Coğrafya ve Doğa FİZİKİ COĞRAFYA. Jeomorfoloji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coğrafya ve Doğa FİZİKİ COĞRAFYA. Jeomorfoloji"

Transkript

1 Coğrafya ve Doğa A) İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA COĞRAFYA COĞRAFYA: Yeryüzünü meydana getiren.. ortamlarn oluşumunu, özelliklerini, dağlşlarn ve.. hayatna olan etkilerini ve sonuçlarn ortaya koyan bir bilimdir. Kelime olarak, Yunanca geo (yer) ve graphein (tasvir etme, betimleme) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiştir. Konusunu doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakmndan farkl alanlar olan yeryüzü ve insan oluşturur. Coğrafya bilimi doğa ile insan arasndaki ilişkileri incelerken baz metot ve ilkeler uygular. Bu ilkeler şunlardr: 1) NEDENSELLİK İLKESİ: Yeryüzündeki coğrafi olaylarn...ve ortaya koyma ilkesidir. Örneğin;... 2) BAĞLANTI KURMA (Karşlkl İlgi) İLKESİ: Coğrafi olaylar arasnda kurma ve varma ilkesidir. Örneğin;.. GENEL COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA BEŞERİ COĞRAFYA Bölgeler Coğrafyas Jeomorfoloji Yerleşme Coğrafyas Ekonomik Coğrafya Tarm Coğrafyas Turizm Coğrafyas 3)DAĞILIŞ İLKESİ: Coğrafi olaylarn... sahalarn gösterme ilkesidir. Coğrafya biliminin bağmsz ve başl başna bir bilim olmasn sağlayan, diğer bilimlerden ayran en önemli ilkedir. Örneğin;... COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ 1) GENEL COĞRAFYA : Yeryüzündeki doğal, beşeri ve ekonomik olaylar bütün dünya üzerinde inceleyen bilimdir. a) FİZİKİ COĞRAFYA: Yeryüzünde meydana gelen doğa olaylarnn nedenlerini ve insana olan etkilerini ortaya koyan bilimdir. Jeomorfoloji: inceleyen bilim daldr. Klimatoloji: Geniş alanlarda uzun süre etkili olan şartlarn inceleyen bilimdir. Hidrografya: Okyanus, deniz, göl,. ve... alt sularnn dağlşn ve etkilerini inceleyen bilimdir. Biyocoğrafya: İnsanlar,... ve... dağlşlarn inceleyen bilimdir. Matematik Coğrafya: Evreni, Güneş sistemini ve dünyann... ve... inceleyen bilimdir. Kartoğrafya: Yeryüzündeki coğrafi olaylarn dağlşlarn gösteren bilimidir. b) BEŞERİ COĞRAFYA: İnsan etkinliklerini inceleyen bilimdir. Nüfus Coğrafyas: Nüfusun miktarn, artşn,dağlşn, yer değiştirmesini,...ve... özelliklerini ve bu özelliklerin çevreye etkilerini ortaya koyan bilimdir. Yerleşme Coğrafyas: İnsanlarn yurt edindikleri alanlarn özelliklerini ve barndklar... dağlşlarn inceleyen bilimdir. Ekonomik Coğrafya: İnsanlarn hayatlarn devam ettirebilmek için yaptklar tarm, sanayi, ticaret gibi etkinliklerini, çevreye olan etkilerini araştran bir bilimdir. 2) YEREL COĞRAFYA: Yeryüzündeki doğal, beşeri ve ekonomik olaylar dünyann belli bir alannda inceleyen bilimdir. Ktalar, Ülkeler ve Bölgeler Coğrafyas olmak üzere üç türlüdür. 7

2 Aşağdaki sorular cevaplandrnz. 2) Coğrafya Öğretmeni Eylül Hanm, 1-D snfndan beş öğrenciye, aşağdaki gibi yllk ödev dağlm yapmştr. Bu öğrencilerin almş olduklar yllk ödev konular, coğrafyann hangi bölümlerinin inceleme konusudur? Altlarna belirtiniz. BURAK: Türkiye'nin Endemik Bitki Türleri YILDIZ: Türkiye'nin Volkanik Dağlar MELİH: Nemrut Gölü'nün Genel Özellikleri NESRİN: Dikili İlçesi'nin Yağş Dağlş BERKE: Çandarl Liman ve Özellikleri 1) ( l ) Akarsular tarafndan derin vadilerle parçalanmş yüksek düzlüklere plato denir. ( ll ) Ülkemizde yayla denilen alanlara denk gelir. ( lll ) Oluşum bakmndan dört gruba ayrlr: Aşnm platolar, Lav platolar, Yatay Duruşlu platolar ve Karstik platolar. ( lv ) Ülkemizde platolarn en çok bulunduğu bölge İç Anadolu Bölgesidir. ( V ) Büyükbaş hayvanclk, Arclk ve Tahl üretimi için oldukça elverişlidirler. Yukardaki parçada numaralandrlmş cümlelerden hangisinde, coğrafyann dağlş ilkesi kullanlmştr? I II III IV V Aşağdaki Genel Coğrafyann bölümlerini ve bu bölümlerin açklamalarn tamamlaynz Geniş alanlarda uzun süre devam eden iklim şartlarn inceleyen bilimdir.... Jeomorfoloji Kartoğrafya Fiziki Coğrafya Genel Coğrafya... Yerleşme Coğrafyas Nüfus Coğrafyas İnsanlarn hayatlarn devam ettirebilmek için yaptklar tarm, hayvanclk, sanayi,turizm, ticaret, ulaşm gibi etkinliklerini, çevreye olan etkilerini araştran bir bilimdir.

3 COĞRAFYA BİLİMİNE YARDIMCI OLAN BİLİMLER Coğrafya, inceleme alan ve konusu bakmndan çok geniş, disiplinler aras bir bilimdir. Bu yüzden çoğu bilim dalyla ortak çalşr. Coğrafya bilimine yardmc olan bilim dallar şunlardr: Jeoloji: Botanik: Jeofizik:.. Zooloji:... Jeodezi:.. Demografi: Pedoloji: İstatistik: Petrografi:... Tarih: Hidroloji:... Etnoloji:... Meteoroloji:... Biyoloji:... Astronomi:... Sosyoloji:.. B) DÜNYA HANGİ DOĞAL UNSURLARDAN OLUŞUR? Doğada, oluşmuş,.. eli değmemiş canl ve. unsurlara doğal unsurlar denir. İç içedir ve birbirlerine bağldrlar. Bu unsurlar İklim elemanlar, su kaynaklar, yer şekilleri, topraklar, kayaçlar,... ve oluşturur. Doğal unsurlar ile insanlar arasnda... ve bir etkileşim vardr.doğal unsurlar, bir yandan insanlara çeşitli imkanlar sunarak insanlarn temel ihtiyaçlarn karşlarlar ve yeryüzündeki yaşamn biçimlendirirler. Bir yandan da sahip olduğu özellikleri ile engeller çkarrlar ve faaliyetlerini snrlandrrlar. İnsanlar ise bu engelleri, bilgi ve teknolojileri ile aşmaya çalşrlar. Aşamadklar durumlarda ortama göre yaşam tarz geliştirirler. DOĞAL UNSURLARIN İNSAN HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YERŞEKİLLERİ - TOPRAK - KAYAÇLAR P İnsanlara alan sunarlar, PTarm ve hayvanclk alanlarn ve Tarmsal ürün çeşitliliğini etkilerler, PUlaşm.. belirlerler, P... imkan sağlarlar, PCanllarn... üretimi,... faaliyetleri ve meskenleri için zemin oluştururlar, P depolarlar, PLinyit, taşkömürü gibi organik kökenli taşlar ihtiyacn karşlar, PKatlaşm kayaçlar silah, heykel ve. yapmnda hammaddedir, PAğrlğ az olan kayaçlar yaltmnda,... sektöründe,.. eşyas yapmnda ve baz sanayilerde ham madde olarak kullanlrlar. İKLİM PCanllarn. yapmalarn sağlar, PTarm, hayvanclk,..ve.. etkiler, P.. tüketimini arttrr, Pİnsanlarn.. tarzlarn ve.. imkanlarn belirler, P.. üretimine katkda bulunurlar (Güneş ve Rüzgar enerjisi). 9 SU KAYNAKLARI PCanllarn temel elemandr, P. enerji imkan sunarlar, PBirçok. üretim aşamasnda yardmcdrlar (Çelik, otomotiv, lastik sanayi gibi). BİTKİ VE HAYVANLAR Pİnsanlarn besin ve aş, serum gibi... ihtiyacn sağlar, PMeskenlerin malzemesini sağlar, P.(enerji) olarak kullanlrlar, PErozyonu.., P.. hammaddesidirler, P... imkanlarn sunarlar.

4 C)DOĞA HANGİ ORTAMLARDAN OLUŞUR? Doğada insan etkisi olmadan.. oluşan ve insanlarn etkisi olmakszn... sürdürebilen doğal ortamlar vardr. Bu doğal ortamlar, doğal unsurlar barndrrlar ve doğa olaylarnn gerçekleştiği alanlardr. Aralarnda mükemmel bir dayanşma ve denge bulunur. Bunlar; Atmosfer ( ) Litosfer ( ) Hidrosfer ( ) Biyosfer (...) ATMOSFER (Havaküre): Dünyay çevreleyen ATMOSFER.. küredir. Dünya ile döner. Canllarn temel unsurlarndandr. olaylarnn gerçekleştiği ortamdr. Bu ortamn özelliklerini Klimatoloji, Meteoroloji ve Astronomi bilimleri inceler. LİTOSFER (Taşküre): Yerkabuğunun en. katmandr. Sial ve.. olmak üzere 2 ksmdan oluşur. Hammaddesi BİYOSFER.oluşturur. Yer şekilleri en önemli elemanlardr. Bu ortamn özelliklerini Jeomorfoloji, Jeoloji, Pedoloji, Jeofizik ve Petrografi bilimleri inceler. HİDROSFER LİTOSFER HİDROSFER (Suküre): Yerkabuğu üzerinde yer alan küredir. Okyanuslar,, göller, akarsular, yer alt sular ve.. önemli elemanlardr. Bu ortamn özelliklerini Hidrografya, Oseanografi ( Okyanus bilim), Limnoloji ( Göl bilim), Fotamoloji (Akarsu bilim) ve Hidrojeoloji bilimleri inceler. BİYOSFER (Canl Küre): Yaşayan tüm.. türlerini barndran küredir. İnsanlar,., hayvanlar ve. önemli elemanlardr. Bu ortamn özelliklerini Biyocoğrafya, Zooloji ve Botanik bilimleri inceler. Aşağda verilen kavramlarn karşlklarn doğru biçimde eşleştiriniz. Aşağdaki tabloyu verilenler doğrultusunda uygun şekilde doldurunuz. Doğal Unsur Muhteşem Dörtlü Limnoloji Petrografi Botanik Demografi Fotamoloji Coğrafya Bölümü Ylan Hidrografya Litosfer Çiy Biyosfer 1 Bitki Nüfus Akarsu Göl Taş

5 Aşağda Doğal Unsurlarn İnsan Hayatna Etkileriyle ilgili fotoğraflar verilmiştir. Bu fotoğraflardan yararlanarak yandaki boşluklar uygun şekilde doldurunuz Kutuplara yakn alanlarda yaşayan insanlar kürklü ve. elbiseler giyerken, scak ve nemli alanlardaki insanlar...çplak halde yaşarlar. Kutuplara yakn alanlarda yaşayan insanlarn temel besin maddesi daha çok.. iken Güneydoğu Asya ülkelerinde temel besin maddesi olmuştur.. Kutuplarda meskenlerin yap malzemesi.. iken bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde meskenlerin yap malzemesi olmuştur. Kutuplarda ulaşm ve taşmaclkta genellikle köpekli..kullanlrken, çöllerde genellikle. kullanlr. Aşağdaki diyagram üzerindeki boşluklara uygun doğal unsur yerleştiriniz. Atmosfer Litosfer Yağmur Balk... Hidrosfer 11 Biyosfer

6 Aşağdaki bulmacay çözünüz. 1)İnsan-doğa etkileşimini inceleyen bilim 2)Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dal 3)Yerkürede yaşayan canllarn oluşturduğu ortam 4)Limnoloji coğrafyann hangi alt dalna yardmc olur 5)Atmosfer, Litosfer, Hidrosfer ve Biyosferin oluşturduğu bütün 6)İklim olaylarn ve iklimin insana etkisini inceleyen bilim dal 7)Kayaçlardan oluşan yer kabuğuna verilen ad 8)Yeryüzündeki su kaynaklarnn oluşturduğu ortam 9)Yeryüzünü çevreleyen gazlarn oluşturduğu ortam 1)İnsan faaliyetlerini inceleyen coğrafya 12

7 Yerkürenin Şekli ve Sonuçlar İnsanoğlunun Yerin Şekliyle ilgili ilk fikirleri, çeşitli aşamalardan geçerek günümüze gelinmiştir. İlk başlarda Yer, düz bir tepsi olarak kabul edilmiş, daha sonralar dünyann değişik yerlerinin keşfedilmesiyle coğrafi bilgiler arttğ için Küre şeklinde olduğu fikri hakim olmuştur. İlkçağ'da Babiller dünyann şeklini Bir okyanus içinde yüzen kara parças olarak, Tales suda yüzen bir disk, Aneksimandros silindirik prizma olarak yorumlamşlardr. Ortaçağ'da dünyann Küre şeklinde olduğu fikri ilk olarak Pitagoras tarafndan ortaya atlmştr. Günümüzün bilim ve teknoloji olanaklar şğnda, Dünyamzn şeklinin Geoid (Elipsoid) olduğu ispatlanmştr. GEOİD: Dünyann..şişkin, bask olan, kendine özgü özel şekline denir. Bu şeklin oluşmasnn temel nedeni, Dünyann kendi ekseni etrafndaki dönüşü srasnda uyguladğ merkezkaç (savurma) kuvvetidir. B A=B a=b b A: Ekvator Çevresi (4.76Km) B: Kutuplar Çevresi (4.9Km) Çevre fark (67Km) a: Ekvator yarçap (6.378Km) b: Kutup yarçap (6.357Km) a A B b a A A B a b Yarçap fark (21Km) Dünyann Tam Küre Şekli Dünyann Geoid Şekli YUVARLAK OLMASININ SONUÇLARI 1.Güneş şnlarnn düşme açs, kutuplara gidildikçe.. Buna bağl olarak scaklk, ekvatordan kutuplara gidildikçe..., 2.Güneş şnlarnn aldğ yol uzunluğu ve tutulma oran, kutuplara gidildikçe..., 3.Gece ve oluşur, 4.Paralel dairelerinin boylar ve çaplar ile Meridyen daireleri arasndaki uzaklk kutuplara gidildikçe..., 6.Kutuplara gidildikçe, Kutup Yldznn görünüm açs..., Kutup Yldznn görünüş açs = 9 - Enlem 4 5 Kutup Yldznn Görünüş Açs 7.Haritalarda (hata oranlar) oluşur, 8.Ay tutulmas srasnda Dünyann gölgesi, ay yüzeyine şeklinde düşer, 9.Dünya üzerindeki ekvator ile kutuplarda Basnç kuşaklar oluşmuştur, Dünyann kendi ekseni etrafndaki dönüş hz, kutuplara gidildikçe, 3 Termik Alçak Basnç 6 Çizgisel Hz Azalr 167 Km/Sa 1.Gölge boylar kutuplara doğru gidildikçe.. 9 Termik Yüksek Basnç Km/Sa 83 Km/Sa Kutup Yldznn görünüş açs = 9-5 = 4 13

8 GEOİD OLMASININ SONUÇLARI 1.Yer çekimi.. gidildikçe., 3.Ekvator yarçap, kutuplar daha.. olmuştur, 4.Atmosfer kalnlğ, kutuplara gidildikçe. göstermiştir. 9 Yerçekimi Azalr Yerçekimi Artar 2.Ekvatorun çevre, tam bir meridyen dairesinden daha olmuştur, Aşağdaki Dünya küresi üzerinde işaretli olan noktalardan yararlanarak sorular cevaplandrnz ) Hangi noktann, yl içinde güneş şnlarnn geliş açs daha küçüktür? 2) Yl içinde hangi noktada, güneş şnlarnn tutulma oran en az olur? 3)Hangi noktann üzerinde bulunduğu paralel dairesinin çevresi en büyüktür? 4)Hangi noktalarn, meridyenler arasndaki uzaklk birbirine eşittir? Niçin? 5)Dünyann kendi ekseni etrafndaki dönüş hznn en fazla ve en az olduğu noktalar hangileridir? En Fazla:.. ; En Az: 9) Dünyann şekli tam küre olsayd, hangi noktalarda yerçekimi eşit olurdu? 1) Dünyann şekli tam küre olsayd, şimdiki durumdan farkl olarak neler yaşanrd? Maddeler halinde sralaynz. 6)Hangi nokta, Kutup yldzn 35 'lik açyla görür? 7) Hangi noktada Termik Yüksek Basnç Alan oluşmuştur? 8) Hangi noktada yer alan bir cismin gölge boyu, yl boyunca daha uzun olur? 14

9 Varlklarn Mekansal Adresi: Coğrafi Konum Herhangi bir noktann veya alann, dünya üzerinde bulunduğu yere.konum denir. İki şekilde ifade edilir: 1. MATEMATİK KONUM: Dünya üzerindeki bir noktann ya da alann, ve göre yeridir. PARALEL DAİRELERİ VE ÖZELLİKLERİ PARALEL DAİRESİ: Dünya üzerindeki bir noktann yerini bulmak amacyla, Ekvatora olarak 1 lik aç aralklaryla çizilmiş çizgilerdir. MERİDYEN DAİRELERİ VE ÖZELLİKLERİ MERİDYEN DAİRESİ: Dünya üzerindeki bir noktann yerini bulmak amacyla çizilmiş, Ekvatoru. olarak kesen ve.. birleşen.. çizgilere denir. 9 K Kuzey Yarmküre Bat Yarmküre Doğu Yarmküre (Ekvator) Greenwich (Başlangç Meridyeni) Güney Yarmküre 9 G 1) 9 Kuzey ve 9 Güney Yarm Kürede olmak üzere toplam. tanedir, 2) Başlangç noktas ve en uzun paralel.dur, 3) Dünyann.. dolay, ekvatordan kutuplara gidildikçe çaplar ve. ksalr. 9 paralelleri birer halindedirler, 1) 18 bat ve 18 doğu yarm kürede olmak üzere.. 36 tanedir, 2) Başlangç noktas. 'tir, 3) Kutuptan kutuba uzandklarndan dolay, uzunluklar..., 9 K 4).. İki paralel aras uzaklk, sabit ve..( 111 km), 4)... İki meridyen aras uzaklk. üzerinde 111 km iken bu uzaklk, dünyann şeklinden dolay, ekvatordan kutuplara gidildikçe.., 9 9 K 55 Km Km 111 Km 111 Km 111 Km 85 Km Km 5) Doğuya ve.. gidildikçe dereceleri.., 5) Kutuplara gidildikçe dereceleri..., 9 K 6 K 1 D 2 D 3 D 4 D 3 K 6).. dairelerdir, 7)Baz paralel dairelerinin.. isimleri vardr. 6).. dairelerdir. 7)Baz meridyen dairelerinin isimleri vardr (Greenwich ve Tarih Değiştirme Çizgisi). 9 K K G Doğu Yarm Küre Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi Güney Kutup Dairesi G Kuzey Kutup Noktas Kuzey Kutup Dairesi K 18 9 G Güney Kutup Noktas Greenwich (Başlangç Meridyeni) Bat Yarm Küre Tarih Değiştirme Çizgisi (Date Line) 8) Her meridyenin bir antimeridyeni vardr 9)... iki meridyen arasnda... dakika zaman fark bulunur. 15

10 TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ:... meridyenidir. Büyük Okyanus üzerinde uzanş gösterir. Ülke snrlarndan geçmediği için meridyenlere uygun uzanş göstermez. Girinti-çknt oluştururlar. Doğusunda bat meridyenleri, batsnda ise doğu meridyenleri yer alr. Dolaysyla doğu meridyenlerinin olduğu gün bir gün ileri, bat meridyenlerinin olduğu.. ise gün bir gün geridir. 18 KUZEY AMERİKA ASYA GÜNEY AMERİKA AVUSTRALYA 3 Şubat 29 Doğu Yarmküre 18 2 Şubat 29 Bat Yarmküre Tarih Değiştirme Çizgisi (Antimeridyen) ANTİMERİDYEN: Herhangi bir meridyenin tam karşsndan geçen ve o meridyeni 'ye tamamlayan meridyendir. Antimeridyeni bulmak için, verilen meridyen 18 ' den çkarlr ve bulunduğu yarmkürenin tersi alnr. Ayn meridyen üzerinde ve enlemleri farkl iki noktadan belli bir yöne gidilirse, ekvator üzerinde daha az meridyen geçilir ; kutuplara yakn alanlarda daha fazla meridyen geçilir. Bu durum bir yerin izdüşüm alann etkiler. Ayn enlem ve boylam farkna sahip iki yerden ekvatora yakn olan yerin izdüşüm alan daha büyük olur. Aşağdaki meridyenlerin antimeridyenlerini bulunuz. 16 BATI= 1 DOĞU=. 68 DOĞU= 18 DOĞU=.. 2⁰ BATI= 177 DOĞU=... 2.ÖZEL KONUM : Herhangi bir noktann ya da alann İklim,,bitki örtüsü, ekonomik faaliyetler,ulaşm şartlar ve uluslar aras anlaşmalar gibi sahip olduğu.. özelliklere göre dünya üzerindeki yeridir. Aşağdaki sorular cevaplandrnz. 1) 4) 1 5 A 2 B 1 2) x 15 5 y 3) 2 K 1 L Yandaki A noktasnn ve B Alannn coğrafi koordinatlar nedir? A noktas:... B alan: Kuzey paralelleri ile Doğu meridyenleri arasnda yer alan bir ülke, aşağdaki alanlardan hangisinde yer alr? v... Yandaki verilenlere göre X-Y aras kuşuçusu uzaklk kaç km. dir? 5) Enlemleri farkl boylamlar ayn olan 5 noktadan hangisi, doğudan batya doğru dünyay bir tur attğnda daha fazla meridyen geçer? ) 15 Güney paraleli ile 15 Bat meridyeninin kesiştiği noktadan yola çkan bir uçak, 1665 km. kuzeye giderek Yandaki verilenlere göre K-L M noktasna, oradan da 444 km. doğuya giderek N aras kuşuçusu uzaklk kaç noktasna ulaşmştr. Bu uçağn ulaştğ M ve N km. dir? noktalarnn boylamlar kaç derecedir? Hesaplaynz

11 7) v 2 Yandaki paralel ve meridyen saylar eşit olan 5 alan verilmiştir. a)yanda verilenlere göre, İzdüşüm alan en büyük ve en küçük olan alanlar hangileridir? En Büyük: ; En Küçük: 2 b) Yanda verilenlere göre, İzdüşüm alan eşit olan alanlar nereleridir? 4 6 v ) Ekvatorun 666 km kuzeyi ile Ekvator üzerinde başlangç meridyeninin 1332 km doğusunda yer alan bir noktann, coğrafi koordinatlar nedir?... AYNI GEZEGENDE AMA FARKLI SAATLERDE YAŞIYORUZ... Dünyann ekseni etrafndaki dönüş yönü, doğuya doğru olduğu için, doğudaki bir nokta batdaki bir noktaya göre güneşi daha alr. Bu durum yerel saat farklarn ortaya çkarmştr. Yerel saat hesaplamalar yaplrken; 1.Boylam doğrusu çizilir ve verilen noktalar üzerine işaretlenir, 2.İki nokta arasndaki meridyen says (=boylam fark) bulunur, 3.Meridyen saysndan yararlanlarak, iki nokta arasndaki zaman fark bulunur(meridyen saysx4'), 4.Sorulan noktann, verilen noktaya göre yeri belirlenir ( Doğu veya Bat), 5.Sorulan nokta, verilen noktaya göre batda ise verilen saatten zaman fark çkarlr; doğuda ise verilen saate zaman fark eklenir. Boylam Doğrusu 18 B 18 B 18 D x x+y y z 18 D z-y Boylam Fark Bulma ÖRNEK: 25 Doğu boylamndaki M şehrinde yerel saat 1:4 iken 5 doğu boylamndaki N şehrinde yerel saat kaç olur? 18 B D Boylam fark Boylam fark = 25-5 = 2 Zaman fark = 2x4=8 Dakika (1saat 2 dakika) * 5 Doğu boylam, 25 Doğu boylamna göre daha batda yer aldğ için yerel saat daha geridir. 1:4 1:2 9:2 ÖRNEK: 75 Bat boylamndaki bir noktada yerel saat 2: iken 15 doğu boylamndaki diğer bir noktada yerel saat kaç olur? 18 B 18 D PAyn boylam üzerinde yerel saat ayndr. P21 Mart ve 23 eylül tarihleri kullanlan yerel saat hesaplamalarnda gündüz süresi 12 saat alnr. ÖRNEK: 21 Mart tarihinde 45 Doğu boylamndaki Iğdr da güneş 4:3 da doğduğuna göre 3 doğu boylamndaki İzmit te güneş kaçta batar? 18 B 18 D 17

12 ULUSLARARASI SAAT DİLİMLERİ Her ülkenin doğu-bat yönündeki genişliği ve ülkeden geçen meridyen says ayn değildir. Bu nedenle yerel saat konusunda ortaya çkabilecek karşklklar önlemek amacyla; dünya üzerinde.'şer meridyenden oluşan.. tane saat dilimi oluşturulmuştur. Bütün ülkeler, kendi matematik konumlarna göre hangi dilimdeyseler o dilimin saat ayarn kullanrlar. Sadece ABD, Kanada, Brezilya, Rusya, Çin ve Avustralya doğu-bat yönündeki genişliği fazla olan ülkeler birden fazla saat ayarn kullanrlar B 15 B 3 B 15 D 45 D 3 D 18 TÜRKİYE B 52 3 B 12 Nolu Saat Dilimi 37 3 B 21 Nolu Saat Dilimi 22 3 B 22 Nolu Saat Dilimi 7 3 B 7 3 D 23 Nolu Nolu Saat Dilimi Saat Dilimi 22 3 D 1 Nolu Saat Dilimi 37 3 D 2 Nolu Saat Dilimi 52 3 D 3 Nolu Saat Dilimi D 12 Nolu Saat Dilimi (24) Ayar Boylam Saat Dilimi Snrlar ULUSLAR ARASI SAAT DİLİMLERİ SORU TİPLERİ 1)Verilen meridyenin saat dilimini bulma: Verilen boylam 15'e bölünür. Sonuca, kalan 7,5'dan büyük ise 1 eklenir, 7,5'dan küçük ise aynen braklr. Verilen boylam batda ise ayn işlemler yapldktan sonra, bulunan sonuç 24'ten çkarlr. ÖRNEK: -115 doğu boylam hangi saat diliminde yer alr? -65 bat boylam hangi saat diliminde yer alr? ÖRNEK: -9. saat diliminin ayar boylam nedir? -15. saat diliminin ayar boylam nedir? 3)Saat dilimlerinin snr boylamlarn bulma: Verilen saat ÖRNEK: diliminin ayar boylam bulunur. Bulunan rakama 7,5-1. saat dilimi hangi boylamlar arasnda yer alr? eklenir; 7,5 çkarlr. Saat dilimi olarak 12. saat dilimi sonras verilirse, ayar boylam 36 'den çkarlr. Bulunan rakama 7,5 eklenir; 7,5 çkarlr. -2. saat dilimi hangi boylamlar arasnda yer alr? 2)Saat dilimlerinin ayar boylamn bulma: Her saat diliminin orta noktasndan geçen boylama ayar boylam denir. Verilen saat dilimiyle 15' in çarpmyla elde edilir. Saat dilimi olarak 12. saat dilimi sonras verilirse, ayn işlem yapldktan sonra, bulunan sonuç 36 'den çkarlr. YEREL SAAT VE ULUSAL (Milli, Ortak) SAAT 3 Doğu 45 Doğu Zaman Fark 45-3=15x4=6(1saat) Saat geri Kş Saati Uygulamas Saat İleri Yaz Saati Uygulamas YEREL SAAT: Her meridyenin önünden geçişine göre belirlenen saatidir. ORTAK SAAT: Ülkelerin içinde yer aldklar saat diliminin tam geçen meridyenin yerel saatine ortak saat denir. Ortak saat uygulamasnn temel amaçlar güneş şğndan daha fazla yararlanmak, enerji tasarrufunda bulunmak ve resmi işlerin akmasn engellemektir. Türkiye matematik konumundan dolay 2. ve. saat dilimlerinde yer alr. Bundan dolay da kşn 2. saat diliminin ortak saatini ( 3 DOĞU), yazn.. saat diliminin ortak saatini ( 45 DOĞU) kullanr. Kşn. saat uygulamas, yazn ileri saat uygulamas yaplr. 18

13 Aşağdaki sorular çözünüz doğu boylamndaki K noktasnda yerel saat 8:3 iken 25 doğu boylamndaki L noktasnda yerel saat kaç olur? 8- Aralarnda 52 dakikalk zaman fark bulunan iki merkezden X te yerel saat Y ye göre daha geridedir. Y merkezi 37 doğu boylamnda yer aldğna göre X merkezi hangi boylamdadr? 2-12 doğu boylamndaki bir şehirde yerel saat 14: iken 48 bat boylamndaki diğer şehirde yerel saat kaç olur? 9-21 Mart günü güneş Londra da 8:1 da doğmuştur. Ayn gün Türkiye nin en batsnda güneş kaçta batar? 3-1 bat boylamnda yerel saat 11:45 iken 17 doğu boylamnda yerel saat kaç olur? 1-23 Eylül günü Türkiye nin en doğusunda öğle vakti yaşanrken başlangç meridyeninde yerel saat kaç olur? 4- Türkiye nin en doğusundaki boylamda yerel saat 1:3 iken başlangç meridyeninde yerel saat kaç olur? 11- Gece süresi 9 saat 4 dakika olan bir noktada güneş saat kaçta batar? 5- Yerel saati 125 doğu boylamnda 5 dakika geri olan bir yerin boylam kaç derecedir? 12-1 bat boylamnda yerel saat 11:45 iken 17 doğu boylamnn antimeridyeninde yerel saat kaç olur? 6- Aralarnda 24 dakika zaman fark bulunan iki nokta arasnda kaç boylam fark bulunur? doğu boylam kaçnc saat diliminde yer alr? meridyeninin antimeridyeninde öğle vakti yaşanrken başlangç meridyeninde yerel saat kaç olur? 7-29 doğu boylamndaki İstanbul da yerel saat 17:4 iken N noktasnda yerel saat 19:2 dir. Buna göre N merkezi hangi boylam üzerinde yer alr? 19

14 ENLEM VE BOYLAM Boylam M 1 K Enlem ENLEM: Dünya üzerindeki bir noktann. cinsinden ekvatora olan... BOYLAM: Dünya üzerindeki bir noktann.. cinsinden. meridyenine olan uzaklğdr. 3 D Enlemin Etkileri 9 K Artan Özellikler Azalan Özellikler PGüneş şnlarnn dünyaya geliş açs..., PScaklk..., POkyanus ve denizlerin... oranlar azalr, PBitki ve hayvan türleri..., PKalc kar snr, yerleşme snr, orman üst snr ve tarm üst snr..., P... hz azalr, 9 G PYer çekimi..., PGüneş şnlarnn kat ettiği... uzar, PGüneş şnlarnn atmosferdeki... oran artar, PGece ve gündüz arasndaki... fark artar, PAkarsularn donma süreleri..., P... süresi (Tan ve gurup süresi) artar PCisimlerin... boylar uzar. Enlemin etkileri dünyann şeklinden kaynaklanr. Boylamn Etkileri P.. saat hesaplamalarnda kullanlr. Ayn enlem üzerindeki noktalarn ortak özellikleri nelerdir? Boşluklar uygun şekilde doldurunuz. 9 K A B 2 K PEkvatora ve kutuplara... uzaklktadrlar. PYl boyunca güneş şnlarn ayn... alrlar, PGece - gündüz süreleri birbirine..., P Çizgisel hzlar..., PAyn anda yaşadklar mevsim ve mevsim süreleri..., PÜzerindeki ardşk iki meridyen arasndaki uzaklk... 9 G Ayn boylam üzerindeki noktalarn ortak özellikleri nelerdir? Boşluklar uygun şekilde doldurunuz. P... saatleri ayndr, P Ekinoks günlerinde güneşin... ve... saatleri..., PAyn saat... de yer alrlar, PGölge boyunun gün içinde en... olduğu an ayndr. 2 K L

15 TÜRKİYE'NİN MATEMATİK KONUMU VE SONUÇLARI 26 Doğu 45 Doğu 42 Kuzey 36 Kuzey Türkiye nin Matematik Konumu Türkiye'nin Matematik Konumunun Sonuçlar PTürkiye.. -. Kuzey paralelleri ile meridyenleri arasndadr, P yarmkürede ve Başlangç meridyeninin.., PEn ile En bats arasnda dakika zaman fark vardr, PKuzeyi ile güneyi arasndaki kuşuçuşu.. yaklaşk km. dir, POrta kuşakta olmasndan dolay.. mevsim belirgin olarak görülür. 45 Türkiye nin Dünya Üzerindeki Yeri Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçlar PBatdan doğuya gidildikçe yükselti.., P ktann birleştiği yerdedir, PHem Asya hem.ülkesidir, PUlaşm yönünden kavşak özelliği gösterir. PÖnemli deniz ve. yollar üzerindedir, PÜç taraf ile çevrilidir, PPetrol yönünden..ülkelerine yakndr, PÇeşitli doğal ve madenlere sahiptir, PÇeşitli ürünleri yetişir, PN.A.T.O dir, A S YA AV R U PA AFRİKA Türkiye nin Özel Konumu Aşağda verilen bilgiler, Türkiye nin hangi konumunun birer sonucudur? Karşlarna yaznz. Sinop İzmir Malatya Diyarbakr Hatay PBir cismin gölge boyu yl boyunca Sinop ta en uzundur. (...) PYaz mevsiminde gece süresini en fazla Hatay yaşar. (...) PDiyarbakr daki yağş miktar İzmir den azdr. (...) PEge denizinin tuzluluk oran Akdenizden düşüktür. (...) PMeyveler İzmir de Malatya dan önce olgunlaşr. (...) PKşn Sinop un scaklğ Malatya dan yüksektir. (...) PHatay - Snop aras kuş uçuşu uzaklk 666 Km dir. (...) PMalatya da kş şartlar diğer illerden sert geçer. (...) PSinop ta dağlarn kuzey yamaçlar bitki örtüsü bakmndan zengindir. (...) PHatay yl boyunca güneş şnlarn daha büyük açlarla alr. (...) 21

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ cografya cepte DOĞA ve İNSAN Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer DOĞA VE İNSAN almaktadır. İnsanların doğada

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1 Doğa ve İnsan 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğrudan veya dolaylı etkisi ile oluşmamış doğal olaylardandır? A) Kuraklık B) Orman yangını C) Sel D) Erozyon E) Aşırı yağış Test 1 6. Coğrafi araştırmalarda

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

2.BÖLÜM: BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ: HARİTA

2.BÖLÜM: BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ: HARİTA A. DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM: DOĞA VE İNSAN... 7-14 Yerkürenin Şekli ve Sonuçları... 15-20 Coğrafi Konum... 21-32 2.BÖLÜM: BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ: HARİTA... 35-56 3.BÖLÜM:DİNAMİK GEZEGENİMİZ Yerkürenin

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda

COĞRAFYA. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83 Önce biz sorduk kpss 2 0 8 20 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

DOĞA VE İNSAN DOĞA VE İNSAN

DOĞA VE İNSAN DOĞA VE İNSAN Bütün bilimler, çalışmalarında insanların mutluluğunu amaç edinmiştir. Ancak bilimler, bu amaçla farklı konularda ve farklı yöntemlerle ulaşmaya çalışır. Coğrafya bilimi, Dünya yı tanıyarak amacına ulaşmayı

Detaylı

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay

KPSS. coğrafya. kim korkar. dan DERS NOTLARI. Türkiye'nin En Çok Satan. Önder Cengiz - Mesut Atalay KPSS Türkiye'nin n Çok Satan DRS NOTLARI coğrafya kim korkar dan Önder Cengiz - Mesut Atalay Önder CNGİZ & Mesut ATALAY KPSS Coğrafya DRS NOTLARI ISBN: 978-605-4282-59-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

Yerel saat ve ortak saat

Yerel saat ve ortak saat On5yirmi5.com Yerel saat ve ortak saat Güneşin gökyüzündeki durumuna göre ve yeryüzündeki cisimlerin gölge boyuna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yayın Tarihi : 8 Mayıs 2014 Perşembe (oluşturma

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap II YGS COĞRAFYA Soru - Cevap EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar İnan AYDIN Adem GÜNEŞ Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

GÜNEŞ SİSTEMİ. 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz? üneş Sistemi ÜNEŞ SİSTEMİ Bu bölümde üneş Sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız A Acaba yalnız mıyız? Etkinlik A 1-Havanın bulutsuz olduğu bir günde gökyüzüne gece ve gündüz baktığımızda neler görürüz?

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

- İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler

- İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler - DOĞAL UNSURLAR DOĞA VE İNSAN - İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA - DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler - MUHTEŞEM DÖRTLÜ - Atmosfer - Litosfer - Hidrosfer - Biyosfer BÖLÜM 1 Bilgi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Yerin Şekli

CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN  Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714

Detaylı

BÖLÜM 1 DOĞA VE İNSAN DOĞAL UNSURLAR İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler

BÖLÜM 1 DOĞA VE İNSAN DOĞAL UNSURLAR İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA. - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler DOĞAL UNSURLAR DOĞA VE İNSAN İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA DOĞA VE İNSAN - Coğrafya Kavramı - Coğrafyaya Yardımcı Bilimler MUHTEŞEM DÖRTLÜ - Atmosfer - Litosfer - Hidrosfer - Biyosfer BÖLÜM 1 Bilgi Köşesi

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

coğrafya dan DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

coğrafya dan DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde PSS 2016 Pegem kademi Sınav omisyonu; 2015 PSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar Türkiye'nin en çok satan DES TLI Eğitimde

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1...

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1... 01 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6 Konu Değerlendirme Testi - 1... 10 2. Harita Bilgisi... 12 3. Haritalarda Ölçek... 15 4. Kullanım

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

9. Sınıf. Coğrafya SORU KİTABI. Kadir DOĞRUSÖZ PALME YAYINCILIK

9. Sınıf. Coğrafya SORU KİTABI. Kadir DOĞRUSÖZ PALME YAYINCILIK 9. Sınıf Coğrafya SORU KİTABI Kadir DOĞRUSÖZ PALME YAYINCILIK Ankara 2013 I PALME YAYINLARI: 724 9. Sınıf Coğrafya Soru Kitabı / Kadir DOĞRUSÖZ Palme Yayıncılık 2013 Yayına Hazırlama Yayın Editörü : PALME

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

kpss 2014 kim korkar COĞRAFYAdan Özgün Konu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler İstatistiki Bilgiler

kpss 2014 kim korkar COĞRAFYAdan Özgün Konu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler İstatistiki Bilgiler kpss 2014 ders türkiye'nin en notları çok satan kim korkar CYdan ' Özgün onu nlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CEGZ & esut TLY PSS

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan

kpss türkiye'nin en çok satan ders notları COĞRAFYAdan kpss 2013 ders notları türkiye'nin en çok satan kim korkar CĞRAFYAdan ' Özgün onu Anlatımı Haritalı ve Tablolu Tekrarlar Görsel Sunumlar Güncel Veriler ve Projeler statistiki Bilgiler Önder CENGZ & Mesut

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI

COĞRAFYA SORU BANKASI ezberbozan kpss serisi 2016 COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-318-361-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Telefon: Ahmet Burak Kargı

YGS COĞRAFYA. Ahmet Burak Kargı. Telefon: Ahmet Burak Kargı YGS COĞRAFYA Ahmet Burak Kargı Ahmet Burak Kargı ahmetburakkargi@gmail.com Telefon: 0532 162 00 58 DOĞA ve İNSAN Doğa ve İnsan konusu Coğrafya dersine giriş niteliğindedir. Coğrafya biliminin konusu, çalışma

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

Cumali SEVİNÇ, Faruk MİRZA

Cumali SEVİNÇ, Faruk MİRZA YAYIN KURULU Hazırlayanlar Cumali SEVİNÇ, Faruk MİRZA YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU..Türkiye nin Matematik(Mutlak) Konumunun Sonuçları Değerli arkadaşlar, Türkiye 36-42 Kuzey paralelleri, 26-45 Doğu Meridyenleri arasında yer alır. Türkiye; Kuzey yarım Kürenin

Detaylı

KPSS Coğrafya. Editör: Mesut Atalay ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

KPSS Coğrafya. Editör: Mesut Atalay ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Editör: Mesut Atalay Coğrafya ISBN 978-605-364-197-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

coğrafya YGS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Erdem EREN Öğrenci Kitaplığı

coğrafya YGS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Erdem EREN Öğrenci Kitaplığı coğrafya SORU BANKASI Erdem EREN YGS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı coğrafya SORU BANKASI YGS EDAM Öğrenci Kitaplığı 32 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

COĞRAFYANIN KONUSU Coğrafyanın tanımında öne çıkan başlıca kavramlar, coğrafyanın konusunu da belirlemektedir. Bu kavramlar şunlardır;

COĞRAFYANIN KONUSU Coğrafyanın tanımında öne çıkan başlıca kavramlar, coğrafyanın konusunu da belirlemektedir. Bu kavramlar şunlardır; DOĞA VE İNSAN İnsanların beslenmesine, giyinmesine ve barınma şekillerine baktığımızda, yeryüzünün değişik yerlerinde çok büyük farklılıklar olduğunu görürüz. Bu farklılığın temel sebebi doğal çevrenin

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE

DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE 1. DOĞAL SİSTEMLER 3. ÜN TE 11 12 Kutuplara yakın alanlarda görülen Aurora ışıkları 1. Doğa ve İnsan DOĞAL UNSURLAR İnsanların beslenmelerine, giyinmelerine ve barınma şekillerine baktığımızda, yeryüzünün

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsan Ve Doğa Etkileşimi Coğrafyanın

Detaylı

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu JEODEZİ12 1 Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu Gauss-Kruger Projeksiyonunda uzunluk deformasyonu, noktanın X ekseni olarak alınan ve uzunluğu unluğu koruyan koordinat başlangıç meridyenine uzaklığının

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ.

YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ. YEREL SAAT ve GÖLGE BOYU GRAFİĞİ www.sosyal-bilgiler.com YEREL SAAT Yerel saat şöyle belirlenir; Bir merkezde güneş yükselebileceği en yüksek noktaya ulaştığı an oranın yerel saati 12.00dir. Başka bir

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

The Relationship Between Geography & GIS

The Relationship Between Geography & GIS Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Arasındaki İlişki The Relationship Between Geography & GIS Mehmet KARAKUYU,, Aysel ACAR Fatih Fatih Üniversitesi G EO GR A PHY 1 9 9 6 e y Coğrafya BölümüB F a t i

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ALAN EĞİTİMİ

YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ALAN EĞİTİMİ Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ALAN EĞİTİMİ Eğitimde

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Dünya, Güneş Sistemi oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesi halindeydi. Zamanla ekseni çevresindeki dönüşünün

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Dünya, Güneş ve Ay'ın Şekli;

Dünya, Güneş ve Ay'ın Şekli; Dünya, Güneş ve Ay ın şekilleri hakkında eski çağlardan bu yana çeşitli fikirler öne sürülmüştür. Hatta günümüzden binlerce yıl önce insanlar Dünya mızın düz, Güneş ve Ay ın yuvarlak bir tepsi gibi olduğunu

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ

EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ EKVATORAL KOORDİNAT SİSTEMİ Dünya nın yüzeyi üzerindeki bir noktayı belirlemek için enlem ve boylam sistemini kullanıyoruz. Gök küresi üzerinde de Dünya nın kutuplarına ve ekvatoruna dayandırılan ekvatoral

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Coğrafyanın temel konularından biri olan, haritalarla ilgili hazırladığımız bu yazıda harita ve ölçek çeşitlerini basitleştirerek anlattık. Çok

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı