T.C. Re smı Gazete KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun Kanun M : Kabul tarihi: // Madde Malî Yılı Umumî Muvazenesine giren bir kısım daire bütçelerinin () numaralı cetvelde yazılı fasıllarından (3 4) lira indirilmiştir. Madde Birinci madde mucibince indirilen paralardan (0 4) lirası () -numaralı cetvelde gösterilen tertiblere ilâve edilmiş ve ( 000) lirası Adliye Vekâleti bütçesinin uncu (Ankara Leylî Hukuk Fakültesi masrafı) faslında (geliri müsaid olmıyan neharî talebenin iaşe masrafları ) adı altında yeniden açılan 3 üncü maddeye ve ( ) lirası da Millî Müdafaa Vekâleti kara kısmı bütçesinde (34 malî yılında ödenmesi lâzım gelip ödenemiyen tekaüd ikramiyesi) adı altında yeniden açılan 0 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. İaşe olunacak neharî talebenin tâbi olacakları kayid ve şartları Adliye Vekâleti tayin eder. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. F. M. Muhassasatın nev'i Lira Millî Müdafaa Vekâleti (Kara Kısmı) 3 3 numaralı kanunun inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi ı Melbusat Teçhizat 0 icar bedeli Fasıl yekûnu Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz Kısmı) l Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurların tahsisatları ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin yol ve tedavi masrafları [] NUMARALI CETVEL Dahiliye 3 Merkez müteferrikası 33 Açık maaşı Vekâleti Yekûn //3 [] NUMARALI CETVEL F. M. Muhassasatın nev'i Dahiliye Vekâleti 3 Memurlar Maaşı 3 Tenvir Adliye Vekâleti İnşaat ve tamirat masrafları Lira Millî Müdafaa Vekâleti (Kara Kısmı) inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz Kısmı) Temsil tahsisatı ve akçe farkı 4 numaralı kanunun dördüncü ve numaralı kanunun ncı maddeleri mucibince gedikli küçük zabitlere verilecek ikramiye Yekûn

2 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 Yugoslavya ile yapılan adli, medeni ve ticari münasebata dair mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun Kanun No :4 Kabul tarihi: // Madde Adlî, medenî ve ticarî hususlarda karşılıklı münasebata dair Yugoslavya Kırallığı Hükümeti ile, Ankarada 3 temmuz 34 tarihinde imza edilmiş olan mukavelename kabul ve tasdik olunmuştur. Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun icrasına Adliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. //3 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Kıratlığı arasında adlî, medeni ve ticari hususlarda karşılıklı münasebata dair mukavelename Türkiye Cumhuriyeti ve Yugoslavya Kırallığı; Yugoslavyada Türk vatandaşlarının ve Türkiyede Yugoslav vatandaşlarının medenî ve ticarî hususatta adlî himayelerile iki memleket makamatı adliyesinin yekdiğerine ibraz etmeleri muktazi mütekabil muaveneti tanzim etmek arzusu ile hareket eden Türkiye Cumhuriyeti ve Yugoslavya Kırallığı bu babda bir mukavele akdine karar vermişler ve murahhasları olarak, Türkiye Reisicumhuru Hazretleri. Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi, Büyük Elçi Menemenli Numan Beyefendiyi; Haşmetlû Yugoslavya Kiralı Hazretleri: Türkiyede Yugoslav Kiralı fevkalâde murahhası Orta Elçi Dr. Müsyü Miroslav Yankoviçi; tayin etmişler ve müşarileyhim bu babdaki salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ile usul ve kaidesine muvafık bularak atideki hükümleri kararlaştırmışlardır: BİRİNCİ FASIL Adli himaye MADDE - Âkit Devletlerden her birinin tebaası, diğerinin arazisinde şahıslarının ve mallarının kanunî ve adlî himayesi hususunda mahallî tebaa gibi muamele göreceklerdir. - Bu hususia mehakime serbestçe müracaat edecekler ve mahallî tebaanın tâbi olduğu şerait ve eşkâl dahilinde dava eyliyebileceklerdir. MADDE - - Âkid Devletlerden biri tebaasından olupta, bu Devletlerden biri dahilinde ikametgâhı bulunan ve diğer Devlet mehakimi huzurunda müddei veya dahil fiddava olanlardan gerek ecnebi sıfatları dolayısile, gerek memleket dahilinde ikametgâhı veya meskeni bulunması dolayısile, her ne nam ile olursa olsun, hiç bir kefalet veya teminat akçesi taleb edilmiyecektir. - Ayni kaide masarifi muhakemeyi teminen müddei veya dahil fiddava olanlardan taleb edilen tediyat hakkında da caridir. MADDE 3 - Gerek ikinci madde ve gerek davanın ikame olunduğu memleket kanunları mucibince kefalet, teminat akçesi veya I masarifi muhakeme tediyesinden muaf olan müddei veya dahil fiddava aleyhine Âkid Devletlerden birinin arazisi dahilinde sadır olan masarifi muhakeme tediyesine mahkûmiyet kararı diğer Devletin salâhiyettar makamatı tarafından meccanen lâzımüttenfız olacaktır. - Taleb; diplomasi tarikile yapılacaktır. 3 - Masarifi muhakeme miktarını sonradan tesbit eden adlî kararlar hakkında ayni kaide tatbik olunur. j MADDE 4 - Mahkûm olan tarafın bilâhara yapacağı müracaat müstesna olmak üzere, 3 üncü maddede mezkûr masarife müteallik kararlar, tarafeyn istima olunmadan, icranın takib olunduğu memleketin kanunlarına tevfikan lâzımüttenfiz itibar olunacaktır. - Temyiz talebi hakkında ittihazı karara salâhiyettar olan makam: a) Mahkûmiyet kararının, sadır olduğu memleket kavanini mucibince, kaziyei muhkeme halini iktisab edip etmediğini, b) Kararın fıkrai hükmiyesine, kendisinden taleb vaki olan Devletin lisanında veyahut Fransızca muharrer olup taleb eden Devletin diplomasi veya konsolosluk memuru yahut taleb eden veya kendisinden taleb vaki olan Devletin muhallef bir tercümanı tarafından aslına mutabakatı tasdik edilmiş bir tercümenin merbut olup olmadığını, tetkik ile iktifa eyliyecektir. 3 - ikinci fıkranın (a) kısmında mevzu şartın ifası için, taleb eden Devletin salâhiyettar makamının, kararın kaziyei muhkeme halini iktisab eylediğini mübeyyin bir beyannamesi kâfi geleçektir, işbu makamın salâhiyeti, mezkûr Devletin adlî idaresinin en yüksek memuru tarafından tasdik edilecektir. Mevzuubahis beyanname ve tasdikname ikinci fıkranın (b) kısmında mezkûr kaideye tevfikan tercüme edilmelidir. 4 - Alâkadar tarafça ayni zamanda taleb edilmesi şartile, ikinci fıkranın (b) kısmında mezkûr beyan, tercüme ve tasdik harçlarının miktarını tenfiz talebi hakkında ittihazı karara salâhiyettar olan makam tesbit edecektir. Bu harçlar dava masrafları olarak telâkki olunacaktır. j MADDE j Âkid Devletlerden birinin tebaası, diğer Devletin arazisi üzerinde, tebaai mahalliye ile ayni şerait dahilinde meccani müzahereti adliyeden müstefid olacaklardır. i MADDE I - Fakrühal vesikası, müstedinin mutad meskeni makamatı tarafından, veya böyle bir mesken mevcud olmadığı takdirde, halen meskeni olan mahal makamatı tarafından ita edilmelidir. - Müstedi, meccanî müzaheret talebinin yapıldığı memlekette ikamet etmiyorsa fakrühal vesikası, ibraz edileceği i memleketin bir siyasî veya konsolosluk memuru tarafından meccanen tasdik edilecektir. I 3 - Müstedi, Âkid Devletlerden birinin arazisi dahilinde ikamet eylemediği takdirde, mensub bulunduğu Devletin salâhiyettar siyasî veya konsolosluk memuru tarafından muteber, bir vesika kifayet edecektir. MADDE - Müstedi, meccanî müzahereti adliye talebinin yapıldığı memleket dahilinde ikamet eylediği takdirde, fakrühal vesikası vermeğe salâhiyettar olan makam, müstedinin mensub olduğu memleket makamatından vaziyeti maliyesi hakkında lâzımgelen malûmatı alabilecektir.

3 4 KÂNUNUSANI 3 (Resmî Gazete) Sayıfa: - Meccanî müzahereti adliye talebi hakkında karar ittihazile mükellef olan makam, salâhiyeti dairesinde, kendisin verilen vesaik ve malûmatın doğruluğunu kontrol etmek ve kâfi derecede tenevvür için, mütemmim malûmat istihsal eylemek hakkını muhafaza eder. MADDE Âkid Devletlerden birinin salâhiyettar makamı tarafından müzahereti adliyeden müstefid edilen taraf, bu müzaheretten ayni davaya müteallik olarak diğer Devletin makamatı adliyesi huzurunda, işbu mukavelename ahkâmına tevfikan yapılan bilûmum usule müteallik muamelâtta da müstefid olacaktır. FASıL: Makamatı adliyenin karşılıklı müzahereti MADDE - Medenî ve ticarî hususatta, Âkid Devletlerden birinin adlî makamatından sadır olup diğer Devletin arazisi dahilinde mukim eşhasa aid bulunan evrakın tebliği, diplomasi tarikile yapılacaktır, irsal edilen varakanın sadır olduğu makam, tarafeyn isim ve sıfatlarını, muhatabın adresini, mevzuubahis varakanın mahiyetini mübeyyin olan talebname, kendisinden taleb vaki olan Devletin lisanında veya Fransızca yazılmış olacaktır. - Kendisine talebname irsal edilen makam, tebliğ keyfiyetini müsbit veya tebliğe mâni olan hadiseyi mübeyyin vesikayı ayni tarikle gönderecektir. Mahal itibarile ademi salâhiyet halinde mezkûr makam talebnameyi resen salâhiyettar makama gönderecektir. MADDE - Tebliğ, kendisinden taleb vaki olan Devletin salâhiyettar makamı tarafından icra edilecektir. İkinci fıkrada mezkûr ahval hariç olmak üzere, işbu makam, muhatab tebellûğa hazır olduğunu beyan ettiği takdirde, tebliği varakanın kendisine tevdii suretinde icra ile iktifa edebilecektir. - Taleb eden makamın müracaatı üzerine, tebliğ, kendisinden taleb vaki olan makam tarafından, gerek bu kabil tebligat için mer'i dahilî mevzuatına tevfikan gerek, kendi kanunlarına münafi olmamak şartile, bir şekli mahsusta icra edilebilecektir. MADDE Tebliğin icra edilmiş olduğu, gerek muhatabın tarihli ve musaddak bir makbuzu, gerek kendisinden taleb vaki olan Devlet tarafından tanzim edilip tebliğ keyfiyetinin şekli ve tarihini mübeyyin bir şehadetnamesi ile isbat edilecektir. MADDE - Medenî ve ticari hususatta Âkid Devletlerden birinin adlî makamı kendi mevzuatına tevfikan diğer Devlet salâhiyettar makamına istinabe tarikile müracaat ederek bu makamdan, havzai kazası dahilinde gerek bir tahkik muamelesinin ve gerek diğer adlî muamelelerin icrasını taleb edebilecektir. - İstinabe varakası, diplomasi tarikile gönderilecektir. İşbu varaka kendisinden taleb vaki olan Devletin lisanında veya Fransızca yazılıp taleb eden Devletin bir siyasî veya konsolosluk memuru tarafından yahut taleb eden veya kendisinden taleb vaki olan Devletin muhallef bir tercümanı tarafından aslına mutabakatı tasdilk edilmiş bir tercüme raptedilecektir. Mahal itibarile ademi salâhiyet halinde, istinabe varakası kendisine gönderilen makam, bunu doğrudan doğruya salâhiyettar makama gönderecek ve keyfiyeti istinabe varakasını gönderen makama bildirecektir. î MADDE 3 - İstinabenin gönderildiği adlî makam, istinabenin icrası için, kendi memleketi makamatının istinabelerin icrasında tatbik ettiği ayni müeyyideleri kullanmağa mecbur olacaktır. Dava halinde bulunan tarafeynin şahsen icabet etmesi matlûb olduğu zaman bu müeyyidelerin tatbiki mecburî olmıyacaktır. - Takib edilecek usule gelince; kendisinden taleb vaki olan makam istinabenin icrasında kendi memleketinin kanunlarını tatbik edecektir. Maamafih, taleb eden Devletin, hususî bir şekil tatbikini istihdaf eden arzusu, bu şekil, kendisinden taleb vaki olan Devletin kanunlarına mugayir olmamak şartile, is'af edilecektir. 3 - Alâkadar tarafın hazır bulunabilmesi için, istinabenin icra edileceği tarih ve mahal, arzu ettiği takdirde, taleb eden makama bidirilecektir. MADDE - Şayed Âkid bir Devlet, arazisi üzerinde vuku bulacak bir tebliğ veya bir istinabe icrasını, hukuku hükümranisine, emniyetine veya intizamı ammeye halel getirecek mahiyette bulursa, bu tebliğin veya istinabenin icrasını reddedebilir. Bundan maada, bir istinabenin icrası, evrakın mevsukiyeti tebeyyün etmediği, veya kendisinden taleb vaki olan Devletin arazisinde bu istinabenin icrası kuvvei adliyenin salâhiyeti dahilinde bulunmadığı takdirde de reddedilebilir. MADDE - Tebligat ve istinabe icrası her hangi bir mahiyette hiç bir masraf veya resim tediyesine mahal vermiyecektir. - Maamafih, kendisinden taleb vaki olan Devlet şahidlere veya ehli hibreye verilen tazminatın ve şehidlerin tav'an isbatı vücud etmemeleri halinde icab eden memur müdahalesi masrafının, veyahut evrakı adliye tebligatının veya istinabe varakalarının bir şekli mahsusta icrasından mütevellid masrafların teleb eden Devletten iadesini istemek hakkını haiz olacaktır. MADDE - Âkid Devletlerin her birinin, diğer Devletin arazisinde bulunan tebaasına doğrudan doğruya ve kuvvei cebriye istimal etmeden; siyasî veya konsolosluk memurları vasıtasile tebligat icrasına hakkı vardır. - İstinabe icrası için de ayni ahkâm muteberdir. 3 - İşbu maddenin tatbikinde müşkülât zuhur ettiği takdirde mukavelenin uncu ve nci maddeleri mucibince hareket edilecektir. MADDE Bu mukavele tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan en kısa müddet zarfında Belgradda teati edilecektir. MADDE Bu mukavele hükümleri tasdiknamelerin teatisi tarihinden üç ay sonra icra mevkiine konacak ve bu tarihten itibaren altı j sene mer'iyette kalacaktır. Mezkûr tarihin hitamından altı ay evvel Âkidlerden biri hükmüne nihayet vereceğini diğerine tebliğ etmediği takdirde Âkidlerden biri tarafından feshedild ği tarihten itibaren altı ayın hitamına kadar mer'iyette kalacaktır, Bu ifadeleri tasdikan murahhaslar bu mukaveleyi imza etmişler ve mühürlemişlerdir. Ankarada üç temmuz bin dokuz yüz otuz dörtte iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. M. Numan M. Yankoviç

4 Sayıfa 00 ( Resmî Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 Muhasebci Umumiye Kanununun uncu maddesini değiştiren sayılı kanun hükmünün Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı askeri kurumları hakkında da tatbikına dair kanun KanunNo : Kabul tarihi: // Madde 0 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun uncu maddesini değiştirin //34 tarih ve sayılı kanun hükmü, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına bağlı askerî kurumlar hakkında da tatbik olunur. Madde Bu kanun neşri gününden yürür. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir. //3 0 numaralı M U. Kanunu: 00, numaralı kanun: sayılı Resmî Gazetededir. Tababet ve şuabatı sanatlarının (arzı icrasına dair olan sayılı kanuna eklenen sayılı kanuna ek kanun KanunNo : Kabul tarihi: // Madde Ankara Numune Hastanesinde vazife görmek ve dışarda hekimlik etmemek ve hizmet müddetleri beş yılı geçmemek şartile daha üç ecnebi mütehassıs hekim getirilir. Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunu yürütmeğe Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili memurdur. 3// numaralı kanun 3 sayılı Resmî Gazetededir. 4 Evkaf Umum Müdürlüğü Memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun KanunNo ; 0 Kabul tarihi: // Madde Evkaf Umum Müdürlüğü memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı cetvel yerine bu kanuna bağlı cetvel konulmuştur. Madde Tek memurlu kazalarda ve, ve uncu derecelerden açılacak yerlerde kadrolarındaki maaş emsal hasılı kısmen veya tamamen ücret olarak verilmek üzere memur kullanılabilir. Muvakkat madde Kadroların tatbiki dolayısile açıkta kalan memurların malî yılı açık maaşlarile tekaüd ikramiyeleri, maaş faslı tasarrufatından tertiblerine nakledilerek verilir. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur. //3 Derece numaralı kanun 4 sayılı Resmî Gazetededir. Umum Müdür Muavini 3 Reis 4 Aza Müdür Muavini Cetvel Memurivetin nev'i idare meclisi Muhasebe Müdürlüğü Aded Maaş Umumi muvazeneye giren vekâlet ve daireler ile Vakıflar Umum Müdürlüğü arasındaki bütün alacak ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasına dair kanun Kanun M: Kabul tarihi: // Madde Umumî muvazene dahilindeki vekâlet ve dairelerle Vakıflar Umum Müdürlüğü arasında 34 malî yılı sonuna kadar sakıt veya Millî Hükümet zamanlarına aid tahakkuk etmiş ve edecek ilamlı veya ilamsız bütün alacak ve verecekler (Birikmiş vergi, harç, icare ve mukataalar dahil) karşılıklı olarak terkin ve iki tarafın zimmetleri bu borçlardan âm ibra ile ibra olunmuştur. Madde Geyrimenkullerin ayınlarına aid iddialar birinci madde hükmünün dışındadır. Şu kadar ki böyle ayınları ihtilaflı gayrımenküllerin 34 malî yılı sonuna kadar geçmiş yıllara aid menfaat ve semereleri de karşılıklı olarak ibra edilmiştir. Madde 3 Mübadil, muhacir ve harikzede ve emsali şahıslara kanunları uyarınca tahsis veya teffız olunmuş veya bu maksatla Hazinece vaziyet edilmiş olan gayrimenkullerin ayın veya bedelleri hakkındaki talebler de ibra olunmuştur. Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde Bu kanunun hükümlerini Başvekil ile Maliye Vekili yürütür. //3 Muvazene ve hesabı Mümeyyiz Tetkik Memuru 3 Kâtib Mümeyyiz kat'î kalemi Tetkiki hesab kalemi Tetkik Memuru Kâtib Merkez masraf kalemi Mümeyyiz Tetkik Memuru Kâtib Veznedar Levazım kalemi Ayniyat Muhasibi Mutemed ve Levazım Memuru Müdür Muavini Mümeyyiz Tetkik Memuru Kâtib Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü

5 4 KÂNUNUSANİ 3 (Resmî Gazete) Sayıfa: 0 Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Derece Memuriyetin nev'i Adec Maaş Muamelât ve Mülhaka ve Tevcih Müdürlüğü Orman ve Arazi Müdürlüğü Müdür 0 Müdür Muavini 4 - B.vşkâtib Muamelât kalemi Mümeyyiz Tetkik. Memuru Kâtib Mülhaka kalemi Kısım Âmiri Tetkik Memuru Kâtib Kuyud kalemi Müdürlüğü Müdür Mümeyyiz Mütercim Başkâtib Tetkik Memuru Kâtib Tevcih kalemi Vakıf paralar Müdürlüğü Mümeyyiz Müdür Tetkik Memuru Muhasebeci Kâtib Başkâtib Kâtib Emlâk Müdürlüğü» Müdür 4 3 Mümeyyiz Veznedar Tetkik Memuru Muavini ve. Tahsildar Kâtib Tahsildar» Memurin ve Tahrirat Müdürlüğü Müdür Muhammin Gureba Hastanesi Mümeyyiz ve Mütercim Operatör 3 Tahrirat Kâtibi Göz Hastalıkları Mütehassısı Maaş ve Memurlar Mümeyyizi Laboratuar Şefi ve entanî hastalıklar mütehassıs ı Tahsis Memuru İdrar yolları hastalıkları mütehassısı Kâtib Rontken ve tedavii elektirikî mütehassısı» Dahilî polikılinik şefi Evrak kalemi Mümeyyiz Dosya Memuru Kâtib» Teftiş Heyeti Haricî " Asabî hastalıklar mütehassısı Teşrihi marazî hastalıkları mütehassıs: Başeczacı Eczacı Eczacı Hemşire İdare Memuru 4 Reis 0 Depu ve Ambar Memuru (Ayniyat muhasibi) Mümeyyiz iaşe ve Mubayaa Memuru Tetkik Memuru Kâtib Kâtib Makinist ve Etüv Memuru Müfettiş 0» Vilâyet Evkaf idareleri» Hukuk Müşavirliği 3 4 Başmüdür Müdür» Müşavir 0 Muavini ve Avukat.» ' 3 Mümeyyiz 4 3 Kâtib» Müdür veya memurlar inşaat Müdürlüğü Memurlar Müdür 0 n Mimar n Mümeyyiz n Mutemed

6 Sayıfa: 0 (Resmî Gazete) 4 KÂNUNUSANİ 3 De Memuriyetin nev'i Aded Maaş * Mümeyyiz, başkâtib, esas kâtibi, tetkiki hesab memuru, tahakkuk ve tahsil memuru, veznedar, kâtib ve veznedar, ambar memuru, mutemed, icra ve takib memuru, mes'ul muhasib, dosya memuru, ecrimisil memuru, hayrat murakıbı, imaret memuru, mubayaa memuru, kâtib, kısım âmiri. Mim ar Muhakemat Şefi Avukat Orman Mühendisi Orman ve Zeytinlikler Muamelât ve Cibayet Memuru n Zeytinlikler fen Memuru Yeniden dokuz kaza ve beş vilâyet teşkiline bunlarla otuz iki nahiyeye aid kadrolar hakkında kanun KanunNo : Kabul tarihi: // Madde İsimleri bu kanuna bağlı () numaralı cetvelde yazılı dokuz kaza teşkil olunmuştur. Bu kazaların sınırları icra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. Madde Borçka, Artvin, Şavşat, Hopa Kazalarile Erzurum Vilâyetinin Yusufeli Kazasını ihtiva etmek ve merkezi Artvin olmak ve Çoruh Vilâyeti adile anılmak üzere yeni bir vilâyet kurulmuş ve bu günkü Çoruh Vilâyetinin Rize ve Pazar Kazalarından ibaret kalan kısmına, merkezi Rize olmak üzere Rize Vilâyeti adı verilmiştir. Madde 3 Şemdinli, Hakâri, Gevar Kazalarile Siirt Vilâyetinin Beytüşşebab Kazasından teşekkül etmek ve merkezi Çölemerik Kasabası olmak üzere Hakâri Vilâyeti kurulmuştur. Madde 4 Muş Vilâyetinin Bitlis, Mutki ve Van Vilâyetinin Ahlat Kazalarile Hizan ve Kotum Kazalarından teşekkül etmek ve merkezi Bitlis Kasabası olmak üzere Bitlis Vilâyeti kurulmuştur. Madde Muş Vilâyetinin Çapakçur, Genç, Solhan ve Bingöl Kazaları ile Erzincan Vilâyetinin Kiğı Kazasından teşekkül etmek ve merkezi Çapakçur Kasabası olmak üzere Bingöl Vilâyeti kurulmuştur. Madde Erzincan Vilâyetinin Plümür Kazasile Elâziz Vilâyetinin Nazimiye, Hozat, Mazgird, Ovacık, Pertek, Çemişkezek Kazalarından teşekkül etmek üzere Tunceli Vilâyeti kurulmuştur. İcra Vekilleri Heyetince görülecek lüzuma göre başka mahalle nakledilmek üzere bu vilâyetin merkezi şimdilik Elâziz Kasabasıdır. ve Madde Muş Vilâyetinin Sason Kazası Siirt Vilâyetine ve Ağrı Vilâyetinin Malazgird Kazası Muş Vilâyetine bağlanmıştır. Madde Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerle yeniden teşkil edilen kaza ve vilâyetlerle Vilâyetler idaresi Kanununun verdiği salâhiyete binaen Hükümetçe teşkil edilen ve edilecek olan otuz iki nahiye memurlarının derece, aded ve maaşları bu kanuna bağlı () numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldeki kadrolar aid oldukları vekâletlerin kadrolarına eklenmiştir. Madde Altıncı madde mucibince teşkil olunan Tunceli Vilâyetinin memurları bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldeki kadrolar (Tunceli Vilâyeti memurları) adı altında aid oldukları vekâletlerin kadrolarına eklenmiştir. Muvakkat madde Yukarıki maddelerde yazılı teşkilâtın bu kanuna bağlı (4) numaralı cetvelde gösterilen ücretli müstahdemleri malî yılı Umumî Muvazene Kanununun inci maddesine bağlı (D) cetvelinde aid olduğu vekâlet kadrolarına eklenmiştir. Muvakkat madde Yeni teşkil edilen vilâyet ve kaza ve nahiye memur ve müstahdemlerinin maaş ve ücretlerile bu teşkilâta aid inşaat ve tamirat masrafı karşılığı olarak malî yılı umumî muvazenesine giren daire bütçelerinin bu kanuna bağlı () numaralı cetvelde gösterilen tertiblerine 04. lira munzam tahsisat konulmuştur. Yine mezkûr teşkilâtın masrafları karşılığı olarak bağlı () numaralı cetvel mucibince muhtelif dairelerin malî yılı bütçelerinde açılan fasıllara.3 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Bu tahsisattan muhtelif hizmetlere ayrılacak miktarlar icra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. Bu madde ile verilen munzam ve fevkalâde tahsisatın karşılığı 4 ve 43 numaralı kanunlar mucibince toplanacak paralardan temin ve bütçeye başkaca irad kaydolunur. Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. Derece //3 4 numaralı kanun 43 sayılı Resmî Gazetelerdedir. Vilâyeti Hakâri Bitlis Bitlis Diyarbekir Diyarbekir Van Ağrı Elâziz Elâziz Defterdar Merkez Malmüdürü [] NUMARALI CETVEL Kaza ismi Şemdinli Hizan Kotum Bismil Eğil Gürpınar Patnos Karakocan Sivrice [] NUMARALI CETVEL Memuriyetin nev'i Maliye Vekâleti Aded Maaş 0

7 4 KÂNUNUSANİ 3 (Resmî Gazete) Sayıfa : 03 Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Muamelât Memuru 4 Sıhhat İşleri Kâtibleri Kâtib Küçük Sıhhat Memurları Kaza Malmüdürü Muayene ve Tedavi Evi Küçük Sıhhat Memurları 4 Sandık Emini 4 Adliye Vekâleti»» Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi, müddeiumumi Süvari Tahsildarı ve muavinleri, icra reis ve muavinleri, müs- Piyade Tahsildarı tantikler ve hâkim muavin icra kâtibleri ' Varidat Müdürü Vilâyet Varidat Kâtibi» n n 3 4 p Ji n n»»»»» 3»»» 4 Başkâtib ve muavinleri ve müddeiumumi ve Kaza Varidat Kâtibi müstantik ve zabıt kâtibleri ve icra kâtibleri n n»» n» Vilâvet Tahsil Müfettişi 4 Kaza Tahsil Müfettişi»»»»» 3 n n» tt n n n n n r> İcra memur ve muavinleri 4 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 3» t* İkinci Sınıf Tapu Müdürlüğü 4 n» Üçüncü M n 4 3 Başkâtib 4 3» r> Kâtib Mübaşir Vilâyet ve Kaza Tapu Memuru t»» n n 4 Hapishane ve tevkifhaneler Dahiliye Vekâleti Müdür Birinci Sınıf Vali 0 n ikinci Tabib 4 3 Üçüncü 0 Memur Birinci Sınıf Mektupçu 4 3» 4 Tahrirat Mümeyyizi 4 3 Tahrirat Kâtibi Kâtib 4 Evrak Memuru 4 Evrak Kâtibi Maarif Vekâleti İdare Heyeti Kâtibi 4 u n n 4 Muallim ve' Maarif Müdürü Nüfus Müdürü 4»»» Kâtibi 4 Başkâtib»» Kâtib Kaymakam Nafıa Vekâleti Tahrirat Kâtibi Refiki Vilâyetlerde Şose ve Köprüler Mühendis Kaza Nüfus Memuru Nüfus Kâtibi ve Fen Memurları 4 Nahiye Müdürü 3 Dördüncü Sınıf Başmühendis 0 Birinci Sınıf Mühendis Emniyet işleri Umum Müdürlüğü Dördüncü Sınıf Baş Fen Memuru 3 4 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Birinci Sınıf Fen Memuru 3 Sivil İkinci Komiser İkinci 3 Sivil Üçüncü Komiser Üçüncü 3 Telefon Memuru 3 Üniformalı Birinci Komiser Vilâyetlerde Yapı İşleri hıühendis, Mimar İkinci Komiser ve Fen Memurları Üçüncü Komiser Dördüncü Sınıf Başmühendis veya mimar 0 Polis Memuru 3 Birinci Sınıf Mühendis veya Mimar Dördüncü Sınıf Baş Fen Memuru veya Ressam l 4 Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Birinci Sınıf Fen Memuru veya Ressam Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü 4 İkinci Sınıf Fen Memuru veya Ressam Hükümet Hekimleri Üçüncü Sınıf Fen Memuru veya Ressam 4

8 Sayıfa: 04 (Resmi Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 Derece Defterdar Varidat Müdürü Varidat Kâtibi Muamelât Kâtibi [3] NUMARALI CETVEL Memuriyetin nev'i Aded Maaş Valiye Vekâleti 0 Müdür 0 Muavin 0 Kâtib Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Vilâyet ve komutanlık mehakim şubesi Maarif Vekâleti 3 Tapu Müdürü Kâtib Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Vali Vali Muavini Mektupçu Kâtib İdare Heyeti Kâtibi Evrak Memuru Emniyet Müdürü [] Sivil Komiser Nüfus Müdürü Kâtib Sıhhat Müdürü Kâtib Dahiliye Vekâleti Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Adliye Vekâleti 4 Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi, müddeiumumi ve muavinleri, icra reis ve muavinleri, müstantikler ve hâkim muavinleri ve temyiz raportörleri»»» m m n n»»» n»» Başkâtib ve muavinleri ve müddeiumumi ve müstantik ve zabıt ve icra kâtibleri icra Memur ve Muavinleri Mübaşir Müdür Tabib Memur Kâtib Hapishane ve tevkifhaneler [] Merkez Emniyet Teşkilâtından tefrik edilecektir. Müdür Kâtib Nafıa Vekâleti Başmühendis 0 Mühendis (Yol ve yapı) Fen Memuru 0 Elektirik Mühendisi 4 Kâtib - Mutemed 3 Ambar Memuru Ziraat Vekâleti Baytar Müdürü 4 Baytar Kâtib Ziraat müdürü Kâtib Orman müdürü Kâtib Vilâyet Odacısı Kaza Odacısı Millî Emlâk Memuru Odacı Vilâyet Müvezzii, Odacısı Odacı Kaza Odacısı Nahiye Odacısı Hademe [4] NUMARALI CETVEL Memuriyetin nev'i Adet Ücret Maliye Vekâleti Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Dahiliye Vekâleti Emniyet işleri Umum Müdürlüğü Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Vilâyet Odacısı Hükümet hekimleri Odacısı Muayene ve Tedavi Evleri Hademesi

9 4 KÂNUNUSANİ 3 (Resmî Gazete) Sayıfa: 0!«tSH Memuriyetin nev'i Aded Ücret. F. M. Muhassasatın nev'i Lira Adliye Vekâleti Maarif Vekâleti Süvari Mübaşiri Odacı Baş Gardiyan Birinci Sınıf Gardiyan Gardiyan Nisa Gardiyanı Eczacı Memurlar maaşı Vilâyat müstahdemleri ücreti 00 Nafıa Vekâleti Memurlar maaşı 0 Maarif Vekâleti Maarif idareleri Odacıları Nafıa Vekâleti Odacı Ziraat Vekâleti Memurlar maaşı 3 0 Yekûn 04 Odacı Ziraat Vekâleti [] NUMARALI CETVEL Maliye Vekâleti F. M. [] NUMARALİ CETVEL Muhassasatın nev'i Lira Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 4 0 Maliye Vekâleti Tapu ve Kadastro U. M. \.A Memurlar maaşı Daimî müstahdemler l inşaat Tamirat Fasıl yekûnu Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 000 Dahiliye Vekâleti 343 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 00 Memurlar maaşı Tapu ve Kadastro U. M. Vilâyat müstahdemleri ücreti 0 0 Emniyet işleri U. M. 3A Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 3 Memurlar maaşı Dahiliye Vekâleti 3 0 Jandarma U. Kumandanlığı 4 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları Vilâyat müstahdemleri ücreti 00 Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 3 Memurlar maaşı Emniyet işleri U. M. 0A Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları Vilâyat müstahdemleri ücreti 00 Adliye Vekâleti Jandarma Umum Kumandanlığı 33 Maaşatı umumiye Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 4 Memurlar maaşı 4 Vilâyat müstahdemleri ücreti Adliye Vekâleti 0 Memurlar maaşı 0 Vilâyat müstahdemleri ücreti 4 0 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları Maarif Vekâleti 0 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 3 Nafıa Vekâleti 3 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 4 Yekûn 3

10 Sayıfa: 0 (Resmî Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 İLÂNLAR Maliye Vekâletinden: Keşan Kazası umumî bina yazımı nizamı dairesinde tekemmül ederek bitmiştir. 3 malî seneden itibaren yeni yazıma göre vergi alınacaktır. Meriç kazasının bütün cüzütamlarile birlikte bina yazımı umumî nizamname dairesinde tekemmül ederek bitmiştir. 3 malî senesinden itibaren yeni yazıma göre vergi alınacaktır. İnegöl Kazasına bağlı olup aşağıda adlan yazılı cüzütam bina yazımı kanun hükmü dairesinde tekemmül ederek bitmiştir. 3 malî seneden itibaren yeni yazıma göre vergileri alınacaktır. 4 I Ayancık Asliye Mahkemesinden : Ayancık Orman İdaresine İzafeten Hazine Vekili Remzi Sezen tarafından müddeaaleyhler Ayancık Zingal Şirketi Vekili Hamdi ve Şirket Amelesinden olup Rizenin Mappavri Nahiyesinin Yamaç Köyünden Durmuş Oğullarından Mehmed Oğlu Abdi ve Maganiç Oğullarından Kadir Oğlu Mehmed meyanelerinde devam eden orman tazmin bedelinden kuruş alacak davasından dolayı icra kılınan mahkemede; bunlardan Abdinin ikametgâhında bulunamadığı cihetle Hukuk Usulünün, nci maddeleri mucibince ilânen tebligat icrasına ve mahkemenin de //3 gününe bırakılmış bulunmasına binaen mahkeme için tayin olunan günde mumaileyhin bizzat veya bilvekâle mahkemenin hukuk kısmında hazır bulunması aksi takdirde mahkemenin arkasında devam edeceği ilân olunur. 34 İktısad Vekâleti: İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : Sıra Sıra No: Köyün ismi N : Köyün ismi t Hoca köy Hamid Abat Cerrah 3 Saba Oğlu 3 Yenice 3 Mes'udiye 4 Edebey 3 Kınık Kadimi 3 özlüce Çeltikçi Bilâl Dipsiz göl 4 Kulaca Kongurlar 4 Hasan paşa Deydi nler 43 Sülüklü göl Kestane alan 44 Kurşunlu Orta 4 Çitli Kara kadı 4 Mezit 3 İclâliye 4 Tüfekçi konak Hayriye 4 Rüştüye Ali bey 4 Gedik pınar Maden 0 Küney kestane Ruşan tahta köprü ve merzukiye Sule Eski Soğukdere Murat bey 3 Kirles Şibali 4 Alayna Hamza bey Sırnaz Kozluca Mürüvvet 3 lskâniye Kiran 4 Tekke Gelene Tokuş Genci Fındıklı 0 Fevziye Doma İnayet Çavuş Mesariye Akhisar 3 Çiftlik Karalar 4 Betre 3 Adabinli Lûtfiye 3 Yeni yürük isavitan 33 Dömez Gülbahçe 34 Mamure Elmaçayır ikinci teşrin 3 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden İngiliz tabiiyetli ( Linotip ent Maşineri Limitet - Linotype Machinery Limitet) şirketi bu kerre müracaatla Türkiyedeki şubesine sermaye olarak on bin Türk lirası tahsis ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen kâğıtları vermiştir. Keyfiyet uygun görülmüş olmakla ilân olunur. Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinden : Kırşehir Hazinesine izafeten Avukat Salih Çapanın Orta Mekteb ulumu diniye muallimi ölü Muharrem veresesinden karısı şefika aleyhine açtığı 4 lira avans akçesinin tahsili mahalli ikameti meçhul olduğundan tebligatın gazete ile ilânı talep edilmiş ve yevmi muhakeme //3 çarşamba gününe tayin kılınmış olduğundan yevmi saat de Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemeside hazır bulunması veyahut tarafından bir mümessil gönderilmesi aksi takdirde gıyaben icra kılınacağı ilân olunur. Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinden : Hazine Vekili Sadettin tarafından Eski Sandık Emini Ahmed aleyhine ikame olunan alacak davasından dolayı Ahmedin ikametgâhı meçhul kaldığından ilânen tebligat ifasına karar verildiğinden muhakeme günü olan 3//3 cuma günü saat da Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur. 4 Başvekâlet Matbaası

11 4 Kanunisani 3 RESMİ GAZETE Sayı:3 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa Malî Yılı Umumi Muvazene Kanununa Bağlı Bütçelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 Yugoslavya ile Yapılan Adli, Medeni ve Ticari Münasebata Dair Mukavelenamenin Tasdiki Hakkında Kanun Muhasebei Umumiye Kanunu Hakkında Kanun 4 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Olan Sayılı Kanuna Eklenen Sayılı Kanuna Ek Kanun 4 Umumi Muvazeneye Giren Vekâlet ve Daireler ile Vakıflar Umum Müdürlüğü Arasındaki Bütün Alacak ve Vereceklerin Karşılıklı Olarak İbrasına Dair Kanun 4 0 Evkaf Umum Müdürlüğü Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkındaki Kanuna Bağlı Cetvelin Değiştirilmesine Dair Kanun 4 ithalât işlerine dair Sirküler Yeniden Dokuz Kaza ve Beş Vilâyet Teşkiline ve Bunlarla Otuz İki Nahiyeye Aid Kadrolar Hakkında Kanun İlanlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME İmza Tarihi : 28 Mayıs 1929 İmza Yeri : Ankara Kanun layihasının tevdii

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun -825-1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VI/1933 - Sayı

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

İşbu protokol ikamat mukevelesinin mütemmim cüzüdür. Bu mukavele ile beraber tasdik edilecek ve onunla ayni günde mer iyet mevkiine girecektir.

İşbu protokol ikamat mukevelesinin mütemmim cüzüdür. Bu mukavele ile beraber tasdik edilecek ve onunla ayni günde mer iyet mevkiine girecektir. İşbu protokol ikamat mukevelesinin mütemmim cüzüdür. Bu mukavele ile beraber tasdik edilecek ve onunla ayni günde mer iyet mevkiine girecektir. Ankara: 29 ağustos 1931 Zekâi M. Kazimir Olsowski İngiltere

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE T.C. Re Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 9 NİSAN 1936 PERŞEMBE SAYI : 3275 V J KANUNLAR Artırma, eksiltme ve ihale

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ

TÜRKİYE SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ ANKARA DA 30 MART 1940 TARİHİNDE İMZALANAN «TÜRKİYE - SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ» ÎLE MERBUTU BULUNAN VE AYRILMAZ CÜZLERİNİ TEŞKİL EDEN «1,2,3,4,5,6 NUMARALI PROTOKOLLER»; «HUSUSİ PROTOKOL»;

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

Resmî Gazete KANUN SALI. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanun

Resmî Gazete KANUN SALI. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanun Resmî Gazete Tesis tarihi: Teşrinievvel idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat lüğüne müracaat olunur. HAZİRAN SALI SAYI: KANUN Posta, Telgraf ve Telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanun

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

-807- Türkiye Cürahuriyetile İngiltere Hükümeti arasında münakit müzahereti adliye mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun

-807- Türkiye Cürahuriyetile İngiltere Hükümeti arasında münakit müzahereti adliye mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun -807- Türkiye Cürahuriyetile İngiltere Hükümeti arasında münakit müzahereti adliye mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 5/VII/1932 - Sayı: 2142 ) No. Kabul tarihi

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ 65 MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.7.1929, No : 8197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.6.1927, No : 1160 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.7.1929, No : 1240 Yayımlandığı

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T M

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419)

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) - 752 - Mevduatı koruma kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) No. Kabul tarihi 2243 30 - V - 1933 BİR İNCİ MADDE Türk kanunlarına tevfikan teşekkül etmiş olup elyevnı faaliyette

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının 643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının tasdikına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/VI/1935 - Sayı : 3035) No. Kabul tarihi 2791 14 -VI -1935

Detaylı

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410)

- 365 - Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkında kanun. (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/19:î:> - Sayı : 2410) - - Psta, telgraf ve telefn idaresi teşkilâtı hakkında kanun (liesnû (Uızete ile neşir ve ifânı : :îl/v/:î:> - Sayı : 0) ST. Kahu ] laıılıi 0 - V - BİRİNCİ MADDE Psta, telgraf ve telefn idaresi hükmî şahsiyeti

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı