Alo Paket Protokolü Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn imzaladý.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alo Paket Protokolü Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn imzaladý."

Transkript

1 Ölümlü trafik kazalarýnýn sayýsý düþüyor 81 ilde 16. sýradayýz 2020 yýlýnýn ilk üç ayýnda ölümlü trafik kazalarýnda %50 lik bir düþüþ oldu. Çorum, ölümlü trafik kazalarýnýn azalmasý sýralamasýnda 81 il içerisinde 16. sýrada yer aldý. * HABERÝ 2 DE Koçhisar Barajý Sulama Projesi ile 75 bin 680 dekar zirai arazi sulanacak. Ekonomiye 105 milyon liralýk katký * HABERÝ 7 DE ÇORUM ÝSKENDER n LAHMACUN 21 NÝSAN 2020 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 75 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:1655) Temiz hava protokolü Daha temiz bir Çorum için merkezi ýsýtmada kömür kullanýlmayacak Hava kirliliði ile daha etkin mücadele yürütülmesi amacýyla Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn arasýnda Temiz Hava Eylem Planý Protokolü imzalandý. Protokol ile resmi kurumlar, apartmanlar, iþyerleri ve iþ merkezlerinde merkezi ýsýnma sisteminde yakýt olarak kömür kullanýlmasý yasaklanýyor. * HABERÝ 2 DE Ali Baki Eke Ýhbar ettiði ailesiyle arasý bozuldu Çorum da yaþayan acil týp teknisyeni Ali Baki Eke, 'evde kal' çaðrýlarýna uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Bundan dolayý ailesi ile arasý bozulan Eke, Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca ya seslenerek, Sayýn Bakaným lütfen beni ailemle barýþtýrýn * HABERÝ 10 DA Hediyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat teslim etti. Karantinaya alýnanlara belediyeden hediye Karantinaya alýnmak için Çorum'a getirilen 314 kiþiye, Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan çeþitli hediyeler verildi. * HABERÝ 5 DE Hijyen setlerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bahri Sezen saðlýk çalýþanlarýna teslim etti. Baþkan Þahiner'den saðlýk çalýþanlarýna jest * HABERÝ 4 DE Protokolü Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn imzaladý. Çorum da 25 kiþi Koronavirüs tedavisi görüyor FATÝH BATTAR Çorum Valiliði 20 Nisan itibariyle Çorum da Koronavirüs ile ilgili tabloyu açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre Çorum da bugüne kadar 1993 kiþiye test yapýlýrken, 103 kiþide Koronavirüs vakasýna rastlandýðý belirtildi. Açýklamada 103 Koronavirüs hastasýndan 75 i iyileþerek taburcu edildiði ifade edilirken, bugüne kadar sadece 3 hastanýn vefar ettiði açýklandý. Çorum da bugün itibariyle normal serviste 20, yoðun bakýmda 2, entübe hasta 1 ve evde gözlem altýnda tutulan 2 kiþi olmak üzere toplam 25 kiþi Koronavirüs tedavisi görüyor. Nakdi destek ödemeleri baþladý Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik Ýstikrar Kalkaný Paketi kapsamýnda 2 milyon 300 bin haneye yapýlacak er TL nakdi destek ödemelerinin bugün baþladýðýný duyurdu. * HABERÝ 6 DA 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamýnda TL nakdi yardým yapýlacak. Daðýtýmlar hijyen kurallarýna uyularak yapýlýyor. Koronadan etkilenen ailelere Cansuyu * HABERÝ 6 DA Bayat Kaymakamlýðý ve Bayat Belediye boþ arazilere hayvanlar için yemek býrakýyor. Sokak hayvanlarýna özen gösteriyoruz * HABERÝ 6 DA

2 2 SALI 21 NÝSAN 2020 Temiz hava protokolü Daha temiz bir Çorum için merkezi Hava kirliliði ile daha etkin ve koordineli bir mücadele yürütülmesi amacýyla Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn arasýnda Temiz Hava Eylem Planý protokolü imzalandý. Çorum da yaþanan hava kirliliðinin en aza indirilmesi ve Avrupa Birliði mevzuatýna uygun bir hava kalitesine ulaþýlmasý gayesiyle ilgili olarak Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü koordinasyonunda kentte yer alan kurum ve kuruluþlardan oluþturulan komisyon marifeti Protokolü Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn imzaladý. ile yýllarýný içine alan Temiz Hava Eylem Planý tamamlanarak son þekli verildi. Hazýrlanan planda Çorum da merkezi ýsýnma sisteminde yakýt olarak kömür kul1anan kaloriferli kamu lojmanlarý, okullar, yurtlar, baðlý kurum ve kuruluþlar, apartmanlar, iþyerleri ve iþ merkezlerinde kömür yakýlmasýnýn yasaklanmasý ve 1 Ekim 2020 tarihine kadar kömür kullanan apartmanlarýn alternatif temiz yakýt (doðalgaz, güneþ enerjisi, vb.) sistemine geçilmesinin mecburi hale getirilmesi de yer alýyor. Konuya iliþkin Çorum Valiliði nden yapýlan açýklamada, Temiz Hava Eylem Planý ile Ýlimize ait sýkýntýlar hava kalitesi ölçüm verilerine dayanarak tespit edilmiþ ve çözüm teklifleri sýralanarak mevzuatta belirtilen sýnýr deðerler hedef olarak planlanmýþtýr. Bu eylem planýnýn hazýrlanmasýndaki temel gaye hava kalitesi hedeflerinin saðlanarak hava kirliliðinin çevre ve insan saðlýðý üzerinde olabilecek zararlý etkilerini önlemek veya azaltmaktýr. Temiz Hava Eylem Planýnda, kamu kurum kuruluþlarý ve toplumun bütün kesimlerinin koordineli çalýþmalarý ehemmiyet arz etmektedir. Ana hedefimiz; hava kirliliðine sebep olan kaynaklarda gerekli tedbirlerin alýnarak hava kalitesinin iyileþtirilmesi ve AB standartlarýný saðlayan, solunabilir temiz bir hava kalitesi oluþturmaktýr. Hava kirliliði ile daha etkin ve koordineli bir mücadele yürütülesi maksadýyla hazýrlanan ve Sayýn Valimiz Mustafa Çiftçi ve Sayýn Belediye Baþkanýmýz Halil Ýbrahim Aþgýn tarafýndan imzalanarak onaylanan Çorum Ýli Temiz Hava Eylem Planýnýn Ýlimiz için hayýrlý olmasýný temenni ederiz. denildi. Dernek yönetimi köy halkýna maske daðýttý. HALLIDER maske daðýttý Ýskilip Hallý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (HALLIDER) yöneticileri Hallý Köyü sakinlerine ücretsiz maske daðýtýmý gerçekleþtirdi. HALLIDER Dernek Baþkaný Ferhat Koca tüm köy sakinlerini evlerinde ziyaret ederek yaptýrdýklarý bez maskeleri ücretsiz olarak daðýttýklarýný söyledi. ýsýtmada kömür kullanýlmayacak Köy halký dernek yönetimine teþekkür etti. Çorum da ölümlü trafik kazalarýnýn sayýsý azalýyor. Ölümlü trafik kazalarýnýn sayýsý düþüyor 81 ilde 16. sýradayýz Çorum, ölümlü trafik kazalarýnýn azalmasý sýralamasýnda 81 il içerisinde 16. sýrada yer aldý. Çorum ili genelinde trafik kaza araca 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun ilgili maddelerinden ceza-i iþlem uygulandý yýlýnda Çorum da toplam araç denetlendi yýlýnýn ilk üç ayýnda ölümlü trafik kazalarýnda %50 lik bir düþüþ oldu. larýnýn önlenmesi, trafik kurallarýna uyma düzeylerinin en üst seviyeye çýkarýlmasý, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmalarýn azaltýlmasý ile denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki algýlanan yakalanma riski duygusunun artýrýlmasý için yük ve yolcu taþýmacýlýðý yapan araçlar baþta olmak üzere sürücüler üzerinde uykusuz, yorgun ve süre dýþý araç kullanýmýný önlemeye yönelik denetimlere aðýrlýk verildi. Ýl Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, 2019 yýlýnda Çorum da toplam araç denetlendi araca 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun ilgili maddelerinden ceza-i iþlem uygulandý yýlýnýn ilk 3 ayýnda ise toplam araç denetlenirken, araca 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunun ilgili maddelerinden ceza iþlem uygulandý. Açýklamanýn devamýnda; Ankara-Samsun ve Amasya Ýstanbul çevre yolundan ilimizden günlük ortalama olarak civarýnda araç geçmesine raðmen trafik kazalarý 2020 yýlýnda bir önceki yýla göre deðerlendirildiðinde, ölümlü kazalarda %50 lik, ölüm sayýsýnda %66,7 lik bir azalma saðlanmýþ olup, ölümlü kazalarýn azaltýlmasýnda 16. sýraya, ölümlerin azaltýlmasý konusundaki baþarýsý 15. sýraya yükseltilmiþtir. Yaralanmalý kazalarda ise %8,3 lük, yaralý sayýsýnda %6,5 lik düþüþ saðlanmýþ olup, yaralamalý trafik kaza sýralamasýnda 32. sýraya, yaralý sayýsýnda ise 36. sýraya yükselmiþ ve Çorum ilinde motorlu araca düþen ölüm sayýsý %0.6 lýk oranla 81 il içerisinde 24. sýrada yer almaktadýr yýlýnýn ilk 3 (üç) ayýnda ise ölümlü trafik kazalarýnda %50 lik bir düþüþ saðlanmýþ olup, trafik düzeni ve güvenliðinin saðlanmasýna yönelik trafik eylem planlarý, kampanyalarý, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin "Bir Kazayý Önleme ve Bir Caný Kurtarmanýn Ne Kadar Önemli ve Deðerli Olduðu Bilinciyle" hassasiyetle yürütülmektedir. ifadelerine yer verildi. Koronavirüs tedbirlerini istiþare ettiler Toplantýda koronavirüs tedbirleri masaya yatýrýldý. Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu ve Jandarma Komutaný Uður Ünlü, Belediye Baþkaný Ali Sülük ü makamýnda ziyaret ederek Ýskilip te uygulanan Koronavirüs tedbirlerini gözden geçirerek görüþ alýþveriþinde bulundular. Ýskilip te Kovid 19 vakasýnýn bulunmamasýnda yoðun emekleri olan Emniyet, Jandarma ve Zabýta teþkilatlarý uygulamanýn baþarýlý ve etkin olmasý için devam eden çalýþmalarýn kararlýlýkla yürütülmesi konusunda görüþ birliðine vardýlar. Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Ýlçe Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanýmýz ve Zabýta Amirimiz ile birlikte; koronavirüs tedbirleri, yapýlmakta olan uygulamalar ve neler yapýlabileceðine dair istiþarelerde bulunduk. Ýlçemizde covid 19 salgýnýnýn görülmemesi için, imkânlarý seferber ederek, çalýþmalarýmýza devam edeceðiz (Ýskilipost)

3 SALI 21 NÝSAN TEÞEKKÜR Ailemizin deðerli büyüðü, sevgili Ablam Cavidan SOYOCAK ýn 12 Nisan 2020 tarihinde bizleri derin acýlar içinde býrakarak aramýzdan ayrýlmasý nedeniyle, Cenaze törenine katýlan Çorum Belediye Baþkaný Sayýn Dr. Halil Ýbrahim AÞGIN a, taziye ilaný vermek suretiyle üzüntümüzü paylaþan aile dostumuz Ahlatcý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet AHLATCI ya, telefonla arayarak, mesaj göndererek baþsaðlýðý dileklerini ileten akraba, dost ve tanýdýklarýmýza ailem adýna teþekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU ve Ailesi

4 4 SALI 21 NÝSAN 2020 Baþkan Þahiner'den saðlýk çalýþanlarýna jest Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçe merkezinde ve köylerinde aktif olarak faaliyet gösteren aile saðlýðý merkezlerinde görev yapan saðlýk personelleri için içerisinde dezenfektan, tek kullanýmlýk maske ve siperlik maskenin bulunduðu çantalar hazýrlattý. Hijyen setlerini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bahri Sezen saðlýk çalýþanlarýna teslim etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bahri Sezen, merkez ve köylerdeki aile saðlýk merkezlerini ziyaret ederek, hazýrlanan çantalarý teslim etti. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner in bu zorlu süreçte yanlarýnda olmasýndan memnun olduklarýný ifade eden saðlýk personeli, teþekkürlerini ilettiler. (ÝHA) Saðlýk çalýþanlarý hediyeden dolayý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e teþekkür ettiler. Sungurlu da dayanýþma vakti ÝHH yaþlýlar, hastalar ile yetim çocuklar ve iþini kaybeden muhtaç ailelere yardým eli uzattý. RECEP MEBET ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Çorum merkezin yaný sýra ilçelerde de yardým faaliyetlerini sürdürüyor. Çorum ÝHH Sungurlu Temsilciliði, ilçe sakinlerinden yaþlý veya rahatsýzlýðý nedeniyle evlerinden çýkamayan hastalar ile yetim çocuklar ve iþini kaybeden muhtaç ailelere yardým eli uzattý. Þimdi Dayanýþma Vakti adlý yardým kampanyasý dahilinde hazýrlanan gýda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýran ÝHH Sungurlu Temsilciliði, 65 yaþ üstü ve 20 yaþ altý, kronik rahatsýzlýðý olan vatandaþlalara evde kalmalarýný, diðer yaþ gruplarýnda olanlara ise zorunlu olunmadýkça evden çýkýlmamalarý gerektiðini hatýrlattýlar. Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, ilçede alýnan koronavirüs tedbirlerini inceledi. Kaymakam Ataman, Sungurlu da koronavirüs çalýþmalarýný inceledi Boðazkale Kaymakamý ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, Sungurlu da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamýnda yürütülen çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýlçede faaliyet gösteren esnaflarý ve giriþ çýkýþlarda oluþturulan kontrol noktalarýný ziyaret eden Kaymakam Ataman, halk saðlýðýný ilgilendiren ve alýnan ciddi tedbirlerin titizlikle uygulanmasýnýn virüsle mücadelede hayati önem taþýdýðýný belirterek esnaflarý ve yolcularý uyardý. Kaymakam Ataman yaptýðý açýklamada, Sungurlu ilçemiz Çorum ilimizin en önemli giriþ kapýlarýndan biri ayný zamanda. Bu suretle ilçe giriþ çýkýþlarýmýzda tüm tedbirlerimizin azami gayret ve dikkatle yürütülmesi büyük önem arz ediyor. Bugün bu noktalarda gerekli denetimleri yaparak vatandaþlarýmýza daha dikkatli olmalarý konusunda telkinlerde bulunduk. Ýlçe merkezimizde de bankalar, market giriþleri, açýk olan iþyerleri, pazaryerlerimiz sýklýkla ekiplerimiz tarafýndan denetlenmekte, alýnan tüm tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasý takip edilmektedir. Bu gün ilçe merkezinde mahallelerimizi dolaþarak tedbirlere ne derece riayet edildiðini görmeye çalýþtýk. Gördüðümüz olumsuzluklarý ilgili birimlerimizi sevk ederek hýzla bertaraf etmeye çalýþýyoruz. Tüm ilçe sakinlerimizden istirhamýmýz, tedbirlere istisnasýz riayet etmeleri, zorunlu olmadýkça evlerinden çýkmamalarý, zorunlu çýkýþlarda da mutlaka gerekli önlemleri almalarý. Bunu yaptýðýmýz taktirde bu süreç kýsa sürede neticelenecektir. Kendimizin, ailemizin, toplumumuzun selameti için evde kal Sungurlu ifadelerini kullandý. Kaymakam Yunus Ataman, esnaflarý ziyaret etti. Kaymakam Ataman, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kaymakam Ataman, vatandaþlara tedbirlere uymalarý konusunda uyarýlarda bulundu.

5 SALI 21 NÝSAN Karantinaya alýnanlara belediyeden hediye Hediyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat teslim etti. Vatandaþlar hediyeden dolayý belediyeye teþekkür ettiler. Yardýmlar ihtiyaç sahiplerine ulaþýyor Belediye ekipleri yardýmlarý ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler. Belediye ekipleri toplanan yardým kolilerini kapý kapý dolaþarak ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyor. Karantinaya alýnmak için Çorum'a getirilen 314 kiþiye, Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan çeþitli hediyeler verildi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ýskilipli Atýf Hoca Yurdu'nda kalanlara sürpriz yaparak leblebi ve kitap hediye etti. Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn selamýný ve hediyelerini karantinada kalan 314 kiþiye ulaþtýrdýklarýný kaydeden Ýsmail Yaðbat, koronavirüs tedbirleri kapsamýnda Çorum'da çok yoðun bir çalýþma içerisinde olduklarýný ifade ederek, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn riyasetinde tüm kurumlarýmýzla birlikte etkin ve kararlý bir mücadele sergiliyoruz. Bizler de Çorum Belediyesi olarak devletimizin üzerindeki bu yükü hafifletmek ve hemþehrilerimizin saðlýðýný korumak adýna yoðun bir þekilde çalýþýyoruz. Devletimiz tüm kurumlarýyla birlikte karantina altýndaki vatandaþlarýmýz için ellerinden gelen çabayý göstermektedir Çorum da karantina altýna alýnanlara Çorum halkýnýn misafirperverliðinin bir niþanesi olarak çeþitli hediyeler verdiklerini belirten Yaðbat, Misafirlerimize Çorum leblebisi ve karantina süresi içerisinde Çorum hakkýnda bilgi sahibi olabilmeleri amacýyla Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarýndan oluþan bir set hediye ettik. Bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonra da devletimiz tüm kurumlarýyla misafirlerimizin karantina sürecini en iyi þekilde geçirmeleri için ellerinden geleni yapacaklardýr ifadelerini kullandý. 14 günlük karantina süresi boyunca 314 kiþinin de kendilerinin misafirleri olduðunun altýný çizen Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, "Vatandaþlarýmýza da bir çaðrýmýz var. Sosyal mesafenizi koruyun, sosyal izolasyonu saðlayýn. Lütfen evde kalýn ifadelerini kullandý. Sungurlu için ben de varým sloganý ile baþlatýlan yardým kampanyasýna destekler çýð gibi büyürken, Belediye ekipleri toplanan yardým kolilerini kapý kapý dolaþarak ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçede Koronavirüs sebebiyle maddi sýkýntý çeken, iþsiz kalan vatandaþlar yararýna yardým kampanyasý baþlatmýþ, kendisi de 3 aylýk maaþýný baðýþlayarak 200 paket gýda yardýmýnda bulunmuþtu. Yardým kampanyasýnýn duyulmasýnýn ardýndan birçok firma gýda yardýmýnda bulunurken, aralarýnda Baþkan yardýmcýlarýnýn da bulunduðu belediye ekipleri toplanan yardým kolilerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyor. Öncelikle iþyeri kapanan ve iþten çýkarýlan vatandaþlarý belirlediklerini söyleyen Sungurlu Belediye Baþkan yardýmcýsý Bahri Sezen, daha sonra hayýrseverlerden gelen yardým kolilerini kapý kapý gezerek daðýttýklarýný ifade etti. Yardým kampanyasýna destek olarak elini taþýn altýna koyan hayýrseverlere teþekkür eden Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Kýymetli Hemþehrilerime duyarlý davranýþlarý için teþekkür ediyorum (ÝHA) Park ve Bahçeler Müdürlüðü þehrin genelindeki tüm kameriye ve banklarý tamir ediyor. Park ve bahçeler koronavirüs sonrasýna hazýrlanýyor Kameriyeler ve oturma gruplarý baþtan aþaðýya onarýlýyor. Çorum Belediyesi, þehrin genelindeki park ve oyun alanlarýndaki kameriye ve banklarýn tamir ve onarýmýný yapýyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda vatandaþlarýn kullanýmýna kapanan park, çocuk oyun alanlarý ve yeþil alanlarý Çorum halkýnýn yeniden kullanýmýna açýlacak güne en güzel þekilde hazýrlamak için çalýþan Park ve Bahçeler Müdürlüðü þehrin genelindeki tüm kameriye ve banklarý tamir ediyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zübeyir Tuncel, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ýn talimatýyla her koþulda Çorum halkýna hizmet etmeye ve Çorum u güzelleþtirmeye devam ettiklerini belirterek Bilindiði üzere koronavirüs tehdidine karþý il genelindeki parklarýmýz kullanýma kapatýldý. Bizler de bu süreçte sökülebilen kameriyeleri yerinden söküp Park ve Bahçeler Müdürlüðümüzde, sökülemeyenleri ise bulunduklarý yerde bakýma aldýk. Ýnþallah bu süreç sona erdiðinde hemþehrilerimize daha temiz, daha güzel oyun alanlarý ve oturma gruplarýyla hizmet vereceðiz þeklinde konuþtu.

6 6 SALI 21 NÝSAN 2020 Bayat Kaymakamlýðý ve Bayat Belediye boþ arazilere hayvanlar için yemek býrakýyor. Sokak hayvanlarýna özen gösteriyoruz Bayat Kaymakamlýðý ve Bayat Belediye Baþkanlýðý, beslenme noktalarýna, parklara, boþ arazilere, çöplük ve ormanlýk alanlara mama ve günlük toplanan ekmek ve yemek atýklarý býrakarak can dostlarý besliyor. Yapýlan açýklamaya göre, Bayat Kaymakamlýðý ve Bayat Belediye Baþkanlýðý ortaklaþa bir þekilde, ilçe merkezinde oluþturulan Hükümet Konaðý, Bayat Belediyesi, Toplum Saðlýðý Merkezi ve Bayat Devlet Hastanesi bölgesinde beslenme noktalarýnda mama, günlük toplanan ekmek ve yemek atýklarý ile sokak hayvanlarý aç kalmýyor. Bayat Kaymakamlýðý ve Bayat Belediyesi olarak sokak hayvanlarýna büyük özen gösterdiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hayvanlar da bizim dostlarýmýz. Bu dünyada olduðu gibi, bu ilçede de onlarýn varlýðýný göz ardý etmeden yaþamaya özen göstermeliyiz. Sokaklarda yaþayan hayvanlara karþý biraz daha duyarlý yaklaþýlmasý gerek. Vatandaþlarýmýz yakýn çevrelerinde yardýma muhtaç, hasta, sakat ya da yeni doðmuþ bir sokak hayvanýný bize bildirebilirler. Sosyal belediyecilik kapsamýnda sokak hayvanlarý için birçok çalýþma gerçekleþtirdiklerini kaydeden Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Þefkat elini tüm canlýlara uzatmaya çalýþýyoruz. Özellikle soðuk kýþ aylarýnda sokak hayvanlarý yemek bulmakta oldukça zorlanýyor. Ýlçemizde bulunan okullarýmýzdan ve özel kuruluþlardan artan yemek ve ekmekleri günü birlik topluyoruz. Belediye imkânlarýmýz ile aldýðýmýz mamalar ile takviye yaparak her gün Bayat Kaymakamlýðý ve Belediye olarak belirlediðimiz noktalarda besleme yaparak, aç kalmalarýný engelliyoruz. diye konuþtu. Nakdi destek ödemeleri baþladý Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik Ýstikrar Kalkaný Paketi kapsamýnda 2 milyon 300 bin haneye yapýlacak er TL nakdi destek ödemelerinin bugün baþladýðýný duyurdu. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan Ekonomik Ýstikrar Kalkaný Paketi kapsamýnda, ilk desteðin, düzenli sosyal yardým alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasýnda yapýldýðýný anýmsatan Bakan Selçuk; Koronavirüsle mücadele kapsamýnda vatandaþlarýmýzý desteklemek için oluþturduðumuz Sosyal Destek Programýmýz 3 fazdan oluþuyor. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýmýzla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediðimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamýnda TL nakdi yardým yapýyoruz. diye konuþtu. Ýlk destekte olduðu 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamýnda TL nakdi yardým yapýlacak. gibi, bu hanelerin halihazýrda Sosyal Yardýmlar sisteminde kayýtlý olduðundan herhangi bir baþvuruda bulunmasýna gerek olmadýðýný vurgulayan Selçuk; TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarýna yatýrýlmaya baþlandý. Bu yardýmlar da yine bir önceki yardýmda olduðu gibi, bulaþ riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor. 3. Faz Ödemeleri Ýçin Baþvuru Alýnacak 3. faz 1000 er TL ödemeleri için baþvurularýn e-devlet üzerinden alýnmaya baþlanacaðýný da belirten Bakan Selçuk: Faz 3 kapsamýndaki ödemeler kiþi bazlý deðil; hane bazlý yapýlacak. Ayný haneden birden çok baþvuru yapýlýrsa, bunu tek baþvuru olarak deðerlendireceðiz. ifadesinde bulundu. Bakan Selçuk, 3. faz kapsamýndaki ödemelere iliþkin tarihleri ayrýca açýklayacaklarýný da sözlerine ekledi. Dernek Maðdur ailelere gýda, giyecek ve çocuklara oyuncak daðýtýyor. Koronadan etkilenen ailelere Cansuyu Daðýtýmlar hijyen kurallarýna uyularak yapýlýyor. Cansuyu Derneði, Türkiye'nin dört bir yanýnda koronavirüs salgýnýndan etkilenen ailelere yardým ulaþtýrmaya devam ediyor. Derneðin Çorum daki faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, Salgýn dünyada olduðu gibi ülkemizde de hayatý durdurma noktasýna getirdi. Bizler Cansuyu Derneði olarak bu zor günlerde yine maðdur ve muhtaç vatandaþlarý- Yardýmseverler, Cansuyu yazarak 6639 a gönderip 10 TL baðýþta bulunabilecekler. mýzýn yanýnda olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye de yardým faaliyetlerine devam ediyoruz. Çorum merkez ve ilçelerimizde iþsiz kalan, evine ekmek götürmeyen aileleri tespit edip onlara yardýmlarýmýzý ulaþtýrýrken diðer taraftan tüm muhtaçlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya devam ediyoruz. Maðdur ailelere gýda, giyecek ve çocuklara oyuncak daðýtýyoruz. Yardýmlarýmýzda gýda daðýtýmlarýný önceliyoruz. Evine ekmek götürmeyen vatandaþlarýmýza temel gýda maddelerinden oluþan gýda yardýmlarý yapýyoruz, çocuklarý mutlu etmek için oyuncaklar daðýtýyoruz. Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarýna uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardýmlarýmýzý ulaþtýrýyoruz. SMS ÝLE BAÐIÞ Virüsten dolayý maðdur olan kesimlerin dertlerine bir nebze de olsa çare olmak için baðýþ sistemi kuran dernek, banka hesaplarýnýn yaný SMS sistemini de hayata geçirdi. Yardýmseverler, Cansuyu yazarak 6639 a gönderip 10 TL baðýþta bulunabilecekler.

7 SALI 21 NÝSAN Saðanak yaðýþ uyarýsý! Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan son deðerlendirmelere göre, bugün Çorum'da saðanak yaðýþ bekleniyor. Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu'nun doðusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde, akþam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartýn, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak bekleniyor. Diðer yerlerde havanýn parçalý ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Hava sýcaklýklarýnda önemli bir deðiþiklik beklenmiyor. Rüzgarýn batý ve kuzeybatý, zamanla batý ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette eseceði tahmin ediliyor. Saðlýk Bakanlýðý na öneriler Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Saðlýk-Sen Kriz Koordinasyon masýyla birlikte il içi ve dýþý sevk ve diðer göstermiþtir. Koronavirüs vakalarýnýn art- Kurulu nun Saðlýk Bakanlýðý na önerilerini açýkladý. yoðunluðu daha da artýrmýþtýr. Personel poliklinik vakalarýnýn da ulaþtýrýlmasý bu Ýþte o öneriler: sayýsý da göz önüne alýndýðýnda özellikle Ýstanbul gibi metropollerde önemli bir sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Vaka ta- - Baðýþýklýk sistemlerini ayakta tutmalarý ve hepimizden önce saðlýklý olmalarý gereken saðlýk çalýþanlarýnýn yemek þýnmasý noktasýnda halk saðlýðý ve özel ambulanslardan destek saðlanabilir. Mevcut personellerin Covid + olmasý halinde (özellikle yemekler yetersiz ve besleyici deðil) ve konaklama konusunda yaþadýklarý sorunlara iliþkin bir an önce çözüm ge- ise istasyon kapatma durumlarý da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle mevcut liþtirilmelidir. Ýllerde oteller, pansiyonlar, personelin desteklenmesi ve ateþ ölçme, yurtlar ile görüþülerek saðlýk çalýþanlarýnýn konaklama sorunu yaþamamasý için Ahmet Saatcý istasyon ve ambulans temizliði gibi iþlemler için personel desteði saðlanmasý önem her türlü tedbir alýnmalýdýr. arz etmektedir. ÝÞKUR aracýlýðý ile personel temini yapýlabilir. - Saðlýk hizmeti veren saðlýk çalýþanlarýnýn önemli bir kýsmý aile olarak çalýþmaktadýr. Eþlerin saðlýk çalýþaný olmasý halinde yýllýk izinden kesinti olmamalý, - Saðlýk çalýþanlarýna gönderilen koruyucu ekipmanlarýn standart olmasý bazý çalýþanlar için beden açýsýndan uygun olmamaktadýr. Ayrýca kýyafetlerin her bu kiþiler idari izinli sayýlmalý, bu izinler baþhekimliðin inisiyatifine býrakýlmadan, doðrudan bakanlýk tarafýndan uygulamaya konulmalýdýr. vakada deðiþmesi durumu söz konusu olduðundan nicelik ve nitelik olarak daha yeterli düzeyde ekipmana - Gözlerini kýrpmadan cansiperane çalýþan ve bu ihtiyaç vardýr. Bu noktada kolay temizlenebilir tulum süreçte koronavirüse yakalanarak vefat eden tüm saðlýk çalýþanlarý þehit sayýlmalýdýr. veya serbest kýyafet uygulamasý hayata geçirilmelidir. - Görevleri gereði esnek mesai saatlerine uyamayan 112 çalýþanlarýna fazla mesai ücreti verilerek mo- - Farklý çalýþma modelleri kapsamýnda görevlerini yerine getiren ve döner sermayeden yararlanamayan tivasyonlarý artýrýlmalýdýr. 4D li sözleþmeliler gibi birçok saðlýk çalýþaný mevcuttur. Bu kiþilerde canlarýný ortaya koyarak çalýþmakta - Emziren veya kronik hastalýðý olan çalýþanlarýnýn mesai içerisinde deðerlendirilmesinden vazgeçile- ve bütün saðlýk çalýþanlarý gibi ayný risk altýnda görev yapmaktadýrlar. Yaptýklarý bu fedakarlýk görmezden rek, 24 saat usulü çalýþma veya evden çalýþma olanaðý gelinmemeli döner sermaye alamayan çalýþanlara yönelik de yarým maaþ ikramiye verilmelidir. Böylece bu lerin gereksiz meþgul edilmemesi noktasýn- saðlanmalýdýr. zorlu süreçte birlik içinde çalýþmasý gereken saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma barýþý bozulmamalýdýr. yönelik ambulans çýkartýlmamalý veya belli bir ücret da ise yeþil kodlu olarak adlandýrýlan hasta grubuna - Ambulans temizliði yoðun tempoda çalýþan 112 kesintisi yapýlmalýdýr. Ayrýca toplum saðlýðýný ve saðlýk çalýþanýný hiçe sayan, tedaviyi reddeden ve kendini personelleri için önemli bir sorundur. Ambulans temizliði noktasýnda özel ambulanslarda uygulanan ultraviyole ýþýnlarýndan takýlmasý ambulans içi dezenfeksi nin gereksiz yere çaðýrýlmamasý konusunda saklayan kiþiler için de yaptýrýmlar olmalýdýr. yonda etkili olabilecektir. Veya ambulanslarýn dezenfeksiyonu konusunda Covid ekipleri oluþturularak per lerin çalýþma yöntemleri ve kararlarý nokta- toplumu bilgilendirici kamu spotu hazýrlanmalýdýr. sonel istihdamý saðlanmasý sahada çalýþanlarýn iþ yoðunluðunu azaltma açýsýnda son derece önemlidir. mektedir. Bu noktada 112 ler için oluþturulacak bilimsýnda her ilde farklý bir uygulamanýn olduðu görül- Ambulanslarýn temizlendiði alanlar ise istasyon önleri sel bir kurul standart uygulamalarýn bütün olmasý veya hastaneler olmamalý, özel yerler açýlmalýdýr. noktasýnda çalýþmalar yapmalýdýr. - Vakalarla ilk temasý gerçekleþtiren ve her anlamda önemli bir risk taþýyan 112 çalýþanlarýna yönelik linde saðlýk çalýþanlarýný koruyacak bir mekanizma bu- - Süreç içerisinde malpraktis durumu olmasý ha- test yapýlmalý ve düzenli kontrolleri saðlanmalýdýr. Covid-19 testi pozitif olan personelin ihtiyaçlarýný karþý- mesleki sorumluluk sigortasýna sahip olabilmelidir. lunmamaktadýr. Bu noktada tüm saðlýk çalýþanlarý lamada yardýmcý olmak için vefa grubu kurulmalýdýr. Hukuksal açýdan belli tazminatlara karþý personelin çalýþanlarýnýn iþ yoðunluðu bu süreçte artýþ korumasý gerekmektedir. Ýskilip te maske daðýtýmý baþladý Ýskilip Belediyesi, vatandaþlara maske daðýtýmýna baþladý. Vatandaþlardan kimlik numarasý alýnarak daðýtýlan Üretilen maskelerin daðýtýmý belediyeden yapýlýyor. maskeler, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezinde Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile üretildi. Sosyal medya hesabýndan yaptýðý açýklamada, maske daðýtýmýna baþladýklarýný belirten Belediye Baþkaný Ali Sülük, Maske ihtiyacý olan vatandaþlarýmýz, Belediyemiz Zabýta Müdürlüðüne gelerek maskelerini temin edebileceklerdir. Maske üretimindeki emek ve çalýþmalarýndan dolayý Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Sayýn Ahmet Faruk Ýmal ve deðerli çalýþma arkadaþlarýna teþekkür eder, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný dilerim. Koçhisar Barajý Sulama Projesi ile 75 bin 680 dekar zirai arazi sulanacak. Ekonomiye 105 milyon liralýk katký Çorum da 15 Nisan tarihinde baþlayan 2020 yýlý sulama sezonunda merkez ve ilçelerde toplam dekar tarým arazisinin sulanacaðý belirtildi dekar arazide yapýlacak sulu tarým ile birlikte 2020 yýlý birim fiyatlarý ile ülke ekonomisine 105 Milyon TL katký saðlanmasýný hedefleyen Tarým ve Orman Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Çorum ve ilçelerde toplam dekar tarým arazisi sulanacak. Müdürlüðü, yaptýðý yatýrýmlarla modern sulama sistemlerini yaygýnlaþtýrmaya, tarýmda su tasarrufu saðlamaya, çiftçilerin kazançlarýný doðrudan ve dolaylý yollarla artýrmaya ve ülke tarýmýna katký sunmaya devam ediyor. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, Türkiye de suyun dörtte üçünün sulamada kullanýlmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inþa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yaðmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalý sistem basýnçlý borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayýplarý minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu saðlanarak çiftlik randýmaný maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böy- Çorum da 2020 yýlý sulama sezonu 15 Nisan tarihinde baþladý. lelikle, yaðmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranýnda su tasarrufu saðlanmaktadýr. DSÝ olarak son yýllarda modern sulama projelerini geliþtirerek uygulamaya koymaktayýz. Modern sulama ile tarýmda saðlanan verim artýþlarý, üretim deseninin çeþitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doðrudan ve Sulama projelerinde modern sistemler kullanýlýyor. dolaylý artýþa neden oluyor. Bu durum bir yandan kýrsal kalkýnmanýn hedeflerinden olan yoksulluðun azalda, Ýþ kapsamýnda 75 bin 680 dekar zirai arazinin suda Koçhisar Sulamasý nýn geldiði belirtilen açýklamatýlmasý amacýna hizmet ediyor bir taraftan da yaþam lanmasý saðlanacak olup, bölgede yapýlacak sulu tarým ile birlikte 2020 yýlý birim fiyatlarý ile ülkemiz standardýný yükseltmektedir. Bu kapsamda Çorum ilimizde 15 Nisan tarihinde baþlayan 2020 yýlý sulama sezonunda Çorum ililenmektedir. ekonomisine 60 milyon TL katký saðlanmasý hedefmiz ve ilçelerimizde toplam dekar tarým arazisi sulanacaktýr. Çorum il ve ilçelerimizde 2020 yýrübaþý Göleti Sulamasýdýr. Ýþ kapsamýnda 28 bin 740 Çorum ilimizde diðer bir önemli proje de Köplýnda toplam dekar arazide yapýlan sulu tarým dekar zirai arazinin sulanmasý saðlanacak olup bölgede yapýlacak sulu tarým ile birlikte 2020 yýlý birim fi- ile birlikte 2020 yýlý birim fiyatlarý ile ülkemiz ekonomisine 105 milyon TL katký saðlanmasý hedeflenmektedir. denildi. saðlanmasý hedeflenmektedir. ifadelerine yer verildi. yatlarý ile ülkemiz ekonomisine 23 Milyon TL katký Çorum da en önemli sulama projelerinin baþýn-

8 8 SALI 21 NÝSAN 2020 O tesisi Uðurludað Belediyesi iþletecek Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýmý tamamlanan Þendere Göleti içme suyu tesisinin iþletmesinin Uðurludað Belediye Baþkanlýðýna devredildiðini söyledi. Yapýlan açýklamaya göre, 54 köy ve Uðurludað ilçesi ile birlikte toplam kiþiye içme suyu temin edecek olan Merkez Þendere Göleti Ýçme Suyu tesisinin Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan inþasý tamamlanacak iþletmeciliði Uðurludað Belediye Baþkanlýðýna devredildi. 54 KÖYÜMÜZE ÝÇME SUYU VERÝLECEK Ýçme Suyu tesisi hakkýnda bilgi veren Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Proje kapsamýnda içme suyu arýtma tesisinin tamamlanmasýyla, 7 adet 50 m³ ve 100 m³ içme suyu deposu ,00 metre içme suyu isale hattý yapýldý. Projenin tamamlanmasýyla birlikte 54 köy Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, konu hakkýnda açýklama yaptý. Sosyal Destek Gruplarýna siper maske yardýmý Osmancýk da öðretmenlik yapan Gülfidan Deniz, evinde 3D yazýcý ile siper maske üretimine baþladý. Siper maskeler Ýlçe Kaymakamý Hakan Alkan a teslim edildi. ve Uðurludað ilçesi ile toplamda kiþinin faydalanacaðý Merkez Þendere Göleti Ýçme Suyu Projesi hizmete sunuldu. diye konuþtu. ABONELÝK ÝÞLEM ÜCRETLERÝ 3 AY ERTELENECEK Köylerin içme suyu ihtiyacýnýn bu göletten karþýlanacaðýný ifade eden Baþkan Torun, Çorum merkez, Uðurludað ve Bayat ilçelerine baðlý 54 köyümüze temiz, berrak içme suyu ihtiyaçlarý bu göletten karþýlanacaktýr. Su almak isteyen köylerimizden abonelik iþlemleri için alýnmasý gereken ücretler 3 ay ertelenecek. KÖYLERÝMÝZ MEMBA AYARINDA ÝÇME SUYUNA KAVUÞTU Bu bölgede su ihtiyacýnýn özellikle yaz aylarýnda yoðunluk yaþandýðýný hatýrlatan Torun, 54 köyümüzde artýk susuz yaz yaþanmayacak ve bundan sonra köylerimiz memba kalitesinde içme suyuna kavuþmuþtur. Halkýmýza Þendere Göletimiz hayýrlý uðurlu olsun þeklinde konuþtu. Þendere Göleti içme suyu tesisinin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür eden Torun, Baþta Sayýn Valimiz Mustafa Çiftçi ye, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oðuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ya, Ýl Baþkanýmýz Yusuf Ahlatcý ya, Çorum Ýl Özel Ýdaresi yetkililerine teþekkür ediyorum Ýskilip AK Parti den örnek çalýþma AK Parti Ýskilip Gençlik Kollarý Baþkanlýðý, 65 yaþ ve üstü ile kronik rahatsýzlýðý olan tüm yaþ grubundaki kiþilere sokaða çýkma yasaðý ilan edilmesinden sonra komþuluk seferberliði baþlattý. AK Parti Ýskilip Gençlik Kollarý Baþkaný Ali Osman Aygün, Özellikle yaþlýlarýn daha fazla etkileyen salgýn, hepimizi bir kez daha hem kendi açýmýzdan hem de yaþlýlarýmýz bakýmýndan daha sýký tedbirler almaya itmiþtir. AK Parti gençlik teþkilatlarýmýza ise büyük bir sorumluluk düþmektedir. Genç arkadaþlarýmýzdan ihtiyaç halinde dýþarý çýktýklarýnda binalarýndaki, sokaklarýndaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alýþveriþi ve acil ihtiyaçlarýnýn teminine yardýmcý olmalarýný istiyoruz diye konuþtu. Gençlerin büyüklerle temaslarýnda gereken hijyen kurallarýna uymalarý gerektiðini ifade eden Aygün, Kendi aldýðýmýz hijyenik önlemler ile birlikte yaþlýlarýmýzdan Osmancýk Atatürk Ortaokulu Biliþim Teknolojileri ve Yazýlým Öðretmeni ve Biliþim Teknolojileri Rehberi Gülfidan Deniz, okul müdürü Adem Þahin in malzeme desteði ile evinde 3D yazýcýda koronavisürü karþý koruyucu siperlik maske üretti. Gülfidan Deniz ilk etapta 50 adet maske üretimi yaparken, üretilen maskeler Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci tarafýndan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin kullanýma verilmek üzere Ýlçe Kaymakamý Hakan Alkan a teslim edildi. Maskeleri teslim alan Kaymakam Alkan, üretimi yapan öðretmene ve okul müdürüne teþekkür ederek üretimin devam etmesini istedi. (ÝHA) Hayýrsever iþadamýndan saðlýk çalýþanlarýna siper maske desteði Aksaray Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan üretilen siperlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgýnýnda çalýþma yürüten kolluk kuvvetleri ve saðlýk görevlilerine verildi. Aksaray Valisi Ali Mantý, yaptýðý yazýlý açýklamada, Aksaray Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan üretilen 370 adet yüz koruyucu siperlik ile Çorum'dan hayýrsever bir iþ insaný tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna hediye edilen 2 bin adet yüz koruyucu siperliklerin ilgili kurumlara teslim edildiðini belirtti. Görevlerini büyük özveri ile gerçekleþtiren kolluk AK Parti Ýskilip Gençlik Kollarý üyeleri 65 yaþ ve üstü ile kronik rahatsýzlýðý olan vatandaþlara yardým ediyor. gelecek talepleri yerine getirerek ihtiyaçlarýna kulak vermeliyiz. Unutmayalým ki komþularýmýzýn üzerimizde hakký var. Bireysel olarak oluþturacaðýmýz komþu seferberliði ile tüm gençlerimizi büyüklerimize destek olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandý. Vatandaþlardan da güvenlik gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluþlarýnýn paylaþtýðý numaralar dýþýnda bir yere baþvurmamalarýný isteyen baþkan Ali Osman Aygün, bu çalýþmanýn vatandaþlýk görevi olduðunu vurgulayarak virüsle mücadeleyi Birlikte Türkiye olarak baþaracaklarýný ifade etti. Aygün açýklamasýnýn sonunda, Biz sizlerin hayýr dualarýnýza, sýcacýk tebessümlerinize, göstereceðiniz istikamete, asýrlýk tecrübelerinize talibiz. Sizinle daha alacak çok yolumuz, yapacak çok iþimiz var. Sizin saðlýðýnýz bizim geleceðimiz için önemlidir. Büyüklerimize hürmetle þeklinde konuþtu. güçleri ve saðlýk çalýþanlarý için her türlü önlemlerin alýndýðýný vurgulayan Mantý, þunlarý kaydetti: "Kovid-19'la ilgili yürütülen hizmetler, herhangi bir aksamaya meydan verilmeden vatandaþ memnuniyeti en iyi þekilde saðlanarak sürdürülüyor. Bu kapsamda kolluk ve saðlýk çalýþanlarýna verilen bu anlamlý destek çok önemli. Milli Eðitim Müdürlüðüne ve hayýrsever iþ insanýna anlamlý desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum. Aksaray'da büyük bir özveri ile görev yapan kolluk kuvvetleri ile saðlýk çalýþanlarýna çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum."(aa) Çorum KAFDER den yardým Gökçe Naz a doðum günü sürprizi Amasya'nýn Merzifon ilçesinde polis, baþka ilde görev yapan saðlýkçý annesi ve polis babasýnýn talebi üzerine 10 yaþýndaki çocuða doðum günü sürprizi yaptý. Dernek üyeleri gençler yardýmlarý daðýttýlar. Çorum Kafkas Kültür Derneði ihtiyaç sahibi ailelere yardýmda bulundu. Çorum Kafkas Kültür Derneði Baþkaný Nilüfer Hatice Kaya konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Ülkemizin koronavirüs salgýný ile mücadele ettiði bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrýlmak üzere bir hayýrsever iþ insanýnýn da desteði ile yüze yakýn aileye gýda yardýmý desteðinde bulunuldu. Salgýn ile mücadelede iþsiz kalan hemþehrilerimize destek olabilmek ayrýca yaklaþmakta olan birlik,beraberlik ve yardýmlaþmanýn simgesi mübarek Ramazan ayý vesilesi ile Peygamberimizden rivayet edilen Veren el alan elden hayýrlýdýr sözünün gereðine vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile Çorumlu hemþehrilerimiz ve tüm Ýslam aleminin mübarek Ramazan ayýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dilerim Gökçe Naz doðum günü pastasýndan dolayý emniyet güçlerine teþekkür etti. Destekli Polislik Büro Amirliði ekipleri, Gökçe Naz ýn doðum gününü kutladýlar. Nusratiye Mahallesi'nde babaannesinin yanýnda kalan Gökçe Naz Koç'un ailesi, Ýlçe Emniyet Müdürlüðünü arayarak çocuklarýnýn 10. yaþ gününü pastayla kutlamak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði ekipleri, annesi hemþire, babasý ise polis memuru olarak Çorum'da görev yapan Gökçe Naz'a pasta alarak evinin bulunduðu sokaða gitti. Araçlarýnýn sirenini çalan polis, Gökçe Naz'ý evinin önüne çaðýrdý. Bu sýrada polis ekibi, araç hoparlöründen de "Nice yaþlara Gökçe" diye seslendi. Karþýsýnda doðum gününü kutlayan polisleri görünce þaþýran Gökçe Naz Koç, hazýrlanan sürpriz için teþekkür etti. "Ýyi ki doðdun prensesim. Annen baban seni çok seviyor" yazýlý pasta kendisine verilen Koç, "Babam ve annem gelemedikleri için polis amcalar geldi, doðum günümü kutladýlar. Onlarý çok seviyorum." Babaanne Asiye Koç ise torununun doðum gününün kutlanmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Oðlum ve gelinim koronavirüs nedeniyle yanýmýza gelemiyor. Sürekli çalýþtýklarý için virüsün bize bulaþmamasýný istiyorlar. Torunlarýma ben bakýyorum. Allah iþlerini rast getirsin. Onlarý çok seviyorum." diye konuþtu.(aa)

9 SALI 21 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri :: ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý ÞA'BÂN 1441 Hicrî Þemsî: 1398 Rûmî: 08 Nisan 1436 Kasým: NÝSAN Allahü teâlâ, dünyada iyiliðinden dolayý mükâfatlandýrdýðý mümini, ahirette de mükâfatlandýrýr. Hadîs-i þerîf ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Çeçenistan Cumhurbaþkaný Cevher Dudayev in þehit edilmesi (1996) Ebeler Haftasý Yazar Kemal Tahir in vefâtý (1973) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Þehirler Arasý Seyahat Ýzni 199 Sosyal Yardým Talebi Ýçin 144 Gýda Yardým Talebi Ýçin 168 Koronavirüs Danýþma Hattý 184 Ýþsizlik Maaþý Baþvurusu 170 Cenaze Hizmeti Talebi Ýçin 188 Evde Saðlýk Hizmetleri Ýçin 153 Ýlaç Talebinde Bulunmak Ýçin 155 Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) VEFAT EDENLER 1-Karadonayþe Köyü nden gelme, merhum Hilmi BOSTANCI nýn eþi, Tedaþtan emekli, merhum Osman BOSTANCI nýn yengesi Miyase BOSTANCI. 2-Kýnýkdeliler Köyü nden gelme, öðretmen Mehmet ÖKMEN in babasý Kamil ÖKMEN. 3-Gazi UNCU nun babasý, eski terzi esnafýndan Recep UNCU. 4-Arife ALATLI nýn eþi, Ýbrahim ALATLI nýn babasý, Dursun BATIR ýn kayýnpederi Þaban ALATLI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER KAYA ECZANESÝ (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. CEMÝLBEY 1. SOK. ESKÝ SSK HASTANESÝ YENÝ GÖÐÜS HAST. POLÝKLÝNÝK KARÞ. ÖMÜR ECZANESÝ REFÝKA KADÝROÐLU (TEL: ) GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK KARÞISI Gram ALIÞ SERKAN ECZANESÝ SERKAN ÇALIÞKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN ÇAPRAZI - A 101 YANI SATIÞ Dünyanýn baþýna bela olan/edilen Covýd-19 virüsüyle ilgili her þey söylendi, yazýldý-çizildi. Malumat o kadar çok oldu ki artýk televizyonlarýn haber kanallarýný, cep telefonlarýnýn mesajlarýný açmak istemiyoruz. Neredeyse korona ile yaþamaya alýþýyoruz dostlar. Neden mi böyle diyorum? Ýnsanlar çok rahat. Özellikle maske insanlarý aldatýyor. Maske takanlar, iþ yerlerinde ve dýþarýda özgürce hareket kabiliyetine sahibiz havasýndalar; sosyal mesafe kuralýný ihmal ediyorlar. Kendimden biliyorum. Maskesiz dýþarý çýktýðýmda insanlardan fersah fersah kaçarken maskeyi takýnca, bir baktým ki burun buruna konuþuyoruz ve iþ görüyoruz. Sonradan jeton düþtü. ** Maske tartýþmasý ayrý bir konu. Eczacýlardan birine sordum; "büyük þehirler dýþýnda maske daðýtýmý baþlamadý henüz" El yapýmý ne kadar saðlýklý; bu bir. Ýki; maske, ücretli olsa da marketlerdeki poþetler gibi cüz'i para mukabili alsaydýk keþke. Þimdiye herkes rahatça edinmiþ olurdu. Üç ve en önemlisi; ücretsiz olmasýndan dolayý kullanýmda keyfilik ve deðerini bilmeme söz konusu. Kullaným sonrasý rastgele bir yere atýlmasý da cabasý. Kapalý çöp kutularý dýþýnda rastgele bir yerlere atýlmasý, büyük bir sorumsuzluk. Zira tehlikeli. Dolayýsýyla dikkat edilmezse maske tam koruma saðlamýyor, bilinçsiz hareket edilirse virüsün yayýlmasýna bile zemin hazýrlayabiliyor. Hakan ÖNSÖZ Korona Ýle Dört Hafta H. Mustafa AKTAÞ Evde Hayat Var Çünkü... SERBEST KÜRSÜ EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ Malumun ilamý þeyleri tekrarlarsak: Virüs damlacýk yoluyla bulaþtýðý için uzmanlar elleri sýk yýkamak ve yüze dokunmamak gerektiði konusunda uyarýlarda bulunuyor. Bu virüse karþý yapýlan açýklamalarda en doðru koruma yönteminin temiz ve steril kalmak olduðu belirtiliyor. Saðlýk Bakanlýðý da bu virüse karþý vatandaþlarýn gerekmedikçe evden çýkmamalarýný, insanlarla temastan kaçýnmalarýný ve kiþisel hijyene maksimum düzeyde dikkat edilmesi gerektiðini söylüyor. ** Yine bilindik bir kýsým þeyleri hatýrlamaya/hatýrlatmaya müsaade edin. Virüs sebebiyle, Temizliðin ne kadar önemli, Tedbirin ne kadar gerekli, Saðlýðýn ne büyük hazine, Ýnsanýn ne kadar aciz, Dünyanýn ne kadar fani, ABD de yaþayan Türk bilim adamý Dr. Özdener, "Kovid- 19 hastalarýnda hastalýk tablosu ortaya çýkmadan, tat ve koku kaybý hastalýðýn erken bulgusu olarak ortaya çýkmaktadýr. Hastalarýn yüzde 60 ýnda görülebilen bir durum, bu çok ciddi bir rakam." Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hastalarda neden olduðu koku ve tat kaybýný araþtýrmak üzere dünya genelinde 500 den fazla bilim insanýndan oluþan bir konsorsiyum kuruldu. Kimyasal Duyularý Araþtýrma Küresel Konsorsiyumu (The Global Consortium of Chemosensory Researchers-GCCR) adý verilen yapýda Türkiye yi temsil eden iki kiþiden biri, ABD de yaþayan Türk bilim adamý Dr. Hakan Özdener, çalýþmalarý hakkýnda online platform üzerinden AA muhabirine bilgi verdi. Tat ve koku alanýnda dünyadaki tek bilimsel araþtýrma kuruluþu olan Philedelphia daki Monell Chemical Senses Merkezi'nde 17 yýldýr bu alana yoðunlaþtýðýný belirten Özdener, Kovid19 un diðerlerinden farklý bir virüs olarak öne çýktýðýnýn altýný çizdi. Özdener, "Virüs hastalýklarý ve salgýnlar dünyamýzda yeni deðil, belli aralýklarla bunlar görülür. Fakat genelde salgýnlarýn büyük kýsmý belli bir coðrafi bölgeyle sýnýrlý kalýr. Kovid-19 da sürpriz olan ise þu, çok hýzlý bir þekilde dünyaya yayýldý ve ölüm oraný belli yaþ grubunda yüksek." Grip ve nezle rahatsýzlýðýnda influenza virüslerinin geçici koku kaybýna neden olmasýnýn normal olduðunu ifade eden Özdener, Kovid-19 virüsünde görülen tat ve koku kaybýnýn ise eldeki bilgilere göre diðerlerinden çok farklý seyir izlediðine dikkati çekti. Özdener, þunlarý söyledi: "Kovid-19 hastalarýnda daha hastalýk tablosu ortaya çýkmadan, tat ve koku kaybý hastalýðýn erken bulgusu olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu tat ve koku kaybý hastalarýn yüzde 60 ýnda görülebilen bir durum, bu çok ciddi bir rakam. Diðer grip virüslerin oluþturduðu durumlardan farklý olarak bunun kalýcý, daha uzun süreli ve þiddetli olduðunu görüyoruz. Ýnsanlar hastalýkla beraber tat ve koku kaybýndan da þikayetleniyorlar, bu çok önemli." Tat ve koku kaybý üzerine haberlerin çýkmaya baþlamasýyla, alanýnda uzman 9 bilim insaný öncülüðünde uluslararasý bir konsorsiyum kurulduðunu ve kendisinin de bu konsorsiyuma katýldýðýný aktaran Özdener, "Gönüllü bir kuruluþ. Hiçbir devlet, þahýs veya organizasyondan desteði yok. Tat ve koku alanýna ömrünü vermiþ bilim adamlarýnýn oluþturduðu bilimsel bir topluluktur." Özdener, konsorsiyumun Kovid-19 salgýnýnda hastalarda gözlemlenen koku ve tat kaybýnýn hastalýkla iliþkisinin tam olarak anlaþýlmasý ve hasta üzerinde oluþturduðu etkiyi öðrenmek için dünya genelinde Türkçe dahil 20 dilde anket çalýþmasý baþlattýklarýný, toplanan verilerin virüsün nasýl bulaþtýðý ve yayýlmasýnýn nasýl önleneceðini çözmek için deðerlendirileceðini kaydetti. Konsorsiyumda 38 ülkeden 500 den fazla klinisyen, nörobiyolog, veri bilimcisi, biliþsel bilim insaný, duyusal araþtýrmacý ve teknisyen bulunduðunu anlatan Özdener, Türkiye sorumluluðunu da konsorsiyumun kurucularýndan Dr. Maria Veldhuizen ile yürüttüðünü kaydetti. Özdener, Türkiye deki vatandaþlarýn, özellikle Kovid-19 hastalarýnýn bu kýsa anket çalýþmasýna katýlmasý çaðrýsýnda bulunarak, ankete adresinden ulaþabileceðini ifade etti. 1.HAFTA Kar tatili, aþý tatili, bayram tatili, seçim tatili... Birçok tatil çeþidi görmüþtüm geçen zamanda. Ama otuz tanesi yan yana geldiðinde bir milimetre olan bir canlýnýn memleketi esir alabileceðini hiç düþünemezdim. N'apalým! Baþa geldi bir kere... Ýþimize bakacaðýz. O gün ajanslarda haber geçince eve su ve ekmek aldým fazlaca. Eþim benden daha katýydý. Çýkmayacaðýz Ekmeði de biz yapacaðýz diye devam etti. Saðlýk bakanýnýn her akþam televizyonda gördüðüm yüzü, bizim hanýmýnkinden daha halliceydi. Tamam dedim. Ne de olsa içiþleri bakaný. Evde onun üzerine otorite yok. Otorite hiyerarþisinde içiþleri bakaný, saðlýk bakanýndan önce gelir. Ýkilemedim. Küçük oðlum yüzünde gizleyemediði, biraz da muzip gülüþünün altýndan: yarýn da mý gitmeyeceðiz okula? Yine o gün, kara haber düþmemiþken okulda öðle nöbeti tutuyordum. Öðretmen lavabosuna girdiðimde, iki öðrencinin ellerini yýkamaya çalýþtýðýný gördüm. Lavabo aðzýna kadar köpük olmuþtu. Belli ki sývý sabunu oldukça fazla kullanmýþlardý. Aniden beni karþýlarýnda görünce mahcup olup özür dilediler. Akþam olup da televizyonlarda izolasyon, temizlik, sosyal mesafe öðretilerini dinlemeye baþlayýnca, o çocuklar aklýma geldi. Haklýydýlar. Bu iþin en çok etkileneni onlardý. Toplumun en temiz ögeleri olmalarýna raðmen "daha iyi" temizlenme çabasý... Onlara kýzdýðýma üzüldüm. Çünkü sonraki günler herkes evlerinde, o çocuklarýn yapmaya çalýþtýðý þeyi yaptý. Hatta abartýp kimyasal madde içenler bile oldu. Okullar açýlýnca ilk iþim o çocuklarý görmek olacak. Ýlk görev yaptýðým Ankara'daki okulda, bir öðretmen abim vardý. Obsesifti. Yani takýntýlý... Ellerinin temiz olduðuna kani olmaz, bir daha bir daha yýkardý. Sanýrým onu kýnadým. Abimiz de geldi ertesi gün. Üniversiteler de tatil. Eve adam lazým. Yalnýzlýk Allah'a mahsus. Sabah uyandýðýnda, yaþananlarýn bir rüya olmadýðýna kendimi inandýrmak en güç olanýydý. Yemek konusunda her kafadan bir ses çýkmasa iyi. Birinin tercih ettiðini diðeri beðenmiyor. Üçüncü ve dördüncü günler en zoruydu. Bu günlerin sabahý çok güneþli ve sýcaktý. Bizim evin rakýmý, bulunduðu konuma göre yüksek ve ufku açýktýr. Allah sanki bana bu evi bu günleri düþünerek vermiþ. Sýkýlmýyorum. Karþý sitenin çatýsýnda oturan baykuþ çift, her zaman kurulduklarý yerden daha bir samimi bakýyorlar bana. Akþam sana gelebilir miyiz der gibi. Saðlýk bakaný vaka sayýlarýný açýkladý. Bir sürü istatistik. Almanya þöyle, Ýtalya böyle... Teselli olacak çok þey var aslýnda. Yeter ki ara bul! "Ya Ýtalya'da olsaydýk." 1. HAFTA Karþý sitenin üçüncü katýndaki adam sýk sýk sigara içmeye balkona çýkýyor. Bahçeyi de küllük olarak kullanmasa iyi! Yirmi - Altmýþ beþ kuralýna uyan yok. Yanýmýzdaki parkta herkes muhabbette. Polise söyleyelim diyor ufaklýk. "Yok" diyorum. Olmaz. Terastaki yemek masasýnda masa tenisi oynamaya baþladýk. Çocuklarýn kutulu oyuncaklarýný iyi ki elden çýkarmamýþým. Dýþarý çýkmamaya direnmek ne zormuþ. Allah'tan havalar soðudu tekrar. Yine o apartmandan siyah dumanlar yükseliyor. Koca mahallede bir tek o... Mahallenin akýllýsý diyorum onlara. "Kömür daha iyi ýsýtýyormuþ!" Karþý sitedeki adam yine bahçeyi küllük olarak kullanmaya devam ediyor. Bizde hiç iþe yaramayan, kimsenin kullanmadýðý bir küllük var. Gidip ona hediye etsem ayýp mý olur diye düþündüm. Akþam baykuþ pencerenin pervazýna geldi. Yanýna kadar sokuldum. Ýyice yaklaþtým. Kafasýný yüz seksen derece çevirdi. Korktum. Göz göze geldik bir süre... "Þimdi anlamaya baþladýnýz beni" der gibi bakýyordu. Sonra gitti. Karþý sitenin çatýsýndaki malikânesine kondu yine. Eþi de oradaydý. Bir an baykuþ' un bizden daha özgür olduðunu düþündüm. O gelebiliyordu. Ýstediði gibi konabiliyor, kafasýný küstahça yüz seksen derece çevirip hava bile atýyordu. Haberleþme yolunu da bulmuþtuk. Her ötüþüme karþý cevap veriyordu. Alýþveriþlerimizi internet üzerinden yapýp, kargo elemanlarýyla muhatap olmaya baþlamýþtýk. Artýk kargocular, "evde yoktunuz" mesajý býrakýp kaçamýyorlardý. Çünkü böyle bir ihtimal kalmamýþtý. Çalan her kapýnýn ardýndan, özel bir operasyona hazýrlanýr gibi tefriþatýmýzý tamamlýyor, eldiven, maske, kolonya üçlüsünü hazýrlýyorduk. Gelen her kargocuya "dünyanýn bütün virüslerini üzerinde taþýyan adam" muamelesi yapýyorduk. Kapýya yaklaþmasýna izin vermeksizin iki metre ötede býraktýrýyorduk. Görevini yapan adama bir uçan tekme atmadýðýmýz kalmýþtý. Belki onu da atarýz da ya virüs bulaþýrsa! Burada virüsün tek derdinin insan olmadýðýný ayný zamanda insanlýkla da çekiþtiðini gördük. 3. HAFTA Nihayet baykuþ, eþini de alýp geldi. Haberleþme sonuç vermiþti. Erkek evde oturduðundan daha iriceydi sanýrým. Baykuþ gibi yabani bir hayvanýn insana yaklaþmasýna þaþýrmakla beraber, hoþuma da gidiyordu bu durum. Her zamankinden öttüler. Ben de... Durumun farkýnda gibiydiler. Teselli eder gibi, biraz da hüzünlü baktýlar. Korkmayayým diye kafalarýný çevirmediler. Sonra müsaade isteyip karþýya, evlerine geçtiler. Oðlanlar masa tenisini çözdüler. Televizyondan eðitimde ciddiyeti saðlamak zor oldu. Yemek seçimi konusunda huzursuzluk çýkarana, diðer aile fertleri koro halinde "zýkkýmýn bekini ye!" demeye baþladý. Eski resim, evrak, dosyalarý elden geçirdim. Evde onarýlacak yerler vardý. Daha çok bozarým diye hiç elimi sürmedim. Kemal Sunal filmi gibisi yok. Postacý en güzeli. 4. HAFTA Televizyonda Salgýn'a dair bir þey izlememeye karar verdik. Yaptýðýmýz ekmekler deðme fýrýncýlara taþ çýkaracak cinsten. Salgýn geçince fýrýn açmayý bile düþünüyoruz. Yine kargocu geldi. Adama iyi davrandým bu sefer. Balkondaki adam, yanýndaki birisiyle sigara içiyor. Küllükleri de var! Anladým bu adam yalnýz olduðunda bahçe aklýna geliyor. Misafir þart. Evde kimsenin gözünün yaþýna bakýlmýyor artýk. Herkes önüne konulaný yiyor uslu uslu. Saç týraþý için makine getirdi kargocu. Tatbikatý büyük oðlanýn üzerinde yaptýk. Sonuç fena deðildi. Hiç bu kadar elimi yýkadýðýmý hatýrlamýyorum. Sanýrým obsesif oldum. Yýkama sonrasý üstüne kolonya sürülmeyen el, az temizlenmiþtir. Hababam sýnýfý da iyi gidiyor. Birazdan ne diyeceðini ezberlediðimiz o filmin karesine, pusudaki kahkahamýz hazýr, bir daha bir daha eþlik ettik. Baykuþ gelmiyor birkaç gündür; ama görüyorum onlarý. Erkek olaný uzaktan izliyor, yanýndaki eþine bizi çekiþtiriyor: "Bak görüyon mu, insanlara imreniyordun. Bizden beter oldular!" Ölümün ne kadar yakýn Ve Allah'ýn ne kadar büyük olduðunu öðrendik. Hastaneye gidip doktor beðenmiyorduk, doktor da hasta Okula gidip öðretmen beðenmiyorduk, öðretmen de öðrenci Camiye gidip hoca beðenmiyorduk, hoca da cemaat Çarþýya gidip esnaf beðenmiyorduk, esnaf da müþteri Baba evladýndan memnun deðildi, evlat da babasýndan, Karý kocasýndan memnun deðildi, koca karýsýndan, Komþular, akrabalar keza birbirinden memnun deðildi. Þimdi: Ne doktor kaldý, ne hasta; malum virüs þüphesi dýþýnda hastaneye gidemiyoruz. Ne öðretmen kaldý, ne öðrenci; okullar kapandý, uzaktan eðitim yapýyoruz. Ne hoca kaldý, ne cemaat; camide cemaat olamýyoruz. Ne esnaf kaldý, ne müþteri; çarþýya, markete rahatça girip-çýkamýyoruz Ne komþu kaldý, ne akraba; kapý dýþýna bile adým atamýyoruz. Zaman, yine evde kalarak nankörlüðümüze af dileme zamaný. Zaman, deðerini bilmediklerimize kýymet verme zamaný Zaman, muhasebe zamaný Vesselam. Kovid-19'un neden olduðu koku ve tat kaybýný araþtýrmak için uluslararasý konsorsiyum kuruldu Bu çalýþmanýn içinde bulunmanýn çok özel ve güzel bir duygu olduðunu söyleyen Özdener, "Konsorsiyumda ülkemi temsil etmek, Türkiye nin virüse karþý gösterdiði üstün baþarýya küçük bir katkýda bulunmak için çok büyük bir fýrsat. Umarým ülkemin ve dünyanýn insanlarýna bu konuda bir faydam olur." ifadelerini kullandý. Türkiye ile Batý ülkelerindeki saðlýk hizmetlerini de karþýlaþtýran Özdener, Türkiye deki saðlýk sisteminin "halk saðlýný güçlendirmek amacýyla, özellikle birinci basamak hekimlerinin güçlülüðü üzerine kurulu" olduðu yorumunda bulundu. Özdener, þöyle devam etti: "Geliþmiþ ülkelerdeki saðlýk hizmetleri genellikle birinci basamak üzerine kurulu deðil. Bugün ABD de, Ýngiltere de, Fransa da yaþanan yüksek ölüm oranlarýnýn sebebi, onlar halka ulaþamýyorlar. Ama Türkiye de, Bakanýmýzýn da dediði gibi, saðlýk hizmetleri halk saðlýðý temelinde olduðu için bugün insanlara ulaþtýk. Eminim batý ülkeleri bundan sonra halk saðlýðý çalýþmalarýna çok büyük önem verecekler." Virüsün, bireysel ve toplumsal iliþkiler anlamýnda kazandýrdýðý çok önemli tecrübeler olduðunu vurgulayan Özdener, "Sevdiklerimizle konuþamaz, bir araya gelemez olduk. Ýþimize gidemez olduk." ifadelerini kullandý. Özdener, Türkiye'deki vatandaþlara da þu çaðrýda bulundu: "Halkýmýz Saðlýk Bakanlýðýnýn ve bilim kurulunun tavsiyelerine hoþlarýna gitmese de zor da gelse uysunlar, sokaða çýkmasýnlar. Eðer bu savaþý kazanmak istiyorsak, bu savaþ ilaçla, hastaneyle, solunum cihazýyla kazanýlmaz, evde durmakla kazanýlýr. Eðer sokaða çýkmaya devam edilirse bu salgýn daha da uzun sürecek." (AA) ÇORUM HAVA DURUMU En Yüksek En Düþük Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ Salý Saðanak Yaðýþlý 17 Derece 5 Derece Çarþamba Saðanak Yaðýþlý 14 Derece 4 Derece Perþembe Çok Bulutlu 12 Derece 1 Derece Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:30 Sayý: NÝSAN 2020 SALI Kuruluþ: 01 ÞUBAT 1991 ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn San.Tic.A.Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi Þevket ERZEN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Erol TAÞKAN Gazeteci Yazar Recep MEBET Muhabirler Fatih AKBAÞ M. Burak YALÇIN Fatih BATTAR Enise AÐBAL ÜÞÜMÜÞ Sayfa Editörleri Barýþ SOL Murat ÖZTEN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cm x sütun) KDV Hariç : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x 10 cm.) : Toplantý ilanlarý (Maktu)...: Birinci sayfa (maktu) ilan (3 st. x 6 cm.) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x 5 cm.) : Baský Kadir SOL 5,00 75,00 100,00 200, 00 30,00 ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yýllýk : 200 Yurtiçi : 400 Yurt Dýþý : 300 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 115 Yurtiçi : 230 Yurtdýþý : 150 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ ÝLKADIM BASIMEVÝ Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM Gsm:

10 10 SALI 21 NÝSAN 2020 Evde kal' çaðrýsýna uymayan ailesini ihbar etti Çorum da yaþayan acil týp teknisyeni, 'Evde Kal' çaðrýlarýna uymayan ailesini lenirken, Sayýn Bakaným lütfen beni ailemle barýþtýrýn kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Osmancýk ilçesinde Saðlýk Bakanlýðýnýn evde Çorum da özel bir saðlýk merkezinde acil týp teknisyen olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancýk ta yaþayan ailesini 'Evde Kal' çaðrýlarýna uymadýðý gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti. 24 yaþýndaki genç teknisyen ailesini ihbar ettiðini çektiði bir video ile duyurdu. Edinilen bilgilere göre, 19 Nisan 2020 Pazar günü Osmancýk ta yaþayan ailesini Ali Baki Eke kal çaðrýlarýna uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arasý bozuldu. Çocuklarýnýn bu hareketine kýzan ailesi Acil Týp Teknisyeni Ali Baki Eke ye küstü. Ailesiyle dünden itibaren iletiþim kuramayan Eke, Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca ya seslenerek, Sayýn Bakaným lütfen beni ailemle barýþtýrýn 24 yaþýndaki genç teknisyen telefon ile arayan genç teknisyen, ailesinin Fýndýcak köyüne yýlan kuyruðu toplamaya gideceðini öðrendi. Anne ve babasýna korona virüs salgýný nedeniyle gitmemeleri gerektiðini söyleyen acil týp teknisyen Ali Baki Eke, tüm ýsrarlarýna raðmen ikna edemeyince, ailesiyle arasýnýn bozulmasýný göze alarak jandarma, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Belediye Zabýta Amirliði ni arayarak ihbarda bulunduðunu belirtti. "AÝLEMÝ, DIÞARIYA ÇIKTIKLARI ÝÇÝN ÞÝKAYET ETTÝM" ailesini ihbar etmesinin ardýndan anne ve babasý çocuklarýna küserek bir daha telefon ile aramalarýna cevap vermedi. Bu geliþmelerin ardýndan genç teknisyen Ali Baki, annesi Rukiye ve babasý Sakin Eke yi telefonla defalarca aradý. Telefon aramalarýna yanýt vermeyen ailesi dolayýsýyla genç teknisyen çözümü Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca ya seslenmekte buldu. Çektiði video ile Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca dan kendisini ailesiyle barýþtýrmasýný dileyen Ali Baki, Sayýn Saðlýk Bakaným Fahrettin Koca, tüm evde kalýn çaðrýlarýna raðmen insanlarýn evden çýkmamalarý ko- Genç teknisyen ailesini kolluk kuvvetlerine þikayet etmek durumunda kaldýðýný belirtti videosunda ise, nusundaki uyarýlara raðmen bugün ailemin ilçemizde Tüm dünyanýn ve ülkemizin içinde bulunduðu korona bulunan daðlýk bir bir mevkiye ot toplamak için gideceklerini öðrendim. virüs pandemisi hala devam etmektedir. Devletimizin aldýðý tedbirler 'Evde Kalýn' çaðrýlarýna raðmen insanlarýn þuursuzca, bilinçsizce dýþarýda gezmelerini hala anlamýyorum. HAÝN EVLAT ÝLAN EDÝLDÝM Bugün kendi ailemi, dýþarýya çýktýklarý için Tüm uyarýlarýma raðmen engel olamadým ve kolluk kuvvetlerini aramak mecburiyetinde kaldým. Yaptý- tüm kolluk kuvvetlerini arayarak þikayette bulundum. Ýnsanlarýn, tüm vatandaþlarýn bu tedbirlere neden uymadýklarýný hala anlamýþ deðilim. Alýnan tedbirler, evde ðýmýn doðru bir þey olduðunu düþünüyorum ve arkasýnda duruyorum. Sonucunda ise ailemle aram bozuldu kalýn çaðrýlarý tüm insanlýðýn saðlýðý için. Lütfen evde tüm aramalarýma raðmen ailemden geri bir dönüþ alamadým. Birçok insan tarafýndan hain evlat ilan edildim. kalýn, saðlýklý kalýn" AÝLESÝ ÝLE ARASI BOZULDU Evde kal çaðrýlarýna uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arasý bozuldu. Genç teknisyen bunun üzerine Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca ya ses- Tekrardan yaptýðýmýn doðru bir þey olduðunu düþünüyorum ve arkasýnda duruyorum. Bu konuda da sizden yardým istiyorum, lütfen ailemle aramý barýþtýrýn (ÝHA) Ali Baki Eke sosyal medya hesabýnda yazdýðý mesaj Minik öðrenciler 23 Nisan þarkýsýný evlerinde seslendirdi Çorum un Osmancýk ilçesinde ayný sýnýfta öðrenim gören minik öðrenciler 23 Nisan Þarkýsýný evlerinde seslendirdiler. Korona virüsü sebebiyle okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinliklerinin yapýlamamasýndan dolayý Osmancýk Koyun Baba Ýlköðretim Okulu na giden 1/A sýnýfý öðrencileri 23 Nisan Þarkýsýný seslendirerek çocuk bayramýný kutladýlar. Edinilen bilgilere göre, 1/A sýnýfý öðrenci velileri bu sene birinci sýnýfa giden çocuklarýnýn bayramlarýný evlerinde de olsa yaþamalarýný istediler. Öðrenci velileri çocuklarýnýn bayramlarýný yüzüncü yýla yakýþýr coþkuyla kutlamalarý için görüþ alýþveriþinde bulundular. Ortak alýnan kararla çocuklarýna 23 Nisan þarkýsýný seslendirmelerini isteyen veliler video çekerek klip hazýrladýlar. Çocuklar seslendirdikleri þarký ile bayramlarýný doyasýya hissettiler. (ÝHA) Düþük fiyata üretilen ürün markette pahalýya satýlýyor Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ramazan ayý öncesinde yaptýðý fiyat deðerlendirmesinde, geçen ay sonuna kýyasla üretici ve market fiyat farkýnýn 6,4 kata kadar ulaþtýðýný bildirdi. Bayraktar, Üreticilerimiz ürününü düþük fiyata satarken tüketicilerimiz pahalýya tüketmek durumunda kalýyor. Bütün kesimler saðduyulu davranmalý, spekülatörlere fýrsat verilmemelidir diye konuþtu. Ramazan ayýnýn bu yýl, koronavirüs salgýný ile mücadele sürecinde idrak edileceðini hatýrlatan Bayraktar, Sofralarda eksik olmasýn diye çiftçimiz tarlada kalacak. Virüse karþý mücadelede milletimizin saðlýklý beslenmesi ilaç kadar önemlidir. Çiftçilerimiz, vatandaþlarýmýzýn huzurlu bir þekilde iftar yapabilmeleri ve saðlýklarýný koruyabilmeleri için çalýþacak. Ramazan da sofralarda hiçbir þey eksik kalmayacak diye konuþtu. Bayraktar, Gýda arzýnda sýkýntý yaþanmamasý için çiftçilerimizi desteklemek, üretime devam etmelerini saðlamak zorundayýz ifadelerini kullandý. Bayraktar, Ramazan ayýnda görülebilecek gýda fiyat artýþlarý konusunda uyarýlarda bulundu. Ramazan nedeniyle gözlerin gýda fiyatlarýna çevrildiðini bildiren Bayraktar, Beklentimiz bütün kesimlerin sorumlu davranmasý, artan talebin suiistimal edilmemesidir Bayraktar, 2007 yýlýndan bu yana, Ramazan öncesi fýrsatçýlýða izin verilmemesi konusunda çalýþmalar yapan Türkiye Ziraat Odalarý Birliði nin, bu Ramazan boyunca da üretici ve market fiyatlarýný takip edeceðini, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceðini vurguladý. Üretici market fiyatlarý Bayraktar, geçen ay sonuna göre markette 26, üreticide 6 üründe fiyat artýþý; markette 12, üreticide 13 üründe fiyat düþüþü olduðunu; markette 2, üreticide 13 üründe fiyatýn deðiþmediðini bildirdi. Ay sonundan bu güne fiyatý en fazla artan ürünün markette domates, üreticide karnabahar olduðunu belirten Bayraktar, fiyatý en fazla düþen ürünün ise markette patlýcan, üreticide ise sivri biber olduðunu belirtti.ramazan ayý öncesinde üretici ve market arasýndaki fiyat farkýnýn en fazla yüzde 541,90 ile lahanada yaþandýðýnda dikkati çeken Bayraktar, Fiyat farkýnýn kuru incirde yüzde 390, elmada yüzde 304,50, maydanozda yüzde 295,60, kabakta yüzde 284,29 olduðunu bildirdi. Lahananýn 6,4 kat, kuru incirin 4,9 kat, elmanýn ve maydanozun 4 kat, kabaðýn 3,8 kat fazlaya tüketiciye satýldýðýný vurgulayan Bayraktar, Üreticide 35 kuruþ olan lahana markette 2 lira 25 kuruþa, 13 lira olan kuru incir 63 lira 70 kuruþa, 1 lira 63 kuruþ olan elma 6 lira 59 kuruþa, 50 kuruþ olan maydanoz 1 lira 98 kuruþa, 1 lira 38 kuruþ olan kabak 5 lira 32 kuruþa satýlmaktadýr -Market fiyatlarýndaki deðiþim-ay sonundan bu güne markette kuru fasulye ve kuru üzüm fiyatýnda bir deðiþim meydana gelmezken, fiyat düþüþünün en fazla yüzde 24,87 ile patlýcanda görüldüðünü bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: Patlýcandaki fiyat düþüþünü yüzde 12,34 ile sivri biber, yüzde 9,54 ile kabak, yüzde 9,13 ile limon yüzde 9,05 ile pýrasa, yüzde 7,03 ile salatalýk izledi. Markette en fazla fiyat artýþý ise yüzde 46,42 ile domateste yaþandý. Domatesteki fiyat artýþýný yüzde 35,82 ile karnabahar, yüzde 22,20 ile elma, Þemsi Bayraktar yüzde 12,52 ile lahana, yüzde 11,54 ile havuç, yüzde 7,23 ile patates, yüzde 7,11 ile nohut, yüzde 6,89 ile tavuk eti, yüzde 6,61 ile yeþil soðan, yüzde 6,60 ile maydanoz, yüzde 5,56 ile yumurta, yüzde 5,32 ile kaþar peyniri takip etti. Üretici fiyatlarýndaki deðiþim Ay sonundan bu güne üreticide, pýrasa, lahana, elma, kuru fasulye, nohut, kýrmýzý mercimek, yeþil mercimek, pirinç, kuru kayýsý, kuru incir, fýndýk, zeytinyaðý ve süt fiyatýnda bir deðiþim meydana gelmezken, yüzde 45,41 azalmayla fiyatý en fazla düþen ürünün sivri biber olduðunu belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: Sivri biberdeki fiyat düþüþünü yüzde 38,52 ile kabak, yüzde 31,45 ile salatalýk, yüzde 24,64 ile yeþil soðan, yüzde 22,02 ile patlýcan, yüzde 18,10 ile marul, yüzde 14,81 ile limon, yüzde 11,82 ile kuru soðan, yüzde 9,33 ile patates, yüzde 9,09 ile maydanoz, yüzde 7,69 ile ýspanak, yüzde 3,07 ile kuzu eti, yüzde 0,28 ile dana eti izledi. Üreticide en fazla fiyat artýþý yüzde 73,33 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat artýþýný yüzde 59,14 ile domates, 28,13 ile havuç, yüzde 19,81 ile yumurta, yüzde 6,59 ile kuru üzüm, yüzde 3,54 ile Antep fýstýðý takip etti. Geçen yýl Ramazan öncesine göre üretici fiyatlarýndaki deðiþim Geçen yýl Ramazan öncesine göre üreticide fiyatý en fazla düþen ürünün 76,67 ile lahana olduðunu belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: Lahanadaki fiyat düþüþünü 69,21 ile pýrasa, yüzde 65,83 ile havuç, yüzde 48,48 ile patlýcan, yüzde 45,19 ile domates, yüzde 35,33 ile kuru soðan, yüzde 35,32 ile yeþil soðan, yüzde 35,24 ile patates, yüzde 30,83 ile kabak, yüzde 30,77 ile ýspanak, yüzde 29,10 ile marul, yüzde 26,09 ile salatalýk, yüzde 16,67 ile maydanoz ve sivri biber, yüzde 14,91 ile kuru üzüm, yüzde 13,33 ile kuru incir, yüzde 8,54 ile nohut izledi. Üreticide en fazla fiyat artýþý yüzde 55,92 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 47,21 ile Antep fýstýðý, yüzde 40,40 ile süt, yüzde 30,62 ile kuru fasulye, yüzde 27,78 ile limon, yüzde 22,92 ile yeþil mercimek, yüzde 20 ile pirinç, yüzde 17,93 ile dana eti, yüzde 15,26 ile kuzu eti, yüzde 11,11 ile fýndýk, yüzde 10,34 ile zeytinyaðý, yüzde 10 ile kuru kayýsý, yüzde 7,24 ile elma, yüzde 1,35 ile yumurta takip etti. Þiddetle yaþamak zorunda deðiliz Eðitim Sen Çorum Þube Kadýn Sekreteri Nurcan Hasýrcý Doðan, yeni infaz paketiyle birlikte tahliye olmaya baþlayan þiddet faillerinin tehdit oluþturduðunu söyledi. Salýverilen þiddet faillerinin nasýl denetleneceðini, hele salgýn sürecinde kadýnlarýn güvenliðinin nasýl saðlanacaðýný açýklamýyor. diyen Doðan, konuya iliþkin þu açýklamayý yaptý: Ýçine kapandýðýmýz evler, öldürülen kadýnlarýn yüzde yetmiþ beþinin cinayet mahalli. Yani pek çoðumuz için en tehlikeli yer. Buna raðmen Hâkim ve Savcýlar Kurulu kadýnlarýn en önemli güvencesi olan 6284 sayýlý Kanunu neredeyse askýya alan bir karar verdi ve þiddet uygulayanýn evden uzaklaþtýrýlmasýný zorlaþtýrdý. Evde kalan, çalýþmak zorunda olduðu için evde kalamayan, iþinden olan, kalacak evi olmayan, evde kalsa da güvende olmayan, evdeki herkese bakmasý beklenen, yalnýzlaþan kadýnlar olarak þiddetle yaþamak zorunda olmadýðýmýzý belirtmek isteriz. Ekonomik güçlük çeken ailelerde, diðer ailelere nazaran çok daha fazla aile içi þiddeti gerçekleþmektedir. Fakirliðin getirdiði sosyoekonomik sorunlar doðrultusunda birey tepkisini ailesine karþý göstermektedir. Ýþsizlik, yokluðun verdiði eksiklik saldýrgan bir tutuma yol açarken maðdur olan kadýn ve çocuðu korumak sosyal devletin görevi olmalýdýr. ALO 183 hattýnýn acil þiddet hattýna dönüþtürülmesi veya kadýna yönelik þiddetle ilgili acil hat oluþturulmasý gerekiyor. Ayný þekilde ALO 155 in hemen ihbarlarý almasý ve vaktinde müdahale etmesi þart. Çünkü þiddet failleriyle ayný evlerde kalmak zorunda býrakýlan kadýnlarýn aramak için ikinci bir þansý olmayabilir. Dünyayý etkisi altýna alan salgýn hastalýðýn mücadelesinde kadýnlarýn daha fazla þiddet görmesini engelleyen tedbirler alýnmalý, ev içinde yaþanan þiddetin önlenmesi için belediyeler dahil sorumlu tüm kamu kurum ve kuruluþlarý acil koordinasyon birimi oluþturmalý. Artan erkek þiddetine karþý alanda çalýþan kadýn örgütlerinin de katýlýmýyla acil önlem planý hazýrlanmalý, çünkü coronavirüse karþý mücadeleyi ayrýmcýlýkla, ötekileþtirmeyle deðil barýþ içinde, dayanýþmayla kazanabiliriz.

11 SALI 21 NÝSAN Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük basýn mensuplarý ile gündemdeki konularý deðerlendirdi Kimsenin hakkýný kimseye yedirmeyeceðiz Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük makam odasýnda basýn mensuplarý ile bir araya gelerek gündemdeki konularý deðerlendirdi. Ülke olarak sýkýntýlý bir süreçten geçtiklerini ifade eden Baþkan Ali Sülük belediyenin faaliyetleri ve yapýlacak çalýþmalar ile ilgili de açýklamalarda bulunarak hizmet anlayýþlarýnýn her zaman insan odaklý olduðunun altýný çizdi. SÜLÜK, ÖNCELÝÐÝMÝZ ÝSKÝLÝP HALKININ HAKLARINI KORUMAK Baþkan Sülük Ýskilip halkýnýn kendilerine önemli bir görev verdiðini, beytülmal emanet edildiðini, kimsenin hakkýný kimseye yedirmeyeceklerini belirterek belediyenin dükkân ve gayrimenkullerinin yýllarca el deðiþtirdiðini, el deðiþtirirken hava parasý bile alýnmasýna raðmen çoðu kiracýlarýnda yýllarca kira GÝRÝÞ ÇIKÞLARDA KONTROL NOKTALARINDA TEDBÝRLER DEVAM EDÝYOR Kaymakamlýk, Emniyet, Jandarma,Zabýta, Saðlýk çalýþanlarýmýzla Ýskilip giriþ ve çýkýþlarýnda kontrol çalýþmalarýmýza 24 saat esasýyla devam ediyoruz. Her giriþ çýkýþlarda ateþ ölçümü yapýyoruz. Ýskilip dýþýndan gelen tüm araçlarýn plakalarýný ve giriþ yapanlarýn telefonlarýný alýyoruz. Bunlarla ilgili çalýþmalarý kurumlarýmýzla iþbirliði içinde yürütüyoruz. Ýlgili kurumlarýmýza sizlerin aracýlýðý ile teþekkür ediyorum. BÜYÜKLERÝMÝZE EVDE HÝZMET ÇALIÞMALARIMIZ VÝRÜS ÖNCESÝNDEN BERÝ DEVAM EDÝYOR Ýnsan odaklý sosyal belediyecilik prensibi ile göreve geldiðimiz yýl baþladýðýmýz yaþlýlarýmýza ve ihtiyaç sahiplerine sýcak yemek, evde bakým hizmetini aksaksýz yürüttük. Koronavirüs sebebiyle dýþarý çýkmalarý yasaklanan 65 yaþ üstü büyüklerimize hizmet alanýmýz geniþledi. Vefa grubu ile beraber ulu çýnarlarýmýzýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlamaya devam ediyoruz. Vatandaþlarýmýz koronavirüs önlemleri kapsamýnda gördükleri aksaklýklarý 153 numaralý telefonumuza her zaman bildirebilirler. ÖNÜMÜZDEKÝ HAFTA SEBZE PAZARLARIMIZ Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük AÇILIYOR Koronavirüs önlemleri kapsamýnda kapatýlan sebze pazarlarýnýn önü- bedellerini ödemediklerini, konunun çözümünün gerekliliði müfettiþ raporlarýnda yer almasýna raðmen müzdeki haftadan itibaren açýlacaðýný beyan eden Ali bu güne kadar adým atýlmamasýnýn Ýskilip halký ve Sülük Halkýmýzýn saðlýðý içi pazarlarýmýzý kontrollü esnafýnýn hakkýnýn gasp edilmesi anlamýna geldiðini biçimde açacaðýz. Pazarcýlarýn ve alýþ veriþ yapan söyleyerek yasalar çerçevesinde gereðinin yapýlacaðýný söyledi. gulanacak kurallara uyumu saðlanarak önümüzdeki hemþerilerimizin sosyal mesafe ve alým satýmda uy- AMACIMIZ KÝMSEYÝ hafta sebze pazarlarýmýz açýlacak. MAÐDUR ETMEK DEÐÝL MASKE DAÐITIMINA Baþkan Sülük yaptýðý açýklamada amaçlarýnýn BAÞLAYACAÐIZ kimseyi maðdur etmek olmadýðýnýn altýný çizerek Bir gazetecinin ücretsiz maskeye ulaþým için çalýþma yapýlýp yapýlmadýðý sorusuna da Baþkan Sülük, dükkân kiralarýnda sözleþmenin 3 yýl olarak yazýlmasýna raðmen 10 yýldýr sözleþme yenilenmeden oturanlarýn bulunduðunu, bununda çok büyük adaletsiz- baþladý. Bizde belediye olarak maske diktiriyoruz ve Bilindiði gibi devletimiz ücretsiz maske daðýtýmýna lik ve diðer esnaflarýmýza haksýzlýk olduðunu beyan önümüzdeki hafta ücretsiz maske daðýtýmý yapacaðýz ederek, yeni düzenleme ile sözleþmelerin 3 yýl yerine 10 yýl olarak Belediye Meclisi tarafýndan güncellendiðini, bu uygulama ile kimsenin maðdur olmamasý- Koronavirüsle ilgili Orta Karadeniz Kalkýnma OKA YA 2 ADET PROJE SUNDUK ný hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Ajansý ndan (OKA) destek almak amacýyla iki adet ÝSTÝSMARIN ÖNÜNE GEÇMEK ZORUNDAYIZ Baþkan Sülük dükkân kiralamalarýnda bu güne kadar süre gelen adaletsizliði giderirken bu sýkýntýlý süreçte dikkatli davrandýklarýný, kira ödemelerinin koronavirüs kararlarý kapsamýnda ötelendiðini ancak, istismarýn önüne geçilmesinin de Ýskilip halkýnýn ve esnafýnýn hakkýný korumak adýna önemli olduðunu söyleyerek yasal çerçevede bu güne kadar ihmal edilmiþ bu sorunun ortadan kaldýrýlýp emanetin korunmasý anlamýnda kararlýlýkla adým atacaklarýný, kimseye ayrýcalýk tanýmayacaklarýný, bunlarý yaparken de proje hazýrladýklarýný belirten Baþkan Sülük bu konuda da Ýskilip e ve Belediyeye imkân saðlamak için hiçbir esnafý maðdur etmemeyi planladýklarýný beyan etti. görüþmelerinin sürdüðünü beyan etti. KORONAVÝRÜS ÖNLEMLERÝNDE KEÞKEK FIRINLARI AÇIK OLACAK TÝTÝZ DAVRANMAYA Mübarek Ramazan ayý yaklaþýrken keþkek fýrýnlarý hakkýnda da açýklamada bulunan Belediye Baþ- DEVAM EDECEÐÝZ Kendisi ayný zamanda Ziraat Mühendisi olan kaný Ali Sülük Þu ana kadar keþkek fýrýnlarýnýn kapatýlmasý söz konusu deðil. Fýrýnlarda virüs bulaþma Belediye Baþkaný Ali Sülük Þükürler olsun bu güne kadar Ýskilip te Kovid 19 vakasýna rastlanmadý. Bizler koronavirüs önlemleri kapsamýnda 8 Mart tan itisunda titiz bir çalýþma yürüteceðiz. Ayný zamanda riskinin yok. Ancak, sosyal mesafeye dikkat konubaren henüz okullar tatil edilmeden dezenfekte çalýþmalarýna baþladýk. Okullarýmýz, camilerimiz, ortak Ramazan ayý boyunca bu iþyerlerimizde denetimleri- sosyal mesafe kuralý pide fýrýnlarýmýz için de geçerli. kullanýlan çeþmelerimiz, toplu taþýma araçlarýmýz ve miz sýklaþacak bir çok alanda dezenfekte çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Periyodik aralýklarla Ýskilip in her köþesinde ak- AÇILIÞ YAPACAÐIZ MEZBAHAYA saksýz yýkama çalýþmasý yapýyoruz. Devletimizin aldýðý kararlarý ivedilikle uyguluyoruz. Allah devletihanýn modernizasyon ve ruhsatlandýrma iþini tamam- Mezbaha konusunda da Baþkan Sülük, Mezbamize zeval vermesin ladýk. Mühür bekliyoruz. O da kýsa süre içinde gelecek. 15 yýldýr kesim kurallarýna uygun olmayan biçimde çalýþan ve eksiklileri giderilen Mezbahaya yakýþýr bir açýlýþ yapmayý planlýyoruz TÜM HEMÞEH- RÝLERÝME TEÞEKKÜR EDÝYORUM Belediye Baþkaný Ali Sülük, Göreve geldiðim günden bu yana desteklerinden ve koronavirüs tedbirlerine uyum konusunda kurumlarýmýzýn belirlediði kararlara uyum konusunda titiz davranan deðerli hemþehrilerime sizlerin aracýlýðý ile teþekkür ediyor, saygýlarýmý sunuyorum (Ýskilipost) Belediye Baþkaný Ali Sülük, basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan daðýtým elemaný alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 21 NÝSAN T.C. Osmancýk (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, Dodurga ilçe, 156 Ada, 84 Parsel, Kuyucak Mahalle/Köy, Akça Taþ mevkii, bilirkiþi raporuna göre ahþap ev, samanlýk ve tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Osmancýk Belediye Kültür Sitesi Saat: T.C. Çorum Ýcra Dairesi 19 BB 113 plakalý, Ford marka, 2015 model, FMA6 Tipli BAkamyon, beyaz renkli, dizel, manuel vites aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý 2. Kat Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, ulukavak mah, 748 ada, 48 parsel, yüz ölçümü 319,38 m² arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. SATILIK ARSA Küçük Sanayi Sitesi Çýraklýk Okulu civarýnda Vericiler yanýnda 169 m2 dükkan (Ç.HAK:663) arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý 2. Kat Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi 198 ada 10 parsel üzerinde bulunan 6/35 arsa paylý çay salonu niteliðindeki 65,00 m2 alanýnda 1. kat 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Valiliði nden almýþ olduðum Uluslararasý Koruma Baþvuru Sahibi Kayýt Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hafedh Emnaha Hasan AL-DOORI Baba Adý: Emnaha 8/12/1979 Baghdad Doðumlu (Ç.HAK:675)

12 S Ceferin den ligler için önemli uyarýlar UEFA Baþkaný Alexander Ceferin, Corona virüsü salgýnýnýn etkilediði Avrupa futbolunun geleceði ve liglerin baþlayacaðý zamaný hakkýnda konuþtu. Ýtalyan Corriere della Sera'ya konuþan Ceferin'in açýklamalarý þu þekilde: Avrupa'da futbol sezonu saðlýklý bir þekilde tamamlanabilecek mi? "Önceliðimiz futbolcularýn, teknik ekibin ve taraftarlarýn saðlýðý. Ben iyimser bir insaným ve inanýyorum ki ligleri baþlatabileceðimiz durumlar ortaya çýkacak. Belki seyircisiz oynamak zorunda kalacaðýz ama önemli olan oynamak. Futbolun televizyonda da yayýnlansa böyle zor bir zamanda insanlara mutluluk getireceðini düþünüyorum." Birçok spor dalýnda sezon erken bitirildi. Futbol neden bunu yapmýyor? "Þu anda sezonu bitiremeyiz demek için çok erken. Sezonlarý bitirememenin liglere ve kulüplere büyük etkileri olabilir. Sezonu bitirebiliriz ama saðlýk otoritelerinin kararlarýný beklemeliyiz ve dönüþ için onay almalýyýz" Öncelik kupalardan ziyade liglerde mi? "Ne kadar erken baþladýðýmýza baðlý. Gereken zaman varsa liglerle kupalarý ayný zaman içerisinde oynatabiliriz." Milli takým maçlarýný en erken ne zaman görebiliriz? "Umarým Eylül'de görürüz" HARUN AKKAYA Geçtiðimiz sezon Çorum FK formasýný giyen Barýþ Çiçek Trabzon Günebakýþ gazetesine tam sayfa röportaj yayýnlandý. Kýrmýzý Siyahlý takýmla geçen sezon þampiyonluk yaþayan Barýþ Çiçek bu sezon baþýnda ise 3. ligde mücadele eden Ofspor a transfer olmuþtu. Tecrübeli futbolcu röportajda Ofspor ile bu sezon da þampiyonluk yaþamak istediðini belirterek geçen sezon Çorum FK ile kazandýðý þampiyonluk kupasý ile fotoðrafýna yer verdi. por ÇORUM SALI 21 NÝSAN 2020 UEFA Baþkaný Alexander Ceferin salgýn nedeni ile ara verilen liglerin saðlýk þartlarý el verdiði anda baþlatmayý planladýklarýný söyledi. Ceferin maçlarýn ilk dönemlerde seyircisiz oynanacaðýný yeni sezonu sýkýntýya sokmamak için bu sezonu Eylül ayýna gelmeden bitirmek istediklerini beyirtti. Ýtalya Serie A'da takýmlar 4 Mayýs'ta antrenmanlara baþlamayý planlýyor. Acil durum devam ederken bu kararý nasýl deðerlendiriyorsunuz? "Bütün ligler, oyunu yeniden baþlatmak için hazýrlýk içerisinde. Herkes kendi yolunu çizecek. Eðer saðlýk ve güvenlik açýsýndan yönetimlerden onay alýnýrsa maçlarý oynamak için hazýrlýk yapýlabilir." Antrenmanlar baþladýðýnda futbolcular ve teknik ekip için testler yapýlmasý gerekiyor. Kulüpler bunun için donanýmlý mý? "Buna yalnýzca hükümetler karar verebilir. Yeniden baþlamak için hükümetlerden onay çýkmasý gerekiyor. Aksi takdirde baþlamak tehlikeli olabilir" Salgýnýn futbola etkisi ne durumda olacak? "Koronavirüsün etkisi tüm kulüpler için korkunç olacak. Maçlarýn baþlamasý için daha fazla fikir birliðine ihtiyaç var. Seyircisiz de olsa oynamaya geri dönmeliyiz. Sadece bu sezon deðil önümüzdeki sezon da çok karmaþýk bir hal alacak" Ligler baþladýðýnda maçlarýn seyircisiz oynanacaðý kesin. Bundan sonra futbolu yalnýzca televizyonda mý izleyeceðiz? "Baþlarda evet. Hiç oynamamaktansa seyircisiz oynamak daha doðru. Futbol evlerinde insanlara yeniden eðlence ve umut getirecektir." Þampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finallerini düzenlemek için son tarih nedir? "Þu anda bu finaller için belirlenen bir tarih yok. Ne zaman baþlayabileceðimize baðlý ama Eylül'ü bulmamayý umuyorum. Eylül'den önce bitirmemiz gelecek için iyi olur" Bu salgýn sebebiyle gelecekte de insanlar stadyuma gitmekte tereddüt edebilir. Sizce futbol artýk bir televizyon þovuna mý dönecek? "Bahsettiðimiz þeyler geçici önlemler. Hepimizin saðlýðý için bunu yapmak zorundayýz. Ýnanýyorum ki bir gün her þey normale dönecek ve stadyumlarý yine dolu göreceðiz" Barýþ Çiçek den tam sayfa röportaj Kýrkpýnar sembolik yapýlacak Bu yýl 659. yapýlacak olan Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri sembolik olarak yapýlacak. Belediye Baþkaný Recep Gürkan bu yýla kadar hiç ara verilmeyen Kýrkpýnar ý koronavirüs salgýný nedeni ile mevcut tarihte yapmalarýnýn zor olduðunu bu yýl içinde yapmaya çalýþacaklarýný söyledi. Gürkan þartlar oluþmazsa Ýtalya Futbol Federasyonu Baþkaný Gravina'nýn sezonu Eylül- Ekim arasýnda bitirme fikri hakkýnda ne düþünüyorsunuz? "Eylül ve Ekim'e sarkarsak 2020/21 sezonunu da etkileriz. Bence zor bir plan." Salgýnýn futbolun sýnýrlarýný aþtýðý söyleyebilir miyiz? Çok fazla maç, sürekli kazanma peþinde koþmak ve ne olursa olsun oynamak... "2024 yýlý sonrasý futbol takvimini tartýþacaðýz, gelecekteki senaryolar üzerinde de konuþacaðýz ama þu anda potansiyel çözümler hakkýnda düþünmek için erken." Sezonu oynamadan bitieme kararý alan ülkeler olursa kararýnýz ne olacak? Belçika bunu yapmak istiyor... "Bu kararlar tek baþýna alýnmamalý. Futbol birbirine baðlý bir oluþum. UEFA ve ligler bir arada çalýþýp kararlar almalý. UEFA Yönetim Kurulu bu konuyu deðerlendirecek." Salgýnýn UEFA ve futbola ekonomik etkisi ne olacak? "Ligler takýmlar için finansal kaynak. Ligler tamamlanabilirse finansal etki daha az olacaktýr. Öte yandan UEFA, EU- RO 2020'yi bir yýl erteleyerek çok büyük para kaybetti." Kulüplerin bütçeleri bir süre alarm verecek. Finansal Fair Play uygulamasý olduðu gibi kalacak mý? "Zaten bazý koþullarý askýya aldýðýmýzý duyurduk ama FFP'yi tamamen durdurmamýz söz konusu deðil. Avrupa futboluna çok fazla katkýsý oldu. Esnetilebilir ama kaldýrýlamaz." FIFA, futbolcu sözleþmelerinin sezon bitimine kadar uzatýlmasý yönünde karar aldý ve transfer dönemini de uzatma planý yapýyor. Siz ne düþünüyorsunuz? "Bu dönemde kulüplere ve oyunculara biraz esneklik saðlamalýyýz. Transfer dönemini uzun tutmak iyi bir seçenek." sembolik olarak iki pehlivanlý bir müsabaka ile geleneði sürdüreceklerini belirtti. HALÝL ÖZTÜRK Edirne Belediye Baþkaný Recep Gürkan, Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri ile Kakava Þenliklerinin bu yýl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamýnda "sembolik" düzenleneceðini söyledi. Saraçlar Caddesi'nde koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimlerde bulunan Gürkan, gazetecilere yaptýðý açýklamada, 658 yýldýr kesintisiz düzenlenen Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nin bu yýl sembolik de olsa yapýlacaðýný belirtti. Kýrkpýnar'ýn her ortamda devam ettiðini anlatan Gürkan, þunlarý kaydetti: "Dünyada olimpiyatlarýn kesintisi var ama Kýrkpýnar'ýn yok. Bu yýl 659. kez 29 Haziran-5 Temmuz'da yapacaktýk. O tarihe kadar krizin biteceðini öngörüyoruz ama bitmezse 31 Aralýk'a kadar zamanýmýz var. Sembolik de olsa, Kýrkpýnar'ý iki pehlivanla da olsa güvenlik tedbirlerini alarak yapmak niyetindeyiz. 658 yýllýk bir geleneðin sürekliliðini saðlamak da görevlerimizden biri ama saðlýk ve hijyen koþullarýna azami dikkat ederek." Kakava ateþi "sosyal mesafeyle" yanacak Gürkan, bazý festivallerin ertelendiðini ancak 1400 yýldýr 5 Mayýs'ta yapýlan Kakava Þenlikleri'nin ertelenmesinin söz konusu olmadýðýný dile getirdi. Kakava ateþini yakmayý planladýklarýný vurgulayan Gürkan, "5 Mayýs'ta sosyal mesafeyi de dikkate alarak sadece ben, Merkez Hakem Kurulunun kurduðu atletik performans birimi dünyada bir ilke imza attý. Süper Amatör liglerden itibaren Türkiye çapýndaki bin 880 hakemin cep telefonlarýna yüklenecek bir aplikasyon olan HAGESiS in özellikleri olaðanüstü... Hakemlerin fizik, kondisyon, kural bilgisi, beslenme, yaþam tarzý ve sosyo-psikolojik takibini saðlayacak sistem, haziranda devreye girecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) bünyesindeki Atletik Performans Birimi, Süper Amatör Lig den itibaren ülke çapýndaki tüm liglerde görev yapan bin 880 hakemin fizik, kondisyon, kural bilgisi, beslenme, yaþam tarzý ile sosyo-psikolojik yönden takibini saðlayacak bir sistem kuruyor. Takýmlarýn özellikleri hakeme bildirilecek 1- Hakemin görevli olduðu maçta yer alan takýmlara ait bilgiler ve görüntüler, otomatik olarak hakemlere gönderilecek. Takýmlarýn atak þekilleri, duran toplardaki davranýþlarý, attýklarý ve yedikleri goller, hakemi aldatmaya yakýn oyuncularý, kazandýklarý penaltýlar vb. hakemlere müsabaka öncesi gönderilecek. Böylelikle hakemler yönetecekleri müsabakaya taktiksel olarak hazýrlanacak. Hakem, atandýðý maça göre idman yapacak. Görev verilen müsabaka sisteme iþlendiði anda aplikasyon; hakemin bir önceki müsabakasý ile yeni müsabakasý arasýndaki gün sayýsýný hesaplayarak, o hakeme en uygun antrenman þeklini otomatik olarak bildirecek. Ýdman türü belirlenirken; hakemin yaþý, son 15 gündeki uyku, seyahat süresi, antrenman yükü, müsabaka yükü, kan basýncý ve psikolojik yükü dikkate alýnacak. Hakemler, yapmalarý gereken antrenmanýn videosunu önce izle ikonuna basarak izleyecek. Antrenman baþlat butonuna bastýklarýnda da telefon otomatik olarak idman verisini GPS üzerinden ana HALÝL ÖZTÜRK Ýskilipgücüspor Kulübünün oteli yapýlan çalýþmalarla dezenfekte makineye yükleyecek. Eðer telefon, antrenman yapýlan alana 300 metreden uzak olursa, HAGE- SiS ana makineye idmanýn incelemesi gerekir diye mesaj gönderecek. HA- GESiS te her hakem kendi durumunu þekilsel ve grafiksel olarak görebilir. Atletik performans birimi, Türkiye nin her bölgesindeki hakemlerin tüm verilerini anlýk olarak inceliyor olacak. Hakemler, yapýlan ölçümlerde beden yað oranlarý hangi sýnýfa giriyor ise HAGESiS düzenli olarak o kategoriye yüklenmiþ olan beslenme planlarýný ve haftalýk menüleri her pazar hakemin aplikasyonuna gönderilecek. Hakemler bu menülerden birini seçecek ve hafta boyu bu þekilde beslenecek. Üst Klasman hakemlerde 12 saat aktif Sistem, uyku dahil 24 saat veri biriktirebiliyor olsa da özel hayatýn mahremiyeti sebebiyle Üst Klasman hakemler ile Üst Klasman yardýmcý hakemler her gün saatleri arasýnda takip edilecek. Ancak isteyen hakem 7 gün 24 saat veri tespiti yaptýrabilecek. Eðer bir hakem sabahlarý çok geç uyanýyorsa ya da öðünlerini alakasýz zamanlarda tüketiyorsa, bu durum HAGE- SiS tarafýndan kaydedilerek atletik performans ekibine mail olarak gidecek. Eðer hakemin müsabaka notlarý bu yaþam tarzý ile eþ þekilde dalgalanma gösteriyorsa ya da fiziksel performansý düþüyorsa, hakem sadece bu sebepten dolayý ceza alabilecek. Bu, uyarý olarak önceden kendisine bildirilecek ve profesyonelce yaþamasý garanti altýna alýnacak. edildi. Dünya ve ülkemizde birçok kiþinin ölümüne sebep olan ölümcül Korona virüs önlemi için Ýlçemizde ki otellerden birisi olan Ýskilip Gücü Konaklama Tesisi Selener Temizlik Þirketine dezenfekte ettirildi. Ýskilipgücüspor Kulübü Baþkaný Nihat Armutçu sosyal medya hesabýndan; Ýskilipgücüspor Kulübü olarak otelimizi Coronavirüs tedbirleri kapsamýnda dezenfekte ettirdik. Selener Temizlik. A.Þ sahibi sevgili Selim Turpçu kardeþimin ekibi otelimizi baþtan aþaðý dezenfekte etti. Her zaman Spor Kulübümüzün destekçisi olan kardeþim þu günlerde yine desteðini esirgemedi þükranlarýmý sunuyorum diye paylaþýmda bulundu. Sayýn Valimize arz edeceðim katýlýrsa o ve bir de Romanlarý temsilen çeribaþý arkadaþýmýzý alacaðýz, ateþi ikimiz ya da üçümüz yakarak Kakava geleneðini sembolik de olsa devam ettirmiþ olacaðýz. Sosyal mesafeli bir ateþ yanacak. Saðlýðý koruyarak geleneklerimizi sürdüreceðiz." Hakemlere HAGESÝS sistemi Ýskilipgücü oteli dezenfekte edildi HAGESiS, saat den sonra bireysel bilgi depolamasýný býraksa da ortam sýcaklýðý, nem oraný ve oksijen basýncýný ölçmeyi sürdürecek. Örneðin; Sivas ta eksi 12 derecede oynanacak bir maçta görevlendirilen hakeme, hafta boyunca 18 derecelik oda sýcaklýðýnda uyumasý gerektiði bildirilecek. Bedene baðlý sensöre entegre olan telefon, otomatik olarak hakemin ev sýcaklýðýný, hangi ortamda uyuduðunu, nem oranýný, hangi sýcaklýkta antrenman yaptýðýný, çalýþma saati uzunluðunu, kalp atým sayýsý deðiþikliklerini otomatik olarak sisteme yükleyecek. Bu sayede hakemlerin hastalýklara yakalanma riski düþürülecek. Antrenmanda bere giy diye uyaracak Hakem sabah uyandýðýnda aplikasyon uyku kalitesi sorgulamasý yapacak. Burada uykunun süresi ve sabah uyandýðýndaki dinçlik düzeyine vereceði puan ile bir puantaj çýkarýlacak. Hakemin evden çýktýktan sonraki ortam sýcaklýðý ile ev sýcaklýðý arasýnda saðlýklý kabul edilebilecek aralýktan fazla fark var ise, HAGESiS hakeme bilgi verecek. HAGESiS, meteoroloji raporu doðrultusundan soðuk ve rüzgarlý hava tespiti yaparsa, hakeme Antrenmanda bere giy uyarýsý yapacak HAGESiS sayesinde Cüneyt Çakýr ve Fýrat Aydýnus un da aralarýnda bulunduðu Üst Klasman hakemleri, günde 12 saat aktif olarak takip edilecek. Dileyen hakem HAGESiS ile 7 gün 24 saat veri tespiti yaptýrabilecek. Hakemlikte dünya çapýnda bir devrim olan HAGESiS projesini üreten MHK Atletik Performans Birimi nin baþýnda antrenman doktoru olan eski Üst Klasman hakem Çaðatay Þahan yer alýyor. Þahan ýn yardýmcýlýðýný ise yine antrenman doktoru Bülent Kayýtken yapýyor. Kayýtken, MHK Atletik Performans Birimi nin kuruluþ nedeni ile HAGE- SiS in amacýný þöyle anlattý: FIFA ve UEFA da hakemlerimizin en çok eleþtirilen yönü fiziksel düzeyleri idi. Zekeriya Alp in baþkanlýðýndaki MHK, bu sýkýntýya son vermek için Atletik Performans Birimi ni kurdu. Birim olarak, Türkiye deki bin 880 hakemi 7 gün 24 saat izlememizi ve dolayýsýyla performanslarýný artýrmamýzý saðlayacak bir program geliþtirdik. Bugüne dek MHK, alt liglerdeki bir hakemin nasýl olduðunu ancak üst klasmana geçtiði zaman görebiliyordu. HAGESiS devreye girdikten sonra MHK kimin ne yaptýðýný tam olarak görecek. Kaç antrenman yapmýþ, kaç saat yolculuk yapmýþ, hangi puaný almýþ, her þey görülebilecek bu sistemle. Üst Klasman hakemleri ve yardýmcýlarý bu sistem sayesinde profesyonelce yaþayacak. Puaný yetmeyen, yukarý çýkamayacaklar.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Týbbi Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Akreditasyon; Laboratuvarların, Muayene, Belgelendirme kuruluşlarının ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SAYFA 15 28 ARALIK 2018 Genç futbolcu Oðuzhan Batman tekrardan sahalara dönmek için gün sayýyor. Genç futbolcu ameliyat oldu Rýfat KARA Yeni Çorumspor U19 takýmýnýn baþarýlý futbolcusu Oðuzhan Batman sakatlýðý

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

01 Kasým 2018

01 Kasým 2018 Geri Dönüþüm Markasý... www.adametal.com.tr 01 Kasým 2018 Ada Metal Demir Çelik Geri Dönüþüm San. ve Tic. A.Þ. 1956 yýlýndan bu yana, özellikle metal sektöründe, fabrikalarýn üretim artýklarýný toplayýp

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI

DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI 13 OCAK 2019 4, 5,, 7,, 9, ve 11. sınıflar için %0 e varan burs imkânı DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI Değerli Anneler ve Babalar, Doða Koleji olarak ve 13 Ocak 2019 tarihlerinde

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

SAYFA 15 11 EYLÜL 2018 Milli raketler Çorum'da Masa Tenisi Milli Takýmý 18-23 Eylül tarihleri arasýnda Ýspanya'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Þampiyonasý öncesi Çorum'da kampa girdi. Metin Bekar

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı