Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 deneme Iþýk Kirliliði ve Doðal Yaþama Etkisi Semih Dalðýn 42 Son yýllarýn gözde konusu küresel ýsýnma herkesin dilinde. Herkes bu konu hakkýnda bilgisi olsada olmasa da yorum yapmakta. Ülkemizin kanayan yaralarýndan biridir bu, reklam repliklerinde deðinildiði gibi aðzý olan konuþuyor. Konu hakkýnda bir bilgisi olsun, olmasýn açýklama yapmak gereðinde hissediyor insanlar kendilerini. Biz de dedik bu geleneðe ayak uyduralým. Henüz insanlarýn farkýna varamadýklarý, görmezden geldikleri, bilseler de umursamadýklarý bir konu hakkýnda görüþlerimizi bildirelim dedik. Bildiðiniz gibi doðada müthiþ bir denge, müthiþ bir düzen var. Mükemmel bir mühendislik projesi gibi, mükemmel çalýþan makinanýn çarklarý gibi çalýþan bir düzen. Gelin doðayý, dünyayý bir makinaya benzetelim. Iþýk da bu makinanýn vidalarýndan sadece biri. En önemli parçalarýndan biri deðil ama bütünün bir parçasý. Nasýl dünyadan bir anda bütün suyu çekerseniz hayat son bulursa, makinanýn benzinini keserseniz de makina çalýþmaz. Ama bu vidalardan biri çýkarsa, düþerse makina çalýþmaya devam eder ancak bir süre sonra makinada ya da baðlý bulunduðu yerde aþýnmalar, sorunlar görülmeye baþlar; belki de tamamen bozulur. Ýþte ýþýk ya da doðru yönlendirilmeyerek, aydýnlatmasý gereken yerler dýþýný aydýnlatan yapay ýþýðýn bir yan etkisi olan ýþýk kirliliði de bu vidalardan biridir. Tamam, bu kirlilik Somali deki açlýðýn, Dünya daki, Ýzlanda daki ekonomik krizin ya da Afganistan da, Filistin de yaþanan savaþlarýn katliamlarýn sebebi deðil ama önemsenmesi gereken bütünü oluþturan parçalardan biridir. Plasebo ya da Türkçeleþtirilmiþ hali ile iyileþtirici yalaný hepimizi biliriz. Amaç kiþiye vitamin haplarý ya da hiçbir iþe yaramayan haplar vererek, kiþiyi psikolojik olarak destekleyerek bazý hastalýklarýn üstesinden gelmesine yardýmcý olmaktýr. Özellikle hastalýk hastasý olarak tabir ettiðimiz, bir þeyi olmasa da varmýþ zanneden kiþilere; bu ilaçlar yardýmý ile yardýmcý olunmasý için kullanýlan bu ilaçlar sadece bu kiþilere deðil; gerçekten hasta olan kiþilere de yardým etmektedir. Araþtýrmanlar, yaptýðý çalýþmalar da kiþinin pozitif düþünce ile bazý hastalýklarýn, ilaçlarýn bile çare bulamadýðý bazý konularda bile üstesinden gelinebileceði görüþündeler. Önemli çalýþmalara imza atmýþ, zamanýnda bu görüþü savunmayan doktorlar bile bu görüþü savunmaya baþlamaktalar. Araþtýrmalar göstermiþtir ki yeþilliklere bakan odalarda yatan hastalar diðer hastalara oranla daha çabuk iyileþmekte, yoga ya da meditasyon ile insanlarýn kan basýnçlarýný azalttýðý bunun da kalbe faydasý vardýr. Nörobiyoloji, umut ve hayal gücünün bedeni ölçülebilir biçimde etkilediðini ispatladý. Ayrýca; gözleri önünde çocuklarý iþkence ile öldürülen Kamboçyalý kadýnlarýn gözlerinin kör olduðunu, astým hastasý bir çocuða sahte bir çiçekle þaka yapan arkadaþýnýn çocuðu astým krizine soktuðunu, Türk filmlerinde gülerek izlediðimiz Türkan Þoray ýn ve Cüneyt Arkýn ýn saçlarýnýn bir anda beyaz olmasýnýn gerçekte var olduðunu biliyoruz. Pavlov un deneyinde olduðu gibi, köpeðe önce adrenalin þýrýnga edilip ardýndan bir zil sesi ile tansiyonu azaltan ilaç verilip, daha sonra tekrar adrenalin þýrýnga edilip zil sesi ile tekrar adrenalin þýrýnga edilince yine tansiyonun azaldýðý görülmüþtür. Tüm bunlar bizlerin sadece fiziksel, sadece kimyasal olarak deðil ayrýca psikolojik olarak da etkilendiðimizi göstermektedir. Geliþen teknolojiler ve bu teknolojilerin insanlýðýn hizmetinde yanlýþ kullanýlmalarý sonucunda günümüzde özellikle endüstriyel iþ kollarýnýn geliþimi ile plansýz kentleþmelerin görüldüðü büyük þehirlerde kronikleþmiþ birçok problem de kendini göstermektedir. Günlük hayatý zorlaþtýran ve sürdürülebilir bir geleceðin en önemli düþmanlarýndan olan katý ve sývý atýklarýn depolanmasý ya da artýmý, nüfus artýþýnýn tetiklediði trafik sorunu ve beraberinde gelen hava ve gürültü kirliliði gibi sorunlara son zamanlarda bir yenisi daha eklenmiþtir. Farklý kullaným amaçlarý için üretilen ýþýðýn amacý dahilinde istenen yerlerin dýþýna düþmesi olarak tanýmlanan ýþýk kirliliði artýk sadece günümüz mega kentlerinin deðil doða ile bütünleþmiþ bir çok küçük þehrin de en önemli problemlerinden biri olarak görülmektedir. Uluslararasý Karanlýk Gökyüzü Birliði nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre, hatalý yapýlan dýþ aydýnlatmalarda, ýþýðýn %30 kadarý boþa gitmektedir. Söz konusu yanlýþ kullanýmýn doðal kaynaklarý israf etmek olduðu açýktýr. Ayrýca elektrik üretiminde kullanýlan petrol ve doðal gazýn ülkemizin enerji ihtiyacýný karþýlamadaki dýþa baðýmlýlýðýný arttýrdýðý da unutulmamalýdýr. Iþýk kirliliði, kentlilerin geceleri daha parlak yýldýzlar görmesini engellemenin yaný sýra, doðal hayat ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadýr. Doðalgazýn geçen seneye göre yaklaþýk %80, elektriðin de yaklaþýk %60 lara varan zamlar görmesi sonucu elektrik kullanýmý, israfý dikkate deðer önlemler alýnmasýna itmiþtir insanlarý. Sky glow olarak adlandýrýlan gök kýzarýklýðý doðrudan gökyüzüne giden, uzayda kaybolan ýþýðýn atmosferdeki tozlar ve moleküller tarafýndan saçýlmasý sonucu göðün doðal parlaklýðýnýn bozulmasý ve bunun sonucu olarak da gökyüzündeki yýldýzlarýn görünememesidir. Söz konusu etki astronomlarýn çalýþmalarýný saðlýklý bir þekilde gerçekleþtirmesini engellemektedir. Bu olay, yanlýþ dýþ aydýnlatmanýn yan ürünü olan ýþýk kirliliðinin etkilerinin gözler önüne serilmesinde astronomlarýn yani gökbilimcilerin rolünü arttýrmýþtýr. Iþýk kirliliði konusu son yýllarda ýþýðýn sky glow un dýþýndaki diðer yan etkilerinin araþtýrmacýlar tarafýndan gözler önüne serilmesi ile önemli bir sorun olarak kabul edilmeye baþlanmýþtýr. Iþýk kirliliðinin doðal yaþama ve insanlara önemli olumsuz etkileri vardýr. Örneðin þehrin üzerini bir örtü gibi kaplayan ýþýk, takýmyýldýzlarýný takip ederek yönlerini bulan göçmen kuþlarýn yollarýný kaybetmesine ve böylece soylarýnýn azalmasýna neden olmaktadýr. Kuþlar her ýþýða ayný tepkiyi

2 deneme göstermezler çünkü araþtýrmalar göstermiþtir ki ýþýk türlerinin (örneðin sodyumlu ve civalý gibi) insanlar ve hayvanlar üzerinde farklý etkileri vardýr (Devlin ve dið.,(2003),efendi(2001),knez ve dið.(2000), Kozaki ve dið. (2005),Oglen(2002),Rashid ve dið.(2008), Witherington,(1996)). Bu durum özellikle gökdelenlerin yoðun olduðu bölgelerde geceleri bazý gökdelenlerin çevresinde kuþlarýn gruplar halinde uçarken diðerlerinde toplanmamasýnýn sebebini de açýklamaktadýr. Ucuz olan civalý ýþýklarýn hayvanlar üzerindeki etkilerinin daha fazla olduðu saptanmýþtýr (Witherington,1996). Þekil 4 teki pasta grafik binalarýn kuþ ölümlerindeki etkilerinin farklý olduðunu göstermektedir. Bu sonuç, söz konusu binalarda aydýnlatma amaçlý kullanýlan ýþýðýn türü ile yakýndan alakalýdýr. Hayvanlarýn ýþýktan neden etkilendikleri tam olarak açýklanamamaktadýr fakat bu etkinin canlýlarda ki yan etkileri çok fazladýr. Geceleri gökdelen ýþýklarýna gelen kuþlar gece boyunca avlanamadýklarý için açlýktan, yorgunluktan veya binalarýn camlarýna çarparak ölmekte ya da diðer yýrtýcý hayvanlara yem olmaktadýr. Iþýk kurbaðalar üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir. Hýzlý bir ýþýk artýþý bu hayvanlarda görüþ kabiliyetini azaltmaktadýr. Bu süre birkaç dakika ile bir saat arasýnda deðiþmektedir. Diþi kurbaðalar ýþýk arttýðýnda çiftleþmezler; gece kurbaðalarý ve semenderler ýþýk yüzünden yuvalarýndan çýkmazlar ve çiftleþmezler. Ýngiltere de kuþlarýn sayýsýnda ki azalmayý gözleyen araþtýrmacýlarýn yaptýðý çalýþmalar sonucunda 1968 den bu yana güvelerin sayýsýnda %98 lik bir düþüþ olduðu saptanmýþtýr (Henshaw,2006). Bu azalmanýn kuþlarýn sayýlarýnýn azalmasýnda büyük bir etken olduðu düþünülmektedir te Almanya da yapýlan bir araþtýrmada bir cadde ýþýðýnýn gecede ortalama 150 böcek öldürdüðü belirlenmiþtir (Bkz. Þekil 5) (Henshaw,2006). Ýsviçre karanlýk gökyüzü birliði olan Dark Sky Switzerland ýn baþkaný Philipp Heck 50,000 cadde ýþýðýnýn bir gecede 1,000,000 böcek öldürdüðünü belirtmiþtir (Henshaw,2006). Prof. Dr. Osman Ketenoðlu söz konusu ölümler ile türlerin tehlike altýna girmesi durumunda kelebek ve diðer gece böceklerinin tozlaþmayý saðlayamamalarý gibi bir sonuç ortaya çýkabileceðini ve bu da bitkilerin zamanla yok olmasýna neden olabileceðini bildirmektedir. Türkiye de genelde Akdeniz kýyýlarýna yumurtlayan deniz kaplumbaðalarý da ýþýk kirliliðinin olumsuz etkilediði canlýlardandýr. Anne kaplumbaðalar yumurtlayacaklarý sahilleri seçerken sahillerin sessiz ve karanlýk olmasýna özen gösterirler. Çünkü geceleri yumurtadan çýkan yavrular denizdeki yakamozu hedef alarak denize ulaþmaktadýr. Bir þekilde denize ulaþamayan yavru ölmektedir. Aðustos aylarýnda bu yavrular Ýtalya da bir restrona girmiþlerdir. Tüm bunlar belki bazýlarý için küçük bir sorun olarak görülebilir ama unutulmamalýdýr ki A. Einstein arýlar ortadan kalkarsa 4 yýl içinde insanlýkta ortadan kalkar demiþtir. Son 3 yýlda Amerika daki arý sayýsý %50 azalmýþtýr. Hayvanlarda bu kadar büyük etkiye sahip olan ýþýðýn tabii ki insanlar üzerinde de çeþitli zararlý etkileri bulunmaktadýr. Iþýðýn insanlarýn üzerinde psikolojik etkilerinin bulunduðu ve göðüs kanserinin nedenlerinden biri olduðu belirtilmektedir (Devlin ve dið.(2003),knez (2001),Knez ve dið.(2000),kozaki ve dið.(2005),pauley ve dið.(2004),rashid ve dið.(2008)). Bu çalýþmalar özetle ýþýðýn (deðiþik tipte ve þiddette) cinsiyet ve yaþa baðlý, farklý etkilere sahip olduðu, insanlarda idrakta azalmaya, problem çözmede zayýflýða, duygusal bozukluklara yol açtýðý, katarakt ve glokoma neden olduðu, uyku kalitesini azalttýðý belirtilmektedir. Alaska da hastanelerde yapýlan hatalarýn %58 i yýlýn ilk çeyreðinde gün ýþýðýnýn az olduðu zamanlarda görülmektedir. Bununla birlikte araþtýrmalar göstermiþtir ki ofis ortamlarýnda gün ýþýðýnda çalýþanlarýn psikolojilerinin daha iyi olduðu, bu kiþilerin cam kenarlarýnda oturmak istedikleri, böylece %6 performans artýþý saðlandýðý, otistik çocuklarýn dikkatinin floresan ýþýðý altýnda daha fazla daðýldýðý, alzheimerlý hastalarýn doðal ýþýkta daha az depresyona girdiði belirlenmiþtir. En rahat ve faydalý uykunun geceleri karanlýkta olduðu yönünde görüþler vardýr. Gece odadaki ýþýðýn baðýþýklýk sisteminde ve fizyolojik rejimde bozukluklara yol açtýðý belirtilmektedir (Kozaki ve dið,2005). Biyolojik saatin alglerde bile önemli olduðu ayrýca biyolojik saatin bozulmasýnýn uyuþturucu kullanmaya eþdeðer olduðu belirtilmektedir (Pauley, S.,2004). Ayrýca ýþýðýn göðüs kanserine etkisi üzerine Ýsrail de yapýlan bir çalýþmada Göðüs kanseri oraný ile aydýnlatma oraný arasýnda bir iliþki bulunmuþtur (Klog ve dið,2005). Burada etken hormonlardýr. Melatonin olarak isimlendirilen bu hormon deriye rengini verir, geceleri salgýlanmasý artar, fazlasý ergenliði geciktirir, sýçanlarda yumurtalýk sayýsýný azaltýr. Brainard vd. (2001) ýþýk artýþý ile melatonin artýþýnda bir iliþki olduðunu, Davis vd. (2001) melatonin artýþýnýn göðüs kanserine yol açtýðýný belirtmektedir. Bu araþtýrmaya göre Gece ýþýðý göðüs kanseri için açýk ve önemli bir faktör. Göðüs tümörü gün boyunca uyanýk olur ve geceleri melatonin onlarý uyutuyor. (Klog ve dið,2005). Schernhammer ve Schulmeister (2004) tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre gece vardiyasýnda çalýþan iþçilerde çeþitli saðlýk problemleri görülmüþ; bu rahatsýzlýlar ile melatoninin salgýlanmasý arasýnda iliþki kuran araþtýrmacýlar þu ilginç tespitleri yapmýþlardýr. Amerika nýn Kuzey Batý bölgesinin Güney e göre göðüs kanseri ölüm oranlarýnda ýþýða maruz kalýnmasýna baðlý olarak aþýrý bir farkýn görüldüðünü, gece çalýþan görme özürlü kadýnlarýn göðüs kanserinde %50 daha az riske sahip olduklarýný tespit etmiþlerdir. Ayrýca 10 yýlda kiþi üzerinde gerçekleþtirilen çalýþmalarda 2441 göðüs kanseri vakasýna rastlamýþ ve gece çalýþma ile göðüs kanseri arasýnda bir iliþki olduðunu da tespit etmiþlerdir. Iþýðýn sadece kadýnlarda 43

3 deneme 44 deðil erkeklerde de negatif etkilere sahip olduðunu düþünen araþtýrmacýlar kolon ve rektum kanserinden ölenler ile ýþýk artýmý arasýnda bir iliþki olduðunu; geceleri ýþýða maruz kalanlarda bu hastalýklara yakalanma riskinin fazla olduðunu rapor etmiþlerdir (Schernhammer ve dið,2004). Tüm bunlara ek olarak ýþýk kirliliðinin (yanlýþ aydýnlatma tekniklerinden kaynaklandýðý göz önüne alýnarak) bir çeþit enerji israfý olduðu kabulü ile bu israfýn ekonomik etkisinden de bahsedilmesi gerekmektedir. Japonya da yýlda gereksiz ýþýktan kaynaklanan enerji kaybýnýn maliyetinin 1997 yýlýnda 20 milyar yen yaklaþýk 320 milyon YTL (2008 yýlý Ekim kuru ile) olduðu bildirilmektedir. Enerji kaybýnýn Osaka da 35.1 milyon, Paris te 37.9 milyon, Londra da 29.0 milyon ve Tel Aviv-Yafo da 10.3 milyon kw.h olduðu da bildirilmektedir (Isobe ve dið.,2000). 100 wattlýk elektrik için gereken kömür ihtiyacýnýn çeyrek ton olduðu unutulmamalýdýr. Gereðinden çok aydýnlatmanýn öncelikle enerji kaybýna sonuçta ise elektrik üretiminde kullanýlan kömür, su ve petrol gibi kaynaklarýn boþa harcanmasýna neden olduðu ve bunlarýn da karbondioksit emisyonunun asýl sebeplerinden ve küresel ýsýnmanýn nedenlerinden biri olduðu da göz ardý edilmemelidir. Ýspanya da az basýnçlý sodyum gazlý lamba kullanýmý ile kirlilikte %85 lik azalma görülmüþtür. Ayrýca; ilginçtir 78 yýlýnda Amerikan Savunma Bakanlýðý suç ile ýþýk arasýnda bir iliþki bulmuþtur. Daha fazla ýþýk her açýk hava ýþýklandýrmasý için tek çözüm deðildir. Amaç daha fazla ýþýk deðil daha iyi görüþ elde etmek olmalýdýr. Çünkü yanlýþ yapýlan aydýnlatma sonucu yukarý yönlendirilmiþ aydýnlatmalarýn % 90 ý hedefi ýskalamakta ve uzaya gitmektedir. Güvenlik amaçlý yapýlan aydýnlatmalarýn yanlýþ yapýlmasý sonucu daha iyi bir görüþ aksine göz kamaþmasý yüzünden daha az bir görüþ elde edilmektedir. Göz kamaþmasý yoðun olarak göze gelen ýþýk sonucu görüþteki azalma olarak nitelendirilebilir. Yanlýþ aydýnlatýlmýþ panolar, sokak lambalarý sonucu sürücülerin görüþ kabiliyetlerinde de azalmalar görülebilmektedir. Akashi ve dið. (2007) yaptýklarý araþtýrma ile sürücülerin karar verme hýzýnda ýþýðýn etkili olduðunu gözler önüne sermiþtir (Akashi ve dið.,2007). O zaman asýl amaç aydýnlatýlmak istenen yüzeye yönlendirilmiþ, tatmin edici þiddetle aydýnlatmadýr. Bu þekilde bir aydýnlatma politikasý ile elektrik tasarrufu da saðlanabilir. Aydýnlatma cihazlarýnýn yerlerinin ve yerleþtirme biçimlerinin uygun seçilmesi ile de bu kirliliði azaltmak mümkündür. Bu önlemlerin alýnmasý için öncelikle ýþýk kirliliðinden etkilenen bölgelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bölgeleri belirlemek için Microsoft un geliþtirdiði kamera benzerleri kullanýlabilir. Google ýn þehir uydu görüntülerine rakip olmak isteyen Microsoft, geliþtirdiði kameralar ile þehirlerin 3 boyutlu haritalarýný üretebilmektedir. Bu kameralara eklenen sensörler sayesinde kameralar, görünür bölgede, yakýn kýzýl ötesi bölgede ve pankromatik görüntüler alabilmektedir. Bu kameralarýn kullanýlmasý ile fazla ýþýðýn tespit edilebileceði ve azaltýlmasý için çalýþmalarýn yapýlabileceðini düþünmekteyiz. Tarafýmýzdan görünür bölgede çalýþan bir kamera ile yapýlan deneylerde karanlýk bir odada farklý ýþýk kaynaklarýný kullanarak alýnan resimlerin ERDAS programýnda Deðiþim Analizi yöntemi ile deðerlendirilmesinde ýþýk þiddetindeki deðiþimleri ve þiddetleri fark edebildiðimizi gördük (Dalðýn, S.,2008). Söz konusu kameralar uçaklara takýlarak hava fotogrametrisi ile Cinzano vd. nin elde etmiþ olduðu ýþýk kirliliði haritasý, Türkiye için daha prezisyonlu olarak elde edilebilir. Böylece, ýþýk kirliliðinin fazla olduðu bölgelerde düzenlemelere gidilerek ýþýk kirliliðinin çevreye olan etkisi önlenebilir ve de elektrik tasarrufu saðlanabilir. Bu yöntemlere paralel olarak da Coðrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) optimum lamba seçiminde kullanýlabileceði açýktýr. Lambalarýn, aydýnlattýðý alanlar belirlenip sisteme girildiðinde geometrik veriler ile birlikte analiz edilirse uygun sayýda yerleþtirme mümkün olacaktýr (Dalðýn, S.,2008). Baþta ABD, Ýngiltere, Ýspanya olmak üzere birçok ülkede yerel yönetimlerin çoðu ýþýk kirliliðine karþý özel yasalar ve yönetmelikler çýkarmakta ve uygulamayý yaygýnlaþtýrmaya çalýþmaktadýr. Ýspanya da deðiþtirilen lambalarýn yaptýðý enerji tasarrufu ile 3 5 sene içerisinde maliyetlerinin karþýlanacaðý hesaplanmýþtýr. Ýspanya da 1988 de çýkarýlan yasa ile astronomik gözlem kalitesi korunmaktadýr. Deðiþtirilen az basýnçlý sodyum gazlý lambalar sayesinde kirlilik %85 azalmýþtýr. Enerji tüketimdeki azalmanýn ise %40 60 arasýnda olduðu bildirilmektedir (Diaz-Castro,1996). Japon Çevre Dairesi Mart 1998 de kirliliðinin önlenmesi için bir tüzük çýkarmýþtýr (Isobe ve dið,2000). Almanya da beyaz floresan lambalar yasaklanmýþtýr (Rashid ve dið.,2000). Yunanistan 2000 li yýllardan beri ýþýk kirliliðine karþý vatandaþlarýný bilgilendirmektedir. Yeni Zelanda da konu ile ilgili bir yasa çýkarýlmýþtýr. Yapýlan çalýþmalara en iyi örneklerden biri Tucson da uygulanandýr. Tucson Arizona nýn en büyük kentlerinden biri olmasýna raðmen bu kentte sokakta yürürken binlerce yýldýzý ve Samanyolu nu görmek olasýdýr; çünkü þehir bilinçli bir þekilde aydýnlatýlmaktadýr. Tucson da bu durum 1944 den itibaren, çýkarýlan bir yasa ile saðlanmýþtýr. Bu yasanýn çýkarýlma amaçlarýndan ilki gökbilim gözlemlerini nedensiz yere bozmayacak dýþ aydýnlatmanýn saðlanmasý, ikincisi ise kentteki güvenliði ve üretimin niteliðini bozmadan, enerji tasarrufu saðlayacak aydýnlatma aygýtlarýnýn kullanýmýnýn teþvik edilmesidir (Efendi,2001). Iþýk kirliliðini azaltmak için aydýnlatýlmasý zorunlu bölgelerin, yalnýzca aydýnlatýlmasý gereken zaman diliminde ve yeterli düzeyde aydýnlatýlmasý gereklidir. Doða müthiþ bir denge içindedir ve bu denge ve döngü genellikle insan kaynaklý dýþ etkenler tarafýndan bozulmaktadýr. Peki, bu baðlamda neler yapýlabilir veya yapýlmalýdýr? Çocuklarýmýza, gelecek nesillere daha uygun yaþam ortamlarýnýn býrakýlmasý için ýþýk kirliliðine karþý önlemler alýnmalýdýr. Bu konuda herkese görev düþmektedir. Bunun için doðru aydýnlatma konusunda bilgi sahibi olun. Kendi uygulamalarýnýzda doðru aydýnlatma kurallarýna uyun. Çevrenizdeki yanlýþ ve sizi rahatsýz eden uygulamalarý ilgililere duyurun. Burada devlete de büyük görevler düþmektedir. Konu ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin bir an önce çýkarýlmasý gerekmektedir. Iþýk kirliliðinin boþa giden para olduðu unutulmamalýdýr. Ne kadar çok ýþýk, o kadar iyi aydýnlatma düþüncesi doðru bir aydýnlatma yaklaþýmý deðildir. Aydýnlatýlmasý gereken bölgenin ihtiyacýný karþýlayacak kadar aydýnlatma yapýlmalýdýr. Iþýk kaynaklarýnýn özenle seçilmesi önemlidir. Enerji tasarrufu saðlamak amacýyla, görülmeyen dalga boyundaki radyasyonun, yani kýzýl ötesi ve mor ötesi ýþýnýmýn

4 deneme filtrelendiði ýþýk kaynaklarý kullanýlmalýdýr. Iþýk kaynaklarýnýn yaydýðý ýþýðýn, doðru yönlendirme ve yerleþtirme ile kontrol edilmesi gereklidir. Amaca uygun aydýnlatma yapýlmalýdýr. Aydýnlatmanýn aydýnlatýlacak bölge sýnýrlarýnýn dýþýna taþmamasýna özen gösterilmelidir. Iþýk kontrolünü saðlayan zaman ve varlýk algýlayýcýlarý ile loþlaþtýrma ünitelerinden faydalanýlmalýdýr. Günlük akýþý olumsuz etkilemeden, gecenin belirli bir saatinden sonra aydýnlatma seviyesi düþürülmelidir. Sensörlu ya da süreli ýþýklar kullanýlabilir. Özellikle reklam panolarýnda bu uygulamalara gidilebilir. Bir geliþmiþlik seviyesi olarak gösterilen gereksiz bina aydýnlatmalarýndan, süslemelerinden kaçýnmak gerekir. Bu konularda uzman kiþilerin görüþlerine önem verilmelidir. Havai fiþeklerin doðaya, insanlara özellikle kaçak yapýmýnda çalýþanlarýna verdiði zararlarý hiç düþündünüz mü? Yapýlacak çalýþmalarla, uydu görüntüleri, hava fotoðraflarý ve CBS kullanýlarak üretilen haritalar karar vericilere yararlý bilgiler saðlayacaktýr. Bu haritalarýn astronomik gözlem istasyonlarýnýn yerlerinin seçimi, ýþýk kirliliðinin etkilerin tespiti ve giderilmesi, doðal hayatýn korunmasý, uygun lamba ve yerleþtirme þeklinin seçilmesi konularýnda büyük katkýlar saðlayacaðý açýktýr. Kendi görüþümdür. Þu gazetecilerin (bir kýsmý için söylüyorum) gereksiz anlamsýz saçma sapan haberlerinden býktým usandým. Hiçbir bilgileri olmadan anlamsýz haberler yaparak insanlara olmayan þeyleri var gibi göstererek, abartarak yanlýþ bilgilendirme yapmaktalar. Tüm bunlarý yaparken ne düþünmekteler bilmiyorum. Son iki yýldýr tutturdular bir kuraklýkta kuraklýk diye. Bu Türkiye nin her zaman karþýsýna çýkmýþ. Belli döngülerle kendini tekrarlayan bir sorunudur. Ýstanbul da bu güne kadar hiç mi kuraklýk olmadý. Bu kuraklýk da gayet normaldir. Önemli olan bence dikkat edilmesi gereken gece ile gündüz arasýndaki sýcaklýk farkýnýn fazla olmasýdýr. Bunun çölleþmeyi getireceði unutulmamalýdýr. Ayrýca uluslararasý antlaþmalar ile belirlenen su kullanýmý konusunda gereken önlemlerin bir an önce alýnmasýnda yarar vardýr. Yataðýný deðiþtirmemek üzere topraklarýmýzdan geçen her suyun damlasýnda hakkýmýz vardýr. Bunu bilen Arap ülkeleri doðuda yapmaya çalýþtýðýmýz projeleri bu sebeplerden terör illeti ile baltalamak istemektedir. Ýþ bilir mühendislerimizin önlem almadan yaptýklarý barajlardan, bir günde tüm sularýný kaybeden þu an boþ olan barajlarýmýzdan daha iyilerini yaparak, gerekirse isale hatlarý kurarak doðudan batýya taþýyarak, gerekirse Bulgaristan ýn bize sattýðý gibi, Arap ülkelerine bu sularý satarak su sorununa çare bulabiliriz. Son söz olarak; artýk bir þeylerin bilincine varmamýz gerekmekte, çocuklarýmýza torunlarýmýza nasýl bir dünya býrakmak istediðimiz düþünülmelidir. Ben Ýstanbul da boðazý, dostlarýn kardeþliðini yan yana duran birbirine o kadar yakýn bir o kadar uzak iki kýtayý, Zonguldak ta karayý, Trabzon da Karadeniz de yeþili, Bingöl de çýplak daðlarý, Tuz Gölü nde moru, Adana da beyaz ý, Hatay da kahverengiyi, Mersin de Antalya da Ýzmir de maviyi, Behramkale de su üstünde birbirini kovalayan balýklarý, Dalyan da Caretta Carettalarý, Urfa da tarihi, Antep te Gelibolu nda vataný, Urfa da Karlýova da Mardin de acýyý yoksulluðu, Nusaybin de ihaneti gördüm. Bu ülkede gördüðüm görmek istediðim nice güzellikler var. Bunlarý çocuklarýmýn da, torunlarýmýn da görmesini isterim. Ben gelecek nesillere daha güzel, daha mutlu, umutlu; tek yürek olmuþ, ilimde, bilimde, teknolojide en üst sýralara yükselmiþ bir vatan býrakmak istiyorum. Siz de böyle düþünüyorsanýz bir an önce harekete geçin. KAYNALAR 1. Akashi, Y. vd, Driver decision making in response to peripheral moving targets under mesopic light levels.lighting Res. Technol. 39,1, s Brainard, G.C., J.P. Hanifin, J.M. Greeson, B. Byrne, G. Glickman, E. Gerner and M.D. Rollag. Action spectrum for melatonin regulation in humans: evidence for a novel circadian photoreceptor. Journal of Neuroscience, 21(16): , Chalkias, C., vd,2005. Modelling of light pollution in suburban areas using remotely sensed imagery and GIS. 4. Cinzano, P., vd., The first World Atlas of the artificial night sky brightness. 5. Çetin, F.D., vd.,2003. Iþýk Kirliliði Problemi ve Diyarbakýr Ölçeðinde Ýncelenmesi. 6. Dalðýn,S., (2008). Kentlerin yeni sorunu: Iþýk kirliliði ve doðal yaþama etkisi. Kent, Ýnsan ve Çevre Sorunlarý Sempozyumu Bildiri Kitabý, Ýstanbul, Davis S, Mirick DK, Stevens RG. (2001) Night shift work, light at night, and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst 93: 1557 '2d Devlin A.S. & Arneill A. B., Health Care Environments and Patient Outcomes: A Review of the Literature.Environment and Behavior, 35, Diaz-Castro, F.J.,1998. Adaptation of streetligting on La Palma. New Astronomy Reviews 42, s Efendi Murat, Iþýk kirliliði tez çalýþmasý, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 11. Henshaw, C., Cliff, G.,2006. Is light pollution killing our birds?. 12. House of Commons Science and Technology Committee, Light Pollution and Astronomy. 13. Isobe, S. & Hamamura, S.,2000. Monitoring light energy loss estimated by the DMSP satellites.mem. S.A.It, Vol 71-1, s Isobe, S. & Hamamura, S.,2000. Light pollution and its energy loss. Astrophysics and Space Science 273, s Knez, I & Kers, C.,2000. Effects of indoor lighting, gender and age mood and cognitive performance. Environment and Behavior, 32, Knez, I., Effects of colour of light on nonvisual psychological processes. Journal of Environmental Psychology 21, s Kloog, I., vd,2005. Light Pollution as a Risk Factor for Breast Cancer: A GIS Assisted Case Study. 18. Kozaki, T. vd., Effect of color tempreature of light sources on slow wave sleep. J. Physiol Anthropol Appl Human Sci 24 (2): s Longcore, T., Rich,C.,2004. Ecological Light Pollution. 20. Moody, G.,2003. Streetlight Assessment Program-GIS Application to Model Streetlight Compliance. 21. Ogden, L.J.E.,2002. Effect of Light Reduction on Collision of Migratory Birds. 22. Pauley, S.M.,2004. Lighting for the human circadian clock: recent research indicates that lighting has become a public health issue. Medical Hypotheses 63, s Rashid, M. & Zimring, C., A review of the empirical literature on the relationships between indoor environment and stress in health care and office settings: problems and prospects of sharing evidence. Environment and Behavior, 40, Witherington, B. E.,Martin,R.E.,1996. Technical Reports Understanding, Assessing, and Resolving Light-Pollution Problems on Sea Turtle Nesting Beaches. 25. Schernhammer, E.S., and Schulmeister, K.,2004. British Journal of Cancer pp Jeodezi ve Fotogrametri Müh. & Ýnþaat Müh. Dipnot: Bu yazý Kent Ýnsan ve Çevre Sorunlarý 08 Sempozyumundaki bildiri düzenlenerek kaleme alýnmýþtýr. 45

5 deneme Pusula Gülü ve Boylam Aslý Doðru 46 Pusula gülü, deniz haritalarýnýn ortaya çýktýðý günden bu yana yani 1300 lerden beri harita ve planlarda bulunmaktadýr. Pusulanýn iþaret uçlarý, çiçeðin taç yapraklarýna benzediði için gül kelimesi kullanýlmýþtý. Baþlangýçta, rüzgarýn estiði yönleri göstermesi için kullanýlan pusula gülünün o zamanlardaki adý rüzgar gülüydü. 32 adet iþaret ucundan 8 i ana rüzgarlarýn, diðer 8 i ara rüzgarlarýn ve 16 sý da çeyrek rüzgarlarýn yönlerini göstermekteydi. Rüzgarlarýn isimleri Orta Çað da Akdeniz ülkelerinin çoðunda ortak isimlerle anýlýrlardý. Kuzeyden esen tramontana, kuzeydoðudan greco, doðudan levante, güneydoðudan siroco, güneyden ostro, güneybatýdan libeccio, batýdan ponente ve kuzeybatýdan esen rüzgar maestro ydu. Deniz haritalarýnýn kenarlarýnda yönleri doðrultusunda bu kelimelerin baþ harflerini (T,G,L,S,O,L,P,M) görmek mümkündür. Böylelikle bu 32 iþaret, 4 ana rüzgar yönünün (kuzey, doðu, güney ve batý) eþit bölünmüþ parçalarýný ifade etmektedirler. Çinliler farklý olarak pusulayý burçlarý temel alarak 12 ana parçaya bölmüþlerdi. Batýlý denizciler için bu yön isimlerinin bilinmesi o kadar önemliydi ki, tayfalarýn rüzgar isimlerini doðru bir þekilde bilmesi þarttý. Pusula gülünün renkleri, salt kartografik gösterimden çok, grafik belirginlik ihtiyacýnýn bir sonucudur. Amaç pusulanýn üzerindeki yönlerin, gece dalgalý denizde yalpalanan bir gemideki titreyen ýþýðýn altýnda görülebilir olmasýydý. Bu nedenle, 8 ana rüzgar yönü, kolayca seçilebilen siyah renkte, ara rüzgarlar mavi ve diðerleri kýrmýzý renkte gösterilmiþtir. Günümüzde, bir pusula gülünü çizmek için herhangi bir standart bulunmamaktadýr. Ýlk planlarda, kuzeyi T harfinin üstünde bir mýzrak baþý temsil ediyordu. Daha sonra bu sembol, Christoph Colomb zamanýnda zambak (fleur-delys: fransýz kraliyet sembolü olan çiçek) figürüne dönüþmüþ ve ilk olarak Portekiz haritalarýnda görülmüþtür. 14. yüzyýlda, doðudan esen rüzgarý (levante) temsil eden L harfi, artý iþareti ile yer deðiþtirmiþ ve cennete giden yolu temsil etmiþtir. Bu yön ayný zamanda Ýsa nýn doðduðu ve o zamanlardaki adýyla Levant olan bölgede (doðu Akdeniz e kýyýsý olan ülkelere -Anadolu nun bir kýsmý, Suriye, Lübnan, Ýsrail, Mýsýr- verilen isimdi, 1. Dünya Savaþý ndan sonra Fransýz mandasýndaki Suriye ve Lübnan bu isimle anýlmaktaydý) bulunan Kudüs yakýnlarýndaki Bethlehem kentine giden yolu da sembolize etmekteydi. Dini ve metafizik durumlarý temsil etmekte kullanýlan gül sembolü, yüzyýllardýr yön ve yer bilgisi içeren haritalarla da iliþkilendirilmiþtir. Yeryuvarý üzerinde olduðu varsayýlan ve kuzey kutup noktasýný güney kutup noktasý ile birleþtiren baþlangýç meridyeni de bir gül çizgisidir. Ýngiltere Greenwich e taþýnmadan 150 yýl önce baþlangýç meridyenini temsil eden Gül Çizgisi, Paris te Saint-Sulpice Kilisesi nde bulunmaktaydý. Da Vinci Þifresi (Dan Brown) kitabýnda da geçen bu pirinç çizginin doðru yönü ve yolu gösterdiðine inanýlýrdý. Abraham Flexner ýn 1930 tarihli Universities adlý yapýtýnda belirttiði gibi bilim, problemleri çözmeye çalýþýrken, mevcut problemden daha fazlasýný yaratýr. Elbette bu uðraþ sýrasýnda da baþka keþifler yapýlýr. Týpký bilim adamlarýnýn boylamý bulmaya çalýþýrken, dünyanýn kütlesinin ve yýldýzlara olan uzaklýðýnýn ölçülmesinde olduðu gibi lerde denizcilerin en önemli problemi boylam belirlemeydi. O tarihlerde yön belirlemeye yarayan pusulalar mevcuttu. Geceleri olmasa bile en azýndan gündüz vakti, güneþ ve ufuk arasýndaki açýnýn belirli bir doðrulukla ölçülmesi suretiyle enlem belirlemek mümkündü. Fakat dünyanýn kendi etrafýnda dönme hareketi, boylam belirlemeyi imkansýz hale getiriyordu de yanlýþ bir boylam belirleme sonucu oluþan kaza, Fransa dan dönen Ýngiliz savaþ gemilerinin batmasýna ve 2000 kiþinin ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine Ýngiliz Hükümeti 1714 te, denizde boylam belirlemeyi doðru bir þekilde gerçekleþtirecek kiþiye çok yüksek meblaðlý bir ödül (bugünkü karþýlýðý milyon dolarlarla ifade edilebilecek bir deðer) vereceðini açýkladý. O güne kadar hep, deniz üzerinde ay ve diðer parlak yýldýzlarýn aralarýndaki mesafenin gözlenmesi esas alýnmýþtý. Ancak bu yaklaþýk hesaplamalar, ya çok uzun süren ve hastalýkla sonuçlanan gemi yolculuklarýna ya da geminin aniden beliren karanýn kayalýklarýna çarpýp parçalanmasýna sebep oluyordu. Çözüm ise, zamanýn hem gemide hem karada doðru olarak belirlenmesiydi. Dünyanýn dönme hýzý da biliniyordu (saatte 15 derece). Fakat asýl problem, uzun yolculuklara ve sarsýntýlara dayanabilecek, zamaný doðru olarak ölçebilecek saatin yapýlmasýndaydý. Ýngiliz saatçi John Harrison icat ettiði saatlerle boylam sorununu çözdü ve bu sayede birçok kýta ve geçit keþfedildi. Günümüzde Harrison ýn tamamen ahþaptan yaptýðý ilk 3 saati hala iþler durumda Ýngiltere de sergilenmektedir. H1 adýný verdiði ilk modeli 1735 te, H2 yi 1740 ta tamamladý. H3 üzerinde 19 yýl çalýþtý lerin sonunda H4, boylam sorununu çözmüþtü. Kendisini kýskanan ve baþarýsýný kabul etmek istemeyen bilim adamlarý ve siyasetçilerle 40 yýl boyunca mücadele etti. Sonunda hak ettiði para ödülünün ancak yarýsýný alabildi. Diðer yarýsýný almasý uzun zaman sürdü. Bugün yapay uydular ile anlýk olarak hesaplanabilen bir geminin konumu o günlerde böylesi yorucu bir mücadeleye ve keþiflere sebep olmuþtu. Kaynaklar: Bill Thoen, Origins of the Compass Rose Dava Sobel - William J. H. Andrewes, Boylam Dr., Boðaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü, Joedezi Anabilim Dalý

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

SUdergi sayý: 02 / ekim / 2007 Bienal, Yönetim Yoko Ono, Mezuniyet Liberya, Seçim Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

KÜNYE 01 DERGÝ Sayý 1 Mayýs 2007 Ücretsizdir Sahibi Sabancý Üniversitesi Yayýn Sorumlu Müdürü Elif Gülez Yayýn Koordinatörü Demet Oðuz Danýþma Kurulu Hasan Bülent Kahraman Gülayþe Koçak Defne Üçer Nesrin

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı