Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER TOPRAK MEGER ZOLASYON MEGER. GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P SOLAR TEST S STEMLER AC-DC H POT TEST C HAZI"

Transkript

1 sunufl Testone Teknoloji Çözümleri olarak konularında uzman, genç ve dinamik mühendislik ekibimiz ile çözüm ve öneri üreten ve daima kalite standartlarını gelifltiren hizmet anlayımıflımızla siz de erli müflterilerimizin memnuniyetini sa lamak bizim temel esasımızdır. Müflterilerimiz ile etkin iletiflim içerisinde olmak ve teknolojinin en son yeniliklerinden haberdar etmek Testone ın temel ilkelerindendir. Testone olarak sürekli kaliteyi sa lamak için; hizmet standartlarının geliflimi,güvenli ve hızlı hizmetin her seferinde hatasız sunulması, sürekli e itimin devamlılı ı ve satıfl sonrası tamir, bakım, teknik servis deste inin sa lanması uyguladı ımız öncelikli ve vazgeçilmez prensiblerimizdendir. Testone, ithalatını üstlendi i ürünlerin dıflında yüksek mühendislerimiz tarafından özel taleplere yönelik ölçüm cihazlarıda gelifltirmektedir. Sizler için özenle hazırlamıfl oldu umuz ürün katalo umuzu siz de erli müflterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

2 Ç NDEK LER 1 TOPRAK MEGER 2 ZOLASYON MEGER 3 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R 4 GÜÇ ANAL ZÖRLER - MASA T P 5 SOLAR TEST S STEMLER 6 AC-DC H POT TEST C HAZI 7 CE TEST C HAZI 8 TRAFO TEST C HAZLARI

3 M L -M KROOHM METRELER 9 KES C TEST C HAZLARI 10 KABLO TEST C HAZLARI 11 TERMAL KAMERALAR 12 KAL BRATÖRLER 13 LCR METRELER VE EMPEDANS ANAL ZÖRLER 14 OS LOSKOPLAR 15 DATA LOGGER 16 GÜÇ KAYNAKLARI 17

4

5 1 TOPRAK MEGER

6 1 METREL MI-2126 TOPRAK MEGER KAZIKLI TOPRAK MEGER METREL MI-2126 Kaz kl Toprak Megeri METREL MI-2126 Topraklama çubuklar n n çak ld topra n referans yanl fl ise ; yanl fl ölçümü önlemek amac yla uyar verir. Ölçümlerde güvenirlik çok önemlidir. Dijital ekran ile h zl flekilde ölçümleri yapar. Yüksek do ruluklu topraklama direnci ölçümü 2 ve 3 kutuplu ölçüm sistemi Stabil ve güvenilir ölçüm Toprak direnci çok büyük olmas durumunda uyar verme 0.01 Ω çözünürlük Kolay ve h zl ölçüm Dijital ekran Ergonomik dizayn Avrupa mal 6 Teknik Özellikler Direnç Ölçüm Kademesi Minimum Ölçülen De er Do ruluk Tltaj K sa Devre Test Ak m Beslemesi Boyutlar A rl k 0-19,99 kω 0,01 Ω ±(2% + 10 Dijit ) (0-2 kω) 40 V/125 Hz Sinüs <20mA 4x1.5V Pil 280 x 70 x 80 mm 410 gr

7 METREL MI KAZIKLI/ KAZIKSIZ TOPRAK MEGER METREL MI-3123 Kaz kl Kaz ks z Toprak Megeri METREL MI 3123 SMARTEC Earth/Clamp toprak megeri mevcut topraklama sistemini ölçmek veya topraklama sistemini tasarlamak için en ideal cihazd r. METREL MI kutuplu ölçüm metodu ile toprak özgül direncini de ölçer. METREL MI-3123 kaz k çak lmas mümkün olmayan yerlerde opsiyonel olarak sunulan ak m klamplar kullan larak mevcut topraklama hatt n n direncini kolayl kla ölçer. Ayr ca ak m klamp ile topraklama hatt üzerinde topra a akan kaçak ak m ve 20A e kadar yük ak m da ölçebilirsiniz. METREL MI mevcut topraklama hatt ndaki kaçak ak mlardan etkilenmeden yüksek do rulukta ölçüm yapar. TOPRAK MEGER Her türlü Toprak Direnci ölçümü: Standart kutuplu(kaz kl ) toprak direnci ölçümü Tek Ak m Klamb ile toprak direnci ölçümü Çift ak m Klamb ile kaz ks z toprak direnci ölçümü Dört kutuplu(kaz kl ) özgül direnç ölçümü Kaçak ak m ve yük ak m ölçümü D fl etkenlere ba l elektriksel parazitlere karfl koruma, Yüksek do ruluk Programlanabilir limit de er özelli i Sonucun PASS/FA L olarak de erlendirme Parlak YEfi L/KIRMIZI gösterge sayesinde sonuçlar kolayca de erlendirme Manyetik tutucu ile Hands-Free çal flma Test sonuçlar n ve parametreleri kaydetmek için iki seviye bellek yap s 1900 ölçüm kayd Basit veri aktar m için EuroLink L TE PC Software(Opsiyonel) EuroLink PC Software (Opsiyonel) USB ve RS232 port fiarj edilebilir pil ve flarj cihaz Avrupa Mal 3 Y l Garanti Teknik Özellikler 4 Kutuplu Topraklama Direnci Ölçümü Çift Klamp Topraklama Direnci Ölçümü Özgül Direnç Ölçümü TRMS Ak m Ölçümü Genel Özellikler Test Voltaj K sa Devre Test Ak m Güç Tüketimi Koruma S n f Ekran Ebatlar, A rl k Ölçüm kademesi R(Ω) 0.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ 9.99k 10.0k ~ 99.9k >100k 0.0mA ~ 99.9mA 100mA ~ 999mA 1.00A ~ 19.99A Çözünürlük (Ω) k 0.1k 1k 0.1mA 1mA 0.01A Do ruluk ±(3% okumada +3 dijit) ±(3% okumada +3 dijit) ±(5% okumada) ±(10% okumada) ±(10% okumada +10 dijit) ±(20% okumada) ±(30% okumada) 4 kutuplu topraklama direnci ölçümü için hesaplanan de erler ±(3% okumada +3 dijit) ±(3% okumada +3 dijit) ±(3% okumada +3 dijit) 40V AC, 125Hz <20mA 6x1.5V tekrar flarj edilebilir Pil, 20 saat çal flma (Pakete dahil) IP40, 50V CAT IV Çift zolasyon 128x64 dot matrix Arka Ayd nlatmal 14 x 8 x 23 cm, 850gr. 7

8 1 HIOKI FT-6380/6381 TOPRAK MEGER KLAMP T P TOPRAK D RENC ÖLÇER HIOKI FT-6380/6381 Klamp Tipi Toprak Direnci Ölçer H OK FT-6380 ve 6381 modelleri ile kolay ve h zl bir flekilde, kaz k çakmadan topraklama direncini ölçebilirsiniz. Genifl çene çaplar (32 mm) sayesinde ölçüm kolayl sa larlar. Nüveleri aras ndaki manyetik korumalar sayesinde ölçüm do rulu unu etkileyen kaçak ak m de er etkisini minimize ederler ve bu sayede ölçüm sonuçlar yüksek do rulukta elde edilir. Direnç ve ak m de erleri için ayarlanabilir alarm fonksiyonu sayesinde belirlenen eflik de erlerin geçilmesi durumunda cihaz n sesli ve görsel olarak uyar vermesini sa layabilirsiniz. FT serisi toprak direnci ölçerler 2000 ölçüm sonucunu haf zas nda depolayabilirler. Model FT 6381 bluetooth ile haberleflmenin yan s ra, otomatik raporlama özelli i ile android telefonlarla efl zamanl olarak çal flabilir. Ölçüm sonuçlar n z gerçek zamanl olarak uzaktan inceleyebilece iniz gibi, android ifllemcili telefonlarla raporlama ifllemini de gerçeklefltirebilirsiniz. Kaz ks z klamp tipi topraklama megeri Kaçak ak mlardan etkilenmeden do ru ölçüm 0.2Ω dan 1600Ω a kadar genifl ölçüm aral ±1.5% do ruluk 20mA den 60A e kadar ak m ölçümü ±2% do ruluk PASS/FAIL özelli i Çene aç kl 32mm Dar bölgelerde rahat kullan m FT6381: Bluetooth wireless teknolojisi FT6381: Android telefonlar üzerinde efl zamanl veri aktar m, otomatik rapor Japon mal, 3 Y l garanti 8 Teknik Özellikler Topraklama Direnci Ölçümü AC Ak m Ölçümü Max. Girifl De eri Koruma Kategorisi Haf za Alarm Fonksiyonu Di er Fonksiyonlar Koruma S n f Ba lant Arayüzleri Çene Çap Ebatlar, A rl k Standart Aksesuarlar 0.20Ω(0.01Ω çözünürlük) ile 1600Ω(20Ω çözünürlük) Aras, 10 kademe, Do ruluk: ±1.5% okumada ±0.02Ω 20.00mA(0.01Ω çözünürlük) ile 60.0A(0.1A çözünürlük) Aras, 5 Kademe, Do ruluk: ±2% okumada ±0.05mA (30Hz ~ 400Hz, TRMS) Crest faktör 5.0 veya alt nda (60A kademesinde 1.7 veya alt nda) AC 100A sürekli, AC 200A 2dak.veya daha k sa AC 600V CATIV 2000 veri Direnç ve ak m ölçümü için limit de erlerinin afl lmas durumunda sesli ve görsel uyar Arka ayd nlatmal dijital LCD ekran, Veri tutma, Filtre, Otomatik Kapanma, örnekleme h z 500ms IP40 (EN60529: 1991+A1:2000) FT6381: Bluetooth, Android tablet ve telefonlar ile uyumlu 32mm 73 x 218 x 43 mm, 620gr. Tafl ma çantas, Do rulama için standart direnç, bileklik, LR06x2 alkalin pil, kullan m k lavuzu

9 HIOKI TOPRAK MEGER TOPRAK MEGER %115 kademe büyüklü ü Toprak voltaj ölçme modu Pil göstergesi Kendi içerisindeki mükemmel kablo düzeni 2 ve 3 kablolu ölçüm imkan Toprak ak m üzerindeki harmoniklerin kötü özelliklerini azaltarak ölçme imkan n sa layan frekans seçimi Yard mc Toprak direnci kontrol fonksiyonu (hata riskini minimilize eder) D fl etkenlerden koruyan koruma çantas Teknik Özellikler Ölçüm Metodlar Ölçüm Kademeleri Çal flma Metodu Aç k Terminal Voltaj Ak m Ölçümü Frekans Ölçümü Do ruluk Toprak direnci ve toprak voltaj ölçümü 10 (0-11,5) (0-1150), 3 kademe 30V (0-30V AC ), 1 kademe AC faz fark mak. 50V AC mak. 15mA AC Seçilebilir 575Hz 600Hz Toprak direnci: 2,5% f.s. Toprak voltaj : 3% f.s 9

10 1 METREL MI 2086 TOPRAK MEGER ELEKTR KSEL KURULUM TEST C HAZI METREL MI 2086 Elektriksel Tesisat Kurulum Test Cihaz leri düzey çok fonksiyonlu EN Kurulum Test Cihaz Bu cihaz Elektrik tesisat kurulumlar nda ya da kurulu tesisatlar test etmekte kullan l r. DC zolasyon Testi 1000V RCD (Kaçak Ak m Rölesi) Testi PE Toprak Hatt Süreklilik Testi Loop ve Line Empedans Testi Topraklama Direnci Ölçümü 4 Kaz kla Topraklama Direnci Ölçümü Klampla Varistor Test Faz S ras Testi Topraklama Ölçümü Güç-Harmonik Ölçümleri Faz Aç s -Frekans-Kontakt Gerilim Ölçümü Lux Ölçümleri Kaçak Ak m Ölçümü Ak m, Gerilim Ölçümleri KW,VA,Var, CosØ Ölçümleri Bilgisayara Ba lant 10

11 1 EUROSET ZOLASYON TEST Test Voltaj : V Do ruluk : ±(2 % 2 Dijit ) Test Ak m :1mA KORUMA LETKENLER NDE SÜREKL L K TEST Ölçüm Kademesi 0,00~2000Ω Do ruluk: ±(2 %+ 2 Dijit ) Test Ak m : <200mA TOPRAK MEGER TOPRAK HATTI S REKL L K TEST Ölçüm Kademesi 0,00~2000Ω Do ruluk: ±(3 % +3 Dijit ) STANDART SET TOPRAK D RENC ÖLÇÜMÜ ( 4 KAZIKLI) Ölçüm Kademesi 0,00~20kΩ Çözünürlük: 0,01Ω Do ruluk: ±(2 % +3 Dijit ) RCD (KAÇAK AKIM RÖLES ) KORUMA C HAZI Test Ak m : 10;30;100;300;500;1000mA RCD Tipi: AC,Standart, Seçilebilir RCD KONTAKT VOLTAJI Ölçüm Kademesi 0,00~9.99; 10.0~100V Çözünürlük: 0,01 RCD-EARTH / LOOP D RENC Ölçüm Kademesi 0~10KΩ RCD - TRIP OUT T ME Ölçüm Kademesi 0~300ms RCD - TRIPPING AKIMI Kademe ID: ( )I ΔN Ölçüm Kademe Uci: 0-100V OBS YONEL KABLO SET FAULT LOOP IMPEDANS / D RENÇ AND IPSC Ölçüm Kademe Z,R,X: Ohm Do ruluk: (2%+3D) Ipsc Ekran Kademesi: 0.06A-24.4kA KONTAKT VOLTAJI Kademe : V LINE IMPEDANSI / D RENÇ VE IPSC Ölçüm Kademe Z, R, X: Ohm Do ruluk: (2%+3D) Ipsc Ekran Kademesi: 0.06A-42.4kA N-PE LOOP / TOPRAK D RENC VE IPSC Test Metodu: çten Jeneratör Kademe: Ohm Do ruluk: (2%+3D) 11

12 1 METREL MI-3122 TOPRAK MEGER RCD (Kaçak Ak m Rölesi) ve HAT/DÖNGÜ EMPEDANSI TEST C HAZI METREL MI-3122 RCD (Kaçak Ak m Rölesi) ve HAT/DÖNGÜ EMPEDANSI TEST C HAZI METREL MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop/RCD test cihaz alçak gerilim elektrik tesisatlar n zda do rulama, bak m ve periyodik testleri için tasarlanm fl bir RCD test cihaz d r. MI-3122 CAT IV tesisat kurulumlar için uygundur. MI-3122 EN61557 standard na uygun test eder. MI-3122 tüm RCD testleri, hat ve döngü empedans ölçümünün yan s ra online voltaj ve frekans monitörü olarak çal fl r ve prizden topraklama kontrolü yapman za yard mc olur. Her türlü Enerjili/Enerjisiz Alçak Gerilim Testleri : - Döngü (Loop) Empedans / Olas Hata Ak m - Hat (Line) Empedans / Olas K sa Devre Ak m Ölçüm Sonuçlar n n H zl De erlendirilmesi çin Cihaz Üzerine Tan ml Sigorta Karakteristlikleri Komple RCD Testleri ( Atma Zaman, Kontak Voltaj, Ramp Testi, Otomatik Test) Tek ve Üç Fazl Sistemlerin Testi Faz S ras Testi Online Gerilim ve Frekans Monitör Özelli i Prizden Topraklama Kontrolü Metel Test Butonu ile Dokunma Gerilimi Tespiti Koruma Devreleri RCD Testlerinde Atma Zaman Testi için Yüksek Do ruluk Programlanabilir Limit De eri Girebilme PASS/FAIL Özelli i (Ayr ca Geçti/Kald için Görsel K rm z/yeflil Ifl kl Uyar ) Manyetik Tutucusu ile Serbest Çal flma Özelli i Dahili Genifl Haf za (1900 Kay t) PC Yaz l m (Opsiyonel) RS232 ve USB Ba lant Arayüzleri Avrupa Mal 3 Y l Garanti Teknik Özellikler RCD Testleri 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA Test Ak m Biçimleri Sinüs Dalga(AC), Puls (A) RCD Tipleri G (gecikmesiz), S (Zaman-gecikmeli) Test Ak m Polaritesi 0 veya 180 Voltaj Kademesi 50V ~ 264V (45Hz ~ 65Hz) Kontak Voltaj Ölçüm aral (V) Çözünürlük Do ruluk 0.00 ~ ±(-0%+15% okumada) 20.0 ~ ±(-0%+15% okumada) Atma Zaman Ölçüm aral (ms) Çözünürlük Do ruluk 0 ~ ±3ms Atma Ak m Ölçüm aral (I ) Çözünürlük Do ruluk AC Tip 0.2xI ~1.1I N 0.05xIΔN ±0.1xIΔN A Tip, IDN/30mA 0.2xI ~1.5I N 0.05xIΔN ±0.1xIΔN A Tip, IDN<30mA 0.2xI ~2.2I N 0.05xIΔN ±0.1xIΔN Hat/Döngü Empedans Ölçüm aral (Ω) Çözünürlük Do ruluk 12 (Tüm Modlarda) 0.00 ~ ±(5% okumada +5 dijit)

13 METREL MI fialt SAHASI TOPRAKLAMA TEST C HAZI Metrel MI3295 fialt Sahas Topraklama Test Cihaz Metrel MI 3295 fialt sahas, Trafo Merkezleri gibi güç sistemlerinin bulundu u bölgelerde topraklama, ad m ve temas gerilimi ölçmek için tasarlanm flt r. Enerjili flalt sahas nda ölçüm yapabilen bu cihaz tek bir ölçüm ile topraklaman n de erini ölçer ekstra hesap yap lmas na ihtiyaç duymaz. Tek bir ba lant ile topraklamay ölçebilen cihaz kaz klar n farkl farkl noktalara tekrar tekrar çak lmas n gerektirmez. Kuvvetli ak m tesisinde ait topraklama tesisinin toprak empedans n, ad m ve temas gerilimlerini ölçmede kullan l r. IEEE , RAT 2008; HD 673 N4, IEEE Std 81, EN standartlar na uygun flekilde ölçüm yapmaktad r. TOPRAK MEGER fialt Sahas Topraklamas n n Ölçümü fialt Sahas nda Ad m ve Temas Gerilimi Ölçümü Toprak Özgül Direnci Ölçümü 50 A e kadar Test Ak m ile Yüksek Do ruluklu Ölçüm Gürültü Engelleme Sistemi Toprak Ak mlar n n De iflimine Karfl Mükemmel Uyum Gösterme Ba ms z Ad m Gerilimi Ölçer: Uzun Gerilim Kablosuna htiyaç Duymaz Hafif Tasar m Düflük Gerilim Ç k fl Nedeniyle Yüksek Güvenlik Profesyonel PC Yaz l m Fonksiyon Ad m Gerilimi Temas Gerilimi (Ölçüm Kademesi Um) Ad m Gerilimi Temas Gerilimi (Hesaplanan ölçüm kademesi U) Test Ak m Test Voltaj Test Frekans Girifl Direnci Ak m Toprak Direnci Toprak Özgül Direnci Aç k devre gerilim Test Ak m Test Frekans Ölçüm kademesi mv mv mv V V V V 55 A max <55 V 55 Hz Seçilebilir 1 M Ω / 1 k Ω A A Ω Ω Ω Ω Ωm Ωm Ωm 1.00 k k Ωm 10.0 k k Ωm <50 Vac < 7.5 A 55 Hz Çözünürlük 0.01 mv 0.1 mv 1 mv 0.01 V 0.1 V 0.1 V V 0.01 A 0.1 A Ω 0.01 Ω 0.1 Ω 0.1 Ω 0.01 Ωm 0.1 Ωm 1 Ωm 10 Ωm 100 Ωm Do ruluk %2 rdg +%2 Hesaplanan De er %3 rdg + 5 digit %3 rdg + 3 digit %2 rdg + 5 digit %2 rdg + 5 digit %2 rdg + 5 digit %5 rdg Toprak direnci ölçüm fonksiyonun do rulu una göre hesaplan r. 13

14

15 2 ZOLASYON MEGER

16 2 METREL MI-3103 ZOLASYON MEGER ZOLASYON MEGER METREL MI V zolasyon Megeri METREL MI-3103 elektrik tesisatlar n z da elektriksel güvenlik testleriniz veya herhangi bir izolasyon direnci ölçümleriniz için tasarlanm fl el tipi batarya ile çal flabilen bir izolasyon megeridir. MI V, 500V ve 1Kv seçilebilir test gerilimine sahip, 2GΩ a kadar izolasyon direnci ölçümü yapar. MI-3103 test sonras h zl otomatik deflarj yapar. Ayr ca MI mA de süreklilik ölçümü de yapar. MI-3103 test kablolar n n oluflturmufl oldu u direnç de erini otomatik olarak kompanze eder.m kullan c güvenli i için tehlikeli gerilim seviyesi tespit ederse uyar verir. Yüksek do ruluklu zolasyon Direnci Ölçümü 250V / 500V / 1000V Test Gerilimi 0MΩ dan 2GΩ a Kadar Direnç Ölçümü 2mA K sa Devre Ak m 200mA ve 7mA de Süreklilik Ölçümü 0Ω dan 2kΩ a Kadar Süreklilik Ölçümü 0 ~ 600V TrueRMS Gerilim Ölçümü Bataryal Çal flma Kolay ve H zl Ölçüm Dijital Ekran Ergonomik Dizayn Avrupa Mal 3 YIL GARANT HIOKI IR ZOLASYON MEGER 16 HIOKI IR zolasyon Megeri Hioki IR kV a kadar DC test gerilimi uygulayabilen yüksek do rulukta bir izolasyon test cihaz d r. 5 farkl ölçüm kademesi ile (50 V ile 1000 V aras ) 4GΩ a kadar direnç de eri ölçülebilir. Uygulad yüksek k sa devre ak m sayesinde ölçüm sonuçlar h zl ve do ru bir flekilde gözlemlenir. 5-kademe DC test voltaj 50V/100MΩ ile 1000V/4000MΩ V ölçüm kademeleri Stabil ölçüm sonucu Otomatik deflarj PASS/FAIL özelli i 0.8 saniye ölçüm h z 200 ma süreklilik testi 600V AC/DC gerilim ölçümü Solar panel test uygulamalar nda kullan ma uygun Japon mal 3 YIL GARANT

17 HIOKI ZOLASYON MEGER HIOKI 3455 zolasyon Megeri Hioki 3455 izolasyon megeri 5kV a kadar ayarlanabilir DC test gerilimi ile 5 TΩ a kadar direnç de erlerini yüksek do rulukla ölçmenizi sa lar. H OK 3455 in en önemli özelliklerinden birisi de harici s cakl k sensörü sayesinde s cakl k kompanzasyonuna sahip olmas d r. Bu özelli i ile direnç de erlerinin farkl ortam s cakl klar nda en do ru flekilde ölçülmesini sa lar. zolasyon direnç ölçümünün yan s ra polarizasyon indeksi, dielektrik boflal m oran ve kaçak ak m de erlerinin ölçümüne de olanak verir. 250 ~ 5000 V aras ayarlanabilir test gerilimi 5TΩ a kadar izolasyon direnci ölçümü 2mA k sa devre ak m S cakl k ölçümü ve kompanzasyonu PI-Polarizasyon index ölçümü DAR-Dielektrik boflalt m oran ölçümü Step voltaj ve kaçak ak m testi Data kay t fonksiyonu (Manuel Olarak 100 Data) Logging fonksiyonu USB ile bilgisayara ba lant Yüksek do ruluk Otomatik deflarj Otomatik kapanma Buzzer fiarj edilebilir pil A rl k: 2,8kg Tafl ma çantas Japon Mal 3 YIL GARANT ZOLASYON MEGER Teknik Özellikler Dijital direnç okuma aral Test voltaj K sa devre ak m S z nt ak m okuma aral Ac/dc voltaj okuma aral Girifl empedans S cakl k ölçümü Di er fonksiyonlar Ekran Güç tüketimi Ebatlar A rl k Paket içindekiler 0.00MΩ ~ 5TΩ ±(5% okumada ±5 dijit) 250V ~ 5000V 1kV a kadar 25V luk ad mlarla,1kv dan sonra 100V luk ad mlarla 2mA max. 1.00nA ~ 1.2mA 6 kademe 50 ~ 1000V DC, 50 ~ 750V AC(50/60Hz) ±(5% okumada +5 dijit) 10MΩ -10 C ~ 70 C do ruluk: ±1.5 C -0 C ~ 40 C do ruluk: ±1.0 C Polarizasyon indeksi, DAR, DD ölçümü,ortalama de er gösterimi, otomatik deflarj, veri tutma, veri kayd, süre say m, saat, PC ba lant, otomatik kapanma vb LCD max.999 dijit, Arka ayd nlatmal, Bargraph gösterim LR6 (AA) alkalin pil x 6, 9459 batarya paketi veya 9753 AC adaptör ( V AC, ç k fl 12VDC) Sürekli kullan m: (LR6) 5 saat, 9459 ile 9 saat, ( 5kV, +/- aç k terminal) 260 x x mm 2.8kg LR6(AA) x6 alkalin pil, Test kablolar (k rm z ), (siyah), (mavi), timsah a z (k rm z ), (siyah), (mavi), USB kablosu, PC uygulama yaz l m 17

18 2 METREL MI ZOLASYON MEGER ZOLASYON MEGER METREL MI zolasyon Megeri Metrel MI kV a kadar DC test gerilimi uygulayabilen, yüksek do rulukta bir izolasyon test cihaz d r. 1.4mA güçlü k sa devre ak m ile motor, jenaratör, kablo vb gibi yüksek k sa devre ak m na ihtiyaç duyan farkl materyallerin izolasyon testlerinde kullan labilir. 250 V dan 5000V a kadar ayarlanabilir DC test gerilimi 1.4 ma amper güçlü k sa devre ak m Tek cihazla hem izolasyon, hem delinme testi 5 TΩ a kadar direnç ölçümü Polarizayon indeks ve DD ölçümü Zamanlama özelli i Opsiyonel bilgisayara ba lant arabirimi Haf zas ile ölçülen de erlerin kay t edilebilmesi Dijital göstergesi ile kolayl kla ölçüm 3 YIL GARANT 18 Teknik Özellikler Dijital direnç okuma aral Test voltaj Bar graph gösterim Dc delinme testi S z nt ak m okuma aral Ac/dc voltaj okuma aral Girifl empedans Kapasitans aral Polarizasyon indeksi (p ) Dielektrik deflarj (dd) Güç kayna Ekran Koruma s n f Afl r gerilim kategori Çal flma s cakl Depolama s cakl Arayüz Haf za Ebatlar A rl k 0.01MΩ ~ 5TΩ ±(5% okumada +3 dijit) 250V ~ 5000V 50V luk ad mlarla ±(3% okumada +3V) 0 ~ 5TΩ 0 ~ 5500V ±(3% okumada +40V) 0 ~ 1.4Ma ±(3% okumada +3 dijit) 0 ~ 600V ±(3% okumada +3V) 3MΩ 0 ~ 50μF ±(5% okumada +2 dijit) 0 ~ 99 ±(5% okumada +2 dijit) 0 ~ 99 ±(5% okumada +2 dijit) 7.2V dc (6x1.2V) NiCd veya NiMH veya 9V dc (6x1.5V) Alkalin LCD Dot matrix, Arka ayd nlatmal IP 54,Çift izolasyon CAT III 600V -10 C ~ +50 C -20 C ~ +70 C RS ölçüm kayd 265 x 110 x 185 mm 2.3kg

19 METREL MI ZOLASYON MEGER METREL MI kV zolasyon Megeri METREL MI kV a kadar DC test gerilimi uygulayabilen, yüksek do rulukta bir izolasyon megeridir. Yüksek test voltaj sayesinde direnç ölçümünün yan s ra, yüksek gerilim delinme testlerinde de kullan labilir. Sahip oldu u 5mA güçlü k sa devre ak m sayesinde ölçüm sonuçlar n z h zl ve do ru bir flekilde elde etmenizi sa lar. MI TΩ a kadar direnç ölçebilir, bu özelli i sayesinde genifl bir uygulama alan na sahiptir. Direnç ölçüm fonksiyonu yan nda polarizasyon indeksi, DAR, dielektrik boflalma oran gibi di er parametrelerin de ölçümünde olanak verir. ZOLASYON MEGER 50 V dan 10000V a kadar 50V ve 100V Ad mlarla Ayarlanabilir Test Voltaj 20 Teraohm a Kadar zolasyon Direnci Ölçümü 1s den 99 dakikaya Kadar Zamanlay c Özelli i Zamana Ba l Direnç Grafi i 50μF a Kadar Kapasite Ölçümü Polarizasyon ndeksi(pi) ve Dielektrik Emilim Oran (DAR) Testi Dielektrik Deflarj (DD) Testi Ad m Voltaj Testi 10kv a Kadar DC Yüksek Gerilim Delinme testi 0-550V a Kadar TrueRMS Gerilim Ölçümü Otomatik Kalibrasyon fiarj Edilebilir Batarya ve 220V ile Çal flabilme Otomatik Deflarj Fonksiyonu Genifl LCD Ekran Dijital ve Bargraph Gösterim Tarih ve Saat Bilgisiyara USB Arabirimi ile Ba lant 1000 Adet Ölçüm De erinin Haf zaya Kayd Ekranl Test Kablosu Avrupa Mal 3 YIL GARANT Teknik Özellikler Test Voltaj Aral Test Voltaj Do rulu u Test Sonras Otomatik Deflarj DD, PI, DAR Ölçümü Ad m Voltaj Testi DC Delinme Testi Zamanlay c Kapasitans Ölçümü K sa Devre Ak m Voltaj Ölçümü zolasyon Direnci Ölçüm Aral zolasyon Direnci Ölçüm Do rulu u R(t) Grafik Çizme Özelli i Grafik Ekran Arayüzler Haf za Yaz l m IP S n f, Koruma S n f Dahili Batarya ve fiarj Çal flma Süresi Ebat ve A rl k 50 dan 10kV a Kadar 50V/100V Ad mlarla Ayarlanabilir -0%, +10%±10V Var Var Var, 5 ad mda Var Var Var,50μF a kadar(±5% okumada + 3 dijit) 5mA, ±10% 550V a kadar True RMS (±2% okumada + 2 dijit) 5Ω dan 20TΩ a Kadar 5Ω dan 1GΩ a kadar (±5% okumada + 3 dijit) 1GΩ dan 20TΩ a kadar (±10% okumada + 1 dijit) Var (Zamana ba l direnç grafi i) 320x240 dotmatrix LCD, Arka ayd nlatmal RS232 ve USB 1000 Test Sonucu Kayd 4MB Opsiyonel TeraLink PC IP65, CAT IV, 600V Çift zolasyon Var (4 saatde flarj olabilme) >3 saat (10kV sürekli çal flmada) 360 x 160 x 330 mm, 7 kg (batarya ve aksesuarlar dahil) 19

20

21 3 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R

22 3 HIOKI 3198 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ HIOKI 3198 Güç ve Harmonik Analizörü Hioki 3198 Güç ve Harmonik Analizörü ile 8000 e yak n elektriksel güç parametresini ölçüp bu parametrelere limit seviyeler atayarak h zl ve kolay analiz yapabilirsiniz. Tek bir kay t ile hem tüm güç parametrelerinin kayd hem de elektriksel olaylar n tespitini yapabilirsiniz. 4 Ak m 4 Gerilim Kanal 600V rms, 6000V Peak Gerilim Ölçümü Ak m klamplar ile 5000A e kadar ak m ölçümü 4 kanal üzerinden hem AC hem DC ölçüm 55 Haftaya (1 y ldan uzun) Kadar Kay t Alma Imkan Ayn Anda Hem Güç ve Harmonik Parametreleri Hem de Elektriksel Olaylar n Kayd 2 GB Haf za, Ayn Anda 8000 e kadar Parametrenin Kayd IEC Class A ölçümler Maksimum, minimum ve ortalama de erleri ayn anda kay t edebilme imkan Transient (Voltaj pikleri) ölçümleri (Saniyede 2 Milyon örnekleme h z ile 6000 V a kadar) 0.5 Mikro Saniyeden Uzun Transientlerin Dalga Formu ile Beraber Kayd Dip(Gerilim Çökmeleri), Swell(Gerilim Yükselmeleri), Interruption(Gerilim Kesintileri) ölçümleri ve kayd nrush(demeraj) Ak m ve Flicker ölçümleri ve kayd Aktif, Reaktif ve Görünür Güç, Güç Faktörü ile Tüm Güç Parametrelerinin Ölçümü ve Kayd Ölçülen Tüm Parametrelere Limit De er Atayarak Kolay Analiz mkan Harmonik ve nterharmonik Ölçümleri (50. Harmoni e kadar) Harmonikleri Yönleri ile Beraber ölçme(harmoniklerin fiebekeden Yüke veya Yükten fiebekeye Do ru oldu unun Tespiti) Voltaj- Ak m dengesizlikleri ölçümü EN50160 standard na uygun ölçüm imkan 6.5 inch Renkli TFT Parlak Ekran Dahili HTTP Server fonksiyonu ile internet üzerinden ölçümlerin izlenmesi, Cihaz n uzaktan kontrolü, kay t bafllatma ve bitirme imkan 50, 60 ve 400Hz temel frekanslarda ölçüm özelli i 3 saate kadar batarya ile çal flma imkan Opsiyonel GPS zaman senkronizasyonu ile birçok cihaz n efl zamanl ölçümü Japon mal 3 Y l Garanti 22

23 3 Teknik Özellikler fiebeke yap s Gerilim Kademeleri Ak m kademeleri Temel Do ruluk Ölçüm parametreleri Kay t Arayüz Ekran Güç kayna Boyutlar Paket içeri i Elektriksel olaylar n tespitinde tüm cihazlarla karfl laflt r ld nda en yak n rakibine göre 10 kat daha h zl ölçüm özelli ine sahip olan Hioki V a kadar transientleri yakalayabilmektedir. Hioki 3198 Güç ve Harmonik Analizörünün harmonikleri yönlü olarak ölçebilme özelli i ile ölçülen her bir harmonik bileflenin ayr ayr flebekeden yüke do ru veya yükten flebekeye do ru oldu unu teflhis edebilirsiniz. Hioki 3198 Güç ve harmonik analizörü 50. Harmoni e kadar harmonik ve interharmonikleri ölçebilmesinin yan s ra 80 khz e kadar olan harmonik bileflenlerin toplam n ölçerek kaydedebilmektedir. 1 faz 2 telli, 1 faz 3 telli, 3 faz 3 telli veya 3 faz 4 telli + 1 ekstra kanal Gerilim ölçümü: 600 V rms Transient ölçümü: V rms 500 ma den A e kadar (kullan lan ak m klamb na ba l ) Gerilim: ±0.1% Ak m: ±0.2% rdg ± 01 f.s + ak m sensöru do rulu u Aktif güç: ±0.2% ±0.1%f.s + ak m sensörü do rulu u 1. Transient gerilim : 2 MHz örnekleme 2. Frekans döngüsü: 1 döngü olarak hesaplan r, Hz 3. Voltaj (1/2) RMS: Her yar m periyotta bir döngü hesaplama. Ak m (1/2) RMS: Yar m periyot hesaplama. 4. Gerilim yükselmesi, Gerilim düflmesi, Gerilim Kesintisi 5. Inrush ak m (Demeraj-Kalk fl Ak m ) 6. Gerilim dalgaformu karfl laflt rmas 7. Anl k flicker(k praflma) de eri: IEC e göre 8. Frekans: 10 veya 12 periyot olarak hesaplan r, 40 tan 70Hz e sn frekans: tan mlanan 10 sn lik periyot boyunca tüm döngü hesab, 40 tan 70Hz e 10. Gerilim dalgaform peak, Ak m dalgaform peak 11. Gerilim, Ak m, Aktif güç, Görünür güç, Reaktif güç, Aktif enerji, Reaktif enerji, Güç faktörü, Displacement güç faktörü(cos fi), Gerilim dengesizlik faktörü, Ak m dengesizlik faktörü (negatif-faz, s f r-faz) 12. Yüksek-numaral harmonik bileflenler(gerilim/ ak m): 2kHz- 80kHz 13. Harmonik/ Harmonik faz aç s (gerilim/ ak m), Harmonik güç: 0 dan 50. Bileflene kadar 14. Harmonik gerilim-ak m faz aç s : 1. den 50. Bileflene kadar 15. Toplam harmonik bozunum (gerilim/ ak m) 16. Inter harmonik (gerilim/ ak m): 0.5Hz den 49.5Hz e kadar 17. K Factor (Çarp m faktörü) 18. IEC Flicker, Δ V10 Flicker 55 hafta (tekrarl kay t aç k iken) 35 gün (tekrarl kay t kapal iken) SD/SDHC kart, RS-232C, LAN (HTTP server fonksiyonu), USB inch TFT renkli LCD (640*480 dots) AC ADAPTER Z1002 (12V DC, nominal güç kayna 100V AC V AC, 50/60Hz) BATARYA PAKET Z1003 (Ni-MH 7.2V DC 4500mAh) 300mm(11.81in)W * 211mm(8.31in)H * 68mm(2.68in)D 2.6kg (Batarya paketi dahil) Kullan m klavuzu *1, Ölçüm rehberi *1, Gerilim kablosu L1000*1 set, Spiral Tüp*1, Girifl kablosu etiketleri *1, AC ADAPTER Z1002*1, Ask *1, USB kablo (1m)*1, BATARYA PAKET Z1003*1, SD HAFIZA KARTI 2GB Z4001*1, ÇANTA, Türkçe Video Kullan m CD, Ücretsiz E itim, Profesyonel Bilgisayar Yaz l m GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R 23

24 3 HIOKI 3197 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ Üç ve Tek Fazl Sistemlerin Güç ve Harmonik Analizi Renkli Ekran le Detaylar Kolayl kla Gözlemleme Gerilim, Ak m, Watt, VA, VAR, Enerji, Power Faktör Ölçüm ve Kay t 50. Harmoni e Kadar Harmonik Analizi ve THD Ölçümleri Vektör Multimetre Özelli i ile Problar n n Ba lant s n Do ru Yap l p Yap lmad n n Test Edilebilmesi Transient,Sag,Dips,Interruption Ölçümleri Üç Fazdaki Dalgalar n Ayn Anda Farkl Renklerde Ekranda Gösterimi Normal de erleri girerek Anormalleri Tespit Edebilme Inrush Ak m Ölçme Multimetre Özelli i Dalga Formu Olarak Ölçüm USB Arabirimi ile Bilgisayara Ba lant Real Time Bilgisayarda Ölçümleri Görme fiarj Edilebilir Bataryal ve 220 V Adaptörle Güç Kayna 125 Güne Kadar Kay t Yapabilecek Büyüklükte Haf za 10ms ölçüm H z Cursor ile Dalga Formunda stenilen Yere Gidebilme Japon Mal 24 Teknik Özellikler fiebeke yap s Gerilim Kademesi Ak m kademeleri Temel Do ruluk Ölçülen parametreler Olay Tespiti Kay t 1 faz 2 telli, 1 faz 3 telli, 3 faz 3 telli veya 3 faz 4 telli 600 V rms 500 ma den A e kadar (kullan lan ak m klamb na ba l ) Gerilim: ±0.3% Ak m: ±0.3% rdg ± 0.2 f.s + ak m sensöru do rulu u Aktif güç: ±0.3% ±0.2%f.s + ak m sensörü do rulu u 1. RMS Gerilim ve Ak m 2. Voltaj (1/2) RMS: Her yar m periyotta bir döngü hesaplama. 3. Ak m (1/2) RMS: Yar m periyot hesaplama. 4. Frekans 5. Aktif Güç/ Reaktif Güç/ Görünür Güç/ Güç Faktörü/ Cos Fi/ Aktif ve Reaktif Enerji Tüketimi 6. Demand(Talep) (Aktif ve Reaktif Güç) Harmoni e kadar harmonik analizi 8. Pik Gerilimi ve Ak m 9. Toplam Gerilim Harmonik Bozunum 10. Gerilim Dengesizlik Faktörü 11. K Faktör 12. Toplam Harmonik Ak m Bozunumu (Kay t özelli i yoktur) 1. Gerilim Yükselmesi, Gerilim Düflmesi, Kesinti: Her yar m periyodun RMS de erlerinden yakalan r 2. nrush Ak m (Yar m periyodun RMS de erinden yakalan r. 3. Transient Yüksek Gerilim: 50Vrms ve üzeri, khz 4. Zamanlay c : Ayarlanan aral klarda olay tespiti 5. Manual: Tufllara bas ld nda olay tespiti 125 Güne Kadar Kay t Alabilen Ak ll Haf za Sistemi

25 HIOKI /21 3 GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ 1 & 3 Fazl Sistemlerde Güç Analizi 0,5A-5000A Kadar Ak m Ölçümü Harmonik Ölçümü % 0,2 Yüksek Do ruluk Çok h zl veri kay t imkan (20,100,20,500 ms,1 30 sn, 1 60 dk 13 kademe) Ayn Anda Güç ve Harmonik Analizi Dalga fieklinin Analizi Gerilim, Ak m, Aktif Güç, Reaktif Güç, Görünen Güç Güç Faktörü, Enerji, Frekans, Harmonik Analizi Veri kaydedici cihazlara D/A ç k fl özelli i (Hioki Model) RS-232 Arabirimi PC Card & Printer (Opsiyonel) Japon Mal GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R Teknik Özellikler fiebeke yap s Gerilim Kademesi Ak m kademeleri Temel Do ruluk Ölçülen parametreler Veri Kay t Aral Boyutlar Paket içeri i 1 faz 2 telli(4 devre), 1 faz 3 telli(2 devre), 3 faz 3 telli(2 veya 1 devre) veya 3 faz 4 telli (1 devre) 150 V tan 600 V AC, 3 kademe 500 ma den A e kadar (kullan lan ak m klamb na ba l ) Gerilim: ±0.2% rdg ± 0.1 f.s Ak m: ±0.2% rdg ± 0.1 f.s + ak m sensöru do rulu u Aktif güç: ±0.2% ±0.1%f.s + ak m sensörü do rulu u Gerilim, ak m, Aktif/ Reaktif/ Görünür Güç, Aktif/ Reaktif/ Görünür Enerji, Güç Faktörü, Frekans, Harmonik Dalgaform De eri Standart Aral k: 1 sn 30 sn, 1 dk -60 dk, 13 kademe H zl Aral k: 1 dalga(20 ms), 0.1, 0.2, 0.5 sn 210mmW x 160mmH x 60mmD 1.2 kg Gerilim kablosu L x1, Güç Kablosu,, CD-R (Uygulama Yaz l m ) x1, Kullan m klavuzu x1, Türkçe Video Kullan m CD, Profesyonel Bilgisayar Yaz l m 25

26 3 METREL 2392 GÜÇ ANAL ZÖRLER - TAfiINAB L R GÜÇ ve HARMON K ANAL ZÖRÜ 1 ve 3 Fazl Sistemlerde Ölçüm mkan Temel Güç Kalitesi Parametrelerinin Anl k Ölçümleri Ve Kayd (U, I, F, P, Q, S, PF) 50. Harmoni e Kadar Harmonik Analiz Enerji Ölçümü Faz Diyagram Gösterimi 3 Faz Sistemlerde Gerilim Dengesizlikleri (unbalance) Hesab Gerilim Yükselmeleri ve Gerilim Düflmelerinin Ölçümü Dalga Formu Özelligi Windows Uyumlu PowerQ Link Yaz l m Paketi EN Güç Kalitesi De erlendirme Özelli i Ayarlanabilir Limitler ile nrush (Demaraj-Kalk fl) Ak mlar Ölçümü (10 ms) Kolay Tafl nabilir Dizayn 6000 A e kadar ak m ölçümü Metrel 2392 güç ve harmonik analizörü uygulama alanlar Metrel 2392 Power Q Plus Güç, harmonik ve enerji analizörü ile 3 fazl flebekelerde güç kalitesi analizi yapabilirsiniz. Metrel 2392 Güç ve harmonik analizörünün portatif boyutu ve kullan m kolay yap s sayesinde sanayideki rutin ve karmafl k problemlerinizi kolayl kla çözebilir, analizler yapabilirsiniz. Metrel 2392 Güç analizörünün ön ayarl kay t menüsü ile bütün güç kalite parametrelerini belirledi iniz aral klarda kaydedebilirsiniz. (U, I, f, P, S, Q, cosø, THD vs ) Metrel 2392 Portatif Güç analizörünün windows uyumlu power Qlink yaz l m ile kolayl kla raporlama yapabilirsiniz. 26

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

MPI-530, SONEL 13 Fonksiyonlu Test Cihazı

MPI-530, SONEL 13 Fonksiyonlu Test Cihazı MPI-530, SONEL 13 Fonksiyonlu Test Cihazı sanpaelektronik.com /index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/531-mpi-530-sonel-13-fonksiyonlu-testcihaz%c4%b1 13 Fonksiyonlu; Loop, Toprak direnci, Özgül direnç,

Detaylı

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer]

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] [PCE-830-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-830-3] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Pensi]

Teknik Katalog [Akım Pensi] Teknik Katalog [Akım Pensi] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

PAT-820, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı

PAT-820, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı PAT-820, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı sanpaelektronik.com /index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/737-pat-820-sonel-elektrikselg%c3%bcvenlik-test-cihaz%c4%b1 Avrupa'nın ödüllü elektronik cihaz

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı

MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı MIT400/2 Serisi, MEGGER İzolasyon Test Cihazı Elektriksel ve endüstriyel testler için dizayn edilmiştir 1000V - 200 GΩ'a kadar İzolasyon testi (YENİ) Stabilize edilmiş izolasyon test voltajı (YENİ) 0.01

Detaylı

PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı

PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı sanpaelektronik.com /index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/200-pat-805-sonel-elektriksel-guvenliktest Elektriksel Güvenlik Test Cihazları EN 61326-1:2006

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler Dairesel Punchlar Kare Punchlar 58 50366912 50356119SET 50319981 50600192 50360183 50344102

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-PA8000] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Ölçer]

Teknik Katalog [Akım Ölçer] Teknik Katalog [Akım Ölçer] [PCE-PA 8000] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) 50360183 50344102 50344013 50364146 50360205 50069845 50069853 50069861 50069870 50069888 50069900 Kademe Say s Punch Setleri ve

Detaylı

MPI-530 ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİKSEL TEST CİHAZI

MPI-530 ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİKSEL TEST CİHAZI 1 Çok Fonksiyonlu Test Cihazı MPI-530 ÇOK FONKSİYONLU ELEKTRİKSEL TEST CİHAZI MPI-530 2 Çok Fonksiyonlu Test Cihazı MPI-530 Çok Fonksiyonlu Elektriksel Test Cihazı Kısa -Devre empedans ölçümü : Gerilim

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Elektriksel ölçüm teknolojisi Yeniden keşfedildi. Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem

Elektriksel ölçüm teknolojisi Yeniden keşfedildi. Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem Elektriksel ölçüm teknolojisi Yeniden keşfedildi Daha basit ve daha güvenli: ölçüm cihazlarında yeni bir dönem Elektriksel ölçüm parametreleri için ölçüm cihazları Kara Ormanlar dan yükselen teknoloji

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Chauvin Arnoux F407 ve F607 Profesyonel Pens Ampermetreler

Chauvin Arnoux F407 ve F607 Profesyonel Pens Ampermetreler Detaylı bilgi www.sgemuhendislik.com www.chauvin-arnoux.com.tr Chauvin Arnoux F407 ve F607 Profesyonel Pens Ampermetreler SGE Mühendislik tarafından temsil edilen Chauvin Arnoux F serisi Pens Ampermetreler,

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI Sekonder koruma rölelerinin test edilmesi için tasarlanmıştır. Genelde bütün tek

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı

Elektronik Analitik Teraziler

Elektronik Analitik Teraziler Elektronik Analitik Teraziler PW model Analitik Teraziler Metal gövde leri teknoloji Manyetik Sistem RS-232 arayüz Aksesuar ba lant arayüz ç k fl Güvenlik kilit kodlama sistemi Dahili kalibrasyon GLP print

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

UNI-T ÖLÇÜ VE TEST ALETLERİ FİYAT TARİFESİ PENSAMPERMETRELER

UNI-T ÖLÇÜ VE TEST ALETLERİ FİYAT TARİFESİ PENSAMPERMETRELER Okçumusa Cad.Kocayaş İşh.No:19/106 Karaköy-İSTANBUL Tel: 0212 237 49 50 fax: 0212 237 49 48 e-mail: info@aganelektrik.com Şubat 2012 TARİFESİ PENSAMPERMETRELER (CLAMP METER) UT 201 AC/Amper 2/20/200/400

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE 228M

Kullanım Kılavuzu PCE 228M PCE 228M Versiyon 23.03.2016 İçindekiler 1. Giriş/Önsöz 2. Güvenlik Bilgileri 3. Özellikler 4. Ön Panel Tanıtılması 5. PH Kalibrasyon Prosedürü 5.1 Kalibrasyon Önemi 5.2 Kalibrasyon İçin Gerekli Olan Ekipman

Detaylı

Teknik Katalog [Işık Ölçer]

Teknik Katalog [Işık Ölçer] Teknik Katalog [Işık Ölçer] [PCE-EM 886] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi

Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi Fluke CNX 3000 Serisi Test Araçları Fluke Kablosuz Ekibi Teknik Veriler Yeni Fluke kablosuz sorun giderme ekibi, tek bir ekranda birden fazla modülden canlı ölçümleri uzaktan ve eş zamanlı olarak izlemenizi

Detaylı

Teknik Katalog [Avometre]

Teknik Katalog [Avometre] Teknik Katalog [Avometre] [PCE-DSO8060] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik Enerji İzleme Çözümleri yüksek verimlilik Temel Özellikler Enerji Analizörünün basit bir şekilde tanımlanması Enerji analizörü, 3 faz enerji izleme, kapsamlı şebeke kontrol ve analizi sağlayan bir otomasyon

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Teknik Katalog [Ses Ölçüm Cihazı]

Teknik Katalog [Ses Ölçüm Cihazı] Teknik Katalog [Ses Ölçüm Cihazı] [PCE-EM 886] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200 Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin PQ-Box 100 & 150 & 200 12-2015 PQ-Box 100 & 150 & 200 Sayfa 1 Rogowski bobin seti (4 adet) Akım aralığı: 1A 3000A RMS; Ölçüm hatası: 1% Boyut: 61 cm ( 24 ) Çap = 194mm;

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

TRAFO TEST CİHAZLARI VE KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

TRAFO TEST CİHAZLARI VE KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI TRAFO TEST CİHAZLARI VE KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI TRAFO TEST CİHAZLARI WRT-10D Trafo Sargı Direnç Test Cihazı l Yüksek stabil ölçümler için sağlam, çok iyi ayarlanmış ve filtrelenmiş çıkış akım kaynağı l

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

TEST VE ÖLÇÜMLENDİRME ÜRÜNLERİNİN TAMAMI

TEST VE ÖLÇÜMLENDİRME ÜRÜNLERİNİN TAMAMI TEST & ÖLÇÜMLENDİRME micro DM-100 Dijital Multimetre Darbe & Su Koruması micro CM-100 Dijital Pens Ampermetre Çok Yönlü, 10 Fonksiyonlu TEST VE ÖLÇÜMLENDİRME ÜRÜNLERİNİN TAMAMI micro HM-100 Sıcaklık Nem

Detaylı

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer]

Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] Teknik Katalog [3-Fazlı Güç Ölçer] [PCE-PA 8300] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Fazladan bir takipçi ile oyunda. PLATINUM R3-M2 inverter.

Fazladan bir takipçi ile oyunda. PLATINUM R3-M2 inverter. Fazladan bir takipçi ile oyunda. PLATINUM R3-M2 inverter. Gölge Yükseltilmiş MPP Garanti Üç-Faz Verimlillik 2 MPP-Takipçi < 25 kw Reaktif güç Dış Outdoor ortam IP IP 66 66 10 100 kw > 100 kw Tüm PLATINUM

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU

Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU ~ TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. I. TANITIM Pensmetre tamamen protatif 3 ½ dijit çok amaçlı ölçümlere imkan sağlayan bir test cihazıdır. Her tür elektrikli

Detaylı

Standart Ürünler 29 May s 2017 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 29 May s 2017 / Fiyat Listesi 29 May s 207 / Fiyat Listesi 3VA KOMPAKT fialter HABERLEfiME AKSESUARLARI 3 ve 4 kutuplu 3VA987-0TB0 Versiyon Güç flalteri tipi / Nominal akım 3VA2 00A 60A 250A 3VA2 400A 630A No COM060 - Haberleflme Modülü

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

% 98.6 lık bir karizma. PLATINUM R3-M inverter.

% 98.6 lık bir karizma. PLATINUM R3-M inverter. % 98.6 lık bir karizma. PLATINUM R3-M inverter. Reaktif güç Dış Outdoor ortam IP 66 Gölge Üç-Faz Verimlillik < 25 kw 10 100 kw > 100 kw Tüm PLATINUM R3 inverter modelleri, Enerji Yönetimi ( 6 EEG) pazar

Detaylı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı

Sıcaklık/nem ölçüm. We measure it. testo 635 nem ölçüm teknolojisi. www.testo.com.tr. 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık/nem ölçüm cihazı testo 635 nem ölçüm teknolojisi 2 adet plug-in prob ve 3 adet kablosuz prob bağlantı imkanı Sıcaklık, hava nemi, malzeme nemi ölçümü, basınç altında çiğleşme noktası sıcaklığı,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ Güç Elektroniği Eğitim Seti, temel güç elektroniği uygulamaları, endüstriyel otomasyon, elektriksel işlemlerin kontrolü ve ölçümleri ile birlikte öğretilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı