TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesi kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve esaslarını belirler. Kapsam MADDE 2- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesi kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve esasları ile ücret çizelgelerini kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu Yönerge, 132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunun 2/İ ve 11/C Maddelerine ve GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesine istinaden hazırlanmıştır. Kısaltmalar ve tarifler MADDE 4- (1) Bu yönergede GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesinde kullanılan kısaltma ve tarifler esas alınmıştır. (2) Teknik Hizmet Ücreti: Gözetim ve muayene faaliyetleri incelemelerinde görevlendirilen personel hizmetleri için alınan ücrettir. (3) Teknik İnceleme Ücreti: Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesi kapsamında verilen hizmetlere ilişkin, uygunluğa dayanak olan dokümanların inceleme ücretidir. (4) İnceleme Yolluk Ücreti: İthalatta uygunluk denetimi faaliyetlerinde ürün tespiti/numune alma işlemlerinde görevlendirilen personel hizmetleri için alınan ücrettir. İKİNCİ BÖLÜM Ücretler MADDE 5- GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesi kapsamında sunulan hizmetlerin muhtevasına göre tahakkuk ettirilecek ücret kalemleri aşağıda verilmiştir: (1) Bazı ürünlerin ithalatta uygunluk denetimine dair tebliğ kapsamında yapılan uygunluk denetimine ait ücretler (EK-1 de verilmiştir). (2) CE işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi tebliği kapsamında yapılan uygunluk denetimine ait ücretler (EK-2 de verilmiştir). (3) Gübre ithaline ilişkin tebliğ kapsamında yapılan uygunluk denetimine ait ücretler (EK-3 de verilmiştir). (4) Yükleme öncesi gözetim faaliyetleri ile ilgili alınacak ücretler (EK-4 de verilmiştir). (5) Asansörler için yıllık kontrol ücretleri (EK-5 de verilmiştir). (6) Yurt dışı gözetim ve muayene ücretleri (EK-6 da verilmiştir). (7) LPG ve akaryakıt istasyonları periyodik muayene ve ölçüm ücretleri (EK-7 de verilmiştir). 1/12

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücretlerin Duyurulması ve Ödenmesi MADDE 6- Bu yönergeye esas olan ücretler ilgili belgelendirme aşamalarında tahakkuk ettirilir. Başvuru sahibi/belge sahibi, faturalandırılan ücretleri bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde, hiçbir ihtara gerek olmadan ödemekle yükümlüdür. MADDE 7- Fatura ödemeleri TSE nin muhasebe veznelerine makbuz karşılığı, bankalardaki GMMB hesap numaralarına veya TSE nin göstereceği diğer ödeme vasıtaları ile yapılır. MADDE 8- (1) 5. Maddenin 1, 2 ve 3. bentlerinde yer alan ücretler peşin olarak tahsil edilir. (2) 4 ve 6. bentlerinden yer alan ücretleri kapsayan hizmetler için GMMB tarafından belirlenen miktarda avans alınır. (3) 5. bentte yer alan ücretler peşin olarak veya hizmet sonunda tahsil edilir. Başvuru sahibi/belge sahibi, fatura bedelini hiçbir ihtara gerek olmadan 30 gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. MADDE 9- GMMB dan hizmet alan başvuru sahibi, zamanında ödemediği faturalarla ilgili borcunu, tahakkuk ettirilecek gecikme zammıyla birlikte ödemekle yükümlüdür. Gecikme zammı, borcun muaccel olduğu tarihten itibaren hesaplanır. Borçlarını süresi içinde ödemeyenlere 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanunun 1.maddesine göre belirlenen oranda faiz uygulanır. MADDE 10- GMMB tarafından verilen hizmetlerde, yabancı para cinsinden bir değerlendirmenin gerekli olması halinde fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır. MADDE 11- KKTC de verilen belgelendirme hizmetlerinin ücret tahakkukunda yurtiçi belgelendirmesi için belirlenen ücretler esas alınır. Ancak KDV alınmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 12- GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesi kapsamında verilen hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi ve değişiklik yapılması; GMMB nın teklifi, Genel Sekreterliğin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir. MADDE 13- GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesi kapsamında hizmet verilirken, hizmetin herhangi bir aşamasında başvuru sahibinin hizmet talebinden vazgeçmesi halinde bu hususun TSE ye bildirim tarihine (TSE evrakına kayıt tarihi) kadar geçen süre içerisinde verilen hizmetlere ilişkin ücretleri başvuru sahibi ödemekle yükümlüdür. MADDE 14- GMMB Gözetim ve Muayene Hizmetleri Yönergesi kapsamında verilen hizmetler ile ilgili, firmadan fazla ücret alınması, alınan ücretin karşılığı hizmetin tamamının verilememesi veya ücreti peşin tahsil edilen hizmete ilişkin başvuru sahibinin hizmet talebinden vazgeçmesi durumunda fazla alınan ücret firma talebi halinde iade edilir. 2/12

4 MADDE 15- GMMB tarafından, başvuru sahibi kuruluşlara tahakkuk ettirilen faturalar, ilgili kuruluş tarafından TSE ye bildirilen adreslere gönderilir. Başvuru sahibi adres değişikliğini yazılı ve/veya elektronik ortamda online sistem üzerinden bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu değişiklik bildirminin TSE ye ulaşmasından önce, başvuru sahibinin TSE de kayıtlı adresine, taahhütlü posta, kargo veya elektronik ortamda online sistem üzerinden bildirilecek fatura dahil her türlü yazışma tebligat hükmündedir. MADDE 16- TSE ile karşılıklı özel bir protokol imzalayan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirme ve diğer hususi şartlar imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Yürürlük MADDE 17- Bu Yönerge hükümleri 22/11/2012 tarih ve 62 sayılı toplantıda alınan XVIII/ sayılı TSE Yönetim Kurulu Kararına istinaden yürütülür. Yürürlükten Kaldırma MADDE 18- Bu yönergenin kabulünden önce, GMMB faaliyetlerine ilişkin ücretlerle ilgili TSE Yönetim Kurulu nca alınmış olan bütün kararlar yürürlükten kalkar. Yürütme MADDE 19- Bu Yönerge hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür. 3/12

5 EK-1 Bazı in İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Verilen Hizmet Liste Dışı Olan Kapsam Dışı Olan Parti Teşkil Etmeyen Standard Karşılığı Olmayan Tebliğ Eki, Ek-1 Listede yer alan ürünler Yurt dışı TSE belgeli Just in Time TSE Muafiyeti E, e vs. Muafiyeti Teknik Problem Geri Gelen Eşya Ücret 75 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) 75 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. 75 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV alınacaktır. 75 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + KDV Deney yapıldığında; Belge ücreti: 300 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + Deney ücreti + KDV Müteakip İthalatlarda ; Belge Ücreti: 300 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + (Tip başına ücret alınacak) + KDV Kalem Başına 75 TL + KDV alınacaktır. İnceleme Yolluk Ücreti ve Belge düzenleme ücreti alınmayacaktır. Belge Ücreti: 300 TL + 75 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + KDV Belge başvuru ekindeki listenin tamamı için düzenlenecektir. Dosya inceleme ücreti: 350 TL + KDV, Belge Düzenleme ücreti: 500 TL + KDV, Belge yenileme, listeye ürün ilave etme, belgede yeni düzenleme için her defasında 500 TL + KDV ücret alınacaktır. Dosya inceleme ücreti: 350 TL + KDV Belge Düzenleme ücreti: 500 TL + Tip Sayısı x 75 TL +KDV Belge yenileme, listeye ürün ilave etme, belgede yeni düzenleme için her defasında 500 TL + İlave Tip Sayısı x 75 TL+KDV ücret alınacaktır. Belge ücreti: 300 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 75TL + Deney ücreti + KDV Bu hizmetler için alınacak ücret: İnceleme Yolluk Ücreti + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV 4/12

6 Olumsuzluk Halinde/ Müracaattan vazgeçilmesi halinde Belge Yenileme Talebi Halinde Akredite rapor incelemesi yapılması halinde: Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 75 TL + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise Belge Ücreti 20 TL + KDV alınacaktır. Dosya inceleme ücreti: 350 TL + KDV (Rapor başına) Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 75 TL+KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için 60 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi/ithalat belgelendirmesi faaliyetinde -GTİP değiştiğinde, -Standard değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL +KDV ücret alınacaktır. 5/12

7 EK-2 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı in İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Verilen Hizmet Liste Dışı Olan Kapsam Dışı Olan Yönetmelikler Kapsamındaki için Gümrüğe Hitaben Fiili İthalatın Gerçekleşmesi İçin Düzenlenen Yazı/belge Yönetmelikler Kapsamındaki Uygun Olmayan Ücret 75 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) 75 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Belge ücreti: 300 TL (Düzenlenen her bir belge için ayrı alınacaktır) + İnceleme Yolluk Ücreti:75 TL + KDV Teknik İnceleme Ücreti: (Kalem bazında alınacak - Not 3) 1) 1 tip ürün için:300 TL + KDV 2) 2-5 (dahil) için:350 TL + KDV 3) 6-10 (dahil) için:420 TL + KDV 4) (dahil) için:500 TL + KDV 5) 21 ve daha fazla kalem ürün için: 560 TL + KDV Deney yapılması halinde deney ücreti alınacaktır. İncelemeye gidilmesi halinde; İnceleme Yolluk Ücreti 75TL+KDV Teknik İnceleme Ücreti: (Kalem bazında alınacak - Not 3) 1) 1 tip ürün için:300 TL + KDV 2) 2-5 (dahil) için:350 TL + KDV 3) 6-10 (dahil) için:420 TL + KDV 4) (dahil) için:500tl + KDV 5) 21 ve daha fazla tip ürün için:560 TL + KDV Deney yapılması halinde deney ücreti alınacaktır. CE Muafiyeti/ Serbest Bölge Muafiyet Yazısı Dosya inceleme ücreti: 350x TL+KDV Belge Düzenleme ücreti: 500 TL+KDV + Tip Sayısı x 75 TL Belge yenileme, listeye ürün ilave etme, belgede yeni düzenleme için her defasında 500 TL + İlave Tip Sayısı x 75 TL + KDV ücret alınacaktır. 6/12

8 Yönetmelikler kapsamında müracaattan vazgeçilmesi halinde Belge Yenileme Talebi Halinde Akredite rapor incelemesi yapılması halinde Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Teknik inceleme yapılması halinde Teknik İnceleme Ücreti: (Kalem bazında alınacak - Not 3) 1) 1 tip ürün için:300 TL + KDV 2) 2-5 (dahil) için:350 TL + KDV 3) 6-10 (dahil) için:420 TL + KDV 4) (dahil) için:500tl + KDV 5) 21 ve daha fazla kalem ürün için: 560 TL + KDV İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + KDV Herhangi bir inceleme yapılmaması halinde: 75 TL + KDV Belge Yenileme talebinde hatanın Enstitümüzden kaynaklandığı durumlar hariç Belge Yenileme Ücreti olarak 20 TL+KDV alınacaktır. Dosya inceleme ücreti: 350 TL + KDV Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 75 TL+KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için 60 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi/ithalat belgelendirmesi faaliyetinde; -GTİP değiştiğinde, -Standard değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL +KDV ücret alınacaktır. 7/12

9 EK-3 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Verilen Hizmet Ücret Liste Dışı Olan 75 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) Kapsam Dışı Olan Standard Karşılığı Olmayan Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Geri Gelen Eşya Olumsuzluk halinde /Müracaattan vazgeçilmesi halinde Akredite rapor incelemesi yapılması halinde Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 75 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. 75 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75TL + KDV Deney yapıldığında; Belge ücreti: 300 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 75 TL + Deney ücreti + KDV Bu hizmetler için alınacak ücret İnceleme Yolluk Ücreti + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV 75 TL + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 75TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Dosya inceleme ücreti: 350 TL + KDV Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 75 TL+KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için 60 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi/ithalat belgelendirmesi faaliyetinde; -GTİP değiştiğinde, -Standard değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL +KDV ücret alınacaktır. 8/12

10 EK 4 Yükleme Öncesi Gözetim Faaliyetleri İle İlgili Alınacak Ücretler Verilen Hizmet Teknik Hizmet Ücreti Teknik İnceleme Ücreti Ücret 420 TL+KDV Adam/Gün Gözetim Faaliyetinin; -Tespit, sayım, kapsam belirleme, inceleme ve deneye gözlemci şeklinde (deney yapılmadan) yapılması durumunda, kalem başı; 1) 1 kalem ürün için: 300 TL + KDV 2) 2-5 (dahil) için: 350 TL + KDV 3) 6-10 (dahil) için: 420 TL + KDV 4) (dahil) için: 500TL + KDV 5) 21 ve daha fazla kalem ürün için: 560 TL + KDV -Deney yaptırılması durumunda; Deney yapılan ürün adedi X deney ücreti + KDV -Deney raporu incelemesi yapılması durumunda; İnceleme ücreti: 350 TL + KDV (Not 1) Belgelendirme Ücreti Toplam Hizmet Ücreti Not 1 Belge ücreti: 180 TL + Masraf (Ulaşım +Konaklama)+KDV (Her 1 ihracat faturası için) Teknik Hizmet Bedeli+ Teknik İnceleme Ücreti+ Belgelendirme Ücreti TSE Belgeli ürünlerde, deney raporu inceleme ücreti alınmayacaktır. 9/12

11 EK 5 a) Asansörler için Gözetim ve Muayene Ücretleri Deney Ücreti: 319TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti (adam/gün): 210TL+KDV 1 Asansör Deney ücreti: 319TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti (adam/gün) = (210TLx2adamx1gün)+KDV = 420TL+KDV (1 gün/2 adam üzerinden) Toplam Ücret: 829TL+KDV 1-5 Asansör Arası (5 dahil) 5 Asansör İçin: Deney ücreti: (319TLx5asansör)+KDV = 1.595TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti (adam/gün) = (210TLx2adamx3gün)+KDV=1.260TL+KDV (3 gün/2 adam üzerinden) Toplam Ücret: 2.945TL+KDV 6-10 Asansör (10 dahil) 10 Asansör İçin: Deney ücreti: (319TLx10asansör)+KDV = 3.190TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti (adam/gün) = (210TLx2adamx5gün)+KDV=2.100TL+KDV (5 gün/2 adam üzerinden) Toplam Ücret: 5.380TL+KDV Asansör (20 dahil) 20 Asansör İçin: Deney ücreti: (319TLx20asansör)+KDV = 6.380TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti (adam/gün) = (210TLx2adamx10gün)+KDV=4.200TL+KDV (10 gün/2 adam üzerinden) Toplam Ücret:10.670TL+KDV Asansör (30 dahil) 30 Asansör İçin: Deney ücreti: (319TLx30asansör)+KDV = 9.570TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti (adam/gün) = (210TLx2adamx15gün)+KDV=6.300TL+KDV (15 gün/2 adam üzerinden) Toplam Ücret:15.960TL+KDV Asansör (50 dahil) 50 Asansör İçin: Deney ücreti: (319TLx50asansör)+KDV = TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti (adam/gün) = (210TLx2adamx25gün)+KDV= KDV (25 gün/2 adam üzerinden) Toplam Ücret: TL+KDV 10/12

12 b) Asansörler için Yıllık Kontrol Ücretleri Yıllık Kontrol Ücreti: 180TL +KDV Takip Kontrolü (Uygunsuzluk Sonrası Yapılacak Muayene) Ücreti: 100TL +KDV - 5. kattan sonraki her bir kat için 10 TL + KDV talep edilecektir. - TSE Başkanı, belirtilen ücret miktarlarında ± %20 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. - Uygunsuzluk sonrası muayene ücretinin alınıp alınmamasında TSE Başkanı yetkilidir. - Protokol imzalanan Belediyelerin asansör muayeneleri ücretsiz yapılacaktır. - Belediye sınırları içerisindeki kamu binalarında müşterek kullanımda olan asansörlerin muayeneleri, belediye payı alınmadan yapılacaktır yılında Belediyeler ile yapılan protokollerin yenilenmesi halinde; - %20-30 indirim yapılarak imzalanan protokoller yenilenirken mevcut protokollerde belirtilen muayene ücretlerine %10 artış yapılacaktır. - %10-20 indirim yapılarak imzalanan protokoller yenilenirken mevcut protokollerde belirtilen muayene ücretlerine %5 artış yapılacaktır. - %10 dan az indirim yapılarak imzalanan protokoller yenilenirken mevcut protokollerde belirtilen muayene ücretlerine herhangi bir artış yapılmayacaktır. EK-6 Yurt Dışı Gözetim ve Muayene Hizmetleri Ücret Tablosu GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ Test Raporu/Sertifika vb. İnceleme Muayene ve Deney Tespit, Gözlem, Sayım Miktar Proje Bazlı Gözetim ve Muayene Asgari Hizmet Fiyatı 200 EURO +Serbest Fiyat 100 EURO Adam/Gün +Serbest Fiyat 200 EURO Adam/Gün + Serbest Fiyat TSE Payı 200 EURO dan az olmamak kaydıyla Fatura Bedelinin %50 si 100 EURO Adam/Gün + Serbest Fiyat x %30 (Müşterinin TSE ye müracaatı halinde: Serbest Fiyat x %35) Çözüm Ortağı Payı Minimum 200 EURO TSE ye verilmek üzere Fatura Bedelinin %50 si Serbest Fiyat x %70 (Müşterinin TSE ye müracaatı halinde: Serbest Fiyat x %65) 200 EURO Adam/Gün Serbest Fiyat Taraflar Arasında Proje Bazlı Olarak Kararlaştırılacaktır. 11/12

13 EK-7 LPG ve Akaryakıt İstasyonları Periyodik Muayene ve Ölçümleri HİZMET ÜCRET İstasyonlar için - Gözle Muayene 300 TL + KDV - Akustik Emisyon ile Muayene 1100 TL + KDV - Katodik Koruma Ölçümü 300 TL+ KDV - Topraklama Ölçümü 250 TL+ KDV (İlave her bir nokta için 50 TL) - Paratoner Ölçümü 250 TL+ KDV - Rutin Muayene 300 TL+ KDV Müstakil Tanklar İçin İstasyonda yapılan muayene ücretlerinin % 25 fazlası alınacaktır Üretici ve dağıtıcılarla yapılacak protokoller için (toplu muayene) - 13 m 3 ün altındaki tanklar 1-5 tank: yarım gün, 6-10 tank: tam gün, Tam gün ücret: 1150 TL+KDV - 13 m 3 ün üstündeki tanklar için 1-2 tank: yarım gün; 3-4 tank: tam gün; Tam gün ücret: 1150 TL+KDV Üretici ve dağıtıcılarla yapılacak protokoller için (yerinde muayene) İstasyonda yapılan muayene ücretlerinin ± % 30 u 12/12

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/13482 PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK (19.03.2009

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 Revizyon Tarihi :18/02/2015 XIX/90-399

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5017 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1. Bu Esaslar, Türkiye nin

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak MADDE 1 (1) Bu Uygulama

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/7) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı