T.C. Re smı Gazete KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun"

Transkript

1 T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun Kanun M : Kabul tarihi: // Madde Malî Yılı Umumî Muvazenesine giren bir kısım daire bütçelerinin () numaralı cetvelde yazılı fasıllarından (3 4) lira indirilmiştir. Madde Birinci madde mucibince indirilen paralardan (0 4) lirası () -numaralı cetvelde gösterilen tertiblere ilâve edilmiş ve ( 000) lirası Adliye Vekâleti bütçesinin uncu (Ankara Leylî Hukuk Fakültesi masrafı) faslında (geliri müsaid olmıyan neharî talebenin iaşe masrafları ) adı altında yeniden açılan 3 üncü maddeye ve ( ) lirası da Millî Müdafaa Vekâleti kara kısmı bütçesinde (34 malî yılında ödenmesi lâzım gelip ödenemiyen tekaüd ikramiyesi) adı altında yeniden açılan 0 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. İaşe olunacak neharî talebenin tâbi olacakları kayid ve şartları Adliye Vekâleti tayin eder. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. F. M. Muhassasatın nev'i Lira Millî Müdafaa Vekâleti (Kara Kısmı) 3 3 numaralı kanunun inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi ı Melbusat Teçhizat 0 icar bedeli Fasıl yekûnu Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz Kısmı) l Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurların tahsisatları ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin yol ve tedavi masrafları [] NUMARALI CETVEL Dahiliye 3 Merkez müteferrikası 33 Açık maaşı Vekâleti Yekûn //3 [] NUMARALI CETVEL F. M. Muhassasatın nev'i Dahiliye Vekâleti 3 Memurlar Maaşı 3 Tenvir Adliye Vekâleti İnşaat ve tamirat masrafları Lira Millî Müdafaa Vekâleti (Kara Kısmı) inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz Kısmı) Temsil tahsisatı ve akçe farkı 4 numaralı kanunun dördüncü ve numaralı kanunun ncı maddeleri mucibince gedikli küçük zabitlere verilecek ikramiye Yekûn

2 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 Yugoslavya ile yapılan adli, medeni ve ticari münasebata dair mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun Kanun No :4 Kabul tarihi: // Madde Adlî, medenî ve ticarî hususlarda karşılıklı münasebata dair Yugoslavya Kırallığı Hükümeti ile, Ankarada 3 temmuz 34 tarihinde imza edilmiş olan mukavelename kabul ve tasdik olunmuştur. Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun icrasına Adliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. //3 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Kıratlığı arasında adlî, medeni ve ticari hususlarda karşılıklı münasebata dair mukavelename Türkiye Cumhuriyeti ve Yugoslavya Kırallığı; Yugoslavyada Türk vatandaşlarının ve Türkiyede Yugoslav vatandaşlarının medenî ve ticarî hususatta adlî himayelerile iki memleket makamatı adliyesinin yekdiğerine ibraz etmeleri muktazi mütekabil muaveneti tanzim etmek arzusu ile hareket eden Türkiye Cumhuriyeti ve Yugoslavya Kırallığı bu babda bir mukavele akdine karar vermişler ve murahhasları olarak, Türkiye Reisicumhuru Hazretleri. Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi, Büyük Elçi Menemenli Numan Beyefendiyi; Haşmetlû Yugoslavya Kiralı Hazretleri: Türkiyede Yugoslav Kiralı fevkalâde murahhası Orta Elçi Dr. Müsyü Miroslav Yankoviçi; tayin etmişler ve müşarileyhim bu babdaki salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ile usul ve kaidesine muvafık bularak atideki hükümleri kararlaştırmışlardır: BİRİNCİ FASIL Adli himaye MADDE - Âkit Devletlerden her birinin tebaası, diğerinin arazisinde şahıslarının ve mallarının kanunî ve adlî himayesi hususunda mahallî tebaa gibi muamele göreceklerdir. - Bu hususia mehakime serbestçe müracaat edecekler ve mahallî tebaanın tâbi olduğu şerait ve eşkâl dahilinde dava eyliyebileceklerdir. MADDE - - Âkid Devletlerden biri tebaasından olupta, bu Devletlerden biri dahilinde ikametgâhı bulunan ve diğer Devlet mehakimi huzurunda müddei veya dahil fiddava olanlardan gerek ecnebi sıfatları dolayısile, gerek memleket dahilinde ikametgâhı veya meskeni bulunması dolayısile, her ne nam ile olursa olsun, hiç bir kefalet veya teminat akçesi taleb edilmiyecektir. - Ayni kaide masarifi muhakemeyi teminen müddei veya dahil fiddava olanlardan taleb edilen tediyat hakkında da caridir. MADDE 3 - Gerek ikinci madde ve gerek davanın ikame olunduğu memleket kanunları mucibince kefalet, teminat akçesi veya I masarifi muhakeme tediyesinden muaf olan müddei veya dahil fiddava aleyhine Âkid Devletlerden birinin arazisi dahilinde sadır olan masarifi muhakeme tediyesine mahkûmiyet kararı diğer Devletin salâhiyettar makamatı tarafından meccanen lâzımüttenfız olacaktır. - Taleb; diplomasi tarikile yapılacaktır. 3 - Masarifi muhakeme miktarını sonradan tesbit eden adlî kararlar hakkında ayni kaide tatbik olunur. j MADDE 4 - Mahkûm olan tarafın bilâhara yapacağı müracaat müstesna olmak üzere, 3 üncü maddede mezkûr masarife müteallik kararlar, tarafeyn istima olunmadan, icranın takib olunduğu memleketin kanunlarına tevfikan lâzımüttenfiz itibar olunacaktır. - Temyiz talebi hakkında ittihazı karara salâhiyettar olan makam: a) Mahkûmiyet kararının, sadır olduğu memleket kavanini mucibince, kaziyei muhkeme halini iktisab edip etmediğini, b) Kararın fıkrai hükmiyesine, kendisinden taleb vaki olan Devletin lisanında veyahut Fransızca muharrer olup taleb eden Devletin diplomasi veya konsolosluk memuru yahut taleb eden veya kendisinden taleb vaki olan Devletin muhallef bir tercümanı tarafından aslına mutabakatı tasdik edilmiş bir tercümenin merbut olup olmadığını, tetkik ile iktifa eyliyecektir. 3 - ikinci fıkranın (a) kısmında mevzu şartın ifası için, taleb eden Devletin salâhiyettar makamının, kararın kaziyei muhkeme halini iktisab eylediğini mübeyyin bir beyannamesi kâfi geleçektir, işbu makamın salâhiyeti, mezkûr Devletin adlî idaresinin en yüksek memuru tarafından tasdik edilecektir. Mevzuubahis beyanname ve tasdikname ikinci fıkranın (b) kısmında mezkûr kaideye tevfikan tercüme edilmelidir. 4 - Alâkadar tarafça ayni zamanda taleb edilmesi şartile, ikinci fıkranın (b) kısmında mezkûr beyan, tercüme ve tasdik harçlarının miktarını tenfiz talebi hakkında ittihazı karara salâhiyettar olan makam tesbit edecektir. Bu harçlar dava masrafları olarak telâkki olunacaktır. j MADDE j Âkid Devletlerden birinin tebaası, diğer Devletin arazisi üzerinde, tebaai mahalliye ile ayni şerait dahilinde meccani müzahereti adliyeden müstefid olacaklardır. i MADDE I - Fakrühal vesikası, müstedinin mutad meskeni makamatı tarafından, veya böyle bir mesken mevcud olmadığı takdirde, halen meskeni olan mahal makamatı tarafından ita edilmelidir. - Müstedi, meccanî müzaheret talebinin yapıldığı memlekette ikamet etmiyorsa fakrühal vesikası, ibraz edileceği i memleketin bir siyasî veya konsolosluk memuru tarafından meccanen tasdik edilecektir. I 3 - Müstedi, Âkid Devletlerden birinin arazisi dahilinde ikamet eylemediği takdirde, mensub bulunduğu Devletin salâhiyettar siyasî veya konsolosluk memuru tarafından muteber, bir vesika kifayet edecektir. MADDE - Müstedi, meccanî müzahereti adliye talebinin yapıldığı memleket dahilinde ikamet eylediği takdirde, fakrühal vesikası vermeğe salâhiyettar olan makam, müstedinin mensub olduğu memleket makamatından vaziyeti maliyesi hakkında lâzımgelen malûmatı alabilecektir.

3 4 KÂNUNUSANI 3 (Resmî Gazete) Sayıfa: - Meccanî müzahereti adliye talebi hakkında karar ittihazile mükellef olan makam, salâhiyeti dairesinde, kendisin verilen vesaik ve malûmatın doğruluğunu kontrol etmek ve kâfi derecede tenevvür için, mütemmim malûmat istihsal eylemek hakkını muhafaza eder. MADDE Âkid Devletlerden birinin salâhiyettar makamı tarafından müzahereti adliyeden müstefid edilen taraf, bu müzaheretten ayni davaya müteallik olarak diğer Devletin makamatı adliyesi huzurunda, işbu mukavelename ahkâmına tevfikan yapılan bilûmum usule müteallik muamelâtta da müstefid olacaktır. FASıL: Makamatı adliyenin karşılıklı müzahereti MADDE - Medenî ve ticarî hususatta, Âkid Devletlerden birinin adlî makamatından sadır olup diğer Devletin arazisi dahilinde mukim eşhasa aid bulunan evrakın tebliği, diplomasi tarikile yapılacaktır, irsal edilen varakanın sadır olduğu makam, tarafeyn isim ve sıfatlarını, muhatabın adresini, mevzuubahis varakanın mahiyetini mübeyyin olan talebname, kendisinden taleb vaki olan Devletin lisanında veya Fransızca yazılmış olacaktır. - Kendisine talebname irsal edilen makam, tebliğ keyfiyetini müsbit veya tebliğe mâni olan hadiseyi mübeyyin vesikayı ayni tarikle gönderecektir. Mahal itibarile ademi salâhiyet halinde mezkûr makam talebnameyi resen salâhiyettar makama gönderecektir. MADDE - Tebliğ, kendisinden taleb vaki olan Devletin salâhiyettar makamı tarafından icra edilecektir. İkinci fıkrada mezkûr ahval hariç olmak üzere, işbu makam, muhatab tebellûğa hazır olduğunu beyan ettiği takdirde, tebliği varakanın kendisine tevdii suretinde icra ile iktifa edebilecektir. - Taleb eden makamın müracaatı üzerine, tebliğ, kendisinden taleb vaki olan makam tarafından, gerek bu kabil tebligat için mer'i dahilî mevzuatına tevfikan gerek, kendi kanunlarına münafi olmamak şartile, bir şekli mahsusta icra edilebilecektir. MADDE Tebliğin icra edilmiş olduğu, gerek muhatabın tarihli ve musaddak bir makbuzu, gerek kendisinden taleb vaki olan Devlet tarafından tanzim edilip tebliğ keyfiyetinin şekli ve tarihini mübeyyin bir şehadetnamesi ile isbat edilecektir. MADDE - Medenî ve ticari hususatta Âkid Devletlerden birinin adlî makamı kendi mevzuatına tevfikan diğer Devlet salâhiyettar makamına istinabe tarikile müracaat ederek bu makamdan, havzai kazası dahilinde gerek bir tahkik muamelesinin ve gerek diğer adlî muamelelerin icrasını taleb edebilecektir. - İstinabe varakası, diplomasi tarikile gönderilecektir. İşbu varaka kendisinden taleb vaki olan Devletin lisanında veya Fransızca yazılıp taleb eden Devletin bir siyasî veya konsolosluk memuru tarafından yahut taleb eden veya kendisinden taleb vaki olan Devletin muhallef bir tercümanı tarafından aslına mutabakatı tasdilk edilmiş bir tercüme raptedilecektir. Mahal itibarile ademi salâhiyet halinde, istinabe varakası kendisine gönderilen makam, bunu doğrudan doğruya salâhiyettar makama gönderecek ve keyfiyeti istinabe varakasını gönderen makama bildirecektir. î MADDE 3 - İstinabenin gönderildiği adlî makam, istinabenin icrası için, kendi memleketi makamatının istinabelerin icrasında tatbik ettiği ayni müeyyideleri kullanmağa mecbur olacaktır. Dava halinde bulunan tarafeynin şahsen icabet etmesi matlûb olduğu zaman bu müeyyidelerin tatbiki mecburî olmıyacaktır. - Takib edilecek usule gelince; kendisinden taleb vaki olan makam istinabenin icrasında kendi memleketinin kanunlarını tatbik edecektir. Maamafih, taleb eden Devletin, hususî bir şekil tatbikini istihdaf eden arzusu, bu şekil, kendisinden taleb vaki olan Devletin kanunlarına mugayir olmamak şartile, is'af edilecektir. 3 - Alâkadar tarafın hazır bulunabilmesi için, istinabenin icra edileceği tarih ve mahal, arzu ettiği takdirde, taleb eden makama bidirilecektir. MADDE - Şayed Âkid bir Devlet, arazisi üzerinde vuku bulacak bir tebliğ veya bir istinabe icrasını, hukuku hükümranisine, emniyetine veya intizamı ammeye halel getirecek mahiyette bulursa, bu tebliğin veya istinabenin icrasını reddedebilir. Bundan maada, bir istinabenin icrası, evrakın mevsukiyeti tebeyyün etmediği, veya kendisinden taleb vaki olan Devletin arazisinde bu istinabenin icrası kuvvei adliyenin salâhiyeti dahilinde bulunmadığı takdirde de reddedilebilir. MADDE - Tebligat ve istinabe icrası her hangi bir mahiyette hiç bir masraf veya resim tediyesine mahal vermiyecektir. - Maamafih, kendisinden taleb vaki olan Devlet şahidlere veya ehli hibreye verilen tazminatın ve şehidlerin tav'an isbatı vücud etmemeleri halinde icab eden memur müdahalesi masrafının, veyahut evrakı adliye tebligatının veya istinabe varakalarının bir şekli mahsusta icrasından mütevellid masrafların teleb eden Devletten iadesini istemek hakkını haiz olacaktır. MADDE - Âkid Devletlerin her birinin, diğer Devletin arazisinde bulunan tebaasına doğrudan doğruya ve kuvvei cebriye istimal etmeden; siyasî veya konsolosluk memurları vasıtasile tebligat icrasına hakkı vardır. - İstinabe icrası için de ayni ahkâm muteberdir. 3 - İşbu maddenin tatbikinde müşkülât zuhur ettiği takdirde mukavelenin uncu ve nci maddeleri mucibince hareket edilecektir. MADDE Bu mukavele tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan en kısa müddet zarfında Belgradda teati edilecektir. MADDE Bu mukavele hükümleri tasdiknamelerin teatisi tarihinden üç ay sonra icra mevkiine konacak ve bu tarihten itibaren altı j sene mer'iyette kalacaktır. Mezkûr tarihin hitamından altı ay evvel Âkidlerden biri hükmüne nihayet vereceğini diğerine tebliğ etmediği takdirde Âkidlerden biri tarafından feshedild ği tarihten itibaren altı ayın hitamına kadar mer'iyette kalacaktır, Bu ifadeleri tasdikan murahhaslar bu mukaveleyi imza etmişler ve mühürlemişlerdir. Ankarada üç temmuz bin dokuz yüz otuz dörtte iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. M. Numan M. Yankoviç

4 Sayıfa 00 ( Resmî Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 Muhasebci Umumiye Kanununun uncu maddesini değiştiren sayılı kanun hükmünün Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı askeri kurumları hakkında da tatbikına dair kanun KanunNo : Kabul tarihi: // Madde 0 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun uncu maddesini değiştirin //34 tarih ve sayılı kanun hükmü, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına bağlı askerî kurumlar hakkında da tatbik olunur. Madde Bu kanun neşri gününden yürür. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir. //3 0 numaralı M U. Kanunu: 00, numaralı kanun: sayılı Resmî Gazetededir. Tababet ve şuabatı sanatlarının (arzı icrasına dair olan sayılı kanuna eklenen sayılı kanuna ek kanun KanunNo : Kabul tarihi: // Madde Ankara Numune Hastanesinde vazife görmek ve dışarda hekimlik etmemek ve hizmet müddetleri beş yılı geçmemek şartile daha üç ecnebi mütehassıs hekim getirilir. Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunu yürütmeğe Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili memurdur. 3// numaralı kanun 3 sayılı Resmî Gazetededir. 4 Evkaf Umum Müdürlüğü Memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair kanun KanunNo ; 0 Kabul tarihi: // Madde Evkaf Umum Müdürlüğü memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı cetvel yerine bu kanuna bağlı cetvel konulmuştur. Madde Tek memurlu kazalarda ve, ve uncu derecelerden açılacak yerlerde kadrolarındaki maaş emsal hasılı kısmen veya tamamen ücret olarak verilmek üzere memur kullanılabilir. Muvakkat madde Kadroların tatbiki dolayısile açıkta kalan memurların malî yılı açık maaşlarile tekaüd ikramiyeleri, maaş faslı tasarrufatından tertiblerine nakledilerek verilir. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur. //3 Derece numaralı kanun 4 sayılı Resmî Gazetededir. Umum Müdür Muavini 3 Reis 4 Aza Müdür Muavini Cetvel Memurivetin nev'i idare meclisi Muhasebe Müdürlüğü Aded Maaş Umumi muvazeneye giren vekâlet ve daireler ile Vakıflar Umum Müdürlüğü arasındaki bütün alacak ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasına dair kanun Kanun M: Kabul tarihi: // Madde Umumî muvazene dahilindeki vekâlet ve dairelerle Vakıflar Umum Müdürlüğü arasında 34 malî yılı sonuna kadar sakıt veya Millî Hükümet zamanlarına aid tahakkuk etmiş ve edecek ilamlı veya ilamsız bütün alacak ve verecekler (Birikmiş vergi, harç, icare ve mukataalar dahil) karşılıklı olarak terkin ve iki tarafın zimmetleri bu borçlardan âm ibra ile ibra olunmuştur. Madde Geyrimenkullerin ayınlarına aid iddialar birinci madde hükmünün dışındadır. Şu kadar ki böyle ayınları ihtilaflı gayrımenküllerin 34 malî yılı sonuna kadar geçmiş yıllara aid menfaat ve semereleri de karşılıklı olarak ibra edilmiştir. Madde 3 Mübadil, muhacir ve harikzede ve emsali şahıslara kanunları uyarınca tahsis veya teffız olunmuş veya bu maksatla Hazinece vaziyet edilmiş olan gayrimenkullerin ayın veya bedelleri hakkındaki talebler de ibra olunmuştur. Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde Bu kanunun hükümlerini Başvekil ile Maliye Vekili yürütür. //3 Muvazene ve hesabı Mümeyyiz Tetkik Memuru 3 Kâtib Mümeyyiz kat'î kalemi Tetkiki hesab kalemi Tetkik Memuru Kâtib Merkez masraf kalemi Mümeyyiz Tetkik Memuru Kâtib Veznedar Levazım kalemi Ayniyat Muhasibi Mutemed ve Levazım Memuru Müdür Muavini Mümeyyiz Tetkik Memuru Kâtib Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü

5 4 KÂNUNUSANİ 3 (Resmî Gazete) Sayıfa: 0 Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Derece Memuriyetin nev'i Adec Maaş Muamelât ve Mülhaka ve Tevcih Müdürlüğü Orman ve Arazi Müdürlüğü Müdür 0 Müdür Muavini 4 - B.vşkâtib Muamelât kalemi Mümeyyiz Tetkik. Memuru Kâtib Mülhaka kalemi Kısım Âmiri Tetkik Memuru Kâtib Kuyud kalemi Müdürlüğü Müdür Mümeyyiz Mütercim Başkâtib Tetkik Memuru Kâtib Tevcih kalemi Vakıf paralar Müdürlüğü Mümeyyiz Müdür Tetkik Memuru Muhasebeci Kâtib Başkâtib Kâtib Emlâk Müdürlüğü» Müdür 4 3 Mümeyyiz Veznedar Tetkik Memuru Muavini ve. Tahsildar Kâtib Tahsildar» Memurin ve Tahrirat Müdürlüğü Müdür Muhammin Gureba Hastanesi Mümeyyiz ve Mütercim Operatör 3 Tahrirat Kâtibi Göz Hastalıkları Mütehassısı Maaş ve Memurlar Mümeyyizi Laboratuar Şefi ve entanî hastalıklar mütehassıs ı Tahsis Memuru İdrar yolları hastalıkları mütehassısı Kâtib Rontken ve tedavii elektirikî mütehassısı» Dahilî polikılinik şefi Evrak kalemi Mümeyyiz Dosya Memuru Kâtib» Teftiş Heyeti Haricî " Asabî hastalıklar mütehassısı Teşrihi marazî hastalıkları mütehassıs: Başeczacı Eczacı Eczacı Hemşire İdare Memuru 4 Reis 0 Depu ve Ambar Memuru (Ayniyat muhasibi) Mümeyyiz iaşe ve Mubayaa Memuru Tetkik Memuru Kâtib Kâtib Makinist ve Etüv Memuru Müfettiş 0» Vilâyet Evkaf idareleri» Hukuk Müşavirliği 3 4 Başmüdür Müdür» Müşavir 0 Muavini ve Avukat.» ' 3 Mümeyyiz 4 3 Kâtib» Müdür veya memurlar inşaat Müdürlüğü Memurlar Müdür 0 n Mimar n Mümeyyiz n Mutemed

6 Sayıfa: 0 (Resmî Gazete) 4 KÂNUNUSANİ 3 De Memuriyetin nev'i Aded Maaş * Mümeyyiz, başkâtib, esas kâtibi, tetkiki hesab memuru, tahakkuk ve tahsil memuru, veznedar, kâtib ve veznedar, ambar memuru, mutemed, icra ve takib memuru, mes'ul muhasib, dosya memuru, ecrimisil memuru, hayrat murakıbı, imaret memuru, mubayaa memuru, kâtib, kısım âmiri. Mim ar Muhakemat Şefi Avukat Orman Mühendisi Orman ve Zeytinlikler Muamelât ve Cibayet Memuru n Zeytinlikler fen Memuru Yeniden dokuz kaza ve beş vilâyet teşkiline bunlarla otuz iki nahiyeye aid kadrolar hakkında kanun KanunNo : Kabul tarihi: // Madde İsimleri bu kanuna bağlı () numaralı cetvelde yazılı dokuz kaza teşkil olunmuştur. Bu kazaların sınırları icra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. Madde Borçka, Artvin, Şavşat, Hopa Kazalarile Erzurum Vilâyetinin Yusufeli Kazasını ihtiva etmek ve merkezi Artvin olmak ve Çoruh Vilâyeti adile anılmak üzere yeni bir vilâyet kurulmuş ve bu günkü Çoruh Vilâyetinin Rize ve Pazar Kazalarından ibaret kalan kısmına, merkezi Rize olmak üzere Rize Vilâyeti adı verilmiştir. Madde 3 Şemdinli, Hakâri, Gevar Kazalarile Siirt Vilâyetinin Beytüşşebab Kazasından teşekkül etmek ve merkezi Çölemerik Kasabası olmak üzere Hakâri Vilâyeti kurulmuştur. Madde 4 Muş Vilâyetinin Bitlis, Mutki ve Van Vilâyetinin Ahlat Kazalarile Hizan ve Kotum Kazalarından teşekkül etmek ve merkezi Bitlis Kasabası olmak üzere Bitlis Vilâyeti kurulmuştur. Madde Muş Vilâyetinin Çapakçur, Genç, Solhan ve Bingöl Kazaları ile Erzincan Vilâyetinin Kiğı Kazasından teşekkül etmek ve merkezi Çapakçur Kasabası olmak üzere Bingöl Vilâyeti kurulmuştur. Madde Erzincan Vilâyetinin Plümür Kazasile Elâziz Vilâyetinin Nazimiye, Hozat, Mazgird, Ovacık, Pertek, Çemişkezek Kazalarından teşekkül etmek üzere Tunceli Vilâyeti kurulmuştur. İcra Vekilleri Heyetince görülecek lüzuma göre başka mahalle nakledilmek üzere bu vilâyetin merkezi şimdilik Elâziz Kasabasıdır. ve Madde Muş Vilâyetinin Sason Kazası Siirt Vilâyetine ve Ağrı Vilâyetinin Malazgird Kazası Muş Vilâyetine bağlanmıştır. Madde Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerle yeniden teşkil edilen kaza ve vilâyetlerle Vilâyetler idaresi Kanununun verdiği salâhiyete binaen Hükümetçe teşkil edilen ve edilecek olan otuz iki nahiye memurlarının derece, aded ve maaşları bu kanuna bağlı () numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldeki kadrolar aid oldukları vekâletlerin kadrolarına eklenmiştir. Madde Altıncı madde mucibince teşkil olunan Tunceli Vilâyetinin memurları bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetveldeki kadrolar (Tunceli Vilâyeti memurları) adı altında aid oldukları vekâletlerin kadrolarına eklenmiştir. Muvakkat madde Yukarıki maddelerde yazılı teşkilâtın bu kanuna bağlı (4) numaralı cetvelde gösterilen ücretli müstahdemleri malî yılı Umumî Muvazene Kanununun inci maddesine bağlı (D) cetvelinde aid olduğu vekâlet kadrolarına eklenmiştir. Muvakkat madde Yeni teşkil edilen vilâyet ve kaza ve nahiye memur ve müstahdemlerinin maaş ve ücretlerile bu teşkilâta aid inşaat ve tamirat masrafı karşılığı olarak malî yılı umumî muvazenesine giren daire bütçelerinin bu kanuna bağlı () numaralı cetvelde gösterilen tertiblerine 04. lira munzam tahsisat konulmuştur. Yine mezkûr teşkilâtın masrafları karşılığı olarak bağlı () numaralı cetvel mucibince muhtelif dairelerin malî yılı bütçelerinde açılan fasıllara.3 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Bu tahsisattan muhtelif hizmetlere ayrılacak miktarlar icra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. Bu madde ile verilen munzam ve fevkalâde tahsisatın karşılığı 4 ve 43 numaralı kanunlar mucibince toplanacak paralardan temin ve bütçeye başkaca irad kaydolunur. Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. Derece //3 4 numaralı kanun 43 sayılı Resmî Gazetelerdedir. Vilâyeti Hakâri Bitlis Bitlis Diyarbekir Diyarbekir Van Ağrı Elâziz Elâziz Defterdar Merkez Malmüdürü [] NUMARALI CETVEL Kaza ismi Şemdinli Hizan Kotum Bismil Eğil Gürpınar Patnos Karakocan Sivrice [] NUMARALI CETVEL Memuriyetin nev'i Maliye Vekâleti Aded Maaş 0

7 4 KÂNUNUSANİ 3 (Resmî Gazete) Sayıfa : 03 Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Muamelât Memuru 4 Sıhhat İşleri Kâtibleri Kâtib Küçük Sıhhat Memurları Kaza Malmüdürü Muayene ve Tedavi Evi Küçük Sıhhat Memurları 4 Sandık Emini 4 Adliye Vekâleti»» Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi, müddeiumumi Süvari Tahsildarı ve muavinleri, icra reis ve muavinleri, müs- Piyade Tahsildarı tantikler ve hâkim muavin icra kâtibleri ' Varidat Müdürü Vilâyet Varidat Kâtibi» n n 3 4 p Ji n n»»»»» 3»»» 4 Başkâtib ve muavinleri ve müddeiumumi ve Kaza Varidat Kâtibi müstantik ve zabıt kâtibleri ve icra kâtibleri n n»» n» Vilâvet Tahsil Müfettişi 4 Kaza Tahsil Müfettişi»»»»» 3 n n» tt n n n n n r> İcra memur ve muavinleri 4 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 3» t* İkinci Sınıf Tapu Müdürlüğü 4 n» Üçüncü M n 4 3 Başkâtib 4 3» r> Kâtib Mübaşir Vilâyet ve Kaza Tapu Memuru t»» n n 4 Hapishane ve tevkifhaneler Dahiliye Vekâleti Müdür Birinci Sınıf Vali 0 n ikinci Tabib 4 3 Üçüncü 0 Memur Birinci Sınıf Mektupçu 4 3» 4 Tahrirat Mümeyyizi 4 3 Tahrirat Kâtibi Kâtib 4 Evrak Memuru 4 Evrak Kâtibi Maarif Vekâleti İdare Heyeti Kâtibi 4 u n n 4 Muallim ve' Maarif Müdürü Nüfus Müdürü 4»»» Kâtibi 4 Başkâtib»» Kâtib Kaymakam Nafıa Vekâleti Tahrirat Kâtibi Refiki Vilâyetlerde Şose ve Köprüler Mühendis Kaza Nüfus Memuru Nüfus Kâtibi ve Fen Memurları 4 Nahiye Müdürü 3 Dördüncü Sınıf Başmühendis 0 Birinci Sınıf Mühendis Emniyet işleri Umum Müdürlüğü Dördüncü Sınıf Baş Fen Memuru 3 4 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Birinci Sınıf Fen Memuru 3 Sivil İkinci Komiser İkinci 3 Sivil Üçüncü Komiser Üçüncü 3 Telefon Memuru 3 Üniformalı Birinci Komiser Vilâyetlerde Yapı İşleri hıühendis, Mimar İkinci Komiser ve Fen Memurları Üçüncü Komiser Dördüncü Sınıf Başmühendis veya mimar 0 Polis Memuru 3 Birinci Sınıf Mühendis veya Mimar Dördüncü Sınıf Baş Fen Memuru veya Ressam l 4 Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Birinci Sınıf Fen Memuru veya Ressam Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü 4 İkinci Sınıf Fen Memuru veya Ressam Hükümet Hekimleri Üçüncü Sınıf Fen Memuru veya Ressam 4

8 Sayıfa: 04 (Resmi Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 Derece Defterdar Varidat Müdürü Varidat Kâtibi Muamelât Kâtibi [3] NUMARALI CETVEL Memuriyetin nev'i Aded Maaş Valiye Vekâleti 0 Müdür 0 Muavin 0 Kâtib Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Vilâyet ve komutanlık mehakim şubesi Maarif Vekâleti 3 Tapu Müdürü Kâtib Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Vali Vali Muavini Mektupçu Kâtib İdare Heyeti Kâtibi Evrak Memuru Emniyet Müdürü [] Sivil Komiser Nüfus Müdürü Kâtib Sıhhat Müdürü Kâtib Dahiliye Vekâleti Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Adliye Vekâleti 4 Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi, müddeiumumi ve muavinleri, icra reis ve muavinleri, müstantikler ve hâkim muavinleri ve temyiz raportörleri»»» m m n n»»» n»» Başkâtib ve muavinleri ve müddeiumumi ve müstantik ve zabıt ve icra kâtibleri icra Memur ve Muavinleri Mübaşir Müdür Tabib Memur Kâtib Hapishane ve tevkifhaneler [] Merkez Emniyet Teşkilâtından tefrik edilecektir. Müdür Kâtib Nafıa Vekâleti Başmühendis 0 Mühendis (Yol ve yapı) Fen Memuru 0 Elektirik Mühendisi 4 Kâtib - Mutemed 3 Ambar Memuru Ziraat Vekâleti Baytar Müdürü 4 Baytar Kâtib Ziraat müdürü Kâtib Orman müdürü Kâtib Vilâyet Odacısı Kaza Odacısı Millî Emlâk Memuru Odacı Vilâyet Müvezzii, Odacısı Odacı Kaza Odacısı Nahiye Odacısı Hademe [4] NUMARALI CETVEL Memuriyetin nev'i Adet Ücret Maliye Vekâleti Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Dahiliye Vekâleti Emniyet işleri Umum Müdürlüğü Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Vilâyet Odacısı Hükümet hekimleri Odacısı Muayene ve Tedavi Evleri Hademesi

9 4 KÂNUNUSANİ 3 (Resmî Gazete) Sayıfa: 0!«tSH Memuriyetin nev'i Aded Ücret. F. M. Muhassasatın nev'i Lira Adliye Vekâleti Maarif Vekâleti Süvari Mübaşiri Odacı Baş Gardiyan Birinci Sınıf Gardiyan Gardiyan Nisa Gardiyanı Eczacı Memurlar maaşı Vilâyat müstahdemleri ücreti 00 Nafıa Vekâleti Memurlar maaşı 0 Maarif Vekâleti Maarif idareleri Odacıları Nafıa Vekâleti Odacı Ziraat Vekâleti Memurlar maaşı 3 0 Yekûn 04 Odacı Ziraat Vekâleti [] NUMARALI CETVEL Maliye Vekâleti F. M. [] NUMARALİ CETVEL Muhassasatın nev'i Lira Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 4 0 Maliye Vekâleti Tapu ve Kadastro U. M. \.A Memurlar maaşı Daimî müstahdemler l inşaat Tamirat Fasıl yekûnu Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 000 Dahiliye Vekâleti 343 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 00 Memurlar maaşı Tapu ve Kadastro U. M. Vilâyat müstahdemleri ücreti 0 0 Emniyet işleri U. M. 3A Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 3 Memurlar maaşı Dahiliye Vekâleti 3 0 Jandarma U. Kumandanlığı 4 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları Vilâyat müstahdemleri ücreti 00 Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 3 Memurlar maaşı Emniyet işleri U. M. 0A Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları Vilâyat müstahdemleri ücreti 00 Adliye Vekâleti Jandarma Umum Kumandanlığı 33 Maaşatı umumiye Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 4 Memurlar maaşı 4 Vilâyat müstahdemleri ücreti Adliye Vekâleti 0 Memurlar maaşı 0 Vilâyat müstahdemleri ücreti 4 0 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları Maarif Vekâleti 0 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 3 Nafıa Vekâleti 3 Yeni teşkil olunan vilâyet ve kazalar masrafları 4 Yekûn 3

10 Sayıfa: 0 (Resmî Gazete ) 4 KÂNUNUSANİ 3 İLÂNLAR Maliye Vekâletinden: Keşan Kazası umumî bina yazımı nizamı dairesinde tekemmül ederek bitmiştir. 3 malî seneden itibaren yeni yazıma göre vergi alınacaktır. Meriç kazasının bütün cüzütamlarile birlikte bina yazımı umumî nizamname dairesinde tekemmül ederek bitmiştir. 3 malî senesinden itibaren yeni yazıma göre vergi alınacaktır. İnegöl Kazasına bağlı olup aşağıda adlan yazılı cüzütam bina yazımı kanun hükmü dairesinde tekemmül ederek bitmiştir. 3 malî seneden itibaren yeni yazıma göre vergileri alınacaktır. 4 I Ayancık Asliye Mahkemesinden : Ayancık Orman İdaresine İzafeten Hazine Vekili Remzi Sezen tarafından müddeaaleyhler Ayancık Zingal Şirketi Vekili Hamdi ve Şirket Amelesinden olup Rizenin Mappavri Nahiyesinin Yamaç Köyünden Durmuş Oğullarından Mehmed Oğlu Abdi ve Maganiç Oğullarından Kadir Oğlu Mehmed meyanelerinde devam eden orman tazmin bedelinden kuruş alacak davasından dolayı icra kılınan mahkemede; bunlardan Abdinin ikametgâhında bulunamadığı cihetle Hukuk Usulünün, nci maddeleri mucibince ilânen tebligat icrasına ve mahkemenin de //3 gününe bırakılmış bulunmasına binaen mahkeme için tayin olunan günde mumaileyhin bizzat veya bilvekâle mahkemenin hukuk kısmında hazır bulunması aksi takdirde mahkemenin arkasında devam edeceği ilân olunur. 34 İktısad Vekâleti: İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : Sıra Sıra No: Köyün ismi N : Köyün ismi t Hoca köy Hamid Abat Cerrah 3 Saba Oğlu 3 Yenice 3 Mes'udiye 4 Edebey 3 Kınık Kadimi 3 özlüce Çeltikçi Bilâl Dipsiz göl 4 Kulaca Kongurlar 4 Hasan paşa Deydi nler 43 Sülüklü göl Kestane alan 44 Kurşunlu Orta 4 Çitli Kara kadı 4 Mezit 3 İclâliye 4 Tüfekçi konak Hayriye 4 Rüştüye Ali bey 4 Gedik pınar Maden 0 Küney kestane Ruşan tahta köprü ve merzukiye Sule Eski Soğukdere Murat bey 3 Kirles Şibali 4 Alayna Hamza bey Sırnaz Kozluca Mürüvvet 3 lskâniye Kiran 4 Tekke Gelene Tokuş Genci Fındıklı 0 Fevziye Doma İnayet Çavuş Mesariye Akhisar 3 Çiftlik Karalar 4 Betre 3 Adabinli Lûtfiye 3 Yeni yürük isavitan 33 Dömez Gülbahçe 34 Mamure Elmaçayır ikinci teşrin 3 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden İngiliz tabiiyetli ( Linotip ent Maşineri Limitet - Linotype Machinery Limitet) şirketi bu kerre müracaatla Türkiyedeki şubesine sermaye olarak on bin Türk lirası tahsis ettiğini bildirmiş ve lâzımgelen kâğıtları vermiştir. Keyfiyet uygun görülmüş olmakla ilân olunur. Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinden : Kırşehir Hazinesine izafeten Avukat Salih Çapanın Orta Mekteb ulumu diniye muallimi ölü Muharrem veresesinden karısı şefika aleyhine açtığı 4 lira avans akçesinin tahsili mahalli ikameti meçhul olduğundan tebligatın gazete ile ilânı talep edilmiş ve yevmi muhakeme //3 çarşamba gününe tayin kılınmış olduğundan yevmi saat de Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemeside hazır bulunması veyahut tarafından bir mümessil gönderilmesi aksi takdirde gıyaben icra kılınacağı ilân olunur. Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinden : Hazine Vekili Sadettin tarafından Eski Sandık Emini Ahmed aleyhine ikame olunan alacak davasından dolayı Ahmedin ikametgâhı meçhul kaldığından ilânen tebligat ifasına karar verildiğinden muhakeme günü olan 3//3 cuma günü saat da Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilân olunur. 4 Başvekâlet Matbaası

11 4 Kanunisani 3 RESMİ GAZETE Sayı:3 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa Malî Yılı Umumi Muvazene Kanununa Bağlı Bütçelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 Yugoslavya ile Yapılan Adli, Medeni ve Ticari Münasebata Dair Mukavelenamenin Tasdiki Hakkında Kanun Muhasebei Umumiye Kanunu Hakkında Kanun 4 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Olan Sayılı Kanuna Eklenen Sayılı Kanuna Ek Kanun 4 Umumi Muvazeneye Giren Vekâlet ve Daireler ile Vakıflar Umum Müdürlüğü Arasındaki Bütün Alacak ve Vereceklerin Karşılıklı Olarak İbrasına Dair Kanun 4 0 Evkaf Umum Müdürlüğü Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkındaki Kanuna Bağlı Cetvelin Değiştirilmesine Dair Kanun 4 ithalât işlerine dair Sirküler Yeniden Dokuz Kaza ve Beş Vilâyet Teşkiline ve Bunlarla Otuz İki Nahiyeye Aid Kadrolar Hakkında Kanun İlanlar

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 1930-05-06 Resmi Gazete Sayisi: 1489 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Kabul Tarihi : 24/4/1930 (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008 MADDE 1-1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli

Detaylı

ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1)

ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1) 1159 ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 1702 Kabul Tarihi : 10/6/1930 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/6/1930 Sayı : 1532 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 1219 Kabul Tarihi : 11/4/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU(1)

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU(1) İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU(1) Kanun Numarası :1262 Kabul Tarihi :14/5/1928 Yayımlandığı R.Gazete:Tarih :26/5/1928 Sayı:898 Yayımlandığı R.Gazete:Tertip: 3 Cilt: 9 Sayfa:544 Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (1)

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (1) 2421 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5953 Kabul Tarihi : 13/6/1952 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/6/1952 Sayı : 8140

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ 313 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/4/1938, No : 2/8501 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/7/1934, No : 2559 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25/4/1938, No : 3890

Detaylı

ÇELTĠK EKĠMĠ KANUNU * * *

ÇELTĠK EKĠMĠ KANUNU * * * 1547 ÇELTĠK EKĠMĠ KANUNU Kanun Numarası : 3039 Kabul Tarihi : 11/6/1936 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/6/1936 Sayı : 3337 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 17 Sayfa : 601 * * * Bu kanun ile ilgili

Detaylı

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :...

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... Örnek No:1* 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği...

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME Yazan : Kemal Galip BALKAR Uyuşmazlık mahkemesinin aynı mevzu hakkında biririne aykırı iki kararı münasebetiyle

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 4373 DENİZ İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa : 1849 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1)

ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1) 293 ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.5.1956, No : 4/7346 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29.9.1956, No : 9420 Yayımlandığı

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal RUHİ I- GENEL OLARAK Pasaport bir devletin kendi vatandaģlarına yurt dıģına seyahat edebilmeleri amacı ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik

Detaylı

BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME BİR AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949 Kanun Tarih ve Sayısı: 14.12.1960 / 161 Resmi Gazete Yayım Taihi ve Sayısı: 21.12.1960

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 401 DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.10.1961, No : 5/1806 İlgili Kanunun Tarihi : 14.4.1925, No : 618 Yayımlandığı

Detaylı

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU

5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49 A) Tarif:

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Road Tax in The Republic Period Nuray ÖZDEMİR * Öz Osmanlı Devleti nin son döneminde karayolu çalışmalarını finanse etmek için alınan yol vergisi önce Kurtuluş

Detaylı

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 963

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 963 DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı: 12586 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa: 1849 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı