Krizden ancak reformla çýkýlýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krizden ancak reformla çýkýlýr"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve ahlâksýzlýða karþý ortak mücadele l Provokasyonlara karþý Peygamber metodu l Krizleri aþmada Risale-i Nur'un rolü AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Krizden ancak reformla çýkýlýr MÝLLETÝN SEÇTÝÐÝ VEKÝLLERÝN YARGI ENGELÝNE TAKILMASIYLA YAÞANAN KRÝZ, MECLÝSTE SAÐLANACAK DEMOKRATÝK UZLAÞMAYLA AÞILABÝLÝR. GÜL: DAHA KÖKLÜ REFORMLAR ÞART u Cum hur baþ ka ný Gül: Son tar týþ ma lar, hu - kuk sis te mi ve de mok ra si mi zin ev ren sel stan - dart la ra u laþ tý rýl ma sý i çin da - ha kök lü re form la ra ih ti yaç bu lun du ðu nu gös te ri yor. Bu - gün kar þý kar þý ya kal dý ðý mýz hu kuk te mel li so run la rý, ül ke - miz i çin fýr sa ta dö nüþ tü rü le - bi li riz. Ye ni a na ya sa ký sa sü - re de ha ya ta geçmeli.n5 te GEÇEN YIL 40 MÝLYAR TL ÝDÝ Kart borçlarý 47 milyara çýktý utür ki ye Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu Baþ ka ný Ben de - vi Pa lan dö ken, ge çen yý lýn Ha zi - ran a yýn da 40 mil yar li ra o lan kre di kar tý bor cu top la mý nýn bu Ha zi ran da 47 mil yar TL ye u laþ tý - ðý na dik ka ti çek ti. n11 de ALKOLE HAYIR PROTESTOSU Kadehler kýrýldý, içkiler yola döküldü uha yat Bo yu Sev gi Der ne ði, Kalp le ri De ðil, Ka deh le ri Ký ra - ca ðýz slo ga nýy la al ko lü pro tes - to et ti. Der nek Baþ ka ný Di la Te - ze mir, al kol se be biy le ka dýn la - rýn darp e dil di ði ni, ci na yet le rin iþ len di ði ni söy le di. n5 te ERDOÐAN: ÖNYARGISIZ KONUÞALIM u Baþ ba kan Er do ðan: Ön yar gý la rý, ön þart la rý, geç miþ te ki o lum suz luk la rýn ü rü nü ref leks le ri bir ke na ra bý ra kýp öz gür ce ko nu - þa lým, tar tý þa lým, tek lif le ri mi zi or ta ya ko ya lým. Bir bi ri mi zin ö nü nü kes mek de ðil, bir bi ri - mi zi ta mam la mak i çin ça lý - þýp, müm kün o lan en ge niþ uz laþ ma nýn ü rü nü bir ye ni a - na ya sa ha zýr la ya lým. n4 te TESÝAD BAÞKANI BOZKURT: Gündem anayasa ve ekonomi olmalý ute SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ýl yas Boz kurt, Ye - ni Mec li sin gün de mi a na ya sa ve e ko no mi ol ma lý dedi. Ye ni Mec lis ve hü kü met ten bek len ti le ri ni di le ge ti ren Boz kurt, Ýþ siz lik, gi de rek bü yü yen ca ri a çýk ve mil lî ge lir da ðý - lý mýn da ki a da let siz lik so run la rý da e le a lýn - ma lý þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 4 te KILIÇDAROÐLU: YOL ALALIM uchp li de ri Ký lýç da roð lu: De mok ra si a çý ðý mýz bü yü yor. Re fe ran dum dan he men son ra söy le - dim: Par la men to da e kip o - luþ sun, a na ya sa de ði þik li ði i - çin yol a la lým. Ev ren sel hu - kuk ne yi ge rek ti ri yor sa o nu ya pa ca ðýz. Yar gý ve ya sa ma or ga nlarý ba ðým sýz o la cak. Yü rüt me or ga ný da ken di i þi - ni ya pa cak. Ha be ri sayfa 4 te TÜMAMÝRAL ÞÝÞLÝOÐLU DA VAR Balyoz dâvâsýnda 4 tutuklama daha ubalyoz Planý soruþturmasý kapsamýnda, sevk e dil dikle ri mah ke me ce sor gu la nan 5 as ker den, Tü ma mi ral Mü ca hit Þiþ li oð lu ve Al bay Hü se yin Çý nar i le Yar bay lar O ðuz Türk soy ve Cenk Ha tu noð lu hak kýn da tu - tuk la ma ka ra rý ve ril di. Tu tuk lu lar Has dal da - ki As ke rî Ce za e vi ne gön de ril di. Ha beri 4 te TÜRKÝYE-ÝSRAÝL ÝLÝÞKÝLERÝNÝ ISITIYOR Suriye olaylarý kime yaradý? uabd nin ö nem li ga ze te le rin den Wall Stre et Jo ur nal, Su ri ye kri zi nin Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da ki i liþ ki le ri ý sýn dýr - dý ðý, An ka ra ve Was hing ton u da da ha ya kýn iþ bir li ði ne gö tür dü ðü yo ru mu nu yap tý. Gazetenin ha berin de, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu ve Ýs ra il Mec li si nin Baþ - ba kan Er do ðan a 12 Ha zi ran se çim le ri nin ar dýn dan sý cak teb rik mek tup la rý gön derdikleri hatýrlatýldý. nsayfa 7 de Lübnan a da kaçýyorlar usu ri ye li yüz ler ce ki þi nin kom þu ül ke Lüb nan a kaç tý ðý bil - di ril di. Lüb nan lý bir gü ven lik yet ki li si, 1000 ka dar Su ri ye li - nin ge ce Lüb nan ýn ku ze yin de ki Ak kar böl ge sin de bu lu nan El Ku sa ir den Lüb nan a geç ti ði ni a çýk la dý. n7 de LYS ler bugün tamamlanýyor uha be ri sayfa 5 te Piriþtina da yeni cami talebi uha be ri sayfa 7 de 38 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINMIÞTI Borsa vurgununda tutuklular 26 ya çýktý u Bor sa da ma ni pü las yon ya pýl - dý ðý id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 6 sý ka dýn 38 ki þi den 26'sý hak - kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ril di. Tu tuk la nan lar a ra sýn da es ki fut bol cu Mec nur Ço lak ve oð lu Ad nan Ço lak da var. n11 de FO TOÐ RAF: A A ELÝF- ENSTÝSÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. ISSN BOSNA-HERSEK TE AYVAZ DEDE ÞENLÝKLERÝ- Bos na Her sek'te dü zen le nen Ay vaz De de Þen lik le ri - nin 501. yýl dö nü mü et kin lik le ri kap sa mýn da ül ke nin de ði þik yer le rin den ge len at lý bir lik ler, Ka ra u la ka sa ba sýn da bir a ra ya ge le rek, el le rin - de Os man lý'yý tem sil e den san cak lar ve ge le nek sel Os man lý ký ya fet le riy le þen lik le rin ya pý la ca ðý git ti. Trav nik Müf tü sü Nus ret Ab di be go - viç'in bu ra da dü zen le nen tö ren de okuduðu du a nýn ar dýn dan, yak la þýk 100 at tan o lu þan bir lik ler, gel dik le ri böl ge le ri tem si len grup lar ha - lin de Ay vaz De de'nin Pru saç ya kýn la rýn da ki dað da 40 gün du a et me sin den son ra su yun çýk tý ðý na i na ný lan a la na doð ru ha re ket et ti. Her yýl ol du ðu gi bi at lý bir lik le rin ba þýn da Os man lý'yý tem sil e den ay yýl dýz lý ye þil san ca ðý en yaþ lý ka tý lým cý lar dan Ýz zet Skro bo ta þý dý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Nisâ Y Yetiþkin çaða geldiklerinde yetimlere mallarýný verin. Kendi helâl malýnýzý, size haram olan yetim malýyla deðiþtirmeyin. Onlarýn malýný kendi malýnýza katmak suretiyle de yemeyin. Þüphesiz o çok büyük bir günahtýr. Sûresi: 2 / Âyet-i Kerime Meâli Medeniyetin güzellikleri Mehasin-i medeniyet denilen emirler, þeriatýn baþka þekle çevrilmiþ birer meselesidir... Hâ ti me s lâ mýn ve As ya nýn is tik ba li, u zak tan ga yet Ý par lak gö rü nü yor. Çün kü As ya nýn hâ kim-i ev vel ve â hi ri o lan Ýs lâ mi ye tin ga le be si i çin dört-beþ mu ka ve met sûz kuv vet ler it ti fak ve it ti had et mek te dir ler. Bi rin ci kuv vet: Ma a rif ve me de ni yet le mü ceh hez o lan Ýs lâ mi ye tin kuv vet-i ha ki ki ye si dir. Ý kin ci si: Te kem mül-ü me bâ dî ve ve sa it le mü ceh hez o lan ih ti yac-ý þe did dir. Ü çün cü sü: As ya yý ga yet se fa let te, baþ ka yer le ri ni ha yet re fa het te gör mek ten neþ et e den te neb bühü tâm ve te yak kuz-u kâ mil le mü ceh hez o lan gýp ta ve re ka bet ve kîn-i muz mer dir. Dör dün cü sü: Ehl-i tev hi din düs tu ru o lan tev hid-i ke li me; ve ze mi nin ha si ye ti o lan i ti dal ve tâ dil-i mi zaç; ve za ma nýn zi ya sý o lan te nev vür-ü ez han; ve me de ni ye tin ka nu nu o lan te lâ huk-u ef kâr; ve be de vi ye tin lâ zý mý o lan se lâ met-i fýt rat; ve za ru re tin se me re si o lan ha fif lik ve cü ret-i te þeb büs le mü ceh hez o lan is ti dad-ý fýt rî dir. Be þin ci si: Bu za man da mad de ten te rak ki ye mü te vak kýf o lan i lâ-yý ke li me tul lah, Ýs lâ mi ye tin em riy le ve za ma nýn il câ â týy la ve fakr-ý þe di din ic ba rýy la ve her ar zu yu öl dü ren ye sin öl me siy le ha yat bu lan ü mit le mü ceh hez o lan ar zu-yu me de ni yet ve meyl-i te ced düt tür. Ve bu kuv vet le re yar dým et mek i çin e ca nib i çi ne ih ti lâl ve ren ve me de ni yet le ri ih ti yar lan dý ran me sâ vi-i me de ni ye tin me ha si ni ne ga le be si dir. Ve sa yin se fa he te a dem-i ki fa ye ti dir. Bu nun i ki se be bi var dýr: Bi rin ci si: Din ve fa zi le ti düs tur-u me de ni yet et me mek lik ten neþ et e den mü sa a de-i se fa het ve mu va fa kat-i þeh vet-i ne fis tir. Ý kin ci si: Hub büþ þe he vat ve di ya net siz li ðin ne ti ce si o lan mer ha met siz lik ten neþ et e den ma i þet te ki müt hiþ mü sa vat sýz lýk týr. E vet, þu di ya net siz lik Av ru pa me de ni ye ti nin iç yü zü nü öy le ka rýþ týr mýþ ki, o ka dar fý rak-ý fe sa di ye yi ve ih ti lâ li ye yi tev lid et miþ. Fa ra za hab lü l-me tin-i Ýs lâ mi ye ve sedd-i Zül kar neyn gi bi þe ri at-ý gar râ nýn ha ki ka ti ne il ti ca ve ta has sun e dil mez se, bu fý rak-ý fe sa di ye, on la rýn â lem-i me de ni yet le ri ni zîr ü ze ber e de cek ler dir. Na sýl ki þim di den teh dit e di yor lar. A ca ba ha ki kat-i Ýs lâ mi ye nin bin ler me sa i lin den yal nýz ze kât me se le si düs tur-u me de ni yet ve mu a ve net o lur sa, bu be lâ ya ve yý la nýn yu va sý o lan ma i þet te ki müt hiþ mü sa vat sýz lý ða de vâ-i þâ fî ol ma ya cak mý dýr? E vet, en mü kem mel ve bo zul maz bir de vâ o la cak týr. E ðer de nil se: Þim di ye ka dar Av ru pa yý ga lip et ti ren se bep, bun dan son ra ne den et me sin? Ce vap: Bu ki ta býn mu kad de me si ni mü ta lâ a et. Son ra bu na da dik kat et: Se beb-i te rak kî si, her þe yi geç al mak ve geç de bý rak mak ve me ta net et mek þe nin de o lan bu ru det-i mem le ket; ve me kân ve mes ke nin dar lý ðý; ve sa kin le rin kes re tin den neþ et e den fikr-i mâ ri fet ve ar zu-yu san at; ve de niz ve ma den ve sa ir ve sa i tin mü sa a de siy le ha sýl o lan te â vün ve te lâ huk i di. Fa kat þim di te kem mül-ü ve sa it-i nak li ye i le, â lem bir þehr-i va hid hük mü ne geç ti ði gi bi, mat bu at ve tel graf gi bi ve sa it-i mu ha be re ve mü da ve le i le, ehl-i dün ya, bir mec li sin eh li hük mün de dir. Vel ha sýl, on la rýn yük le ri a ðýr, bi zim ki ha fif ol du ðun dan, ye ti þip ge çe ce ðiz e ðer tev fik re fik ol sa. Hâ ti me nin Hâ ti me si As ya nýn bah tý ný, Ýs lâ mi ye tin ta li hi ni a ça cak yal nýz meþ ru ti yet ve hür ri yet tir fa kat þe ri at-ý gar râ nýn ter bi ye sin de kal mak þar týy la. Ten bih: Me ha sin-i me de ni yet de ni len e mir ler, þe ri a týn baþ ka þek le çev ril miþ bi rer me se le si dir. Mu ha ke mat, Mu kad de me, s. 66 LÛ GAT ÇE: hâ kim-i ev vel ve â hi ri: ilk ve son hâ ki mi. ma a rif: Ý lim, e ði tim. mü ceh hez: ci haz lan dý rýl mýþ, do na týl mýþ. te kem mül-ü me bâ dî ve ve - sa it: Gü zel, mü kem mel baþ - lan gýç ve va sý ta lar. te neb büh-ü tâm: tam u ya - nýþ. te yak kuz-u kâ mil: mü kem - mel u ya nýk lýk. kîn-i muz mer: Giz li kin. i ti dal: Den ge, is ti ka met. tâ dil-i mi zaç: mi za cýn den - ge len me si. te nev vür-ü ez han: zi hin le rin ay dýn lan ma sý. te lâ huk-u ef kâr: Fi kir le rin bir bi ri ne ek len me si. il câ ât: zor la ma lar, mec bur et me ler. me sâ vi-i me de ni yet: me de - ni ye tin kö tü lük le ri. sa y: ça lýþ ma, ça ba la ma. a dem-i ki fa yet: kâ fi gel me - me, ye ter siz lik. hub büþ þe he vat: þeh vet tut - ku su. bu ru det-i mem le ket: mem - le ke tin so ðuk o lu þu. te kem mül-ü ve sa it-i nak li - ye: u la þým va sý ta la rý nýn ge liþ - me si. þehr-i va hid: tek bir þe hir. ve sa it-i mu ha be re ve mü - da ve le: ha ber leþ me ve a lýþ ve - riþ va sý ta la rý. Dersli gecelerimiz, dertsiz gecelerimizdir K SELÝM GÜNDÜZALP ü çük a ma çok kü çük zan net ti ði miz gi diþ ler ge liþ ler var dýr. A dým lar, ko nuþ ma lar var dýr. Gü nün bi rin de bun lar çok bü yük ha ki kat le ri ma ya lar. Yö nü doð ru ol duk tan son ra, a dým kü çük ol muþ, ne fark e der? Söz doð ru ol duk tan son ra, az ol muþ, ne gam? Az ol sun, öz ol sun, ye ter. Sö zün gü cü ö zün de dir. Ders li ge ce le ri miz de, ders siz ge çen ge ce le ri mi ze nis pet le böy le dir. Ders li ge ce le ri miz, en dert siz ge ce le ri miz dir. Ta dan bi lir. Ya þa dý ðý mýz dün ya ü ze rin de en gü zel an lar dan bi ri de, bu ge ce le ri miz dir. Fark lý i ki kuv ve tin çar pýþ ma sý, bir bi rin den a pay rý mec ra lar da a kýþ lar söz ko nu su dur o sa at ler de. Ruh ve vic dan bu nu his se der. Ha yat tan can lý ö lüm, gü nah tan bas kýn rah met; Be yoð lu te pi nir ken að lar Ka ra ca ah met... Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek ( ) Tam da o va kit ler de o lur, ya þa nýr bun lar. O luk lar çift; bi rin den nur a kar, bi rin den kir Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek Bu hep böy le dir. *** San ki doð du ðu muz gün den be ri hep o soh bet me kân la rýy la be ra ber mi þiz gi bi, bir duy gu kap lar i çi mi zi ders li ge ce le ri miz de. Zor lu nef se i nat zor gel mez o me kân la ra doð ru yü rü mek. On ca yor gun lu ða rað men, der sin ve soh be tin ca zi be si çe ker bi zi ken di si ne. Gö nül sev di mi, u zak lar ya kýn o lur. Al lah i çin, ci hat i çin yo la çýk tý mý in san, da ðý lýr gi der ö nün de ki en gel ler. Yük sek bir he de fe yö nel me ye gör sün in san, gir di ði yo lun hak ve ha ki kat ol du ðu nu i çin den his set ti ði de rin bir duy guy la o za man an lar. Ders, soh bet me kân la rý nýn a pay rý bir çe kim gü cü var dýr. Kal bi mi zin, ha ya tý mý zýn ma ya lan dý ðý, e ner ji ve nur de po lan dý ðý yer ler dir. Þü kür ki, böy le yer ler ço ða lý yor, git tik çe sa yý la rý ar tý yor. *** Ya þa dý ðý mýz bel de de, se ne ler ön ce ilk de fa böy le mü ba rek bir me kâ nýn a çý lý þý na þa hit ol du ðu muz ge ce ne ka dar se vin miþ tik. O ra da kal dý ðý mýz ilk ge ce, o ku du ðu muz ya da din le di ði miz ilk ders, kýl dý ðý mýz na maz lar, yap tý ðý mýz tes bi hat lar hiç u nu tul ma dý. O va kit ler, en ý þýl tý lý ge ce le ri miz dir. Gök yü zün den bir Sa man yo lu zi ya fe ti dir. Ö zel dir o yer ler. Çok a ma çok ö zel dir. Ge ce le ri bir baþ ka gü zel, gün düz le ri de baþ ka gü zel dir o me kân la rýn. Hâ lâ u nut ma dýk. Ý çi miz de dir. Ma zi ye doð ru yap tý ðý mýz yol cu luk lar da, bu ý þýl tý lý hâl ö ne mi ni ko rur. Duy gu la rý mýz hâ lâ tap ta ze dir. Ý yi ki yo lu muz o me kân la ra uð ra mýþ, i yi ki na si bi mi zi al mý þýz, kal bi mi zi gý da sýz bý rak ma mý þýz di ye hâ lâ se vi ni riz, hamd e de riz. A yak la rý mý za o me kâ nýn to zu deð di di ye þük re de riz. E vet, ders li ge ce le ri miz, dert siz ge ce le ri miz dir. Ni ce dert ler u nu tu lur o me kân da. Ni ce dert ler ka lýr e þik ler de. Ka pý la rýn ar ka sý na a sý lan el bi se ler gi bi ka lý ve rir dert ler o me kâ nýn gi ri þin de bir yer le rin de. Der din, ke de rin i çe ri gir me si ya sak týr a de ta. Çe ki lir, a lý nýr ü ze ri miz den ne var sa. Kuþ gi bi ha fif le riz. Bin dert i le gi rer, bin þevk ve ü mit i le çý ka rýz. Bu, bir de ðil, yüz ler ce, bin ler ce de fa tek rar la nýr. Ýk ram-ý Ý lâ hî dir, lutf-u Rab ba nî dir. Â li ce nap ruh la rýn, ak lý se lim, kal bi ke rim o lan la rýn o me kân la ra koþ ma la rý, ih ti yaç la rý o lan bil gi le ri o ra lar da a ra yýp bul ma la rý bo þu na de ðil dir. Al lah ým, bu me kân la rý ve bu me kân la rýn i çin de bu lu nan la rý, e be di yen bir bi ri ne ya kýn ey le, cen net me kân la rýn da da bu luþ tur in þal lah. Â min Dün ya mý zýn en ý þýl tý lý üs le rin den bi ri dir bu ra la rý. Al lah ýn (cc) a dý nýn a nýl dý ðý nur ders ha ne le ri dir bu ra la rý. Ge ce le ri mi zin dert siz geç ti ði an lar, me kân lar dýr bu ra la rý. Ne ler ne ler duy du ku lak la rý mýz Ne mi sa fir ler gör dü. Ni ce ö nem li ge liþ me le re ve hi da ye te e riþ ha ber le ri ne þa hit ol du. E vet, me lek ler gi bi, biz ler de þa hit ol duk. Da ra lan kalp le ri miz le, kabz ha liy le gir dik o ra la ra. Bir bast ha li i çin de, ge niþ le ye rek çýk týk. Kabz ha li mi zi bast ha li ne çe vi ren Rab bi mi ze hamd ol sun. Ýs li pis li gir dik, ter te miz çýk týk o ra lar dan. Ay rý bir ye ri var, hem bu ra da, hem de ö te ler de bu me kân la rýn. Dü þü ne lim bir ke re Kal bi mi ze sýð ma yan, or dan da ta þýp kâ i na tý yu ta cak ka dar sý kýn tý lý bir ha let-i ru hi yey le, a de ta pat la ya cak mýþ ça sý na do lu do lu ol du ðu muz an lar da, i çi mi zi o ra da bo þal týp, der di mi zi o ra da bý ra kýp, de va sý ný, þi fa sý ný o ra dan a lýp yü rü mü þüz dür hep i de a li mi ze doð ru. Bit miþ a yak lar, tü ken miþ ruh lar, san ki o ra da ye ni den ya ra týl dý lar, ha ya ta ve hiz me te koþ tu lar, ye ni den can ve kan bul du lar. Bir dö nem bu ev ler çok e za ve ce fa gör dü. Rah man o lan Rab bi miz bu de fa hik me tiy le mah ke me sa lon la rý ný ders ha ne ey le di. Al lah ol de di mi, ol maz lar o lur, nur ders ha ne le ri ha ya týn mer ke zi o lur. Ders siz ge ce le ri miz, dert li ge ce le ri miz dir. Ders li ge ce le ri miz i se, dert siz ge ce le ri miz dir. Sev di ðim bir a ða bey þöy le der di: Haf ta ye di gün. Hiç ol maz sa dört ders le geç sin ki, haf ta ya dört-üç ga lip ge le lim. Az ol sa da ders le re de vam. Terk et mek yok. Der din a zý yok. De va nýn da. Hiç um ma dý ðý mýz bir dert, ma ne vî ha ya tý mý zýn ba þý na kim bi lir, ne ga i le ler ge ti rir bi le me yiz. Her ya ra, ön ce kü çük, her san cý ön ce az bir vu ruþ la baþ lar. Her þey ilk a dým la baþ lar. Der se doð ru, soh be te doð ru ve o me kân la ra doð ru a tý lan ilk a dým ve o a dý mý ta kip e den di ðer a dým lar Me lek le rin hay ret le iz le di ði, ib ret le ta kip et ti ði a dým lar dýr bun lar. Al lah ka týn da þüp he siz ö zel bir ye ri var dýr bu yü rü yüþ le rin. Bir he de fe ki lit len miþ ve bir i de a le doð ru a dým la rý ný yö nel ten le rin ö zel bir ye ri var dýr. Ders li ge ce le ri miz, dert siz ge ce le ri miz dir. Her ge ce, son ge ce dir. Her ders, son ders tir. E be dî ha ya tý mýz i çin bu pa zar dan ne ka za na ca ðý mý zý o ra ya var ma dan bi le me yiz. A ma þu nu bi li yo ruz ki hiç bir za man el le ri miz boþ dön me di o ra lar dan. Öy le de miþ ti ge çen ler de bir nur kar de þim: Bir der si bir kâ i na ta de ðiþ mem. di ye. Ma þal lah He lâl ol sun! Ger çek ten he lâl ol sun. Nur lar dan der si ni tam al mýþ bu ru ha hay ran kal dým. Bu cüm le yi e mi nim he pi miz söy le mek is ter dik. Öy ley se he pi miz den söy len miþ gi bi Rab bim ka bul bu yur sun. Ay ný ge ce dün ya nýn her ye rin de bin ler ce ders ve soh bet ya pý lýr. O kud si me kân lar da hiz met ve dâ vâ er le ri o muz o mu za ge lir. Ay - Sanki doðduðumuz günden beri hep o sohbet mekânlarýyla berabermiþiz gibi, bir duygu kaplar içimizi dersli gecelerimizde. Zorlu nefse inat zor gelmez o mekânlara doðru yürümek. Onca yorgunluða raðmen, dersin ve sohbetin cazibesi çeker bizi kendisine. ný ih ti ya cý du yan ve nu ru nu a ra yan la ra u laþ mak i çin ses siz bir yü rü yüþ tür bu. So kak lar da pa týr tý gü rül tü çý ka rýp a dý ný du yur ma ya ça lý þan la ra i nat, bu i se tam ter si, ses siz bir yü rü yüþ tür. Gü cü ses siz li ðin de dir. Me lek ler bi lir, on lar ta kip e der, on lar iz ler bu a dým la rýn sa hip le ri ni, bu yü rü yü þün kah ra man la rý ný. Ba zen bir soh be tin, bir der sin i çin de a kýl al maz in ki þaf lar o lur, ni ce hik met ler ve sýr lar giz li dir. Bel ki de kâ i na týn ka de ri ya zý lý dýr. Böy le bir ders te ve soh bet te ha ya tý mýz de ðiþ me di mi? Bu me kân lar da ha ya tý ye ni den an la ma ya ko yul ma dýk mý? Ey nef sim, bil ki, ha yat de di ðin hâ lât, bu lun du ðun an dan i ba ret tir. Her ge ce nin der di ne o ge ce nin der si ye ter. Ders li ge ce le ri miz, dert siz ge ce le ri miz dir. Ya rýn lar yok. Son ra ki gün ler de yok. Sa býr kuv ve ti ni sa ða so la da ðýt ma dan, bü tün gü cü mü zü o ge ce ye, o der se top la ma lý yýz, o nok ta ya sarf et me li yiz. Ay rý ay rý ay na lar gü ne þi ne ka dar ak set ti rir ki? A ma he pi miz bir a ra ya gel di ði miz de, kalp le ri miz ko ca man bir ay na o lur, ha ki kat gü ne þi nin cel bi ne ve si le o lur. Her ge ce ye ni den do ðu þun sýr rý var dýr o me kân lar da. Bir ke re i man et tik, iþ bit ti. yok. Ý ma nýn son suz de re ce le ri var. Ý ma nýn bir de re ce in ki þa fý çok a ma çok ö nem li dir. Ý ba det te ki ku sur lar bel ki af fe di lir a ma i man da ki ku su run af fý müm kün de ðil dir. Her bir ders, i man sa ra yý nýn bir tuð la sý dýr. Bu tuð la la rýn üst üs te kon ma sýy la, i man ve ha yat bi na mýz mu ha fa za al tý na a lý nýr. Her gün a zar a zar su la nan a ðaç lar, so nun da yap rak, çi çek ve mey ve ve rir. Kök ler dip ten su la nýr; mey ve ler te pe den u za nýr. Ku lak yo luy la bes le nir o me kân lar da kalp le ri miz ve i ba det mey ve le ri ni ve rir. Ý ma nýn ol du ðu yer de hiç bir þey ek sik de ðil dir, her þey tam dýr. Ý man var sa, her þey var dýr. Al lah (cc) var dýr. Al lah var i se, dert yok tur, ke der yok tur. Al lah ýn a dý nýn a nýl dý ðý yer ler de, bu gü zel ev ler de ve me kân lar da bu lu nan la ra, ders le re ka tý lan la ra, ha ya tý na ye ni bir an lam ta þý yan la ra se lâm ol sun Ders siz ge ce le ri miz, dert li ge ce le ri miz dir. Ne ka dar ü zül sek ye ri dir. E be dî bir ha ya týn pen ce re sin den ba ka bil sey dik e ðer, her ge ce mi zin böy le ol ma sý ný is te ye cek tik. Ýn san ne i çin ya ra týl dý ðý ný ve ya þa týl dý ðý ný bu me kân lar da an lar. Ken di gi bi di ðer kar deþ le ri nin de yar dý mý na bu ra da ni yet le nir. On la ra u la þa cak bil gi le ri, þev ki, he ye ca ný bu ra dan a lýr. Rab bim ders le ri mi zi, ders ha ne le ri mi zi ye ni ders ar ka daþ la rýy la be re ket len dir sin. Ön ce ken di miz den baþ la ya rak ih ti yaç sa hip le ri ne de u laþ ma yý cüm le mi ze na sip ey le sin. En u zak me sa fe ler de bir a dým la baþ lar. Gi de lim, dâ hil o la lým. U zak zan ne di len me kân lar na sýl da ya kýn o la cak týr, gö re lim. Gö nül me sa fe din le mez. Al lah i çin ol du mu, en u zun yol, en ký sa yol o lur. Bu kud sî me kân lar, ye ni ders ar ka daþ la rý ný bek li yor. Se lâm la, sa lâ vat la gi rer, rah me tin he di ye le riy le çý ka rýz. Bom boþ gir di ði miz yer ler den dop do lu çý ka rýz. Al dý ðý mý zýn be de li, o nu baþ ka sýy la pay laþ mak týr. Pay laþ týk ça ço ða lýr. Ders li ge ce le ri miz, dert siz ge ce le ri miz dir. Ya þa yan lar bi lir. Bil me yen le re bil dir me yi de va zi fe bi lir. *** Þim di sö zü Üs ta dý mý za bý ra ka lým: El bet te biz le re la zým ve mil le te el zem, þim di res men i zin ve ri len din ted ri sa tý i çin hu su si ders ha ne ler a çýl ma sý na ve i zin ve ril me si ne bi na en, Nur þa kirt le ri, müm kün ol du ðu ka dar her yer de kü çü cük bir ders ha nei Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der, fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Hem Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem ma ri fet, hem i ba det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, in þa al lah Nur med re se le ri, beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek ve yir mi se ne dir e di yor. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 217) *** Her bir a dam e ðer ha ne sin de dört beþ ço luk ço cu ðu bu lun sa ken di ha ne si ni bir kü çük med re se-i Nu ri ye ye çe vir sin. E ðer yok sa, yal nýz i se, çok a lâ ka dar kom þu la rýn dan üç-dört zat bir leþ sin ve bu he yet bu lun duk la rý ha ne yi kü çük bir med re se-i Nu ri ye it ti haz et sin. Hiç ol maz sa iþ le ri ve va zi fe le ri ol ma dý ðý va kit ler de, beþ on da ki ka da hi ol sa Ri sa le-i Nur u o ku mak ve ya din le mek ve ya yaz mak ci he tiy le bir mik tar meþ gul ol sa lar, ha ki kî ta le be-i u lû - SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Su kav ga sýn da 3 ki þi ya ra lan dý ER ZU RUM UN Pa sin ler il çe sin de su me se le si yü zün den çý - kan si lah lý kav ga da 1 i as ker, 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Pa sin ler il çe si ne bað lý Al var bel de si i le Ot luk ka pý kö yü sa kin le ri, su me se le si yü zün den tar týþ ma ya baþ la dý. Tar týþ - ma nýn si lah, so pa ve kü rek le rin kul la nýl dý ðý kav ga ya dö nüþ - me si ü ze ri ne Ot luk ka pý kö yün den A li Rý za Ga rip i le Al var bel - de sin den Sü ley man Te kin baþ la rý na al dýk la rý dar be ler le ya ra - Hastanelerden bulaþan bulaþýcý hastalýklara karþý tedbirler alýnacak. Deðiþen Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliði'ne göre Saðlýk Bakanlýðýna baðlý hastanelerin, haftalýk bildimde bulunma zorunluluðu olacak. En fek si yo na sý ký ta kip YA TAK LI TE DA VÝ KU RUM LA RIN DA, YIL LIK OR TA LA MA YA TAK DO LU LUK O RA NI DÝK KA TE A LI NA - RAK HER 150 DO LU YA TAK Ý ÇÝN BÝR EN FEK SÝ YON KON TROL HEM ÞÝ RE SÝ GÖ REV LEN DÝ RÝ LE CEK. HALK a ra sýn da has ta ne mik ro bu o la rak te laf fuz e di len öl dü rü cü vas fa sa hip has ta ne en fek si yo nu na kar þý ye ni ted bir ler dev re ye so ku lur ken, ya tak lý te da vi ku rum la rýn da yýl lýk or ta la ma ya tak do lu luk o ra ný dik ka te a lý na rak, her 150 do lu ya tak i çin bir en fek si yon kon trol hem þi re si gö rev len di ri le cek. Ya tak lý Te da vi Ku rum la rý En fek si yon Gurbetçinin gümrük isyaný AVRUPA NIN çeþitli ülkelerinde çalýþan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye ye geliþleri sürüyor. Kapýkule Sýnýr Kapýsý nýn geçmiþ yýllara göre daha modern hale geldiðini belirten gurbetçiler buna raðmen iþlemlerin uzun sürdüðünü þikayet ettiler. Fransa dan Yozgat a giden Þeref Atýlgan, 5 ülke gümrüðünü geçerek Kapýkule ye geldiðini ancak kendi memleketinde adeta eziyet çektiðini ifade etti. Atýlgan, yarým saattir kuyrukta beklediðini belirterek, Yetkililer buna bir el atsýn. Biz binlerce kilometre yoldan geliyoruz. Bari kendi memleketimizde bekletilmeyelim dedi. Ýsmini açýklamak istemeyen bir baþka gurbetçi de 1 saati aþkýn süredir gümrük sahasýnda sýrasýnýn kendisine gelmesini beklediðini kaydetti. Zaman zaman gurbetçiler iþlemlerin yavaþ yapýldýðýný gerekçesiyle kornalý protesto yaptýlar. Öte yandan, Edirne Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürü Kaptan Kýlýç da yeni turizm sezonu için hazýrlýklarýn tamamlandýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: Turizm sezonu baþladý. Dün itibariyle Kapýkule de 4 bin araç ve 19 bin kiþinin giriþ iþlemleri yapýldý. Biz bu yoðunluða karþý tüm önlemlerimizi aldýk. Personelimizi bu yoðunluða göre ayarladýk. Gelen araçlarýn gümrükteki tescil iþlemleri sistemde kayýtlýysa 1 dakika, kayýtlý deðilse 2 dakika içinde bitiriliyor. 4 bin aracýn iþlemlerine baktýðýmýzda en son sahaya gelen bir araç 1 saat içinde gümrükten ayrýlmýþtýr. Gümrüklerde bekleme süresinin çok uzun olmadýðýný savunan Kýlýç, zaman zaman gurbetçilerin kendilerinden istenen belgeleri hazýrlamadýklarý ve bu evraklarý araçlarýnda ararken zaman kaybettiklerini ifade ederek, Yolcularýn kendilerinden kaynaklanan nedenlerden dolayý iþlem sürelerinde uzama olabiliyor. Ancak evrakýný gümrük memuruna veren kiþinin iþi kýsa sürede tamamlanýyor dedi. Edirne/aa Va tan da þýn ih ba rý po li si a lar ma ge çir di BOÞ a ra zi ye ha lý ya sa rýl mýþ bir þey gö mül dü ðü ih ba rý ný a lan Mer sin po li si, bom ba im ha uz man la rý nýn in ce le me si nin ar dýn dan aç tý ðý çu kur da kö pek le þi i le kar þý laþ tý. A lý nan bil gi ye gö re, mer kez Ak de niz il çe si Gün doð du Ma hal le si nde ki boþ bir a ra zi ye ge len 2 o to mo bil den i nen bir gru bun ön ce kaz ma ve kü rek ler le çu kur kaz dý ðý, ar dýn dan da ha lý ya sa rýl mýþ bir þe yi göm dü ðü yö nün de ih bar ü ze ri ne, o lay ye ri ne çok sa yý da po lis e ki bi sevk e dil di. Bom ba im ha ve o lay ye ri in ce le me e kip le ri nin in ce le me si nin ar dýn dan po li sin kü rek le aç tý ðý çu kur da, kö pek le þi i le kar þý la þýl dý. Ya nýn da ha lý ve 4 a det el di ven bu lu nan leþ, ü ze ri ki reç ve top rak la ka pa týl dýk tan son ra bu lun du ðu yer de bý ra kýl dý. Mer sin/a a lan dý. Bu sý ra da kav ga yý ön le me ye ça lý þan jan dar ma a ra sýn - da bu lu nan Ýh san Nul lah Yýl dýz, ne re den ve kim ta ra fýn dan a - çýl dý ðý be lir le ne me yen a teþ so nu cu ya ra lan dý. Pa sin ler Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý lar dan Ga rip ve Yýl dýz ilk mü da - ha le nin ar dýn dan A ta türk Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si A zi zi ye A raþ týr ma Has ta ne si ne sevk e dil di. Ya ra lý la rýn sað lýk du rum - la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. Er zu rum/a a Kon trol Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik, Res mi Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Yö net me lik kap sa mý na gi ren sað lýk ku rum la rýn da da ha ön ce her 250 ya tak i çin bir en fek si yon kon trol hem þi re si gö rev len di ril me si zo run lu ðu bu lu nu yor du. Ya pý lan de ði þik lik le, yýl lýk or ta la ma ya tak do lu luk o ra ný dik ka te a lý na rak her 150 do lu ya tak i çin bir en fek si yon kon trol hem þi re si gö rev len di ri le cek. Da ha ön ce yö ne tim, has ta ne en fek si yon hýz la rý ve sür ve yans so nuç la rý ný i çe ren yýl lýk fa a li yet ra po ru nu, her yýl en geç Þu bat a yý nýn so nu na ka dar Sað lýk Ba kan lý ðý na bil di rir ken bu ko nu da da ye ni dü zen le me ya pýl dý. Bu na gö re, has ta ne en fek si yon la rý sür ve yans 56 kilo eroin ele geçirildi AÐ RI NIN Do ðu ba ya zýt il çe sin de 56 ki lo 465 gram e ro in e le ge çi ril di. A lý nan bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren Að rý ve Ga zi an tep Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, M.N.B. yö ne ti min de ki pla ka sý öð re ni le me yen mi ni bü sü, Do ðu ba ya zýt-ið dýr ka ra yo lun da dur dur du. A ra ma da, kol tuk la rýn ön kýs mýn da bu lu nan çu val da 56 ki lo 465 gram e ro in bu lun du. O lay la il gi li gö zal tý na a lý nan sü rü cü nün, çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk lan dý ðý bil di ril di. Að rý/a a ve ri le ri gün lük o la rak top la nýp ka yýt al tý na a lý na cak. Bil di rim a ra cý o la rak web ta ban lý U lu sal Has ta ne En fek si yon la rý Sür ve yans A ðý (U HE - SA) kul la ný la cak. Sað lýk Ba kan lý ðý na bað lý has ta ne le rin haf ta lýk bil di rim yap ma la rý zo run lu o la cak. Ü ni ver si te has ta ne le ri, ö zel has ta ne ler ve as ke ri has ta ne ler i se haf ta lýk ve ya 3 er ay lýk dö nem ler de bil di rim ya pa cak. An ka ra/a a HABERLER Du man dan et ki le nen 6 ki þi has ta ne lik ol du n ÝZ MÝR ÝN Kar þý ya ka il çe sin de bir a part ma nýn e lek trik pa no sun da çý kan yan gýn da du man dan et ki le nen çok sa yý da va tan daþ, it fa i ye mer di ve niy le tah li ye e dil di. Du man dan et ki le nen 6 ki þi has ta ne ye kal dý rýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ör nek köy Ma hal le si 7448/14 So kak ta ki Le vent A part ma ný nda gi riþ ka pý sý nýn ya nýn da bu lu nan e lek trik pa no sun da a þý rý yük len me ne de niy le yan gýn çýk tý. Yan gýn ne de niy le yo ðun du ma nýn a part ma ný sar ma sý ü ze ri ne, ö zel lik le alt kat lar da o tu ran va tan daþ lar, çý ký þý kul la na ma dýk la rý i çin bal ko na çý ka rak çev re de ki ler den yar dým is te di. O lay ye ri ne çok sa yý da it fa i ye ve am bu lans e ki bi gel di. Ba zý va tan daþ lar, ken di ça ba la rýy la a part man dan çýk ma yý ba þa rýr ken, it fa i ye, çok sa yý da va tan da þý mer di ven le ev le ri nin bal kon dan al dý. Yan gý nýn ký sa sü re de sön dü rül me si son ra sý di ðer a part man sa kin le ri de çý kýþ ka pý sýn dan a part ma ný bo þalt tý. Du man dan et ki le nen Fi liz Çift çi (40), Dö ne Çift çi (75), Sel ma Öz tu run (54) ve Ay ten Öz tu run (26) Kar þý ya ka Dev let Has ta ne si, Sel da Çift çi (37) ve E ce Top çu oð lu (19) i se Te pe cik Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Du man dan et ki le nen ba zý va tan daþ la ra i se o lay ye rin de ki am bu lans lar da mü da ha le e dil di. Yan gý nýn a part man da bu lu nan çok sa yý da kli ma nýn ça lýþ ma sý so nu cu a þý rý yük len me ne de niy le çýk tý ðý, pa no nun ha va lan dýr ma boþ lu ðu nun bu lun ma ma sý nýn da du ma nýn a part man i çi ne ya yýl ma sýn da et ki li ol du ðu be lir len di. Ýz mir/a a Yük tre ni nin bir va go nu ray dan çýk tý n KAY SE RÝ-A DA NA a ra sýn da ça lý þan yük tre ni nin bir va go nu ray dan çýk tý. A da na-an ka ra de mir yo lu nun u la þý ma ka pan ma sý ne de niy le tren se fer le ri ak sar ken, yol cu lar o to büs ler le A da na ya gön de ril di.ddy 6. Böl ge Mü dü rü Ha san Tah sin Köp rü lü, yap tý ðý a çýk la ma da, Kay se ri-mer sin a ra sýn da ça lý þan yük tre ni nin bir va go nu nun he nüz be lir le ne me yen bir ne den le Ka ra i sa lý il çe si ne bað lý Ha cý ký rý mev ki sin de ray dan çýk tý ðý ný söy le di. A da na-an ka ra de mir yo lu nun u la þý ma ka pan dý ðý ný be lir ten Köp rü lü, yük tre ni nin va go nu nun ray dan çýk ma sý so nu cun da tren se fer le ri nin ak sa dý ðý ný i fa de et ti. Köp rü lü, A da na yö nü ne ge len tren ler de ki yol cu la rýn mað dur ol ma ma la rý i çin Po zan tý il çe sin de o to büs le re bin di ri le rek A da na ya gön de ril dik le ri ni kay det ti. Köp rü lü, de mir yo lu nun u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la rýn sür dü rül dü ðü nü bil dir di. Kay se ri/a a Yol suz luk tan 7 ki þi tu tuk lan dý n MER SÝN ÝN Tar sus il çe sin de i ha le de yol suz luk id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 15 ki þi den, a ra la rýn da 2007 yý lýn da ki ge nel se çim ler de mil let ve ki li a da yý o lan i laç fir ma sý sa hi bi i le Cey han Be le di ye si Baþ ka ný Hü se yin Söz lü nün kar de þi nin de bu lun du ðu 7 ki þi nin tu tuk lan dý ðý bil di ril di. Tar sus Em ni yet Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ko or di ne sin de Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Grup A mir li ðin ce Tar sus ta i ha le ye fe sat ka rýþ tý ran ki þi le rin tes pi ti i le or ga ni zas yon la rý nýn de þif re e dil me si ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 3 ay bo yun ca ta kip ya pýl dý. Ta ki bin ar dýn dan, Tar sus Be le di ye si Te miz lik Ýþ le ri Mü dür lü ðü nün yap tý ðý 2011 yý lý çev re sað lý ðý i lâç a lý mý ve kýs mi uy gu la ma i ha le si ne fe sat ka rýþ týr dý ðý tes pit e di len 25 þüp he li hak kýn da, 22 Ha zi ran ta ri hin de eþ za man lý o pe ras yon lar ger çek leþ ti ril di. 7 ki þi, nö bet çi mah ke me ta ra fýn dan tu tuk lan dý, di ðer le ri i se tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Mer sin/a a Do ðu Ka ra de niz de tu riz me bü yük ya tý rým n GÜZELLÝÐÝ i le her ke si bü yü le yen Do ðu Ka ra de niz de tu rizm den da ha çok pay al mak a ma cýy la ha zýr la nan pro je le re top lam 22 mil yon 504 bin li ra büt çe ay rýl dý. Do ðu Ka ra de niz Kal kýn ma A jan sý (DO KA) Ge nel Sek re te ri Çe tin Ok tay Kal dý rým, yap tý ðý a çýk la ma da, DO KA nýn böl ge de ki il le rin kal kýn ma sý a ma cýy la bir yýl ön ce ku rul du ðu nu söy le di. Böl ge il le ri nin kal kýn ma sý doð rul tu sun da ken di le ri ne çe þit li he def ler seç tik le ri ni be lir ten Kal dý rým, Böl ge mi zin her a lan da kal kýn ma sý a ma cýy la cid dî pro je ler ge liþ tir me ye ça lý þý yo ruz. Tu rizm de ö nem li ve böl ge nin kal kýn ma sýn da ön cü o la bi le cek sek tör ler den bi ri. Tu rizm a la nýn da cid dî ça lýþ ma la rý mýz var ve tu riz mi böl ge de ön cü bir sek tör o la rak gö rü yo ruz de di. Kal dý rým, tu rizm sek tö rü i liþ kin, Do ðu Ka ra de niz böl ge sin de ilk de fa uy gu la na cak, böl ge ye ye ni lik ka ta cak ve alt ya pý sý ný güç len di re cek pro je le re ö nem ver dik le ri ni i fa de e de rek, Böl ge de tu rizm de ye ni bir a çý lým ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Böl ge de tu rizm yýl lar dýr ya pý lý yor a ma bu na fark lý, ye ni lik çi bir ba kýþ a çý sý ge tir mek ve fark lý de ðer len dir mek ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Kal dý rým, ka bul e di len pro je ler den 12 si nin Art vin, 15 i nin Gi re sun, 12 si nin Gü müþ ha ne, 15 i nin Or du, 11 i nin Ri ze, 17 si nin Trab zon dan gel di ði ni, 4 ü nün i se 6 i lin or tak pro je si ol du ðu nu vur gu la ya rak, 2010 Yý lý Ma li Des tek Prog ram la rý na gös te ri len il gi den do la yý böl ge il le ri ne te þek kür et ti. Trabzon/a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 ca ni as ya.com.tr 4 Y HABER Hak sýz lý ðý hak bi len ler Sa de ce Ýs lâm dün ya sý nýn de ðil, bü tün dün ya in san lý ðý nýn hak, hu kuk ve a da let a ra dý ðý na þa hit o lu yo ruz. Dün ya hük men kü çü cük bir köy ha li ne gel di ðin den, ar týk her han gi bir yer de ki hak sýz lýk, bü tün in san lý ðý ra hat sýz e di yor. Öy le ol - ma sa, Or ta do ðu da þa hit o lu nan hak sýz lýk la ra, me se lâ A me ri ka da ki in san la rýn i ti raz et me si müm kün o lur muy du? El bet te bü tün dün ya da hak sýz lýk lar ve a da let - siz lik ler o lu yor; a ma a da let siz li ðin en ol ma ma sý ge re ken yer ler Ýs lâm ül ke le ri ol ma lý dýr. Çün kü Kur ân a da let le i da re yi em re di yor. A ma ma a - le sef if sat þe be ke le ri nin tu zak la rý se be biy le Ýs - lâm ül ke le ri ço ðun luk la a da let siz yö ne ti ci ler ce i da re e di li yor. Son ay lar da yük se len i ti raz ses le - ri baþ ka ne i le a çýk la na bi lir? Tu nus ta, Mý sýr da ve kom þu muz Su ri ye de ya þa nan lar a da le te du - yu lan ih ti ya cý gös ter mi yor mu? Bu nok ta da, Ýs lâm Ül ke le ri Teþ ki la tý nýn (Ý KÖ) ta ri hî bir a dým a ta ca ðý i fa de e di li yor. Ý KÖ, 28 ve 30 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da Ka za kis tan da ger - çek leþ ti re ce ði Dýþ Ýþ le ri Ba kan la rý top lan tý sýn da Ý KÖ Ba ðým sýz Ýn san Hak la rý Ko mis yo nu nu o - nay la ya cak mýþ. Ko mis yo nun ça lýþ ma þart la rý ný ay rýn tý la rýy la bi le mi yo ruz, a ma te mel de Ýs lâm ül ke le rin de ki a da let siz li ðe son ver me ye ça lý þa ca ðý a çýk. Geç kal mýþ bir a dým ol mak la bir lik te Ý KÖ nün bu gay re ti al kýþ lan ma lý ve des tek len me li. El bet te yýl lar dan be ri sü re ge len hak sýz lýk ve a da let siz - lik ler bir çýr pý da so ra er mez, a ma a dil dün ya ya u laþ ma nýn da baþ ka yo lu yok. Ö zel de Ýs lâm dün ya sý ve ge nel de de bü tün dün - ya da ki a da let siz lik le rin so na er me si i çin si vil top - lum ku ru luþ la rý na da bü yük gö rev dü þü yor. Ý da re - ci le rin doð ru a dým la rý ný des tek le yip, yan lýþ la rý na i - ti raz e di le bil se mut la ka ne ti ce a lý nýr. Ni te kim, Ýs - lâm dün ya sýn dan in san hak la rý ku ru luþ la rý ge çen yý lýn so nun da Ýs tan bul da yap tý ðý top lan tý da bu ko - nu da pren sip ka ra rý al mýþ ve Ýs lâm ül ke le ri nez din - de ça tý ku ru lu þu o lan Ý KÖ ye çað rý met ni ha zýr la - mýþ lar. MAZ LUM DER in yap tý ðý a çýk la ma ya gö re bu me tin, ku rul ma sý dü þü nü len Ý KÖ Ba ðým sýz Ýn - san Hak la rý Ko mis yo nu na si vil le rin gi ri þi ni ön gö - rü yor ve çe þit li tek lif ler su nu yor. Söz ko nu su met ni Ýs lâm dün ya sýn dan 230 si vil ku ru luþ im za la mýþ ve Ý KÖ Ge nel Sek re te ri ne u laþ týr mýþ. Dev let le rin a dil o la bil me si i çin, in san hak la rý ko mis yo nu gi bi ko mis yon lar da mut la ka bü rok rat ol ma yan ki þi le rin de gö rev al ma sý i cap e der. Ak si hal de sa de ce bü rok rat lar dan mü te þek kil bir ko - mis yo nun a dil ka rar lar a la bil me si ko lay de ðil. Bu mak sat la ku ru lan Tür ki ye de ki ko mis yon lar da da si vil ler za ten bu ni yet le gö rev al mý yor mu? Ben zer uy gu la ma Ý KÖ Ba ðým sýz Ýn san Hak la rý Ko mis yo nu i çin de dü þü nül me li. Ta biî ki in san hak la rý nýn tam o la rak yer leþ me si i çin hak ve a da let kav ra mý nýn tam ve doð ru o la rak kav ran ma sý ge re kir. Ha ya tý bo yun ca hak sýz lýk ve a - da let siz lik le re ma ruz ka lan ve her za man müs bet ha re ket e den Be di üz za man ýn ha ya tý in san hak la rý ak ti vist le ri ne bu yö nüy le de ör nek ol ma lý dýr. Sür gün de ki Üs tad Be di üz za man, Ne den ve si - ka (i ka met bel ge si) i çin (i da re ye, yö ne ti ci le re) mü - ra ca at et mi yor sun, is ti da (di lek çe) ver mi yor sun? so ru na Beþ al tý se bep i çin mü ra ca at et mi yo rum ve e de mi yo rum de miþ ve be þin ci si ni þöy le an lat mýþ: Hak sýz lý ðý hak id di a e den le re kar þý hak dâ vâ et mek ve on la ra mü ra ca at et mek bir hak sýz lýk týr, hak ka kar þý bir hür met siz lik tir. Ben bu hak sýz lý ðý ve hak ka kar þý hür met siz li ði ir ti kâp et mek is te mem ves se - lâm. (Mek tu bat, On Al týn cý Mek tub, 75) Hak dâ vâ e der ken bu öl çü yü a kýl da tut mak en i yi si... TAZÝYE Muhterem Mustafa ve Muhiddin Yýlmaz'ýn babasý, Ýsmail Usame ve Saim Yýlmaz'ýn dedesi Hacý Þakir Yýlmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem Mustafa ve Muhiddin Yýlmaz'ýn babasý, Ýsmail Usame ve Saim Yýlmaz'ýn dedesi Hacý Þakir Yýlmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Süleyman Zihni Þen, Hasan Ýlhan, Kemal Bayraktar, Necati Sevgin, Mustafa Gültekin, Abdulbari Aydýn, Ramazan Oruç, Rifat Okyay, Emin Tarhan, Mehmet Ekiz BURSA So run lar STK lar i le hal le di lir ÝSTANBUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) Diþ He kim li ði Fa kül te si öð re tim ü ye si ve U zun köp rü Yö ne ti ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði Baþ ka ný Baþ ka ný Prof. Dr. Seç kin Din dar, Tür ki ye nin so run la rý nýn, si vil top lum ku ru luþ la rýy la hal le di le bi le ce ði ni be lir tti. Din dar ýn, Ý Ü Be ya zýt Yer leþ ke si nde ki Pro fe sör ler E vi nde dü zen le di ði top - lan tý da, Ru me li Bal kan Fe de ras yo nu, Kýr ka yak Der ne ði, Trak - ya lý Ýþ A dam la rý Der ne ði, E sen ler ve Av cý lar Bal kan lý lar Der ne - ði ve Trak ya, Bal kan ve Ru me li Türk le ri Der ne ði tem sil ci le ri bir a ra ya gel di. Top lan tý da ko nu þan Prof. Dr. Din dar, Tür ki - ye de ye te rin ce Bal kan si vil top lum ku ru luþ la rý nýn bu lun du ðu - nu i fa de e de rek, Kürt Ens ti tü sü ku ru la cak i se ne den Bal kan Ens ti tü sü de ku rul ma sýn? Bu ko nu la rý si vil top lum dan ü ni ver - si te le re de ta þý mak la zým de di. Din dar, Tür ki ye nin si ya si, e ko - no mik ve ben ze ri bir çok so ru nu ol du ðu nu an la ta rak, Tür ki - ye nin so run la rý si vil top lum ku ru luþ la rýy la hal le di le bi lir. Bal - kan lý lar o la rak iþ bir li ði mi zi art tý rýp bü yük bir güç ha lin de se si - mi zi du yur ma lý yýz di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / a a Mil let ve kil le ri nin o da la ra bel li ol du MÝLLETVEKÝLLERÝ 28 Ha zi ran sa lý gü nü ya pý la cak ye min tö re ni ön ce sin de Mec lis te ki o da la rý na ka vuþ tu. E di ni len bil gi ye gö re, AKP, CHP, MHP tem sil ci le ri i le TBMM Ge nel Sek re te ri Sa det - tin Kal kan ýn ka tý lý mýy la ön ce ki gün ya pý lan ku ra çe ki min de, halk - la i liþ ki ler bi na sý nýn A ve B blok la rýn da boþ bu lu nan mil let ve ki li o - da la rý sa hip le ri ni bul du. Ye ni 347 mil let ve ki li i le ye ni den se çi len an cak o da sý ný de ðiþ tir mek is te yen 10 mil let ve ki li nin de yer al dý ðý top lam 357 mil let ve ki li i çin ku ra çe kil di. Ken di le ri ne o da çýk ma - yan 20 mil let ve ki li i çin i se TBMM Baþ kan lýk Di va ný ve Ba kan lar Ku ru lu ü ye le ri be lir len dik ten son ra ye ni den ku ra çe ki le cek. Ý kin ci ku ra da o da la rý be lir le ne cek mil let ve kil le rin den 12 si AKP, 6 sý CHP ve 2 si MHP li. En gel li mil let ve kil le ri AKP Ýs tan bul Mil let ve - ki li Gür soy E rol i le CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Þa fak Pa vey i çin a na bi na da 2 o da be lir len di. Es ki mec lis baþ kan la rý Bü lent A rýnç ve Meh met A li Þa hin i çin bü yük o da tah sis e dil di. An ka ra / a a BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, si ya si par ti le re ön yar - gý lar dan u zak ye ni bir a na ya sa yap ma çað rý sýn da bu lu na - rak, Biz di yo ruz ki ka por ta sý ya mul muþ, mo to ru sü rek li tek le yen, e lek trik ak sa mý gü ven ver me yen bu a ra ba yý bý ra - ka lým ve sý fýr ki lo met re yep ye ni bir a raç la yo lu mu za de vam e de lim de di. Baþ ba kan Er do ðan, Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si nin 18. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda yap tý ðý ko nuþ ma da, 12 Ha zi ran se çim le ri ne gi rer ken, en bü yük pro je le ri nin ye ni bir A na ya - sa ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Ge lin, bü tün ön yar gý la rý bir ke na ra bý ra ka lým, ön þart la rý bir ke na ra bý ra - ka lým, geç miþ te ki o lum suz luk la rýn ü rü nü ref leks le ri bir ke - na ra bý ra ka lým. Öz gür ce ko nu þa lým, tar tý þa lým, tek lif le ri mi - zi or ta ya ko ya lým. Bir bi ri mi zin ö nü nü kes mek de ðil, bir bi - ri mi zi ta mam la mak i çin ça lý þa rak, müm kün o lan en ge niþ uz laþ ma nýn ü rü nü bir ye ni A na ya sa met ni ha zýr la ya lým. Bir bi ri mi zin ö nü nü kes mek de ðil, bir bi ri mi zi ta mam la mak i çin ça lý þa rak, müm kün o lan en ge niþ uz laþ ma nýn ü rü nü bir ye ni A na ya sa met ni ha zýr la ya lým. Bu ge niþ ka tý lý mýn i - çin de hal ký mý zýn i ra de si ol sun, si vil top lum ku ru luþ la rý ol - sun, ça lýþ ma yý en ge niþ an lam da ya pa lým. Baþ ba kan Er do ðan, 12 Ha zi ran se çim le riy le baþ la yan ye ni sü re cin, hu ku kun üs tün lü ðü nün çok da ha faz la güç ka za na ca ðý bir sü reç o la ca ðý na i nan dý ðý ný be lirt ti. Bu sü re cin ay ný þe kil de, de mok ra si nin stan dart la rý nýn da ha i le ri se vi ye le re u la þa ca ðý bir sü reç o la ca ðý ný i fa de e den Er do ðan, þöy le de vam et ti: Bu gün ler de ya þa nan tar týþ ma lar da bir kez da ha gös ter miþ tir ki Tür ki ye, ye - ni bir a na ya sa ya, ya sa la rýn da çok cid dî bir re for ma ar - týk her za man kin den da ha faz la ih ti ya cý var. A çýk ça sý, geç ti ði miz 8,5 yýl, bu nok ta da AKP nin a de ta tek ba þý na mü ca de le ver di ði bir sü reç ol du. Her re form da, her dü zen le me de, her de ði þik lik te en gel ler le, en gel le me ler - le, a kýl al maz it ham lar la kar þý laþ týk. Dün, bi zim tek ba - þý mý za yü rüt mek zo run da kal dý ðý mýz re form la ra kar þý çý kan la rýn, bu gün i þin u cu ken di le ri ne do ku nun ca hu - ku ku ve de mok ra si yi ha týr la ma la rý ma ni dar dýr. Ye ni bir a na ya sa ha zýr lan dý ðý za man i çi ne dü þü len tar týþ - ma lar ve pek çok so ru nun or ta dan kal ka ca ðý ný i fa de e den Er do ðan, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ak si tak dir de yýl la rý mýz yi ne tek tek so run lar ve sý kýn tý - lar i çin de for mül bul ma a ra yýþ la rýy la ge çip gi de cek. Biz di - yo ruz ki ka por ta sý ya mul muþ, mo to ru sü rek li tek le yen, e - lek trik ak sa mý gü ven ver me yen bu a ra ba yý bý ra ka lým ve sý - fýr ki lo met re yep ye ni bir a raç la yo lu mu za de vam e de lim. Mev cut ya pý i çin de bi le 8,5 yýl da bu ra la ra ge le bi len bir Tür - ki ye nin, ken di ih ti yaç la rý mý za gö re ye ni baþ tan o luþ tu ra ca - ðý mýz bir a na ya sa i le na sýl bir a tý lým gös te re ce ði nin tak di ri ni siz le re bý ra ký yo rum. Ýstanbul / a a Gün dem a na ya sa ve e ko no mi ol ma lý TÜM Et kin Sa na yi ci Ý þa dam la rý Fe de ras yo nu (TE SÝ AD) Ge nel Baþ - ka ný Ýl yas Boz kurt, Ye ni Mec li sin gün de mi a na ya sa ve e ko no mi ol ma lý de di. Yö ne tim ku ru lu ü ye le ri i le bir lik te A na do lu Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði ni (A NA SÝ AD) zi ya ret e den Boz kurt, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, mil let ve ki li ge nel se çim le ri nin ar dýn dan ye ni hü kü met ten bek len ti le ri nin ol du ðu nu söy le di. Ye ni a na ya sa i le il - gi li gö rüþ le ri ni da ha ön ce ak tar dýk la rý ný di le ge ti ren Boz kurt, Ye ni mec li sin gün de mi a na ya sa ve e ko no mi ol ma lý. Ýþ siz lik, gi de rek bü - yü yen ca ri a çýk ve mil li ge lir da ðý lý mýn da ki a da let siz lik so run la rý da e le a lýn ma lý di ye ko nuþ tu. A NA SÝ AD Ge nel Baþ ka ný E yüp Kut lu - can i se, bu ça lýþ ma lar da her tür lü gö re vi üst le ne bi le cek le ri ni ve ya - pý la cak ha zýr lýk lar da her za man TE SÝ AD ýn ya nýn da o la cak la rý nýn al tý ný çi ze rek, Tüm sa na yi ci le rin ol du ðu gi bi bi zim de der di miz ay - ný. Sa na yi ci le rin or tak dil le ri sa na yi, e ko no mi ve kal kýn ma dýr. Bu pro je ve gün dem le rin i çin de si ya set ol ma ma sý kay dýy la her pro je ve plat for ma ka tý la bi li riz de di. Bur sa / a a SE ÇÝM DEN SON RA ÝLK BU LUÞ MA - Baþ ba kan Er do ðan ve CHP li de ri Ký lýç da roð lu, 12 Ha zi ran se çim le ri nin ar dýn dan ilk kez Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si nin (TÝM) 18. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda bir a ra ya gel di. Ge nel Ku ru la, Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Ce mil Çi çek, Dev let Ba kan la rý Ha ya ti Ya zý cý ve Za fer Çað la yan, Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba ka ný Meh di E ker, es ki U laþ týr ma Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu Baþ ka ný Ve dat Ak - gi ray, THY Ge nel Mü dü rü Te mel Ko til de ka týl dý. Sa lo nun dar ol ma sý se be biy le ka tý lým cý la rýn bir kýs mý da Ge nel Ku ru lu sa lon dý þý na ku ru lan dev ek ran dan iz le di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, TÝM in 18. O la ðan Ge nel Ku - ru lu nda ko nuþ ma sý ný ya pýp sa lon dan ay rýl ma sýn dan son ra kür - sü ye çý kan CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, de mok ra si - den, öz gür lük ten, hu ku kun üs tün lü ðün den söz e dil di ði ni be lir - te rek, þun la rý söy le di: De mok ra si den söz e den bir ki þi nin a na mu ha le fet par ti si baþ ka ný ný din le me si ge re kir mi, ge rek mez mi? De mok ra si bu mu? E ðer de mok ra si den söz e di yor sak kar þýt dü - þün ce le ri din le me ta ham mü lü mü zün ol ma sý ge re kir. Kar þýt dü - þün ce le ri din le me yip ken di ken di ni ze pro pa gan da ya pýp son ra mey da ný bý ra kýp gi di yor sak bu ol maz. Ön ce bir doð ru nun al tý ný çiz me miz la zým. Mu ha le fet ö nem li. Ben de bi li yo rum ö nem li. Her ül ke de ik ti dar o lur a ma sa de ce de mok ra si ler de mu ha le fet o lur. O ne den le de mok ra si söy le mi mi zin i nan dý rý cý ol ma sý i çin ey lem le ri miz le söy lem le ri mi zin tu tar lý ol ma sý la zým. Ko nu þa ca - ðým a ma ko nuþ tu ðu mun ge re ði ni yap ma ya ca ðým. Ku su ra bak - ma sýn lar bir bi ri mi zi kan dýr ma ya lým. SÝ YA SÝ PAR TÝ LE RE YE NÝ BÝR A NA YA SA YAP MA ÇAÐ RI SIN DA BU LUN AN BAÞ BA KAN ER DO ÐAN, MOTORU SÜREKLÝ TEKLEYEN ARABAYI BIRAKALIM VE SIFIR KÝLOMETRE YEPYENÝ BÝR ARAÇLA YOLUMUZA DEVAM EDELÝM" DEDÝ. Yeni araçla devam edelim BAL YOZ Pla ný so ruþ tur ma sý kap sa mýn da sevk e dil dik le ri mah ke me ce sor gu la nan 5 as ker den, Tü ma mi ral Mü ca hit Þiþ - li oð lu nun da a ra la rýn da bu lun du ðu 4 ü tu tuk lan dý. Be þik - taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de, Bal yoz Pla ný so ruþ tur ma sý ný yü rü ten ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Hü se yin A - yar ta ra fýn dan i fa de le ri a lýn dýk tan son ra Ýs tan bul Nö bet çi 13. A ðýr Ce za Mah ke me si ne sevk e di len 5 as ke rin sor gu su ta - mam lan dý. Nö bet çi ha kim lik, Tü ma mi ral Mü ca hit Þiþ li oð lu, Al bay Hü se yin Çý nar i le Yar bay lar O ðuz Türk soy ve Cenk Ha tu noð lu nun tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Bin ba þý Ö.E. i se ser best bý ra kýl dý. Ön ce ki gün sa bah sa at le rin de Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ri len 7 ki þi den, e mek li bir as ke rin de a - ra la rýn da bu lun du ðu 2 si sav cý lýk ça ya pý lan sor gu la ma nýn ar - dýn dan ser best bý ra kýl mýþ tý. Bal yoz Pla ný so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da bu gü ne ka dar, Harp A ka de mi le ri Ko mu ta ný Or ge ne ral Bil gin Ba lan lý, Kor ge ne ral ler Kor can Pu lat sü ve Zi ya Gü ler i le Ha va Harp O ku lu Ko mu ta ný Tüm ge ne ral Ýs ma il Taþ ýn da a - ra la rýn da yer al dý ðý top lam 25 ki þi tu tuk lan mýþ ol du. GE NEL KUR MAY DAN BÝL GÝ ÝS TEN DÝ Bu a ra da, Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü - len Bal yoz Pla ný da va sýn da mah ke me he ye ti, Ge nel kur - may Baþ kan lý ðý na ya zý ya zý la rak, as ke ri u sul ve ku ral la ra uy gun ya pý lan bir plan se mi ner ça lýþ ma sý, je ne rik se nar yo ya da harp o yu nun da ger çek ki þi ya da ku rum is mi, par ti ya da ül ke a dý nýn kul la nýp kul la ný la ma ya ca ðý, gün cel ko nu la - rýn ko nu þu lup ko nu þu la ma ya ca ðý hu su sun da bil gi ve ril me - si nin is ten me si ni ka rar laþ týr dý. Tah li ye ta lep le ri ni red de - den mah ke me he ye ti, du ruþ ma yý 18 A ðus tos 2011 e er te le - di. Mah ke me, 19, 22, 23, 25 ve 26 A ðus tos 2011 de de du - ruþ ma la rýn ya pýl ma sý na hük met ti. Ýs tan bul / a a Kemal Ký lýç da roð lu ken di si ni din le meyen Er do ðan ý e leþ tir di Bal yoz da 4 as ker da ha tu tuk lan dý Me mu ra pro mos yon müj de si E ÐÝ TÝM-BÝR-SEN, ban ka pro mos yon mik ta rý nýn yüz de 30 u nun Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðü he sa bý na ak ta rýl ma - sý iþ le mi ni ip tal e dil di ði ni bil dir di. E ði tim-bir-sen den ya - pý lan a çýk la ma da, sen di ka nýn E ðir dir Ýl çe Mil li E ði tim Mü - dür lü ðü iþ le mi nin; pro mos yon ge nel ge si nin, Ban ka ta ra - fýn dan ve ri le cek pro mos yon mik ta rý nýn ta ma mý per so ne le da ðý tý la cak týr hük mü ne yer ve ril me si ne rað men, dâ vâ ko - nu su pro to kol de pro mos yon tu ta rý nýn yüz de 30 u nun Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðü he sa bý na ak ta rýl ma sý ü ze ri ne, söz ko nu su iþ le min ip tal e dil me si ta le biy le Is par ta Ý da re Mah - ke me sin de da va a çýl dý ðý be lir til di. Dâ vâ nýn da ka ra ra bað - lan dý ðý na vur gu ya pý la rak, Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðü - nün iþ le mi ni oy bir li ðiy le ip tal e den Is par ta Ý da re Mah ke - me si nin ka ra rýn da, Yü rür lük te o lan 2007/21 sa yý lý Baþ ba - kan lýk ge nel ge si nin de ði þik 4. mad de si i le de ban ka ta ra - fýn dan ve ri le cek pro mos yon mik ta rý nýn ta ma mý nýn per - so ne le da ðý tý la ca ðý ku ra la bað lan dý ðý an la þýl mýþ o lup E ðir - dir Ýl çe Mil li E ði tim Mü dür lü ðü i le Halk Ban ka sý a ra sýn da ma aþ pro to ko lü ya pýl ma sý na i liþ kin ta ri hin de im za la nýp ta ri hin de o nay la nan ko mis yon ka - ra rýn da ak si yön de dü zen le me le re yer ve ril di ði gö rül dü - ðün de, dâ vâ ko nu su iþ lem de hu ku ka uy gun luk bu lun ma - mýþ týr i fa de le ri ne yer ve ril di ði bil di ril di. E ði tim-bir-sen, ka ra ra i liþ kin, Pro mos yon la rýn yüz de 100 ü ça lý þan la rýn - dýr de ðer len dir me sin de bu lun du. An ka ra / a a Tüm Et kin Sa na yi ci Ý þa dam la rý Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Ýl yas Boz kurt

5 CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, ge nel se - çim ler son ra sý ya þa nan ge liþ me le re i liþ kin, Tüm bu so run la rýn çö züm ye ri, mil let i ra de - si nin da ha ye ni te ces süm et ti ði Tür ki ye Bü - yük Mil let Mec li si dir. Bu i ti bar la, Mec lis te tem sil e dil me im kâ ný ný el de e den si ya si par ti - le ri mi zi, Mec lis in dý þýn da de ðil, tam ak si ne bu meþ ru ve de mok ra tik ze min de, top lu mun bü tün ke sim le ri ni de da hil e de rek bir lik te ça - lýþ ma ya ça ðý rý yo rum de di. Gül, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ge nel se çim ler son ra sý ya þa nan ge liþ me le re i liþ kin de ðer len dir - me ler de bu lun du. Se çim le rin gü ven ve hu zur or ta mýn da ve va tan daþ la rýn yük sek o ran da ka tý - lý mýy la çok ba þa rý lý bir ge nel se çim ger çek leþ ti - ril di ði ni be lir ten Gül, Ül ke mi zin de mok ra tik ge liþ miþ lik ve ol gun luk se vi ye si ni or ta ya koy du - ðu i çin, bü tün dün ya da da tak dir le kar þý la nan bu ba þa rý ya göl ge dü þü rül me me si çok bü yük bir ö nem ta þý mak ta dýr. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin kom po zis yo nu ve seç men le rin yüz - de dok san be þi ni a þan tem sil o ra ný, çö züm bek - le yen sý kýn tý la rý mý zýn el bir li ðiy le a þýl ma sý i çin bü yük bir þans o la rak gö rül me li dir de di. SO RUN LAR, FIR SA TA DÖ NÜÞ TÜ RÜL ME LÝ Cum hur baþ ka ný Gül, son gün ler de yar gý mer ci le ri ta ra fýn dan ve ri len ka rar lar ve bun la - ra da ya lý tar týþ ma la rýn, a na ya sal ve ya sal dü - zen le me ler baþ ta ol mak ü ze re, hu kuk sis te mi - mi zin ve de mok ra si mi zin ev ren sel stan dart la - ra u laþ tý rýl ma sý i çin da ha kök lü re form la ra ih - ti yaç bu lun du ðu nu gös ter di ði ni i fa de e de rek þun la rý kay det ti: Bu gün kar þý kar þý ya kal dý ðý mýz hu kuk te - mel li bu so run la rýn, ül ke miz i çin fýr sa ta dö - nüþ tü rü le bi le ce ði ka na a tin de yim. Dün ya nýn bir çok ye rin de ol du ðu gi bi ül ke miz de de, hu kuk ku ral la rý nýn za man la ih ti yaç la ra ce - vap ve re mez hâ le gel di ði ve ka mu vic da nýy la bað daþ ma yan so nuç lar do ðu ra bil di ði bir ger - çek tir. Bu se bep le, söz ko nu su so run la rýn çö - züm i çin bir fýr sat o la rak gö rül me si ve de - mok ra tik stan dart la rý mý zý yük sel te cek ye ni bir a na ya sa ha zýr la na rak ký sa sü re de ha ya ta ge çi ril me si ka çý nýl maz hâ le gel miþ tir. So run - la rý de mok ra tik yön tem ler le çöz mek ye ri ne gör mez den gel mek ve ya çö zü mü er te le mek, so run la rýn da ha da bü yü me si ne ve e ner ji mi - zin he ba e dil me si ne yol aç mak ta dýr. Si ya si ta ri hi miz bu nun çar pý cý ör nek le riy le do lu - dur. Tüm bu so run la rýn çö züm ye ri, mil let i - ra de si nin da ha ye ni te ces süm et ti ði Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si dir. Bu i ti bar la, Mec - lis te tem sil e dil me im ka ný ný el de e den si ya si par ti le ri mi zi, Mec lis in dý þýn da de ðil, tam ak - si ne bu meþ ru ve de mok ra tik ze min de, top - lu mun bü tün ke sim le ri ni de da hil e de rek bir lik te ça lýþ ma ya ça ðý rý yo rum. 5 HA BER Y Ýs ti þa re ders le ri Beþ haf ta ön ce, 22 Ma yýs günü bu kö þe de ya yýn la nmýþ olan Hak lý þû râ baþ lýk lý ya - zý mý zýn son pa rag ra fý þu þe kil dey di: U hud sa va þý ve mað lû bi ye ti son ra sýn da nâ zil o lan â yet te Pey gam be ri mi ze ve ri len Al lah tan bir rah met se be biy le dir ki, sen As ha bý na yu mu - þak dav ran dýn. E ðer kö tü huy lu ve ka tý yü rek li ol say dýn, on lar et ra fýn dan da ðý lýr lar dý. Ar týk on - la rý af fet, on lar i çin Al lah a is tið far et ve on lar la iþ hu su sun da is ti þa re et (Âl-i Ým ran: 154) me saj - la rýn dan bi zim de a la ca ðý mýz çok ders ler var. Ak ta rý lan â ye tin nu ma ra sý ný 159 o la rak dü zel - te lim ve o ders le re bi raz da ha de tay lý ba ka lým: Bi lin di ði gi bi, is ti þa re bah si a çýl dý ðýn da, bir çok ders ler le do lu bir tat bi kat ör ne ði o la rak U hud Sa va þý hep gün de me ge lir. Bu ders le rin en çok tek rar e di le ni, sa vaþ ön ce si ya pý lan meþ ve ret te Pey gam be ri mizin (a.s.m.) müþ rik or du su na Me - di ne de mü da fa a ko nu mun da ka lý narak mu ka be - le e dil me sin den ya na ol du ðu hal de ek se ri yet Cep he de sa va þa lým de yin ce o ka ra ra tâ bi ol ma - sý ve son ra on la rýn Re su lul lah a mu ha le fet e de - rek yan lýþ yap týk, ka ra rý mý zý dü zel te lim de me le - ri ne rað men bu ta le bi Ha yýr, bir Pey gam ber zýr - hý ný giy dik ten son ra çý kar maz di ye red det me si. Bu ta výr, ken di þah sî fik ri ne ay ký rý da ol sa is ti - þa re den çý kan ka ra ra ne pa ha sý na o lur sa ol sun sa hip çýk ma di ra yet ve ka rar lý lý ðý nýn bir i fa de si. Bu ra da dik kat e dil me si ge re ken en ö nem li in - ce lik ler den bi ri, ken di gö rü þü nün rað mý na çý kan meþ ve ret ka ra rý na her kes ten faz la sa hip le nen ki - þi nin, tar týþ ma sýz li der ko nu mun da ki Pey gam be - ri miz ol ma sý. Üs te lik he ye te tek lif et ti ði gö rü þün bir ön ce ki ge ce gör dü ðü rü ya i le de te yid e dil me - si. Ve onun rü ya sý bi zim ki ler gi bi de ðil, sa dýk. A ma bu na rað men, rü ya yý bir hüc cet o la rak gör me yip, is ti þa re nin ka ra rý ný o na ter cih e di yor. Çý kan ka ra rý meþ ve re tin di ðer ü ye le ri nin de sa hip len me si ö nem li, a ma ö zel lik le li de rin, üs te - lik ken di gö rüþ ve tek li fi ne ay ký rý ol du ðu hal de, he yet i ra de si ne tes lim ol ma sý çok da ha an lam lý. Bu, he pi mi zin ör nek a lýp ken di ha ya tý mýz da da has sa si yet le tat bik et me miz ge re ken bir ta výr. Ve Ý man ne ka dar mü kem mel o lur sa o de re - ce hür ri yet par lar di yen Üs ta dýn, he men ar dýn - dan Ýþ te Asr-ý Sa a det di ye rek gös ter di ði ad res - te ki muh te þem ör nek le rin en gü zel le rin den bi ri. U hud Sa va þý nýn son ra ki sa fa ha týn da ya þa nan - lar dan çý kar ma mýz ge re ken baþ ka ders ler de var. O sü reç te ne ler ol muþ tu, ha týr la ya cak o lur sak: Sa va þýn ilk e ta bý Müs lü man la rýn le hi ne ne ti - ce le nip müþ rik or du su boz gu na yüz tut tu ðun da, Ne o lur sa ol sun, bu ra yý terk et me ye cek si niz ta li ma tý nýn mu ha ta bý o lan ok çu lar baþ ta ol mak ü ze re, Ýs lâm or du su nun men sup la rý er ken bir za fer coþ ku su na ve ga ni met te lâ þý na ka pý lýn ca, o lan lar ol du. Ha lid bin Ve lid ko mu ta sýn da pu su - da bek le yen Mek ke müf re ze si, mev zi le ri ni terk e den ok çu la rýn aç tý ðý ge dik ten gi rip Müs lü man - la rý ar ka dan vur du, du rum ter si ne dön dü, Re su - lul lah a ben ze yen bir Sa ha be nin þe hit e dil me si ü ze ri ne ya yý lan Mu ham med öl dü! þa yi a sý Müs lü man lar i çin de bir pa nik ha va sý do ður du... Bu son de re ce zor ve kri tik ký rýl ma an la rýn da, bü tün o lum suz luk la ra rað men sa va þa de vam e - den 14 Sa ha be nin se bat ve me ta ne ti va zi ye ti kur tar dý, mað lû bi ye tin mut lak bir he zi me te dö - nüþ me si nin ö nü a lýn dý ve tek rar den ge sað lan dý. A ma so nuç o la rak Pey gam be ri miz ya ra lan dý ve bü yük a cý lar çek ti, am ca sý Hz. Ham za (r.a.) baþ ta ol mak ü ze re bir çok gü zi de Sa ha be þe hit düþ tü, Müs lü man lar çok a ðýr ka yýp la ra uð ra dý... Meþ ve ret te Sa va þa lým di ye ýs rar e den le rin ço ðu sa va þýn ge rek le ri ne uy gun dav ra na maz ken, bil has sa ok çu la rýn e mir le re uy ma ma sý bu ha zin ne ti ce yi or ta ya çý kar dý. A ma bu na rað men Pey - gam be ri miz on la ra kar þý he sap so ru cu bir tav ra gir me di, ak si ne ku cak a çýp þef kat le mu a me le et ti. Ve o nun bu gü zel tav rý ný ö vüp, Ka tý dav ran - say dýn da ðý lýp gi der ler di di yen Rab bi miz, Pey - gam be ri mi ze Ar týk on la rý af fet, on lar i çin Al - lah a is tið far et ve bun dan son ra da iþ le ri on lar la is ti þa re e de rek yap ma ya de vam et me sa jý ver di... Bir ön ce ki is ti þa re de a lý nan ka ra rýn ge rek le ri ni tam o la rak ye ri ne ge ti re me me nin yol aç tý ðý a ðýr bi lan ço or ta day ken ve bi zim düz man tý ðý mý za gö re bu du rum mut lak bir he sap laþ ma yý ge rek ti - rir ken, Pey gam be ri mi zin öy le yap ma yýp Sa ha be - le re yu mu þak dav ran ma sý ve bu tav rý nýn Rab bi - miz ta ra fýn dan tak dir e dil me si ne ka dar anlamlý. Çün kü ha yat de vam e di yor. Öy le o lun ca hep i - le ri ye bak mak ge re ki yor. Ve geç mi þe ta ký lýp, o ra - dan he sap laþ ma a dý na sü rek li hu su met ler ü re - ten bir ta výr la ge le ce ðe yü rü mek müm kün de ðil. Ge ri de ka lan ha di se le re, an cak ha ta la rý tes bit e de rek bir da ha tek rar la ma ma der si çý kar mak ve bu nun ge rek le ri ni de uy gu la mak i çin ba kýl ma lý. Ön ce ki is ti þa re den son ra ya þa nan lar, mü te a - kip is ti þa re ye ý þýk tu ta cak þe kil de a na liz e di lip, yi - ne hak lý þû râ ve meþ ve ret le yo la de vam edilmeli. ir ti ni as ya.com.tr Çö züm ye ni Mec lis CUMHURBAÞKANI GÜL, TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜM YERÝNÝN MÝLLET ÝRADESÝNÝN DAHA YENÝ TECESSÜM ETTÝÐÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. Ü NÝVER SÝTE a day la rý nýn ka týl dý ðý Li sans Yer leþ tir me Sý na vý nýn (LYS) E de bi yat-coð raf ya Sý na vý (LYS-3) Tür ki ye de 81 il mer ke zi i le Lef ko - þa da ger çek leþ ti ril di. LYS ler bu gün ya pý la cak LYS-2 Fen Bi lim le ri Sý na - vý i le ta mam la na cak. Sý na va 679 bin 639 a day ka týl dý. Tek o tu rum da uy gu la nan sý nav 120 da ki ka sür dü. Sý nav da 80 so ru so ru - lan öð ren ci le re, Türk Di li ve E de bi - ya tý i le Coð raf ya-1 test le ri yö nel til - di. Türk Di li ve E de bi ya tý tes tin de 56 so ru i çin 85 da ki ka sü re; Coð raf - ya-1 tes tin de i se 24 so ru i çin 35 da - ki ka sü re ve ril di. Test ler ay rý so ru ki tap çýk la rýn da yer a lýr ken ve tek ce vap ka ðý dý kul la nýl dý. A day la rýn ço ðun lu ðu, kim lik ve gü ven lik kon - trol le ri i le sa lo na gi riþ iþ lem le ri nin za ma nýn da ya pý la bil me si i çin sa bah er ken sa at ler den i ti ba ren sý nav yer - le ri ne gel di. Sý nav la rýn ya pýl dý ðý bi - na la ra gi riþ te a day la rýn ve sý nav gö - rev li le ri nin üst le ri em ni yet gö rev li - le ri ta ra fýn dan a ran dý. Sý nav sý ra sýn - da ÖSYM yi tem sil e den ö zel gö - rev li ler sý nav sa lon la rý ný do la þa rak, ge re ken bü tün ön lem le ri al dý. LYS ler bu gün ya pý la cak LYS-2 Fen Bi lim le ri Sý na vý i le ta mam la na cak. Bu a ra da LYS nin E de bi yat-coð raf ya Sý na vý na (LYS-3) kim lik le ri ni u nu tan ve ya kay be den 45 öð ren ci, Çan ka ya Nü fus Mü dür lü ðü nün on li ne des te ði sa ye sin de gi re bil di. An ka ra / a a Ye min tö re ni dö nü þü ka za: 4 ö lü, 1 yaralý na MAS YA DA mey da na ge len tra fik ka za sýn da 4 ki þi öl dü, 1 ki þi a ðýr ya ra - lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, To kat tan A mas ya yö nü ne gi den Ce mil Ve rir in (21) kul lan dý ðý 57 AH 606 pla ka lý o to - mo bil, Ay dýn ca Bel de si ya kýn la rýn da di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay be de rek þa ram po le yu var lan dý. Ka za da, o to mo - bil de bu lu nan Fat ma Kü çük (51), Fa di - me Ak (40) ve Or han Taþ kýn o lay ye - rin de ha ya tý ný kay bet ti. Sü rü cü Ce mil Ve rir ve Ha san Ak (18) i se a ðýr ya ra la - na rak A mas ya Sa bun cu oð lu Þe re fed din Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ha san Ak, ya pý lan mü da ha le ye rað men kur ta - rý la ma ya rak ha ya tý ný kay bet ti. Bu a ra - da, Si vas 5. E ði tim Tu gay Ko mu tan lý - ðýn da va ta ni gö re vi ni ya pan Hü se yin Ak i le Hü se yin Kü çük ün ye min tö re - ni ne ka tý lan 2 a i le nin fert le ri nin Si - nop a git tik le ri öð re nil di. A mas ya / a a Ha be ral ýn Mec lis e kay dý ya pýl dý nchp DEN Zon gul dak Mil let ve ki li se çi len Meh met Ha be ral ýn ka yýt iþ le - mi ya pýl dý. 24. Dö nem mil let ve kil le ri - nin ka yýt iþ lem le ri sü rü yor. Ka yýt yap - tý ran mil let ve kil le ri nin sa yý sý 400 ye yak laþ tý. Dün ka yýt iþ le mi yap tý rý lan mil let ve kil le ri a ra sýn da Er ge ne kon da va sý tu tuk lu sa nýk la rýn dan Meh met Ha be ral da yer al dý. Ha be ral ýn ka yýt iþ le mi nin ev rak ü ze rin den yap tý rýl dý ðý öð re nil di. Ha be ral, tu tuk lu bu lu nan mil let ve kil le rin den ka yýt iþ le mi yap tý - rý lan ilk ki þi ol du. Mil let ve kil le ri nin ka yýt iþ lem le ri sü rü yor. An ka ra / a a KCK ya 3 tu tuk la ma nvan DA, te rör ör gü tü PKK nýn þe - hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK ya yö ne lik dü zen le nen o pe ras - yon da gö zal tý na a lý nan 6 ki þi den 3 ü tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Em ni - yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu - be si e kip le rin ce, te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id - di a e di len KCK ya yö ne lik 6 ay sü ren tek nik ta ki bin ar dýn dan 4 gün ön ce gö zal tý na a lý nan, a ra la rýn da E ði tim- Sen Van Þu be Baþ ka ný Se la mi Öz ya þar i le es ki þu be baþ ka ný Lez gin Bo tan ýn da bu lun du ðu 6 ki þi nin em ni yet te ki sor gu su ta mam lan dý. Ýþ lem le ri nin ar - dýn dan yo ðun gü ven lik ön le mi al týn da sað lýk kon tro lün den ge çi ri le rek ad li - ye ye çý ka rý lan zan lý lar dan 3 ü sav cý lýk - ta ki i fa de le rin den son ra ser best bý ra - kýl dý, mah ke me ye sevk e di len E ði tim- Sen Þu be Baþ ka ný Öz ya þar i le es ki þu - be baþ ka ný Bo tan ve E ði tim-sen ü ye si Ga rip Ya viç tu tuk lan dý. Van / a a Ýs tan bul da su ke sin ti si nýs TAN BUL UN Fa tih, Zey tin bur nu, Ba kýr köy ve Gün gö ren il çe le rin de 29 Ha zi ran i le 1 Tem muz ta rih le ri a ra - sýn da su ke sin ti si uy gu la na cak. Ýs tan - bul Su ve Ka na li zas yon Ý da re sin den (ÝS KÝ) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Bah - çe li ev ler-sa ray bur nu be ton i sa le hat tý ü ze rin de ba kým ve o na rým ça lýþ ma la - rý, va na mon ta jýy la i sa le hat tý na ye ni bað lan tý lar ya pý la cak. Bu se bep le 29 Ha zi ran Çar þam ba gü nü i le 1 Tem muz Cu ma gü nü sa at le ri a - ra sýn da Fa tih te Can kur ta ran, Sul ta - nah met, Kum ka pý, Ye ni ka pý, Sa mat ya, Ye di ku le, Si liv ri ka pý, Top ka pý ve Va - tan Cad de si, Zey tin bur nu il çe si nin ta - ma mý, Ba kýr köy de Mer kez, Os ma ni - ye, Ýn cir li, Ye ni Ma hal le ve Kar tal te pe i le Gün gö ren de Mer ter ve Toz ko pa - ran a su ve ri le me ye cek. Ýstanbul / a a LYS ler bu gün bi ti yor HA YAT Bo yu Sev gi Der ne ði, Kalp le ri De ðil, Ka deh le ri Ký ra ca ðýz slo ga nýy la al ko lü pro tes to et ti. Ey - lem de ka deh ler ký rýl dý, iç ki ler yo la dö kül dü. Da nýþ tay ö nün de top la nan der - nek ü ye le ri, al kol lü i çe cek le ri bir ma - sa nýn üs tün de ser gi le ye rek, bun la - rýn ha ya tý ný zý mah vet me ni ze i zin ver me yin slo gan la rý at tý. Der nek Baþ ka ný Di la Te ze mir, yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, al kol se be biy le ka - dýn la rýn darp e dil di ði ni, in san la rýn ci - na ye te kur ban git ti ði ni be lir te rek, i - çip i çip kim se ye za rar ver me di ði ni id di a e den le rin bun la rý gö zar dý e de - me ye ce ði ni be lirt ti. Bir al kol müp - te la sý nýn ký zý ol du ðu nu be lir ten Te - ze mir, Al kol kay nak lý bir yu va nýn yý kýl ma sý na, bir ço cu ðu mu za da ha te ca vüz e dil me si ne, bir ký zý mý zýn da ha kan dý rýl ma sý na, bir ka dý ný mý - zýn da ha darp e dil me si ne, bir tra fik ka za sý na, bir in sa ný mý zýn al kol ve fu huþ tu za ðý na dü þü rü le rek sö mü - rül me si ne se yir ci kal ma ya ca ðýz de - di. Ey lem, iç ki le rin yo la dö kül me si ve ka deh le rin ký rýl ma sý nýn ar dýn dan so na er di. An ka ra / a a FATÝH KARAGÖZ ANKARA Ban Ki-mun tav rý ný net leþ tir me li KKTC Cumn hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, Kýb - rýs ko nu sun da 7 Tem muz da, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun dan tav rý ný da ha da net leþ tir me si is te di. Gü zel yurt Be le di ye si ta - ra fýn dan dü zen le nen 34. Gü zel yurt Por ta kal Fes ti va li, dü zen le nen tö ren le Cum hur baþ - ka ný Der viþ E roð lu ta ra fýn dan a çýl dý. Cum - hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ ma da, yýl la rý a ra sýn da ya - þa nan lar gö zar dý e dil me den ve 1974 ten gü - nü mü ze ka dar ya þa nan ger çek ler gö zö nün - de tu tu la rak ka lý cý, a dil ve ya þa ya bi lir bir an - laþ ma i çin uð raþ ver dik le ri ni di le ge tir di. E - roð lu, bu na rað men kar þý la rýn da ha la da ha 1974 ön ce si ne dön me ha ya lin de o lan Rum ta ra fý bu lun du ðu na, do la yý sýy la böy le bir an - la yýþ la çö zü me u laþ ma nýn bi raz zor ol du ðu - na i þa ret et ti. Av ru pa Bir li ði ni (AB) kan dý - ra rak, bir li ðe ü ye o lan Rum ta ra fý nýn Türk ta ra fý i le an laþ ma ni ye ti ol ma dý ðý ný, bu ne - den le 7 Tem muz da Ce nev re de ya pý la cak o lan üç lü zir ve den, gö rüþ me le re bir za man ký sýt la ma sý nýn gel me si ni bek le di ði ni be lir ten Cum hur baþ ka ný E roð lu, Ar týk dün ya ger - çe ði an la ma lý dýr. BM Ge nel Sek re te ri i se çok ma kul bir za man di li mi i çe ri sin de yo ðun laþ - tý rýl mýþ gö rüþ me le ri gün de me ge tir me li dir. E ðer bir an laþ ma ol maz sa tav rý ný da ha da net leþ tir me li dir de di. Gü zel yurt / a a Hol ding pat ro nu LYS de Kalp le ri De ðil, Ka deh le ri Ký ra ca ðýz Hayat Boyu Sevgi Derneði üyeleri, içkileri yola döküp, kadehleri kýrdý Boydak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Boydak sýnava girdi. BOY DAK Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha cý Boy dak, LYS-3 te ter dök tü. Er ci yes Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te sin de sý na va gi ren Boy dak, sý - nav dan ön ce bi raz he ye can lý ol du ðu nu, yýl lar ön ce 3 ders ten ta kýn tý sý o lun ca ak þam li se sin de ki e ði ti mi - ni bý rak tý ðý ný i fa de et ti. Boy dak Bir Pa kis tan ge zi - miz de, Ýl Mil li E ði tim Mü dü rü Er do ðan A ya ta ya bu du rum dan bah set miþ tim. O da sað ol sun, bi ze bir sür priz ya pa rak, es ki tas dik na me mi bu lup, a çýk li se - ye kay dý mý zý ger çek leþ tir di. Bi ze de o ku mak düþ tü. Gü zel bir plan la ma ya pa rak 2 yýl sü ren i yi bir ça lýþ ma dö ne mi ge çir dim de di. YGS ye gir di ðin de 140 ve ü - ze ri bir pu an a lýp, a çýk öð re ti me de vam et me yi he - def le di ði ni, an cak sý nav dan 188 pu an a lýn ca he def bü yüt tü ðü nü i fa de et ti. Boy dak, Þim di ki he de fim, Me lik þah Ü ni ver si te si nin iþ let me, ik ti sat bö lü mü ne gir mek di ye ko nuþ tu. Boy dak, sý nav son ra sýn da e - de bi yat so ru la rý nýn ko lay ol du ðu nu be lir te rek An - cak coð raf ya so ru la rý nýn me tin le ri u zun du ve sü re yi ye tiþ tir mek te zor lan dým de di. Kay se ri / a a

6 6 26 HA ZÝ RAN 2011 PAZAR Y HA BER Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 24 Recep 1432 Ru mî: 13 Haziran 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý cev ni as ya.com.tr Se çil miþ ve kil le re ko nu lan yar gý en ge li, An ka ra nýn en baþ prob le mi. Bu du - rum, da ha a çýl ma dan Mil let Mec li si ni ge rek siz tar týþ ma lar la meþ gul et ti ri yor. Kri zin çö zü mü i çin i ti dal çað rý la rý ya - pý lý yor; lâ kin ö zel lik le bu ba ha ney le baþ la tý - lýp a bar tý lan tep ki ler, ye ni den a nar þi ve kar - ga þa i le pro vo ka tif ey lem le re dö nüþ tü rü le - rek, çö zü mü zor laþ tý rý yor. Kav ga ve ka os la or ta lý ðý a te þe ve ren ler ka - dar þüp he siz bu na se bep o lan lar, ba ha ne ü - re ten ler de me sul. Me se la Yük sek Se çim Ku ru lu nun Ni san a yýn da ba zý ba ðým sýz - lar ýn a day lýk la rý ný ve to et me si ü ze ri ne ya pý - lan i ti raz ü ze ri ne a day lýk la rý ný o nay la yýp ye - ni den se çil me yo lu nu aç tý ðý i sim ler a ra sýn da yer a lan Dic le nin se çil dik ten son ra mil let - ve kil li ði ni ip tal et me si çe liþ ki si, â de ta bir tu zak. Ger çek ten, YSK mâ dem Dic le nin mil let - ve kil li ði maz ba ta sý ný ver me ye cek ti, ne den baþ ta a day ol ma sý na i zin ver di? YSK Baþ - ka ný Em, bu nu a ra ka rar la a çýk lý yor, a ma kim se tat min ol mu yor Mil let i râ de si ne göl ge An cak hiç bir hak a ra yý þý, De mok ra tik Top lum Kon gre si nden a lý nan ka rar la i de o - lo jik, tef ri ka þan taj lý, ye ni den te rör le teh dit - kâr me saj lar la me se le yi ma ni pü le et me yi meþ ru gös te re mez. Zi ra bu ger gin lik, sa de ce top lu mu kamp - laþ týr mak ve ku tup laþ týr mak la kal mý yor. Si - vil a na ya sa yý, si ya se tin de mok ra tik leþ me sin - den de mok ra tik e ði ti me, i nanç ve i fâ de öz - gür lü ðü nün ö nü nü a ça cak çe þit li ya sal dü - zen le me le ri ya pa cak Mec lis i an lam sýz ve fay da sýz kriz ler le bo ðuþ tu ru yor. Bü yük bek len ti le rin ol du ðu ye ni Mec lis, ye min kri zi nin ya ný sý ra tu tuk lu mil let ve kil le ri me se le siy le za man kay be di yor. HU KU KA UY GUN DE ÐÝL Ý þin bir di ðer il ginç ya ný, yar gý la nýp ce za a - lan ve mah kûm o lan Dic le nin mil let ve kil li - ði nin dü þü rül me si ne gös te ri len tep ki nin, tu tuk lu hal de bu lu nan, yar gý lan ma la rý de - vam e den ve hâ len hak la rýn da her han gi bir ce zaî hü küm ve ka rar ve ril me yen di ðer le rin - den e sir gen me si. Bu du rum, baþ ta Kül tür ve Tu rizm Ba ka - ný Gü nay ol mak ü ze re, ik ti dar par ti si ca ni - bin ce de ga rip ve hu ku ka ay ký rý gö rü lü yor. Mil let ve ki li se çi len Bal bay ve Ha be ral ýn tah li ye ta lep le ri nin red de dil me si ni doð ru bul ma dý ðý ný da söy le yen Gü nay ýn, Ya sa ya uy gun o la bi lir a ma hu ku ka uy gun de ðil, mil - let e ge men li ði ne uy gun de ðil... söz le ri, bu hu sus ta ki çar pýk lý ðý su yü zü ne çý ka rý yor. Mev cut dar be a na ya sa sý nýn te mel man - tý ðý nýn mil le te, mil lî i râ de ye kar þý ol du ðu - nu na za ra ve ren Gü nay ýn i fâ de le ri, A na ya - sa nýn top tan de ðiþ ti ri le rek, öz gür lük çü, ka tý - lým cý bir sis te min ge ti ril me si nin ge re ði ni bir de fa da ha te yid e di yor. Ya þa nan e þik te a na ya sa nýn mil lî i râ de ye kar þý, dev le ti kut sa yan hü küm le rin sa kýn ca - la rý nýn ye ni den gö rül dü ðü nü kay de dip, Hu kuk sis te mi sa de ce laf za, sö ze da ya nan yo rum lar ya pý yor, de mok ra tik ka tý lým cý or - ta mý ge liþ tir mek ko nu sun da yo rum lar dan ka çý ný yor tes bi ti, va zi ye ti or ta ya ko yu yor. TU TUK LU LUK SÜ RE LE RÝ VE ÇÖ ZÜM Bi lin di ði gi bi tu tuk lu luk sü re le ri nin u - zun lu ðu ndan baþ ta Cum hur baþ ka ný Gül ol mak ü ze re, Baþ ba kan Yar dým cý la rý A rýnç ve Çi çek ten son ra en son Baþ ba kan Er do - ðan da ya kýn mýþ tý. AB ül ke le rin de ce za ev le rin de ki tu tuk lu sa yý sý mah kûm la ra o ran la yüz de 5 i bi le bul - maz ken, Tür ki ye de yüz de 57 yi a þý yor. 120 bi ni a þan ce za ev le rin de ki sa yý nýn 57 bi ni, hak la rýn da ka rar ve ril me miþ tu tuk lu lar dol - dur muþ.  ci len ya pý la cak o lan, Mec lis i pro tes toy la sos yal ba rý þý ze hir le mek de ðil, mil let i râ de si - nin ü ze rin de ki bu ve sâ ye ti, yüz bin ler ce oy la se çil miþ mil let ve kil le ri nin ö nün de ki en gel le - ri kal dýr mak týr. Si ya sî ik ti dar, ko nu yu yar gý ya ha va le e - dip, i þin i çin den sýy rý la maz. Hu ku kî sü reç var, ya pa ca ðý mýz bir þey yok di ye ko nu dan ka ça maz. Ön ce lik le de mok ra tik i râ de nin ü - ze rin de ki bu göl ge nin kalk ma sý ge rek li dir. Kök lü ted bir de el bet te, mil let i râ de si nin öz gür ce te cel li e de ce ði, ya pý cý si ya sî di ya lo gu at mos fe rin de bü tün si ya sî par ti le rin seç me - den al dýk la rý tem sil yet ki si hak ký ný kul la na - ca ðý, öz gür lük çü, ka tý lým cý ye ni de mok ra tik si vil a na ya sa dýr... Þi fa lý kap lý ca lara yo ðun il gi MUÐ LA NIN KÖY CE ÐÝZ ÝL ÇE SÝN DE KÝ RO MA DÖ NE MÝN DEN KAL MA SUL TA NÝ YE KAP LI CA LA RI ZEN GÝN MÝ NE RAL YA PI SI Ý LE BÝR ÇOK HAS TA LI ÐA Ý YÝ GE LÝ YOR. MUÐLA'NIN Köy ce ðiz il çe sin de ki Ro ma dö ne min den kal ma Sul ta ni ye Kap lý ca la rý zen gin mi ne ral ya pý sý nýn ya ný sý ra in san vü cu du nu ra hat la tan sý cak lý ðý ve gür de bi - si i le ö zel lik le tu rist ler den bü yük il gi gö rü yor. Ýl çe ye a dý ný ve ren Köy ce ðiz Gö lü nün gü ney ba tý ký yý sýn da bu lu nan ve i çin de ta þý dý ðý 12 ay rý mi ne ral ne de niy le Tür ki ye nin na dir kap lý ca la rýn dan bi ri o lan Sul ta ni ye Kap lý ca la rý, þi fa lý su la rý nýn ya nýn da ça mur ban yo su i le de tu riz me hiz met e di yor. Ka pa lý ve a çýk ha vuz la rý bu lu nan Sul ta ni ye Kap lý - ca la rý ný zi ya ret et mek is te yen tu rist ler, Köy ce ðiz ve Dal - yan dan ha re ket e den yol cu tek ne le ri i le kap lý ca la ra ta þý - ný yor lar. Yaz se zo nun da gün de yak la þýk 2 bin yer li ve ya - ban cý tu ris tin gel di ði Sul ta ni ye Kap lý ca la rý nda ki ça mur, cilt has ta lýk la rý na i yi gel me si nin ya ný sý ra cil di ger di ði i çin de gü zel lik ça mu ru o la rak ad lan dý rý lý yor. Köy ce ðiz Be le di ye Baþ ka ný Sa lih Er bay, yap tý ðý a çýk la - ma da, Ö le mez Da ðý nýn e tek le rin de yer a lan Sul ta ni ye Kap lý ca la rý nýn ta ri hi nin 2 bin yýl ön ce si ne da yan dý ðý ný söy le di. Er bay, Ça mur ban yo su ve kap lý ca lar de re ce a ra sýn da ki sý cak lý ðý ve mi ne ral zen gin li ði i le bu ra ya ge len - le re di renç ka zan dý rý yor de di. Kap lý ca la rýn Bi zans dö ne - min de ge niþ le ti le rek ko nak la ma te sis þek lin de kul la nýl dý ðý - ný an cak bu dö nem de ki ya pý la rýn Köy ce ðiz Gö lü nün su la - rý al týn da kal dý ðý ný ak ta ran Er boy, kap lý ca dan ta bii o la rak çý kan su yun her mev sim de re ce sý cak lýk ta ol du ðu na i þa ret et ti. Er bay, te sis ler i çe ri sin de 2 a çýk ve 2 ka pa lý ha vu - zun bu lun du ðu be lir te rek, Kap lý ca su yu 12 has ta lý ða i yi ge len mi na re li bün ye sin de ba rýn dý rý yor. Köy ce ðiz Be le di - ye si o la rak 40 yýl dýr kap lý ca la rýn iþ let me ci li ði ni ya pý yo ruz. Ö zel Ý da re den de 30 yýl lý ðý na su yun kul la ným hak ký ný al - dýk. Ya ta lak o la rak ge ti ri len has ta la rýn bu ra da te da vi gör - dük ten son ra yü rü ye rek git tik le ri bi lin mek te dir. Be le di ye Baþ ka ný Er bay, kap lý ca su yu nun ro ma tiz ma ve de ri has ta lýk la rý nýn ya ný sý ra kan do la þý mý, so lu num yo lu has ta lýk la rý, ka dýn has ta lýk la rý, böb rek ve id rar yol la rý has ta - lýk la rý, mi de ve ba ðýr sak has ta lýk la rý, si nir ve kas yor gun lu ðu, bün ye sel yor gun luk, si nir sel has ta lýk, ek lem ve ki reç len me i - le göz has ta lýk la rý na i yi gel di ði ni bil dir di. Muð la/a a Süt nu mu nesi te miz çýk tý KÜTAHYA Va li li ði, iç me su yu na si ya nür ka rýþ tý ðý id di a e di len Tav þan lý il çe si ne bað lý Dul ka dir Ma hal le si ve ya ký nýn da bu lu nan A li köy bel de sin de ki hay van cý lýk iþ let me le rin den a lý nan süt nu mu ne le rin de her han gi bir a ðýr me tal ve ar se nik bul - gu su na rast lan ma dý ðý ný bil dir di. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, A li köy bel - de si i le bu bel de ye bað lý Dul ka dir Ma hal le si nde ki süt sý ðýr cý lý ðý iþ let me le rin den 16 Ha zi ran da üç a det çið süt nu mu ne si a lýn dý ðý be lir til di. Nu mu ne le rin, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý la bo ra tu var da kur þun, kad mi yum, ar se nik, cý va gi bi a ðýr me tal ler ba ký mýn dan a na liz e dil di ði du yu ru lan a çýk la ma da, Dul ka dir Ma hal - le si ve A li köy bel de sin de ü re ti len çið sü tün i çe ri sin de in san sað lý ðý a çý sýn dan za - rar lý her han gi bir a ðýr me tal ve ar se nik bul gu su na rast lan ma mýþ týr. Böl ge den a lý - nan di ðer ta rým sal ör nek ler de Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý fark lý la bo ra - tu var lar da in ce le nip de vam lý göz lem al týn da tu tul mak ta dýr de nil di. Kü tah ya/a a  ci len ya pý la cak o lan, Mec lis i pro tes toy la sos yal ba rý þý ze hir le mek de ðil, mil let i râ de si nin ü ze rin de ki bu ve sâ ye ti, yüz bin ler ce oy la se çil miþ mil let ve kil le ri nin ö nün de ki en gel le ri kal dýr mak týr. A la ge yik le re, GPS tas ma ta ki bi Çev re ve Or man Ba kan lý ðýn ca Ay dýn Di lek Ya rý ma da sý Mil li Par ký nda o luþ tu rul ma sý he def le nen a la ge yik po pü las yo nu i - çin An tal ya Düz ler ça mý Ya ban Ha ya tý Ge liþ tir me Sa ha sý ndan a la ge yik ya ka la ma ça lýþ ma la rý sü rü yor. Do ða Ko ru ma ve Mil li Park lar Ge nel Mü dür lü ðün de gö rev li Zi ra at Mü hen di si Ha luk Ak gö nül lü, Düz ler ça mý Ya ban Ha ya tý Ge liþ tir me Sa ha - sý nda ki ça lýþ ma la rýn ilk bö lü mü nün ta mam lan dý ðý ný ve 6 er kek a la ge yi ðin tu zak la ra ta kýl dý ðý ný be lirt ti. Ya ka la nan a la - ge yik ler den bi ri nin tu za ða ta kýl dý ðý sý ra da ken di ni ya ra la dý ðý i çin öl dü ðü nü, ge rek li kon trol ler den ge çi ri len 5 a la ge yi ðin sað lýk lý o la rak Di lek Ya rý ma da sý Mil li Par ký na nak le dil di ði ni an la tan Ak gö nül lü, a la ge yik le rin GPS tas ma la rý ta ký la rak do ða ya sa lýn dý ðý ný ve tas ma lar sa ye sin de iz le ne bi le ce ði ni i fa de et ti. Ak gö nül lü, 27 Ha zi ran Pa zar te si gü nü i ti ba riy le yak - la þýk 20 ki þi lik bir e ki bin ça lýþ ma nýn i kin ci bö lü mü nü baþ la ta ca ðý ný ve bi ri sa bit i ki tu zak la a la ge yik le rin ya ka la na ca ðý ný be lirt ti. Ak gö nül lü, þun la rý kay det ti: Ça lýþ ma nýn ilk bö lü mün de ge be a lan di þi a la ge yik ler za rar gör me sin di ye sa de ce er - kek a la ge yik le ri ya ka la dýk. A la ge yik ler ar týk do ðum yap tý ðý i çin ça lýþ ma nýn i kin ci bö lü mün de yav ru la rý ve di þi a la ge yik le - ri ya ka la ya ca ðýz. He de fi miz bu yýl i çe ri sin de 30 a la ge yi ði Ay dýn Di lek Ya rý ma da sý Mil li Par ký na nak let mek. An tal ya/a a Yan gýn, rüz gârýn da et ki siy le hýz la ya yýl dý. Buð day tar lasý yan dý E DIR NE DE, E sen te pe mev kin de çý kan ve rüz gâ rýn da et ki siy le hýz la ya yý lan yan gýn da buð day e ki li yak la þýk 100 dö nüm lük tar la ta ma men yan dý. A lý nan bil gi ye gö re, E sen te pe mev kin de 5 ki þi ye a it ol du ðu öð re ni len buð day e ki li tar la da yan gýn çýk tý. E dir ne-ýs tan bul TEM O to yo lu nun ve yer le þim yer le rin de ki 6 par sel de çý kan yan gýn, rüz gârýn da et ki siy le hýz la ya yýl dý. E dir - ne Be le di ye si it fa i ye e kip le ri i le iþ ma ki ne le ri nin mü da ha le et - ti ði yan gýn u zun sü ren mü ca de le nin ar dýn dan kon trol al tý na a lýn dý. Çev re de he ye can mey da na ge ti ren yan gýn, da ha son ra sön dü rül dü. Ýt fa i ye e kip le ri, so ðut ma ça lýþ ma la rý ný sür dü rür - ken, ta ma men ya nan 100 dö nüm lük tar la nýn yak la þýk 10 dö - nü mü nün si gor ta lý ol du ðu öð re nil di. E dir ne/a a mka ni as ya.com.tr Gayet de ciddî! Devlet kurumlarýnýn açýkladýðý iþsizlik rakamlarýndan daha çok iþsizin olduðu malum Üniversite mezunlarýnýn artýk ne iþ olsa yaparým demesi de bunun en bariz örneði. Geçtiðimiz günlerde bir haber okuduk. Haberde, Malatyalý koyun ve keçi yetiþtiricileri, hayvanlarýna baktýrmak için bir senedir referanslý çoban aradýklarýný, þimdiye kadar 3 kiþinin baþvurduðu söylerken, çobanlýk için 2 bin 500 lira maaþ ve yemekle süt saðýmý gibi iþler için ek ücret verileceðini açýkladýklarý belirtiliyordu. Malatya Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Ýhsan Akýn bunu söylerken de, çobanlýðýn da her meslek gibi bilgi ve meziyet istediðini vurgulamayý ithal etmemiþ. Buraya kadar bir derece normal sayýlabilir. Ancak haberin altýndaki yorum çok düþündürücüydü. Ben varým, gýda mühendisiyim. Bir yýl yurt dýþýnda okudum, TOEFL dan 70 aldým. Ziraat ve hayvan besiciliði derslerini uygulamalý öðrendim, ciddiyim Çoban arayanlar bu yorumu gördüler mi bilemiyoruz ama gerçekten de çok düþündürücü bir durum. Ýlgililerin dikkatine HELÂLLEÞEN HELÂLLEÞENE Son günlerde en çok duyduðumuz kelimelerden birisi de helâlleþme Erdoðan seçim akþamý yaptýðý balkon konuþmasý nda, Bugün hesaplaþma günü deðil, helâlleþme günüdür derken, kampanya sürecinde istemeden üzdüðü ve kýrdýðý kiþilerden helâllik dilemiþti. Hemen akabinde de bazý siyasîlere ve gazetecilere açtýðý dâvâlarý helâlleþme adýna geri çekmiþti. Sonrasýnda bu helâlleþme deðiþik mahfillerde moda haline geldi. Öðrendik ki, devletin iki kurumu arasýnda (TRT ve Anadolu Ajansý) bir barýþma ve helâlleþme olmuþ. TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin AA nýn iki bakan önünde diz çökmüþ haldeki fotoðrafýnýn yayýna koymasýndan sonra TRT, AA aboneliðini iptal etmiþti. Bu helâlleþmelerin diðer küskün olan siyasetçi ve kiþilere örnek olmasý temennisiyle hayýrlý olsun diyoruz. Bütün dargýnlar barýþsýn ki, huzur olsun, sükûn olsun ABD ELÇÝSÝNÝN GARÝP TEBRÝÐÝ? Seçimi kazanan AKP ye deðiþik ülkelerden tebrikler gelmeye devam ediyor. Ancak en ilginç tebrik sanýrýz ABD Büyükelçisinden geldi. ABD nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone büyükelçilik rezidansýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, ABD Baþkaný Obama nýn Türkiye deki seçimleri övdüðünü ve baþbakan ve Türk halkýný tebrik ettiðini hatýrlatýrken, þu cümleyi sarf etmiþ: Baþkan Obama, Baþbakan Erbakan ý tebrik etti. Ben de tebrik ediyorum Büyükelçi ikaz üzerine yanlýþýný düzeltmiþ ancak anlaþýlan ya Erbakan ýn vefat ettiðini unutmuþ, ya da Erdoðan ýn gömlek deðiþtirdiðini Ya da kafasýndaki þeyler çok farklý TAKMAK Seçimlerin ardýndan bölgelerinden mazbatalarýný alan milletvekilleri Meclis e gelip kayýtlarýný yaptýrýp, rozetlerini takmaya devam ediyorlar. Kimi milletvekilleri çocuklarý kimileri eþleriyle Meclis e gelirken rozetlerini de yanýnda getirdikleri aile fertlerinin takmasý da televizyonlar ve gazetelerde haber yapýlýyor. Bazý milletvekilleri de haber olmak adýna deðiþik yollara baþvuruyorlar. CHP nin yeni yöneticilerinden ve CHP nin seçim beyannamenin açýklama saatinin cuma namazý ile ayný saate denk gelmesini deðerlendirirken, Sýkýntýsý olan varsa cumayý kaza yapsýn diyen Hurþit Güneþ de gazetecileri etrafýna toplayarak haber olmayý baþardý. Bakýn çok ilginç bir þey yapacaðýz. Üçgen biçiminde birbirimize takacaðýz. Ben Haydar Bey e takacaðým, Haydar Bey Mehmet Bey e takacak, Mehmet Bey de bana takacak ve gazeteler için haber niteliðinde olan bir þey çýkacak derken arkasýnda bulunan bir gazetecinin gülmemek için kendini zor tutuðu, hatta yüzünü not defteri ile kapattýðý görüldü. Gazeteciler, Böyle olunca CHP liler birbirine mi takmýþ oluyor acaba? sorusunu yöneltti ama soru havada kaldý. Bu açýklama haber oldu olmasýna ama Güneþ ertesi gün yanlýþ anlaþýldým açýklamasý yapma gereði duydu. Böylece, haber olacaðým derken her þeyin de haber olmak adýna yapýlmamasý gerektiðini öðrenmiþ oldu. ZOR SORULARI CEVAPLAMAM! Hürþit Güneþ bunu yaparken eski Vali yeni milletvekili Muammer Güler ise çok temkinli. AKP Mardin Milletvekili Güler, Meclis te kaydýný yaptýrýp rozetini taktýktan sonra gazetecilerin devlete karþý iþlenen suçlara af konusundaki sorusunu cevapsýz býraktýktan sonra þöyle dedi: Siyaseti öðrendim, zor sorularý cevaplamam Siyasette zorluklar da olacak, zor sorular da... Zor sorunlarýnda cevaplanmasý gereken durumlar da Bunlara alýþmasý lâzým Güler in Hep kaçamak, hep kaçamak nereye kadar!? DOLMUÞ Önümüzdeki hafta milletvekillerinin yemin etmelerinden sonra Meclis Baþkanlýðý seçimi yapýlacak. Baþkanlýk için birçok AKP linin ismi geçiyor. Bunlardan birisi de Cemil Çiçek. Çiçek, isminin Meclis Baþkanlýðý için geçmesinin hatýrlatýlmasý üzerine, Ben özel hayatýmda dolmuþa çok bindim. Siyaseten hiç dolmuþa binmedim deðerlendirmesinde bulunmuþ. 30 seneye yakýndýr siyasetin içinde olan ve bunun birçok yýlýnda bakan olan (ANAP, FP, AKP) Çiçek siyaseten dolmuþa binmiyor ama bakalým seçim totocular ýn tahminleri tutacak mý? Bunu da ancak Erdoðan bilir

7

8 Y DÜNYA 7 Priþtine de yeni cami talebi KOSOVA baþþehri Priþtine de yaþayan Müslümanlar, yeni cami inþa edilmesini istiyor. Þehirdeki Beyazýt Camisine sýðmayan cemaat, son haftalarda Cuma namazýný cami ile parlamento binasý arasýndaki caddenin üzerinde kýlmak zorunda kalýyor. Trafiðin týkandýðý gerekçesiyle polisin cemaate müdahale etmek istemesi ise gerginliðe yol açýyor. Kosova Ýslam Birliði Baþkaný Naim Týrnava, nüfusu yarým milyona yaklaþan Priþtine deki camilerin cemaate dar geldiðine dikkati çekerek, belediye ve hükümetin yeni cami inþasý konusundaki sözlerini tutmadýðýný söyledi. Týrnava, yetkililerin, kilise ve katedrallerin inþasýna ise izin verdiðini belirterek, bu durumu protesto ettiklerini kaydetti. Priþtine / aa ABD'NÝN ö nem li ga ze te le rin den Wall Stre et Jo - ur nal (WSJ) in in ter net si te sin de çý kan ha ber de, Su ri ye de ki kri zin, Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da ki i - liþ ki ler de yu mu þa ma yö nün de ilk be lir ti le ri baþ - lat tý ðý, Türk ga ze te le rin de Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Danny A ya lon la ya pý lan mü la kat ta A ya lon un An ka ra i le uz laþ ma çað rý sýn da bu lun - du ðu, Tür ki ye nin Su ri ye po li ti ka sý ný ve Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn bu ko nu da ki li der - li ði ni öv dü ðü be lir til di. Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu ve Ýs ra il mec li si nin de Baþ ba kan Er - do ðan a 12 Ha zi ran se çim le ri nin ar dýn dan sý cak teb rik mek tup la rý gön der dik le ri ha týr la tý lan ha - ber de, Tür ki ye nin de Ma vi Mar ma ra ge mi si ni Gaz ze ye gön der me me si i çin ÝHH ye bas ký da bu - lun du ðu id di a e dil di. O BA MA VE ER DO ÐAN SIK SIK KO NU ÞU YOR Bu ge liþ me le rin, ge çen yýl Ma vi Mar ma ra o la - yý ve ar dýn dan Tür ki ye nin ABD ta ra fýn dan ha - zýr la nan Ý ran a kar þý yap tý rým lar ge ti ren BM Gü - ven lik Kon se yi ka rar ta sa rý sý na kar þý ha yýr o yu ver me siy le so ðu yan Tür ki ye-ýs ra il ve Tür ki ye- ABD i liþ ki le ri dö ne min den bü yük de ði þik lik gös - ter di ði be lir ti len ya zý da, ay rý ca Su ri ye de ki du ru - mun An ka ra ve Was hing ton u da ha ya kýn iþ bir li - ði ne gö tür dü ðü de vur gu lan dý. Ga ze te A me ri ka lý yet ki li le rin, Er do ðan ve O ba ma nýn Su ri ye de ki ge liþ me ler le il gi li o la rak i ki kez te le fon da gö rüþ - tük le ri ni, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a kar þý tu tum ko nu sun da ben zer gö rüþ ge liþ tir dik - le ri ni, ABD nin þim di pek çok yön den Su ri ye ko - nu sun da An ka ra nýn li der li ði ni ta kip et ti ði ni söy le dik le ri ni de kay det ti. Tür ki ye nin Su ri ye de - ki re ji mi yö ne ti mi bý rak ma ya ol ma sa da de ðiþ - me ye ik na et me ye ça lýþ tý ðý be lir ti len ya zý da, bir Be yaz Sa ray yet ki li si nin de, ABD Baþ ka ný O ba - ma i le Baþ ba kan Er do ðan a ra sýn da çok ya kýn i liþ - ki var, çok sýk ko nu þu yor lar de di ði bil di ril di. Vatikan ile Karadað arasýnda anlaþma VATÝKAN ile Karadað yetkilileri, Katolik kilisesi ile nüfusun çoðunluðunu Ortodokslarýn oluþturduðu Balkan devleti Karadað arasýndaki iliþkilerin düzenlenmesine yönelik bir anlaþmaya imza attýlar. Ortodoks nüfusun çoðunlukta olduðu bir ülkede Katolik kilisesi ile devlet arasýnda iliþkiyi düzenlemesi sebebiyle bir ilk olan bu anlaþma, Katolik kilisesine yasal statü garantisi veriyor, silâhlý kuvvetler, hapishaneler ve hastanelerde faaliyet imkâný Su ri ye kri zi ki me ya ra dý? ABD DE KÝ WALL STRE ET JO UR NAL GA ZE TE SÝ, SU RÝ YE KRÝ ZÝ NÝN TÜR KÝ YE Ý LE ÝS RA ÝL A RA SIN DA KÝ Ý LÝÞ KÝ LE RÝ I SIN DIR DI ÐI, AN KA RA VE WAS HING TON U DA HA YA KIN ÝÞ BÝR LÝ ÐÝ NE GÖ TÜR DÜ ÐÜ YO RU MU NU YAP TI. WSJ, Baþbakan Erdoðan'ýn Filistin Devlet Baþkaný Abbas ile düzenlediði basýn toplantýsýndaki açýklamalarýna da yer verdi. FÝ LÝS TÝN KO NU SUNDA ÝKÝ ÜLKENÝN ARASI HÂLÂ AÇIK HA BER DE ký dem li bir Türk dip lo ma týn da An ka ra nýn po li ti ka sýy la il gi li o la rak El bet te ih ti yat lý dav ran dýk, çý kar la rý mýz var, Lib ya da e ko no mik, Su ri ye de de son de re ce di rekt çý kar la rý mýz var, muh te lif re jim ler le i liþ ki le ri mi zi sür dür mek zo run da yýz þek lin de ko - nuþ tu ðu da be lir til di. An cak ha ber de Tür ki ye ve Ýs ra il in Fi lis tin ko nu - sun da a ra la rý nýn a çýk ol ma ya de vam et ti ði, Baþ ba kan Er do ðan ýn Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas i le dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Ýs ra il in Gaz - ze ye kar þý mu a me le si nin in san lýk dý þý ol du ðu nu söy le di ði, ay rý ca Ab bas a Fi lis tin in Ey lül a yýn da BM de dev let o la rak ta nýn ma gi ri þi mi ne des tek sö - zü ver di ði de ha týr la týl dý. Ha ber de Ýs ra il li bir dip lo - ma týn i se An ka ra i le i liþ ki le rin ha len zor ol ma ya de vam et ti ði ni, i ki ül ke a ra sýn da sah - ne nin ar ka sýn da, ses siz dip lo ma si nin sür dü ðü nü, an cak üst dü zey li gö rüþ me ler ko nu - sun da, he nüz o nok ta ya ge lin me di ði ni söy le di ði de kay de dil di. New York / a a tanýyor. Anlaþma, Vatikan da da düzenlenen törenle Karadað Baþbakaný Igor Luksiç ile Vatikan Kardinali Tarcisio Bertone tarafýndan imzalandý. Nüfusu 680 bini bulan Karadað da Katolikler, Ortodokslara göre ufak bir azýnlýðý oluþturuyor. Taraflar da birçok Ortodoks ülke ile arasýnda diplomatik iliþkisi bulunan Vatikan ýn, bu ülkelerle ilk kez Katolik kilisesinin devletle iliþkisini düzenleyen bir anlaþma imzaladýðýný belirttiler. Vatikan / aa LÜB NAN A DA KA ÇI YOR LAR SURÝYELÝ yüz ler ce ki þi nin kom þu ül ke Lüb - nan a kaç tý ðý ve hü kü met kar þý tý pro tes to lar - da ö len le rin sa yý sý nýn 20 ye yük sel di ði bil di ril - di. Lüb nan lý bir gü ven lik yet ki li si, 1000 ka dar Su ri ye li nin Lüb nan ýn ku - ze yin de ki Ak kar böl ge sin de bu lu nan El Ku sa ir den Lüb nan a geç ti ði ni be - lirt ti. Yet ki li, ka çan ki þi ler a ra sýn da en az 6 Su ri ye li nin ya ra lý ol du ðu nu, ya ra lý la rýn At tar da ki bir has ta ne ye kal dý rýl dý ðý ný söy le di. Ö te yan dan, Su ri ye li in - san hak la rý ey lem ci le ri Su ri ye li de ri Beþ þar E - sad re ji mi nin yý kýl ma sý i çin ya pý lan pro tes to gös te ri le rin de ö len le rin sa yý sý nýn 20 ye yük - sel di ði ni kay det ti. Bey rut / a a Af ga nis tan da has ta ne ka na bu lan dý: 60 ö lü AFGANÝSTAN'DA bom ba yük lü a raç la dü zen - le nen in ti har sal dý rý sýn da 60 ki þi nin öl dü ðü bil - di ril di. Sað lýk ba kan lý ðýn dan ya yým la nan bil di - ri de, Ka bil in gü ne yin de ki Lo gar vi la ye tin de bir has ta ne yi he def a lan sal dý rý da, a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu en az 60 ki þi nin öl dü ðü, ya ra lý sa yý sý nýn sa 120 den faz la ol du ðu be lir til di. Bu a ra da Ta li ban, bu sal dý rýy la il gi le - ri nin ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Sal dý rý kur ban la rý nýn, has ta lar, has ta ya kýn la rý, zi ya ret çi ler ve has ta ne per so ne li ol du ðu nu kay de dil miþ ti. Ka bil / a a Þi li de ki vol kan, Ar jan tin ha va li man la rý ný ka pat týr dý ÞÝLÝ'DEKÝ Cor don Ca ul le ya nar da ðý nýn yol aç tý - ðý kül bu lu tu se be biy le Ar jan tin in baþ þeh ri Bu - e nos A i res in i ki a na ha va li ma ný tra fi ðe ka pa týl - dý. Ar jan tin me te o ro lo ji ku ru mu nun u ya rý sý ü - ze ri ne, ye rel u çuþ lar da kul la ný lan Jor ge New - bery Ha va li ma nýn da kal kýþ lar dur du ru lur ken, bu nu, u lus lar a ra sý u çuþ la rýn ya pýl dý ðý E ze i za Ha va li ma ný nýn ka pa týl ma sý iz le di. Pat la ma la rýn 4 Ha zi ran da baþ la dý ðý vol ka nýn kül le ri Gü ney A me ri ka nýn gü ney ke sim le riy le, A vus tral ya ve Ye ni Ze lan da yý et ki le di. Vol ka nik kül ler, u çak - la rýn hýz ve ir ti fa sen sör le ri gi bi do na ným la rý ný o lum suz yön de et ki li yor, jet mo tor la rý ný u çuþ sý ra sýn da dur du ra bi li yor. Bu e nos A i res / a a Ye men de ki du rum kay gý u yan dý rý cý BM Gü ven lik Kon se yi, Ye men de ki du rum dan de rin kay gý duy du ðu nu a çýk la dý. Kon sey Baþ ka - ný, Ga bon Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Nel son Mes so ne, Kon sey in ka pa lý ya pý lan top lan tý sý son ra sýn da ki a çýk la ma sýn da, Ü ye ül ke ler, Ye - men de gü ven lik ko þul la rý nýn ve in sa ni ko þul la - rýn kö tü leþ me sin den de rin kay gý duy duk la rý ný be lirt ti ler de di. Bü yü kel çi Mes so ne, Kon sey ü ye si ül ke ler tüm ta raf la rý en üst dü zey de i ti dal - li dav ran ma la rý ve si ya si di ya lo ða bað lý kal ma la - rý yö nün de u yar dý de di. Ye men de dün yi ne ça týþ ma lar çýk mýþ, gü ven lik güç le ri pro tes to cu - lar ü ze ri ne a teþ aç mýþ tý. New York / a a Yi ne kuþ gri bi HOLLANDA'DA bir çift lik te kuþ gri bi ne rast - lan dý ðý bil di ril di. E ko no mi, Ta rým ve Ý no vas - yon Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Fle vo land e ya le ti ne bað lý Cre il kö yün de ta - vuk lar da gö rü len kuþ gri bi tü rü nün H7 ol du - ðu be lir til di. 47 bin ta vu ðun it laf e di le ce ði bil di ri len a çýk la ma da, kuþ gri bi ne rast la nan ye rin 3 ki lo met re lik çev re sin de kü mes hay - van la rý, yu mur ta ve ta vuk güb re si nin ta þýn - ma sý na ya sak ge ti ril di ði kay de dil di. Ba kan lýk, ay ný böl ge de bu lu nan üç çift lik te de kon trol - ler ya pý la ca ðý ný du yur du. Hol lan da da ge çen ay Gel der land e ya le tin de ki bir çift lik te da ha kuþ gri bi nin tes pit e dil me si ü ze ri ne 9 bin ta - vuk it laf e dil miþ ti. La hey / a a Libya da Kaddafi sonrasý planlar AMERÝKAN AP ajansý Ýngiliz diplomatlara dayanarak, Libya da Muammer Kaddafi sonrasý ülkenin yeniden inþasý sürecine iliþkin olarak Libyalý muhaliflerin, aralarýnda Türkiye nin de bulunduðu ülkelerden yetkililerle geçen ay ayrýntýlý planlar üzerine çalýþtýðýný duyurdu. Habere göre, geçen ay yapýlan görüþmelerde ayrýntýlandýrýlan planlarda, ülkede kamu ve düzenin saðlanmasý, petrol üretimine yeniden baþlanmasý ile ateþkesin izlenmesine yönelik muhtemel BM barýþ gücü askeri konuþlandýrýlmasýna iliþkin hazýrlýklar yer aldý. Görüþmelerde, halen Kaddafi rejimine baðlý yetkililerin geçici yönetime nasýl katýlabileceðinin de ele alýndýðý belirtildi. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen üst düzey bir Ýngiliz diplomat, Ýngiltere, ABD, Ýtalya, Türkiye, Danimarka ve diðer ülkelerden yetkililerin oluþturduðu heyetin, Libya nýn doðusunda muhaliflerin liderleriyle haftalar süren görüþmeler yaptýðýný kaydetti. Londra / aa Tarih Yer PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Uludað Mezunlarý Pikniðine tüm mezunlarýmýzý ve de dostlarýmýzý bekliyoruz. BURSA YENÝ ASYA DERNEÐÝ : 3 Temmuz 2011, Pazar : Kirazlýyayla-Uludað Ýrtibat Telefonlarý: Hasan ÝLHAN (Genel koordinasyon) : Süleyman Zihni ÞEN (Konaklama) : Ahmet KUTLAY (Ulaþým) : Dernek : Not: Minibüsler 08:30-09:30 arasýnda Fomara-Akuður AVM önünden hareket edecektir. DÂVET SAKARYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI ve SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ MEZUNLARI PÝKNÝÐÝ Sakarya ili (Adapazarý) ve ilçelerinde bugüne kadar ikâmet etmiþ Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Üniversitesinde (ÝTÜ Sakarya Müh. Fak.) tahsil görmüþ mezunlarýnýn buluþmasýný saðlamak amacýyla tertip edilen geleneksel yaz pikniði aþaðýda belirtilen yer ve tarihte gerçekleþtirilecektir. Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Ünivesitesi mezunlarý davetlidir. Tarih: 26 Haziran 2011 Pazar, Saat: 12:00-16:00 arasý Yer: Fýndýksuyu/Geyve Piknik Alaný, Adapazarý- Eskiþehir Karayolu üzerinde Yeþil Vadi tesislerinden sola Fýndýksuyu köyü yoluna dönülerek devam edilir. Not: Þehir dýþýndan katýlacaklarýn irtibat kurabilecekleri telefonlar: Sadettin Çelik : Celal Dalmaz : Hüseyin Uzun : Server Fýrat : GELENEKSEL ZÜBEYÝR GÜNDÜZALP PÝKNÝÐÝNE DÂVET Tarih : 3 Temmuz 2011 Yer : Tekeçatý Yaylasý Ermenek Not 1 : Zübeyir Gündüzalp Koleji mezunlarý toplantýsýda ayný yer ve tarihtedir. Not 2 : Gazetemizin Karaman Ýl toplantýsý da ayný yer ve tarihte yapýlacaktýr. Bütün kardeþlerimiz davetlidir. ÞÝLE BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Donataný ve iþleteni olduðumuz MALTEPE isimli yolcu gemisinin - GEMÝ TASDÝKNAMESÝ - TONALÝTO BELGESÝ - DENÝZE ELVERÝÞLÝLÝK BELGESÝ ZAYÝ OLMUÞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. ÞÝLE BELEDÝYE BAÞKANLI B: 42587

9 MEDYA POLÝTÝK 8 Y Ý kin di vak ti. Ha va sý cak. E pey yol yü rü müþ, ka sa ba yý baþ tan ba þa do laþ mý þýz. Sýr tý ný dut a ða cý na yas la mýþ bir çay bah çe sin de so luk - la ný yo ruz. A ra mýz da eþ dost soh bet le ri ni bi le sos yal an ke te dö - nüþ tür me yi se ven bir ar ka daþ var. Kah ve mi, çay mý? di ye la fa baþ la yýp þim di se çim ol sa, ki me oy ve rir di niz? i le bi ti ren tip ler den... Bu kez la fý na sýl o ra ya ge tir diy se ar týk... Üç ay öm rü nüz kal dý ðý ný bil se niz ne ya par dý nýz? di ye so ru yor. Tam da kah ve le ri miz den ilk yu du mu a lýp ilk ya zýn ba ha rat lý ko ku la rý ný i çi mi ze çek me ye ha zýr la ný yor ken... Ma sa da ki le rin ço ðu ca nýn sý ký lý yor ga li ba, ne bi çim so ru bu! di ye çý ký þý yor lar. A ma en gen ci miz bir he ves a tý lý yor: Dün ya yý gez - me ye çý kar dým. O nun ar dýn dan is tis na sýz her kes dö kü lü yor: Ý þi gü - cü bý ra kýr, sev dik le rim le ve da la þýr, u zak la ra gi der dim. Ben su su yo rum. Böy le du rum lar da hep tý ka nýp ka lý - rým. Bir a ra... Ya hu ma dem ö le cek si niz; gez di ði niz dün ya yý ya ný - nýz da gö tü re ce ði ni zi mi sa ný yor su nuz! di ye ba ðýr mak is ti yo rum a ma... Bi li yo rum. Bü tün ba yat lý ðý na kar þýn yi ne de he ye can ve ri ci o la - bi len bu so ruy la kar þý la þýl dý ðýn da... Mo dern top lum lar da ta ti le çýk mak, se ya ha te git - mek pek po pü ler bir ce vap týr. A çýn in ter ne ti böy le an ket ler ya pan bin ler ce si te gö - re cek si niz. Pek ya kýn da ö le ce ði ni zi bil se niz ne ya par - sý nýz? Hep si ne de he men he men ay ný ce vap ve ri lir. Ne den se bir ki þi de çý kýp bu ka dar de ðer liy se dün - ya yý gez mek, ne den he men þim di, has ta lan ma dan, ö - lüm ka pý ya da yan ma dan yo la çýk mý yor su nuz? di ye yo rum düþ mez o si te le re. A ma sor mak ge rek... Bu ce vap la rýn giz le di ði þey ne? Alt tan al ta bir ka çýþ ar zu su mu? Ne den ka çýl mak is te ni yor? Ö lüm den mi? A ma so ru çok a çýk. Ö lüm den ka çýþ yok! O hal de... U zak laþ mak is te di ði miz þey ne? Ha ya tý mýz, de ðil mi? Ý þi miz gü cü müz de ni len zin cir le ri miz. Dün ya se ya ha ti la fý da ma ni dar. Ya þa dý ðý mýz dün ya dan hiç mem nun de ði liz! Bes bel li ki, is te di ði - miz baþ ka bir dün ya, baþ ka bir ha yat! A ma ne o? Na sýl? A sýl o nun ce va bý ný dü rüst çe a ra ma ya baþ la sak ar týk! Þim di lik bu nok ta nýn al tý ný çi ze yim. Da ha söy le ye - cek çok þey var. Ko nu þu ruz... Haþmet Ba ba oð lu / Sa bah, BÜTÜN si ya set çi ler bil sin ki, þu an da tem sil et tik le ri kit le le rin en bü yük ta le bi, bi raz hu zur... Yet ti, ger çek ten yet ti ve yo rul duk ar týk. Se çim dö ne mi za ten ye te ri ka dar yýp ra tý cý i di. Pro - pa gan da dö ne min de di lin hýr çýn laþ ma sý ný bek li yor - duk a ma bu ka da rý ný bek le mi yor duk. Her kes bir bi ri - ni kýr dý ge çir di; teh dit ler, ha ka ret ler der ken kim se - nin bir bi ri nin yü zü ne ba ka cak ha li kal ma dý. Bu a ra - da De mok les in ký lý cý gi bi se çim mey dan la rý nýn te pe - sin de a sý lý du ran te rör teh di di, YSK nýn ya rat tý ðý a - day kri zi gi bi kriz ler de ca ba sý Ha zi ran a za ten yor gun ve býk kýn u laþ týk. Ney se de dik; bu yo ðun laþ tý rýl mýþ si ya si kav ga dö ne mi ge ri - de kal dý. Ar týk ger gin li ðin yu mu þa dý ðý, her ke sin i þi ne bak tý ðý sa kin bir dö nem bi zi bek li yor. Po li ti ka cý lar hem bi raz din len mek i çin ta til le ri ni ya par hem de u - fak u fak ö nü müz de ki dö ne min bü yük iþ le ri i çin ha - zýr lýk la ra baþ lar lar. A ma ne müm kün! Si ya se tin di zi kriz ler ha lin de ya þan ma sý ka de ri ol - muþ bu ül ke nin... Geç miþ te o ka dar çok dü ðüm üs tü ne dü ðüm a týl - mýþ ki si ya sal, top lum sal ve hu ku ki a la nýn üs tü ne; öy le bir kör dü ðüm e dil miþ ki her þey; si ya se tin o dü - ðüm ler den bi ri ne ge lip ta kýl ma ma sý, a dým ba þý ku - rul muþ tu zak lar dan bir ta ne si ne yu var lan ma ma sý ne re dey se mu ci ze... Ni te kim da ha mil let ve kil le ri maz ba ta la rý ný al ma - dan ko ca bir kör dü ðüm le kar þý kar þý ya kal dýk. Ha tip Dic le ve tu tuk lu mil let ve kil le ri nin du ru mu... Ya sa lar bir yan da, ya sa la rý yo rum la ma hak ký o lan hu kuk çu - lar bir yan da, hal kýn me saj la rý bir yan da, si ya se tin ih - ti yaç la rý bir yan da ve el bet te ka de ri ni kriz ve ka o sa bað la mýþ o lan lar da ar ka lar da, pu su da... Öy le bir du rum la kar þý kar þý ya yýz ki, yüz de 87 gi bi bü yük bir ço ðun luk la se çil miþ o lan Mec lis in meþ ru - i ye ti tar týþ ma lý ha le ge le bi lir ve bu meþ ru i yet za a fý yü zün den ye ni Mec lis u mut la bek le di ði miz ye ni a - na ya sa yý ya pa maz ha le ge le bi lir. Dü ðü mü çöz mek i çin el e le ver me si ge re ken si ya si güç ler den bir ta ne si i þi teh dit ler le zo ra sok mak tan baþ ka bir þey yap mý yor. Ýk ti dar par ti si i se þim di lik sa - de ce kol la rý ný ka vuþ tur muþ sey re di yor. So ru nun na - sýl a þý la ca ðý ný þu an da kim se bil mi yor. Göz ler Ým ra - lý da ki gö rüþ me ye di kil miþ; o ra dan sað du yu lu bir ta - li mat gel se de kriz yu mu þa sa di ye bek le ni yor. Di ye lim ki is te nen yu mu þa ma ger çek leþ ti ve ba - ðým sýz lar Mec lis e gel me ye ka rar ver di ler. Kriz teh li - ke le ri bit mi yor ki Ha zi ran da ki ye min tö re ni na - sýl at la tý la cak? Dev le tin var lý ðý ve ba ðým sýz lý ðý ný, va ta nýn ve mil - le tin bö lün mez bü tün lü ðü nü, mil le tin ka yýt sýz ve þart sýz e ge men li ði ni ko ru ya ca ðý ma; hu ku kun üs tün - lü ðü ne, de mok ra tik ve lâ ik Cum hu ri ye te ve A ta türk il ke ve in ký lap la rý na bað lý ka la ca ðý ma; top lu mun hu - zur ve re fa hý, mil lî da ya nýþ ma ve a da let an la yý þý i çin - de her ke sin in san hak la rýn dan ve te mel hür ri yet ler - den ya rar lan ma sý ül kü sün den ve A na ya sa ya sa da - kat ten ay rýl ma ya ca ðý ma; bü yük Türk Mil le ti ö nün de na mu sum ve þe re fim ü ze ri ne ant i çe rim. Ha di ba ka lým, bu yu run ye ni bir ma yýn! (...) Ba zý la rý da Ca ným þim di et þu ye mi ni de gir Mec lis e, bu de di ðin prob lem le ri Mec lis te de ðiþ ti ri - riz di ye cek a ma di ðer le ri de hak lý o la rak Bu ye min kaç de fa kri ze ne den ol du, ne den þim di ye ka dar de - ðiþ tir me di niz di ye so ra cak. Ve bu di zi kriz ler böy le sü re cek de sü re cek... Ta a ki si ya set, es ki re ji min bü tün a lan la rýn da ti tiz bir ma - yýn ta ra ma sý ya pýp, ma yýn ha ri ta la rý ný çý ka rýp, her bi - ri ni bü yük bir dik kat le sö küp çý ka ra na ka dar... Gü lay Gök türk / Bu gün, dö nem se çim le ri ya pýl dý a ma dö nem bu yüz den so run lu baþ la dý. So run sis tem de. Çað dý þý kal mýþ bir a na ya sa, çað dý þý kal mýþ si ya si par ti ler ve se çim ka nun la rý. So ru nun te me lin de on lar var. Da ha net söy le mek ge re kir se 12 Ey lül dar be hu ku ku nun so run la rý ný ya þý yo ruz. 12 Ey lül dar be si nin ku rum la rý ar týk Tür ki ye yi ta þý ya mý yor. Sis tem ta ma men çök tü YSK ça ða a yak uy du ra mý yor, çok ge ri - den ge li yor. So run çöz mek ye ri ne so run ü re ti yor, ü re me si ne ze min ha zýr lý yor. A ma so run sa de ce 12 Ey lül dar be sis - te mi nin ku rum la rýn da de ðil. En az on lar ka dar so ru na da ve ti ye çý - ka ran si ya si par ti ler de de so run var. Dar be ha zýr lý ðýn dan tu tuk lu in san la rý a day gös ter mek so ru na da ve ti ye çý kar - mak de ðil mi dir? Her ney se TBMM ye dü þen en ö - nem li gö rev bu so ru nu a þa cak a dým la rýn a týl ma sý dýr. Mec li si boy kot e de rek, þid de te baþ vu - ra rak teh dit ler, sa vu ra rak so run çö zül - mez ak si ne kat mer le þir. Þim di ba ðým sý zý chpli si mhpli si ak par ti li si ka yýk çý kav ga la rý ný bý ra kýp þu a - na ya sa yý si ya si par ti ler ve se çim ka nun - la rý ný çað daþ þek le sok mak i çin kol la rý sý - va ma lý dýr lar. Yok sa ay ný so run la rý ya þa ma ya de vam e de riz. Res mi ga ze te de mil let ve ki li ol duk la rý i lan e di len in san la rýn mec li se gir me le ri - ne en gel ol ma nýn han gi tu tar lý ta ra fý var - dýr? Bir in sa nýn sýrf ko nuþ tu ðu i çin mah - kum e dil me si nin ve bu yüz den mil let ve - kil li ði nin dü þü rül me si nin han gi man týk lý ta ra fý var dýr? E vet mev cut ka nun lar öy le di yor, hâ - ki min sav cý nýn bir ku su ru yok. Ku sur bu ka nun la rý ya pan lar da ve dü zelt me im ka - ný ol du ðu hal de dü zelt me yen ler de dir. Þim di ba ðý rýp ça ðýr ma nýn, nu tuk i rad et me nin hiç bir fay da sý yok. Þim di si ya si çe kiþ me le ri bý ra kýp ön ce se çim sis te mi ni a ci len ta dil et me li ve top lum ra hat la týl - ma lý son ra da bu sis te me kay nak lýk e den a na ya sa çað daþ ha le ge ti ril me li dir. Yok sa bu sý kýn tý la rý da ha çok ya þa rýz. Di le riz ya þa nan bu so run lar Tür ki - ye nin ka bu ðu nu kýr ma sý na yar dým cý o - lur.. Sis tem iþ le mi yor çök tü bu nun ö te si yok. Re sul To sun Ye ni Þa fak, Sis tem çök tü BÜROKRASÝNÝN, yar gý nýn, dev let ku - rum la rý nýn se bep ol du ðu so run la rý çöz - me gö re vi si ya se tin dir. Mil let si ya si le re bu nun i çin oy ve rir. Par ti ler den bi ri ni ik ti da ra ta þý ma sý nýn se be bi, o par ti nin so run la rý da ha i yi çö - ze ce ði ne i nan ma sý dýr mil le tin... Par ti ler YSK nýn ve mah ke me le rin se - bep ol du ðu kriz le bir lik te cep he leþ me ye gi de rek si ya se tin a la ný ný bo þalt tý lar. Bu - ra dan her han gi bir çý kýþ bu lu na maz. Çý kýþ, si ya set a la ný ný ye ni den dol dur - mak týr. Si ya se tin de mok ra tik ku ral lar i - çin de ve mil let i çin ya pýl ma sý ge rek ti ði ni ha týr la ya rak... Ya ni? Ya ni si þu: 12 Ha zi ran gü nü mil - le tin oy la rýy la be lir le di ði Mec lis tab lo su - na sa hip çýk ma nýn yol la rý a ran ma lý... Mil let Di yar ba kýr da Ha tip Dic le ye oy ver di, Mec lis te ken di si ni o nun tem sil et - me si ni is te di. Mec lis e gir me si YSK ka ra - rýy la en gel le nen Ha tip Dic le nin ye ni den mil let ve ki li se çil me si ni sað la mak si ya se - tin gö re vi dir. Gö re vi ni ge re kir se der hal a na ya sa yý ve ya sa la rý de ðiþ ti re rek ye ri ne ge tir me li dir Mec lis... Er ge ne kon da va sý yü zün den tu tuk lu üç ki þi de ar týk mil let ve ki li dir ve mah ke - me le rin en gel le yi ci ka rar la rý a vu kat la rýn i ti raz la rýy la or ta dan kalk maz sa, se çil miþ mil let ve kil le ri ne yol a ça cak ted bir le ri TBMM al ma lý dýr... Cep he le þen le re ye ni den ha týr la ta yým: Kar þý kar þý ya kal dý ðý mýz so run, par ti le rin var lýk se be bi o lan e ge men li ði mil let a dý - na an cak se çil miþ mil let ve kil le ri nin kul - la na ca ðý te mel de mok ra tik ku ra lýy la il gi - li dir; bu te mel ku ra la mil let ve kil le ri sa hip çýk maz sa kim çý ka cak? TBMM çö zü mü bu la cak týr. Bul ma lý - dýr. Feh mi Ko ru / Za man, Çözümü Meclis bulmalý Bü tün ma yýn lar sö kül me den... Si ya set, es ki re ji min bü tün a - lan la rýn da ti tiz bir ma yýn ta - ra ma sý ya pýp, her bi ri ni bü yük bir dik kat le sö küp çý ka ra na ka dar kriz ler sü re cek. HUKUK di yen ler, a ma ka nun lar di yen ler, a ma mev zu at di yen le rin yü zün den az çek me di bu ül ke... Baþ ka ne den çek tik ki ka nun lar dan çek ti ði miz ka dar. Bu ül ke nin dar be ci le ri de ðil mi, iþ le dik le ri su çu A na - ya sa ko ru ma sý al tý na a lan lar. Bu ka nun lar yü zün den de ðil mi dir ki, dar be ci pa þa la rýn bu gün de ol sa ay ný sý ný ya par dýk piþ kin li ði nin ar ka sý na sý ðýn ma la rý. Ba kýn o ka nun lar ül ke nin bu gün kü baþ ba ka ný i çin muh tar bi le o la maz man þet le ri at týr dý. O ka nun lar, mil yon lar ca genç ký zý baþ la rý ör tü lü di ye að lat tý, mem le ket le rin den git mek zo run da bý rak tý. O ka nun lar, dü þün ce le rin den do la yý her ke sim den in san la rý mah kum et ti. O ka nun lar yüz bin le ri iþ ken ce den ge çir di, o ka nun - lar bu ül ke de Al lah yok bu ra da ben va rým E sat Ok tay Yýl dý ran gi bi za lim ler ya rat tý. Bu ka nun lar, yi ne ken di si ta ra fýn dan si ya sal ha ya týn vaz ge çil mez ö ge le ri o la rak ta ným la nan ni ce par ti le ri ka pat tý. Ka nun lar bu ül ke de a da le ti tem sil et me di ço ðu kez. Ýþ te o yüz den bu ka nun la rýn de ðiþ me si ge re ki yor. Ba kýn yi ne ka nun lar, 80 bin in sa nýn ver di ði o yu a lýp baþ ka sý nýn zim me ti ne ge çi ri yor. Siz oy ve re bi lir si niz an cak ver di ði niz o yu ben oy bir li ði i le hi çe sa yý yo rum di yor. Bu þim di a da let mi, bu a da le ti sað la yan da ka nun? De mek ki ka nun her za man a da let ol mu yor. Ha tip Dic le i çin AK Par ti li ve kil Ha luk Ý pek in, ka ra - rýn bir gün ön ce sin de YSK ya di lek çe ve rip ve kil li ði nin ip ta li ni is te me si ve sü re cin hýz lý bir þe kil de ge liþ me si doð ru su nu söy le mek ge re kir se, be ni bi raz ür küt tü. Yü re ðim bur kul du. Baþ ba kan us ta lýk dö ne mi di ye rek tam da dev let ol - muþ ken... Ha luk Ý pek mi ol ma lýy dý YSK ya gi dip i ti raz di lek çe - si ni ya zan... Ka nun lar bu ül ke de ne za man dan be ri a da le ti tem - sil et ti ki, ka nun la ra gö re ha re ket et me yi se ver ha le ge - le lim. Ha zýr her ke sin ca ný yan mýþ ken, hay di ka nun la rý a da - le te çe vir mek i çin Mec lis te top lan ma nýn vak ti dir. E lif Ça kýr / Star, PALAVRAYA ba yý lý yo ruz. Son za man la rýn en göz de pa lav ra sý da Bi zim Av ru pa Bir lið ne ih ti - ya cý mýz yok ü für me si. Her ko nu da kav ga e den ler bu ko nu da o muz o mu za, AKP, CHP, MHP, BDP, u lu sal cý lar, mu ha fa za kâr lar, say sa ya bil di ðin ka dar. Hiç bi ri Av ru pa Bir li ði ni is te mi yor. Av ru pa da da Tür ki ye yi is te me yen þo ven ler var. Av ru pa lý þo ven ler le bi zim ki le rin tav rý bir bi ri ne cuk o tu ru yor. Öy le si ne cuk o tu ru yor ki Tür ki ye, dev let ö de me le ri ne Av ru pa yý ka rýþ týr ma mak i çin re ka bet fas lý nýn a çýl ma sýn da a yak sü rür ken, bir - lik te AB ü ye li ði ne a day ol du ðu muz Hýr va tis tan ýn i ki yýl i çin de ü ye o la - ca ðý a çýk lan dý. Bir lik te baþ la mý þýz, biz hâ lâ sü rü nür ken Hýr va tis tan ge rek li fa sýl la rý hal le dip Av ru pa nýn e þi ði ne a ya ðý ný koy muþ. Ý ki se ne son ra i çe ri gi re cek. Biz ka pý da bek le yip, Av ru pa lý lar dan ya ký nýp, Kim se ye ih ti ya cý mýz yok di ye ba ba la na ca ðýz. Ýh ti ya cý mýz yok mu ger çek ten? Þu son Ha tip Dic le o la yý na ba ka lým, on dan son ra ka rar ve re lim ih ti - ya cý mýz var mý, yok mu. Tür ki ye, AB ü ye si ol say dý za ten Kürt so ru nu ol maz dý, Kürt-Türk e - þit siz li ði or ta dan kal dý rý lýr dý, o tuz yýl bo yun ca ya þa dý ðý mýz a cý la rý ya þa - maz dýk. (...) Bir ül ke nin, Be nim Av ru pa Bir li ði ne ih ti ya cým yok di ye bil me si i - çin sek sen kü sur yýl lýk cum hu ri ye tin de doð ru dü rüst bir hu kuk sis te mi ku ra bil miþ ol ma sý ge re kir. Bir ik ti da rýn, Be nim Av ru pa Bir li ði ne ih ti ya cým yok di ye bil me si i - çin se kiz yýl lýk ik ti da rýn da bu hu kuk sis te mi ni de ðiþ ti re cek i ra de yi gös - te re bil miþ ol ma sý ge re kir. Bu dev le tin de, bu ik ti da rýn da, bu mu ha le fe tin de Av ru pa Bir li ði ne ih ti ya cý var çün kü bun la rýn hiç bi ri a dil bir hu kuk sis te mi ku ra bi le cek gü ce de, ye te ne ðe de, bi ri ki me de sa hip de ðil. Þim di hep bir lik te de be le nip du ru yo ruz ken di ya rat tý ðý mýz kri zin i - çin den çý ka bil mek i çin. Hem de be le ni yo ruz hem de ba ba la ný yo ruz, AB ye ih ti ya cý mýz yok di ye. Biz bir fa sýl aç ma yý bi le be ce re mez ken on lar Av ru pa'ya ü ye ol duk la - rý na gö re de mek za val lý Hýr vat la rýn AB ye ih ti ya cý var mýþ. Hiç me rak et me yin biz de bu a kýl var ken sa de ce ken di se fa le ti miz le ö vün mez, bir de ü ye ol du lar di ye Hýr vat la ra a cý rýz. Ah met Al tan / Ta raf, Üç ay öm rü müz kal sa Ya þa dý ðý mýz dün ya dan hiç mem nun de ði liz! Bes bel li ki, is - te di ði miz baþ ka bir dün ya, baþ - ka bir ha yat! Ka nun na mý na Av ru pa ya ih ti ya cý nýz yok, öy le mi BÜROLAR TOPLANTISINA DÂVET Gündem: Ramazan ayýnda gazetemizle verilecek olan hediye Kur'ân kampanyasý Yer: Yeni Asya Merkez Binasý/Güneþli Tarih: 2 Temmuz 2011 Cumartesi Saat: 09:30 Program 08:30-09:30 Kahvaltý 09:30-14:00 Toplantý 15:00-17:00 Boðaz Gezisi Not: Tüm il ve ilçe gazete temsilcilerinin katýlýmýný bekliyoruz. Y E SAS NO : 2011/273 KA RAR NO 12011/298 Mah ke me mi ze a çý lan so yi sim tas hi hi da va sý ge re ðin ce; Mah ke me mi zin yu ka rý da e sas ve ka rar sa yý lý i la mý i le To kat Ýli, Al mus Ýl çe si, Ci het kö yü, Cilt No: 37, Ha ne: 71, Bsn : 48 de nü fu sa ka yýt lý Na zým ve Kýy met ký zý, 22/11/1977 do ðum lu T. C. No.lu SA FÝ YE ÇAÐ CUÐ 'nun so ya dýn da ki ÇAÐ'ýn si lin me si ne ka rar ve ril miþ o lup, i lan o lu nur. 20/06/ B: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2 ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO : 2011/118 KA RAR NO : 2011/151 Da va cý Hiz bul lah Biþ kin ta ra fýn dan, da va lý Fa tih Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne i ka me o - lu nan i sim tas hi hi da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma la rý so nun da; Mah ke me miz ce ve ri len, 2011/118 E sas ve 2011/151 ka rar sa yý lý ta rih li ka rar - la, Da va nýn ka bu lü ne, Ma lat ya i li, Da ren de il çe si, Ir mak lý kö yü, Cilt no: 25, Ha ne no: 9'da nü fu sa ka yýt lý, Da ren de do ðum lu, nü fu sa ta ri hin de tes cil e di len Ha lil oð lu, Ru ki ye'den ol ma, va tan daþ lýk nu ma ra lý Hiz bul lah Biþ - kin'in, Hiz bul lah o lan is mi nin HA KAN o la rak de ðiþ ti ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. B: T. C. ÝSTANBUL ASLÝYE 6. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝ'NDEN ÝLAN Esas No: 2008/405 Esas. Karar No: 2008/2237 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Kýrklareli ili, Vize ilçesi, Sergen Mah/köy C: 30 H: 341'de nüfusa kayýtlý Ali ve Garibe kýzý 01/01/1959 doðumlu FATIM SOLMAZ kýsýtlanarak kendisine vasi olarak atanan Ýsmail Hakký ve Þükriye'den olma 01/07/1935 doðumlu GARÝBE ÞAHÝN 12/06/2011 tarihinde vefat ettiði anlaþýlmakla vasiliðin kaldýrýlarak, kýsýtlýya Siirt Ýli, Kurtalan ilçesi, Ballýkaya mah/köy, 55 20/11/1961 doðumlu HASAN TAKIRAN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mustafa ve Ebru Kartal'ýn, Mehmet Ali ve Merve Sude isimlerini verdikleri ikiz çocuklarý dünyaya geldiðini öðrendik. Yavrulara Cenâb-ý Hak'tan saðlýk ve sýhhat niyaz eder, anne ve babayý tebrik ederiz. Bursa - Yýldýrým Yeni Asya Okuyucularý

10 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Ce ma a tin en be lir gin ö zel li ði, ben de ðil, biz duy gu su dur. Þahs-ý ma ne vî o lan ce ma at, fert ler den o lu þur. Ferd le ri bir a ra da tu tan da res mî pro se dür ler de ðil, gö nül, duy gu bað la rý ve pren sip ler dir. Ma ne vî ge liþ me ve hiz met ü re ti mi; ce ma at sis te mi nin dü zen li ve sað lýk lý iþ le til me siy le sað la na bi lir. Bu da, fer din is ti þa re/da nýþ ma, it ti fak, u huv vet, mu hab bet gi bi te mel mef hum la rý an la ma, be nim se me, ö züm se me ve pra ti ðe ge çir Baþ ka la rý nýn i ma ný na kuv vet ver mek Sâ ir ehl-i di ne kar þý da so rum lu luk la rý bu lu nan Nur ta le be le ri nin yük len dik le ri va zi fe le ri nin cid di ye ti ni ve a ðýr lý ðý ný i za ha ge rek var mý bi le mi yo rum. Bir ge mi de yol cu de ðil, kap tan i se niz; þid det li bir mu ha re be mey da nýn da si vil de ðil, as ker i se niz; ca mi de ce ma at de ðil, i mam ko nu mun da i se niz, i þi ni zin ö ne mi ve cid di ye ti bel li dir. Her ke sin gö zü ü ze ri niz de i se; bir çok in san si ze ba kýp si zi tak lit e di yor i se; si zi nü mu ne-i im ti sâl bi lip, reh ber ka bul et miþ i se, si ze ba kýp yön ta yi nin de bu lu nu yor sa; si zin iþ gal et ti ði niz bu mev ki ve ko nu mu göz ö nün de bu lun du ra rak ký lý kýrk yar ma nýz i cab e der. Þah sý nýz dan ö te ye her kes si zi Be di üz za man ýn ta le be si di ye bi li yor sa, nur cu di ye tav sif e di yor sa ve nur cu lu ðun ka mu nez din de ki ta ný mý ve ta ri fi ký sa ca dî nî ya þan tý sýn da mü kem mel in san o la rak bi li ni yor sa; her hal de in san la rýn bu hüsn-ü zan ný çer çe ve sin de ha re ket et me nin gay re ti i çin de bu lu nur su nuz. Gö rü lü yor ki, Nur ta le be si ol mak be ra be rin de ba zý so rum lu luk la rý, ba zý yü küm lü lük le ri ge ti ri yor. Be di üz za man ýn; Her þa kir din va zi fe si, yal nýz ken di i ma ný ný kur tar mak de ðil; bel ki baþ ka sý nýn i man la rý ný da mu ha fa za et me ye mü kel lef tir. O da, hiz me te cid dî de vam i le o lur. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 154) i fa de le ri ne bak tý ðý mýz da, bu söy le nen le rin bir te men ni, bir tav si ye den zi ya de, nur ta le be le ri i çin bir mec bu ri yet, bir mü kel le fi yet ol du ðu gö rü lü yor. Bu me yan da Ehl-i di nin i ma ný na, i nan cý na güç ver mek, i man la rý nýn kur tul ma sý na yar dým cý ol mak na sýl, ne þe kil de o lur? su a li ne Üs ta dýn ver di ði ce va býn; hiz met cid dî de vam i le o lur tes pi ti ni de i yi o ku mak ge re kir. Hiz me te cid dî de vam dan da yal nýz ders le re, soh bet le re ka týl mak tan ö te ye, neþr-i ha ka ik-i i ma ni ye çer çe ve sin de ü ze ri mi ze dü þen va zi fe ve so rum lu luk la rýn bi ta ma mi ha ye ri ne ge ti ril me si o la rak an la þýl ma sý lâ zým. Ay rý ca baþ ka la rý nýn i ma ný na, dî nî ya þan tý sý na yar dým cý ol ma nýn en et ki li, en ka lý cý me to du, li san-ý kal den zi ya de li san-ý hâl i le, ya ni hâl ve dav ra nýþ la rý mýz la ör nek bir mü min ol ma nýn gay re ti i çin de ol mak týr. Ya ni göz le ri ü ze ri miz de o lan, bi ze ba kan in san lar di ni mi zin gü zel lik le ri ni ü ze ri miz de gör me li ve bu ve si le i le di nî ve di nî de ðer le ri se ve bil me li ve be nim se ye bil me li. Ay rý ca sâ ir ehl-i di ne kar þý so rum lu luk lar yö nün den fert ba zýn da ki mü kel le fi yet le rin ya nýn da, ce ma a tin bü tün lü ðü ba ký mýn dan da ba zý va zi fe ve yü küm lü lük le rin bu lun du ðu nu u nut ma mak ge re kir. Be di üz za man ýn; Za man ce ma at za ma ný dýr tes pi tin den ha re ket le, ce ma a tin u huv vet ve ih lâs düs tur la rý çer çe ve sin de, bir lik ve be ra ber lik i çin de, di nî hiz met le re a ra ver me den de vam et me si, sa ir ehl-i di nin kuv ve-i ma ne vi ye si ne bir güç kay na ðý ve is ti nat nok ta sý ol ma sý ba ký mýn dan ö nem li ve ön ce lik li bir va zi fe dir. Be di üz za man ýn bu me yan da ki tav si ye le ri ne ku lak ve re lim: Si zin te sa nü dü nü ze be nim zi ya de e hem mi yet ver di ði min se be bi, yal nýz bi ze ve Ri sa le-i Nur a men fa a ti i çin de ðil, bel ki tah ki kî i ma nýn da i re sin de ol ma yan ve nok ta-i is ti na da ve sar sýl ma yan bir ce ma a tin ka tî bul duk la rý bir ha ki ka te da yan ma ya pek çok muh taç bu lu nan a vâm-ý ehl-i Ý mân i çin da lâ let ce re yan la rý na kar þý yýl maz, çe kil mez, bo zul maz, al dat maz bir mer ci, bir mür þid, bir hüc cet ol mak ci he tiy le, si zin kuv vet li te sa nü dü nü zü gö ren ka na at e der ki, Bir ha ki kat var, hiç bir þe ye fe da e dil mez, ehl-i da lâ le te ba þý ný eð mez, mað lûp ol maz di ye kuv ve-i mâ ne vi ye si ve i ma ný kuv vet bu lur, ehl-i dün ya ya ve se fa he te il ti hak tan kur tu lur. (Þu â lar, s. 284) Gö rü lü yor ki bil has sa a vam-ý ehl-i i ma nýn i nan cý ný, i ti ka dý ný yi tir me me si, ca zi be dar ehl-i dün ya nýn se fa hat la rý na ka nýl ma ma sý nok ta sýn da Nur ta le be le ri ne çok bü yük va zi fe ve so rum lu luk lar dü þü yor. Ben deðil, biz þuuru me si nis be tin de dir. E ðer em pa ti ve bu nun ge re ði i le ti þim, da ya nýþ ma ve yar dým laþ ma sað la na maz sa, fer dî fi kir le rin ve þah sî ta sav vur la rýn gir da bý na, ya ni yal nýz lý ðýn, bi rey sel li ðin pen çe si ne dü þü lür. Oy sa, ce ma at te o lan kuv vet, fert te yok tur. 1 Fert dâ hî de ol sa, ce ma a tin þahs-ý ma ne vi si ni kar þý siv ri si nek ka dar ka lýr. 2 Þa hýs ne ka dar güç lü ve dâ hî de ol sa þahs-ý ma ne vi ye (bir çok bi rey den o lu þan gü ce) kar þý mað lup dü þe bi lir. 3 Bir ha dis te, ce ma at le ký lý nan na ma zýn, yal nýz ba þý na ký lý nan na maz dan yir mi ye di kat se vap lý ol du ðu 4 be yan e di lir. Bu ay ný za man da Ýs lâm da ce ma a te ve ri len ö ne min biz zat Re sû lul lah ýn (asm) di lin den i fa de si dir. Bir lik, be ra ber lik ve bü tün lük, an cak bu ul vî yol lar la ger çek mâ nâ da sað la na bi lir. Öy le i se, ce ma at le ya pý lan hiz met, te fek kür, sos yal fa a li yet ler de fer din yap týk la rýn dan kat kat üs tün ol ma lý. Ýþ te ce ma at leþ me, bu ih ti ya cý en gü zel ve a za mi is ti fa de e di le cek de re ce de te min e der; fi kir, kül tür ve tec rü be a lýþ ve ri þi ni de sað lar. Ce ma at þu u ru, bir lik te li ði mey ve ve rir. As lýn da bir gru ba fi i len da hil ol ma dan da bu þu ur ge liþ ti ri le bi lir. Ne var ki, pra tik ha ya ta yan sý ma sý i çin gö nül bir li ði nin ya nýn da fi i lî bir lik te lik de ge re kir. Ö zel lik le gü nü mü zün þart la rý ce ma at leþ me yi za ru rî kýl mak ta dýr. Be di üz za man ýn ve ciz i fa de siy le Za man ce ma at za ma ný dýr. Mad dî ko nu lar da da bu böy le dir. Hem sa nat, hem de mal ü re ti mi i çin þir ket leþ me, e kip leþ me þart týr. Sa nat ve ü re tim de iþ ti rak, þir ket leþ me ve bir lik te ha re ket, ü re ti min art ma sý na se bep ol du ðu nu Be di üz za man þu meþ hur ör nek le na za ra ve rir: Hat tâ di kiþ ið ne le ri ya pan on a dam, ay rý ay rý yap ma ya ça lýþ mýþ lar. O fer dî ça lýþ ma nýn, her gün de yal nýz üç ið ne, o fer dî san a týn mey ve si ol muþ. Son ra, teþ ri kü l-me sâ i düs tu ruy la on a dam bir leþ miþ ler. Bi ri de mir ge ti rip, bi ri o cak yan dý rýp, bi ri de lik a çar, bi ri o ca ða so kar, bi ri u cu nu siv ril tir ve hâ ke zâ... Her bi ri si ið ne yap mak san a týn da yal nýz cüz î bir iþ le meþ gul o lup, iþ ti gal et ti ði hiz met ba sit ol du ðun dan va kit za yi ol ma yýp, o hiz met te me le ke ka za na rak, ga yet sü rat le i þi ni gör müþ. Son ra, o teþ rik-i me sâi ve tak sim-i a mâl düs tu ruy la o lan san a týn se me re si ni tak sim et miþ ler. Her bi ri si ne bir gün de üç ið ne ye be del üç yüz ið ne düþ tü ðü nü gör müþ ler. 5 Ma ne vî iþ ler ve hiz met ler de de ce ma at leþ me ha ri ka so nuç lar do ðu rur. Dip not lar: 1-Ý þa ra tü l-ý câz, s. 162.; 2-Sü nu - hat, s. 52.; 3-E mir dað La hi ka sý, s. 2 c., s. 120.; 4-Tir mi zî, Sa lat, 161.; 5-Lem a lar, s Özel hayat mahremdir Twit ter, fa ce bo ok gi bi in ter net te ki sos yal að la rýn yay gýn laþ ma sý, in san la rýn gü nün han gi sa a tin de ne re de, ne yap týk la rý ný i fa de öz gür lü ðü a dý al týn da a çýk ça fo toð raf la rýy la bir lik te ya yýn la ma la rý mah re mi yet kav ra mý nýn da ye ni baþ tan sor gu lan ma sý na ne den o lu yor. Ö zel ha ya týn do ku nul maz lý ðý tüm dün ya nýn gün de min de ki ko nu lar dan bi ri. O ku du ðum bir ha ber Ýn gil te re Par la men to sun da ki Ýn ter net ça ðýn da ö zel ha yat mah rem ka lýr mý? tar týþ ma la rýn dan bah se di yor. Med ya da ö zel ha yat la rýy la il gi li ha ber le rin ya yýn lan ma sý na mah ke me ka ra rýy la ya sak ge ti ren ün lü ler, in ter net te bu tür ha ber le rin ya pýl ma sý na en gel o la mý yor lar. Mah ke me ka rar la rý he nüz mað dur ki þi le rin is te dik le ri gi bi in ter ne ti kul la na bil me si ne ka rý þa mý yor ( 24 Ma yýs 2011) MAH RE MÝ YET E ÐÝ TÝ MÝ De mok ra si nin be þi ði o la rak bi li nen bir ül ke de bu tür tar týþ ma lar nor mal dir di ye bi lir si niz. Þu ra sý bir ger çek ki, nü fu su nun bü yük ço ðun lu ðu nu Müs lü man la rýn o luþ tur du ðu, mah re mi yet kav ra mý nýn biz zat med ya ta ra fýn dan hýz la a þýn dý rýl dý ðý bir ül ke de ya þý yo ruz. Ba þý ör tü lü genç kýz la rýn, de de le rin te le viz yon lar da a i le vî bil gi le ri iz le yi ci ler le pay laþ tý ðý, ga ze te ci le rin ma ga zin a dý al týn da ün lü le rin ö zel ha yat ha ber le rin den pa ra ka zan dý ðý, dev le tin bi za ti hî gü ven lik ge rek çe siy le te le fon la rý din le di ði, ça lýþ ma or tam la rýn da in san la rýn fiþ len di ði, ka set le rin si ya set te teh dit o la rak kul la nýl dý ðý ya ni ken di mah re mi ni o luþ tu ra ma mýþ bir top lum da ö zel ha ya týn mah re mi ye ti ni ya þa ya rak an lat mak zo run da yýz. Mah re mi yet e ði ti mi as lýn da zor de ðil. Zi ra in sa nî de ðer le rin en yük sek mer te be de mez ce dil di ði Be di üz za man Haz ret le ri nin ta bi riy le Ýn sa ni yet-i Küb ra o lan di ni miz de Eþ ref-i mah lû kat o lan in sa nýn ö zel ha yat e ði ti mi de mev cut tur. Bu e ði ti me en kü çük da i re den, a i le miz den baþ la ma lý de ðil mi yiz? Söz ge li mi, ço cuk la rý mý za ö zel i ni ya ban cý i le pay laþ ma ma e ði ti mi ni ver mek mec bu ri ye tin de yiz. Ý zin ver me di ði miz müd det çe kim se nin fi zi ki ya da ma ne vî a la ný mý za do ku na ma ya ca ðý ný, bi zim de baþ ka la rý nýn mah rem le ri ne do kun ma ma mýz ge rek ti ði ni, be de ni mi zin, eþ ya la rý mý zýn, çan ta mý zýn, gün lü ðü mü zün, mek tup la rý mý zýn, a i le bil gi le ri mi zin, cep te le fo nu me saj la rý mý zýn ö zel a lan la rý mýz ol du ðu nu on la ra öð ret me li yiz. HÝ CAB VE HA YÂ PER DE SÝ NÝ YIRT MA MAK! Mah re mi yet e ði ti min de ki has sas nok ta lar dan bi ri de per de yi yýrt ma mak týr! Bu ko nu da Hz. Ö mer in (ra) za ma nýn da ya þa nan lar ib ret li dir. Ha li fe li ðin de a da le tin top lum da yer leþ me si i çin ge ce le ri bi le þeh ri tef ti þe çý kan Hz Ö mer (ra), yi ne bir ge ce Ab dul lah Ýbn-i Me sud i le bir lik te þeh ri do la þýr. Þe hir ka ran lýk lar i çin de, her kes uy ku da dýr. An cak bir ev de ý þýk yan mak ta dýr. Aç, dert li, has ta, maz lum mu var dýr a ca ba? Hz. Ö mer dos tu na bek le me si ni söy le ye rek e vin bah çe ka pý sýn dan i çe ri gi rer, pen ce re ye yak la þýr. Ý çer de e lin de iç ki þi þe si key fe den bir a dam gör dü ðün de Al lah ýn ha ram kýl dý ðý bir þe yin ra hat ça ya pýl ma sý na öf ke le nir, hid det le pen ce re den i çe ri gi rer. A dam, Hz. Ö mer in (ra) hid de ti kar þý sýn da þöy le der: E vet, ey mü min le rin e mi ri! be nim yap tý ðým çok kö tü bir ha re ket. A ma sen de bu ha lin le Al lah ýn e mir le ri ne kar þý gel din! 1- Bir bi ri ni zin giz li hal le ri ni ve ku sur la rý ný a raþ týr ma yýn (Hu cu rat Su re si, 12.) 2- Ev le ri ni ze ka pý la rýn dan gi rin (Ba ka ra Su re si, 189) 3- Ey i man e den ler! Ken di ev le ri niz den baþ ka ev le re, sa hip le rin den i zin a lýp, on la ra se lam ver me den gir me yin. (Nur Su re si, 27.) de mi yor mu Al lah! Hz. Ö mer (ra) ev den ü zün tüy le ay rý lýr ken Rab bin af fet mez se he lak ol dun Ö mer! Bu a dam yap tý ðý ný ev hal kýn dan ve di ðer in san lar dan giz le ye rek ya pý yor du. Þim di i se na sýl ol sa Ha li fe gör dü di ye a le nî yap ma ya baþ la ya cak. Da ha faz la gü nah la ra gi re cek! di ye te fek kür et mek te dir. Bir za man son ra Hz. Ö mer (ra), a da mý gör dü ðün de ya ný na ça ðýr týr. Gü na hý nýn her ke sin i çin de yü zü ne vu ru la ca ðý kor ku suy la ge len a da mýn ku la ðý na e ði le rek Gör dük le ri mi, Ab dul lah Ýb ni Me sud a bi le an lat ma dým. Hak ký ný he lâl et! der. Bu söz le re çok se vi nen a dam: Al lah a ye min e de rim ki, ben de o ge ce den be ri að zý ma bir dam la iç ki al ma dým! di ye ce vap ve rir. HZ. Ö MER Ý (ra) MÝ SAL AL MAK E vet, ar ka sýn da sak la nan fark e dil se bi le ha ya per de si ni yýrt ma mak, ha ta la rýn ta mi ri ni sað lar. Per de yi yýrt mak, hü cum et mek fe na lý ðýn ya yýl ma sý na ne den o lur. Ör ne ði miz de ki Hz. Ö mer in (ra) dav ra nýþ mo de li bu a çý dan tah lil e dil me li dir. A ta la rý mý zýn Þu yu u vu ku un dan be ter! cüm le siy le ö zet le dik le ri has sa si ye ti Be di üz za man Haz ret le ri þöy le i fa de e der: Çok fe na lýk var dýr ki; i yi lik per de si al týn da kal dýk ça ve per de yýr týl ma dýk ça ve on dan te ga fül e dil dik çe, mah dut ve mah sur kal dý ðý gi bi, sa hi bi de per de-i hi cab ve ha yâ al týn da ken di si nin ýs la hý na ça lý þýr. La kin vak ta ki per de yýr týl sa, ha yâ a tý lýr, hü cum gös te ril se, fe na lýk fe na te ves sü e der. (Be di üz za man Sa id Nur si, Mü na za rat) Öf ke le nip, i yi lik ya pa ca ðým zan nýy la men fî me tot la ra baþ vur mak ha ta dýr, hat ta zu lüm dür. Ço ðu za man ta mi ri im kân sýz ha ta lar i yi lik zan nýy la ya pý lýr. Has ta lýk la rý mý za der man o la cak i lâç la rý bi le dok tor bel li doz ve va kit ler de al ma mý zý tav si ye et mi yor mu? Bir der man had din den geç se dert ge ti rir. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Le me at) sö zü nü u nut ma ya lým! GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ev li lik eþ ya dan i ba ret de ðil dir Ne ca ti Bey: Gü nü müz de ba zý ev li lik ler mad dî du ru mu za yýf o lan lar i çin san ki kâ bus gi bi. Ni ce mü te dey yin genç le rin ça re siz kal dýk la rý ný gör mek te yiz. Ev li lik sa de ce eþ ya ve ev al mak mý dýr? En a zýn dan a i le bü yük le ri bu ko nu da bi raz ko lay lýk sað la ma la rý ge rek mez mi? Kur ân, Ý çi niz den be kâr o lan la rý ve kö le ve ca ri ye le ri niz den sa lih o lan la rý ev len di rin. On lar fa kir i se ler, Al lah on la rý lüt fuy la zen gin leþ ti rir. Al lah ýn lüt fu ge niþ tir ve O her þe yi hak kýy la bi lir. Ev len me ye im kân bu la ma yan lar da, Al lah on la rý lüt fuy la zen gin leþ ti rin ce ye ka dar if fet le ri ni ko ru sun lar. 1 bu yu ru yor. Gö rü lü yor ki, ev li li ðe ko lay lýk sað la mak Al lah ýn em ri dir. Öy ley se, fa kir lik ev len me ye en gel de ðil dir. Çün kü Al lah ýn lüt fu ge niþ tir. Al lah on la rý lüt fuy la zen gin leþ ti ri ci dir. Halk a ra sýn da ge zen, Al lah ev le nen le re ve ev ya pan la ra yar dým e der. sö zü kay na ðý ný bu â yet ten a lý yor. Öy ley se biz mü min ler ge rek siz mas raf lar çý ka ra rak, genç le ri mi zi ev len dir mek ten u zak dur ma ma lý yýz. Ým kân yok sa ve ya ký sýt lý i se, ge rek siz mas raf la rý kýs ma sý ný bil me li yiz. Ým kâ ný mýz var sa, kýz ta ra fý oð lan ta ra fý de me den yar dým cý ol ma sý ný bil me li yiz. Yap tý ðý mýz yar dý mý ve sað la dý ðý mýz ko lay lý ðý da gün ge lip ba þa ka ký cý ol ma ma lý yýz. Gü nü müz de ma a le sef ev len me yi ge cik tir mek ten baþ ka bir i þe ya ra ma yan lüks ve ge rek siz har ca ma ka lem le ri art mýþ, ký zýn öz lük hak ký o lan me hir de a ra da bo ðul muþ ve i þe ya ra ma ya cak de re ce de bu dan mýþ bu lun mak ta dýr. Lüks tü ke ti mi art týr mak, bu nun i çin ev li li ði ge cik tir mek gü nah ol du ðu gi bi, im kân var ken ký zýn ge rek ti ði gi bi me hir al ma sý na ö zen gös ter me mek de gü nah týr. Ým kân yok sa bu na sö zü müz o la maz. Ým kân yok sa ký zýn meh ri ni ha fif leþ tir me li, oð lan da ký za sa hip çýk ma lý, i le ri de u fak te fek ge çim siz lik le ri bo þan ma se be bi say ma ma lý dýr. Sa lon ta ký mý, ya tak o da sý ta ký mý, mo bil ya sý, bu la þýk ma ki ne si, dü ðün sa lo nu pa ra sý, ku a för pa ra sý, fo toð raf pa ra sý vs. gi bi sý ký bir gö re nek pren si bi ha li ne gel miþ öy le ka lem ler var ki, Al lah ka týn da hiç bir de ðe ri yok tur. Al lah ka týn da hiç bir de ðe ri ol ma yan ka lem ler yü zün den genç le rin ev li lik le ri ge cik ti ri li yor sa, genç ler ve ya a i le ler bu yüz den yok ve ya ek sik di ye yar gý la ný yor ve ký na ný yor sa, hem genç le re, hem a i le le re, hem de gö rev siz yar gýç la ra ya zýk ol mu yor mu? Genç le re ya zýk o lu yor; beþ pa ra et me yen ka lem ler yü zün den ev len me ta ri hi ni ha bi re ge cik ti ri yor lar ve gü na ha i ti li yor lar. A i le le re ya zýk o lu yor; el le rin de ki diþ le rin den týr nak la rýn dan ar tý ra rak güç be lâ o luþ tur duk la rý im kân la rý gö re nek be lâ sý na çar çur e di yor lar. Ço cuk la rý nýn is tik bal le ri i çin el le tu tu lur bir har ca ma yap mak tan ge ri ka lý yor lar. Yok ye re borç la ný yor lar. Ve yýl lar ca bu bor cu sýrt la rý nýn bir kam bu ru o la rak ta þý yor lar. Mo bil ya lar es ki yor, borç lar hâ lâ tü ken mi yor. Gö rev siz yar gýç la ra ya zýk o lu yor; bir yý ðýn in sa nýn gü na hý ný za yýf o muz la rý na yük le ni yor lar. Al lah ýn a da le ti nin, E den bu lur pren si bi ya da Gül me kom þu na, ge lir ba þý na il ke si ge re ði, gü nün bi rin de ken di le ri de ay ný be lâ ya dü þü yor lar. On lar da yar gý la ný yor, on lar da ký na ný yor, on lar da baþ ka in san la rý gü na ha sü rük lü yor. Oy sa ev li lik le il gi li o la rak ya pýl ma sý ge re ken, ký zýn hak ký o lan meh rin dý þýn da ki gi der ka lem le ri ni çok i yi tut mak ve ge rek siz gi der ler yü zün den genç le rin ev li lik yo lu nu kes me mek tir. Ým kân var sa meh ri yük lü tut mak, im kân yok sa ve ya ký sýt lý i se de a ya ðý ný yor ga ný na gö re u za týp, ev li li ði ge cik tir me mek tir. A i le bü yük le ri bu ko nu da zor laþ tý rý cý de ðil, ko lay laþ tý rý cý, ký na yý cý de ðil, ya ra sa rý cý, prob lem o luþ tu ru cu de ðil, prob lem çö zü cü ol ma lý lar. DU Â Ey Ha mi-i Ke rim! Bi zi dün ya da ve â hi ret te dar da bý rak ma, zor da bý rak ma! Her dar lý ðý mýz da, her zor lu ðu muz da, her sý kýn tý mýz da bi ze yar dým et! Bi zi yar dým sýz, bi zi i nâ yet siz, bi zi rah met siz, bi zi ça re siz bý rak ma! Bi zi, dün ya nýn en iz zet li der di ve en þe ref li dâ vâ sý o lan Se nin yü ce dî ni ne yar dým e den kul la rýn dan ey le! Ýs lâm a ve Müs lü man la ra yar dým ey le! Â mîn. Dip not: 1- Nur Sû re si: 32,33

11 10 Y KÜLTÜR SANAT Nas red din Ho ca i le bu luþ ma ya a dým a dým Pendik Be le di ye Baþ ka ný Ke nan Þa hin, Türk Mu sý ki si nin yay gýn - laþ ma sý na yö ne lik çö züm nok ta sýn da ki gö rüþ ve ö ne ri le ri din le di. Batý müziðine karþý Türk Musikisi yeniden yükselecek BAS KIN ba tý mü zi ði ne kar þý za yýf la yan Türk Mu si ki - si ni ye ni den es ki gün le ri ne dön dür mek a dý na Pen dik Be le di ye si kap sam lý bir ça lýþ ma baþ la tý yor. Ko nuy la il - gi li mü zik öð ret men le riy le gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu nan Baþ kan Ke nan Þa hin, Pen dik te alt ya pý nýn bu lun du ðu - nu i fa de e de rek; Kent ge ne lin de ens trü man kurs la rý na ka tý lan lar bin de bir ci va rýn da. Bu sa yý yý en a zýn dan yüz de bi re çý kar ma lý yýz. Çö züm nok ta sýn da her ke sin gö rü þü ne a çý ðýz de di. Ö zel lik le genç le ri et ki si al tý na a - lan bas kýn ba tý mü zi ði, Türk Mu si ki si ve Türk Mü zi - ði ni gi de rek za yýf la tý yor. Bu du ru mun far kýn da o lan Pen dik Be le di ye si de, kap sam lý bir ça lýþ ma baþ lat ma ya ha zýr la ný yor. Ko nuy la il gi li il çe de ki mü zik öð ret men le - riy le bir a ra ya ge len Be le di ye Baþ ka ný Ke nan Þa hin, Türk Mu si ki si nin yay gýn laþ ma sý na yö ne lik çö züm nok ta sýn da ki gö rüþ ve ö ne ri le ri din le di. Top lan tý da Pen dik Be le di ye si nin ens trü man kurs la rý hak kýn da bil - gi ve ren Þa hin, bu e ði tim le re ka tý lý mýn 500 ki þi ol du ðu - nu ve bu sa yý nýn gi de rek art tý ðý ný söy le di. Kent ge ne - lin de i se çe þit li ku rum la ra a it mü zik kurs la rý na ka tý lý - mýn nü fu sa o ran la bin de bir se vi ye sin de ol du ðu nu i fa - de e den Þa hin, bu ra ka mýn yüz de bi re çe kil me si ge rek - ti ði ni söy le di. Sa id Te mur / Ýs tan bul Cam üfleme sanatýyla uðraþan Halil Ýbrahim Mert, unutulmaya yüz tutan mesleðini yaþatmak için yeni bir iþ yeri açtý. FOTOÐRAF: AA Ca ma üf le yen us ta SÝ VAS TA ta ri hi Bu ru ci ye Med re se si nde cam üf le me sa na týy la uð ra þan Ha lil Ýb ra him Mert, u nu tul ma ya yüz tu tan mes le ði ni ya þat mak i çin ye ni bir iþ ye ri aç tý. Ta ri - hi Bu ru ci ye Med re se si nde ki a töl ye sin de cam üf le me sa na tý ný ya þat mak i çin ça ba gös te ren Ha lil Ýb ra him Mert, mes le ði ni sür dü re ce ði ve ü rün le ri ni ser gi le ye ce ði ye ni bir iþ ye ri aç tý. Þi fa hi - ye So kak ta ki Cam Üf le - me Si vas El Sa nat la rý ad lý iþ ye ri nin a çý lý þý ný, U - laþ Be le di ye Baþ ka ný Ýs - ma il Ko çak ve cam üf le - me us ta sý Ha lil Ýb ra him Mert bir lik te yap tý. A çý lýþ - ta ko nu þan U laþ Be le di ye Baþ ka ný Ýs ma il Ko çak, cam üf le me sa na tý nýn u - nu tul ma ya yüz tu tan bir mes lek ol du ðu nu be lir te rek, Ha lil Ýb ra him Mert in ül - ke ge ne lin de bu sa na tý ya pan en der ki þi ler den bi ri ol - du ðu nu söy le di. Ko çak, Mert e ça lýþ ma la rýn da ba þa rý lar di le di. Mert, a çý lý þýn ar dýn dan Ko çak ve di ðer da vet li le - re bil gi ver di. Ko çak ve da vet li ler, Mert in e ser le ri ni dik kat le in ce le di. A de ta ca ma ha yat ve ren Mert, a çý lýþ - ta da vet li le re cam üf le me sa na týy la yap tý ðý ça lýþ ma lar - dan bir ör nek de ver di. Da vet li ler, Mert in a teþ le ca ma þe kil ver me si ni dik kat le iz le di. Cam üf le me sa na tý ný ge le cek ku þak la ra ak tar mak is te yen ve da ha ge niþ bir yer de hiz met ver mek a ma cýy la bu iþ ye ri ni a çan Mert in ye ni a töl ye si nin vit rin le ri ni, cam üf le me sa na - týy la yap tý ðý he di ye lik eþ ya lar süs lü yor. Si vas/a a ULUSLARARASI AKÞEHÝR NASREDDÝN HOCA ANMA VE MÝZAH GÜNLERÝ AFÝÞÝ DE BELÝRLENDÝ. SIRA, 1 TEMMUZ DAKÝ PROGRAMIN BAÞLAMASINA KALDI. 52. ULUSLARARASI Ak þe hir Nas red din Ho ca An ma ve Mi zah Gün le ri A fi þi ve Prog ra mý dü - zen le nen bir ba sýn top lan tý sý i le ka mu o yu na ta - ný týl dý. Bu yýl ki a fiþ ya rýþ ma sý ný Yýl dý ray To sun ta ra fýn dan çi zi len e ser ka zan dý. Nas red din Ho ca nýn a ný sý na 1-10 Tem muz ta rih le ri a ra sýn da Ak þe hir Be le di ye si i le Nas red - din Ho ca ve Tu rizm Der ne ði ta ra fýn dan dü zen - le nen U lus la ra ra sý Nas red din Ho ca An ma ve Mi zah Gün le ri nin a fi þi ve Prog ra mý ya pý lan ba - sýn top lan tý sý i le ka mu o yu na du yu rul du. Bu yýl 52. nci si dü zen le ne cek o lan An ma ve Mi zah Gün le ri nde kul la ný la cak a fiþ; Es ki þe hir A na do lu Ü ni ver si te si En gel li ler En teg re Yük se - ko ku lu nda öð re tim gö rev li si o lan Yýl dý ray To - sun ta ra fýn dan çi zil di. Ak þe hir Nas red din Ho ca ve Tu rizm Der ne ði Baþ ka ný Ah met Gü ven dik ko nu i le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da 1-10 Tem muz 2011 Ta rih le ri nde ger çek leþ ti ri le cek, 52. U lus la ra ra sý Nas red din Ho ca An ma ve Mi zah Gün le ri nin ta ný tý mýn da kul la ný la cak o lan a fi þi be lir le mek i çin bir A fiþ Ya rýþ ma sý dü zen len miþ tir. 3 Ha zi ran 2011 ta ri - hin de so na e ren ya rýþ ma mý za çok sa yý da e ser ka týl mýþ ve be le di ye miz i le Nas red din Ho ca ve B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Tu rizm Der ne ði ta ra fýn dan o luþ tu ru lan jü ri bu e ser ler a ra sýn da de re ce ye gi ren le ri be lir le miþ tir. Ya rýþ ma mýz da bi rin ci o lan ve bu yýl 52. U lus la - Kadir Has Üniversitesi nde yaz kamplarý baþlýyor KA DÝR Has Ü ni ver si te si, öð ren ci le rin ken di le - ri ni keþ fet me le ri ve il gi duy duk la rý a la na yö nel - me le ri a ma cýy la bir di zi yaz kam pý dü zen li yor. Ta sa rým, En for mas yon Tek no lo ji le ri (IT) ve Ti yat ro Kamp la rý i le genç le re ka pý la rý ný ya zýn da a ça cak o lan Ka dir Has Ü ni ver si te si, öð ren - ci le re ye te nek le ri ni fark et me im kâ ný sað la ya - cak. Üc ret siz dü zen le ne cek Yaz Kamp la rý, ü ni - ver si te si nin Ci ba li kam pü sün de ger çek le þek. Ka dir Has Ü ni ver si te si, Gü zel Sa nat lar Fa - kül te si ta ra fýn dan, Tem muz 2011 ta rih - le ri a ra sýn da dü zen le ne cek o lan Ta sa rým Kam - pý; ta sa rý ma il gi du yan genç le re öz gün lük le ri - nin sý nýr la rý ný aþ ma ve Ka dir Has Ü ni ver si te si öð ren ci si ol ma de ne yi mi ni ya þa ta cak. Bu yýl ü - çün cü sü dü zen le nen Ta sa rým Kam pý, ken di ni keþ fe ha zýr 10, 11 ve 12. sý nýf öð ren ci le ri ni a ðýr - la ya cak. Ta sa rým Kam pý nýn ön ce lik li a ma cý, kav ram sal dü þün me ye ti si nin ö ne mi ni vur gu - la ya rak, u fuk a çý cý bir e ði tim le öð ren ci le rin ta - Bu yýl 52. nci si dü zen le ne cek o lan Nasreddin Hoca An ma ve Mi zah Gün le ri nde kul la ný la cak a fiþ düzenlenen bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna tanýtýldý. sa rým be ce ri le ri nin bü yük o ran da ge liþ ti ri le bi - le ce ði ni de ne yim let mek tir. IT Yaz Kam pý i se 4 15 Tem muz 2011 ta - rih le ri a ra sýn da ger çek le þe cek. Te mel a ma cý öð ren ci le re mes lek le il gi li iþ fýr sat la rý ve iþ gi ri - þim le rin de hak kýn da yol gös ter mek o lan IT Yaz Kam pý nda Fen E de bi yat Fa kül te si öð re - tim ü ye le ri i le sek tör den uz man lar se mi ner - ler ve re cek. Li se öð ren ci le ri ne yö ne lik üc ret - siz dü zen le nen kam pa, li se le rin sý - nýf öð ren ci le ri i le me zun o lup her han gi bir yük sek öð re nim prog ra mý na ka yýt lý ol ma - yan lar baþ vu ra bi li yor. Ti yat ro Kamp la rý da ti yat ro yu ve o yun cu luk e ði ti mi ni da ha ya kýn - dan ta ný mak, o yun cu luk mes le ðiy le ta nýþ mak ve Ka dir Has Ü ni ver si te si Ti yat ro Bö lü mü nde na sýl bir e ði tim ya pýl dý ðý ný ya þa ya rak öð ren mek is te yen genç le re ev sa hip li ði ya pa cak. Kamp lar - dan il ki Ha zi ran 2011 ta rih le rin de ger - çek le þe cek. Re cep Boz dað / Ýs tan bul Cahit Külebi, Niksar da anýldý TÜRK þiirinin usta isimlerinden Cahit Külebi ile Erzurumlu Emrah, Tokat ýn Niksar ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anýlýyor. Niksar Kaymakamlýðý ve Niksar Belediyesinin iþbirliði ile Erzurumlu Emrah ve Cahit Külebi yi Anma Programý düzenlendi. Yarýna kadar sürecek program çerçevesinde çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi. Çok sayýda þair ve yazarýn katýldýðý programda, anma yürüyüþü yapýldý. Cahit Külebi ve Erzurumlu Emrah ýn mezarý baþýnda düzenlenen programda konuþan Niksar Kaymakamý Uður Turan, Adýný tarihinden, tadýný coðrafyasýndan alan; tarih, tabiat, kültür kenti, sevgi ve sevda þehri yeþil Niksar da sizlerle birlikte hizmet etmenin mutluluðunu yaþýyorum. Cahit Külebi ve Erzurumlu Emrah ýn anýldýðý törende Niksar Kaymakamý ve hizmetkârý olarak, sizin gibi bir güzelliðe hitap etmek beni duygulandýrýyor ve gururlandýrýyor. Allah o güzel insanlara layýk olanlardan eylesin dedi. Tokat/aa ra ra sý Nas red din Ho ca An ma ve Mi zah Gün le - ri nin ta ný tý mýn da kul la ný la cak o lan a fiþ, Yýl - dý ray To sun ta ra fýn dan çi zi len a fiþ tir. Bi rin ci ZEYTÝNBURNU Kültür ve Sanat Merkezi nde bu yýl üçüncüsü gerçekleþtirilen yazýn sanat kurslarý 1400 öðrencisiyle eðitime baþladý. Keman, Piyano, Ebru, Güzel Sanatlara Hazýrlýk kapsamýnda tiyatro ve resim eðitimi gibi toplam 13 branþta eðitim alacak olan çocuklar için alanlarýnda deneyim sahibi 16 öðretmen görev yapacak. Kýrk grup þeklinde eðitim alacak çocuklara haftada toplam 110 saat ders verilecek. Zeytinburnu ilçesinde yaþayan tüm ilköðretim öðrencilerine yönelik olarak hazýrlanan kurslarýn sonunda, eðitimlerini baþarýyla tamamlayan öðrenciler yeteneklerini kurs sonunda gerçekleþtirecekleri mezuniyet töreni ile gösterecekler. Yaz ayýný sanat eðitimi alarak renklendirmek isteyen çocuklara farklý branþlarda sunulan sanat kurslarý 20 Aðustos a kadar devam edecek. Sedat Serdar / Ýstanbul SOL DAN SA ÐA 1. Ý çi do lu o lan ve dý þý kap la ma ol ma yan, ma sif. - Gü reþ bo ða sý ye tiþ ti ri ci si. 2. Yu na nis ta nýn baþ ken ti. - Ü ye. - Bir den bi re du yu lan a cý, að rý, þa þýr ma, ürk me ve ya se vinç an la tan bir söz. 3. E dir ne i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Çe liþ ki li ve tu tar sýz i ki cüm le yi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan bir söz. 4. Ki ra ya ve ri le rek ge lir ge ti ren ev. - Ge mi le rin ba rýn ma la rý na, yük a lýp bo þalt ma la rý na, yol cu in di rip bin dir me le ri ne ya ra yan do ðal ve - ya ya pay sý ðý nak. 5. U zun, çok in ce, be yaz ve bol tüy lü ya pa ðý sýn dan do ku ma cý lýk ta ya rar la ný lan bir ko yun cin - si. 6. Ge nel lik le kürk ten, gös te riþ li ku maþ lar dan ve ya yün ör gü den ya pýl mýþ o muz at ký sý.- Ý þa ret. 7. Ren yum e - le men ti nin sim ge si. - Ez mek ten e mir. - Bir cins i ri at. 8. O mur ga i çin de bu lu nan ka nal bo yun ca u za nan, boz mad de ve ak mad de den o lu þan si nir do ku su. 9. Ya ban cý lar. - Yük çek me, ta þý ma vb. hiz met ler de kul la ný lan, tek týr nak lý hay van. 10. Gü zel ya pý lý bir e vin ça tý sýn da ki ta ra ça. - Bar yum e le men ti nin sim ge si. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Gü ney A me ri ka dan ge len tuz lan mýþ sý ðýr de ri si. 2. Bü yük gös te riþ li pa di þah ça dý - rý. - Bir çe þit de ri has ta lý ðý. 3. Ý tal ya'da bir kent. 4. Yap rak la - rý kar þý lýk lý, çi çek le ri bü yük, ko yu kýr mý zý renk te, kü çük bir a ðaç. - Türk çe ye rü ya o la rak çev ri le bi len, 1932 ya pý mý pi - cas so tab lo su 5. Gü ney do ðu A na do lu Pro je si. -To kat i li ne bað lý il çe ler den bi ri. 6. Ya nan mad de le rin ve ya gaz la rýn tür - lü bi çim ler de ki ý þýk lý u zan tý sý, ya lým. - (Ter si) A ðaç ko lu. 7. Ya yým cý. - Ge nel lik le ta hýl ölç me de kul la ný lan be lir li ha cim - de ki kap. 8. En çok, en üst, en bü yük, en yük sek. - Si ga ra a - ðýz lý ðýn da bi ri ken kir, zi fir. 9. Rus ça'da e vet. - Ar tý uç. - Ko - yun, ku zu vb. hay van la rýn çý kar dý ðý ses. 10. (Ter si) O ki þi ye an lam lý ke li me. - Ka nýn ren gi, ký zýl. 11. Bo yun e ðen, ken di - ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra kan. - Ö lü gö mü len yer, gö - müt, me zar.- Su. 12. Or du yar dým laþ ma ku ru mu.- Ak de - niz de bir a da. o lan e se rin sa hi bi Es ki þe hir A na do lu Ü ni - ver si te si En gel li ler En teg re Yük se ko ku lu nda öð re tim gö rev li si dir de di. 52. U lus la ra ra sý Ak þe hir Nas red din Ho ca An ma ve Mi zah Gün le ri prog ra mý hak kýn - da bir a çýk la ma ya pan Ak þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ab dül ka dir O ðul, bu yýl ya pý la cak et kin lik le rin her a çý dan do lu do lu ol du ðu na dik kat çe ke rek ö zel lik le Ak þe hir tu riz mi nin ve e ko no mi si nin can lan ma sý i çin ça ba gös - ter dik le ri ni kay det ti. Baþ kan O ðul, 5 Tem muz 2011 Sa lý gü nü ya pý la cak o lan et kin lik le ri de pay la þa rak ö zel - lik le ti yat ro a çý sýn dan bu yýl çok zen gin bir i - çe rik ol du ðu nu be lirt ti. Be le di ye Baþ ka ný Ab dül ka dir O ðul, Ak þe - hir Be le di ye si o la rak bu yýl Ak þe hir in ta ri hi ve do ðal gü zel lik le ri nin fo toð raf la rý nýn yer al - dý ðý ö zel bir stant a ça cak la rý ný da be lir te rek An ma ve Mi zah Gün le ri mi ze ka tý lan tüm mi sa fir le ri miz bu stan dý ge zip, Ak þe hir in bu gü zel lik le ri ni gör dük ten son ra bu gü zel lik le ri ye rin de can lý o la rak zi ya ret et me yi is te ye cek ler. Ýn þal lah bu da il çe mi zin tu riz mi nin ge liþ me si ne kat ký sað la ya cak týr de di. Kül tür Sa nat Ser vi si 1400 çocuk yazýn sanatlý oldu BÝR KÝTAP Ýnsanlar Konuþa Konuþa DOÇ. Dr. Can de mir Do ðan ve Yrd. Doç. Dr. Sü - ley man Do ðan ta ra fýn dan ka le me a lý nan Ýn san lar Ko nu þa Ko nu þa (A i le Ý çi Ý le ti þim, A i le Sos yo lo ji si, E ði tim ve Ba þa rý) ki ta bý Se lis Ya yýn la rý ta ra fýn dan neþ re dil di. E ser ö zel lik le ba yan la rýn a i le i çi i le ti þi - mi ne kat ký sað la ya cak ni te lik te BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B A L A D U R S E L Ý F E B A B Ý L E E Z A N Ý K A B A L A M D O L A Y L N R N A S S Ý G A Z A E B A T B T E K E T E K Y E D H H A L Ý L A L A Ý L O I A D E Z Ý N E F Þ E R E F E E A N A M Ý F N N D Ý K E N A P A S S E M A F O R Ý N O N A

12 11 Y EKONOMÝ HABERLER Dosya No : 2009/7143 ESAS. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 15/07/2011 günü saat 11:00-11:10 saatleri arasýnda Cemalet Efendi Sk. No: 10 Unkapaný Fatih/Ýstanbul Svoza Cafe Restoran adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 20/07/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden satýþ günü geçerli oranda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Lira Krþ. Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri TL 1 ADET DRAGON LANGIRT OYUN MAKÝNASI 800-TL 1 ADET TURHAN ÇELÝK MARKA TEKLÝ FÝRÝTÖZ TL 1 ADET TURHAN ÇELÝK MARKA ÇÝFTLÝ FÝRÝTÖZ 500-TL 1 ADET TURHAN ÇELÝK MARKA IZGARA MAKÝNASI 350-TL 1 ADET TURHAN ÇELÝK MARKA DÖRTLÜ OCAK TL 1 ADET TURHAN ÇELÝK MARKA MAKARNA MAKÝNASI TL 1 ADET 120 CMLÝK ÇÝFT KAPILI TEZGAH TÝPÝ BUZDOLABI TL 1 ADET EMPORE MARKA BULAÞIK MAKÝNASI (EMP 500) 200-TL 1 ADET ÇÝFT KÜVETLÝ BULAÞIK TEZGAHI ( 140 CM) 100-TL 1 ADET SALATA HAZIRLAMA TEZGAHI 200-TL 1 ADET KÜVETLÝ SALATA HAZIRLAMA TEZGAHI 300-TL 6 ADET BABA KOLTUÐU TL 150 ADET SANDALYE (ÝKEA TÝPÝ) TL 40 ADET MASA (ÝKEA TÝPÝ) 500-TL 1 ADET WÝEW SONÝC VA2216W21 ÝNÇ EKRAN VE BÝLGÝSAYAR KASASI 300-TL 1 ADET XEROX MARKA ÇOKLU FOTOKOPÝ YAZICI MAK. 300-TL 1 ADET 120 CMLÝK KAPISIZ MUTFAK TEZGAHI TL 1 ADET 160 CMLÝK BENMARÝ YEMEK TEZGAHI TL 1 ADET 120 CMLÝK VÝTRÝNLÝ PASTA DOLABI TL 1 ADET 150 CMLÝK TEZGAH TÝPÝ BUZDOLABI 600-TL 1 ADET 120 CMLÝK SALATA BAR TEZGAHI B: T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Esas : 2001/483 12/05/2011 Karar : 2010/647 Ma li ye ha zi ne si ve ki li Av. Meh met Rý fat Sa ðý ro lu ta ra fýn dan Ra miz Öz gen ve ar ka - daþ la rý hak kýn da a çý lan ve ra set ip ta li da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin ta rih 2001/483 E sas 2010/647 sa yý lý ka ra rý i le Mah ke me mi zin ta rih ve 1991/863 E sas ve 1991/788 Ka rar sa yý lý Ve ra set i - la mý nýn 7 no lu ben din de be lir ti len Re fi ye Öz gen i le 1 no lu ben din de be lir ti len Mus ta fa oð lu Þa ban'a a it ve ra set i lam la rý nýn ip ta li ne, a-) Muris Mustafa oðlu ÞABAN eþi Ömer ve Hanþa kýzý 1864 D.lu T. C. Kimlik numaralý REFÝYE ÖZGEN'in yasal mirasçýsýnýn HAZÝNE olduðunun tespitine, b-) Muris Mustafa ve Hanife oðlu doðumlu T. C. Kimlik numaralý ÞABAN'ýn miras payý ( ) pay kabul edilerek; ( ) payýnýn HAZÝNE' ye. ( ) payýnýn Mehmet ve Meliha kýzý Hatice Aydýnlýk'a. ( ) payýnýn " " oðlu Avni Pakol'a. (33.600) payýnýn Mehmetali eþi Leyla Pakol'a. ( ) payýnýn Mehmet Ali oðlu Mustafa Pakol'a. (33.600) payýnýn Salih eþi Nursel Pakol'a. (50.400) payýnýn Salih oðlu Mert Pakol'a. (50.400) payýnýn Salih oðlu Mehmet Pakol'a. ( ) payýnýn Muharrem kýzý Sevdiye Balkan'a. ( ) payýnýn Yýlmaz eþi Saniye Özgen'e. ( ) payýnýn Yýlmaz kýzý Nuray Özgen'e. ( ) payýnýn " oðlu Yalçýn Özgen'e. ( ) payýnýn " " Coþkun Özgen'e. ( ) payýnýn " " Okay Özgen'e ( ) payýnýn C kýzý Mürüvet Utaþ'a. ( ) payýnýn " " Kýymet Ortadoðan'a. ( ) payýnýn C oðlu Mustafa eþi Nesibe Özgen'e. (68.040) Payýnýn Mustafa kýzý Sevcan Bayraktar'a. (68.040) Payýnýn Mustafa oðlu Ercan Özgen'e, (68.040) Payýnýn " " Özcan Özgen'e. (68.040) Payýnýn " " Recep Özgen'e. (68.040) Payýnýn " " Cemal Özgen'e. (68.040) Payýnýn " " Erkan Özgen'e. (68.040) Payýnýn " kýzý Nurcan Ulaþan'a. (17.010) Payýnýn Mustafa oðlu Hamdi eþi Þükran Özgen'e. (17.010) Payýnýn Hamdi oðlu Serkan Özgen'e. (17.010) Payýnýn " " Gökhan Özgen'e. (17.010) Payýnýn " " Özkan Özgen'e. ( ) Payýnýn Fahrettin eþi Vicdan Özgen'e. ( ) Payýnýn " oðlu Murat Özgen'e. ( ) Payýnýn " " Serhat Özgen'e. ( ) Payýnýn " kýzý Zeynep Güvenir'e. ( ) Payýnýn Cafer oðlu Özer Özgen'e. ( ) Payýnýn " " Önder Özgen'e. ( ) Payýnýn " kýzý Ülker Yýldýrým'a. ( ) Payýnýn Sabriye ve Recep oðlu Sabri Sertkol'a. ( ) Payýnýn Sabriye oðlu Lütfü eþi Zeynep Sertkol'a. ( ) Payýnýn Lütfü oðlu Murat Sertkol'a. ( ) PayýnýnLütfü kýzý Meltem Sertkol'a. ( ) Payýnýn Mehmet eþi Birsen Sertkol'a. ( ) Payýnýn Mehmet oðlu Hasan Sertkol'a. ( ) Payýnýn Mehmet kýzý Handan Sertkol'a. ( ) Payýnýn Ali kýzý Þenay Sertkol (Bölükbaþý)'a. ( ) Payýnýn Ali kýzý Nuray Sertkol (Güneþ)'a. ( ) Payýnýn Ali kýzý Tülay Sertkol (Çakmak)'a. ( ) Payýnýn Hacer ve Hasan oðlu Hüseyin Akýn'a. ( ) Payýnýn Hacer ve Hasan oðlu Ýlyas Üsfekes'e. (48.384) Payýnýn Hacer ve Hasan oðlu Atilla eþi Aliye Esfekes'e. ( ) Payýnýn Kahraman eþi Zühre Özgen'e. ( ) Payýnýn Kahraman kýzý Nermin Özgen'e. ( ) Payýnýn Kahraman oðlu Muarrem Özgen'e. ( ) Payýnýn Kahraman oðlu Þaban Özgen'e. ( ) Payýnýn Kahraman oðlu Ramis Özgen'e. ( ) Payýnýn Kahraman oðlu Ýlhan'dan olma Metin Özgen'e. Ýsabetine, karar verildiði, kararýn davalý Ramiz Özgen tarafýndan temyiz edildiði, davalý Cafer ve Kadriye oðlu doðumlu ÖNDER ÖZGEN'e kararýn tebliðine karar verildiðinden, kararýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 8 gün içinde Mahkememize ya da mahkememize gönderilecek baþka yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile Temyiz yasa yoluna gidilebilmek üzere karar verildiði, davetiye teblið yerine geçerli olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. B: T. C. UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN VATANDAÞLARIN ko nut sa hi bi ol - ma sý na yar dým cý ol mak ü ze re 1986 yý lýn da çý ka rý lan ka nun i le baþ la tý lan ve da ha son ra bir so run ha li ne ge len Ko nut E din dir me Yar dý mý (KEY) he sap la rý nýn tas fi ye sin de yi ne so run ya þa ný yor. KEY he sap la rý nýn tas fi ye - si ne i liþ kin 2009 yý lýn da çý ka rý lan son ka nun çer çe ve sin de Tas fi ye Ha lin - de ki Em lak Ban - ka sý KEY Bi ri mi ta ra fýn dan ha zýr la nan 500 bin ki þi lik son lis te, Ha zi ran a yý ba þýn da Em lak Ko nut Gay ri men kul Ya tý rým Or tak lý ðý na (EKG YO) gön de ril di. An cak, hak sa hip le rin den bü yük bir kýs mý nýn T.C kim lik nu ma ra la rý ve si gor ta si cil nu ma ra la rý nýn ol ma dý ðý ve ya si cil nu ma ra la rý nýn ay ný ol du ðu tes pit e dil di. Bu nun ü ze ri ne, söz ko - nu su ek sik lik le rin gi de ri le rek, bu du - rum da ki ki þi le rin hak kay bý na uð ra - ma ma sý i çin ye ni den ça lýþ ma baþ la - týl dý. Söz ko nu su ek sik lik ler ya nýn da, ya sa u ya rýn ca 31 Mart a ka dar gön - de ril me si ge re ken lis te nin da ha geç gön de ril me si nin de ö de me ler a çý - sýn dan risk o luþ tur du ðu kay de dil di. EKG YO, söz ko nu su sa kýn cý lar ne - de niy le ö de me le rin ya pý lýp ya pýl ma - ya ca ðý ko nu sun da Ha zi ne ye ya zý i le gö rüþ so rar ken, Ha zi ne Müs te þar lý ðý yet ki li le ri, so ru nun gi de ril me si i çin or tak ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Ö zel lik le ku rum la rýn dü zel til miþ lis te le ri Tas fi ye Ha lin de ki Em lak Ban ka sý na geç gön der me si ne de - niy le bu bi ri min he sap la ma la rý ya pýp EKG YO ya lis te le ri gön der me si ya - sa da ön gö rü len 31 Mart 2011 ta ri hi - ni geç me si ne de niy le, ye ni bir ya sal dü zen le me da ha ge re ke bi le ce ði gö - rü þü di le ge ti ri li yor. Ça lýþ ma la rýn ta - mam lan ma sý ve çö züm bu lu na bil - me si ha lin de son ö de me ler ya pý la bi - le cek. Son ya yým la na cak lis te de, 500 bin ci va rýn da hak sa hi bi nin o la ca ðý be lir ti li yor. Ö de me lis te le ri ni ha zýr - la yan Tas fi ye Ha lin de ki Em lak Ban - ka sý nýn Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ze ki Sa yýn, ken di le ri nin ka nun çer - çe ve sin de ki so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir dik le ri ni ve KEY ko nu sun da ki ça lýþ ma la rý na ar týk son ver dik le ri ni söy le di. Sa yýn, ar týk bun dan son ra her han gi bir ye ni lis te ha zýr lan ma sý - nýn söz ko nu su ol ma dý ðý ný be lir tir - ken, bu na kar þýn, KEY ö de me le ri ne de niy le mah ke me le re baþ vu ran va tan daþ lar dan do la yý, per so ne lin bu iþ le uð raþ ma ya de vam et mek zo - run da kal dý ðý ný bil dir di. Ýs tik bal, Or ta do ðu da ki bü yü me si ni sür dü rü yor nen son Lüb nan da i ki ye ni ma ða za a çan Ýs tik bal, bu - ra da ki ma ða za sa yý sý ný ye di ye yük selt ti. Ar dý ar dý na aç - tý ðý ma ða za la rýy la Or ta do ðu da ö nem li bir güç ha li ne ge len mar ka, böl ge de ki li der ko nu mu nu da ha da i le ri - ye ta þý mak ü ze re e min a dým lar la i ler li yor. Lüb nan ýn ö - nem li kent le ri a ra sýn da yer a lan Na ba ti eh ve Ji yeh de i - ki ye ni ma ða za a çan Ýs tik bal, bu ra da ki ma ða za sa yý sý ný da ye di ye çý kar dý. Mar ka, ö nü müz de ki dö nem de Trab lus þeh rin de de ma ða za a ça rak böl ge de ki li der ko nu mu nu da ha da güç len dir me yi he def li yor. Böl - ge de son dö nem de or ta ya çý kan si ya si kri zin iþ plan - la rý ný ve he def le ri ni et ki le me di ði ni di le ge ti ren Boy - dak Dýþ Ti ca ret Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ö mer Ya - vaþ böl ge de ki bü yü me stra te ji le ri ne i liþ kin þun la rý söy le di: Her ne ka dar böl ge de bir kriz du ru mu ya - þan sa da biz Ýs tik bal o la rak be lir le miþ ol du ðu muz he def le ri mi zi ger çek leþ tir me yö nün de i ler le me ye de - vam e di yo ruz. Böl ge de ki bu sý kýn tý lý sü reç nor ma le dön dü ðün de o lu þa cak ye ni dö ne min, Ýs tik bal a çý sýn - dan çok da ha is tik rar lý ve ve rim li bir bü yü me po tan si - ye li o luþ tu ra ca ðýn dan þüp he miz yok. Bor sa da ma ni pü las yo na 26 tu tuk la ma nborsada ma ni pü las yon ya pýl dý ðý id di a la rý na i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da mah ke me ye sevk e di len 16 ki þi den 14 ü tu tuk lan dý. Sa rý yer Ad li ye sin de, so ruþ tur - ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý Bay ram Kö roð lu ta - ra fýn dan sor gu lan dýk tan son ra tu tuk lan ma la rý is te - miy le Sa rý yer Nö bet çi 1. Sulh Ce za Mah ke me si ne sevk e di len 16 ki þi nin sor gu la rý ta mam lan dý. Mah - ke me, es ki fut bol cu lar dan Mec nur Ço lak ýn oð lu Ad nan Ço lak ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 14 ki þi nin tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. 2 ki þi i se ser best bý ra kýl - dý.ay ný so ruþ tur ma kap sa mýn da ak þam sa at le rin de Mec nur Ço lak ýn da a ra la rýn da yer al dý ðý 12 ki þi tu tuk - lan mýþ, 10 ki þi ser best kal mýþ tý. Son tu tuk la ma lar la tu - tuk la nan la rýn sa yý sý 26 ya yük sel di. Ýs tan bul/a a A kar ya ký týn ka li te si iz le ne cek npetrol pi ya sa sýn da uy gu la na cak A kar ya kýt ka li te si iz le me sis te mi uy gu la ma la rý E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le - me Ku ru lu ka ra rýy la be lir le ne cek. E ner ji Pi ya sa sý Dü - zen le me Ku ru mu nun (EPDK) ko nuy la il gi li yö net me - li ði, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Yö net me li ðin 4 ün cü mad de sin de ki Ta ným lar bö lü mü ne A kar ya kýt ka li te si iz le me sis te - mi ek len di. Bu na gö re, a kar ya kýt ka li te si iz le me sis te - mi; pi ya sa ya arz e di len a kar ya kýt la rýn ka li te si ne yö ne lik risk le rin ve bun la ra i liþ kin ön lem le rin be lir le ne bil me si a ma cýy la, a kar ya kýt la rýn tek nik dü zen le me ler de yer a - lan ö zel lik de ðe ri ne i liþ kin, dö nem sel ge liþ me ler i le bun la rýn coð ra fi da ðý lý mý nýn iz len me si, der len me si, yo - rum lan ma sý ve ra por lan ma sý, il gi li le rin se çi len yü - küm lü lük le re u yu mu nun kon trol e dil me si, ay ký rý lýk tes pi ti ha lin de so rum lu lar hak kýn da ge rek li iþ lem le rin baþ la týl ma sý fa a li yet le ri ni kap sa ya cak. An ka ra/a a Lüb nan ýn ö nem li kent le ri a ra sýn da yer a lan Na ba ti eh ve Ji - yeh de i ki ye ni ma ða za a çan Ýs tik bal, bu ra da ki ma ða za sa - yý sý ný da ye di ye çý kar dý. Enerji Ajansý'nýn petrol po li ti kasý akýllýca ULUSLARARASI E ner ji A jan sý na (I E A) ü ye 28 ül ke nin top lam 60 mil yon va ril stra te jik re - zer vi ni pi ya sa ya ver me ka ra rý ný sa vu nan ABD Ha zi ne Ba ka ný Ti mothy Ge ith ner, ka ra rý, a kýl - lý ca bir po li ti ka o la rak de ðer len dir di. Ga ze te ci - le re a çýk la ma lar da bu lu nan Ge ith ner, ka ra rýn, ABD e ko no mi si ne al çak gö nül lü bir yar dým sað la ya ca ðý ný da söy le di. Lib ya da bir sa vaþ ol - du ðu nu, bu nun, her gün 1 ya da 2 mil yon va ril pet rol ü re ti mi nin kay bý an la mý ný ta þý dý ðý ný be - lir ten Ge ith ner, re zerv le rin bu tarz ke sin ti le rin et ki si ni ha fif let mek i çin var ol du ðu nu i fa de et ti. Pet rol pi ya sa sýn da ki sý ký lý ðýn, ký rýl gan kü re sel e - ko no mik to par lan ma ya za rar ver me teh di di ta - þý dý ðý ný dü þü nen a jan sa ü ye ül ke ler, top lam 60 mil yon va ril stra te jik re zer vi ni pi ya sa ya ver me - ye ka rar ver di. ABD tek ba þý na bu mik ta rýn ya - rý sý ný kar þý la ya cak. U lus la ra ra sý E ner ji A jan sý, ku rul du ðu 1974 yý lýn dan bu ya na 3. kez a cil re - zerv le re baþ vu ru yor. Manc hes ter/a a Ý DO es nek fi yat uy gu la ma sý baþ la ta cak ÝSTANBUL De niz O to büs le ri (Ý DO) Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ, 1 Tem muz ta ri hin den i ti ba ren di na mik ve es nek fi yat lan dýr ma sis te mi ne ge - çe rek, er ken bi let a la cak yol cu la ra da ha u cuz bi let sa ta ca ðý ný du yur du. Ý DO dan ya pý lan a - çýk la ma da, Ye ni ka pý-ban dýr ma hat týn da baþ - la ya cak ye ni sis te min, da ha son ra tüm Ý DO hat la rýn da uy gu la ma ya ko nu la ca ðý be lir til di. Ye ni sis tem le, yol cu lar ne ka dar er ken bi let sa týn a lýr sa, bi let fi yat la rý nýn o ka dar e ko no - mik o la ca ðý i fa de e di len a çýk la ma da, þun lar be lir til di: Pi lot uy gu la ma nýn baþ la ya ca ðý Ye ni ka pý-ban dýr ma hat týn da, ya ya yol cu bi - le ti 35 TL, a raç bi le ti 130 TL i ken, uy gu la - na cak di na mik ve es nek fi yat lan dýr ma i le bu ra kam lar, ya ya lar i çin 5 TL, a raç lar i çin 30 TL den baþ la ya bi le cek. Se fer ta ri hi yak laþ týk ça bi let fi yat la rý ka de me li o la rak ar ta cak. Do la yý - sýy la, er ken bi let sa týn a lan lar ö nem li a van taj el de et miþ o la cak. Ýs tan bul/a a Ha zýr ye mek sek tö rü des tek is ti yor YEMEKÇÝ Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Le vent Bu - lu toð lu, Tür ki ye de gün de 5 mil yon tabl dot ye mek tü ke til di ði ve ha zýr ye mek sek tö rü nün bü yük lü ðü nün 5 mil yar do la ra u laþ tý ðý bil dir - di. Bir et kin li ðe ka týl mak ü ze re gel di ði A da - na da, a çýk la ma da, bu lu nan Bu lu toð lu, Tür ki - ye de ha zýr ye mek sek tö rü nün hýz la bü yü dü - ðü nü be lir te rek, sek tör de ha len yak la þýk 8 bin fir ma nýn ta þý ma lý ve ye rin de ü re tim yo luy la top lu ye mek hiz me ti ver di ði ni söy le di. Bu lu - toð lu, þun la rý kay det ti: Ö zel sek tö rün ya ný sý - ra ba zý ka mu ku rum la rýy la da ça lý þý yo ruz. Sað - lýk Ba kan lý ðý nýn tüm has ta ne le ri, be le di ye ler, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri (TSK), ü ni ver si te le rin ta ma mý top lu ye mek fir ma la rýn dan ya rar la ný - yor. TSK da ha ön ce den ye mek le ri ni ken di ya - pý yor du an cak son 4 yýl da ba zý kýþ la la rýn ye - mek i þi ö zel leþ ti. Ar týk as ke rin ka ra va na sý ný ö - zel sek tör ya pý yor. Hat ta Ýs tan bul da 5 yýl dýz lý o tel le rin per so nel le ri nin ye me ði ni de biz ya pý - yo ruz. Ar týk o tel ler bi le ken di ye me ði ni ken di yap mý yor, biz den ya rar la ný yor. Tüm bu ge - liþ me le re rað men ha len pa zar pa yý nýn yüz de 10 u na ka dar u la þýl dý ðý ný i fa de e den Bu lu toð lu, Pa zar çok ge niþ. Ha zýr ye mek sek tö rü nün en bü yük kat ký sý is tih dam dýr. Çün kü bu a lan da bü yük bir is tih dam im kâ ný var. Ha len 35 bin ki þi nin is tih dam e dil di ði sek tö re ne ka dar iþ im kâ ný ta ný nýr sa is tih dam da o ka dar ar tar. Böy le ce ül ke miz de ki iþ siz lik so ru nu nun çö zü - mü ne kat ký sað la mýþ o lu ruz de di. A da na/a a KEY de yi ne prob lem 7,7 MÝL YON KÝ ÞÝ YE 3,4 MÝL YAR LÝ RA Ö DEN DÝ YAYIMLANAN KEY ö de - me lis te le rin de ki hak sa - hip le ri nin sa yý sý 12 mil yon 44 bin 934 ki þi o lur ken, ö - de me tu ta rý i se 4 mil yar 36 mil yon 93 bin 145 li ra o la rak he sap lan dý. Ya yým - la nan lis te ler doð rul tu - sun da hak sa hip le ri nin ta - le bi ne bi na en 30 Ma yýs 2011 ta ri hi i ti ba riy le 7 mil - yon 762 bin 802 hak sa hi - bi ne top lam 3 mil yar 447 mil yon 744 bin 512,31 li ra ö de me ya pýl dý. Bu na gö re, 4 mil yon 282 bin den faz la hak sa hi bi 588,34 mil yon li ra tu ta rýn da KEY pa ra sý ný al mak i çin baþ vu ru yap - ma dý. An ka ra/a a KEY HESAPLARININ TASFÝYESÝNE ÝLÝÞKÝN SON LÝSTEDE, HAK SAHÝPLERÝNÝN ÇOÐUNDA, TC VATANDAÞLIK NUMARASI VE SÝCÝL NUMARALARINDAKÝ EKSÝKLÝK SEBEBÝYLE ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN GÖRÜLMEDÝ. TÜR KÝ YE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo - nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö - ken, ge çen yýl Ha zi ran a yýn da 40 mil yar li ra o - lan kre di bor cun bu yýl 47 mil yar li ra ya u laþ tý ðý - ný söy le di. Pa lan dö ken, ya zý lý a çýk la ma sýn da, ban ka cý lýk sek tö rün de ki dü zen le me le re de ðin - di. Mer kez Ban ka sý nýn mun zam kar þý lýk la rý ar - týr dý ðý ný, ko nut ve ta þýt kre di le ri ha riç tü ke ti ci kre di le ri nin a zal týl ma sý na yö ne lik çe þit li ted bir - ler a lýn dý ðý ný ha týr la tan Pa lan dö ken, bu çer çe - ve de kre di kar tý tak sit sa yý sý na sý nýr la ma ge ti ril - me si nin o lum lu ol du ðu nu i fa de et ti. Pa lan dö - ken, An cak kre di kar tý tak sit sa yý sý nýn 9 a ya ka dar dü þü rül me si çok sert bir ka rar o lur. Pi ya - sa lar dur ma nok ta sý na ge le bi lir. Tak sit sa yý sý da ha ma kul bir se vi ye ye in di ri lir se ge çiþ da ha yu mu þak o lur gö rü þü nü di le ge tir di. Pe ra ken - de a lýþ ve ri þin yüz de 85 in de kre di kar tý kul la nýl - dý ðý ný kay de den Pa lan dö ken, tü ke ti ci nin na kit o la rak a la ma dý ðý ü rün le re 24 ay va de ye ka dar ya pý lan tak sit le re ka na rak büt çe si ni a þan yük - sek de ðer de ki ü rün le ri de al dý ðý ný be lirt ti. TESK Baþ ka ný, 36 mil yon kre di kar tý kul la nýl dý - ðý ný, Ha zi ran a yý ba þýn da kre di kar tý bor cu top - la mý nýn 47 mil yar li ra ya u laþ tý ðý ný i fa de e de rek, Ge çen yý lýn Ha zi ran a yýn da borç top la mý 40 mil yar li ray dý. Ta kip te ki kre di kar tý bor cu top - la mý Ni san a yýn da 3,7 mil yar li ra ol du. Tak sit sa yý sý sý nýr lan dý rý la rak tü ke ti ci bu ko nu da bi - linç len di ril me li u ya rý sýn da bu lun du. TA KÝ BE DÜ ÞE CEK KRE DÝ MÝK TA RI AR TA BÝ LÝR Tü ke ti ci kre di le ri nin fa iz le ri nin yük sel - til me si ne de de ði nen Pa lan dö ken, kart bor - cu bi ri ken dar ge lir li va tan daþ la rýn bor cu nu ka pa ta bil mek i çin tü ke ti ci kre di si kul lan dý - ðý ný be lir te rek, Þim di fa iz ler yük se lip kre di pa ha la nýn ca va tan daþ zo ra dü þe cek. Bun - dan son ra ki dö nem de ta ki be dü þe cek kre di mik ta rý da ha da ar ta cak týr de ðer len dir me sin - de bu lun du. An ka ra/a a Kart borcu 47 milyar liraya ulaþtý BAKANLAR Ku ru lu ka ra rýy la tu rizm mer ke zi i lan e di len 9 böl ge den bi ri o lan Bur sa nýn Dað - ye ni ce kö yü çev re si ne, yak la þýk 2 mil yar do lar - lýk ya tý rým la ter mal ta til kö yü ku ru la cak. Ko - nuy la il gi li bil gi ve ren Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put, Köy sý nýr la rý i çin de ki 10 bin de kar lýk a la na ter mal köy ku ru la cak. Sak lý Cen net o la - rak bi li nen böl ge yi dün ya ya a ça ca ðýz. Ý mar plan la rý ný ya pý yo ruz. Böl ge ye a de ta bin nü fus lu bir þe hir ön gö rü yo ruz. 5-7 yýl dýz lý o - tel ler, cum hur baþ kan la rý nýn, dev let baþ kan la - rý nýn ve bir çok li de rin din le ne bi le ce ði üst dü - zey ba rýn ma yer le ri, eð len ce mer kez le ri, golf, te nis gi bi spor la rýn ya pý la ca ðý a lan lar, SPA mer kez le ri gi bi her þey o la cak. Böl ge ye ya pý la - cak ya tý rý mýn be de li yak la þýk 2 mil yar do lar o - la cak. Bu ra kam ön ça lýþ ma la ra gö re or ta ya çýk tý. Bel ki da ha da faz la ya tý rým o la cak di ye ko nuþ tu. Ter mal ta til köy i çin Bur sa ya ge len - le rin sa de ce sý cak su dan fay da lan ma ya ca ðý ný di le ge ti ren Har put, Köy de sý cak suy la þi fa bu - lan lar, ay ný gün U lu dað a çý kýp ka yak ya pa - bi le cek, þe hir mer ke zin de ta rih tu ru ya pa - rak, 8 bin yýl ön ce si ne gi de bi le cek. De niz ký yý sýn da ba lýk yi ye cek, yaz ay la rýn da bah - çe de ken di e liy le in cir, þef ta li ko pa rýp yi ye - cek de di. Har put, Du bai ve Ka tar lý ya tý - rým cý la rýn böl ge ye o tel in þa et mek i çin gi ri - þim ler de bu lun du ðu nu be lir te rek, i mar ça lýþ - ma la rý bit me di ði i çin þim di lik ce vap ve re me - dik le ri ni an cak i þa dam la rý nýn ha zýr da bek le di - ði ni söy le di. Bur sa/a a Bur sa ya 2 mil yar do lar lýk ter mal köy Ký rýl gan câ ri a çýk so ru nu var YAÞAR Hol ding Ýc ra Baþ ka ný Meh met Ak taþ, Tür ki ye nin ký rýl gan ca ri a çýk so ru nu var. A ma þu a na ka dar fi nans man prob le mi ol ma dý de di. Ga ze te ci ler le soh bet top lan tý sý ya pan Ak taþ, cid di li ki di te çe ken bir ül ke o lan Tür ki ye yi nü - fu su nun genç li ði ve bü yü me po tan si ye li nin ca - zip ha le ge tir di ði ni an lat tý. Ak taþ, AB de yaþ lan - mýþ nü fus ve da ha du ra ðan bir e ko no mi ol du - ðu nu kay det ti. Ak taþ, bir ga ze te ci nin Ya þa nan e ko no mik ve si ya si so run lar bü yü me he de fi ni zi et ki le di mi, risk gö rü yor mu su nuz? so ru su ü - ze ri ne, ge çen yýl bü tün sek tör ler de kon so li de o - la rak yüz de 15 bü yü dük le ri ni i fa de e de rek, þöy - le ko nuþ tu: Bu yýl da yüz de 15 bü yü me yi he def o la rak al dýk. Biz sek tör ler a çý sýn dan ve ül ke i çin bir bü yü me ris ki gör mü yo ruz a ma Tür ki ye nin ký rýl gan ca ri a çýk so ru nu var. A ma þu a na ka dar fi nans man prob le mi ol ma dý. Ýs tan bul/a a

13 12 Y PAZAROLA Ho ca la rýn sað lý sol lu zor sý nav la rý na ma ruz ka lan her öð ren ci gi bi ben de bu se ne yi az sýy rýk la at lat tým. Ba ba mýn, Oð lum di þi ni sýk ve ho ca la rýn gö zü ne gir gi bi tav si ye le ri ne ti ce sin de; diþ le ri mi sýk tým ve sýk ma nýn et ki siy le diþ ler kim vur du ya git ti. Gö ze gir me mev zu su i se baþ tan ha þat ol du. Ho ca nýn gö zü ne bi tür lü gi re mi yor dum çün kü hep bir nu ma ra bü yük ge li yor dum on la ra.. Bir ke re sin de tam gö zü ne gir miþ tim ki yap tý ðým sa kar lýk yü zün den jet hý zýy la göz den dü þüp, yer ler de sü rün gen mi sa li ta kýl mak la ye tin dim.. A ma dost lar ge çen gün gü neþ gör me yen Ka sým pa þa da ki o dam dan (ma ða ra) çý kýp Üs kü dar de ni len o ul vi e ve ta þýn dým. E vin i çin de do la þýr ken be nim i çin en ö nem li yer o lan mut fa ða gir di ðim de; kar þým da bir den ho ca ol du ðu nu söy le yen A dem a bi ye rast gel dim. Ba ba mýn ho ca la rýn gö zü ne gir na si ha ti ek se nin de ken di mi sev dir me ye ve gö zü ne gir mek i çin ba ya ðý an tren man yap tým ni ha ye tin de tam gö zün ö nü ne gel dim.. A dem ho ca nýn yap tý ðý mis sa la ta eþ li ðin de ye mek yer ken ve gö ze gir me ko nu sun da me sa fe kat et miþ ol du ðu ma se vi nir ken; Ye mek du a sý ný sen yap de me sin mi? Kem küm ler le o la yý ge çiþ tir me ye ça lýþ tým a ma na fi le, a ra ya gi ren Bah ri a bi nin sa ye sin de sýy rýl dým a ma her za man ki gi bi gö ze gir mem yi ne Hocalarýn gözüne gir baþ ka ba ha ra kal dý... E vin buz do la bý nýn kri ze ya ka lan ma mýþ ol ma sý se vin di ri ci tek þey di. ÝN CE BEL LÝ DEN ÞAÞ MA! Çay, mu hab be tin tu zu, bi be ri, þe ke ri ba ha ra tý her bi þe yi. Gün de en az on bar dak tü ket ti ðim, iç me di ðim za man ba þý mýn tut tu ðu i çe cek tir ken di si. Bi zim ev de key fi mi ze gö re bir kü çük par ça ka buk tar çýn, beþ-al tý a det ka ran fil le dem le nip a fi yet le i çi lir. Sa bah ay rý dem le riz, ak þam ay rý. He le bir de ye me ðin üs tü ne hur may la be ra ber en fes bir zevk ve rir. Mu hab bet çay la yü rür, çay mu hab bet le da ha bir gü zel i çi lir. Bar dak üs tü ne bar dak çay i çer ken za man na sýl ge çer bil mez sin. Bar da ðýn ü ze rin den ya yý lan bu ðu mu hab be tin haz zý ný, ta dý ný hem gön le, hem de me kâ na ta þýr. La kin in ce bel li de iç mez sem ben ça ya çay de mem. Gü ze le de gü zel de mem ay rý ca, öy le cins bir a da mým. Ça yýn ha sý in ce bel li bar dak ta i çi lir ar ka daþ. Ko ca man hah, ka zan ka dar fin can da çay iç me a lýþ kan lý ðý ný da me ra ký ný da an la mam. Ba na u zak ol sun. Bir tür lü dem, su, þe ker o ra ný bir bi ri ne denk gel me di - ðin den gü ze lim çay ze hir o lur o kah ro la sý fin can da. Ý çim de ki çay iç me ar zu su ve þev ki ni de ký ra rak. Bar da ðýn ya rý sý na gel di mi za ten buz gi bi o lu yor gü ze lim çay. Ne iç ti ði mi an la mý yo rum. Bu se bep le in ce bel li þart týr, ge rek li dir, el zem dir, ha ya ti dir. O sý ca cýk bar da ðý a vu cun i çi ne a lý þý yok mu, a vu cun tat lý tat lý yan ma sý yok mu, o le ziz sý cak lý ðýn ta yü re ðe ka dar iþ le me si yok mu... Hah ko ca man fin can da o yok iþ te, a ra ma. Sen den, ben den baþ ka dü þü nen de yok a ra ma. O yüz den in ce bel li den þaþ ma ya cak sýn. MU HA BET ÝK SÝ RÝ Þim di so ra rým sa na ey ya zar, ey o kur ne dir mu hab be te li mon su yu sý kan? He men ce vap ve re yim; ça yýn yok lu ðu. Ca nýn çok is ti yor sa li mo nu ça ya sý ka cak sýn. Çay sýz soh bet ü züm süz ke ke, be de vi siz çö le ben zer. Kek te ü züm ter ci him dir, e vet. Çay sýz mu hab bet ba lýk sýz de ni ze ben zer. Sen git can ca ðý zým, ci ðe rim de di ðin a da mý me kâ nýn da zi ya ret et, o sa na bir çay ýs mar la ma sýn. A man böy le a ya küs tü de ol ma dý ki der ken ge çiþ ti ri ver sin. Son ra bu a dam ni ye böy le de. E e e bir ça yý çok gör dün za lým ne bek li yon mu hab bet ten. Ney se ko nu yu bü yüt me mek la zým a da mýn i þi var dýr, or tam na mü na sip tir. Ba sýn gi din ça yý e vi niz de i çin. Ta bi bun lar i þin es pri si dost lar. Ça yý o lur sa da ha gü zel o lur. Çay, çay, çay... Rah met li ha cý ve fat e de li 15 se ne yi geç ti. Se ne-i dev ri ye sin de bir mev lit o ku ta yým de diy dim. Bir haf ta ön ce den de te miz li ðe baþ la dým. Cam ka pý, bal kon lar der ken te miz li ði ya rý la dým... Ben bir þevk len te miz li ðe gi riþ miþ ken sen be le di ye a nons yap ma sýn mý? Sa yýn hal ký mýz su bo ru la rý nýn te miz li ði ne de ni i le bu gün sa at 10 dan i ti ba ren 4 gün su lar ke si le cek tir. Du yu ru lur! de me siy le ko ca kay nar su ten ce re si te pe me þa ka da nak dö kül me sin mi? Ol du ðum yer de öy le ce ka la kal dým. Mü ba rek ler su bo ru la rý nýn te miz li ði ni be nim mev lit gü nü me mi denk ge tir di niz ya? Ne e de ce ðim ben bi le me dim. Ey vah ki ne ey vah! Be ne ya pa rým? Te miz lik ne e der? Ya mi sa fir ler? Ýç me su yu, ab dest, tu va let, ya bu la þýk lar ne o la cak? Al lah ým yar dým et! Ço luk ço cuk da yok, ben ner den, ki me su ge tir ti rim di ye dü þü nür ken, bir yan dan da e vin i çin de dört dö ner ken ko ca do la býn ka pa ðý a ya ðý ma düþ me sin mi? A nam di ye si ye i kin ci bir þok ge çir me ye yim mi? A ma nýn dað la ra taþ la ra, u lu u lu a ðaç la ra, a kan göz yaþ la rý ma, þo ka gi re cek ka dýn mý yým ben bu ya þým da? Ne e de ce ðim ben þim di u fa cýk te fe cik tek ba þý ma Ne zi he? Son ra bak tým ben bu na lý ma gir mek ü ze re yim, ken di ne gel Ne zi he, va kit kay be di yor sun her a nýn de ðer li her an su lar ke si le bi lir de dim. Fýr la dým mut fak ta ban yo da ne var sa bul du ðum bü tün kap ka cak la ra su dol - SELMA MERMER CAN dur dum. Bu a ra da ko nu kom þu da fe lâket tel la lý gi bi ki mi gün düz 10, ki mi ge ce 10'da ke si le cek di ye rek ten san ki i ki e lim a ya ðým mü sa it miþ gi bi hep si ni te laþ tan ay ný pa pu ca sok ma sýn lar? Ge ce ke si le cek di yor lar oh da ha var di yo rum. Sa bah di yor lar va kit az kal dý a ce le et Ne zi he, her an su lar ke si le bi lir di yo rum. Ka rar ve rin mü ba rek ler bu yü rek gay rý sý na ne ka dar da ya nýr bil mem! Kom þu lar bu gün der, gi der ba ka rým çeþ me ye su lar þar þar pek gü zel a kar. Þaþ tým kal dým val la. Ney se ben her þe yi dol du ra yým da ne za man ke si lir se ke sil sin de me. Ý ne ði mi sað lam ka zý ða bað lý ya yým, ge ri si Al lah Ke rim. Bu a ra da kap ka çak tan ev de a yak ba sa cak yer kal ma dý. Bu ya þým da tav þan gi bi o ra dan o ra ya zýp lar ol dum. A man ne e - dem ca ným ma dem su lar ke si le cek ha zýr lýk lý ol mak la zým. Ma dem ha zý rýz, zor luk la rý na kat la nýp fe da kâr lýk gös ter mek la zým de me. Be le di ye a non sun dan 5 gün son ra A ma bu ka da rý da kay gý sýz lýk ca ným, ol maz a ma ya! Ma dem su lar ke si le cek di ye a nons e di yor su nuz söy le di ði niz gü nün de sa a tin de kes se ni ze! Kaç gün ol du. Mev lit gel di geç ti. Her e li mi çeþ me ye at tý ðým da he ye can la a çý yo rum su lar ke sil di mi di ye! Yi ne þo ka gi ri yo rum kal bim ye rin den çý ka cak mýþ gi bi o lu yo rum a ma yok, ge ne ay ný. Bil di ðin taz yik li su, þar þar a ký yor. Ha þim di, ha ya rýn ke si le cek der ken yü rek hop lan tý sý ol dum ben de. Ha di kes mi yor su nuz di ye lim yap bir a nons da ha. Su lar ke sil me ye cek" di ye. Ýl ki ni yap týn da að zý nýz yo rul ma dý i kin ci sin de mi yo ru la cak mü ba rek ler? O ka dar ha zýr lýk yap týk ken di miz psi ko lo jik man a yar la dýk. E vin her kö þe si ni ten ce re, þi þe, ko va, maþ ra pa, dü dük lü ten ce re, le ðen ne var sa su dol dur dum. Ce vap ver ey be le di ye ne o la cak o su lar? So ka ða mý dö ke lim ca ným? Ýs raf! Bak bu si ze son ih ta rým, haf ta so nu na ka dar 4 gün su la rý kes tin kes tin. Ke se me din ge li rim o ra ya ben ken di el le rim le ke se rim bir de si zi bor cu nu zu ö de me di niz di ye ic ra ya ve ri rim Siz dü þü nün ba ka lým... O na gö re söz ver din.. Sö zün de dur! Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: n Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun n Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL nbarlada Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta nsatýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SA TI LIK AR SA n Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL n Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) ntrakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ nateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih

14 Anne sütü besin alerjisini önlüyor PROF. DR. NEJAT OZANGÜÇ, BESÝN ALERJÝSÝNÝ ÖNLEMEDE ETKÝLÝ YOLUN ANNE SÜTÜ OLDUÐUNA DÝKKAT ÇEKTÝ. AÝLE - SAÐLIK 13 EZ RU RUM Þi fa Has ta ne si De ri, Züh re vi ve Al ler ji Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Ne jat O zan güç, be sin a ler ji si ni ön le me de et ki li yo lun an ne sü tü ol du ðu nu söy le di. Prof. Dr. O zan güç, a ler jik has ta lýk la rý ve be sin a ler ji si ko nu sun da ö nem li u ya rý lar da bu lun du. Al ler jik tep ki le rin ak ci ðer den kan do la þý mý na ka dar bir çok or gan ü ze rin de et ki li ol du ðu nu be lir ten O zan güç, al ler jen le rin de ri ü ze rin de de et ki li ol du ðu na dik kat çek ti. O zan güç, Ýlk lok ma ný zý al dýk tan ký sa bir sü re son ra ka rýn ca lan ma his se de bi lir si niz. Yut kun may la bir lik te be sin, ye mek bo ru su na ge çer. Bu ra da a ler jik tep ki nin te tik len me si, bo ða zý nýz da da ha faz la yan ma ya ve bel ki de sý kýþ ma duy gu su na yol a ça cak týr. Ü çün cü du rak mi de ve ba ðýr sak lar dýr. A ler jik tep ki ler bu ra da ka rýn að rý sý, is hal ya da kus may la so nuç la na bi lir. A ler jen ler ba ðýr sak lar dan kan do la þý mý na geç ti ðin de bü tün vü cu du do laþ ma im kâ ný bu lur. Bu yol cu lu ðun ak ci ðer le re ka dar u za ma sý so lu num güç lü ðü ne ve hat ta a tak la ra yat kýn lý ðý o lan lar da as tý ma yol a ça bi lir. A ler jen ler et ki le ri ni de ri de de gös te re rek, kur de þen ya da da baz gi bi a ler jik tep ki ler do ðu ra bi lir. Bü tün bun la rýn ol ma sý i çin bir kaç da ki ka i le bir sa at a ra sýn da de ði þen bir sü re nin geç me si ye ter di ye ko nuþ tu. Ý LÂÇ LA EN GEL LE NE MEZ BESÝN a ler ji le ri nin i lâç la en gel le ne me ye ce ði ni i fa de e den O - zan güç, ço cuk lar da ve bü yük ler de en çok tü ke ti len yi ye cek le re kar þý a ler ji nin da ha sýk gö rü le bi le ce ði ni kay det ti. Be sin a ler ji - le ri nin cid dî ve ha ya tý teh dit e de bi le cek du rum la ra ne den o la - bi le ce ði ni i fa de e den O zan güç þun la rý söy le di: A naf lak si bü - tün a ler jik tep ki ler i çin de en teh li ke li o la ný dýr. He men te da vî e dil mez se, cid dî komp li kas yon la ra ve hat ta ö lü me yol a ça bi - lir. Be sin ler, a rý sok ma la rý ve i lâç lar gi bi her a ler jen a naf lak si tep ki si ni te tik le ye bi lir. A naf lak tik þo kun or ta ya çýk ma sýk lý ðý son de re ce dü þük tür. Or ta la ma bir ki þi nin ö mür bo yu böy le bir du rum la kar þý laþ ma ris ki yak la þýk yüz de 1 dir. Ý þin kö tü ta - ra fý, bu nun ne za man o la ca ðý ný kim se söy le ye mez. Be sin a - ler ji si ge li þi mi ni ön le ye bil me de en et kin yön tem be - bek le rin ilk 6 ay mut lak an ne sü tü i le bes len me si, ka tý gý da la rýn müm kün ol du ðu ka dar geç dö - nem de ve ril me si dir. Be lir ti ler bir kaç haf ta sü - rer se, al ler ji uz ma ný na baþ vu ra rak, gý da lar la ya pý lan a ler ji de ri test le riy le, ne ye a ler ji - niz ol du ðu nu öð re ne bi lir si niz. Bü tün a ler ji ler de ol du ðu gi bi be sin a ler ji le ri ko nu sun da da en i yi ça re so ru na yol a çan be sin ler den ka çýn - mak týr. Er zu rum / ci han Çocuða karþý sabýrla hareket edin ÇO CUK LA RIN ge li þi mi i çin sa býr la ha re ket et mek ge rek ti ði ne dik kat çe ken uz man lar, a i le le ri a ce le ci ol ma ma la rý ko nu sun da u yar dý. Ço cu ðun er gin li ðe ve ol gun lu ða u laþ ma sý i çin bel li bir za ma na ih ti yaç ol du ðu na dik kat çe kil di. Ö zel Ba har Has ta ne si nden Uz man Psi ko log Vil dan Ka vak, ço cuk ge li þi min de a i le le rin gös te re ce ði sab rýn çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. An ne kar nýn da 9 ay bek le yen ço cu ðun bu sü re de gös te ri len sa býr sa ye sin de ge li þi mi ni sür dür dü ðü nü vur gu la yan Ka vak, dün ya ya gel dik ten son ra da ay ný þe kil de sa býr la ha re ket et mek ge rek ti ði ni di le ge tir di. Ço cuk tan bir ye tiþ ki nin dav ra nýþ la rý ný bek le me nin yan lýþ ol du ðu na dik kat çe ken Ka vak, ne ya pý lýr sa ya pýl sýn ço cu ðun er gen li ðe ve ol gun lu ða u laþ ma sý i çin za man ge rek ti ði ni kay det ti. Mut suz ve so run lu bir nes lin ye tiþ me si ne ne den ol ma mak i çin ço cuk la ra sa býr gös ter mek ge rek ti ði ni be lir ten Ka vak, þöy le ko nuþ tu: Ço cuk e ði ti min de ne ka dar a ce le e der sek e de lim ba zý þey le rin vak ti ni bek le me miz ge re kir. Ör ne ðin bir be be ðin bi zim gi bi dü þü nüp, dün ya yý bi zim gi bi al gý la ma sý ný bek le me me miz ge re kir. Bir öð ren ci nin he men öð ret men, mü hen dis ya da dok tor a la ma ya ca ðý ný bil me li yiz. Bu nun i çin bel li a þa ma lar dan geç me si ge re kir. Ço cu ðun ih ti ya cý o lan sab rý o na gös ter mek zo run da yýz. A i le le rin, ço cu ðun duy gu ve dü þün ce le ri ni cid di ye al ma sý ný is te yen Ka vak, çev re sin de ki her þe yi in ce le yip öð ren me ye ça lý þan ço cuk la rý ký sýt la ma nýn, ya sak la ma nýn ö nem li so run la ra se bep o la ca ðý ný di le ge tir di. Ço cu ðun ya ra maz lýk yap ma, gü rül tü yap ma, ses siz ol, bi raz o tur þek lin de ki u ya rý lar la duy gu la rý nýn yok sa yýl dý ðý ný an la tan Ka vak, sa býr gös ter me nin bu an lar da da ha da ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Psi ko log Ka vak, ço cu ðun að la ma sý na, so run la ra sa býr gös te rip ça re ü re tir ken de o nun bi ze ben ze me si i çin hýr pa lan ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Bü tün ço cuk la rýn ku ral la rý öð re nir ken a çýk la ma ya ih ti yaç duy du ðu nu be lir ten Ka vak, ay ný o la ya fark lý tep ki ler ve ren an ne ba ba la rýn ço cu ðu çýk ma za so ka ca ðý na i þa ret et ti. Bur sa / ci han Yaz tatili çocuklar için fýrsat ÖÐRENCÝLER, yorucu bir yýlýn sonunda tatile girdi. Uzun bir yaz tatilini girdiler. Elbette dinlenecek eðlenecek arkadaþlarý ve ailesi ile güzel vakit geçirecekler. Ama sadece dinlenmek ve eðlenmek de sýkýcý olabilir. Uzmanlar, tatil hem dinlenme ve eðlenme, hem de kiþisel geliþim için bir fýrsat olabileceðini söylüyor. Zambak Yayýnlarý Yazarý Mehmet Azim, karnelerin öðrencilerin baþarý ya da baþarýsýzlýðýný belirleyen bir belge niteliði taþýmadýðýný söyledi. Öðrencilerin tatili kitap ve defterlerini bir köþeye atýp eðlenerek deðerlendirme eðiliminde olduðunu vurgulayan Azim, Tatilin öðrencilerin geliþiminde olumlu bir etkisi olmasý gerekir. Bu durumda öðrenciyi eðlendirerek eðitmek esas alýnmalýdýr dedi. Azim, Kýrmak, kýzmak yerine yol gösterici olmak daha yararlý olacaktýr. Aþaðýlama öðrencide güven kaybýna neden olabilir. Baþarýlarý öðrencileri de ödüllendirirken aþýrýya kaçmamak yararlý olur þeklinde konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya Ses kýsýklýðý ný ciddiye alýn UZMANLARA göre, çeþitli sebeplere baðlý olarak ortaya çýkabilen ses kýsýklýðý, ciddî hastalýklarýn habercisi olabiliyor. Bir insanýn normalde her zaman çýkardýðý sesten farklý ses çýkarmasýna genel olarak ses kýsýklýðý dendiðini hatýrlatan uzmanlar, ses kýsýklýðýnýn en sýk görülen nedeninin üst solunum yolu enfeksiyonlarý olduðunu belirtiyor. Bursa Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, üst solunum enfeksiyonu yaþayan kiþinin, ses tellerine doðru akýntýsý olduðu için öksürmek zorunda kaldýðýný vurguladý. Dr. Akan, Öksürük travmasý, seste daha çabuk yorulmayý getirdiði için ses kýsýklýðýna yol açan baþlýca sebeplerden biridir. Sesini daha profesyonel kullanan öðretmenler, doktorlar, avukatlar, çaðrý merkezleri çalýþanlarý veya pazarcýlar gün içinde çok sýk veya çok yüksek tonda konuþmak durumundalar. Bunlarýn bir kýsmý yoðun ve gürültülü ortamlarda çalýþtýklarý için sesini yanlýþ kullananlar daha çok bu gruplardan çýkýyor. Sesi yanlýþ kullanmak aslýnda normal ses tonundan daha yüksek tonda konuþmak ve yüksek tonda uzun süre konuþmak anlamýna geliyor. Çevresel faktörler nedeniyle sesi yükseltmek, sesin kýsýlmasýna yol açacak kadar sesi yanlýþ kullanmaya sebep olabiliyor. Sesini yoðun kullanmak zorunda olan kiþiler özellikle bol su içmelidir dedi. Bursa / cihan U ÇAK TA BA ÐI RA RAK KO NUÞ MAK SE SÝ YO RU YOR KLÝ MA LI ve ya ba sýnç lý or tam la rýn da ses ký - sýk lý ðý na se bep o la bi le ce ði ne i þa ret e den Dr. A kan, u çak ta ba ðý ra rak ko nuþ ma nýn da se si yor du ðu nu söy le di. Ses ký sýk lý ðý na se bep o lan has ta lýk la rýn ba þýn da ref lü nün gel di ði ne dik - kat çe ken Dr. A kan, þun la rý kay - det ti: Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, ses ký sýk lý ðý ne den - le ri nin yak la þýk yüz - de 64 ü ref lü ne de - niy le o lu þu yor. Mi - de de ki a si din ye mek bo ru su na ka dar gel - me si ve bu a sit sal - gý sý nýn ye mek bo ru - su nun dý þý na çý kýp ses tel le ri ü ze rin de ze hir le yi ci bir et ki yap ma sý ses ký sýk lýk - la rý na se bep o lu yor. A ler jik bir in sa nýn ö - zel lik le a ler jen le kar - þý kar þý ya kal dý ðý dö - nem de sý kýn tý lar ya - þan mak ta dýr. TEÞEKKÜR Ömrünü Risale-i Nur vasýtasýyla Ýmana, Ýslama ve Kur'ana hizmet için vakfetmiþ, " Zübeyri" çizgiden bir an dahi sapmamýþ, Ali Onbaþý ismiyle maruf Kdz. Eþrafýndan, ALÝ DANIÞMAZ' ýn vefatý münasebetiyle, gazeteye taziye ilaný vererek, gazetede yazý yazarak, telefon ederek, bizzat cenaze namazýna katýlarak, teessür ve hissiyatýmýzý paylaþan tüm dost, akraba ve yakýnlarýmýza teþekkür ederiz. Aðabeyi: Mehmed Danýþmaz (Çavuþ) Kardeþleri: Muhammed ve Ömer Danýþmaz Evlatlarý: Hasan, Hüseyin, Mustafa Danýþmaz Yeðeni: Metin Demir Mutlu hayat ailede baþlar SUL TAN GA ZÝ Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen A i le Ý çi Ý le ti þim Se mi ner le ri ba yan la rýn il gi o da ðý ol du. Ko nu sun da uz man psi ko log ve sos yo log lar ta ra fýn dan 118 e ði tim se mi ne ri dü zen len di. Bu se mi ner ler de 5 bin 324 ba ya na e ði tim ve ri lir ken, se mi ner le re ka tý lan la ra çe þit li kül tür ge zi le ri dü zen len di. Sul tan ga zi li ba yan lar, baþ ta Ýs tan bul ol mak ü ze re, Tür ki ye nin ö nem li kül tü rel zen gin lik le ri ni gör me im ka ný da bul du. He pi mi zin çok kü çük yaþ ta öð ren di ði bir kav ram dýr a i le. Her za man i çin de yer al dý ðý mýz, pay laþ tý ðý mýz ve sý ðýn dý ðý mýz bir ku rum dur. A i le ku ru mu nun güç lü lü ðü ve sü rek li li ði hem ço cuk lar hem de ye tiþ kin ler i çin ö nem li dir. Da ðýl mýþ ya da so run lu a i le or tam la rýn dan ço cuk lar ka dar ye tiþ kin ler de et ki len mek te dir. Tür ki ye gi bi a i le ya pý sý na ö nem ve ren bir ül ke de ya þa yan bi rey ler i çin a i le bir li ði nin ö ne mi da ha da art mak ta dýr. Sað lýk lý bir a i le ya pý sýn da a i le i çi i le ti þim ön pla na çýk - mak ta dýr. Bu bi linç le ha re ket e den Sul tan ga zi Be le di ye si a i le i çi i le ti þim se mi ner le ri dü zen li yor. Ba yan la rýn yo ðun il gi gös ter di ði se mi ner ler pe ri yo dik o la rak de vam e di yor. Sul tan ga zi Be le di ye si nin or ga ni zas yo nun da, ko nu sun da uz man psi ko log ve sos yo log lar ta ra fýn dan 118 e ði tim se mi ne ri dü zen len di. Bu se mi ner ler de 5 bin 324 ba ya na Ev li lik te he def, Eþ ler a ra sý di ya log, E be veyn ve ço cuk i liþ ki le ri gi bi ko nu lar da e ði tim ve ril di. Ko nuy la il gi li a çýk la ma da bu lu nan Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit Al tu nay, a i le nin ö ne mi ne de ði ne rek, Sev gi nin a te þi ön ce a i le de baþ lar son ra tüm top lu mu sar ma lar. A i le ku ru mu nun güç lü lü ðü ve sü rek li li ði tüm a i le fert le ri i çin ö nem li dir. Da ðýl mýþ ya da so run lu a i le or tam la rýn dan ço cuk lar ka dar ye tiþ kin ler de et ki len mek te, prob lem li bir a i le ya pý sý a i le nin tüm ü ye le ri ni o lum suz yön de et ki le mek te dir þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan - bul / Sey han Þen türk TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Þevket, Ahmet Turan ve Þükrü Bulut' un annesi Hacý Fatýma Bulut 'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk' tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Akif Kara ve ailesi ANKARA TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Þevket ve Ahmet Turan ile Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarýmýz Þükrü Bulut'un muhtereme annesi Hacý Fatýma Bulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Erzurum Yeni Asya Okuyucularý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 14 Y Hidayet Türkoðlu'na HOCASINDAN ÖVGÜ ORLANDO MAGÝC ASÝSTAN KOÇU STEVE CLIFFORD,-''HÝDAYET ÇALIÞMASI SON DERECE KOLAY BÝR OYUNCU. UZUN OLMASINA RAÐMEN ÇOK YETENEKLÝ. BÝZÝM ÝÇÝN DEÐERLÝ BÝR OYUNCU'' DEDÝ. Enes NBA'nin yýldýzý olacak NBA ta kým la rýn dan Or lan do Ma - gic'de for ma gi yen Türk o yun cu Hi da yet Tür koð lu'na, ta ký mý nýn a - sis tan ko çu Ste ve Clif ford'dan öv gü gel di. Hi da yet Tür koð lu'nun genç bas ket bol cu la ra yö ne lik baþ lat tý ðý kamp ta e ði tim ver mek ü ze re Ýs tan - bul'a ge len Or lan do Ma gic'in a sis - tan ko çu Clif ford, mil li o yun cu nun ça lýþ ma sý son de re ce ko lay bir o - yun cu ol du ðu nu di le ge tir di. ABD'li ça lýþ tý rý cý, yap tý ðý a çýk la ma da, Hi da - yet'in bir bas ket bol cu o la rak çok i yi bi ri ol du ðu nu be lir te rek, ''Hi da yet ça lýþ ma sý son de re ce ko lay bir o - yun cu. Ý yi ta kým ar ka da þý. O nun ya nýn da ol mak, za man ge çir mek son de re ce eð len ce li. Yar dým se ver bi ri. Ý yi a i le ba ba sý. Et ra fýn da ki le re kar þý ki bar ve na zik bi ri'' de di. Hi da - yet Tür koð lu'nun NBA'de hem Tür ki ye'yi, hem de ta ký mý Or lan do Ma gic'i çok i yi þe kil de tem sil et ti ði - ni kay de den Ste ve Clif ford, ''Ken di - si hem Tür ki ye'yi, hem bi zi NBA Li gi'nde en üst se vi ye de tem sil e di - yor'' di ye ko nuþ tu. Or lan do Ma - gic'in ça lýþ tý rý cý sý, mil li o yun cu nun u zun bo yu na rað men ye te nek le riy - le de ön pla na çýk tý ðý ný di le ge tir di. Hi da yet'in i yi bir be den ya pý sý na sa - hip ol du ðu nu vur gu la yan Clif ford, þun la rý söy le di: ''Ken di si bi zim i çin çok ö nem li ve de ðer li bir o yun cu. Her þey den ön ce i yi bir be den ya pý - sý na sa hip. U zun bo yu na rað men ye te nek le ri çok i yi. Bi re bir ler de ra - ki bi ni ko lay ge çi yor. Hü cum gü cü kuv vet li. Bu nun ya nýn da i yi bir sa - vun ma cý. En a zýn dan sa vun ma ye - te nek le ri ni es ki sin den da ha i yi ye ri - ne ge tir di. Ge çil me si zor bir o yun - cu o la rak dik ka ti çe ki yor.'' Ý ki li o - yun la rýn ken di le ri nin en bü yük si la - hý ol du ðu nu kay de den Clif ford, ''Hi da yet bun la rý ba þa ra bil di ði ve ya pa bil di ði sü re ce Or lan do Ma gic hem üst se vi ye le re oy nu yor, hem i - yi skor lar bu lu yor. Hü cum da di ðer ar ka daþ la rýy la pas laþ ma sý ve doð ru za man da doð ru pa sý bul ma sý bi zim skor bul ma mýz a çý sýn dan son de re - ce ö nem li. Hi da yet'in ta kým da ki ro - lü son de re ce bü yük ve ço ðu za man da o nun ü ze ri ne o yun lar ya zý lýp oy - na na bi li yor'' di ye ko nuþ tu. Orlanda Magic asistan koçu Steve Clifford, "Hidayet Türkoðlu hem Türkiye'yi, hem Orlando Magic'i NBA Ligi'nde en üst seviyede temsil ediyor" dedi. FOTOÐRAF: A.A Minik sporcular tribünde uyuyor TE KÝR DAÐ'DA de vam e den Mi nik ler Tür ki ye Tek van do Þam pi yo na sý'nda mü ca de le e den kü - çük spor cu lar, tar tý o da sýn da sa at ler ce sý ra bek - le me ye ve sa bah sa at 09.00'dan ge ce ya rý sý na ka - dar sü ren yo ðun maç tem po su na da ya na ma ya - rak tri bün ler de u yu yor. Tür ki ye Tek van do Fe - de ras yo nu nun 2011 yý lý fa a li yet le ri a ra sýn da yer a lan Mi nik ler Tür ki ye Tek van do Þam pi yo na sý, A ta türk Spor Sa lo nu'da ya pý lan mü sa ba ka lar la de vam e di yor. An cak, ge rek yo ðun maç tem po - su, ge rek se tar tý o da sýn da sa at ler ce bek le nen sý - ra lar dan do la yý yüz ler ce mi nik tek van do cu yor - gun dü þü yor. Ba zý spor cu lar, ilk maç la rý na sa - bah sa at 09.00'da çý kar ken, se ki zin ci maç la rý ný ay ný gün sa at 24.00'te yap mak du ru mun da ka la - bi li yor. Bu sý ra da tri bün ler de u yu yan ço cuk lar, mü sa ba ka sa at le ri gel di ðin de an tre nör le ri ve ya - kýn la rý ta ra fýn dan u yan dý rý lý yor. Uy ku ser se mi ço cuk lar, el le ri ni yüz le ri ni yý ka yýp ma ça çý ký yor. Mi nik ler, tek van do ma sa ba ka la rý - nýn tem po su nu kal dý ra ma dý. Sa - at ler ce tar tý sý ra sý bek le me ye ve ge ce ya rý sý na ka dar sü ren yo ðun maç tem po su na da ya na ma yan spor cu lar tri bün ler de u yu yor. Tar tý iþ le mi ve ar dýn dan bil gi sa yar kay dý i çin bek le mek de mi nik spor cu la rý bi tap dü þü rü yor. Sa bah sa at 07.00'de baþ la yan tar tý iþ le mi, sa at sý ra la rýn da ta mam la ný yor. Ye ri ni kay bet - me mek i çin sý ra dan çý ka ma yan ço cuk lar, sa at ler - ce bek li yor. Mü sa ba ka la ra to ru nu nu ge ti ren Ýs - ma il Yu mur ta cý, kýz lar la er kek le rin ay ný o da da tar týl ma sý nýn ken di le ri ni üz dü ðü nü be lir te rek, ço cuk la rýn sa at ler ce tar tý sý ra sýn da bek le di ði ni vur gu la dý. Yu mur ta cý, ''Bu nun la il gi li þi ka ye ti mi zi fe de ras yo na i let tik. Be nim to ru num, sa bah ilk ma çý na sa at 09.30'da çýk tý. Son ma çý ný da ge ce sa - at 24.00'te u yu du ðu yer den kal ka rak yap tý. Ma ça çý ký yor lar, da ha son ra ku ca ðý mýz da ya tý yor lar. Biz de tek rar tek rar u yan dý rýp ma ça çý ka rý yo ruz. Genç lik Spor Ge nel Mü dür lü ðü nün bu sa at le ri a yar la ma sý ge re ki yor'' di ye ko nuþ tu. Mi nik spor - cu lar dan Ka gan Eþ me de, þam pi yo na nýn yo ru cu bir tem po da geç ti ði ni i fa de e de rek, ''Ýlk ma çý mý sa at 09.30'da yap tým. Bi raz ra hat tým a ma za man i ler le dik çe yo rul dum ve tri bün ler de u yu dum. Sa - at 24.00'te de u ya nýp ya rý fi nal ma çý mý yap tým. Ben mil li spor cu ol say dým, dün ya þam pi yo nu ol - mak i çin 5 maç ya par dým, a ma bu ra da 7 maç yap tým an cak 3. o la bil dim'' di ye ko nuþ tu. Beþiktaþ yarýn topbaþý yapacak nbeþýktaþ fut bol se zo nu - nun ha zýr lýk la rý i çin pa zar te si gü nü bir a ra ya ge le cek. 27 Ha zi ran Pa zar te si gü - nü BJK Nev zat De mir Te sis le ri nde top la na cak o lan si yah -be yaz lý lar, se zo nu ön ce sin de ki ilk an tren - ma ný ný 28 Ha zi ran Sa lý gü nü ya pa cak. 4 Tem muz a ka dar ça lýþ ma la rý ný Ýs tan - bul da sür dü re cek o lan fut bol cu lar, da - ha son ra A vus tur ya'nýn Le o gang böl - ge si ne gi de rek kam pa gi re cek.si yah be - yaz lý lar, 12 Tem muz Sa lý gü nü SV A - us tri a Salz burg i le, 14 Tem muz Per - þem be gü nü FC Pinz ga u Sa al fel den i le ha zýr lýk ma çý oy na ya cak. Ronaldo'nun Bodrum tatili sona erdi NBA Draftý'nda Utah Jazz tarafýndan 3. sýrada seçilen millî basketbolcu Enes Kanter'i Türkiye'de ilk çalýþtýran hocalarý, genç sporcunun önümüzdeki yýllarda NBA'nin yýldýz basketbolcularý arasýna gireceðine ininýyor. BASKETBOLA An ka ra Sa man yo lu Ko le - ji'nde a dým a tan E nes Kan ter, 2011 NBA Draf tý'nda en üst sý ra dan se çi len Türk ol du. Bas ket bo lun dün ya yýl dýz la rýy la boy öl çü þe - cek o lan Van lý E nes'in ba þa rý hi ka ye si, pro - fe sör o lan ba ba sý Meh met Kan ter'in ta yi ni - nin Zon gul dak'a çýk ma sýy la baþ lý yor. Van'dan Zon gul dak'a a ta nan Prof. Dr. Meh met Kan ter, 13 ya þýn da ki oð lu nu Sa - man yo lu Ko le ji'nin bas ket bol seç me le ri ne gön de rir. U zun bo yu ve mü ca de le ci ya pý - sýy la an tre nör le rin dik ka ti ni çe ken E nes, 2004 yý lýn da Sa man yo lu Ko le ji'nden bas - ket bol sa ye sin de e ði tim bur su ka zan dý. 3. SINIFTA ÞAMPÝYONLUK YAÞADI O ku lun pan si yo nun da ya tý lý o ku yan E - nes, ders ler den ar ta ka lan za man lar da spor sa lo nun da an tren man ya pa rak ken di si ni ge liþ tir me ye ça lýþ týr dý. He nüz or ta 3. sý nýf öð ren ci si o lan 13 ya þýn da ki E nes i le o ku lun be den e ði ti mi ho ca la rý A li Kur tu lan ve Ha - lil Er çýk dý ya kýn dan il gi len di se - zo nun da Sa man yo lu for ma sýy la, An ka ra Bas ket bol Ye rel Li gi'nde kü çük er kek bas - ket bol ta ký mýy la þam pi yon luk se vin ci ya þa - dý. E nes, bu þam pi yo na da ri ba und se zi si, gü cü ve tek ni ðiy le ö zel bir o yun cu ol du ðu - nu sa ha ya yan sýt tý. Bu dö nem de hem kü çük hem de yýl dýz ta kým ka te go ri le rin de oy na - yan E nes, Sa man yo lu Ko le ji for ma sýy la yýl - dý zý par la ma ya baþ la dý se zo - nun da Mer sin'de ki Tür ki ye Kü çük Er kek ler Bas ket bol Þam pi yo na sý i le Kon ya'da ki Yýl - dýz Er kek ler Bas ket bol Þam pi yo na sý, E nes Kan ter'e Fe ner bah çe bas ket bol ta ký mý nýn ka pý sý ný a ra la dý NBA Draf tý'nda en üst sý ra dan se çi len Türk olan Enes Kanter yeni sezonda Utah Jazz formasýný giyecek. 16 YAÞINDA PROFESYONEL OLDU Fe ner bah çe Ül ker'in A ta ký mý na yük se len E nes, da ha 16 ya þýn da pro fes yo nel bas ket - bo la baþ lý yor. 2008'de E u ro le a gu e'de ba þa rý - lý maç lar çý ka ran E nes, NBA he de fi ni ger - çek leþ tir mek i çin ABD'nin yo lu nu tu tu yor. E nes pro fes yo nel ol du ðu i çin A me ri ka'da li se ve ü ni ver si te ta kým la rýn da for ma gi ye - mi yor. Sa ha da ki mü ca de li si ni sa ha dý þýn da da gös te ren E nes, i ki yýl bas ket bol oy na ma - ma sý na kar þýn NBA Draf tý'na 3. sý ra dan se - çi li yor. Ö nü müz de ki se zon Meh met O - kur'la ay ný ta kým da for ma gi ye cek o lan E - nes, NBA'da da ka li ti si ni gös te rip all-star ol ma i çin mü ca de le e de cek. E nes'in bas ket - bo la baþ la ma sýn da ve o yu nu nu ge liþ tir me - sin de ö nem li pa ya sa hip ho ca la rý A li Kur tu - lan ve Ha lil Er çýk dý, Ça lýþ ma yý çok se ven E nes, an tren ma na 1 sa at ön ce den ge lir ve sa lo nu en son terk e den ki þi o lur du. Maç la - ra ay rý bir kon san tras yon la çý kar dý. E nes, bas ket bol ya þa mý sü re sin ce hep ken din den bü yük ler le mü ca de le et ti; fa kat hiç ge ri kal - ma dý. Bu da o nun ge li þi mi ne ö nem li kat ký yap tý. þim di 19 ya þýn da NBA'da for ma gi ye - cek. O nun bu ra da da ba þa rý lý o la ca ðý na yü - rek ten i na ný yo ruz. di ye ko nuþ tu lar. nportekýz Milli Takýmý'nýn ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yýldýz futbolcusu Cristiano Ronaldo, tatil için geldiði Muðla'nýn Bodrum ilçesinden ayrýldý. Bodrum'a 19 Haziran'da gelen Ronaldo, tatilini tamamlayarak, ülkesine döndü. Bodrum'un koylarýný gezen ve bol bol tenis oynayan yýldýz futbolcunun beraberindekilerle birlikte Milas- Bodrum Havalimaný'ndan özel uçakla Portekiz e gittiði bildirildi. G.Saray'ýn eski hocasý Ývic öldü ngalatasaray'in es ki tek nik di - rek tör le rin den To mis lav I vic'in ve fat et ti ði bil di ril di.ga la ta sa ray'ýn res mi si - te sin den ya pý lan a çýk la ma da þöy le de - nil di:" se zo nun da ta ký mý mý zý ça lýþ tý ran Hýr vat tek nik di rek tör, Hýr - va tis tan da ha ya ta göz le ri ni yum du. Bir çok fark lý ül ke de pro fes yo nel fut bol ta kým ve u lu sal ta kým tek nik di rek tör - lü ðü ya pan To mis lav I viç bir dö nem ül ke miz de Fe ner bah çe nin ba þýn da da gö rev yap mýþ tý." 16 Temmuz Cumartesi günü yapýlacak Sincan Yaðlý Güreþleri'nde 300 pelivan mücadele edecek. SÝNCAN YAÐLI GÜREÞLERÝNE 300 PEHLÝVAN KATILACAK SÝNCAN Be le di ye si ta ra fýn dan ge le nek sel ha le ge ti ri len ve bu yýl 3.sü dü zen le ne cek o lan Sin - can Yað lý Gü reþ le ri 16 Tem muz 2011 cu mar - te si Gü nü ya pý la cak. Sin can Be le di ye si nin geçen yýl 10 Tem muz 2010 ta ri hin de Sin can Þe hir Stan dýn da 2.si ni dü zen le di ði bin ler ce va - tan da þýn iz le di ði Sin can 2. Yað lý Peh li van Gü - reþ le ri nin 3.sü 16 Tem muz 2011 Cu mar te si gü nü Sin can Þe hir Sta dý nda ya pý la cak. 300 PEH LÝ VAN MÜ CA DE LE E DE CEK Sin can Yað lý Gü reþ le ri bu yýl da bü yük çe kiþ - me le re sah ne o la cak. Yað lý gü reþ ler, Mi nik1, Mi nik 2, Mi nik 3, Teþ vik2, Teþ vik 1, Toz Ko pa - ran, Des te Bü yük, Des te Kü çük, Kü çük Or ta 1, Kü çük Or ta Kü çük, Kü çük Or ta Bü yük, Bü yük Or ta, A yak Boy, Baþ Al tý ve Baþ Peh li van lýk ol - mak ü ze re 13 ka te go ri de ya pý la cak. A ta spo ru - na gö nül ve ren Þük rü Ka zan, Mah mut Ka vak - çý, Ah met Ka vak çý, Sa vaþ Yýl dý rým ve da ha on - lar ca Baþ Peh li va nýn da i çin de bu lun du ðu 300 e ya kýn gü reþ çi 3. Ge le nek sel Sin can Yað lý Gü reþ - le rin de mü ca de le e de cek.sin can Be le di ye Baþ - ka ný Doç. Dr. Mus ta fa Tu na, bin yýl lýk geç mi þi o lan a ta spo ru mu zu bu yýl da ger çek leþ ti re cek ol ma nýn mut lu lu ðu nu ya þý yo ruz. Gü reþ le ri mi - ze il gi her ge çen yýl ar tý yor. Spo run her da lý na ol du ðu gi bi A ta ya di ga rý gü reþ le ri mi ze des te ði - miz bun dan böy le de sü re cek de di. Baþ kan Tu na, Sin can da ya pý la cak bu ke yif li mü ca de le - le ri iz le mek i çin her ke si 16 Tem muz 2011 Cu - mar te si gü nü sa bah sa at 10:00 da Sin can Þe hir Sta dý na da vet et ti. Re cep Gö ren / An ka ra SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER Y 15 ÝHH görevlileri, mülteciler arasýnda özellikle çocuklarla yakýndan ilgileniyor. Mültecilere giyecek yardýmý ÝHH ÝNSANÝ YARDIM VAKFI, SURÝYE TOPRAKLARINDAN TÜRKÝYE YE GEÇÝÞ YAPAN MÜLTECÝLERE ÇOCUK, BAYAN VE ERKEK ELBÝSESÝ, AYAKKABI VE KUMANYA DAÐITTI. SURÝYE'DE yaþanan iç karýþýklýk bütün þiddeti ile devam ediyor. Esad rejiminin katliamýndan kaçan Suriye halký Türkiye sýnýrýna sýðýnýyor. Sýnýrý geçen halk kurulan çadýrlarda yaþarken sýnýrýn Suriye tarafýnda kalanlar daðlýk bölgede ormanýn içinde yaþamaya çalýþýyor. Sýnýrýn Suriye tarafýnda yaþanan askeri hareketlilik bu bölgedeki halký tedirgin ediyor. Antakya Güveçci köyüne 500 metre mesafede bulunan Harapcoz köyüne Suriye askeri birliklerinin gelmesi ile yüzlerce mülteci dikenli telleri aþarak Türkiye topraklarýna girdi. Evlerini, eþyalarýný ve akrabalarýný geride býrakan mültecilerin tedirgin ve korku içinde olduklarý gözlendi. Ýnsanlar geride býraktýklarý yakýnlarýný merak ederken, yeni bir mülteci hayatýna baþlamanýn sýkýntý ve üzüntüsü içerisine girdiler. ZOR ÞARTLARDA YAÞIYORLAR ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý nýn çalýþmalarýný yürütmek için bölgede bulunan ÝHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Türkiye sýnýrýna sýðýnan ancak sýnýrýn Suriye tarafýnda kalan mültecilerin durumunun içler açýsý olduðunu söyledi. Sýnýrýn Suriye tarafýnda yaþanan hareketliliðin halký fazlasýyla korkuttuðunu belirten Atalay, Daðlardan kaçarak gelen insanlarla karþýlaþtýk. Ýnsanlar Suriye askerinin korkusundan tel örgüleri aþarak sýnýrý geçtiler. Onlarý karþýlayarak ihtiyaçlarýný giderdik. Daðlýk alanda o güneþin altýnda 5 saat durmadan yürüyerek sýnýrý geçen insanlar var. Ellerinde sadece taþýyabilecekleri torbalar var. Baþka hiçbir þeyleri yok, her þeylerini geride býrakmýþlar. Bu insanlara kýyafet ve ayakkabý daðýtýmý yaptýk. Gýda Türkiye'ye sýðýnanlarýn giyecek ihtiyacý karþýlandý. poþetleri verdik. Açýkça söylemek gerekirse insanlarda hâlâ büyük bir tedirginlik var. Ýnsanlar korkudan evlerine geri dönmek istemiyorlar diye konuþtu. Sýnýrýn her iki tarafýnda da güvenlik tedbirlerinin artýrýldýðýný da belirten Atalay sýnýrýn diðer tarafýnda daðlarýn arkasýnda kalan köylerdeki insanlardan haber alýnamadýðýný, binlerce insanýn akýbetinin belli olmadýðýný dile getirdi. Ýstanbul / Yeni Asya Su ri ye de di nî ka nal a çý la cak nsu RÝ YE'DE halk a yak lan ma la rý 3 ay - dan faz la bir sü re dir de vam e der ken yö ne tim fark lý bir a çý lý ma im za at ma - ya ha zýr la ný yor. Su ri ye yö ne ti mi, ye ni bir di nî te le viz yon ka na lý aç mak i çin kol la rý sý va dý. Su ri ye Va kýf lar Ba ka ný Mu ham med Ab düs set tar El Sey yid, Cu ma hut be le ri ve çe þit li di nî prog - ram lar ya yýn la ya cak Nur El Þam ad lý uy du ka na lý nýn çok ya kýn da a çý la ca ðý - ný a çýk la dý. Ba kan El Sey yid, Su ri ye de din a dam la rý i mam ve a lim ler i le bir a ra ya ge le rek, ku ru la cak di nî ka nal i le il gi li bil gi ver di. Su ri ye li Ba kan, din a - lim le ri, ca mi i mam la rý ve va iz ler le yap tý ðý gö rüþ me de din a dam la rý nýn hal ký bi linç len dir me de ki rol le ri ne dik - kat çe ke rek, fa na tik dü þün ce i le fit ne to hum la rý ek me ça ba la rýy la mü ca de le et me le ri ni is te di. El Sey yid, i mam ve din a dam la rý nýn ön ce lik li o la rak Ýs lam di niy le il gi si ol ma yan has ta ve sin si o la rak ta ným la dý ðý fet va la ra ce vap ver me le ri, din ve a kýl kul la ný la rak meþ ru il ke le re u yul ma sý çað rý sýn da bu lun ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. Ba - kan El Sey yid, hal ký bi linç len dir mek a ma cýy la, din a dam la rý nýn va az la rý ve Cu ma hut be le ri nin ya ný sý ra di nî soh - bet le rin yer a la ca ðý Nur El Þam i sim li bir uy du ka na lý nýn ký sa sü re de ku ru la - ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Þam / ci han Bir kap su da siz ve rin nhayvan hak la rý na dik kat çek mek, on la ra say gý gös te rip bir kap ye mek ve su ve ril me si ni sað la mak a ma cýy la A na - do lu yu ka rýþ ka rýþ do la þan Hay van Hak la rý Fe de ras yo nu na bað lý Do ða yý Hay van la rý Ko ru ma ve Ya þat ma Der - ne ði (DO HAY KO), Ak de niz Böl ge tem sil ci si Se mih Ýð di gün, On lar Ý çin Bir Dam la Ya þam a ra cýy la Sam sun a gel di. Cum hu ri yet Mey da ný nda a - nons lar la va tan daþ la rýn dik ka ti ni çek - me ye ça lý þan Ýð di gün, du yar lý va tan daþ - la rý hay van la ra bir kap ye mek ve su ver me ye da vet et ti. Hay van la rýn his si - ya tý na ku lak ve ril me si ni sað la mak a ma - cýy la Tür ki ye yi do laþ ma ya ka rar ver di - ði ni i fa de e den Do hay ko Ak de niz Böl - ge Tem sil ci si Se mih Ýð di gün, a nons sis - te miy le so kak so kak do la þýp sa hip siz hay van lar i çin bir kap ye mek ve su di - len dik le ri ni söy le di. Bu ko nu da o kul lar - da se mi ner ler ver di ði ni i fa de e den Ýð di - gün, Git ti ði miz il ler de va li li le ri miz ve be le di ye baþ kan la rý mýz la gö rü þüp ba rý - nak ya pý mý nok ta sýn da fi kir a lýþ ve ri þi ya pý yo ruz. Ba rý nak ya pý mý nok ta sýn da gö rü þü yo ruz. A ma cý mýz sa de ce can la rý kur tar mak týr. Do ðu da 14 i li do laþ tým. Her ye ri do la þa ca ðým. Bu me sa jý her ye re ya yý yo ruz de di. Sam sun / ci han Kahvede serp me að ta mir e di yor nzonguldak'in A lap lý il çe sin de, Tür ki ye Taþ Kö mür le ri Ku ru mu (TTK) e mek li si Ka zým Ya vuz, 50 yýl - dýr ho bi o la rak sür dür dü ðü serp me að ya pým ve ta mir i þi ne hâ lâ de vam e di - yor. 88 ya þýn da ki Ya vuz, ço cuk la rý na ve to run la rý na de öð re te rek, yap tý ðý i þi a i le mes le ði ha li ne dö nüþ tür dü. Yap tý - ðý iþ ten sý kýl ma dý ðý ný kay de den Ya vuz, in sa nýn is te dik ten son ra her þe yi ya pa - bi le ce ði ni söy le di. Ya vuz, Ýn san ye ter ki is te sin ve a zim et sin. Ya pa ma ya ca ðý hiç bir þey yok de di. Að ya pým ve ta - mir i þi nin ma ki ne i le ya pý la ma dý ðý ný ve sa de ce el i þi i le ya pýl dý ðý ný kay de - den Ya vuz, bu se bep le bu i þin ol duk ça zah met li ol du ðu nun al tý ný çiz di. To - run la rýn dan kýz la rý na ka dar ev de her - ke sin serp me að yap tý ðý ný be lir ten Ya - vuz, yap tý ðý að lar la bu gü ne ka dar hiç ba lýk tut ma dý ðý ný an lat tý. Ya vuz, 50 yýl ön ce me rak la baþ la dý ðým i þi þu an - da se ve rek ya pý yo rum. Serp me að ta - mi ri ve o na rým i þi ni ev de to run la rý ma kýz ve er kek ço cuk la rý ma hep si ne öð - ret tim. Að ya par ken ken di mi mut lu ve hu zur lu his se di yo rum. Bu gü ne ka - dar yap tý ðým serp me að lar dan hiç bi - riy le ba lýk tut ma ya git me dim di ye ko nuþ tu. Zon gul dak / ci han Kaplumbaðalarýn yaralanmamasý için teknelerin pervanelerine çelik çemberler takýlýyor. Kaplumbaða tedbiri MUÐLA'NIN Ortaca ilçesindeki Dalyan kanallarý ve Köyceðiz Gölü nde yaþayan caretta caretta cinsi deniz kaplumbaðalarýn yaralanmasýný önlemek için teknelerin pervanelerine çelik çember takýlmaya baþladý. Kaptan Jun Deniz Kaplumbaðalarýný Koruma Vakfý ile Deniz Kaplumbaðalarýný Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) iþbirliðiyle yapýlan uygulamayla, kaplumbaðalarýn yaralanmasýnýn önlenmesi amaçlanýyor. Vakýf yöneticisi Abidin Kurt, tekne pervanelerinin kaplumbaðalarýn sýrtýna dokunarak yaralandýðýný belirterek, DEKAMER de bunun örnekleri görülüyor. Onun için pervanelere muhafaza yaptýk dedi. Dalyan Tekne Kooperatifi Baþkaný Atille Gültekin de tabiatý ve çevreyi korumanýn herkesin görevi olduðuna dikkat çekerek, kanallarda teknelerin pervanelerinin deniz kaplumbaðalarýna verebileceði zararý önleyecek çalýþmaya destek verdikleri söyledi. Muðla / cihan Ýstanbul'un, en tarihî þehirlerden biri olarak lanse edildiði yazýda özellikle 'Boðaz' tanýtýlýyor. CNN, Ýstanbul u yazdý AMERÝKAN CNN televizyonu, internet sitesinde Ýstanbul u tanýtan bir yazýya yer verdi. Yazýda, Ýstanbul un, Bizans dönemine ait kiliseler, Osmanlý camileri ve çaðdaþ gökdelenleriyle, dünyanýn en tarihi þehirlerinden biri olmanýn yanýsýra, gürültülü bir modern metropol olduðu belirtildi. Türkiye nin kültürel ve finansal merkezi olarak tanýmlanan Ýstanbul un, dünyada her iki kýta üzerinde yer alan tek þehir olduðuna ve farklý kültürlere ev sahipliði yaptýðýna iþaret edilen yazýda, Bununla birlikte, sayýsýz tarihi binasý, müzeleri ve renkli restoranlarýyla Ýstanbul, özellikle yýlýn bu zamanlarýnda turistlerin çok popüler bir mekâný ifadesi kullanýldý. Yazýda, Ýstanbul Boðazý, Topkapý, Ayasofya, Kýzkulesi, Ýstanbul Modern, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yerebatan Sarayý nýn yanýsýra, baklava ve Boðaz da balýk keyfi tanýtýldý. Washington / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

17 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı