ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname"

Transkript

1 ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ VE ALT KALEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZEL ĠDARĠ ve TEKNĠK ġartlar ĠLE ĠSTEKLĠLERĠN TEKLĠF OLARAK SUNACAKLARI ÜRÜN, SĠSTEM VE HER TÜRLÜ ĠMALAT KALEMLERĠNĠN SAĞLAMASI ZARURĠ OLAN ASGARĠ ÖZELLĠK VE BĠRĠM FĠYATLARININ TARĠFLERĠNĠ ĠÇERĠR.) ġubat-2011 ANKARA 66

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL KAPSAM Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler II. TEKNĠK KAPSAM Madde 2- OG-AG ġalt Sistemi Hakkında Genel Açıklama Madde 3-36 kv Metal-Clad Modüler ġalt Hücreleri Kapsam Genel Standartlar ĠĢletme ġartları Elektriksel Değerleri Tasarım ve imalat Güvenlik tertibatı Kilitlemeler Hücrelerin bölümleri Ana bara bölümü ve baralar Kesici bölümü Devre kesicileri: ĠĢletme güvenliği ve kilitlemeler Kablo bölümü Alçak gerilim bölümü Testler Dökümanlar Etiketleme Ambalaj ve taģima Yedekler ve aksesuarlar Eğitim

3 Madde 4- Çok Fonksiyonlu Nümerik Röleler Genel Transformatör koruma veya müģteri çıkıģ fiderleri Ring giriģ-çıkıģ fiderleri Rölelerde Bulunması Gereken Fonksiyonlar Yönsüz üç faz ve toprak aģırı akım koruma rölesi A- Kontrol: 89 B- Ölçüm Fonksiyonları: Hat diferansiyel koruma rölesi Madde 5 Enerji Kalite Kaydedicileri Genel özellikler Ölçülecek Büyüklükler: Madde 6- Alçak Gerilim Ana ve Tali Dağıtım Panoları Kapsam Tasarım verileri Standartlar Diğer yönetmelik ve kurallar ÇalıĢma koģulları Genel yapısal özellikler Ana dağıtım panolarının yapısal özellikleri Tali dağıtım panolarının yapısal özellikleri Baralar Ġzolatörler Klemensler Anahtarlama ekipmanı Genel Alçak gerilim devre kesicileri Etiketleme

4 6.14- Testler Tip Testleri Rutin Testler Ambalaj ve taģıma Montaj Saha testleri Devreye alma Madde 7- OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Konu ve Kapsam Standartlar ÇalıĢma KoĢulları Özellikler Tip Elektriksel Özellikler BoĢta gerilim ayarı Ayar kademe güçleri Sıcaklık artıģ limitleri Deneyler ÇeĢitli Hükümler Madde 8- OG ve AG Yeraltı Kabloları Temin Ve Tesisine Ait Hususlar Konu ve Kapsam Kablo Güzergahi Etüdleri Topraklama Sistemleri ÇeĢitli Hükümler Madde 9- Tatbikat Sırasındaki Proje DeğiĢiklikleri Madde 10- SCADA Sistemine Ait Sapma Listesi Madde 11- Birim Fiyatların Kapsamı Madde 12- Kablo TaĢıma Sistemleri ve Busbarlar

5 Madde 12- Akü-Redresör Sistemi Madde 14- Onaylı Malzeme Tedarikçi Listesi III. ĠDARĠ KAPSAM Madde 15- Teklif Verecek Firmaların Ġhaleyi Kazanmaları Halinde Uyacakları Özel ġartlar137 70

6 I. GENEL KAPSAM Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler ĠĢ sahibi Ġdarenin; a) Adı : ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ b) Adresi : AyaĢ karayolu 25. km Sincan-ANKARA c) Telefon numarası : d) Faks numarası : e) f) Ġlgili personelinin adı, soyadı/unvanı : Fatih ERDEM, Elektrik ĠĢletme Müdürü II. TEKNĠK KAPSAM Madde 2- OG-AG ġalt Sistemi Hakkında Genel Açıklama Orta gerilim Ģebekesi çalıģma rejimi kapalı ring sistemi ile tesis edilecektir. Yapılacak imalatlar, Bölgenin mevcut sistemi ile entegre edilerek kusursuz ve bir bütün olarak çalıģmasını sağlayacaktır. Bu sistemin tesis edilmesinin amacı, müstakil fider arızalarında sadece o fiderin enerjisiz kalması sağlanarak arıza lokasyonunun sağlanması, ring hatlarında oluģan arızada ise dağıtım ve trafo merkezleri enerjili kalarak bu arızanın üyeler tarafından enerji kesintisi olarak hissedilmemesidir. Bu nedenle, trafo ve fider çıkıģları gerilim bilgilerini de içeren röleler ile (detay bilgileri Ģartnamede verilmiģtir), ring korumaları ise hat difarensiyel koruma röleleri ile sağlanacaktır. Yüklenici, iģin sonunda bu hususları yerine getirmek zorundadır. Ġstekli, SCADA sistemi üzerinden Ģebekenin korunması amaçlı hiçbir türlü yazılım, seçicilik veya blokaj vs. yapamaz. 71

7 Madde 3-36 kv Metal-Clad Modüler ġalt Hücreleri 3.1- Kapsam Bu teknik Ģartname, bina içi kullanıma mahsus, 36 kv, metal mahfazalı ve metal bölmelendirmeli (metal-clad), arabalı, vakum/sf 6 gazlı kesicili, hava izoleli modüler yapıdaki 3 fazlı orta gerilim modüler hücrelerin tasarım, imal ve deney koģullarını kapsamaktadır. Bu Ģartnameye göre imal ve temini istenen O.G hücreleri, Ģartnamenin ilgili bölümlerinde tanımlanan Ģart ve özelliklerin tamamını sağlayacak ve uygulama projesi ve tek hat Ģemalarına uygun olarak tasarlanıp, imal edilecektir. Bu Ģartname kapsamındaki metal clad, arabalı hücreler aģağıda belirtilen teknik özelliklere ve tek hat Ģemalarına uygun olarak, 3 fazlı, bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, dıģ bağlantılar için O.G. kablo bağlantı düzenekleri, vakum/sf 6 gazlı kesicileri, topraklama ayırıcıları, akım ve gerilim transformatörleri, sayaç, enerji kaydedici, röle, koruma kumanda ölçü cihazları ve bunlar arasında yapılan bağlantıları, topraklama sistemi, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı malzemelerin montaj ve bağlantıları yapılarak, komple ünite ve montajlı olarak teslim edilecektir. Bu Ģartname kapsamındaki O.G. hücreleri fabrikada imal ve monte edilmiģ olup, IEC standartlarına göre uluslararası bağımsız ve kabul görmüģ (KEMA, CESI, IPH vb.) test laboratuvarlarının birinden alınmıģ tip testine haiz olacak ve bu raporlar firmaların kendi laboratuvarlarında yaptığı/yapacağı testler ile desteklenebilecektir Genel Tüm hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecektir. Hücreler, fabrika imalatının herhangi aģamasında önceden haber verilmek kaydıyla kullanıcı tarafından denetlenebilecektir. Hücreler dahili ve modüler tip olacaktır. Birbirine benzer yapıdaki hücreler aģağıdaki kriterleri sağlamalıdır: Sonradan sağdan veya soldan veya araya hücre ekleme imkanı, Kolay montaj, Personel güvenliği, 72

8 ĠĢletme güvenlik ve kolaylığı, En az bakım ihtiyacı Kompakt ve standart boyutlar 3.3- Standartlar Elektriki Ģalt tesisi ve ilgili ekipmanlar, aģağıda belirtilen standartların son baskılarına uygun Ģekilde tasarlanarak, üretilecek ve test edilecektir. IEC : Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni standartları için ortak özellikler. IEC : Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni Bölüm kv üzerinde ve en çok 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için A.A. metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni. IEC : Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni Bölüm 100- Yüksek gerilim alternatif akım kesicileri IEC : Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1- Akım sınırlayıcı sigortalar IEC : Gerilim altında çalıģma - Gerilim detektörleri Bölüm 5- Gerilim algılama sistemleri IEC : Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) IEC : Yalıtım Koordinasyonu-Bölüm 1: Tarifler, Prensipler ve Kurallar IEC : Ölçü transformatörleri-bölüm 1: Akım transformatörleri IEC : Ölçü transformatörleri-bölüm 2: Endüktif gerilim transformatörleri IEC : 1 kv A.C aģan güç tesislerinde- Bölüm 1: Genel kurallar Bunların dıģında yerel bir standart ile üretilen ekipman, IEC Standartlarına tam olarak uyması durumunda kabul edilebilir. Hücrelerin ve Ģalt sisteminin dizaynı personel ve ekipmanın müdahale ve bakımda emniyetine, 73

9 servisin güvenilirliğine, bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniki korunmasına, ekipmanın yer değiģtirilebilmesine ve gelecek yüklerin eklenmesine uygun olmalıdır ĠĢletme ġartları ġalt Tesisi ve kumandası aģağıda belirtilen temel iģletme Ģartlarında sürekli bir çalıģmaya uygun Ģekilde olacaktır. Kullanım Yeri : Bina Ġçi (Dahili) Ortam Sıcaklığı En az : -5 o C En çok : 40 o C 24 saat için ortalama : 35 o C Yükselti : 1000 metre ye kadar Bağıl Nem Oranı : %95 (en çok) 3.5- Elektriksel Değerleri Elektriksel özellikler, aģağıdaki değerleri karģılayacaktır: Nominal Gerilim : 36kV Anma ġebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi (50Hz-1dk.) : 70kV efektif Anma Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (1.2/50 s) : 170kV tepe Anma Ana Bara Akımı : 1250A Anma Kesici Akımı : 1250A Bara Malzemesi : Bakır Anma Kısa Devre Akımı (1s) : 25 ka Topraklayıcı Anma Kısa Devre Akımı (1s) : 25 ka Anma Tepe Dayanma Akımı : 62,5kA ĠĢletme Frekansı : 50Hz Kısa Süreli Açma/Kapama Çevrimi : A-0.3sn-KA-3dk-KA Kesici Mekanik Ömür (açma/kapama sayısı) : Kesici Elektriksel Ömür (açma/kapama sayısı) : Kısa Devre Akımında Elektriksel Ömür (açma/kapama : 25 sayısı) 74

10 Kumanda Gerilimi Koruma Sınıfı : 110V DC (Kontrol-Koruma) : 230V 50Hz (Isıtıcı) : IP 4X (DıĢ Muhafaza) : IP 2X (Mekanizma / kapılar açık) 3.6- Tasarım ve imalat ġalt sistemi; tamamen ark geçirmez metal kaplamalı (metal-clad), sabit duran, yere monte edilen, önden ve/veya arkadan müdahaleye imkan veren, çekmeceli veya arabalı, hava izolasyonlu modüler tipteki panolardan oluģmalıdır. Ayrıca bu panolar ortak ana bara sistemi vasıtasıyla tek bir yapı oluģturmalıdır. Panellerin dıģ gövdesi en az 2mm kalınlığındaki galvaniz kaplamalı birinci kalitedeki çelik sactan yapılmalı ve sac elemanları birbirlerine cıvata veya perçinler ile bağlanmalıdır. Kaynaklı imalat kabul edilmeyecektir. Panel kapıları da en az 2,5 mm kalınlığında sacdan imal edilecek ve imalatçının standart renk kodunda veya idarece belirlenecek renkte elektrostatik toz boya ile usulüne uygun olarak boyanacaktır. Hücre içi basıncının iç ark veya baģka bir nedenle artması tehlikesine karģı, iģletme personeli için bir tehlike yaratmayacak Ģekilde, basıncı hücrenin arka ve üst tarafına verecek tahliye klapeleri ile donatılacaktır. Hücreler kaldırma halkalarından kaldırıldığında ya da makaralar veya transpaletlerle montaj pozisyonuna taģındığında hücreye hiç bir Ģekilde zarar gelmemelidir. ġalt sistemi; her iki yönde istendiğinde geniģletilebilir olmalıdır. Her bir panonun gerekli bölümleri; termostat tarafından kontrol edilen kondansasyona (yoğunlaģma) karģı korumayı sağlayan bir ısıtıcı ile teçhiz edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen çalıģma sıcaklığını sağlayacak Ģekilde dizayn edilecektir. Ġmal edilecek hücreler, tek-hat Ģeması, devre diyagramları ve ilgili uygulama projeleri ile bu Ģartnamede belirtilen özelliklere uygun malzeme ve teçhizat ile donatılmıģ, tüm elektriksel bağlantıları, istenen iģletme fonksiyonlarını doğru ve noksansız olarak sağlayacak Ģekilde imal ve teslim edilecektir. 75

11 Her bir Ģalt sistemi, çalıģma esnasında gerek duyulabilecek elemanlar ve aksesuarları ile birlikte teçhiz edilmelidir Güvenlik tertibatı Kablo baģlığı, bara, akım ve gerilim transformatörleri gibi tüm enerjili kısımlar, topraklanmıģ ekran veya metal kılıflarla korunmalıdır. Hücrenin enerjili olup olmadığının kontrolü, kablo bölümünde standart, kapasitif gerilim bölücü ile sağlanmıģ olmalıdır. Tahrik mekanizmaları ve yardımcı anahtarlama elemanlarına güvenlikle eriģilebilmelidir Kilitlemeler Kesiciler, yerlerine ancak gerekli kilitleme koģullarının sağlanması halinde yerleģtirilebilecek, aksi takdirde kesicilerin yerine oturmasını sağlayan metal klapeler açılmayacaktır. AĢağıda belirtilen mekaniki kilitlemeler iģletme emniyeti açısından sağlanacaktır: Kesici kapalı iken, kesicinin test pozisyonundan iģletme pozisyonuna sürülmesini veya iģletme pozisyonundan test pozisyonuna geri çekilmesini önleyen kilitleme, Kesici hareket halindeyken, kesicinin iģletme (devrede) veya ayrılmıģ pozisyonları arasında bulunduğunda, kesicinin kapatılmasını önleyen kilitleme, Topraklayıcı kapalı iken kesicinin iģletme pozisyonuna alınmasını veya kesici iģletme pozisyonundayken topraklayıcının kapanmasını önleyen kilitleme, Kesici iģletme pozisyonundayken, topraklayıcının kapatılamamasına iliģkin kilitleme Hücrelerin bölümleri Her bir hücrenin iç hacmi, birbirinden metal perdelerle ayrılmıģ aģağıdaki bağımsız bölümlerde oluģacaktır: - Ana Bara bölümü, - Kesici bölümü (anahtarlama ünitesi), - Kablo bölümü, - Alçak gerilim bölümü Ana bara bölümü ve baralar Bara bölümü, panelin arkasında, istenildiği takdirde metal ayırıcılarla diğer bölümlerden ayrılan, 76

12 dökme reçine izolatörlerle desteklenmiģ 3 adet tek faz dikdörtgen veya yuvarlak boru ana bakır barayı ve devre kesicisine bağlantıyı içermektedir. Baralar 3 fazlı olacak ve tüm Ģalt merkezi dahilinde tüm dinamik, termik ve dielektrik streslere dayanacak değerlerde olacaktır. Baralar katı çekilmiģ, yüksek iletkenlik katsayılı, elektrolitik bakırdan imal edilecektir. DüĢey baralar ile ana bara arası bağlantılar, katı (rijit) bara ile sağlanacak olup, esnek bağlantı (fleksibl) kabul edilmeyecektir. Baralar ve bağlantıları için, anma kısa devre akımı sonucu oluģan termik ve manyetik kuvvetlere dayanacak Ģekilde yeterli destekleme ve sağlamlaģtırma sağlanacaktır. Bara sistemi panellerin her iki tarafından geniģlemeye müsait olacaktır. Tüm bara uçları geniģlemeye imkân sağlanması için mevcut Ģalt tesisinde herhangi bir tadilata gerek duyulmaksızın birleģtirilebilen yapıda olacaktır. Bara bölümünde herhangi bir kablaj bulunmayacaktır. Bara bölümünde yalıtım hava ile sağlanacaktır. Orta Gerilim ġalt Tesisinin topraklaması için ana gövde, klapeler ve diğer tüm akım taģımayan metal aksamlar birbirine bağlanacak ve Ģalt tesisi boyunca devam eden bakırdan yapılmıģ uygun bir topraklama barasına harici olarak irtibatlandırılacaktır. Her bir hücrenin alt kısmında topraklama barasına bağlantı için topraklama terminaline sahip olması gerekmektedir. Topraklama barası iki noktada transformatör merkezi topraklama sistemine bağlanacaktır Kesici bölümü Bu bölüm, çekmeceli/arabalı vakum/sf 6 gazlı kesiciyi ve iģletimine iliģkin tüm yardımcı ekipmanları ihtiva etmektedir. Bu bölümde; Vakum/SF 6 gazlı kesici Kesicinin giriģ ve çıkıģ kutupları için bağlantı amaçlı izole buģingler Kesici yerine sokulup çıkarılırken açılıp kapanan ve bara/kablo bölümü ile kesici bölümünü ayıran metal klapeler Pozisyon kontakları 77

13 Kontrol ve kumanda devreleri için soketler Kesici ile topraklama ayırıcısı arası kilitleme düzeni bulunmalıdır. Paneller, içerisinde oluģabilecek aģırı basınç yükselmeleri ve dıģarıdan uygulanacak mekanik darbelere karģı hasar görmeden dayanacak sağlam bir yapıda olacaktır. Her bir bölme, bir iç ark sonucu oluģan yüksek basınçlı gazların iģletme personeli için tehlike yaratmayacak Ģekilde dıģarı boģaltılması için tahliye kanallarına sahip olmalıdır. Arabalı kesici bölümünün kapısı ile alçak gerilim kompartımanının kapısı özel anahtarla açılabilir ve menteģeli olacaktır Devre kesicileri: Kesiciler vakum tüplü veya SF 6 gazlı tipte, arabalı veya çekmeceli olacaktır. Kesicinin giriģ ve çıkıģa ait hareketli kontakları düģük kontak direnci ve iyi havalandırma sağlamaya yönelik olarak, yaylı ve düz dikdörtgen veya yuvarlak yapıda olacaktır. Aynı anma değerindeki devre kesicileri kendi aralarında değiģtirilebilir yapıda olacaktır. Devre kesicisi herhangi bir ekipman sökmeksizin kesici arabası ile ayrılabilir özellikte olacaktır. Devre kesicisi aşağıdaki pozisyonları sağlamalıdır: Servis pozisyonu (ĠĢletme Pozisyonu) Ana ve yardımcı devreler bağlıdır. Kesici enerjilenebilir. Bu pozisyonda devre kesici arabası topraklanmıģ olacaktır. Test pozisyonu Ana devreler ayrılmıģ ve yardımcı devreler bağlıdır. Ġzole pozisyonundaki kesici tamamen kesici bölümünün içinde bulunacak ve metal klapeler kapalı olacaktır. Devre kesicisinin test pozisyonunda kontrol ve kumandası için gerekli soketler (yardımcı bağlantılar) sağlanmalıdır. DıĢarıda pozisyonu Ana ve yardımcı devreler ayrılmıģtır. Kesici hücreden dıģarıya çıkarılmıģtır. 78

14 Her bir devre kesicisinde aşağıdaki temel ekipmanlar bulunmalıdır: Açma bobini, Kapama bobini, Kapama bobiniyle tekrar kapamaya uygun motor tahrik mekanizması, Mekanik açma-kapama butonları, Açık-Kapalı konum göstergesi, Yay kurulu-boģta göstergesi, FiĢ-priz bağlantısı, Açma-kapama sayacı, Yardımcı kontaklar, Etiket Açma yayı, kesici kapandığında otomatik olarak kurulacaktır. Kapama yayı, hem elektriksel motor kurmalı olmalı ve hem de bağımsız manuel operasyona imkan tanımalıdır. Devre kesicisi yay kurma göstergesi içermelidir. Yay kurma motoru, anma besleme geriliminin %10 değiģmelerinde düzenli olarak çalıģabilecek Ģekilde dizayn edilmelidir. ÇalıĢma mekanizması ayrı bir iģleme gerek duyulmadan bir açma-kapama iģlemi çevrimi için yeterli enerjiyi depo edebilecek ve kapama yayının tam kurulmamıģ durumunda kesicinin kapatılmasını önleyecek kilit düzeni bulunacaktır. Devre kesicisi mekaniki olarak çalıģmada anahtarlama durumunu gösteren bir cihaza ve mekaniki operasyon sayacına sahip olmalıdır. Her bir kesicinin ön yüzeyinde mekaniki açma / kapama buton veya mandalları bulunacaktır. Devre kesicileri elektriki ve mekaniki olarak açma yapabilecek özellikte olacaktır. Operasyon mekanizması açma öncelikli "trip-free" olacak ve bir "anti-pumping" cihazı içerecektir. Arabalı/çekmeceli devre kesicileri üzerindeki kontrol ve kumanda devre bağlantıları çoklu iletkenli esnek kablolu fiģ-soket düzeneğine sahip olacaktır. 79

15 ĠĢletme güvenliği ve kilitlemeler Hücreler personel ve iģletme emniyetlerine haiz olacaktır. Hücrelerdeki tüm mekanik kilitlemeler, kuvvete dayanmayan kilitleme sistemi prensibi ile sağlanmalıdır. Arabalı vakum/ SF 6 gazlı kesici, iģletme ve test pozisyonları dıģında devreye alınamamalıdır. Hücrede gerilim olup olmadığı, kapı kapalı konumda iken kapasitif gerilim bölücüleri vasıtası ile ölçüm yapılarak belirlenmelidir. Bu göstergeler tüm hücrelede olacaktır. Hücreler, mekanik olarak özel anahtarlarla çalıģan sistemler vasıtasıyla kilitlenmelidir. Araba/çekmece özel anahtar ve takım gereksinimi olmadan tek kiģi ile hücre dıģına çıkartılabilmelidir. Ġç ark oluģumunda, basınç deģarjını sağlamak için hücre arkasında ve/veya tavanında klapeler bulunmalıdır. Hücrelerin kapısında bir gözetleme penceresi bulunmalı ve bu pencere iç ark oluģumundaki basınca dayanmalıdır. Röleler, koruma, kumanda, ölçü ve sayıcı cihazlar, analizörler, sayaçlar hücrede ayrı kapısı olan bir dolaba yerleģtirilmeli ve bu dolap orta gerilim bölmesinden dokunmaya ve oradan gelebilecek arklara ve basınca karģı emniyetli olarak ayrılmalıdır. Vakum/SF 6 Gazlı kesici kontakları gümüģ veya kalay kaplı olmalıdır. Topraklama Ģalterleri araba ile mekanik kilitlenmelidir. Topraklama Ģalteri sadece araba test konumunda iken tahrik edilebilmelidir. Topraklama Ģalteri kapalı iken araba hareket ettirilemez olmalıdır Klapeler Kesicinin mekanik olarak ileri/geri sürülmesi ile açılan veya kapanan otomatik metal klapeler tesis edilecektir. Bara ve kablo klapeleri birbirlerine bağımlı olacak ve asma kilit ile 80

16 kilitlenebilecektir Kablo bölümü Bu bölüm tek hat Ģemasıyla uyumlu olarak aģağıda belirtilen ekipmanları içerecektir: Güç kablosu için bağlama ve sıkıģtırma düzenekleri, Ölçü ve koruma transformatörleri, Topraklama ayırıcıları, Kapasitif gerilim bölücüleri, Bu kompartımana ulaģım ana gövdeye vidalanmıģ ön ve/veya arka plakalarının ayrılmasıyla mümkün olabilecektir. Kablo giriģi hücre altından canlı kısımlara ulaģımı önlemek için kablo salmastra plakaları üzerinden olacaktır. Kablo bölümüne yapılacak OG kablo bağlantıları için uluslar arası standartlara haiz OG kablo baģlıkları kullanılacaktır Topraklama ayırıcısı Topraklama ayırıcıları sabit tip olacaktır. Topraklama ayırıcısı çabuk kapamalı tipte olacaktır. Topraklama ayırıcısı el hızından bağımsız tipte olacaktır. Hücrenin kısa devre dayanım akımına eģit değerde kısa devreye kapatabilme özelliğine haiz olacaktır. Topraklama ayırıcısının konum göstergesi doğrudan topraklama ayırıcısının ana mili üzerinden alınan bilgi ile topraklayıcının tahrik edildiği yerde görülebilecektir. Hücrenin alçak gerilim bölümünde topraklama ayırıcısının pozisyonunu gösteren bir indikatör bulunacaktır. Topraklama ayırıcısının kumandası taģınabilir bir kol vasıtasıyla yapılacaktır. Topraklama ayırıcısının nominal değerleri Ģalt sistemiyle eģdeğer olacaktır. Ring giriģ-çıkıģ hücrelerinde, OG kablosu enerjili iken, topraklama ayırıcısının kapanmasını önleyen özel anahtarlı (RONIS veya muadili, asma kilit kabul edilmeyecektir) mekanik kilitleme tesis edilecektir. 81

17 Akım transformatörleri Tüm akım transformatörleri IEC e uygun olacaktır. Akım transformatörleri kuru tip dökme reçine izoleli olacak ve ihtiyaca uygun Ģekilde ve tek-hat Ģemalarında belirtilen değer ve oranlarda olacaktır. Poliüretan veya herhangi bir baģka bir malzemeden imal edilmiģ akım transformatörleri kabul edilmeyecektir. Troidal tipteki akım trafoları kabul edilmeyecektir. Ring giriģ çıkıģlarında kullanılacak akım trafoları tek kutuplu prensip Ģemalarda gösterildiği oranlarda, tek primer ve tek sekonderli olacaktır. Koruma çekirdeğinin elektriksel özelliği, 5P20 15VA olacaktır. Ith değeri ise ait olduğu hücrenin değerine eģit olacaktır. (25 ka) MüĢteri çıkıģlarında (fider koruma) kullanılacak olan akım trafoları aģağıda açıklandığı Ģekilde boyutlandırılacaktır. Tek kutuplu Ģemasında da gösterildiği üzere akım trafoları X/5/5A 0.2FS5 10VA; 5P10 10VA, kısa devre akımı ise ait olduğu hücrenin değerine eģit olacaktır. (25 ka) Akım transformatörleri çevirme oranı ring hücrelerinde x/5 A, ölçü hücrelerinde x-x/5-5 A ve müģteri/trafo beslemelerinde x/5-5 A olacaktır. Akım transformatörlerinin anma yükü bağlı olduğu tüm rölelerin, ölçüm cihazlarının ve ilgili yüklerin toplamından az olmayacaktır. Akım transformatörlerinin kısa süreli termik akımı (I th ), Ģalt tesisinin kısa süreli kısa devre dayanma akımına eģit veya büyük olacaktır Gerilim Transformatörleri Tüm gerilim transformatörleri IEC ye uygun olacaktır. Gerilim transformatörleri kuru tip dökme reçine izoleli olacak ve ihtiyaca uygun Ģekilde ve tek hat Ģemalarında belirtilen değer ve oranlarda olacaktır. Poliüretan veya herhangi bir baģka bir malzemeden imal edilmiģ akım transformatörleri kabul edilmeyecektir. Gerilim transformatörleri hücrede kesici olması durumunda kablo giriģ bölmesinde, ölçü hücrelerinde ise araba üzerinde olacaktır. Ölçü hücrelerindeki gerilim transformatörlerinin primer ve sekonder sarımları sigorta ile korunacaktır. Uygun koruma, kumanda, ölçüm ve yardımcı devreler seçici olarak koordineli olacaktır. Açık üçgen sargılı gerilim transformatörlerinin açık üçgen sargıları direnç üzerinden kapatılarak topraklanacaktır. 82

18 Gerilim transformatörlerinin anma yükü bağlı olduğu tüm rölelerin, ölçüm cihazlarının ve ilgili tüm yüklerin toplamından az olmayacaktır. Ġleride ilave yük geleceği dikkate alınarak en az 35 hücre üzerinde bulunan sayaç, röle ve enerji kalite kaydediciyi ölçüm hassasiyetini kaybetmeksizin besleyebilmelidir. Ölçü hücrelerinde kullanılan gerilim transformatörleri çekilebilir tipte olacak ve kurulu olarak primer akım sınırlama sigortalarına sahip olacaktır. Ayrıca gerilim transformatörünün geri çekildiği durumda uçları izole etmek için otomatik klapeler bulunmalıdır. Genel olarak, gerilim transformatörleri klas 0.5 doğruluk sınıfına sahip olmalıdır Alçak gerilim bölümü Bu bölüm O.G hücresinin ön üst bölümünde yer alacak ve tamamen kapalı, müstakil, yapıda olacaktır. Bu bölümde proje gereklerine uygun tüm malzeme gerekli bağlantıları yapılmıģ ve iģletmeye hazır bir Ģekilde monte edilecektir. Koruma ve ölçme röleleri, Sigortalar, Klemensler, Minyatür devre kesicileri, Enstrümanlar, Yardımcı röleler, Sayaçlar. EKK'lar. Alçak gerilim kompartımanına sistem gerilim altında iken eriģilebilecektir. Bütün bağlantı iletkenleri terminalini gösterecek Ģekilde iģaretlenecektir. Alçak gerilim kompartımanında hücreler arası yardımcı kablo bağlantılarını ihtiva eden bir kablo kanalı olacaktır. 83

19 Koruma röleleri, ölçü aletleri, sayaçlar, analizörler, sinyaller, kumanda ve test butonları, A.G. bölmesinin ön yüzüne konulacak ve yer seviyesinden bakan bir kiģi tarafından kolayca görülebilecektir. Yardımcı röle, koruma röleleri ve diğer malzemelerin kullanılmayan kontakları, klemenslerle kablo vasıtasıyla irtibatlandırılmıģ olacaktır. A.G. bölmesinde minimum 4 mm 2 lik kablo bağlantısına uygun klemensler kullanılacaktır. Akım devrelerinde kullanılan klemensler, ayrılabilir (test özellikli) yapıda olacaktır. Kumanda kabloları, bağlandığı cihazın klemens numarasına göre numaralandırılacaktır. Akım-Gerilim Trafoları devrelerinde min. 2.5 mm 2, kontrol ve kumanda devrelerinde min. 1.0 mm 2 fleksible kablo kullanılacaktır Testler Tip Testleri : (IEC e göre) Kısa süreli ve tepe aģırı akım dayanım testi Sıcaklık yükselme deneyi ve ısınma testi Dielektrik testleri Kısmi boģalma deneyleri ( Kesici üzerinde) IP Koruma testi Mekanik darbe deneyleri (Kesici ve topraklama ayırıcısı üzerinde) Ġç ark testi ve dahili arklara dayanım Yukarıdaki standartlara göre imal edilerek teklif edilen Orta Gerilim Hücrelerinin tip-test raporları teklif ekinde verilecektir. Ayrıca kullanılan kesici, akım transformatörü ve gerilim transformatörü ile ilgili tip-test raporları da teklif ekinde verilecektir. Rutin Testler : (IEC e göre) Ġmalatçı firma tarafından panellerin tamamlanmasını müteakip aģağıda belirtilen rutin testler yapılacaktır. Ġdare-Kontrol Mühendisi; imalatçının fabrikasında yapılacak rutin testlere gözlemci olarak katılabilecektir. Ana devrede güç frekansında gerilim dayanma gerilimi, Yardımcı devrelerde Ģebeke frekanslı gerilim dayanma gerilimi, Fonksiyonel kilitlerin, dahili kilitlemelerin, sinyalizasyon cihazlarının ve yardımcı cihazların 84

20 doğru olarak çalıģtığının denetlenmesi, Korumaların iģlerliği testi (primer veya sekonder akım enjeksiyonu ile), Kontrol enstrümanlarının ve kesici çalıģma mekanizmasının elektriki bağlantısının doğruluğu denetlenmesi, Mekanik çalıģma deneyleri, Ana devre direncinin ölçülmesi, Kablajın tetkik edilmesi, Görsel tetkik (elle ve gözle) Dökümanlar Teklifle birlikte aģağıdaki dokümanlar verilecektir: a) Teklif edilen panellere ve tüm ürünlere ait teknik broģür, b) Teklif edilen panellere ve ana ürünlere (kesici, ayırıcı, röle) ait tip test raporları c) ISO , ISO belgeleri Teslimatla birlikte aģağıdaki dokümanlar verilecektir: a) Teslim edilen panellere ait yerleģim planları ve ön görünüģ çizimleri, b) Teslim edilen tüm ürünlere ait iģletme ve bakım kitapçıkları, c) Kablaj (akım yolu) Ģeması Etiketleme Pano etiketlemesi Türkçe olacaktır. Ġmalatçının adı, tipi ve seri numarası, uygulanabilen anma değerleri, hücrenin tanımı gibi tanımlamalar röle gözü içinde imalatçı standardında etiketler üzerinde bulunacaktır. Panel içindeki tüm cihazlar projedeki kodlamaya uygun olarak cihaz etiketleri ile donatılacaktır Ambalaj ve taģima Tüm paneller plastik ambalaj malzemesi ile sarıldıktan sonra tahta paletlere sabitlenecektir. Panellerin tasarımı, paneller kaldırma halkaları yardımı ile kaldırılmaları veya silindir ile hareket ettirilmeleri durumunda daimi veya tehlikeli tahribat olmayacak Ģekilde yapılacaktır. Kaldırma halkaları üretici tarafından sağlanacak ve bunlar IEC standartlarına uygun olacaktır. 85

21 3.14- Yedekler ve aksesuarlar Teklif edilen hücreler ile birlikte, iģletme ve bakımda kolaylık sağlaması amacı ile aģağıdaki aksesuarlar ve yedek elemanlar teklif tutarına dahil olacaktır. Ayrıca bedel ödenmeyecektir: AKSESUARLAR: Kesici hareketini temin etmek için kumanda kolu, Kesici yayını kurmak için kurma kolu, Kapıları açıp kapamak için kapı anahtarları, Topraklama ayırıcısı kolu, Kesiciyi hücre dıģına çıkartmak ve hücre içine sokmak için taģıma arabası. Orta gerilim Ģalt tesisinin iģletmesinde ilerde ihtiyaç duyulabilecek ve aģağıda listesi verilen yedek parçalar imalatçı firma tarafından geçici kabulden önce teslim edilecektir. YEDEKLER Vakum/ SF6 gazlı kesici (her tipten 2 er adet, taģıma arabası ile birlikte), Kesici yay kurma motoru (her tip kesici için 2 adet) Trip / kapama bobini (5 er adet) Her bir tip için akım transformatörü (her tipten 12 Ģer adet) Her bir tip için gerilim transformatörü (her tipten 12 Ģer adet) Her tipten OG ve AG sigortalar (her akım değerinde 12 Ģer adet) IĢıklı gerilim göstergesi (5 set (15 adet)) Eğitim Üretici firma tesislerinde, iģletme teknik elemanlarına 7 gün süre ile metal-clad hücreler ile ilgili eğitim verilecektir. Ayrıca sistem devreye alındıktan sonra üretici firma teknik personeli bir hafta boyunca tesiste, iģletme teknik personeli ile birlikte çalıģmalara nezaret edecektir. Eğitim masrafları, dokümantasyon dahil üretici firmaya aittir. 86

22 Madde 4- Çok Fonksiyonlu Nümerik Röleler 4.1- Genel Koruma röleleri nümerik tip, 110 Volt DC besleme sistemi ile çalıģmalıdır. Koruma rölelerine giren analog değerler (akım, gerilim vs.) analog-dijital konverterler vasıtasıyla nümerik değerlere dönüģtürülecek ve bundan sonraki tüm fonksiyonlar mikroiģlemci üzerinde koģan koruma yazılımı vasıtasıyla sağlanacaktır. Bu iģlemler için örnekleme frekansı sistem frekansının 20 katından az olmayacaktır. Elektromanyetik gürültülerden korumak için: Röle ekipmanlarına ait bölmeler metal olacaktır. Kasası metal veya plastik olabilir. Ekranlı giriģ trafoları kullanılması, Ġkili giriģ kontaklarında opto-coupler kullanılması, Besleme geriliminin DC/DC konverter ile yapılması, Ġkili çıkıģların mekanik röle kontakları ile verilmesi, HaberleĢme için Single Mode Fiberoptik kablolar kullanılması gibi önlemler alınacaktır. Bunlara ilaveten tüm röleler elektromanyetik uyumluluk konusunda Avrupa Topluluğu Konseyi'nce üye ülkelerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili kanunları dikkate alınarak hazırlanan yönergeye (EMC Konsey Yönerge No.89/336/EEC) ve yine elektrik cihazlarının belli gerilim sınırları içerisinde kullanımıyla ilgili yönergeye (Alçak Gerilim Yönerge No. 73/23 EEC) uygun olacaklardır. Koruma röleleri tek baģına kullanılabileceği gibi haberleģme sistemi ve bilgisayar üzerinden kullanılmaya müsait olacaktır. Röleler arıza kaydetme, ölçüm yapma ve güç analizi yapma özelliğine haiz olmalıdır. Röleler aynı zamanda uzaktan parametreleme ve kontrol özelliğine de sahip olmalıdırlar. Her bir kesiciye en az bir adet röle ile kumanda edilecektir. Röleler, orta gerilim hücrelerinin alçak gerilim bölmesinde kapıya montajlı olacaktır. Sistemde kullanılacak çok fonksiyonlu rölelere iliģkin genel özellikler aģağıda verilmiģtir: Röleler kullanıldıkları fiderle ilgili gereken her türlü koruma fonksiyonuna haiz olmalıdır. Röleler tamamen mikroiģlemci tabanlı, nümerik özellikte olmalıdır. 87

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU DAĞITIM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk TİM ihtiyacı olarak bu şartname ekinde tek kutuplu şemada belirtilen miktar

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

epm elektrik ltd.şti. ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kapsam: Bu şarname alçak gerilim enerji dagıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak gerilim panolarının teknik özelliklerini kapsar. 2.Genel: Panolar modüler ve dahili

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

36 kv A KADAR ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B PM ARABALI VE VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...

36 kv A KADAR ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B PM ARABALI VE VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 36 kv A KADAR ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B PM ARABALI VE VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. GENEL... 3 3. STANDARTLAR... 4 4. ÇALIŞMA ŞARTLARI...

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 17,5 kv DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 17,5 kv DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 17,5 kv DAĞITIM MERKEZİ TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu TİM ihtiyacı olarak bu şartname ekinde tek kutuplu şemada belirtilen

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI

ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI ALTYAPI ADAPTASYON ÇALIŞMALARI PANO/KABLO KODLAMA TABLOLARI VE KLEMENS PİN NUMARALARI ŞEMASI Tarih: 17.10.2016 1) GİRİŞ 1.1. Pano Kodları Sahada kablo çekim ve bağlantı işleri sırasında kullanılması düşünülen,

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

KONDANSATÖR AG Dağıtım Panosunda kullanılacak kondansatörler (0,44kV) projesinde belirtilen güç ve tipte olacaktır.

KONDANSATÖR AG Dağıtım Panosunda kullanılacak kondansatörler (0,44kV) projesinde belirtilen güç ve tipte olacaktır. YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Ekipmana ait tip test deneyleri akredite olmuş bağımsız laboratuar tarafından

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

2017 Hizmet Fiyat Listesi

2017 Hizmet Fiyat Listesi Periyodik Bakım Hizmetleri 0-630 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.650,00 TL 800-1.600 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.900,00 TL 2.000-4.000 kva Yağlı Tip Trafo

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ. TS 7451 / IEC 60726 / VDE 0532-76-11 :Kuru tip transformatörler : Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları

TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ. TS 7451 / IEC 60726 / VDE 0532-76-11 :Kuru tip transformatörler : Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları kıb-tek DÖKME REÇİNELİ KURU TİP OG/OG, BOŞTA KADEME DEĞİŞTİRİCİLİ, TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu şartname 22 kv orta gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılacak üç fazlı, 20.000

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÖLÇÜM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÖLÇÜM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÖLÇÜM MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon TİM Kilimli Aslanbahçesi Havalandırma Tesisi ihtiyacı olarak bu şartname ekinde

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. GENEL ŞARTLAR a. Bu dokümanda yer alan bilgilerin tamamı aksi belirtilmedikçe

Detaylı

KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ

KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ KAYIP KAÇAK İZLEME NE SAĞLAR? FİDER SEVİYESİNE KADAR İNEREK KAYIP KAÇAK ANALİZİ SAĞLAR. AMAÇ YÜKSEK PERFORMANSLI KOLAY KURULUMLU DÜŞÜK YATIRIM MALİYETLİ DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLİ

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi

CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.0 Tek Baralı Gaz Izoleli Hücre Dizisi 36 kv a kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi dahilindeki CPG.0, 36 kv a kadar Orta Gerilim şebekelerinde birbirinden

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

- 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği

- 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği TRT İSTANBUL-KURUÇEŞME FİLM ÇEKİM PLATOSU ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kapsam: Bu şartname alçak gerilim enerji dağıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI Sekonder koruma rölelerinin test edilmesi için tasarlanmıştır. Genelde bütün tek

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ

ABB YAĞLI TİP DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ ABB YAĞLI TİP TRAFO (28,5-36/0,4kV) ELİT A ABB KURU TİP TRAFO (33/0,4kV) 50 kva 5.200,00 USD 400 kva 12.500,00 EUR 100 kva 6.150,00 USD 630 kva 14.000,00 EUR 160 kva 8.000,00 USD 800 kva 14.750,00 EUR

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

an Aktif Group Company

an Aktif Group Company an ktif Group Company Orta gerilim Hücreleri, nahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlası için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı ktif markasıdır. Kompanzasyon, Harmonik Filtre, Direnç, İzole

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER KISIM 1 - GENEL A. Bu Kısım, elektrik tesisatları ile ilgili genel idari, prosedürel ve teknik şartları kapsar. B. İşlerin Kapsamı 1. Aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

17,5 kv a kadar ORTA GERİLİM LSC 2B PM (METAL-CLAD) ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER

17,5 kv a kadar ORTA GERİLİM LSC 2B PM (METAL-CLAD) ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER 17,5 kv a kadar ORTA GERİLİM LSC 2B PM (METAL-CLAD) ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRELER 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. GENEL TANITIM 2 EAE Elektroteknik A.Ş. bu katalog içinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. PanelMaster Tip Testli Alçak Gerilim Kuvvetli Akım Panoları PanelMaster

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve Modüler Hücreler 24-36 kv, 3 sec (LSC2A, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa en değerli ortağımızdır GIS-TR-12-01 SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kompakt ve

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

Güvenilir Çözüm Ortağınız

Güvenilir Çözüm Ortağınız Güvenilir Çözüm Ortağınız KOMPANZASYON ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 02 ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ INDEX 06 ALÇAK GERİLİM HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ 08 ALÇAK GERİLİM TRİSTÖRLÜ ANAHTARLAMA MODÜLLERİ ALÇAK

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR,

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı3 H 02 DA DAĞITIMI ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, ALTġUBELER YA DA KOMÜTASYON DÜZENLERĠ (temel

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ. : Microprocessor Technology. : 220..240 Vac -15 +10 % 50/60 Hz

ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ. : Microprocessor Technology. : 220..240 Vac -15 +10 % 50/60 Hz ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ Alev Kontrol Rölesi : Microprocessor Technology Mikro-prosesörün dış etkenlerden izole edilmiş süre doğruluğu Operasyon

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. AMAÇ TTK ya bağlı Taşkömürü işletme müesseselerinin ihtiyacı olarak GRUP-1 (metan gazı) ihtiva eden yer

Detaylı

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08

BİLEŞENLER. Güç kontaktörü Tip BMS09.08 / 18.08 BİLEŞENLER Güç kontaktörü Tip 09.08 / 18.08 Genel bilgi Dünyanın dört bir yanında yüz binleri aşan sayıda kullanılan kontaktör, güçlü performansı ve son derece yüksek güvenilirlik seviyesi ile otomobil

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD yapısı CLMD kondansatör belirli sayıdaki dielektrik metalize polipropilen film bobinlerinden

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA

Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü. 13 Haziran 2012 / ANKARA Olgun SAKARYA EMO Enerji Birim Koordinatörü 13 Haziran 2012 / ANKARA Enerji Verimliliği; Üretimimizde, Konforumuzda, İş gücümüzde, herhangi bir azalma olmadan daha az enerji kullanmaktır. SUNU ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

SEKONDER KORUMA. 1_Ölçme Trafoları (Akım Trafosu / Gerilim Trafosu) 2_Sekonder Röleler 3_Anahtarlama Elemanları (Kesiciler / Ayırıcılar) 2_RÖLELER

SEKONDER KORUMA. 1_Ölçme Trafoları (Akım Trafosu / Gerilim Trafosu) 2_Sekonder Röleler 3_Anahtarlama Elemanları (Kesiciler / Ayırıcılar) 2_RÖLELER SEKONDER KORUM 1_Ölçme Trafoları (kım Trafosu / Gerilim Trafosu) 2_Sekonder Röleler 3_nahtarlama Elemanları (Kesiciler / yırıcılar) 2_RÖLELER - KIM RÖLELERİ (R) 1-Düşük kım Rölesi 2-şırı kım Rölesi (R)

Detaylı

DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE

DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE METAL CLAD HÜCRELER DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy Elektrik A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Atom Cad. Saray Mah. No:17 Kazan 06980 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 03128154880 Faks : 03128154881 E-Posta : europower@europowerenerji.com.t

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI 19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI KONULAR 1. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ 2. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ BAĞLANTILAR 19.1 KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy.

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu. Katalog HA 26.41.TR 2009. Answers for energy. 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR 2009 Answers for energy. R-HA26-017.eps 02 8BT2 Tipi Orta Gerilim Dağıtım Panosu Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

IP66 SAHA DOLAPLARI. BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ

IP66 SAHA DOLAPLARI.  BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ IP66 SAHA DOLAPLARI BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ 3 IP66 SAHA DOLAPLARI IP66 Saha Pano Özellikleri - LANDE Saha Dolapları, IP66 koruma seviyesine sahiptir. - Yere baza ile veya direğe askı aparatı

Detaylı