Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 deneme Iþýk Kirliliði ve Doðal Yaþama Etkisi Semih Dalðýn 42 Son yýllarýn gözde konusu küresel ýsýnma herkesin dilinde. Herkes bu konu hakkýnda bilgisi olsada olmasa da yorum yapmakta. Ülkemizin kanayan yaralarýndan biridir bu, reklam repliklerinde deðinildiði gibi aðzý olan konuþuyor. Konu hakkýnda bir bilgisi olsun, olmasýn açýklama yapmak gereðinde hissediyor insanlar kendilerini. Biz de dedik bu geleneðe ayak uyduralým. Henüz insanlarýn farkýna varamadýklarý, görmezden geldikleri, bilseler de umursamadýklarý bir konu hakkýnda görüþlerimizi bildirelim dedik. Bildiðiniz gibi doðada müthiþ bir denge, müthiþ bir düzen var. Mükemmel bir mühendislik projesi gibi, mükemmel çalýþan makinanýn çarklarý gibi çalýþan bir düzen. Gelin doðayý, dünyayý bir makinaya benzetelim. Iþýk da bu makinanýn vidalarýndan sadece biri. En önemli parçalarýndan biri deðil ama bütünün bir parçasý. Nasýl dünyadan bir anda bütün suyu çekerseniz hayat son bulursa, makinanýn benzinini keserseniz de makina çalýþmaz. Ama bu vidalardan biri çýkarsa, düþerse makina çalýþmaya devam eder ancak bir süre sonra makinada ya da baðlý bulunduðu yerde aþýnmalar, sorunlar görülmeye baþlar; belki de tamamen bozulur. Ýþte ýþýk ya da doðru yönlendirilmeyerek, aydýnlatmasý gereken yerler dýþýný aydýnlatan yapay ýþýðýn bir yan etkisi olan ýþýk kirliliði de bu vidalardan biridir. Tamam, bu kirlilik Somali deki açlýðýn, Dünya daki, Ýzlanda daki ekonomik krizin ya da Afganistan da, Filistin de yaþanan savaþlarýn katliamlarýn sebebi deðil ama önemsenmesi gereken bütünü oluþturan parçalardan biridir. Plasebo ya da Türkçeleþtirilmiþ hali ile iyileþtirici yalaný hepimizi biliriz. Amaç kiþiye vitamin haplarý ya da hiçbir iþe yaramayan haplar vererek, kiþiyi psikolojik olarak destekleyerek bazý hastalýklarýn üstesinden gelmesine yardýmcý olmaktýr. Özellikle hastalýk hastasý olarak tabir ettiðimiz, bir þeyi olmasa da varmýþ zanneden kiþilere; bu ilaçlar yardýmý ile yardýmcý olunmasý için kullanýlan bu ilaçlar sadece bu kiþilere deðil; gerçekten hasta olan kiþilere de yardým etmektedir. Araþtýrmanlar, yaptýðý çalýþmalar da kiþinin pozitif düþünce ile bazý hastalýklarýn, ilaçlarýn bile çare bulamadýðý bazý konularda bile üstesinden gelinebileceði görüþündeler. Önemli çalýþmalara imza atmýþ, zamanýnda bu görüþü savunmayan doktorlar bile bu görüþü savunmaya baþlamaktalar. Araþtýrmalar göstermiþtir ki yeþilliklere bakan odalarda yatan hastalar diðer hastalara oranla daha çabuk iyileþmekte, yoga ya da meditasyon ile insanlarýn kan basýnçlarýný azalttýðý bunun da kalbe faydasý vardýr. Nörobiyoloji, umut ve hayal gücünün bedeni ölçülebilir biçimde etkilediðini ispatladý. Ayrýca; gözleri önünde çocuklarý iþkence ile öldürülen Kamboçyalý kadýnlarýn gözlerinin kör olduðunu, astým hastasý bir çocuða sahte bir çiçekle þaka yapan arkadaþýnýn çocuðu astým krizine soktuðunu, Türk filmlerinde gülerek izlediðimiz Türkan Þoray ýn ve Cüneyt Arkýn ýn saçlarýnýn bir anda beyaz olmasýnýn gerçekte var olduðunu biliyoruz. Pavlov un deneyinde olduðu gibi, köpeðe önce adrenalin þýrýnga edilip ardýndan bir zil sesi ile tansiyonu azaltan ilaç verilip, daha sonra tekrar adrenalin þýrýnga edilip zil sesi ile tekrar adrenalin þýrýnga edilince yine tansiyonun azaldýðý görülmüþtür. Tüm bunlar bizlerin sadece fiziksel, sadece kimyasal olarak deðil ayrýca psikolojik olarak da etkilendiðimizi göstermektedir. Geliþen teknolojiler ve bu teknolojilerin insanlýðýn hizmetinde yanlýþ kullanýlmalarý sonucunda günümüzde özellikle endüstriyel iþ kollarýnýn geliþimi ile plansýz kentleþmelerin görüldüðü büyük þehirlerde kronikleþmiþ birçok problem de kendini göstermektedir. Günlük hayatý zorlaþtýran ve sürdürülebilir bir geleceðin en önemli düþmanlarýndan olan katý ve sývý atýklarýn depolanmasý ya da artýmý, nüfus artýþýnýn tetiklediði trafik sorunu ve beraberinde gelen hava ve gürültü kirliliði gibi sorunlara son zamanlarda bir yenisi daha eklenmiþtir. Farklý kullaným amaçlarý için üretilen ýþýðýn amacý dahilinde istenen yerlerin dýþýna düþmesi olarak tanýmlanan ýþýk kirliliði artýk sadece günümüz mega kentlerinin deðil doða ile bütünleþmiþ bir çok küçük þehrin de en önemli problemlerinden biri olarak görülmektedir. Uluslararasý Karanlýk Gökyüzü Birliði nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre, hatalý yapýlan dýþ aydýnlatmalarda, ýþýðýn %30 kadarý boþa gitmektedir. Söz konusu yanlýþ kullanýmýn doðal kaynaklarý israf etmek olduðu açýktýr. Ayrýca elektrik üretiminde kullanýlan petrol ve doðal gazýn ülkemizin enerji ihtiyacýný karþýlamadaki dýþa baðýmlýlýðýný arttýrdýðý da unutulmamalýdýr. Iþýk kirliliði, kentlilerin geceleri daha parlak yýldýzlar görmesini engellemenin yaný sýra, doðal hayat ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadýr. Doðalgazýn geçen seneye göre yaklaþýk %80, elektriðin de yaklaþýk %60 lara varan zamlar görmesi sonucu elektrik kullanýmý, israfý dikkate deðer önlemler alýnmasýna itmiþtir insanlarý. Sky glow olarak adlandýrýlan gök kýzarýklýðý doðrudan gökyüzüne giden, uzayda kaybolan ýþýðýn atmosferdeki tozlar ve moleküller tarafýndan saçýlmasý sonucu göðün doðal parlaklýðýnýn bozulmasý ve bunun sonucu olarak da gökyüzündeki yýldýzlarýn görünememesidir. Söz konusu etki astronomlarýn çalýþmalarýný saðlýklý bir þekilde gerçekleþtirmesini engellemektedir. Bu olay, yanlýþ dýþ aydýnlatmanýn yan ürünü olan ýþýk kirliliðinin etkilerinin gözler önüne serilmesinde astronomlarýn yani gökbilimcilerin rolünü arttýrmýþtýr. Iþýk kirliliði konusu son yýllarda ýþýðýn sky glow un dýþýndaki diðer yan etkilerinin araþtýrmacýlar tarafýndan gözler önüne serilmesi ile önemli bir sorun olarak kabul edilmeye baþlanmýþtýr. Iþýk kirliliðinin doðal yaþama ve insanlara önemli olumsuz etkileri vardýr. Örneðin þehrin üzerini bir örtü gibi kaplayan ýþýk, takýmyýldýzlarýný takip ederek yönlerini bulan göçmen kuþlarýn yollarýný kaybetmesine ve böylece soylarýnýn azalmasýna neden olmaktadýr. Kuþlar her ýþýða ayný tepkiyi

2 deneme göstermezler çünkü araþtýrmalar göstermiþtir ki ýþýk türlerinin (örneðin sodyumlu ve civalý gibi) insanlar ve hayvanlar üzerinde farklý etkileri vardýr (Devlin ve dið.,(2003),efendi(2001),knez ve dið.(2000), Kozaki ve dið. (2005),Oglen(2002),Rashid ve dið.(2008), Witherington,(1996)). Bu durum özellikle gökdelenlerin yoðun olduðu bölgelerde geceleri bazý gökdelenlerin çevresinde kuþlarýn gruplar halinde uçarken diðerlerinde toplanmamasýnýn sebebini de açýklamaktadýr. Ucuz olan civalý ýþýklarýn hayvanlar üzerindeki etkilerinin daha fazla olduðu saptanmýþtýr (Witherington,1996). Þekil 4 teki pasta grafik binalarýn kuþ ölümlerindeki etkilerinin farklý olduðunu göstermektedir. Bu sonuç, söz konusu binalarda aydýnlatma amaçlý kullanýlan ýþýðýn türü ile yakýndan alakalýdýr. Hayvanlarýn ýþýktan neden etkilendikleri tam olarak açýklanamamaktadýr fakat bu etkinin canlýlarda ki yan etkileri çok fazladýr. Geceleri gökdelen ýþýklarýna gelen kuþlar gece boyunca avlanamadýklarý için açlýktan, yorgunluktan veya binalarýn camlarýna çarparak ölmekte ya da diðer yýrtýcý hayvanlara yem olmaktadýr. Iþýk kurbaðalar üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir. Hýzlý bir ýþýk artýþý bu hayvanlarda görüþ kabiliyetini azaltmaktadýr. Bu süre birkaç dakika ile bir saat arasýnda deðiþmektedir. Diþi kurbaðalar ýþýk arttýðýnda çiftleþmezler; gece kurbaðalarý ve semenderler ýþýk yüzünden yuvalarýndan çýkmazlar ve çiftleþmezler. Ýngiltere de kuþlarýn sayýsýnda ki azalmayý gözleyen araþtýrmacýlarýn yaptýðý çalýþmalar sonucunda 1968 den bu yana güvelerin sayýsýnda %98 lik bir düþüþ olduðu saptanmýþtýr (Henshaw,2006). Bu azalmanýn kuþlarýn sayýlarýnýn azalmasýnda büyük bir etken olduðu düþünülmektedir te Almanya da yapýlan bir araþtýrmada bir cadde ýþýðýnýn gecede ortalama 150 böcek öldürdüðü belirlenmiþtir (Bkz. Þekil 5) (Henshaw,2006). Ýsviçre karanlýk gökyüzü birliði olan Dark Sky Switzerland ýn baþkaný Philipp Heck 50,000 cadde ýþýðýnýn bir gecede 1,000,000 böcek öldürdüðünü belirtmiþtir (Henshaw,2006). Prof. Dr. Osman Ketenoðlu söz konusu ölümler ile türlerin tehlike altýna girmesi durumunda kelebek ve diðer gece böceklerinin tozlaþmayý saðlayamamalarý gibi bir sonuç ortaya çýkabileceðini ve bu da bitkilerin zamanla yok olmasýna neden olabileceðini bildirmektedir. Türkiye de genelde Akdeniz kýyýlarýna yumurtlayan deniz kaplumbaðalarý da ýþýk kirliliðinin olumsuz etkilediði canlýlardandýr. Anne kaplumbaðalar yumurtlayacaklarý sahilleri seçerken sahillerin sessiz ve karanlýk olmasýna özen gösterirler. Çünkü geceleri yumurtadan çýkan yavrular denizdeki yakamozu hedef alarak denize ulaþmaktadýr. Bir þekilde denize ulaþamayan yavru ölmektedir. Aðustos aylarýnda bu yavrular Ýtalya da bir restrona girmiþlerdir. Tüm bunlar belki bazýlarý için küçük bir sorun olarak görülebilir ama unutulmamalýdýr ki A. Einstein arýlar ortadan kalkarsa 4 yýl içinde insanlýkta ortadan kalkar demiþtir. Son 3 yýlda Amerika daki arý sayýsý %50 azalmýþtýr. Hayvanlarda bu kadar büyük etkiye sahip olan ýþýðýn tabii ki insanlar üzerinde de çeþitli zararlý etkileri bulunmaktadýr. Iþýðýn insanlarýn üzerinde psikolojik etkilerinin bulunduðu ve göðüs kanserinin nedenlerinden biri olduðu belirtilmektedir (Devlin ve dið.(2003),knez (2001),Knez ve dið.(2000),kozaki ve dið.(2005),pauley ve dið.(2004),rashid ve dið.(2008)). Bu çalýþmalar özetle ýþýðýn (deðiþik tipte ve þiddette) cinsiyet ve yaþa baðlý, farklý etkilere sahip olduðu, insanlarda idrakta azalmaya, problem çözmede zayýflýða, duygusal bozukluklara yol açtýðý, katarakt ve glokoma neden olduðu, uyku kalitesini azalttýðý belirtilmektedir. Alaska da hastanelerde yapýlan hatalarýn %58 i yýlýn ilk çeyreðinde gün ýþýðýnýn az olduðu zamanlarda görülmektedir. Bununla birlikte araþtýrmalar göstermiþtir ki ofis ortamlarýnda gün ýþýðýnda çalýþanlarýn psikolojilerinin daha iyi olduðu, bu kiþilerin cam kenarlarýnda oturmak istedikleri, böylece %6 performans artýþý saðlandýðý, otistik çocuklarýn dikkatinin floresan ýþýðý altýnda daha fazla daðýldýðý, alzheimerlý hastalarýn doðal ýþýkta daha az depresyona girdiði belirlenmiþtir. En rahat ve faydalý uykunun geceleri karanlýkta olduðu yönünde görüþler vardýr. Gece odadaki ýþýðýn baðýþýklýk sisteminde ve fizyolojik rejimde bozukluklara yol açtýðý belirtilmektedir (Kozaki ve dið,2005). Biyolojik saatin alglerde bile önemli olduðu ayrýca biyolojik saatin bozulmasýnýn uyuþturucu kullanmaya eþdeðer olduðu belirtilmektedir (Pauley, S.,2004). Ayrýca ýþýðýn göðüs kanserine etkisi üzerine Ýsrail de yapýlan bir çalýþmada Göðüs kanseri oraný ile aydýnlatma oraný arasýnda bir iliþki bulunmuþtur (Klog ve dið,2005). Burada etken hormonlardýr. Melatonin olarak isimlendirilen bu hormon deriye rengini verir, geceleri salgýlanmasý artar, fazlasý ergenliði geciktirir, sýçanlarda yumurtalýk sayýsýný azaltýr. Brainard vd. (2001) ýþýk artýþý ile melatonin artýþýnda bir iliþki olduðunu, Davis vd. (2001) melatonin artýþýnýn göðüs kanserine yol açtýðýný belirtmektedir. Bu araþtýrmaya göre Gece ýþýðý göðüs kanseri için açýk ve önemli bir faktör. Göðüs tümörü gün boyunca uyanýk olur ve geceleri melatonin onlarý uyutuyor. (Klog ve dið,2005). Schernhammer ve Schulmeister (2004) tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre gece vardiyasýnda çalýþan iþçilerde çeþitli saðlýk problemleri görülmüþ; bu rahatsýzlýlar ile melatoninin salgýlanmasý arasýnda iliþki kuran araþtýrmacýlar þu ilginç tespitleri yapmýþlardýr. Amerika nýn Kuzey Batý bölgesinin Güney e göre göðüs kanseri ölüm oranlarýnda ýþýða maruz kalýnmasýna baðlý olarak aþýrý bir farkýn görüldüðünü, gece çalýþan görme özürlü kadýnlarýn göðüs kanserinde %50 daha az riske sahip olduklarýný tespit etmiþlerdir. Ayrýca 10 yýlda kiþi üzerinde gerçekleþtirilen çalýþmalarda 2441 göðüs kanseri vakasýna rastlamýþ ve gece çalýþma ile göðüs kanseri arasýnda bir iliþki olduðunu da tespit etmiþlerdir. Iþýðýn sadece kadýnlarda 43

3 deneme 44 deðil erkeklerde de negatif etkilere sahip olduðunu düþünen araþtýrmacýlar kolon ve rektum kanserinden ölenler ile ýþýk artýmý arasýnda bir iliþki olduðunu; geceleri ýþýða maruz kalanlarda bu hastalýklara yakalanma riskinin fazla olduðunu rapor etmiþlerdir (Schernhammer ve dið,2004). Tüm bunlara ek olarak ýþýk kirliliðinin (yanlýþ aydýnlatma tekniklerinden kaynaklandýðý göz önüne alýnarak) bir çeþit enerji israfý olduðu kabulü ile bu israfýn ekonomik etkisinden de bahsedilmesi gerekmektedir. Japonya da yýlda gereksiz ýþýktan kaynaklanan enerji kaybýnýn maliyetinin 1997 yýlýnda 20 milyar yen yaklaþýk 320 milyon YTL (2008 yýlý Ekim kuru ile) olduðu bildirilmektedir. Enerji kaybýnýn Osaka da 35.1 milyon, Paris te 37.9 milyon, Londra da 29.0 milyon ve Tel Aviv-Yafo da 10.3 milyon kw.h olduðu da bildirilmektedir (Isobe ve dið.,2000). 100 wattlýk elektrik için gereken kömür ihtiyacýnýn çeyrek ton olduðu unutulmamalýdýr. Gereðinden çok aydýnlatmanýn öncelikle enerji kaybýna sonuçta ise elektrik üretiminde kullanýlan kömür, su ve petrol gibi kaynaklarýn boþa harcanmasýna neden olduðu ve bunlarýn da karbondioksit emisyonunun asýl sebeplerinden ve küresel ýsýnmanýn nedenlerinden biri olduðu da göz ardý edilmemelidir. Ýspanya da az basýnçlý sodyum gazlý lamba kullanýmý ile kirlilikte %85 lik azalma görülmüþtür. Ayrýca; ilginçtir 78 yýlýnda Amerikan Savunma Bakanlýðý suç ile ýþýk arasýnda bir iliþki bulmuþtur. Daha fazla ýþýk her açýk hava ýþýklandýrmasý için tek çözüm deðildir. Amaç daha fazla ýþýk deðil daha iyi görüþ elde etmek olmalýdýr. Çünkü yanlýþ yapýlan aydýnlatma sonucu yukarý yönlendirilmiþ aydýnlatmalarýn % 90 ý hedefi ýskalamakta ve uzaya gitmektedir. Güvenlik amaçlý yapýlan aydýnlatmalarýn yanlýþ yapýlmasý sonucu daha iyi bir görüþ aksine göz kamaþmasý yüzünden daha az bir görüþ elde edilmektedir. Göz kamaþmasý yoðun olarak göze gelen ýþýk sonucu görüþteki azalma olarak nitelendirilebilir. Yanlýþ aydýnlatýlmýþ panolar, sokak lambalarý sonucu sürücülerin görüþ kabiliyetlerinde de azalmalar görülebilmektedir. Akashi ve dið. (2007) yaptýklarý araþtýrma ile sürücülerin karar verme hýzýnda ýþýðýn etkili olduðunu gözler önüne sermiþtir (Akashi ve dið.,2007). O zaman asýl amaç aydýnlatýlmak istenen yüzeye yönlendirilmiþ, tatmin edici þiddetle aydýnlatmadýr. Bu þekilde bir aydýnlatma politikasý ile elektrik tasarrufu da saðlanabilir. Aydýnlatma cihazlarýnýn yerlerinin ve yerleþtirme biçimlerinin uygun seçilmesi ile de bu kirliliði azaltmak mümkündür. Bu önlemlerin alýnmasý için öncelikle ýþýk kirliliðinden etkilenen bölgelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bölgeleri belirlemek için Microsoft un geliþtirdiði kamera benzerleri kullanýlabilir. Google ýn þehir uydu görüntülerine rakip olmak isteyen Microsoft, geliþtirdiði kameralar ile þehirlerin 3 boyutlu haritalarýný üretebilmektedir. Bu kameralara eklenen sensörler sayesinde kameralar, görünür bölgede, yakýn kýzýl ötesi bölgede ve pankromatik görüntüler alabilmektedir. Bu kameralarýn kullanýlmasý ile fazla ýþýðýn tespit edilebileceði ve azaltýlmasý için çalýþmalarýn yapýlabileceðini düþünmekteyiz. Tarafýmýzdan görünür bölgede çalýþan bir kamera ile yapýlan deneylerde karanlýk bir odada farklý ýþýk kaynaklarýný kullanarak alýnan resimlerin ERDAS programýnda Deðiþim Analizi yöntemi ile deðerlendirilmesinde ýþýk þiddetindeki deðiþimleri ve þiddetleri fark edebildiðimizi gördük (Dalðýn, S.,2008). Söz konusu kameralar uçaklara takýlarak hava fotogrametrisi ile Cinzano vd. nin elde etmiþ olduðu ýþýk kirliliði haritasý, Türkiye için daha prezisyonlu olarak elde edilebilir. Böylece, ýþýk kirliliðinin fazla olduðu bölgelerde düzenlemelere gidilerek ýþýk kirliliðinin çevreye olan etkisi önlenebilir ve de elektrik tasarrufu saðlanabilir. Bu yöntemlere paralel olarak da Coðrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) optimum lamba seçiminde kullanýlabileceði açýktýr. Lambalarýn, aydýnlattýðý alanlar belirlenip sisteme girildiðinde geometrik veriler ile birlikte analiz edilirse uygun sayýda yerleþtirme mümkün olacaktýr (Dalðýn, S.,2008). Baþta ABD, Ýngiltere, Ýspanya olmak üzere birçok ülkede yerel yönetimlerin çoðu ýþýk kirliliðine karþý özel yasalar ve yönetmelikler çýkarmakta ve uygulamayý yaygýnlaþtýrmaya çalýþmaktadýr. Ýspanya da deðiþtirilen lambalarýn yaptýðý enerji tasarrufu ile 3 5 sene içerisinde maliyetlerinin karþýlanacaðý hesaplanmýþtýr. Ýspanya da 1988 de çýkarýlan yasa ile astronomik gözlem kalitesi korunmaktadýr. Deðiþtirilen az basýnçlý sodyum gazlý lambalar sayesinde kirlilik %85 azalmýþtýr. Enerji tüketimdeki azalmanýn ise %40 60 arasýnda olduðu bildirilmektedir (Diaz-Castro,1996). Japon Çevre Dairesi Mart 1998 de kirliliðinin önlenmesi için bir tüzük çýkarmýþtýr (Isobe ve dið,2000). Almanya da beyaz floresan lambalar yasaklanmýþtýr (Rashid ve dið.,2000). Yunanistan 2000 li yýllardan beri ýþýk kirliliðine karþý vatandaþlarýný bilgilendirmektedir. Yeni Zelanda da konu ile ilgili bir yasa çýkarýlmýþtýr. Yapýlan çalýþmalara en iyi örneklerden biri Tucson da uygulanandýr. Tucson Arizona nýn en büyük kentlerinden biri olmasýna raðmen bu kentte sokakta yürürken binlerce yýldýzý ve Samanyolu nu görmek olasýdýr; çünkü þehir bilinçli bir þekilde aydýnlatýlmaktadýr. Tucson da bu durum 1944 den itibaren, çýkarýlan bir yasa ile saðlanmýþtýr. Bu yasanýn çýkarýlma amaçlarýndan ilki gökbilim gözlemlerini nedensiz yere bozmayacak dýþ aydýnlatmanýn saðlanmasý, ikincisi ise kentteki güvenliði ve üretimin niteliðini bozmadan, enerji tasarrufu saðlayacak aydýnlatma aygýtlarýnýn kullanýmýnýn teþvik edilmesidir (Efendi,2001). Iþýk kirliliðini azaltmak için aydýnlatýlmasý zorunlu bölgelerin, yalnýzca aydýnlatýlmasý gereken zaman diliminde ve yeterli düzeyde aydýnlatýlmasý gereklidir. Doða müthiþ bir denge içindedir ve bu denge ve döngü genellikle insan kaynaklý dýþ etkenler tarafýndan bozulmaktadýr. Peki, bu baðlamda neler yapýlabilir veya yapýlmalýdýr? Çocuklarýmýza, gelecek nesillere daha uygun yaþam ortamlarýnýn býrakýlmasý için ýþýk kirliliðine karþý önlemler alýnmalýdýr. Bu konuda herkese görev düþmektedir. Bunun için doðru aydýnlatma konusunda bilgi sahibi olun. Kendi uygulamalarýnýzda doðru aydýnlatma kurallarýna uyun. Çevrenizdeki yanlýþ ve sizi rahatsýz eden uygulamalarý ilgililere duyurun. Burada devlete de büyük görevler düþmektedir. Konu ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin bir an önce çýkarýlmasý gerekmektedir. Iþýk kirliliðinin boþa giden para olduðu unutulmamalýdýr. Ne kadar çok ýþýk, o kadar iyi aydýnlatma düþüncesi doðru bir aydýnlatma yaklaþýmý deðildir. Aydýnlatýlmasý gereken bölgenin ihtiyacýný karþýlayacak kadar aydýnlatma yapýlmalýdýr. Iþýk kaynaklarýnýn özenle seçilmesi önemlidir. Enerji tasarrufu saðlamak amacýyla, görülmeyen dalga boyundaki radyasyonun, yani kýzýl ötesi ve mor ötesi ýþýnýmýn

4 deneme filtrelendiði ýþýk kaynaklarý kullanýlmalýdýr. Iþýk kaynaklarýnýn yaydýðý ýþýðýn, doðru yönlendirme ve yerleþtirme ile kontrol edilmesi gereklidir. Amaca uygun aydýnlatma yapýlmalýdýr. Aydýnlatmanýn aydýnlatýlacak bölge sýnýrlarýnýn dýþýna taþmamasýna özen gösterilmelidir. Iþýk kontrolünü saðlayan zaman ve varlýk algýlayýcýlarý ile loþlaþtýrma ünitelerinden faydalanýlmalýdýr. Günlük akýþý olumsuz etkilemeden, gecenin belirli bir saatinden sonra aydýnlatma seviyesi düþürülmelidir. Sensörlu ya da süreli ýþýklar kullanýlabilir. Özellikle reklam panolarýnda bu uygulamalara gidilebilir. Bir geliþmiþlik seviyesi olarak gösterilen gereksiz bina aydýnlatmalarýndan, süslemelerinden kaçýnmak gerekir. Bu konularda uzman kiþilerin görüþlerine önem verilmelidir. Havai fiþeklerin doðaya, insanlara özellikle kaçak yapýmýnda çalýþanlarýna verdiði zararlarý hiç düþündünüz mü? Yapýlacak çalýþmalarla, uydu görüntüleri, hava fotoðraflarý ve CBS kullanýlarak üretilen haritalar karar vericilere yararlý bilgiler saðlayacaktýr. Bu haritalarýn astronomik gözlem istasyonlarýnýn yerlerinin seçimi, ýþýk kirliliðinin etkilerin tespiti ve giderilmesi, doðal hayatýn korunmasý, uygun lamba ve yerleþtirme þeklinin seçilmesi konularýnda büyük katkýlar saðlayacaðý açýktýr. Kendi görüþümdür. Þu gazetecilerin (bir kýsmý için söylüyorum) gereksiz anlamsýz saçma sapan haberlerinden býktým usandým. Hiçbir bilgileri olmadan anlamsýz haberler yaparak insanlara olmayan þeyleri var gibi göstererek, abartarak yanlýþ bilgilendirme yapmaktalar. Tüm bunlarý yaparken ne düþünmekteler bilmiyorum. Son iki yýldýr tutturdular bir kuraklýkta kuraklýk diye. Bu Türkiye nin her zaman karþýsýna çýkmýþ. Belli döngülerle kendini tekrarlayan bir sorunudur. Ýstanbul da bu güne kadar hiç mi kuraklýk olmadý. Bu kuraklýk da gayet normaldir. Önemli olan bence dikkat edilmesi gereken gece ile gündüz arasýndaki sýcaklýk farkýnýn fazla olmasýdýr. Bunun çölleþmeyi getireceði unutulmamalýdýr. Ayrýca uluslararasý antlaþmalar ile belirlenen su kullanýmý konusunda gereken önlemlerin bir an önce alýnmasýnda yarar vardýr. Yataðýný deðiþtirmemek üzere topraklarýmýzdan geçen her suyun damlasýnda hakkýmýz vardýr. Bunu bilen Arap ülkeleri doðuda yapmaya çalýþtýðýmýz projeleri bu sebeplerden terör illeti ile baltalamak istemektedir. Ýþ bilir mühendislerimizin önlem almadan yaptýklarý barajlardan, bir günde tüm sularýný kaybeden þu an boþ olan barajlarýmýzdan daha iyilerini yaparak, gerekirse isale hatlarý kurarak doðudan batýya taþýyarak, gerekirse Bulgaristan ýn bize sattýðý gibi, Arap ülkelerine bu sularý satarak su sorununa çare bulabiliriz. Son söz olarak; artýk bir þeylerin bilincine varmamýz gerekmekte, çocuklarýmýza torunlarýmýza nasýl bir dünya býrakmak istediðimiz düþünülmelidir. Ben Ýstanbul da boðazý, dostlarýn kardeþliðini yan yana duran birbirine o kadar yakýn bir o kadar uzak iki kýtayý, Zonguldak ta karayý, Trabzon da Karadeniz de yeþili, Bingöl de çýplak daðlarý, Tuz Gölü nde moru, Adana da beyaz ý, Hatay da kahverengiyi, Mersin de Antalya da Ýzmir de maviyi, Behramkale de su üstünde birbirini kovalayan balýklarý, Dalyan da Caretta Carettalarý, Urfa da tarihi, Antep te Gelibolu nda vataný, Urfa da Karlýova da Mardin de acýyý yoksulluðu, Nusaybin de ihaneti gördüm. Bu ülkede gördüðüm görmek istediðim nice güzellikler var. Bunlarý çocuklarýmýn da, torunlarýmýn da görmesini isterim. Ben gelecek nesillere daha güzel, daha mutlu, umutlu; tek yürek olmuþ, ilimde, bilimde, teknolojide en üst sýralara yükselmiþ bir vatan býrakmak istiyorum. Siz de böyle düþünüyorsanýz bir an önce harekete geçin. KAYNALAR 1. Akashi, Y. vd, Driver decision making in response to peripheral moving targets under mesopic light levels.lighting Res. Technol. 39,1, s Brainard, G.C., J.P. Hanifin, J.M. Greeson, B. Byrne, G. Glickman, E. Gerner and M.D. Rollag. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. Journal of Neuroscience, 21(16): , Chalkias, C., vd,2005. Modelling of light pollution in suburban areas using remotely sensed imagery and GIS. 4. Cinzano, P., vd., The first World Atlas of the artificial night sky brightness. 5. Çetin, F.D., vd.,2003. Iþýk Kirliliði Problemi ve Diyarbakýr Ölçeðinde Ýncelenmesi. 6. Dalðýn,S., (2008). Kentlerin yeni sorunu: Iþýk kirliliði ve doðal yaþama etkisi. Kent, Ýnsan ve Çevre Sorunlarý Sempozyumu Bildiri Kitabý, Ýstanbul, Davis S, Mirick DK, Stevens RG. (2001) Night shift work, light at night, and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst 93: 1557 '2d Devlin A.S. & Arneill A. B., Health Care Environments and Patient Outcomes: A Review of the Literature.Environment and Behavior, 35, Diaz-Castro, F.J.,1998. Adaptation of streetligting on La Palma. New Astronomy Reviews 42, s Efendi Murat, Iþýk kirliliði tez çalýþmasý, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 11. Henshaw, C., Cliff, G.,2006. Is light pollution killing our birds?. 12. House of Commons Science and Technology Committee, Light Pollution and Astronomy. 13. Isobe, S. & Hamamura, S.,2000. Monitoring light energy loss estimated by the DMSP satellites.mem. S.A.It, Vol 71-1, s Isobe, S. & Hamamura, S.,2000. Light pollution and its energy loss. Astrophysics and Space Science 273, s Knez, I & Kers, C.,2000. Effects of indoor lighting, gender and age mood and cognitive performance. Environment and Behavior, 32, Knez, I., Effects of colour of light on nonvisual psychological processes. Journal of Environmental Psychology 21, s Kloog, I., vd,2005. Light Pollution as a Risk Factor for Breast Cancer: A GIS Assisted Case Study. 18. Kozaki, T. vd., Effect of color tempreature of light sources on slow wave sleep. J. Physiol Anthropol Appl Human Sci 24 (2): s Longcore, T., Rich,C.,2004. Ecological Light Pollution. 20. Moody, G.,2003. Streetlight Assessment Program-GIS Application to Model Streetlight Compliance. 21. Ogden, L.J.E.,2002. Effect of Light Reduction on Collision of Migratory Birds. 22. Pauley, S.M.,2004. Lighting for the human circadian clock: recent research indicates that lighting has become a public health issue. Medical Hypotheses 63, s Rashid, M. & Zimring, C., A review of the empirical literature on the relationships between indoor environment and stress in health care and office settings: problems and prospects of sharing evidence. Environment and Behavior, 40, Witherington, B. E.,Martin,R.E.,1996. Technical Reports Understanding, Assessing, and Resolving Light-Pollution Problems on Sea Turtle Nesting Beaches. 25. Schernhammer, E.S., and Schulmeister, K.,2004. British Journal of Cancer pp Jeodezi ve Fotogrametri Müh. & Ýnþaat Müh. Dipnot: Bu yazý Kent Ýnsan ve Çevre Sorunlarý 08 Sempozyumundaki bildiri düzenlenerek kaleme alýnmýþtýr. 45

5 deneme Pusula Gülü ve Boylam Aslý Doðru 46 Pusula gülü, deniz haritalarýnýn ortaya çýktýðý günden bu yana yani 1300 lerden beri harita ve planlarda bulunmaktadýr. Pusulanýn iþaret uçlarý, çiçeðin taç yapraklarýna benzediði için gül kelimesi kullanýlmýþtý. Baþlangýçta, rüzgarýn estiði yönleri göstermesi için kullanýlan pusula gülünün o zamanlardaki adý rüzgar gülüydü. 32 adet iþaret ucundan 8 i ana rüzgarlarýn, diðer 8 i ara rüzgarlarýn ve 16 sý da çeyrek rüzgarlarýn yönlerini göstermekteydi. Rüzgarlarýn isimleri Orta Çað da Akdeniz ülkelerinin çoðunda ortak isimlerle anýlýrlardý. Kuzeyden esen tramontana, kuzeydoðudan greco, doðudan levante, güneydoðudan siroco, güneyden ostro, güneybatýdan libeccio, batýdan ponente ve kuzeybatýdan esen rüzgar maestro ydu. Deniz haritalarýnýn kenarlarýnda yönleri doðrultusunda bu kelimelerin baþ harflerini (T,G,L,S,O,L,P,M) görmek mümkündür. Böylelikle bu 32 iþaret, 4 ana rüzgar yönünün (kuzey, doðu, güney ve batý) eþit bölünmüþ parçalarýný ifade etmektedirler. Çinliler farklý olarak pusulayý burçlarý temel alarak 12 ana parçaya bölmüþlerdi. Batýlý denizciler için bu yön isimlerinin bilinmesi o kadar önemliydi ki, tayfalarýn rüzgar isimlerini doðru bir þekilde bilmesi þarttý. Pusula gülünün renkleri, salt kartografik gösterimden çok, grafik belirginlik ihtiyacýnýn bir sonucudur. Amaç pusulanýn üzerindeki yönlerin, gece dalgalý denizde yalpalanan bir gemideki titreyen ýþýðýn altýnda görülebilir olmasýydý. Bu nedenle, 8 ana rüzgar yönü, kolayca seçilebilen siyah renkte, ara rüzgarlar mavi ve diðerleri kýrmýzý renkte gösterilmiþtir. Günümüzde, bir pusula gülünü çizmek için herhangi bir standart bulunmamaktadýr. Ýlk planlarda, kuzeyi T harfinin üstünde bir mýzrak baþý temsil ediyordu. Daha sonra bu sembol, Christoph Colomb zamanýnda zambak (fleur-delys: fransýz kraliyet sembolü olan çiçek) figürüne dönüþmüþ ve ilk olarak Portekiz haritalarýnda görülmüþtür. 14. yüzyýlda, doðudan esen rüzgarý (levante) temsil eden L harfi, artý iþareti ile yer deðiþtirmiþ ve cennete giden yolu temsil etmiþtir. Bu yön ayný zamanda Ýsa nýn doðduðu ve o zamanlardaki adýyla Levant olan bölgede (doðu Akdeniz e kýyýsý olan ülkelere -Anadolu nun bir kýsmý, Suriye, Lübnan, Ýsrail, Mýsýr- verilen isimdi, 1. Dünya Savaþý ndan sonra Fransýz mandasýndaki Suriye ve Lübnan bu isimle anýlmaktaydý) bulunan Kudüs yakýnlarýndaki Bethlehem kentine giden yolu da sembolize etmekteydi. Dini ve metafizik durumlarý temsil etmekte kullanýlan gül sembolü, yüzyýllardýr yön ve yer bilgisi içeren haritalarla da iliþkilendirilmiþtir. Yeryuvarý üzerinde olduðu varsayýlan ve kuzey kutup noktasýný güney kutup noktasý ile birleþtiren baþlangýç meridyeni de bir gül çizgisidir. Ýngiltere Greenwich e taþýnmadan 150 yýl önce baþlangýç meridyenini temsil eden Gül Çizgisi, Paris te Saint-Sulpice Kilisesi nde bulunmaktaydý. Da Vinci Þifresi (Dan Brown) kitabýnda da geçen bu pirinç çizginin doðru yönü ve yolu gösterdiðine inanýlýrdý. Abraham Flexner ýn 1930 tarihli Universities adlý yapýtýnda belirttiði gibi bilim, problemleri çözmeye çalýþýrken, mevcut problemden daha fazlasýný yaratýr. Elbette bu uðraþ sýrasýnda da baþka keþifler yapýlýr. Týpký bilim adamlarýnýn boylamý bulmaya çalýþýrken, dünyanýn kütlesinin ve yýldýzlara olan uzaklýðýnýn ölçülmesinde olduðu gibi lerde denizcilerin en önemli problemi boylam belirlemeydi. O tarihlerde yön belirlemeye yarayan pusulalar mevcuttu. Geceleri olmasa bile en azýndan gündüz vakti, güneþ ve ufuk arasýndaki açýnýn belirli bir doðrulukla ölçülmesi suretiyle enlem belirlemek mümkündü. Fakat dünyanýn kendi etrafýnda dönme hareketi, boylam belirlemeyi imkansýz hale getiriyordu de yanlýþ bir boylam belirleme sonucu oluþan kaza, Fransa dan dönen Ýngiliz savaþ gemilerinin batmasýna ve 2000 kiþinin ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine Ýngiliz Hükümeti 1714 te, denizde boylam belirlemeyi doðru bir þekilde gerçekleþtirecek kiþiye çok yüksek meblaðlý bir ödül (bugünkü karþýlýðý milyon dolarlarla ifade edilebilecek bir deðer) vereceðini açýkladý. O güne kadar hep, deniz üzerinde ay ve diðer parlak yýldýzlarýn aralarýndaki mesafenin gözlenmesi esas alýnmýþtý. Ancak bu yaklaþýk hesaplamalar, ya çok uzun süren ve hastalýkla sonuçlanan gemi yolculuklarýna ya da geminin aniden beliren karanýn kayalýklarýna çarpýp parçalanmasýna sebep oluyordu. Çözüm ise, zamanýn hem gemide hem karada doðru olarak belirlenmesiydi. Dünyanýn dönme hýzý da biliniyordu (saatte 15 derece). Fakat asýl problem, uzun yolculuklara ve sarsýntýlara dayanabilecek, zamaný doðru olarak ölçebilecek saatin yapýlmasýndaydý. Ýngiliz saatçi John Harrison icat ettiði saatlerle boylam sorununu çözdü ve bu sayede birçok kýta ve geçit keþfedildi. Günümüzde Harrison ýn tamamen ahþaptan yaptýðý ilk 3 saati hala iþler durumda Ýngiltere de sergilenmektedir. H1 adýný verdiði ilk modeli 1735 te, H2 yi 1740 ta tamamladý. H3 üzerinde 19 yýl çalýþtý lerin sonunda H4, boylam sorununu çözmüþtü. Kendisini kýskanan ve baþarýsýný kabul etmek istemeyen bilim adamlarý ve siyasetçilerle 40 yýl boyunca mücadele etti. Sonunda hak ettiði para ödülünün ancak yarýsýný alabildi. Diðer yarýsýný almasý uzun zaman sürdü. Bugün yapay uydular ile anlýk olarak hesaplanabilen bir geminin konumu o günlerde böylesi yorucu bir mücadeleye ve keþiflere sebep olmuþtu. Kaynaklar: Bill Thoen, Origins of the Compass Rose Dava Sobel - William J. H. Andrewes, Boylam Dr., Boðaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü, Joedezi Anabilim Dalý

6 Kutup Yýldýzým Olur musun? deneme Semih Dalðýn Bugün yolda yürürken bir þey fark ettim. Ýnsanlar günden güne daha bir umursamaz olmuþ. Artýk sokakta karþýlaþan insanlar býrakýn selam vermeyi birbirlerinin yüzüne bakma ihtiyacý bile duymuyor. Apartmandan çýkýyorum sýcak bir günaydýn ile karþýlýyorum asansörü bekleyen komþumu, her ne kadar ben onu, o beni tanýmasa da. Ama hiçbir yanýt alamýyorum. Sokaða çýktýðýmda herkes gibi takýyorum kulaklýklarýmý kendimi dünyadan soyutluyorum. Gözlerim insanlarýn yüzlerine deðil yoluma onlarýn ayaklarýna yöneliyor. O kadar sýkýlmýþým ki yalan sözlerinden bakýþlarýndan, bakýþlarýmý kaçýrýyorum. Yolda yanýmdan bir genç geçiyor ve de onunla anket yapmak isteyen bir baþka genç. Ya da onlar duruyor ben yanlarýndan akýp gidiyorum. Yürüyen genç anketçinin yüzüne bile bakmadan devam ediyor. Ýçimden ne büyük terbiyesizlik diyorum. Bana sorsa özür dileyip vaktimin olmadýðýný söyleyip devam ederdim diye düþünüyorum. Ama bu düþünceden beþ dakika sonra karþýma çýkan baþka bir anketçiye cevap veremiyorum. Kelimeler boðazýmda düðümleniyor. Sadece elimle hayýr iþareti yapabiliyorum. Ben de mi onlara benziyorum onlarý deðiþtirmeye çalýþýrken, onlara kýzarken yoksa inancýmý, umudumu mu kaybetmeye baþladým... Yolda yürürken gazetede okuduðum bir köþe yazýsý aklýma geliyor. Baþlýðý Süt neyse kaymak da o olur!!! olan. Onu düþünürken Mecidiyeköy ün göbeðinde ki amele pazarý karþýma çýkýyor. Hani eski günlerde olduðu gibi. Ama bunlar biraz farklý; ellerinde son model milyarlýk telefonlar müzik dinleyip oyun oynuyorlar iþ beklerken belki de hiç kontörleri yokken. Düþünmeden edemiyorum milletimin bu acýnacak gösteriþ merakýný. O zaman pekte haksýz deðil diyorum yazar. Bu millet ki bir torba kömüre, bir kilo pirince oylarýný satýyor. O zaman müstahak diyorum. Nasýl bir hayat istiyorlarsa yaþasýnlar, ama onlara karþý gelen, sözcükleri boðazýnda düðümlenen bizler ne yapacaðýnýz. Hiç tanýmadýðýmýz, yabancý olduðumuz el topraklarýnda mý yaþamaya zorlanacaðýz; yoksa o kalabalýkta yok olup gidecek miyiz? Kömür alanlara hak vermeden de edemiyorum. Çünkü insanlarý bunu yapmaya zorluyorlar. Önceki yazýmda yazdýklarým, savunduklarým geliyor aklýma aç insan düþünemiyor, üretemiyor. Ýyi güzel hoþ da benim doðalgaz faturamý kim ödeyecek? Her geçen gün yeniden zamlanan, zamanýnda 3 kuruþa alýrken anlaþmayý bozup 5 kuruþa anlaþarak, depomuz yokken alamayacaðýmýz, fazla miktarý da ödeyeceðimiz doðalgazýn faturasýný neden ödemiyorlar, ülkemin kaynaklarý dururken. Hepsini geçtim iyi güzel de þu gecekondu olayýný bir türlü kabullenemiyorum. Benim vergilerimle yaþýyorlar, kullandýklarý kaçak elektriði, suyu ben ödüyorum, sonra birgün yakýnlarýna yapýlan gökdelenler sayesinde zengin oluyorlar. Peki, bu belediyeler onlara göz yumarak, onlara yol, ulaþým, elektrik saðlarken ne düþünüyorlar sadece oyu mu? Ýþte tüm bunlarý düþünürken Ýstanbul u, Türkiye yi bulutlar sarýyor; beni sardýðý gibi. Hep diyorum ben mi ýþýðýmý kaybettim, ben mi yanlýþ görüyorum, düþünüyorum; insanlar daha mý mutlu, umutlu? O an o kara bulutlarýn arkasýndan bir güneþ, bir umut ýþýðý yükseliyor, bana bazý insanlarýn hala saf ve temiz kalabildiðini ispatlamaya çalýþýrcasýna. Biliyor musunuz denizciler en çok kutup yýldýzýný severlermiþ; çünkü kutup yýldýzýnýn onlarý sevdiklerine kavuþturacaðýný bilirlermiþ. Ben kutup yýldýzýmý buldum. Bana yarýnlarýn hala güzel hala umutlu olduðunu hatýrlatacak küçükte olsa parlak bir ýþýk saðlamakta. Aný unutturmakta, yeni doðmuþ bir çocuðun annesine tutunmasýný, yanýnda huzur bulmasýný hatýrlatmakta ayný þairin dediði gibi Bugün Pazar. Bugün beni ilk defa güneþe çýkardýlar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak Bu kadar mavi Bu kadar geniþ olduðuna þaþarak Kýmýldamadan durdum. Sonra saygýyla topraða oturdum, Dayadým sýrtýmý duvara. Bu anda ne düþmek dalgalara, Bu anda ne kavgam, ne hürriyet, ne karým. Toprak, güneþ ve ben Bahtiyarým bahtiyar... Siz de umudunuzu kaybetmeyin kutup yýldýzýnýzý bulun gelecek günler güzel, gelecek günler umutlu, gelecek günler huzurlu; bulun ki yýldýzýnýzý hayata tekrar tutunabilin, bulun ki gülün, güldürün insanlarý. Bu yýldýz küçük bir çocuðun tebessümü, arkadaþýnýzýn silueti, kýz/erkek arkadaþýnýz, anneniz babanýz ya da vatanýnýz olabilir. Ýsmi, cismi deðil önemli olan; önemli olan anlamý taþýdýðý mana; sýkýca tutunun ona hayatýnýzdan hiç çýkmayacak, koparýlamayacakmýþ gibi... Siz hayata tutundukça hayatta size tutunacak bir sarmaþýk gibi. Ve o güzel günler, güneþli günler eminim bir gün gelecek... Jeodezi ve Fotogrametri Müh. & Ýnþaat Müh 47

7 kültür/sanat Medya Köleleri Merve Öner 48 5 Kasým 2007 de Hollywood yazarlarýnýn grev kararý birçok ülkede geniþ izleyiciye sahip televizyon dizilerinin askýya alýnmasýna neden oldu. Yazarlar, internet ve diðer medya satýþlarýndan elde edilecek kârdan paylarýna düþen miktarýn arttýrýlmasýný talep ettiler. 7 hafta sonra onlar taleplerine bizde yarým kalan dizilerimizin yeni bölümlerine kavuþmuþ olduk. Yakýn zamanda ülkemizde de bu kadar ses getirmeyen ancak Türkiye de de sorunlar olduðunu gösteren eylemler meydana geldi. 26 Aralýk 2008 de Sonbahar dizisinin iki çalýþanýnýn trafik kazasýnda hayatýný kaybetmesinin ardýndan Türkiye Sinema Emekçileri Sendikasý "Sektöre Dur Demeye Çaðýrýyorum" adý altýnda televizyon sektöründeki olumsuz çalýþma koþullarýný protesto etmek için bir gösteri düzenlediler. Televizyon çalýþanlarý yaptýklarý açýklamada protestonun amacýný, "Yollarda ölmek istemiyoruz. Ýnsan gibi çalýþmak istiyoruz. Çýkarlarýn egolarýn kuklasý olmak istemiyoruz. Hakkýmýzý arýyoruz" þeklinde anlattýlar. Dizi oyuncularý ise her hafta yayýnlanan 90 dakikalýk dizilerin sürelerinin kýsalmasýný talep ettiler. En çok parayý kazanan, dizilerle reklamlarla gözlerimizin önünden ayrýlmayan oyuncular bile isyan ederken kamera arkasýndakilerin keyifleri yerinde miydi? Tabii ki hayýr. Her dizide kamera arkasýnda yaklaþýk 50 kiþi çalýþýyor. Þanslý nitelendirilen diziler önümüze temcit pilavý gibi sunulan konularýyla 2. sezonlarýný sürdürürken geri kalan reyting duvarýnda tutunamayan diziler 13 bölümle televizyon ekranýndan görünüp yok oluyorlar. O kadar çok dizi ekranlarda yerini alýyor ki biz izleyiciler þaþýrmasýn diye ekrana yeni logosunu koyma mecburiyeti doðuyor. Dizi çalýþanlarýnýn ekmekleri hangi kitleyi nasýl ölçtüðü muamma olan istatistik verilerine yani reyting sonuçlarýna baðlý. Türkiye de sözel bölüm mezunlarýnýn çoðu gibi sinema televizyon bölümü mezunlarý da belli ki mezun olduktan sonra istihdam konusunda zorlanýyorlar. Kalbi Ýstanbul da atan dizi sektörü içinde yer almak için bu þehirde yaþamý da istemeden seçmek zorundalar. Deneyim kazanmak için belli bir süreliðine parasýz çalýþma sürecinden sonra (belki) sigorta yapýlarak ücretle çalýþmaya devam ediliyor. Ancak bölüm baþýna alýnan ücretler dizilerin durdurulmasý ya da bölümler yayýnlandýkça verilmesi gibi nedenlerden dolay tam zamanýnda verilemiyor. Bazý dizi çalýþanlarýna bölüm baþý olarak verilen ücret miktarý bir ayda kazanýlan miktara dönüþüyor. Bir yandan verilen yaþam mücadelesiyle birlikte psikolojik sorunlar ve uykusuzluk süreçleri baþlýyor. 12 saatten fazla süren çalýþma koþullarý, izin günlerinin belirsizliði, ücretlerin geç ödenmesi sorunlarýndan þikayet etmek medyada uzun zaman yer alan kiþilerin sektör böyle cümleleriyle kabul görmüþlüðü gösteriyor. Bu kadar olumsuzluða iþlerini sevdikleri için katlanan insan çok. Biz evimizin baþmisafiri televizyonun aracýlýðý ile renkli bir dünyayý izlerken, medya gerçek yüzünü kamera arkasýna saklýyor. Neil Postman televizyonu öldüren eðlence olarak tanýmlýyor. Ve bu cinayete medya ve medya sahipleri aracý oluyor. Sosyolog

8 Sinema Baharýnda Bir Sonbahar kültür/sanat Özgür Çiçek Türkiye`de yerli filmlerin gösterdiði çýkýþ artarak devam ediyor. Üç dört sene öncesine kadar genç yönetmenler, ilk film projelerini gerçekleþtirmek ve salon bulmak için maddi ve bürokratik süreçleri bindir zorlukla atlatýrken su an gösterimdeki yerli filmlerin artan sayýsý ve bu sayýdaki genç yönetmenlerin yüksek oraný oldukça heyecan verici. Türkiye`nin de etkilendiði global ekonomik kriz dizi piyasasýna olumsuz yönde yansýrken, düþük bütçeli film projeleri, artan yerli film sayýsý ve bununla orantýlý olarak gün geçtikçe artan yerli film seyircisi sayesinde nispeten daha kolay kaynak bulabiliyor. Bu çerçeveden bakarak son donem yerli yapýmlar düþünüldüðünde baþarýsýyla öne çýkan filmlerden biri 1975 doðumlu Özcan Alper`in ilk uzun metraj filmi Sonbahar (2008). Yüzlerce tutuklunun F tipi hücre sistemine geçiþe direnmek için baþlattýðý olum oruçlarýna son vermek adýna 32 kiþinin ölümüyle sonuçlanan 19 Aralýk 2000 tarihli Hayata Dönüþ operasyonunu yeniden gündeme getiren Sonbahar, hikayesinde 1990 sonrasýnýn izlerini taþýyor. Bu baðlamda filmin 19 Aralýkta vizyona girmesi elbette tesadüf deðil. Yusuf`un (Onur Saylak) sosyalizm hayalleri öðrencilik yýllarýnda hüküm giymesiyle sonuçlanýrken 10 yýl sonra, saðlýk nedenleriyle salýndýðýnda hiç geçmeyecek bir hastalýkla birlikte çýkar cezaevinden. Artik dýþarýda olmasýna raðmen, içeride olum oruçlarý ve kotu koþullar nedeniyle kaptýðý bu hastalýk onun tekrar hayata dönmesini oldukça zorlaþtýrýr. Yusuf geçmiþi ve hastalýðýyla, Doðu Karadeniz`in bir köyünde yasayan annesinin evinde baþ etmeye çalýþýrken, þehirde Eka (Megi Kobaladze), SSCB`nin çözülmesiyle baðýmsýzlýðýný kazanan ülkelerin yasadýðý zorluklarla bambaþka bir þekilde baþa çýkmaktadýr. Gürcü kýzý Eka, küçük kýzýna para göndermek için fahiþelik yapmaktadýr. Yusuf`un yaþadýðý koyun agresif yeþil doðasý ve Eka`nýn yasadýðý þehirde sahil þeridini döven güçlü dalgalar bu iki karakterin zorlu doðasýna tercüman olur. Böylelikle bu farklý doða resimleri hem bir tezat hem de kendi içinde bir bütünlük oluþturur. Sonbahar hakkýnda þimdiye kadar yerli ve yabancý kaynaklarda oldukça çok eleþtiri yazýsý yayýnlandý ve bunlarýn çoðu hak ettiði üzere övgü dolu yazýlardý. Bu yazýlar içerisinde Sonbahar`in sinemasal anlatýmýný fazla yavaþ ve minimal olarak deðerlendiren görüþler var. Alper`in kullandýðý görsel dil yavaþ ve minimal olmanýn ötesinde Yusuf`un ruh halini ve iç çatýþmalarýný abartýsýz ve yalýn bir hisle seyirciye aktarýyor. Tam da bu yavaþ ve yalýn anlatým seyirciyi Yusuf`un geçmiþi ve on yýllýk hapis hayatýndan sonra eve dönüþ surecinde yasadýklarýnýn gerçekliðiyle özdeþleþtiriyor. Ancak bu özdeþleþme seyirciyi pasifleþtiren bir süreç deðil. Aksine karakterin hüznünü ve yalnýzlýðýný tüm gerçekliðiyle, doðrudan ve abartýsýz gösteren ve bunun karakter üstünde yarattýðý yükü seyircinin de sýrtlamasýný sagyalayan bir sinemasal anlatým yaratýyor. Bu nedenle Sonbahar`in etkisi seyirci üstünde uzun sure devam ediyor. Filmin yüksek estetik dili bu yalýn gerçekliði daha da guclendireriyor. Özcan Alper`in yarattýðý harikulade görsellik karakterin acýsýný, hayal kýrýklýðýný ve yalnýzlýðýný arka planda býrakmýyor, tam aksine bu duygularýn en etkin görsel ifadesine eriþiyor. Senaryosu, sinemasal anlatýmý ve gerçekçi oyunculuðuyla oldukça basarili bir ilk film olan Sonbahar simdiye kadar yurt içinde ve uluslararasý festivallerde, müzik dahil çeþitli dallarda bir çok ödül kazandý ve kazanmaya devam ediyor. Özcan Alper`in bu baþarýsý yerli yapýmlar adýna oldukça sevindirici. Yine gelecek günlerde çekimine baþlanacak olan Ali Vatansever`in ilk filmi El Yazýsý daha þimdiden Altýn Portakal Film Yarýþmasý`inda En Ýyi Geliþtirme Senaryo Ödülünü kazandý. Bu heyecan verici senaryonun filme dönüþme surecinde Ali Vatansever`e kolaylýklar diliyor, filmin vizyona girmesini dört gözle bekliyoruz. 49

9 kültür/sanat Kýrmýzý Pazartesi Melis Mine Þener 50 Kýrmýzý Pazartesi,Yazan: Gabriel García Márquez, Uyarlayan ve Yöneten: Macit Koper, Çeviren: Ýnci Kut Sahne Tasarýmý: Barýþ Dinçel, Kostüm Tasarýmý: Nihal Kaplangý, Iþýk Tasarýmý: Kemal Yiðitcan, Koreografi: Handan Ergiydiren, Oyuncular: Burak Davutoðlu, Meriç Benlioðlu, Murat Coþkuner, Çaðlar Yiðitoðullarý, Bahtiyar Engin, Murat Garipaðaoðlu, Rozet Hubeþ, Semah Tuðsel, Mahperi Mertoðlu, Yavuz Þeker, Sükan Kahraman, Caner Çandarlý, Murat Taþkent, Selim Can Yalçýn, Kutay Kýrþehirlioðlu, Radife Baltaoðlu, Berna Oðuzutku Demirer, Seda Fettahoðlu, Aslýhan Kandemir, Zümrüt Erkin, Esra Ede, Abdullah Topal Zenginlerle yoksullarýn nasýl ayrý düþtüðüne; toplumsal baskýlara boyun eðen kadýnlara ve erkeklere, mutsuzluðu toplumsal anlayýþa gömen insanlara tanýklýk etmek istemez misiniz? Göz göre göre yaþananlarý, bir cinayetin nasýl iþlendiðini görmek? Köhnemiþ ama yine de yürürlükten kaldýrýlamamýþ gelenek ve göreneklerin sebep olduklarý facialarla yüzleþmek? Psikolojik ve toplumsal baskýlarýn insanlarý nelere sevk ettiðini görmeye hazýr mýsýnýz? Gabriel Garcia Marquez in ayný adlý kitabýndan uyarlanan oyun, festival kapsamýnda tiyatro sevenlerin karþýsýna çýkmýþtý yaz baþýnda. Þimdi de Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý nda seyircilerinin karþýsýna çýkýyor. Bir kasabada evlenen bir genç kýzýn, düðün gecesi bakire olmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine geliþen olaylarý, iþlenen cinayeti, kasabalýnýn göz göre göre bu cinayetin iþlenmesine sessiz kalmasýný, toplum kurallarýný, yazýlý olmayan kaideleri ve düþünceleri, töreleri Ve her þeyden önce aslýnda zihniyeti tüm açýklýðýyla görebiliriz oyunda. Kadýný metalaþtýran alýnýp satýlan bir þey e dönüþtüren zihniyeti... Santiago Nasar'ýn o gün beyaz giysileriyle beyaz yataðýndan kalktýðýnda, bir cinayete kurban gideceðini kendisi dýþýnda herkes bilmektedir. Çünkü bir önceki gece, o kasabada kabul edilemez bir þey olmuþ, kasabanýn yeni sakini Bay Ardo San Roman gözüne kestirdiði ve evlenmek için her türlü maddi manevi zenginliðini önüne serdiði Angela Vicario ile evlenip gerdek gecesi kýzýn kýz olmadýðýný anlamýþtýr Kýz can havliyle Santiago Nasar demiþtir; Olan bitenin bütün sorumlusu o. Vicario Kardeþler olarak bilinen Pablo ve Pedro ertesi gün kasabada her gördüklerine Nasar'ý öldürmek için aradýklarýný, hatta evinin karþýsýna kamp kurduklarýný söylerler. Ancak bu bilgi, Nasar'ý ölümden kurtaramaz. Çünkü söz konusu cinayet bir namus cinayetidir. Angela Vicario ne yapacaðýný bilemeyince, can havliyle ilk aklýna gelen isme mi sarýlmýþtýr acaba? Kimse bunu sorgulamýþ mýdýr? Hayýr. Neden? Çünkü Santiago Nasar varlýklýdýr, uçarýdýr, neþelidir Yani bizden deðildir. Ve aranan sadece bir isimdir. Bulunanýn kim olduðu sadece iþin kývamýný deðiþtirebilir, sonucunu deðil. Olayýn bir diðer ilginç yaný da, göz göre göre herkesin Santiago Nasar'ýn namus uðruna öldürülmesini izlemesidir. Bu namus cinayetinin toplum için bir suç sayýlmadýðýný da göstermektedir. Týpký bizdeki anlayýþta olduðu gibi Oyunu izlerken görürüz ki; Kader i herkesin kendini suçsuz hissedebileceði bir alan olarak tanýmlar ve gerektiðinde bu alana sýðýnýrlar insanlar. Ama aslýnda kader bir süre sonra baþýmýza bütün çoraplarý ören o önyargýlardan biri haline gelir ve pek çoðumuz bunu fark etmeyiz Bana bir önyargý verin, dünyayý yerinden oynatayým diyor bir yerde anlatýcý, dava raporlarýndan okuduðu bir cümle ile Ve gerçekten ne kadar çok önyargýnýn bizi ne olur olmaz yerlere götürdüðünü hatýrlatýyor oyun. Tabi ki önyargýlarýndan sýyrýlma cesaretini gösterenlere "Biz her zaman ölüden yana olmalýyýz" diyor Santiago yu kurtarmak isteyen bir kadýn. Cinayeti engellemek isterken Bir cümleyle de olsa çok önemli bir ayrýntýyý vurguluyor: Az da olsa, belli bir bilince eriþmiþ insanlarýn düþük seviyeli toplumlarda bile var olduðu gerçeðini Ancak ne yazýk ki bu insanlarýn gücü her zaman her þeye yetmez, hatta çoðu þeye yetmez yazýk ki Sonunda onlar da pes eder ve bir kenara çekilirler Ve Angela Vicario'nun annesinin dile getirdiði þu çarpýcý cümle: "Aþk da öðrenilir, kýzým!" Toplumda kadýnlarýn istedikleri kiþiyle evlenme hakkýna sahip olmadýklarýna ve baský altýnda evlendiklerini, aþka deðer verilmediði baþka nasýl anlatýlýrdý bilmem Sevginin aslýnda böylece yok olduðunu; buna baðlý olarak bütün yozlaþma, yabancýlaþma ve parçalanmanýn bir kýsýr döngü içinde birbirini tetiklediðini baþka nerede nasýl böylesine keskin, böylesine ince bir þekilde anlatabilir insan? Anlatýlan toplumda; devlet otoritesinin zayýf olmasý, halkýn geleneklerine ve törelerine baðlý yaþamasýna neden olur; bu da beraberinde namus cinayeti, azýnlýklara ayrýmcýlýk yapýlmasý, yoksullarýn zenginlere önyargýlý yaklaþmasý gibi farklý toplumsal sorunlarý doðurur. Otoritesiz ve fakir bir toplumda yaþayan kasaba halký kendi otoritesini saðlamak için gelenek ve törelerine sarýlýr, azýnlýklarý dýþlar, zenginleri sevmez ve törelerine baðlý kalmak için cinayet dâhil her þeyi göze alýr. Kasabalýnýn bu kötü durumu ekonomik ve siyasal nedenlerden kaynaklanmaktadýr. Ekonomi, kötü durumda olduðu için devlet, otorite kuramamakta; bu da toplumda otorite boþluðundan ve töre baskýsýndan doðan sorunlara yol açmaktadýr. Bütün bunlarý açýktan açýða vermez Marquez, ama iþin ilginci siz görür görmez anlarsýnýz. Tanýdýk geldiðinden olsa gerek Marquez'in müthiþ gözlem yeteneði, basit bir cinayetle bütünüyle bir toplumsal yapýyý anlatmasý Ýnci Kut'un hoþ çevirisi ve Macit Koper'in usta uyarlamasýyla þaþýrtýcý bir þekilde bizi anlatan, bize çok benzeyen bir toplumun - binlerce kilometre uzakta da olsa, bazý þeyler hep çok benzer oluyor demek - sahnelendiði bir oyunda kendi yansýmamýzý gördüm ben. Herkese tavsiye ederim ilk fýrsatta. Keyifli Seyirler.

10

11 etkinlikler Diyarbakýr Ýzlenimleri HKMO Diyarbakýr Þubesi nin Mesleðimizde Güncel Geliþmeler baþlýklý etkinliði 24 Ocak 2009 tarihinde Diyarbakýr'da gerçekleþti. Etkinlik kapsamýnda Dr. Erdal Köktürk, Ýmar Uygulamalarý ve Yargý Kararlarý, Prof.Dr. Erol Köktürk Taþýnmaz Deðerlemenin Kapsamý, Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði ve Mehmet Hýþýr, Taþýnmaz Deðerleme Uzmanlýðý baþlýklarýndaki sunumlarýyla katký koymuþlardýr. Etkinliðe ayrýca Þubemiz Yönetim Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, Engin Kaya ve Kerem Halýcýoðlu katýlým saðlamýþtýr. Etkinliðin öðleden sonraki oturumunda Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði, uygulamalarý ve yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten günümüze meslektaþlar ve kurumlar tarafýndan ele alýnýþý üzerine bir konuþma yapmýþtýr. Seminerlerin ardýndan akþam Diyarbakýr Þubesinin geleneksel güz yemeðine geçilmiþtir. Yemeðe, Diyarbakýr daki çok sayýdaki belediye baþkaný ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile meslektaþlarýmýz yoðun ilgi göstermiþlerdir. Etkinliðin ardýndan ikinci gün HKMO Diyarbakýr ve Ýstanbul þubeleri yönetim kurullarý ortak toplantýsý gerçekleþtirilmiþ ve görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur. Bu toplantýnýn sonucunda Þubeler her türlü iþbirliðine açýk olduklarýný ifade etmiþ, mesleðimiz ve ülkemiz gündemine dair her konuda birbirlerinden katký almaya devam edeceklerini vurgulamýþlardýr. TOKÝ Gerçeði Paneli 85 meslektaþýmýzýn katýlýmýyla gerçekleþen etkinlik, sunumlara iliþkin yerel sorunlarýn da dile getirildiði ve paylaþýldýðý bir ortamda gerçekleþmiþtir. Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Yusuf Bilen açýlýþ konuþmasýnda ülkemizin genelinde ve Diyarbakýr þube etkinlik alaný içerisinde pek çok meslektaþýmýzýn çalýþmalar yürüttüðü Taþýnmaz Deðerleme ve Kadastro konularýnda böylesi bir etkinlikle bir tartýþma platformu oluþturmuþ olmanýn mesleðimiz için anlamýný vurgulamýþtýr. Ýstanbul Þubesi ile gelecekte de benzer bir dayanýþma içerisinde birlikte olmanýn gereðini dile getirmiþtir. Ýstanbul Þubesi adýna bir konuþma yapan Yönetim Kurulu Baþkaný Yrd. Doç. Dr. M. Tevfik Özlüdemir, Ýstanbul genelindeki meslektaþlarýn ve yönetim kurulumuzun selam, sevgi ve dayanýþma dileklerini iletmiþ, Diyarbakýr Þubesi nin bu davetinden büyük mutluluk duyulduðunu, emekten, eþitlikten ve özgürlüklerden yana konumlanan mühendisler olarak gösterdiðimiz bu dayanýþmanýn sürdürülmesi gerekliliðini vurgulamýþtýr. Dr. Erdal Köktürk konuþmasýnda imar yasasý temelinde gerçekleþtirilen uygulamalar ve sorunlarý üzerinde durmuþ, ilintili yasalara da gönderme yaparak örneklerle konuþmasýný detaylandýrmýþtýr. Yasa ve yönetmelikler konusunda bilgi eksikliðinin yargý kararlarýnda adaletsizliklere yol açabileceðini ifade etmiþtir. Taþýnmaz deðerleme baþlýklý konuþmasýnda Prof. Dr. Erol Köktürk ise taþýnmaz deðerleme özelinde deðer kavramý üzerine görüþlerini sunmuþ ve dünyada deðerleme ve kadastro konularýna yaklaþýmý ülkemizdeki gerçeklikle karsýlaþtýrarak önerilerde bulunmuþtur. Deðer kavramý ve devlet sorumluluklarý iliþkilerinden bahseden Köktürk Kamulaþtýrma ve Kentsel Dönüþüm uygulamalarýnda Sosyal Dönüþümün savunulmasý gerekliliðini dile getirmiþtir. Mehmet Hýþýr ise bir taþýnmazýn deðerlemesinde izlenen adýmlarý ve bu süreç içerisinde karþýlaþýlan sorunlarý, genel olarak deðerleme uzmanlarýnýn sorunlarý ile iliþkilendirmiþ ve bu konuda çalýþan ya da çalýþmayý düþünen meslektaþlara bir durum analizi sunmuþtur. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi, 29 Mart Yerel Yönetim Seçimleri sürecinde TOKÝ Gerçeði ni ele alýyor. 6 Mart 2009 Cuma günü düzenlenecek olan panelde, TOKÝ Gerçeði bütün boyutlarýyla masaya yatýrýlacak. Prof. Dr. Ruþen KELEÞ in yöneteceði panelde, Prof. Dr. Cevat GERAY, Muðla Milletvekili meslektaþýmýz Fevzi TOPUZ, Mimarlar Odasý Eski Genel Baþkaný Gazeteci Oktay EKÝNCÝ, Arsa Ofisi 1. Bölge Eski Müdürü meslektaþýmýz Mustafa DEMÝRDÖVEN, Þehir Plancýlarý Odasý Genel Baþkaný Doç. Dr. Tarýk ÞENGÜL ve ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama Bölümü nden Dr. Osman Balaban Panel konuþmacýlarý arasýnda yer alacaklar. Konuþmacýlarýn profilinden de anlaþýlacaðý üzere, ülkemizde konut sorunu, sosyal konut politikalarý, kurumsal yapýlar ve dönüþümler, TOKÝ yi yetkilendiren ve devlet içinde devlet durumuna getiren düzenlemeler, kent topraklarýnýn TOKÝ eliyle planlanmasý ve peþkeþ çekilmesi süreçleri, TOKÝ nin yabancýlara yönelik hedefleri panelde ele alýnacak. Yerel yönetim sürecinde, TOKÝ Gerçeði nin tartýþýlmasý ayrýca önem taþýyor. Birçok konunun yaný sýra, TOKÝ nin belediyelerle yaptýðý protokoller temelinde uygulamaya koyduðu konut ve kentsel dönüþüm projelerinin de panelde ele alýnmasý hedefleniyor. Kamuoyunun TOKÝ Gerçeði ni doðru öðrenmesi, TOKÝ nin topraklarýnýn yaðmalanmasý ve birilerine peþkeþ çekilmesindeki rolünü görmesi için Panelin önemli bir iþlevi yerine getireceði düþünülüyor. Duyarlý tüm kiþileri ve yetkilileri Panelimize bekliyoruz 52

12 Tek Baþýna Bir Direniþ Öyküsü çalýþma yaþamý Merve Özyaþar Binlerce dokuma iþçisinin 8 Mart 1857 tarihinde eþit iþe eþit ücret, sendika ve oy talebi, iþgününün 10 saate düþürülmesi amacýyla baþlattýklarý grevde çýkan yangýnda 129 kadýn dokuma iþçisi yanarak yaþamýný yitirdi. Ve 8 Mart tarihi, 1910 yýlýnda Clara Zetkin in ikinci enternasyonal toplantýsýnda verdiði önergeyle dünya emekçi kadýnlarýna armaðan edildi. Aradan tam 152 yýl geçti, ancak emekçi kadýnlarýn verdiði mücadele devam ediyor yýlýnda Novamed Fabrikasý'nda çalýþan 83 kadýn, aðýr, sendikasýz, sosyal güvencesiz, angarya ve ucuza çalýþtýrýlma koþullarýna karþý, sýnýfsal sömürünün garantisi için hamile kalacaklarý zamanýn bile patronlarýnýn karar vermesine karþý petrol-iþ te sendikalaþtýlar, ancak buna karþýn sendikalaþma haklarý ellerinden alýndý ve greve gittiler. 26 Eylül 2006'da baþlatýlan grev, 18 Aralýk 2007'de kazanýmla sona erdi. Bu direniþe kadýn dayanýþmasý ve örgütlülüðü damgasýný vurdu. Novamedin ardýndan birçok direniþ yaþandý, bugünlerde bir tanesi devam ediyor. Emine Arslan ve DESA direniþi; Emine Arslan, 3 Temmuz dan beri Ýstanbul Sefaköy deki DESA fabrikasý önünde, iþe geri alýnmak için direniyor. Sendikaya üye olduðu için atýldýðý, mahkeme kararýyla sabit. Ýþe iadesi hükme baðlandý. Ama yine de iþe geri alýnmýyor. Desa nýn çalýþma koþullarýndan bahsedecek olursak; Desa da deri mont ve deri aksesuar üretimi yapýlmaktadýr. Desa da çalýþan 1200 iþçi asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalýþtýrýlmakta, keyfi zam uygulamalarý yapýlmakta, eþit iþe eþit ücret ilkesi uygulanmamaktadýr ve çalýþma saatleri haftalýk 45 saatin üzerindedir. Haftada üç gün sabahlama denen uygulamalar yapýlmaktadýr. Ýþçilere sabahlamalarla birlikte saate varan sürelerde çalýþtýrýlmaktadýr. Mesaiye itiraz eden iþçiler iþten atýlmakla tehdit edilmektedir. Desa nýn Sefaköy fabrikasýnda çalýþan Emine Aslan bu çalýþma koþullarýna direnebilmek için Türk-Ýþ e baðlý Deriiþ de sendikalaþtý, ancak Emine Arslan ýn sendikal çalýþma yaptýðý tespit edilince, iþi bahane edilerek 3 Temmuz 2008 de iþten çýkartýldý. Sekiz yýllýk Desa çalýþaný olan Emine Arslan a kýdem ihbar tazminatý, izin ücretleri ve çalýþmýþ olduðu ayýn maaþý ve mesai ücreti ödenmeden iþ akdi fesih edildi. Fakat yaþananlar bunlarla sýnýrlý kalmadý, Emine Arslan tek baþýna Sefaköy deki fabrika önünde direniþini sürdürdüðü için birçok baský ve yýldýrma politikasý na maruz kaldý; kaldýrýmý iþgal cezasý, 6 otobüs çelik kuvvetle karþý karþýya kalmasý, sendikasýzlaþmasý halinde para teklif edilmesi, evinin ve direniþi sürdürdüðü kaldýrýmýn mobese kamerasý ile izlenmesi, tehdit edilmesi bunlardan bazýlarý. Emine Arslan Sefaköy de Desa Fabrikasý önünde, 8 aydýr tek baþýna direniþini sürdürüyor. Belki çalýþma arkadaþlarýnýn desteðini alamýyor mobese kameralarý nedeniyle ama uluslararasý ve ulusal sendikalarýn, kadýn örgütlerinin, baðýmsýz destekçilerin ve gruplarýn desteðini alýyor. Emine Arslan ýn iþten çýkartýlmasýndan sonra Desa Direniþiyle Dayanýþma Kadýn Platformu oluþturuldu. Desa nýn maðazalarýnýn önünde bu platform 15 günlük periyotlarla basýn açýklamasý yapýyor, Sefaköy de de yerel bir platform oluþturuldu. Novamed'de baþlayýp Emine Aslan þahsýnda DESA'dan yükselen kadýn direniþi ve dayanýþmasý bugün bize aðýr ve geçte olsa kurtuluþun kadýnlarýn kendi ellerinde olduðunu gösteriyor. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi 53

13 basýn açýklamasý DOSYA NO : KONU : AKP'den bir seçim rüþveti daha: Ormanlar BASINA VE KAMUOYUNA 2-B'nin diðer adý; imar affý AKP hükümeti, kamuoyunda 2-B yasasý olarak bilinen düzenlemeyle Türkiye genelinde, Ýstanbul büyüklüðündeki bir alaný orman dýþýna çýkarmakla kalmadý, söz konusu alanda imar kanunu ile arazi kullanýmýna iliþkin yasal kýsýtlamalarý da kaldýrdý. Yerel seçime iki ay kala yaptýðý düzenleme ile üstü kapalý imar affý getiren AKP hükümeti, Anayasa ya aykýrý bir þekilde 4 milyon 374 bin dönümlük 2-B arazilerinin satýþýnýn yolunu açtý. Sadaka ekonomisiyle oy deposunu besleyen AKP hükümeti, böylelikle milyonlarca dönümlük kamuya ait arazileri de seçim yatýrýmý kapsamýna aldý. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubemizin 2-B düzenlemesinin dikkatlerden kaçan ayrýntýlarýný içeren raporunun özeti ve geniþ hali ekte bilginize sunulmuþtur. Saygýlarýmýzla. Mehmet HIÞIR Þube Yönetim Kurulu a. Þube Sekreteri Ekler: 1. 2B Özet Rapor 2. 2B Raporu ORMAN ALANLARI ÝMAR AFFIYLA SATILIYOR AKP hükümeti yýllardýr tartýþýlan 2-B arazilerini, TBMM Genel Kurulu'na sunulan tasarýya son dakika yaptýðý eklemelerle orman alaný dýþýna çýkarýrken ayný düzenlemeyle imar hukukunun tüm hükümlerini devre dýþý býrakarak satmanýn yolunu açtý. 15 Ocak 2009 tarihinde Meclis'ten geçen ilgili yasaya göre, orman vasfýný yitirmiþ tanýmýna giren bu araziler son kullanýcýya satýlýrken hem mevcut yapýlaþmaya vize çýkmýþ olacak hem de satýþtan sonraki aþamada herhangi bir yapýlaþma sýnýrý olmayacak Sayýlý yasaya, son anda,... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nce fiili kullaným durumlarý dikkate alýnmak suretiyle itiraz ve/ veya tevhit yapýlabilir. Bu madde kapsamýndaki kadastro, ifraz ve tescil iþlemleri, 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu ile 3 Temmuz 2005 tarihli ve 5403 Sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunundaki kýsýtlamalara tabi olmaksýzýn yapýlýr hükmü eklendi. Buna göre, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün de 26 Ocak'ta onayladýðý yasanýn içeriði ve olasý sonuçlarý þöyle: Orman alanlarý tehdit altýnda: 2-B alanlarý, Türkiye yüzölçümünün % 26 sýný ( ,96 km 2 ) oluþturan ormanlarýn % 2,3'ü, yani 4 milyon 374 bin dönümlük bir alaný oluþturuyor. Bu rakam Ýstanbul büyüklüðünde bir alana denk geliyor. Söz konusu alanlarla ilgili olarak Orman Köyleri Kalkýndýrma Genel Müdürlüðü'nün bütün yetkileri dahil söz hakký tamamen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'ne devredildi. 2-B sorununu çözme adý altýnda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne hem orman hem de mülkiyet kadastrosu yapma yetkisi verildi. Bu yetkiler, 5831 sayýlý Yasa ile Orman Yasasý nýn 7. ve 9. maddelerinde yapýlan deðiþikliklerle, Ancak, henüz orman kadastrosuna baþlanýlmamýþ yerlerde, ve 3402 sayýlý Kadastro Kanununa göre kadastrosuna baþlanan çalýþma alanlarýnda, 2-B sorununu çözme adý altýnda formüle edildi. Düzenleme Anayasa'ya aykýrý: Anayasa nýn 169. maddesine göre, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin, tarihi itibariyle tespiti ve kullaným kadastrosunun yapýlmasý gerekiyor. Yeni düzenlemede ise, orman köylüsü olup olmadýðýna bakýlmadan, itibariyle iþgalci olup olmadýðý gözetilmeden, fiili kullaným durumlarý dikkate alýnmak ve varsa üzerindeki muhdesatýn kime veya kimlere ait olduðu ve kim veya kimler tarafýndan ne zamandan beri kullanýldýðý kadastro tutanaðýnýn beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle hükmü getirildi. Bu hükümle, orman alanlarýnýn, iþgalciler adýna tespiti yapýlarak devredilmesinin yolu açýlmýþ oldu. Düzenlemeyle, bu alanlarýn üzerinde bulunan yapýlaþmanýn imar hukukuna uygun olup olmadýðý aranmaksýzýn, sýnýrsýz bir imar affý getirilmiþ oldu. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin çeþitli tarihlerde aldýðý 5 ayrý kararda böyle bir düzenlemenin yapýlamayacaðý hükme baðlanmýþtý. Ýstanbul'un yüzde 3'ü el deðiþtirecek: Ýstanbul un km 2 olan yüzölçümünün % 48,85 i ormandýr. Ýstanbul un % 3 ü orman dýþýna çýkarýlmýþ 2-B alanlarýndan oluþmaktadýr. Bu durumda Ýstanbul'da yaklaþýk 163 bin dönümlük bir alan imar affý kapsamýnda satýþa sunuluyor ve büyük bir aðaç kýyýmýnýn önü açýlýyor. 54 Yeni yaðmalar engellenmeli, ormanlar korunmalý: 2-B de, tüm iþgalcilere af getirecek þekilde ve onlarýn kazanýlmýþ hakký gibi gören düzenlemeler yerine, orman ve orman köylüsünü rahatlatan; makul, toplumu en azýndan bir daha böyle

14 basýn açýklamasý bir sorun yaþanmayacaðý konusunda ikna eden ve ulusal uzlaþmaya dayalý çözümlere ihtiyaç vardýr. Böylesi çözüm arayýþlarýný güçleþtiren, 2-B lerin çözümünü olumsuz etkileyen, orman iþgallerini bir rant alaný olarak gören ve cezai-mali yaptýrýmlarýn etkisizliði yüzünden genel bir alýþkanlýða dönüþen süreci durdurarak, bu tür olaylarýn ve sürecin bir daha yaþanmamasý konusunda önlemler almayan hiçbir giriþim kabul edilemez. Bu düzenleme, 29 Mart seçimlerine yönelik popülist bir düzenleme olmaktan öte bir anlam taþýmamaktadýr. Orman kadastrosunda sýnýrlarla geliþigüzel oynayan deðil, grafik orman kadastrosunu günün geliþen teknik ve teknolojisinden yararlanarak yenileyen ve ormanlarý tapuya tescil ederek güvence altýna alan ve sýnýrlarýnýn bir daha deðiþmemesini saðlayan yaklaþýmlara gereksinme vardýr. Orman kadastrosu olarak adlandýrýlan bu çalýþmalardaki baþarý, sürdürülebilir ormancýlýktaki baþarýnýn ön koþuludur. Ülkemizin doðal zenginlikleri arasýnda sayýlan ve küresel iklim deðiþiklikleri nedeniyle önemi bir kat daha artan ormanlarýmýzýn, gelecek kuþaklarýn sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel ve manevi gereksinmelerini karþýlamak üzere sürdürülebilir bir þekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için ilk yapýlmasý gereken çalýþma, orman alanlarýnýn korunmasý ve güvence altýna alýnmasýdýr. Saygýlarýmýzla, TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU ORMAN ALANLARI ÝMAR AFFIYLA SATILIYOR AKP Ýktidarý, TBMM de 15 Ocak 2009 günü kabul edilen 5831 sayýlý Tapu Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun ile 6831 sayýlý Orman Yasasý nda ve 3402 sayýlý Kadastro Yasasý nda yaptýðý deðiþikliklerle, son dakikada büyük bir orman talanýnýn yolunu açmýþ bulunmaktadýr. Cumhurbaþkanýnýn, kamuoyunun orman talanýna yol açýlmasý endiþesini hiç gözetmeden, yasayý alelacele 26 Ocak 2009 günü onaylamasý, ormanlarýmýzý büyük bir yaðma ile karþý karþýya býrakmýþtýr. 2-B alanlarý, Türkiye yüzölçümünün % 26 sýný ( ,96 km 2 ) oluþturan ormanlarýn % 2,3 ü (4.374,19 km 2 ) kadardýr. Bir baþka deyiþle, Ýstanbul kadar (5.400 km 2 ) bir alandýr veya Hollanda veya Ýsveç in % 10 u büyüklüðündedir. Bu alanlarýn geliþigüzel iþgalcilerine ve yeni düzenlemede ifade edildiði üzere, son kullanýcýlarýna satýlmasýndan bir önceki aþamanýn ve satýþýnýn bir iþlemle tamamlanmasý öngörülmektedir. AKP, 2-B leri Anayasa da deðiþikliðe gerek duymadan satmanýn peþindedir. ORMANLAR, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ELÝYLE YAÐMALANIYOR Baþbakan Recep Tayyip ERDOÐAN imzalý 06 Þubat 2008 gün ve 577 sayýlý yazý ekinde TBMM ne sunulan tasarý ile TBMM tarafýndan kabul edilen yasa metni arasýnda büyük farklar vardýr. Yasa tasarýsý, TBMM Komisyonlarýnda ve Genel Kurulunda görüþülürken, 3402 sayýlý Kadastro Yasasýna eklenen Ek Madde 4 ile orman sýnýrlarýnda düzeltme adý altýnda deðiþikliklerin yapýlmasý kabul edilmiþtir. AKP Ýktidarý, TBMM ye sunduðu yasa tasarýsýna komisyonlarda ve genel kurulda yapýlan eklemelere ses çýkarmayarak bu sürece katýlmýþtýr. Anayasa Mahkemesi ne göre ( , E.1988/35, K.1989/13),...ne olursa olsun orman olarak sýnýrlandýrýlmýþ bir yer, artýk ormandýr... ve Anayasa nýn 169. maddesinin son fýkrasýnýn olanaklý kýldýðý durumlar dýþýnda, orman sýnýrlarýnda daraltma yapýlamaz. Oysa yapýlan düzenleme ile Orman Genel Müdürlüðü devre dýþý býrakýlarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne verilen orman sýnýrýnýn düzeltilmesi yetkisi, ormanlarla geliþigüzel oynanmasýnýn yolunu açmaktadýr. Bu geliþmeler, büyük bir orman yaðmasýna da neden olacaðý için kaygý vericidir. Ormanlarýmýzýn yaðmalanmasý sürecine, harita ve kadastro mühendislerini de bulaþtýrarak, mesleðimizin toplum içindeki saygýnlýðýna gölge düþürülmesine Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi þiddetle karþýdýr ve bu sürece yasalarýn olanaklý kýldýðý ölçüde haklarýný kullanarak karþý çýkmakta kararlýdýr. TÜRKÝYE DE KADASTROYA DUYULAN GÜVEN YÝTÝRÝLECEKTÝR 4721 sayýlý Türk Medeni Yasasý na göre, Tapu sicilinin tutulmasýndan doðan bütün zararlardan Devlet sorumludur (m. 1007)... Türkiye de kadastro ve tapu sicili belgeleri, devlet güvencesi altýndadýr ve mülkiyete iliþkin haklarla idarenin geliþigüzel oynamasý veya deðiþtirmesi kabul edilemez sayýlý Yasa ile Orman Yasasý nýn 7. ve 9. maddelerinde yapýlan deðiþikliklerle, Ancak, henüz orman kadastrosuna baþlanýlmamýþ yerlerde, ve 3402 sayýlý Kadastro Kanununa göre kadastrosuna baþlanan çalýþma alanlarýnda, 2-B sorununu çözme adý altýnda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne hem orman hem de mülkiyet kadastrosu yapma yetkisi verilmektedir. Oysa bir yerde, mülkiyet kadastrosu bittiðinde, o yerde ikinci kez kadastro yapýlamaz ve yapýlan kadastro da geçerli sayýlmaz. Bu durumlarda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü eliyle ikinci kadastro adý altýnda çalýþma yapýlamaz. Türkiye nin en büyük 6 ilinde kadastro çalýþmalarý uzun yýllar önce bitmiþtir. Mevcut kadastro müdürlükleri, çeþitli kiþi ve kurumlarýn kadastroya iliþkin belge ve bilgi istemlerini karþýlamaktadýrlar. Buna göre, Ýstanbul da, kadastro çalýþmalarý 1967 yýlýnda tamamlanmýþ olup, 3402 sayýlý Kadastro Yasasý nýn 22. maddesinde sayýlan istisnalarý dýþýnda bir daha kadastro adý altýnda çalýþma yapýlmasý olanaksýzdýr. Buna karþýn, Ýstanbul da 2-B adýyla yapýlacak çalýþmalarla yeni bir kadastro süreci baþlatýlmaktadýr. Yeni düzenleme 55

15 basýn açýklamasý ile, hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerin, bir baþka deyiþle 2-B lerin kadastrosu ve tescili, ikinci kadastro sayýlmayacak ve mülkiyet ile orman sýnýrlarýnda her türlü deðiþiklik ve düzeltmeler yapýlabilecektir. Ýstanbul un km 2 olan yüzölçümünün % 48,85 i ormandýr. Ýstanbul un % 3 ü orman dýþýna çýkarýlmýþ 2-B alanlarýndan oluþmaktadýr. Yapýlan düzenleme ile Ýstanbul da büyük bir aðaç kýyýmý ve orman talaný yaþanacaktýr. Süreç, yalnýz bununla da kalmayacaktýr. AKP, ormaný iþgal edenleri ve yaðmalayanlarý, tapu kütüðüne kaydederek hak sahibi yapmanýn peþindedir. AKP HÜKÜMETÝ YÜRÜRLÜKTEKÝ YASALARA DA AYKIRI DAVRANIYOR Hazine adýna orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerlerin, bir baþka deyiþle 2-B lerin kullaným kadastrosu olarak adlandýrýlan iþler, 2924 sayýlý Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi Hakkýnda Kanun da açýklanmýþtýr. Bu yasa yürürlükten kaldýrýlmadan, ayný doðrultuda ve amaçla Kadastro Yasasý nda da benzer kurallar öngörülmüþtür. Anayasa Mahkemesi, ( tarihli ve E. 1966/19, K.1968/25 sayýlý karar), ayný muamelelerin vasfýný tayin için iki ayrý hükmün ayný zamanda bu memlekette yürürlükte olmasý, hukuki bir garabet teþkil eder kararý ile ayný konunun yürürlükteki iki ayrý yasa ile düzenlenemeyeceðini belirtmektedir. AKP Ýktidarý, Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarýna raðmen kural getirmekte ve yalnýz uygulamada deðil, ayný zamanda hukuk sisteminde de bir karmaþaya yol açmaktadýr. Dolayýsýyla ORKÖY Genel Müdürlüðü devre dýþý býrakýlarak, anayasa ve yasalara aykýrý bir þekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne yetki devri yapýlmaktadýr. 56 ORMANI ÝÞGAL EDENLERE TAPU VERÝLMESÝ ANAYASA'YA AYKIRIDIR Anayasa nýn 169. maddesine göre, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin, tarihi itibariyle tespiti ve kullaným kadastrosunun yapýlmasý gerekmektedir. Yeni düzenlemede ise, orman köylüsü olup olmadýðýna bakýlmadan, itibariyle iþgalci olup olmadýðý gözetilmeden, fiili kullaným durumlarý dikkate alýnmak ve varsa üzerindeki muhdesatýn kime veya kimlere ait olduðu ve kim veya kimler tarafýndan ne zamandan beri kullanýldýðý kadastro tutanaðýnýn beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle tespiti esas alýnmaktadýr. Bir diðer deyiþle, ormaný iþgal ederek, ormanýn orman dýþýna çýkarýlmasýna neden olanlara bu yerleri devrederek rant elde etmelerine göz yumulmakta ve bu yerlerin son kullanýcýlarýna satýlmasý hedeflenmektedir. Bu durum, ormanlarda yeni bir imar affýdýr! Anayasa Mahkemesi nin, tarihli ve E.1987/31, K.1988/13 sayýlý; tarihli ve E.1987/32, K.1988/14 sayýlý; tarihli ve E.1992/48, K.1993/14 sayýlý; tarihli ve E.1995/13, K.1995/51 sayýlý; tarihli ve E.2001/382, K.2002/21 sayýlý olmak üzere 5 ayrý kararý ile vermiþ olduðu, yasa koyucunun, bu alanlarýn (2- B lerin) kullanýcýlarýna veya baþkalarýna, hatta orman içi köyler halkýna satýlmasýný veya bu amaçla devredilmesini saðlayacak bir düzenleme yapmasý olanaklý deðildir kararlarý halen geçerlidir. Buna raðmen, AKP nin, 2-B leri Anayasada deðiþiklik yapmadan satmasý olanaklý mýdýr? Eðer, son yasal düzenleme ile 2-B arazilerinin tapuda hazine adýna tescili sýrasýnda tapu kütüðünün beyanlar

16 basýn açýklamasý hanesine, bu alanlarýn 2-B arazisi olduðu belirtilmezse, bu yerler sayýlý Yasa kurallarýna göre satýlabilirler. AKP, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarýna aykýrý olup olmadýðýný gözetmeksizin böylesi bir uygulamaya giriþebilir mi? Anayasa Mahkemesi tarafýndan, bir anayasa ihlali olarak görülen bir uygulama tekrar edilirse anayasaya aykýrý bir iþlem haline gelir ve anayasal suç oluþturur. Bu açýdan, anayasa ve yasa kurallarý ile yargý kararlarýna herkesin, baþta AKP Ýktidarýnýn uymasý ve uygun davranmasý gerekmez mi? 2-B ALANLARI ORMAN VE ÝMAR MEVZUATI DEVRE DIÞI BIRAKILARAK PARSELLENÝYOR Bir yerin orman olup olmadýðýnýn tespiti orman mühendislerinin, sýnýrlarý tespit edilen ormanlarýn ölçülerek tapuya tescili ise harita ve kadastro mühendislerinin görevidir. Her iki görevin tek bir uzmanlýk alanýnda toplanmasý yanlýþtýr yýlýndan bu yana devam eden yanlýþlýðýn bu kez yön deðiþtirdiði, Orman Genel Müdürlüðü devre dýþý býrakýlarak, her iki iþin, bu kez, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne verildiði görülmektedir. Bu uygulama, hiç kusurlarý olmadýðý halde, harita ve kadastro mühendislerini de sürecin içine sokarak suçlanmalarýna yol açacaktýr. Odamýz Ýstanbul Þubesi bu yanlýþ yaklaþýmlarý kabul etmemektedir. Bizler, orman kadastrosu konusunda, orman, ziraat, harita ve kadastro mühendislerinin ortak çalýþmalarýndan yanayýz. Hiçbir meslek grubu bir diðerinin iþini yapmamalýdýr ve yapmaya da talip olmamalýdýr. Türkiye deki tüm iþlerin, mesleklerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarý dikkate alýnarak tespiti gerekmektedir. 2-B ile ilgili düzenlemelerde bu durum hiç gözetilmemiþtir. Ormanlarda yýllarca iþgallere karþý mücadele edenlerin emekleri ve iþlemleri bir tarafa atýlmýþ, 2-B lerin son kullanýcýlarý dikkate alýnarak ifraz edilmeleri ve satýlmalarý tercih edilmiþtir. Üstelik satarken, Bu madde kapsamýndaki kadastro, ifraz ve tescil iþlemleri, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunundaki kýsýtlamalara tabi olmaksýzýn yapýlýr denilerek herkese uygulanan kurallarýn 2-B iþgalcilerinden istisna edileceði belirtilmiþtir. Bu durum, eþitlik ve adalet ilkeleri ile baðdaþmamaktadýr. Bilindiði üzere, 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Yasasý nýn 8. maddesinde, mutlak tarým arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarým arazilerinde 0,5 hektar, örtü altý tarýmý yapýlan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarým arazilerinde 2 hektardan küçük olamayacaðý, tarým arazilerinin bu büyüklüklerin altýnda ifraz edilemeyeceði, bölünemeyeceði öngörülmüþtür. Planlý Alanlar Tip Ýmar Yönetmeliði nde, Ýfraz yolu ile cephesi olmayan parsel ihdasý, ancak imara müsait hale getirildiði parsele þuyulandýrýlarak yapýlýr (m. 20) yaný sýra, Bir parselin bulunduðu imar adasýna ait parselasyon planý yapýlýp belediye encümenince kabul edilip Tapu'ya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapý ruhsatý verilemez (m. 24)... denilmektedir. Öte yandan Belediye ve Mücavir Alan Sýnýrlarý Ýçinde ve Dýþýnda Planý Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak Ýmar Yönetmeliði nin 62. maddesine göre, Ýmar planý ve yerleþik alan sýnýrlarý dýþýnda kalan alanlarda yapýlacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel (5.000) m 2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasýnda bulunan veya var olan bir yola, yapýlan ifrazdan sonra en az (25,00) m. cephesi bulunmasý zorunludur. 2B olarak nitelenen alanlarýn büyük bölümü de plansýz alanlardýr. Bu kurallarýn, AKP nin iþine gelmediði anlaþýlmaktadýr. 2-B alanlarýnda, tarým ve imar parsellerinin oluþmasý ölçütleri gözetilmeden iþgalcilerine geliþigüzel ve her büyüklükte parsel daðýtýlmasýnýn planlandýðý anlaþýlmaktadýr sayýlý Ýmar Kanunu ve yönetmelikleri gereði, belediye sýnýrlarý içinde veya dýþýndaki tüm araziler, yürürlükte bulunan her ölçekteki imar planý kararlarýna aykýrý kullanýlamazlar ve tasarruf edilemezler. Orman dýþýna çýkarýlan alanlar, Anayasa da deðiþiklik yapýlsa bile, imar planlarýnda yerleþime ve konuta elveriþli duruma getirilmeden satýlamazlar. Dolayýsýyla, imar planlarýnda, 2/B alanlarýnýn, yol, park, meydan, çocuk bahçeleri, oyun alanlarý, bölge parký, ilköðretim tesisleri alaný, ortaöðretim tesisleri alaný, kültür tesisleri alaný, saðlýk tesisleri alaný, dini tesis alanlarý, kentsel hizmet alanlarý, mezarlýklar, yeniden orman niteliði kazandýrýlacak alanlar, gibi kamu hizmetlerine tahsis edilmeleri olanaklýdýr ve bu tür arazi kullanýþlarýna ayrýlan 2/B alanlarýnda iþgalcilerin hak sahibi olmalarý söz konusu deðildir. Yasa koyucunun, imar planý kapsamýnda kalýp kalmadýðýna, kamu hizmetlerine tahsis edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn, 2/B alanlarýnýn iþgalcilerine satýlmasýna karar vermesi, kamu düzeni, imar planlamasý ve taþýnmazlar politikasý açýsýndan sakýncalýdýr ve 2/B sahalarýnýn geliþigüzel bir þekilde ormaný iþgal edenlere devredilmesinin büyük bir yaðmaya ve orman talanýna yol açmasý olasýdýr. ORMAN VE MÜLKÝYET KADASTROSUNDA, GRAFÝK KADASTRONUN YENÝLENMESÝ VE GÜNCELLENMESÝ ÝÇÝN YENÝ YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR Türkiye de orman kadastrosu tamamlanan ,3 km 2 lik alandan 3/4 üne ait yaklaþýk 120 bin km 2 lik bir alandaki orman kadastrosu, kadastro tekniðine uygun yapýlmamýþtýr. Bu yüzden, tapu kütüðüne tescil edilememektedirler. AKP, tapuya tescil edilemeyen ormanlar ve üzerinde yer alan 2-B lerin tescilini nasýl yapýlýrsa yapýlsýn bir an önce bitirmenin hesabý içindedir. Çünkü her ne þekilde yapýlýrsa yapýlsýn, 2-B ler bir kez tapuya tescil edildiðinde, bu arazileri bir yolunu bulup kolayca satacaðýný düþünmektedir. Oysa Yargýtay a göre, orman kadastrosu da bir tür kadastrodur. Böyle olunca, tescil edilemeyen orman kadastrosu ilan edilerek yürürlüðe girdiðinden bunun düzeltilmesi de ikinci kadastro konusuna takýlmaktadýr. Yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak orman sýnýr düzeltmeleri ikinci kadastro olarak kabul edilmeyecektir. Bu durumda, düzeltmenin ölçüsü ve miktarý nedir? Anayasanýn 169. maddesinde ormanlarýn daraltýlamayacaðý kuralý karþýsýnda, orman aleyhine, çeþitli kiþiler lehine sýnýr deðiþiklikleri ne þekilde yapýlacaktýr? Türkiye 1926 yýlýnda Türk Medeni Kanunu nu Ýsviçre den, kadastro faaliyetlerini de Fransa dan kopya etmiþtir. Belirtilen ülkelerde, kadastro ile ilgili yapýlacak güncelleme ve yenilemede ayrý bir yasa ile ayrýntýlý düzenlemeler yapýlmadan, kiþiler ve toplum ikna edilmeden uygulamaya geçilmemektedir. Buna karþýn, Türkiye de torba kanunu içinde ve kapkaç mantýðý ile yapýlan düzenlemelerle sorun çözülmeye çalýþýlmakta ve çýkan uyuþmazlýklar on yýllarca devam etmektedir. Bu açýdan, gerek mülkiyet ve gerek orman kadastrosunda, baþta kamuoyu olmak üzere, bu uygulamalardan endiþe duyan herkesi tatmin edecek yasal düzenlemeler, þeffaflýk ve açýklýk içinde yapýlmalýdýr. Þubemizin, daha önce yayýmladýðý basýn açýklamasýnda da belirttiði üzere, 2-B de, tüm iþgalcilere af getirecek þekilde bir beklenti yaratýlmasý veya herkesin iþgal ettiði yerleri onlarýn kazanýlmýþ hakký gibi gören çözümler yerine, orman ve orman köylüsünü rahatlatan; makul, toplumu en azýndan bir daha böyle bir sorun yaþanmayacaðý konusunda ikna eden ve ulusal uzlaþmaya dayalý çözümlere ihtiyaç vardýr. Böylesi çözüm arayýþlarýný güçleþtiren, 2-B lerin çözümünü 57

17 basýn açýklamasý olumsuz etkileyen, orman iþgallerini bir rant alaný olarak gören ve cezai-mali yaptýrýmlarýn etkisizliði yüzünden genel bir alýþkanlýða dönüþen süreci durdurarak, bu tür olaylarýn ve sürecin bir daha yaþanmamasý konusunda önlemler almayan hiçbir giriþim bizi ikna edemez. Olasýlýkla Anayasa Mahkemesi ne götürülecek ve yine olasýlýkla iptal edilecek olan bu düzenleme, 29 Mart seçimlerine yönelik popülist bir düzenleme olmaktan öte bir anlam taþýmamaktadýr. Ancak Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn geriye iþlememesi nedeniyle, muhdesat ya da baþka bir isim altýnda tapu kütüðüne yazýmlanacak ve böylece 2981 sayýlý Ýmar Affý Yasasý nda olduðu gibi dolaylý biçimde orman tahsis kaydý almýþ olacaklar ve tüm kurallara karþýn ifraz edilecek ve bazý iþlemler görecek 2B alanlarý açýsýndan yeni bir toplumsal karmaþa yaratýlmasý içten bile olmayacaktýr. Kamu düzenini korumasý ve güçlendirmesi gerekenlerin, kamu düzenini sürekli kaosa sürükleyen düzenlemelerden kaçýnmalarý bizlerin beklentisidir. Ülkemizin doðal zenginlikleri arasýnda sayýlan ve küresel iklim deðiþiklikleri nedeniyle önemi bir kat daha artan ormanlarýmýzýn, gelecek kuþaklarýn sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel ve manevi gereksinmelerini karþýlamak üzere sürdürülebilir bir þekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için ilk yapýlmasý gereken çalýþma, orman alanlarýnýn korunmasý ve güvence altýna alýnmasýdýr. Orman kadastrosunda sýnýrlarla geliþigüzel oynayan deðil, grafik orman kadastrosunu günün geliþen teknik ve teknolojisinden yararlanarak yenileyen ve ormanlarý tapuya tescil ederek güvence altýna alan ve sýnýrlarýnýn bir daha deðiþmemesini saðlayan yaklaþýmlara gereksinme vardýr. Orman kadastrosu olarak adlandýrýlan bu çalýþmalardaki baþarý, sürdürülebilir ormancýlýktaki baþarýnýn ön koþuludur. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesine göre; Ormanlar, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüðü Eliyle Yaðmalanamaz Bu Yapýlýrsa Türkiye de Kadastroya Duyulan Güven Yitirilecektir! AKP Ýktidarý Ayný Konuda Yürürlükteki 2924 Sayýlý Yasada Kurallar Var Ýken Buna Aldýrmayarak Bir Baþka Yasa Ýle Benzer Kurallar Öngörerek Yetki Karmaþasý Yaratmaktadýr Ormaný Ýþgal Edenlere Anayasayý Deðiþtirmeden Tapu Verilmesi Amaçlanmaktadýr! 2-B lerin Orman Ve Ýmar Mevzuatý Devre Dýþý Býrakýlarak Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüðü Tarafýndan Ýfrazý Yanlýþtýr! Orman Ve Mülkiyet Kadastrosunda, Grafik Kadastronun Yenilenmesi Ve Güncellenmesi Ýçin Yeni Yasal Düzenlemelere Gereksinme Vardýr Saygýlarýmýzla, TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ YÖNETÝM KURULU DOSYA NO : KONU : Basýn Açýklamasý BASIN AÇIKLAMASI AKP NÝN 2-B ÝNADININ ARDINDAKÝ GERÇEKLER 58 Son bir hafta içinde, TV ve gazetelerde yayýnlanan haberlerde, AKP iktidarýnýn, orman niteliðini yitirdiði gerekçesiyle orman dýþýna çýkarýlan ve kamuoyunda 2-B olarak bilinen arazilerle ilgili anayasada ve yasalarda deðiþiklik yapmaya hazýrlandýðý belirtilmektedir. Dünyada ve Türkiye de yaþanan krize aldýrmayarak, kömür daðýtma dahil, seçim öncesi tüm kozlarýný ortaya koyan AKP nin en büyük kozunun 2-B olacaðý anlaþýlmaktadýr. Türkiye yüzölçümünün dörtte birini oluþturan ormanlarýn yanmasý ve yaðmalanmasý karþýsýnda çaresizliði ortaya çýkan ve sessizliðini sürdüren AKP iktidarý, küresel kriz ile doruða çýkan ekonomik alandaki baþarýsýzlýðýný kamufle etmek için, bu kez 2-B kozunu devreye koymaya hazýrlanmaktadýr. Ýktidarda olduðu 6 yýl içinde, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda gözle görünür hiçbir reforma gitmeyen AKP Ýktidarýnýn, bu süre içinde elde avuçta ne varsa neredeyse hepsini sattýðý ulusal varlýklarýmýzýn son elde kalaný olan ormanlarý da satmaya ve elden çýkarmaya hazýrlanmasýna sessiz kalýnamaz. Basýnda çýkan haberlere göre, Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðýnýn, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nün de destek verdiði bir çalýþmayla, 2-B sorununun çözümü için anayasa deðiþikliðine gidilmesi gerektiði konusunda görüþ birliðine vardýklarý söylenmektedir. Adý geçen kurumlar arasýnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nün de olmasý, bu kurumda tepeden týrnaða çalýþan mühendislerin Odamýz üyesi olmasý, doðal olarak Odamýzýn 2-B konusunda bir açýklama yapmasýný gerektirmiþtir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü nün adý neden önlerdedir? Çünkü, 2-B sorunu, bir anlamda Orman Kadastrosu sorunudur. Bu yönüyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü olmadan, bir diðer deyiþle harita ve kadastro mühendislerinin eli deymeden, ne orman kadastrosu ne de 2-B sorunu çözülür.

18 basýn açýklamasý 2-B, Türkiye de Orman Kadastrosunun içler acýsý durumunu yansýtan özel bir sorundur. Ormanlarýmýzýn ne kadar sahipsiz olduðunun göstergesidir. RANT olgusunun, ulusal varlýklarýmýzý ve doðal kaynaklarýmýzý göz göre göre nasýl yok ettiðinin bir delilidir. Ormanlarda kaçak yapýlaþmalarýn ve yasal olmayan iþgallerin yarattýðý istismarlar yüzünden yoksul orman köylüsünün sorunlarýnýn bir türlü çözülememesinin temel nedenidir. Anayasa deðiþikliði ile 2-B sorununun hemen çözüleceði sanýlmaktadýr. Oysa, gerçek sorunlar ve 2-B nin yol açtýðý tahribatýn büyüklüðü o zaman ortaya çýkacaktýr Anayasa deðiþikliði gerçekleþtiðinde, 2-B sorununun hemen çözüleceði sanýlmaktadýr. AKP iktidarý, 2-B sorununu sat-kurtul þeklinde hemen çözebileceðini düþünmektedir. Oysa, 2-B alanlarý, hemen satýlabilecek veya elden çýkarýlabilecek durumda deðildir. Tapu ve kadastro mevzuatý gereði, bir yerin satýlabilmesi için tapu kütüðüne tescil edilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda, ne 2-B alanlarý ve ne de 2-B lerin üzerinde yer aldýklarý ormanlar tapuya kayýtlýdýr. 2-B arazileri tapuya tescil edilmeden ve bu yerlerle ilgili kullaným kadastrosu yapýlmadan bu yerleri kimse satamaz. Bu çalýþmalarýn ne zaman tamamlanacaðýný þimdiden kestirmek olanaksýzdýr. Belki, AKP nin iktidardaki ömrü, bu yerlerin satýþýný görmeye yetmeyebilir. Türkiye yüzölçümünün %26 sýný ( km 2 ) oluþturan ormanlarýn sýnýrlandýrýlarak tapuya tescil edilmesinin, bir baþka deyiþle orman kadastrosunun, 1937 tarihli ve 3116 sayýlý yasa ile 5 yýl içinde tamamlanmasý öngörülmüþtür. Ancak bu hedefe ulaþýlamamýþtýr. 66 yýlda ( ), ormanlarýn 4/5 i sýnýrlandýrýlmýþ, ancak sýnýrlandýrýlan ormanlarýn yalnýzca 1/4 ü tapu kütüðüne tescil edilebilmiþtir. Bir baþka deyiþle, Türkiye de orman kadastrosu tamamlanan km 2 lik alandan ¾ üne ait yaklaþýk 120 bin km 2 lik orman alaný tapuya tescil edilememektedir. Bunun nedeni, orman kadastrosunun, kadastro tekniðine uygun yapýlmamasýdýr. 2 Hollanda, 2 Ýsveç, 4 Belçika, 1.5 Avusturya büyüklüðünde bir alanda, tapuya tescil edilemeyen orman kadastrosu belgelerine tescil kabiliyeti kazandýrýlmasý temel sorun olarak gündemdedir. Yýllarca, harita ve kadastro mühendisleri devre dýþý býrakýlarak, orman kadastro komisyonlarý tarafýndan yürütülen orman kadastrosunun ilan edilerek kesinleþmesine raðmen tapuya tescil edilememesi tam bir fiyaskodur. Ormanlarýn tapuya tescili yapýlamazken, bu kez yoðun iþgallerle de karþý karþýya kalmalarý 2-B sorununu ortaya çýkarmýþtýr. Bilindiði gibi, 2-B lerin büyüklüðü tüm ormanlarýn %2.3 ü ( km 2 ) kadardýr. Bir baþka deyiþle, Ýstanbul kadar bir alandýr (5400 km 2 ) veya Hollanda veya Ýsveç in %10 u büyüklüðündedir. Bu alanlarýn satýþa konu olabilmeleri için, öncelikle üzerinde yer aldýklarý ormanlarýn tapuya tescil edilmeleri ve ardýndan bu ormanlardan ayrýlmalarý (ifraz edilmeleri) gerekmektedir. Bu çalýþmalarýn, 6831 sayýlý Orman yasasý nda verilen yetkiyle Orman Kadastro Komisyonlarý eliyle ve kýsa sürede tamamlanmasý olanaksýzdýr. Bu yüzden, yetkinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ne devredilerek sürenin azaltýlmasýna çalýþýldýðý anlaþýlmaktadýr. Dolayýsýyla, AKP Ýktidarý, ormanlarý korumak ve güvence altýna almak için toplumsal uzlaþmaya dayalý formüller bulmak yerine, sorunun kendi iktidar süresi içinde gerçekleþmesi umuduyla, ormanlarda bir imar affý çýkarma niyetindedir. Bu yol çýkar yol deðildir. Gecekondu sorununu çözmek için 24 yýl önce, yani 1984 yýlýnda, 2981 sayýlý Gecekondu Affý çýkarýlmýþ, ancak gecekondu sorunu hala çözülemediði gibi, 2981 uygulamalarý aradan geçen 24 yýla raðmen devam etmekte ve ne zaman biteceði de bilinmemektedir (!). Gecekondu affý, yatayda tek katlý olan kaçak yapýlaþmanýn dikeyde çok katlý hale dönüþmesine yol açmýþ ve kentlerimizi içinden çýkýlamayacak bir karmaþaya sürüklemiþtir. 2-B yi çözüyoruz diye getirilecek ölçüsüz ve plansýz bir affýnda benzer sonuçlara yol açmasý kaçýnýlmaz görünmektedir. 2-B arazilerinin, imar planlarýnda kamu hizmetlerine isabet etmeleri halinde ne yapýlacaktýr Türkiye de hiçbir imar affý, iþgal edilen yerlerin imar planlarý yapýlmadan satýþlarýna izin vermemiþtir sayýlý gecekondu affý, gecekondu sahiplerine tapu tahsis belgesi vermiþ ve bu belgenin üzerine, ýslah imar planlarý yapýldýktan sonra tapuya esas oluþturacaðýný belirtmiþtir. 2-B alanlarý ile ilgili Anayasa da deðiþiklik yapýlsa bile, bu yerler, imar planlarýnda yerleþime ve konuta elveriþli duruma getirilmeden satýlamazlar. Dolayýsýyla, imar planlarýnda, 2/B alanlarýnýn, yol, park, meydan, çocuk bahçeleri, oyun alanlarý, bölge parký, ilköðretim tesisleri alaný, ortaöðretim tesisleri alaný, kültür tesisleri alaný, saðlýk tesisleri alaný, dini tesis alanlarý, kentsel hizmet alanlarý, mezarlýklar, yeniden orman niteliði kazandýrýlacak alanlar, gibi kamu hizmetlerine tahsis edilmeleri olanaklýdýr ve bu tür arazi kullanýþlarýna ayrýlan 2/B alanlarýnda iþgalcilerin hak sahibi olmalarý söz konusu deðildir. AKP Ýktidarýnýn, imar planý kapsamýnda kalýp kalmadýðýna, kamu hizmetlerine tahsis edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn, tüm 2/B alanlarýnýn iþgalcilerine satýlmasýna karar vermesi, kamu düzeni, imar planlamasý ve taþýnmazlar politikasý açýsýndan sakýncalýdýr ve 2/B sahalarýnýn geliþigüzel bir þekilde ormaný iþgal edenlere devredilmesinin büyük bir yaðmaya ve orman talanýna yol açmasý muhtemeldir. 2-B de çözüm için temel koþul, bu alanlarýn kapsamlý bir sýnýflandýrmaya tabi tutulmasý, elden çýkarýlacak ve çýkarýlmayacak 2-B lerin belirlenmesidir Orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlan yerler; den önce orman olduklarý tespit edilen yerlere, orman içi açýklýklara (6831 sayýlý yasa, madde: 17/2), kültürel ve tarihi varlýklarýn bulunduðu yerlere, kýyýlara, askeri ve yasak bölgelerin bitiþiðindeki yerlere, su havzalarýna ve mutlak koruma alanlarýna, imar planlarýnda kamu hizmetlerine tahsisli yerlere, þehircilik ilkeleri, planlama esaslarý ve kamu yararý ilkeleri gereði yerleþime elveriþli olmayan yerlere, orman ve toprak muhafaza karakteri taþýyan yerlere, orman bütünlüðünü bozan yerlere, 59

19 basýn açýklamasý su ve toprak rejimine, biyolojik çeþitliliðe, yaban hayatýna zarar veren yerlere, rastlayabilir. Bu tür 2-B alanlarý satýlabilir mi? Görülmektedir ki, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin isabet ettikleri alanlarýn özelliklerinin incelenmesinde yarar vardýr. Sakýncalarý bilindiði halde, herhangi bir inceleme yapmaksýzýn, 2-B arazilerinin tamamýnýn iþgalcilerine devrinde kamu ve toplum yararýnýn varlýðýndan söz edilemez. Bu bakýmdan, 2-B lerin ciddi bir sýnýflandýrmaya ihtiyacý vardýr. Kaldý ki, öncesi devlete ait olan bu yerlerin, kiþilere devredilmesi ardýndan geri alýnmalarý için büyük miktarlarda kamulaþtýrma bedeli ödenmesi söz konusudur. Bu durumda, yasalara aykýrý davrananlarýn yol açtýðý tahribatýn bedelinin, bu süreçte hiçbir kusuru bulunmayanlardan alýnacak vergilerle karþýlanmasýnda sosyal adaletin varlýðýndan söz edilebilir mi? Yapýlacak gruplandýrmalarýn ve analizlerin, orman dýþýna çýkarýlan yerlerin haksýz kazanç kaynaðý haline gelmesini önlemek bakýmýndan kaçýnýlmaz olduðu meydandadýr. Oysa, AKP iktidarý, yukarýda açýklanan yerlere rastlayýp rastlamadýðýna bakýlmaksýzýn tüm 2-B lerin satýþýndan yanadýr. Üstelik, TOKÝ devreye konularak, modern mini kentler geliyor denilerek, kentsel dönüþüm adý altýnda rant projeleri ile bu alanlar pazarlanmaya çalýþýlmaktadýr. ÖNERÝLER Türkiye de anayasa deðiþtirildiðinde 2-B sorununun hemen çözüleceði sanýlmaktadýr. Yukarýda belirtilen deðerlendirmelerden de görüleceði üzere, 2-B nin çözülebilmesi için, kapsamlý düzenlemelere, tespitlere ve deðerlendirmelere ihtiyaç vardýr. Üzerinde toplu yerleþme ve yapýlanma bulunan 2-B lerde, kimlerin ne þekilde hak sahibi olacaðý bile açýklanmadan ve herhangi bir model önerilmeden, anayasa deðiþtirilince herkesin bir gecede tapu alabileceði gibi bir beklenti yaratýlmaktadýr. Bu çok yanlýþ ve sakýncalý bir durumdur. Her þeyden önce, küresel iklim deðiþikliðinin, erozyon ve kuraklýk sorunlarýnýn tüm yakýcýlýðý ile ülkemizi tehdit ettiði bu günlerde, orman ve bitki örtüsünü azaltacak ve giderek yok olmasýna sebep olacak düzenlemelere hoþgörü ile bakmamýz beklenemez. Ýstanbul a 3. köprü yapýlmasýna da benzer gerekçelerle karþýyýz. Ancak, 2-B de, tüm iþgalcilere af getirecek þekilde bir beklenti yaratýlmasý veya herkesin iþgal ettiði yerleri onlarýn kazanýlmýþ hakký gibi gören çözümler yerine, orman ve orman köylüsünü rahatlatan; makul, toplumu en azýndan bir daha böyle bir sorun yaþanmayacaðý konusunda ikna eden ve ulusal uzlaþmaya dayalý çözümlere ihtiyaç vardýr. Böylesi çözüm arayýþlarýný güçleþtiren, 2-B lerin çözümünü olumsuz etkileyen, orman iþgallerini bir rant alaný olarak gören yaklaþýmlarý kabul etmemiz olanaksýzdýr. AKP ve önceki iktidarlarýn yanlýþ ve yetersiz politikalarý yaný sýra, cezai-mali yaptýrýmlarýn etkisizliði yüzünden genel bir alýþkanlýða dönüþen orman iþgali süreci de devam etmektedir. Bu süreçte; 1. ormanlar üzerindeki iþgallerin bir yerleþim alaný ya da yapý topluluðu niteliðine dönüþmesinin önüne geçilememektedir. 2. Ýstanbul, Muðla, Antalya ve benzeri yerlerde, yerli ve yabancý tüm gerçek ve tüzel kiþilerin iþtahýný artýran 2-B lerin yarattýðý istismar ve RANT olgusu sorunun çözümünü olanaksýzlaþtýrmaktadýr. 3. Anayasa da tarihinden önceki iþgallere af getirilmiþ ve bu yerlerin orman sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmalarý kabul edilmiþtir. Peki, bu tarihten sonraki orman iþgalleri ne olacaktýr? Bir baþka deyiþle, anayasa da belirtilen den sonraki iþgaller nasýl ortadan kaldýrýlacaktýr? Bu sorunun yanýtý verilememektedir. Bilindiði üzere, AKP tarafýndan hazýrlatýldýðý iddia edilen ve ÖZBUDUN ANAYASASI olarak kamuoyuna yansýyan anayasa deðiþikliðinde, orman iþgallerinde af tarihi 20 Temmuz 2007 ye çekilmiþ ve bu kamuoyunda büyük rahatsýzlýk yaratmýþtý. Ülkemizin doðal zenginlikleri arasýnda sayýlan ve küresel iklim deðiþiklikleri nedeniyle önemi bir kat daha artan ormanlarýmýzýn, gelecek kuþaklarýn sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel ve manevi gereksinmelerini karþýlamak üzere sürdürülebilir bir þekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için ilk yapýlmasý gereken çalýþma, orman alanlarýnýn korunmasý ve güvence altýna alýnmasýdýr. Öncelikle, tüm ormanlarýmýzýn kadastrosu tamamlanarak tapuya tescil edilmeleri saðlanmalý ve ormanlarýmýzýn sýnýrlarý bir daha iþgal edilmeyecek þekilde korunmalý ve güvence altýna alýnmalýdýr. Orman kadastrosu olarak adlandýrýlan çalýþmalardaki baþarý, sürdürülebilir ormancýlýktaki baþarýnýn ön koþuludur ve Odamýz, bu konuda, tüm üyeleriyle her türlü katkýya hazýrdýr. Saygýlarýmýzla, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu 60

20 basýndan 61

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı