GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması"

Transkript

1 Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Kullanın Spesifik analiz. Sadece araştırma ve analiz alanından uzmanlar için. 1.3 Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçinin ayrıntıları Şirket adı: Cadde/posta kutusu numarası: LGC Standards GmbH Mercatorstr. 51 Ülke, posta kodu, şehir: D Wesel World Wide Web: Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) Danışma bölümü: 1.4 Acil telefon numarası Telefon: +49 (0) , Telefon: +49 (0) Bu numara sadece büro saatlerinde cevap vermektedir. 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma (CLP): BÖLÜM 2: Olası tehlikeler Karsinoj. 1B; H350 Kanser oluşturabilir. STOT SE 3; H335 Solunum yollarını tahriş edebilir. Mutaj. 1B; H340 Genetik defektlere neden olabilir. Cildi tahriş edici 2; H315 Cilt tahrişlerine neden olmaktadır. Göz tahrişi 2; H319 Gözlerde ciddi tahrişe neden olmaktadır. Sınıflandırma (67/548/AET): Carc. Cat. 2; R45 Kanser yapabilir. Muta. Cat. 2; R46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. Xi; R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. 2.2 Etiket elemanları İşaretleme (CLP) Sinyal kelimesi Tehlikeler Tehlike direktifleri H315 Cilt tahrişlerine neden olmaktadır. H319 Gözlerde ciddi tahrişe neden olmaktadır. H335 Solunum yollarını tahriş edebilir. H340 Genetik defektlere neden olabilir. H350 Kanser oluşturabilir.

2 Versiyon 1 / Sayfa 2 den (dan) 7 Güvenlik talimatları P201 Kullanmadan önce özel talimatları tedarik edin. P261 Toz inhalasyonundan kaçının. P264 Kullanım sonrası elleri ve yüzü iyicene yıkayın. P271 Sadece açık havada veya iyi havalanan mekanlarda kullanın. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz koruması/yüz koruması kullanın. P302+P352 CİLT İLE TEMASTA: Bol su ve sabun ile yıkayın. P332+P313 Cilt iritasyonlarında: Tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın. P362 Kontamine elbiseleri çıkarın ve tekrar giyimeden yıkayın. P304+P340 İNHALASYONDA: Temiz havaya çıkarın ve solunumu rahatlatan bir pozisyonda dinlendirin. P305+P351+P338 GÖZLER İLE TEMASTA: Bir kaç dakika su ile nazikçe yıkayın. Mümkün olduğunca lensleri uzaklaştırın. Yıkamaya devam edin. P337+P313 Devam eden göz iritasyonunda: tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın. P308+P313 Maruziyet veya etkilenmede: Tıbbi tavsiye/tıbbi yardım alın. P312 İyi hissetmeme durumunda ZEHİRLENME DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru arayın. P321 Özel muamele (bakınız ' ilk yardım ' bu işaretleme etiketinin üzerinde). P403+P233 P405 Kabı sıkı kapatarak iyi havalanan bir yerde muhafaza ediniz. Kilit altında muhafaza edin. P501 Atyklaryny ve kabyny tehlikeli veya özel atyk toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. İşaretleme (67/548/AET veya 1999/45/AT) T zehirli R-cümleleri: R 45 Kanser yapabilir. R 46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir. R 36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. S cümleleri: S 53 Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun. S 22 Tozlarını solumayın. S 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. S 45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin.) S 60 Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. 2.3 Diğer tehlikeler Dikkat! Bu madde henüz tam olarak test edilmemiştir. 3.1 Maddeler Kimyasal tanımlama (madde): C6 H10 N6 O CAS numarası: EİNECS numarası: RTECS numarası: BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler NI

3 Versiyon 1 / Sayfa 3 den (dan) 7 BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri 4.1 İlk yardım tedbirleri İnhalasyondan sonra: Deri teması sonrası: Göz temasından sonra: Yuttuktan sonra: Temiz hava sağlayın. Şikayet olduğunda doktora gidin. Etkilenen yerleri suyla yıkayın. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Şikayet olduğunda doktora gidin. Derhal göz kapaklarını açık tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altında yıkayınız. Hemen sonra göz doktoruna gidin. Büyük miktarlarda su içirilmelidir. Doktora gidin. 4.2 Önemli akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler Yutma halinde: Gastrointestinal bozukluklar, bulantı, kusma. karaciğer hasarı. 4.3 Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler Semptomatik tedavi. 5.1 Söndürme maddesi BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri Uygun söndürme maddeleri: Su sisi, köpük, kuru söndürücü toz, karbondioksit. 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yanıcı. Yangında tehlikeli yangın gazları ve buharlar oluşabilir. Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit ve karbondioksit, nitrojen oksitleri (NOx). 5.3 Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın. Uygun koruyucu giysi giyin. Ek bilgiler: Buharlara su püskürtücüsü ile müdahale edin. Yangın söndürme suyunun yerüstü veya yeraltı sularına geçmesini engelleyin. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 6.2 Çevreyi koruma tedbirleri Madde temasını engelle. Toz oluşumunu engelleyin. Tozlarını solumayın. Yeterli havalandırma sağlayın, özellikle kapalı mekanlar için. Toprağa, sulara veya kanalizasyona geçmesini engelleyin. 6.3 Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler 6.4 Diğer bölümlere gönderme Kuru toplayın ve uygun kaplarda atık giderilmesine verin. Tekrar temizleyin. gerekli değildir 7.1 Güvenli kullanım için koruma tedbirleri BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama Güvenli kullanım için bilgiler Göz, deri ve giysilerle temastan kaçının. Toz oluşumunu engelleyin. Toz oluşumunda: Depo ve iş yeri için iyi havalandırma ve hava çıkışı sağlayın.

4 Versiyon 1 / Sayfa 4 den (dan) Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla güvenli depolama şartları Depolar ve konteynerler için şartlar: Kabı sıkı bir şekilde kapalı tutun, kuru ve serin muhafaza edin. İyi havalandırma sağlayın. Depolama sınıfı VCİ: 7.3 Spesifik nihai kullanımlar 11 = yanabilen katı maddeler Spesifik analiz. 8.1 Kontrol parametreleri BÖLÜM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi/ Kişisel koruyucu ekipman 8.2 Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi Toz oluşumunda: Aspirasyon gereklidir. İş yerindeki maruziyetinin sınırlanması ve denetlenmesi Solunum koruması: Toz oluşumunda: Partikül filtre cihazı P3 (EN 143). El koruması: Koruyucu eldivenler göre EN 374. Eldiven materyali: Nitril kauçuk Dayanma süresi (azami kullanma süresi): >480 min. İmalatçının koruyucu eldivenler hakkında vermiş olduğu geçirgenlik ve aşınma süreleri ile ilgili bilgilere dikkat edilmelidir. Göz koruması: Sıkı kavrayan koruma gözlüğü göre EN 166. Vücut koruması: Uygun koruyucu giysi giyin. Koruma ve hijyen tedbirleri: Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. İşten sonra elleri ve yüzü yıkayın. BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler Hal: Renk katı (toz) beyaz Erime noktası / erime bölgesi C Suda çözünürlük: Distribüsyon katsayısı n-oktanol/su: az çözünür -0,24 log P(o/w) Biyoakümülasyon beklenmemektedir (log P(o/w) <1). 9.2 Diğer bilgiler Moleküler ağırlık: 182,2 g/mol 10.1 Reaktivite BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite 10.2 Kimyasal stabilite Ürün normal depolama şartlarında stabildir.

5 Versiyon 1 / Sayfa 5 den (dan) Tehlikeli reaksiyon olasılığı 10.4 Kaçınılması gereken şartlar: Nemden koruyunuz. Işıktan koruyun. Tutuşma ve ısı kaynaklarından uzak tutun Bağdaşmayan malzemeler Kuvvetli oksidasyon maddeleri Tehlikeli ayrışma maddeleri Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit ve karbondioksit, nitrojen oksitleri (NOx) Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler Akut toksisite: LD50 Sıçan, oral: 2147 mg/kg İnhalasyondan sonra: Yuttuktan sonra: Deri teması sonrası: Göz temasından sonra: Tahriş edici. BÖLÜM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler Sağlığa zararlı olabilir. Tahriş edici. Tahriş edici. kanserojenik, mutajenik ve üreme sistemini tehdit edici etkiler Karsinoj. 1B - Kanser oluşturabilir. Mutaj. 1B - Genetik defektlere neden olabilir. Semptomlar Genel yorumlar Yutma halinde: Gastrointestinal bozukluklar, bulantı, kusma. karaciğer hasarı. Dikkat! Bu madde henüz tam olarak test edilmemiştir. Diğer tehlikeli özellikleri dışlanamaz. BÖLÜM 12: Çevreyle ilgili veriler 12.1 Toksisite Su risk sınıfı: 3 = kuvvetli su kirletici Eliminasyon bilgileri Diğer bilgiler: 12.3 Biyoakümülasyon potansiyelini Distribüsyon katsayısı n-oktanol/su: -0,24 log P(o/w) 12.4 Toprakta mobilite Biyoakümülasyon beklenmemektedir (log P(o/w) <1) PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları

6 Versiyon 1 / Sayfa 6 den (dan) Başka zararlı etkiler Genel bilgiler: Toprağa, sulara veya kanalizasyona geçmesini engelleyin Atık işleme yöntemleri Ürün BÖLÜM 13: Atık giderilmesi bilgileri Atık anahtar numarası * = Tehlikel maddelerden oluşan veya onları içeren laboratuvar kimyasalları veya laboratuvar kimyasallar karışımları. * = Atığın giderilmesi belgelenmelidir. Tavsiye: Resmi izin ile yakın. Ambalaj Atık anahtar numarası = Cam amabalajlamaları. Tavsiye: Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi. Kontamine olmayan ve tamamen boşaltılmış ambalajlar geri kazanım işlemine alınabilir UN numarası iptal BÖLÜM 14: Taşıma bilgileri 14.2 UN proper shipping name ADR/RID: IMDG, IATA: Kısıtlı değil Not restricted 14.3 Transport hazard class(es) iptal 14.4 Ambalaj grubu iptal 14.5 Çevre tehlikeleri Marine Pollutant unknown 14.6 Kullanıcı için özel güvenlik önlemleri Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması BÖLÜM 15: Hükümler 15.1 Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat Ulusal talimatlar - Almanya Depolama sınıfı VCİ: Su risk sınıfı: 11 = yanabilen katı maddeler 3 = kuvvetli su kirletici Kullanım kısıtlamalarına yönelik bilgiler: Gençler için çalıştırma kısıtlamalarını dikkate alın. Hamile ve emziren kadınlar için çalıştırma kısıtlamalarını dikkate alın.

7 Versiyon 1 / Sayfa 7 den (dan) 7 Ulusal talimatlar - Büyük Britanya DG-EA kodu (Hazchem): - Ulusal talimatlar - ABD TSCA Inventory: not listed Carcinogen Status: IARC Rating: Group 2B OSHA Carcinogen: not listed NTP Rating: listed Tehlike değerlendirme sistemleri NFPA Hazard Rating: Health: 3 (Serious) Fire: 1 (Slight) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 3 (Serious) Flammability: 1 (Slight) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor 15.2 Madde güvenlik değerlendirilmesi HEALTH 3 FLAMMABILITY 1 PHYSICAL HAZARD 0 X Veri formu oluşturan bölüm Temas edilecek kişi: BÖLÜM 16: Diğer bilgiler bölüm 1'e bakınız, bilgilendirme bölümü.

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 6 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın Spesifik analiz. Sadece araştırma ve analiz alanından uzmanlar için. Şirket/tedaikçi

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın Spesifik analiz Şirket/tedaikçi bilgileri Şirket adı: LGC Standards GmbH

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: Glycopyrronium Bromide BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Glycopyrronium Bromide Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 6 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH)

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 6 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) Tamsulosin racemate Materyal numarası EPY

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) Tamsulosin racemate Materyal numarası EPY Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 2 / Sayfa 1 den (dan) 6 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH)

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın Spesifik analiz Şirket/tedaikçi bilgileri Şirket adı: LGC Standards GmbH

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 6 Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın Spesifik analiz Şirket/tedaikçi bilgileri

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH)

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 2 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sodium Methyl Parahydroxybenzoate Materyal numarası MM

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sodium Methyl Parahydroxybenzoate Materyal numarası MM 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın spesifik analiz Şirket/tedaikçi bilgileri Şirket adı: LGC Standards GmbH

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Cetyl palmitate 15 Materyal numarası EPY Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Cetyl palmitate 15 Materyal numarası EPY Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Versiyon 3 / Sayfa 1 den (dan) 5 Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın spesifik analiz Şirket/tedaikçi bilgileri Şirket adı: LGC Standards GmbH Cadde/posta

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH)

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Metoprolol Tartrate Materyal numarası MM Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Metoprolol Tartrate Materyal numarası MM Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 5 Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın Spesifik analiz Şirket/tedaikçi bilgileri Şirket adı: LGC Standards GmbH Cadde/posta

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) 1. Madde/preparasyon ve şirket tanıtımı Versiyon 1 / Sayfa 1 den (dan) 6 Ürün veya preparasyonun tarifi Ticari ürün ismi: Madde / preparasyon kullanımı Kullanın Spesifik analiz Şirket/tedaikçi bilgileri Şirket adı: LGC Standards GmbH Cadde/posta

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 2 / Sayfa 1 den (dan) 6 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH)

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 3 / Sayfa 1 den (dan) 8 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 2 / Sayfa 1 den (dan) 8 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 2 / Sayfa 1 den (dan) 7 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ Code-Nr. 126500 Cam, Oksit, Kimyasallar Name of substance AB No. 266-046-0

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 264000 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa 1/6 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı İlave bilgiler: E-Mail (kompetan kişi): wagner@karldeutsch.de

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

P Complesal Iron. Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) Tel.: +49 (0)

P Complesal Iron. Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) Tel.: +49 (0) Veriliş tarihi: 20.07.2015 Sayfa 1 / 6 BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcılar mal no. (üretici/tedarikçi) Madde veya karışım tanımlaması Ürün kodu: REACH kayıt numarası.

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH)

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) Versiyon 3 / Sayfa 1 den (dan) 8 1.1 Ürün tanımlayıcı BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Ticari ürün ismi: 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 154000 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ göre (REACH) Basım tarihi yeniden düzenleme (TR) Versiyon 8.

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ göre (REACH) Basım tarihi yeniden düzenleme (TR) Versiyon 8. BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 151502 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları

Detaylı

1.4. Acil telefon numarası GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch)

1.4. Acil telefon numarası GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch) ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 266000 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 261000 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 157500 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması

GÜVENLIK BILGI FORMU Düzenleme (AB) No1907/2006. ve Düzenleme (AB) No453/2010. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1 Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi: BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Versiyon 2 / Sayfa 1 den (dan) 8 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 505509 Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

ECHOTRACE Ultraschall - Koppelmittel / Ultrasonic coupling medium Art.-Nr. 9000

ECHOTRACE Ultraschall - Koppelmittel / Ultrasonic coupling medium Art.-Nr. 9000 Sayfa 1/6 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı ECHOTRACE Ultraschall - Koppelmittel / Ultrasonic coupling medium

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 157500 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.03.2016 23.03.2016 Versiyon

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi WEICONLOCK AN 301-70 Code-Nr.

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi WEICONLOCK AN 301-70 Code-Nr. BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 301700 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 13.09.2015 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın Schne kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Korozyon

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 106502 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar! Önerilen

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 150501 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2015 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı /Anti Seiz Bakır Paste Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 300100 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ göre (REACH) Basım tarihi yeniden düzenleme (TR) Versiyon 0.

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ göre (REACH) Basım tarihi yeniden düzenleme (TR) Versiyon 0. BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 125510 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Ayırıcı madde. 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) yeniden düzenleme (TR) Versiyon 4.0 BT19 LFM-48 S

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) yeniden düzenleme (TR) Versiyon 4.0 BT19 LFM-48 S BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Tanımlanmış kullanımlar Kullanım

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı YELLOW HAND CLEANSER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleme - Aksesuarlar

Detaylı

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: -

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: - Sayfa No: 1/8 1 Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 1.1.Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı 1.2.Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Gıda endüstrisi, çöp transfer merkezleri, çöp

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH) ve Yönetmelik (AB) No. 453/2010 göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 (REACH) ve Yönetmelik (AB) No. 453/2010 göre BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Ticari ürün ismi: 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Genel kullanım:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.04.2016 02.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 18/06/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: EC24 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

1.4. Acil telefon numarası GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch)

1.4. Acil telefon numarası GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h): Tel: (Deutsch, Englisch) ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 265000 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

Ürün kategorileri [PC] Kaynak ve lehim maddesi, akış düzenleyicileri Aktivatör

Ürün kategorileri [PC] Kaynak ve lehim maddesi, akış düzenleyicileri Aktivatör BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1 Ürün tanımlayıcı Başka isimler SDS-28 Ticari ürün ismi/tanımı mal no. (kullanıcı): No. T00513 031 99, T00513 031 49 1.2 Madde veya karışımın uygun tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2.

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 07.09.2016 07.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Düzenleme (AB) No453/2010. göre

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Düzenleme (AB) No453/2010. göre 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcılar: mal no. (üretici/tedarikçi): Madde veya karışım tanımlaması: Veriliş tarihi 01.02.2013 Sayfa1 / 6 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış

Detaylı

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK KALSİYUM KARBONAT. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.06.2015 24.06.2015 Versiyon

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

Contact VA 8406 (TR) Code-Nr

Contact VA 8406 (TR) Code-Nr BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/ 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 122040 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Zulieferprodukt 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 1. Ürünün ve Firmanın Tanımı Ürünün ticari ismi Firmanın tanımı : Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Sıvı Deterjan Sadece profesyonel kullanım içindir. : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. Altayçeşme

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 156000 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Sayfa 1/5 Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı İlave bilgiler: E-Mail (fachkundige Person): wagner@karldeutsch.de

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU. Bölüm 1: Madde/karışımın ve şirket/müteahhitin tanımlanması. Bölüm 2: Tehlike tanımlamaları

GÜVENLIK BILGI FORMU. Bölüm 1: Madde/karışımın ve şirket/müteahhitin tanımlanması. Bölüm 2: Tehlike tanımlamaları Sayfa: 1 Derleme tarihi: 17/04/2014 Revizyon tarihi: 25/09/2014 Revize numarası: 2 Bölüm 1: Madde/karışımın ve şirket/müteahhitin tanımlanması 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: 1.2. Madde veya karışım ile

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği INDICATOR PAPER PH 2.0-4.5 MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : Ürünün

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.03.2016 29.03.2016 Versiyon

Detaylı