ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME"

Transkript

1 ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal Tesis çevresi peyzaj alanı niteliğinde olup, içerisinde aynı zamanda oturma duvarı niteliğinde olan istinat duvarı, oturma ve dinlenme amaçlı alanlar ve bağlantı yolları bulunmaktadır. Yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi, işe başlama yapılınca şantiye alanında öncelikle arazi tesviye çalışmalarını yapıp daha önce idareye verilerek mutabakat sağlanmış olan iş programına göre devam edecektir. Alanın aplikasyon ve kot ölçümleri yapıldıktan sonra uygulama projelerinde verilen duvarlar aplike edilecektir. Duvarlar yapılırken alt yapı ve tesisatla ilgili çalışmalar tamamlanarak sıkıntı çıkması engellenecektir. Aynı şekilde yürüyüş yollarının yapılması esnasında da tesisat geçişleri dikkate alınacaktır. Blokaj, grobeton proje kotlarına göre yapılacaktır. Aplikasyonu yapılan duvarlar, duvarları BS 18 betonu ile vibratör kullanılarak atılacaktır. Alanda 1 duvar tipi uygulaması yapılacaktır. Đstinat duvarlarında kaplama yapılacağından dolayı ahşap kalıp kullanılacaktır. Tüm demir donatılar nervürlü olacaktır. Yürüyüş yolları yapımında alan proje kotlarına göre tesviye edilerek detaylarına uygun olarak blokaj serilerek, hasır çelikli betonu atılacaktır. Betonlar anolar halinde dökülerek birleştirilecektir. Bu yüzeylerde optimum %2 eğim verilerek su yolu yapılacaktır. Tüm imalatlar teknik şartname ve projelerine uygun olarak yapılacaktır. Beton işleri yapıldıktan sonra andezit kaplama işlerine geçilecektir. Duvar harpuştaları ve basamaklarda mucartalı andezit detay projesine uygun olarak kullanılacaktır. Alana gelen tüm malzemelerin korunması ve emniyete alınmasında yüklenici firma sorumludur. Yüklenici firma inşaat çalışmaları sırasında gerekli özen ve itinayı gösterip çevreyi fazla kirletmeyecektir. Çalıştırdığı elemanlar çevre insanlarına karşı saygılı ve seviyeli olacaktır.

2 YAPISAL PEYZAJ ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ TÜRKĐYE BAROLAR BĐRLĐĞĐ HĐZMET BĐNASI PEYZAJ UYGULAMASI METRAJ ĐCMALĐ YAPISAL PEYZAJ ĐŞLERĐ SAHĐFE NO : 1 ĐLGĐLĐ PLAN NO :1 Sıra No Poz No Đşin Cinsi Birim Miktar 1 ÖZEL Kazı Yapılması m3 375, /3C Makine ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak m3 335,50 3 TCK6000 Ocak taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması m3 352, /B BS 18 Betonu m3 530, Ocak Taşı ile Blokaj m3 52, Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp m2 604, Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı m2 290, Çelik Hasırın (Nervürlü) Yerine Konulması ton 3, Çapı 8-12mm Đnce beton çelik çub.(nervürlü) projesine göre bük.yerine konması ton 3, Bazalt bordür yapılması (15*25*50) m 125,00 11 V-2109 Ahşabın Emprenye Edilmesi m3 0,64 12 ÖZEL-1 Mucartalı Andezit Harpuşta 6cm Yapılması mt 145,00 4 CM ANDEZĐT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30 cm x Serbest Boy) m2 145,00 14 ÖZEL-2 BAZALT PLAKTAŞ DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (10CM ÇĐZĐLMĐŞ) M2 35,00 15 ÖZEL-3 3 CM ANDEZĐT PLAKLARLA DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (Mekanik Montaj) M2 108, KÜÇÜK PARKE TAŞI DÖŞEME M2 50, /1 Ahşap yüzünün boyanmaya hazır hale getirilmesi m2 2,60 18 ÖZEL-4 Oturma duvarı üstü ahşap yapılması (1. Sınıf Çam) M3 0,64

3 YAPISAL PEYZAJ ĐŞLERĐ BĐRĐM FĐYAT TARĐFLERĐ 1. Özel Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) Ekskavatör, skreyper, buldozer, vesaire gibi kazı makineleri ile batak, küskülük ve kayalık zeminlerden gayri her cins zeminin kuruda veya 50 santimetreden az derinlikteki su içindeki her derinlik ve genişlikte kazılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması ve 25 metre dahilinde taşınarak depoya veya dolguya (sedde, imlâ gibi) konulması, projesine göre kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviye ve tamzimi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat giderleri ile müteahhit kârı ve genel giderler dahil beher metreküp fiyatı /3C Makine ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak Ekskavatör beko tipi makinalar ile kazının yapılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması veya 4 m.ye kadar atılması, depo veya dolguya (imla, sedde gibi) serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alat ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 kazı fiyatı: Ö L Ç Ü : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. N O T : Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dışındaki taşıma, sulama ve sıkıştırma bedelleri dahil değildir. ayrıca derinlik zammı bedeli ödenmez. 3. TCK6000 Ocak taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alt Temel Yapılması Ocak taşından konkasörle kırılmış malzeme ile alttemel yapılması. BĐRĐM FĐYATA DAHĐL OLAN MASRAFLAR : Taşın ocaklardan çıkartılarak konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında nihai ortalama 150 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, Y.F.Ş.nin 66. kısmında belirtilen veya Đdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, konkasör altının boşaltılması, kırılmış malzeminin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, figüre edilmesi suretiyle malzemenin hazırlanması, Đdarece istenilecek kalınlıkta serilmesi, suyun temini, yüklenmesi, boşaltılması, alttemel malzemesinin sulanması ve optimum su muhtevası olacak şekilde aktarılması, Đdarece istenilecek nitelikteki vibrasyonlu veya lastik tekerlekli silindirim işbaşında temini, sıkıştırmanın yapılması suretiyle alttemel tabakası teşkili, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. BĐRĐM FĐYATA DAHĐL OLMAYAN MASRAFLAR : Kırılmış malzemenin konkasörden işbaşına kadar taşınması, suyun taşınması. ÖLÇÜ : Serilmiş ve sıkıştırılmış alttemel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

4 /B BS 18 Betonu a) Demirli Beton: Demirli betonun agregası, karışımı, beton karıştırılması, taşıma, dökülme, sıkıştırılması, korunması v.s. demirsiz beton kısmında açıklandığı gibidir. Betonun kıvamı (slump) için yapılacak tecrübe çökme miktarı: 300 ve altındaki doz miktarlarda 5 cm ile 75 cm 300ve daha gazla betonlarda 7.5 ile 15 betondan her katta numune alınıp deneyleri yapılacaktır. b) Kalıp ve iskeletin alınması müddeti: Beton yeter derecede prizini yapmadan, aşağıdaki asgari bekleme müddetleri dolamadan ve kontrol tarafından muayene edilip iskele ve kalıpların alınmasına izin verilmeden iskele ve kalıp alınamaz. A) Lento, hatıl, 3.00 m' den küçük açıklıktaki kiriş ve kemer, kolon perde gibi imalatın yan kalıpları 3 gün B) Küçük kenarı 3.00 m' den küçük döşeme iskele ve kalıplar 8 gün. Küçük kenarı 3.00 m' den büyük açıklıktaki döşemelerin açıldıkları 3.00 m' den kiriş ve kemerler iskele kalıpları 21 gün geçmeden alınamaz Ocak Taşı ile Blokaj Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine m³ ocak taşından (Poz. No: ) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, ocak taşı ile blokaj fiyatı: Ö L Ç Ü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton, betonarme münferit yapım işlerinde (plâklar, palplanşlar, kazıklar, tahkimat blokları, babalar, bordürler, saha betonları, her türlü lentolar, merdiven basamakları ve benzeri işler için) ağaçtan iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış kalıpların yapılması, kurulması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiat ile işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı: N O T : Kalıplardan çıkan malzeme müteahhide aittir Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı Beton ve betonarme yapım işleri için Đdarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre ağaçtan kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri gereçler, zayiat ve işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı: Ö L Ç Ü : Kalıp gören yüzler, projesinden veya yerinden ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmadan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. N O T : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

5 Çelik Hasırın (Nervürlü) Yerine Konulması Beton çelik çubuğunu (nervürlü) bükülüp, detay projesine göre (23.001) Poz.daki şartlar dahilinde yerine konması 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetvellerdeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz Çapı 8-12mm Đnce beton çelik çub.(nervürlü) projesine göre bük.yerine konması Beton çelik çubuğununu (nervürlü) bükülüp, detay projesine göre (23.001) Poz.daki şartlar dahilinde yerine konması 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ : 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvellerden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetvellerdeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz Andezit Bordür Temini Ve Yerine Döşenmesi (10x15x50cm) Projesine uygun olara hazırlanan 10x15x50 ebatlardaki bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu ince harçla kapatılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m fiyatı. Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden (ekseninden) "m" olarak hesaplanır. 11. V-2109 Ahşabın Emprenye Edilmesi Đmalatta kullanılacak biçilmiş haldeki ahşaplar emprenye havuzuna daldırılarak 1 m³ ahşabın 14 lt. malzeme emmesi için gerekli zaman kadar bekletilir. Daldırma havuzundan çıkartılan malzemeler kuruması için birbirine değmeyecek şekilde bekletilir. 48 saat kuruma sonunda imalata geçirilen ahşabın yerine konma aşamasında kesilecek olursa kesilen kısımlara fırça yöntemi ile yanına malzeme sürülerek kesilen kısımlarda emprenye edilmiş olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m³ ahşabın bedelidir. ÖLÇÜ: 1 m³ biçilmiş ahşap. 12. ÖZEL-1 Mucartalı Andezit Harpuşta 6cm Yapılması 6x20xS.B. ebadındaki andezit harpuştaların iş yerine nakli, Yükleme, Boşaltma, Đstifleme dâhil 400dz lu harç üzerine konulması, derzlerin 500dz. lu çimento şerbeti ile doldurulması her türlü masrafı, müteahhit karı ve genel giderler dahil.

6 Cm Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (30 Cm X Serbest Boy) Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine (3 cm) kalınlıkta 400 kg çimento harcı ile bir altlık serilmesi,bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan ve çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı. Ölçü: Andezit döşenen bütün yüzey ve süpürgelikler projesi üzerinden "m2" olarak hesaplanır. 14. ÖZEL-2 Bazalt Plaktaş Döşeme Kaplaması Yapılması (10cm çizilmiş) Plak taşlar 10cm karelajlı olacaktır. Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm. kalınlıkta 400 kg. dozlu çimento harcı ile bir altlık serilmesi, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm. olmak üzere 4 cm. kalınlıkta bazalt plakların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü: Bazalt döşenen bütün yüzey ve süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır CM ANDEZĐT PLAKLARLA DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm' yi geçmemek üzere kalınlıkta, 30 cm x serbest boy ebadında andezit plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzler, alçı hamuru ile iyice kapatılarak arkalarının çimento şerbetiyle doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin andezit levhalarla tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma,boşaltma,işçilik,müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı. Ölçü: Andezit kaplanan bütün yüzeyler "m2" olarak hesaplanır. Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibare alınmaz. Dış köşelerdeki andezit kalınlığı ölçüden çıkarılmaz. Varsa süpürgelik ölçüye ilave edilir.

7 Küçük parke taşı döşeme Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm. kalınlıkta kum serilmesi, (Poz No: /1) küçük parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralağında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Döşenmiş saha hesaplanır /1 Ahşap Yüzünün Boyanmaya Hazır Hale Getirilmesi Budakların yakılması, yakılan yerlerin tel fırça, zımpara ile temizlenmesi, bez ile tozlarının alınması, budaklara kg. kaynamış bezir eriyiğin sürülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı: Ö L Ç Ü : Detay proje üzerinden m² olarak ölçülerek hesaplanır.

8 YAPISAL PEYZAJ ĐŞLERĐ MAHAL LĐSTESĐ 1. ÖZEL Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) Tüm Alan Tesviye Kazısı /3C Makine ile her derinlikte dar derin yumuşak ve sert toprak kazmak Duvarlar Đçin temel Kazıları 3. TCK6000 Ocak taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alt Temel Yapılması BS 18 Betonu Altlarına /B BS 18 Betonu Döşeme Altlarına Duvarlar ve Temelleri Ocak Taşı ile Blokaj Duvar Temelleri Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp Beton dökülmeden önce kalıpların iç yüzü rendelenmiş ve yağlanmış olacak, özellikle dairesel dönüşler muntazam kurulacaktır. Döşeme Altlarındaki BS18 Betonu Kenarlarında Döşeme Ara Derzlerinde Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı Kalıp: Her çeşit beton, betonarme işleriyle kargir kemerlerin projesindeki biçimde oturmasını sağlamak için kullanılan yüzey kaplaması, bu kaplamanın bağlantı ve tatbiki için kullanılan parçalardan meydana gelen sistemidir. Kalıp iskelesi kalıp ve üzerine gelecek yükleri taşıyan makas, kiriş, dökme, payanda, bağlantılı çapraz, dikme tabanı ve yastıkları, kalıpları indirme tertibatı ve benzeri gibi parçalardan kurulan sistemdir. Beton kalıplarında kullanılan kereste dönük çatlaklı, çıkar budaklı, kesik değişikliği olmayan sağlam ve düzgün çıralı çam veya 2. sınıf çam, kavak kerestede imal edilecektir. Kalıp ve iskele hesaplarında betonun yoğunluğu 2400 kg/m3 olarak alınmalıdır. Beton dökülmeden önce kalıp yüzeyleri süpürülerek temizlenecek ve su ile ıslatılmış olacak icabı halinde yağlanacaktır. Duvar Temellerinde Đstinat Duvarlarında

9 Çelik Hasırın (Nervürlü) Yerine Konulması BS18 Betonu Altlarında Çapı 8-12mm Đnce beton çelik çub.(nervürlü) projesine göre bük.yerine konması Betonarme demirler nervürlü çubuklar olacaktır. Đdare işyerine getirilen ayrı ayrı çaplardaki demirlerden numune alınacak laboratuarlarda deneyleri yapılacaktır. Çekme bölgelerinde mümkün olduğu kadar ek yapılmamalıdır. Bindirme masonla veya elektrik kaynağı ile yapılabilir. Demirin kalıba değmesi önlenmelidir. Demirler birbirine bağ telleriyle bağlanacaktır. Duvarlar Duvar Temellerinde Andezit Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi (10x15x50cm) Yaya Yolu Kenarlarında 11. V-2109 Ahşabın Emprenye Edilmesi Oturma Duvarlarında 12. ÖZEL-1 Mucartalı Andezit Harpuşta 6cm Yapılması Đstinat ve Oturma Duvarları Kaplamasında cm Andezit Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (30 Cm X Serbest Boy) Yürüyüş Yollarında 14. ÖZEL-2 Bazalt Plaktaş Döşeme Kaplaması Yapılması (10cm çizilmiş) Yürüyüş Yollarında cm Andezit Plaklarla Duvar Kaplaması Yapılması Đstinat ve Oturma Duvarları Kaplamasında Küçük parke taşı döşeme Yürüyüş Yolu /1 Ahşap Yüzünün Boyanmaya Hazır Hale Getirilmesi Oturma Duvarlarında

10 ELEKTRĐK VE AYDINLATMA ĐŞLERĐ ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ GENEL TANIM: Bu şartnamede tanımlanan yapım işleri yüklenicinin bakım ve sorumluluk süresi içerisinde yapacağı hizmetleri, malzeme ve işçiliğin niteliklerini ve teknik yöntemlerini kapsamaktadır. Đş, bu şartnamede tanımlanan ve projelerde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi. GENEL ESASLAR: Kullanılacak tüm malzemeler öncelikle Türk Standartları daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaklardır. Bu standart; ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son belirlenmiş standarttır. Đthal malı olan malzemeler, milletlerarası veya yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini teşvik eden prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir. Bu şartnamede ve birim fiyat tarifelerinde belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemeler, imal usulleri vb, hususlar bu standarda uygun olacaktır. Yüklenici yapacağı tesisatların ve kullanacağı malzemelerin birbirleriyle, diğer sistem ve tesisatlarla uyum içinde olmasından sorumlu olacaklardır. Uyumsuzluktan tüm gecikme ve zararlar yükleniciden talep edilecektir. Tesisatın yapımından sonra sistemler arasında doğabilecek uyumsuzluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir. Yüklenici, değişik işlerin yapımını üstlenecek taşeron, usta, işçileri işi mükemmel beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. Đdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu, usta veya işçi idarenin yazılı isteği üzerine en geç bir gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır. Tüm elektrik malzemeleri en iyi kalitede, belirtilen standartlara, proje, keşif ve özel teknik şartnamesinde belirtilen özelliklere uygun ve idarenin onaylayacağı kalitede olacaktır. Tüm malzemeler, verilen özelliklere uygun olacaktır. Malzemeler, ilgili firmanın en son teknolojiye göre üretmekte olduğu malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Tüm kullanılacak malzemeler için imalatçı firmanın yedek parça garantisi olacaktır. Su ile temas etmesi mümkün olan yerlerde kesinlikle ek yapılmayacaktır. Ekler kuru ve muhafazalı yerlerde söz konusu olabilir. Yüklenici uygulama projelerinde, teknik şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan

11 standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan husus mevcut ise idareyi yazı ile ikaz edecektir. Đşin sonunda ikaz etmediği herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa yüklenicin bu hususu düzeltmesi için yapacağı ödemeye karşılık hiç ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici geçici kabule kadar gerçekleştirdiği imalatların bakımın yapmakla sorumludur. Kesin kabul işlerine kadar herhangi bir malzemenin işlevsiz hale gelmesi veya özelliğini yitirmesi halinde idareci yükleniciye yazılı ikazda bulunulacak olup yüklenici firma tarafından problem en geç 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi takdirde yüklenicinin kesin teminatından problemin giderilmesi için kullanılan işçilik ve varsa malzeme giderleri kesilecektir. Tesis en az 3 gün süreyle test çalışması yapıldıktan sonra teslim edilecektir. Malzeme ve imalatlar montaja alınmadan idarenin teknik görüşü alınacaktır. Tesisin elektrik panolarının üzerine panoyu imal eden firmanın adı, adresi ve telefonunun yazılı olduğu alüminyum etiket vidalanacaktır, pano içerisinde hangi şalt malzemesinin nereyi kontrol ettiğini belirten etiketleme yapılacaktır. Ayrıca yıldırım simgeli alüminyum uyarı levhası pano üzerine, dışarıdan görülebilecek şekilde monte dilecektir. Pano içerisine monte edilecek elektronik elektrik sayacı harici tip olacaktır. Tesisin topraklama ölçümü ideal değerlerde olacaktır. Yüklenici kesin teminata kadar topraklama değerini ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELĐĞĐ'ne göre düzenlenecektir. Yapılan ölçümlerde omaj değerinin yüksek çıkması durumunda, yüklenici gerekli topraklama çalışmasını hiçbir ücret talep etmeksizin yapmak zorunda olup, yapmaması halinde gerekli çalışma Đdarece yapılarak işçilik ve malzeme bedeli yüklenicinin kesin teminatından kesilecek. Tesisat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın gün ve 162/ sayılı yazılar ile onadığı "ELEKTRĐK DAĞITIM TESĐSLERĐ GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ" Resmi Gazetenin tarih ve sayısı ile yayınlanmış, , tarih ve sayısı değişikliği yapılmış "ELEKTRĐK ĐÇ TESĐSLER YÖNETMELĐĞĐ" Resmi Gazetenin tarih ve sayısı ile yayımlanmış "ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALR YÖNETMELĐĞĐ" Ayrıca "ÇEVRE AYDINLATMA ĐLE ĐLGĐLĐ YAYINLANMIŞ ĐLGĐLĐ MEVZUAT YÖNETMELĐKLER" hükümlerine göre yapılacaktır. Tesisatta; trafo merkesi çıkışından veya ana tablo girişinden başalyıp alıcılara kadar devam edecek, kullanılacak malzemeler, ilgili bölümlerde anlatılan nitelikte olacaktır, Tesisatta kullanılacak tüm iletkenler imalat boyunda ve tek parçalı olacak, ekli iletken kullanılmayacaktır.

12 Alıcılara ait her türlü besleme ve kumanda hatlarının döşenmesi ve uçların alıcıya bağlanması planlarda ve şemalrda gösterildiği yerde olacaktır. Uygulama sırasında yüklenici diğer disiplinlere ait yüklenicilerle işbirliği içinde olacak döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanallar açacaktır. Yüklenici linye hatlarının kablolama işlemini yaptıktan sonra kontrölörün onayı olmadan yapılan kazıları kapatmayacaktır. Enerji kabloları ( NYY kablolar vb.) boş PVC boru içerisinden geçirilecektir. Tesisatta yanmaz plastik veya porselen klemens kullanılacaktır. Eriyen, yanan ve zehirli gazlar çıkaran cins klemens kesinlikle kullanılmayacaktır. ALÇAK GERĐLĐM ŞEBEKESĐ: gün ve 9382 sayılı Resmi Gazete de yalanlanmış "Kuvvetli Akım Yönetmeliği" gereğince; 1. Kullanılacak malzemeler TSE Standartlarına uygun ISO Kalite Belgeli olacaktır. Đthal ürünlerde ise Uluslar arası kabul görmüş satndartlar ve CE belgesi istenecektir. (Ölçüleri idare tarafından verilen özel imalatlar için bu şartlar aranmaz verilen ölçü ve özellikler istenir.) 2. Kullanılan malzemeler markalı ve birinci sınıf normlarda olacaktır. 3. Kullanılan malzemeler ELEKTRĐK GENEL TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ne uygun özellikler taşımalı, ürün kullanımı ve montajıyla ilgili Türkçe açıklama bulunmalıdır. 4. Kullanılacak malzemelerin işyerine taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması malzemeleri temin eden firmaya aittir. 5. Proje ve detay açıklamalara uygun şekilde işçilikler özenli ve itinalı olacaktır. Malzemelerde kırık, çatlak, ezilme veya işçilik ve imalat hatası bulunmayacaktır. 6. Đtilaf vukuunda TSE Genel Müdürlüğü laboratuarının vereceği rapor geçerli.

13 UYULACAK STANDARTLAR: Projede belirtilen tesisatların uygulanmasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklere uygunluğu aranacaktır. A. bendinde verilen standart ve yönetmeliklerin yetersiz kalması durumunda B. bendinde verilen standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiği ilgili şartnamenin veya standardın yorumlanması idare sorumlusu tarafından yapılacaktır. A. Yerli Malzeme Ve Đmalatlar: Özel Teknik Şartname ve Birim Fyat Tarifeleri TSE Satndartları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Şartnameleri TEDAŞ Şartname ve Yönetmelikleri Türk Telekom Şartname ve Yönetmelikleri EMO Tüzük ve Yönetmelikleri B. Đthal malzemeler : IEC ( Uluslararası ) VDE ( Batı Alman ) DIN ( Batı Alman ) BS ( Đngiliz ) NEC ( A.B.D. ) Menşei ülke standartları ( sadece yukarıda belirtilen şartname ve standartlar içinde tanımlanmayan durumlarda)

14 ELEKTRĐK ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ S.N. B.F.NO ĐMALATIN CĐNSĐ MĐK. ÖLÇÜ 1 24,4,2 H.TĐP SDP PANO KAĐDESĐ ADET ,4,3 ÖZEL PANO ( SDP ) ADET 1 3 ÖZEL Özel Aydınlatma Direği Komple ADET ,4 Civa Buharlı Armatür ( 250 W ) ADET ,5 Sodyum Buharlı Ayd. Armatürü ADET ,6 Sodyum Buharlı Ampül ( 2x26-26W W. ) ADET ,8,1,2 Elektronik Sayac 3 Fazlı ADET ,2 Fotosel Tip 3x30 Amp ADET ,2,1 Top. Lev. ve Gömülmesi ADET ,2,2 50 mm2 NYY Đşletme Top MET 20 32,1 1kV NYY Kablo MET x4 MET x4 MET x4 MET x6 MET x10 MET ,401 Anahtarlı Oto Sig W 6A ADET ,1 1x35 mm2 CU Topraklama Hattı MET Kontaktör C Amp. ADET 6

15 OTOMATĐK BAHÇE SULAMA ĐŞLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ GENEL ESASLAR: Kullanılacak tüm malzemeler öncelikle Tük standartları daha sonra Đdarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaklardır. Bu standart; ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son belirlenmiş standarttır. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa da yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemler, imal usulleri vb. hususlar bu standarda uygun olacaktır. Bütün malzemelerde şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Đthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini tescil eden ölçü ve ebatların onanmasından sonra kullanılabilecektir. Tüm tesisat tamamlandıktan sonra işletme basıncının 1,5 katı basınçta hidrostatik 2 saat süre ile teste tabi tutulacaktır. Başarısız olursa kaçaklar tamir edildikten sonra test yenilenecektir. Bu işlem test başarılı olana dek sürdürülür. Kullanılacak olan her türlü malzemenin özellikleri özel teknik şartnamede belirtilmiş olup, bu malzemelere ait kapasite, çap, ebat gibi ölçü ve ebatlar proje üzerinden alınacaktır. Su, ana şehir şebekesinden en az 2" çapında boru ile olacak şekilde bağlantı yapılacak, su saati temini ve abonelik işlemleri yapılarak sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir. Yüklenici değişik işlerin yapımını üstlenecek usta, işçileri işi mükemmel beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. Đdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu, usta veya işçi idarenin yazılı isteği üzerine en geç bir içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, uygulama projelerinde, Teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan bir husus mevcut ise idareyi yazı ile ikaz edecektir. Đşin sonunda ikaz etmediği herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa yüklenicinin bu hususu düzeltmesi için yapacağı ödemeye karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

16 SULAMA ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ NO MALZEME/ CĐNSĐ MĐKTAR BĐRĐM 1 Ø 63 PE 100 BORU PN METRE 2 Ø 50 PE 100 BORU PN METRE 3 Ø 40 PE 100 BORU PN METRE 4 Ø 20 PE 100 BORU PN METRE 5 Ø 16 YPE DAMLAMA BORU ( 50 CM * 4 LT/H) 3000 METRE 6 FĐTTĐNGS ( BORU TUTARININ % 30'U ORANIDIR) 0,3 TAKIM 7 2 " KÜRESEL VANA PN 16 9 ADET 8 1 1/2"' KÜRESEL VANA PN 16 2 ADET 9 2 ' SELENOĐD VANA 9 ADET /2 ' SELENOĐD VANA 2 ADET 11 63*3/4" Priz Kolye 60 ADET 12 50*3/4" Priz Kolye 60 ADET 13 40*3/4" Priz Kolye 100 ADET 14 SPREY SPRĐNK 15 A 42 ADET 15 SPREY SPRĐNK 17 A 112 ADET 16 STANDART VANA KUTUSU 11 ADET 17 10' CANSUYU VANA KUTUSU 5 ADET 18 CANSUYU MUSLUK TAKIMI (CANSUYU+ANAHTAR) 5 ADET 19 Ø 20 * 1/2" ERKEK DĐRSEK 360 ADET 20 TEFLON BANT 500 ADET 21 DAMLAMA BORUSU SABĐTLEME KAZIGI 1500 ADET 22 5*1.5 NYY KABLO (0,75) sulama kablosu 300 METRE 23 3*1.5 NYY KABLO (0,75) sulama kablosu 100 METRE 24 KONTROL ÜNĐTESĐ( 12 ĐSTASYONLU) 1 ADET 25 KANAL AÇMA KAPAMA 1300 METRE 26 MONTAJ ĐŞÇĐLĐĞĐ (MALZEMENĐN % 50 ORANIDIR) 0,5 TAKIM

17 ÖZEL ŞARTNAME: POP-UP SPREY SPRĐNKLER: Bu sprinkler düşük işletme basınçlı, eş su dağılımı verecek şekilde yağmurlama hızlarına sahip, yağmurlama hızları toprağın su alma hızından düşük pop-up tipte sprinkler olacaktır. Sprinkler korozyondan etkilenmeyen, ABS den mamul, sessiz çalışan, bitki boyuna göre değişik yükseklikte tipleri (2"-4") olan, derece arasında ayarlanabilen, dairesel açılarda ve dikdörtgen desenlerde su atabilen, kendinden filtreli pop-up tipte olacaktır. Bu sprinkler su girişleri 1/2" olacaktır. Bu sprinkler, değişik nozzle'larla kg/cm2 işletme basınçlarında çalışabilen, cm yarıçaplarına ve m3/h debilere sahip ve atış mesafesi %25 ayarlanabilen özelliklerde olacaklardır. Nozzle'lar kolay sökülüp takılabilmeli aynı zamanda kolay temizlenebilmelidir. SPRĐNK BAĞLANTI TAKIMI Toprak altına döşenen borulardan Sprink'e su alımı, Sprink Bağlantı takımı ile yapılacaktır. Her 1 Sprink için 1 adet Sprink bağlantı takımı gerekmektedir. Sprink bağlantı takımı, çapı 16 PE boru, 16-1/2" dirsek adaptör ve priz kolyeden oluşmaktadır. SOLENOID VANA kg/cm2 işletme basınçlarında, 1"-1 1/2" ve 2" çaplarda m3/h debi geçirebilmelidir. Solenoid vanalar 24V ile çalışmalı, istenildiğinde manuel olarak de devreye alınabilmelidir. Bu vanalar, kendi kendini temizleyebilen filtreye sahip olmalıdır. Solenoid vana çapı, projesinin gerektirdiği debiyi geçirebilecek 1",1 1/2" yada 2" çapında olmalıdır. Bu vanalar korozyondan etkilenmeyecek, uzun ömürlü, sert plastikten mamul olmalıdır. VANA KUTULARI: Solenoid ve küresel vanaların birlikte içine monte edildiği veya kesme amaçlı kullanılan küresel vanaların monte edildiği, UV katkılı sert plastikten mamul ve kapak ile açılır kapanır modelde rögar amaçlı kutulardır. BAHÇE SUYU VANALARI: PE malzemeden imal edilmiş, 3/4 girişli ve toprak üst kotuna 10 cm mesafe kalıncaya kadar polietilen boru ile yükseltilmiş, sulama hortumu bağlanan parçası rekorlu olmalıdır. ELEKTRONĐK KONTROL PANELĐ: Elektronik Kontrol Panelleri projede yer alan tüm selonoid vanalara kumanda edecek sayıda istasyona sahip olmalı, her bir istasyonun çalışma süresi 1dk.'lık artışlarla 4 saate kadar ayarlanabilmelidir. Kontrol Paneli Tam Otomatik ve Manuel olarak çalışabilecek özellikte olmalıdır.

18 BORULAR VE EK PARÇALAR: Uygulamada kullanılacak borular, 6-10 atü işletme basıncına dayanıklı, TSE belgeli YPE-SPE boru olacaktır. Boruları birleştirmede, uygun çaplardaki TSE belgeli kaplin tip fittings kullanılacaktır. KANAL KAZILARI VE GERĐ DOLGU: Kullanılacak HDPE borular, 50 cm derinlik ve 50 cm genişlikte kanallar içine döşenmelidir. Döşeme işlemi bittikten sonra aynı materyalle geri dolgu yapılmalıdır. PVC boru ile yapılan tesisatlarda idarenin gerek gördüğü hallerde kazı tabanına ve boru çevresine kum ile yastıklama yapılacaktır. Tesisat kazıları test edilemeden kesinlikle kapatılmayacak, çalışır vaziyette testi tamamlanan tesisat idarenin onayı alındıktan sonra kapatılacaktır.

19 BĐTKĐSEL PEYZAJ ĐMALATLARA AĐT ĐŞ KALEMLERĐ BĐTKĐSEL PEYZAJ ĐŞLERĐ Sıra No Poz No Đşin Cinsi Birim Miktar 1 ÖZEL-1 BĐTKĐ TEMĐNĐ Adet 1,00 2 ÖZEL-2 RULO ÇĐ M TEMĐNĐ VE SERĐLMESĐ M ,00 3 ÖZEL-3 Bitkisel Toprak Temini M3 547,50 4 ÖZEL-4 Bitkisel Toprak Serilmesi M3 547,50 5 ÖZEL-5 ÇĐM SAHA TANZĐMĐNDE TOPRAĞIN EL ĐLE TIRMIKLANMASI M ,00 6 ÖZEL-6 Yumuşak topraklarda El Đle Fidan Çukuru Açıl. (40 50 cm.) M ,00 7 ÖZEL-7 Yumuşak topraklarda El Đle Fidan Çukuru Açıl. (60 80 cm.) Adet 293,00 8 ÖZEL cm Çukurlara Fidan Dikimi Adet 2.668,00 9 ÖZEL cm Çukurlara Fidan Dikimi ADET 293,00 10 ÖZEL-10 Boylu Ağaçlar iç in herek yapılması (2 LĐ HEREK, H=2,00MT) Adet 67,00 11 ÖZEL-11 Đbreli A ğ açlar Đ ç in Herek yapılması (3'LÜ HEREK, H=80CM) Adet 226,00 BĐTKĐ LĐSTESĐ S.NO LATĐNCE ADI TÜRKÇE ADI ADET BOY GÖVDE KALINLIĞI KAP TĐPĐ 1 Malus floribunda Süs Elması SAKSI 2 Tilia tomentosa Ihlamur SAKSI 3 Prunus cerasifera Pisardii Nigra Süs Eriği SAKSI 4 Aesculus hippocastanum At Kestanesi SAKSI 5 Quercus robur Meşe SAKSI 6 Rhus cotinus Bulut Ağacı SAKSI 7 Picea pungens vr.glauca Mavi Ladin SAKSI 8 Cedrus atlantica Glauca Pendula Sarkık Mavi Atlanik Sediri SAKSI 9 Cedrus deodora Himalaya Sediri SAKSI 10 Cupressus arizonica Glauca Mavi Arizona Servisi SAKSI 11 Thuja orientalis Smaragd Smaragd mazı SAKSI 12 Juniperus squamata Nana Bodur Ardıç SAKSI 13 Juniperus horizontalis Yayılıcı Ardıç SAKSI 14 Lavandula officinalis Lavanta 190 SAKSI 15 Sasa variegata 295 SAKSI 16 Rosa sp. Gül SAKSI 17 Cotoneaster horizontalis Yayılıcı Dağ Muşmulası SAKSI 18 Berberis thunbergii vr. Atropurpurea Berberis SAKSI 19 Mevsimlik Çiçek 3200 POŞET 20 Sedum sp. Sedum 2090 POŞET 21 Cerastium tomentosum Fare Kulağı 5300 POŞET 22 Dianthus sp. Karanfil 680 POŞET

20 BĐTKĐSEL PEYZAJ UYGULAMA ĐŞLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ GENEL ESASLAR Yapılacak işler, projeye göre olacak şekilde alan düzenlemesi ve bitkilendirme çalışmaları ile bunlar için gerekli malzemeleri, standartları ve işçilik kalitesi ile yapılacak işlerin teknik yöntemlerinden oluşmaktadır. 1. MALZEME 1. Bitkisel Toprak: Üzerinde tarım yapılmasa da, açık bir arazide açılan toprak profiline bakıldığında; A Horizonu, en üstte, içinde bitki köklerinin geliştiği, havalanması nedeniyle aerobik mikro organizmanın yaşadığı, alttaki katmana göre daha koyu renkli toprak tabakasıdır, Derinliği, üstünde daha önce yapılan tarım kültürüne göre değişen ve 25 cm'yi geçmeyen toprak tabakasıdır. Üst torağın içinde, bir boyutu 30 mm'yi geçen taş, çakıl ve kireç parçaları ile akaryakıt sızıntısı, katran, yağlar ve yağlı maddeler ile moloz, plastik ve pis atıklar kesinlikle bulunmayacak, bunlarla bulaşık olmayacaktır. Üst toprağın içinde bir boyutlu 300 mm'den az taş ve çakıllar, ağırlık olarak en çok %15 oranında bulunabilir. Üst toprağın PH değeri 6.0 ile 7.5 arasında olacaktır. Ekim ve dikim amacıyla gerekli minimum üst toprak derinlikleri: Çim alanlarda en az 15 cm, çalı dikim alanlarında en az 40 cm olacaktır. 2. Bitkiler: A) Yapraklı Ağaçlar: Yapraklı ağaçlarda boy ve gövde çevreleri dikkate alınacak ve bitki listesinde verilen ölçülere mutlaka uyulacaktır. Gövde çevresi kök boğum noktasından 50cm yukarıdan ölçülecektir. Bütün ağaçlar silindirik bir gövdeye sahip olacaktır. Eğri gövdeli ağaçlar kabul edilmeyecektir. Yapraklı Ağaçlar iri budaklı, yaralı ve sıyrılmış kabuklu olmayacaktır. Ağaçlar simetrik bir tepe yapısına sahip olacaktır. Đdare sorumlusu denetiminde seçilecektir. B) Yapraklı Çalılar: Kök boğazından dallanarak, toprak yüzeyinden itibaren kitle oluşturan kaplı, çok yıllık yapraklı bitkilerdir. Dal sayısı ve kap tipi olarak bitki listesinde verilen ölçülere uyulacaktır. Đdare sorumlusu denetiminde seçilecektir. C) Đbreli Ağaç Ve Ağaççıklar: Tüm fidanlar kaplı olarak alınacak ve en az 12 ay kapta beklemiş olacaktır. Geometrik formlu olanlar(piramidal, top v.b.) simetrik özelliklerinde formunu korumuş ve sık dallı olacaktır. Đdare sorumlusu denetiminde seçilecektir. D) Çok Yıllık Otsu Bitkiler: Bulundukları yerde en az bir yıl büyütülmüş yada saksı içinde yetiştirilmiş, çok iyi köklenmiş sağlıklı gelişmiş, tercihen üzerinde çiçekleri bulunan bitkiler olacaktır. Đdare Sorumlusu denetiminde seçilecektir.

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Tanımlar... 4 İKİNCİ KISIM Uygulamalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 4. Temel ilkeler...

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İçindekiler 1. GENEL... 1 2. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ... 3 2.1 Fiziksel Özellikler... 3 2.2 Kimyasal Özellikler...

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı