eşdönme

Detaylı

Eski çağlara dönüp baktığımızda geçmişteki gç ş insan topluluklarının yazılı, yazısız kültür miraslarında Güneş ve Ay tutulmalarının nedeni hep doğaüstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan tasvirlerde

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Konuları_Ders# 5 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ JEODEZİ Yeryuvarının şekil,

Detaylı

COĞRAFYA DERSİN GENEL HEDEFLERİ

COĞRAFYA DERSİN GENEL HEDEFLERİ COĞRAFYA haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati DERSİN GENEL HEDEFLERİ Coğrafya, ders birimi olarak coğrafya alaninin insan topluluğuna en uygun bir şekilde kullanma yöntemini araştırmaktadır.

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL105 COĞRAFYA

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL105 COĞRAFYA BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL105 COĞRAFYA Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

BÖLÜM-1 HİDROLOJİNİN TANIMI VE ÖNEMİ

BÖLÜM-1 HİDROLOJİNİN TANIMI VE ÖNEMİ BÖLÜM-1 HİDROLOJİNİN TANIMI VE ÖNEMİ 1.1 GİRİŞ Hidrolojinin kelime anlamı su bilimi olup böyle bir bilime ihtiyaç duyulması suyun doğadaki bütün canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için gereken çok

Detaylı

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI 1. KURUM ADI : Yedi Sistem Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUNADRESİ :Atatürk Bulvarı No: 90/32 Kat:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Kızılay Çankaya / ANKARA 3. KURUCUNUN ADI :

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 Climate - İklim Geniş sahalarda uzun yıllar hava şartlarının ortalamalarıdır. Hava durumu, anlık hava şartlarını

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Gökyüzünde Hareket (II)

Gökyüzünde Hareket (II) Gökyüzünde Hareket (II) M. Atakan Gürkan, Sabancı Üniversitesi Galileo Öğretmen Eğitim Programı, Eylül 2013, İTÜ Bilim Merkezi Birinci Kısmın Özeti Dünya'nın hareketi 1) Kendi çevresinde değişmeyen bir

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ HARİTA BİLGİSİ Harita Bilgisi Harita, Plan, Kroki Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Datum. Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1

Datum. Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Datum Farklı datumlar haritalanacak yeryüzü bölümüne bağlı olarak geoide göre değişik elipsoid oryantasyonları (referans elipsoid) kullanırlar. Amaç seçilen elipsoide göre en doğru koordinatlama yapmaktadır.

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Hazırlayan:Yüksel Öz 1

Hazırlayan:Yüksel Öz 1 Hazırlayan:Yüksel Öz 1 DÜNYA ve UZAY A.Gökyüzünde Gördüklerimiz B. Dünya mız C. Yeryüzü Hazırlayan:Yüksel Öz 2 DÜNYA ve UZAY Hazırlayan:Yüksel Öz 3 Gökyüzünde Gördüklerimiz Gökyüzü bazen bulutlu, bazen

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

Ayhan YILMAZ Gazipaşa İlköğretim Okulu AYDIN-2009

Ayhan YILMAZ Gazipaşa İlköğretim Okulu AYDIN-2009 Ayhan YILMAZ Gazipaşa İlköğretim Okulu -2009 Neden bu proje? Konunun tanımı Projenin yürütüldüğü okul Projenin genel amaçları Projenin özel amaçları Çalışma ortamı Proje planı Öğretmen yansımaları Öğrenci

Detaylı