XX XX XX XX YY Y YYY stasyonda kullan lan cihazlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XX XX XX XX YY Y YYY stasyonda kullan lan cihazlar"

Transkript

1 EK-A ÖLÇÜM STASYONU KURULUM RAPORU N BA VURU FORMU stasyon No. (MGM taraf ndan doldurulur.) Ba vuru sahibi tüzel ki i Ölçüm stasyonu Rüzgar Güne li stasyonun yeri lçesi Mevkii UTM Koordinat (6 derece ED 50 Do u Kuzey Datum) XX XX XX XX YY Y YYY stasyonda kullan lan cihazlar Cihaz Üretici firma/marka Tipi/Modeli Seri No Ölçüm Yüksekli i (m) Kalibrasyon Tarihi EKLER: 1) stasyonda kullan lan cihazlara ili kin belgeler (katalog, bro ür, kalibrasyon sertifikas ve benzeri) 2) Sahaya esas ölçüm izninin asl n veya noter onayl suretinin fotokopisi 3) Ba vuru ücretinin yat ld na ili kin makbuzun asl veya fotokopisi 4) Ba vuru yapan ki inin ba vuru sahibi firma ad na yetkili oldu unu gösteren belge 5) Ba vuru formu ve ekleri ayr ca elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verilecektir. 6) Rüzgar ölçüm istasyonu koordinat ve yükseklik bilgilerinin Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Müdürlü ü ne bildirildi ine ili kin belge, ba vuru dosyas na eklenir. BA VURU SAH mza Ka e Tarih

2 EK-B ÖLÇÜM STASYONU ÖLÇÜM SONUÇ RAPORU BA VURU FORMU stasyon No. Ba vuru sahibi tüzel ki i Ölçüm stasyonu Rüzgar Güne li stasyonun yeri lçesi Mevkii UTM Koordinat (6 derece ED 50 Do u Kuzey Datum) XX XX XX XX YY YY YYY EKLER: 1) EK-F Rüzgar/Güne verisi-veri tamamlama bilgi formu 2) MGM ye iletilen ölçüm verileri d nda tamamlanan veri seti elektronik ortamda (CD,DVD vb) 3) EK-H Rüzgar/Güne ölçüm istasyonu ham veri teslim formu, 4) Veri toplama ünitesinde kay t edilen orijinal veriler elektronik ortamda (CD,DVD vb) BA VURU SAH mza Ka e Tarih

3 EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM STASYONU KONTROL LEMLER Rüzgar ölçüm dire inde ölçülecek meteorolojik de kenler ve alg lay n ad a da verilmi tir: De ken ad Rüzgar H Rüzgar Yönü Hava S cakl Ba l Nem Hava Bas nc Ölçen Cihaz Rüzgar H z Ölçer, Anemometre Rüzgar Yön Ölçer Hava S cakl k Ölçer, Termometre Ba l Nem Ölçer Bas nç Ölçer, Barometre Rüzgar Ölçüm Dire i ve Alg lay Kurulum Kontrolü: A. Rüzgar Ölçüm Dire i: 1) Rüzgar ölçüm dire i boyu en az 60 m. olmal r. Direk, boru veya kafes yap eklinde olabilir. Tüm direk, ba lant kollar, ek malzemeleri ile gergi mekanizmalar paslanmaz malzemeden imal edilmi olmal r. 2) Direk ve kollar n dikey ve yatay konumlar ile dengesini kaybetmemesi için direk, farkl yüksekliklerden yeterli say da gergi telleri ile zemine sabitlenir. Gergi telleri paslanmaz malzemeden imal edilmi halat olmal ve k n olu abilecek buz yüküne ve gergiye dayanmal r. Gergi telleri, zeminin özelli ine göre beton ankraj, kimyasal çelik dübel gibi yöntemlerle sabitlenir. 3) Rüzgar ölçüm istasyonunda can ve mal emniyetine yönelik, gerekli güvenlik tedbirlerinin al nmas amac yla koruma çiti ve uyar tabelalar konulur. 4) Rüzgar dire inin hava ta tlar na tehlike olu turmas önlemek için, dire in tepesine rm k yayan LED ayd nlatmal en az 1 adet uygun bir ikaz lambas kurulmal r. Rüzgar dire i, k rm ve beyaz olarak iki renkte boyanmal r. 5) Rüzgar h z ve yön ölçümü ana ölçüm seviyelerinde (birincisi 30 m. yükseklikte, ikincisi dire in en üst noktas nda) yap r. En üstte bulunan anemometrenin direk ekseni üzerinde monte edilebilir. Firma en üst seviyedeki rüzgar h z ölçerde ar za meydana gelmesi ihtimaline kar n, ikinci bir h z ölçeri uygun ekilde konu land rabilir. 6) Firma isterse, daha yüksek bir direk kurarak, ara seviyelerde de ölçüm yapabilir. 7) Direk boru ise rüzgar ölçerin konuldu u yükseklikteki kesit çap D Direk kafes yap ise rüzgar ölçerin konuldu u yükseklikteki kesit uzunlu u D1 Rüzgar ölçerin ba lant kolunun çap veya kesit uzunlu u D2 ise dire e ba lanan kollar n ölçüleri ekildeki gibi olabilir. ( ekil-1 ve ekil-2)

4 ekil-1: Boru Tipi Direk ekil-2 : Kafes Tipi Direk Yatay Kol uzunlu u > 2.5 m. ( 8.5xD ) Yatay Kol uzunlu u > 2 m. ( 5xD1 5.7xD1 ) Dü ey Kol uzunlu u = (15xD2) Dü ey Kol uzunlu u = (15xD2) Yatay kollar n mümkün oldu unca hakim rüzgar yönüne dik konu land labilir. 8) Anemometrelerden birisi dire in en üst noktas na ve dire in ekseninde kurulabilir. 9) Anemometrenin türbülans etkisinde kalmamas için rüzgar yön ölçer, anemometreden 1.5 ile 2.5 m. a ya kurulabilir. 10) En üst seviyedeki rüzgar h z ölçerde ar za meydana gelmesi ihtimaline kar n, ikinci bir z ölçer kurulacaksa, en üst noktadaki h z ölçerden 1.5 m. a ya kurulabilir. ( ekil-3) ekil-3 : Dire in En Üst Noktas ndaki Rüzgar Ölçerler

5 11) Anemometrelerden ikincisinin 30 m. yüksekli e kurulmas zorunludur. 12) Rüzgar Yön ölçer, h z ölçerin türbülans etkisinde kalmamas için 1.5 ile 2.5 m. yukar veya a kurulabilir. 13) Yatay ba lant kollar n dire e ba lant sa lam olmal ve yatay durmal, titre im ve sallanma yapmamal r. Dü ey kollar yatay eksene dik olacak ekilde (dire e paralel) kurulur. ekil-4 : 30 m. Yükseklikte Rüzgar Ölçerler

6 ekil-5 Rüzgar Ölçüm stasyonu ematik Gösterimi (Örnektir)

7 B. Topraklama ve Y ld mdan Koruma: 1) Ölçüm istasyonunun y ld mdan ve ani voltaj dalgalanmalar ndan korunmas için etkin bir y ld mdan korunma ve topraklama sistemi kurulur. Önerilen y ld mdan korunma ve topraklama sistemi a da tan mlanm r: a) Dire in en üst seviyesindeki anemometreden en az 50 cm. yukar ç kacak ve anemometreyi 60 aç yla koruyabilecek uzunlukta (2 2.5 m) som bak r y ld m yakalama çubu u konulabilir. b) Bu yakalama ucu, dire e mekanik olarak sabitlenmi ini iletkeni ile yere çak lacak en az iki adet topraklama çubu una ba lanmas ve topraklama direnci en fazla 10 olacak ekilde topraklama yap labilir. c) Tüm topraklamalar ayn noktaya ba lan larak e potansiyel sa lanabilir. ç) Topraklama ini iletkeni bo um veya sark k görüntü yaratmayacak ekilde dire e mekanik olarak 2 m. aral kla sabitlenir. C. Rüzgar H z ve Yön Ölçerler: 1) Rüzgar h ölçümü amac yla kepçeli tip, rüzgar enerji projeleri için yayg n olarak kullan lan kendisini kan tlam anemometreler kullan labilir. (Ölçüm hata oran yüksek sensörler ile yap lan ölçümlerden elde edilecek rüzgar verilerinden yap lacak güç hesaplar nda büyük yan lmalar ortaya ç kar. A daki grafikte ±0.4 m/s do rulukla çal an bir anemometre ile ölçülen ortalama 6 m/s rüzgar h ndan üretilebilecek enerjide ± %20 hata yap labilece i görülmektedir.) 2) Rüzgar yön ölçerler manyetik kuzey esas al narak kurulmal r. Bu kurulumun, veri toplama ünitesinde (dataloger) herhangi bir düzeltme de erine ihtiyaç duymadan yap labilir. Kurulumdan sonra pusula ile kuzey ayar kontrol edilmeli ve dört yön testi yap lmal r. 3) Ölçüm kontrolüne esas olan 30 metrede ve dire in en üst seviyesindeki ölçümler kepçeli tip rüzgar ölçerlerle yap r, kombine rüzgar ölçer (h z ve yön bir arada), ultrasonik rüzgar ölçer, propeller rüzgar h z ölçer (pervane tip) kullan lmaz. Ancak, farkl seviyelerdeki ilave ölçümler için, ba vuru sahibi bu say lan tipte rüzgar ölçerlerden kullanabilir.

8 ekil-6 : Toplam Sensör Belirsizli i (Hata miktar ) ile Rüzgar Enerjisi De imi (%) Ç. Di er Sensörler: 1) Hava s cakl k ve nem ölçer dire in en az 3 m. yüksekli ine, güne radyasyonundan do rudan etkilenmeyecek ve hava sirkülasyonunu sa layacak siper içerisine konularak dire e kurulumu yap r. 2) Hava bas nc ölçer veri toplama kutusu içerisine konulabilir. 3) Firma farkl seviyelerde s cakl k, nem veya bas nç ölçümleri de yapabilir. 4) Ba vuru sahibi; bas nç, s cakl k, nem, rüzgar yönü ve rüzgar h alg lay lar na ait güncel (öngörülen ölçüm periyodunun bir bölümünü veya tamam kapsayan) kalibrasyon sertifikas kurulum kontrolünde MGM kontrol heyetine sunar. Kalibrasyon sertifikas n geçerlili inin ölçüm periyodunun tamam kapsamamas durumunda, kalibrasyon sertifikas n geçerlili inin sona erme tarihini göz önünde bulundurarak, firma ölçüm periyodu içinde ilgili alg lay n kalibrasyonunu yeniden yapt rarak veya uygun kalibrasyon sertifikas olan yeni bir alg lay ölçüm istasyonuna takarak ölçümlere devam eder. 5) Ölçüm istasyonunda kullan lan tüm sensörlerin kalibrasyon süresi, üretici veya kalibrasyonu yapan kurulu taraf ndan ba ka bir tan mlama yap lmam sa, kalibrasyon tarihinden itibaren 2 (iki) y l geçerlidir.

9 D. Veri Toplama Ünitesi (DataLogger): 1) Veri toplama ünitesi (datalogger), koruma üniteleri, ileti im cihazlar ile enerji besleme üniteleri IP66 koruma s na sahip bir kutu içerisine konulur. Kutu çevresel etkilerden etkilenmeyecek ekilde uygun yüksekli e kurulur. 2) Veri toplama ünitesi (datalogger), sensörlerden gelen elektriksel sinyalleri meteorolojik parametrelere çeviren bir program n çal elektriksel ölçüm ve kay t cihaz r. Ba vuru sahibi tüm sensörler için elektriksel sinyallerin meteorolojik parametrelere çevrilme katsay, düzeltme vb. de erleri veri toplama ünitesi program nda gösterir. 3) Veri toplama ünitesi, sensörlerden ölçülen ve hesaplanan verileri en az 1 (bir) y l saklama özelli ine, ileti im elemanlar ve bak m amaçl ba lant lar için ileti im portlar ile sensörlerden ve y ld mdan gelebilecek darbeler için koruyucu devrelere sahip olabilir. E. Kablolama: 1) Tüm sensör ve enerji kablolar, cihaz emniyeti, görsel iyile tirme, direk üzerinde yük ve titre im olu turmamas için düzgün bir ekilde 1 m. aral kla dire e ve kollara klipsle ba lan r. 2) Veri toplama ünitesinde sensör, enerji ve ileti im sistemi ba lant lar dayan kl ve anla r ekilde etiketlenir. F. Tüm sensörlere ait kalibrasyon sertifikalar ve bro ürleri ile sahada çekilen panoramik kurulum foto raflar rapora eklenir. G. Rüzgar ölçüm sisteminde, herhangi bir sebeple olu abilecek hasar, bozulma veya veri kayb gibi durumlar ba vuru sahibinin sorumlulu undad r.. Rüzgar ölçüm istasyonunda, üçüncü ah slar n can veya mallar n zarar görmemesi için al nmas gereken tüm tedbirler ba vuru sahibinin sorumlulu undad r. Bu tür bir olay n meydana gelmesi durumunda, üçüncü ah slar n zararlar yla ilgili MGM nin herhangi bir sorumlulu u yoktur ve tüm sorumluluk ba vuru sahibine aittir. H. Ayn saha içerisinde farkl veya ayn firmaya ait birden fazla rüzgar ölçüm istasyonu kurulmas halinde, güvenlik ve ölçümlerin etkilenmesi hususlar dikkate al narak, bir istasyonun di er istasyonlardan uzakl n, kurulan direk boyunun 3 kat olmas tavsiye edilir.

10 I. Rüzgar Ölçüm stasyonunda Kullan lacak Sensörlerin Asgari Özellikleri: Sensör Ad stenilen Özellikleri lave Özellikler Rüzgar z Ölçer Ölçüm aral : 0-75 m/sn ik de eri : 0.5 m/sn Çözünürlük : 0.1 m/sn Do ruluk : ± 0.5 m/sn (5 m/sn ye kadar), ± 10 % ( 5 m/sn nin üzerinde) Mesafe sabiti : 2-5 m Rüzgar Yön Ölçer Hava cakl Ölçer Hava Nemi Ölçer Ölçüm aral : Çözünürlük : 1 Do ruluk : ± 5 Ölçüm aral : - 40 C C Çözünürlük : 0.1 C Do ruluk : ± 0.3 C Ölçüm aral : % %100 Çözünürlük : %1 Do ruluk : % 3 Sensör uygun ekilde havaland lan özel siperi içine kurulacakt r. S cakl k sensöründe kullan lan siper güne lenmeden en az etkilenen bir maddeden yap lm olmal r. Sensör uygun ekilde havaland lan özel siperi içine kurulacakt r. Nem sensöründe kullan lan siper güne lenmeden en az etkilenen bir maddeden yap lm olmal r. Ölçüm aral : hpa Bas nç Çözünürlük : 0.5 hpa Ölçer Do ruluk :± 1.0 hpa (tam ölçüm aral nda) Kararl k : ± 0.5 hpa / y l NOT: Ba vuru sahibi; bas nç, s cakl k, nem, rüzgar h ve rüzgar yönü sensörlerine ait güncel (öngörülen ölçüm periyodunun bir bölümünü veya tamam kapsayan) kalibrasyon sertifikalar kurulum kontrolünde verir.

11 EK-D GÜNE ÖLÇÜM STASYONU KONTROL LEMLER Güne Ölçüm stasyonunda a daki meteorolojik de kenler ve alg lay n ad a da verilmi tir. De ken ad Güne Radyasyonu Güne lenme Süresi Rüzgar H Rüzgar Yönü Hava S cakl Ba l Nem Ölçen Cihaz Güne Radyasyon ölçer, Piranometre Güne lenme Süresi ölçer, Sunshine Duration sensor Rüzgar H z Ölçer, Anemometre Rüzgar Yön Ölçer Hava S cakl k Ölçer, Termometre Ba l Nem Ölçer, Nisbi Nem Ölçer Güne Ölçüm Dire i ve Alg lay Kurulum Kontrolü: A. Güne lenme ölçüm istasyonu çevresindeki manialar n yüksekli inin en az 10 kat uzakl kta veya gün do umu ve bat s ras nda yatayla en az 5 lik aç ile güne nlar alabilecek ekilde kurulabilir. ekil-1 : Güne lenme Ölçüm stasyonu Saha Seçimi B. Güne lenme sensörleri, rüzgar dire i üzerine 2 m ile 5 m aras nda bir yükseklikte ve yatay sensör kolu veya kollar üzerine kurulur. C. Güne Radyasyonu Ölçer (piranometre): 1) Güne Radyasyonu Ölçer (piranometre) yatay düzlemde olmal ve cihaz n üzerindeki su terazisi ile kontrol edilmelidir. 2) Cihaz kuzey-güney istikametinde güneye konu land r. 3) Nem al kimyasal kontrolü yap lmal r.

12 4) Güne Radyasyonu Ölçer (Piranometre) ISO 9060 ve WMO Guide-8 de tan ml First Class -Good Quality veya daha iyi özelliklere sahip bir sensör olarak seçilmeli ve güncel (öngörülen ölçüm periyodunun bir bölümünü veya tamam kapsayan) kalibrasyon sertifikas na sahip olmal r. 5) Veri toplama ünitesinde çal an programda piranometrenin hassasiyet (sensitivity) katsay n kontrolü yap lmal r. Ç. Güne lenme Süresi Ölçer (Sunshine Duration Sensor): 1) Güne lenme süresi ölçer kurulumu, cihaz üreticisinin tavsiyeleri ve cihaz özelli i dikkate al narak yön ve yatay düzlem ayar yap lmak suretiyle gerçekle tirilir. 2) Nem al kimyasal özelli ini yitirmemi olmal r. D. Di er Sensörler: 1) Hava s cakl ve nem ölçer uygun havaland rma özelli ine sahip, güne radyasyonundan do rudan etkilenmeyecek ve hava sirkülasyonunu sa layacak siper içerisinde olmal ve direk üzerine kurulmal r. 2) Rüzgar ölçüm dire i yüksekli i 10 m. olabilir. 3) 10 m yüksekli inde direk kullan lacaksa direk üzerine gece gündüz sensörlü, k rm k yayan, LED ayd nlatmal ikaz lambas kurulabilir. 4) Rüzgar h z ve yön ölçerler dire in en üst noktas na 10 m. yüksekli e, en az 1 m. lik sensör kolu üzerine kurulabilir. 5) Rüzgar yön ölçerin kuzey ayar pusula ile kontrol edilmelidir. 6) Ba vuru sahibi, güne radyasyonu ölçer, rüzgar yön, rüzgar h z, hava s cakl k ve nem alg lay lar na ait güncel (öngörülen ölçüm periyodunun bir bölümünü veya tamam kapsayan) kalibrasyon sertifikas kurulum kontrolünde MGM kontrol heyetine sunar. Kalibrasyon sertifikas n geçerlili inin ölçüm periyodunun tamam kapsamamas durumunda, kalibrasyon sertifikas n geçerlili inin sona erme tarihini göz önünde bulundurarak, firma ölçüm periyodu içinde ilgili alg lay n kalibrasyonunu yeniden yapt rarak veya uygun kalibrasyon sertifikas olan yeni bir alg lay ölçüm istasyonuna takarak ölçümlere devam eder. 7) Ölçüm istasyonunda kullan lan tüm sensörlerin kalibrasyon süresi, üretici veya kalibrasyonu yapan kurulu taraf ndan ba ka bir tan mlama yap lmam sa, kalibrasyon tarihinden itibaren 2 (iki) y l geçerlidir E. Kablolama: 1) Tüm sensör ve enerji kablolar, cihaz emniyeti, görsel iyile tirme, direk üzerinde yük ve titre im olu turmamas için düzgün bir ekilde 1 m. aral kla dire e ve kollara klipsle ba lanmal r.

13 2) Veri toplama ünitesinde sensör, enerji ve ileti im sistemi ba lant lar dayan kl ve anla r ekilde etiketlenmelidir. F. Topraklama ve Y ld mdan Koruma: 1) Ölçüm istasyonunun y ld mdan ve ani voltaj dalgalanmalar ndan korunmas için etkin bir y ld mdan korunma ve topraklama sistemi kurulabilir. Önerilen y ld mdan korunma ve topraklama sistemi a da tan mlanm r. 2) 10 m. yüksekli inde direk kullan lmas durumunda dire in en üst seviyesindeki rüzgar sensörlerinden en az 50 cm. yukar ç kacak ve sensörleri 60 aç yla koruyabilecek uzunlukta (1 1.5 m) som bak r y ld m yakalama çubu u kullan labilir. 3) Bu yakalama ucu, dire e mekanik olarak sabitlenmi ini iletkeni ile yere çak lacak en az iki adet topraklama çubu una ba lanmas ve topraklama direnci en fazla 10 olacak ekilde topraklama yap labilir. 4) Tüm topraklamalar ayn noktaya ba lan larak e potansiyel sa lanabilir. 5) Topraklama ini iletkeni bo um veya sark k görüntü yaratmayacak ekilde dire e mekanik olarak 2 m. aral kla sabitlenebilir.

14 ekil-2 Güne Ölçüm stasyonu ematik Gösterimi (Örnektir) G. Veri Toplama Ünitesi (DataLogger): 1) Veri toplama ünitesi (datalogger), koruma üniteleri, ileti im cihazlar ile enerji besleme üniteleri IP66 koruma s na sahip bir kutu içerisine konulur. Kutu çevresel etkilerden etkilenmeyecek ekilde uygun yüksekli e kurulmal r. 2) Veri toplama ünitesi (datalogger), sensörlerden gelen elektriksel sinyalleri meteorolojik parametrelere çeviren bir program n çal elektriksel ölçüm ve kay t cihaz r. Ba vuru sahibi tüm sensörler için elektriksel sinyallerin meteorolojik parametrelere çevrilme katsay, düzeltme vb. de erleri veri toplama ünitesi program nda gösterecektir. 3) Veri toplama ünitesi, sensörlerden ölçülen ve hesaplanan verileri en az 1 (bir) y l saklama özelli ine, ileti im elemanlar ve bak m amaçl ba lant lar için ileti im portlar ile sensörlerden ve y ld mdan gelebilecek darbeler için koruyucu devrelere sahip olmal r.. Tüm sensörlere ait kalibrasyon sertifikalar ve bro ürleri ile sahada çekilen kurulum foto raflar rapora eklenir. Güne ölçüm istasyonunda can ve mal emniyetine yönelik, gerekli güvenlik tedbirlerinin al nmas amac yla koruma çiti ve uyar tabelalar konulmal r. H. Güne ölçüm sisteminde, herhangi bir sebeple olu abilecek hasar, bozulma veya veri kayb gibi durumlar ba vuru sahibinin sorumlulu undad r.

15 I. Güne ölçüm istasyonunda, üçüncü ah slar n can veya mallar n zarar görmemesi için al nmas gereken tüm tedbirler ba vuru sahibinin sorumlulu undad r. Bu tür bir olay n meydana gelmesi durumunda, üçüncü ah slar n zararlar yla ilgili MGM nin herhangi bir sorumlulu u yoktur ve tüm sorumluluk ba vuru sahibine aittir. I. Ayn saha içerisinde farkl veya ayn firmaya ait birden fazla güne ölçüm istasyonu kurulmas halinde, bir istasyonun di er istasyonlardan uzakl, kurulan direk boyunun 5 kat olmas tavsiye edilir.

16 J. Güne Ölçüm stasyonunda Bulunacak Alg lay lar n Asgari Özellikleri Güne Ölçüm stasyonunda Bulunacak Alg lay lar n Asgari Özellikleri Sensör Ad stenilen Özellikleri lave Özellikler Küresel (Global) Ölçüm aral : W/m² Güne Çözünürlük : 5 W/m² Piranometre, en az WMO taraf ndan Radyasyonu Do ruluk : ±%5 (günlük toplamda) First Class Good Quality olarak Ölçer Kararl k : ± 1.5 % /y l (tüm ölçüm tan mlanan tip olacakt r. (Piranometre) aral nda) Güne lenme Süresi Ölçer (Sunshine Duration Sensor) Ölçüm aral : Dakikal k güne li veya güne siz Çözünürlük : 1 dakika Do ruluk : 0.1 saat ( saatlik toplamda) Güne lenme süresi; direkt (do rudan) güne radyasyon miktar n gün içinde 120 W/m² ve daha fazla oldu u dakikalar n toplam ifade eder. Rüzgar H z Ölçer Rüzgar Yön Ölçer Hava S cakl Ölçer Hava Nemi Ölçer Ölçüm aral : 0-65 m/sn ik de eri : 0.5 m/sn Çözünürlük : 0.1 m/sn Do ruluk : ± 0.5 m/sn (5 m/sn ye kadar), ± 10 % ( 5 m/sn nin üzerinde) Mesafe sabiti : 2-5 m Ölçüm aral : Çözünürlük : 1 Do ruluk : ± 5 Ölçüm aral : - 40 C C Çözünürlük : 0.1 C Do ruluk : ± 0.3 C Ölçüm aral : % %100 Çözünürlük : %1 Do ruluk : % 3 Sensör uygun ekilde havaland lan özel siperi içine kurulacakt r. S cakl k sensöründe kullan lan siper güne lenmeden en az etkilenen bir maddeden yap lm olmal r. Sensör uygun ekilde havaland lan özel siperi içine kurulacakt r. Nem sensöründe kullan lan siper güne lenmeden en az etkilenen bir maddeden yap lm olmal r. NOT: 1)S cakl k, nem, rüzgar h z ve rüzgar yön sensörleri güncel (öngörülen ölçüm periyodunun bir bölümünü veya tamam kapsayan) kalibrasyon sertifikal olmal r. 2) Güne Radyasyonu Ölçer (Piranometre) ISO 9060 ve WMO Guide-8 de tan ml First Class -Good Quality veya daha iyi özelliklere sahip bir sensör olarak seçilecek ve güncel (öngörülen ölçüm periyodunun bir bölümünü veya tamam kapsayan) kalibrasyon sertifikas na sahip olmal r.

17 EK-E ÖLÇÜM VER LER N KAYIT FORMATI Veriler dakikal k veya on dakikal k olarak UTC saate göre kaydedilip gönderilir. Verilerin kay t format a da belirtilen ekilde olmal r. Kay tlarda ayraç olarak pipe ( ), virgül (, ) veya noktal virgül ( ; ) kullan r. Ölçülen de erler limit d nda (rüzgar ölçümü için EK-C, güne ölçümü için EK-D) oldu unda olarak kaydedilir. Sensör devre d b rak ld nda ise, olarak kaydedilir. a) Rüzgar ölçümleri ölçüm ekli R olan dosya veri format a daki biçimde olmal r. Sat r içinde Kay t s ras Parametre Ad Aç klama 1.sütun stno stasyon Numaras ( MGM'nin verdi i numara) 2.sütun l Ölçümün Yap ld Y l 3.sütun Ay Ölçümün Yap ld Ay 4.sütun Gün Ölçümün Yap ld Gün 5.sütun Saat Ölçümün Yap ld Saat 6.sütun Dakika Ölçümün Yap ld Dakika 7.sütun Yükseklik Ölçüm yapan Rüzgar yön ve h z sensörlerinin yerden yüksekli i (m.) 8.sütun Rzgortyon Dakikal k veya on Dakikal k Ortalama Rüzgar n Yönü ( o ) 9.sütun Rzgorthiz Dakikal k veya on Dakikal k Ortalama Rüzgar n H ( m/sn. ) 10.sütun Rzgmaxyon Dakikal k veya on Dakikal k Maksimum Rüzgar n Yönü ( o ) 11.sütun Rzgmaxhiz Dakikal k veya on Dakikal k Maksimum Rüzgar n h ( m/sn. ) Ölçüm ekli D olan di er ölçümler (s cakl k, nispi nem, hava bas nc ) dosya veri format daki biçimde olmal r. Sat r içinde Parametre Kay t s ras Ad Aç klama 1.sütun stno stasyon Numaras ( MGM'nin verdi i numara) 2.sütun l Ölçümün Yap ld Y l 3.sütun Ay Ölçümün Yap ld Ay 4.sütun Gün Ölçümün Yap ld Gün 5.sütun Saat Ölçümün Yap ld Saat 6.sütun Dakika Ölçümün Yap ld Dakika 7.sütun Yükseklik Ölçüm yapan sensörlerin yerden yüksekli i (m.) 8.sütun Sicaklik Dakikal k veya on dakikal k Anl k Hava S cakl ( o C ) 9.sütun Nnem Dakikal k veya on dakikal k Anl k Nispi Nem ( % ) 10.sütun Basinc Dakikal k veya on dakikal k Anl k Hava Bas nc ( hpa. )

18 b) Ölçüm ekli G olan Güne ölçümleri dosya veri format a daki biçimde olmal r. Sat r içinde Kay t s ras Parametre Ad Aç klama 1.sütun stno stasyon Numaras ( MGM'nin verdi i numara) 2.sütun l Ölçümün Yap ld Y l 3.sütun Ay Ölçümün Yap ld Ay 4.sütun Gün Ölçümün Yap ld Gün 5.sütun saat Ölçümün Yap ld Saat 6.sütun dakika Ölçümün Yap ld Dakika 7.sütun yükseklik Ölçüm yapan güne sensörünün yerden yüksekli i (m.) 8.sütun GlobGunRad Dakikal k veya on dakikal k ortalama Global Güne Radyasyonu ( watt / m 2 ) 9.sütun Gunessuresi Dakikal k veya on dakikal k güne lenme süresi ( dakika ) 10.sütun cakl k Dakikal k veya on dakikal k Anl k Hava S cakl ( o C ) 11.sütun NNem Dakikal k veya on dakikal k Anl k Nispi Nem ( % ) 12.sütun rzgortyon Dakikal k veya on dakikal k Ortalama Rüzgar n Yönü ( o ) 13.sütun rzgorthiz Dakikal k veya on dakikal k Ortalama Rüzgar n H ( m/sn. ) 14.sütun rzgmaxyon Dakikal k veya on dakikal k Esen Maksimum Rüzgar n Yönü ( o ) 15.sütun rzgmaxhiz Dakikal k veya on dakikal k Maksimum Rüzgar n h ( m/sn. )

19 EK-F RÜZGAR / GÜNE VER VER TAMAMLAMA B LG FORMU Ölçüm stasyonu No. Ba vuru Sahibi Tüzel Ki i Ölçüm stasyonu Rüzgar Güne Ölçüm Ba lama Tarihi Ölçüm Biti Tarihi % 20 ye kadar Eksik Veri Tamamlama Ölçüm periyodu boyunca veri kayb var m? Evet Hay r Kay p veri yüzdesi %. Ölçüm periyodu boyunca olu an veri kay plar n tarihleri (Sa daki örnek formata uygun olarak ekli text,excel vb. dosyada sunulur.) (1) Ba lama Tarih-Saat- Dak. Biti Tarih-Saat- Dak. Eksik veri tamamlama çal mas nda kullan lan istasyon (MGM veya Di er) Veri Tamamlama Yöntemi (2) Toplam Veri Kay p Süresi (Dak.) Ölçüm Süresi çerisindeki Veri Seti Güne Ölçüm stasyonu Verileri Veri Periyodu ve Süresi (gün) Toplam Global Güne I (kwh/m 2 ) Toplam Güne lenme Süresi (Saat) Ortalama Hava cakl ( C) Veri Periyodu ve Süresi 30 m Yükseklikteki Rüzgar Verileri Dire in En Üst Seviyesindeki (. m) Rüzgar Verileri Di er Seviyeler ( m) Di er Seviyeler ( m) Ortalama S cakl k ( C ) (..m) Ortalama Bas nç ( hpa ) (...m) Ortalama Nem (%) ( m) Rüzgar Ölçüm stasyonu Verileri Di er Ölçümler Ortalama Rüzgar (m/s) Rüzgar Verileri Hakim Rüzgar Yönü

20 Rüzgar Güç ve Frekans Tablosu (3) 30 m. Yükseklik En üst seviye.. m. Yükseklik Yönler Sakin N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Ortalama Rüzgar Güç Frekans Ortalama Güç Frekans Rüzgar De er Yüzde De er Yüzde De er Yüzde De er Yüzde m/san. Watt/m 2 % Esme say % m/san. Watt/m 2 % Esme say % Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam ll k Ortalama Rüzgar h (m/san) Rüzgar ll k standart sapma Maksimum Esme Say ve Hakim Yön ll k Ortalama Rüzgar h (m/san) Rüzgar ll k standart sapma Maksimum Esme Say ve Hakim Yön

21 MGM, rüzgar ölçümlerinden güç hesab a daki formül kullan larak kontrol edecektir. P 1 2 * * V P : Güç yo unlu u ( Watt/m 2 ) 3 : Hava Yo unlu u ( kg/m 2 ) ( Hava yo unlu u 15 o C ve deniz seviyesinde yakla k 1.2 kg/m 2 dir.) V : Rüzgar H ( m/san.) Hava Yo unlu u Formülü : P R *T P: Hava Bas nc ( Pa.) : Hava Yo unlu u ( kg/m 2 ) R : Gaz Sabiti :287 J/kg. o K t : Hava S cakl ( o C ) T: Hava S cakl ( o K ) ( t ) 1) Ölçüm periyodu boyunca olu an veri kay plar tablosu elektronik ortamda (CD,DVD vb.) tamamlanan veriler ile birlikte firma taraf ndan MGM ye verilir. 2) Kullan lan istatistiksel eksik veri tamamlama yöntemi ile yapt i lemleri detayl olarak aç klayan doküman firma taraf ndan MGM ye verilir. 3) Rüzgar hesaplamalar aç klayan detayl doküman firma taraf ndan MGM ye verilir. BA VURU SAH mza Tarih Ka e

22 EK-G RÜZGAR ve GÜNE ÖLÇÜM STASYONU KURULUM RAPORU HAZIRLANMASINDA KKAT ED LECEK HUSUSLAR A) Ölçüm stasyonu Kurulum Raporu çin Ba vuru Formu (Ek-A): 1) stasyon Numaras yaz lm (MGM taraf ndan ba vuru s ras nda verilecek), 2) Ölçüm istasyonu i aretlenmi ( Rüzgar veya Güne ), 3) stasyon yer bilgileri yaz lm, 4) UTM Koordinatlar yaz lm, 5) stasyonda bulunan cihaz ve sensörler ile ilgili bilgiler tabloya i lenmi, 6) stasyonda kullan lan cihazlara ili kin belgeler (Katalog, bro ür, kalibrasyon belgesi vb.) eklenmi, 7) Sahaya esas ölçüm izninin asl n veya noter onayl suretinin fotokopisi eklenmi, 8) Ba vuru ücretinin yat ld na ili kin makbuzun asl veya fotokopisi eklenmi, 9) Ba vuru yapan ki inin ba vuru sahibi firma ad na yetkili oldu unu gösteren belge eklenmi, 10) Rüzgar ölçüm istasyonu koordinat ve yükseklik bilgilerinin Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Müdürlü ü ne bildirildi ine ili kin belge eklenmi, 11) Ba vuru sahibi firman n yetkilisi veya vekili taraf ndan imzalanm ve ka elenmi, 12) Ölçüm istasyonu kurulum projesi eklenmi, olmal r. B) Rüzgar ve Güne Ölçüm stasyonu Kurulum Raporu (Ek-3 ve Ek-5) Rüzgar ve Güne Ölçüm stasyonu Kurulum Raporu Tablosu a da aç kland ekilde doldurulmal r. 1) stasyonun yeri ile ilgili bilgiler yerinde tapu, imar belgeleri veya planlar üzerinden kontrol edilerek yaz lmal, izin belgesi ile kontrol edilmelidir. 2) stasyon koordinat bilgileri ba vuru sahibi taraf ndan sa lanacak GPS cihaz ile ölçülmeli ve ba vuru formu ile kar la lmal r. 3) Tüm sensörler tabloda belirtilmeli, listede belirtilenden fazla say da sensör kurulmu ise tabloya sat r ilavesi yap lmal r. 4) Sensörlerin seri numaras ve kuruldu u yükseklikler belirtilmelidir. C) Kurulum Raporu ekleri: 1) stasyonda kullan lan cihazlara ili kin belgeler: Üretici firma / Tipi / seri Numaras / Güncel (öngörülen ölçüm periyodunun bir bölümünü veya tamam kapsayan) Kalibrasyon sertifikalar

23 2) Cihazlara ait bro ür, katalog veya kullan m kitapç klar, 3) Sahaya esas ölçüm izninin asl veya saha sahibi gerçek veya tüzel ki i taraf ndan onayl sureti, 4) stasyonun kurulum sonras foto raflar : Uzak görüntüsü / Yak n detay görüntüleri / sensör yerle imi / Direk kurulumu / Gergi teli sabitlemeleri / Çevresel manialar vb. 5) stasyon kurulumuna ili kin fatura: Ölçüm istasyonu ba vuru sahibi firma taraf ndan sat n al nm ise faturan n asl veya onayl fotokopisi, Ölçüm istasyonu mü avir firmalardan veya üreticilerden kiralanm sa en az ölçüm süresini kapsayan kira sözle mesinin asl veya onayl fotokopisi (Kiral k ölçüm istasyonunun Ölçüm Standard Tebli i ve Ölçüm Uygulama Tebli inde istenen özellikleri sa lamas artt r). Ba vuru sahibi ölçüm istasyonu imalatç ise imalatç belgesi ve alg lay ve di er cihazlarla ilgili faturan n asl veya onayl fotokopisi, 6) lgililerce onaylanm ölçüm istasyonu kurulum raporu, 7) Elektronik ortamda kurulum raporu: Ölçüm istasyonu kurulum raporu haz rlan rken istenen tüm bilgi ve belgeler CD ortam na aktar lmal r. 8) Ölçüm istasyonunda MGM taraf ndan görevlendirilen personel ve ba vuru sahibi taraf ndan imzalanmas gerekir. 9) Bu raporun imzalanmas ndan sonra ölçüm i lemlerine ba lanm say r.

24 EK-H RÜZGAR / GÜNE ÖLÇÜM STASYONU HAM VER TESL M FORMU GÜNE / RÜZGAR ÖLÇÜM STASYONU B LG LER Firma Ad / Unvan Bölge li stasyon No. Ölçüm stasyonu Rüzgar Güne Kay t cihaz ndan direkt MGM ye ftp ile leti im ekli Kay t cihaz ndan bilgi toplama ve gönderme merkezi vas tas yla MGM ye ftp ile Sabit IP / GSM No. Ham Veri Kay tlar Veri kay t cihaz marka ve modeli Veri kay t cihaz nda kay t yeri ASCII Text Tabanl Veri kay t Cihaz nda kay t ekli Sisteme ait özel dosya Veri dosya ad /adlar ASCII text ise kullan lan ayraç (delimiter) ASCII text Veri dosyas veri kay t format ASCII Text dosyas de ilse dosyan n içeri inin görülece i yaz m Kay t dosyas, sisteme ait özel dosya ise dosyan n içeri inin görüntülenip ba ka dosya format na dönü türebilen yaz m bilgileri Ham verilerin aktar ld ortam (CD, DVD, ta nabilir bellek, disk ve benzeri) Ham verilerin aktar ld ortamdaki toplam dosya boyutu ( MB) stasyonun verilerinin kabul edilmeye ba lad onay tarihi son kay t tarihi saati RÜZGAR VEYA GÜNE STASYONU HAM VER DOSYALARI TESL TESL M ALAN TESL M EDEN METEOROLOJ GENEL RMA YETK MÜDÜRLÜ Ü YETK Tarih Ad, Soyad mzas Tarih Ad, Soyad mzas

25 EK-I RÜZGAR VE GÜNE ÖLÇÜM SONUÇ RAPORU HAZIRLANMASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR A. Ölçüm stasyonu Ölçüm Sonuç Raporu Ba vuru Formu (Ek-B): Ölçüm Sonuç Raporu Ba vuru Formunun haz rlanmas ve sunulmas : 1) Ba vuru formunda; istasyon numaras, ba vuru sahibi, ölçüm istasyonu tipi (Rüzgar veya Güne ), istasyon yeri, UTM Koordinatlar bilgileri yer al r. 2) EK-F: Rüzgar / Güne verisi veri tamamlama bilgi formu ile MGM ye iletilen ölçüm verileri d nda tamamlanan veri seti elektronik ortamda (CD, DVD vb.); EK-H (rüzgar/güne ölçüm istasyonu ham veri teslim formu) ve veri toplama ünitesinde kay t edilen orijinal verileri elektronik ortamda (CD, DVD vb.) ba vuru formuyla birlikte MGM ye sunulur. 3) Ba vuru formu ba vuru sahibi yetkilisi veya vekili taraf ndan imzalan r ve ka elenir. B. Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu (Ek-4): Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporunun haz rlanmas ve sunulmas : 1) Sonuç raporunda; ba vuru sahibi, ölçüm ba lama ve biti tarihi, ölçüm istasyonu UTM koordinatlar bilgileri yer al r. 2) Sonuç raporu; dire in en üst seviyesindeki ölçüm sonuçlar içeren rüzgar ölçüm verileri, on dakikal k verilerden haz rlanan y ll k ortalama rüzgar h (m/sn), hakim rüzgar yönü, yönlere göre esme say (frekans) ve güç da bilgilerini içerecek ekilde haz rlan r. C. Güne Ölçüm Sonuç Raporu (Ek-6): Güne Ölçüm Sonuç Raporunun haz rlanmas ve sunulmas : 1) Sonuç raporunda; ba vuru sahibi, ölçüm ba lama ve biti tarihi, ölçüm istasyonu UTM koordinatlar bilgileri yer al r. 2) ll k toplam veri sonuçlar ayr ayr olmak üzere, toplam güne, toplam güne lenme süresi ve ortalama hava s cakl verisi bilgileri raporda yer al r. 3) Yatay yüzeye gelen global güne m iddeti y ll k toplam (kwh/m²), güne lenme süresi y ll k toplam saat (h) ve hava s cakl y ll k ortalama ( C) olarak raporda belirtilir.

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir:

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: Değişken adı Rüzgar Hızı Rüzgar Yönü Hava Sıcaklığı Bağıl

Detaylı

EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU

EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU İstasyon No. (MGM tarafından doldurulur.) Başvuru sahibi tüzel kişi Ölçüm İstasyonu Güneş İli İstasyonun yeri İlçesi Mevkii UTM Koordinatı (6 derece

Detaylı

TEBLİĞ. a) Ana ölçüm seviyeleri: Rüzgar ölçüm istasyonlarında direğin 30 metre ve en üst seviyesinde yapılan rüzgar hız ve yön ölçümlerini,

TEBLİĞ. a) Ana ölçüm seviyeleri: Rüzgar ölçüm istasyonlarında direğin 30 metre ve en üst seviyesinde yapılan rüzgar hız ve yön ölçümlerini, 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR

Detaylı

EK-D GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ. Güneş Ölçüm İstasyonunda aşağıdaki meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir.

EK-D GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ. Güneş Ölçüm İstasyonunda aşağıdaki meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir. EK-D GÜNEŞ ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Güneş Ölçüm İstasyonunda aşağıdaki meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir. Değişken adı Güneş Radyasyonu Güneşlenme Süresi Rüzgar

Detaylı

EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU

EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU İstasyon No EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU (MGM tarafından doldurulacaktır) Başvuru sahibi tüzel kişi Ölçüm İstasyonu Rüzgar Güneş İstasyonun yeri İli İlçesi Mevkii UTM Koordinatı

Detaylı

ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU

ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU İstasyon No. (MGM tarafından doldurulur.) Başvuru sahibi tüzel kişi Ölçüm İstasyonu Rüzgar Güneş İli İstasyonun yeri İlçesi Mevkii UTM Koordinatı

Detaylı

www.neoenerji.com TEBLİĞ

www.neoenerji.com TEBLİĞ 27 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28600 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01) TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28349 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ

Detaylı

TEBLİĞ. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) nden:

TEBLİĞ. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) nden: TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) nden: RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ

Detaylı

EPDK ve MGM RÜZGAR ve GÜNEŞ ÖLÇÜM STANDARTI TEBLİĞİ

EPDK ve MGM RÜZGAR ve GÜNEŞ ÖLÇÜM STANDARTI TEBLİĞİ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü EPDK ve MGM RÜZGAR ve GÜNEŞ ÖLÇÜM STANDARTI TEBLİĞİ 1 EPDK & MGM_ Rüzgar ve Güneş Ölçüm Tebliği İçindekiler I. EPDK _ Rüzgar ve Güneş Enerjisine

Detaylı

TEBLİĞ YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

TEBLİĞ YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 27 Mart 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28600 TEBLİĞ Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEġ ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARI ĠÇĠN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEġ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01) 10 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28349 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29033

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29033 Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29033 RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28212 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÖN LİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜMLERİN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÖN LİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜMLERİN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN ÖN LİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜMLERİN KONTROLÜ VE ONAYLANMASI

Detaylı

TEBLİĞ. RÜZGAR VE GÜNEġ ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARI ĠÇĠN. YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEġ ÖLÇÜMLERĠ UYGULAMALARINA DAĠR TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/01)

TEBLİĞ. RÜZGAR VE GÜNEġ ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARI ĠÇĠN. YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEġ ÖLÇÜMLERĠ UYGULAMALARINA DAĠR TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2012/01) 10 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28349 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: RÜZGAR VE GÜNEġ ENERJĠSĠNE DAYALI LĠSANS BAġVURULARI ĠÇĠN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEġ

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA EK-1 LİSAS BAŞVURU DİLEKÇESİ T.C. EERJİ PİYASASI DÜZELEME KURUMU BAŞKALIĞIA...(Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde). / (Üretim / İletim / Piyasa İşletim/ Dağıtım/Tedarik) faaliyeti için...yıl süreyle

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÜNEŞ ÖLÇÜM ELEMANLARININ KONSTRÜKSİYON ÜZERİNE MONTAJI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

TEBLİĞ. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ

TEBLİĞ. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: TEBLİĞ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Güneş Enerjisi Ölçümleri ve Ölçüm Tebliği. Müslüm YİĞİT (Makine Mühendisi) Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Güneş Enerjisi Ölçümleri ve Ölçüm Tebliği. Müslüm YİĞİT (Makine Mühendisi) Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Güneş Enerjisi Ölçümleri ve Ölçüm Tebliği Müslüm YİĞİT (Makine Mühendisi) Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı 23 Ocak 2015 / İstanbul 1 SUNUM PLANI 1. MGM HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME 2. TÜRKİYE DE GÜNEŞ

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÖLÇÜM SONUÇ RAPORU SEMĠNERĠ Meteoroloji Mühendisi Murat Durak 23 ġubat 2015 ANKARA BaĢlıklar 1. DERS: RÜZGAR VE GÜNEġ ENERJĠSĠNE DAYALI ÖNLĠSANS BAġVURULARI ĠÇĠN YAPILACAK

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ Ankara, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Ek-1. Ba vuru Sahibinin Bilgileri

Ek-1. Ba vuru Sahibinin Bilgileri Ek-1 SANSSIZ ÜRET M BA LANTI BA VURU FORMU Ba vuru Sahibinin Bilgileri Ad -Soyad /Ünvan Adresi Telefonu Faks Numaras E-Posta Adresi T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numaras Banka Hesap Numaras Üretim Tesisinin

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

(Rev.2) UME-G2TI-2013-01 TÜBİTAK UME TİTREŞİM LABORATUVARI. 31 Mayıs 2013

(Rev.2) UME-G2TI-2013-01 TÜBİTAK UME TİTREŞİM LABORATUVARI. 31 Mayıs 2013 TİTREŞİM UYARICISI KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI TEKNİK PROTOKOLÜ (Rev.2) UME-G2TI-2013-01 TÜBİTAK UME TİTREŞİM LABORATUVARI 31 Mayıs 2013 ULUSAL METROLOJ ENST TÜSÜ Gebze Yerleflkesi P.K. 54 41470 Gezbe

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL 1.Optimum ölçüm yerinin tespit edilmesi 2.Ölçüm yüksekliğinin belirlenmesi 3.Direk tipi ve kalitesinin seçilmesi 4.Ölçülecek parametrelerin ve cihaz sayılarının

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 UYGULAMA... 2 1.GENEL... 2 2. KLASÖRLERİN ETİKETLENMESİ... 3 3. KAYITLARIN SAKLANMASI, İMHASI VE BULUNABİLİRLİĞİ... 3 4. MANYETİK KAYITLARA İLİŞKİN HUSUSLAR... 4 EK-1 KAYITLAR

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL SAYFA 1 / 11 HKPR001 1. KAPSAM ve AMAÇ Bu prosedürün amacı, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lığının Kalite Yönetim Sistemi nde yer alan dokümanların bir düzen içinde hazırlanmasını, onaylanmasını, güncellenmesini,

Detaylı

Duyucular (sensörler)

Duyucular (sensörler) Duyucular (sensörler) Duyucular, sistem dışından gelen uyarılara tepki veren, bunları algılayan, ve önceden belirlenmiş bazı değişkenleri ölçebilen algılayıcı cihazlardır. Çağdaş mekatronik teknoloji kapsamında

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

EPDK RÜZGAR ve GÜNEŞ ÖLÇÜM STANDARTI TEBLİĞİ

EPDK RÜZGAR ve GÜNEŞ ÖLÇÜM STANDARTI TEBLİĞİ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü EPDK RÜZGAR ve GÜNEŞ ÖLÇÜM STANDARTI TEBLİĞİ 1 İçindekiler A. Güneş Radyasyonu ve Ölçülmesi B. EPDK MGM Rüzgar ve Güneş Ölçüm Standardı Tebliği

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı