Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI"

Transkript

1 sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli müflterilerimizin memnuniyetini sa lamak bizim temel esasımızdır. Müflterilerimiz ile etkin iletiflim içerisinde olmak ve teknolojinin en son yeniliklerinden haberdar etmek Testone ın temel ilkelerindendir. Testone olarak sürekli kaliteyi sa lamak için; hizmet standartlarının geliflimi,güvenli ve hızlı hizmetin her seferinde hatasız sunulması, sürekli e itimin devamlılı ı ve satıfl sonrası tamir, bakım, teknik servis deste inin sa lanması uyguladı ımız öncelikli ve vazgeçilmez prensiblerimizdendir. Testone, ithalatını üstlendi i ürünlerin dıflında yüksek mühendislerimiz tarafından özel taleplere yönelik ölçüm cihazlarıda gelifltirmektedir. Sizler için özenle hazırlamıfl oldu umuz ürün katalo umuzu siz de erli müflterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

2 Ç NDEK LER 1 TOPRAK MEGER 2 ZOLASYON MEGER 3 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R 4 GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P 5 SOLAR TEST S STEMLER 6 AC-DC H POT TEST C HAZI 7 CE TEST C HAZI 8 TRAFO TEST C HAZLARI

3 M L -M KROOHM METRELER 9 KES C TEST C HAZLARI 10 KABLO TEST C HAZLARI 11 TERMAL KAMERALAR 12 KAL BRATÖRLER 13 LCR METRELER VE EMPEDANS ANAL ZÖRLER 14 OS LOSKOPLAR 15 DATA LOGGER 16 GÜÇ KAYNAKLARI 17

4

5 1 TOPRAK MEGER

6 1 METREL MI-2126 TOPRAK MEGER KAZIKLI TOPRAK MEGER METREL MI-2126 Kaz kl Toprak Megeri METREL MI-2126 Topraklama çubuklar n n çak ld topra n referans yanl fl ise ; yanl fl ölçümü önlemek amac yla uyar verir. Ölçümlerde güvenirlik çok önemlidir. Dijital ekran ile h zl flekilde ölçümleri yapar. Yüksek do ruluklu topraklama direnci ölçümü 2 ve 3 kutuplu ölçüm sistemi Stabil ve güvenilir ölçüm Toprak direnci çok büyük olmas durumunda uyar verme 0.01 Ω çözünürlük Kolay ve h zl ölçüm Dijital ekran Ergonomik dizayn Avrupa mal 6 Teknik Özellikler Direnç Ölçüm Kademesi Minimum Ölçülen De er Do ruluk Tltaj K sa Devre Test Ak m Beslemesi Boyutlar A rl k 0-19,99 kω 0,01 Ω ±(2% + 10 Dijit ) (0-2 kω) 40 V/125 Hz Sinüs <20mA 4x1.5V Pil 280 x 70 x 80 mm 410 gr

7 METREL MI KAZIKLI/ KAZIKSIZ TOPRAK MEGER METREL MI-3123 Kaz kl Kaz ks z Toprak Megeri METREL MI 3123 SMARTEC Earth/Clamp toprak megeri mevcut topraklama sistemini ölçmek veya topraklama sistemini tasarlamak için en ideal cihazd r. METREL MI kutuplu ölçüm metodu ile toprak özgül direncini de ölçer. METREL MI-3123 kaz k çak lmas mümkün olmayan yerlerde opsiyonel olarak sunulan ak m klamplar kullan larak mevcut topraklama hatt n n direncini kolayl kla ölçer. Ayr ca ak m klamp ile topraklama hatt üzerinde topra a akan kaçak ak m ve 20A e kadar yük ak m da ölçebilirsiniz. METREL MI mevcut topraklama hatt ndaki kaçak ak mlardan etkilenmeden yüksek do rulukta ölçüm yapar. TOPRAK MEGER Her türlü Toprak Direnci ölçümü: Standart kutuplu(kaz kl ) toprak direnci ölçümü Tek Ak m Klamb ile toprak direnci ölçümü Çift ak m Klamb ile kaz ks z toprak direnci ölçümü Dört kutuplu(kaz kl ) özgül direnç ölçümü Kaçak ak m ve yük ak m ölçümü D fl etkenlere ba l elektriksel parazitlere karfl koruma, Yüksek do ruluk Programlanabilir limit de er özelli i Sonucun PASS/FA L olarak de erlendirme Parlak YEfi L/KIRMIZI gösterge sayesinde sonuçlar kolayca de erlendirme Manyetik tutucu ile Hands-Free çal flma Test sonuçlar n ve parametreleri kaydetmek için iki seviye bellek yap s 1900 ölçüm kayd Basit veri aktar m için EuroLink L TE PC Software(Opsiyonel) EuroLink PC Software (Opsiyonel) USB ve RS232 port fiarj edilebilir pil ve flarj cihaz Avrupa Mal 3 Y l Garanti Teknik Özellikler 4 Kutuplu Topraklama Direnci Ölçümü Çift Klamp Topraklama Direnci Ölçümü Özgül Direnç Ölçümü TRMS Ak m Ölçümü Genel Özellikler Test Voltaj K sa Devre Test Ak m Güç Tüketimi Koruma S n f Ekran Ebatlar, A rl k Ölçüm kademesi R(Ω) 0.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ 9.99k 10.0k ~ 99.9k >100k 0.0mA ~ 99.9mA 100mA ~ 999mA 1.00A ~ 19.99A Çözünürlük (Ω) k 0.1k 1k 0.1mA 1mA 0.01A Do ruluk ±(3% okumada +3 dijit) ±(3% okumada +3 dijit) ±(5% okumada) ±(10% okumada) ±(10% okumada +10 dijit) ±(20% okumada) ±(30% okumada) 4 kutuplu topraklama direnci ölçümü için hesaplanan de erler ±(3% okumada +3 dijit) ±(3% okumada +3 dijit) ±(3% okumada +3 dijit) 40V AC, 125Hz <20mA 6x1.5V tekrar flarj edilebilir Pil, 20 saat çal flma (Pakete dahil) IP40, 50V CAT IV Çift zolasyon 128x64 dot matrix Arka Ayd nlatmal 14 x 8 x 23 cm, 850gr. 7

8 1 HIOKI FT-6380/6381 TOPRAK MEGER KLAMP T P TOPRAK D RENC ÖLÇER HIOKI FT-6380/6381 Klamp Tipi Toprak Direnci Ölçer H OK FT-6380 ve 6381 modelleri ile kolay ve h zl bir flekilde, kaz k çakmadan topraklama direncini ölçebilirsiniz. Genifl çene çaplar (32 mm) sayesinde ölçüm kolayl sa larlar. Nüveleri aras ndaki manyetik korumalar sayesinde ölçüm do rulu unu etkileyen kaçak ak m de er etkisini minimize ederler ve bu sayede ölçüm sonuçlar yüksek do rulukta elde edilir. Direnç ve ak m de erleri için ayarlanabilir alarm fonksiyonu sayesinde belirlenen eflik de erlerin geçilmesi durumunda cihaz n sesli ve görsel olarak uyar vermesini sa layabilirsiniz. FT serisi toprak direnci ölçerler 2000 ölçüm sonucunu haf zas nda depolayabilirler. Model FT 6381 bluetooth ile haberleflmenin yan s ra, otomatik raporlama özelli i ile android telefonlarla efl zamanl olarak çal flabilir. Ölçüm sonuçlar n z gerçek zamanl olarak uzaktan inceleyebilece iniz gibi, android ifllemcili telefonlarla raporlama ifllemini de gerçeklefltirebilirsiniz. Kaz ks z klamp tipi topraklama megeri Kaçak ak mlardan etkilenmeden do ru ölçüm 0.2Ω dan 1600Ω a kadar genifl ölçüm aral ±1.5% do ruluk 20mA den 60A e kadar ak m ölçümü ±2% do ruluk PASS/FAIL özelli i Çene aç kl 32mm Dar bölgelerde rahat kullan m FT6381: Bluetooth wireless teknolojisi FT6381: Android telefonlar üzerinde efl zamanl veri aktar m, otomatik rapor Japon mal, 3 Y l garanti 8 Teknik Özellikler Topraklama Direnci Ölçümü AC Ak m Ölçümü Max. Girifl De eri Koruma Kategorisi Haf za Alarm Fonksiyonu Di er Fonksiyonlar Koruma S n f Ba lant Arayüzleri Çene Çap Ebatlar, A rl k Standart Aksesuarlar 0.20Ω(0.01Ω çözünürlük) ile 1600Ω(20Ω çözünürlük) Aras, 10 kademe, Do ruluk: ±1.5% okumada ±0.02Ω 20.00mA(0.01Ω çözünürlük) ile 60.0A(0.1A çözünürlük) Aras, 5 Kademe, Do ruluk: ±2% okumada ±0.05mA (30Hz ~ 400Hz, TRMS) Crest faktör 5.0 veya alt nda (60A kademesinde 1.7 veya alt nda) AC 100A sürekli, AC 200A 2dak.veya daha k sa AC 600V CATIV 2000 veri Direnç ve ak m ölçümü için limit de erlerinin afl lmas durumunda sesli ve görsel uyar Arka ayd nlatmal dijital LCD ekran, Veri tutma, Filtre, Otomatik Kapanma, örnekleme h z 500ms IP40 (EN60529: 1991+A1:2000) FT6381: Bluetooth, Android tablet ve telefonlar ile uyumlu 32mm 73 x 218 x 43 mm, 620gr. Tafl ma çantas, Do rulama için standart direnç, bileklik, LR06x2 alkalin pil, kullan m k lavuzu

9 HIOKI TOPRAK MEGER TOPRAK MEGER %115 kademe büyüklü ü Toprak voltaj ölçme modu Pil göstergesi Kendi içerisindeki mükemmel kablo düzeni 2 ve 3 kablolu ölçüm imkan Toprak ak m üzerindeki harmoniklerin kötü özelliklerini azaltarak ölçme imkan n sa layan frekans seçimi Yard mc Toprak direnci kontrol fonksiyonu (hata riskini minimilize eder) D fl etkenlerden koruyan koruma çantas Teknik Özellikler Ölçüm Metodlar Ölçüm Kademeleri Çal flma Metodu Aç k Terminal Voltaj Ak m Ölçümü Frekans Ölçümü Do ruluk Toprak direnci ve toprak voltaj ölçümü 10 (0-11,5) (0-1150), 3 kademe 30V (0-30V AC ), 1 kademe AC faz fark mak. 50V AC mak. 15mA AC Seçilebilir 575Hz 600Hz Toprak direnci: 2,5% f.s. Toprak voltaj : 3% f.s 9

10 1 METREL MI 2086 TOPRAK MEGER ELEKTR KSEL KURULUM TEST C HAZI METREL MI 2086 Elektriksel Tesisat Kurulum Test Cihaz leri düzey çok fonksiyonlu EN Kurulum Test Cihaz Bu cihaz Elektrik tesisat kurulumlar nda ya da kurulu tesisatlar test etmekte kullan l r. DC zolasyon Testi 1000V RCD (Kaçak Ak m Rölesi) Testi PE Toprak Hatt Süreklilik Testi Loop ve Line Empedans Testi Topraklama Direnci Ölçümü 4 Kaz kla Topraklama Direnci Ölçümü Klampla Varistor Test Faz S ras Testi Topraklama Ölçümü Güç-Harmonik Ölçümleri Faz Aç s -Frekans-Kontakt Gerilim Ölçümü Lux Ölçümleri Kaçak Ak m Ölçümü Ak m, Gerilim Ölçümleri KW,VA,Var, CosØ Ölçümleri Bilgisayara Ba lant 10

11 1 EUROSET ZOLASYON TEST Test Voltaj : V Do ruluk : ±(2 % 2 Dijit ) Test Ak m :1mA KORUMA LETKENLER NDE SÜREKL L K TEST Ölçüm Kademesi 0,00~2000Ω Do ruluk: ±(2 %+ 2 Dijit ) Test Ak m : <200mA TOPRAK MEGER TOPRAK HATTI S REKL L K TEST Ölçüm Kademesi 0,00~2000Ω Do ruluk: ±(3 % +3 Dijit ) STANDART SET TOPRAK D RENC ÖLÇÜMÜ ( 4 KAZIKLI) Ölçüm Kademesi 0,00~20kΩ Çözünürlük: 0,01Ω Do ruluk: ±(2 % +3 Dijit ) RCD (KAÇAK AKIM RÖLES ) KORUMA C HAZI Test Ak m : 10;30;100;300;500;1000mA RCD Tipi: AC,Standart, Seçilebilir RCD KONTAKT VOLTAJI Ölçüm Kademesi 0,00~9.99; 10.0~100V Çözünürlük: 0,01 RCD-EARTH / LOOP D RENC Ölçüm Kademesi 0~10KΩ RCD - TRIP OUT T ME Ölçüm Kademesi 0~300ms RCD - TRIPPING AKIMI Kademe ID: ( )I ΔN Ölçüm Kademe Uci: 0-100V OBS YONEL KABLO SET FAULT LOOP IMPEDANS / D RENÇ AND IPSC Ölçüm Kademe Z,R,X: Ohm Do ruluk: (2%+3D) Ipsc Ekran Kademesi: 0.06A-24.4kA KONTAKT VOLTAJI Kademe : V LINE IMPEDANSI / D RENÇ VE IPSC Ölçüm Kademe Z, R, X: Ohm Do ruluk: (2%+3D) Ipsc Ekran Kademesi: 0.06A-42.4kA N-PE LOOP / TOPRAK D RENC VE IPSC Test Metodu: çten Jeneratör Kademe: Ohm Do ruluk: (2%+3D) 11

12 1 METREL MI-3122 TOPRAK MEGER RCD (Kaçak Ak m Rölesi) ve HAT/DÖNGÜ EMPEDANSI TEST C HAZI METREL MI-3122 RCD (Kaçak Ak m Rölesi) ve HAT/DÖNGÜ EMPEDANSI TEST C HAZI METREL MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop/RCD test cihaz alçak gerilim elektrik tesisatlar n zda do rulama, bak m ve periyodik testleri için tasarlanm fl bir RCD test cihaz d r. MI-3122 CAT IV tesisat kurulumlar için uygundur. MI-3122 EN61557 standard na uygun test eder. MI-3122 tüm RCD testleri, hat ve döngü empedans ölçümünün yan s ra online voltaj ve frekans monitörü olarak çal fl r ve prizden topraklama kontrolü yapman za yard mc olur. Her türlü Enerjili/Enerjisiz Alçak Gerilim Testleri : - Döngü (Loop) Empedans / Olas Hata Ak m - Hat (Line) Empedans / Olas K sa Devre Ak m Ölçüm Sonuçlar n n H zl De erlendirilmesi çin Cihaz Üzerine Tan ml Sigorta Karakteristlikleri Komple RCD Testleri ( Atma Zaman, Kontak Voltaj, Ramp Testi, Otomatik Test) Tek ve Üç Fazl Sistemlerin Testi Faz S ras Testi Online Gerilim ve Frekans Monitör Özelli i Prizden Topraklama Kontrolü Metel Test Butonu ile Dokunma Gerilimi Tespiti Koruma Devreleri RCD Testlerinde Atma Zaman Testi için Yüksek Do ruluk Programlanabilir Limit De eri Girebilme PASS/FAIL Özelli i (Ayr ca Geçti/Kald için Görsel K rm z/yeflil Ifl kl Uyar ) Manyetik Tutucusu ile Serbest Çal flma Özelli i Dahili Genifl Haf za (1900 Kay t) PC Yaz l m (Opsiyonel) RS232 ve USB Ba lant Arayüzleri Avrupa Mal 3 Y l Garanti Teknik Özellikler RCD Testleri 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA Test Ak m Biçimleri Sinüs Dalga(AC), Puls (A) RCD Tipleri G (gecikmesiz), S (Zaman-gecikmeli) Test Ak m Polaritesi 0 veya 180 Voltaj Kademesi 50V ~ 264V (45Hz ~ 65Hz) Kontak Voltaj Ölçüm aral (V) Çözünürlük Do ruluk 0.00 ~ ±(-0%+15% okumada) 20.0 ~ ±(-0%+15% okumada) Atma Zaman Ölçüm aral (ms) Çözünürlük Do ruluk 0 ~ ±3ms Atma Ak m Ölçüm aral (I ) Çözünürlük Do ruluk AC Tip 0.2xI ~1.1I N 0.05xIΔN ±0.1xIΔN A Tip, IDN/30mA 0.2xI ~1.5I N 0.05xIΔN ±0.1xIΔN A Tip, IDN<30mA 0.2xI ~2.2I N 0.05xIΔN ±0.1xIΔN Hat/Döngü Empedans Ölçüm aral (Ω) Çözünürlük Do ruluk 12 (Tüm Modlarda) 0.00 ~ ±(5% okumada +5 dijit)

13 METREL MI fialt SAHASI TOPRAKLAMA TEST C HAZI Metrel MI3295 fialt Sahas Topraklama Test Cihaz Metrel MI 3295 fialt sahas, Trafo Merkezleri gibi güç sistemlerinin bulundu u bölgelerde topraklama, ad m ve temas gerilimi ölçmek için tasarlanm flt r. Enerjili flalt sahas nda ölçüm yapabilen bu cihaz tek bir ölçüm ile topraklaman n de erini ölçer ekstra hesap yap lmas na ihtiyaç duymaz. Tek bir ba lant ile topraklamay ölçebilen cihaz kaz klar n farkl farkl noktalara tekrar tekrar çak lmas n gerektirmez. Kuvvetli ak m tesisinde ait topraklama tesisinin toprak empedans n, ad m ve temas gerilimlerini ölçmede kullan l r. IEEE , RAT 2008; HD 673 N4, IEEE Std 81, EN standartlar na uygun flekilde ölçüm yapmaktad r. TOPRAK MEGER fialt Sahas Topraklamas n n Ölçümü fialt Sahas nda Ad m ve Temas Gerilimi Ölçümü Toprak Özgül Direnci Ölçümü 50 A e kadar Test Ak m ile Yüksek Do ruluklu Ölçüm Gürültü Engelleme Sistemi Toprak Ak mlar n n De iflimine Karfl Mükemmel Uyum Gösterme Ba ms z Ad m Gerilimi Ölçer: Uzun Gerilim Kablosuna htiyaç Duymaz Hafif Tasar m Düflük Gerilim Ç k fl Nedeniyle Yüksek Güvenlik Profesyonel PC Yaz l m Fonksiyon Ad m Gerilimi Temas Gerilimi (Ölçüm Kademesi Um) Ad m Gerilimi Temas Gerilimi (Hesaplanan ölçüm kademesi U) Test Ak m Test Voltaj Test Frekans Girifl Direnci Ak m Toprak Direnci Toprak Özgül Direnci Aç k devre gerilim Test Ak m Test Frekans Ölçüm kademesi mv mv mv V V V V 55 A max <55 V 55 Hz Seçilebilir 1 M Ω / 1 k Ω A A Ω Ω Ω Ω Ωm Ωm Ωm 1.00 k k Ωm 10.0 k k Ωm <50 Vac < 7.5 A 55 Hz Çözünürlük 0.01 mv 0.1 mv 1 mv 0.01 V 0.1 V 0.1 V V 0.01 A 0.1 A Ω 0.01 Ω 0.1 Ω 0.1 Ω 0.01 Ωm 0.1 Ωm 1 Ωm 10 Ωm 100 Ωm Do ruluk %2 rdg +%2 Hesaplanan De er %3 rdg + 5 digit %3 rdg + 3 digit %2 rdg + 5 digit %2 rdg + 5 digit %2 rdg + 5 digit %5 rdg Toprak direnci ölçüm fonksiyonun do rulu una göre hesaplan r. 13

14

15 2 ZOLASYON MEGER

16 2 METREL MI-3103 ZOLASYON MEGER ZOLASYON MEGER METREL MI V zolasyon Megeri METREL MI-3103 elektrik tesisatlar n z da elektriksel güvenlik testleriniz veya herhangi bir izolasyon direnci ölçümleriniz için tasarlanm fl el tipi batarya ile çal flabilen bir izolasyon megeridir. MI V, 500V ve 1Kv seçilebilir test gerilimine sahip, 2GΩ a kadar izolasyon direnci ölçümü yapar. MI-3103 test sonras h zl otomatik deflarj yapar. Ayr ca MI mA de süreklilik ölçümü de yapar. MI-3103 test kablolar n n oluflturmufl oldu u direnç de erini otomatik olarak kompanze eder.m kullan c güvenli i için tehlikeli gerilim seviyesi tespit ederse uyar verir. Yüksek do ruluklu zolasyon Direnci Ölçümü 250V / 500V / 1000V Test Gerilimi 0MΩ dan 2GΩ a Kadar Direnç Ölçümü 2mA K sa Devre Ak m 200mA ve 7mA de Süreklilik Ölçümü 0Ω dan 2kΩ a Kadar Süreklilik Ölçümü 0 ~ 600V TrueRMS Gerilim Ölçümü Bataryal Çal flma Kolay ve H zl Ölçüm Dijital Ekran Ergonomik Dizayn Avrupa Mal 3 YIL GARANT HIOKI IR ZOLASYON MEGER 16 HIOKI IR zolasyon Megeri Hioki IR kV a kadar DC test gerilimi uygulayabilen yüksek do rulukta bir izolasyon test cihaz d r. 5 farkl ölçüm kademesi ile (50 V ile 1000 V aras ) 4GΩ a kadar direnç de eri ölçülebilir. Uygulad yüksek k sa devre ak m sayesinde ölçüm sonuçlar h zl ve do ru bir flekilde gözlemlenir. 5-kademe DC test voltaj 50V/100MΩ ile 1000V/4000MΩ V ölçüm kademeleri Stabil ölçüm sonucu Otomatik deflarj PASS/FAIL özelli i 0.8 saniye ölçüm h z 200 ma süreklilik testi 600V AC/DC gerilim ölçümü Solar panel test uygulamalar nda kullan ma uygun Japon mal 3 YIL GARANT

17 HIOKI ZOLASYON MEGER HIOKI 3455 zolasyon Megeri Hioki 3455 izolasyon megeri 5kV a kadar ayarlanabilir DC test gerilimi ile 5 TΩ a kadar direnç de erlerini yüksek do rulukla ölçmenizi sa lar. H OK 3455 in en önemli özelliklerinden birisi de harici s cakl k sensörü sayesinde s cakl k kompanzasyonuna sahip olmas d r. Bu özelli i ile direnç de erlerinin farkl ortam s cakl klar nda en do ru flekilde ölçülmesini sa lar. zolasyon direnç ölçümünün yan s ra polarizasyon indeksi, dielektrik boflal m oran ve kaçak ak m de erlerinin ölçümüne de olanak verir. 250 ~ 5000 V aras ayarlanabilir test gerilimi 5TΩ a kadar izolasyon direnci ölçümü 2mA k sa devre ak m S cakl k ölçümü ve kompanzasyonu PI-Polarizasyon index ölçümü DAR-Dielektrik boflalt m oran ölçümü Step voltaj ve kaçak ak m testi Data kay t fonksiyonu (Manuel Olarak 100 Data) Logging fonksiyonu USB ile bilgisayara ba lant Yüksek do ruluk Otomatik deflarj Otomatik kapanma Buzzer fiarj edilebilir pil A rl k: 2,8kg Tafl ma çantas Japon Mal 3 YIL GARANT ZOLASYON MEGER Teknik Özellikler Dijital direnç okuma aral Test voltaj K sa devre ak m S z nt ak m okuma aral Ac/dc voltaj okuma aral Girifl empedans S cakl k ölçümü Di er fonksiyonlar Ekran Güç tüketimi Ebatlar A rl k Paket içindekiler 0.00MΩ ~ 5TΩ ±(5% okumada ±5 dijit) 250V ~ 5000V 1kV a kadar 25V luk ad mlarla,1kv dan sonra 100V luk ad mlarla 2mA max. 1.00nA ~ 1.2mA 6 kademe 50 ~ 1000V DC, 50 ~ 750V AC(50/60Hz) ±(5% okumada +5 dijit) 10MΩ -10 C ~ 70 C do ruluk: ±1.5 C -0 C ~ 40 C do ruluk: ±1.0 C Polarizasyon indeksi, DAR, DD ölçümü,ortalama de er gösterimi, otomatik deflarj, veri tutma, veri kayd, süre say m, saat, PC ba lant, otomatik kapanma vb LCD max.999 dijit, Arka ayd nlatmal, Bargraph gösterim LR6 (AA) alkalin pil x 6, 9459 batarya paketi veya 9753 AC adaptör ( V AC, ç k fl 12VDC) Sürekli kullan m: (LR6) 5 saat, 9459 ile 9 saat, ( 5kV, +/- aç k terminal) 260 x x mm 2.8kg LR6(AA) x6 alkalin pil, Test kablolar (k rm z ), (siyah), (mavi), timsah a z (k rm z ), (siyah), (mavi), USB kablosu, PC uygulama yaz l m 17

18 2 METREL MI ZOLASYON MEGER ZOLASYON MEGER METREL MI zolasyon Megeri Metrel MI kV a kadar DC test gerilimi uygulayabilen, yüksek do rulukta bir izolasyon test cihaz d r. 1.4mA güçlü k sa devre ak m ile motor, jenaratör, kablo vb gibi yüksek k sa devre ak m na ihtiyaç duyan farkl materyallerin izolasyon testlerinde kullan labilir. 250 V dan 5000V a kadar ayarlanabilir DC test gerilimi 1.4 ma amper güçlü k sa devre ak m Tek cihazla hem izolasyon, hem delinme testi 5 TΩ a kadar direnç ölçümü Polarizayon indeks ve DD ölçümü Zamanlama özelli i Opsiyonel bilgisayara ba lant arabirimi Haf zas ile ölçülen de erlerin kay t edilebilmesi Dijital göstergesi ile kolayl kla ölçüm 3 YIL GARANT 18 Teknik Özellikler Dijital direnç okuma aral Test voltaj Bar graph gösterim Dc delinme testi S z nt ak m okuma aral Ac/dc voltaj okuma aral Girifl empedans Kapasitans aral Polarizasyon indeksi (p ) Dielektrik deflarj (dd) Güç kayna Ekran Koruma s n f Afl r gerilim kategori Çal flma s cakl Depolama s cakl Arayüz Haf za Ebatlar A rl k 0.01MΩ ~ 5TΩ ±(5% okumada +3 dijit) 250V ~ 5000V 50V luk ad mlarla ±(3% okumada +3V) 0 ~ 5TΩ 0 ~ 5500V ±(3% okumada +40V) 0 ~ 1.4Ma ±(3% okumada +3 dijit) 0 ~ 600V ±(3% okumada +3V) 3MΩ 0 ~ 50μF ±(5% okumada +2 dijit) 0 ~ 99 ±(5% okumada +2 dijit) 0 ~ 99 ±(5% okumada +2 dijit) 7.2V dc (6x1.2V) NiCd veya NiMH veya 9V dc (6x1.5V) Alkalin LCD Dot matrix, Arka ayd nlatmal IP 54,Çift izolasyon CAT III 600V -10 C ~ +50 C -20 C ~ +70 C RS ölçüm kayd 265 x 110 x 185 mm 2.3kg

19 METREL MI ZOLASYON MEGER METREL MI kV zolasyon Megeri METREL MI kV a kadar DC test gerilimi uygulayabilen, yüksek do rulukta bir izolasyon megeridir. Yüksek test voltaj sayesinde direnç ölçümünün yan s ra, yüksek gerilim delinme testlerinde de kullan labilir. Sahip oldu u 5mA güçlü k sa devre ak m sayesinde ölçüm sonuçlar n z h zl ve do ru bir flekilde elde etmenizi sa lar. MI TΩ a kadar direnç ölçebilir, bu özelli i sayesinde genifl bir uygulama alan na sahiptir. Direnç ölçüm fonksiyonu yan nda polarizasyon indeksi, DAR, dielektrik boflalma oran gibi di er parametrelerin de ölçümünde olanak verir. ZOLASYON MEGER 50 V dan 10000V a kadar 50V ve 100V Ad mlarla Ayarlanabilir Test Voltaj 20 Teraohm a Kadar zolasyon Direnci Ölçümü 1s den 99 dakikaya Kadar Zamanlay c Özelli i Zamana Ba l Direnç Grafi i 50μF a Kadar Kapasite Ölçümü Polarizasyon ndeksi(pi) ve Dielektrik Emilim Oran (DAR) Testi Dielektrik Deflarj (DD) Testi Ad m Voltaj Testi 10kv a Kadar DC Yüksek Gerilim Delinme testi 0-550V a Kadar TrueRMS Gerilim Ölçümü Otomatik Kalibrasyon fiarj Edilebilir Batarya ve 220V ile Çal flabilme Otomatik Deflarj Fonksiyonu Genifl LCD Ekran Dijital ve Bargraph Gösterim Tarih ve Saat Bilgisiyara USB Arabirimi ile Ba lant 1000 Adet Ölçüm De erinin Haf zaya Kayd Ekranl Test Kablosu Avrupa Mal 3 YIL GARANT Teknik Özellikler Test Voltaj Aral Test Voltaj Do rulu u Test Sonras Otomatik Deflarj DD, PI, DAR Ölçümü Ad m Voltaj Testi DC Delinme Testi Zamanlay c Kapasitans Ölçümü K sa Devre Ak m Voltaj Ölçümü zolasyon Direnci Ölçüm Aral zolasyon Direnci Ölçüm Do rulu u R(t) Grafik Çizme Özelli i Grafik Ekran Arayüzler Haf za Yaz l m IP S n f, Koruma S n f Dahili Batarya ve fiarj Çal flma Süresi Ebat ve A rl k 50 dan 10kV a Kadar 50V/100V Ad mlarla Ayarlanabilir -0%, +10%±10V Var Var Var, 5 ad mda Var Var Var,50μF a kadar(±5% okumada + 3 dijit) 5mA, ±10% 550V a kadar True RMS (±2% okumada + 2 dijit) 5Ω dan 20TΩ a Kadar 5Ω dan 1GΩ a kadar (±5% okumada + 3 dijit) 1GΩ dan 20TΩ a kadar (±10% okumada + 1 dijit) Var (Zamana ba l direnç grafi i) 320x240 dotmatrix LCD, Arka ayd nlatmal RS232 ve USB 1000 Test Sonucu Kayd 4MB Opsiyonel TeraLink PC IP65, CAT IV, 600V Çift zolasyon Var (4 saatde flarj olabilme) >3 saat (10kV sürekli çal flmada) 360 x 160 x 330 mm, 7 kg (batarya ve aksesuarlar dahil) 19

20

21 3 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R

22 3 HIOKI 3198 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ HIOKI 3198 Güç ve Harmonik Analizörü Hioki 3198 Güç ve Harmonik Analizörü ile 8000 e yak n elektriksel güç parametresini ölçüp bu parametrelere limit seviyeler atayarak h zl ve kolay analiz yapabilirsiniz. Tek bir kay t ile hem tüm güç parametrelerinin kayd hem de elektriksel olaylar n tespitini yapabilirsiniz. 4 Ak m 4 Gerilim Kanal 600V rms, 6000V Peak Gerilim Ölçümü Ak m klamplar ile 5000A e kadar ak m ölçümü 4 kanal üzerinden hem AC hem DC ölçüm 55 Haftaya (1 y ldan uzun) Kadar Kay t Alma Imkan Ayn Anda Hem Güç ve Harmonik Parametreleri Hem de Elektriksel Olaylar n Kayd 2 GB Haf za, Ayn Anda 8000 e kadar Parametrenin Kayd IEC Class A ölçümler Maksimum, minimum ve ortalama de erleri ayn anda kay t edebilme imkan Transient (Voltaj pikleri) ölçümleri (Saniyede 2 Milyon örnekleme h z ile 6000 V a kadar) 0.5 Mikro Saniyeden Uzun Transientlerin Dalga Formu ile Beraber Kayd Dip(Gerilim Çökmeleri), Swell(Gerilim Yükselmeleri), Interruption(Gerilim Kesintileri) ölçümleri ve kayd nrush(demeraj) Ak m ve Flicker ölçümleri ve kayd Aktif, Reaktif ve Görünür Güç, Güç Faktörü ile Tüm Güç Parametrelerinin Ölçümü ve Kayd Ölçülen Tüm Parametrelere Limit De er Atayarak Kolay Analiz mkan Harmonik ve nterharmonik Ölçümleri (50. Harmoni e kadar) Harmonikleri Yönleri ile Beraber ölçme(harmoniklerin fiebekeden Yüke veya Yükten fiebekeye Do ru oldu unun Tespiti) Voltaj- Ak m dengesizlikleri ölçümü EN50160 standard na uygun ölçüm imkan 6.5 inch Renkli TFT Parlak Ekran Dahili HTTP Server fonksiyonu ile internet üzerinden ölçümlerin izlenmesi, Cihaz n uzaktan kontrolü, kay t bafllatma ve bitirme imkan 50, 60 ve 400Hz temel frekanslarda ölçüm özelli i 3 saate kadar batarya ile çal flma imkan Opsiyonel GPS zaman senkronizasyonu ile birçok cihaz n efl zamanl ölçümü Japon mal 3 Y l Garanti 22

23 3 Teknik Özellikler fiebeke yap s Gerilim Kademeleri Ak m kademeleri Temel Do ruluk Ölçüm parametreleri Kay t Arayüz Ekran Güç kayna Boyutlar Paket içeri i Elektriksel olaylar n tespitinde tüm cihazlarla karfl laflt r ld nda en yak n rakibine göre 10 kat daha h zl ölçüm özelli ine sahip olan Hioki V a kadar transientleri yakalayabilmektedir. Hioki 3198 Güç ve Harmonik Analizörünün harmonikleri yönlü olarak ölçebilme özelli i ile ölçülen her bir harmonik bileflenin ayr ayr flebekeden yüke do ru veya yükten flebekeye do ru oldu unu teflhis edebilirsiniz. Hioki 3198 Güç ve harmonik analizörü 50. Harmoni e kadar harmonik ve interharmonikleri ölçebilmesinin yan s ra 80 khz e kadar olan harmonik bileflenlerin toplam n ölçerek kaydedebilmektedir. 1 faz 2 telli, 1 faz 3 telli, 3 faz 3 telli veya 3 faz 4 telli + 1 ekstra kanal Gerilim ölçümü: 600 V rms Transient ölçümü: V rms 500 ma den A e kadar (kullan lan ak m klamb na ba l ) Gerilim: ±0.1% Ak m: ±0.2% rdg ± 01 f.s + ak m sensöru do rulu u Aktif güç: ±0.2% ±0.1%f.s + ak m sensörü do rulu u 1. Transient gerilim : 2 MHz örnekleme 2. Frekans döngüsü: 1 döngü olarak hesaplan r, Hz 3. Voltaj (1/2) RMS: Her yar m periyotta bir döngü hesaplama. Ak m (1/2) RMS: Yar m periyot hesaplama. 4. Gerilim yükselmesi, Gerilim düflmesi, Gerilim Kesintisi 5. Inrush ak m (Demeraj-Kalk fl Ak m ) 6. Gerilim dalgaformu karfl laflt rmas 7. Anl k flicker(k praflma) de eri: IEC e göre 8. Frekans: 10 veya 12 periyot olarak hesaplan r, 40 tan 70Hz e sn frekans: tan mlanan 10 sn lik periyot boyunca tüm döngü hesab, 40 tan 70Hz e 10. Gerilim dalgaform peak, Ak m dalgaform peak 11. Gerilim, Ak m, Aktif güç, Görünür güç, Reaktif güç, Aktif enerji, Reaktif enerji, Güç faktörü, Displacement güç faktörü(cos fi), Gerilim dengesizlik faktörü, Ak m dengesizlik faktörü (negatif-faz, s f r-faz) 12. Yüksek-numaral harmonik bileflenler(gerilim/ ak m): 2kHz- 80kHz 13. Harmonik/ Harmonik faz aç s (gerilim/ ak m), Harmonik güç: 0 dan 50. Bileflene kadar 14. Harmonik gerilim-ak m faz aç s : 1. den 50. Bileflene kadar 15. Toplam harmonik bozunum (gerilim/ ak m) 16. Inter harmonik (gerilim/ ak m): 0.5Hz den 49.5Hz e kadar 17. K Factor (Çarp m faktörü) 18. IEC Flicker, Δ V10 Flicker 55 hafta (tekrarl kay t aç k iken) 35 gün (tekrarl kay t kapal iken) SD/SDHC kart, RS-232C, LAN (HTTP server fonksiyonu), USB inch TFT renkli LCD (640*480 dots) AC ADAPTER Z1002 (12V DC, nominal güç kayna 100V AC V AC, 50/60Hz) BATARYA PAKET Z1003 (Ni-MH 7.2V DC 4500mAh) 300mm(11.81in)W * 211mm(8.31in)H * 68mm(2.68in)D 2.6kg (Batarya paketi dahil) Kullan m klavuzu *1, Ölçüm rehberi *1, Gerilim kablosu L1000*1 set, Spiral Tüp*1, Girifl kablosu etiketleri *1, AC ADAPTER Z1002*1, Ask *1, USB kablo (1m)*1, BATARYA PAKET Z1003*1, SD HAFIZA KARTI 2GB Z4001*1, ÇANTA, Türkçe Video Kullan m CD, Ücretsiz E itim, Profesyonel Bilgisayar Yaz l m GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R 23

24 3 HIOKI 3197 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ Üç ve Tek Fazl Sistemlerin Güç ve Harmonik Analizi Renkli Ekran le Detaylar Kolayl kla Gözlemleme Gerilim, Ak m, Watt, VA, VAR, Enerji, Power Faktör Ölçüm ve Kay t 50. Harmoni e Kadar Harmonik Analizi ve THD Ölçümleri Vektör Multimetre Özelli i ile Problar n n Ba lant s n Do ru Yap l p Yap lmad n n Test Edilebilmesi Transient,Sag,Dips,Interruption Ölçümleri Üç Fazdaki Dalgalar n Ayn Anda Farkl Renklerde Ekranda Gösterimi Normal de erleri girerek Anormalleri Tespit Edebilme Inrush Ak m Ölçme Multimetre Özelli i Dalga Formu Olarak Ölçüm USB Arabirimi ile Bilgisayara Ba lant Real Time Bilgisayarda Ölçümleri Görme fiarj Edilebilir Bataryal ve 220 V Adaptörle Güç Kayna 125 Güne Kadar Kay t Yapabilecek Büyüklükte Haf za 10ms ölçüm H z Cursor ile Dalga Formunda stenilen Yere Gidebilme Japon Mal 24 Teknik Özellikler fiebeke yap s Gerilim Kademesi Ak m kademeleri Temel Do ruluk Ölçülen parametreler Olay Tespiti Kay t 1 faz 2 telli, 1 faz 3 telli, 3 faz 3 telli veya 3 faz 4 telli 600 V rms 500 ma den A e kadar (kullan lan ak m klamb na ba l ) Gerilim: ±0.3% Ak m: ±0.3% rdg ± 0.2 f.s + ak m sensöru do rulu u Aktif güç: ±0.3% ±0.2%f.s + ak m sensörü do rulu u 1. RMS Gerilim ve Ak m 2. Voltaj (1/2) RMS: Her yar m periyotta bir döngü hesaplama. 3. Ak m (1/2) RMS: Yar m periyot hesaplama. 4. Frekans 5. Aktif Güç/ Reaktif Güç/ Görünür Güç/ Güç Faktörü/ Cos Fi/ Aktif ve Reaktif Enerji Tüketimi 6. Demand(Talep) (Aktif ve Reaktif Güç) Harmoni e kadar harmonik analizi 8. Pik Gerilimi ve Ak m 9. Toplam Gerilim Harmonik Bozunum 10. Gerilim Dengesizlik Faktörü 11. K Faktör 12. Toplam Harmonik Ak m Bozunumu (Kay t özelli i yoktur) 1. Gerilim Yükselmesi, Gerilim Düflmesi, Kesinti: Her yar m periyodun RMS de erlerinden yakalan r 2. nrush Ak m (Yar m periyodun RMS de erinden yakalan r. 3. Transient Yüksek Gerilim: 50Vrms ve üzeri, khz 4. Zamanlay c : Ayarlanan aral klarda olay tespiti 5. Manual: Tufllara bas ld nda olay tespiti 125 Güne Kadar Kay t Alabilen Ak ll Haf za Sistemi

25 HIOKI /21 3 GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ 1 & 3 Fazl Sistemlerde Güç Analizi 0,5A-5000A Kadar Ak m Ölçümü Harmonik Ölçümü % 0,2 Yüksek Do ruluk Çok h zl veri kay t imkan (20,100,20,500 ms,1 30 sn, 1 60 dk 13 kademe) Ayn Anda Güç ve Harmonik Analizi Dalga fieklinin Analizi Gerilim, Ak m, Aktif Güç, Reaktif Güç, Görünen Güç Güç Faktörü, Enerji, Frekans, Harmonik Analizi Veri kaydedici cihazlara D/A ç k fl özelli i (Hioki Model) RS-232 Arabirimi PC Card & Printer (Opsiyonel) Japon Mal GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R Teknik Özellikler fiebeke yap s Gerilim Kademesi Ak m kademeleri Temel Do ruluk Ölçülen parametreler Veri Kay t Aral Boyutlar Paket içeri i 1 faz 2 telli(4 devre), 1 faz 3 telli(2 devre), 3 faz 3 telli(2 veya 1 devre) veya 3 faz 4 telli (1 devre) 150 V tan 600 V AC, 3 kademe 500 ma den A e kadar (kullan lan ak m klamb na ba l ) Gerilim: ±0.2% rdg ± 0.1 f.s Ak m: ±0.2% rdg ± 0.1 f.s + ak m sensöru do rulu u Aktif güç: ±0.2% ±0.1%f.s + ak m sensörü do rulu u Gerilim, ak m, Aktif/ Reaktif/ Görünür Güç, Aktif/ Reaktif/ Görünür Enerji, Güç Faktörü, Frekans, Harmonik Dalgaform De eri Standart Aral k: 1 sn 30 sn, 1 dk -60 dk, 13 kademe H zl Aral k: 1 dalga(20 ms), 0.1, 0.2, 0.5 sn 210mmW x 160mmH x 60mmD 1.2 kg Gerilim kablosu L x1, Güç Kablosu,, CD-R (Uygulama Yaz l m ) x1, Kullan m klavuzu x1, Türkçe Video Kullan m CD, Profesyonel Bilgisayar Yaz l m 25

26 3 METREL 2392 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ 1 ve 3 Fazl Sistemlerde Ölçüm mkan Temel Güç Kalitesi Parametrelerinin Anl k Ölçümleri Ve Kayd (U, I, F, P, Q, S, PF) 50. Harmoni e Kadar Harmonik Analiz Enerji Ölçümü Faz Diyagram Gösterimi 3 Faz Sistemlerde Gerilim Dengesizlikleri (unbalance) Hesab Gerilim Yükselmeleri ve Gerilim Düflmelerinin Ölçümü Dalga Formu Özelligi Windows Uyumlu PowerQ Link Yaz l m Paketi EN Güç Kalitesi De erlendirme Özelli i Ayarlanabilir Limitler ile nrush (Demaraj-Kalk fl) Ak mlar Ölçümü (10 ms) Kolay Tafl nabilir Dizayn 6000 A e kadar ak m ölçümü Metrel 2392 güç ve harmonik analizörü uygulama alanlar Metrel 2392 Power Q Plus Güç, harmonik ve enerji analizörü ile 3 fazl flebekelerde güç kalitesi analizi yapabilirsiniz. Metrel 2392 Güç ve harmonik analizörünün portatif boyutu ve kullan m kolay yap s sayesinde sanayideki rutin ve karmafl k problemlerinizi kolayl kla çözebilir, analizler yapabilirsiniz. Metrel 2392 Güç analizörünün ön ayarl kay t menüsü ile bütün güç kalite parametrelerini belirledi iniz aral klarda kaydedebilirsiniz. (U, I, f, P, S, Q, cosø, THD vs ) Metrel 2392 Portatif Güç analizörünün windows uyumlu power Qlink yaz l m ile kolayl kla raporlama yapabilirsiniz. 26

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

CHAUVIN ARNOUX GRUBU hakkında

CHAUVIN ARNOUX GRUBU hakkında Katalog CHAUVIN ARNOUX GRUBU hakkında 1893 yılında, Fransa'nın Paris kentinde kurulan CHAUVIN ARNOUX yüzyıllar boyunca profesyonellere yönelik ölçüm cihazlarının tasarımı, imalatı ve pazarlaması alanındaki

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Fluke. Dünyanızı Sorunsuz Kılın.

Fluke. Dünyanızı Sorunsuz Kılın. Test Aletleri Kataloğu 2010/2011 Dijital Multimetreler Pens Ampermetreler Elektriksel Test Cihazları İzolasyon Test Cihazları Topraklama Test Cihazları Tesisat Test Cihazları Taşınabilir Elektriksel Aletler

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım PT-LB90 Serisi LCD Projektörler PT-LB90NTE PT-LB90E PT-LB78VE PT-LB75VE Yüksek Performans ve Kolay Kullanım Parlak, Kullan m Kolay, Toza Dayan kl Tafl nabilir Projektörler Panasonic LB90 Serisi, tafl nabilir

Detaylı

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr Datakom Elektronik Mühendislik Biz Ne Yaparız? Datakom Elektronik Mühendislik,

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

elektromaks De erli Çözüm Orta m z,

elektromaks De erli Çözüm Orta m z, elektromaks elektronik güvenlik sistemleri De erli Çözüm Orta m z, Bu y l 10.cu y l m z kutlamaktay z. Bize güvenip bizi bu günlere getirdi iniz için sizlere Elektromaks ailesi ad na çok teflekkür ederiz.

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı