T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre mevzuatı kapsamında sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek her türlü izin, lisans iç izleme ve denetime esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine, ölçüm ve analiz kalitesinin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi düzenlemek amacıyla yapılacak yetkilendirmenin başvuru, değerlendirme, inceleme, belgelendirme, denetleme, belge askı ve iptali ile benzeri konulardaki esas ve usulleri kapsar. (2) Bu Yönetmelik iş ve işçi sağlığı konusundaki düzenlemeleri içermez. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 200. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini, b) Akreditasyon Kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK), c) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin, belge kapsamının veya parametrenin geçerliğinin belirli bir süre için hükümsüz kılınmasını, ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, d) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini, e) Denetim komisyonu: Laboratuvarın tüm denetim faaliyetlerini yürüten komisyonu, f) İç izleme: Tesis ve işletmelerin atık sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizler ile belirli sıklıklarla resmi kontrol amacıyla izlenmesini, g) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, ğ) İnceleme: Bakanlığa Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak için başvurmuş laboratuvarların ilgili mevzuat kapsamında yer alan ölçüm ve analizleri yapabilirliğinin değerlendirilmesi için işlem ve uygulamaların dosya bazında tetkiki ile yönetiminin, işletiminin, teknik personelinin, cihaz, alet ve ekipmanlarının, dokümanlarının, kayıtlarının, verilerinin ve kalite sisteminin yerinde ve uygulamalı olarak değerlendirilmesini ve rapor edilmesini, h) İnceleme komisyonu: Belgelendirme ve kapsam genişletme sürecinde inceleme faaliyetlerini yürüten komisyonu, ı) Kalite kontrol: Ölçüm ve analiz metodunun laboratuvarda uygulanabilirliğinin zamansal performansını izlemek amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyeti, i) Kalite yöneticisi: Kalite yönetim sistemi için gerekli faaliyetlerin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sağlanması ve bununla ilgili ihtiyaç halinde üst yönetime bildirilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren kişiyi, j) Kalite yöneticisi temsilcisi: Laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubesinde, merkezdeki kalite yönetim sistemine bağlı olarak çalışan kişiyi, k) Kamu laboratuvarı: Kamu kaynakları kullanılarak kurulan ve işletilen, doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ve üçüncü şahıslara hizmet veren laboratuvarı, l) Kapsam: Belgesinde kapsam adı altında yer alan su, atık su, deniz suyu, toprak, atık, atık yağ, kömür, sıvı yakıt, emisyon, imisyon, gürültü, titreşim gibi çevre mevzuatında yer alan kirlilik alanlarını ve numune almayı, m) Karşılaştırma testi: Önceden belirlenen koşullara göre iki veya daha fazla laboratuvar tarafından, aynı veya benzer öğeler üzerinde yapılan ölçüm veya analizlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesini, n) Kapsam genişletme: Laboratuvarın mevcut belgesine yeni parametre ilave edilmesini, o) Laboratuvar: Çevre mevzuatı kapsamında, sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek her türlü izin, iç izleme ve denetimlere esas teşkil edecek ölçüm, analiz ve örneklemeleri yapmak ve numune almak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen özel veya kamu laboratuvarını, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 ö) Laboratuvar denetimi: Laboratuvarların bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla yapılan her türlü ani, planlı veya şikâyete bağlı olarak yerinde, sahada ve/veya uzaktan takip edilmesini, p) Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvarın kapsamında bulunan deney alanları ile ilgili teknik konulardan sorumlu kişiyi, r) Laboratuvar yöneticisi: Özel laboratuvar şirketinin ticaret sicil memurluğunda tescil edilerek, şirket adına imza atmaya yetkili olan ya da noter huzurunda vekaleten şirket adına imza atma yetkisi verilen kişiyi, s) Numune: Numune alma ve örnekleme faaliyetleri sonucu bütünü temsil eden örneği, ş) Örnekleme: Emisyon ve imisyon kapsamlarında yapılan ölçümlerde, kirletici parametrenin tespitine yönelik faaliyeti, t) Özel laboratuvar: Kamu kaynakları kullanılmaksızın, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan ve işletilen, doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ve üçüncü şahıslara hizmet veren laboratuvarı, u) Özel talep: Çevre mevzuatı kapsamındaki izin, iç izleme ve denetime esas teşkil etmeyen veya üçüncü taraflarca sonuçları bilgi edinme amacıyla kullanılacak ölçüm ve analizlere ait talebi, ü) Parametre: Her bir kapsamda ilgili çevre mevzuatında belirlenen ve ölçüm/analizi yapılan değişkeni, v) Standart metot: Ulusal veya uluslararası kabul görmüş metotları, y) Yeterlik Belgesi: Bakanlıkça verilen Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesini, z) Yeterlilik testi: Birden fazla laboratuvarın performansının değerlendirilmesi amacıyla, katılımcılardan bağımsız ve tarafsız bir tüzel kişilik veya kuruluş tarafından düzenlenen karşılaştırma programını, ifade eder. Genel ilkeler MADDE 5 (1) Çevre mevzuatı kapsamında sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamu laboratuvarları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yeterlik Belgesi almak zorundadır. (2) Çevre mevzuatında yer alan ancak herhangi bir laboratuvar tarafından Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunulmamış veya yetki verilmemiş ölçüm ve analizlerin yaptırılacağı laboratuvar ve sonuçlarının geçerliliği ile ilgili karar, söz konusu mevzuatı yayımlayan ilgili Bakanlık birimine aittir. (3) Laboratuvarlar aşağıdaki ilkelere uyar: a) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş laboratuvarları bulunan işletmeler, tesisler, organize sanayi bölge müdürlükleri, belediyeler, ticaret odaları ve bunların iştirakleri ile Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlar, iç izleme dışında kendi kuruluş bünyesinde yer alan tesis ve işletmelerin çevre izin ve lisansına ve denetlenmesine esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamaz. b) Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar" standardına göre Akreditasyon Kurumundan akredite olmak zorundadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : c) Laboratuvar hizmeti dışında çevre danışmanlık, gözetim ve ÇED hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, laboratuvar hizmeti ile ilgili personeli ayrı tanımlamak zorundadır; bu kurum veya kuruluşlar işlerini üstlendikleri firmalara ait izin, iç izleme ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapamazlar. ç) Laboratuvarların başka adreste laboratuvar faaliyeti gösteren şubeleri tek başına ayrı laboratuvar olarak değerlendirilir ve bu Yönetmelik kapsamında ayrı Yeterlik Belgesi almak zorundadır. Ortak kalite sistemi kullanan şubeler ayrı ayrı kalite yönetici temsilcisi atamak zorundadır. d) Yeterlik Belgesi almış bir laboratuvar, herhangi bir özel veya tüzel kişiliğe kendisi adına temsilcilik veremez, numune aldıramaz, rapor düzenletemez. e) Numune alma ve örnekleme yetkisi talep eden laboratuvar, Bakanlıktan gerekli yetkiyi almak zorundadır. f) Bakanlıkça bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde laboratuvarlara askıya alma işlemi uygulanır. g) Yetki belgesi kapsamını genişletmek isteyen laboratuvarlar, bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığa başvurur. ğ) Bakanlık laboratuvarlara numune gönderme yöntemi ile yeterlilik/karşılaştırma testi, sahada bir veya daha fazla laboratuara ölçüm yaptırma yöntemi ile karşılaştırma testleri düzenleyebilir. h) Bakanlıkça düzenlenen eğitim, yeterlik ve/veya karşılaştırma testi, yeterlik belgesi düzenlenmesi ve benzeri faaliyetler için katılım ücretleri Bakanlıkça belirlenir. ı) Yeterlik Belgesine sahip laboratuvarlar, kamuya ait alanlarda oluşan, sorumlusu tespit edilemeyen veya telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilecek kirlilik durumlarında Bakanlık veya İl Müdürlüğünce talep edilen analiz ve ölçümleri yapmak ve sonuçlarını raporlamak zorundadır. İKİNCİ BÖLÜM Laboratuvarların Genel Özellikleri ve Uyulması Gereken Kurallar Laboratuvar bölümleri MADDE 6 (1) Laboratuvarlarda verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen bölümler bulundurulur: a) İdari Bölüm, b) Laboratuvar Hizmet Bölümleri; 1) Numune ile ilgili herhangi bir işlemin yapıldığı ve numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü, 2) Tartım işleminin yapıldığı çevre şartlarından olumsuz şekilde etkilenmeyecek ve ölçüm yapılacak parametrenin ölçüm metoduna uygun, ayrı veya tek bir bölüm halinde düzenlenen tartım bölümü, 3) Laboratuvarın çalışma konularına göre kimyasal ve biyolojik analizlerin ayrı yerde yapıldığı hizmet bölümleri, 4) Birbirlerini etkileyen ölçüm/analiz ve ön işlem faaliyetlerinin sürdürüldüğü, uygun sıcaklık ve nem kontrolünün yapıldığı, çeker ocak ve havalandırma düzeni olan ayrı bölümler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 5) Laboratuvarda bu Yönetmelik kapsamında olan kayıtların muhafaza edildiği ve sorumlu personel tarafından kontrol edildiği arşiv bölümü veya kilitlenebilir dolap. Laboratuvarların asgari özellikleri MADDE 7 (1) Laboratuvarlar verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda yer alan asgari özellik ve nitelikleri taşımak zorundadır: a) Laboratuvarlarda analizlerin ve kullanılan cihazların gerektirdiği özel koşulları sağlamak üzere uygun aydınlatma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri bulundurulur. b) Laboratuvar alanlarında, analiz metotları ve cihaz özellikleri dikkate alınarak, kontrol altına alınması gereken sıcaklık, nem gibi ortam şartları düzenli olarak izlenir ve kayıt altına alınır. c) Analiz cihazlarının çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için ortamda, toz, nem, buhar, titreşim gibi etkenler için gerekli önlemler alınır. ç) Kullanılan patlayıcı, parlayıcı ve boğucu gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dışında, boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde muhafaza edilir. d) Laboratuvarda yedek yardımcı malzemeleri ve kimyasal maddeleri, yapılarına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir depo bulundurulur. Tüm kimyasal ve yedek malzemeler risk grupları esas alınarak etiketlenir ve listelenir. e) Laboratuvarda numunelerin muhafazası için uygun sıcaklık ve nem koşullarını sağlayan depo veya buzdolabı bulundurulur. f) Laboratuvarda geçici depolanacak atıklar için, atıkların risk grupları ve saklama şartlarına göre 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan atık yönetimi mevzuatına uygun geçici depolama alanı oluşturulur. g) Laboratuvarda oluşan atıkların bertarafı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan atık yönetimi mevzuatına uygun olarak yapılır. ğ) Yeterlik belgesine sahip özel laboratuvarların dış cephe tabelalarında; kamuoyunu bilgilendirmek ve yetkili laboratuvar olduğunu belirtmek amacıyla Bakanlık logosuna yer verilir. Buna ilişkin esaslar Bakanlıkça düzenlenir. Personel güvenliği MADDE 8 (1) Laboratuvarlar, çalıştırdıkları personelin güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak amacıyla aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır: a) Laboratuvarlar, laboratuvarda ve sahada personelin güvenliği için uygun giysi, baret, emniyet halatı, maske, eldiven, iş gözlüğü gibi kişisel koruyucu donanımlara sahip olmalıdır. b) Analiz yapılan bölümlere, çalışan personel haricindeki kişilerin girişlerini engelleyici önlemlere ait uyarıları bulundurur. c) İlk yardım için gerekli malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı, göz banyoları, acil duşlar ile olası laboratuvar kazaları durumlarında alınacak önlemleri ve kimyasalların ve atıkların geçici depolanmasını içeren talimatları bulundurur. ç) Laboratuvar bölümlerini, çalışan personelin isim ve unvanlarını, yangın söndürme tüplerini, acil çıkış kapılarını ve uyarı işaretlerini uygun yerlerde bulundurmak zorundadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : d) Kimyasallara ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının, kolay ulaşılabilecek bir yerde muhafaza edilmesi zorunludur. (2) Yerinde ölçüm ve analiz yapan laboratuvarlar, ölçüm ve analiz noktasının konumuna göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olduğunun kontrolünü yapmak zorundadır. (3) İşin yapılacağı alandaki emniyet koşullarının riskli olması veya ölçüm/analiz metodunun gerekliliklerinin sağlanmaması durumlarında, numune alma, örnekleme veya ölçümü yapılamayan kaynaklarla ilgili durumun tutanak altına alınması zorunludur. Metot seçimi MADDE 9 (1) Laboratuvarlar metot seçiminde aşağıdaki hususlara uymak zorundadır: a) Mevzuattaki limit değerleri karşılayabilen ve ölçüm aralıklarına uygun ulusal/uluslararası geçerli metotları veya laboratuvar tarafından geçerli kılınmış metotları kullanmak zorundadır. b) Metotların en son yayımlarını kullanmak ve bulundurmak zorundadır. c) Seçilen metotlar laboratuvar şartlarında teyit edilmelidir. ç) Laboratuvar, ulusal/uluslararası geçerli standart olmayan metotları, laboratuvarda geliştirilmiş/işletme içi metotları, amaçlanan kapsamları dışında kullanılan metotları ve ilavelerle takviye edilmiş veya değiştirilmiş metotları, ulusal/uluslararası yayına veya cihaz kullanım kitapçığına dayandırmalı ve amaçlanan kullanıma uygunluğunu teyit etmelidir. d) Bir metodun güncellenmesi veya yenilenmesi durumunda Bakanlık tarafından belirlenecek düzenlemelere uyulması gerekir. e) İlgili mevzuatta yer almasa da, rapordaki hesaplamalarda kullanılan veya ölçüm/ analiz sonucunu etkileyen parametrelerin de belge kapsamında yer alması gerekir. Kayıt ve defter tutma MADDE 10 (1) Laboratuvarlar aşağıda belirtilen kayıt ve defterleri düzenli olarak tutmak, numune kabul ile analiz/ölçüm kayıtlarını ise elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadır: a) Personele ait özgeçmiş, iletişim, eğitim, sertifika ve benzeri bilgiler. b) Ölçüm ve analizlere ait gözlemlerin, tüm verilerin ve hesaplamaların, yapıldıkları anda kaydedildiği ve ilgili ölçüm/analiz sorumlusu tarafından paraflanmış ölçüm analiz kayıtları, orijinal cihaz çıktıları veya güvenliği sağlanmış elektronik ortam kayıtları. c) İmzalanmış ve onaylanmış ölçüm ve analiz raporlarının basılı veya güvenliği sağlanmış elektronik ortam kopyası. ç) Numune alma tutanakları ve saha ölçüm/analiz kayıt formları. d) Cihaz, alet ve ekipman listesi. e) Cihaz, alet ve ekipmanların bakım, onarım çizelgeleri, servis kayıtları. f) Cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon planı. g) Cihazların ve ekipmanların kalibrasyon planına uygun şekilde, akredite kalibrasyon laboratuvarları tarafından hazırlanmış performans veya kalibrasyon belgeleri, ülke içinde faal halde konuyla ilgili akredite kalibrasyon laboratuvarı bulunmaması durumunda ise uluslararası izlenebilir materyaller ve yöntemlere sahip kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenmiş kalibrasyon belgeleri. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 ğ) Kimyasal madde kayıtlarını. h) Ölçüm ve analizlere ait doğrulama/kalite kontrol kayıtları. ı) Metotların geçerli kılınması ve ölçüm belirsizliği kayıtları. i) Yeterlilik ve karşılaştırma test sonuçlarına ait kayıtları. (2) Elektronik ortamda tutulanlar da dahil olmak üzere defterler, ölçüm ve analiz raporları ile diğer tüm kayıt ve belgeler, güvenilirlik ve gizlilik esaslarına uygun bir kayıt ve arşiv sistemi kullanılarak yangın, sel ve benzeri mücbir sebepler dışında en az beş yıl müddetle yedeklenerek saklanır. (3) Personel bilgileri düzenli olarak muhafaza edilir, ayrılan personelin bilgileri ise en az on yıl süre ile saklanır. (4) Laboratuvarlar tarafından tutulan tüm kayıtlarda aşağıda yer alan asgari şartlar yerine getirilir: a) Kayıtlar, silinmez özellikte kalemle yazılır. b) Kayıtlarda hata olduğunda hataların üzeri yazı okunabilecek şekilde çizilir ve yanına doğru değeri yazılarak, düzeltmeyi yapan kişi tarafından paraflanır veya imzalanır. c) Kayıtların elektronik ortamda muhafaza edilmesi durumunda orijinal kayıtların kaybolmasını ya da değiştirilmesini önlemek için gerekli tedbirler alınır. ç) Laboratuvarda oluşan tüm teknik kayıtların kontrolünün ve takibinin yapılabilmesi için gerekli önlemler alınır. Numune kabul MADDE 11 (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen numuneler barkod sistemi ile kayıt altına alınır. (2) Numune kabul aşamasında aşağıdaki şartlar sağlanır: a) Numune, numune alma yetkisine sahip bir kurum/kuruluş tarafından alınır. b) İç izlemeler hariç olmak üzere, numunenin mühürlenmiş olması gerekir. c) Numune kabına ve orijinal mührüne müdahale edilmez veya değiştirilemez. ç) Numuneye ait evrakta veya tutanakta herhangi bir tahrifat yapıldığına dair bir bulgunun tespit edilmemesi gerekir. (3) Laboratuvara gelen numunenin kaydını yapan personel, hiçbir şekilde analiz çalışmalarında bulunamaz. (4) Sadece gürültü kapsamında faaliyet gösteren laboratuvarlar, numune kabul bölümü bulundurmak zorunda değildir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yeterlik Belgesine İlişkin Usul ve Esaslar Çevre ölçüm ve analizleri yeterlik belgesi MADDE 12 (1) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi, çevre mevzuatı kapsamında, ölçüm ve analiz yapan, kamu veya özel kurum ve kuruluş laboratuvarlarına, akredite parametrelerinden Bakanlıkça uygun bulunanlara verilir. (2) Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesinin geçerlik süresi beş yıldır. Kapsam genişletme MADDE 13 (1) Laboratuvarlar, kapsam genişletme talebini, akreditasyon kurumunca akredite edilmeyen durumlar dışında yalnızca akredite olan parametrelerde yapabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (2) Yeterlik Belgesi geçerlik süresinde kapsam genişletme talebi yapılabilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme ve gerekli görülmesi durumunda yerinde inceleme sonucuna göre, uygun görülen parametreler Yeterlik Belgesine eklenir. Kapsam dışı parametreler MADDE 14 (1) Çevre mevzuatında yer alan ancak akreditasyonu mümkün olmayan parametreler, akreditasyon şartı aranmaksızın, kapsam genişletme şartlarına uygun olarak Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Yeterlik Belgesi kapsamına eklenebilir. (2) Çevre mevzuatında yer alan ancak analiz/ölçüm metodu olmayan parametreler ile hesaplama yoluyla bulunan parametreler, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Yeterlik Belgesi kapsamına eklenebilir. (3) Bakanlıkça daha önce yetki verilmemiş parametrelerde yapılan kapsam genişletme taleplerinde, akreditasyon ve yeterlilik/karşılaştırma test sonuçları bir yıl süreyle istenmez. (4) Çevre mevzuatında yer alan ancak Bakanlıkça yetki verilmemiş parametrelerin bilimsel kurum/kuruluşlarca gerçekleştirilen ölçüm ve analiz sonuçları, Bakanlığın ilgili birimi tarafından değerlendirilir. Yeterlik belgesi bedeli MADDE 15 (1) Bakanlıkça yıllık olarak belirlenen birim fiyat listesinde yer alan Yeterlik Belgesi ve kapsam genişletme ücretleri, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ödenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yetkili Laboratuvarların Yükümlülükleri Taşeron laboratuvar kullanımı MADDE 16 (1) Laboratuvar, yetkili olduğu kapsam ve parametrelerde, iş yoğunluğu, geçici kapasite düşmesi, cihaz arızası gibi önceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolayı hizmet veremediğinde, Yeterlik Belgesinde yer alan parametrelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yeterlik Belgesi almış laboratuvarları, taşeron laboratuvar olarak kullanabilir. (2) Laboratuvar, taşeron laboratuvarın yaptığı işlerden Bakanlığa ve müşteriye karşı sorumludur. (3) Taşeron laboratuvar kullanılması durumunda, laboratuvarın analiz sonuç raporunun ekinde taşeron laboratuvarının analiz raporunun da ibraz edilmesi zorunludur. (4) Laboratuvar herhangi bir parametre veya kapsamda, kesintisiz olarak beş aydan fazla taşeron laboratuvar kullanamaz. Laboratuvarlar arası işbirliği MADDE 17 (1) Laboratuvarın Yeterlik Belgesi kapsamında yer almayan parametrelerde işbirliği yapması gerektiği durumlarda, aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur: a) İşbirliği yapacak laboratuvarların, Bakanlıkça verilmiş Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. b) Numuneyi gönderen laboratuvar, analiz raporunun ekine işbirliği yaptığı diğer laboratuvarların raporlarını da eklemekle yükümlüdür. c) Laboratuvar ile yapılan süreli sözleşmenin Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 (2) Yurt içinde ölçüm/analizi yapılamayan parametrelerde laboratuvar, yurtdışında akredite bir laboratuvar ile işbirliği yapabilir. Bu durumda, işbirliği yaptığı laboratuvarın güncel akreditasyon belgesini, eklerini ve süreli sözleşmesini Bakanlığa ibraz etmesi ve önceden Bakanlıktan onay alması zorunludur. (3) En fazla beş laboratuvarla işbirliği yapılabilir. (4) Laboratuvar, yetkili olmadığı kapsamda işbirliği yapamaz. (5) Laboratuvar numune alma kapsamında işbirliği yapamaz; ilk defa Yeterlik Belgesi alan laboratuvarlar Yeterlik Belgesi başlangıç tarihinden itibaren bir yıl süre ile numune alma kapsamında işbirliği yapabilir. (6) Laboratuvar, numunenin işbirliği yapılan laboratuvara uygun saklama koşullarında gönderilmesinden sorumludur. Hazır deney kitleri ile analiz MADDE 18 (1) Hazır deney kitlerinin, aynı numunede standart metot ile çalışılması ve ayda bir kez doğrulamasının yapılarak sonuçların kayıt altına alınması zorunludur. (2) Hazır deney kitleri ile yapılan analiz sonuçları sadece Bakanlık tarafından onaylanan kapsam ve parametrelerde teyit edilmeli ve en az yılda bir defa yeterlik veya karşılaştırma testlerine katılım sağlanır. (3) Hazır deney kitleri ile yapılan analizlerde, standart metoda uygun olarak girişimlerin giderilmesi, analiz yöntem talimatlarında tanımlanması ve bunların kayıt altına alınması zorunludur. Eğitim MADDE 19 (1) Laboratuvarın, Kalite Yöneticisi ve temsilcisinin TS EN ISO/IEC 17025, dokümantasyon ve iç tetkik eğitimini, en az bir personelin de metotların geçerli kılınması/teyidi ve ölçüm belirsizliği eğitimini almış olması zorunludur. (2) Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü konularda eğitime katılma veya sertifika alma zorunluluğu getirebilir. (3) Gerekli durumlarda eğitim konuları, içeriği, katılım şartları ve sınav gerekliliği gibi hususlar, Bakanlıkça belirlenir. (4) Laboratuvar, çalışanlarının mesleki riskler konusunda bilgilendirilmesini, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almasını sağlar. Personel MADDE 20 (1) Laboratuvar; en az iki ölçüm/analiz sorumlusu olmak üzere, laboratuvar sorumlusu, kalite yöneticisi ve numune kabul ve/veya raporlama sorumlusu görevini yürütecek asgari dört personel bulundurmakla yükümlüdür. Laboratuvar sorumlusu aynı zamanda ölçüm ve analiz yapabilir. (2) Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticiliği görevini üstlenecek personelin farklı kişiler olması zorunludur. (3) Sadece gürültü kapsamında faaliyet gösteren laboratuvar, numune kabul personeli bulundurmak zorunda değildir. (4) Laboratuvarlarda; laboratuvar sorumlusunun, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden mezun olması ve en az 3 yıl laboratuvar tecrübesi veya tez konusu laboratuvar çalışması olan en az yüksek lisans derecesi; kalite yöneticisi/kalite yöneticisi temsilcisinin de en az 4 yıllık üniversite mezunu olması gereklidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (5) Bir laboratuvarda Yeterlik Belgesi kapsamına bağlı olarak ihtiyaç olması durumunda birden fazla laboratuvar sorumlusu bulunabilir. (6) Laboratuvarda ölçüm ve analiz yapacak personelin, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksek okullarının meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerden mezun olması zorunludur. Fiziksel güç gerektiren numune hazırlama ön işlemlerinde çalışan personelden bu fıkradaki eğitim şartları aranmaz. (7) Laboratuvar sorumlusu, bu Yönetmeliğin hüküm ve esaslarını takip etmekle yükümlüdür. Numune alma, örnekleme, yerinde ölçüm/analiz MADDE 21 (1) Numune alma ve örnekleme yetkisi laboratuvarın kapsamı ile sınırlıdır. (2) Örnekleme yetkisi talebinde bulunan laboratuvarın akredite olması şartı aranmaksızın, örnekleme için başvurduğu kapsamda herhangi bir parametrede ölçüm ve analiz yetkisi olması ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak başvuru yapması zorunludur. (3) Laboratuvar, yerinde ölçülmesi gereken parametreler için numune alma yetkisine sahip olmak zorundadır. (4) Numune alan laboratuvar, 19 uncu maddedeki şartlar ile aşağıdaki hususları sağlamak zorundadır: a) Numune alma planı oluşturur ve uygular. b) Numuneye yerinde yapılması gereken ölçümler ve analizler yapılır. c) Numunenin koruma ve saklama koşulları sağlanır. ç) Numune uygun koşullarda taşınır. d) Numune alma tutanağının ilgili mevzuata uygun olarak doldurulması zorunludur. (5) Yerinde yapılan ölçüm ve analizler sırasında çevresel faktörlerin ölçüm sonuçları üzerinde olabilecek etkileri, numune alma tutanağına kayıt edilmelidir. Raporlama MADDE 22 (1) Laboratuvar tarafından yapılan ölçüm ve analizlerin sonuçları doğru, açık, kesin ve tarafsız bir rapor haline getirilir. (2) Raporlar, ilgili mevzuatta biçim ve içerik açısından istenen şartları sağlamak ve ek-1 de yer alan formata uygun olmak zorundadır. (3) Analizi yapılan numunenin ölçüm ve analiz sonuçları, metodun teyit edilmesi çalışmalarında tespit edilebilen en küçük değerin altında bulunmuşsa, <ölçüm limiti değeri şeklinde raporlanır. Laboratuvar bu ölçüm limitinin altında raporlama yapamaz. (4) Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetime esas teşkil edecek ölçüm ve analiz raporlarının geçerliğinin kabul edilebilmesi için bu Yönetmeliğin 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanması zorunludur. (5) Laboratuvarın yetkili olmadığı herhangi bir parametreye ait ölçüm, analiz ve hesaplama sonuçları hiçbir şekilde çevre mevzuatına esas teşkil edecek raporlarda yer alamaz. (6) Her türlü izin, lisans, iç izleme ve denetim amaçlı numunelerin ölçüm ve analiz raporlarında, Bakanlık logosu, logo altında Yeterlik Belgesi numarası ve akreditasyon kurumuna ait logonun yer alması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 (7) Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlar veya Valilikler tarafından gönderilen veya kendilerine teslim edilen mühürlü numunelerin ölçüm ve analiz sonuçları aksi belirtilmediği sürece sadece ilgili resmi makama gönderilmek zorundadır. (8) Aşağıdaki şartlarda ölçüm ve analiz raporlarının tüm sayfalarında Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. İbaresi açıkça yer alır ve Bakanlık logosu kullanılamaz. Bu raporlar Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilemez. a) Numune alma yetkisi olmayan kurum/kuruluş, laboratuvar ve kişiler tarafından alınan veya resmi mührü bozulmuş numuneler, b) Özel taleple istenen analizler, c) Laboratuvarın kapsamında yer almayan bir parametreyle ilgili yapılan ölçüm ve analizler. (9) Laboratuvarların Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek izin, lisans, iç izleme ve denetime ilişkin, resmi ölçüm ve analiz raporları hukuki işlemlerde delil olarak kullanılabilir. Bu raporlarda aksini belirten ifadeler kullanılamaz. Asgari fiyat tarifesi MADDE 23 (1) Laboratuvarlar, ÇED çalışmaları kapsamında yapılanlar da dahil olmak üzere çevre mevzuatına esas teşkil edecek ve sonuçları Bakanlığa veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi devri yapılmış resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilecek izin, lisans, iç izleme ve denetime ilişkin ölçüm ve analizlerde, Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulayamaz. Kamu laboratuvarları ise Bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesinin en fazla %10 altında fiyat belirleyebilir. (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanun hükümlerinden muaf olan kamu kurum kuruluşlarınca ihale yoluyla alınan ölçüm ve analiz hizmetleri için asgari fiyat tarifesinin uygulanması zorunluluğu aranmaz. (3) Bakanlığa bağlı laboratuvarlarca yapılacak ölçüm ve analizlere ilişkin fiyat listesi en geç ilgili yılın Ocak ayında belirlenir. Bildirim zorunluluğu MADDE 24 (1) Laboratuvar, aşağıdaki bilgi ve belgeleri değişiklik tarihinden itibaren, en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. a) Akreditasyon belgesinin ekleriyle birlikte en son hali. b) Akreditasyon belgesi askıya alınmış ise iptali ve nedenleri. c) Akreditasyon belgesinde yapılan değişiklik, iptal edilen kapsam, parametre ve metotlar. ç) 17 nci ve 19 uncu maddeler ile Yeterlik Belgesi başvurusunda Bakanlığa sunulan bilgi ve dokümanlarda yapılan değişiklikler. (2) Laboratuvar, faaliyette bulunduğu adresten taşınmadan on beş gün önce durumunu, Bakanlığa bildirir ve sahada yapılan ölçümler hariç olmak üzere faaliyetlerini durdurur ve Yeterlik Belgesi Bakanlıkça askıya alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (3) Laboratuvarın taşınması sonrasında aşağıdaki bilgi, belge ve dokümanları Bakanlığa bildirmesi ve uygun bulunması durumunda, Yeterlik Belgesinin tamamının veya ilgili kapsamının askı kararı kaldırılır. a) Yeni adrese ait işyeri açma ve çalışma ruhsatını, ticaret sicil gazetesini, laboratuvarın yerleşim krokisini, taşınmaya bağlı olarak kalibrasyonu gereken cihaz ve ekipmana ait kalibrasyon ve/veya performans testi sertifikaları, b) TÜRKAK tarafından verilen denetim teklif formu veya yeni adres için hazırlanmış Akreditasyon Belgesi. (4) Laboratuvar tarafından, unvan değişikliği yapılması halinde; yeni Yeterlik Belgesi başvurusunda istenen bilgi belge ve dokümanlardan değişikliğe uğrayanların, on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Değişikliğe ilişkin bildirimlerin uygun bulunması durumunda, Yeterlik Belgesi yeniden düzenlenir. (5) Laboratuvarda personel değişikliği olması durumunda; 19 uncu ve 20 nci maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin, her yıl Ocak ve Haziran aylarında Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. (6) Laboratuvarın, yeni cihaz ve ekipman alımlarını performans ve/veya kalibrasyon belgeleriyle birlikte, her yıl Ocak ve Haziran aylarında Bakanlığa bildirmesi zorunludur. (7) Laboratuvar yapacağı ölçümleri Bakanlıkça belirlenecek yazılım programları aracılığı ile önceden Bakanlığa bildirmek zorundadır. (8) Laboratuvar Bakanlıkça düzenlenen veya katılması zorunlu tutulan yeterlik/karşılaştırma test sonuçlarını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Gizlilik MADDE 25 (1) Laboratuvar, müşterilere ait bilgilerle, müşterilere ait numunelerin ölçüm ve analiz sonuçlarına ilişkin bilgileri, üçüncü şahıslara veremez. BEŞİNCİ BÖLÜM Başvuru Dosyası, Kabulü ve Yerinde İnceleme Yeterlik belgesi başvurusu MADDE 26 (1) Yeterlik Belgesi alma talebinde bulunan laboratuvarların ek-2 de yer alan bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmaları zorunludur. Başvuru kapsamı MADDE 27 (1) Bakanlık gerektiğinde başvurulan kapsam ile ilgili mevzuat gerekliliklerine göre parametre, tablo ve benzeri bütünlüğü arayabilir. (2) Laboratuvar, sadece yerinde bakılacak parametreler ile ölçüm/analizini yapmadığı kapsamda numune alma başvurusunda bulunamaz. Başvuru MADDE 28 (1) Yeterlik belgesi başvuruları, Bakanlık tarafından bir ay içerisinde değerlendirilir. Eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru yapan laboratuvara eksikliklerin tamamlanması için bildirim tarihinden itibaren iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan başvurular, ücreti iade edilmeksizin geçersiz sayılır. (2) Eksiklikleri bulunmayan veya eksikliklerini tamamlamış olan laboratuvar, Bakanlıkça en geç üç ay içerisinde yerinde incelenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 İnceleme komisyonu MADDE 29 (1) Başvurusu kabul edilen laboratuvarın yerinde incelenmesi amacıyla en az iki Bakanlık personelinden oluşan inceleme komisyonu kurulur. Yerinde inceleme MADDE 30 (1) İncelemelerde gizlilik prensibi esastır. (2) İncelemelerde, başvuruda bulunan laboratuvarın 20 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen personeli hazır bulunur. (3) İnceleme sırasında, komisyon görevlilerine her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi ve inceleme komisyonunca verilen numunelerin analizlerinin yapılması zorunludur. (4) Yerinde incelemelerde; laboratuvarların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu incelenir. İnceleme esnasında, başvuru yapılan ölçüm veya analizlerin tamamı veya gerekli görülenlerin yapılması inceleme komisyonunca istenir. (5) İncelemenin tamamlanmasını takiben örneği ek-4 te verilen İnceleme/Denetim Tutanağı iki nüsha halinde düzenlenir. İnceleme komisyonu ile laboratuvar yetkilisi tarafından imzalanan tutanağın bir nüshası laboratuvar yetkilisine verilir. (6) Yerinde inceleme sürecinde, Bakanlık personelinin görevini yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması durumunda, başvuru iptal edilerek belge düzenlenmez ve başvuru ücreti iade edilmez. (7) Bakanlık gerekli gördüğünde laboratuvarların işleyişini ve cihazlarını yerinde inceleyebilir. Belgelendirme süreci MADDE 31 (1) Yeterlik belgesi başvurusunda bulunan laboratuvarda yapılan yerinde inceleme sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzlukların İnceleme/Denetim Tutanağının imza tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde giderilmesi gereklidir. (2) Eksikliklerin ve uygunsuzlukların laboratuvar tarafından giderildiğinin bildirilmesinden sonra, gerek görülmesi halinde ikinci kez yerinde inceleme yapılabilir. Bu incelemede eksiklik tespit edilmesi veya birinci incelemeden sonra üç ay içerisinde eksikliklerin ve uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Eksiklikler ve uygunsuzluklar laboratuvarın faaliyetlerini veya ölçüm ve analiz kalitesini etkileyen hususlar ise başvuru, ücreti iade edilmeksizin, geçersiz sayılır. b) Giderilmeyen eksiklikler ve uygunsuzluklar başvurudaki kapsam veya parametreler ile ilgili ise bu kapsam veya parametreler kapsam dışı bırakılarak Yeterlik belgesi düzenlenir. (3) Herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde laboratuvara Yeterlik belgesi düzenlenir. Yeterlik belgesi içeriği MADDE 32 (1) Başvurusu uygun bulunan laboratuvarlara ek-5-1 ve ek-5-2 de yer alan içerikte Yeterlik Belgesi ve ekleri düzenlenir. Yeterlik belgesi yenileme MADDE 33 (1) Yeterlik belgesini yenilemek isteyen laboratuvar, başvuru dilekçesi ile birlikte, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde dosyasını hazırlar: a) Ek-2 de yer alan belgelerden değişiklik olanlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : b) Müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu. c) Örneği ek-3 de verilen Dosya İçeriği Kontrol Listesi. (2) Laboratuvarın faaliyetini kesintisiz devam ettirebilmesi için, belge süresinin bitiminden en geç altı ay önce Bakanlığa müracaat etmesi zorunludur. (3) Belge yenileme başvurusunda 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddelere göre işlem yapılır. (4) Yeterlik belgesi yenileme başvurularında, Bakanlığın uygun görmesi halinde yerinde inceleme yapılmaksızın uygun görülen kapsam/parametre Yeterlik Belgesine eklenir. Kapsam genişletme başvurusu MADDE 34 (1) Kapsam genişletme talebinde bulunan laboratuvar, başvuru dilekçesi ile birlikte, başvuru dosyasını aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlar: a) Ek-2 de yer alan belgelerden değişiklik olan ve eklenen belgeler. b) Kapsam genişletilen parametrelerde katılım sağlanan yeterlik veya karşılaştırma testi sonuçları. c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödendiğine dair banka dekontu ve fatura bilgi formu. ç) Ek-3 te yer alan Dosya İçeriği Kontrol Listesi. (2) Kapsam genişletme başvurusunda, 13 üncü, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu ve 31 inci maddelere göre işlem yapılır. (3) Kapsam genişletme talebinde uygun görülmeyen parametreler kapsama dahil edilmez. Bu işlem için verilen başvuru ücreti iade edilmez. Laboratuvar, uygun görülmeyen parametreler için yeni bir kapsam genişletme başvurusunda bulunabilir. ALTINCI BÖLÜM Laboratuvar Denetimi Uzaktan denetim, yeterlik ve karşılaştırma testleri MADDE 35 (1) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde laboratuvarların uzaktan denetiminde aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri ister. a) Bakanlıkça düzenlenecek veya organize edilecek yeterlik ve/veya karşılaştırma testlerine katılım ve sonuçları. b) Ulusal veya uluslararası kuruluşlarca düzenlenen yeterlik ve/veya karşılaştırma testlerine katılım ve sonuçları. c) Denetim amacıyla gönderilen numunelerin analiz sonuçları. ç) Analiz raporları, faaliyetlerine ilişkin belgelerin ve kayıtların asılları. (2) Bakanlıkça düzenlenen veya katılması zorunlu tutulan yeterlik/karşılaştırma testinde, test sonucu kabul edilebilir sınırların dışında olan laboratuvar, altı ay süre içerisinde ikinci kez yeterlik/karşılaştırma testine katılım sağlar. Sonuçların ikinci kez de kabul edilebilir sınırların dışında çıkması halinde, altı ay süre içerisinde üçüncü kez yeterlik/karşılaştırma testine katılım sağlanır. Bu süreç sonunda olumlu sonuç alamayan laboratuvarların kapsam veya parametreleri Bakanlıkça askıya alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 (3) Laboratuvar, Yeterlik Belgesi süresi içerisinde tüm kapsamları tamamlayacak şekilde ve her yıl farklı parametrelerde yeterlik testine katılım sağlamak zorundadır. (4) Bakanlık, çevre kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, bazı numuneleri teyit amaçlı olarak Bakanlık laboratuvarına gönderilmesini isteyebilir. Buna ilişkin esaslar Bakanlıkça düzenlenir. Yerinde denetim MADDE 36 (1) Laboratuvarlar, bu Yönetmelik esasları kapsamında haberli veya habersiz denetlenir. (2) Laboratuvarın denetimini gerçekleştirmek üzere en az iki Bakanlık personelinden oluşan denetim komisyonu kurulur. (3) Haberli denetimler, Bakanlıkça belirlenen yıllık planlı denetim programı çerçevesinde gerçekleştirilir. (4) Laboratuvar, denetlemeye gelen görevlilere her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek zorundadır. (5) Yerinde denetimlerde laboratuvarların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu denetlenir. Denetim esnasında, kapsamda yer alan ölçüm veya analizlerin tamamı veya gerekli görülenlerin yapılması denetim komisyonunca istenebilir. (6) Denetimin tamamlanmasını takiben örneği ek-4 te verilen İnceleme/Denetim Tutanağı iki nüsha halinde düzenlenir, denetim komisyonu ve laboratuvar yetkilisi tarafından imzalanarak bir nüshası laboratuvara verilir. Denetim sonucunda, ek-6 da verilen Laboratuvar Değerlendirme Formu, İnceleme/Denetim Tutanağına göre puanlanır ve laboratuvara bildirilir. (7) Denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzlukların, İnceleme/Denetim Tutanağının imza tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde giderilmesi zorunludur. Bu süre uzatılmaz. (8) Denetim tutanağında belirtilen ve giderilmeyen eksiklikler ve uygunsuzluklar ile ilgili laboratuvarın yeterlik belgesinde yenileme gerektiren bir durum varsa, ilgili kapsam veya parametreler kapsam dışı bırakılarak belge düzenlenir. (9) Denetimler sonucunda oluşan puanlamaya göre 38 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelere uygun olarak işlem yapılır. Sahada denetim MADDE 37 (1) Bakanlık, ölçüm programında bildirimi yapılmış ölçümlerden gerekli gördüklerini, sahada haberli veya habersiz denetleyebilir. (2) Laboratuvarın denetimini gerçekleştirmek üzere en az iki Bakanlık personelinden oluşan denetim komisyonu kurulur. (3) Denetimlerde, ilgili laboratuvarın ölçüm programı aracılığıyla Bakanlığa bildirmiş olduğu ölçüm detaylarına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığı denetlenir. (4) Denetimin tamamlanmasını takiben ek-4 teki İnceleme/Denetim Tutanağı iki nüsha halinde düzenlenir, denetim komisyonu ve laboratuvar saha personeli tarafından imzalanarak bir nüshası laboratuvar personeline verilir. Ek-6 daki Laboratuvar Değerlendirme Formu, İnceleme/Denetim Tutanağına göre puanlanır ve laboratuvara bildirilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (5) Denetim sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzlukların giderilmesi ve idari işlemler, 36 ncı maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına göre yürütülür. YEDİNCİ BÖLÜM Yeterlik Belgesinin Askıya Alınması ve Belgenin İptali Yeterlik belgesinin askıya alınması MADDE 38 (1) Bakanlıkça, laboratuvarların belgesinin askıya alınma işlemleri, ek-6 da belirtilen Laboratuvar Değerlendirme Formundaki maddeler ve ceza puanına göre yapılır. (2) Ceza puanları laboratuvarın, denetim aşamasında ve Bakanlıkça tespit edilen diğer durumlarda işletilir. (3) Ceza puanları aşağıdaki şekilde uygulanır. a) Yeterlik belgesi alma tarihinden itibaren laboratuvar iki yüz puan ile puanlandırılır ve laboratuvar için işletilecek ceza puanları bu puandan düşülür. b) Yeterlik belgesi süresi içerisinde iki yüz puanın sıfırlandığı tarihten itibaren, on beş iş günü içinde laboratuvarın belgesi iki ay süre ile askıya alınır. c) İki ay askı süresi tamamlanan laboratuvarın puanı, iki aylık askı sürecinin uygulandığını belirtmek amacıyla iki yüz-a olarak yeniden belirlenir. ç) Yeterlik belgesi süresi içerisinde ikinci kez iki yüz puanın sıfırlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde laboratuvarın belgesi dört ay süre ile askıya alınır. d) Dört ay askı süresi tamamlanan laboratuvarın puanı, dört aylık askı sürecinin uygulandığını belirtmek amacıyla iki yüz-aa olarak yeniden belirlenir. e) Yeterlik belgesi süresi içerisinde üçüncü kez iki yüz puanın sıfırlanması halinde laboratuvarın yeterlik belgesi iptal edilir. f) Yeterlik Belgesi süresi içerisinde, ek-6 da Laboratuvar Değerlendirme Formu nda yer alan en büyük ceza puanına ait aynı uygunsuzluğun, iki kez tekrarlanması halinde laboratuvarın yeterlik belgesi bir ay süre ile askıya alınır; alınan ceza puanı mevcut puandan düşürülür. g) Laboratuvar değerlendirme formunda yer alan ceza puanlarından, aynı maddeye veya fıkraya ait birden fazla uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, o madde veya fıkra için belirlenen tek bir ceza puanı uygulanır. (4) Yeterlik belgesi yenileme aşamasında laboratuvar, geçmiş ceza puanları dikkate alınmadan iki yüz puan ile puanlandırılır. (5) Laboratuvarın akreditasyon belgesinin askıya alınması halinde, yeterlik belgesi de askıya alınır. Askıya alma süresi akreditasyon belgesinin askıya alınma süresi ile aynıdır. (6) Laboratuvar hakkında, laboratuvarın ölçüm ve analiz hizmetleri ile ilgili olumsuz bir hukuki karar verilmesi durumunda, bu Yönetmeliğin yeterlik belgesinin askıya alınması, kapsam veya parametre askıya alma ve belgenin askı süreci hükümlerine göre işlem yapılır. (7) Laboratuvar, en az altı ay süre için askıya alınma talebinde bulunabilir. Talep edilmesi halinde askı süresinin bitiminden önce laboratuvar yerinde incelenir. İnceleme neticesinde laboratuvarın faaliyetinin devam edip etmeyeceğine karar verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Kapsam veya parametre askıya alma MADDE 39 (1) Laboratuvarın akreditasyon belge kapsamının veya parametresinin askıya alınması durumunda, ilgili kapsam veya parametre de askıya alınır. Askıya alma süresi akreditasyon belgesinin askıya alma süresi ile aynıdır. (2) Metoda ve mevzuata aykırı ölçüm veya analiz yapıldığının tespiti durumunda uygunsuzluk giderilene kadar ilgili kapsam veya parametre askıya alınır. (3) Yeterlik/karşılaştırma testlerinde elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılacak askıya alma işlemleri için 35 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. (4) Parametre veya ilgili kapsamın askıya alınma gerekçesine uygun olarak askıya alma başlangıç tarihi Bakanlıkça belirlenir. Yeterlik belgesinin askı süreci MADDE 40 (1) Yeterlik belgesi kapsamı veya parametresi askıda olan laboratuvar, bu süre içinde askıda olan kapsam veya parametrede çevre mevzuatının uygulanmasına esas teşkil edecek ölçüm, analiz ve numune alma işlemleri yapamaz, rapor düzenleyemez. Ancak askı tarihinden önce bitirmiş olduğu ölçüm ve analizlere ait raporları düzenleyebilir. Askı tarihinden önce ölçümüne başlanmış ve halen devam eden uzun süreli ölçüm ve analizleri, sözleşmesi bulunan taşeron laboratuvara verileri ile birlikte devredebilir. Söz konusu ölçüm/analiz ve raporlamasından işi devir alan laboratuvar sorumludur. (2) Yeterlik belgesinin tamamının askıya alındığı süreçte aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Askı kaldırma, yeterlik belgesi yenileme veya kapsam genişletme amacıyla laboratuvara yerinde inceleme ve denetim yapılmaz. b) Yeterlik belgesi yenileme süreci ile askı karar tarihi çakışan laboratuvarda, askı süresi boyunca belge yenileme işlemleri devam edebilir. Ancak, işlemleri tamamlanan laboratuvar faaliyete geçmek için askı süresinin sona ermesini bekler. Süre sonunda yeterlik belgesinin askısı kaldırılır. Gerek duyulması halinde askı süresi sonrasında laboratuvara denetim yapılabilir. Yeterlik belgesi iptali MADDE 41 (1) Aşağıdaki hallerde yetkili laboratuvarın yeterlik belgesi iptal edilir: a) Akreditasyon belgesinin iptali. b) Bakanlığı yanıltıcı bilgi, belge ve ölçüm/analiz raporlarının ibraz edilmesi. c) Yerinde inceleme ve denetim sürecinde Bakanlık personelinin görevini yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunması. ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyetin tespiti. (2) İbraz edilen belgelerde, ölçüm ve analiz raporlarında tahrifat yapılması ya da ölçüm ve analizlerin kasıtlı olarak yanlış raporlandığının tespit edilmesi hallerinde, laboratuvarın yeterlik belgesi iptal edilir ve gerekli yasal işlemler başlatılır. (3) Yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvarın sahibi ve ortakları, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yeni bir yeterlik belgesi için Bakanlığa başvuruda bulunamaz. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Düzenleme yapma yetkisi MADDE 42 (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (2) Laboratuvarlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinde, mevcut ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ, genelge, talimat, olur, rehber niteliğindeki dokümanlara, Bakanlık internet sitesindeki duyurulara ve bu Yönetmeliği uygulamak için oluşturulacak programlara, belirlenecek süre içerisinde uymak zorundadır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 43 (1) 5/9/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. İç izleme laboratuvarları MADDE 44 (1) Çevre mevzuatı kapsamında başka kurum/kuruluşlara veya kendi bünyesindeki tesislere hizmet vermeyip, sadece kendi iç izlemelerini yapan laboratuvarlar; numune kabul sorumlusu ve numune kabul bölümü bulundurmak ve numunelerinde mühür kullanmak zorunda değildir. (2) Birden fazla şubesi olan firma ve işletmelere ait iç izleme laboratuvarı, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, şubelerinde çalışan numune alma personelini ve çalışmalarını kayıt altına almak şartıyla numune alma ve yerinde ölçüm cihazlarını kullanabilir. Yönetmelikten önceki belgelendirme GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce ön yeterlik belgesi olan laboratuvarlardan belge bitimine bir yıldan az kalanların belgeleri, belge bitim süresine kadar geçerlidir. Ön yeterlik belge bitiş süresi bir yıldan fazla olan laboratuvarlar ise bir yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun hale getirerek yeterlik belgesi almak zorundadır. (2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yeterlik belgesi almış olan laboratuvarların belge süreleri beş yıl olacak şekilde geçerlidir. Ancak, bu laboratuvarlar bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir yetkili laboratuvarda çalıştığı belgelenen personelin mevcut görevleri için, 20 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz. Kapsam genişletme GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Ön Yeterlik Belgesi ne sahip laboratuvarlar, kapsam genişletme talebinde bulunamaz. Mevcut başvurular GEÇİCİ MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ön yeterlik belgesi başvurusu yapmış ancak, sonuçlandırılmamış başvurular, laboratuvarın akreditasyon belgesine sahip olması ve uygun bulunması halinde bu Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 45 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 46 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

23 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

25 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

27 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/4/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendindeki ve ayniyat saymanı ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. a) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüklerinde görev yapan altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri, b) Azami çalışma süresi: Her hizmet alanında azami çalışılması gereken süreyi, c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili, d) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen illerin gruplarını, e) Taşra teşkilatı hizmet birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerini, f) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri, g) Yeniden atanma: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında bulunanların yeniden memurluğa atanmasını, ğ) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin, bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını, h) Yönetici personel: Çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürünü, ı) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 2 nci maddede sayılan unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personel, Bakanlıkça en az üç tercih sunulmak suretiyle, başka hizmet bölgelerine atanırlar. Tercihte bulunmayanların atamaları ise sunulan tercihlerden birine resen yapılır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan bendi kapsamında ibaresi ve (d) bentleri ile 10, 12, 13 üncü maddeleri şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. a) Bulunduğu hizmet alanında en az iki yıl süre ile çalışan ve fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun olan, aynı unvanı taşıyan personelin becayiş talebi. d) Merkez teşkilatında üç yıl görev yapmış olanların aynı veya daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanına atanma isteği. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan koordine edilir ibaresi gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır şeklinde değiştirilmiştir. c) İşyerinin merkezi belli bir ilde yerleşik olup, birden fazla ilde faaliyet gösteren şirketlerde çalışan bu Yönetmeliğe tabi personelin eşlerinin, işyeri merkezinin bulunduğu ilin dışındaki bir ilde faaliyet gösteren işyerinde çalıştıkları halde primlerini şirket merkezinin bulunduğu ile yatırıldığının veya şirket merkezinde çalıştıkları halde primlerini merkeze bağlı başka bir ilde faaliyet gösteren işyerinde yatırıldığının (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşlarından alacaklardır.), MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde üç yıllık çalışma süresini doldurmadan özür durumu hariç yer değişikliği talebinde bulunamaz. (3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve dördüncü fıkrasının birinci paragrafı ile dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir. Çevre ve şehircilik il müdürleri ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürleri, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin atandıkları hizmet alanındaki azami çalışma süresi; a) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü unvanı ile atananlar için beş, b) Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanı ile atananlar için sekiz, (5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin, bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi veya görev yaptığı hizmet alanındaki azami çalışma süresi, görev yaptığı her bir unvanda geçen hizmet süreleri ayrı ayrı dikkate alınarak tespit edilir. (6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelden üst hizmet bölgelerindeki hizmet alanında en az iki yıl hizmeti bulunanlar 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanabilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 9 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 12/4/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 16/4/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28

29 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 2/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GEÇİCİ MADDE 2 (1) 31/12/2014 tarihine kadar her yaştaki koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 2/12/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 2/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 20 günlük tanımlama süresine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 30/6/2014 tarihine kadar tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 2/12/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30

31 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 Kültür ve Turizm Bakanlığından: EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara sağlanacak maddi destek ile destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Bakanlıkça edebiyat eserlerinin üretilmesinde veya bunların yayımlatılmasında sağlanacak desteklere yönelik usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını, b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, c) Genel Müdür: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürünü, ç) Genel Müdürlük: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünü, d) Kurul: Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulunu, e) Yazar: Destek başvurusunda bulunan özgün edebiyat eserini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarları, ifade eder. Destek MADDE 5 (1) Özgün edebiyat eserlerini üretecek veya bunları yayımlatacak yazarlara Bakanlıkça projeleri karşılığında bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre Türk Lirası olarak mali destek sağlanır. Sağlanacak destekler için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkânları çerçevesinde, yılı bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır. (2) Destek; Kurul kararı ve taraflarca imzalanacak destek sözleşmesine dayanılarak bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili saymanlık aracılığıyla ödenir. Yazım desteği MADDE 6 (1) Özgün edebiyat eserlerini üretecek yazarlar aşağıda belirtilen ölçütlere uygun olmak koşuluyla yazım desteği başvurusunda bulunabilirler: a) Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması, c) Üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması, ç) Üretilecek eserin özgünlük taşıması, d) Projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması. (2) Yazar, aynı destek dönemi içerisinde yalnızca bir proje ile yazım desteği başvurusunda bulunabilir. Yazım desteğinden iki defa faydalanmış yazar, bir daha yazım desteği başvurusunda bulunamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

32 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (3) Yazım desteği tutarı, destek konusu eserin kapsamı ve nitelikleri dikkate alınarak, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir. (4) Yazım desteği tutarının %50 si destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra, %50 si ise proje neticesinde üretilecek eserin kabulüne ilişkin Kurul kararından sonra ilgililere ödenir. Yayım desteği MADDE 7 (1) Yazarlar aşağıda belirtilen ölçütlere uygun olmak koşuluyla yayım desteği başvurusunda bulunabilirler: a) Eserin bu Yönetmelik uyarınca sağlanan yazım desteğinden faydalanmak suretiyle üretilmiş olması, b) Eserin daha önce basılı olarak yayımlanmamış olması, c) Yazara daha önce yayım desteği sağlanmamış olması. (2) Yayım desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenir. (3) Yayım desteği tutarı, destek sözleşmesinin imzalanmasından sonra ilgililere ödenir. Başvuru şekli ve belgeleri MADDE 8 (1) Başvurular, yazar tarafından her yıl 1 eylül ile 15 ekim tarihleri arasında başvuru formu ile form ekinde belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi suretiyle yapılır. (2) Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması hâlinde yazarın, bu eksikliği kendisine bildirilmesinden itibaren onbeş gün içerisinde tamamlaması gerekir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz. (3) Başvuru belgeleri iade edilmez. Kurul kararlarının açıklanması MADDE 9 (1) Kurul kararları, karar tarihini izleyen onbeş gün içerisinde açıklanır. Yazarın yükümlülükleri MADDE 10 (1) Destek sağlanan yazarlar; a) Desteği amacına uygun olarak kullanmakla, b) Başvuru tarihinden itibaren adres ve iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikleri on gün içerisinde, Bakanlığa yazılı olarak bildirmekle, c) Destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamakla, ç) Bakanlığın projenin aşamaları hakkında istediği bilgi veya belgeleri, azami otuz gün içerisinde Bakanlığa ulaştırmakla, d) Projeyi hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemekle, yükümlüdürler. (2) Yazım desteği sağlanan yazar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak eserini, destek sağlanan yılın eylül ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve bir nüsha olarak basılı formatta Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı halinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32

33 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 (3) Yayım desteği sağlanan yazar, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere ek olarak, yayımlanmış eserinin bandrollü 100 adet nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde eserin teslim tarihi Bakanlıkça belirlenir. (4) Destek sağlanan yazarın bu Yönetmelikte veya destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da eserin Kurulca kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmenin geçerliliğinin sona erdiği Bakanlıkça yazara bildirilir. Bu bildirimden itibaren otuz gün içerisinde Bakanlığın yaptığı toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte iade edilir. Bu süre içerisinde iade edilmemesi hâlinde, ödemesi yapılan destek tutarı genel hükümlere göre tahsil edilir. (5) Proje kapsamında destek almasına rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yazara, bu Yönetmelik kapsamında yeni destek verilemez. Kurul MADDE 11 (1) Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarını saptamak ve destek sağlanan eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan oluru ile Kurul oluşturulur. (2) Kurul; Müsteşar veya ilgili müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür ve edebiyat alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakanlık onayı ile belirlenecek 5 kişi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. (3) Bakanlıkça belirlenen üyelerin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması hâlinde, bir ay içinde yeni üye atanır. Süresi dolan Kurul üyeleri tekrar atanabilir. (4) Kurul, destek başvurularını değerlendirmek ve teslim edilen eserlerin kabulünü gerçekleştirmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kez toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. (5) Toplantılar, Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır. Başvuru şartlarına uymayan projeler, Kurul gündemine alınmaz. Alınan karar tutanağa geçirilir ve Kurul üyelerince imzalanır. Kurul, toplantılarını planlarken Bakanlığın genel bütçe uygulamaları ve sürelerine uygunluk sağlamaya özen gösterir. (6) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda projeler ile ilgili olarak uzmanlara danışabilir. (7) Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamazlar. (8) Kurulun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu daire başkanlığınca yürütülür. Toplantı harcırahı MADDE 12 (1) Toplantıya Genel Müdürlük dışından katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah verilir. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 13 (1) 14/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Başvuru süresi GEÇİCİ MADDE 1 (1) 2014 yılına ilişkin proje başvuru süresi ve eser teslim tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33

34 Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 23/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Daire Başkanlığı: Komisyonunun görev alanına giren konularla ilgili sekretarya hizmetini yürüten, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesindeki Daire Başkanlığını, e) Komisyon; Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını ve Kalkınma Bakanlığını, Hazine Müsteşarlığını, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ile Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan komisyonu, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Komisyon; Kurum Başkanının başkanlığında, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Kalkınma Bakanlığını ve Hazine Müsteşarlığını temsilen Genel Müdür düzeyinde birer üye ile üniversite sağlık hizmeti sunucularını temsilen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bildirilip Bakanlıkça belirlenecek olan bir üye ve özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bildirilip Bakanlıkça belirlenecek olan bir üye olmak üzere dokuz üyeden oluşur. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Komisyon, kararlarını salt çoğunluk ile alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. MADDE 4 Aynı Yönetmelikte yer alan Fiyatlandırma Daire Başkanlığı ibareleri Daire Başkanlığı, Fiyatlandırma Daire Başkanlığına ibaresi Daire Başkanlığına, Fiyatlandırma Daire Başkanlığınca ibaresi Daire Başkanlığınca olarak ve Fiyatlandırma Daire Başkanı ibareleri Daire Başkanı olarak değiştirilmiştir. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 23/8/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34

35 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve sayılı mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Yaklaşık maliyetin hesabında ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı dikkate alınır ve bu oran idari şartnamede belirtilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Hava ambulansı hizmeti ibaresinden sonra gelmek üzere ve yangın ile mücadele amaçlı hava aracı hizmeti ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.5 inci maddesine ait 31 nolu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı maddede belirtilecektir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin Ek-4 ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.5 inci maddesine ait 26 nolu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı maddede belirtilecektir. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin Ek-5 inde yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.5 inci maddesine ait 31 nolu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı maddede belirtilecektir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin Ek-6 sında yer alan 4734 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 29.5 inci maddesine ait 31 nolu dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı maddede belirtilecektir. MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 4/3/ (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-3/7/ /1/ /3/ /12/ /3/ /4/ /7/ /7/ /4/ /9/ /11/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35

36 Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : TEBLİĞLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No. : 2013/60 İşyeri : Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SGK Sicil No. : Tespiti İsteyen İnceleme : Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirket tarafından, Adnan Menderes Mah. Mudanya Cad. No:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan tüm dükkanların her türlü kiralama, yönetim ve koordinasyonu, Adnan Menderes Mah. Armağan Sok. Korupark Evleri Osmangazi/BURSA adresinde bulunan işyerinde konut olarak inşası yapılmış olan dairelerin satışı işleri ile Saadetdere Mah. 68. Sk. No:50 Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan Torium Alışveriş Merkezinin yönetim ve kiralama bürosunda yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolunda, Rüzgarlıbahçe Mh. Selvi Çıkmazı No:4 Beykoz/İSTANBUL adresinde bulunan merkez büro, Emek Köyü Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Korupark 3. Etap inşaat işyeri, İkitelli Mh. 858 Ada 2 Parsel Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan alışveriş merkezikonut-otel-ofis inşaatı, aynı adreste bulunan inşaat satış ofisi ile Esentepe Mah Ada 7 Parsel Esentepe/İSTANBUL adresinde bulunan konut inşaatı iş yerlerinde yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı "İnşaat" işkolunda, yer aldıkları tespit edilmiştir. Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36

37 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2013/1) Ceza miktarları MADDE 1 (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 19/11/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artış esas alınarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır: Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2013/2) Parasal sınırlar MADDE 1 (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 6,77 (altı virgül yetmişyedi) oranında artış esas alınarak 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.272,19 TL, b) 1/8/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL, olarak tespit edilmiştir. Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37

38 Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38

39 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39

40 Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40

41 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41

42 Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42

43 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43

44 Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44

45 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45

46 Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46

47 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47

48 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 48

49 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49

50 Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) nezdinde bulundurulacak zorunlu karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dâhil Türkiye de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye de faaliyet gösteren bankalar ile finansman şirketleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir. (2) Münhasıran kıyı bankacılığı yapan bankalar, İller Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince iradi tasfiyeye giden bankalar tasfiyenin ilân edildiği tarihten itibaren, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen kredi kuruluşları devir tarihinden itibaren bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 ıncı maddesinin (II) numaralı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler MADDE 4 (1) Bankaların ve finansman şirketlerinin, tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak, Merkez Bankasına, Hazineye, yurt içi bankalara ve uluslararası anlaşmayla kurulmuş olan bankaların Türkiye deki merkez ve şubelerine olan yükümlülükleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen yurt içi bilanço kalemleri zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülüklerini oluşturur. a) Mevduat/katılım fonu. b) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar. c) Kullanılan krediler (Hazine garantisiyle sağlananlar hariç). ç) İhraç edilen menkul kıymetler (net). d) Sermaye benzeri borçlar (özkaynak hesaplamasında dikkate alınanlar hariç). e) Yurt dışı şubeler nezdinde izlenen krediler. f) Yurt dışı şubeler nezdinde izlenen yurt içi yerleşiklerin mevduatı/katılım fonu. g) Yurt dışı merkez ve şubelere net yükümlülüklerin (e) ve (f) bentlerindeki tutarları aşan kısmı. ğ) Kredi kartı ödemelerinden borçlar. Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin hesaplanması MADDE 5 (1) Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler iki haftada bir cuma günleri itibarıyla hesaplanır. Cuma gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, yükümlülüklerin hesaplanmasında bir önceki iş günü esas alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50

51 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 (2) Repo işlemlerinden sağlanan zorunlu karşılığa tabi fonlar iki yükümlülük hesaplama tarihi arasındaki günlerin bakiyelerinin ortalaması alınarak hesaplanır. (3) Merkez Bankası, yapılan denetim ve incelemeler sonucunda zorunlu karşılık yükümlülüklerinden kaçınmak için işlem yaptığı tespit edilen bankalardan ve finansman şirketlerinden, yükümlülüklerini iki yükümlülük hesaplama tarihi arasındaki günlerin bakiyelerinin ortalamasını alarak hesaplamalarını isteyebilir. (4) Yabancı para yükümlülükler; a) Merkez Bankasınca alım satımı yapılan dövizler için yükümlülüklerin hesaplandığı tarihte Resmî Gazete de ilan edilen döviz alış kurları, b) Merkez Bankasınca alım satımı yapılmayan dövizler için yükümlülüklerin hesaplandığı tarihten bir gün önce Merkez Bankasının internet sitesinde yayımlanan bilgi amaçlı döviz kurları, c) Kıymetli madenler için yükümlülüklerin hesaplandığı tarihte İstanbul Altın Borsasında oluşan ağırlıklı ortalama kıymetli maden fiyatları, fiyat oluşmaması halinde uluslararası piyasalarda oluşan ve İstanbul Altın Borsası tarafından ilan edilen fiyatlar, esas alınarak Türk lirası cinsinden hesaplanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zorunlu Karşılıkların Oranı, Tesis Edilmesi ve Bildirimi Zorunlu karşılık oranları MADDE 6 (1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir: (2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51

52 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Zorunlu karşılıkların tesis edilmesi MADDE 7 (1) Türk lirası yükümlülükler için Türk lirası cinsinden, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda 6 ncı maddede öngörülen oranlarda nakden ve ortalama olarak zorunlu karşılık tesis edilir. Ancak, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların; a) En fazla yüzde 60 ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden, en az yüzde 50 si ABD doları cinsinden olmak üzere ABD doları veya euro döviz cinslerinden, b) En fazla yüzde 30 u; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden, bloke hesaplarda tesis edilebilir. (2) Türk lirası yükümlülükler için tesis edilen döviz ve standart altının Türk lirası karşılığının, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen katsayılar esas alınarak dönüştürülen tutarlarının bu bentlerde belirtilen limitleri aşan kısımları zorunlu karşılığa sayılmaz. (3) Bir tesis döneminde tutulması gereken Türk lirası zorunlu karşılıkların yüzde 5 ini aşmamak koşuluyla, eksik tutulan tutarlar bir sonraki dönemde tutulabilir, fazla tutulan tutarlar bir sonraki dönemde eksik tutulan tutarlara sayılır. (4) ABD doları yükümlülükler için ABD doları döviz cinsinden, ABD doları haricindeki yabancı para yükümlülükler için ABD doları veya euro döviz cinslerinden, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda 6 ncı maddede öngörülen oranlarda nakden ve en fazla 3 puanlık kısmı ortalama olacak şekilde zorunlu karşılık tesis edilir. Ancak, kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken zorunlu karşılıkların tamamına kadarı standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilir. (5) Kıymetli maden depo hesapları için tesis edilen altın tutarının, dördüncü fıkrada belirtilen tutarları aşan kısmı zorunlu karşılığa sayılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52

53 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 (6) Standart altın, 18/11/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) in 3 üncü maddesinde yer alan kıymetli madenler tanımında belirtilen altındır. (7) Türk lirası ve yabancı para yükümlülükler için tesis edilen döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tutarları 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kur ve fiyatlar esas alınarak hesaplanır. (8) Merkez Bankası, ortalama olarak tutulan zorunlu karşılıkların bir kısmının veya tamamının bankalar ve finansman şirketleri itibarıyla belirli süreler için bloke olarak tutulmasını isteyebilir. Zorunlu karşılıkların tesis süresi MADDE 8 (1) Zorunlu karşılıkların tesis süresi 14 gündür. Bu süre yükümlülüklerin hesaplandığı tarihten iki hafta sonraki cuma günü başlar ve ikinci haftanın perşembe günü sona erer. Tesis süresinin ilk gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, bloke olarak tesis edilen kısımlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tatili izleyen ilk iş günü esas alınır. (2) Merkez Bankası, zorunlu karşılık yükümlülüklerinin hesaplanma dönemi ile zorunlu karşılıkların tesis süresini önceden duyurmak koşuluyla değiştirebilir. Bildirim MADDE 9 (1) Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler, esasları Merkez Bankasınca tespit edilecek cetvellerle, yükümlülüklerin hesaplandığı tarihten iki hafta sonraki cuma günü saat 12:00 ye kadar Merkez Bankasına bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaldıraç Oranına Dayalı Zorunlu Karşılık Kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü MADDE 10 (1) Bankaların tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak kaldıraç oranı bu maddede belirtilen aralıklarda bulunan bankalar, ilave olarak zorunlu karşılık tesis eder. (2) Kaldıraç oranı, ana sermayenin aşağıda belirtilen kalemlerin toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır: a) Pasif toplamı tutarı. b) Gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı. c) Cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar. ç) Türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar. d) Cayılamaz taahhütler tutarı. (3) Bu madde uyarınca zorunlu karşılık yükümlülüğü, üçer aylık dönemler itibarıyla aylık kaldıraç oranlarının basit aritmetik ortalamasına göre belirlenir. (4) Tüm vadelerdeki zorunlu karşılığa tabi Türk lirası ve yabancı para yükümlülükler için ayrı ayrı uygulanmak üzere; a) 2013 yılının son üç aylık dönemi ve 2014 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3 ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 (3 dâhil) ile yüzde 3,25 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 3,25 (3,25 dâhil) ile yüzde 3,5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53

54 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : b) 2014 yılının son üç aylık dönemi ve 2015 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3 ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 (3 dâhil) ile yüzde 3,5 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 3,5 (3,5 dâhil) ile yüzde 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı, c) 2015 yılının son üç aylık döneminden itibaren (bu dönem dâhil) hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3 ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 (3 dâhil) ile yüzde 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 4 (4 dâhil) ile yüzde 5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı, hesaplama dönemini izleyen 4 üncü takvim ayının ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere 6 zorunlu karşılık tesis döneminde tesis eder. (5) Bankalar kaldıraç oranını, hesaplama dönemini izleyen 3 üncü takvim ayındaki son zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankasına bildirir. BEŞİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılıklara Yaptırım Uygulaması Yaptırım uygulaması MADDE 11 (1) Bankalarca ve finansman şirketlerince; a) Zorunlu karşılıkların süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi, b) Zorunlu karşılık cetvellerinde yer alan yükümlülükler ile yapılacak incelemeler sonucu tespit olunacak yükümlülükler arasında fark oluşması nedeniyle, zorunlu karşılıkların eksik tesis edilmiş olması, hâllerinde, eksik tesis edilen; Türk lirası zorunlu karşılıkların 2 katı tutarında Türk lirası cinsinden, yabancı para zorunlu karşılıkların 3 katı tutarında ABD doları cinsinden mevduat, Merkez Bankası nezdinde açılan bloke hesaplarda zorunlu karşılıkların eksik tesis edildiği süreler dikkate alınarak faizsiz olarak tutulur. (2) Faizsiz mevduat tutulmaması halinde eksik tesis edilen tutarlara tesis süresi esas alınarak cezai faiz uygulanır. Yabancı para zorunlu karşılıklar için cezai faiz hesaplanmasında eksik tesis edilen tutarların Türk lirası cinsinden karşılıkları esas alınır. (3) Cezai faiz oranı, tesis döneminin bloke hesaplar için ilk günü, ortalama hesaplar için son günü Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranının 1,50 katsayısıyla çarpımı sonucu hesaplanan orandır. (4) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında eksik hesaplandığı tespit edilen yükümlülükler için zorunlu karşılık cetvelleri yeniden düzenlenerek Merkez Bankasına gönderilir. Ancak, bu fıkra kapsamında bir yükümlülük dönemine ilişkin olarak eksik hesaplanan zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin, Türk lirası ve yabancı para için ayrı ayrı olmak üzere, yüz bin Türk lirasının altında kalması halinde düzeltilmiş cetvel gönderilmesi istenmez. (5) Merkez Bankası, zorunlu karşılık yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmeyen bankalar ve finansman şirketleri hakkında gerekli idari tedbirleri alabilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi MADDE 12 (1) Zorunlu karşılıklara faiz ödenmez. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54

55 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 Mevduat veya katılım fonlarından olağanüstü çekilişler MADDE 13 (1) Mevduat veya katılım fonları olağanüstü çekilmekte olan bankaların eksiliş tutarını, eksilişe konu teşkil eden mevduat veya katılım fonunun vade ve türü ile eksilişin başladığı tarihi Merkez Bankasına yazılı olarak bildirmeleri halinde, tesis etmeleri gereken zorunlu karşılık tutarı olağanüstü eksilişe tekabül eden mevduat veya katılım fonları göz önüne alınarak yeniden hesaplanabilir. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 14 (1) 16/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) yürürlükten kaldırılmıştır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılan bazı hesaplara ilişkin istisna GEÇİCİ MADDE 1 (1) 3/1/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 29/12/2003 tarihli ve 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından T. İmar Bankası T.A.Ş. mudileri adına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılan vadesiz mevduat hesaplarındaki tutarlar bu hesaplarda kaldıkları sürece, vadeli mevduat hesaplarındaki tutarlar ise vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi değildir. Bankaların yurt dışı şubeleri nezdinde izlenen kredilere ilişkin istisna GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bankaların yurt dışı şubeleri nezdinde izlenen kredilerden; a) 30/6/2009 tarihinden önce, bir sözleşmeye dayalı konsorsiyum ya da sendikasyon kredileri gibi, doğrudan banka yönetim kurulu ve genel müdürlük üst düzey yetkililerinin imzaları ile alınanlar dışındakiler, b) 30/6/2009-8/1/2010 tarihleri arasında temin edilenler, vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dâhil edilmez. Finansman şirketlerinin önceki yükümlülüklerine ilişkin istisna GEÇİCİ MADDE 3 (1) 4/10/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/13) ile zorunlu karşılığa tabi tutulan finansman şirketlerinin 4/10/2013 tarihi itibarıyla mevcut olan yurt dışından kullanılan kredileri, ihraç edilen menkul kıymetleri ve özkaynak hesabında dikkate alınmayan sermaye benzeri borçları vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dâhil edilmez. Kapsam dışına çıkarılan yükümlülüklere uygulanmayacak hükümler GEÇİCİ MADDE 4 (1) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan 16/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) e ilişkin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden bu Tebliğ ile yükümlülük kapsamı dışına çıkarılanlar hakkında bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren yapılacak denetim ve incelemelerde ortaya çıkan tespitler için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Tebliğ 17/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55

56 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Sermaye Piyasası Kurulundan: KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ (II-18.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçişi için ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve Kurulca çıkarılma esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Daha önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olsun veya olmasın paylarını halka arz etmek üzere Kurula başvurmuş olan ortaklıklar ile halka açık ortaklıklar bu Tebliğ hükümlerine tabidir. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6362 sayılı Kanunun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Başlangıç Sermayesi: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayelerini, b) Çıkarılmış Sermaye: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerini, c) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, ç) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu, d) Kayıtlı sermaye (Kayıtlı sermaye tavanı, Tavan): Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayelerini, e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, f) Ortaklık: Halka açık ortaklıklar ile paylarını halka arz etmek üzere Kurula başvurmuş olan ortaklıkları, g) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, ğ) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini, h) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere, kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Kayıtlı sermaye sistemine kabul ve tavan belirlenmesi MADDE 5 (1) Ortaklıklar Kuruldan izin almak şartıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilir. Şu kadar ki, daha önce TTK uyarınca bu sisteme geçmiş olan ortaklıklar için ayrıca Kurul izni aranmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 56

57 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 (2) Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen ortaklıkların, Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kuruldan izin aldıktan sonra esas sözleşmelerine bu konuda hüküm koymaları ve bu amaçla esas sözleşmelerinin ilgili bölümlerinde bu sistemden yararlanmayı sağlayacak değişiklikleri yapmaları gerekir. Kurul izni olmaksızın TTK uyarınca bu sisteme geçmiş olan ortaklıklar da, esas sözleşmelerini bu Tebliğe uygun hale getirmekle yükümlüdür. (3) Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların başlangıç sermayeleri TL den az olamaz. (4) Kurulca beş yıl süreyle geçerli olmak üzere izin verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamaz. Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin belirlenmesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş başvuru tarihine en yakın finansal tablolar esas alınır. Ortaklıkların konsolide finansal tablolarının bulunması durumunda, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin belirlenmesinde konsolide finansal tablolardaki ana ortaklığa ait özsermaye toplamı esas alınır. (5) Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin belirlenmesinde esas alınacak finansal tablolara ilişkin dönem sonu tarihinden sonra ödenmiş/çıkarılmış sermayenin artırılması ve artırım sonrası ödenmiş/çıkarılmış sermayenin dördüncü fıkrada belirtilen finansal tablolarda yer alan özsermaye toplamından yüksek olması durumunda, kayıtlı sermaye tavanının hesaplanmasında ortaklığın güncel ödenmiş/çıkarılmış sermayesi esas alınır. (6) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde bağımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş finansal tabloların mevcut olmaması veya başvuru tarihinden sonra da Kurula ibraz edilmemiş olması halinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin belirlenmesinde ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesi esas alınır. Kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar MADDE 6 (1) Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu, TTK nın esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın esas sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkilidir. (2) Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Ortaklık esas sözleşmesinde belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kuruldan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. (3) Kurul, ortaklıklar veya belirli sektörler bazında ikinci fıkrada belirtilen beş yıllık süreden daha kısa bir süre belirleyebilir. (4) Ortaklıkların belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmadan yeni tavan tespiti ile kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması nedeniyle daha yüksek yeni bir kayıtlı sermaye tavanı tespiti Kurul iznine tâbidir. Tavan artırımlarında kayıtlı sermaye sistemine geçiş için uygulanan esaslara tabi olunur. (5) Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. (6) Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Ancak nakden yapılacak sermaye artırımları ile kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57

58 Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (7) Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan ortaklıklar tarafından paya dönüştürülebilir tahvil veya paya dönüştürülebilir bir türev araç çıkarılması hâlinde, değiştirme veya dönüştürme sonucunda verilecek paylar ile ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı sermaye tavanını aşamaz. (8) Yatırım kuruluşları ile yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. İzin için Kurula başvuru ve gerekli belgeler MADDE 7 (1) Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve tavan belirlenmesi için Kurula yapılacak başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir: a) Yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ortaklığı temsile yetkili kişilerce onaylanmış esas sözleşme metni. b) Kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin yönetim kurulu kararı. c) Ortaklık yönetim kurulunca hazırlanmış kayıtlı sermaye maddesi taslağı ile esas sözleşmenin kayıtlı sermaye sistemine ve Kanuna uyum sağlaması için değişmesi gereken diğer maddelerine yönelik değişiklik taslakları. ç) Sermayenin tamamının ödendiğini gösterir mali müşavir raporu. d) Yönetim kuruluna imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi konularında yetki verilmek istenmesi halinde, bu yetkilerin gerekçesi. e) Yönetim kurulu üyelerini ve ortaklığı tanıtıcı bilgiler. f) Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beş ve üzeri pay sahiplerini gösterir şekilde ortaklık yapısı. g) Başvuru tarihine en yakın karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş yıllık finansal tablolar ile varsa son ara dönem finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu. ğ) Kurulca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler. (2) Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan ortaklıkların Kurula yapacakları tavan artırımı başvurularına tavan artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler eklenir. (3) Kurulca istenen belgelerin daha önce KAP ta kamuya açıklanmış veya Kurula gönderilmiş olması halinde, bu bilgilerin ayrıca Kurula gönderilmesi gerekmez. Kurul incelemesi ve izni MADDE 8 (1) Her ortaklığın kayıtlı sermaye tavanı, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen üst sınırı aşmayacak şekilde, ortaklığın önerisi ve kayıtlı sermaye sisteminin amacı göz önünde tutularak belirlenir ve Kurulca yapılacak inceleme sonucunda ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve/veya kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesine izin verilir. Kurul izninden sonra yapılacak işlemler MADDE 9 (1) Kuruldan alınan izin yazısı ve Kurulca onaylı esas sözleşme tadil tasarısı ile birlikte TTK'nın 333 üncü maddesi uyarınca esas sözleşme değişikliği için izin alınmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilir. (2) Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca kayıtlı sermaye sisteminde bulunan halka açık ortaklıkların yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine ilişkin kararın genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 58

59 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 (3) İmtiyazlı payların varlığı halinde bu Tebliğ kapsamında yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararları, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca TTK nın 454 üncü maddesindeki esaslara göre toplanır ve karara bağlanır. Şu kadar ki, ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı dâhilindeki sermaye artırımlarında ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararı aranmaz. (4) Esas sözleşme değişikliklerinin genel kurulca onaylanmasını müteakip, bu değişiklikler ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG de ilan ettirilir. Kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve çıkarılma MADDE 10 (1) Ortaklıklar Kuruldan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. (2) Kayıtlı sermaye sistemini amacı dışında, ortakların ve diğer tasarruf sahiplerinin istismarına yol açacak şekilde kullandığı anlaşılan ve bu sisteme geçişte aranan diğer nitelikleri yitiren ortaklıklar, Kurul tarafından sistemden çıkartılabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Esaslar Yönetim kuruluna tanınabilecek yetkiler ile yönetim kurulu kararları MADDE 11 (1) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen ortaklıklarda yönetim kuruluna; imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması yetkisi verilmek istendiği takdirde, bu yetkilerin yönetim kuruluna verildiğine dair açık hükümlerin esas sözleşme metninde yer alması şarttır. (2) Birinci fıkrada belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için yönetim kuruluna verilen beş yıllık süre dolmadan kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olsa dahi, söz konusu süre bitimine kadar bu yetkiler kullanılabilir. (3) Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. TTK nın 461 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri halka açık ortaklıklar için uygulanmaz. (4) Yönetim kurulu tarafından bu madde kapsamında alınacak kararlarda; artırılacak sermaye tutarı, çıkarılacak yeni payların itibari değerleri ve adedi, primli, iskontolu ve/veya imtiyazlı olup olmadıkları, satış fiyatı veya fiyatın belirlenmesine ilişkin esaslar, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı, kullanılma şartları ve süresi belirtilir. Yönetim kurulu kararlarının ve esas sözleşme değişikliklerinin ilanı MADDE 12 (1) Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, verilen izin süresinin uzatılması, sermaye artırımı ve bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında alınan yönetim kurulu kararları, Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Ayrıca bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında alınan yönetim kurulu kararları alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde ticaret siciline tescil ettirilir. (2) Sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, artırımın tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile Kurula başvurulur. Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında Kuruldan uygun görüş alınmasını müteakip, ilgili maddenin yeni şekli yönetim kurulu tarafından on gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilir. Yönetim kurulu kararlarının iptali MADDE 13 (1) Yönetim kurulunun bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, TTK nın genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içerisinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 59

60 Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : (2) Kurulca Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca, bu Tebliğ çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları aleyhine, bu kararların ticaret siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açılabilir ve teminatsız olarak bu kararların icrasının geri bırakılması istenebilir. (3) Yönetim kurulu kararlarının iptali hususunda, bu Tebliğ ile düzenlenmemiş konularda TTK nın ilgili hükümleri uygulanır. Kurula bildirim ve özel durum açıklamaları MADDE 14 (1) Yönetim kurulunun bu Tebliğ çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine iptal davası açılması halinde, ortaklık davanın açıldığını öğrendiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde durumu Kurula bildirmekle yükümlüdür. Mahkemece, aleyhine iptal davası açılan yönetim kurulu kararının icrasının geri bırakılmasına karar verildiği takdirde, taraflarca kararın öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Kurula bildirilmesi zorunludur. Mahkemece icranın geri bırakılması veya iptal kararı verilmediği sürece, sermaye artırımı dolayısıyla Kurula yapılacak başvuru işlemlerine devam edilir. (2) İptal davasına ilişkin mahkeme hükmünün tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, ortaklıklar durumu Kurula bildirmekle yükümlüdür. (3) Dava konusu yönetim kurulu kararının iptaline ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesini izleyen beş iş günü içerisinde, yönetim kurulu tarafından söz konusu kararın yönetim kurulu kararları defterinden silinmesi ve bu hususun 12 nci madde hükmü çerçevesinde tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur. (4) İptal davası açılması halinde, sözü edilen iptal davasının açıldığı hususu, mahkemece aleyhine iptal davası açılan yönetim kurulu kararının icrasının geri bırakılmasına karar verildiği takdirde bu karar, davaya ilişkin nihai mahkeme kararı ve mahkeme kararının kesinleşmesi halinde bu husus Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yeniden değerleme MADDE 15 (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan tutar, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde Kurulca yeniden belirlenir. Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve atıflar MADDE 16 (1) 23/1/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38) yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Kurulun diğer düzenlemelerinde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38) ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır. Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye sisteminde bulunan ortaklıklar için, Kurulca yeni bir tavan izni verilene kadar bu Tebliğin 5 inci maddesi uygulanmaz. (2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara bağlanmamış kayıtlı sermaye sistemine geçiş, tavan artırımı ve benzeri hususlara ilişkin başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60

61 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin maddesinin (8) numaralı alt bendindeki (d) ibaresi (ç) olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Tebliğin inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir İsteklilerin tekliflerini ilgili mevzuatına göre idari şartnamede belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim oranını dikkate alarak hazırlamaları gerekmektedir. MADDE 3 Aynı Tebliğin nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. MADDE 4 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 22/8/ Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-4/3/ /7/ /12/ Mükerrer 4-9/2/ /4/ /8/ /7/ /8/ /4/ /8/ /9/ /11/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 61

62 Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : KURUL KARARI Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE 15 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI Karar Tarihi : 11/12/2013 Karar No : 7664 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 15 inci maddesi çerçevesinde, 2014 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol/Metanol Toptan Satış Belgeleri İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde TL, Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için TL, İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 900.TL, Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için TL, 2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 220.TL, İlçe merkezlerinde 150.TL, Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 50.TL, 3- Açık İçki Satış Belgeleri İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 900.TL, İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 350.TL, 4) Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde TL, İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde TL, B- Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgeleri ile tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgeleri için yukarıda belirtilen bedellerin iki katının tahsil edilmesine, C- Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını, D- Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını, 31/03/2014 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini, E- İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasını, Oy birliği ile kabul etmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 62

63 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimliğinden: Esas No : 2011/272 Karar No : 2012/1358 Sayı : Sanığın eşini kasten yaralama suçundan, Recep ve Güner oğlu, 28/02/1977 Çorlu Doğ. Tekirdağ, Çorlu, Sarılar Nüf. Kyt. HÜSEYİN KÖSEOĞLU hakkında İst. C. Başsavcılığının 2011/91035 esas nolu, 08/09/2011 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda: G.D: Sanığın eşini kasten yaralama suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK 86/1, 86/3-a, 87/3, 62, 53/1-a,b,d,e, 53/1-c maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına dair hükmü sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına karar verildi İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinden: Esas No : 12012/1241 Karar No : 2013/880 Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 17/09/2013 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle maddesi gereğince 3000 ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İsmail ve Geyik oğlu, 28/10/1968 doğumlu, Tunceli, Hozat, Kardelen mah/köy nüfusuna kayıtlı NİHAT KAPLAN'a Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE DE ilanen tebliğine, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 9747

64 Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 1 - Mülkiyet Kütahya İl Özel İdaresi'ne ait olan Kütahya İli Merkez İlçesi Yoncalı Kaplıcalarında tapuda 8 pafta, 146 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaza yap-işlet-devret modeli ile 2 yılı yapım 23 yılı işletme olmak üzere toplam 25 yıllığına yaptırılarak kiraya verilecek termal hamam tesisleri (2 (iki) Türk hamamı, 1 (bir) açık havuz, 2 (iki) kapalı havuz ve aile banyoları) yapım ve işletme işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesi (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile ihalede İDARE'de bağımsız bölümler sabit kalacak ve söz konusu tesislerin işletmeye geçmesi itibari ile istenen muhammen yıllık kira (KDV Hariç) ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %) oranında artırılarak yapılacaktır. 2 - Muhammen bedel aylık kira bedeli olarak 7.500,00-TL (KDV Hariç) dir. Teklifler bu bedel üzerinden verilecektir. 3 - İhale 09/01/2014 Perşembe günü saat 14:00'de İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. 4 - İhale ilgili tüm teknik bilgi ve belgeler ihale şartnamesi içerisinde mevcut olup, Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olan isteklilerin şartname ve diğer evrakları 100,00 TL karşılığında alması zorunludur. 5 - Geçici teminat İDARE adına bu iş için alınmış ,00 TL'lik banka teminat mektubu, nakit veya devlet tahvilidir. 6 - İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN; A - Gerçek Kişiler; a) Kanuni İkametgâh Belgesi, b) Tebligat Adresi (Türkiye), c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi, d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, e) Vekâleten katılıyor ise Noter tarafından düzenlenmiş vekâletname, f) Noter tasdikli imza sirküleri, g) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge. h) Her sayfası imzalanmış şartname, i) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. B - İsteklinin Tek Tüzel Kişilik olması halinde; a) İDARE merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi. (Ticaret Sicil Belgesi) b) Vekâletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli). c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu. d) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge. e) Her sayfası imzalanmış şartname. f) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. C - Ortaklık Olması Halinde; a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekâletnamesi, imza sirküleri ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.

65 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu. c) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge (her ortak için). d) Her sayfası imzalanmış şartname. e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 7 - İstekliler, istenilen belgeleri kapalı zarf içinde ihale günü olan 09/01/2014 Perşembe günü ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlan olunur /1-1 MUHTELİF MOTOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad /ESKİŞEHİR b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) ( ) / İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 28 kalem Motor Muhtelif Malzemeleri, teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 15/01/ Saat 14: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 15/01/2014 günü saat 14:00 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 7 - Teklif edilen bedelin en az % 3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir /1-1 PİLOT BOTU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2013/ İdarenin: a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : / c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Pilot Botu Hizmeti 2000 Etap 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına tarih Pazartesi günü Saat: e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil TL bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir /1-1

66 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız, Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : / c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı ± %20 toleranslı ton olup; Fabrikamız deposu, Bölge depoları ve Kiralık depolarda bulunan Şekerlerin satışa verilmesi, Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde üretilen şekerlerin istife alınması veya doğrudan satışa verilmesi, istife alınan kiralık depolardaki şekerlerin istiften satışa verilmesi, başka bir fabrika veya depodan gelen şekerlerin istiflenmesi ve sevk edilmesi, işin konusunu teşkil eder. b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası İç, Dış ve Kiralık Şeker Ambarları c) İşin Süresi : 12 (oniki) aydır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii KIRŞEHİR b) Tarihi ve saati : Pazartesi Günü - Saat 10: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

67 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı işler, benzer iş olarak Kabul Edilecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir /1-1

68 Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari ve Mali İşler Başkanlığından: (İKTİSADİ İŞLETMELER) Hizmet Alımı Şeklinde Personel Çalıştırılması İşi (74 Kişi) hizmet alımı TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satınalma Usul ve Esasları 13/1-a göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : İdarenin a) Adresi : Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı BEŞİKTAŞ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı Şeklinde Personel Çalıştırılması İşi (74 Kişi) Sıra No Eleman Unvanı Kişi 1 Aşçıbaşı 2 2 Aşçı 5 3 Şef Garson 2 4 Garson 25 5 Komi 30 6 Temizlikçi 3 7 Bulaşıkçı 3 8 Meydancı 2 9 Hos-Hostes 2 Toplam 74 b) Yapılacağı yer : Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasrı, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Yalova Atatürk Köşkünde bulunan kafeterya c) Süresi : İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 (Dört) aydır 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Kızlarağası Binası-Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul b) Tarihi ve saati : : İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

69 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

70 Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde otel restaurant veya kafelerde hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırılmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik, hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL. (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı( Mali İşler) Kızlarağası Binası Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş İstanbul adresinden satın alınabilir. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali işler) kızlarağası Binası Beşiktaş/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

71 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez İhale Usulü: Sosyal tesisler 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabii olmayıp, TBMM İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisler Satınalma usul ve esaslarına tabiidir Diğer hususlar: İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Finans market Taksim şubesi TR nolu hesaba ihale adı ve firma adı belirtilerek yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali işler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası satınalma biriminden alacaklardır /1-1 SATIŞ GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR (İKTİSADİ İŞLETMELER) 15 Kişi satış görevlisi çalıştırılması hizmet alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satınalma Usul ve Esaslarının 13/1-a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi : Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı BEŞİKTAŞ/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 kişi Satış Görevlisi çalıştırılması hizmet alım işi. b) Yapılacağı yer : Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasrı, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, bulunan hediyelik eşya mağazaları c) Süresi : İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasından itibaren tarihine kadardır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul b) Tarihi ve saati : 10/01/ : İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

72 Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

73 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde otel restoran, kafelerde ve hediyelik eşya dükkanlarında hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırılmış olmak, koruma, güvenlik, satış, temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Finans market Taksim şubesi TR nolu hesaba ihale adı ve firma adı belirtilerek yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı(Mali işler)dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası satınalma biriminden alacaklardır /1-1 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR (SOSYAL TESİSLER) 47 Kişi Personel çalıştırılması hizmet alımı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Sosyal Tesisleri Satınalma Usul ve Esaslarının 13/1-a maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi : Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

74 Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : b) Telefon ve faks numarası : İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Sosyal tesislerde 47 kişi çalıştırılması hizmet alım işi. Yalova Termal Sosyal Tesislerinde Çalıştırılacak Personel, Unvan ve Sayıları ELEMAN UNVANI KİŞİ SAYISI 1 Aşçıbaşı 1 (Bir) Kişi 2 Aşçı 3 (Üç) Kişi 3 Resepsiyon Görevlisi 4 (Dört) Kişi 4 Garson 5 (Beş) Kişi 5 Temizlik Görevlisi 4 (Dört) Kişi 6 Bulaşıkçı 2 (İki) Kişi TOPLAM 19 (Ondokuz) İstanbul ili Sınırları İçerisinde Mevcut Sosyal Tesislerinde Çalıştırılacak Personel, Unvan ve Sayıları ELEMAN UNVANI KİŞİ SAYISI 1 Aşçı 4 (Dört) Kişi 2 Resepsiyon Görevlisi 1 (Bir) Kişi 3 Garson 9 (Dokuz) Kişi 4 Çamaşırhane Görevlisi 1 (Bir) Kişi 5 Temizlik Görevlisi 10 (On) Kişi 6 Bulaşıkçı 3 (Üç) Kişi TOPLAM 28 (Yirmisekiz) b) Yapılacağı yer : Florya Sosyal Tesisleri, Filizi Köşk Restoran, Yalova Sosyal Tesisleri, TBMM Konukevi ve Beşiktaş Personel Misafirhanesidir. c) Süresi : İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalanmasından itibaren tarihine kadardır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul b) Tarihi ve saati : 17/01/ : İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

75 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

76 Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde otel restoran veya kafelerde hizmet alımı işlerinde eleman çalıştırılmış olmak, temizlik, koruma, güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez Diğer hususlar: İstekliler döküman bedelini Vakıfbank Finans Market Taksim Şb. TR nolu hesaba yatıracakları dekont karşılığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı Kızlarağası Binası Mali İşler biriminden alacaklardır /1-1

77 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 77

78 Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : 28862

79 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 79

80 Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : 28862

81 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 81

82 Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : 28862

83 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet Çal. Ekon. End. İlişk. Sosyal Politika Doçent 2 1 Endüstri İlişkileri Doçent 2 1* FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1 Genel Fizik Doçent 2 1 Yük. En. Plaz. Fiz. Doçent 3 1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet Radyo TV Sinema İletişim Bilimleri Doçent 2 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet İnşaat Müh. Hidrolik Doçent /1-1 Adalet Bakanlığından: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 1994/1150 Esas, 1994/588 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur /1-1 Adalet Bakanlığından: MÜNHAL NOTERLİKLER Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Kartal Onüçüncü Noterliği 15/02/2014 ve Konya Onikinci Noterliği 16/02/2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. Sıra No Noterliğin Adı 2012 Yılı Gayrisafi Gelirleri 1 Kartal Onüçüncü Noterliği ,09.-TL 2 Konya Onikinci Noterliği ,11.-TL 10442/1-1

84 Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, doçentlik belgesi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile beraber, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır. BİRİM UNVAN K/D ADET AÇIKLAMA TIP FAKÜLTESİ Radyoloji Profesör 1 1 Manyetik Rezonans Görüntülemede deneyimli olmak Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Tıbbi Biyoloji Doçenti olup, doku tipleme laboratuarı sorumlu belgesine sahip olmak. Radyasyon Onkolojisi Doçent 1 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Fizik alanında doçentliğini almış olmak İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. Yönetim ve Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Profesör 1 1 Organizasyon doçentliğini almış olmak Kentleşme ve Çevre Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler konusunda Doçent 1 1 Sorunları çalışmış olmak İktisat Politikası Doçent 2 1 Finansal gelişme üzerine çalışmış olmak EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Programları ve Doçent 3 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak Öğretim MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAK. Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak Yapı Profesör 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak 10411/1-1

85 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Birim / Bölüm / Anabilim Dalı İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent Yrd. Doçent Temel İslam Bilimleri Tefsir 1* İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi 1* MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1* 1* 1* Nitelikler *Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Türkiyede'ki Hristiyan okulları konusunda çalışma yapmış olmak. *Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. *Yazma Tefsirler konu- sunda çalışma yapmış olmak. *İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Şeriyye Sicilleri alanında çalışma yapmış olmak. *Işık Yayılımı ve Kuantum Dolaşıklığı alanında doktora yapmış olmak.

86 Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Birim / Bölüm / Anabilim Dalı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: Doçent 1* 1* Yrd. Doçent Nitelikler *Yarı iletken hetero yapıların yüzey analizi üzerine çalışma yapmış olmak. Rüzgar Hidro-santralleri üzerine çalışma yapmış olmak. 1* *Aydınlatma üzerine doktora yapmış olmak. *Makine Mühendisliğinde 1* Yapay Zekâ ile örüntü tanıma üzerine doktora yapmış olmak. *Takım tezgahları 1* konusunda çalışma yapmış olmak. 1* 1* *Bankacılık, Finans veya Sermaye Piyasaları alanında doktora yapmış olmak. *Muhasebe ve Finans konusunda doktora yapmış olmak /1-1 Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. Başvurular bu ilanın Resmi Gazete de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Duyurulur. Fakültesi Fen- Edebiyat Fakültesi Bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Kadro Unvanı Adet Aranan Nitelikler Doçentliği İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu Prof. Dr. 1 alanda çalışmalar yapmış olmak. Yüksek lisans ile doktora tezleri yönetmiş ve idari deneyimi olmak /1-1

87 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından: TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ 2014 YILI EN AZ ÜCRETLERİ a) 2014 yılı En Az Ücretleri ile ilgili genel kurallar Mart 2012 tarihli Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu nun verdiği yetki ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret Ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği nin 6. Maddesi uyarınca EMO Yönetim Kurulu nun tarih ve 43/56 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. En az ücretlerin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu sorumludur. En az ücret tanımları her yıl Oda Sürekli SMM Komisyonu tarafından belirlenir ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile son şekli verilerek En Az Ücret Tanımları olarak yayımlanır. En az ücret tanımlarında belirtilmeyen hizmetlerin bedellerinin belirlenmesinde Oda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hizmetler bu tarifedeki ücretlerin altında yapılamaz. En az ücretlere KDV dâhil değildir. KDV tutarı fatura veya serbest meslek makbuzunda belirtilerek ayrıca tahsil edilir. Resmi ihaleli işlerde denetim ihale bedeli üzerinden yapılır. b) En Az Ücret Tanımlarında belirtilen ücretler, hizmeti yürütecek Oda üyesinin mühendislik ücreti ve genel giderlerinin karşılığıdır. c) YG tesisi içermeyen yapı projeleri için en az ücret bedelinin hesabında aşağıdaki formül kullanılır. Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x BK x OK Birim Maliyet (BM): Yapının, birim ölçüsünün (binalarda birim alanının), Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m2 dir.), Bölge Katsayısı(BK): Bölgenin şart ve özelliklerine göre, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile o bölgeye özel en az ücretlerden yapılacak indirimi tanımlayan katsayıyı, HDO: Yapıların ve tesislerin mimarlık ve mühendislik hizmetleri içinde elektrik mühendisliği hizmet oranıdır. Hizmet Bölümü Oranı (HBO): Proje hizmetlerinin kendi içindeki hizmet oranlarını MMHK = Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Katsayısı yapı yaklaşık alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki Proje İhale Dosyası (PİD) katsayısına karşılık gelir. PİD: Proje ve ihale dosyasını, Yapı Yaklaşık Alanı (YYA): Bina veya tesislerin, oturma veya kullanma alanı ile kat adedinin çarpımından bulunan alan ile mühendislik hizmeti gerektiren açık ve kapalı çıkma alanları toplamıdır. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya alınır. Yapı Yaklaşık Maliyeti (YYM): Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan bedeldir. Yapı yaklaşık alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi TL olarak hesaplanır.), Enaz ücret tanımlarındaki ara değerler enterpolasyon ile hesaplanır. ç) Bilirkişilik, hakemlik ve eksperlik hizmetleri; gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği, TMMOB tarafından her yıl yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bilirkişilik, denetim, ölçüm, test, işletme sorumluluğu,

88 Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : yapı denetimi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesinde hizmeti gerçekleştiren elektrik, elektrikelektronik, elektronikve biyomedikal mühendisinin iaşe, ibate ve yol bedeli hizmeti isteyen kişi veya kuruluşa aittir. Rapordaki eksiklerin giderilmesine yönelik verilecek ek rapor için ayrıca ücret ödenmez. Ancak ek rapor düzenlenmesine yönelik olarak görev bölgesine gidilmesi halinde tekrar ölçümler için belirlenen en az ücretlerin yarısı uygulanır. d) En az ücret tanımlarında belirtilen herhangi bir hizmet için danışmanlık istenmesi durumunda, yapılar için yapı kesin proje bedelinin %50 si, diğer projeler için kesin proje bedelinin %30 u alınır. Bu bedel iş süresine bölünerek aylık olarak ödenir. Danışmanın ulaşım ve konaklama bedeli hizmeti isteyen kişi veya kuruluşa aittir. İşin uzaması durumunda belirlenen aylık ücret uzayan sürede de ödenir. Aynı yıl içinde tamamlanmayan hizmetlerde takip eden yıllardaki o hizmet için tanımlanan en az ücret artış oranı aylık bedele yansıtılır. En az ücret tanımlarında yer almayan hizmetler için danışmanlık istenmesi durumunda danışmanlık hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Oda üyesi ile işveren/iş sahibi arasında yapılacak özel sözleşme hükümlerine göre belirlenir. e) Herhangi bir mühendislik hizmeti için en az ücret tanımlarında Proje İhale Dosyası(PİD) bedeli belirtilmişse bu bedelin açılımı aşağıdaki şekildedir. Etüt-Öneri raporu, PİD bedelinin Ön Proje, PİD bedelinin Kesin Proje, PİD bedelinin Detaylar, PİD bedelinin Orijinal teslimi, PİD bedelinin İhale şartnamesi, PİD bedelinin dur. %7 si %20 si %50 si %8 i %5 i %10 u f) Herhangi bir mühendislik hizmeti için en az ücret tanımlarında proje bedeli belirtilmişse bu bedel kesin proje bedelidir. Proje bedeli belirtilen bir hizmette PİD kapsamındaki hizmetler isteniyorsa bu bedeller aşağıdaki şekilde belirlenir. alınır. alınır. Etüt-Proje raporu, kesin proje bedelinin Ön Proje, kesin proje bedelinin Detaylar, kesin proje bedelinin Orijinal teslimi, kesin proje bedelinin İhale şartnamesi, kesin proje bedelinin %14 ü %40 ı %16 sı %10 u %20 si g) Endüstriyel tesisler kuvvet projeleri en az ücretlerinin belirlenmesinde kurulu güç esas ğ) Değişiklik ve son durum projelerinin hizmet bedeli için; Yapı projelerinde; 1) Yapının tamamında kullanım amacı değişikliği olması halinde proje bedelinin %100 ü 2) Yapıda kısmi yapılan değişikliklerde; değişikliğe uğrayan bölümün alanı, alan ilavesi şeklinde yapılan değişikliklerde, ilave edilen alanın, yapı sınıfı olarak da değişiklik yapılan bölüme ait yapı sınıfı dikkate alınarak bulunacak proje bedelinin %100 ü alınır. 3) Yapıda kullanım amacı değişmeden tamamını etkileyen değişikliklerde bulunan proje bedelinden %50 indirim yapılır.

89 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 Diğer projelerde; Yapılacak değişikliklerde En Az Ücret bedeli üzerinden %50 indirim yapılır. h) Gücü 50 kw a kadar olan 1 kv Altı projelerde en az ücret bedeli üzerinden %50 indirim yapılabilir. ı) Röleve proje bedeli, aynı yapıya ait kesin proje bedelinin en az %50 dir. i) Şantiye elektrik projesi bedeli en az ücret tanımlarına göre ayrıca değerlendirilir. j) Bir yapı kümesine ait AG dağıtımı, telefon, TV/R dağıtımı, site içi yangın ihbar ve uyarı sistem projeleri, güvenlik kamera sistemleri, çevre aydınlatma projeleri (alt yapı projeleri) yapı projesi bedeline dâhil değildir. k) İç tesisat projelerinde; telefon, TV dağıtım, yangın ihbar ve uyarı sistemleri, yapısal kablolama, kartlı giriş sistemleri, kapalı devre TV sistemleri, seslendirme sistemleri, güvenlik sistemleri vb. zayıf akım projelerinin tamamının sonradan veya farklı bir SMM tarafından yapılması halinde o yapı sınıfına ait kesin proje en az ücretinin % 30 u, tek bir zayıf akım sisteminin ayrıca projelendirilmesi halinde ise kesin proje en az ücretinin % 10 u proje bedeli olarak değerlendirilir. l) Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılması uygun olmayan ve aynı ihtiyaç programı içerisinde gösterilen ayrı yapılara ait proje bedelleri tek maliyet olarak kabul edilir ve ücretler bu toplam maliyet üzerinden hesap edilir. Derslik, laboratuvar, idare odaları, toplantı ve jimnastik salonundan oluşan okul binaları; yatakhane, revir ve lojmanlardan oluşan yurt binaları; okul, yurt, lojmanlar, enerji santrali ve atölye gibi parçalardan oluşan yatılı okullar; hasta odası, ameliyathane, poliklinik gibi parçalardan oluşan hastane binaları. m) Fonksiyonları bakımından birbirlerinden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar halinde projelendirilmesi gereken veya işveren tarafından böyle projelendirilmesi istenen yapı gruplarındaki EMH ücretleri, her yapının kendi yaklaşık maliyeti ve kendi yapı sınıfı üzerinden değerlendirilir. Çeşitli fakülteler, yurtlar, lojmanlar ve diğer yardımcı tesisleri ile üniversite yerleşkeleri, İdare, imalathane, ambar, lojman ve reviri ile sanayi tesisleri, farklı yapı sınıf ve tiplerinden oluşan kooperatif alanları. n) Aynı binada farklı sınıflara ait bölümler varsa bu bölümler kendi sınıflarına göre değerlendirilir. o) Aynı projenin birden fazla yapıda uygulanması durumunda proje ücreti birinci için %100, ikinci için %50, üçüncü için %25, dördüncü ve daha fazlası için %15 uygulanacaktır. TUS ücreti, En Az Ücret Tanımlarında yer aldığı şekliyle toplam yapı alanı üzerinden hesaplanacaktır. Bloklar için, tip proje uygulaması aşağıda belirtilen koşullarda olabilir; 1) Normal katları aynı, zemin katları farklı olan yapılar, 2) Simetrik yapılar, 3) Kat planı aynı, ancak kat adetleri farklı olan yapılarda gerek kurulu güç, gerek inşaat alanındaki değişiklikler %10 u geçmeyen yapılar, 4) Yapı sahibinin aynı kişi ya da kuruluş olması şartı ile farklı parsellerde bulunsa bile aynı veya komşu adalarda aynı zamanlarda yapılan yapı kümeleri. 5) Aynı yapı ya da yapı kümesinde bulunan aynı tip (durak sayısı, kapasite vb) asansörler. ö) Aynı parsel ya da parsellerde bulunan ve aynı projede yer alan benzer proje kapsamında olmayan iki veya daha fazla sayıdaki yapının proje bedeli toplam inşaat alanı üzerinden hesap edilir. p) Mesleki Denetim bedelleri maktu olup, bölgesel azaltma katsayısı uygulanmaz.

90 Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI: Yapının Birim Maliyeti SINIFLAR (BM) TL/M 2 I. SINIF YAPILAR I - A GRUBU YAPILAR 85,00 Basit kümes ve basit tarım yapıları Plastik örtülü seralar Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar Yardımcı yapılar (Müştemilat) Gölgelikler-çardaklar Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları I - B GRUBU YAPILAR 145,00 Cam örtülü seralar Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları Su depoları Basit iş yeri depoları II. SINIF YAPILAR II - A GRUBU YAPILAR 235,00 Kayıkhane Açık Otoparklar İbadethaneler (100 kişiye kadar), Verici, Aktarıcı binalar II - B GRUBU YAPILAR 320,00 Pnömatik ve şişirme yapılar 200 m² ye kadar Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları Halı Sahalar, Açık Alan Basketbol, Voleybol, Tenis Sahaları. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri Mezbahalar 200 m² ye kadar lokantalar, kafeterya ve yemekhaneler Tesisat ağırlıklı Ağıllar, Kümesler, Tahıl Depoları, Patates depoları, Tesisat ağırlıklı Seralar, Tesisat ağırlıklı Sığınaklar, II - C GRUBU YAPILAR 370,00 Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı) Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler) III. SINIF YAPILAR III - A GRUBU YAPILAR 490,00 Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

91 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 Katlı garajlar Hobi ve oyun salonları Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz) 200 m2 üzeri Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b.) 500 m2 ye kadar Basımevleri, matbaalar Soğuk hava depoları Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz) Akaryakıt ve gaz istasyonları (Kanopi alanı dahil) Kampingler Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane) Semt postaneleri Arıtma tesisleri ve Pompa İstasyonları Hamamlar, III - B GRUBU YAPILAR 585,00 Kreş-Gündüz bakımevleri Entegre tarımsal endüstri yapıları İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri) Gençlik Merkezleri Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları 200 m2 üzeri Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler Temel eğitim okulları Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri Jandarma ve emniyet karakol binaları Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri,) Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü) Halk evleri Pansiyonlar 150 kişiye kadar cezaevleri Fuarlar Sergi salonları Konutlar (asansörlü veya kaloriferli) Marinalar Gece kulübü, diskotekler İtfaiye kurtarma istasyonları Misafirhaneler Büyük çiftlik yapıları 500 m2 üzeri Basımevleri, matbaalar IV. SINIF YAPILAR IV - A GRUBU YAPILAR 650,00 Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç)

92 Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Liman binaları İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları) 150 kişiyi geçen cezaevleri Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri İbadethaneler (Dini yapılar, kişi arası) Entegre sanayi tesisleri Aqua parklar Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan) Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları Büyük alışveriş merkezleri Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği m yi aşan, asansörlü ve kaloriferli) Oteller (1 ve 2 yıldızlı) IV - B GRUBU YAPILAR 730,00 İş Merkezleri Araştırma binaları ve laboratuvarlar Metro istasyonları Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları Büyük postaneler (merkez postaneleri) Otobüs terminalleri Satış ve sergi binaları (showroomlar) Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları) Banka binaları Normal radyo ve televizyon binaları Özelliği olan genel sığınaklar Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi) IV - C GRUBU YAPILAR 840,00 Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları Bakanlık binaları Yükseköğrenim yurtları Arşiv binaları Büyük Adliye Sarayları Otel (3 yıldızlı) ve moteller Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri V. SINIF YAPILAR V - A GRUBU YAPILAR 1040,00 4. sınıfta belirtilmeyen teknik ve ekonomi yönünden etüt araştırma gerektiren tesisat çeşitleriyle donatılan yapılar, Radyo-Tv İstasyonları Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar Borsa binaları Üniversite kampüsleri Yüksekliği 50,50m yi aşan yapılar Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

93 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 V - B GRUBU YAPILAR 1.270,00 Kongre merkezleri Müze, sergi kütüphane kompleksleri Olimpik spor tesisleri - hipodromlar Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları Hastaneler Havaalanları İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde) Oteller (4 yıldızlı) V - C GRUBU YAPILAR 1450,00 Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) Büyük radyo ve televizyon binaları(medya Merkezleri) V - D GRUBU YAPILAR 1.750,00 Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun tarih ve 43/56 sayılı oturumunda 2014 yılı içinde Türkiye sınırları dahilinde mühendislik hizmetlerine yönelik aşağıdaki tablodaki azaltma katsayılarının uygulanmasına karar verilmiştir. Her hangi bir hizmetin en az ücreti belirlenirken yapının bulunduğu bölgedeki azaltma katsayısı esas alınır. EMO ADANA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube merkezinde : 1.00 Hatay İl Temsilciliği sınırlarında : 1,00 İskenderun ilçe temsilciliği sınırlarında : 0,75 Osmaniye İl Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Adana iline bağlı çevre ilçelerde : 0,75 EMO ANKARA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde (Büyükşehir sınırlarında) : 1.00 Afyon İl Temsilciliği sınırlarında : 1,00 Aksaray İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Akşehir İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Çankırı İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Ereğli İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Erzincan İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Erzurum İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Kastamonu İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Kayseri İl Temsilciliği sınırlarında : 1,00 Kayseri iline bağlı ilçe sınırlarında : 0,75 Kırıkkale İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Kırşehir İl Temsilciliği sınırlarında : 1,00 Kırşehir iline bağlı ilçe sınırlarında : 0,75

94 Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : Konya İl Temsilciliği sınırlarında : 1,00 Konya İline bağlı ilçe sınırlarında : 0,75 Nevşehir İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Polatlı İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Sivas İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Sivas İline bağlı ilçe sınırlarında : 0.75 Şereflikoçhisar MDB sınırlarında : 0.75 Tokat İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Yozgat İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO ANTALYA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 1.00 Alanya İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Finike İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Burdur İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Isparta İl Temsilciliği sınırlarında : 1,00 Manavgat İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 EMO BURSA ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 1.00 Gemlik İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 İnegöl İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Mustafakemalpaşa İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Balıkesir İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Ayvalık İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Bandırma İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Edremit İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Çanakkale İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Biga İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Yalova İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO DENİZLİ ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 1.00 Denizli İline bağlı ilçe sınırlarında : 1.00 Muğla İl Temsilciliği ve İlçelerde : 1.00 Uşak İl Temsilciliği sınırlarında : 1,00 Uşak İl Temsilciliği ilçe sınırlarında : 0.75 EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 1.00 Ağrı İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Batman İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Bingöl il sınırlarında : 0,75 Bitlis İl sınırlarında : 0,75 Elazığ İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Hakkari İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Malatya İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Mardin İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75

95 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 Muş İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Siirt İl sınırlarında : 0.75 Şanlıurfa İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Şırnak İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Tunceli İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Van İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 1.00 Bilecik İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Kütahya İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO GAZİANTEP ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 1.00 Adıyaman İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 K.Maraş İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Kilis İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO İSTANBUL ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 0,75 Bakırköy İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Kadıköy İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Kartal İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Şişli İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Edirne İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Kırklareli İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Tekirdağ İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Çerkezköy İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Çorlu İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Lüleburgaz İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Keşan İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO İZMİR ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 0.75 Aliağa İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Bergama İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Ödemiş İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Tire İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Torbalı İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Aydın İl Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Kuşadası İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Nazilli İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Söke İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Didim İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Manisa İl Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Akhisar İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Alaşehir İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Salihli İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Turgutlu İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75

96 Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : EMO KOCAELİ ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezi : 0.75 Gebze İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Gölcük İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Bartın İl Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Bolu İl Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Düzce İl Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Karabük İl Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Sakarya İl Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Zonguldak İl Temsilciliği sınırlarında : 0,75 Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0,75 EMO MERSİN ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 1.00 Anamur İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Tarsus İlçe Temsilciliği sınırlarında : 1.00 Silifke İlçe Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Karaman İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Niğde İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO SAMSUN ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 0,75 Amasya İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Çorum İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Ordu İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Sinop İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 EMO TRABZON ŞUBESİ Sınırları içindeki azaltma katsayıları Şube Merkezinde : 0,75 Trabzon İline bağlı İlçe sınırlarında : 0,75 Artvin İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Artvin İline bağlı İlçe sınırlarında : 0.75 Ardahan il sınırlarında : 0.75 Bayburt İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Bayburt İline bağlı İlçe sınırlarında : 0.75 Giresun İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Giresun İline bağlı İlçe sınırlarında : 0.75 Gümüşhane İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Gümüşhane İline bağlı İlçe sınırlarında : 0.75 Iğdır İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Iğdır İline bağlı İlçe sınırlarında : 0.75 Rize İl Temsilciliği sınırlarında : 0.75 Rize İline bağlı İlçe sınırlarında : 0.75

97 25 Aralık 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 97

98 Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 25 Aralık 2013 Sayı : 28862

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel İlkeler

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel İlkeler ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre mevzuatı kapsamında sonuçları

Detaylı

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5

8. SORU: Laboratuvarlar, dış cephe tabelalarını ne zaman yaptırmak zorundadır? 1/5 Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı SIKÇA SORULAN SORULAR 1. SORU: Yeterlik Belgesine sahip Laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzatıldı mı? CEVAP: Geçici Madde 1 in 2 inci fıkrasına göre:

Detaylı

İŞ HİJYENİ TEST VE LABORATUVARLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

İŞ HİJYENİ TEST VE LABORATUVARLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ TEST VE LABORATUVARLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GİRİŞ İŞYERİNDEKİ BÜTÜN ÖLÇÜMLER (İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK) YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE YAPILMALIDIR.

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26988 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

c) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin veya ilgili belge kapsamının geçerliliğinin belirli bir süre hükümsüz kılınmasını,

c) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin veya ilgili belge kapsamının geçerliliğinin belirli bir süre hükümsüz kılınmasını, Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 05/09/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26988 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati. Alındığı Yer. Alınma Şekli

NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati. Alındığı Yer. Alınma Şekli Sıra No Numune Kayıt No Cinsi Miktarı Alınış Tarihi/Saati NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati Alınğı Yer Alınma Şekli Geliş Şekli Numuneyi Alan Ölçüm ve Analizi İstenen

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ 5 Eylül 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26988 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Detaylı

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD)

HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) HAVA ULAŞIM DAİRESİ EĞİTİM TALİMATI (SHT-Eğitim/HUD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, havaalanlarını kullanan her türlü sivil hava aracının uçuş

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan; TIBBİ CİHAZLARIN TEST, KONTROL VE KALİBRASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar.

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar. Çevre Görevlisi Çevre Görevlisi Kimdir? Çevre görevlisi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü,

TEBLİĞ. b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünü, 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 2 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Faaliyetleri sonucu

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ ÇEVRE LABORATUVARLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ ÇEVRE LABORATUVARLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ ÇEVRE LABORATUVARLARI Hakan ÇELĐK Kalite ve Yeterlik Şube Müdürü ÇEVRE YÖNETĐMĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçüm ve Đzleme Dairesi Başkanlığı ÇEVRE REFERANS LABORATUVARI

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 2 İşyeri

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; Mesleki Yeterlilik Kurumunun mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755 TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-3/4/2012-28253) (1)

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci

GENELGE (2009/6) 1)Planın Sunum Süreci 2) İnceleme Süreci 3) Onay Süreci Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.03-010.06.02/ Konu : Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi GENELGE (2009/6) Bu Genelgenin gayesi, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı