HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde bulunan, tapuda, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçali Mahallesi, 138 Pafta, 57 Ada, 14 Parsel no ile kayıtlı arsa üzerinde kat irtifakı kurulmuş aşağıda dökümü bulunan gayrimenkuller, NİTELİĞİ ARSA PAYI KAT NO BAĞ.BL.NO MAĞAZA 100/900 ZEMİN 1 MAĞAZA 100/900 BİRİNCİ 2 SERBEST BÜRO 100/900 İKİNCİ 3 SERBEST BÜRO 100/900 ÜÇÜNCÜ 4 SERBEST BÜRO 100/900 DÖRDÜNCÜ 5 SERBEST BÜRO 100/900 BEŞİNCİ 6 SERBEST BÜRO 100/900 ALTINCI 7 SERBEST BÜRO 100/900 YEDİNCİ 8 RESTORAN 100/900 SEKİZİNCİ 9 ihale ile satışa sunulacaktır. 2. Gayrimenkulün muhammen bedeli ,00-TL+KDV (Y:/ALTMIŞMİLYON TL+KDV) dir. Teklif sahipleri ,00-TL (Y:/BİRMİLYONSEKİZYÜZBİN.-TL) geçici teminat verecektir. Teminat, nakit veya banka teminat mektubu olarak verilebilir. 3- Gayrimenkulün satışı, peşin olarak yapılacaktır. İHALEYE GİRMESİ UYGUN BULUNMAYANLAR 4. Aşağıdaki şahıslar doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: i- Halk GYO A.Ş.nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri. ii- İhale konusu işle ilgili olarak her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar. iii- (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen şahısların anne, baba, eş ve çocukları. iv- (i), (ii) ve (iii) bentlerinde yer alan şahısların ortakları ile şirketleri (Bu şahısların yönetim ve denetim kurullarında görevli olmadıkları Anonim Şirketler hariç). v- (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen görevlerden ayrılmış olanlar (Ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle doğrudan ve dolaylı olarak). vi- Halk GYO A.Ş. nın diğer tüm çalışanları. vii- İlgili İhale Komisyonları tarafından ihaleden çıkarılmasına karar verilen, daha önce taahhütlerini zamanında yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş ya da herhangi bir nedenle geçici ya da kesin teminatı gelir kaydedilmiş gerçek veya tüzel kişiler, Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi TEKLİF SAHİBİ 1/7

2 KAPALI ZARF TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 5. Kapalı teklif dosyası aşağıdaki şekilde hazırlanarak teslim edilecektir. a ) Teklif İç Zarfı : Teklif sahipleri, teklif dilekçesine satın almayı düşündükleri taşınmazla ilgili tüm tapu bilgilerini, açık adresini ve teklif ettiği bedeli rakam ve yazı ile belirtecektir. Ekte bulunan Teklif Dilekçesi imzalanıp zarfa konulacak ve zarfın üzerine TEKLİF ibaresi yazılacaktır. b ) Belge İç Zarfı : i- İlgili yerleri Teklif sahipleri tarafından doldurulmuş ve her sayfası imzalanmış Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi, ii- Geçici Teminat (nakit olması durumunda, HalkGYO A.Ş. ne ait Halkbank Karaköy Şubesi numaralı hesaba yatırıldığını gösterir makbuz), iii- Yetkili veya temsilcilere ait kimlik belgesi, iv- Teklif sahiplerinin tüzel kişi olması durumunda; ihale yılına ait Ticaret / Sanayi Odası Belgesi ile firma temsilcilerine ait vekâletname ve imza sirküleri zarflanarak üzerine BELGE ibaresi yazılacaktır. Hazırlanan TEKLİF ve BELGE zarfları bir dış zarfa konup, üzerine Tapu Bilgileri ve Açık Adresi yazılı Taşınmazla İlgili SATINALMA TEKLİFİ ibaresi yazılıp, mühürlenerek kapatılacaktır. TEKLİFLERİN VERİLMESİ 6. Teklifler, gazete satış ilanı tarihinden itibaren kadar her iş günü saat 18: 00 e, 11/06/2012 tarihinde ise saat 17: 00 e, kadar, kapalı zarf içerisinde HalkGYO A.Ş., Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. No : 2 Kat : Karaköy / İSTANBUL adresine gönderilecek veya makbuz karşılığı elden teslim edilecektir. 11/06/2012 tarih ve e kadar (Elden veya vb. kanallarla) Halk GYO A.Ş. ne ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Halk GYO A.Ş. sorumlu olmayacaktır. İHALE GÜN SAAT VE YERİ 7. İhale 12/06/2012 günü, saat 14: 30 de, Büyükdere Cad. No:82 Mecidiyeköy / İSTANBUL adresindeki, T.Halk Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü Gayrettepe Binası nda yapılacaktır. Zarfların açılmasından sonra açık arttırmaya devam edileceğinden, açık arttırmaya katılmak isteyen teklif sahipleri ihale gün ve saatinde İlgili İhale Komisyonunun toplanacağı adreste hazır bulunacaktır. ZARFLARIN AÇILMASI VE İHALENİN YAPILMASI 8. İhale iki oturum halinde ve aynı gün yapılacaktır. Birinci Oturum İhalenin birinci oturumu iki aşama halinde yapılır. Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi TEKLİF SAHİBİ 2/7

3 a) Birinci Aşama: İhale komisyonunca 7.maddede belirtilen gün ve saatte, ihalede kaç adet ihale teklif zarfı olduğu hazır bulunanlara duyurulur ve ihaleye başlanır. İhale komisyonunca, teklif zarfları, alınış sırasına göre, katılan İSTEKLİ ler huzurunda açılacaktır. Açılan teklif dış zarfları içerisinde bulunan, iç zarf ve geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı ile belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir. Mali teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olmayan veya belgeleri eksik olan İSTEKLİLER tutanakla tespit edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. İSTEKLİLER ile mali teklifleri açıklanır. Tüm zarflar açıldıktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra teklifler tutanak altına alınır ve ihalenin ikinci aşamasına geçilir. b) İkinci Aşama: İhalenin ikinci aşamasında gayrimenkule verilen en yüksek teklif bedelinden başlamak üzere teklif sahipleri arasında açık arttırma usulü ile ihale yapılacaktır. İhalenin açık arttırma bölümünde pey sürme aralığı en az ,00.-TL olacaktır. Sırası gelen İSTEKLİ lerden önceki teklif bedelinden aşağı olmamak üzerinde olmak üzere sırası ile üç tur sözlü mali teklifleri alınacaktır. Artırımda bulunmayan İSTEKLİ ihaleden çekilmiş sayılacaktır. İhaleden çekilmiş sayılan İSTEKLİ tutanağı imzalayarak İhale Salonu ndan derhal ayrılır. Sunulan sözlü teklifler oturum esnasında tutanak altına alınır İSTEKLİLER in yetkilileri veya vekilleri tarafından imzalanır. İhale komisyonunca 2.oturumun şekli ile ilgili açıklama yapılır ve saati duyurularak birinci oturum kapatılır. İkinci Oturum İSTEKLİ lerden açık artırma bölümünde teklif edilen en yüksek bedelden düşük olmamak kaydıyla Pazarlık - Açık Artırma Sonucu Nihai Mali Teklif Mektubu nu doldurarak kapalı zarf içerisinde nihai mali tekliflerini yazılı olarak sunmaları istenir. Pazarlık -Açık Artırma Sonucu Nihai Mali Teklif Mektubu nun Teklif Alma Şartnamesi eki örneğe uygun olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve İstekli nin adı, soyadı veya ticaret unvanının yazılmış olması ve İSTEKLİ nin yetkilisi veya vekili tarafından kaşelenip imzalanmış olması zorunludur. Nihai teklif mektupları İhale komisyonunca İSTEKLİLER huzurunda açılır tarafından kapalı zarf içerisinde sunulan teklifleri okunur. Birden fazla İstekli tarafından aynı bedelin teklif edildiğinin görülmesi halinde, İSTEKLİLER den ikinci bir yazılı teklif alınır, ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, kura çekilir. İhalede hazır bulunmayan veya vekil bulundurmayan İSTEKLİLER, ihalenin birinci oturumunun yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. İhale, Halk GYO A.Ş. Yönetim Kurulu nun onayı ile kesinleşecek olup, teklif sahipleri bu konuda hiç bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi TEKLİF SAHİBİ 3/7

4 İhale Komisyonu, İhalenin 2.oturumuna hiçbir İSTEKLİ nin katılmaması durumunda, 1.aşamada verilmiş olan sözlü mali tekliflere göre, 1.oturumun 2.aşamasına hiç bir İSTEKLİ nin katılmaması durumunda ise 1.oturum 1.aşamada verilmiş olan ilk yazılı mali tekliflere göre değerlendirme yapabilecektir. 9. İhalenin 1.oturumu başladıktan ve zarflar açıldıktan sonra 1.oturumun 2.aşamasının sonuna kadar ihale kesintisiz devam edecektir. Katılımcıların kendi aralarında komisyon dışında görüşmelerine kesinlikle izin verilmeyecek olup, böyle bir istekte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. SATIŞIN YAPILMASI 10. Halk GYO A.Ş. yetkili kurulları tarafından uygun görülen gerçek veya tüzel kişiler, şahsen veya bu hususta yetkili olan temsilcisi/vekili aracılığı ile derhal başvurarak satış işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Sonradan üçüncü kişilere devredilmesi söz konusu olmayacaktır. İhaleye katılan kişi ve kurum/kuruluşlar bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar. Gayrimenkulün, satış bedelinin İSTEKLİ tarafından, kendisine yapılan tebligattan itibaren 7 iş günü içinde nakden ve peşin olarak ödenmesinden sonra, Halk GYO A.Ş. taşınmazın zilyetliğini İSTEKLİ ya devredecektir. Teklif sahipleri, ihalede verdikleri teklif bedeli ile bağlı olup, gayrimenkulü satın almaktan vazgeçen veya kendisine yapılan bildirimi takip eden 7 iş günü içinde başvuruda bulunmayan ve böylece satış işlemlerini gerçekleştirmeyen teklif sahiplerinin yatırdığı teminatlar irad kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. MASRAFLAR - BORÇLAR 11. Satışta, tapu harç ve masrafları kanuni taraflarca karşılanacaktır. Bunun dışında doğacak KDV, diğer sair bütün vergi ve harçlar İSTEKLİ tarafından ödenecektir. 12. Satılan taşınmazın zilyetliğinin İSTEKLİ ya devrine kadar geçen sürede gayrimenkule ilişkin Halk GYO A.Ş. adına tahakkuk etmiş bir borç var ise Halk GYO A.Ş. tarafından ödenecektir. Taşınmazın zilyetliğinin devrinden itibaren taşınmazın bakım, onarım, elektrik, su vs. gibi tüm giderleri ile Emlak vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve taşınmazla ilgili tüm vergi ve borçları İSTEKLİ tarafından ödenecektir. GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ 13 - İhale öncesi yatırılan geçici teminat tutarı; a) İhaleyi kazanan kişi/kurumun geçici teminatları; - İhale tutarından düşülerek kalan para tahsil edilebilir. - İhale tutarının tamamı tahsil edildikten sonra ilgiliye ödenebilir veya iade edilebilir. İhale tutarının tamamı tahsil edilmeden hiçbir sebeple geçici teminat geri ödenmeyecektir. Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi TEKLİF SAHİBİ 4/7

5 b) İhalede en yüksek teklifi veren ilk üç (3) kişiden 2. ve 3 üncü kişilerin teminatları, - Satış yapılan kişiye tapu devri yapıldıktan sonra ödenecek veya iade edilecektir. c) İhaleye iştirak eden diğer katılımcıların geçici teminatları ise 2 iş günü içerisinde ödenecektir veya iade edilecektir. GAYRİMENKULE İLİŞKİN VERİLEN BİLGİLER 14. İSTEKLİ, taşınmaz malı mevcut tapu kaydı, imar ve fiili durumu, kiracılık vb. diğer durumları ile görmüş, beğenmiş ve peşinen kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Halk GYO A.Ş. ye herhangi bir itiraz ve talep hakkı olmayacağını, her hangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 15. Gerek satış şartnamesinde yazılı, gerekse bu konuyla ilgili olarak taşınmaz mallar hakkında Halk GYO A.Ş. tarafından verilen bilgiler (Satış Listesi, Gazete ilanı, İnternet, Afiş vb.) ve her türlü ilanlar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Fiili durum ile Halk GYO A.Ş. tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde 14. madde kapsamında Halk GYO A.Ş. nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İSTEKLİ ler bu durumu gayrikabilirücu olarak kabul ederler. GENEL HÜKÜMLER 16. Halk GYO A.Ş., 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na tabi olmadığından, satışı, yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Halk GYO A.Ş. nin teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde teklif verenlerin yatırmış oldukları teminatlar kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, teminatın yatırılması ile iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz tazminat vb. herhangi bir talep hakları bulunmamaktadır. 17. Teklif sahipleri bu şartnameyi görmüş, okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Teklif sahipleri, iş bu şartnameyi görüp, okuyup incelediklerini ve içeriğini anlayıp, tüm hükümlerini kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. 18. İSTEKLİ nın tebligat adresi aşağıda gösterilmiştir. Bu adresin değiştirilmesi halinde İSTEKLİ yeni adresini Noter aracılığıyla Halk GYO A.Ş. ye bildirmediği takdirde bu adrese gönderilen tebligat İSTEKLİ ya yapılmış sayılacaktır. Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi TEKLİF SAHİBİ 5/7

6 19. Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır..../.../2012 TEKLİF VERİLEN TEKLİF VERENİN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : VKN / TCK NO : Kılıçali Paşa Mahallesi ADI SOYADI (ÜNVANI) : Meclisi Mebusan Caddesi No:13 EV TEL : Salıpazarı / Beyoğlu / İSTANBUL İŞ TEL : CEP TEL : FAX : ADRESİ : : Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi TEKLİF SAHİBİ 6/7

7 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE TEKLİF MEKTUBU (İç Zarf) Aşağıda tapu bilgileri ve adresi belirtilen taşınmazı Halk GYO A.Ş. şartnamelerinde belirtilen şartlar kapsamında peşin olmak kaydıyla ve satış şartnamelerinde belirtilen şartlar kapsamında;..-tl+kdv(yazıyla TL+KDV) bedel ile satın almayı teklif ve taahhüt ediyorum. TAŞINMAZA AİT ADRES VE TAPU BİLGİLERİ: Taşınmazın Açık Adresi: Kılıçali Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, No:13 Salıpazarı Beyoğlu İstanbul Bodrum+zemin+7 normal kat+teras katından oluşan binanın tamamı söz konusudur. İli : İstanbul İlçesi : Beyoğlu Pafta : 138 Ada : 57 Parsel : 14 Niteliği : Arsa.../.../2012 Adı Soyadı İmza TEKLİF SAHİBİNE AİT ADRES VE TELEFONLAR: VKN/TCKN : Adres : Telefon : İŞ/EV: CEP: Fax : Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Gayrimenkul Satış ve İdari Şartnamesi TEKLİF SAHİBİ 7/7

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ

GAYRĐMENKUL SATIŞ ĐHALE YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Türkiye Kız ılay Derneği mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenler. Tanımlar

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı