ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname"

Transkript

1 ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ VE ALT KALEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZEL ĠDARĠ ve TEKNĠK ġartlar ĠLE ĠSTEKLĠLERĠN TEKLĠF OLARAK SUNACAKLARI ÜRÜN, SĠSTEM VE HER TÜRLÜ ĠMALAT KALEMLERĠNĠN SAĞLAMASI ZARURĠ OLAN ASGARĠ ÖZELLĠK VE BĠRĠM FĠYATLARININ TARĠFLERĠNĠ ĠÇERĠR.) ġubat-2011 ANKARA 66

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL KAPSAM Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler II. TEKNĠK KAPSAM Madde 2- OG-AG ġalt Sistemi Hakkında Genel Açıklama Madde 3-36 kv Metal-Clad Modüler ġalt Hücreleri Kapsam Genel Standartlar ĠĢletme ġartları Elektriksel Değerleri Tasarım ve imalat Güvenlik tertibatı Kilitlemeler Hücrelerin bölümleri Ana bara bölümü ve baralar Kesici bölümü Devre kesicileri: ĠĢletme güvenliği ve kilitlemeler Kablo bölümü Alçak gerilim bölümü Testler Dökümanlar Etiketleme Ambalaj ve taģima Yedekler ve aksesuarlar Eğitim

3 Madde 4- Çok Fonksiyonlu Nümerik Röleler Genel Transformatör koruma veya müģteri çıkıģ fiderleri Ring giriģ-çıkıģ fiderleri Rölelerde Bulunması Gereken Fonksiyonlar Yönsüz üç faz ve toprak aģırı akım koruma rölesi A- Kontrol: 89 B- Ölçüm Fonksiyonları: Hat diferansiyel koruma rölesi Madde 5 Enerji Kalite Kaydedicileri Genel özellikler Ölçülecek Büyüklükler: Madde 6- Alçak Gerilim Ana ve Tali Dağıtım Panoları Kapsam Tasarım verileri Standartlar Diğer yönetmelik ve kurallar ÇalıĢma koģulları Genel yapısal özellikler Ana dağıtım panolarının yapısal özellikleri Tali dağıtım panolarının yapısal özellikleri Baralar Ġzolatörler Klemensler Anahtarlama ekipmanı Genel Alçak gerilim devre kesicileri Etiketleme

4 6.14- Testler Tip Testleri Rutin Testler Ambalaj ve taģıma Montaj Saha testleri Devreye alma Madde 7- OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Konu ve Kapsam Standartlar ÇalıĢma KoĢulları Özellikler Tip Elektriksel Özellikler BoĢta gerilim ayarı Ayar kademe güçleri Sıcaklık artıģ limitleri Deneyler ÇeĢitli Hükümler Madde 8- OG ve AG Yeraltı Kabloları Temin Ve Tesisine Ait Hususlar Konu ve Kapsam Kablo Güzergahi Etüdleri Topraklama Sistemleri ÇeĢitli Hükümler Madde 9- Tatbikat Sırasındaki Proje DeğiĢiklikleri Madde 10- SCADA Sistemine Ait Sapma Listesi Madde 11- Birim Fiyatların Kapsamı Madde 12- Kablo TaĢıma Sistemleri ve Busbarlar

5 Madde 12- Akü-Redresör Sistemi Madde 14- Onaylı Malzeme Tedarikçi Listesi III. ĠDARĠ KAPSAM Madde 15- Teklif Verecek Firmaların Ġhaleyi Kazanmaları Halinde Uyacakları Özel ġartlar137 70

6 I. GENEL KAPSAM Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler ĠĢ sahibi Ġdarenin; a) Adı : ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ b) Adresi : AyaĢ karayolu 25. km Sincan-ANKARA c) Telefon numarası : d) Faks numarası : e) f) Ġlgili personelinin adı, soyadı/unvanı : Fatih ERDEM, Elektrik ĠĢletme Müdürü II. TEKNĠK KAPSAM Madde 2- OG-AG ġalt Sistemi Hakkında Genel Açıklama Orta gerilim Ģebekesi çalıģma rejimi kapalı ring sistemi ile tesis edilecektir. Yapılacak imalatlar, Bölgenin mevcut sistemi ile entegre edilerek kusursuz ve bir bütün olarak çalıģmasını sağlayacaktır. Bu sistemin tesis edilmesinin amacı, müstakil fider arızalarında sadece o fiderin enerjisiz kalması sağlanarak arıza lokasyonunun sağlanması, ring hatlarında oluģan arızada ise dağıtım ve trafo merkezleri enerjili kalarak bu arızanın üyeler tarafından enerji kesintisi olarak hissedilmemesidir. Bu nedenle, trafo ve fider çıkıģları gerilim bilgilerini de içeren röleler ile (detay bilgileri Ģartnamede verilmiģtir), ring korumaları ise hat difarensiyel koruma röleleri ile sağlanacaktır. Yüklenici, iģin sonunda bu hususları yerine getirmek zorundadır. Ġstekli, SCADA sistemi üzerinden Ģebekenin korunması amaçlı hiçbir türlü yazılım, seçicilik veya blokaj vs. yapamaz. 71

7 Madde 3-36 kv Metal-Clad Modüler ġalt Hücreleri 3.1- Kapsam Bu teknik Ģartname, bina içi kullanıma mahsus, 36 kv, metal mahfazalı ve metal bölmelendirmeli (metal-clad), arabalı, vakum/sf 6 gazlı kesicili, hava izoleli modüler yapıdaki 3 fazlı orta gerilim modüler hücrelerin tasarım, imal ve deney koģullarını kapsamaktadır. Bu Ģartnameye göre imal ve temini istenen O.G hücreleri, Ģartnamenin ilgili bölümlerinde tanımlanan Ģart ve özelliklerin tamamını sağlayacak ve uygulama projesi ve tek hat Ģemalarına uygun olarak tasarlanıp, imal edilecektir. Bu Ģartname kapsamındaki metal clad, arabalı hücreler aģağıda belirtilen teknik özelliklere ve tek hat Ģemalarına uygun olarak, 3 fazlı, bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, dıģ bağlantılar için O.G. kablo bağlantı düzenekleri, vakum/sf 6 gazlı kesicileri, topraklama ayırıcıları, akım ve gerilim transformatörleri, sayaç, enerji kaydedici, röle, koruma kumanda ölçü cihazları ve bunlar arasında yapılan bağlantıları, topraklama sistemi, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı malzemelerin montaj ve bağlantıları yapılarak, komple ünite ve montajlı olarak teslim edilecektir. Bu Ģartname kapsamındaki O.G. hücreleri fabrikada imal ve monte edilmiģ olup, IEC standartlarına göre uluslararası bağımsız ve kabul görmüģ (KEMA, CESI, IPH vb.) test laboratuvarlarının birinden alınmıģ tip testine haiz olacak ve bu raporlar firmaların kendi laboratuvarlarında yaptığı/yapacağı testler ile desteklenebilecektir Genel Tüm hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecektir. Hücreler, fabrika imalatının herhangi aģamasında önceden haber verilmek kaydıyla kullanıcı tarafından denetlenebilecektir. Hücreler dahili ve modüler tip olacaktır. Birbirine benzer yapıdaki hücreler aģağıdaki kriterleri sağlamalıdır: Sonradan sağdan veya soldan veya araya hücre ekleme imkanı, Kolay montaj, Personel güvenliği, 72

8 ĠĢletme güvenlik ve kolaylığı, En az bakım ihtiyacı Kompakt ve standart boyutlar 3.3- Standartlar Elektriki Ģalt tesisi ve ilgili ekipmanlar, aģağıda belirtilen standartların son baskılarına uygun Ģekilde tasarlanarak, üretilecek ve test edilecektir. IEC : Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni standartları için ortak özellikler. IEC : Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni Bölüm kv üzerinde ve en çok 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için A.A. metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni. IEC : Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni Bölüm 100- Yüksek gerilim alternatif akım kesicileri IEC : Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1- Akım sınırlayıcı sigortalar IEC : Gerilim altında çalıģma - Gerilim detektörleri Bölüm 5- Gerilim algılama sistemleri IEC : Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) IEC : Yalıtım Koordinasyonu-Bölüm 1: Tarifler, Prensipler ve Kurallar IEC : Ölçü transformatörleri-bölüm 1: Akım transformatörleri IEC : Ölçü transformatörleri-bölüm 2: Endüktif gerilim transformatörleri IEC : 1 kv A.C aģan güç tesislerinde- Bölüm 1: Genel kurallar Bunların dıģında yerel bir standart ile üretilen ekipman, IEC Standartlarına tam olarak uyması durumunda kabul edilebilir. Hücrelerin ve Ģalt sisteminin dizaynı personel ve ekipmanın müdahale ve bakımda emniyetine, 73

9 servisin güvenilirliğine, bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniki korunmasına, ekipmanın yer değiģtirilebilmesine ve gelecek yüklerin eklenmesine uygun olmalıdır ĠĢletme ġartları ġalt Tesisi ve kumandası aģağıda belirtilen temel iģletme Ģartlarında sürekli bir çalıģmaya uygun Ģekilde olacaktır. Kullanım Yeri : Bina Ġçi (Dahili) Ortam Sıcaklığı En az : -5 o C En çok : 40 o C 24 saat için ortalama : 35 o C Yükselti : 1000 metre ye kadar Bağıl Nem Oranı : %95 (en çok) 3.5- Elektriksel Değerleri Elektriksel özellikler, aģağıdaki değerleri karģılayacaktır: Nominal Gerilim : 36kV Anma ġebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (50Hz-1dk.) : 70kV efektif Anma Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (1.2/50 s) : 170kV tepe Anma Ana Bara Akımı : 1250A Anma Kesici Akımı : 1250A Bara Malzemesi : Bakır Anma Kısa Devre Akımı (1s) : 25 ka Topraklayıcı Anma Kısa Devre Akımı (1s) : 25 ka Anma Tepe Dayanma Akımı : 62,5kA ĠĢletme Frekansı : 50Hz Kısa Süreli Açma/Kapama Çevrimi : A-0.3sn-KA-3dk-KA Kesici Mekanik Ömür (açma/kapama sayısı) : Kesici Elektriksel Ömür (açma/kapama sayısı) : Kısa Devre Akımında Elektriksel Ömür (açma/kapama : 25 sayısı) 74

10 Kumanda Gerilimi Koruma Sınıfı : 110V DC (Kontrol-Koruma) : 230V 50Hz (Isıtıcı) : IP 4X (DıĢ Muhafaza) : IP 2X (Mekanizma / kapılar açık) 3.6- Tasarım ve imalat ġalt sistemi; tamamen ark geçirmez metal kaplamalı (metal-clad), sabit duran, yere monte edilen, önden ve/veya arkadan müdahaleye imkan veren, çekmeceli veya arabalı, hava izolasyonlu modüler tipteki panolardan oluģmalıdır. Ayrıca bu panolar ortak ana bara sistemi vasıtasıyla tek bir yapı oluģturmalıdır. Panellerin dıģ gövdesi en az 2mm kalınlığındaki galvaniz kaplamalı birinci kalitedeki çelik sactan yapılmalı ve sac elemanları birbirlerine cıvata veya perçinler ile bağlanmalıdır. Kaynaklı imalat kabul edilmeyecektir. Panel kapıları da en az 2,5 mm kalınlığında sacdan imal edilecek ve imalatçının standart renk kodunda veya idarece belirlenecek renkte elektrostatik toz boya ile usulüne uygun olarak boyanacaktır. Hücre içi basıncının iç ark veya baģka bir nedenle artması tehlikesine karģı, iģletme personeli için bir tehlike yaratmayacak Ģekilde, basıncı hücrenin arka ve üst tarafına verecek tahliye klapeleri ile donatılacaktır. Hücreler kaldırma halkalarından kaldırıldığında ya da makaralar veya transpaletlerle montaj pozisyonuna taģındığında hücreye hiç bir Ģekilde zarar gelmemelidir. ġalt sistemi; her iki yönde istendiğinde geniģletilebilir olmalıdır. Her bir panonun gerekli bölümleri; termostat tarafından kontrol edilen kondansasyona (yoğunlaģma) karģı korumayı sağlayan bir ısıtıcı ile teçhiz edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen çalıģma sıcaklığını sağlayacak Ģekilde dizayn edilecektir. Ġmal edilecek hücreler, tek-hat Ģeması, devre diyagramları ve ilgili uygulama projeleri ile bu Ģartnamede belirtilen özelliklere uygun malzeme ve teçhizat ile donatılmıģ, tüm elektriksel bağlantıları, istenen iģletme fonksiyonlarını doğru ve noksansız olarak sağlayacak Ģekilde imal ve teslim edilecektir. 75

11 Her bir Ģalt sistemi, çalıģma esnasında gerek duyulabilecek elemanlar ve aksesuarları ile birlikte teçhiz edilmelidir Güvenlik tertibatı Kablo baģlığı, bara, akım ve gerilim transformatörleri gibi tüm enerjili kısımlar, topraklanmıģ ekran veya metal kılıflarla korunmalıdır. Hücrenin enerjili olup olmadığının kontrolü, kablo bölümünde standart, kapasitif gerilim bölücü ile sağlanmıģ olmalıdır. Tahrik mekanizmaları ve yardımcı anahtarlama elemanlarına güvenlikle eriģilebilmelidir Kilitlemeler Kesiciler, yerlerine ancak gerekli kilitleme koģullarının sağlanması halinde yerleģtirilebilecek, aksi takdirde kesicilerin yerine oturmasını sağlayan metal klapeler açılmayacaktır. AĢağıda belirtilen mekaniki kilitlemeler iģletme emniyeti açısından sağlanacaktır: Kesici kapalı iken, kesicinin test pozisyonundan iģletme pozisyonuna sürülmesini veya iģletme pozisyonundan test pozisyonuna geri çekilmesini önleyen kilitleme, Kesici hareket halindeyken, kesicinin iģletme (devrede) veya ayrılmıģ pozisyonları arasında bulunduğunda, kesicinin kapatılmasını önleyen kilitleme, Topraklayıcı kapalı iken kesicinin iģletme pozisyonuna alınmasını veya kesici iģletme pozisyonundayken topraklayıcının kapanmasını önleyen kilitleme, Kesici iģletme pozisyonundayken, topraklayıcının kapatılamamasına iliģkin kilitleme Hücrelerin bölümleri Her bir hücrenin iç hacmi, birbirinden metal perdelerle ayrılmıģ aģağıdaki bağımsız bölümlerde oluģacaktır: - Ana Bara bölümü, - Kesici bölümü (anahtarlama ünitesi), - Kablo bölümü, - Alçak gerilim bölümü Ana bara bölümü ve baralar Bara bölümü, panelin arkasında, istenildiği takdirde metal ayırıcılarla diğer bölümlerden ayrılan, 76

12 dökme reçine izolatörlerle desteklenmiģ 3 adet tek faz dikdörtgen veya yuvarlak boru ana bakır barayı ve devre kesicisine bağlantıyı içermektedir. Baralar 3 fazlı olacak ve tüm Ģalt merkezi dahilinde tüm dinamik, termik ve dielektrik streslere dayanacak değerlerde olacaktır. Baralar katı çekilmiģ, yüksek iletkenlik katsayılı, elektrolitik bakırdan imal edilecektir. DüĢey baralar ile ana bara arası bağlantılar, katı (rijit) bara ile sağlanacak olup, esnek bağlantı (fleksibl) kabul edilmeyecektir. Baralar ve bağlantıları için, anma kısa devre akımı sonucu oluģan termik ve manyetik kuvvetlere dayanacak Ģekilde yeterli destekleme ve sağlamlaģtırma sağlanacaktır. Bara sistemi panellerin her iki tarafından geniģlemeye müsait olacaktır. Tüm bara uçları geniģlemeye imkân sağlanması için mevcut Ģalt tesisinde herhangi bir tadilata gerek duyulmaksızın birleģtirilebilen yapıda olacaktır. Bara bölümünde herhangi bir kablaj bulunmayacaktır. Bara bölümünde yalıtım hava ile sağlanacaktır. Orta Gerilim ġalt Tesisinin topraklaması için ana gövde, klapeler ve diğer tüm akım taģımayan metal aksamlar birbirine bağlanacak ve Ģalt tesisi boyunca devam eden bakırdan yapılmıģ uygun bir topraklama barasına harici olarak irtibatlandırılacaktır. Her bir hücrenin alt kısmında topraklama barasına bağlantı için topraklama terminaline sahip olması gerekmektedir. Topraklama barası iki noktada transformatör merkezi topraklama sistemine bağlanacaktır Kesici bölümü Bu bölüm, çekmeceli/arabalı vakum/sf 6 gazlı kesiciyi ve iģletimine iliģkin tüm yardımcı ekipmanları ihtiva etmektedir. Bu bölümde; Vakum/SF 6 gazlı kesici Kesicinin giriģ ve çıkıģ kutupları için bağlantı amaçlı izole buģingler Kesici yerine sokulup çıkarılırken açılıp kapanan ve bara/kablo bölümü ile kesici bölümünü ayıran metal klapeler Pozisyon kontakları 77

13 Kontrol ve kumanda devreleri için soketler Kesici ile topraklama ayırıcısı arası kilitleme düzeni bulunmalıdır. Paneller, içerisinde oluģabilecek aģırı basınç yükselmeleri ve dıģarıdan uygulanacak mekanik darbelere karģı hasar görmeden dayanacak sağlam bir yapıda olacaktır. Her bir bölme, bir iç ark sonucu oluģan yüksek basınçlı gazların iģletme personeli için tehlike yaratmayacak Ģekilde dıģarı boģaltılması için tahliye kanallarına sahip olmalıdır. Arabalı kesici bölümünün kapısı ile alçak gerilim kompartımanının kapısı özel anahtarla açılabilir ve menteģeli olacaktır Devre kesicileri: Kesiciler vakum tüplü veya SF 6 gazlı tipte, arabalı veya çekmeceli olacaktır. Kesicinin giriģ ve çıkıģa ait hareketli kontakları düģük kontak direnci ve iyi havalandırma sağlamaya yönelik olarak, yaylı ve düz dikdörtgen veya yuvarlak yapıda olacaktır. Aynı anma değerindeki devre kesicileri kendi aralarında değiģtirilebilir yapıda olacaktır. Devre kesicisi herhangi bir ekipman sökmeksizin kesici arabası ile ayrılabilir özellikte olacaktır. Devre kesicisi aşağıdaki pozisyonları sağlamalıdır: Servis pozisyonu (ĠĢletme Pozisyonu) Ana ve yardımcı devreler bağlıdır. Kesici enerjilenebilir. Bu pozisyonda devre kesici arabası topraklanmıģ olacaktır. Test pozisyonu Ana devreler ayrılmıģ ve yardımcı devreler bağlıdır. Ġzole pozisyonundaki kesici tamamen kesici bölümünün içinde bulunacak ve metal klapeler kapalı olacaktır. Devre kesicisinin test pozisyonunda kontrol ve kumandası için gerekli soketler (yardımcı bağlantılar) sağlanmalıdır. DıĢarıda pozisyonu Ana ve yardımcı devreler ayrılmıģtır. Kesici hücreden dıģarıya çıkarılmıģtır. 78

14 Her bir devre kesicisinde aşağıdaki temel ekipmanlar bulunmalıdır: Açma bobini, Kapama bobini, Kapama bobiniyle tekrar kapamaya uygun motor tahrik mekanizması, Mekanik açma-kapama butonları, Açık-Kapalı konum göstergesi, Yay kurulu-boģta göstergesi, FiĢ-priz bağlantısı, Açma-kapama sayacı, Yardımcı kontaklar, Etiket Açma yayı, kesici kapandığında otomatik olarak kurulacaktır. Kapama yayı, hem elektriksel motor kurmalı olmalı ve hem de bağımsız manuel operasyona imkan tanımalıdır. Devre kesicisi yay kurma göstergesi içermelidir. Yay kurma motoru, anma besleme geriliminin %10 değiģmelerinde düzenli olarak çalıģabilecek Ģekilde dizayn edilmelidir. ÇalıĢma mekanizması ayrı bir iģleme gerek duyulmadan bir açma-kapama iģlemi çevrimi için yeterli enerjiyi depo edebilecek ve kapama yayının tam kurulmamıģ durumunda kesicinin kapatılmasını önleyecek kilit düzeni bulunacaktır. Devre kesicisi mekaniki olarak çalıģmada anahtarlama durumunu gösteren bir cihaza ve mekaniki operasyon sayacına sahip olmalıdır. Her bir kesicinin ön yüzeyinde mekaniki açma / kapama buton veya mandalları bulunacaktır. Devre kesicileri elektriki ve mekaniki olarak açma yapabilecek özellikte olacaktır. Operasyon mekanizması açma öncelikli "trip-free" olacak ve bir "anti-pumping" cihazı içerecektir. Arabalı/çekmeceli devre kesicileri üzerindeki kontrol ve kumanda devre bağlantıları çoklu iletkenli esnek kablolu fiģ-soket düzeneğine sahip olacaktır. 79

15 ĠĢletme güvenliği ve kilitlemeler Hücreler personel ve iģletme emniyetlerine haiz olacaktır. Hücrelerdeki tüm mekanik kilitlemeler, kuvvete dayanmayan kilitleme sistemi prensibi ile sağlanmalıdır. Arabalı vakum/ SF 6 gazlı kesici, iģletme ve test pozisyonları dıģında devreye alınamamalıdır. Hücrede gerilim olup olmadığı, kapı kapalı konumda iken kapasitif gerilim bölücüleri vasıtası ile ölçüm yapılarak belirlenmelidir. Bu göstergeler tüm hücrelede olacaktır. Hücreler, mekanik olarak özel anahtarlarla çalıģan sistemler vasıtasıyla kilitlenmelidir. Araba/çekmece özel anahtar ve takım gereksinimi olmadan tek kiģi ile hücre dıģına çıkartılabilmelidir. Ġç ark oluģumunda, basınç deģarjını sağlamak için hücre arkasında ve/veya tavanında klapeler bulunmalıdır. Hücrelerin kapısında bir gözetleme penceresi bulunmalı ve bu pencere iç ark oluģumundaki basınca dayanmalıdır. Röleler, koruma, kumanda, ölçü ve sayıcı cihazlar, analizörler, sayaçlar hücrede ayrı kapısı olan bir dolaba yerleģtirilmeli ve bu dolap orta gerilim bölmesinden dokunmaya ve oradan gelebilecek arklara ve basınca karģı emniyetli olarak ayrılmalıdır. Vakum/SF 6 Gazlı kesici kontakları gümüģ veya kalay kaplı olmalıdır. Topraklama Ģalterleri araba ile mekanik kilitlenmelidir. Topraklama Ģalteri sadece araba test konumunda iken tahrik edilebilmelidir. Topraklama Ģalteri kapalı iken araba hareket ettirilemez olmalıdır Klapeler Kesicinin mekanik olarak ileri/geri sürülmesi ile açılan veya kapanan otomatik metal klapeler tesis edilecektir. Bara ve kablo klapeleri birbirlerine bağımlı olacak ve asma kilit ile 80

16 kilitlenebilecektir Kablo bölümü Bu bölüm tek hat Ģemasıyla uyumlu olarak aģağıda belirtilen ekipmanları içerecektir: Güç kablosu için bağlama ve sıkıģtırma düzenekleri, Ölçü ve koruma transformatörleri, Topraklama ayırıcıları, Kapasitif gerilim bölücüleri, Bu kompartımana ulaģım ana gövdeye vidalanmıģ ön ve/veya arka plakalarının ayrılmasıyla mümkün olabilecektir. Kablo giriģi hücre altından canlı kısımlara ulaģımı önlemek için kablo salmastra plakaları üzerinden olacaktır. Kablo bölümüne yapılacak OG kablo bağlantıları için uluslar arası standartlara haiz OG kablo baģlıkları kullanılacaktır Topraklama ayırıcısı Topraklama ayırıcıları sabit tip olacaktır. Topraklama ayırıcısı çabuk kapamalı tipte olacaktır. Topraklama ayırıcısı el hızından bağımsız tipte olacaktır. Hücrenin kısa devre dayanım akımına eģit değerde kısa devreye kapatabilme özelliğine haiz olacaktır. Topraklama ayırıcısının konum göstergesi doğrudan topraklama ayırıcısının ana mili üzerinden alınan bilgi ile topraklayıcının tahrik edildiği yerde görülebilecektir. Hücrenin alçak gerilim bölümünde topraklama ayırıcısının pozisyonunu gösteren bir indikatör bulunacaktır. Topraklama ayırıcısının kumandası taģınabilir bir kol vasıtasıyla yapılacaktır. Topraklama ayırıcısının nominal değerleri Ģalt sistemiyle eģdeğer olacaktır. Ring giriģ-çıkıģ hücrelerinde, OG kablosu enerjili iken, topraklama ayırıcısının kapanmasını önleyen özel anahtarlı (RONIS veya muadili, asma kilit kabul edilmeyecektir) mekanik kilitleme tesis edilecektir. 81

17 Akım transformatörleri Tüm akım transformatörleri IEC e uygun olacaktır. Akım transformatörleri kuru tip dökme reçine izoleli olacak ve ihtiyaca uygun Ģekilde ve tek-hat Ģemalarında belirtilen değer ve oranlarda olacaktır. Poliüretan veya herhangi bir baģka bir malzemeden imal edilmiģ akım transformatörleri kabul edilmeyecektir. Troidal tipteki akım trafoları kabul edilmeyecektir. Ring giriģ çıkıģlarında kullanılacak akım trafoları tek kutuplu prensip Ģemalarda gösterildiği oranlarda, tek primer ve tek sekonderli olacaktır. Koruma çekirdeğinin elektriksel özelliği, 5P20 15VA olacaktır. Ith değeri ise ait olduğu hücrenin değerine eģit olacaktır. (25 ka) MüĢteri çıkıģlarında (fider koruma) kullanılacak olan akım trafoları aģağıda açıklandığı Ģekilde boyutlandırılacaktır. Tek kutuplu Ģemasında da gösterildiği üzere akım trafoları X/5/5A 0.2FS5 10VA; 5P10 10VA, kısa devre akımı ise ait olduğu hücrenin değerine eģit olacaktır. (25 ka) Akım transformatörleri çevirme oranı ring hücrelerinde x/5 A, ölçü hücrelerinde x-x/5-5 A ve müģteri/trafo beslemelerinde x/5-5 A olacaktır. Akım transformatörlerinin anma yükü bağlı olduğu tüm rölelerin, ölçüm cihazlarının ve ilgili yüklerin toplamından az olmayacaktır. Akım transformatörlerinin kısa süreli termik akımı (I th ), Ģalt tesisinin kısa süreli kısa devre dayanma akımına eģit veya büyük olacaktır Gerilim Transformatörleri Tüm gerilim transformatörleri IEC ye uygun olacaktır. Gerilim transformatörleri kuru tip dökme reçine izoleli olacak ve ihtiyaca uygun Ģekilde ve tek hat Ģemalarında belirtilen değer ve oranlarda olacaktır. Poliüretan veya herhangi bir baģka bir malzemeden imal edilmiģ akım transformatörleri kabul edilmeyecektir. Gerilim transformatörleri hücrede kesici olması durumunda kablo giriģ bölmesinde, ölçü hücrelerinde ise araba üzerinde olacaktır. Ölçü hücrelerindeki gerilim transformatörlerinin primer ve sekonder sarımları sigorta ile korunacaktır. Uygun koruma, kumanda, ölçüm ve yardımcı devreler seçici olarak koordineli olacaktır. Açık üçgen sargılı gerilim transformatörlerinin açık üçgen sargıları direnç üzerinden kapatılarak topraklanacaktır. 82

18 Gerilim transformatörlerinin anma yükü bağlı olduğu tüm rölelerin, ölçüm cihazlarının ve ilgili tüm yüklerin toplamından az olmayacaktır. Ġleride ilave yük geleceği dikkate alınarak en az 35 hücre üzerinde bulunan sayaç, röle ve enerji kalite kaydediciyi ölçüm hassasiyetini kaybetmeksizin besleyebilmelidir. Ölçü hücrelerinde kullanılan gerilim transformatörleri çekilebilir tipte olacak ve kurulu olarak primer akım sınırlama sigortalarına sahip olacaktır. Ayrıca gerilim transformatörünün geri çekildiği durumda uçları izole etmek için otomatik klapeler bulunmalıdır. Genel olarak, gerilim transformatörleri klas 0.5 doğruluk sınıfına sahip olmalıdır Alçak gerilim bölümü Bu bölüm O.G hücresinin ön üst bölümünde yer alacak ve tamamen kapalı, müstakil, yapıda olacaktır. Bu bölümde proje gereklerine uygun tüm malzeme gerekli bağlantıları yapılmıģ ve iģletmeye hazır bir Ģekilde monte edilecektir. Koruma ve ölçme röleleri, Sigortalar, Klemensler, Minyatür devre kesicileri, Enstrümanlar, Yardımcı röleler, Sayaçlar. EKK'lar. Alçak gerilim kompartımanına sistem gerilim altında iken eriģilebilecektir. Bütün bağlantı iletkenleri terminalini gösterecek Ģekilde iģaretlenecektir. Alçak gerilim kompartımanında hücreler arası yardımcı kablo bağlantılarını ihtiva eden bir kablo kanalı olacaktır. 83

19 Koruma röleleri, ölçü aletleri, sayaçlar, analizörler, sinyaller, kumanda ve test butonları, A.G. bölmesinin ön yüzüne konulacak ve yer seviyesinden bakan bir kiģi tarafından kolayca görülebilecektir. Yardımcı röle, koruma röleleri ve diğer malzemelerin kullanılmayan kontakları, klemenslerle kablo vasıtasıyla irtibatlandırılmıģ olacaktır. A.G. bölmesinde minimum 4 mm 2 lik kablo bağlantısına uygun klemensler kullanılacaktır. Akım devrelerinde kullanılan klemensler, ayrılabilir (test özellikli) yapıda olacaktır. Kumanda kabloları, bağlandığı cihazın klemens numarasına göre numaralandırılacaktır. Akım-Gerilim Trafoları devrelerinde min. 2.5 mm 2, kontrol ve kumanda devrelerinde min. 1.0 mm 2 fleksible kablo kullanılacaktır Testler Tip Testleri : (IEC e göre) Kısa süreli ve tepe aģırı akım dayanım testi Sıcaklık yükselme deneyi ve ısınma testi Dielektrik testleri Kısmi boģalma deneyleri ( Kesici üzerinde) IP Koruma testi Mekanik darbe deneyleri (Kesici ve topraklama ayırıcısı üzerinde) Ġç ark testi ve dahili arklara dayanım Yukarıdaki standartlara göre imal edilerek teklif edilen Orta Gerilim Hücrelerinin tip-test raporları teklif ekinde verilecektir. Ayrıca kullanılan kesici, akım transformatörü ve gerilim transformatörü ile ilgili tip-test raporları da teklif ekinde verilecektir. Rutin Testler : (IEC e göre) Ġmalatçı firma tarafından panellerin tamamlanmasını müteakip aģağıda belirtilen rutin testler yapılacaktır. Ġdare-Kontrol Mühendisi; imalatçının fabrikasında yapılacak rutin testlere gözlemci olarak katılabilecektir. Ana devrede güç frekansında gerilim dayanma gerilimi, Yardımcı devrelerde Ģebeke frekanslı gerilim dayanma gerilimi, Fonksiyonel kilitlerin, dahili kilitlemelerin, sinyalizasyon cihazlarının ve yardımcı cihazların 84

20 doğru olarak çalıģtığının denetlenmesi, Korumaların iģlerliği testi (primer veya sekonder akım enjeksiyonu ile), Kontrol enstrümanlarının ve kesici çalıģma mekanizmasının elektriki bağlantısının doğruluğu denetlenmesi, Mekanik çalıģma deneyleri, Ana devre direncinin ölçülmesi, Kablajın tetkik edilmesi, Görsel tetkik (elle ve gözle) Dökümanlar Teklifle birlikte aģağıdaki dokümanlar verilecektir: a) Teklif edilen panellere ve tüm ürünlere ait teknik broģür, b) Teklif edilen panellere ve ana ürünlere (kesici, ayırıcı, röle) ait tip test raporları c) ISO , ISO belgeleri Teslimatla birlikte aģağıdaki dokümanlar verilecektir: a) Teslim edilen panellere ait yerleģim planları ve ön görünüģ çizimleri, b) Teslim edilen tüm ürünlere ait iģletme ve bakım kitapçıkları, c) Kablaj (akım yolu) Ģeması Etiketleme Pano etiketlemesi Türkçe olacaktır. Ġmalatçının adı, tipi ve seri numarası, uygulanabilen anma değerleri, hücrenin tanımı gibi tanımlamalar röle gözü içinde imalatçı standardında etiketler üzerinde bulunacaktır. Panel içindeki tüm cihazlar projedeki kodlamaya uygun olarak cihaz etiketleri ile donatılacaktır Ambalaj ve taģima Tüm paneller plastik ambalaj malzemesi ile sarıldıktan sonra tahta paletlere sabitlenecektir. Panellerin tasarımı, paneller kaldırma halkaları yardımı ile kaldırılmaları veya silindir ile hareket ettirilmeleri durumunda daimi veya tehlikeli tahribat olmayacak Ģekilde yapılacaktır. Kaldırma halkaları üretici tarafından sağlanacak ve bunlar IEC standartlarına uygun olacaktır. 85

21 3.14- Yedekler ve aksesuarlar Teklif edilen hücreler ile birlikte, iģletme ve bakımda kolaylık sağlaması amacı ile aģağıdaki aksesuarlar ve yedek elemanlar teklif tutarına dahil olacaktır. Ayrıca bedel ödenmeyecektir: AKSESUARLAR: Kesici hareketini temin etmek için kumanda kolu, Kesici yayını kurmak için kurma kolu, Kapıları açıp kapamak için kapı anahtarları, Topraklama ayırıcısı kolu, Kesiciyi hücre dıģına çıkartmak ve hücre içine sokmak için taģıma arabası. Orta gerilim Ģalt tesisinin iģletmesinde ilerde ihtiyaç duyulabilecek ve aģağıda listesi verilen yedek parçalar imalatçı firma tarafından geçici kabulden önce teslim edilecektir. YEDEKLER Vakum/ SF6 gazlı kesici (her tipten 2 er adet, taģıma arabası ile birlikte), Kesici yay kurma motoru (her tip kesici için 2 adet) Trip / kapama bobini (5 er adet) Her bir tip için akım transformatörü (her tipten 12 Ģer adet) Her bir tip için gerilim transformatörü (her tipten 12 Ģer adet) Her tipten OG ve AG sigortalar (her akım değerinde 12 Ģer adet) IĢıklı gerilim göstergesi (5 set (15 adet)) Eğitim Üretici firma tesislerinde, iģletme teknik elemanlarına 7 gün süre ile metal-clad hücreler ile ilgili eğitim verilecektir. Ayrıca sistem devreye alındıktan sonra üretici firma teknik personeli bir hafta boyunca tesiste, iģletme teknik personeli ile birlikte çalıģmalara nezaret edecektir. Eğitim masrafları, dokümantasyon dahil üretici firmaya aittir. 86

22 Madde 4- Çok Fonksiyonlu Nümerik Röleler 4.1- Genel Koruma röleleri nümerik tip, 110 Volt DC besleme sistemi ile çalıģmalıdır. Koruma rölelerine giren analog değerler (akım, gerilim vs.) analog-dijital konverterler vasıtasıyla nümerik değerlere dönüģtürülecek ve bundan sonraki tüm fonksiyonlar mikroiģlemci üzerinde koģan koruma yazılımı vasıtasıyla sağlanacaktır. Bu iģlemler için örnekleme frekansı sistem frekansının 20 katından az olmayacaktır. Elektromanyetik gürültülerden korumak için: Röle ekipmanlarına ait bölmeler metal olacaktır. Kasası metal veya plastik olabilir. Ekranlı giriģ trafoları kullanılması, Ġkili giriģ kontaklarında opto-coupler kullanılması, Besleme geriliminin DC/DC konverter ile yapılması, Ġkili çıkıģların mekanik röle kontakları ile verilmesi, HaberleĢme için Single Mode Fiberoptik kablolar kullanılması gibi önlemler alınacaktır. Bunlara ilaveten tüm röleler elektromanyetik uyumluluk konusunda Avrupa Topluluğu Konseyi'nce üye ülkelerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili kanunları dikkate alınarak hazırlanan yönergeye (EMC Konsey Yönerge No.89/336/EEC) ve yine elektrik cihazlarının belli gerilim sınırları içerisinde kullanımıyla ilgili yönergeye (Alçak Gerilim Yönerge No. 73/23 EEC) uygun olacaklardır. Koruma röleleri tek baģına kullanılabileceği gibi haberleģme sistemi ve bilgisayar üzerinden kullanılmaya müsait olacaktır. Röleler arıza kaydetme, ölçüm yapma ve güç analizi yapma özelliğine haiz olmalıdır. Röleler aynı zamanda uzaktan parametreleme ve kontrol özelliğine de sahip olmalıdırlar. Her bir kesiciye en az bir adet röle ile kumanda edilecektir. Röleler, orta gerilim hücrelerinin alçak gerilim bölmesinde kapıya montajlı olacaktır. Sistemde kullanılacak çok fonksiyonlu rölelere iliģkin genel özellikler aģağıda verilmiģtir: Röleler kullanıldıkları fiderle ilgili gereken her türlü koruma fonksiyonuna haiz olmalıdır. Röleler tamamen mikroiģlemci tabanlı, nümerik özellikte olmalıdır. 87

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0150 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN-2002 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

yeraltı beton kösk sac kösk

yeraltı beton kösk sac kösk 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı